Beleidsplan Drie decentralisaties, één perspectief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan Drie decentralisaties, één perspectief"

Transcriptie

1 Beleidsplan Drie decentralisaties, één perspectief

2 Inleiding Hoofdstuk 1. Algemeen... 5 Inleiding De decentralisaties in vogelvlucht... 6 Wet Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) en Compensatie Eigen risico (CER) Transitie en Transformatie Lokaal wat kan, regionaal wat meerwaarde heeft Hoofdstuk 2. Gemeentelijke rol Inleiding Regierol Informatie en advies Onafhankelijke Cliëntondersteuning Toegang tot individuele- en 2 e lijnsvoorzieningen De rol van huisartsen Verbinding met de vrij toegankelijke 1 e lijnsvoorzieningen Verbinding met het Centrum voor Jeugd en Gezin Verbinding met wijkverpleegkundige zorg Hoofdstuk 3. WMO Inleiding Preventie Vroegsignalering en lichte ondersteuning Begeleiding individueel en groep Mantelzorgondersteuning en waardering en zorgvrijwilligers Beschermd wonen Hoofdstuk 4. Participatiewet Inleiding Het belang van arbeidsparticipatie Het benutten van loonwaarde Wederkerigheid Werkgeversbenadering Heroriëntatie op de rol van de Sociale werkvoorziening Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt Gemeente als werkgever en gemeentelijk inkoopbeleid

3 Hoofdstuk 5. De Jeugdwet Uitgangspunten Lokale preventie, signalering en toeleiding tot zorg Het Centrum voor Jeugd en Gezin Toegang tot 2 e lijnshulpverlening via het gemeentelijk toegangsteam Regionaal georganiseerde jeugdhulp Vertrouwenspersoon Kwaliteitsbeleid Hoofdstuk 6. Inkoop, eigen bijdragen, financiën en monitoring Inkoop Eigen bijdragen Financiën Monitoring De essentie Bijlage 1. Vastgestelde kaders op basis van de notitie Drie decentralisaties, één perspectief. Bijlage 2. Uitvoeringskaders vastgesteld op Bijlage 3. Het Landschap. Bijlage 4. Definities regievormen. Bijlage 5. Landelijke en Regionale/lokale kwaliteitseisen Jeugdhulp. 3

4 Inleiding. Met het in werking treden van de Jeugdwet, de Participatiewet en de vernieuwde Wmo 2015 worden de Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning van de inwoners. Dit betekent een omvangrijke toename van taken en verantwoordelijkheden die gepaard gaat met een behoorlijke afname van het beschikbare budget. De achtergrondgedachte van deze operatie is dat gemeenten als meest nabije overheid- beter in staat zijn om hun inwoners zorg op maat te bieden. Door een lokale integrale aanpak, dicht bij de inwoners, kunnen problemen vroeger gesignaleerd worden en effectiever en efficiënter worden aangepakt. Daarnaast biedt een integrale aanpak die gericht is op gezinnen en huishoudens kansen omdat hiermee de versnippering in de zorg kan worden tegengegaan. Dit is niet alleen wenselijk vanuit het oogpunt van efficiency, maar zeker ook vanuit het oogpunt van effectiviteit van de ondersteuning. Voor een effectievere uitvoering van de gemeentelijke taken, is het voor de transformatie essentieel dat gemeenten ook inzetten op de betrokkenheid en inzet van de burgers. Van het huidige systeem waarin de nadruk ligt op verzekeren en verzorgen moeten we naar een systeem waarin de eigen kracht van burgers en hun omgeving optimaal benut worden. Al met al ligt er een grote opgave waar aan financiële en maatschappelijke risico s verbonden zijn, maar die ontegenzeggelijk ook kansen biedt. Dat vraagt een inspanning en een omslag in het denken van alle betrokken partijen: inwoners, organisaties die ondersteuning bieden en van de gemeente. In deze beleidsnota worden de uitgangspunten voor het beleid in de gemeente Raalte beschreven. Hiermee wordt een kader geboden waarbinnen het college de uitvoering van de nieuwe taken ter hand neemt. Dit beleidsplan legt het beleid voor de komende jaren niet vast, maar moet gezien worden als een work in progress. Het baseert zich op de huidige stand van zaken, maar de beleidsontwikkeling zal in de komende maanden an jaren een doorgaand proces zijn waarbij wij, mede gevoegd door de ervaringen en onze contacten met de samenleving, constant werken aan verbetering. 4

5 Hoofdstuk 1. Algemeen Inleiding. In 2013 heeft het college de notitie Drie decentralisaties, één perspectief opgesteld. In die notitie is de stand van zaken met betrekking tot de maatregelen van de Rijksoverheid van dat moment en de ambitie en visie beschreven. Onderdeel van deze notitie was een aantal inhoudelijke en financiële kaders. In zijn vergadering van juni 2013 heeft de gemeenteraad van Raalte een aantal inhoudelijke en financiële kaders vastgesteld. Deze zijn als bijlage 1 bij deze notitie gevoegd. In het raadsvoorstel dat in dit kader is opgesteld worden de twee essentiële keuzes die ten grondslag liggen aan deze kaders als volgt toegelicht: 1.1 Wij kiezen voor een vernieuwende en integrale aanpak waarbij wij aansluiten bij de kracht van de samenleving, de inwoners en de professionals. Een van de kenmerken van de gemeente Raalte is dat er een grote betrokkenheid is. Dat geldt zowel voor de betrokkenheid tussen burgers onderling, maar ook voor de betrokkenheid van de professionals bij hun werk. Dit kenmerk is een belangrijke waarde bij de vormgeving van de drie decentralisaties. Wij zijn ervan overtuigd dat een integrale aanpak waarbij uitgegaan wordt van het motto één gezin, één plan, één regisseur de meest effectieve vorm is om de inwoners die ondersteuning of zorg te bieden die zij nodig hebben. Daarbij gaan wij ervan uit dat de belangrijkste risico s en dus de grootste noodzaak voor ondersteuning - liggen bij mensen/huishoudens die weinig zelfredzaam zijn en waarbij sprake is van meervoudige problematiek. Tegelijkertijd willen wij met ons preventieve beleid de structuur van de Raalter samenleving zodanig versterken dat de zelfredzaamheid in structurele zin wordt vergroot. Daarbij realiseren wij ons dat de noodzakelijke veranderingen niet te bewerkstelligen zijn met oude werkwijzen. Daarom kiezen wij voor het bevorderen van vernieuwende werkwijzen en het benutten van onze natuurlijke samenwerkingsverbanden. 2.1 Wij kiezen voor een financieel verantwoorde invulling waarin inwoners zoveel mogelijk keuzevrijheid hebben en een financieringssystematiek die het beste uit organisaties haalt. In de notitie 3D1P is een doorkijkje gegeven van de effecten die de aangekondigde bezuinigingen zullen hebben. Een completer beeld hiervan is waarschijnlijk in de loop van dit jaar te geven. De werkelijkheid is dat het niet reëel is te veronderstellen dat wij in staat zullen zijn het huidige aanbod in de huidige vorm te continueren. Een aantal voorzieningen zal afgebouwd of omgebouwd moeten worden en er zal van inwoners meer gevraagd worden. Daarbij staan wij echter pal voor de vangnetfunctie die ons sociaal beleid in zicht draagt. In de te kiezen financieringssystematiek zoeken wij naar een model waarin gefinancierd wordt op basis van gerealiseerde resultaten en waarin organisaties positieve prikkels krijgen voor maatregelen die de effectiviteit en efficiency van hun werkzaamheden. Daar waar er door middel van een transformatie besparingen zijn te realiseren, worden deze wat ons betreft in eerste instantie gebruikt om de sociale structuur verder te versterken. 5

6 In de zomer en het najaar van 2013 werden de gevolgen van het in het voorjaar gesloten sociaal akkoord en het zorgakkoord gaandeweg duidelijker. Daarnaast werd in november 2013 besloten dat de persoonlijke verzorging die tot dan toe een onderdeel was van de over te hevelen AWBZ takentoch niet naar de gemeenten gaat, maar onderdeel wordt van de Zorgverzekeringswet. Mede naar aanleiding van deze wijzigingen stelde het college de notitie Uitvoeringskaders drie decentralisaties, één perspectief vast. Onderdeel hiervan was een aantal nadere kaders die van belang waren voor de verdere voorbereiding van de transitie (zie bijlage 2). In zijn vergadering van januari 2014 heeft de gemeenteraad ook deze kaders vastgesteld. De decentralisaties in vogelvlucht. AWBZ-WMO De achtergrondgedachte bij de decentralisatie van de functie begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo is dat dit kansen biedt om op lokaal niveau de ondersteuning bij zelfredzaamheid en participatie dichterbij de burger te organiseren. Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk aan te spreken en maatwerk in de directe omgeving te realiseren. Ook kunnen zij verbindingen leggen met andere Wmo-voorzieningen en andere gemeentelijke domeinen, zoals re-integratie, de bijstand of het woonbeleid. Zo wordt de begeleiding meer doelmatig en meer effectief georganiseerd. De decentralisatie AWBZ-WMO gaat over verschuiving van de volgende taken uit de AWBZ naar de gemeente: 1. De extramurale begeleiding individueel en groep. Begeleiding individueel wordt ingezet voor onder andere woonbegeleiding of thuisbegeleiding. Onder begeleiding voor groepen vallen onder andere dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking en dagopvang voor ouderen. Het doel van begeleiding is het bevorderen, behoud of compenseren van zelfredzaamheid van mensen met een beperking. 2. Mantelzorgondersteuning (waaronder respijtzorg/kortdurend verblijf) en mantelzorgwaardering; 3. Cliëntondersteuning Het gaat daarbij om onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. 4. Het vervoer dat nodig is voor de uitvoering van de functies 1 t/m 3 5. Beschermd wonen en opvang (uitvoering door centrumgemeente Deventer) Wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij behorende toezicht en begeleiding, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, het psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen, bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving; 6

7 Op basis van historische gegevens gaat het om de volgende aantallen: Soort ondersteuning Aantallen PGB (2012) Aantallen ZIN (2013) Begeleiding individueel Begeleiding groep Begeleid wonen vervoer 48 Kortdurend verblijf (respijtzorg) 18 - Totaal Bron: Vektis (april 2014) Omdat voor cliëntondersteuning en mantelzorgwaardering geen indicatie wordt afgegeven zijn deze aantallen niet in dit overzicht opgenomen Gemeenten hadden daarnaast al taken op het gebied van: Het verstrekken van de individuele Wmo-voorzieningen: o Huishoudelijke hulp o Rolstoelen/scootmobiels o Vervoer o woningaanpassing Welzijnsdiensten; mantelzorgondersteuning maatschappelijke opvang/verslavingszorg/vrouwenopvang/huiselijk geweld (taken van de Centrumgemeente). In onderstaande tabel is het aantal verstrekte voorzieningen weergegeven. Aantallen verstrekte Wmo voorzieningen. Soort Aanvraag aantallen WMO hulp huishouden 363 WMO rolstoelen 136 WMO vervoersvoorziening 224 WMO woonvoorziening 108 Totaal 831 Bron: Marap 2013 Jeugdzorg De achtergrondgedachte bij de nieuwe Jeugdwet is een vereenvoudiging en demedicalisering van het jeugdzorgstelsel. Dat maakt een snellere, effectievere en samenhangende inzet van ondersteuning of hulp mogelijk. De jeugdzorg kan zo beter aansluiten bij de eigen kracht en de sociale netwerken van jongeren en hun ouders of verzorgers. En het voorkomt dat mensen verdwalen in het systeem. Bovendien kan er betere integratie met andere vormen van ondersteuning binnen het gezin/huishouden worden bewerkstelligd. Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor: 1. de huidige provinciale (geïndiceerde) jeugdzorg inclusief de jeugdbescherming en de jeugdreclassering, 2. de jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg), 3. de geestelijke gezondheidzorg voor jeugdigen (jeugd-ggz) en 4. de zorg voor jeugd met een licht verstandelijk beperking (jeugd-lvb). Gemeenten hadden daarnaast al taken op het gebied van: het preventief lokaal jeugdbeleid; 7

8 de jeugdgezondheidszorg; ondersteuning bij (lichte) opvoedingsvragen via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG); voorschoolse voorzieningen; de aanpak rond risicojeugd en criminele jongeren. Aantallen cliënten Jeugdwet naar sector Provinciaal geindiceerde jeugdzorg 225 JeugdzorgPlus <5 jggz 488 jlvb 57 Totaal 770 Bron: uitvraag ihkv het RTA 2013 Participatiewet Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen in de reguliere arbeidsmarkt. De achtergrondgedachte hierbij is dat dit belangrijk is voor een vitale samenleving. Een baan betekent immers naast financiële zelfstandigheid ook sociale contacten, een duidelijke dagstructuur en meer welbevinden. Voor mensen die inkomensondersteuning nodig hebben, blijft er een sociaal vangnet in de vorm van een bijstandsuitkering. Maar de Participatiewet moet voorkomen dat mensen in dit vangnet blijven en een springplank bieden om weer actief mee te doen in de samenleving. De Participatiewet omvat de huidige Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong. Hiermee is er voortaan één regeling om meer mensen, ook met een arbeidsbeperking, naar vermogen aan het werk te krijgen. Voor gemeenten betekent dit dat: Jonggehandicapten met arbeidsvermogen vanaf 1 januari 2015 tot de doelgroep van de gemeente behoren. Wajongers die nu al een Wajong-uitkering hebben (ook degenen met arbeidsvermogen) houden hun Wajong-uitkering. Het UWV herkeurt hen en helpt hen zonodig bij het vinden van werk. De Wajong blijft bestaan maar is vanaf 1 januari 2015 uitsluitend toegankelijk voor jonggehandicapten zonder arbeidsvermogen. de Wsw vanaf 2015 wordt afgesloten voor nieuwe instroom. De gemeente is verantwoordelijk voor de arbeidsparticipatie voor deze mensen. Wsw-werknemers met een dienstbetrekking houden hun wettelijke rechten en plichten. Mensen die op de wachtlijst staan voor de sociale werkvoorziening hebben na 1 januari 2015 geen recht meer op een Wsw-plek. De wachtlijsten komen te vervallen. VNG en sociale partners hebben afgesproken om mensen op de wachtlijst Wsw, evenals Wajongers, de eerste jaren prioriteit te geven bij de toeleiding naar de extra banen bij reguliere werkgevers. de gemeente de mogelijkheid krijgt om loonkostensubsidie te verstrekken. Hiermee kan het voor werkgevers aantrekkelijk worden gemaakt iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Loonkostensubsidie kan worden ingezet voor mensen die, als ze een volledige werkweek werken, niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. 8

9 Aantallen Wwb en Wajong uitkeringen en verwachte instroom nieuwe doelgroep Wettelijk kader Aantal Wet werk en bijstand Wwb incl. IOAZ/IOAW mei 2014) 346 Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten Wajong UWV eind Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten Wajong ingeschatte instroom vanaf 1 januari per jaar Wet Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) en Compensatie Eigen risico (CER). Beide regelingen zijn door het Rijk afgeschaft; de kosten voor dergelijke ziektekostenuitgaven wordt bij de inwoners neergelegd. Voor een deel wordt dit gecompenseerd doordat het onder voorwarden mogelijk blijft specifieke ziektekosten als aftrekpost bij de belastingopgave te betrekken.een klein deel van de door het Rijk bezuinigde budgetten, is toegevoegd aan de budgetten die wij in het kader van de nieuwe Wmo ontvangen. Het Rijk heeft daarbij aangegeven dat gemeenten hiermee maatwerk kunnen leveren aan mensen. Wij kiezen ervoor om dit budget (deels) in te zetten in het kader van bijzondere bijstand. Daarmee komt het beschikbaar voor mensen die dit het hardst nodig hebben. Een en ander wordt vormgegeven in het kader van het minimabeleid dat in 2015 aan de gemeenteraad wordt aangeboden. 9

10 Transitie en Transformatie. Naast een verandering van wetgeving behelst de decentralisatie in het sociaal domein ook of vooral- een omslag in het denken. In dat verband worden de termen transitie en transformatie gehanteerd. Transitie. Het transitieproces betreft de periode van het veranderen van het huidige stelsel : de regels, wetten, financiële verhoudingen en dergelijke, die het mogelijk moeten maken om tot de nieuwe situatie te kunnen komen. Dit heeft directe impact op de organisatie van de uitvoering, omdat verantwoordelijkheden van de betrokken partijen wijzigen, evenals de financieringsstromen. Bij deze Transitie is er sprake van overgangssituaties. Mensen die nu zorg ontvangen gebaseerd op de AWBZ of de Wet op de Jeugdzorg moeten niet de dupe worden van het feit dat deze zorg per door de gemeente wordt georganiseerd. In dat kader is er sprake van overgangsrecht. a. overgangsrecht in de Jeugdzorg. In de Jeugdwet is geregeld dat alle kinderen die op 31 december 2014 al jeugdhulp krijgen of die daarvoor op de wachtlijst staan, in 2015 de zorg behouden van de aanbieder die zij op dat moment hebben. Voor hen verandert er dus nog niets als de Jeugdwet op 1 januari 2015 ingaat. Om dit overgangsrecht te garanderen hebben de jeugdzorgregio s zogenaamde Regionale Transitiearrangement (RTA) met de aanbieders van Jeugdzorg gesloten. In deze transitiearrangementen is vastgelegd hoe gemeenten en aanbieders het overgangsrecht invullen. Ook in de regio IJsselland waartoe de gemeente Raalte behoort, is een dergelijk Transitiearrangement gesloten. Het Regionaal transitiearrangement voor de regio IJsselland is door de gemeenteraad van Raalte bekrachtigd in de vergadering van 30 januari De betrokken gemeenten hebben naast de hiervoor beschreven minimale vereisen van het Regionaal Transitiearrangement gekozen voor een uitgebreider pakket van afspraken. Dit pakket geldt voor de periode 2014 tot en met 2016 en heeft niet enkel betrekking op de zittende cliënten en de cliënten op de wachtlijst, maar ook op de nieuwe cliënten die in deze periode worden aangemeld. Voorwaarden hierbij zijn dat: de zorgaanbieders actief bijdragen aan de vormgeving van de visie Opvoeden versterken, 15% van het door de gemeenten te ontvangen budget in de jaren 2015 en 2016 wordt gebruikt voor de lokale toegang, de versterking van de preventieve functie/innovatie en onvoorziene en uitvoeringskosten frictiekosten worden beperkt. Hierover zijn afspraken gemaakt met de zorgaanbieders en de provincie Overijssel. Met de betrokken partijen is overeenstemming over deze afspraken. De zachte landing biedt voor de jongeren en hun ouders de zekerheid van zorgcontinuïteit met de bewezen kwaliteit van de bestaande aanbieders zonder dat er sprake is van aanloopproblemen. Voor de zorgaanbieders biedt het pakket duidelijkheid over het budget en het geeft hen de mogelijkheid zich in de transformatie te bewijzen en daarmee bestaanszekerheid te realiseren. Gemeenten realiseren met dit Transitiearrangement de zekerheid van continuïteit van zorg en een adequate infrastructuur, duidelijkheid ten aanzien van de verdeling van de budgetten en een waarborg dat aan de jongeren en hun ouders goede Jeugdhulp zonder aanloopproblemen kan worden geboden. De Landelijke Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) heeft de opdracht gekregen om de arrangementen te beoordelen. Op 12 november 2012 heeft de TSJ zijn bevindingen gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de regio IJsselland tot één van de vijf koplopers behoort. Naar het oordeel van de 10

11 TSJ is de regio IJsselland in staat snel tot concrete afspraken met de aanbieders te komen zodra het Rijk helderheid over het macrobudget geeft. b. overgangsrecht in de Wmo 2015 Voor de Jeugdwet is in het overgangsrecht vastgelegd dat cliënten recht hebben op continuering bij dezelfde aanbieder. In de overgang van AWBZ naar WMO 2015 ligt dit anders. Cliënten die op 1 januari 2015 AWBZ zorg ontvangen, behouden gedurende een jaar de rechten die verbonden zijn aan het indicatiebesluit (tenzij hun indicatie eerder afloopt). De zorg en ondersteuning wordt onder dezelfde condities geleverd als in de AWBZ, wat betekent dat de cliënt een vergelijkbaar aanbod krijgt. Dit betekent niet per definitie dat de zorg of ondersteuning door dezelfde aanbieder geleverd wordt of op dezelfde wijze. Het college moet met aanbieders afspraken maken over de te leveren zorg en het tarief. De cliënt kan dan kiezen uit de aanbieders die de gemeente heeft gecontracteerd. Met het oog op de zorgvuldige invoering en een goede vormgeving van het overgangsrecht kiest het college van Raalte ook bij de overgang van voormalig AWBZ cliënten voor een zachte landing. Het overgangsrecht geldt ook voor cliënten die zorg inkopen met een persoongebonden budget (Pgb). Ook zij houden de rechten die verbonden zijn aan het indicatiebesluit. C. Overgangsrecht in de participatiewet. In de participatiewet is een onderscheid gemaakt tussen oude en nieuwe gevallen. De mensen die voor onder de door het UWV uitgevoerde Wajong vallen, blijven ook na die datum onder verantwoordelijkheid van het UWV. Mensen met een beperkte arbeidscapaciteit kunnen zich na bij de gemeente melden. Voor wat de betreft de huidige SW-ers geldt dat zij hun oude rechten behouden. Op basis van de huidige regelgeving is dat tot aan hun pensioen. De uitstroom op basis van pensionering of anderszins kan wel tot 30 jaar in beslag nemen. Transformatie. Bij transformatie gaat het om en de verandering van de cultuur en de werkwijze binnen het nieuwe stelsel. In de eerder vastgestelde nota s en kaders hebben wij het gewenste toekomst perspectief uitgebreid geschetst. Daarbij is ook nadrukkelijk aangegeven dat wij uitgaan van bestaande structuren. Een andere werkwijze komt immers niet voort uit het anders organiseren van taken, maar uit een verandering in de houding en het gedrag van alle betrokken partijen. Veranderingen van houding en gedrag vragen tijd. Bovendien gaat het om het veranderen van houding en gedrag van mensen en partijen waar wij niet altijd direct invloed op hebben. Tegelijkertijd is deze verandering wel essentieel voor een goed resultaat. Deze verandering kan deels worden bewerkstelligd door de subsidie- en inkoopafspraken die wij met partijen maken (sturen met geld), maar belangrijker dan dat is wellicht dat wij onze verwachtingen van ieders inzet duidelijk formuleren en consequent uitdragen (sturen door het uitdragen van een heldere visie en opdracht). Wat vraagt dit van de gemeente In de verandering die bewerkstelligd moet worden, hebben wij zelf een voorbeeldfunctie. Daar waar wij gebruik willen maken van de mogelijkheden van mensen en organisaties vraagt dit van ons een participerende houding. In ons hoofdlijnenakkoord hebben wij hierover het volgende opgenomen: We willen naar een maatschappijgerichte aanpak, die past bij de wensen van de Raalter samenleving. Waarbij we de vitaliteit en veerkracht van de Raalter samenleving weten aan te spreken en de samenleving zelf vorm geeft aan de invulling en uitvoering van de eigen en gedeelde belangen. Dit betekent dat we moeten loslaten en vertrouwen moeten hebben in de samenleving en de professionals. 11

12 Omdat wij deels te maken krijgen met nieuwe partners en nieuwe taken, vraagt dit van ons ook om de huidige samenwerkingsrelaties te vernieuwen en te investeren in het creëren van nieuwe samenwerkingsrelaties. De vernieuwing van het sociaal domein vraagt van ons een actieve rol waarbij wij inwoners en partijen in de samenleving met elkaar verbinden, goede initiatieven belonen en cultuurdragers ondersteunen. Daarbij kiezen we voor het faciliteren en stimuleren van de samenwerking tussen inwoners, verenigingen, kerken, informele en formele maatschappelijke organisaties en de gemeentelijke overheid. Wij willen hen aanspreken op hun verantwoordelijk- en deskundigheden en waar nodig ondersteunen om deze waar te maken. Dit uitgangspunt geldt niet alleen voor de ondersteuning die wij zelf aanbieden via het gemeentelijk toegangsteam (zie hoofdstuk 2), maar ook voor de aanbieders van zorg en ondersteuning in de gemeente Raalte. Daarom vertalen we deze uitgangspunten in de subsidiebeschikkingen en contracten met deze aanbieders. Binnen de gemeentelijke organisatie besteden wij aandacht aan een integrale en gezins/huishoudengerichte werkwijze. Dat vraagt om het weghalen van schotten tussen vakgebieden en een bredere blik van de medewerkers en het gemeentebestuur. De nieuwe taken betekenen voor ons als gemeentebestuur ook een opgave als het gaat om het realiseren van samenhang in het beleid. Niet alleen binnen het sociaal domein, maar ook in de relatie van de fysieke infrastructuur en het sociaal domein. Hierbij valt te denken aan de bereikbaarheid van voorzieningen, de vervoersmogelijkheden, maatregelen de inrichting van wijken die bijdragen aan de doelstelling om mensen langer zelfstandig te laten wonen et cetera. Tenslotte moeten wij accepteren dat niet alle risico s afgedekt kunnen worden en dat er verschillen, door het bieden van maatwerk, zullen ontstaan. Wat vraagt dit van onze inwoners. Elke inwoner heeft kwaliteiten en talenten die hij of zij kan inzetten voor de medemens of de samenleving als geheel. Wij verwachten van onze inwoners dat zij omzien naar elkaar en elkaar helpen waar nodig. Niet alleen in de vorm van mantelzorg waarbij zorg en ondersteuning wordt geboden aan een directe naaste, maar ook als het gaat om ondersteuning aan buren en buurt- of dorpsgenoten waarmee geen directe (familiare) band bestaat. We constateren dat de sociale samenhang in Raalte daar ook goede mogelijkheden toe biedt. In de geïndividualiseerde samenleving is er vaak de angst om als bemoeiziek te worden gezien Anderzijds vinden mensen die ondersteuning nodig hebben het vaak moeilijk om een beroep te doen op familie, kennissen en/of buren. Vaak bestaat daarvoor een zekere schroom. Vaak blijkt echter dat het sociale netwerk tot veel méér bereid en in staat is, dan over het algemeen wordt aangenomen en loont het de moeite om over deze schroom heen te stappen. Soms is aanvullende ondersteuning nodig. Daarbij verwachten wij van onze inwoners dat zij eerst een beroep doen op de 1 e lijnsvoorzieningen uit de basisindfrastructuur. Bieden die geen soulaas dan kan een beroep worden gedaan op de voorzieningen die via het gemeentelijk toegangspunt beschikbaar worden gesteld. Tenslotte geldt uiteraard dat wij zullen voorzien in blijvende ondersteuning van onze inwoners wanneer dat echt noodzakelijk is. Wat vraagt dit van vrijwilligers(organisaties) en verenigingen. Vrijwilligersorganisaties, verenigingen en ook de kerken hebben op lokaal niveau veel contact met de inwoners. Wij vragen aan hen een bijdrage te leveren aan het bevorderen van de samenhang in buurten en inwoners met en zonder beperking actief uit te nodigen en te stimuleren om mee te doen. 12

13 Ook zijn zij in staat vroegtijdig problemen in huishoudens te signaleren. Wij vragen hen deze problemen bespreekbaar te maken. En de betreffende huishoudens te stimuleren/ondersteunen om de noodzakelijke ondersteuning te organiseren. Een speciale categorie vrijwilliger wordt gevormd door de zogenaamde zorgvrijwilligers. Zij bieden informele zorg en ondersteuning op vrijwillige basis. Dit wordt vaak niet in organisatie- of verenigingsverband gedaan, maar betreft een één-op-één ondersteuning van vrijwilligers aan mensen met een hulpvraag. Deze zorgvrijwilligers doen werkzaamheden die vergelijkbaar zijn met mantelzorgers en zijn een zeer belangrijke groep in de informele zorg. Wij betrekken hen bij ons beleid ten aanzien van mantelzorgondersteuning Wat vraagt dit van de professionals. De vernieuwing van het sociaal domein vraagt van professionals dat zij (nog) meer aansluiten bij de mogelijkheden van de hulpvrager. Dat vraagt een verandering in de houding en het gedrag van hulpverleners. Van de bestuurders en het management van de organisaties vraagt het een wijze van sturen die deze verandering bevordert. Daarbij kunnen organisatiebelangen onder druk komen te staan. Een onderdeel van transformatie is immers dat we vanuit een verkokerd systeem met gespecialiseerde zorgaanbieders komen tot een samenhangend systeem dat meer generalistisch werkt. De ondersteuning die geboden wordt kent de volgende kenmerken: - de ondersteuning is aanvullend op de mogelijkheden van mensen en informele zorg en is erop gericht mensen weer op eigen kracht verder te laten gaan. De weg terug naar zelfstandig functioneren is het uitgangspunt; - de mogelijkheden van het sociale netwerk wordt optimaal benut en waar nodig versterkt. - De ondersteuning wordt in overleg met de cliënt vormgegeven. Er wordt gesproken met in plaats van over de cliënt; - Daar waar er sprake is van samenhangende problematiek in één huishouden, zoeken de professionals samenwerking met elkaar, met het sociale netwerk en met ondersteuners uit de basisinfrastructuur en dan met name de ondersteuners die collectieve voorzieningen aanbieden en komen tot één samenhangend ondersteuningsaanbod - Voor de cliënt/het gezin/het huishouden is er één regisseur. Wat vraagt dit van het bedrijfsleven. Onze opdracht is om mensen met en zonder beperking te laten participeren in de lokale maatschappij. Daar is werk een belangrijk onderdeel van. Werk genereert niet alleen inkomsten, maar zorgt ook voor sociale contacten en draagt bij aan het sociale netwerk. Deze opdracht moeten wij samen met de lokale werkgevers invullen waarbij wij van hen vragen de inwoners met een arbeidsbeperking een plek in hun personeelsbestand te geven en bij te dragen aan de verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Overigens moet opgemerkt worden dat wij in de gesprekken die hierover zijn gevoerd met de lokale werkgevers hiertoe een grote bereidheid hebben ervaren. Tenslotte verwachten wij van werkgevers dat zij hun bijdrage leveren in het bieden van voldoende geschikte stageplekken voor leerlingen uit het (middelbaar) beroepsonderwijs en invulling geven aan de landelijke taakstelling om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren. Regionaal is dit vertaald in een plan om 1000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. 13

14 Bij de uitvoering van de nieuwe taken richten wij ons in eerste instantie op een zorgvuldige transitie. In het proces van transformatie richten wij ons op de verandering in houding en gedrag van alle betrokken partijen en gaan wij uit van de bestaande structuren. De inzet voor de komende twee jaren is het verstevigen van de onderlinge samenwerking tussen de partijen die bij de decentralisaties zijn betrokken en het maken van de omslag naar de gewenste manier van werken. Op die manier geven we de transformatie in samenwerking en in samenspraak met de betrokken partijen vorm. Bij de ondersteuning die door of namens de gemeente georganiseerd wordt, gaan wij uit van de gedachte dat inwoners zelf verantwoordelijk zijn. Wij spreken hen aan op hun zelforganiserend vermogen en leggen afspraken vast in een plan van aanpak. De cliënt staat zelf aan het roer om de voortgang te bewaken en dit kenbaar te maken Lokaal wat kan, regionaal wat meerwaarde heeft. De achtergrondgedachte van de decentralisaties is dat er juist door een lokale aanpak winst is te behalen. Aanvullend daarop is op bepaalde onderdelen samenwerking nodig. Kenmerkend voor Raalte is dat wij te maken hebben met verschillende (bestuurlijke) samenwerkingsregio s. In onze notitie met betrekking tot intergemeentelijke samenwerking van 28 mei 2014 hebben wij al beschreven dat onze inwoners hiervan geen nadelige gevolgen mogen ondervinden. We kiezen er daarom voor de ondersteuning van onze inwoners in het sociale domein zo veel mogelijk lokaal te organiseren. Op het gebied van de Jeugdzorg kopen wij bijvoorbeeld de zwaardere vormen van zorg in samen met de gemeenten uit de regio IJsselland en op het gebied van informatisering werken wij samen met Deventer en Olst-Wijhe. Ons uitgangspunt is dat wij bij het aangaan van samenwerkingen uitgaan van de leefwereld van onze inwoners. Het kenmerk van samenwerking is dat het de uitvoerings- en slagkracht versterkt, maar anderzijds betekent samenwerking soms ook dat er wat water bij de lokale wijn moet worden gedaan. 14

15 Hoofdstuk 2. Gemeentelijke rol. Inleiding. In de kaders van juni 2013 is hierover reeds vastgelegd dat onze eindverantwoordelijkheid niet betekent dat wij alles zelf moeten doen. Onze regierol richt zich op het versterken van het signalerend en probleemoplossend vermogen van zowel de burgers als de zorgstructuur en werkgevers/ondernemers. Wij kiezen voor een insteek waarin de samenleving voorop staat en waarin we de samenwerking tussen burgers en het zelfredzaam vermogen willen stimuleren. Ondernemers en instellingen spreken wij aan op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld als het gaat om het bieden van arbeidsplaatsen aan mensen met een beperking. In het voorgaande hoofdstuk hebben wij aangegeven wat wij daar van de betrokken partijen verwachten en wat zij van ons mogen verwachten. Om de transformatie vorm te geven is een effectieve samenwerking met de betrokken partijen vanuit een gedeelde visie noodzakelijk. In de vele gesprekken die wij met de organisaties uit het sociaal domein hebben gevoerd, is gebleken dat de visie gedeeld wordt. Het komt echter op de uitvoering aan. Daarbij zijn veel partijen in verschillende rollen betrokken. Wij hebben in bijlage 3 een schema opgenomen van het landschap waarbinnen wij functioneren daarnaast vindt u in deze bijlage een processchema op hoofdlijnen waarin wij de samenhang tussen formele en informele zorg hebben geschetst. In de komende periode zullen wij in overleg met de betrokken partijen dit landschap verder concretiseren. Daarbij gelden voor onze eigen rol de volgende uitgangspunten. 1. Regierol Onze belangrijkste rol is te sturen op effectieve en efficiënte ondersteuning. Met inachtneming van het gegeven dat er mensen zijn die langdurig professionele 1 e of 2 e lijnsondersteuning nodig hebben, willen wij als uitgangspunt hanteren dat deze professionele ondersteuning waar mogelijk kortdurend is en erop gericht om de persoon en zijn sociale netwerk zo te ondersteunen dat hij/zij na verloop van tijd weer zelfstandig verder kan al dan niet met behulp van vrij toegankelijke voorzieningen uit de basisinfrastructuur. Wij kiezen voor de samenwerking met organisaties die willen en kunnen opereren binnen onze visie en doelstellingen, vertrouwen op hun deskundigheid en inzet en spreken hen daar op aan. Zowel in onze contacten rondom de individuele ondersteuningsplannen met professionals als in de inkoop- en subsidieafspraken met professionele en vrijwilligersorganisaties zullen wij hierop sturen. Hierover maken wij procesafspraken met hun organisaties. Voor wat betreft de wijkverpleging 1 (die vanuit de Zvw wordt gefinancierd) geldt dat wij hierover afspraken met de zorgverzekeraars maken via het zorgkantoor ENO 2. Deze afspraken zijn erop gericht deze wijkverpleegkundigen een onderdeel te laten zijn van de zorg- en welzijnsstructuur ook al is de financieringsbron anders. Nieuwe subsidie- en inkoopovereenkomsten zijn geënt op deze uitgangspunten en voor de bestaande subsidieafspraken zijn wij het proces gestart om deze uitgangspunten hierin te vertalen. Dit is een onderdeel van de eerder genoemde transformatie en zal dus een groeiproces zijn. 1 Het betreft hier de zogenaamde S1 wijkverpleging die zich richt op de niet toewijsbare zorg. Zie hiervoor ook het kopje verbinding met wijkverpleegkundige zorg. 2 Op grond van het representatiemodel maakt dit zorgkantoor afspraken die voor alle zorgverzekeraars gelden. 15

16 De toegenomen en veranderde verantwoordelijkheden van de gemeente leiden tot nieuwe en veranderende samenwerkingen. Dat geldt voor de samenwerking tussen de gemeente en de betrokken partijen, maar zeker ook voor de samenwerking tussen de partijen onderling. Wij rekenen erop dat de partners waar wij mee samenwerken bereid zijn hun verantwoordelijkheid binnen hetnieuwe landschap te nemen en met het oog op het belang van de inwoners- de samenwerking te zoeken en organiseren. Onze regierol richt zich op het versterken van de samenhang en het bevorderen van de gewenste en in hoofdstuk 1 geschetste werkwijze. Dat geldt op het niveau van individuele ondersteuningsplannen waar de casuscoördinatie verbeteringsmogelijkheden zal signaleren voor wat betreft de samenwerking tussen de personen die bij de uitvoering van het ondersteuningsplan betrokken zijn. Daar waar deze samenwerking stokt is een gemeentelijke ketenregisseur beschikbaar. (zie ook het kopje Toegang tot individuele- en 2 e lijnsvoorzieningen). De ketenregisseur. Op dit moment is er een ketenregisseur in Raalte actief. Daar waar de samenwerking tussen hulpverlenende partijen stokt wordt zij ingezet om deze weer vlot te trekken. De Ketenregisseur heeft momenteel een positie binnen de meeste, maar nog niet binnen alle ketens in Raalte. De functie heeft een plek binnen CJG, jeugd, veiligheid en huiselijk geweld, maar niet binnen de onderwijszorgstructuur en de gemeentelijke loketten. Deze functie heeft zijn nut bewezen. Uit een onderzoek van Arcon blijkt dat de ketenregisseur meer duidelijkheid heeft gebracht in de verhoudingen tussen de organisaties. In de situaties waarbij de ketenregisseur betrokken is, wordt effectiever en efficiënter met elkaar samengewerkt. Over de positie van de ketenregisseur is weinig vastgelegd tussen de ketenpartners. De precieze taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de ketenregisseur zijn dan ook niet helemaal duidelijk en veranderen bovendien. Mandaat, doorzettingsmacht of budget t.b.v. de ketenregie zijn niet geregeld. Dat maakt dat de ketenregisseur vooral optreedt op basis van een informele positie, gedrevenheid en natuurlijk gezag. Wij gaan deze functie verder formaliseren waarbij de volgende uitgangspunten gelden: De toegevoegde waarde van de ketenregie in situaties waar de samenwerking stokt, is het duidelijk beleggen van verantwoordelijkheid voor casusregie en de bijdrage van betrokken organisaties binnen een plan van aanpak, het bieden van consultatie en ondersteuning en het op procesniveau bewaken van de voortgang. De rol en functie van de ketenregie wordt uitgewerkt in relatie tot alle ketens waarin sprake is van jeugd- en gezinsproblematiek of multi-problem situaties, dus jeugdhulp, onderwijszorgstructuur, veiligheid, huiselijk geweld, Wmo en arbeidsparticipatie. De Ketenregisseur richt zich op het tot stand brengen van regie en samenwerking in individuele ondersteuningsplannen wanneer deze stokt of verbeterd kan worden en doet interventies waar dat nodig is. De ketenregisseur coördineert de samenwerking tussen zorg- en veiligheidsketen en is hierbij het eerste aanspreekpunt. Na overleg met de betrokken partijen gaan wij de positie en het mandaat van de ketenregisseur verder uitwerken en vastleggen. Regie systeemniveau. Naast het versterken van de samenwerking en samenhang op casusniveau, waarbij het veelal gaat om de samenwerking van individuen, vinden wij het van belang ook in te zetten op het bevorderen van een efficiënte en effectieve samenwerking tussen organisaties. 16

17 Dat geldt voor de samenwerking tussen de organisaties die ondersteuning verlenen binnen de aandachtsgebieden jeugd, ouderen, mensen met een beperking en arbeidsparticipatie, maar ook voor de samenwerking van organisaties over deze aandachtsgebieden heen. Het gaat dan om het versterken van de samenhang en het bevorderen van de gewenste werkwijze op het niveau van het landschap/van het systeem. De praktijk die wordt ingevuld door de casuscoördinatoren en de ketenregisseur biedt hiervoor belangrijke informatie, maar ook de informatie die wij hierover van onze inwoners ontvangen, bijvoorbeeld bij de twee jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoeken en informatie van cliëntenraden of uit klachtafhandeling. In de jaren 2015 en 2016 zetten wij formatief extra in op het verbeteren van deze systeemsamenhang. Het doel daarbij is om in samenspraak met de betrokken partijen tot zodanige (subsidie- en inkoop)afspraken te komen dat het deze partijen duidelijk is welke rol en functie zij binnen het landschap spelen en wat zij van elkaar kunnen en mogen verwachten. Dit geeft ons de mogelijkheid dubbelingen en/of hiaten in het systeem op te lossen en bevordert de samenwerking tussen en met de betrokken partijen. Hiermee leveren wij een actieve bijdrage aan de transformatie. De gemeentelijke regierol richt zich op het bevorderen van de samenwerking in en het versterken van de samenhang van ondersteuning op individueel- en systeemniveau. Bij de vormgeving van de transformatie kiezen wij ervoor om uit te gaan van bestaande structuren. 2. Informatie en advies. Om de zelfredzaamheid van mensen te bevorderen is een goede informatie en adviesfunctie van belang. Uiteraard bieden de betrokken organisaties uit de basisinfrastructuur en de tweede lijns zorgaanbieders deze voor hun eigen aanbod. Daarnaast is een digitale sociale kaart ingericht waar mensen informatie kunnen krijgen over tal van onderwerpen. Hierin is ook een verbinding aangebracht met de digitale informatie en adviesfunctie van het CJG. Daarnaast is het sociaal loket (voormalig Wmo loket) van de gemeente Raalte telefonisch te bereiken en uiteraard ook te bezoeken en datzelfde geldt voor het CJG. Vooralsnog kiezen wij ervoor deze twee informatie en adviespunten (sociaal loket en CJG) naast elkaar in stand te houden omdat het bekende wegen zijn die mensen weten te vinden 3. Naast het verstrekken van informatie en advies heeft het sociaal loket de functie om mensen die zich daar melden door- of terug te leiden naar 1 e lijns voorzieningen en indien nodig- het gericht doorleiden naar de juiste medewerker bij de gemeentelijke toegang. Bij de bespreking van de notitie Drie decentralisaties, één perspectief heeft de gemeenteraad gevraagd niet alleen te werken met formele evaluaties, maar bij de transitie ook een meldpunt te creëren waar mensen de gemeente actief kunnen informeren over zaken die naar hun mening verbetering behoeven. Ook hiervoor kan het sociaal loket worden benaderd. 3 Uiteraard is de gemeente niet de enige verstrekker van informatie en advies. In het vorige hoofdstuk hebben wij al aangegeven dat deze functie ook door de bestaande organisaties verwachten. 17

18 De beschikbaarheid van informatie en advies is essentieel voor het zelfredzaam vermogen van mensen. Wij geven deze functies zelf vorm door middel van het sociaal loket dat fysiek, schriftelijk, telefonisch en via het internet te bereiken is. Daarnaast verwachten wij van onze partners dat zij invulling geven aan deze functies. 3. Onafhankelijke Cliëntondersteuning. In de WMO 2015 is voor gemeenten de verplichting opgenomen om een systeem van onafhankelijke cliëntondersteuning te organiseren. Onder cliëntondersteuning verstaan wij de combinatie van informatie/advies met kortdurende ondersteuning. Doel hiervan is regieversterking van de cliënt (en zijn omgeving) en het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie. Het gaat hier dus niet om enkel de functie informatie en advies. Naast de gemeentelijke informatie en adviesfunctie biedt vrijwel iedere organisatie informatie en advies. Dit beschouwen wij als een verantwoordelijkheid van elke organisatie. Cliëntondersteuning gaat nadrukkelijk verder en betreft ook de ondersteuning bij het formuleren van een vraag om hulpverlening en de daadwerkelijke ondersteuning bij hulp. Deze ondersteuning wordt veelal binnen het sociale netwerk gegeven. Daarnaast is er een aantal vrij toegankelijke voorzieningen in de basisinfrastructuur beschikbaar voor deze functie. Hierbij valt te denken aan: Humanitas (steunpunt thuisadministratie), het algemeen maatschappelijk werk, de vaken ouderenbonden, de ouderenadviseurs, kerken en andere vrijwilligersorganisaties. In complexere situaties vraagt cliëntondersteuning echter om specifieke deskundigheid en competenties. Dat geldt name de mensen met een (licht verstandelijke) beperking en mensen met psychiatrische problematiek. Voor de eerste groep geldt dat wij een deel van de garantie die wij aan MEE hebben gegeven in willen zetten voor het realiseren van de onafhankelijke cliëntondersteuning in de basisinfrastructuur door MEE. Voor mensen met Psychiatrische problematiek willen wij voor de cliëntondersteuning gebruik maken van de organisatie Vriendendienst die deze gespecialiseerde vorm van cliëntondersteuning levert. Ook voor deze vormen van professionele cliëntondersteuning in de basisinfrastructuur geldt dat deze in principe tijdelijk is en dat een onderdeel van de opdracht van de betrokken organisaties is dat zij zich erop richten de eigen kracht zodanig te versterken dat hun ondersteuning zo kort mogelijk is. Een bijzondere vorm van cliëntondersteuning wordt geleverd door de organisatie Sensoor 4. Zij bieden 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch of elektronisch een luisterend oor en geven advies. Deze dienstverlening wordt landelijk door de VNG gecontinueerd. Aanvullend aan de bestaande vormen van cliëntondersteuning in de vrij toegankelijke basisinfrastructuur organiseren wij professionele onafhankelijke cliëntondersteuning door de inzet van MEE en de Vriendendienst. 4 Deze dienst staat ook wel bekend als de Telefonische Hulp Dienst (THD) en heeft een vergelijkbare functie als de Kinder- en Jongerentelefoon voor jeugdigen. 18

19 4. Toegang tot individuele- en 2 e lijnsvoorzieningen. Mensen redden het niet altijd op eigen kracht, aangevuld met de mogelijkheden van hun sociale netwerk en met gebruikmaking van vrij toegankelijke voorzieningen uit de basisinfrastructuur. In dergelijke situaties kunnen individuele of 2 e lijns voorzieningen nodig zijn. In de kaders die zijn vastgesteld in januari 2014 is vastgelegd dat de toegang tot individuele en gespecialiseerde voorzieningen via de gemeentelijke toegangsfunctie verloopt. Daartoe hoort ook de toegang tot tweedelijns Wmo (voormalige AWBZ) en Jeugdzorg. Deze gemeentelijke toegangsfunctie richt zich op: Het organiseren van de toegang tot voorheen geïndiceerde zorg. Monitoring van de uitvoering van de voortgang van individuele ondersteuningsplannen en het signaleren van mogelijke verbeteringen in de keten. beheer van en verantwoordelijkheid voor de gemeentelijke ondersteuningsbudgetten. Ter voorbereiding op dit beleidsplan zijn verschillende vormen van (sociale) wijkteams bestudeerd. Daarbij viel de grote diversiteit in verschijningsvormen en functies van sociale wijkteams op. Sommige wijkteams zijn slechts georganiseerde overleggen terwijl andere daadwerkelijk de toewijzing van zorg regelen en/of budgetverantwoordelijk zijn. Een gemeente als Zwolle kiest voor de inrichting van 5 wijkteams. Dit betekent dat elk wijkteam gemiddeld inwoners bedient. Enschede kiest voor de inrichting van 9 wijkteams hetgeen neerkomt op circa inwoners per team. Vertaald naar Raalte zou dit de vorming van één à twee teams betekenen. Daarbij komt dan nog dat er in steden over het algemeen sprake is van zwaardere en meer geconcentreerdere problematiek is. Gegeven de omvang van onze gemeente, het feit dat er geen sprake is van grote verschillen tussen dorpen/wijken en de aard en omvang van de problematiek in onze gemeente, heeft het college ervoor gekozen de toeleiding naar voorheen geïndiceerde zorg niet in meerdere sociale wijkteams te beleggen, maar deze centraal te organiseren in één gemeentelijk toegangsteam. Uiteraard zien wij ook dat samenwerking van (professionele) organisaties onderling en met de gemeente van belang is. Het college kiest er echter voor hiervoor geen nieuwe structuren in te richten, maar de bestaande structuren te versterken. Daarbij ligt er een grote verantwoordelijkheid bij de organisaties waar wij mee samenwerken en hun medewerkers; wij rekenen er op dat zij vanuit hun professionaliteit met elkaar de samenwerking organiseren die nodig is voor het leveren van goede ondersteuning aan de inwoners van onze gemeente en dat het niet nodig is dat de gemeente dit voor hen organiseert. Wij kiezen voor een integraal georganiseerde toegang tot deze vormen van ondersteuning op het gebied van werk & inkomen, zorg & ondersteuning en opvoeden & opgroeien. Het thema toegang overstijgt daarmee de uitwerking op de verschillende decentralisatieopgaven (Jeugdwet, wijziging Wmo en Participatiewet). Uiteraard is het niet zo dat iedereen zich voor ondersteuning tot het gemeentelijk loket richt. Dat is ook niet de bedoeling. Daar waar er sprake is van lichte ondersteuningsvragen zullen mensen zich net als nu tot de vrij toegankelijke voorzieningen uit de basisinfrastructuur richten. In het vorige hoofdstuk hebben wij al aangegeven dat wij van de daar actieve organisaties verwachten dat zij met elkaar komen tot integrale en op het gezin/huishouden gerichte ondersteuning. Dat zal echter niet altijd afdoende zijn en dan komt het gemeentelijk toegangsteam in beeld. De toegang tot individuele voorzieningen en gespecialiseerde zorg en ondersteuning uit de 2 e lijn vindt plaats via een gemeentelijk toegangsteam. Dit bestaat uit een hecht team van consulenten dat 19

20 deskundigheid heeft op het gebied van de (nieuwe) taken en dat op de hoogte is van het aanbod in de informele zorg en het aanbod van organisaties uit de basisinfrastructuur. De huidige WMO- en arbeidsconsulenten hebben zitting in dit team, maar om goed toegerust te zijn voor de nieuwe taken wordt het huidige team van consulenten versterkt met de specifieke deskundigheid van MEE en BJZ 5. Hiertoe worden (tijdelijke) overeenkomsten met deze organisaties gesloten. Bij zeer complexe casussen kan het team ondersteuning een externe inhoudelijk adviseur inroepen die een deskundigheid heeft die niet binnen het team aanwezig is. Het gemeentelijk toegangsteam hanteert de volgende werkwijze: Vraagverheldering vindt plaats in de vorm van een keukentafelgesprek. Hierbij wordt de ondersteuningsvraag onderzocht via het principe van het inschakelen van eigen kracht, het sociale netwerk, voorzieningen uit de basisinfrastructuur of tenslotte een individuele voorziening of ondersteuning uit de 2 e lijn. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt dat door de aanvrager voor akkoord wordt getekend. Indien de aanvrager niet akkoord gaat krijgt hij/zij de mogelijkheid dit aan te geven en te motiveren waarom dit het geval is. Als er al vraagverheldering door organisaties uit de basisinfrastructuur heeft plaatsgevonden, wordt daar uiteraard gebruik van gemaakt. Het gemeentelijk toegangsteam beoordeelt of en in hoeverre er een individuele voorziening of voorzieningen uit de 2 e lijn ingezet moeten worden. Waar mogelijk beoordeelt het team dit zelf. Wanneer dit nodig is worden professionals van andere 2 e lijns (zorg)instellingen betrokken. Met de cliënt en/of diens vertegenwoordigers wordt op hoofdlijnen afgesproken welke effecten met de ondersteuning bereikt moeten worden, welke voorzieningen hiervoor geëigend zijn en of de cliënt, de consulent uit het gemeentelijk toegangsteam 6 of een andere organisatie de casusregie 7 uitvoert. Bij enkelvoudige of lichte gecombineerde ondersteuningsvragen waarvoor een individuele (2 e lijns) voorziening wordt toegekend en waarbij de aanvrager instemt met het verslag wordt op basis van dit verslag een arrangement en beschikking opgesteld door het gemeentelijk toegangsteam. Hierbij is dan het verslag en de daarin gemaakt afspraken het ondersteuningsplan. Bij complexe en/of gecombineerde problematiek waarbij de benodigde inhoudelijke deskundigheid niet in het gemeentelijk toegangsteam aanwezig is, stelt een 2 e lijnsinstelling het ondersteuningsplan op. In het ondersteuningsplan is in overleg met de cliënt bepaald wat de doelen zijn van de ondersteuning die in aanvulling op zijn/haar eigen mogelijkheden wordt geboden en wie wat gaat doen. De casusregisseur coördineert alle ondersteuning die geleverd wordt en stuurt op de voortgang. Hij/zij kan ook zelf hulpverlenen. De casusregisseur is het aanspreekpunt van het gezin/huishouden en verzorgt de coördinatie van de ondersteuning. Wanneer er sprake is van stagnatie in de uitvoering van het ondersteuningsplan en de daarin gemaakte 5 Landelijk hebben gemeenten de verplichting gekregen continuïteit voor de (medewerkers van) deze organisaties te bieden. Met het oog daarop heeft het college besloten van BJZ 2 FTE te betrekken en van MEE 2,5 FTE 6 De huidige werkconsulenten en Wmo-consulenten vervullen in de huidige situatie ook al de rol van casusregisseur 7 Voor een definitie van de verschillende soorten regie wordt verwezen naar bijlage 4. 20

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Sociaal domein in de praktijk De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Oktober 2014 INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1. UITGANGSPUNTEN EN PERSPECTIEVEN...

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 Samen voor de jeugd Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 1 Colofon Uitgave: De negen gemeenten regio Hart van Brabant Teksten en samenstelling Bob van der Schaft en José Vianen K2

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Samenwerking in het sociaal domein Opdrachtgever

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet augustus 2014 Oplegger Tynaarlo bij Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werk het doel Met het opstellen van onze visienota Iedereen

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland 30 oktober 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Vooraf 9 1 Inleiding 11 1.1 Het streefbeeld 11 1.2 Richting geven binnen het transitiearrangement 12 1.3

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Jeugdagenda 2013 2014. Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden

Jeugdagenda 2013 2014. Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden Jeugdagenda 2013 2014 Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden Gemeente Coevorden Afdeling Beleid & Strategie Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Aanleiding en doel van dit document 3 1.2

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard Kadernota Werk en Inkomensondersteuning De Participatiewet in de Hoeksche Waard 1 Woord vooraf Het bieden van een kader voor de invoering en uitvoering van de Participatiewet lijkt een hachelijke zaak.

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving, December 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding en leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Verbinden & Vernieuwen

Verbinden & Vernieuwen Verbinden & Vernieuwen Samen op weg naar een toekomstbestendig sociaal-maatschappelijk domein 2 Visienota herontwerp sociaal maatschappelijk domein Gemeente Katwijk, Afdeling Samenleving Mei 2013 Voorwoord

Nadere informatie

De kunst van het loslaten

De kunst van het loslaten De kunst van het loslaten Provinciaal beleidskader Jeugdzorg 2013-2014 Transitiekader 2012-2014 Concept ontwerp, vastgesteld door Provinciale Staten op 2 juli 2012 Team Jeugdzorg, Juli 2012. 1 Voorwoord

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

De Sociale Agenda 2013-2014

De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt de eerste sociale agenda van de gemeente Leidschendam- Voorburg. De agenda is een uitwerking van de Sociale Structuurvisie

Nadere informatie

Regionaal. transitiearrangement

Regionaal. transitiearrangement Regionaal transitiearrangement transitiearrangement samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond, 31 oktober 2013 2 Voorwoord Voor u ligt het transitiearrangement van de samenwerkende gemeenten jeugdhulp

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie