Lokale structuur 3 decentralisaties Gemeente Brummen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lokale structuur 3 decentralisaties Gemeente Brummen"

Transcriptie

1 Lokale structuur 3 decentralisaties Gemeente Brummen I. Aanleiding Op 1 januari 2015 moet de gemeente Brummen gereed zijn om de nieuwe taken rond zorg en ondersteuning uit te voeren. Vanaf de zomer van 2013 zijn hiervoor de voorbereidingen intensief opgepakt. Belangrijke stappen rond kaderstelling, inkoop en continuering van zorg hebben we al gezet. De kansen vanuit de decentralisaties liggen met name om zorg en ondersteuning beter aan te sluiten op de behoefte van de kwetsbare inwoners in onze gemeente. Met deze notitie geven we aan we hoe we dit realiseren. II. Aanpak en opbouw Om tot de keuzes rond de lokale structuur te komen, is in de periode van half april tot half juni 2014 een intensief traject doorlopen. Intern is een werkgroep aan de slag gegaan waarin de inrichting van de lokale structuur vanuit verschillende invalshoeken is belicht. Daarnaast is er een vijftal verdiepingsgroepen actief geweest en van de lokale structuur. Deze groepen bestonden uit vertegenwoordigers van maatschappelijke partners, inwoners en gemeente. De uitkomsten hiervan hebben we bij het opstellen van deze notitie betrokken. Tot slot willen we noemen dat bijeenkomsten hebben plaatsgevonden met de Maatschappelijk Advies Raad (MAR), een bestuurlijke klankbordgroep (een doorontwikkeling van het voormalige bestuurlijke pla W G G en informerende bijeenkomsten met Raadsleden. De notitie kent de volgende opbouw. In paragraaf III presenteren we de opgave waarvoor onze gemeente staat. In paragraaf IV geven we aan binnen welke kaders we de lokale structuur gaan inrichten. Vervolgens komen in paragraaf V de contouren van de nieuwe lokale structuur aan bod. De wijze waarop we dit gaan organiseren benoemen we in paragraaf VI. We sluiten deze notitie af met paragraaf VII waarin we de stappen beschrijven om tot implementatie te komen. III. De opgave voor Brummen Zorg en ondersteuning voor kwetsbare inwoners moet weer aansluiten bij de leefwereld van de mensen. Het systeem heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een ingewikkeld stelsel gedomineerd door het zorgaanbod en ongebreidelde groei aan voorzieningen. Verantwoordelijk hiervoor ligt in de basis in de complexe, verkokerde en ingewikkelde regelgeving die vanuit de (rijks)overheid is opgesteld. Dit heeft geleid tot ongewenste effecten. Ondanks een toename van zorgkosten is de afstand van de wijze waarop zorg en ondersteuning wordt aangeboden tot de leefwereld van mensen vergroot. De opgave waar we in Brummen voor staan is om zorg en ondersteuning weer terug te brengen tot de menselijke maat. Ondersteuning te bieden die aansluit bij de vraag. Die vraag is soms complex omdat ieder mens uniek is en ook een passende vorm van zorg en ondersteuning nodig heeft. Bij de opgave hoort ook dat we het moeten gaan doen met minder middelen. Wij zijn er van overtuigd dat dit mogelijk is. Daar waar nodig bieden we individuele ondersteuning, maar ook met algemene maar wel meer vraaggerichte voorzieningen- en oplossingen in de wijk bij mensen zelf. Dit gaat echter niet vanzelf. Er is een omslag nodig, een transformatie. Niet langer is het een vanzelfsprekendheid dat het beschikbare zorgaanbod ook automatisch vanuit indicatiestellingen wordt opgevuld. We doen het anders. We stellen de vraag van de burger centraal, toeleiding en toegang tot voorzieningen komen onafhankelijk tot stand. Los van de aanbieder van individuele dan wel algemene voorzieningen. Onafhankelijke cliëntregisseurs spelen hierbij een sleutelrol. Met de

2 onafhankelijkheid bevorderen we innovaties in het zorgaanbod. Inwoners moeten zorg en ondersteuning krijgen die het best aansluit bij hun behoeften. Bij zorg en ondersteuning aan kwetsbare inwoners gaan we meer gebruik maken van de informele netwerken van inwoners. We gaan investeren in het probleemoplossend vermogen. Meer aandacht gaan we besteden aan wat inwoners zelf kunnen organiseren met hulp van familie, buren en buurten wijkgenoten. Waar nodig en gewenst gaan we vanuit een partnerrol initiatieven faciliteren om deze zogenaamde informele netwerken te versterken. De vele vrijwilligersorganisaties in Brummen gaan we hierin actief betrekken. De rol van de (gemeentelijke) overheid moet anders. We leggen meer verantwoordelijkheid neer bij de professionals en sturen zoveel mogelijk op outcome (effecten). De gemeente schept kaders, is financieel verantwoordelijk, bepaalt de te realiseren doelstellingen, maar staat op afstand. Om dit te kunnen invullen is een scheiding van belang tussen de taken regie/opdrachtverlening en uitvoering. Zo leggen we zorg en ondersteuning weer neer daar waar die geboden moet worden, in de wijken en kernen waar onze inwoners leven. Uiteraard benutten we zoveel mogelijk de kennis en expertise van de bestaande professionals. Zij kennen de kwetsbare inwoners en zijn in staat oplossingen te adresseren. De structuur waarin de professionals hun werk doen, gaan we aanpassen. Deze komen nog voort uit het oude systeem waarvan we hebben geconstateerd dat dit zich heeft geëvolueerd tot een aanbodgericht en ingewikkeld systeem. We kiezen er dan ook voor om met de invoering van decentralisaties direct structuurwijzigingen aan te brengen. Hiermee leggen we het fundament om onze opgave succesvol op te pakken. We zijn er dan nog niet. Continuïteit van zorg mag niet onder druk komen te staan, waardoor een aantal vernieuwingen meer tijd kost. Maar de koers is gezet en dat biedt ons vertrouwen om de opgave voor Brummen te realiseren. IV. Kaders Voordat we in paragraaf V ingaan op de contouren voor de nieuwe lokale structuur voor Brummen beschrijven we de kaders waarbinnen dit vorm krijgt. We doen dit in vogelvlucht. Achtereenvolgens gaan we in op het integrale beleidskader 3D, de Toekomstvisie 2030, het organisatietraject Van Partij naar Partner, regionale samenwerking en het coalitieakkoord. In de eerst plaats noemen we het integrale beleidskader voor de 3 decentralisaties. Dit kader heeft als doel om tot een integrale en domeinoverstijgende benadering te komen. We hebben zes kaderstellende uitgangspunten benoemd die ook gelden voor de lokale structuur, namelijk: Eigen verantwoordelijkheid met een sociaal vangnet De vraag van de inwoners centraal Investeren in probleemoplossend vermogen van de samenleving Organiseren op de Brummense schaal De gemeente voert regie en stuurt op resultaat Ruimte voor innovatie en een nieuwe samenspel Ook de Toekomstvisie stelt kaders. Zonder volledig te zijn, noemen we in ieder geval dat hierin de inwoners voorop staan. Oplossingen zoeken we zoveel mogelijk in de buurt, wijk en kern. Daar waar dat onvoldoende is, schalen we pas op naar de gemeente. Een derde kader vormt het V P P In gang gezet om de gemeentelijke organisatie aan te laten sluiten bij de veranderende samenleving. Het doel hiervan is

3 om de burger beter van dienst te zijn. Gericht op resultaten die de samenleving vraagt met een regierol vanuit de gemeente. Ten vierde noemen we de regionale samenwerking. Bij de voorbereiding van de decentralisaties is met regiogemeenten samengewerkt op gebieden die voor Brummen een concrete meerwaarde leveren of wettelijke verplicht zijn. De Jeugdzorg is hier een voorbeeld van. Uitgangspunt blijft Lokaal doe B B beleidsvrijheid. Tot slot noemen we het coalitieakkoord van april 2014 M en naar de Toeko zijn heldere kaders aangegeven die betrekking hebben op de lokale structuur, zoals: Wijkteams brengen het sociale netwerk van cliënten in beeld en bieden waar nodig versterking. Vrijwilligersorganisaties worden betrokken bij een gebiedsgerichte aanpak voor de bevordering van leefbaarheid in wijken, buurten en dorpskernen; A Z welke hulp, zorg en verzorging nodig is. En ze adresseren de nodige inzet van de zorg en ondersteuning: wie kan waar en wanneer worden ingezet, de buren, de familie, de zorgverlener, de huisarts of specialist?; De organisatie van de wijkteams wordt nader uitgewerkt. Vaststaat dat deze teams onafhankelijk van zorginstanties en gemeente werken met een stevig mandaat. Wel onder verantwoordelijkheid van de gemeente maar zonder ambtelijke status of structuur; De zorgloketten bij SWB blijven bestaan. Ook het loket Centrum Jeugd en Gezin. Onderzocht wordt in hoeverre er samenvoeging van deze loketten en goede afstemming met de op te richten wijkteams kan plaatsvinden. V. Contouren nieuwe lokale structuur Op basis van de beschreven opgave voor Brummen en kaders geven we in deze paragraaf de uitgangspunten voor de lokale structuur aan. We doen dit langs de functies die vanuit de lokale structuur moeten worden ingevuld, namelijk signaleren, adresseren en ondersteunen. Vervolgens geven we aan tot welke inrichtingskeuzes dit leidt. Signaleren De vraag van de inwoners staat centraal. Deze vraag kan zichtbaar zijn bij de inwoner zelf, maar ook zichtbaar worden in de omgeving van de inwoners. Voorbeelden van andere partijen zijn familie, vrienden, buurtbewoners, zorginstellingen, woningcorporaties, huisartsen, politie, scholen, etc. We hebben rond signaleren de volgende uitgangspunten geformuleerd: Een goede signalering is de basis voor het systeem en moeten we verder doorontwikkelen; We werken oplossingsgericht en normaliserend. Netwerken tussen professionals (zoals zorgteams op scholen en zorgoverleg risicojongeren) werken vindplaatsgericht en leggen verbindingen tussen signalen; Een sociale kaart waarin de vormen van zorg en ondersteuning zijn opgenomen zijn van belang voor inwoners, informele netwerken en professionals. We stellen deze sociale kaart beschikbaar; Signaleerders hebben zelf een rol om verbindingen te leggen met de lokale structuur. Direct naar lichte vormen van ondersteuning en toeleiding naar de structuur voor zwaardere en/of individuele vormen van zorg en ondersteuning. Adresseren Zorg en ondersteuning wordt eenvoudig, snel en integraal ingezet. Drempels en doorverwijzing voorkomen we zoveel mogelijk; Inwoners kunnen zorgvragen zoveel mogelijk in de eigen omgeving kenbaar maken;

4 Zorgvragen worden door professionals geadresseerd binnen een organisatie die onafhankelijk is van zorgaanbod en ambtelijke organisatie; Toegang ligt zoveel mogelijk bij de professionals. Voor het bepalen hiervan zetten we passende deskundigheid in; Bij het adresseren van zorgvragen benoemen we de cliëntregisseur. De cliëntregisseur regisseert de zorg en is de schakel tussen inwoner en zorgverleners. Ondersteunen Ondersteuning vindt plaats conform het leefringenmodel uit het integrale beleidskader De gemeente organiseert en/of stimuleert de verschillende vormen en ondersteuning per leefring. Hierbij nemen we ervaringen mee vanuit het adressen van zorgvragen; Oplossingen sluiten zoveel mogelijk aan bij de leefomgeving van de inwoners. Inrichtingskeuzes Op basis van de uitgangspunten komen we tot de volgende inrichtingskeuzes. We hebben deze geclusterd rond de themas integratie loket en teams, inrichting teams, werkwijze en casusnetwerken. Integratie loket en teams We kiezen voor een organisatorische integratie van het loket waarin vragen binnenkomen, vragen geadresseerd worden en waar cliëntregie plaatsvindt. Dit vindt plaats in teams. We noemen deze setting vanuit het oogpunt van de zorgvrager G E 1. Hiermee werken we integraal, eenvoudig en snel; De bestaande loketten Wegwijs (incl. het Centrum voor Jeugd en Gezin) gaan op in de nieuwe loketten. De lokatie van deze loketten blijft vanwege de herkenbaarheid- gevestigd bij de SWB op de lokaties Plein 5 en Tjark Riks. Voor inwoner blijven zo de veranderingen beperkt. Een loket in elke van de twee grote kernen is het meest passend. Sociale cohesie binnen de gemeente is namelijk sterk kern gebonden. De loketten sluiten hierop aan. Het loket wordt bemenst door de teamleden. Inrichting teams De professionals die G Dit zijn generalisten met een verdeling naar een aantal nader te benoemen specialisme (zoals maatschappelijk ondersteuning, jeugd en participatie); Teamleden moeten voldoen aan op te stellen competentieprofielen; De teams werken vanuit de lokaties waar de loketten gevestigd zijn, maar de zogenaamde vooral bij inwoners thuis; Werkwijze De teamleden hebben als taak om vragen naar de passende ondersteuning toe te leiden en toegang te bepalen. Hiervoor kan het team indien nodig gebruik maken van specifieke kennis en deskundigheid van specialisten; Teamleden werken conform het leefringenmodellen. Daarbij staat het bevorderen van de zelfredzaamheid voorop; Teamleden hebben ook een signalerende rol richting de opdrachtgever (gemeente) over de aard en omvang van de verschillende ondersteuningsvormen in het leefringenmodel; 1 V

5 Indien nodig stelt het teamlid een ondersteunplan op. Binnen het team kunnen zorgvragen naar de teamleden met een bepaald specialismen worden toegeleid. Per zorgvrager met een ondersteuningsplan wordt (vanuit het team) de cliëntregisseur bepaald; Daar waar het gaat om individuele voorzieningen heeft het team(lid) een adviesrol richting de gemeente die de bevoegdheid houdt om beschikkingen af te geven. De gemeente volgt het advies van de professional en voert uitsluitend een administratieve toets uit; Bij ondersteuningsplannen kunnen teamleden de regierol bij zware en specialistische zorgvormen overdragen aan een andere professional; Casusnetwerken De bestaande integrale casusoverleggen gaan op in de nieuwe structuur voorzover regelgeving en andersoortige bovenlokale afspraken dit toelaten (bijvoorbeeld rond veiligheid en bovenlokale vormen van jeugdzorg). Bij complexe casussen wordt een passende cliëntregisseur benoemd. Deze regisseert, coördineert en consulteert richting andere professionals. We kiezen voor een netwerkbenadering zonder een vaste structuur. Voor bestaande netwerken zorgen we Voor zorgvragers die dit nodig hebben, organiseren we cliëntondersteuning die de cliënt kan bestaan in de contacten met het loket/team waarin samen met de vrager de passende vorm van zorg en ondersteuning wordt bepaald. VI. Organisatie en rol gemeente In deze paragraaf geven we aan hoe we G atorisch inbedden en besteden we aandacht aan de rol van de gemeente. O G Bij het bepalen van de organisatorische invulling hebben we drie alternatieven beschouwd, namelijk: 1. Teams organisatorisch onderbrengen bij de SWB 2. Teams organisatorisch onderbrengen bij de gemeente Brummen 3. Teams organisatorisch onderbrengen in een nieuw op te richten entiteit 4. Teams organisatorisch onderbrengen in een netwerksamenwerking tussen gemeente en maatschappelijk partners Optie 3 -het onderbrengen van het loket/team bij een nieuw op te richten juridische entiteit- is het meest geschikt. Hiermee wordt aan de in deze nota benoemde kaders en uitgangspunten voor de lokale structuur voldaan. Optie 1 valt af omdat dit geen onafhankelijkheid biedt ten opzichte van het zorgaanbod (individueel danwel algemene voorziening). Optie 2 en 4 valt af omdat dit niet past bij de beoogde scheiding van de opdrachtgevende rol ten opzicht van de uitvoerende rol. Ook wordt zo functievermenging voorkomen omdat de gemeente ook opdrachtgever is voor een groot deel van het zorgaanbod in de verschillende leefringen. De onafhankelijkheid van het loket/teams komt zo onder druk te staan. De organisatorische en juridische aspecten van de entiteit werken we in de implementatiefase nader uit. In het coalitieakkoord is aangegeven dat de zorgloketten bij SWB blijven bestaan. Daarnaast is benoemd dat onderzocht wordt in hoeverre er samenvoeging van deze loketten en goede afstemming met de op te richten wijkteams kan plaatsvinden. Bij het opstellen van de lokale structuurnota zijn we daarom gestart met het ontwikkelen van een conceptueel model. Hierin waren loket en (sociale wijk)teams gescheiden. Dit hebben we in onze analyse geprojecteerd op de kaders en uitgangspunten. De conclusies die hieruit volgde was dat integratie van loket en teams het

6 eenvoudig, snel en integraal inzetten van zorg versterkt. Door hieraan direct bij de start van de decentralisaties invulling te geven, leggen we een belangrijk fundament om tot de gewenste transformatie (zie paragraaf III) te komen. Het is wenselijk ook direct vanaf de start de organisatorische aansturing aan te passen door te gaan werken met een nieuwe onafhankelijke entiteit. De loketten blijven wel fysiek behouden op de SWB-lokaties Plein 5 en Tjark Riks. Om zo de herkenbaarheid voor de inwoners te behouden. Rol gemeente De gemeente vervult in de lokale structuur rond de decentralisatie een drietal rollen, namelijk een opdrachtgevende, regisserende en juridische rol. Deze rollen belichten we hieronder. In de eerste plaats heeft de gemeente een opdrachtgevende rol. De gemeente is bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor de nieuwe taken. Hier hoort bij dat de gemeente met consultatie van inwoners en maatschappelijke partners- bepaalt welke doelstellingen worden nagestreefd. Dit resulteert in contracten, subsidieovereenkomsten of voorwaardenscheppende beleid. De door derden uit te voeren onderdelen van de sociale structuur kennen wel een gemeentelijke (ambtelijke) regievoerder alias contractbeheerder. Als opdrachtgever voor alle inspanning zoals loketten en teams treedt de bestuurlijk verantwoordelijk wethouder op. In de tweede plaats heeft de gemeente een regisserende rol. Hieronder verstaan we dat de gemeente na het bepalen van de doelstellingen deze vertaalt naar meer concrete subdoelstellingen 2. Aan deze subdoelstellingen verbinden we indicatoren die we opnemen in een monitoringssysteem. De gemeente richt zich zoveel mogelijk op output en outcome sturing. We zijn terughoudend met input- V hiervan afwijken. Het monitoringssysteem integreren we in de systemen voor informatievoorziening en financiële administratie. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. Vooraf bepalen we wie de monitoringsgegevens oplevert. De uitvoerende partijen verplichten zich de benodigde monitoringsgegevens op de gewenste momenten op te leveren. De gemeente beoordeelt de doelrealisatie aan de hand van de monitoringsgegevens. Dit kan aanleiding geven tot bijstelling van de opdracht, bijstelling van de uitvoering of bijstelling van doelstelling en monitoringssystematiek. Bij zorg en ondersteuning spreken zorgvrager en zorgaanbieder (incl. onderdelen lokale structuur) een beoogd resultaat af. Hiervoor bepalen zij een aanpak conform het leefringenmodel (ondersteuningsplan). Hieraan wordt een einddatum verbonden. Dit wordt onderdeel van de monitoringssystematiek. De klanttevredenheid wordt gemeten. We houden hierbij rekening met de bijzonder aspecten bij het meten van niet-vrijwillige zorg. Klanttevredenheid wordt zoveel mogelijk integraal beoordeeld op oplossingsgerichtheid voor de klant als prestatie van het gehele zorg- en ondersteuningstraject. De derde rol die we onderscheiden is de juridische rol. De gemeente geeft formeel de beschikkingen af voor de individuele voorzieningen die aan zorg en ondersteuning worden geboden. Het advies hiervoor - de indicatie- mandateren we zoveel mogelijk aan de professionals. De gemeente voert wel een administratieve toets uit. Daarnaast heeft de gemeente als taak om bezwaar- en beroepsprocedures te organiseren. VII. Implementatie 2 SMART geformuleerd (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden)

7 Er is nog veel te doen om op 1 januari 2015 gereed te zijn met de lokale structuur. Om deze redenen is er in mei 2014 binnen het 3D-Programma gestart met het kwartiermaken voor projecten in de implementatiefase. Rond twee onderwerpen zijn plannen van aanpak in ontwikkeling, namelijk: Ontwerp en implementatie bedrijfsvoeringsprocessen Implementatie keuzes lokale structuur Het eerste project heeft betrekking op de secundaire processen rond de decentralisaties zoals factureren, toekenningen, contractbeheer, informatievoorziening, etc. Het tweede project betreft het opstarten van de voorbereiding voor het inrichten van de lokale structuur. Hiertoe behoort de implementatie van de loketten V juni 2014 de plannen van aanpak gereed zijn. De decentralisaties zijn wellicht de meest complexe uitdaging waar gemeenten in de afgelopen decennia mee te maken hebben gehad. Om die reden heeft Brummen de decentralisaties programmatisch opgepakt. Hiermee werken we doelgericht en sturen we op samenhang, De aanpak hiervoor loopt in feite tot 1 januari Duidelijk is echter dat de uitvoering van decentralisaties ook in de eerste jaren nog een doorontwikkeling en bijstelling zal vragen. Om die reden verlengen we het programma voorbereiding 3 Decentralisaties tot 1 januari 2017.

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Hoofdlijnennotitie Tijdelijke werkorganisatie (organisatiebeschrijving)

Hoofdlijnennotitie Tijdelijke werkorganisatie (organisatiebeschrijving) Hoofdlijnennotitie Tijdelijke werkorganisatie (organisatiebeschrijving) 1.1 Over deze organisatiebeschrijving Met de decentralisaties binnen het sociale domein komen er verschillende extra zorgtaken (jeugdzorg,

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Onderwerp: Kwaliteitseisen ten behoeve van opdrachtgeven in het sociaal domein Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Raadsbesluit. Wij stellen U voor om: 1. In

Nadere informatie

Regiemodel Jeugdhulp 2015

Regiemodel Jeugdhulp 2015 Regiemodel Jeugdhulp 2015 Visie op de inrichting van een nieuw stelsel voor jeugdhulp na de decentralisatie versie 1 november 2012 Registratienr. 12.0013899 1 INLEIDING... 2 1.1 Schets van de opbouw van

Nadere informatie

Drie decentralisaties voor gemeenten

Drie decentralisaties voor gemeenten Drie decentralisaties voor gemeenten Onze visie en aanpak Pim Masselink Joost van der Kolk Amersfoort 24 april 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Veranderende rol van de gemeente 3. Veranderopgave: richten, inrichten

Nadere informatie

Typering van de living lab gemeenten. d.d. 4 februari 2014. Leeuwarden Zaanstad Utrecht Eindhoven Enschede CATEGORIEËN

Typering van de living lab gemeenten. d.d. 4 februari 2014. Leeuwarden Zaanstad Utrecht Eindhoven Enschede CATEGORIEËN Typering van de living lab gemeenten d.d. 4 februari 2014 ASPECTEN 1. Focus /doelgroep Jongeren Volwassenen Ouderen Alle Alle doelgroepen. Experiment met apart jeugd- en gezinteam Alle doelgroepen. Apart

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten. Midden-Brabant. Samenwerken voor kinderen en gezinnen in. Midden-Brabant

Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten. Midden-Brabant. Samenwerken voor kinderen en gezinnen in. Midden-Brabant Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten Midden-Brabant Samenwerken voor kinderen en gezinnen in Midden-Brabant Samenwerken voor kinderen en gezinnen in Midden-Brabant AMBITIE Meervoudige problematiek van

Nadere informatie

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen André Schoorl Programma stelselherziening jeugd Aanleiding Conclusies Parlementaire werkgroep 2011: - Huidige stelsel is versnipperd - Samenwerking rond gezinnen schiet

Nadere informatie

Verbeteren door vernieuwen en verbinden

Verbeteren door vernieuwen en verbinden Verbeteren door vernieuwen en verbinden Visie op het sociaal domein Hoeksche Waard tot stand gekomen met medewerking van professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties en organisaties van zorgvragers

Nadere informatie

Herstructurering Sociaal Domein

Herstructurering Sociaal Domein Herstructurering Sociaal Domein Arnold Peters, Programmaleider Herstructurering Sociaal Domein Sabrina Eijk, Programmaleider De gezonde Wijk Introductie; van Decentralisatie naar Transformatie Voor wie

Nadere informatie

WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN

WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN Transformatie als uitdaging Met ingang van 1 januari zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de gedecentraliseerde taken op het gebied van jeugdzorg, begeleiding

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : E.J. (Eric) van Tatenhove Voorstel aan de raad Onderwerp : Gefaseerde

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 10-09-2014 Onderwerp Beleidsplan Jeugdhulp Wormerland 2015-2017 Programma en portefeuillehouder E. Fens Raadsvergadering 21 oktober 2014

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Werk, Inkomen en Zorg Kwaliteitseisen ten behoeve van opdrachtgeven in het sociaal domein Afdelingshoofd Auteur : Bremmers, P.H.M. : Wijs-Menne, De

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling.

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling. Welzijn nieuwe stijl in gemeente Apeldoorn. Maatschappelijk agenderen gericht op de kanteling van formele naar informele zorg en het versterken van de zelfredzaamheid bewoners. Wat is interessant aan deze

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Steller :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Advies en Control - PC Email : j.verbeek@hoorn.nl

Steller :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Advies en Control - PC Email : j.verbeek@hoorn.nl 1 van 5 -W- T QEMEENTE J ^ Q Q J * J ^ Zaaknummer : Behoort bij oplegger: nr. : Programmabegroting: 6. Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : P. Haker Datum

Nadere informatie

Presentatie De nieuwe WMO. Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken

Presentatie De nieuwe WMO. Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken Presentatie De nieuwe WMO Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken Inhoudsopgave 1. De nieuwe WMO in Delft 2. De Delftse toegang tot zorg en ondersteuning Positie toegang: basis maatwerk vangnet Vangnet/

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1)

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1) Presentatie raad Wmo beleidsnota 2013-2016 Inleiding Ik presenteer u de Wmo beleidsnota voor de periode 2013-2016. De nota is in een turbulente tijd tot stand gekomen. Landelijk wijzigt het beleid bijna

Nadere informatie

De kunst van samen leven in de gemeente Renkum, de transformatie. Kadernota Sociaal Domein

De kunst van samen leven in de gemeente Renkum, de transformatie. Kadernota Sociaal Domein De kunst van samen leven in de gemeente Renkum, de transformatie Kadernota Sociaal Domein Vastgesteld d.d. 21 oktober 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De kunst van samen leven, de transformatie...

Nadere informatie

Leerkring Samen werken en samen leren in wijkteams. Erik Sterk, 5 maart 2015

Leerkring Samen werken en samen leren in wijkteams. Erik Sterk, 5 maart 2015 Leerkring Samen werken en samen leren in wijkteams Erik Sterk, 5 maart 2015 Wmo werkplaats Rotterdam Leerkring Samen werken en samen leren in wijknetwerken Wijkteams en wijknetwerken Wmo implementatietraject

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Samen voor zorg in en om de school ERVARINGEN VANUIT BREDA

Samen voor zorg in en om de school ERVARINGEN VANUIT BREDA Samen voor zorg in en om de school ERVARINGEN VANUIT BREDA Context is Jong@Breda Uitgangspunten Bredaas jeugd- en onderwijsbeleid 2011-2014 Focus op wat jeugd en ouders (al) wél kunnen! Positief, talentontwikkeling

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering. Trekker: gemeente Arnhem

Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering. Trekker: gemeente Arnhem Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering Trekker: gemeente Arnhem Arnhem zet zich samen met Menzis en gemeenten in om kwetsbare ouderen langer thuis te laten wonen Wie? Zorgverzekeraar Menzis, de

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein Bert Enderink Telefoon 0642795950 Fax (036) E-mail aenderink@almere.nl Aan de raad van de gemeente Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539

Nadere informatie

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Het doel van deze beschrijving is om enerzijds houvast te geven voor het borgen van de unieke expertise van de cliëntondersteuner voor

Nadere informatie

Sturen in het sociale domein

Sturen in het sociale domein Rijnconsult Sturen in het sociale domein Ciska Scheidel Programmamanager Decentralisatie Jeugdzorg/ Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel DE DECENTRALISATIES: de context 21 Mijn context 3 De decentralisaties 441

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Naam Pieter Dekkers Ton Edelbroek Datum 5 december 2012 Opbouw presentatie 1. Introductie workshopleiders 2. Probleemschets 3. Passend Onderwijs en Transitie Jeugdzorg

Nadere informatie

Impressieverslag. Netwerkbijeenkomst Samenspel tussen formele- en informele zorg

Impressieverslag. Netwerkbijeenkomst Samenspel tussen formele- en informele zorg Impressieverslag Netwerkbijeenkomst Samenspel tussen formele- en informele zorg Datum: maandag 23 november 2015 Locatie: MFC De Schans Verslaglegging: Démiencke Brinkman 1. Opening en welkom door wethouder

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

SOCIALE WIJKTEAMS HUGO TER STEEGE

SOCIALE WIJKTEAMS HUGO TER STEEGE SOCIALE WIJKTEAMS HUGO TER STEEGE Bijeenkomst Regio Noord-Veluwe Even voorstellen 2 Directeur/eigenaar, Zaltbommel Projectleider gemeente s-hertogenbosch Decentralisaties AWBZ Sociale wijkteams Onderwerpen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Functioneel ontwerp transitie jeugdzorg regio Midden-Brabant

Raadsvoorstel. Onderwerp Functioneel ontwerp transitie jeugdzorg regio Midden-Brabant Raadsvoorstel Agendapunt: 05 Onderwerp Functioneel ontwerp transitie jeugdzorg regio Midden-Brabant Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 9 april 2013 18 juni 2013 Functioneel ontwerp

Nadere informatie

Effectmeting Zelf, Eigen Kracht En Regie (ZEKER)

Effectmeting Zelf, Eigen Kracht En Regie (ZEKER) Effectmeting Zelf, Eigen Kracht En Regie (ZEKER) In (bijna) alle gemeentelijke visie- en beleidsplannen over de decentralisaties komen de principes eigen kracht en een integrale aanpak over de verschillende

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen.

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen. tekst raadsvoorstel Inleiding Vanaf januari 2015 (met de invoering van de nieuwe jeugdwet) worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders.

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 11-12-2013 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Inkoopsamenwerking decentralisaties Zaanstreek-Waterland, Regeling Zonder Meer Anna

Nadere informatie

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle hulp en ondersteuning aan jeugd. Na de transitie (overdracht van taken)

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Ontwikkelingen in de jeugdzorg g Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Presentatie ti Evaluatie Wet op de jeugdzorg (2009) Contouren nieuwe stelsel Marktanalyse in het kader

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties

Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties Inleiding Binnen de gemeente Diemen worden op allerlei manieren en door verschillende afdelingen klanten te woord gestaan en geholpen. Toch

Nadere informatie

januari 2015 - L.M. Sluys Tympaan Instituut Sociale wijkteams Krimpenerwaard - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl

januari 2015 - L.M. Sluys Tympaan Instituut Sociale wijkteams Krimpenerwaard - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl januari 2015 - L.M. Sluys Tympaan Instituut I Inhoud blz 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1 1.2 Vraagstelling 1 1.3 Aanpak en leeswijzer 1 2 Doelen 2.1 Doelen van beleid 3 2.2 Doelen van sociale wijkteams Krimpenerwaard

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 13 februari 2014

RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 13 februari 2014 RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 13 februari 2014 Onderwerp Kadernota sociaal domein Oosterschelderegio case 14.000451 raadsvoorstel 14.002413 programma/paragraaf stimuleren doelgroepen

Nadere informatie

Drs. Cindy Caanen Onderzoeker, projectleider implementatietraject 3 (gemeenten) Wmo-werkplaats Zuyd Lectoraat Sociale Integratie, CESRT Zuyd

Drs. Cindy Caanen Onderzoeker, projectleider implementatietraject 3 (gemeenten) Wmo-werkplaats Zuyd Lectoraat Sociale Integratie, CESRT Zuyd Drs. Cindy Caanen Onderzoeker, projectleider implementatietraject 3 (gemeenten) Wmo-werkplaats Zuyd Lectoraat Sociale Integratie, CESRT Zuyd Hogeschool 3 december 2015 1. Quizzzz 2. De praktijk stand van

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Prestatieveld WMO. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning

Prestatieveld WMO. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning Prestatieveld WMO Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning Basisvragen Op welke wijze kan het loket een bijdrage leveren: - het doel en de uitgangspunten van de WMO te realiseren - aan de

Nadere informatie

Meedoen naar Vermogen

Meedoen naar Vermogen Meedoen naar Vermogen Hier komt tekst 27 november 2014 Hier komt ook tekst Wat komt aan bod? Deel 1 Utrechtse aanpak Deel 2 Niemand tussen wal en schip, communicatie 28/11/2014 Deel 1 Deel 1 Utrechtse

Nadere informatie

CONCEPT Inkoopplan Wmo 2017. Midden-Delfland

CONCEPT Inkoopplan Wmo 2017. Midden-Delfland CONCEPT Inkoopplan Wmo 2017 Midden-Delfland Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Totstandkoming inkoopkader... 3 1.2 Looptijd inkoopkader... 3 1.3 Verbinding Wmo contracten en Jeugdhulp... 3 2. Analyse

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Burgergeoriënteerde Vernieuwing Sociaal Domein. De rol van de gemeente

Burgergeoriënteerde Vernieuwing Sociaal Domein. De rol van de gemeente Burgergeoriënteerde Vernieuwing Sociaal Domein De rol van de gemeente In voor zorg!-congres 'Samen doen werkt. Van AWBZ naar Wmo. 23 april 2012 - Roermond Programma Opening/inleiding Klaas Pool Pool Management

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET

NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET In deze notitie worden 16 onderwerpen uitgewerkt die van belang zijn voor de doorontwikkeling van het Wmo-loket. Door het beantwoorden van de vragen ontstaat een beeld

Nadere informatie

Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3 decentralisaties sociaal domein

Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3 decentralisaties sociaal domein Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3 decentralisaties sociaal domein Inleiding Op 1 januari 2015 krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor een aantal nieuwe taken in het sociale domein

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Projectpartners: 1e lijns praktijk voor psychologie Infano Diepenheim 1 e lijns praktijk voor psychologie Pedagogisch perspectief

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Onderwerpen Wat is kantelen? Waarom kantelen? Hoe gaan we kantelen Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Wat is kantelen? Invoeren bedoeling Wmo: - Zelfredzaamheid en zelfstandigheid - Van zorg naar

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Checklist beoordeling beleidskader Wmo. 20 beoordelingsvragen vanuit cliëntenperspectief

Checklist beoordeling beleidskader Wmo. 20 beoordelingsvragen vanuit cliëntenperspectief Checklist beoordeling beleidskader Wmo 20 beoordelingsvragen vanuit cliëntenperspectief AVI-toolkit 10 12 februari 2014 1 Inhoud Beleidskader Wmo beoordelen vanuit cliëntenperspectief... 3 Advies en ondersteuning...

Nadere informatie

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Inleiding Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugdigen. Hieronder vallen de jeugd-ggz

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Samenvatting reacties regionale raadsbijeenkomst 2 oktober 2013 van 19.30 tot 22.00 uur

Samenvatting reacties regionale raadsbijeenkomst 2 oktober 2013 van 19.30 tot 22.00 uur Samenvatting reacties regionale raadsbijeenkomst 2 oktober 2013 van 19.30 tot 22.00 uur Aanwezig: 27 raadsleden ( 3 uit Boekel, 5 uit Landerd, 3 Sint-Oedenrode, 8 uit Uden, 8 uit Veghel 5 wethouders jeugdbeleid

Nadere informatie

Thematafel Regiefunctie in de wijk

Thematafel Regiefunctie in de wijk Thematafel Regiefunctie in de wijk 1. Presentatie samenwerking en regie rondom huisartspraktijk : Model voor samenwerking en regie Thema s van belang voor afstemming regie Presentatie Gemeente Den Haag:

Nadere informatie

Bijlage 1: Notitie inkoop- en subsidiekader Regio Nijmegen 10.2 MUG Herindeling Intern - 49 Bijlage 2: Bijlage Plan van aanpak software ICT:

Bijlage 1: Notitie inkoop- en subsidiekader Regio Nijmegen 10.2 MUG Herindeling Intern - 49 Bijlage 2: Bijlage Plan van aanpak software ICT: Memo Zaaknummer: MUG-14-00049 Documentnummer: Datum: 20 maart 2014 Onderwerp: Memo inkoop- en subsidiemodel en ict-systeem Datum behandeling PG: 13 maart 2014 Datum behandeling SG: 18 maart 2014 BOR/BGO:

Nadere informatie

Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013

Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013 Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013 Projectgroep: Gemeente Tilburg: Mw. M. Lennarts, beleidsmedewerker, dhr. W.

Nadere informatie

De toegang tot één domein Beleidsdocument toegang sociaal domein Gemeente Meppel

De toegang tot één domein Beleidsdocument toegang sociaal domein Gemeente Meppel De toegang tot één domein Beleidsdocument toegang sociaal domein Gemeente Meppel De toegang tot één domein Beleidsdocument toegang sociaal domein Gemeente Meppel mei 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...

Nadere informatie

Besluit: Ĺlh /wi n^, cân* Onderwerp Uitgeest, 11 juni 2014 Integraal Dienstverleningsmodel Sociaal Domein. Aan de gemeenteraad

Besluit: Ĺlh /wi n^, cân* Onderwerp Uitgeest, 11 juni 2014 Integraal Dienstverleningsmodel Sociaal Domein. Aan de gemeenteraad Raadd.d. ** '* Besluit: Ĺlh /wi n^, cân* Raadsvoorstel no. R2014.0044 Agendapunt no. Onderwerp Uitgeest, 11 juni 2014 Integraal Dienstverleningsmodel Sociaal Domein Aan de gemeenteraad Probleemstelling:

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota. Overleg Passend Onderwijs Noord- Limburg en Midden- Limburg : Philips, P.A.H.M.

Toelichting BenW-adviesnota. Overleg Passend Onderwijs Noord- Limburg en Midden- Limburg : Philips, P.A.H.M. Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Overleg Passend Onderwijs Noord- Limburg en Midden- Limburg Afdelingshoofd Auteur : Bremmers, P.H.M. : Philips, P.A.H.M. Datum vergadering

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL Inhoudsopgave: Voorwoord... 1 1. Visie: door KANTELING in BALANS...2 1.1 De kern: Eigen kracht en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

Gemeenten en de decentralisaties in de praktijk: mijlpalen voor Planning & Control

Gemeenten en de decentralisaties in de praktijk: mijlpalen voor Planning & Control Gemeenten en de decentralisaties in de praktijk: mijlpalen voor Planning & Control Korte introductie Drs. M. (Marita) H. de Hair RA marita.de.hair@nl.ey.com Marita de Hair @MaritadeHair Sectorvoorzitter

Nadere informatie

beantwoording technische vragen

beantwoording technische vragen Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders beantwoording technische vragen onderwerp technische vragen Joke van Boxtel/ Progressief Nieuwkoop en Pien Schrama/ MiddenPartij Nieuwkoop Datum

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak)

Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak) Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak) 19 september 2013 Dick Laan, sr adviseur Informatievoorziening Soc. Domein, Gemeente Enschede Aanleiding Ontzorgen en normaliseren Benutten talenten en eigen kracht

Nadere informatie

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Dordrecht

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Dordrecht Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Dordrecht Aanpak: Sociale- en Jeugdteams en Reset (2013: Gezinscoaching en Reset Thuisbegeleiding) Juni 2015 Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) verstaat onder

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Op donderdag 16 oktober organiseerde de gemeente Amersfoort een netwerkbijeenkomst communicatie over de beweging

Nadere informatie

Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten

Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten Aanleiding Op 16 oktober heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering verzoekt om een zelftest aan gemeenten aan te reiken die gemeenteraden,

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Holland Rijnland Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Onze opdracht Strategische keuze niveau van samenwerking bij de nieuwe taken in de Wmo Begeleiding (groep en individueel) Persoonlijke

Nadere informatie

Factsheet Zorgmodule Wijkverpleging Zorg in de wijk. E-mail: tom.dalinghaus@zilverenkruis.nl; Mobile: +31 (0)623247355. Datum 16 september 2015

Factsheet Zorgmodule Wijkverpleging Zorg in de wijk. E-mail: tom.dalinghaus@zilverenkruis.nl; Mobile: +31 (0)623247355. Datum 16 september 2015 Factsheet Zorgmodule Wijkverpleging Zorg in de wijk Datum 16 september 2015 Contactpersoon Tom Dalinghaus E-mail: tom.dalinghaus@zilverenkruis.nl; Mobile: +31 (0)623247355 Inleiding Vanaf 2016 zet Zilveren

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Van beleid naar inkoop over het inkopen van maatschappelijke ondersteuning door de gemeente, bezien vanuit het perspectief van de cliënt

Van beleid naar inkoop over het inkopen van maatschappelijke ondersteuning door de gemeente, bezien vanuit het perspectief van de cliënt Van beleid naar inkoop over het inkopen van maatschappelijke ondersteuning door de gemeente, bezien vanuit het perspectief van de cliënt Inleiding Inkoop Wmo-taken voor Wmo-raden Henk Beltman adviseur

Nadere informatie