Opbrengst gesprekken gemeenten 3D Decentralisaties werk, Wmo en jeugd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opbrengst gesprekken gemeenten 3D Decentralisaties werk, Wmo en jeugd"

Transcriptie

1 Opbrengst gesprekken gemeenten 3D Decentralisaties werk, Wmo en jeugd Inleiding In de maand november 2011 heeft Rike van Oosterhoudt, tijdelijk procesmanager voor de 3 decentralisaties werk, Wmo en jeugd voor Holland Rijnland, gesprekken gevoerd met betrokken wethouders en ambtenaren van de 15 aangesloten gemeenten. Het doel van deze gesprekken was om de wensen en behoeften van de gemeenten in kaart te brengen om te komen tot twee producten: - Een ontwerp samenhangende strategische visie op hoofdlijnen op het sociaal domein waarin de nieuwe gemeentelijke taken als gevolg van de decentralisaties zijn opgenomen. - Een plan van aanpak voor een gezamenlijke lokale en regionale aanpak van de invoering en implementatie van de drie decentralisaties. In elk gesprek stonden de volgende drie vragen centraal: 1. Wat is de politiek-bestuurlijke ambitie met deze drie decentralisaties? 2. Wat zijn de zorgen, waar lig je wakker van? 3. Welke kansen/meerwaarde zie je in een gezamenlijke aanpak binnen Holland Rijnland? In deze notitie worden de opbrengsten van de gesprekken weergegeven. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: 1. Opgave 2. Visie 3D 3. Deelvisie werk 4. Deelvisie Wmo 5. Deelvisie jeugd 6. Kansen 7. Zorgen 8. Verbonden thema s 9. Regionale samenwerking 10. Organisatie 11. Budgetten en bezuinigingen 12. Informatievoorziening binnen de gemeenten 13. Taakverdeling in colleges Afgesloten wordt met conclusies en aanbevelingen voor de twee producten: de visie en het plan van aanpak. 1

2 1. Opgave De betrokken portefeuillehouders en ambtenaren zijn zich bewust van de stevige opgave waarvoor gemeenten zich de komende jaren gesteld zien als gevolg van de decentralisaties. In het algemeen wordt de Wet Werken naar vermogen -beoogde ingangsdatum als meest urgent ervaren. De opgave van deze wet lijkt niet ingewikkeld maar wel de uitvoering van de wet. Er is aanzienlijk minder geld beschikbaar. Hierdoor oriënteren alle gemeenten zich op een herontwerp van de belangrijkste uitvoeringsorganisaties: de sw-bedrijven en de sociale diensten cq afdelingen sociale zaken. De overdracht van de begeleiding van de AWBZ naar de Wmo leeft van de 3 decentralisaties het minste bij de meeste gemeenten. Per 2013 zijn gemeenten volgens de huidige planning van het rijk verantwoordelijk voor nieuwe aanvragen, in 2014 voor alle inwoners die nu gebruik maken van de AWBZ functie begeleiding. Het beeld van de nieuwe taken is over het algemeen diffuus. Wel is duidelijk dat bij de uitvoering van deze taken nu veel organisaties betrokken zijn. Voor zover gemeenten hier al een beeld van hebben worden aantallen van 30 tot 50 uitvoerende organisaties in de gemeente genoemd. Over de transitie van de jeugdzorg wordt wisselend gedacht. Enerzijds is deze decentralisatie in tijd verder weg wat nog een zekere rust geeft -taken gaan vermoedelijk vanaf 2014 over- anderzijds wordt deze decentralisatie als het meest omvangrijk, het meest nieuw en daarmee het meest complex ervaren. De positieve ervaring met regionale samenwerking op dit onderwerp geeft vertrouwen voor de toekomst. 2. Visie 3D Pratend over visie en ambitie komen de volgende thema s terug in de gespekken. - Uitgaan van eigen kracht van mensen. - Beroep op zelfredzaamheid, zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en het persoonlijke netwerk van mensen. Daarmee is de term klant of cliënt niet meer op zijn plaats. - De gemeente stelt zich terughoudend op. Ondersteuning of zorg komt pas beschikbaar als mensen en hun directe omgeving wel willen maar niet kunnen. - De gemeenten zien voor zichzelf 3 taken: * het versterken van de sociale infrastructuur, * inwoners ondersteunen bij het versterken van het eigen netwerk en * de organisatie van een vangnet als mensen het op eigen kracht niet redden. - De inzet van gemeenten richt zich op wat mensen nodig hebben, er is geen sprake van rechten. Dit betekent maatwerk leveren die niet mag verworden tot willekeur. Niet gelijkheid maar doelmatigheid staat centraal bij het bieden van ondersteuning. - Tijdig signaleren en vroeg oppakken om zwaardere problemen, zwaardere hulp en daarmee ook hogere kosten te voorkomen. - Van mensen die ondersteuning krijgen mag iets terug verwacht worden voor de samenleving: wederkerigheid in de hulp en het leveren van een tegenprestatie. 2

3 - Ondersteuning of hulp moet in de leefwereld van de inwoner beschikbaar zijn, dus lokaal 1. De menselijke maat is de norm. 3. Deelvisie werk Iedereen kan iets dat bijdraagt aan het functioneren van de samenleving. Is het niet in een volledige betaalde baan, dan in een baan naar vermogen, in vrijwilligerswerk of mantelzorg. Als een inwoner een beroep doet op een inkomensvoorziening van de gemeente verwacht de gemeente hier iets voor terug, er is sprake van wederkerigheid. Voor het onderwerp werk willen de gemeenten actiever samenwerken met het onderwijs en werkgevers. Opleidingen moeten gericht zijn op arbeidskansen. Dit opleiden kan meer binnen een bedrijf, bijvoorbeeld brancheopleidingen in samenwerking met het ROC. Hierdoor kunnen jongeren wellicht langer geïnteresseerd en vastgehouden worden in het onderwijs waardoor de kansen op de arbeidsmarkt toenemen. De gemeenten moeten goed op de hoogte zijn van de vragen van werkgevers en daarop kunnen inspelen. De relatie tussen werkgevers en gemeenten is daarom van belang. Hierop willen alle gemeenten nadrukkelijk inzetten. Van werkgevers wordt meer maatschappelijk ondernemen verwacht. De gemeenten als belangrijke opdrachtgevers kunnen dit stimuleren door meer afspraken te maken mbt social return of investment. De gemeente moet zich hier zelf aan houden; zelf het goede voorbeeld geven. 4. Deelvisie Wmo Bij de decentralisatie van begeleiding naar de Wmo sluiten gemeenten aan bij hun Wmo visie. Vaak wordt het belang van de kanteling genoemd. Het gaat niet om snel indiceren, maar om het zoeken naar de echte vraag of de vraag achter de vraag. Dit kan het beste in het keukentafelgesprek. Vooral inzetten op de kracht van de informele samenleving en gebruik maken van algemene/collectieve welzijnsvoorzieningen. Een individuele voorziening is pas in beeld als andere voorzieningen geen oplossing zijn. Het behoud van de kwaliteit van leven is daarbij een belangrijk criterium. Veel gemeenten noemen de verwantschap tussen dagbesteding en beschut werk. De verwachting is dat deze verschillen met de decentralisaties gaan verdwijnen. Er lijkt een zekere voorkeur voor meer arbeidsmatige vormen van dagbesteding. 5. Deelvisie jeugd Bij de transitie van de jeugdzorg hebben alle gemeenten de ambitie fors meer in te zetten op preventie en daarbij het hele gezin en het sociale netwerk van het gezin te betrekken. Preventie richt zich op het hele sociaal-maatschappelijke functioneren van het gezin. Op deze manier kan de kern van het probleem of het scala aan problemen in beeld komen en vervolgens aangepakt worden. Kinderen worden als een belangrijke doelgroep gezien omdat zij in een kwetsbare en bepalende fase van hun leven zijn. Samenwerking met de school waar het kind dagelijks komt is onmisbaar. Ook het CJG speelt een belangrijke rol. Zorg is er vooral dat het CJG in de beeldvorming en/of in de praktijk 1 Lokaal kan betekenen: in de wijk, in het dorp, in de gemeente 3

4 geassocieerd zal worden met wat nu Bureau Jeugdzorg doet. Het CJG moet laagdrempelig blijven en mag niet bedreigend worden. 6. Kansen De gemeenten zien vooral kansen in de nieuwe taken. De ambitie is groot om het beter te doen dan tot nu toe gebeurt. De volgende kansen zijn meermalen genoemd. - Gemeenten willen een kwaliteitsslag maken door de samenwerking tussen gemeenten en organisaties en organisaties onderling te verbeteren zodat (dreigende) problemen snel gesignaleerd worden. Dit vraagt ook om een versterking van het CJG en de loketfuncties. - Bij signalering en ondersteuning bieden gaat het niet alleen om het individu, maar om het gezin en het sociale netwerk. In overleg tussen de hulpvragers en de professional kunnen lichte vormen van zorg ingezet worden waardoor grotere problemen en zwaardere zorg voorkomen wordt. Dit geldt op het brede terrein van de 3 decentralisaties. - Preventie en vroegtijdig problemen voorkomen betekent meer gebruik maken van algemene-, collectieve- en basisvoorzieningen. Waar nodig zullen gemeenten deze voorzieningen uitbreiden. - Inwoners met een hulpvraag mogen niet verstrikt raken in regels en bureaucratische procedures. De gemeenten willen de processen slimmer organiseren en het aantal uitvoeringsorganisaties verminderen. - Doordat de gemeente verantwoordelijk wordt voor het hele terreinen van de zorg voor de jeugd is de gemeenten in staat om doorbraken te forceren waar slagkracht nu gefrustreerd wordt omdat de hulp over teveel schijven loopt. - Van alle inwoners wordt naar vermogen een bijdrage aan de samenleving gevraagd. Is dit niet via betaalde arbeid, dan bijvoorbeeld via hulp in een gezin bij de administratie of in het buurthuis. 7. Zorgen Er zijn ook zorgen bij de gemeenten. Zorgen over de inhoud van de nieuwe taken, maar vooral zorgen over de aanpak en de financiën. Hieronder een overzicht van herhaaldelijk genoemde zorgen. Inhoudelijke zorgen - Hoe voorkomen we dat de meest kwetsbare groep aan de onderkant van de arbeidsmarkt verdrongen wordt? - Hoe voorkomen we sowieso dat de meest kwetsbare inwoners getroffen worden door een stapeling van maatregelen door het rijk en de gemeente? - Hoe versterken we de samenwerking met de samenwerkingspartners cq. uitvoeringsorganisaties, specifiek met het onderwijs? - Hoe voorkomen we dat de negatieve beeldvorming van het Bureau jeugdzorg overslaat op het CJG en dat daarmee de lage drempel van het CJG verdwijnt? - Hoe kunnen we de ondersteuning en zorg zo organiseren dat zwaardere zorg en intramurale zorg voorkomen kan worden? - Hoe organiseren we de ondersteuning van inwoners met een lichte verstandelijke beperking, een groep waar we tot nu toe weinig zicht op hebben en die veel behoefte aan ondersteuning heeft? 4

5 - Met loondispensatie kunnen inwoners langdurig werken met een betaling onder het minimumloon. Dit vind ik asociaal, wat kan ik als gemeente hieraan doen? Procesmatige zorgen en financiën - Geeft het rijk de gemeenten voldoende beleidsruimte om de organsiatie en uitvoering te verbeteren en de bezuinigingen op te vangen? - Hoe voorkomen we dat we met de uitvoering van de nieuwe taken verzanden in bureaucratie, protocollen en teveel regels? - Hoe organiseren we de juiste expertise en informatie op de juiste plekken en voorkomen we dat we in dezelfde valkuilen vallen als de organisaties die voor ons verantwoordelijk waren? - Wat is de betekenis van de gemeente als regisseur, hoe voorkomen we dat de gemeente zelf een uitvoeringskantoor wordt en wat betekent dit voor in- en uitbesteden van taken? - Hoe voorkomen we dat we -met de toegenomen verantwoordelijkheid voor individuele inwoners- verzeild raken in incidentenpolitiek? - Hoe voorkomen we dat door de beperkte financiën een groep inwoners in de kou blijft staan? - Hoe maken we gezien de beperkte financiële middelen een goede balans tussen economische en sociaal-maatschappelijke waarde, hoe voorkomen we dat om financiële redenen teveel gekeken wordt naar de economische waarde van maatregelen en te weinig naar de sociaal-maatschappelijke waarde van maatregelen. - Hebben we voldoende zicht op alles dat moet gebeuren en zijn we op tijd klaar met de voorbereidingen? 8. Verbonden thema s 3D In de gesprekken komt een aantal onderwerpen aan de orde dat centraal staat binnen de 3 decentralisaties. Deze onderwerpen zijn te splitsen in inhoudelijke thema s en thema s die meer met het proces te maken hebben. Op deze thema s vragen de gemeenten snelle regionale inzet. Inhoudelijke thema s - Vervoer Dit is bijvoorbeeld aan de orde bij logeerhuizen, medische kinderdagverblijven, passend onderwijs en dagbesteding. Ook nu speelt dit binnen gemeenten al bij leerlingenvervoer, individuele voorzieningen Wmo, het collectief vervoer en de sociale werkvoorziening. - Eigen bijdrage Er is binnen de bestaande regelingen onder meer sprake van een eigen bijdrage binnen de AWBZ. Er is een eigen bijdrage aangekondigd voor de jeugdzorg. Gemeenten kennen nu eigen bijdragen binnen de Wmo en het leerlingenvervoer. - Persoonsgebonden budget (pgb) Dit speelt binnen diverse regelingen, zij het soms onder andere benamingen: rugzakje (onderwijs), persoonlijk re-integratiebudget (werk), pgb (Wmo) - Toegang tot de hulp De toetsing tot de toegang tot de ondersteuning of de zorg kan op verschillende manieren plaatsvinden. Denk aan aanvraagprocedures, diagnosestelling, indicatie, 5

6 gebruik van beslisbomen, inhuur medische expertise e.d. Hoe maken we hierin een verbinding tussen de 3D zodat mensen niet van loket naar loket gestuurd worden ( elke wet zijn eigen loket ), welke aanpakken zijn het meest bruikbaar - Pilots Er is behoefte aan pilots en quick wins. Genoemd zijn: de toegang tot de jeugdzorg en de rol van het CJG; verbinding tussen jeugdzorg en passend onderwijs; verbinding beschut werk en dagbesteding. Procesmatige thema s - Werkbezoeken Voor ambtenaren, wethouders en raadsleden aan nieuwe uitvoeringsorganisaties om kennis te maken met het nieuwe werkveld. Wordt overigens ook al gedaan. - Feiten en cijfers Hierbij gaat het om vragen als: hoeveel inwoners maken gebruik van de bestaande voorzieningen onder de decentralisaties, hoe ziet dat gebruik er uit, hoeveel inwoners maken gebruik van meerdere voorzieningen en welke voorzieningen zijn dat dan, welke aanbieders zijn in het gebied van Holland Rijnland actief en wat bieden zij dan? - Communicatie Handige communicatiemiddelen, presentaties voor raden, brieven voor cliënten ontwikkelen en delen. - Financiën Wat betekenen de macrobudgetten voor de gemeenten, hoe zit het met invoerings- en uitvoeringskosten e.d. - ICT Welke nieuwe digitale producten zijn wenselijk en nodig en kan bijvoorbeeld het nieuwe werken benut worden binnen de 3 decentralisaties? - Aanbesteding/subsidie Welke vormen zijn wanneer het meeste op zijn plaats, opstellen van bestekken, subsidieproducten definiëren, onderhandelingen voeren. - Verordeningen Modellen ontwikkelen, regionaal vaststellen met het oog op gelijkheid of juist lokaal op maat te maken. 9. Regionale samenwerking Pratend over regionale samenwerking gaat het over de vorm en de mate waarin, dat regionale samenwerking wenselijk en op onderdelen onmisbaar is onderschrijft elke gemeente. In de verschillende decentralisaties wordt regionale samenwerking verplicht gesteld. Elke gemeente houdt daarop liever zelf de regie dan dat dit door het rijk bepaald wordt. De variaties tussen de gemeentelijke wensen voor samenwerking is groot en loopt uiteen van: vooral samenwerking op beleidsmatig gebied, tot vooral samenwerking in de uitvoering. De ene gemeente wil nagenoeg alles in regionaal verband uitwerken, de andere gemeente nagenoeg niets. Gemeenten die centraal liggen in Holland Rijnland zoeken de samenwerking binnen Holland Rijnland. Gemeenten die meer aan de randen van het gebied liggen zoeken ook samenwerking met gemeenten buiten Holland Rijnland. 6

7 In algemene zin kan gesteld worden dat elke gemeente het directe contact met de hulpvrager dicht bij huis, dus lokaal wil regelen. Voor meer specialistische en backoffice taken wordt een meerwaarde gezien in een regionale aanpak. Dan gaat het vooral om efficiency en effectiviteit. Regionale samenwerking is voor gemeenten geen doel op zich, maar ondersteunend bij de inhoud en het proces voor lokale realisatie. Over de huidige samenwerking is men in het algemeen tevreden. Over de aanpak van de 3 decentralisaties vragen gemeenten om duidelijkheid op korte termijn. Hoe ziet de projectstructuur er uit, welk gremium heeft welke opdracht en dergelijke. De aanpak nu vanuit de diverse ambtelijke overleggen wordt door sommigen als rommelig ervaren. In enkele gesprekken is de rol van Holland Rijnland expliciet aan de orde gesteld. Waar dit gebeurde werd gewezen op het behouden van de faciliterende rol van Holland Rijnland: de platformfunctie. Holland Rijnland moet geen taken gaan overnemen of naar zich toe trekken. Voor de decentralisatie werk is de focus met name subregionaal: Duin- en Bollenstreek, Leidse regio en Rijnstreek, gekoppeld aan de aldaar gevestigde sw-bedrijven. Samenwerking op Holland Rijnland niveau lijkt mogelijk met een zekere specialisatie van de drie bedrijven, in de aanpak van de omvorming naar nieuwe uitvoeringsorganisaties en in overheadtaken. Regionale samenwerking is voor alle gemeenten aan de orde als het gaat om samenwerking met werkgevers. Deze samenwerking zou zowel subregionaal als voor heel Holland Rijnland moeten gelden. Hierbij is tevens samenwerking met het UWV WERKbedrijf aan de orde. Voor de nieuwe taken binnen de Wmo wordt aan diverse samenwerkingsvormen gedacht, afhankelijk van het type begeleiding dat nodig is. Ook wordt een meerwaarde gezien in regionale samenwerking voor de indicatiestelling en aanbesteding/subsidie. Op het gebied van jeugd kiezen de gemeenten voor een voortzetting van de regionale samenwerking met lokale realisatie (CJG). Herhaaldelijk is genoemd dat voor dit onderwerp ook samenwerking buiten Holland Rijnland gezocht moet worden, bijvoorbeeld op het gebied van de veiligheidsregio/rdog en op provinciaal niveau. 10. Organisatie Hoe gaan we de nieuwe taken oppakken en alles organiseren is het meest prominente onderwerp in alle gesprekken. Hierbij speelt sterk het besef dat dit niet zomaar wat extra taken zijn die je er even bijneemt op de manier zoals tot nu toe gewerkt wordt. Beginnen bij nul, alles opnieuw organiseren, stelselwijziging, eerst bepalen wat we willen en dan een herontwerp van de uitvoering wordt veel genoemd. Daarbij wordt verwezen naar de uitgangspunten in de bestuursopdracht: de inwoner en diens belangen staan centraal, de belangen van de huidige uitvoerders zijn daaraan ondergeschikt. Het merendeel van de gemeenten verbindt dit aan een cultuurverandering die nodig is bij uitvoerenden en bij de gemeente zelf. Ook de organisatie van de gemeente zal niet zonder wijzigingen kunnen blijven. De organisatie zal zich moeten aanpassen, zowel wat betreft indeling als wat betreft medewerkers en competenties. Een aantal gemeenten zet daarin al stappen door nieuwe 7

8 mensen aan te trekken en afdelingen samen te voegen. 11. Budgetten en bezuinigingen Rond de budgetten die van het rijk komen is veel onduidelijkheid. Er wordt alleen gesproken over macrobudgetten, maar wat betekent dat voor een gemeenten. Hoeveel krijg je en wat moet en kan je daar allemaal mee doen. Is een bezuiniging van 5% lastig, of is dat snel gerealiseerd met een andere aanpak. Duidelijk is wel dat er substantiële bedragen op de gemeentebegroting bijkomen. Bij de invoering van de Wmo is in een groot aantal gemeenten in de raad bepaald dat de Wmo-budgetten aan de Wmo worden uitgegeven, niet meer en niet minder. Deze gemeenten verwachten dat de raden zo ook met de nieuwe budgetten zullen omgaan. Enkele gemeenten willen eerst prioriteren en daarna zien wat dit financieel betekent. In de meeste gemeenten zijn nog geen concrete afspraken gemaakt over de inzet van budgetten. In hoeverre er geschoven kan worden tussen de afzonderlijke budgetten van de afzonderlijke decentralisaties of dat budgetten worden samengevoegd is nog geen gespreksonderwerp in colleges. Een enkele gemeente geeft aan dat de invoeringsbudgetten al in de meerjarenbegroting zijn verdwenen. De meeste zorgen zitten rond de budgetten voor de decentralisatie werk. Waar een enkele gemeente erop vertrouwd dat er wel geld bij zal komen als het echt onvoldoende is heeft een andere gemeente daar geen enkel vertrouwen in. 12. Informatievoorziening binnen de gemeenten Bestuurders en ambtenaren verdiepen zich op verschillende manieren in de 3 decentralisaties. Ambtenaren zijn beter ingevoerd dan wethouders. De meeste wethouders spreken ook in de colleges over de decentralisaties. Dit lijkt soms moeilijker waar één wethouder alle decentralisaties in haar of zijn portefeuille heeft. Informatieverstrekking aan de gemeenteraden vindt beperkt plaats. Waar dit gebeurt is dit in de vorm van een informatiebrief of presentatie. Raden vragen weinig om informatie. Raadsleden weten in grote lijn dat er grote veranderingen komen, maar wachten af. Als reden wordt genoemd: groot vertrouwen in de wethouder, raad overziet het nog niet, raad wil eerst notitie zien, raad weet dat er alleen nog maar algemene informatie beschikbaar is. Wethouders en ambtenaren melden dat de raden wel op korte termijn meer en beter geïnformeerd moeten worden of ze mee te nemen in het komende proces. Binnen de ambtelijke organisaties verloopt de voorbereiding op verschillende manieren. In sommige gemeenten is het een bijna dagelijks onderwerp, worden werkbezoeken afgelegd, pilots bedacht en notities geschreven. In andere gemeenten wordt vooral gewacht op de uitwerking van de bestuursopdracht binnen Holland Rijnland. Het meest betrokken zijn de raden bij de decentralisatie werk en de mogelijke gevolgen voor het sw-bedrijf. 8

9 13. Taakverdeling in colleges Eén bestuurder voor 3D 8 Katwijk, Voorschoten, Teylingen, Kaag en Braassem, Lisse, Noordwijkerhout, Rijnwoude, Nieuwkoop Twee bestuurders voor 3D 6 Leiden, Oegstgeest, Noordwijk, Hillegom, Leiderdorp, Zoeterwoude Drie bestuurders voor 3D 1 Alphen aan den Rijn 14. Samenvatting en conclusies c Hieronder volgende de belangrijkste punten uit de gesprekken. 1. Gemeenten zijn zich bewust van een stevige opgave die voor ligt met de 3 decentralisaties. Tegelijkertijd is de kennis van de nieuwe taken nog beperkt. De decentralisatie werk wordt gezien als urgent en complex in de uitvoering. De decentralisatie begeleiding naar de Wmo leeft het minste en wordt als lastig gezien door de vele betrokken uitvoeringsorganisaties. De decentralisatie zorg voor de jeugd is het meest nieuw en veelomvattend, maar door de nodige voorbereidingstijd wordt de druk beperkt gevoeld. 2. De visie van de gemeenten op de nieuwe taken vertoont sterke overeenkomsten met de visie van het rijk zoals vastgelegd in de bestuursafspraken en de beleidsbrieven. Er wordt uitgegaan van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de inwoner en diens sociale omgeving. 3. De gemeenten willen de volgende taken op zich nemen binnen de decentralisaties: * het versterken van de sociale infrastructuur, * inwoners ondersteunen bij het versterken van het eigen netwerk en * de organisatie van een vangnet als mensen het op eigen kracht niet redden. 4. De ambitie van gemeenten is om hulp voor de inwoner die dit echt nodig heeft toegankelijker en eenvoudiger te maken. 5. Het beroep op specialistische zorg en individuele voorzieningen moet afnemen door meer inzet op preventie en gebruik van algemene welzijnsvoorzieningen. 6. De gemeenten willen bovenal voorkomen dat tekortkomingen in de huidige aanpak zoals ondoorzichtigheid en versnippering in het aanbod; bureaucratie en dossierschuiven binnensluipen in de aanpak door gemeenten. Dit stelt eisen aan de gemeentelijke organisatie. 7. Gemeenten voelen de urgentie om inhoudelijk aan de slag te gaan en missen tegelijkertijd de benodigde informatie zoals budgetten en wetteksten. 8. De winst en noodzaak van regionale samenwerking wordt door alle gemeenten genoemd en erkend. 9. Er zijn er grote verschillen met betrekking tot de behoeften en eisen aan de regionale samenwerking. 9

10 15. Aanbevelingen Het bovenstaande leidt tot de volgende aanbevelingen voor de strategische visie en het plan van aanpak. 1. Maak in de strategische visie onderscheid tussen de visie voor de 3 decentralisaties gezamenlijk en de afzonderlijke decentralisaties. 2. Besteed in de strategische visie aandacht aan de volgende onderwerpen: mensvisie, gemeentelijke ambitie, dienstverleningsconcept en rol gemeente. 3. Bouw een regionale samenwerkingsstructuur die voldoende basis vormt voor wettelijke regionale taken en tegelijkertijd voldoende ruimte voor de lokale wensen van gemeenten. 4. Organiseer de regionale samenwerking zodanig dat deze ruimte biedt aan alle gemeenten om meer of minder deel te nemen in de samenwerking en op verschillende manieren gebruik te maken van regionaal ontwikkelde producten. 5. Wacht niet met de regionale voorbereiding van de decentralisaties tot de besluitvorming over de strategische visie en het plan van aanpak in februari 2012, maar bouw de huidige regionale activiteiten nu al stap voor stap uit om tegemoet te komen aan de ervaren urgentie en genoemde zorgen bij gemeenten RvO 10

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Holland Rijnland Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Onze opdracht Strategische keuze niveau van samenwerking bij de nieuwe taken in de Wmo Begeleiding (groep en individueel) Persoonlijke

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

1. Onderwerp Begroting drie decentralisaties in het sociale domein 2014 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Begroting drie decentralisaties in het sociale domein 2014 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein

1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

Geacht college, geachte raad,

Geacht college, geachte raad, In Holland Rijnland werken samen: Alkemade, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Leiden: 26 november 2013 Contact:

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale telefonische bereikbaarheid Centra Jeugd en Gezin 2. Rol van het

1. Onderwerp Regionale telefonische bereikbaarheid Centra Jeugd en Gezin 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Advies aan raad. Onderwerp: Opdrachtgeverschap Jeugdhulp

Advies aan raad. Onderwerp: Opdrachtgeverschap Jeugdhulp Registratienummer Raad-14-01755 Z-13-12095 Datum raadsvergadering 5 juni 2014 Advies aan raad Agendapunt 6.5 Opgesteld door Trees Warmerdam Bijlagenummer 36/08 Onderwerp: Opdrachtgeverschap Jeugdhulp Advies

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

1. Onderwerp Ontwikkeling virtueel CJG voor professionals Zuid-Holland Noord 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Ontwikkeling virtueel CJG voor professionals Zuid-Holland Noord 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

1. Onderwerp Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het

1. Onderwerp Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

100.000 INWONERS KWETSBARE BURGERS IN EEN GEMEENTE MET...

100.000 INWONERS KWETSBARE BURGERS IN EEN GEMEENTE MET... IN EEN GEMEENTE MET... 100.000 MEE Zuid-Holland Noord biedt ondersteuning bij leven met een beperking in de gemeenten Alphen aan den Rijn - Delft - Den Haag ('s-gravenhage) - Hillegom - Kaag en Braassem

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Aandachtsveld 0. Clusternaam en actie: Z&O Pilot keukentafelgesprekken evalueren en vervolg bepalen (uitgangspunten formuleren).

Aandachtsveld 0. Clusternaam en actie: Z&O Pilot keukentafelgesprekken evalueren en vervolg bepalen (uitgangspunten formuleren). Z&O Pilot keukentafelgesprekken evalueren en 01-05-13 vervolg bepalen (uitgangspunten formuleren). Z&O Implementatie nieuwe uitgangspunten 01-09-13 keukentafelgesprekken. Z&O Structurele implementatie

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

Beleidsplannen Sociaal Domein

Beleidsplannen Sociaal Domein Beleidsplannen Sociaal Domein Concept Beleidsplan Jeugdhulp Concept Beleidsplan Wmo/AWBZ Concept Beleidsuitgangspunten Participatiewet Concept Beleidsplan de Verbinding Concept-Beleidsplan Jeugdhulp Toekomst

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

1. Onderwerp Uitgangspunten voor een nieuwe Sociale Kaart, een gezamenlijke database (socard IV) en een lokaal portal.

1. Onderwerp Uitgangspunten voor een nieuwe Sociale Kaart, een gezamenlijke database (socard IV) en een lokaal portal. In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Het is de opdracht van de werkgroep vervoer om hier meer kadering aan te geven en om het vervoer goed te regelen, waar dit nog niet het geval is.

Het is de opdracht van de werkgroep vervoer om hier meer kadering aan te geven en om het vervoer goed te regelen, waar dit nog niet het geval is. Notitie Jeugdhulpvervoer Van : Werkgroep Vervoer Jeugdhulp T.b.v. : Pho Maatschappij Doel : Informatief Inleiding Vervoer naar en van de jeugdhulplocatie is een voorwaarde voor de toegankelijkheid van

Nadere informatie

Monitor Sociaal Domein. Winnie Valkhoff, adviseur Servicepunt71 / gemeente Leiden Sturen in het sociaal domein

Monitor Sociaal Domein. Winnie Valkhoff, adviseur Servicepunt71 / gemeente Leiden Sturen in het sociaal domein Monitor Sociaal Domein Winnie Valkhoff, adviseur Servicepunt71 / gemeente Leiden Sturen in het sociaal domein 2 2015 Het jaar van de transitie 3 Paradigmashift sturen Monitor Sociaal Domein 1. 2015 Het

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Inleiding Bij de start van de regionale invoering van Triple P in 2010 1 als integrale werkmethodiek bij opvoedingsondersteuning hebben gemeenten

Nadere informatie

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

INWONERS KWETSBARE BURGERS IN EEN GEMEENTE MET...

INWONERS KWETSBARE BURGERS IN EEN GEMEENTE MET... KWETSBARE BURGERS IN EEN GEMEENTE MET... 100.000 INWONERS Dee l2 MEE Zuid-Holland Noord biedt ondersteuning bij leven met een beperking in de gemeenten: Alphen aan den Rijn - Delft - Den Haag ('s-gravenhage)

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Beleidsplan leerplicht 2013-2014. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Efficiencytaak

Oplegvel. 1. Onderwerp Beleidsplan leerplicht 2013-2014. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Efficiencytaak Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

Verbinding beschut werk en dagbesteding

Verbinding beschut werk en dagbesteding Verbinding beschut werk en dagbesteding Inhoud van de presentatie 1. De 3 decentralisaties 2. Uitgangspunten Participatiewet en Wmo 2015 3. Conclusies analyse samenhang beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding

Nadere informatie

De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten. Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012

De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten. Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012 De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012 Kijken naar de decentralisaties Doelgroepen en wetgeving Zoeken naar criteria voor selectie van

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale afspraken Anonieme hulp op afstand/ telefonische hulpdienst 2. Rol van het

1. Onderwerp Regionale afspraken Anonieme hulp op afstand/ telefonische hulpdienst 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen Betreft Vergaderdatum Hoofdlijnennotitie Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein 21-oktober-2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt

Nadere informatie

1. Onderwerp Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning

1. Onderwerp Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Monitor Sociaal Domein. Winnie Valkhoff, adviseur Servicepunt71 / gemeente Leiden Sturen in het sociaal domein

Monitor Sociaal Domein. Winnie Valkhoff, adviseur Servicepunt71 / gemeente Leiden Sturen in het sociaal domein Winnie Valkhoff, adviseur Servicepunt71 / gemeente Leiden Sturen in het sociaal domein 2 2015 Het jaar van de transitie 3 Paradigmashift sturen 1. 2015 Het jaar van de transitie 2. Verandering in beeld

Nadere informatie

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ AWBZ WMO Transitie: Project structuur en regionale aanpak Waar staan we nu Planning Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten De drie transities Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten Inhoud presentatie - Inleiding - Decentralisatie AWBZ-begeleiding - Wet werken naar vermogen - Decentralisatie jeugdzorg - Samenloop transities:

Nadere informatie

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

1. Onderwerp Leerlingbouwplaatsen/Social Return on Investment in Holland Rijnland 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Leerlingbouwplaatsen/Social Return on Investment in Holland Rijnland 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Kaders voor continuïteit en vernieuwing op het sociale domein.

Kaders voor continuïteit en vernieuwing op het sociale domein. RIS.6468 Kaders voor continuïteit en vernieuwing op het sociale domein. Beleid voor de invoering van de drie decentralisaties in Emmen. Januari 2014. 2 1. Inleiding. Op 1 januari 2015 worden de nieuwe

Nadere informatie

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het Naam De ontwikkeling van arbeidsmatige dagbesteding Opdrachtgever Raad/college Trekker Sanne Bloemen Datum 13 januari 2015 Inleiding Vanuit de Wmo 2015 is de opdracht voor de gemeente het bieden van ondersteuning

Nadere informatie

ketenzorg dementie Casemanagement dementie ketenzorg dementie ondersteuning bij dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek

ketenzorg dementie Casemanagement dementie ketenzorg dementie ondersteuning bij dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek ketenzorg dementie ketenzorg dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek T (0172) 46 74 70 F (0172) 46 73 84 E meldpuntdementie@rijnland.nl voor inwoners van Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Leiderdorp,

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

1. Onderwerp Inkoopstrategie Jeugdhulp vanaf Datum: Informerend

1. Onderwerp Inkoopstrategie Jeugdhulp vanaf Datum: Informerend In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD AGENDA Doel = informatie over beschut werk nieuw en visievorming Agenda, 2 stappen: 1.De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut

Nadere informatie

Presentatie De nieuwe WMO. Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken

Presentatie De nieuwe WMO. Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken Presentatie De nieuwe WMO Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken Inhoudsopgave 1. De nieuwe WMO in Delft 2. De Delftse toegang tot zorg en ondersteuning Positie toegang: basis maatwerk vangnet Vangnet/

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Aandacht voor iedereen

Aandacht voor iedereen Aandacht voor iedereen Veranderingen in de zorg Klankbordgroep belangenbehartiging Aalsmeer 12 mei 2014 Esther Anker Adviseur versterking Wmo In deze presentatie 1. Landelijke ontwikkelingen 2. Hoe is

Nadere informatie

beantwoording technische vragen

beantwoording technische vragen Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders beantwoording technische vragen onderwerp technische vragen Joke van Boxtel/ Progressief Nieuwkoop en Pien Schrama/ MiddenPartij Nieuwkoop Datum

Nadere informatie

ZO LOKAAL MOGELIJK. Transities sociaal domein per 2015

ZO LOKAAL MOGELIJK. Transities sociaal domein per 2015 ZO LOKAAL MOGELIJK Transities sociaal domein per 2015 Indeling presentatie Laatste stand van zaken transities door Rianne Oomen Aanvullingen op het Wmo-beleidsplan door Stella Terlouw Beleidsplan Jeugdhulp

Nadere informatie

1. Onderwerp Nadere contractering Jeugdhulp 2015

1. Onderwerp Nadere contractering Jeugdhulp 2015 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Wij hopen het advies met u te bespreken op onze vergadering van 2 juni 2017 om 10:00 uur in het gemeentehuis van Leiderdorp.

Wij hopen het advies met u te bespreken op onze vergadering van 2 juni 2017 om 10:00 uur in het gemeentehuis van Leiderdorp. Voorzittersoverleg Adviesraden Sociaal Domein Leidse Regio en Katwijk Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude Holland Rijnland Postbus 558 2300 AN Leiden Tav

Nadere informatie

Arbeidsmarktbeleid. Samenwerken aan optimale regionale arbeidsmarkt. Opdracht. Rol van Holland Rijnland

Arbeidsmarktbeleid. Samenwerken aan optimale regionale arbeidsmarkt. Opdracht. Rol van Holland Rijnland Arbeidsmarktbeleid Onderwijs, jeugdbeleid, arbeidsmarktbeleid, zorg, welzijn en cultuur. Voor deze maatschappelijke thema s heeft Holland Rijnland een Sociale Agenda ontwikkeld. Vanuit deze agenda wisselen

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1)

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1) Presentatie raad Wmo beleidsnota 2013-2016 Inleiding Ik presenteer u de Wmo beleidsnota voor de periode 2013-2016. De nota is in een turbulente tijd tot stand gekomen. Landelijk wijzigt het beleid bijna

Nadere informatie

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 1.Welkom Wethouder Ina van der Werf heet alle aanwezigen welkom en wenst hen alle goeds voor het nieuwe

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Kansrijk opgroeien in Lelystad

Kansrijk opgroeien in Lelystad PowerPoint presentatie Lelystad Kansrijk opgroeien in Lelystad Gemeente Lelystad dient als volgt te worden Kadernota Jeugdhulp Beeldvormende sessie 28 januari 2014 PowerPoint presentatie Lelystad Gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein Titel Nummer 14/63 Datum 21 augustus 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie kaderstelling Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee

Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk Iedereen telt en doet mee Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De opgave voor het sociaal domein 3. Waar staat Nijkerk nu? 4. Principes voor

Nadere informatie

Team Welzijn Voortgang transitie sociaal domein 1

Team Welzijn Voortgang transitie sociaal domein 1 Bezoekadres Westeinde 1, 2371 AS Roelofarendsveen M % G E M E E N T E Kaag en Braassem Postadres Postbus 1,2370 AA Roelofarendsveen T: (071) 332 72 72 E: info@kaagenbraassem.nl w: www.kaagenbraassem.nl

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Memo Aan : gemeenteraad Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 17 december 2013 In afschrift aan : Saskia Visser, Ted Benschop, Wilma van Wensem Zaaknummer : 8754

Nadere informatie

Maatschappelijke agenda 3D Kaag en Braassem. Een stap verder

Maatschappelijke agenda 3D Kaag en Braassem. Een stap verder Maatschappelijke agenda 3D Kaag en Braassem Een stap verder MAG3D 2 De Maatschappelijke agenda 3D MAG is de basis Onze gemeente kent de Maatschappelijke agenda (MAG) als dé agenda voor het hele sociale

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Programma -Uitleg veranderingen Jeugd en algemeen Wmo -Uitleg maatwerkvoorzieningen en Wiz -Uitleg participatiewet -Veelgestelde vragen -Ruimte om

Nadere informatie

BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 13 juli 2016

BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 13 juli 2016 BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 13 juli 2016 Aanwezig: Naam Gemeente Naam Gemeente Naam Organisatie F.Q.A. van Trigt Hillegom J.W.M. Pietersen Nieuwkoop H. Gorter (verslag) Holland Rijnland F.M. Schoonderwoerd

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

1. Onderwerp Voorlopige uitgangspunten toekomst Jeugdhulp Holland Rijnland

1. Onderwerp Voorlopige uitgangspunten toekomst Jeugdhulp Holland Rijnland Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Veranderingen binnen het Sociale Domein. Een forse opgave voor Gouda!!

Veranderingen binnen het Sociale Domein. Een forse opgave voor Gouda!! Veranderingen binnen het Sociale Domein Een forse opgave voor Gouda!! Herinrichting Sociaal Domein De decentralisaties: -Extramurale begeleiding vanuit de AWBZ -Wet Werken naar Vermogen -Jeugdzorg Filmpje

Nadere informatie

Ambtelijke samenvoeging: Briljant idee of slap compromis? VNG congres 30 november 2015: 10.30-11.45

Ambtelijke samenvoeging: Briljant idee of slap compromis? VNG congres 30 november 2015: 10.30-11.45 VNG congres 30 november 2015: 10.30-11.45 * Proces dat heeft geleid tot besluit Bollenstreek * Inrichtingsvragen en keuzes * Discussie * Afsluiting Bij handopsteken: Wie is voor een ambtelijke samenvoeging

Nadere informatie

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem!

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem! Kadernota Wmo 2015 - Dit is eigen kracht in Hattem! Inleiding Er vinden grote veranderingen plaats in zorg en welzijn. Steeds meer taken worden overgedragen aan gemeenten. Met de toenemende verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Overheveling begeleiding Zuid-Holland Noord (ZHN) 14 juni 2011 A. Augustinus Manager Care

Overheveling begeleiding Zuid-Holland Noord (ZHN) 14 juni 2011 A. Augustinus Manager Care Overheveling begeleiding Zuid-Holland Noord (ZHN) 14 juni 2011 A. Augustinus Manager Care Inhoud Cijfers en statistieken over de regio ZHN Demografie Begeleiding Dagbesteding Kaders voor inkoop van extramurale

Nadere informatie

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Inleiding De samenleving verandert De vraag naar ondersteuning verandert Nederland verandert (moet veranderen) De financiering

Nadere informatie

1. Onderwerp Bezwaar- en klachtenafhandeling bij jeugdhulp

1. Onderwerp Bezwaar- en klachtenafhandeling bij jeugdhulp Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

Holland Rijnland. Commissie BFT Teylingen, 10 mei 2017

Holland Rijnland. Commissie BFT Teylingen, 10 mei 2017 Holland Rijnland Holland Rijnland draagt binnen de regio zorg voor een optimale verbinding, ontmoeting en samenwerking op ruimtelijk, economisch en sociaal gebied. Commissie BFT Teylingen, 10 mei 2017

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 161900 datum voorstel: 23 november 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen

Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen Bart van Oort 99-3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding... 3 Hoofdstuk 2: Huidige situatie... 4 Hoofdstuk 3: Wat willen we?... 5 3.1 Besturingsniveaus...

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Ontwikkelagenda van het Regionaal BeleidsplanTransitie Jeugdzorg van de gemeenten Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk, Teylingen, Katwijk en Hillegom

Ontwikkelagenda van het Regionaal BeleidsplanTransitie Jeugdzorg van de gemeenten Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk, Teylingen, Katwijk en Hillegom Ontwikkelagenda van het Regionaal BeleidsplanTransitie Jeugdzorg van de gemeenten Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk, Teylingen, Katwijk en Hillegom Inleiding Het Regionale Beleidsplan Transitie Jeugdhulp

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Wmo-adviesraad Leiderdorp

Wmo-adviesraad Leiderdorp W Wmo-adviesraad Leiderdorp www.wmoadviesraadleiderdorp.nl www.wmoadviesraadleiderdorp.nl Aan het College van B&W van Leiderdorp Leiderdorp, 26 augustus 2016 Onderwerp: Advies Beleidskader maatschappelijke

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein

Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein Maandag 14 april 2014 Voortgang transformaties sociale domein 1. Wet en transities 2. Hoe is het nu? 3. Wat gaan

Nadere informatie

Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo

Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo Inhoud Wat gaat er gebeuren? De huidige Begeleiding Invoering Begeleiding in de Wmo Project Invoering Begeleiding Uitkomsten oriëntatiefase Vervolg: visiefase

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorgbelang stelselwijzigingen 29 november 2011

Bijeenkomst Zorgbelang stelselwijzigingen 29 november 2011 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

1. Onderwerp OGGZ: Uitvoeringnotitie Beschermd Wonen

1. Onderwerp OGGZ: Uitvoeringnotitie Beschermd Wonen In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d.

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d. AAN DE RAAD Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d. : 12 juni 2014 Afdeling : Welzijn Opsteller : I. Sneekes Onderwerp : De inrichting van

Nadere informatie

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Openbaar ja. * Indien openbaar vertrouwelijke feiten opnemen in afzonderlijke bijlage.

Openbaar ja. * Indien openbaar vertrouwelijke feiten opnemen in afzonderlijke bijlage. Behandeld door: gem secr Datum: 24-6-2013 Openbaar ja Control akkoord Adviesnota Verantw. Portefeuillehouder J.C. Westmaas Maak keuze s w w w b Besluit conform d.d Afdeling Akkoord Bespreken Besluit d.d.

Nadere informatie

opzet quick scan financiële risico s decentralisatie jeugdzorg

opzet quick scan financiële risico s decentralisatie jeugdzorg opzet quick scan financiële risico s decentralisatie jeugdzorg 1 inleiding aanleiding voor de quick scan In het regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd dat de jeugdzorg wordt gedecentraliseerd naar

Nadere informatie

1. Onderwerp Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp

1. Onderwerp Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. Pag 1 INDIENING Vragensteller: Ida Sabelis, Co Leuven, GroenLinks Onderwerp: Decentralisatie

Nadere informatie

X Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur Platformtaak volgens gemeente. Datum: Informerend

X Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur Platformtaak volgens gemeente. Datum: Informerend In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Integraal samenwerken in de wijk: wat betekent dit voor toezicht?

Integraal samenwerken in de wijk: wat betekent dit voor toezicht? NVTZ Lokaliteit en toezicht houden Integraal samenwerken in de wijk: wat betekent dit voor toezicht? Rian van de Schoot -Vilans Programma Hervorming Langdurende Zorg en de opkomst van wijkteams Wat weten

Nadere informatie