Decentralisaties Sociaal Domein 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Decentralisaties Sociaal Domein 2015"

Transcriptie

1 A gemeente Eindhoven Decentralisaties Sociaal Domein 2015 WIJeindhoven: landingsbaan voor de drie decentralisaties Mens & Maatschappij I.s.m. de sectoren Werk en Zorg & Inkomen Oktober 2013 mda/qc

2 Oktober 2013 WIJeindhoven: de landingsbaan voor de drie decentralisaties - notitie over de drie decentralisaties Mens & Maatschappij Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Mens & Maatschappij I.s.m. de sectoren Werk en Zorg & Inkomen Datum Oktober 2013 gemeente Eindhoven

3 Oktober 2013 WIJeindhoven: de landingsbaan voor de drie decentralisaties - notitie over de drie decentralisaties Inhoudsopgave Inhoudsopgave INLEIDING DE DECENTRALISATIES IN EEN NOTENDOP DECENTRALISATIE JEUGDZORG Algemeen Inhoud en doel Versnelling & transitiearrangement Keuzevrijheid DECENTRALISATIE AWBZ Algemeen Inhoud en doel Keuzevrijheid PARTICIPATIEWET Algemeen Inhoud en doel Keuzevrijheid SAMENHANG IN 3D WIJEINDHOVEN IS LANDINGSBAAN UITGANGSPUNTEN 3D FINANCIËLE OPGAVE RISICO S DECENTRALISATIES MIJLPALEN EN PLANNING Bijlage 1: Informatieve websites Bijlage 2: Meer informatie over Decentralisatie Jeugdzorg Bijlage 3: Meer informatie over Decentralisatie AWBZ Bijlage 4: Meer informatie over de Participatiewet Bijlage 5: Tijdlijn 3 decentralisaties gemeente Eindhoven 3

4 1 Inleiding De gemeente Eindhoven krijgt met de overheveling van de Jeugdzorg, AWBZ naar Wmo (waarbij ook de aanpassing van de huidige Wmo), en de invoering van de Participatiewet omvangrijke nieuwe verantwoordelijkheden. Dit gaat vergezeld de opgave zaken volgens nieuwe uitgangspunten én efficiënter te organiseren. De decentralisaties gaan weliswaar gepaard met overdracht van extra baten, maar zijn tegelijkertijd voorzien van flinke efficiencykortingen. Daarnaast worden extra bezuinigingen op reeds bestaande budgetten doorgevoerd. Door meer in te zetten op eigen kracht en samenkracht (sociale basisinfrastructuur), een generalistische werkwijze waarbij minder snel wordt doorverwezen naar duurdere tweedelijns voorzieningen, en het uitgangspunt nieuw voor oud is de verwachting dat WIJeindhoven deze financiële opgave deels op kan vangen. Daarnaast worden aanvullende maatregelen genomen waarbij aandacht is voor een efficiëntere organisatie. De opbrengsten van deze werkwijze openbaren zich echter niet direct. De organisatie en cultuurverandering kosten tijd. Ook is het niet overal en altijd mogelijk direct het oude aanbod te vervangen voor een alternatief. Het betreft een groeimodel. De voorbereidingen van de decentralisaties zijn in volle gang terwijl de wetteksten niet bekend/dan wel vastgesteld zijn. Bij alle drie de wetten is er sprake van diverse onderwerpen die landelijk nog gevoelig liggen. Het is onduidelijk wat voor invloed het landelijke proces zal hebben op het eindresultaat. Het landelijke politieke proces zal ook van invloed zijn op de omvang van het pakket aan verantwoordelijkheden Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt kort beschreven wat de decentralisaties inhouden. Aangezien er nog veel onzekerheden zijn, is het mogelijk / zeer waarschijnlijk dat op punten zich nog wijzigingen voordoen. Toch kunnen we het ons niet permitteren om te wachten om verdere voorbereidingen te treffen. Hoofdstuk 3 beschrijft onderwerpen die in samenhang opgepakt kunnen worden en niet afzonderlijk per decentralisatie georganiseerd hoeven te worden. In hoofdstuk 4 worden de uitgangspunten beschreven die wij willen hanteren bij het nader uitwerken van de aankomende wetten om de vertaling naar de Eindhovense situatie te kunnen maken. 4 gemeente Eindhoven

5 2 De decentralisaties in een notendop 2.1 Decentralisatie Jeugdzorg Algemeen Met de nieuwe Jeugdwet worden de verantwoordelijkheden van de gemeenten met betrekking tot de jeugdzorg uitgebreid. Vanaf 2015 zullen alle vormen van jeugdhulp onder de gemeenten vallen. Dat betekent dat gemeenten vanaf dat moment naast de bestaande taken ook verantwoordelijk worden voor de gesloten jeugdzorg, de huidige provinciale jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd (ook in het kader van jeugdstrafrecht), de zorg voor verstandelijk beperkte jongeren, de jeugdbescherming en de jeugdreclassering Inhoud en doel Het kabinet Rutte I besloot in 2010 dat de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid voor alle vormen van jeugdzorg wordt gedecentraliseerd naar gemeenten: b geïndiceerde jeugdzorg; b jeugdbescherming; b jeugdreclassering; b kindertelefoon; b gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus); b AWBZ functies begeleiding, persoonlijke verzorging en het bijbehorende kortdurende verblijf tot 18 jaar; b zorg voor verstandelijk beperkte jeugdigen tot 18 jaar* (jeugd-vb); b geestelijke gezondheidzorg voor jeugdigen (jeugd-ggz). * Met uitzondering van de verblijfszorg voor vb-jeugdigen (verstandelijk beperkten) die dit levenslang nodig hebben, dit blijft in de kern AWBZ. De decentralisatie van de jeugdzorg moet op 1 januari 2015 een feit zijn en wordt geregeld in de nieuwe Jeugdwet. Naar verwachting treedt de wet in op 1 januari Deze wet vervangt de huidige Wet op de Jeugdzorg en de jeugdzorgonderdelen uit andere wetten, zoals de Zorgverzekeringswet (jeugd-ggz) en AWBZ (jeugd-ggz en jeugd-vb) Versnelling & transitiearrangement De Versnelling Op 12 juni 2013 heeft het college van B&W besloten, samen met de gemeenten van Zuid Oost Brabant, per 1 jan het mandaat te aanvaarden voor de enkelvoudige ambulante (provinciale) jeugdzorg. In Zuid Oost Brabant betreft dit 1400 cliënten. Hiervoor is een bedrag van 4,2 mln gemoeid. Naar verwachting is 28% hiervan voor de gemeente Eindhoven. In de uitvoering is Eindhoven nog behouden aan de bestaande regelgeving met betrekking tot verantwoording. Dit betekent e.e.a. voor de uitvoering in de WIJeindhoventeams. Hierover is gemeente Eindhoven 5

6 een gesprek gaande met de provincie en het ministerie van VWS. De versnelling geeft Eindhoven de mogelijkheid ambulante zorg vanuit de WIJeindhoventeams te bieden en hierdoor ervaring op te doen met de volgende punten: Afspraken met jeugdzorgaanbieders over zorgverlening en verantwoordingsinformatie; Beheersen uitgaven en voorkomen we wachtlijsten; Routing en inzet ambulante zorg via WIJeindhoven-teams en via zorgaanbieder; Transitie-arrangement: verplichte overgangsregeling Alle gemeenten hebben vanuit afspraken tussen het Rijk en de VNG de opdracht gekregen om met de regio te komen tot regionale transitie-arrangementen. Doel van deze arrangementen is : b De continuïteit van zorg realiseren. b Bestaande en nieuwe cliënten tot aan 1/1/2015) continuïteit van zorg en aanbieder bieden in Peildatum: 31/12/2014. b De frictiekosten beperken. Gemeenten zijn als nieuwe bestuurlijk verantwoordelijke partij niet aansprakelijk voor frictiekosten. Toch wordt in de bestuurlijke afspraken gesproken over het beperken van frictiekosten. Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in het beperken van frictiekosten door tijdig voor 1 januari 2015 duidelijkheid te geven richting aanbieders over welke type zorg ze in welke volume zullen gaan afnemen. Dan kunnen aanbieders daarop anticiperen door de gemeentelijke keuzes door te vertalen in hun bedrijfsvoering Keuzevrijheid b b b b Bovenlokale samenwerking: Ten aanzien van de Jeugdzorg geldt dat bovenlokale samenwerking op enkele punten een vereiste is. Vaak is dit ingegeven vanuit het oogpunt van risicospreiding, positie ten opzichte van de instelling en benodigde schaalgrootte. De memorie van toelichting geeft de volgende suggesties: taken op het terrein van de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering, gesloten jeugdhulp, vormen van gespecialiseerde jeugdhulp, de inrichting van een AMHK en de kindertelefoon. Wanneer in 2016 blijkt dat deze samenwerking onvoldoende van de grond is gekomen, wordt een en ander alsnog bepaald in een AMVB. De ruimte voor de gemeente zit in het vormgeven van: de routing naar ondersteuning, de toegang (beoordeling situatie) tot ondersteuning en het type ondersteuning dat wordt geboden, Samenwerking met onderwijs: de geboden ondersteuning vanuit de gemeente is het meest effectief wanneer deze aansluit bij de ontwikkeling van een kind en de ondersteuning die wordt geboden via school. In het kader van passend onderwijs heeft het onderwijs de verantwoordelijkheid passende ondersteuning te bieden bij onderwijs gerelateerde problemen. Een goede afstemming is hierbij noodzakelijk. Kwaliteit: In de huidige conceptwettekst worden eisen (certificering) gesteld ten aanzien van de beroepskrachten die de feitelijke jeugdhulpverlening mogen verlenen. Hiermee beoogt men de kwaliteit te borgen. Processen en registratie: er is een flink aantal AMVB s in de maak die naar verwachting de ruimte verder in zullen perken; 6 gemeente Eindhoven

7 b b Landelijke inkoop: een aantal instellingen en voorzieningen zal landelijk worden ingekocht. Hierbij valt te denken aan zeer specialistische aandoeningen (bijv. anorexia), de functie van vertrouwenspersoon, de database van gevalideerde opvoed en opgroeiinformatie voor de informatie en adviesfunctie. Voor het overgrote deel van de specialistische ondersteuning staat het de gemeente vrij naar eigen inzicht (subsidie) overeenkomsten te sluiten Protocollen, verordening: in veel gevallen staat nu in de conceptwettekst dat de gemeente met betrekking een onderwerp iets moet regelen/organiseren. De wijze waarop de gemeente dit doet is vrij. Ter ondersteuning komen er voorbeeld verordeningen en protocollen. 2.2 Decentralisatie AWBZ Algemeen De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is onderdeel van de herinrichting van de langdurige zorg. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt omgevormd tot een landelijke voorziening waarin de intramurale ouderen- en gehandicaptenzorg wordt georganiseerd. Cliënten met een lichtere zorgvraag, die voorheen intramurale zorg zouden ontvangen, krijgen voortaan de zorg in de eigen omgeving. De extramurale verpleging wordt overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Gemeenten worden met de Wmo 2015 verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging. De aanspraken op deze zorg worden tegelijkertijd beperkt. Wmo 2015 is een kaderwet, gemeenten krijgen beleidsvrijheid hoe zij haar inwoners gaan ondersteunen. Op onderdelen houdt het Rijk de mogelijkheid open om aanvullende maatregelen van bestuur te stellen Inhoud en doel In het regeerakkoord van het kabinet Rutte II, is de keuze gemaakt om het stelsel van langdurige zorg in Nederland te herzien. De regering heeft hier drie motieven voor: b Het verbeteren van de kwaliteit van ondersteuning en zorg. b Het vergroten van de betrokkenheid in de samenleving (meer voor elkaar zorgen). b Financiële houdbaarheid van de langdurige zorg. Met de herziening langdurige zorg blijft er een kern-awbz over voor de meest kwetsbare mensen, voor wie deelname aan de samenleving niet (meer) mogelijk is. Zij houden het recht op passende zorg in een beschermende, intramurale omgeving. Dit betekent een uitkleding van de huidige AWBZ waarbij overige verantwoordelijkheden respectievelijk in de Wmo en ZvW worden ondergebracht. Zorg gericht op herstel van een aandoening of het tegengaan van verslechtering wordt volledig ondergebracht in de Zorgverzekeringswet. De nieuwe Wmo (2015) beoogt inwoners met een beperking een adequate ondersteuning te bieden bij het voeren van regie op het eigen leven, het uitvoeren van algemene dagelijkse gemeente Eindhoven 7

8 levensverrichtingen en het ontmoeten van anderen, zodat zij langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en participeren in de maatschappij. De verantwoordelijkheden die de naar de gemeente komen zijn: b Sociale samenhang, veiligheid en leefbaarheid in de gemeente bevorderen, alsmede huiselijk geweld voorkomen en bestrijden b Mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen b Voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn b Algemene voorzieningen bieden b Maatwerkvoorzieningen bieden voor ondersteuning van zelfredzaamheid en participatie b Maatwerkvoorzieningen bieden voor opvang Er is een aantal verplichte onderdelen en processtappen opgenomen in de wet. Net als in de huidige Wmo draagt het gemeentebestuur zorg voor de maatschappelijke ondersteuning. De gemeenteraad stelt hiervoor periodiek een plan op (nu is dat nog elke 4 jaar) en stelt een verordening vast. Nieuw in de Wmo 2015 is de wettelijke vastlegging van het proces dat de gemeente moet doorlopen om de vraag van haar inwoner om ondersteuning te beantwoorden. Inwoners moeten zich melden en dan volgt een onderzoek. Als de inwoner de behoefte aan ondersteuning niet zelf kan oplossen of in zijn netwerk, dan wordt bekeken of algemene voorzieningen (sociale basisstructuur) uitkomst biedt. Pas in laatste instantie kan een beroep worden gedaan op de maatwerkvoorziening Keuzevrijheid Op dit moment is de conceptwettekst nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het een kaderwet zal worden. Over het algemeen brengt dit veel ruimte met zich mee. Op dit moment loopt er een discussie over de te zetten stappen in kaderwet. Maar is nog wel zeer afhankelijk van het wetgevingstraject. Zo is het is nog onduidelijk of het verstrekken van PGB aan banden gelegd zal worden en welke keuzevrijheid de gemeente hierbij heeft. Het zelfde geldt voor het hanteren van inkomensgrenzen bij het verlenen van hulp bij het huishouden. 2.3 Participatiewet Algemeen Het Kabinet wil dat alle mensen als volwaardige inwoners kunnen participeren in de maatschappij. Bij voorkeur via een reguliere baan, maar als dat (nog) niet kan, dan door op een andere manier te participeren in de maatschappij. Nog te veel mensen staan aan de kant in Nederland. Mensen moeten meer kans krijgen om mee te doen en waar mogelijk zelf in hun levensonderhoud te voorzien. Nu is de regelgeving versnipperd en nodigt deze niet altijd uit tot participatie. Uitgangspunt is dat iedereen moet werken naar vermogen. Met de invoering van de Participatiewet komt er één regeling voor iedereen die een beroep deed op de WWB, Wajong of Wsw. Gemeenten moeten er straks voor zorgen dat mensen 8 gemeente Eindhoven

9 (regulier) werk krijgen en het inkomen aanvullen als mensen niet (geheel) het minimumloon kunnen verdienen. Er komt hiervoor een ontschot budget. Werkgeversorganisaties en bonden willen samenwerken met gemeenten in de werkbedrijven die in de 35 arbeidsmarktregio s tot stand worden gebracht (Sociaal Akkoord d.d. 11 april 2013) Inhoud en doel Wajong voor 100% duurzaam geen arbeidsvermogen De Wajong is per 1 januari 2015 alleen toegankelijk voor mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. Het zittend bestand van de Wajong wordt beoordeeld op arbeidsvermogen. Als Wajongeren geen arbeidsvermogen hebben, dan behouden zij het recht op Wajong. Wanneer er sprake is van arbeidsvermogen, dan zal het recht op Wajong eindigen en horen zij tot de doelgroep van de Participatiewet. Tevens is er vanaf 1 januari 2015 geen instroom in de Wsw meer mogelijk. Het aantal werkplekken neemt daardoor geleidelijk af met ongeveer 5% per jaar (sterfhuisconstructie). Het kabinet spreidt de efficiencykorting op de sociale werkvoorziening over zes jaar in plaats van over drie jaar. Ook gaat de efficiencykorting vanaf 2015 pas in (in plaats van 2013). 35 werkbedrijven Sociale partners en gemeenten gaan 35 Werkbedrijven vormen om mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen bij reguliere werkgevers of via beschut werk. Hoe dit kan worden georganiseerd wordt op dit moment uitgewerkt in de zogenaamde werkkamers. Gemeenten hebben de lead bij de vorming van de Werkbedrijven. De Werkbedrijven gaan de verbindende schakel vormen tussen mensen met een arbeidsbeperking en werkgevers. De regionale indeling van de Werkbedrijven volgt de huidige 35 regionale arbeidsmarktregio s waarbij aangesloten wordt bij de voorwaarden die de wet Suwi stelt en de al bestaande infrastructuur zoals werkpleinen en werkgeversservicepunten. Beschut werk Gemeenten krijgen binnen de wettelijke kaders ruimte om zelf beschut werk als een voorziening te organiseren. Structureel is er uiteindelijk budget voor dertigduizend werkplekken (in plaats van de huidige negentigduizend). Dit budget wordt afgestemd op honderd procent van het wettelijk minimumloon. Loonkostensubsidie Er komt het instrument loonkostensubsidie in plaats van loondispensatie. De doelgroep betreft de inwoners waar de gemeente een re-integratieverantwoordelijkheid voor heeft en die arbeidsvermogen hebben maar verminderd productief zijn (degene die niet in staat is om 80% van het WML te verdienen bij een werkgever). Gemeenten bepalen de loonwaarde en leggen methode vast in een verordening. De hoogte van de loonkostensubsidie is maximaal 70% van het WML, de loonwaarde wordt jaarlijks herbepaald. De duur van het instrument is onbeperkt (indien dit noodzakelijk is). gemeente Eindhoven 9

10 Werkgevers In het sociaal akkoord is afgesproken dat werkgevers garant staan voor extra banen voor een doelgroep die moeilijk aan de slag komen. De werkgevers in de markt voor en de overheidswerkgevers voor extra banen. Werkgevers in de markt (inclusief zorg) stellen zich garant voor extra banen in 2014, extra banen in 2015 en oplopend met banen per jaar naar extra per jaar in 2020, tot in 2026 een aantal van is bereikt. In aanvulling daarop stelt de overheid zich garant voor extra banen per jaar vanaf 2014, tot een maximum is bereikt van banen. De regering bereidt een wettelijk quotum voor dat in werking treedt als werkgevers minder banen realiseren dan is afgesproken in het Sociaal Akkoord. 35 arbeidsmarktregio s Goede dienstverlening aan werkgevers en werknemers is essentieel. Het moet voor werkgevers eenvoudig zijn om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Werkgevers willen zo min mogelijk administratieve last ervaren bij het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. UWV en gemeenten spelen een sleutelrol bij het ontzorgen en het effectief ondersteunen van werkgevers. Hiertoe zijn UWV en VNG medio 2012 overeengekomen dat de dienstverlening aan werkgevers georganiseerd zal moeten worden vanuit 35 arbeidsmarktregio s. De arbeidsmarktregio s krijgen één aanspreekpunt waar werkgevers terecht kunnen voor informatie en advies. Deze onderwerpen zijn opgenomen in de wijziging van de wet Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen. De wijzigingen moeten per 1 januari 2015 volledig geïmplementeerd zijn. De VNG is met het ministerie in overleg over randvoorwaarden voor decentralisatie, inperking van de financiële risico s en beleidsvrijheid. De Participatiewet moet nog verder worden uitgewerkt en daarna in de Tweede Kamer worden behandeld. De rol van de gemeente verschuift naar een meer arbeidsmarktgerichte benadering. Dit gebeurt in arbeidsmarktregio s. Na goedkeuring van de Tweede Kamer en na behandeling en goedkeuring van de Eerste Kamer zal de wet in werking treden. De streefdatum voor inwerkingtreding van de Participatiewet is 1 januari Keuzevrijheid De ruimte zit bij de Participatiewet vooral in het vormgeven van de re-integratie. Denk hierbij aan loonkostensubsidie, de loonwaarde bepaling, werkgeversbenadering. Daarnaast zit er waarschijnlijk beleidsruimte in de maatregelenverordening. Inperking van de ruimte zit in het feit dat in het sociaal akkoord is vastgelegd dat wordt gewerkt in arbeidsmarktregio s. De komende periode wordt gekeken welke activiteiten op bovenlokaal en welke activiteiten op lokaal of wijkniveau plaats moeten vinden. We moeten er alert op zijn dat er op regionaal niveau zaken geregeld kunnen worden, maar dat de uitvoering nog altijd dichtbij de inwoner georganiseerd kan worden. 10 gemeente Eindhoven

11 3 Samenhang in 3D Het is voor de gemeente van belang om te zorgen dat de decentralisaties niet vanuit de kokers naar nieuwe kokers getransporteerd gaan worden. Om echt te komen tot een verbetering van de ondersteuning aan inwoners en om ondersteuning te kunnen bieden aan zij die het echt nodig hebben, is het belangrijk om de samenhang te zien. Het gaat er dan om waar de inwoners centraal gesteld kunnen worden en niet de afzonderlijke wetten of regelingen. Hieronder een aantal voorbeelden van onderwerpen waarbij de dwarsverbanden evident zijn en de samenhang dus gezocht dient te worden. Integrale aanpak op Sociaal Domein Het gemeentelijk takenpakket wordt groter. Ook stijgen de inkomsten uit het gemeentefonds. Samenhang aanbrengen tussen jeugd, werk en zorg is in de nieuwe situatie eigenlijk geen vrijblijvende keuze meer. De decentralisaties richten zich immers op personen die vaak op alle fronten een vraag hebben / ondersteuning nodig hebben. In Eindhoven is WIJeindhoven vastgesteld. Dit betreft een aanpak waarbij ontkokering, integraliteit en eigen kracht / burgerkracht en inzet van sociale netwerken centraal staan. Onderdeel hierbij is dat ook de druk op de specialistische voorzieningen afneemt. Meer wordt geregeld in de eerste lijn en veel meer dan nu het geval is, gebruik wordt gemaakt van basisvoorzieningen en de sociale netwerken die burgers hebben. Arrangementen vanuit de vraag opstellen Er worden nieuwe wetten door het Rijk opgesteld. Helaas betreft dit geen integrale wet voor alle taken die overkomen. Daarom zal op lokaal niveau de integraliteit moeten worden aangebracht. Door de vraag van de inwoner centraal te stellen en niet het probleem (wet), komen we tot arrangementen waarin de verschillende onderwerpen als logisch verweven zitten. Een voorbeeld hiervan is de aanpak van de generalistenteams, waarbij niet voor ieder leefgebied en andere professional bij een huishouden wordt ingezet. Samenwerking Zorgverzekeraars en het Zorgkantoor Door de decentralisaties worden de samenwerking met de zorgverzekeraars en het zorgkantoor belangrijk. Zij financieren immers een deel van de ondersteuning die inwoners ontvangen. Preventie is voordelig voor deze partijen, waardoor zij mogelijk geïnteresseerd zijn om te investeren in deze preventie. Ook is het belangrijk om complementair aan elkaar te zijn en zorgen dat overlap voorkomen wordt. Kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Veel jongeren uit het praktijkonderwijs stromen nu in de Wajong, dat is straks de Participatiewet. Geadviseerd wordt om preventief in te zetten en zorgen voor goede samenwerking met het onderwijs (passend onderwijs) en de arbeidsmarkt, zodat deze gemeente Eindhoven 11

12 jongeren geen aanspraak hoeven te maken op de Participatiewet, maar kans maken op betaald werk. Afspraken met andere verwijzers Huisartsen, kinderartsen, jeugdpsychologen zijn voorbeelden van beroepsgroepen die kunnen verwijzers naar 2 e lijns ondersteuning die door de gemeente wordt gefinancierd. Vanuit de gedachte een gezin, een plan, een contactpersoon, maar ook vanuit de beheersbaarheid is het wenselijk heldere afspraken te maken met deze beroepsgroepen en ziekenhuizen. Arbeidsmatige dagbesteding en beschut werken zoveel mogelijk combineren Zowel in de AWBZ (straks WMO) als in de WWB (straks Participatiewet) zijn er activiteiten waarbij arbeidsmatige dagbesteding aan de orde is. Bij de WMO wordt dit dagbesteding genoemd, bij de WWB (straks Participatiewet), de WSW. Een deel van de groep van de WSW heeft overeenkomsten met de doelgroep van de WMO. Het gaat dan om de groep waarbij de verdiencapaciteit minder dan 20% is. Sec geredeneerd betreft dit een groep mensen die drukken op de financiën van de gemeente. Echter het is interessant om te onderzoeken op welke wijze de begeleiding aan inwoners gebundeld kan worden. Het rendement in het efficiënter vormgeven van deze activiteiten, maar ook in het voorkomen van andere (dure) zorgkosten als gevolg van het ontbreken van een goede invulling van een dag. Vervoer van doelgroepen Gemeenten zijn nu al verantwoordelijk voor leerlingen, Wsw- en Wmo-vervoer. Daar komen de vervoerscomponent van de huidige AWBZ-functie begeleiding en vervoer in het kader van Jeugdzorg bij. Ook hier zijn samenwerking en bundeling sleutelwoorden. Hierbij valt te denken aan één centrale inkoop, indicatiestelling en / of uitvoering. Bijvoorbeeld: In de uitvoering kan dit betekenen dat verschillende doelgroepen samen in een voertuig reizen. Inrichting nazorg Wanneer mensen een tijdje intensieve specialistische ondersteuning hebben gehad van bijvoorbeeld een verpleeghuis, een ziekenhuis of een jeugdzorginstelling is het van belang dat het toerusten en voorbereiden van deze mensen op de thuiskomst en een zo groot mogelijke zelfredzaamheid. Dit vraagt om afspraken tussen financiers en uitvoerende instellingen. Regionale samenwerking Gemeenten zijn niet onbekend met bovenlokale of regionale samenwerking. In sommige wetten is dit ook als verplichting opgenomen. Het blijft belangrijk om te kijken wat goed is om dicht bij de inwoner te organiseren, maar tevens dient ook naar de regionale component gekeken te worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de werkgeversbenadering en inkoop van zeer specialistische ondersteuning. (Hoogwaardig) handhaven 12 gemeente Eindhoven

13 De definitie van handhaving is het doen naleven van wet- en regelgeving, zodat deze wetten en regelingen worden benut en toegepast overeenkomstig hun doel en strekking. Voor de Participatiewet betekent het een rechtmatige en doelmatige verstrekking van de bijstand. De nadruk ligt op preventie (bijvoorbeeld door goede voorlichting te geven), maar er is ook sprake van controle op maat en waar nodig een sanctie die is afgestemd op de gedraging en de persoonlijke omstandigheden. Bij de overheveling van de AWBZ-taken naar de WMO, vindt een aantal ingrepen plaats (m.n. meer zorg in natura, minder PGB s) waardoor de fraudegevoeligheid afneemt. Toch blijft er aandacht voor handhaving in de WMO, om ervoor te zorgen dat de voorzieningen, evenals de bijstandsuitkeringen, alleen worden toegekend aan diegenen die er recht op hebben. Voor Jeugdzorg geldt dat de handhavende taken vallen onder de jeugdbescherming en jeugdreclassering, waarvan de uitvoering voorbehouden is (en blijft) aan daartoe gemachtigde instellingen. Op het gebied van handhaving zal voor de genoemde terreinen veel aandacht zijn voor preventie en nazorg. Deze taken kunnen grotendeels belegd worden bij de generalist van WIJeindhoven. Verder zal de samenwerking tussen de verschillende (interne en externe partijen) verder worden geïntensiveerd. Opdrachtgeverschap Binnen de drie decentralisaties spelen veel thema s die raakvlakken hebben met elkaar en met het thema opdrachtgeverschap. Hierbij valt te denken aan, wel of niet aanbesteden, concurrentiestelling, zelf doen of uitbesteden. Maar ook het uitvoeren van bijvoorbeeld indicaties en het soort indicaties dient teruggebracht te worden en eenvoudiger. Maar ook monitoring is van belang. Het is belangrijk om goed na te denken op welke wijze het opdrachtgeverschap het beste vormgegeven kan worden, teneinde te komen tot de beste prijs-kwaliteit verhouding. Concluderend Het vernieuwde sociaal domein moet een samenhangend systeem worden, waarbij de integrale situatie van de inwoner centraal staat. Uit bovenstaande dwarsverbanden blijkt dat een integrale implementatie van de drie decentralisatie vraagt om integrale (bestuurlijke) aansturing, visievorming, ontwikkeling en implementatie. gemeente Eindhoven 13

14 4 WIJeindhoven is landingsbaan De onderliggende kernbegrippen van de decentralisaties zijn dezelfde: eigen kracht, samenkracht en participatie. Deze begrippen sluiten volledig aan bij WIJeindhoven waardoor een integrale benadering van de decentralisaties en de opbouw van alle facetten van WIJeindhoven niet meer dan logisch is. Ook gezien de dwarsverbanden, zoals gepresenteerd in voorgaand hoofdstuk, staat integraliteit voorop. Dit komt ook terug in de uitgangspunten die wij hebben geformuleerd voor de drie decentralisaties. 4.1 Uitgangspunten 3D 1. WIJeindhoven is landingsbaan voor de drie decentralisaties. We organiseren de nieuwe (en vernieuwde) verantwoordelijkheden vanuit de drie decentralisaties conform de uitgangspunten van WIJeindhoven. De nieuwe verantwoordelijkheden vanuit de 3D s bieden, in combinatie met de bestaande verantwoordelijkheden, de mogelijkheid de beoogde systeeminnovatie daadwerkelijk door te voeren en de sociale basisstructuur, 1 e en 2 e lijn opnieuw vorm te geven. 2. Eindhoven hanteert een ontschot budget binnen het sociaal domein. We hanteren een (zoveel als mogelijk) ontschot budget voor het sociaal domein, zodat daadwerkelijk ondersteuningsoplossingen op maat kunnen worden ontwikkeld in Eindhoven. Bovendien wordt hiermee afwenteling of doorschuiven naar andere regelingen voorkomen. 3. Eindhoven neemt de maximale ruimte, binnen de wet- en regelgeving, om WIJeindhoven goed neer te kunnen zetten. We respecteren de wettelijke minimum vereisten, zoals deze worden gehanteerd in de begeleidende wetgeving die gepaard gaat met de decentralisaties. Daarbinnen nemen we de maximale ruimte om WIJeindhoven door te kunnen ontwikkelen. 4. Besparingen zoveel mogelijk realiseren door anders te werken. De nieuwe en vernieuwde verantwoordelijkheden gaan gepaard met substantiële verminderingen van bestaande budgetten. Per huidige inwoner die nu ondersteuning krijgt via AWBZ, jeugdzorg of Wajong, zal vanaf 2015 minder ondersteuningsbudget beschikbaar zijn. Eindhoven wil de noodzakelijke besparingen zoveel mogelijk realiseren door met een andere werkwijze meer effect met minder professionele inspanningen te sorteren. Met de MKBA 2.0 brengen we in beeld wat daarin mogelijk is en of aanvullende maatregelen nodig zijn. 5. Uitvoering dichtbij de inwoner, tenzij... WIJeindhoven gaat uit van kleinschaligheid en nabijheid. Dat zal in het nieuwe sociaal domein ook voorop staan, en dus is uitvoering op wijkniveau voor de hand liggend. Er kunnen redenen om stedelijk, regionaal of 14 gemeente Eindhoven

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Sociaal domein in de praktijk De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Oktober 2014 INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1. UITGANGSPUNTEN EN PERSPECTIEVEN...

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Samenwerking in het sociaal domein Opdrachtgever

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet augustus 2014 Oplegger Tynaarlo bij Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werk het doel Met het opstellen van onze visienota Iedereen

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 Samen voor de jeugd Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 1 Colofon Uitgave: De negen gemeenten regio Hart van Brabant Teksten en samenstelling Bob van der Schaft en José Vianen K2

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Regionaal. transitiearrangement

Regionaal. transitiearrangement Regionaal transitiearrangement transitiearrangement samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond, 31 oktober 2013 2 Voorwoord Voor u ligt het transitiearrangement van de samenwerkende gemeenten jeugdhulp

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard Kadernota Werk en Inkomensondersteuning De Participatiewet in de Hoeksche Waard 1 Woord vooraf Het bieden van een kader voor de invoering en uitvoering van de Participatiewet lijkt een hachelijke zaak.

Nadere informatie

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde Businesscase Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen Iedereen is van waarde en heeft waarde Versie 1: 8 oktober 2013 Stuurgroep Nieuwe Uitvoeringsorganisatie Werk & Re-integratie & Inkomen Notitie

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

21 voor de jeugd 2.0 Samenwerking op jeugdzorg in Zuidoost-Brabant

21 voor de jeugd 2.0 Samenwerking op jeugdzorg in Zuidoost-Brabant 21 voor de jeugd 2.0 Samenwerking op in Zuidoost-Brabant Versie 5 maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 4 H.1 Dagbehandeling en behandeling met verblijf... 6 1.1 Achtergrond... 6 1.2 Inhoudelijk toekomstperspectief...

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel

De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel Informatieve notitie voor de commissie MZ Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, februari 2013 Inleiding Op 29 oktober 2012

Nadere informatie

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland 30 oktober 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Vooraf 9 1 Inleiding 11 1.1 Het streefbeeld 11 1.2 Richting geven binnen het transitiearrangement 12 1.3

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Herinrichting Sociaal Domein Eindhoven

Herinrichting Sociaal Domein Eindhoven Herinrichting Sociaal Domein Eindhoven Doorrekening maatschappelijke kosten en baten Concept Opgesteld door: LPBL: Merei Lubbe en Lauri de Boer Op verzoek van: Gemeente Eindhoven Datum: mei 2014 Inhoud

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie