Decentralisaties Sociaal Domein 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Decentralisaties Sociaal Domein 2015"

Transcriptie

1 A gemeente Eindhoven Decentralisaties Sociaal Domein 2015 WIJeindhoven: landingsbaan voor de drie decentralisaties Mens & Maatschappij I.s.m. de sectoren Werk en Zorg & Inkomen Oktober 2013 mda/qc

2 Oktober 2013 WIJeindhoven: de landingsbaan voor de drie decentralisaties - notitie over de drie decentralisaties Mens & Maatschappij Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Mens & Maatschappij I.s.m. de sectoren Werk en Zorg & Inkomen Datum Oktober 2013 gemeente Eindhoven

3 Oktober 2013 WIJeindhoven: de landingsbaan voor de drie decentralisaties - notitie over de drie decentralisaties Inhoudsopgave Inhoudsopgave INLEIDING DE DECENTRALISATIES IN EEN NOTENDOP DECENTRALISATIE JEUGDZORG Algemeen Inhoud en doel Versnelling & transitiearrangement Keuzevrijheid DECENTRALISATIE AWBZ Algemeen Inhoud en doel Keuzevrijheid PARTICIPATIEWET Algemeen Inhoud en doel Keuzevrijheid SAMENHANG IN 3D WIJEINDHOVEN IS LANDINGSBAAN UITGANGSPUNTEN 3D FINANCIËLE OPGAVE RISICO S DECENTRALISATIES MIJLPALEN EN PLANNING Bijlage 1: Informatieve websites Bijlage 2: Meer informatie over Decentralisatie Jeugdzorg Bijlage 3: Meer informatie over Decentralisatie AWBZ Bijlage 4: Meer informatie over de Participatiewet Bijlage 5: Tijdlijn 3 decentralisaties gemeente Eindhoven 3

4 1 Inleiding De gemeente Eindhoven krijgt met de overheveling van de Jeugdzorg, AWBZ naar Wmo (waarbij ook de aanpassing van de huidige Wmo), en de invoering van de Participatiewet omvangrijke nieuwe verantwoordelijkheden. Dit gaat vergezeld de opgave zaken volgens nieuwe uitgangspunten én efficiënter te organiseren. De decentralisaties gaan weliswaar gepaard met overdracht van extra baten, maar zijn tegelijkertijd voorzien van flinke efficiencykortingen. Daarnaast worden extra bezuinigingen op reeds bestaande budgetten doorgevoerd. Door meer in te zetten op eigen kracht en samenkracht (sociale basisinfrastructuur), een generalistische werkwijze waarbij minder snel wordt doorverwezen naar duurdere tweedelijns voorzieningen, en het uitgangspunt nieuw voor oud is de verwachting dat WIJeindhoven deze financiële opgave deels op kan vangen. Daarnaast worden aanvullende maatregelen genomen waarbij aandacht is voor een efficiëntere organisatie. De opbrengsten van deze werkwijze openbaren zich echter niet direct. De organisatie en cultuurverandering kosten tijd. Ook is het niet overal en altijd mogelijk direct het oude aanbod te vervangen voor een alternatief. Het betreft een groeimodel. De voorbereidingen van de decentralisaties zijn in volle gang terwijl de wetteksten niet bekend/dan wel vastgesteld zijn. Bij alle drie de wetten is er sprake van diverse onderwerpen die landelijk nog gevoelig liggen. Het is onduidelijk wat voor invloed het landelijke proces zal hebben op het eindresultaat. Het landelijke politieke proces zal ook van invloed zijn op de omvang van het pakket aan verantwoordelijkheden Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt kort beschreven wat de decentralisaties inhouden. Aangezien er nog veel onzekerheden zijn, is het mogelijk / zeer waarschijnlijk dat op punten zich nog wijzigingen voordoen. Toch kunnen we het ons niet permitteren om te wachten om verdere voorbereidingen te treffen. Hoofdstuk 3 beschrijft onderwerpen die in samenhang opgepakt kunnen worden en niet afzonderlijk per decentralisatie georganiseerd hoeven te worden. In hoofdstuk 4 worden de uitgangspunten beschreven die wij willen hanteren bij het nader uitwerken van de aankomende wetten om de vertaling naar de Eindhovense situatie te kunnen maken. 4 gemeente Eindhoven

5 2 De decentralisaties in een notendop 2.1 Decentralisatie Jeugdzorg Algemeen Met de nieuwe Jeugdwet worden de verantwoordelijkheden van de gemeenten met betrekking tot de jeugdzorg uitgebreid. Vanaf 2015 zullen alle vormen van jeugdhulp onder de gemeenten vallen. Dat betekent dat gemeenten vanaf dat moment naast de bestaande taken ook verantwoordelijk worden voor de gesloten jeugdzorg, de huidige provinciale jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd (ook in het kader van jeugdstrafrecht), de zorg voor verstandelijk beperkte jongeren, de jeugdbescherming en de jeugdreclassering Inhoud en doel Het kabinet Rutte I besloot in 2010 dat de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid voor alle vormen van jeugdzorg wordt gedecentraliseerd naar gemeenten: b geïndiceerde jeugdzorg; b jeugdbescherming; b jeugdreclassering; b kindertelefoon; b gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus); b AWBZ functies begeleiding, persoonlijke verzorging en het bijbehorende kortdurende verblijf tot 18 jaar; b zorg voor verstandelijk beperkte jeugdigen tot 18 jaar* (jeugd-vb); b geestelijke gezondheidzorg voor jeugdigen (jeugd-ggz). * Met uitzondering van de verblijfszorg voor vb-jeugdigen (verstandelijk beperkten) die dit levenslang nodig hebben, dit blijft in de kern AWBZ. De decentralisatie van de jeugdzorg moet op 1 januari 2015 een feit zijn en wordt geregeld in de nieuwe Jeugdwet. Naar verwachting treedt de wet in op 1 januari Deze wet vervangt de huidige Wet op de Jeugdzorg en de jeugdzorgonderdelen uit andere wetten, zoals de Zorgverzekeringswet (jeugd-ggz) en AWBZ (jeugd-ggz en jeugd-vb) Versnelling & transitiearrangement De Versnelling Op 12 juni 2013 heeft het college van B&W besloten, samen met de gemeenten van Zuid Oost Brabant, per 1 jan het mandaat te aanvaarden voor de enkelvoudige ambulante (provinciale) jeugdzorg. In Zuid Oost Brabant betreft dit 1400 cliënten. Hiervoor is een bedrag van 4,2 mln gemoeid. Naar verwachting is 28% hiervan voor de gemeente Eindhoven. In de uitvoering is Eindhoven nog behouden aan de bestaande regelgeving met betrekking tot verantwoording. Dit betekent e.e.a. voor de uitvoering in de WIJeindhoventeams. Hierover is gemeente Eindhoven 5

6 een gesprek gaande met de provincie en het ministerie van VWS. De versnelling geeft Eindhoven de mogelijkheid ambulante zorg vanuit de WIJeindhoventeams te bieden en hierdoor ervaring op te doen met de volgende punten: Afspraken met jeugdzorgaanbieders over zorgverlening en verantwoordingsinformatie; Beheersen uitgaven en voorkomen we wachtlijsten; Routing en inzet ambulante zorg via WIJeindhoven-teams en via zorgaanbieder; Transitie-arrangement: verplichte overgangsregeling Alle gemeenten hebben vanuit afspraken tussen het Rijk en de VNG de opdracht gekregen om met de regio te komen tot regionale transitie-arrangementen. Doel van deze arrangementen is : b De continuïteit van zorg realiseren. b Bestaande en nieuwe cliënten tot aan 1/1/2015) continuïteit van zorg en aanbieder bieden in Peildatum: 31/12/2014. b De frictiekosten beperken. Gemeenten zijn als nieuwe bestuurlijk verantwoordelijke partij niet aansprakelijk voor frictiekosten. Toch wordt in de bestuurlijke afspraken gesproken over het beperken van frictiekosten. Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in het beperken van frictiekosten door tijdig voor 1 januari 2015 duidelijkheid te geven richting aanbieders over welke type zorg ze in welke volume zullen gaan afnemen. Dan kunnen aanbieders daarop anticiperen door de gemeentelijke keuzes door te vertalen in hun bedrijfsvoering Keuzevrijheid b b b b Bovenlokale samenwerking: Ten aanzien van de Jeugdzorg geldt dat bovenlokale samenwerking op enkele punten een vereiste is. Vaak is dit ingegeven vanuit het oogpunt van risicospreiding, positie ten opzichte van de instelling en benodigde schaalgrootte. De memorie van toelichting geeft de volgende suggesties: taken op het terrein van de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering, gesloten jeugdhulp, vormen van gespecialiseerde jeugdhulp, de inrichting van een AMHK en de kindertelefoon. Wanneer in 2016 blijkt dat deze samenwerking onvoldoende van de grond is gekomen, wordt een en ander alsnog bepaald in een AMVB. De ruimte voor de gemeente zit in het vormgeven van: de routing naar ondersteuning, de toegang (beoordeling situatie) tot ondersteuning en het type ondersteuning dat wordt geboden, Samenwerking met onderwijs: de geboden ondersteuning vanuit de gemeente is het meest effectief wanneer deze aansluit bij de ontwikkeling van een kind en de ondersteuning die wordt geboden via school. In het kader van passend onderwijs heeft het onderwijs de verantwoordelijkheid passende ondersteuning te bieden bij onderwijs gerelateerde problemen. Een goede afstemming is hierbij noodzakelijk. Kwaliteit: In de huidige conceptwettekst worden eisen (certificering) gesteld ten aanzien van de beroepskrachten die de feitelijke jeugdhulpverlening mogen verlenen. Hiermee beoogt men de kwaliteit te borgen. Processen en registratie: er is een flink aantal AMVB s in de maak die naar verwachting de ruimte verder in zullen perken; 6 gemeente Eindhoven

7 b b Landelijke inkoop: een aantal instellingen en voorzieningen zal landelijk worden ingekocht. Hierbij valt te denken aan zeer specialistische aandoeningen (bijv. anorexia), de functie van vertrouwenspersoon, de database van gevalideerde opvoed en opgroeiinformatie voor de informatie en adviesfunctie. Voor het overgrote deel van de specialistische ondersteuning staat het de gemeente vrij naar eigen inzicht (subsidie) overeenkomsten te sluiten Protocollen, verordening: in veel gevallen staat nu in de conceptwettekst dat de gemeente met betrekking een onderwerp iets moet regelen/organiseren. De wijze waarop de gemeente dit doet is vrij. Ter ondersteuning komen er voorbeeld verordeningen en protocollen. 2.2 Decentralisatie AWBZ Algemeen De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is onderdeel van de herinrichting van de langdurige zorg. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt omgevormd tot een landelijke voorziening waarin de intramurale ouderen- en gehandicaptenzorg wordt georganiseerd. Cliënten met een lichtere zorgvraag, die voorheen intramurale zorg zouden ontvangen, krijgen voortaan de zorg in de eigen omgeving. De extramurale verpleging wordt overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Gemeenten worden met de Wmo 2015 verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging. De aanspraken op deze zorg worden tegelijkertijd beperkt. Wmo 2015 is een kaderwet, gemeenten krijgen beleidsvrijheid hoe zij haar inwoners gaan ondersteunen. Op onderdelen houdt het Rijk de mogelijkheid open om aanvullende maatregelen van bestuur te stellen Inhoud en doel In het regeerakkoord van het kabinet Rutte II, is de keuze gemaakt om het stelsel van langdurige zorg in Nederland te herzien. De regering heeft hier drie motieven voor: b Het verbeteren van de kwaliteit van ondersteuning en zorg. b Het vergroten van de betrokkenheid in de samenleving (meer voor elkaar zorgen). b Financiële houdbaarheid van de langdurige zorg. Met de herziening langdurige zorg blijft er een kern-awbz over voor de meest kwetsbare mensen, voor wie deelname aan de samenleving niet (meer) mogelijk is. Zij houden het recht op passende zorg in een beschermende, intramurale omgeving. Dit betekent een uitkleding van de huidige AWBZ waarbij overige verantwoordelijkheden respectievelijk in de Wmo en ZvW worden ondergebracht. Zorg gericht op herstel van een aandoening of het tegengaan van verslechtering wordt volledig ondergebracht in de Zorgverzekeringswet. De nieuwe Wmo (2015) beoogt inwoners met een beperking een adequate ondersteuning te bieden bij het voeren van regie op het eigen leven, het uitvoeren van algemene dagelijkse gemeente Eindhoven 7

8 levensverrichtingen en het ontmoeten van anderen, zodat zij langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en participeren in de maatschappij. De verantwoordelijkheden die de naar de gemeente komen zijn: b Sociale samenhang, veiligheid en leefbaarheid in de gemeente bevorderen, alsmede huiselijk geweld voorkomen en bestrijden b Mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen b Voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn b Algemene voorzieningen bieden b Maatwerkvoorzieningen bieden voor ondersteuning van zelfredzaamheid en participatie b Maatwerkvoorzieningen bieden voor opvang Er is een aantal verplichte onderdelen en processtappen opgenomen in de wet. Net als in de huidige Wmo draagt het gemeentebestuur zorg voor de maatschappelijke ondersteuning. De gemeenteraad stelt hiervoor periodiek een plan op (nu is dat nog elke 4 jaar) en stelt een verordening vast. Nieuw in de Wmo 2015 is de wettelijke vastlegging van het proces dat de gemeente moet doorlopen om de vraag van haar inwoner om ondersteuning te beantwoorden. Inwoners moeten zich melden en dan volgt een onderzoek. Als de inwoner de behoefte aan ondersteuning niet zelf kan oplossen of in zijn netwerk, dan wordt bekeken of algemene voorzieningen (sociale basisstructuur) uitkomst biedt. Pas in laatste instantie kan een beroep worden gedaan op de maatwerkvoorziening Keuzevrijheid Op dit moment is de conceptwettekst nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het een kaderwet zal worden. Over het algemeen brengt dit veel ruimte met zich mee. Op dit moment loopt er een discussie over de te zetten stappen in kaderwet. Maar is nog wel zeer afhankelijk van het wetgevingstraject. Zo is het is nog onduidelijk of het verstrekken van PGB aan banden gelegd zal worden en welke keuzevrijheid de gemeente hierbij heeft. Het zelfde geldt voor het hanteren van inkomensgrenzen bij het verlenen van hulp bij het huishouden. 2.3 Participatiewet Algemeen Het Kabinet wil dat alle mensen als volwaardige inwoners kunnen participeren in de maatschappij. Bij voorkeur via een reguliere baan, maar als dat (nog) niet kan, dan door op een andere manier te participeren in de maatschappij. Nog te veel mensen staan aan de kant in Nederland. Mensen moeten meer kans krijgen om mee te doen en waar mogelijk zelf in hun levensonderhoud te voorzien. Nu is de regelgeving versnipperd en nodigt deze niet altijd uit tot participatie. Uitgangspunt is dat iedereen moet werken naar vermogen. Met de invoering van de Participatiewet komt er één regeling voor iedereen die een beroep deed op de WWB, Wajong of Wsw. Gemeenten moeten er straks voor zorgen dat mensen 8 gemeente Eindhoven

9 (regulier) werk krijgen en het inkomen aanvullen als mensen niet (geheel) het minimumloon kunnen verdienen. Er komt hiervoor een ontschot budget. Werkgeversorganisaties en bonden willen samenwerken met gemeenten in de werkbedrijven die in de 35 arbeidsmarktregio s tot stand worden gebracht (Sociaal Akkoord d.d. 11 april 2013) Inhoud en doel Wajong voor 100% duurzaam geen arbeidsvermogen De Wajong is per 1 januari 2015 alleen toegankelijk voor mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. Het zittend bestand van de Wajong wordt beoordeeld op arbeidsvermogen. Als Wajongeren geen arbeidsvermogen hebben, dan behouden zij het recht op Wajong. Wanneer er sprake is van arbeidsvermogen, dan zal het recht op Wajong eindigen en horen zij tot de doelgroep van de Participatiewet. Tevens is er vanaf 1 januari 2015 geen instroom in de Wsw meer mogelijk. Het aantal werkplekken neemt daardoor geleidelijk af met ongeveer 5% per jaar (sterfhuisconstructie). Het kabinet spreidt de efficiencykorting op de sociale werkvoorziening over zes jaar in plaats van over drie jaar. Ook gaat de efficiencykorting vanaf 2015 pas in (in plaats van 2013). 35 werkbedrijven Sociale partners en gemeenten gaan 35 Werkbedrijven vormen om mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen bij reguliere werkgevers of via beschut werk. Hoe dit kan worden georganiseerd wordt op dit moment uitgewerkt in de zogenaamde werkkamers. Gemeenten hebben de lead bij de vorming van de Werkbedrijven. De Werkbedrijven gaan de verbindende schakel vormen tussen mensen met een arbeidsbeperking en werkgevers. De regionale indeling van de Werkbedrijven volgt de huidige 35 regionale arbeidsmarktregio s waarbij aangesloten wordt bij de voorwaarden die de wet Suwi stelt en de al bestaande infrastructuur zoals werkpleinen en werkgeversservicepunten. Beschut werk Gemeenten krijgen binnen de wettelijke kaders ruimte om zelf beschut werk als een voorziening te organiseren. Structureel is er uiteindelijk budget voor dertigduizend werkplekken (in plaats van de huidige negentigduizend). Dit budget wordt afgestemd op honderd procent van het wettelijk minimumloon. Loonkostensubsidie Er komt het instrument loonkostensubsidie in plaats van loondispensatie. De doelgroep betreft de inwoners waar de gemeente een re-integratieverantwoordelijkheid voor heeft en die arbeidsvermogen hebben maar verminderd productief zijn (degene die niet in staat is om 80% van het WML te verdienen bij een werkgever). Gemeenten bepalen de loonwaarde en leggen methode vast in een verordening. De hoogte van de loonkostensubsidie is maximaal 70% van het WML, de loonwaarde wordt jaarlijks herbepaald. De duur van het instrument is onbeperkt (indien dit noodzakelijk is). gemeente Eindhoven 9

10 Werkgevers In het sociaal akkoord is afgesproken dat werkgevers garant staan voor extra banen voor een doelgroep die moeilijk aan de slag komen. De werkgevers in de markt voor en de overheidswerkgevers voor extra banen. Werkgevers in de markt (inclusief zorg) stellen zich garant voor extra banen in 2014, extra banen in 2015 en oplopend met banen per jaar naar extra per jaar in 2020, tot in 2026 een aantal van is bereikt. In aanvulling daarop stelt de overheid zich garant voor extra banen per jaar vanaf 2014, tot een maximum is bereikt van banen. De regering bereidt een wettelijk quotum voor dat in werking treedt als werkgevers minder banen realiseren dan is afgesproken in het Sociaal Akkoord. 35 arbeidsmarktregio s Goede dienstverlening aan werkgevers en werknemers is essentieel. Het moet voor werkgevers eenvoudig zijn om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Werkgevers willen zo min mogelijk administratieve last ervaren bij het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. UWV en gemeenten spelen een sleutelrol bij het ontzorgen en het effectief ondersteunen van werkgevers. Hiertoe zijn UWV en VNG medio 2012 overeengekomen dat de dienstverlening aan werkgevers georganiseerd zal moeten worden vanuit 35 arbeidsmarktregio s. De arbeidsmarktregio s krijgen één aanspreekpunt waar werkgevers terecht kunnen voor informatie en advies. Deze onderwerpen zijn opgenomen in de wijziging van de wet Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen. De wijzigingen moeten per 1 januari 2015 volledig geïmplementeerd zijn. De VNG is met het ministerie in overleg over randvoorwaarden voor decentralisatie, inperking van de financiële risico s en beleidsvrijheid. De Participatiewet moet nog verder worden uitgewerkt en daarna in de Tweede Kamer worden behandeld. De rol van de gemeente verschuift naar een meer arbeidsmarktgerichte benadering. Dit gebeurt in arbeidsmarktregio s. Na goedkeuring van de Tweede Kamer en na behandeling en goedkeuring van de Eerste Kamer zal de wet in werking treden. De streefdatum voor inwerkingtreding van de Participatiewet is 1 januari Keuzevrijheid De ruimte zit bij de Participatiewet vooral in het vormgeven van de re-integratie. Denk hierbij aan loonkostensubsidie, de loonwaarde bepaling, werkgeversbenadering. Daarnaast zit er waarschijnlijk beleidsruimte in de maatregelenverordening. Inperking van de ruimte zit in het feit dat in het sociaal akkoord is vastgelegd dat wordt gewerkt in arbeidsmarktregio s. De komende periode wordt gekeken welke activiteiten op bovenlokaal en welke activiteiten op lokaal of wijkniveau plaats moeten vinden. We moeten er alert op zijn dat er op regionaal niveau zaken geregeld kunnen worden, maar dat de uitvoering nog altijd dichtbij de inwoner georganiseerd kan worden. 10 gemeente Eindhoven

11 3 Samenhang in 3D Het is voor de gemeente van belang om te zorgen dat de decentralisaties niet vanuit de kokers naar nieuwe kokers getransporteerd gaan worden. Om echt te komen tot een verbetering van de ondersteuning aan inwoners en om ondersteuning te kunnen bieden aan zij die het echt nodig hebben, is het belangrijk om de samenhang te zien. Het gaat er dan om waar de inwoners centraal gesteld kunnen worden en niet de afzonderlijke wetten of regelingen. Hieronder een aantal voorbeelden van onderwerpen waarbij de dwarsverbanden evident zijn en de samenhang dus gezocht dient te worden. Integrale aanpak op Sociaal Domein Het gemeentelijk takenpakket wordt groter. Ook stijgen de inkomsten uit het gemeentefonds. Samenhang aanbrengen tussen jeugd, werk en zorg is in de nieuwe situatie eigenlijk geen vrijblijvende keuze meer. De decentralisaties richten zich immers op personen die vaak op alle fronten een vraag hebben / ondersteuning nodig hebben. In Eindhoven is WIJeindhoven vastgesteld. Dit betreft een aanpak waarbij ontkokering, integraliteit en eigen kracht / burgerkracht en inzet van sociale netwerken centraal staan. Onderdeel hierbij is dat ook de druk op de specialistische voorzieningen afneemt. Meer wordt geregeld in de eerste lijn en veel meer dan nu het geval is, gebruik wordt gemaakt van basisvoorzieningen en de sociale netwerken die burgers hebben. Arrangementen vanuit de vraag opstellen Er worden nieuwe wetten door het Rijk opgesteld. Helaas betreft dit geen integrale wet voor alle taken die overkomen. Daarom zal op lokaal niveau de integraliteit moeten worden aangebracht. Door de vraag van de inwoner centraal te stellen en niet het probleem (wet), komen we tot arrangementen waarin de verschillende onderwerpen als logisch verweven zitten. Een voorbeeld hiervan is de aanpak van de generalistenteams, waarbij niet voor ieder leefgebied en andere professional bij een huishouden wordt ingezet. Samenwerking Zorgverzekeraars en het Zorgkantoor Door de decentralisaties worden de samenwerking met de zorgverzekeraars en het zorgkantoor belangrijk. Zij financieren immers een deel van de ondersteuning die inwoners ontvangen. Preventie is voordelig voor deze partijen, waardoor zij mogelijk geïnteresseerd zijn om te investeren in deze preventie. Ook is het belangrijk om complementair aan elkaar te zijn en zorgen dat overlap voorkomen wordt. Kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Veel jongeren uit het praktijkonderwijs stromen nu in de Wajong, dat is straks de Participatiewet. Geadviseerd wordt om preventief in te zetten en zorgen voor goede samenwerking met het onderwijs (passend onderwijs) en de arbeidsmarkt, zodat deze gemeente Eindhoven 11

12 jongeren geen aanspraak hoeven te maken op de Participatiewet, maar kans maken op betaald werk. Afspraken met andere verwijzers Huisartsen, kinderartsen, jeugdpsychologen zijn voorbeelden van beroepsgroepen die kunnen verwijzers naar 2 e lijns ondersteuning die door de gemeente wordt gefinancierd. Vanuit de gedachte een gezin, een plan, een contactpersoon, maar ook vanuit de beheersbaarheid is het wenselijk heldere afspraken te maken met deze beroepsgroepen en ziekenhuizen. Arbeidsmatige dagbesteding en beschut werken zoveel mogelijk combineren Zowel in de AWBZ (straks WMO) als in de WWB (straks Participatiewet) zijn er activiteiten waarbij arbeidsmatige dagbesteding aan de orde is. Bij de WMO wordt dit dagbesteding genoemd, bij de WWB (straks Participatiewet), de WSW. Een deel van de groep van de WSW heeft overeenkomsten met de doelgroep van de WMO. Het gaat dan om de groep waarbij de verdiencapaciteit minder dan 20% is. Sec geredeneerd betreft dit een groep mensen die drukken op de financiën van de gemeente. Echter het is interessant om te onderzoeken op welke wijze de begeleiding aan inwoners gebundeld kan worden. Het rendement in het efficiënter vormgeven van deze activiteiten, maar ook in het voorkomen van andere (dure) zorgkosten als gevolg van het ontbreken van een goede invulling van een dag. Vervoer van doelgroepen Gemeenten zijn nu al verantwoordelijk voor leerlingen, Wsw- en Wmo-vervoer. Daar komen de vervoerscomponent van de huidige AWBZ-functie begeleiding en vervoer in het kader van Jeugdzorg bij. Ook hier zijn samenwerking en bundeling sleutelwoorden. Hierbij valt te denken aan één centrale inkoop, indicatiestelling en / of uitvoering. Bijvoorbeeld: In de uitvoering kan dit betekenen dat verschillende doelgroepen samen in een voertuig reizen. Inrichting nazorg Wanneer mensen een tijdje intensieve specialistische ondersteuning hebben gehad van bijvoorbeeld een verpleeghuis, een ziekenhuis of een jeugdzorginstelling is het van belang dat het toerusten en voorbereiden van deze mensen op de thuiskomst en een zo groot mogelijke zelfredzaamheid. Dit vraagt om afspraken tussen financiers en uitvoerende instellingen. Regionale samenwerking Gemeenten zijn niet onbekend met bovenlokale of regionale samenwerking. In sommige wetten is dit ook als verplichting opgenomen. Het blijft belangrijk om te kijken wat goed is om dicht bij de inwoner te organiseren, maar tevens dient ook naar de regionale component gekeken te worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de werkgeversbenadering en inkoop van zeer specialistische ondersteuning. (Hoogwaardig) handhaven 12 gemeente Eindhoven

13 De definitie van handhaving is het doen naleven van wet- en regelgeving, zodat deze wetten en regelingen worden benut en toegepast overeenkomstig hun doel en strekking. Voor de Participatiewet betekent het een rechtmatige en doelmatige verstrekking van de bijstand. De nadruk ligt op preventie (bijvoorbeeld door goede voorlichting te geven), maar er is ook sprake van controle op maat en waar nodig een sanctie die is afgestemd op de gedraging en de persoonlijke omstandigheden. Bij de overheveling van de AWBZ-taken naar de WMO, vindt een aantal ingrepen plaats (m.n. meer zorg in natura, minder PGB s) waardoor de fraudegevoeligheid afneemt. Toch blijft er aandacht voor handhaving in de WMO, om ervoor te zorgen dat de voorzieningen, evenals de bijstandsuitkeringen, alleen worden toegekend aan diegenen die er recht op hebben. Voor Jeugdzorg geldt dat de handhavende taken vallen onder de jeugdbescherming en jeugdreclassering, waarvan de uitvoering voorbehouden is (en blijft) aan daartoe gemachtigde instellingen. Op het gebied van handhaving zal voor de genoemde terreinen veel aandacht zijn voor preventie en nazorg. Deze taken kunnen grotendeels belegd worden bij de generalist van WIJeindhoven. Verder zal de samenwerking tussen de verschillende (interne en externe partijen) verder worden geïntensiveerd. Opdrachtgeverschap Binnen de drie decentralisaties spelen veel thema s die raakvlakken hebben met elkaar en met het thema opdrachtgeverschap. Hierbij valt te denken aan, wel of niet aanbesteden, concurrentiestelling, zelf doen of uitbesteden. Maar ook het uitvoeren van bijvoorbeeld indicaties en het soort indicaties dient teruggebracht te worden en eenvoudiger. Maar ook monitoring is van belang. Het is belangrijk om goed na te denken op welke wijze het opdrachtgeverschap het beste vormgegeven kan worden, teneinde te komen tot de beste prijs-kwaliteit verhouding. Concluderend Het vernieuwde sociaal domein moet een samenhangend systeem worden, waarbij de integrale situatie van de inwoner centraal staat. Uit bovenstaande dwarsverbanden blijkt dat een integrale implementatie van de drie decentralisatie vraagt om integrale (bestuurlijke) aansturing, visievorming, ontwikkeling en implementatie. gemeente Eindhoven 13

14 4 WIJeindhoven is landingsbaan De onderliggende kernbegrippen van de decentralisaties zijn dezelfde: eigen kracht, samenkracht en participatie. Deze begrippen sluiten volledig aan bij WIJeindhoven waardoor een integrale benadering van de decentralisaties en de opbouw van alle facetten van WIJeindhoven niet meer dan logisch is. Ook gezien de dwarsverbanden, zoals gepresenteerd in voorgaand hoofdstuk, staat integraliteit voorop. Dit komt ook terug in de uitgangspunten die wij hebben geformuleerd voor de drie decentralisaties. 4.1 Uitgangspunten 3D 1. WIJeindhoven is landingsbaan voor de drie decentralisaties. We organiseren de nieuwe (en vernieuwde) verantwoordelijkheden vanuit de drie decentralisaties conform de uitgangspunten van WIJeindhoven. De nieuwe verantwoordelijkheden vanuit de 3D s bieden, in combinatie met de bestaande verantwoordelijkheden, de mogelijkheid de beoogde systeeminnovatie daadwerkelijk door te voeren en de sociale basisstructuur, 1 e en 2 e lijn opnieuw vorm te geven. 2. Eindhoven hanteert een ontschot budget binnen het sociaal domein. We hanteren een (zoveel als mogelijk) ontschot budget voor het sociaal domein, zodat daadwerkelijk ondersteuningsoplossingen op maat kunnen worden ontwikkeld in Eindhoven. Bovendien wordt hiermee afwenteling of doorschuiven naar andere regelingen voorkomen. 3. Eindhoven neemt de maximale ruimte, binnen de wet- en regelgeving, om WIJeindhoven goed neer te kunnen zetten. We respecteren de wettelijke minimum vereisten, zoals deze worden gehanteerd in de begeleidende wetgeving die gepaard gaat met de decentralisaties. Daarbinnen nemen we de maximale ruimte om WIJeindhoven door te kunnen ontwikkelen. 4. Besparingen zoveel mogelijk realiseren door anders te werken. De nieuwe en vernieuwde verantwoordelijkheden gaan gepaard met substantiële verminderingen van bestaande budgetten. Per huidige inwoner die nu ondersteuning krijgt via AWBZ, jeugdzorg of Wajong, zal vanaf 2015 minder ondersteuningsbudget beschikbaar zijn. Eindhoven wil de noodzakelijke besparingen zoveel mogelijk realiseren door met een andere werkwijze meer effect met minder professionele inspanningen te sorteren. Met de MKBA 2.0 brengen we in beeld wat daarin mogelijk is en of aanvullende maatregelen nodig zijn. 5. Uitvoering dichtbij de inwoner, tenzij... WIJeindhoven gaat uit van kleinschaligheid en nabijheid. Dat zal in het nieuwe sociaal domein ook voorop staan, en dus is uitvoering op wijkniveau voor de hand liggend. Er kunnen redenen om stedelijk, regionaal of 14 gemeente Eindhoven

15 landelijk samen te werken, bijvoorbeeld effectiviteit (denk aan de werkgeversbenadering in het kader van werk&inkomen), efficiency (gezamenlijke inkoop van specialistische zorg) of verplichting vanuit het Rijk (denk aan de regionale transitie-arrangementen jeugdzorg). 6. Integraal waar kan, decentralisatie specifiek waar nodig. WIJeindhoven betekent een nieuw sociaal domein waarin we niet meer spreken over doelgroepen ; daarvoor in de plaats komen meer maatwerk en gebundelde integrale voorzieningen. We willen zoveel mogelijk op een eenduidige manier werken, sturen, inkopen en verantwoorden in het nieuwe sociaal domein. We ontwikkelen het nieuwe model dus zoveel mogelijk integraal, geredeneerd vanuit de ambities van WIJeindhoven. Er zijn ook verantwoordelijkheden en specifieke groepen die om afzonderlijke voorzieningen en sturing vragen (denk bijvoorbeeld aan jeugdbescherming en jeugdreclassering). Deze zullen we afzonderlijk oppakken. 7. Gefaseerde opbouw. De nieuwe wetten zullen (zo is de ambitie) op 1 januari 2015 ingaan, en dan is de verbrede verantwoordelijkheid van de gemeente een feit. Het zal echter niet zo zijn dat per 1 januari 2015 de complete implementatie van het nieuwe sociaal domein een feit is. Ten behoeve van continuïteit van dienstverlening aan bestaande cliënten, en voldoende waarborgen voor kwaliteit van ondersteuning aan nieuwe cliënten (en overigens ook als gevolg van de huidige onduidelijkheid in wetgeving) hanteren we een groeimodel. Of liever gezegd, blijven we een groeimodel hanteren, zoals we nu al doen met de implementatie van de WIJ-teams. Geleidelijk zal de systeeminnovatie WIJeindhoven gevuld worden met vernieuwing van matschappelijke rolverdeling en dienstverlening. Dit betekent dat op onderdelen tijdelijk 2 systemen naast elkaar kunnen bestaan (het regionaal transitie arrangement jeugdzorg is een voorbeeld van deze fasering). Overigens blijft de noodzaak van maatschappelijke innovatie en de financiële opgave, zorgen voor urgentie om daarbij oldoende vaart te maken. 8. Eigen kracht en samenkracht staan centraal. Met het versterken van de sociale basisstructuur willen we de zelf- en samenredzaamheid van Eindhovenaren versterken, zodat het beroep op de (professionele) 1 e en 2 e lijn van inwoners afneemt en de ruimte ontstaat inwoners die dat echt nodig hebben de juiste specialistische ondersteuning te bieden. Als inwoners toch professionele ondersteuning nodig hebben moet die aanvullend en versterkend zijn op de eigen en samenkracht van de desbetreffende inwoner. Professionele ondersteuning is waar mogelijk tijdelijk en gericht op het vergroten van de eigen kracht van de inwoner. Dat kan niet altijd (denk aan beperkingen als gevolg van ouderdom), en dan is het zoveel mogelijk verankeren van de ondersteuning in de sociale omgeving van inwoner het devies. Ook zal een bewoner altijd gevraagd worden of er interesse is om vrijwillig zijn of haar competenties in te zetten om een ander te helpen. 9. Het versterken van de sociale basisstructuur is een verantwoordelijkheid van de hele stad. De gemeente kan hierin aanjagen, faciliteren en verbindingen leggen. Zo zal de gemeente stimuleren dat bedrijven, maatschappelijke organisaties, scholen gemeente Eindhoven 15

16 (bijvoorbeeld in het kader van passend onderwijs), verenigingen en vrijwilligersorganisaties toegankelijk zijn voor (waar mogelijk) alle inwoners van onze stad. Ook worden onderlinge contacten tussen inwoners en burgerinitiatieven gestimuleerd en waar nodig ondersteund. 10. Voor de gemeente nieuwe groepen hebben oude verwachtingen en beelden Met het principe dat ondersteuning altijd aanvullend is op de eigen- en samenkracht van inwoners willen we een verschuiving realiseren van zwaardere, specialistische en langdurige ondersteuning naar lichtere en kortdurende alternatieven. Daarbij verdwijnt ook het recht op zorg. Hierbij is een volwassen dialoog met de inwoners noodzakelijk. Hierbij komen ook zaken als wederkerigheid aan bod 11. Keuzevrijheid die aansluit bij de wensen van de inwoners. De gemeenteraad heeft al aangegeven dat het persoonsgebonden budget (PGB) als mogelijkheid behouden moet worden voor het behoud van keuzevrijheid. Het college onderzoekt wat mogelijk is binnen de wettelijke mogelijkheden. Aanvullend hierop wil het college van inwoners weten op welke onderdelen en in welke mate de inwoners van Eindhoven keuzevrijheid van belang vinden. Denk bijvoorbeeld aan: interactieve planvorming, invloed op de uitvoering, inzage, recht tot amendering of beheer eigen dossier, etc.) 12. We willen een regel- en procedurearm sociaal domein. De huidige toeleidings- en uitvoeringspraktijk in AWBZ, jeugdzorg en Wajong is onpersoonlijk, bureaucratisch en belemmerend. We moeten ervoor zorgen dat dat in het nieuwe sociaal domein verdwijnt. Eindhoven streeft naar een vermindering van het aantal regels, procedures en protocollen ten opzichte van de oude situatie. Het vakmanschap en handelingsruimte van de professional in dialoog met de inwoner moet voorop staan. Uiteraard blijft monitoring van maatschappelijk resultaat in relatie tot bestede middelen van groot belang. We ontwikkelen handzame dashboards en sturingsinstrumenten die daarbij helpen en ons in staat stellen verantwoording af te leggen. 13. Participatie, samenspraak en draagkracht van de stad passen bij het nieuwe sociaal domein Met de decentralisaties komt een nieuwe groep mensen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente met een bestaande organisatiegraag en verwachtingen. Deze groep een plek vinden in het sociale domein in de nieuwe vorm. Organisatie en verwachtingen moeten hierbij aansluiten. Het betrekken van cliëntenraden, inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, scholen en verenigingen is hierbij van groot belang. 16 gemeente Eindhoven

17 4.2 Financiële opgave De decentralisaties hebben betrekking op drie onderdelen van het sociale domein: jeugdzorg, het extramurale deel van de AWBZ (Wmo 2015) en participatie/werk (Participatiewet). Met de verantwoordelijkheden en taken zou naar globale indicatie, op landelijk niveau, volgens de het huidige stelsel bruto ca.18½ mld euro gemoeid zijn in De decentralisaties gaan gepaard bezuinigingen die stapsgewijs oplopen tot structureel ca. 3½ mld (landelijk) euro. Hierdoor resteert netto een overdracht van middelen naar gemeenten van ca. 15 mld euro. In onderstaande tabel ziet u een indicatie van wat dit betekent voor Eindhoven. De middelen zijn afkomstig van verschillende departementen, provincies, AWBZ en Zvw. Voorlopige indicatie voor Eindhoven in 2017 X 1 miljoen Decentralisatie Korting Budget Jeugdzorg 48,9-4,3 44,6 AWBZ 90,3-22,6 67,7 Wmo n.b. - 9,3 n.b. Participatiewet 49,3 49,3-8,3 41,1 TOTAAL n.b. 44,5 n.b. De cijfers van de kadernota van april 2013 zijn, voor zover mogelijk, geactualiseerd na de Mei-circulaire Genoemde getallen zijn dan ook indicatief. Er is voor 2017 gekozen in verband met de oplopende bezuinigingen in de jaren 2014, 2015, Gezien de recente onderhanderhandelingen over de bezuinigingen is het nog niet mogelijk zekerheid te geven over de cijfers. Het is de bedoeling dat de met de decentralisaties gemoeide budgetten in de toekomst gebundeld worden. Hiermee krijgt Eindhoven de mogelijkheid in te spelen op de samenhang in de verschillende problemen waar degenen die ondersteuning nodig hebben mee te maken hebben. 4.3 Risico s decentralisaties Het is duidelijke dat de overheveling van nieuwe verantwoordelijkheden middels de decentralisaties een omvangrijke operatie is. Om succesvol te kunnen zijn in de transformatie en kostenbesparing zijn de volgende punten van belang: b Afhankelijkheid van Rijk voor echte deregulering en ontschotting b Budgettaire kortingen direct van kracht per 1/12015, maar realisatie is ontwikkelingsmodel b Afhankelijkheid van kamerbehandeling nieuwe wetten en mogelijke verdere inperking van vrijheid in dit landelijke proces b Cultuur en mentaliteitsverandering bij inwoners, instellingen, professionals en eigen organisatie kost tijd b Afhankelijkheid van landelijke proces voor voldoende voorbereiding- en implementatietijd definitieve wetgeving. Hiermee kunnen ook de frictiekosten worden beperkt. gemeente Eindhoven 17

18 Voor de organisatie in Eindhoven termen als span of control, slim faseren in de opbouw de grote aandachtspunten. WIJeindhoven moet kunnen groeien als concept en als uitvoeringspraktijk. Het college laat verschillende werkgroepen cijfermatige analyses uitvoeren om aannames te controleren, daarnaast wordt in de huidige praktijk van WIJeindhoven gekeken op welke wijze een en ander het beste kan worden georganiseerd en getoetst in de praktijk. Een andere belangrijke maatregel is de doorrekening, van alle toekomstige interventies in het sociaal domein (inclusief de gevolgen van de decentralisaties) middels een tweede Maatschappelijke Kosten Baten Analyse. Met dit instrument worden de effecten berekend van het voorgenomen werkwijze en de gekozen wijze van interveniëren. 4.4 Mijlpalen en planning Wat Wanneer Overgangsregeling 2015: Jeugd wettelijke plicht gereed 31 okt 2013 De versnelling : enkelvoudige ambulante jeugdzorg alvast naar de gemeente MKBA 2.0: kwantificeert de inhoudelijke en bedrijfsmatige operationalisering uit het implementatieplan en biedt inzicht in de financiële opgave en te verwachten maatschappelijk rendement Aanvang 1 jan e kwartaal 2014 Verordeningen (waar mogelijk in samenhang), wettelijke plicht 1e kwartaal 2014 Integraal uitvoeringsprogramma per jaar (Jeugdwet en Wmo 2015), wettelijke plicht 1e kwartaal 2014 Wijziging Wwb 1 juli 2014 Inwerkingtreding Participatiewet, Jeugdwet en Wmo jan gemeente Eindhoven

19 Bijlage 1: Informatieve websites De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Voor de meest actuele informatie verwijzen wij graag naar de volgende websites. Sociaal domein Jeugd AWBZ/Wmo Participatiewet gemeente Eindhoven 19

20 Bijlage 2: Meer informatie over Decentralisatie Jeugdzorg Uitgangspunten Naast een bestuurlijke en financiële decentralisatie streeft de overheid naar een omslag, oftewel transformatie, in de ondersteuning, hulp en zorg voor jeugdigen. Het landelijk transitieplan jeugd (mei 2013) noemt de volgende uitgangspunten voor een nieuw jeugdstelsel: b preventie en uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden (eigen kracht) van jeugdigen en hun ouders, met inzet van hun sociale netwerk; b demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren door onder meer het opvoedkundig klimaat te versterken in gezinnen, wijken, scholen en voorzieningen als kinderopvang en peuterspeelzalen; b eerder de juiste hulp op maat te bieden, om het beroep op dure gespecialiseerde hulp te verminderen; b integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur ; door ontschotting van budgetten ontstaan meer mogelijkheden voor betere samenwerking en innovaties in ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en gezinnen; b meer ruimte voor professionals om de juiste hulp te bieden en vermindering van administratieve lasten; b betrokken professionals die sociale netwerken in de omgeving van het gezin weten in te schakelen en die kunnen samenwerken met vrijwilligers en familieleden en hun kracht weten te benutten. In de transformatie spelen inwoners (gezinnen), professionals, zorgorganisaties en gemeenten ieder hun eigen rol: b Van inwoners vraagt het een omslag in de omgang met en inzet van sociale netwerken, professionals en gemeenten; b Op het niveau van de professionals moet de transformatie gestalte krijgen in de andere manier van werken met kinderen, jongeren en gezinnen, van samenwerken en van zich tot elkaar verhouden: meer vrije regelruimte om per gezin de juiste hulp te bieden; b Ook moet de transformatie gestalte krijgen in een andere wijze van aansturen van professionals binnen de organisatie: meer verantwoordelijkheid naar de professional; b Tot slot krijgt de transformatie voor in vernieuwde samenwerking (opdrachtgever en opdrachtnemerschap) tussen gemeente en uitvoerend veld met meer verantwoordelijkheid naar de zorgorganisaties. Lokaal en regionaal Gemeenten moeten uiterlijk één jaar voordat de Jeugdwet in werking treedt bovenlokale afspraken maken over de wijze waarop zij hun nieuwe taken vormgeven. Het gaat minimaal om afspraken over de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering, Advies 20 gemeente Eindhoven

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Decentralisaties Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Jeugdzorg

Nadere informatie

Financiën Sociaal Domein

Financiën Sociaal Domein Financiën Sociaal Domein VNG Expertisecentrum Gemeentefinanciën Hans Giesing september 2013 Decentralisatie Sociaal Domein (1) Bouwen op de eigen kracht van burgers Motto: één gezin, één plan, één regisseur

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding De wereld van het sociaal domein Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding Presentatie: Bestaat uit twee onderdelen : Inhoudelijk Financieel Wat komt er op ons

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland r Gemeente Midden-Delfland 2013-25758 (BIJLAGE) Memo Concept wettekst nieuwe Wmo Deze informatiebrief gaat in op de hervorming van de langdurige zorg in Nederland en specifiek de concept wettekst van de

Nadere informatie

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Inleiding De samenleving verandert De vraag naar ondersteuning verandert Nederland verandert (moet veranderen) De financiering

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Rotterdam, 14 december 2013 Programma Inleiding Overzicht stand van zaken Voorstellen sprekers landelijk, provinciaal

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen Kompassie met elkaar Wmo 2015 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen In deze presentatie 1. Hoe is het nu geregeld? 2. Hoe is het straks geregeld? De nieuwe Wmo 2015 Participatiewet Jeugdwet

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Sturen op de transformatie van het sociale domein. Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties

Sturen op de transformatie van het sociale domein. Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties Sturen op de transformatie van het sociale domein Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties Inhoud Landelijke kaders Opgave Uitgangspunten Proces Jeugdwet Aangenomen door de TK en EK O&O, Jeugdwelzijn,

Nadere informatie

6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012

6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012 6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012 WELKE OUDERS EN KINDEREN? GGZ voor jeugd Licht verstandelijk beperkte jeugdigen Jeugdstrafrecht Jeugdzorg en Jeugdbescherming

Nadere informatie

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Beleid Jeugdhulp De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Agenda Wie ben ik? - Sandra Raaijmakers, beleidsmedewerker jeugdzorg Wat is mijn doel voor de avond? - Informeren over stand

Nadere informatie

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn.

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn. DE CONCEPT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 in het kort Onderstaand schetsen wij de contouren van de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning. Vervolgens wordt een samenvatting gegeven van de concept

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

Hoofdlijnen Transities

Hoofdlijnen Transities Hoofdlijnen Transities Presentatie voor gemeenteraad, 21 mei 2014 Opening: Ditta Cazemier Presentaties: Marieke Dawson (WMO en Jeugd); Jan Knol (participatiewet), Henk Demkes (bedrijfsvoering) Inleiding

Nadere informatie

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden.

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden. De nieuwe Jeugdwet Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. De nieuwe Jeugdwet is er voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar die tijdelijk of langer durend ondersteuning nodig hebben

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

Programma. Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni Aanleiding - decentraliseren. Doel van deze bijeenkomst

Programma. Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni Aanleiding - decentraliseren. Doel van deze bijeenkomst Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni 2014 Programma 19.30 Welkom, opening 19.45 Presentatie over de EHZ samenwerking 20.15 Workshops (2 ronden van elk een half uur) Doel van deze

Nadere informatie

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Sociaal domein Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Wat verandert er per 1 januari 2015? Hoofdlijnen nieuwe Wmo Wmo 2007: 1. Welzijnswet 2. Wet voorzieningen Gehandicapten 3. Hulp bij het Huishouden (HbH)

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Toelichting stand van zaken decentralisaties sociaal domein. Commissie sociaal domein 9 september 2014

Toelichting stand van zaken decentralisaties sociaal domein. Commissie sociaal domein 9 september 2014 Toelichting stand van zaken decentralisaties sociaal domein Commissie sociaal domein 9 september 2014 Doelstelling bijeenkomst: informeren over inhoud decentralisaties sociaal domein stand van zaken van

Nadere informatie

Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties

Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties Programma van vanavond Opening door de voorzitter. Presentatie decentralisaties door wethouder Conny Miermans Mogelijkheid voor stellen van vragen. Kennismaking

Nadere informatie

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Onderwerp: Voorstel/alternatieven

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid.

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. HET WETTELIJK LANDSCHAP ANNO 2016 WET PASSEND ONDERWIJS Regelt dat zoveel mogelijk kinderen binnen regulier onderwijs een startkwalificatie halen. Legt zorgplicht bij scholen om voor iedere leerling een

Nadere informatie

Inhoud voorstel aan Raad

Inhoud voorstel aan Raad 2014/178837 Inhoud voorstel aan Raad Onderwerp Aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 Gevraagd besluit De aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 vast te stellen, inhoudende dat: a) het

Nadere informatie

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012 Nieuwe taken naar gemeenten de mens centraal 21 mei 2012 1 Visie gemeente Den Helder Strategische Visie Sociale Structuurvisie Woon / Leefklimaat Integrale Participatie Onderwijs Ontwikkeling Beeld van

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Gemeente

Hoofdstuk 2. Gemeente Fawzi Salih van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd heeft voor u een eerste screening gemaakt van hoofdstuk 2. Het resultaat van de screening is terug te vinden op de volgende pagina s. De samenvatting per

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen. Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 15 oktober 2014 Agenda nummer : 2014-07-13997 Portefeuillehouder : K. Krook Onderwerp : Vaststelling beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen

Nadere informatie

Beleidsplannen Sociaal Domein

Beleidsplannen Sociaal Domein Beleidsplannen Sociaal Domein Concept Beleidsplan Jeugdhulp Concept Beleidsplan Wmo/AWBZ Concept Beleidsuitgangspunten Participatiewet Concept Beleidsplan de Verbinding Concept-Beleidsplan Jeugdhulp Toekomst

Nadere informatie

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost 2015-2018 Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking. Gemeenten worden bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle vormen

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces

Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces 14 april 2014 Waar staan we? Door de Raad vastgesteld beleid: Meedoen naar Vermogen Nota Visie & uitgangspunten Transitie

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur Transitie Jeugdzorg Door José Vianen; Adviseur relevante thema s 1. Transitie jeugdzorg 2. Wat beogen we? 3. Kansen van de transitie 4. Concept wettekst 5. Richtlijnen en planning 1 Aanleiding van de transitie:

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Veronique Esman Directeur Curatieve Zorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 21 november 2013 Inhoud 1. Akkoorden curatieve zorg 1. Akkoorden curatieve

Nadere informatie

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet hoorn.nl Wmo Partici patiewet Jeugdwet gemeente Aanleiding Jeugdwet huidige stelsel versnipperd samenwerking rond gezinnen schiet tekort druk op gespecialiseerde

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening)

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening) Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening) 1. Algemene toelichting 1.1 Inleiding Deze verordening geeft uitvoering aan de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014

Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014 Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014 De drie transities op de terreinen jeugdzorg, AWBZ/WMo en Participatiewet uit het Regeerakkoord Rutte II zorgen er voor dat de taken op het sociaal domein

Nadere informatie

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / YK Besluitvormend Kollum, 3 december 2013 Samenvatting Gemeenten worden

Nadere informatie

opzet quick scan financiële risico s decentralisatie jeugdzorg

opzet quick scan financiële risico s decentralisatie jeugdzorg opzet quick scan financiële risico s decentralisatie jeugdzorg 1 inleiding aanleiding voor de quick scan In het regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd dat de jeugdzorg wordt gedecentraliseerd naar

Nadere informatie

Verordeningen Jeugd en Wmo Wmo-raden

Verordeningen Jeugd en Wmo Wmo-raden Verordeningen Jeugd en Wmo 2015 Wmo-raden Procedures Advies vragen aan alle Wmo-raden = vanaf 6 juni 2 juli Wmo-raden informeren tijdens bijeenkomst = 16 juni en 19 juni Informeren raad tijdens raadsinformatiebijeenkomst

Nadere informatie

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ De 12 gemeenten in Brabant Noordoost-oost (BNO-o) hebben samen met een groot aantal instellingen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de transitie AWBZ.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering Het sociale domein in verandering Kansen voor verbetering Veendam, 25 april 2013 Agenda Een korte inleiding Veranderingen in het sociale domein Decentralisaties 2 Het sociale domein verandert De overheid

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

Wmo 2015 door Tweede Kamer

Wmo 2015 door Tweede Kamer Wmo 2015 door Tweede Kamer Een ruime tweederde meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 24 april ingestemd met het wetsvoorstel van de Wmo 2015. De verwachting is dat de behandeling van het voorstel nog

Nadere informatie

Financieel overzicht behorend bij Beleidsplan 4D s DAL 18 september 2014

Financieel overzicht behorend bij Beleidsplan 4D s DAL 18 september 2014 Financieel overzicht behorend bij Beleidsplan 4D s DAL 18 september 2014 De basis voor de met de decentralisaties gemoeide financiën voor 2015 zijn de cijfers zoals deze in de Meicirculaire 2014 door het

Nadere informatie

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding CONCEPT Startdocument AWBZ begeleiding Gemeente Wijk bij Duurstede, maart 2012 Algemene informatie In het regeer- en gedoogakkoord van het huidige kabinet is overeengekomen dat de functies dagbesteding

Nadere informatie

Financiën Sociaal Domein

Financiën Sociaal Domein Financiën Sociaal Domein VNG Expertisecentrum Gemeentefinanciën Hans Giesing Januari 2014 Globale inhoud Algemene uitgangspunten drie decentralisaties Jeugd (Jeugdwet) Werk (Participatiewet) Zorg (Nieuwe

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Jeugdzorg wordt Jeugdhulp

Veranderingen in de zorg Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Jeugdzorg wordt Jeugdhulp Veranderingen in de zorg. Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Het kabinet wil de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vanaf 2015 ingrijpend hervormen. De taakverdeling ziet er vanaf 2015 op hoofdlijnen

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 De raad van de gemeente Velsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2014 met nummer..; gelet op de artikelen 2.9,

Nadere informatie

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Woensdag 20 augustus 2014 Programma Welkom en inleiding Voorstellen sprekers Beleidsstukken Jeugdwet Beleidsstukken Wmo 2015 Jeugdwet wetgeving Invoering

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS)

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS) Wmo 2015 op hoofdlijnen Michiel Geschiere (VWS) Doelstelling hervorming langdurige zorg Verbeteren kwaliteit Versterken zelf- en samenredzaamheid Vergroten financiële houdbaarheid 2 Wettelijke opdracht

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Transities Jeugd en Wmo 18 september 2014 Even voorstellen Marieke Dawson sr. beleidsmedewerker Jeugd en Wmo 1 In deze presentatie Wettelijk kader: wat verandert er? Wat heeft de

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Woerden, 17 oktober 2013

Transitie Jeugdzorg. Woerden, 17 oktober 2013 1. Transitie Jeugdzorg Woerden, 17 oktober 2013 Inhoud Stand van zaken Jeugdwet Regionaal Transitiearrangement Regionale Samenwerking Jeugdwet Voor de zomer wetsvoorstel ingediend 9, 10 en 15 oktober:

Nadere informatie

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

Kansrijk opgroeien in Lelystad

Kansrijk opgroeien in Lelystad PowerPoint presentatie Lelystad Kansrijk opgroeien in Lelystad Gemeente Lelystad dient als volgt te worden Kadernota Jeugdhulp Beeldvormende sessie 28 januari 2014 PowerPoint presentatie Lelystad Gemeente

Nadere informatie

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013 Transitie en transformatie Jeugdzorg Themabijeenkomst 16 september 2013 Agenda Film: Transitie jeugdzorg Jeugdwet en Wetstraject Film: Regionaal transitie arrangement Regionaal transitie arrangement Film:

Nadere informatie

Samenvatting concept beleidskader gebundelde krachten

Samenvatting concept beleidskader gebundelde krachten Samenvatting concept beleidskader gebundelde krachten 0 Besluitnota ten behoeve van het college van burgemeester en wethouders voor het bespreekstuk om te komen tot beleidskader Gebundelde krachten. Leeswijzer

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016; VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE BEESEL De raad van de gemeente Beesel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling transitiearrangement (RTA) regio Noordoost Brabant.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling transitiearrangement (RTA) regio Noordoost Brabant. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling transitiearrangement (RTA) regio Noordoost Brabant. Nummer: 6f. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 oktober 2013 Aanleiding Door de decentralisatie

Nadere informatie

Presentatie bijeenkomst Transitiemanagers. 14 december 2012

Presentatie bijeenkomst Transitiemanagers. 14 december 2012 Presentatie bijeenkomst Transitiemanagers 14 december 2012 Inhoud A. Gevolgen Regeerakkoord B.Waar staan we nu en hoe verder? C. Stand van zaken inhoud Wetgeving 2 A Regeerakkoord Rutte 2 Gemeenten verantwoordelijk

Nadere informatie

Financiën Sociaal Domein

Financiën Sociaal Domein Financiën Sociaal Domein VNG Expertisecentrum Gemeentefinanciën Hans Giesing november 2013 Globale inhoud Algemene uitgangspunten drie decentralisaties Werk Jeugd Wmo Financieel Vragen / discussie Decentralisatie

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIE BEGELEIDING Ontwikkelingen: - Wijzigingswet Wmo: besluitvorming Tweede Kamer (april 2012) - Controversieel verklaring

Nadere informatie

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ AWBZ WMO Transitie: Project structuur en regionale aanpak Waar staan we nu Planning Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie