AANPAK IMPLEMENTATIE DECENTRALISATIES MAART 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANPAK IMPLEMENTATIE DECENTRALISATIES MAART 2013"

Transcriptie

1 AANPAK IMPLEMENTATIE DECENTRALISATIES MAART 2013

2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1 Decentralisatie AWBZ: Begeleiding en Persoonlijke verzorging Zorg op grond van de AWBZ Wat is het doel van AWBZ Begeleiding? Voor wie is AWBZ Begeleiding bedoeld? Om welke activiteiten gaat het bij Begeleiding? Hoe groot is de doelgroep in Heemstede? Definitie en doel Persoonlijke verzorging Om welke activiteiten gaat het bij Persoonlijke verzorging? Wanneer vindt deze decentralisatie plaats? Wat beoogt het rijk met de decentralisatie Begeleiding en Persoonlijke verzorging? Welke budgetten zijn gemoeid met de Awbz-decentralisatie? Welke efficiencykorting vindt plaats? Stand van zaken voorbereiding: wat hebben we gedaan en wat doen we nu? 6 2 Decentralisatie Jeugdzorg Waar zijn gemeenten op dit moment verantwoordelijk voor? Waar worden gemeenten met de decentralisatie Jeugdzorg verantwoordelijk voor? Advies- en Meldpunten Kindermishandeling en Kindertelefoons Om welke ondersteuning gaat het? Wat beoogt het rijk met deze decentralisatie? Nadere voorwaarden door het rijk gesteld Hoe groot is de doelgroep in Heemstede? Welke budgetten zijn gemoeid met de decentralisatie van de jeugdzorg? Welke efficiencykorting vindt plaats? Wanneer vindt deze decentralisatie plaats? Stand van zaken voorbereiding: wat hebben we gedaan en wat doen we nu? 11 3 Participatiewet Wat is het doel van de Participatiewet? Waar gaat het om? Wanneer vindt deze decentralisatie plaats? Budgetten Stand van zaken voorbereiding: wat hebben we gedaan en wat doen we nu? 15 4 Aanpalende ontwikkelingen Wetvoorstel Passend onderwijs Beperking toegang intramurale zorg Omvorming Hulp bij het huishouden 18 5 Decentralisaties:gedeelde uitgangspunten 19 6 Visie op implementatie van de decentralisaties Wat willen we bereiken? Hoe benaderen we de decentralisaties? Huidige werkwijze van de gemeente op het vlak van Wmo Uitgangspunten bij het komen tot een integrale werkwijze en ondersteuning Welke stappen zijn noodzakelijk om te komen tot de voorgenomen werkwijze? Aandachtspunten Tijdpad en communicatie 23 2

3 INLEIDING De komende periode worden 3 grote taken en bevoegdheden in het sociale domein naar gemeenten gedecentraliseerd: de Participatiewet, de extramurale Begeleiding en Persoonlijke verzorging vanuit de AWBZ en de Jeugdzorg. Deze decentralisaties gaan gepaard met een vermindering van de beschikbare middelen. Met deze decentralisaties krijgt de gemeente de verantwoordelijkheid voor bijna de gehele maatschappelijke ondersteuning van inwoners: kinderen, volwassenen en ouderen. De gemeente krijgt hiermee de mogelijkheid om een samenhangend sociaal beleid te voeren gericht op het vergroten van de participatie van alle inwoners, ook van degenen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Zowel op het gebied van werk en inkomen, als op het vlak van welzijn en zorg. De ervaring leert dat als mensen tijdelijk of langdurig ondersteuning nodig hebben, zij in veel gevallen (in meer dan de helft van de gevallen) vragen/problemen hebben op verschillende terreinen. In deze notitie wordt bezien of/op welke wijze de gemeente Heemstede de inzet op de beleidsterreinen zorg, welzijn, werk en inkomen integraal vorm kan geven. Oftewel, de vraag staat centraal of/op welke wijze de gemeente Heemstede de omslag kan maken van een transitie van 3 forse decentralisaties naar een transformatie van het sociale domein als geheel. Leeswijzer In de eerste 3 hoofdstukken treft u nadere informatie aan over de taken die gedecentraliseerd worden: respectievelijk de extramurale Begeleiding en Persoonlijke verzorging van de AWBZ, de Jeugdzorg en de Participatiewet. In deze hoofdstukken geven we tevens de stand van zaken aan voor wat betreft de implementatie van de decentralisaties in Heemstede (wat hebben we gedaan en waar zijn we nu mee bezig?). In hoofdstuk 4 schetsen we enkele ontwikkelingen die raakvlakken hebben met de nieuwe taken: Passend Onderwijs, het beperken van de toegang tot intramurale zorg en de omvorming van de Hulp bij het huishouden naar een maatwerkvoorziening voor een beperkte doelgroep. Hoofdstuk 5 beschrijft de overlap tussen de decentralisaties. Zowel voor wat betreft de aanleiding, de doelgroepen, als de oplossingsrichting. In hoofdstuk 6 schetsen we de kansen voor een transformatie van het sociaal domein in Heemstede. En de stappen die noodzakelijk zijn als daarvoor wordt geopteerd. 3

4 1. DECENTRALISATIE AWBZ: BEGELEIDING EN PERSOONLIJKE VERZORGING 1.1. Zorg op grond van de AWBZ Op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt de volgende zorg vergoed: a) Persoonlijke verzorging b) Verpleging c) Begeleiding d) Verblijf en e) Behandeling Dit worden de functies van de AWBZ genoemd. De decentralisatie van de AWBZ betreft op grond van besluitvorming van het Kabinet Rutte 1 de functie Begeleiding: deze functie wordt uit de AWBZ gehaald en onder het compensatiebeginsel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gebracht. Het gaat hierbij om de zogenoemde extramurale begeleiding. Dat wil zeggen, gericht op mensen die niet in een instelling verblijven. De begeleiding die wordt gegeven aan mensen die intramuraal in een instelling verblijven, blijft in de AWBZ. Op grond van het Regeerakkoord van het Kabinet Rutte 2 wordt aanvullend de functie Persoonlijke verzorging gedecentraliseerd en onder de Wmo gebracht. Het betreft uitsluitend mensen die geen verblijfsindicatie hebben. De overige functies blijven in de AWBZ. 1.2 Wat is het doel van AWBZ Begeleiding? Begeleiding in de AWBZ is bedoeld om de zelfredzaamheid van personen te bevorderen of te compenseren, zodat een verblijf in een instelling of verwaarlozing zo lang mogelijk wordt uitgesteld Voor wie is AWBZ Begeleiding bedoeld? Mensen die gebruik maken van Begeleiding onder de AWBZ kunnen zonder ondersteuning niet zelfstandig functioneren en participeren. Het betreft mensen met: 1. Psychogeriatrische beperkingen 2. Psychiatrische beperkingen 3. Somatische beperkingen 4. Lichamelijke beperkingen 5. Verstandelijke beperkingen 6. Zintuiglijke beperkingen Om in aanmerking te kunnen komen voor extramurale begeleiding is een indicatie vereist van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of Bureau Jeugdzorg 1, waarbij tevens moet zijn vastgesteld dat sprake is van matige of ernstige beperkingen op één of meer van de volgende terreinen: a. sociale redzaamheid; b. bewegen en verplaatsen; c. probleemgedrag; d. psychisch functioneren; e. geheugen- en oriëntatiestoornissen. 1 Bureau Jeugdzorg is verantwoordelijk voor de indicatiestelling voor jeugdigen jonger dan 18 jaar met psychiatrische problematiek. 4

5 1.2.2 Om welke activiteiten gaat het bij Begeleiding? Onder de AWBZ wordt zowel begeleiding individueel (bijvoorbeeld woonbegeleiding) als begeleiding in groepsverband (dagbesteding) geboden. Als vervoer naar de dagbesteding noodzakelijk is, wordt dit onder de AWBZ vergoed 2. Dit vervoer maakt onderdeel uit van de extramurale begeleiding die overkomt naar de gemeenten. Ook het kortdurend verblijf of logeren komt naar verwachting 3 als onderdeel van de Begeleiding over naar de gemeenten. Kortdurend verblijf is bedoeld voor mensen met een zorgvraag, waarbij permanent 4 toezicht nodig is om op tijd zorg te bieden. Bijvoorbeeld bij mensen met ernstige hart- of longaandoeningen, ouderen met dementie, mensen met een verstandelijke handicap of met zware fysieke beperkingen. Logeren heeft als doel mantelzorgers te ontlasten Hoe groot is de doelgroep in Heemstede? Circa 225 Heemsteedse inwoners hebben een indicatie voor extramurale begeleiding (individueel en/of groep). Op jaarbasis is sprake van circa 75 nieuwe gevallen/herindicaties. 1.3 Definitie en doel van Persoonlijke verzorging De functie Persoonlijke verzorging omvat het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van persoonlijke verzorging in verband met een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking, een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap, gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid. Zodat een verblijf in een instelling of verwaarlozing zo lang mogelijk wordt uitgesteld Om welke activiteiten gaat het bij Persoonlijke verzorging? Persoonlijke verzorging is alles wat mensen gebruikelijk als zelfzorg uitvoeren, zoals douchen, aankleden, scheren, ogen druppelen, hulp bij het eten en drinken, hulp bij de toiletgang. Het kan ook gaan om de persoonlijke verzorging die nodig is in verband met een gezondheidsprobleem (zoals stoma, sonde). Ook de zorg die in directe relatie staat tot de persoonlijke verzorging, behoort tot deze functie, zoals het opmaken van het bed tijdens het wassen van een bedlegerige cliënt en het stimuleren van de zelfredzaamheid. 1.4 Wanneer vindt deze decentralisatie plaats? De AWBZ-functies extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging worden met ingang van 2015 gedecentraliseerd naar de gemeenten en onder de werking van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gebracht. Het recht op AWBZ-zorg vervalt: vanuit de Wmo dienen gemeenten invulling te geven aan het compensatiebeginsel. 1.5 Wat beoogt het rijk met de decentralisatie Begeleiding en Persoonlijke verzorging? De overheveling van de functies Begeleiding en Persoonlijke verzorging wordt door het rijk gezien als een kans om de maatschappelijke participatie van burgers met een beperking te bevorderen. De veronderstelling is dat gemeenten hieraan kunnen bijdragen door de eigen kracht van burgers en hun informele ondersteuningsstructuur te versterken en te kijken naar het te behalen resultaat in plaats van de aangeboden voorziening. Van de gemeenten wordt verwacht dat zij beter kunnen aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van kwetsbare burgers en hun omgeving en maatwerk kunnen 2 Per 1 januari 2013 is de vergoeding die een AWBZ-instelling ontvangt voor het vervoer met 50% verlaagd. 3 Het is op grond van het Regeerakkoord Rutte 2 niet geheel duidelijk of en in welke mate sprake is van deze overgang naar gemeenten. 4 Permanent is per 1 januari 2012 toegevoegd. Dit heeft geleid tot een beperking van de toegang tot voorzieningen voor tijdelijk verblijf 5

6 leveren vanuit een samenhangend gemeentelijk sociaal beleid (welzijn, werk, inkomen, zorg, onderwijs). Door de grotere nabijheid kan eerder ingegrepen worden en is er meer aandacht voor preventie. Ook de verbinding met lokale netwerken van informele en professionele zorg kan effectiever en efficiënter (eenvoudiger en minder bureaucratisch) georganiseerd worden. De uitdaging voor de gemeenten is te verkennen of, en voor welke cliënten en op welke wijze de specialistische dienstverlening verminderd kan worden ten gunste van algemene voorzieningen. Op grond van het bovenstaande gaat het rijk ervan uit dat de overheveling van de taken naar gemeenten kan plaatsvinden met een efficiencykorting, c.q. dat een bezuiniging van de uitgaven voor deze onderdelen kan worden gerealiseerd. 1.6 Welke budgetten zijn gemoeid met de AWBZ-decentralisatie? Incidenteel budget voor de voorbereiding- en invoeringkosten van de decentralisatie Als voorbereiding- en invoeringkosten voor de decentralisatie van de Begeleiding zijn ten tijde van het Kabinet Rutte 1 bestuurlijke afspraken gemaakt tussen rijk en gemeenten. In 2012 en 2013 is/wordt in dit kader aan Heemstede een incidenteel budget verstrekt van respectievelijk en Het totale budget ( ) is verstrekt in 2012 en 2013, maar is bedoeld voor de gehele implementatieperiode (t/m 2014). Onduidelijk is of de aanvulling van de decentralisatie Persoonlijke verzorging leidt tot een verhoging van het budget voor voorbereiding- en invoeringkosten. Structureel budget voor de uitvoering van de nieuwe taken Het budget voor de uitvoeringkosten is nog niet bekend. In de bestuurlijke afspraken is de procesafspraak gemaakt dat de werkelijk vrijvallende kosten in de AWBZ (bij onder meer het CIZ, de Zorgkantoren en Bureau Jeugdzorg) zullen worden berekend. Dit bedrag zal aan gemeenten structureel beschikbaar worden gesteld. Daarnaast is sprake van een verhoging van het landelijk budget van 55 miljoen euro voor de uitvoering van Begeleiding én Jeugdzorg (zie hoofdstuk 2). Structureel budget voor daadwerkelijke ondersteuning nieuwe taken De hoogte van het gemeentelijk budget voor de daadwerkelijke ondersteuning is nog niet bekend. Wel is bekend dat het huidige landelijk budget voor extramurale Begeleiding ligt tussen de 3,3 en 3,7 miljard euro per jaar. Het jaarlijkse budget voor ondersteuning op het vlak van Persoonlijke verzorging ligt op dit moment tussen de 2,7 en 3,1 miljard euro per jaar Welke efficiencykorting vindt plaats? Aan de decentralisatie van begeleiding en persoonlijke verzorging gezamenlijk is een bezuiniging van 25% verbonden. Hieraan ligt de gedachte ten grondslag dat uitvoeren van de nieuwe taken volgens de uitgangspunten van de Wet maatschappelijke ondersteuning leidt tot efficiencywinst via een samenhangende, integrale werkwijze (individueel maatwerk), door meer gebruik te maken van de eigen kracht van mensen en uit te gaan van een minder bureaucratische werkwijze. De oorspronkelijke korting die het Kabinet Rutte 1 wilde toepassen op de decentralisatie van - toen nog sec - de Begeleiding bedroeg 5%. 1.7 Stand van zaken voorbereiding: wat hebben we gedaan en wat doen we nu? Oorspronkelijk zou -conform het Bestuursakkoord van het Kabinet Rutte 1 - de functie Begeleiding per 2013 fasegewijs worden gedecentraliseerd. Gelet hierop zijn in 2012 de volgende stappen genomen: Er is kennis gemaakt met de circa 40 instellingen die Begeleiding bieden (werkbezoeken). Er zijn 6 regionale (Kennemerland) bijeenkomsten georganiseerd over de decentralisatie van de Begeleiding. 6

7 Het aanbod van de circa 40 instellingen die Begeleiding bieden is in kaart gebracht. De cliënten zijn - mede met inzet van een extern Bureau - in kaart gebracht (aantallen, leeftijden, soorten ondersteuning). De Startnotitie en plan van aanpak AWBZ begeleiding is vastgesteld (verseonnummer ). Tevens is voor de gemeenten Bloemendaal en Haarlemmerliede & Spaarnwoude een dergelijke notitie opgesteld. Dit naar aanleiding van gemaakte samenwerkingsafspraken 5. De Keuzenota AWBZ begeleiding is vastgesteld (verseonnummer ). Tevens is voor de gemeenten Bloemendaal en Haarlemmerliede & Spaarnwoude een dergelijke notitie opgesteld. Dit naar aanleiding van gemaakte samenwerkingsafspraken. Op het samenwerkingsniveau Heemstede, Bloemendaal en Haarlemmerliede & Spaarnwoude zijn verkennende gesprekken gevoerd over de inzet van communicatiemiddelen (met de afdelingen Communicatie). De nota Uitgangspunten regionale samenwerking decentralisatie is vastgesteld (na afstemming in het regionale portefeuillehouderoverleg Wmo) (verseonnummer ). Er zijn verkennende gesprekken gevoerd over de mogelijkheden van inkoop en subsidiering (met de regiogemeenten van Zuid-Kennemerland en de Stichting Rijk). Door de val van het Kabinet Rutte 1 en de afspraken in het zogenoemde Lenteakkoord werd de overheveling van de Begeleiding (inclusief kortdurend verblijf) naar de Wmo tijdelijk uitgesteld. Dit heeft ertoe geleid dat in de periode juni t/m november - in afwachting van het Regeerakkoord van het Kabinet Rutte 2 - ambtelijk op een minder intensief niveau is voortgegaan. Nu met het Regeerakkoord van het Kabinet Rutte 2 duidelijk is geworden dat de Begeleiding per 2015 wordt gedecentraliseerd én dat de decentralisatie tevens de functie Persoonlijke verzorging omvat, zijn recent de werkzaamheden weer opgepakt. In dit verband kan worden gewezen op het volgende: Door de regiogemeenten (Zuid-Kennemerland) is recent opdracht verstrekt aan Bureau HHM om een Impactmonitor Persoonlijke Verzorging in Zuid-Kennemerland op te stellen. Op deze wijze wordt ernaar gestreefd zo snel mogelijk per regiogemeente een beeld te krijgen van de cliënten, de aanbieders, de aard en de omvang van het aanbod persoonlijke verzorging en de kosten die met deze nieuwe taak zijn gemoeid. Aan Bureau HHM is tevens opdracht verstrekt door de regiogemeenten om de verschillende mogelijkheden van de werkwijze conform De Kanteling in beeld te brengen voor de verschillende nieuwe cliënten. En hierbij tevens inzichtelijk te maken wat dit voor mogelijke gevolgen heeft voor de inkoop. Op bovenregionaal niveau (Zuid-Kennemerland, Midden-Kennemerland, Amstelland-Meerlanden) is recent een project gestart - met ondersteuning van een extern bureau - gericht op het krijgen van inzicht in het vervoer van de doelgroepen AWBZ-Begeleiding én het krijgen van inzicht in de samenhang met vervoersstromen die al onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen (Wmo-vervoer, leerlingenvervoer en vrijwilligersvervoer). Heemstede en Haarlem vertegenwoordigen in de begeleiding van dit project de gemeenten van Zuid-Kennemerland. Daarnaast zal in 2013 ambtelijk regionaal (- in eerste instantie - Zuid-Kennemerland) per onderdeel van de decentralisatie worden bezien of samenwerking gewenst is en zo ja op welke schaal (intergemeentelijk, regionaal, bovenregionaal, provinciaal). Hiermee staat de inhoud van een taak centraal voor het bepalen van de schaal van samenwerken (inhoud vóór structuur). 5 De gemeenten Bloemendaal en Haarlemmerliede & Spaarnwoude hebben in 2012 het projectleiderschap voor de decentralisatie van de AWBZ neergelegd bij het (plv) afdelingshoofd Welzijnszaken van Heemstede. 7

8 2. DECENTRALISATIE JEUGDZORG 2.1 Waar zijn gemeenten op dit moment verantwoordelijk voor? Gemeenten zijn op dit moment verantwoordelijk voor het lokale preventieve jeugdbeleid. Gemeenten hebben in dit kader de taak om te zorgen voor een toereikend niveau van algemene en specifieke preventieve voorzieningen. Algemene preventieve voorzieningen zijn de voorzieningen - ook wel de nulde lijnvoorzieningen genoemd - waar alle jongeren en hun opvoeders mee te maken kunnen hebben: bijvoorbeeld scholen en peuterspeelzalen, sportverenigingen, jongerenwerk. Specifieke preventieve voorzieningen - ook wel eerste lijnvoorzieningen genoemd - richten zich op individuele kinderen en hun ouders. Hieronder vallen bijvoorbeeld het schoolmaatschappelijk werk, de jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau en schoolartsen), het leerlingenvervoer, opvoed- en opgroeiondersteuning, advisering aan jeugdigen en opvoeders en de lichte pedagogische hulpverlening. Belangrijke rol bij de uitvoering van dit specifieke jeugdbeleid is weggelegd voor de Centra voor jeugd en gezin (CJG). Het lokale jeugdbeleid wordt preventief genoemd, omdat met deze voorliggende voorzieningen, die voor alle jeugdigen en hun ouders toegankelijk zijn, wordt beoogd de druk op de jeugdzorg te voorkomen. En problemen snel te signaleren en erger te voorkomen 2.2 Waar worden gemeenten met de decentralisatie Jeugdzorg verantwoordelijk voor? Gemeenten worden met de decentralisatie jeugdzorg verantwoordelijk voor alle jeugdzorg voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Dit aanbod bestaat uit zogenoemde tweede lijnvoorzieningen, bestaande uit de volgende vormen van jeugdzorg: a. provinciale jeugdhulpverlening, vallend onder de Wet op de Jeugdzorg. b. geestelijke gezondheidszorg voor jeugd (jeugd-ggz), nu vallend onder AWBZ. c. zorg voor jeugd met een licht verstandelijke beperking (jeugd LVB), nu vallend onder de Zorgverzekeringswet. d. jeugdbescherming (nu verantwoordelijkheid Ministerie van Veiligheid en Justitie) e. jeugdreclassering (nu onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie) f. gesloten jeugdzorg (Jeugdzorg Plus), nu een verantwoordelijkheid van het Ministerie van VWS. Het nieuwe stelsel gaat uit van één wettelijk kader: de Wet zorg voor jeugd. Onderscheid vrijwillige en gedwongen jeugdzorg De provinciale jeugdhulpverlening, de jeugd GGZ en de jeugd LVB (a t/m c) zijn vormen van vrijwillige jeugdzorg. In dat geval vragen ouders zelf een verwijzing (een indicatie) voor ondersteuning of werkt het gezin mee na een melding door iemand anders. De overige maatregelen (d t/m f) maken onderdeel uit van de gedwongen jeugdzorg. Gedwongen jeugdzorg vindt plaats na uitspraak van een kinderrechter. In tegenstelling tot het aanbod van het lokale jeugdbeleid is bij de voorzieningen op het gebied van jeugdzorg geen sprake van een vrij toegankelijk aanbod Advies- en Meldpunten Kindermishandeling en Kindertelefoons Door het rijk is tevens besloten om de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK s) onderdeel te maken van de decentralisatie. De AMK s zijn op dit moment onderdeel van de Bureaus Jeugdzorg. Ook de verantwoordelijkheid voor de Kindertelefoon gaat naar gemeenten. In dit geval is sprake van een voorziening die voor alle jeugdigen vrij toegankelijk is, maar die vooralsnog onder verantwoordelijkheid van de Bureaus Jeugdzorg valt. 8

9 Door de decentralisatie worden gemeenten verantwoordelijk voor het gehele jeugdbeleid- en jeugdzorgstelsel, inclusief het AMK en de Kindertelefoon. Het bovenstaande betekent dat de wettelijke taken van het Bureau Jeugdzorg op het gebied van de (indicatiestelling van) jeugdzorg met de decentralisatie komen te vervallen. 2.3 Om welke ondersteuning gaat het? In het onderstaande is het aanbod (vrijwillig en gedwongen) voor de diverse vormen van jeugdzorg schematisch weergegeven. Jeugd hulpverlening Jeugd-GGZ Jeugd-LVB Ambulante behandeling/poliklinische behandeling - Ambulante hulpverlening (individueel of in groepsverband) - Ambulante spoedhulp (b.v. het voorkomen van een uithuisplaatsing) Dag- en deeltijdbehandeling - Ambulante behandeling (individueel, in groeps- of in gezinsverband) - E-health (online hulp) - Ambulante verslavingszorg - Acute psychiatrische behandeling (b.v. bij suïcidale zaken) - Forensische psychiatrische zorg (betreft jongeren met delictgedrag) - Kinderopvang plus (gespecialiseerde opvang voor kinderen tot 4 jaar) - Dag- en deeltijdbehandeling kinder- en jeugdpsychiatrie (individueel i.s.m. de school) - Medisch kinderdagverblijf (MKD) - Verslavingszorg (i.s.m. de school) (voor kinderen tot 7 jaar) - Forensische psychiatrische - Naschoolse opvang (voor jeugdigen van 4-18 jaar; b.v. via Boddaertcentrum) behandeling (i.s.m. de school) - Daghulp voor niet-schoolgaande jeugd (12-18 jaar) Residentiële of Intramurale behandeling - Ambulante behandeling (individueel, in groeps- of in gezinsverband) - Poliklinische behandeling (voor jongeren met LVB en een psychiatrische stoornis); aangeboden door MFC s - Arbeidstraining (uitgevoerd i.s.m. reintegratiebedrijven/ UWV) - Ambulante spoedhulp (b.v. ter voorkoming van uithuisplaatsing) - Naschoolse dagbehandeling - Dagdeeltijdbehandeling (voor jongeren met LVB en een psychiatrische stoornis) - Open groepen (in accommoda- tie van aanbieder) Behandelgroep Fasehuizen (op kamers) Kamertrainingscentra - Gezinshuizen (kleinschalig, met gezinshuisouders) Hulpverleningsvariant Opvoedingsvariant Therapeutische gezinshuizen - Crisisopvang (bij acute uithuisplaatsing) - Jeugdzorg plus - Klinische opname en behandeling - Logeerzorg - Beschermd en begeleid wonen - Verslavingszorg - Acute psychiatrische behandeling (b.v. bij suïcidale zaken, psychoses) - Gesloten behandeling - Gesloten acute psychiatrische behandeling (via inbewaringstelling door burgemeester) - Behandeling met verblijf - Zeer intensieve behandeling (met onderwijs, werk bij instelling) - Gezinshuis - Zelfstandigheidstraining (in groepswoningen) - Kamertraining (eigen woonruimte, beheerd door instelling) - Weekend- of vakantieopname - Crisisinterventie - Klinische behandeling kinder- en jeugdpsychiatrie - Klinisch wonen met intensieve behandeling Pleegzorg - Hulpverleningsvariant Overbrugging Perspectief thuis Deeltijdpleegzorg (b.v. weekend/vakantie) Crisispleegzorg (bij acute uithuisplaatsing) Advies- en Meldpunt Kindermishandeling - Opvoedingsvariant (kinderen kunnen langdurig niet thuis wonen) - Therapeutische pleegzorg (kinderen met emotionele problemen) Jeugdbescherming (ondertoezichtstelling en ontheffing en ontzetting uit ouderlijke macht), gezinsvoogd Jeugdreclassering JeugdzorgPlus (gedwongen opname, gesloten verblijf en gedwongen behandeling) 9

10 2.4 Wat beoogt het rijk met deze decentralisatie? De veronderstelling is dat gemeenten kunnen bijdragen aan eerdere ondersteuning, zorg op maat (afgestemd op de lokale en individuele situatie) en betere samenwerking rond jeugdigen en gezinnen. Dit onder andere via de versterking van preventieve jeugdvoorzieningen, de mogelijkheid van een integrale aanpak en de versterking van de eigen kracht van gezinnen. Door de grotere nabijheid kan door gemeenten eerder ingegrepen worden en is er meer aandacht voor preventie. Ook de verbinding met lokale netwerken van informele en professionele zorg kan effectiever en efficiënter (eenvoudiger en minder bureaucratisch) georganiseerd worden dan nu het geval is. Het rijk streeft al met al niet alleen een transitie van de jeugdzorg na (een overheveling van bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheden), maar ook, en met name, een transformatie: een vernieuwing in de organisatie van zorg en de werkwijzen daarbij. Waarbij slimmer met de beschikbare middelen wordt omgegaan. 2.5 Nadere voorwaarden door het rijk gesteld Bij deze decentralisatie wordt aan gemeenten een grote beleidsvrijheid gegeven. Net als bij de Wmo en het lokaal volksgezondheidsbeleid krijgen gemeenten de opdracht om het jeugdbeleid eenmaal in de 4 jaar vast te leggen in een Beleidsplan en een verordening. Met betrekking tot de volgende onderdelen is sprake van een verplichte bovenlokale samenwerking: Kinderbeschermingsmaatregelen Jeugdreclassering Gesloten jeugdhulp en Het organiseren van een meldpunt voor de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling Hierbij wordt overwogen dat in deze gevallen onder dwang door de overheid wordt ingegrepen in de persoonlijke levenssfeer van kinderen en hun ouders. Gelet daarop vindt het rijk het van belang dat via bovenlokale samenwerking de leveringsplicht van gemeenten wordt gewaarborgd en dat wordt voldaan aan de eisen van onder andere toezicht op de kwaliteit. Voor wat betreft deze bovenlokale samenwerking is het aan gemeenten om hiervoor voor de aanvang van 2014 een besluit te nemen over de schaalgrootte. En de richting hiervoor vóór juni 2013 aan te geven. 2.6 Hoe groot is de doelgroep in Heemstede? Circa 200 Heemsteedse jongeren ontvangen jaarlijks een vorm van jeugdzorg. Op jaarbasis is sprake van circa 110 verwijzingen (circa 60% van de aanvragen worden op dit moment gehonoreerd). Het aantal onderzoeken van het AMK op jaarbasis betreffende Heemsteedse kinderen is circa 35. Er is sprake van circa 15 jeugdbeschermingsmaatregelen op jaarbasis. 2.7 Welke budgetten zijn gemoeid met de decentralisatie van de jeugdzorg? Incidenteel budget voor de voorbereiding- en invoeringkosten van de decentralisatie Als voorbereiding- en invoeringskosten voor de decentralisatie van de Jeugdzorg is in 2012 een bedrag van verstrekt. In de eerste helft van 2013 wordt een bedrag van verstrekt. In mei 2013 wordt bekend welk bedrag aanvullend in de tweede helft van 2013 wordt verstrekt. Het totale budget is/wordt verstrekt in 2012 en 2013, maar is bedoeld voor de gehele implementatieperiode (t/m 2014). Structureel budget voor de uitvoering van de nieuwe taken Het budget voor de uitvoeringkosten is nog niet bekend. In de bestuurlijke afspraken is de procesafspraak gemaakt dat de werkelijk vrijvallende uitvoeringskosten in de jeugdzorg zullen worden berekend. Dit bedrag zal aan gemeenten structureel beschikbaar worden gesteld. Daarnaast is sprake van een verhoging van het landelijk budget van 55 miljoen euro voor de uitvoering van Begeleiding én Jeugdzorg. 10

11 Structureel budget voor daadwerkelijke ondersteuning nieuwe taken Het nieuwe stelsel maakt een einde aan de huidige situatie van verschillende financieringssystemen binnen de jeugdzorg: er komt één financieringssysteem voor alle vormen van jeugdzorg. De hoogte van het gemeentelijk budget voor de daadwerkelijke ondersteuning is nog niet bekend (meicirculaire van 2013). Wel is bekend dat het totaalbedrag voor de zorg voor jeugd in Nederland circa 3 miljard bedraagt (peiljaar 2011). Vanaf 2012 bezuinigt het kabinet echter al op de Jeugdzorg. Hierdoor is nog niet exact duidelijk hoe groot het effect van de bezuinigingen is op de hoogte van het over te hevelen macrobudget Welke efficiencykorting vindt plaats? Aan de decentralisatie is door het Kabinet Rutte 2 een bezuiniging van 15% verbonden (het Kabinet Rutte 1 ging nog uit van een bezuiniging van 10%). Aan deze bezuiniging ligt de gedachte ten grondslag dat uitvoeren van de nieuwe taken volgens de Wmo-uitgangspunten leidt tot efficiencywinst. 2.8 Wanneer vindt deze decentralisatie plaats? Gemeenten worden op 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdzorg. De Wet zorg voor jeugd wordt naar verwachting uiterlijk 1 januari 2014 in het Staatsblad geplaatst. 2.9 Stand van zaken voorbereiding: wat hebben we gedaan en wat doen we nu? Er zijn 3 regionale (Kennemerland) bijeenkomsten georganiseerd over de decentralisatie van de Jeugdzorg. Het aanbod van de circa 40 instellingen die Jeugdzorg bieden is in kaart gebracht. De cliënten zijn in kaart gebracht (aantallen, soort zorg). De Startnotitie en het plan van aanpak decentralisatie Jeugdzorg is vastgesteld (verseonnummer ). Tevens is voor de gemeenten Bloemendaal een dergelijke notitie opgesteld. Dit naar aanleiding van gemaakte samenwerkingsafspraken 6. De nota Uitgangspunten regionale samenwerking decentralisatie Jeugdzorg is vastgesteld (na afstemming in het regionale portefeuillehouderoverleg Wmo) (verseonnummer ). Besluitvorming over de doorontwikkeling van het CJG Heemstede gericht op een werkwijze met generalistische, outreachend werkende CJG-coaches heeft in december 2012 plaatsgevonden (verseonnummer ). De doorontwikkeling van de CJG s is een onderwerp dat het afgelopen jaar intensief regionaal (Zuid-Kennemerland) is opgepakt in de vorm van verschillende projecten. Reden hiervoor is dat het CJG in de toekomstige zorg voor jeugd een belangrijke/centrale plaats zal gaan innemen. In 2012 zijn de volgende projecten uitgevoerd/gestart (alle mede gericht op deskundigheidsbevordering van de CJG-medewerkers). Project Looptijd Subsidie in Structuur bemoeizorg jeugd Afgerond 1 november Registratiesysteem CJG Voorjaar juli Transitie jeugdzorg: nazorg Juni 2012-juli Opvoedingsondersteuning: Oktober 2012-oktober Eigen kracht, wrap around care (scholing en uitvoering) 5. CJG coach Voorjaar 2012-tot 2015 n.v.t. 6 De gemeenten Bloemendaal heeft begin 2012 het projectleiderschap voor de decentralisatie van de Jeugdzorg neergelegd bij het (plv) afdelingshoofd Welzijnszaken van Heemstede. De gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude is hier medio 2012 bij aangesloten. 7 Genoemde subsidiebedragen zijn door de provincie ten behoeve van de regio Zuid-Kennmerland aan de gemeente Heemstede (aanvrager en budgethouder voor de regio) verstrekt. 11

De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel

De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel Informatieve notitie voor de commissie MZ Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, februari 2013 Inleiding Op 29 oktober 2012

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel www.nji.nl Het Nederlands Jeugdinstituut is het expertise centrum voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Wij werken samen met gemeenten op basis van wetenschappelijke

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Samenwerking in het sociaal domein Opdrachtgever

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Sociaal domein in de praktijk De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Oktober 2014 INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1. UITGANGSPUNTEN EN PERSPECTIEVEN...

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving, December 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding en leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 Samen voor de jeugd Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 1 Colofon Uitgave: De negen gemeenten regio Hart van Brabant Teksten en samenstelling Bob van der Schaft en José Vianen K2

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

Regionaal. transitiearrangement

Regionaal. transitiearrangement Regionaal transitiearrangement transitiearrangement samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond, 31 oktober 2013 2 Voorwoord Voor u ligt het transitiearrangement van de samenwerkende gemeenten jeugdhulp

Nadere informatie

De kunst van het loslaten

De kunst van het loslaten De kunst van het loslaten Provinciaal beleidskader Jeugdzorg 2013-2014 Transitiekader 2012-2014 Concept ontwerp, vastgesteld door Provinciale Staten op 2 juli 2012 Team Jeugdzorg, Juli 2012. 1 Voorwoord

Nadere informatie

Verbinden & Vernieuwen

Verbinden & Vernieuwen Verbinden & Vernieuwen Samen op weg naar een toekomstbestendig sociaal-maatschappelijk domein 2 Visienota herontwerp sociaal maatschappelijk domein Gemeente Katwijk, Afdeling Samenleving Mei 2013 Voorwoord

Nadere informatie

Begrippenboek. Begeleiding in

Begrippenboek. Begeleiding in december 2011 Begrippenboek Begeleiding in de AWBZ TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Colofon Disclaimer: Dit begrippenboek is met zorgvuldigheid en met medewerking van diverse partijen samengesteld;

Nadere informatie

21 voor de jeugd 2.0 Samenwerking op jeugdzorg in Zuidoost-Brabant

21 voor de jeugd 2.0 Samenwerking op jeugdzorg in Zuidoost-Brabant 21 voor de jeugd 2.0 Samenwerking op in Zuidoost-Brabant Versie 5 maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 4 H.1 Dagbehandeling en behandeling met verblijf... 6 1.1 Achtergrond... 6 1.2 Inhoudelijk toekomstperspectief...

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard Kadernota Werk en Inkomensondersteuning De Participatiewet in de Hoeksche Waard 1 Woord vooraf Het bieden van een kader voor de invoering en uitvoering van de Participatiewet lijkt een hachelijke zaak.

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Jeugdagenda 2013 2014. Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden

Jeugdagenda 2013 2014. Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden Jeugdagenda 2013 2014 Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden Gemeente Coevorden Afdeling Beleid & Strategie Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Aanleiding en doel van dit document 3 1.2

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie