Shanghai een leidende positie in. complex een multifunctioneel karakter. zullen zorgen voor verdere omzetgroei.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Shanghai een leidende positie in. complex een multifunctioneel karakter. zullen zorgen voor verdere omzetgroei."

Transcriptie

1

2 Jaarbeurs Holding opereert als strategische houdstermaatschappij en ondersteunt op het gebied van financiën, juridische zaken, ICT, personeelszaken en organisatie-ontwikkeling. VNU Exhibitions Europe organiseert beurzen die haar klanten business oplevert, vooral in Nederland en China, maar ook in andere landen. Met vakbeurzen is VNU Exhibitions Europe marktleider in Nederland. Via dochteronderneming VNU Exhibitions Asia neemt het bedrijf in Shanghai een leidende positie in. Jaarbeurs Utrecht accommodeert vakbeurzen, publieksevenementen, congressen, vergaderingen en andere activiteiten. Door toevoeging van nieuwe functies krijgt het complex een multifunctioneel karakter. Jaarbeurs Catering Services behoort tot de grote cateraars van Nederland. Via labelmanagement bouwt ze haar positie uit. Participaties in andere cateraars zullen zorgen voor verdere omzetgroei.

3 i n h o u d Kerngegevens 3 Bericht van de Raad van Commissarissen 4 Verslag van de Directie 7 Nieuwe Activiteiten 12 VNU Exhibitions Europe 14 Jaarbeurs Utrecht 24 Jaarbeurs Catering Services 32 Overzicht activiteiten Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening 50 Geconsolideerde balans 50 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 51 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 52 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 53 Grondslagen 53 Toelichting op de geconsolideerde balans 60 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 66 Vennootschappelijke jaarrekening 68 Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening 69 Overige gegevens 71 Accountantsverklaring 71 Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming 72 Voorgestelde resultaatbestemming 72 Concernsamenstelling 73 Vijf jaren Jaarbeurs Holding B.V. 74 Personalia 76

4

5 3 k e r n g e g e v e n s * in e mln, tenzij anders aangegeven Netto-omzet 152,0 145,7 Bedrijfsresultaat 15,3 24,9 Idem t.o.v. de netto-omzet 10,0 % 17,1 % Nettoresultaat 10,5 16,8 Idem t.o.v. de netto-omzet 6,9 % 11,5 % Kasstroom uit operationele activiteiten 31,3 38,8 Netto-investeringen in vaste activa 19,5 24,1 Afschrijvingen en waardeverminderingen vaste activa 18,2 11,8 Eigen vermogen 101,6 91,8 Balanstotaal 176,3 178,1 Solvabiliteit 57,6 % 51,5 % Gemiddeld aantal medewerkers (FTE)

6 4 B e r i c h t v a n d e r a a d v a n c o m m i s s a r i s s e n Hierbij bieden we de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Jaarbeurs (Holding) BV de door de directie opgemaakte geconsolideerde jaarrekening, jaarverslag en bijbehorende toelichtingen over 2009, evenals de vooruitzichten voor 2010 aan. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende verklaring van KPMG Accountants. Wij bevelen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan de jaarrekening met inbegrip van de resultaatsbestemming goed te keuren en vast te stellen. Als afzonderlijk agendapunt stellen wij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de Raad van Commissarissen en de directie van Jaarbeurs Holding BV decharge te verlenen voor hun taakuitoefening in 2009, voor zover dat blijkt uit de jaarrekening en het jaarverslag met de daarop gegeven toelichting. De Raad van Commissarissen is verheugd te constateren dat ondanks de economische crisis, het bedrijf in staat is geweest om een licht hogere omzet te realiseren. De tien jaar geleden doorgevoerde splitsing van de bedrijfsactiviteiten en de verdere diversificatie binnen de drie bedrijven heeft ertoe geleid dat het totale bedrijf minder kwetsbaar is geworden met als gevolg daarvan een dempend effect op de nadelige gevolgen van de recessie op omzet en resultaat. Weliswaar is het resultaat lager dan in 2008 mede doordat geïnvesteerd is in het behoud en in het tegemoet komen van klanten; met het resultaat op zich kan het bedrijf zeer tevreden zijn. De Raad deelt de zorg over de terugval in de economische ontwikkeling en de aarzelende investeringsbereidheid. De door VNU Exhibitions Europe gekozen strategie om naast nieuwe beurzen zwaar te investeren in nieuwe online technologieën, om zodoende een instrument te verkrijgen met profielen van alle beursbezoekers en deze continu te verrijken, krijgt het volle vertrouwen van de Raad. Deze gelooft tevens in de toegevoegde waarde van het uitbreiden van de contacten tijdens een beurs naar communicatiecontacten via websites en de Strategie Summits. De Raad kan met voldoening constateren dat de ontwikkeling in China van VNU Exhibitions Asia voorspoedig verloopt en dat door de omvangrijke stimuleringprogramma s van de Chinese overheid de activiteiten kunnen worden uitgebouwd in nieuwe Chinese economische regio s. De recessie heeft blijkbaar niet zoveel vat gehad op de activiteiten van Jaarbeurs Utrecht. Dit concludeert de Raad uit de resultaten en activiteitenoverzichten. Hierbij hielpen een drietal zaken. Ten eerste werd de daling in de

7 5 vergadermarkt blijkbaar gecompenseerd door een toename in de congresmarkt. Vervolgens konden door het al eerder ontwikkelde concept meetingmoods de bestedingen per klant toenemen. Tenslotte werden door het concept Jaarbeurs Insperience - dat ervoor zorgt dat vele organisatiezorgen uit handen van de klant worden genomen - beursannuleringen voorkomen. Net als bij VNU Exhibitions Europe schaart de Raad zich achter de strategie van Jaarbeurs Utrecht om te investeren in het registreren van gegevens van bezoekers en van beursorganisatoren om zo over een machtig marketingcommunicatie instrument te beschikken. De Raad is zeer te spreken over de snelle reactie van Jaarbeurs Catering Services die haar organisatie heeft weten aan te passen aan de snelle teruggang van de cateringmarkt die in het tweede kwartaal van 2009 is ingezet. Het uitgevoerde rationaliseringsproces heeft ertoe bijgedragen dat uiteindelijk het resultaat toch nog bevredigend is. Met de opening van de ss Rotterdam in 2010 waarvoor Jaarbeurs Catering Services deels de hospitality doet ontstaat er een nieuwe mooie mogelijkheid om de activiteiten uit te bouwen. De Raad blijft aandachtig de ontwikkelingen in het kader van Project Ontwikkeling Stationsgebied volgen en het daaruit volgend voorgenomen investeringsvoorstel voor een nieuwe Entree Oost. Uiteraard hangt dit samen met de feitelijke voortgang van de Project Ontwikkeling Stationsgebied. In 2009 hebben er zich geen wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van de Raad. De Raad is in het verslagjaar viermaal bij elkaar geweest. Daarin heeft het college stilgestaan bij de strategische keuzes van de onderneming, de ontwikkeling van de bedrijven, de governance aspecten, de jaarrekening, de tussentijdse resultaten, de begroting 2009 en de vooruitzichten voor 2010, alsmede bij het functioneren van de directie en zichzelf. De Raad is alle medewerkers van het bedrijf dank verschuldigd voor de geleverde prestaties tijdens een moeilijk jaar, prestaties die hun weerslag vinden in de resultaten waarover de Raad, gegeven de economische recessie, zeer tevreden kan zijn. Utrecht, 20 mei 2010 Raad van Commissarissen Drs. P.C. Klaver, Voorzitter H.W. Broeders Mevrouw I.G.C. Faber R.G. van Ingen Mr.Drs. J.G. Wijn

8 6

9 7 V e r s l a g v a n d e d i r e c t i e Crisis raakt Jaarbeurs Holding BV De crisis heeft uiteraard ook Jaarbeurs Holding BV geraakt. Onze werkmaatschappijen hebben een zwaar jaar achter de rug. Begin 2009 werden we geconfronteerd met een sterke terugval in vraag. Ondanks de zware tijden zijn we niet ontevreden over het resultaat. Was dit in 2008 nog 16,8 miljoen euro, in het verslagjaar zijn we teruggevallen naar 10,5 miljoen euro bij een hogere omzet van 152 miljoen euro. Tien jaar geleden hebben we ervoor gekozen het Jaarbeursbedrijf op te splitsen in VNU Exhibitions Europe, Jaarbeurs Utrecht en Jaarbeurs Catering Services. Toen al zagen we meerwaarde in drie bedrijven die uitmunten in hun eigen vakgebied. Op zijn beurt kreeg elk bedrijf een heldere opdracht mee: diversificeer. Ontwikkel nieuwe producten en breid het aantal markten en regio s uit waarin je actief bent. De splitsing van bedrijfsactiviteiten heeft voorkomen dat we in het verslagjaar in de rode cijfers terecht zijn gekomen. We zijn actief in markten waar harde klappen vallen, maar we zijn ook actief in regio s die ongevoelig zijn voor de invloeden van recessie. De veelheid van ons productaanbod - fysiek en digitaal - en de verschillende markten waarin we actief zijn, hebben een dempend effect op de negatieve invloeden van de crisis. Diversificatie in producten, markten en regio s heeft ons minder conjunctuurgevoelig gemaakt. Het heeft er in ieder geval voor gezorgd dat we het jaar met een tevredenstellend resultaat hebben afgesloten. We hebben een tweerichtingenbeleid uitgezet. Voor de korte termijn zetten we in op klantbehoud, waar mogelijk bieden we onze klanten een helpende hand. Voor de lange termijn zetten we in op groei. Het is onze ambitie met elk van de drie bedrijven te excelleren. Dit veronderstelt een heldere visie en het vraagt bovenal voldoende eigen vermogen om nieuwe investeringen te kunnen plegen. Zo zal VNU Exhibitions Europe investeren in online technologieën om het marketingproces van exposanten te ondersteunen. Jaarbeurs Utrecht start waarschijnlijk dit jaar met de bouw van een nieuwe Entree Oost, waarmee we het startsein geven voor een omvangrijk pakket bouwactiviteiten. Jaarbeurs Catering Services op haar beurt zal verder investeren in de logistiek en marketing van haar labels.

10 8 V e r s l a g v a n d e d i r e c t i e VNU Exhibitions Europe VNU Exhibitions Europe heeft een lastig jaar achter de rug. Met name deelnemers aan de najaarsbeurzen haakten af. Het heeft heel wat inspanningen van de salesteams gevraagd om annuleringen te compenseren met new business. Dat neemt niet weg dat VNU Exhibitions Europe in het verslagjaar zes nieuwe beurzen heeft aangekondigd, een samenwerking is aangegaan met Libéma en nieuwe online platforms is gestart. In het verslagjaar zijn verder aanzienlijke investeringen gepleegd in online technologie. Deze stappen moeten uiteindelijk leiden tot een data warehouse met profielen van alle beursbezoekers. Deze profielen bieden exposanten de beste garantie op een rendementvolle match met bezoekers. Op jaarbasis registreert of update VNU Exhibitions Europe inmiddels ruim 1 miljoen klantprofielen. De komende jaren zullen deze verder worden verrijkt. Dat verklaart de samenwerking die in het verslagjaar is aangegaan met portals als MyZoover en Quel.nl. Richt de eerste zich op de reiservaring van de consument, Quel.nl zit diep in de maakindustrie. Het synergetisch effect tussen Quel.nl en de vakbeurs ESEF en Techni-Show is duidelijk. Het gaat VNU Exhibitions Europe primair om de ontmoeting die uiteindelijk moet leiden tot sales. Zo n ontmoeting kan tot stand komen op een beurs, maar evengoed via een website of via een Strategie Summit. Het aantal summits is in 2009 verder uitgebreid. Een beurs richt zich op een brede doelgroep, een Strategie Summit richt zich primair op de top uit een branche. Op basis van uitvoerig onderzoek wordt een sector doorgelicht. De resultaten van dit onderzoek worden twee dagen lang door CEO s besproken. In de setting van vertrouwelijkheid worden ervaringen gedeeld, verwachtingen geduid en nieuwe contacten gelegd. VNU Exhibitions Asia Sinds 2000 zijn we actief in China. Mede door een omvangrijk stimuleringsprogramma van de Chinese overheid is er in China sprake van een krachtig herstel, terwijl andere landen kampen met krimp. In het verslagjaar heeft VNU Exhibitions Asia 13 beurzen georganiseerd en is inmiddels bezig haar netwerk in de nieuwe economische regio s zoals Shandong (90 miljoen inwoners) en Chongqing (31 miljoen inwoners) uit te bouwen.

11 9 Jaarbeurs Utrecht Ook Jaarbeurs Utrecht heeft het moeilijk gehad, al heeft de verscheidenheid van activiteiten een dempend effect heeft op de terugval van het rendement. Terwijl de vergadermarkt met een paar procent terugliep, steeg het aantal congressen mede door vele bijeenkomsten over de crisis. Evenementen werden geannuleerd, tegelijkertijd was er sprake van groei in het segment Dance en Muziek. Jaarbeurs Utrecht heeft het jaar uiteindelijk bevredigend afgesloten. Het bedrijf heeft eerder al nieuwe concepten ontwikkeld om het serviceniveau naar de klanten te verhogen. Voor congres- en vergaderbijeenkomsten is het concept meetingmoods ontwikkeld. Uitgangspunt is dat de effectiviteit van een bijeenkomst toeneemt als deze plaatsvindt in de juiste ambiance, met de juiste kleurstelling en overeenkomstig cateringpakket. Klanten ervaren inmiddels de meerwaarde van meetingmoods. Daalde de totale omzet van het congres- en vergadercentrum, deels werd dit gecompenseerd doordat klanten het concept meetingmoods afnamen waardoor de bestedingen per klant stegen. De waarde van productontwikkeling werd in het verslagjaar meer dan ooit bewezen met Jaarbeurs Insperience. Dit concept is gebaseerd op ontzorgen. De specialisten van Jaarbeurs Utrecht nemen beursvoorbereidende en logistieke werkzaamheden uit handen van hun klanten, de beursorganisatoren. Daarnaast kunnen zij conceptmatig adviseren. Voordeel voor de beursorganisator die één of meerdere hallen huurt, is dat hij zijn handen vrij heeft voor salesactiviteiten. Dankzij dit concept is in een aantal gevallen voorkomen dat beursorganisatoren hun halreservering annuleerden. In andere gevallen heeft het ertoe geleid dat de beursorganisator na afloop meer dan tevreden was over het behaalde resultaat.

12 10 V e r s l a g v a n d e d i r e c t i e Jaarbeurs Utrecht heeft in het verslagjaar geïnvesteerd in een bezoekersmarketingsysteem voor beursorganisatoren. Met evisit krijgen zij een krachtig marketingcommunicatie-instrument in handen voor ticketing, beursregistratie en databaseopbouw. In de zomer van 2009 is ook een nieuw parkeersysteem in gebruik genomen waardoor de automobilist afrekent op basis van de geparkeerde tijd. Jaarbeurs Catering Ser vices Harde klappen waren er voor Jaarbeurs Catering Services. Desondanks is het rendement nagenoeg gelijk gebleven. Daarvoor was wel een rationaliseringsproces noodzakelijk. Toen het Jaarbeurs Catering Services begin 2009 duidelijk werd dat het een moeizaam jaar zou worden, zijn de organisatie en de verwachte omzet met elkaar in lijn gebracht. Dit betekent dat de out-of-pocketkosten voor de inhuur van facilitaire artikelen werd gereduceerd tot nagenoeg nul. Tevens is in mei gestart met een centrale planning, waardoor medewerkers maximaal kunnen worden ingezet. Het aantal lege uren is tot een minimum teruggebracht. Ondanks de terugval in omzet is het rendement door het rationaliseringsproces redelijk op peil gebleven. Ook hier geldt: verscheidenheid van producten leidt tot spreiding van risico s. Terwijl de omzet van de complexgebonden catering steeg, kampten twee van de vier partycateraars met problemen. Dit zijn met name de cateraars die actief zijn in de evenementenmarkt. Voor 2010 verwacht Jaarbeurs Catering Services een verdere daling van de autonome omzet. Deze wordt mogelijk gecompenseerd door omzet uit nieuwe cateringactiviteiten van de ss Rotterdam. De exploitatie van dit schip zou aanvankelijk medio 2009 van start gaan. Extra bouwactiviteiten leidden tot uitstel. Het schip is in februari 2010 officieel in gebruik genomen. Jaarbeurs Catering Services is volledig aandeelhouder van de Rotterdamse cateraar van het schip, On Board On Shore. Deze nieuwe activiteiten illustreren de richting die Jaarbeurs Catering Services uitgaat: aanbieder van geïntegreerde hospitalityconcepten.

13 11 Bouwactiviteiten Eind vorig jaar is het Nationaal Actieplan Luchtkwaliteit in werking getreden. Hierdoor zijn we in staat vervolgstappen te zetten in de complexontwikkeling van het Jaarbeursterrein. Deze ontwikkeling hebben we vertaald in de metafoor Hét Dorpsplein van Nederland. Op het complex is er altijd activiteit. De komende jaren worden nieuwe functies toegevoegd aan de oostzijde van het Jaarbeurscomplex: een bioscoop, een hotel en een casino. Tevens ligt er een voorgenomen investeringsvoorstel voor de bouw van een nieuwe Entree Oost, waarmee we een dominant ijkpunt beogen op de kop van het complex. De nieuwe entree met daarboven de ballroom Galaxy is het beginpunt van de as die oost en west met elkaar verbindt. De oostzijde wordt verrijkt met het eerder genoemde trio: bioscoop, hotel en casino. Op de middellange termijn zullen de hallen 1 tot en met 5 plaats maken voor nieuwe bebouwing met kunst-, leisure- en entertainmenten kleinschalige woon- en retailfuncties. Om het verlies aan expositieruimte te compenseren, worden op het parkeerterrein P3 nieuwe kolomvrije expositiehallen gebouwd. Ook in letterlijke zin willen we het Dorpsplein vorm geven. Met de bouw van een nieuwe entree voor het Centraal Station zal het Jaarbeursplein opnieuw architectonisch worden vormgegeven. Het plein wordt over de Croeselaan heen gelegd, dit betekent dat de Croeselaan haar doorgaande functie verliest. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid een overdekte passage te creëren van het station naar Entree Oost van het hallencomplex. Samen met partners willen we het Jaarbeursplein ontwikkelen tot het grootste evenementenplein van Nederland, met aan weerszijden overkappingen. Ver wachting voor 2010 Economen geven aan dat het dieptepunt van de recessie is bereikt. Desondanks zien wij weinig tekenen van herstel. Het is op dit moment niet mogelijk betrouwbare prognoses af te geven over omzet en rendement. Utrecht, 20 mei 2010 Drs. A. Brienen RA

14 12 N i e u w e a c t i v i t e i t e n V N U E x h i b i t i o n s E u r o p e : VSK België Geo-Info Xchange Elektrotechniek België Industry & Automation Paper & Convenience FIGAP / VIV America Latina Installatievakbeurs.nl Vakbeurswonen.nl Animalprotein.net MyZoover Quel.nl Second Home - Zoekuwtweedehuis.nl Fitnessvakbeurs.nl Strategie Summit Industrie Strategie Summit Energie & Utilities Truckworld Show (China) Ildex Vietnam Samenwerking organisatie beurzen Libéma N i e u w e a c t i v i t e i t e n J a a r b e u r s U t r e c h t : Boekenvakbeurs (1ste ed.) Eigen Huis (Ver)Bouwen (1ste ed.) HRM Live (1ste ed.) Kerk & Gemeente (1ste ed.) Naturisme Totaal (1ste ed.) PPT Food (1ste ed.) TelecomExpo (1ste ed.) Beat The Heat Now! - The Live House

15 13 Europa Cantat Utrecht Het Club van Sinterklaas Feest Dommelsch Live38 XXL Wintercircus Utrecht N i e u w i n Artantique Utrecht Beleef Koffie Eigen Huis Interieur Intelligent Energy Disney on Ice Playmobil Planet Giro d Italia - Finish Summer Experience Foto: Deen van Meer Foto s: Joris-jan Bos

16 V N U e x h i b i t i o n s e u r o p e O n d a n k s d e e c o n o m i s c h e c r i s i s h e e f t V N U E x h i b i t i o n s E u r o p e i n z e s n i e u w e b e u r z e n a a n g e k o n d i g d, i s e e n s a m e n w e r k i n g a a n g e g a a n m e t L i b é m a e n z i j n p a r t i c i p a t i e s g e n o m e n i n o n l i n e c o m m u n i t i e s a l s M y Z o o v e r e n Q u e l. n l. Te v e n s z i j n t w e e n i e u w e o n l i n e v a k b e u r z e n g e ï n t r o d u c e e r d. In het verslagjaar waren we met 57 beurstitels, 8 online titels en 6 summits actief in 6 landen. De activiteiten boden 1,5 mln. bezoekers het platform om zich te oriënteren, te informeren en zaken te doen met aanbieders van producten en diensten. Het begrip leadgeneratie l o o p t a l s e e n r o d e d r a a d d o o r a l l e i n i t i a t i e v e n.

17

18 16 V N U E x h i b i t i o n s E u r o p e De economische toekomst zag er begin 2008 in Europa en zeker in Nederland nog veelbelovend uit ondanks problemen in de financiële sector. In die periode formuleerden we onze groeidoelstellingen: verdubbeling van de omzet in Teneinde een belangrijke rol te blijven spelen in het marketing- en salesproces van bedrijven moeten we investeren en daardoor groeien in een grotere diversiteit aan producten en diensten. Alles wat we doen, dient slechts één doel: onze klanten waardevolle salescontacten leveren en interessante maar ook boeiende informatie, oriëntatie- en contactmomenten bieden; 365 dagen per jaar, 24 uur per dag. Via een beurs, via internet, via communities of via Strategie Summits. Recessie Eind september na de val van de Amerikaanse bank Lehman Brothers - greep de crisis in ongekend hoog tempo om zich heen. Net als elk bedrijf hebben we daarvan in het verslagjaar last ondervonden, alhoewel in mindere mate. Dit heeft te maken met de kracht van de producten en de wijze waarop wij ons verkoopproces hebben ingericht. Tijdens de beurs starten we al de verkoop van standruimte voor de volgende editie. Hierdoor was eind 2008 al 70 procent van het geplande volume voor 2009 verkocht. Zeker voor de beurzen die in de eerste helft van het jaar plaatsvonden was er dan ook, op een enkele uitzondering na, geen sprake van omzetverlies. Bezoekcijfers en de waardering van bezoekers en exposanten vertoonden zelfs een stijgende lijn. In de tweede helft van 2009 lag dit anders. De najaarsbeurzen kregen te maken met bedrijven die afzagen van beursdeelname, opties niet wilden omzetten in contracten en zelfs hun deelname wilden annuleren. Uiteindelijk is het volumeverlies beperkt gebleven. Dit is echter niet zonder slag of stoot gegaan. Met name de laatste twee jaar hebben we onze organisatie ingericht op groei en daarop is de structuur en de capaciteit aangepast. De management- en salescapaciteit die bedoeld was voor de groei hebben we deels ook ingezet voor puur klantbehoud. Hierdoor zijn we in staat gebleken om kordaat te acteren. De maximale focus op klantbehoud, en daarmee op continuïteit, heeft uiteindelijk zijn vruchten afgeworpen. Om bedrijven te overtuigen dat beursdeelname een uitstekende investering is, hebben we - zeker voor de najaarsbeurzen - in meer dan vijftig procent van de gevallen onze exposanten ondersteund met advies over hun presentatie, via service calls en persoonlijk contact. Daarbij is vaak afgeweken van standaarden en overgegaan tot het leveren van maatwerk voor exposanten. Hierdoor hebben we twijfelaars grotendeels binnen boord kunnen houden en ook nieuwe klanten aan ons kunnen binden.

19 17 Blijven groeien 2009 is het jaar geworden waarin we hebben moeten balanceren tussen klantbehoud en groei, oftewel focus op de korte termijn zonder daarbij de langetermijndoelstellingen uit het oog te verliezen. Zoals opgemerkt hebben we zwaar ingezet op het behoud van onze klanten. Doel is altijd een kwalitatief hoogwaardig en representatief aanbod. Dat zijn we aan de markt verplicht, gezien de kwaliteit die bezoekers verwachten en de leidende positie die we met onze beurzen innemen. De volgende editie van de beurs wordt altijd gebouwd op het succes van de voorgaande. Net zo belangrijk vinden we onze groeidoelstellingen. Ondanks het economische tij zijn we blijven investeren in randvoorwaarden om te kunnen groeien. Zo zijn we gestart met forse investeringen in ICT via het meerjarenprogramma ICT-Demand om onze databases verder te professionaliseren en te ontsluiten voor interne en externe marketingdoeleinden. Zoals in een catalogussysteem van waaruit we informatie van exposanten naar verschillende media kunnen exporteren en deze op profielniveau kunnen koppelen aan de bezoekersbase, zodat tijdens het registratieproces voor een beurs bezoekers al een interessant aanbod krijgen voorgeschoteld. En in een contentmanagementsysteem, waardoor we social media kunnen integreren in onze websites of - afhankelijk van de doelgroep - content per pagina kunnen variëren. De systemen zijn zo ingericht dat we in staat zijn op termijn de profielen van onze bezoekers op basis van het klikgedrag te verrijken. Het resultaat is duidelijk: we zijn steeds beter in staat exposanten een zekere match te bieden.

20 18 V N U E x h i b i t i o n s E u r o p e Met deze investeringen staan we nog maar aan het begin van nieuwe ontwikkelingen en van een verdere professionalisering van het medium beurs. Vóór het internettijdperk was beursbezoek gestoeld op de verwachting van de bezoeker, tegenwoordig wil de bezoeker vooraf zekerheid over wat hij op de beurs zal zien en vooral ook wie hij zal zien. Niet meer de verwachting, maar de ratio bepaalt of iemand genegen is tot beursbezoek en tot het geven van profielinformatie. Markten worden door internet in hoog tempo transparanter en men wil sneller over relevante informatie kunnen beschikken. Was ICT een aantal jaren geleden nog het exclusieve domein van technici, inmiddels zitten de marketeers aan de knoppen. In navolging van bijvoorbeeld Hyves, Twitter, LinkedIn en Facebook kunnen we in de nabije toekomst de ontwikkeling verwachten van online media-applicaties zoals community sites en leadgeneratie tools. Deze zullen hoe dan ook van invloed zijn op het oriëntatie-, informatie- en beslisproces van bezoekers en het marketing- en salesproces van exposanten. We zien een trend richting het Angelsaksisch model, waarin business niet meer wordt gegund, maar nog puur wordt gedaan op basis van de ratio. Online technologie versterkt deze trend. Juist daarom investeren we in deze technologie en vooral in mensen die deze technologie kunnen vertalen naar leadgeneratie, onze core business. Nieuwe projecten Balanceren tussen klantbehoud en groei. Waar een deel van ons bedrijf zich richt op de eerstkomende beurs, richt een ander deel zich op groei, zoekt nieuwe markten, kijkt in hoeverre we ons dienstenpakket voor de exposant kunnen verbreden, zoekt aansluiting in de regio of oriënteert zich op participatie in bestaande online communities. Dit heeft in 2009 geleid tot de aankondiging van zes nieuwe beurzen in Nederland, België en Mexico, een samenwerking met Libéma en een participatie in twee online platforms. De samenwerking met Libéma sluit aan bij de wens van VNU Exhibitions Europe om toegang te krijgen tot nieuwe klantgroepen in de regio en hier ook nieuwe producten te ontwikkelen. We zijn ons ervan bewust dat informatie in de vorm van klantprofielen een kritische succesfactor is. Op jaarbasis registreren of updaten we inmiddels een miljoen klantprofielen. Met participatie in online platforms als MyZoover (vakantiereviews) en Quel (de plek voor uitbesteding en toelevering van technische producten) zijn we in staat onze profielen verder te verrijken. Ze staan ook symbool voor een andere trend; niet langer positioneren wij ons alleen als beursorganisator, maar als een bedrijf dat 365 dagen per jaar, 24 uur per dag waardevolle salescontacten tot stand brengt.

21 19 d e b e l a n g r i j k s t e g e b i e d e n Health, Education & Retail Ondanks de recessie deden de beurzen in de quartaire sector het goed, de Nationale Onderwijs Tentoonstelling was, uitgedrukt in exposanten- en bezoekersaantallen, groter dan ooit. Over de hele linie groeiden de beurzen met producten en diensten op het gebied van zorg en welzijn. In het verslagjaar lanceerden we naast de online portal Beautyvakbeurs.nl ook Fitnessvakbeurs.nl. De contactfrequentie met de markt, met name met het topsegment, versterkten we met de Strategie Summits Onderwijs en Zorg. Met KindVak en de zeer succesvolle Paper & Convenience organiseerden we twee nieuwe beurstitels. Industrie Gezien de beurscyclus vond in het verslagjaar alleen de driejaarlijkse vakbeurs Logistica plaats. Door de kredietcrisis zijn met name toeleveranciers uit de interne transportbranche zwaar getroffen. Er waren - in samenspraak met de branche - extra inspanningen nodig om een representatieve beurs te organiseren. Eind 2009 zijn we een samenwerking aangegaan met Quel, een bedrijf dat online leadgeneratie aanbiedt aan de maakindustrie. Hierdoor beschikken we over nieuwe profielen. Onze portfolio hebben we versterkt met twee nieuwe beurstitels, die in licentie zijn genomen van Libéma: Energie en Energie in Bouw & Vastgoed. Hiermee hebben we toegang gekregen tot een nieuwe groeimarkt. Bouw & Installatie Als geen ander weerspiegelt naast de industrie ook de bouw- en installatiemarkt het gezicht van de recessie. Nog onberoerd door de crisis was de 27ste Internationale Bouwbeurs begin 2009 een groot succes. Ondanks de problemen in de branche slaagden we er negen maanden later in om samen met de brancheorganisatie FEDET en marktleiders in de branche een kwalitatief goede beurs Elektrotechniek te organiseren. Eind 2009 hebben we met VSK België de eerste voorzichtige stappen gezet in de Belgische bouw- en installatiemarkt. ICT De beurzen voor ICT-professionals zijn gericht op specifieke markten als bouw, zorg, overheid en industrie. Een aantal beurzen richt zich op generieke ICT-onderwerpen zoals ICT Security en -Beheer. De ICT-titels die in co-locatie werden gehouden met de Bouwbeurs, ZorgTotaal en Logistica zijn in het verslagjaar goed ontvangen. De titels Infosecurity, Storage, Linux en Tooling die in het najaar werden gehouden, ondervonden meer last van een terughoudende inves-

22 20 teringsbereidheid. De nieuwe beurs Geo-Info Xchange die zich met name richt op landmeetkunde en geografische informatie werd goed ontvangen. Non-Food Retail De Nederlandse non-food retailmarkt wordt gedomineerd door een handvol spelers die met hun formules het straatbeeld bepalen. De Trade Mart richt zich op detaillisten die inspelen op dat deel van de markt dat de ketens laten liggen. De herpositionering van het segment Jewels & Watches is zo aansprekend dat deze aanpak wordt uitgerold over de sectoren Home & Living en Fashion Essentials. Elk segment krijgt zijn eigen marketing, communicatielijn, faciliteiten en servicebeleving. Jewels & Watches kan zich inmiddels qua aanbod meten met de belangrijkste beurzen in Europa. In het Home & Living-segment hebben we dit jaar het online platform Vakbeurswonen.nl gelanceerd. Travel & Active Lifestylebeurzen als MOTORbeurs Utrecht en Bike MOTION Benelux (+ 21% bezoek) hebben nauwelijks last ondervonden van de economische crisis. Op de Vakantiebeurs 2009 was nog niets van een crisisstemming te merken. Dat neemt niet weg dat de consument zich in toenemende mate online informeert. Daarom hebben we in 2009 in een samenwerking de portal MyZoover met 45 duizend profielen gelanceerd. De crisis heeft wel de hobbybeurzen KreaDoe en de VerzamelaarsJaarbeurs licht geraakt. Een krimpende vraag naar duurzame consumptieartikelen leidde bij de Kampeer & Caravan Jaarbeurs tot een daling in het bezoek. Dit geldt ook voor de markt van tweede huizen, waar wij de beurs Second Home International organiseren en de internet portal Zoekuwtweedehuis.nl exploiteren. Agro De agromarkt wordt in de volle breedte gedomineerd door bedrijven die wereldwijd actief zijn. In de poultry markets zijn we met de internationale titel VIV inmiddels actief in West-Europa, Turkije, Mexico en de sterke groeimarkten Rusland, India, Zuidoost-Azië en China. De negende editie van VIV Asia, die in maart in Bangkok heeft plaatsgevonden, wordt gezien als de meest succesvolle tot op heden met bijna bezoekers afkomstig uit 93 landen en een conferentieprogramma dat door professionals werd bezocht. De activiteiten in Azië zullen worden versterkt via partnerships en door de lancering van regionale agrobeurzen. In het verslagjaar zijn we gestart met de voorbereidingen voor de internet portal Animalproteïn.net.

Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2011

Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2011 Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2011 Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2011 M I S S I E De missie van Jaarbeurs is het creëren van inspirerende en waardevolle ontmoetingen, in fysieke en virtuele marktplaatsen

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2012

JAARVERSLAG. Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2012 JAARVERSLAG 2008200920102011 201220132 Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2012 Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2012 1 MISSIE De missie van Jaarbeurs is het creëren van inspirerende en waardevolle ontmoetingen,

Nadere informatie

j a a r v e r s l a g

j a a r v e r s l a g jaarverslag 2 0 0 6 Jaarbeurs Holding opereert als strategische houdstermaatschappij en ondersteunt op het gebied van financiën, juridische zaken, ICT, personeelszaken en organisatie-ontwikkeling. VNU

Nadere informatie

Kerngegevens Bericht van de Raad van Commissarissen Verslag van de Directie Overzicht activiteiten 2014 Jaarbeurs Geconsolideerde jaarrekening

Kerngegevens Bericht van de Raad van Commissarissen Verslag van de Directie Overzicht activiteiten 2014 Jaarbeurs Geconsolideerde jaarrekening Jaarverslag 2014 1 2 Inhoudsopgave Kerngegevens 3 Bericht van de Raad van Commissarissen 4 Verslag van de Directie 6 Overzicht activiteiten 2014 Jaarbeurs 19 Geconsolideerde jaarrekening 22 Geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. RAI Holding B.V.

Jaarverslag 2012. RAI Holding B.V. Jaarverslag 2012 RAI Holding B.V. Wij geloven in de kracht van verbinding. Het samenbrengen van mensen, zowel fysiek als virtueel, verlegt grenzen het inspireert! Vanuit het internationale Amsterdam brengen

Nadere informatie

Met de ondernemingen Axima, Elyo, ENDEL, INEO, Tractebel Engineering en Fabricom GTI maakt GTI deel uit van SUEZ Energy Services.

Met de ondernemingen Axima, Elyo, ENDEL, INEO, Tractebel Engineering en Fabricom GTI maakt GTI deel uit van SUEZ Energy Services. 04 GTI jaarverslag Profiel GTI is een vooraanstaande technisch dienstverlener. Met innovatieve concepten en integrale oplossingen zet GTI de toon voor het succes van klanten in de industrie, utiliteit

Nadere informatie

2 j a a r v e r s l a g 2 0 0 0 LA U R U S

2 j a a r v e r s l a g 2 0 0 0 LA U R U S 000- jaarverslag 2 jaarverslag 2000 LA U R U S 3 DE BELANGRIJKSTE FORMULES IN DE VERSCHILLENDE LANDEN IN 2000 Nederland Konmar: Super De Boer: Groenwoudt/Nieuwe Weme: Edah: Lekker & Laag: 29 grootschalige

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2011. is ons vak

J A A R V E R S L A G 2011. is ons vak J A A R V E R S L A G 2011 is ons vak Macintosh Retail Group 2011 Inhoud Retail is ons vak 1 Highlights 2011 2 Verslag van de Raad van Bestuur over 2011 Aan onze aandeelhouders 4 Doelstellingen en strategie

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. pure retail, onze ambitie!

Jaarverslag 2010. pure retail, onze ambitie! Jaarverslag 2010 pure retail, onze ambitie! Euretco BV Euretco werkt anno 2011 samen met zo n 1.400 zelfstandige ondernemers en franchisenemers, die tezamen bijna 1.900 winkels exploiteren in de sectoren

Nadere informatie

JA ARVERSL AG 2011 is ons vak

JA ARVERSL AG 2011 is ons vak JA ARV ERSL AG 2011 is on s va k Macintosh Retail Group 2011 Inhoud In dit jaarverslag kunnen afrondingsverschillen voorkomen met eerder gepubliceerde cijfers respectievelijk tussen cijfers in het verslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit N Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging Blik vooruit 2014 Inhoud Over dit verslag 3 Jaarverslag 2014 Heembouw Holding 4 Klantbeleving 8 Lean Bouwen 10 Bedrijfsruimten: Eén partij

Nadere informatie

RETAIL IS ONS VAK JAARVERSLAG 2012

RETAIL IS ONS VAK JAARVERSLAG 2012 RETAIL IS ONS VAK JAARVERSLAG 2012 Macintosh Retail Group 2012 Van dit Jaarverslag is een Engelstalige versie beschikbaar. An English language version of this Annual Report is available. In dit jaarverslag

Nadere informatie

Jaarbericht 2007/2008 pwc.nl 2008 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289). Alle rechten voorbehouden. 2008.09.01.01.291 *connectedthinking

Jaarbericht 2007/2008 pwc.nl 2008 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289). Alle rechten voorbehouden. 2008.09.01.01.291 *connectedthinking *connectedthinking Een nieuwe werkelijkheid* Jaarbericht 2007/2008 Het thema Een nieuwe werkelijkheid is in dit jaarbericht verbeeld door zes verschillende fotografen met verschillende achtergronden (pers,

Nadere informatie

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom inhoud profiel 4 onze diensten 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze missie 4 onze cultuur 4 onze strategische benadering 4 onze kernwaarden 5 ons operationeel

Nadere informatie

Professionaliteit en betrokkenheid

Professionaliteit en betrokkenheid Jaarverslag 2001 Professionaliteit en betrokkenheid An English version of this report is available. 3 Profiel van United Services Group 3 Bedrijfsprofiel 3 Organisatieprofiel 4 Missie & visie 4 Missie

Nadere informatie

inhoud Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden.

inhoud Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden. Jaarverslag 2013 Vebego International Vebego al 70 jaar innovatief familiebedrijf 1 Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden. inhoud 3 Bijzonder 4 Gemanaged en

Nadere informatie

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn:

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn: Concept notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 21 april 2015 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

Source Group N.V. Jaarverslag 2014. Inhoud. Voorwoord van de directie

Source Group N.V. Jaarverslag 2014. Inhoud. Voorwoord van de directie Source Group N.V. Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord van de directie 1. Samenstelling directie 2. Raad van Commissarissen 3. Bedrijfsprofiel 4. Directieverslag 5. Overnamerichtlijn 6. Corporate Governance

Nadere informatie

Uw verwachting is onze missie

Uw verwachting is onze missie Uw verwachting is onze missie jaarverslag 2013 Uw verwachting is onze missie Jaarverslag 2013 / 1 inhoudspagina Inhoudsopgave Voorwoord van de Raad van Bestuur 4 Ondernemingsprofiel 6 Kerncijfers 8 Businessmodel

Nadere informatie

Source Group N.V. Jaarverslag 2013. Inhoud

Source Group N.V. Jaarverslag 2013. Inhoud Source Group N.V. Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord van de directie 1. Samenstelling directie 2. Raad van Commissarissen 3. Bedrijfsprofiel 4. Directieverslag 5. Overnamerichtlijn 6. Corporate Governance

Nadere informatie

shaping the world of work

shaping the world of work shaping the world of work R jaarverslag inhoud profiel 2 missie 2 wat Randstad doet 2 waar we werken 2 good to know you 2 wat ons anders maakt 4 wat we doen (overzicht segmenten en merken) 5 wat we doen

Nadere informatie

"In uitdagende tijden komt het ware ondernemerschap bovendrijven.

In uitdagende tijden komt het ware ondernemerschap bovendrijven. JAARVERSLAG 2013 "In uitdagende tijden komt het ware ondernemerschap bovendrijven. Inhoud Inleiding 6 Bram Huibers, president commissaris: "Met persoonlijke touch kun je jezelf onderscheiden" 10 Harry

Nadere informatie

HUMARES HOLDING BV jaarbericht 2007 FOCUS

HUMARES HOLDING BV jaarbericht 2007 FOCUS HUMARES HOLDING BV jaarbericht 2007 FOCUS Onze worsteling om prioriteiten te stellen wordt gekarakteriseerd door het contrast tussen twee belangrijke instrumenten die ons richting geven: de klok en het

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd

Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd aan Nyse Euronext. Inhoud 5 Endless Energy Endless

Nadere informatie

Jaarverslag. Source Group N.V.

Jaarverslag. Source Group N.V. 14 Jaarverslag Source Group N.V. 2 jaarverslag 2014 Source group n.v. 14 jaarverslag 2014 Source group n.v. 3 Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Voorwoord van de directie Samenstelling van de

Nadere informatie

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie

Enabling your business. Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V.

Enabling your business. Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 15:00 uur, CS Utrecht Overal en op

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 JAARVERSLAG 2013 IBN Social Return draait om mensen, geeft veel terug en vormt ons. Social Return, in mensen investeren, is nu gericht en winstgevend in te zetten voor opdrachtgevers en nemers. De pragmatische

Nadere informatie

JAAR VERSLA G 2013 201 JAAR 3 VERSLAG

JAAR VERSLA G 2013 201 JAAR 3 VERSLAG 2013 JAARVERSLAG Coverfoto Henriët Veldkamp, Executive Secretary Corporate Projects, USG People Pedro Okken, Operationeel Manager, ASA JAARVERSLAG 2013 FORWARD LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden

Nadere informatie