Lokale structuur 3 decentralisaties Gemeente Brummen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lokale structuur 3 decentralisaties Gemeente Brummen"

Transcriptie

1 Lokale structuur 3 decentralisaties Gemeente Brummen I. Aanleiding Op 1 januari 2015 moet de gemeente Brummen gereed zijn om de nieuwe taken rond zorg en ondersteuning uit te voeren. Vanaf de zomer van 2013 zijn hiervoor de voorbereidingen intensief opgepakt. Belangrijke stappen rond kaderstelling, inkoop en continuering van zorg hebben we al gezet. De kansen vanuit de decentralisaties liggen met name om zorg en ondersteuning beter aan te sluiten op de behoefte van de kwetsbare inwoners in onze gemeente. Met deze notitie geven we aan we hoe we dit realiseren. II. Aanpak en opbouw Om tot de keuzes rond de lokale structuur te komen, is in de periode van half april tot half juni 2014 een intensief traject doorlopen. Intern is een werkgroep aan de slag gegaan waarin de inrichting van de lokale structuur vanuit verschillende invalshoeken is belicht. Daarnaast is er een vijftal verdiepingsgroepen actief geweest en van de lokale structuur. Deze groepen bestonden uit vertegenwoordigers van maatschappelijke partners, inwoners en gemeente. De uitkomsten hiervan hebben we bij het opstellen van deze notitie betrokken. Tot slot willen we noemen dat bijeenkomsten hebben plaatsgevonden met de Maatschappelijk Advies Raad (MAR), een bestuurlijke klankbordgroep (een doorontwikkeling van het voormalige bestuurlijke pla W G G en informerende bijeenkomsten met Raadsleden. De notitie kent de volgende opbouw. In paragraaf III presenteren we de opgave waarvoor onze gemeente staat. In paragraaf IV geven we aan binnen welke kaders we de lokale structuur gaan inrichten. Vervolgens komen in paragraaf V de contouren van de nieuwe lokale structuur aan bod. De wijze waarop we dit gaan organiseren benoemen we in paragraaf VI. We sluiten deze notitie af met paragraaf VII waarin we de stappen beschrijven om tot implementatie te komen. III. De opgave voor Brummen Zorg en ondersteuning voor kwetsbare inwoners moet weer aansluiten bij de leefwereld van de mensen. Het systeem heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een ingewikkeld stelsel gedomineerd door het zorgaanbod en ongebreidelde groei aan voorzieningen. Verantwoordelijk hiervoor ligt in de basis in de complexe, verkokerde en ingewikkelde regelgeving die vanuit de (rijks)overheid is opgesteld. Dit heeft geleid tot ongewenste effecten. Ondanks een toename van zorgkosten is de afstand van de wijze waarop zorg en ondersteuning wordt aangeboden tot de leefwereld van mensen vergroot. De opgave waar we in Brummen voor staan is om zorg en ondersteuning weer terug te brengen tot de menselijke maat. Ondersteuning te bieden die aansluit bij de vraag. Die vraag is soms complex omdat ieder mens uniek is en ook een passende vorm van zorg en ondersteuning nodig heeft. Bij de opgave hoort ook dat we het moeten gaan doen met minder middelen. Wij zijn er van overtuigd dat dit mogelijk is. Daar waar nodig bieden we individuele ondersteuning, maar ook met algemene maar wel meer vraaggerichte voorzieningen- en oplossingen in de wijk bij mensen zelf. Dit gaat echter niet vanzelf. Er is een omslag nodig, een transformatie. Niet langer is het een vanzelfsprekendheid dat het beschikbare zorgaanbod ook automatisch vanuit indicatiestellingen wordt opgevuld. We doen het anders. We stellen de vraag van de burger centraal, toeleiding en toegang tot voorzieningen komen onafhankelijk tot stand. Los van de aanbieder van individuele dan wel algemene voorzieningen. Onafhankelijke cliëntregisseurs spelen hierbij een sleutelrol. Met de

2 onafhankelijkheid bevorderen we innovaties in het zorgaanbod. Inwoners moeten zorg en ondersteuning krijgen die het best aansluit bij hun behoeften. Bij zorg en ondersteuning aan kwetsbare inwoners gaan we meer gebruik maken van de informele netwerken van inwoners. We gaan investeren in het probleemoplossend vermogen. Meer aandacht gaan we besteden aan wat inwoners zelf kunnen organiseren met hulp van familie, buren en buurten wijkgenoten. Waar nodig en gewenst gaan we vanuit een partnerrol initiatieven faciliteren om deze zogenaamde informele netwerken te versterken. De vele vrijwilligersorganisaties in Brummen gaan we hierin actief betrekken. De rol van de (gemeentelijke) overheid moet anders. We leggen meer verantwoordelijkheid neer bij de professionals en sturen zoveel mogelijk op outcome (effecten). De gemeente schept kaders, is financieel verantwoordelijk, bepaalt de te realiseren doelstellingen, maar staat op afstand. Om dit te kunnen invullen is een scheiding van belang tussen de taken regie/opdrachtverlening en uitvoering. Zo leggen we zorg en ondersteuning weer neer daar waar die geboden moet worden, in de wijken en kernen waar onze inwoners leven. Uiteraard benutten we zoveel mogelijk de kennis en expertise van de bestaande professionals. Zij kennen de kwetsbare inwoners en zijn in staat oplossingen te adresseren. De structuur waarin de professionals hun werk doen, gaan we aanpassen. Deze komen nog voort uit het oude systeem waarvan we hebben geconstateerd dat dit zich heeft geëvolueerd tot een aanbodgericht en ingewikkeld systeem. We kiezen er dan ook voor om met de invoering van decentralisaties direct structuurwijzigingen aan te brengen. Hiermee leggen we het fundament om onze opgave succesvol op te pakken. We zijn er dan nog niet. Continuïteit van zorg mag niet onder druk komen te staan, waardoor een aantal vernieuwingen meer tijd kost. Maar de koers is gezet en dat biedt ons vertrouwen om de opgave voor Brummen te realiseren. IV. Kaders Voordat we in paragraaf V ingaan op de contouren voor de nieuwe lokale structuur voor Brummen beschrijven we de kaders waarbinnen dit vorm krijgt. We doen dit in vogelvlucht. Achtereenvolgens gaan we in op het integrale beleidskader 3D, de Toekomstvisie 2030, het organisatietraject Van Partij naar Partner, regionale samenwerking en het coalitieakkoord. In de eerst plaats noemen we het integrale beleidskader voor de 3 decentralisaties. Dit kader heeft als doel om tot een integrale en domeinoverstijgende benadering te komen. We hebben zes kaderstellende uitgangspunten benoemd die ook gelden voor de lokale structuur, namelijk: Eigen verantwoordelijkheid met een sociaal vangnet De vraag van de inwoners centraal Investeren in probleemoplossend vermogen van de samenleving Organiseren op de Brummense schaal De gemeente voert regie en stuurt op resultaat Ruimte voor innovatie en een nieuwe samenspel Ook de Toekomstvisie stelt kaders. Zonder volledig te zijn, noemen we in ieder geval dat hierin de inwoners voorop staan. Oplossingen zoeken we zoveel mogelijk in de buurt, wijk en kern. Daar waar dat onvoldoende is, schalen we pas op naar de gemeente. Een derde kader vormt het V P P In gang gezet om de gemeentelijke organisatie aan te laten sluiten bij de veranderende samenleving. Het doel hiervan is

3 om de burger beter van dienst te zijn. Gericht op resultaten die de samenleving vraagt met een regierol vanuit de gemeente. Ten vierde noemen we de regionale samenwerking. Bij de voorbereiding van de decentralisaties is met regiogemeenten samengewerkt op gebieden die voor Brummen een concrete meerwaarde leveren of wettelijke verplicht zijn. De Jeugdzorg is hier een voorbeeld van. Uitgangspunt blijft Lokaal doe B B beleidsvrijheid. Tot slot noemen we het coalitieakkoord van april 2014 M en naar de Toeko zijn heldere kaders aangegeven die betrekking hebben op de lokale structuur, zoals: Wijkteams brengen het sociale netwerk van cliënten in beeld en bieden waar nodig versterking. Vrijwilligersorganisaties worden betrokken bij een gebiedsgerichte aanpak voor de bevordering van leefbaarheid in wijken, buurten en dorpskernen; A Z welke hulp, zorg en verzorging nodig is. En ze adresseren de nodige inzet van de zorg en ondersteuning: wie kan waar en wanneer worden ingezet, de buren, de familie, de zorgverlener, de huisarts of specialist?; De organisatie van de wijkteams wordt nader uitgewerkt. Vaststaat dat deze teams onafhankelijk van zorginstanties en gemeente werken met een stevig mandaat. Wel onder verantwoordelijkheid van de gemeente maar zonder ambtelijke status of structuur; De zorgloketten bij SWB blijven bestaan. Ook het loket Centrum Jeugd en Gezin. Onderzocht wordt in hoeverre er samenvoeging van deze loketten en goede afstemming met de op te richten wijkteams kan plaatsvinden. V. Contouren nieuwe lokale structuur Op basis van de beschreven opgave voor Brummen en kaders geven we in deze paragraaf de uitgangspunten voor de lokale structuur aan. We doen dit langs de functies die vanuit de lokale structuur moeten worden ingevuld, namelijk signaleren, adresseren en ondersteunen. Vervolgens geven we aan tot welke inrichtingskeuzes dit leidt. Signaleren De vraag van de inwoners staat centraal. Deze vraag kan zichtbaar zijn bij de inwoner zelf, maar ook zichtbaar worden in de omgeving van de inwoners. Voorbeelden van andere partijen zijn familie, vrienden, buurtbewoners, zorginstellingen, woningcorporaties, huisartsen, politie, scholen, etc. We hebben rond signaleren de volgende uitgangspunten geformuleerd: Een goede signalering is de basis voor het systeem en moeten we verder doorontwikkelen; We werken oplossingsgericht en normaliserend. Netwerken tussen professionals (zoals zorgteams op scholen en zorgoverleg risicojongeren) werken vindplaatsgericht en leggen verbindingen tussen signalen; Een sociale kaart waarin de vormen van zorg en ondersteuning zijn opgenomen zijn van belang voor inwoners, informele netwerken en professionals. We stellen deze sociale kaart beschikbaar; Signaleerders hebben zelf een rol om verbindingen te leggen met de lokale structuur. Direct naar lichte vormen van ondersteuning en toeleiding naar de structuur voor zwaardere en/of individuele vormen van zorg en ondersteuning. Adresseren Zorg en ondersteuning wordt eenvoudig, snel en integraal ingezet. Drempels en doorverwijzing voorkomen we zoveel mogelijk; Inwoners kunnen zorgvragen zoveel mogelijk in de eigen omgeving kenbaar maken;

4 Zorgvragen worden door professionals geadresseerd binnen een organisatie die onafhankelijk is van zorgaanbod en ambtelijke organisatie; Toegang ligt zoveel mogelijk bij de professionals. Voor het bepalen hiervan zetten we passende deskundigheid in; Bij het adresseren van zorgvragen benoemen we de cliëntregisseur. De cliëntregisseur regisseert de zorg en is de schakel tussen inwoner en zorgverleners. Ondersteunen Ondersteuning vindt plaats conform het leefringenmodel uit het integrale beleidskader De gemeente organiseert en/of stimuleert de verschillende vormen en ondersteuning per leefring. Hierbij nemen we ervaringen mee vanuit het adressen van zorgvragen; Oplossingen sluiten zoveel mogelijk aan bij de leefomgeving van de inwoners. Inrichtingskeuzes Op basis van de uitgangspunten komen we tot de volgende inrichtingskeuzes. We hebben deze geclusterd rond de themas integratie loket en teams, inrichting teams, werkwijze en casusnetwerken. Integratie loket en teams We kiezen voor een organisatorische integratie van het loket waarin vragen binnenkomen, vragen geadresseerd worden en waar cliëntregie plaatsvindt. Dit vindt plaats in teams. We noemen deze setting vanuit het oogpunt van de zorgvrager G E 1. Hiermee werken we integraal, eenvoudig en snel; De bestaande loketten Wegwijs (incl. het Centrum voor Jeugd en Gezin) gaan op in de nieuwe loketten. De lokatie van deze loketten blijft vanwege de herkenbaarheid- gevestigd bij de SWB op de lokaties Plein 5 en Tjark Riks. Voor inwoner blijven zo de veranderingen beperkt. Een loket in elke van de twee grote kernen is het meest passend. Sociale cohesie binnen de gemeente is namelijk sterk kern gebonden. De loketten sluiten hierop aan. Het loket wordt bemenst door de teamleden. Inrichting teams De professionals die G Dit zijn generalisten met een verdeling naar een aantal nader te benoemen specialisme (zoals maatschappelijk ondersteuning, jeugd en participatie); Teamleden moeten voldoen aan op te stellen competentieprofielen; De teams werken vanuit de lokaties waar de loketten gevestigd zijn, maar de zogenaamde vooral bij inwoners thuis; Werkwijze De teamleden hebben als taak om vragen naar de passende ondersteuning toe te leiden en toegang te bepalen. Hiervoor kan het team indien nodig gebruik maken van specifieke kennis en deskundigheid van specialisten; Teamleden werken conform het leefringenmodellen. Daarbij staat het bevorderen van de zelfredzaamheid voorop; Teamleden hebben ook een signalerende rol richting de opdrachtgever (gemeente) over de aard en omvang van de verschillende ondersteuningsvormen in het leefringenmodel; 1 V

5 Indien nodig stelt het teamlid een ondersteunplan op. Binnen het team kunnen zorgvragen naar de teamleden met een bepaald specialismen worden toegeleid. Per zorgvrager met een ondersteuningsplan wordt (vanuit het team) de cliëntregisseur bepaald; Daar waar het gaat om individuele voorzieningen heeft het team(lid) een adviesrol richting de gemeente die de bevoegdheid houdt om beschikkingen af te geven. De gemeente volgt het advies van de professional en voert uitsluitend een administratieve toets uit; Bij ondersteuningsplannen kunnen teamleden de regierol bij zware en specialistische zorgvormen overdragen aan een andere professional; Casusnetwerken De bestaande integrale casusoverleggen gaan op in de nieuwe structuur voorzover regelgeving en andersoortige bovenlokale afspraken dit toelaten (bijvoorbeeld rond veiligheid en bovenlokale vormen van jeugdzorg). Bij complexe casussen wordt een passende cliëntregisseur benoemd. Deze regisseert, coördineert en consulteert richting andere professionals. We kiezen voor een netwerkbenadering zonder een vaste structuur. Voor bestaande netwerken zorgen we Voor zorgvragers die dit nodig hebben, organiseren we cliëntondersteuning die de cliënt kan bestaan in de contacten met het loket/team waarin samen met de vrager de passende vorm van zorg en ondersteuning wordt bepaald. VI. Organisatie en rol gemeente In deze paragraaf geven we aan hoe we G atorisch inbedden en besteden we aandacht aan de rol van de gemeente. O G Bij het bepalen van de organisatorische invulling hebben we drie alternatieven beschouwd, namelijk: 1. Teams organisatorisch onderbrengen bij de SWB 2. Teams organisatorisch onderbrengen bij de gemeente Brummen 3. Teams organisatorisch onderbrengen in een nieuw op te richten entiteit 4. Teams organisatorisch onderbrengen in een netwerksamenwerking tussen gemeente en maatschappelijk partners Optie 3 -het onderbrengen van het loket/team bij een nieuw op te richten juridische entiteit- is het meest geschikt. Hiermee wordt aan de in deze nota benoemde kaders en uitgangspunten voor de lokale structuur voldaan. Optie 1 valt af omdat dit geen onafhankelijkheid biedt ten opzichte van het zorgaanbod (individueel danwel algemene voorziening). Optie 2 en 4 valt af omdat dit niet past bij de beoogde scheiding van de opdrachtgevende rol ten opzicht van de uitvoerende rol. Ook wordt zo functievermenging voorkomen omdat de gemeente ook opdrachtgever is voor een groot deel van het zorgaanbod in de verschillende leefringen. De onafhankelijkheid van het loket/teams komt zo onder druk te staan. De organisatorische en juridische aspecten van de entiteit werken we in de implementatiefase nader uit. In het coalitieakkoord is aangegeven dat de zorgloketten bij SWB blijven bestaan. Daarnaast is benoemd dat onderzocht wordt in hoeverre er samenvoeging van deze loketten en goede afstemming met de op te richten wijkteams kan plaatsvinden. Bij het opstellen van de lokale structuurnota zijn we daarom gestart met het ontwikkelen van een conceptueel model. Hierin waren loket en (sociale wijk)teams gescheiden. Dit hebben we in onze analyse geprojecteerd op de kaders en uitgangspunten. De conclusies die hieruit volgde was dat integratie van loket en teams het

6 eenvoudig, snel en integraal inzetten van zorg versterkt. Door hieraan direct bij de start van de decentralisaties invulling te geven, leggen we een belangrijk fundament om tot de gewenste transformatie (zie paragraaf III) te komen. Het is wenselijk ook direct vanaf de start de organisatorische aansturing aan te passen door te gaan werken met een nieuwe onafhankelijke entiteit. De loketten blijven wel fysiek behouden op de SWB-lokaties Plein 5 en Tjark Riks. Om zo de herkenbaarheid voor de inwoners te behouden. Rol gemeente De gemeente vervult in de lokale structuur rond de decentralisatie een drietal rollen, namelijk een opdrachtgevende, regisserende en juridische rol. Deze rollen belichten we hieronder. In de eerste plaats heeft de gemeente een opdrachtgevende rol. De gemeente is bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor de nieuwe taken. Hier hoort bij dat de gemeente met consultatie van inwoners en maatschappelijke partners- bepaalt welke doelstellingen worden nagestreefd. Dit resulteert in contracten, subsidieovereenkomsten of voorwaardenscheppende beleid. De door derden uit te voeren onderdelen van de sociale structuur kennen wel een gemeentelijke (ambtelijke) regievoerder alias contractbeheerder. Als opdrachtgever voor alle inspanning zoals loketten en teams treedt de bestuurlijk verantwoordelijk wethouder op. In de tweede plaats heeft de gemeente een regisserende rol. Hieronder verstaan we dat de gemeente na het bepalen van de doelstellingen deze vertaalt naar meer concrete subdoelstellingen 2. Aan deze subdoelstellingen verbinden we indicatoren die we opnemen in een monitoringssysteem. De gemeente richt zich zoveel mogelijk op output en outcome sturing. We zijn terughoudend met input- V hiervan afwijken. Het monitoringssysteem integreren we in de systemen voor informatievoorziening en financiële administratie. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. Vooraf bepalen we wie de monitoringsgegevens oplevert. De uitvoerende partijen verplichten zich de benodigde monitoringsgegevens op de gewenste momenten op te leveren. De gemeente beoordeelt de doelrealisatie aan de hand van de monitoringsgegevens. Dit kan aanleiding geven tot bijstelling van de opdracht, bijstelling van de uitvoering of bijstelling van doelstelling en monitoringssystematiek. Bij zorg en ondersteuning spreken zorgvrager en zorgaanbieder (incl. onderdelen lokale structuur) een beoogd resultaat af. Hiervoor bepalen zij een aanpak conform het leefringenmodel (ondersteuningsplan). Hieraan wordt een einddatum verbonden. Dit wordt onderdeel van de monitoringssystematiek. De klanttevredenheid wordt gemeten. We houden hierbij rekening met de bijzonder aspecten bij het meten van niet-vrijwillige zorg. Klanttevredenheid wordt zoveel mogelijk integraal beoordeeld op oplossingsgerichtheid voor de klant als prestatie van het gehele zorg- en ondersteuningstraject. De derde rol die we onderscheiden is de juridische rol. De gemeente geeft formeel de beschikkingen af voor de individuele voorzieningen die aan zorg en ondersteuning worden geboden. Het advies hiervoor - de indicatie- mandateren we zoveel mogelijk aan de professionals. De gemeente voert wel een administratieve toets uit. Daarnaast heeft de gemeente als taak om bezwaar- en beroepsprocedures te organiseren. VII. Implementatie 2 SMART geformuleerd (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden)

7 Er is nog veel te doen om op 1 januari 2015 gereed te zijn met de lokale structuur. Om deze redenen is er in mei 2014 binnen het 3D-Programma gestart met het kwartiermaken voor projecten in de implementatiefase. Rond twee onderwerpen zijn plannen van aanpak in ontwikkeling, namelijk: Ontwerp en implementatie bedrijfsvoeringsprocessen Implementatie keuzes lokale structuur Het eerste project heeft betrekking op de secundaire processen rond de decentralisaties zoals factureren, toekenningen, contractbeheer, informatievoorziening, etc. Het tweede project betreft het opstarten van de voorbereiding voor het inrichten van de lokale structuur. Hiertoe behoort de implementatie van de loketten V juni 2014 de plannen van aanpak gereed zijn. De decentralisaties zijn wellicht de meest complexe uitdaging waar gemeenten in de afgelopen decennia mee te maken hebben gehad. Om die reden heeft Brummen de decentralisaties programmatisch opgepakt. Hiermee werken we doelgericht en sturen we op samenhang, De aanpak hiervoor loopt in feite tot 1 januari Duidelijk is echter dat de uitvoering van decentralisaties ook in de eerste jaren nog een doorontwikkeling en bijstelling zal vragen. Om die reden verlengen we het programma voorbereiding 3 Decentralisaties tot 1 januari 2017.

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 Samen voor de jeugd Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 1 Colofon Uitgave: De negen gemeenten regio Hart van Brabant Teksten en samenstelling Bob van der Schaft en José Vianen K2

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Sociale wijkteams in ontwikkeling

Sociale wijkteams in ontwikkeling Sociale wijkteams in ontwikkeling Inrichting, aansturing en bekostiging In samenwerking: Gemeente Eindhoven Gemeente Enschede Gemeente Leeuwarden Gemeente Utrecht Gemeente Zaanstad TransitieBureau Wmo

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Samenwerking in het sociaal domein Opdrachtgever

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013 Bekostigingsmodellen Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten November 2013 TransitieBureau Wmo Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorwoord en leeswijzer 4 Deel 1: Wat is bekostiging? 5 a) Het begrip

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet augustus 2014 Oplegger Tynaarlo bij Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werk het doel Met het opstellen van onze visienota Iedereen

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

Sturing en bekostiging van de tweedelijn

Sturing en bekostiging van de tweedelijn Handreiking Sturing en bekostiging van de tweedelijn Knoppen voor inrichten, prikkelen en beheersen Handreiking Sturing en bekostiging van de tweedelijn Knoppen voor inrichten, prikkelen en beheersen 1

Nadere informatie

De Sociale Agenda 2013-2014

De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt de eerste sociale agenda van de gemeente Leidschendam- Voorburg. De agenda is een uitwerking van de Sociale Structuurvisie

Nadere informatie

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland 30 oktober 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Vooraf 9 1 Inleiding 11 1.1 Het streefbeeld 11 1.2 Richting geven binnen het transitiearrangement 12 1.3

Nadere informatie

Drie transities, één perspectief

Drie transities, één perspectief Drie transities, één perspectief 2 3 Drie transities, één perspectief 4 5 Hoe kunnen gemeenten de invoering van de Participatie wet, de verbreding van de Wmo op het gebied van onder steuning, begeleiding

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2015 2017

Wmo beleidsplan 2015 2017 Beleidsplan Wmo beleidsplan 2015 2017 Wet maatschappelijke ondersteuning in Helmond Wmo beleidsplan 2015-2017 Pagina 1 Voorwoord Nederland verandert. Mensen willen graag langer thuis blijven wonen, en

Nadere informatie

OVERZICHTSRAPPORTAGE VERGELIJK EN LEER ONDERZOEK IN 7 GEMEENTEN

OVERZICHTSRAPPORTAGE VERGELIJK EN LEER ONDERZOEK IN 7 GEMEENTEN DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN OVERZICHTSRAPPORTAGE VERGELIJK EN LEER ONDERZOEK IN 7 GEMEENTEN Juli 2013 SeinstravandeLaar B.V. drs. Stan van de Laar Willemijn Smit MA LLM Karin Lagendijk MSc SEINSTRAVANDELAAR

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 14RV0010-BIJLAGE 3 Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 1 decentralisatie met 4 eigenschappen januari 2014 1 Samenhang decentralisaties Een transformatie van

Nadere informatie