Shanghai een leidende positie in. complex een multifunctioneel karakter. zullen zorgen voor verdere omzetgroei.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Shanghai een leidende positie in. complex een multifunctioneel karakter. zullen zorgen voor verdere omzetgroei."

Transcriptie

1

2 Jaarbeurs Holding opereert als strategische houdstermaatschappij en ondersteunt op het gebied van financiën, juridische zaken, ICT, personeelszaken en organisatie-ontwikkeling. VNU Exhibitions Europe organiseert beurzen die haar klanten business oplevert, vooral in Nederland en China, maar ook in andere landen. Met vakbeurzen is VNU Exhibitions Europe marktleider in Nederland. Via dochteronderneming VNU Exhibitions Asia neemt het bedrijf in Shanghai een leidende positie in. Jaarbeurs Utrecht accommodeert vakbeurzen, publieksevenementen, congressen, vergaderingen en andere activiteiten. Door toevoeging van nieuwe functies krijgt het complex een multifunctioneel karakter. Jaarbeurs Catering Services behoort tot de grote cateraars van Nederland. Via labelmanagement bouwt ze haar positie uit. Participaties in andere cateraars zullen zorgen voor verdere omzetgroei.

3 i n h o u d Kerngegevens 3 Bericht van de Raad van Commissarissen 4 Verslag van de Directie 7 Nieuwe Activiteiten 12 VNU Exhibitions Europe 14 Jaarbeurs Utrecht 24 Jaarbeurs Catering Services 32 Overzicht activiteiten Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening 50 Geconsolideerde balans 50 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 51 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 52 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 53 Grondslagen 53 Toelichting op de geconsolideerde balans 60 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 66 Vennootschappelijke jaarrekening 68 Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening 69 Overige gegevens 71 Accountantsverklaring 71 Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming 72 Voorgestelde resultaatbestemming 72 Concernsamenstelling 73 Vijf jaren Jaarbeurs Holding B.V. 74 Personalia 76

4

5 3 k e r n g e g e v e n s * in e mln, tenzij anders aangegeven Netto-omzet 152,0 145,7 Bedrijfsresultaat 15,3 24,9 Idem t.o.v. de netto-omzet 10,0 % 17,1 % Nettoresultaat 10,5 16,8 Idem t.o.v. de netto-omzet 6,9 % 11,5 % Kasstroom uit operationele activiteiten 31,3 38,8 Netto-investeringen in vaste activa 19,5 24,1 Afschrijvingen en waardeverminderingen vaste activa 18,2 11,8 Eigen vermogen 101,6 91,8 Balanstotaal 176,3 178,1 Solvabiliteit 57,6 % 51,5 % Gemiddeld aantal medewerkers (FTE)

6 4 B e r i c h t v a n d e r a a d v a n c o m m i s s a r i s s e n Hierbij bieden we de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Jaarbeurs (Holding) BV de door de directie opgemaakte geconsolideerde jaarrekening, jaarverslag en bijbehorende toelichtingen over 2009, evenals de vooruitzichten voor 2010 aan. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende verklaring van KPMG Accountants. Wij bevelen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan de jaarrekening met inbegrip van de resultaatsbestemming goed te keuren en vast te stellen. Als afzonderlijk agendapunt stellen wij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de Raad van Commissarissen en de directie van Jaarbeurs Holding BV decharge te verlenen voor hun taakuitoefening in 2009, voor zover dat blijkt uit de jaarrekening en het jaarverslag met de daarop gegeven toelichting. De Raad van Commissarissen is verheugd te constateren dat ondanks de economische crisis, het bedrijf in staat is geweest om een licht hogere omzet te realiseren. De tien jaar geleden doorgevoerde splitsing van de bedrijfsactiviteiten en de verdere diversificatie binnen de drie bedrijven heeft ertoe geleid dat het totale bedrijf minder kwetsbaar is geworden met als gevolg daarvan een dempend effect op de nadelige gevolgen van de recessie op omzet en resultaat. Weliswaar is het resultaat lager dan in 2008 mede doordat geïnvesteerd is in het behoud en in het tegemoet komen van klanten; met het resultaat op zich kan het bedrijf zeer tevreden zijn. De Raad deelt de zorg over de terugval in de economische ontwikkeling en de aarzelende investeringsbereidheid. De door VNU Exhibitions Europe gekozen strategie om naast nieuwe beurzen zwaar te investeren in nieuwe online technologieën, om zodoende een instrument te verkrijgen met profielen van alle beursbezoekers en deze continu te verrijken, krijgt het volle vertrouwen van de Raad. Deze gelooft tevens in de toegevoegde waarde van het uitbreiden van de contacten tijdens een beurs naar communicatiecontacten via websites en de Strategie Summits. De Raad kan met voldoening constateren dat de ontwikkeling in China van VNU Exhibitions Asia voorspoedig verloopt en dat door de omvangrijke stimuleringprogramma s van de Chinese overheid de activiteiten kunnen worden uitgebouwd in nieuwe Chinese economische regio s. De recessie heeft blijkbaar niet zoveel vat gehad op de activiteiten van Jaarbeurs Utrecht. Dit concludeert de Raad uit de resultaten en activiteitenoverzichten. Hierbij hielpen een drietal zaken. Ten eerste werd de daling in de

7 5 vergadermarkt blijkbaar gecompenseerd door een toename in de congresmarkt. Vervolgens konden door het al eerder ontwikkelde concept meetingmoods de bestedingen per klant toenemen. Tenslotte werden door het concept Jaarbeurs Insperience - dat ervoor zorgt dat vele organisatiezorgen uit handen van de klant worden genomen - beursannuleringen voorkomen. Net als bij VNU Exhibitions Europe schaart de Raad zich achter de strategie van Jaarbeurs Utrecht om te investeren in het registreren van gegevens van bezoekers en van beursorganisatoren om zo over een machtig marketingcommunicatie instrument te beschikken. De Raad is zeer te spreken over de snelle reactie van Jaarbeurs Catering Services die haar organisatie heeft weten aan te passen aan de snelle teruggang van de cateringmarkt die in het tweede kwartaal van 2009 is ingezet. Het uitgevoerde rationaliseringsproces heeft ertoe bijgedragen dat uiteindelijk het resultaat toch nog bevredigend is. Met de opening van de ss Rotterdam in 2010 waarvoor Jaarbeurs Catering Services deels de hospitality doet ontstaat er een nieuwe mooie mogelijkheid om de activiteiten uit te bouwen. De Raad blijft aandachtig de ontwikkelingen in het kader van Project Ontwikkeling Stationsgebied volgen en het daaruit volgend voorgenomen investeringsvoorstel voor een nieuwe Entree Oost. Uiteraard hangt dit samen met de feitelijke voortgang van de Project Ontwikkeling Stationsgebied. In 2009 hebben er zich geen wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van de Raad. De Raad is in het verslagjaar viermaal bij elkaar geweest. Daarin heeft het college stilgestaan bij de strategische keuzes van de onderneming, de ontwikkeling van de bedrijven, de governance aspecten, de jaarrekening, de tussentijdse resultaten, de begroting 2009 en de vooruitzichten voor 2010, alsmede bij het functioneren van de directie en zichzelf. De Raad is alle medewerkers van het bedrijf dank verschuldigd voor de geleverde prestaties tijdens een moeilijk jaar, prestaties die hun weerslag vinden in de resultaten waarover de Raad, gegeven de economische recessie, zeer tevreden kan zijn. Utrecht, 20 mei 2010 Raad van Commissarissen Drs. P.C. Klaver, Voorzitter H.W. Broeders Mevrouw I.G.C. Faber R.G. van Ingen Mr.Drs. J.G. Wijn

8 6

9 7 V e r s l a g v a n d e d i r e c t i e Crisis raakt Jaarbeurs Holding BV De crisis heeft uiteraard ook Jaarbeurs Holding BV geraakt. Onze werkmaatschappijen hebben een zwaar jaar achter de rug. Begin 2009 werden we geconfronteerd met een sterke terugval in vraag. Ondanks de zware tijden zijn we niet ontevreden over het resultaat. Was dit in 2008 nog 16,8 miljoen euro, in het verslagjaar zijn we teruggevallen naar 10,5 miljoen euro bij een hogere omzet van 152 miljoen euro. Tien jaar geleden hebben we ervoor gekozen het Jaarbeursbedrijf op te splitsen in VNU Exhibitions Europe, Jaarbeurs Utrecht en Jaarbeurs Catering Services. Toen al zagen we meerwaarde in drie bedrijven die uitmunten in hun eigen vakgebied. Op zijn beurt kreeg elk bedrijf een heldere opdracht mee: diversificeer. Ontwikkel nieuwe producten en breid het aantal markten en regio s uit waarin je actief bent. De splitsing van bedrijfsactiviteiten heeft voorkomen dat we in het verslagjaar in de rode cijfers terecht zijn gekomen. We zijn actief in markten waar harde klappen vallen, maar we zijn ook actief in regio s die ongevoelig zijn voor de invloeden van recessie. De veelheid van ons productaanbod - fysiek en digitaal - en de verschillende markten waarin we actief zijn, hebben een dempend effect op de negatieve invloeden van de crisis. Diversificatie in producten, markten en regio s heeft ons minder conjunctuurgevoelig gemaakt. Het heeft er in ieder geval voor gezorgd dat we het jaar met een tevredenstellend resultaat hebben afgesloten. We hebben een tweerichtingenbeleid uitgezet. Voor de korte termijn zetten we in op klantbehoud, waar mogelijk bieden we onze klanten een helpende hand. Voor de lange termijn zetten we in op groei. Het is onze ambitie met elk van de drie bedrijven te excelleren. Dit veronderstelt een heldere visie en het vraagt bovenal voldoende eigen vermogen om nieuwe investeringen te kunnen plegen. Zo zal VNU Exhibitions Europe investeren in online technologieën om het marketingproces van exposanten te ondersteunen. Jaarbeurs Utrecht start waarschijnlijk dit jaar met de bouw van een nieuwe Entree Oost, waarmee we het startsein geven voor een omvangrijk pakket bouwactiviteiten. Jaarbeurs Catering Services op haar beurt zal verder investeren in de logistiek en marketing van haar labels.

10 8 V e r s l a g v a n d e d i r e c t i e VNU Exhibitions Europe VNU Exhibitions Europe heeft een lastig jaar achter de rug. Met name deelnemers aan de najaarsbeurzen haakten af. Het heeft heel wat inspanningen van de salesteams gevraagd om annuleringen te compenseren met new business. Dat neemt niet weg dat VNU Exhibitions Europe in het verslagjaar zes nieuwe beurzen heeft aangekondigd, een samenwerking is aangegaan met Libéma en nieuwe online platforms is gestart. In het verslagjaar zijn verder aanzienlijke investeringen gepleegd in online technologie. Deze stappen moeten uiteindelijk leiden tot een data warehouse met profielen van alle beursbezoekers. Deze profielen bieden exposanten de beste garantie op een rendementvolle match met bezoekers. Op jaarbasis registreert of update VNU Exhibitions Europe inmiddels ruim 1 miljoen klantprofielen. De komende jaren zullen deze verder worden verrijkt. Dat verklaart de samenwerking die in het verslagjaar is aangegaan met portals als MyZoover en Quel.nl. Richt de eerste zich op de reiservaring van de consument, Quel.nl zit diep in de maakindustrie. Het synergetisch effect tussen Quel.nl en de vakbeurs ESEF en Techni-Show is duidelijk. Het gaat VNU Exhibitions Europe primair om de ontmoeting die uiteindelijk moet leiden tot sales. Zo n ontmoeting kan tot stand komen op een beurs, maar evengoed via een website of via een Strategie Summit. Het aantal summits is in 2009 verder uitgebreid. Een beurs richt zich op een brede doelgroep, een Strategie Summit richt zich primair op de top uit een branche. Op basis van uitvoerig onderzoek wordt een sector doorgelicht. De resultaten van dit onderzoek worden twee dagen lang door CEO s besproken. In de setting van vertrouwelijkheid worden ervaringen gedeeld, verwachtingen geduid en nieuwe contacten gelegd. VNU Exhibitions Asia Sinds 2000 zijn we actief in China. Mede door een omvangrijk stimuleringsprogramma van de Chinese overheid is er in China sprake van een krachtig herstel, terwijl andere landen kampen met krimp. In het verslagjaar heeft VNU Exhibitions Asia 13 beurzen georganiseerd en is inmiddels bezig haar netwerk in de nieuwe economische regio s zoals Shandong (90 miljoen inwoners) en Chongqing (31 miljoen inwoners) uit te bouwen.

11 9 Jaarbeurs Utrecht Ook Jaarbeurs Utrecht heeft het moeilijk gehad, al heeft de verscheidenheid van activiteiten een dempend effect heeft op de terugval van het rendement. Terwijl de vergadermarkt met een paar procent terugliep, steeg het aantal congressen mede door vele bijeenkomsten over de crisis. Evenementen werden geannuleerd, tegelijkertijd was er sprake van groei in het segment Dance en Muziek. Jaarbeurs Utrecht heeft het jaar uiteindelijk bevredigend afgesloten. Het bedrijf heeft eerder al nieuwe concepten ontwikkeld om het serviceniveau naar de klanten te verhogen. Voor congres- en vergaderbijeenkomsten is het concept meetingmoods ontwikkeld. Uitgangspunt is dat de effectiviteit van een bijeenkomst toeneemt als deze plaatsvindt in de juiste ambiance, met de juiste kleurstelling en overeenkomstig cateringpakket. Klanten ervaren inmiddels de meerwaarde van meetingmoods. Daalde de totale omzet van het congres- en vergadercentrum, deels werd dit gecompenseerd doordat klanten het concept meetingmoods afnamen waardoor de bestedingen per klant stegen. De waarde van productontwikkeling werd in het verslagjaar meer dan ooit bewezen met Jaarbeurs Insperience. Dit concept is gebaseerd op ontzorgen. De specialisten van Jaarbeurs Utrecht nemen beursvoorbereidende en logistieke werkzaamheden uit handen van hun klanten, de beursorganisatoren. Daarnaast kunnen zij conceptmatig adviseren. Voordeel voor de beursorganisator die één of meerdere hallen huurt, is dat hij zijn handen vrij heeft voor salesactiviteiten. Dankzij dit concept is in een aantal gevallen voorkomen dat beursorganisatoren hun halreservering annuleerden. In andere gevallen heeft het ertoe geleid dat de beursorganisator na afloop meer dan tevreden was over het behaalde resultaat.

12 10 V e r s l a g v a n d e d i r e c t i e Jaarbeurs Utrecht heeft in het verslagjaar geïnvesteerd in een bezoekersmarketingsysteem voor beursorganisatoren. Met evisit krijgen zij een krachtig marketingcommunicatie-instrument in handen voor ticketing, beursregistratie en databaseopbouw. In de zomer van 2009 is ook een nieuw parkeersysteem in gebruik genomen waardoor de automobilist afrekent op basis van de geparkeerde tijd. Jaarbeurs Catering Ser vices Harde klappen waren er voor Jaarbeurs Catering Services. Desondanks is het rendement nagenoeg gelijk gebleven. Daarvoor was wel een rationaliseringsproces noodzakelijk. Toen het Jaarbeurs Catering Services begin 2009 duidelijk werd dat het een moeizaam jaar zou worden, zijn de organisatie en de verwachte omzet met elkaar in lijn gebracht. Dit betekent dat de out-of-pocketkosten voor de inhuur van facilitaire artikelen werd gereduceerd tot nagenoeg nul. Tevens is in mei gestart met een centrale planning, waardoor medewerkers maximaal kunnen worden ingezet. Het aantal lege uren is tot een minimum teruggebracht. Ondanks de terugval in omzet is het rendement door het rationaliseringsproces redelijk op peil gebleven. Ook hier geldt: verscheidenheid van producten leidt tot spreiding van risico s. Terwijl de omzet van de complexgebonden catering steeg, kampten twee van de vier partycateraars met problemen. Dit zijn met name de cateraars die actief zijn in de evenementenmarkt. Voor 2010 verwacht Jaarbeurs Catering Services een verdere daling van de autonome omzet. Deze wordt mogelijk gecompenseerd door omzet uit nieuwe cateringactiviteiten van de ss Rotterdam. De exploitatie van dit schip zou aanvankelijk medio 2009 van start gaan. Extra bouwactiviteiten leidden tot uitstel. Het schip is in februari 2010 officieel in gebruik genomen. Jaarbeurs Catering Services is volledig aandeelhouder van de Rotterdamse cateraar van het schip, On Board On Shore. Deze nieuwe activiteiten illustreren de richting die Jaarbeurs Catering Services uitgaat: aanbieder van geïntegreerde hospitalityconcepten.

13 11 Bouwactiviteiten Eind vorig jaar is het Nationaal Actieplan Luchtkwaliteit in werking getreden. Hierdoor zijn we in staat vervolgstappen te zetten in de complexontwikkeling van het Jaarbeursterrein. Deze ontwikkeling hebben we vertaald in de metafoor Hét Dorpsplein van Nederland. Op het complex is er altijd activiteit. De komende jaren worden nieuwe functies toegevoegd aan de oostzijde van het Jaarbeurscomplex: een bioscoop, een hotel en een casino. Tevens ligt er een voorgenomen investeringsvoorstel voor de bouw van een nieuwe Entree Oost, waarmee we een dominant ijkpunt beogen op de kop van het complex. De nieuwe entree met daarboven de ballroom Galaxy is het beginpunt van de as die oost en west met elkaar verbindt. De oostzijde wordt verrijkt met het eerder genoemde trio: bioscoop, hotel en casino. Op de middellange termijn zullen de hallen 1 tot en met 5 plaats maken voor nieuwe bebouwing met kunst-, leisure- en entertainmenten kleinschalige woon- en retailfuncties. Om het verlies aan expositieruimte te compenseren, worden op het parkeerterrein P3 nieuwe kolomvrije expositiehallen gebouwd. Ook in letterlijke zin willen we het Dorpsplein vorm geven. Met de bouw van een nieuwe entree voor het Centraal Station zal het Jaarbeursplein opnieuw architectonisch worden vormgegeven. Het plein wordt over de Croeselaan heen gelegd, dit betekent dat de Croeselaan haar doorgaande functie verliest. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid een overdekte passage te creëren van het station naar Entree Oost van het hallencomplex. Samen met partners willen we het Jaarbeursplein ontwikkelen tot het grootste evenementenplein van Nederland, met aan weerszijden overkappingen. Ver wachting voor 2010 Economen geven aan dat het dieptepunt van de recessie is bereikt. Desondanks zien wij weinig tekenen van herstel. Het is op dit moment niet mogelijk betrouwbare prognoses af te geven over omzet en rendement. Utrecht, 20 mei 2010 Drs. A. Brienen RA

14 12 N i e u w e a c t i v i t e i t e n V N U E x h i b i t i o n s E u r o p e : VSK België Geo-Info Xchange Elektrotechniek België Industry & Automation Paper & Convenience FIGAP / VIV America Latina Installatievakbeurs.nl Vakbeurswonen.nl Animalprotein.net MyZoover Quel.nl Second Home - Zoekuwtweedehuis.nl Fitnessvakbeurs.nl Strategie Summit Industrie Strategie Summit Energie & Utilities Truckworld Show (China) Ildex Vietnam Samenwerking organisatie beurzen Libéma N i e u w e a c t i v i t e i t e n J a a r b e u r s U t r e c h t : Boekenvakbeurs (1ste ed.) Eigen Huis (Ver)Bouwen (1ste ed.) HRM Live (1ste ed.) Kerk & Gemeente (1ste ed.) Naturisme Totaal (1ste ed.) PPT Food (1ste ed.) TelecomExpo (1ste ed.) Beat The Heat Now! - The Live House

15 13 Europa Cantat Utrecht Het Club van Sinterklaas Feest Dommelsch Live38 XXL Wintercircus Utrecht N i e u w i n Artantique Utrecht Beleef Koffie Eigen Huis Interieur Intelligent Energy Disney on Ice Playmobil Planet Giro d Italia - Finish Summer Experience Foto: Deen van Meer Foto s: Joris-jan Bos

16 V N U e x h i b i t i o n s e u r o p e O n d a n k s d e e c o n o m i s c h e c r i s i s h e e f t V N U E x h i b i t i o n s E u r o p e i n z e s n i e u w e b e u r z e n a a n g e k o n d i g d, i s e e n s a m e n w e r k i n g a a n g e g a a n m e t L i b é m a e n z i j n p a r t i c i p a t i e s g e n o m e n i n o n l i n e c o m m u n i t i e s a l s M y Z o o v e r e n Q u e l. n l. Te v e n s z i j n t w e e n i e u w e o n l i n e v a k b e u r z e n g e ï n t r o d u c e e r d. In het verslagjaar waren we met 57 beurstitels, 8 online titels en 6 summits actief in 6 landen. De activiteiten boden 1,5 mln. bezoekers het platform om zich te oriënteren, te informeren en zaken te doen met aanbieders van producten en diensten. Het begrip leadgeneratie l o o p t a l s e e n r o d e d r a a d d o o r a l l e i n i t i a t i e v e n.

17

18 16 V N U E x h i b i t i o n s E u r o p e De economische toekomst zag er begin 2008 in Europa en zeker in Nederland nog veelbelovend uit ondanks problemen in de financiële sector. In die periode formuleerden we onze groeidoelstellingen: verdubbeling van de omzet in Teneinde een belangrijke rol te blijven spelen in het marketing- en salesproces van bedrijven moeten we investeren en daardoor groeien in een grotere diversiteit aan producten en diensten. Alles wat we doen, dient slechts één doel: onze klanten waardevolle salescontacten leveren en interessante maar ook boeiende informatie, oriëntatie- en contactmomenten bieden; 365 dagen per jaar, 24 uur per dag. Via een beurs, via internet, via communities of via Strategie Summits. Recessie Eind september na de val van de Amerikaanse bank Lehman Brothers - greep de crisis in ongekend hoog tempo om zich heen. Net als elk bedrijf hebben we daarvan in het verslagjaar last ondervonden, alhoewel in mindere mate. Dit heeft te maken met de kracht van de producten en de wijze waarop wij ons verkoopproces hebben ingericht. Tijdens de beurs starten we al de verkoop van standruimte voor de volgende editie. Hierdoor was eind 2008 al 70 procent van het geplande volume voor 2009 verkocht. Zeker voor de beurzen die in de eerste helft van het jaar plaatsvonden was er dan ook, op een enkele uitzondering na, geen sprake van omzetverlies. Bezoekcijfers en de waardering van bezoekers en exposanten vertoonden zelfs een stijgende lijn. In de tweede helft van 2009 lag dit anders. De najaarsbeurzen kregen te maken met bedrijven die afzagen van beursdeelname, opties niet wilden omzetten in contracten en zelfs hun deelname wilden annuleren. Uiteindelijk is het volumeverlies beperkt gebleven. Dit is echter niet zonder slag of stoot gegaan. Met name de laatste twee jaar hebben we onze organisatie ingericht op groei en daarop is de structuur en de capaciteit aangepast. De management- en salescapaciteit die bedoeld was voor de groei hebben we deels ook ingezet voor puur klantbehoud. Hierdoor zijn we in staat gebleken om kordaat te acteren. De maximale focus op klantbehoud, en daarmee op continuïteit, heeft uiteindelijk zijn vruchten afgeworpen. Om bedrijven te overtuigen dat beursdeelname een uitstekende investering is, hebben we - zeker voor de najaarsbeurzen - in meer dan vijftig procent van de gevallen onze exposanten ondersteund met advies over hun presentatie, via service calls en persoonlijk contact. Daarbij is vaak afgeweken van standaarden en overgegaan tot het leveren van maatwerk voor exposanten. Hierdoor hebben we twijfelaars grotendeels binnen boord kunnen houden en ook nieuwe klanten aan ons kunnen binden.

19 17 Blijven groeien 2009 is het jaar geworden waarin we hebben moeten balanceren tussen klantbehoud en groei, oftewel focus op de korte termijn zonder daarbij de langetermijndoelstellingen uit het oog te verliezen. Zoals opgemerkt hebben we zwaar ingezet op het behoud van onze klanten. Doel is altijd een kwalitatief hoogwaardig en representatief aanbod. Dat zijn we aan de markt verplicht, gezien de kwaliteit die bezoekers verwachten en de leidende positie die we met onze beurzen innemen. De volgende editie van de beurs wordt altijd gebouwd op het succes van de voorgaande. Net zo belangrijk vinden we onze groeidoelstellingen. Ondanks het economische tij zijn we blijven investeren in randvoorwaarden om te kunnen groeien. Zo zijn we gestart met forse investeringen in ICT via het meerjarenprogramma ICT-Demand om onze databases verder te professionaliseren en te ontsluiten voor interne en externe marketingdoeleinden. Zoals in een catalogussysteem van waaruit we informatie van exposanten naar verschillende media kunnen exporteren en deze op profielniveau kunnen koppelen aan de bezoekersbase, zodat tijdens het registratieproces voor een beurs bezoekers al een interessant aanbod krijgen voorgeschoteld. En in een contentmanagementsysteem, waardoor we social media kunnen integreren in onze websites of - afhankelijk van de doelgroep - content per pagina kunnen variëren. De systemen zijn zo ingericht dat we in staat zijn op termijn de profielen van onze bezoekers op basis van het klikgedrag te verrijken. Het resultaat is duidelijk: we zijn steeds beter in staat exposanten een zekere match te bieden.

20 18 V N U E x h i b i t i o n s E u r o p e Met deze investeringen staan we nog maar aan het begin van nieuwe ontwikkelingen en van een verdere professionalisering van het medium beurs. Vóór het internettijdperk was beursbezoek gestoeld op de verwachting van de bezoeker, tegenwoordig wil de bezoeker vooraf zekerheid over wat hij op de beurs zal zien en vooral ook wie hij zal zien. Niet meer de verwachting, maar de ratio bepaalt of iemand genegen is tot beursbezoek en tot het geven van profielinformatie. Markten worden door internet in hoog tempo transparanter en men wil sneller over relevante informatie kunnen beschikken. Was ICT een aantal jaren geleden nog het exclusieve domein van technici, inmiddels zitten de marketeers aan de knoppen. In navolging van bijvoorbeeld Hyves, Twitter, LinkedIn en Facebook kunnen we in de nabije toekomst de ontwikkeling verwachten van online media-applicaties zoals community sites en leadgeneratie tools. Deze zullen hoe dan ook van invloed zijn op het oriëntatie-, informatie- en beslisproces van bezoekers en het marketing- en salesproces van exposanten. We zien een trend richting het Angelsaksisch model, waarin business niet meer wordt gegund, maar nog puur wordt gedaan op basis van de ratio. Online technologie versterkt deze trend. Juist daarom investeren we in deze technologie en vooral in mensen die deze technologie kunnen vertalen naar leadgeneratie, onze core business. Nieuwe projecten Balanceren tussen klantbehoud en groei. Waar een deel van ons bedrijf zich richt op de eerstkomende beurs, richt een ander deel zich op groei, zoekt nieuwe markten, kijkt in hoeverre we ons dienstenpakket voor de exposant kunnen verbreden, zoekt aansluiting in de regio of oriënteert zich op participatie in bestaande online communities. Dit heeft in 2009 geleid tot de aankondiging van zes nieuwe beurzen in Nederland, België en Mexico, een samenwerking met Libéma en een participatie in twee online platforms. De samenwerking met Libéma sluit aan bij de wens van VNU Exhibitions Europe om toegang te krijgen tot nieuwe klantgroepen in de regio en hier ook nieuwe producten te ontwikkelen. We zijn ons ervan bewust dat informatie in de vorm van klantprofielen een kritische succesfactor is. Op jaarbasis registreren of updaten we inmiddels een miljoen klantprofielen. Met participatie in online platforms als MyZoover (vakantiereviews) en Quel (de plek voor uitbesteding en toelevering van technische producten) zijn we in staat onze profielen verder te verrijken. Ze staan ook symbool voor een andere trend; niet langer positioneren wij ons alleen als beursorganisator, maar als een bedrijf dat 365 dagen per jaar, 24 uur per dag waardevolle salescontacten tot stand brengt.

21 19 d e b e l a n g r i j k s t e g e b i e d e n Health, Education & Retail Ondanks de recessie deden de beurzen in de quartaire sector het goed, de Nationale Onderwijs Tentoonstelling was, uitgedrukt in exposanten- en bezoekersaantallen, groter dan ooit. Over de hele linie groeiden de beurzen met producten en diensten op het gebied van zorg en welzijn. In het verslagjaar lanceerden we naast de online portal Beautyvakbeurs.nl ook Fitnessvakbeurs.nl. De contactfrequentie met de markt, met name met het topsegment, versterkten we met de Strategie Summits Onderwijs en Zorg. Met KindVak en de zeer succesvolle Paper & Convenience organiseerden we twee nieuwe beurstitels. Industrie Gezien de beurscyclus vond in het verslagjaar alleen de driejaarlijkse vakbeurs Logistica plaats. Door de kredietcrisis zijn met name toeleveranciers uit de interne transportbranche zwaar getroffen. Er waren - in samenspraak met de branche - extra inspanningen nodig om een representatieve beurs te organiseren. Eind 2009 zijn we een samenwerking aangegaan met Quel, een bedrijf dat online leadgeneratie aanbiedt aan de maakindustrie. Hierdoor beschikken we over nieuwe profielen. Onze portfolio hebben we versterkt met twee nieuwe beurstitels, die in licentie zijn genomen van Libéma: Energie en Energie in Bouw & Vastgoed. Hiermee hebben we toegang gekregen tot een nieuwe groeimarkt. Bouw & Installatie Als geen ander weerspiegelt naast de industrie ook de bouw- en installatiemarkt het gezicht van de recessie. Nog onberoerd door de crisis was de 27ste Internationale Bouwbeurs begin 2009 een groot succes. Ondanks de problemen in de branche slaagden we er negen maanden later in om samen met de brancheorganisatie FEDET en marktleiders in de branche een kwalitatief goede beurs Elektrotechniek te organiseren. Eind 2009 hebben we met VSK België de eerste voorzichtige stappen gezet in de Belgische bouw- en installatiemarkt. ICT De beurzen voor ICT-professionals zijn gericht op specifieke markten als bouw, zorg, overheid en industrie. Een aantal beurzen richt zich op generieke ICT-onderwerpen zoals ICT Security en -Beheer. De ICT-titels die in co-locatie werden gehouden met de Bouwbeurs, ZorgTotaal en Logistica zijn in het verslagjaar goed ontvangen. De titels Infosecurity, Storage, Linux en Tooling die in het najaar werden gehouden, ondervonden meer last van een terughoudende inves-

22 20 teringsbereidheid. De nieuwe beurs Geo-Info Xchange die zich met name richt op landmeetkunde en geografische informatie werd goed ontvangen. Non-Food Retail De Nederlandse non-food retailmarkt wordt gedomineerd door een handvol spelers die met hun formules het straatbeeld bepalen. De Trade Mart richt zich op detaillisten die inspelen op dat deel van de markt dat de ketens laten liggen. De herpositionering van het segment Jewels & Watches is zo aansprekend dat deze aanpak wordt uitgerold over de sectoren Home & Living en Fashion Essentials. Elk segment krijgt zijn eigen marketing, communicatielijn, faciliteiten en servicebeleving. Jewels & Watches kan zich inmiddels qua aanbod meten met de belangrijkste beurzen in Europa. In het Home & Living-segment hebben we dit jaar het online platform Vakbeurswonen.nl gelanceerd. Travel & Active Lifestylebeurzen als MOTORbeurs Utrecht en Bike MOTION Benelux (+ 21% bezoek) hebben nauwelijks last ondervonden van de economische crisis. Op de Vakantiebeurs 2009 was nog niets van een crisisstemming te merken. Dat neemt niet weg dat de consument zich in toenemende mate online informeert. Daarom hebben we in 2009 in een samenwerking de portal MyZoover met 45 duizend profielen gelanceerd. De crisis heeft wel de hobbybeurzen KreaDoe en de VerzamelaarsJaarbeurs licht geraakt. Een krimpende vraag naar duurzame consumptieartikelen leidde bij de Kampeer & Caravan Jaarbeurs tot een daling in het bezoek. Dit geldt ook voor de markt van tweede huizen, waar wij de beurs Second Home International organiseren en de internet portal Zoekuwtweedehuis.nl exploiteren. Agro De agromarkt wordt in de volle breedte gedomineerd door bedrijven die wereldwijd actief zijn. In de poultry markets zijn we met de internationale titel VIV inmiddels actief in West-Europa, Turkije, Mexico en de sterke groeimarkten Rusland, India, Zuidoost-Azië en China. De negende editie van VIV Asia, die in maart in Bangkok heeft plaatsgevonden, wordt gezien als de meest succesvolle tot op heden met bijna bezoekers afkomstig uit 93 landen en een conferentieprogramma dat door professionals werd bezocht. De activiteiten in Azië zullen worden versterkt via partnerships en door de lancering van regionale agrobeurzen. In het verslagjaar zijn we gestart met de voorbereidingen voor de internet portal Animalproteïn.net.

Beurscijfers 2010. Toelichting

Beurscijfers 2010. Toelichting Beurscijfers 2010 Toelichting Beurzensector klimt uit dal De beurzensector klimt in 2010 uit het diepe dal van 2009, zo blijkt uit de door onderzoeksbureau Respons opgestelde beurscijfers in opdracht van

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam

SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam 15 november 2012 Organisatieoverzicht Groene segment Industriële segment DEELNEMING Kamps de Wild Reesink Staal THR (36%) Reesink Technische Handel Nederlandse

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

i N h O U D Kerngegevens Bericht van de Raad van Commissarissen Verslag van de Directie Nieuwe Activiteiten VNU Exhibitions Europe Jaarbeurs Utrecht

i N h O U D Kerngegevens Bericht van de Raad van Commissarissen Verslag van de Directie Nieuwe Activiteiten VNU Exhibitions Europe Jaarbeurs Utrecht 1 i n h o u d Kerngegevens 3 Bericht van de Raad van Commissarissen 4 Verslag van de Directie 7 Nieuwe Activiteiten 12 VNU Exhibitions Europe 15 Jaarbeurs Utrecht 25 Jaarbeurs Catering Services 31 Overzicht

Nadere informatie

Jaarbeurs van de toekomst

Jaarbeurs van de toekomst Jaarbeurs van de toekomst Herontwikkeling Jaarbeursterrein De herontwikkeling van het Jaarbeursterrein is in 2015 gestart en zal doorlopen tot minimaal 2026. Belangrijk uitgangspunt is dat Jaarbeurs haar

Nadere informatie

ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005

ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005 ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005 V0.3 Inhoud presentatie Highlights Cijfers IFRS Personeel & Organisatie Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 2 Highlights 2005 Omzet gestegen

Nadere informatie

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen PERSBERICHT Rotterdam, 20 april 2010 Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen Nettowinst 10,5 miljoen (2008: 8,7 miljoen) Voorstel slotdividend

Nadere informatie

Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders. 20 april Ralph van den Broek CEO. Novotel Rotterdam Brainpark

Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders. 20 april Ralph van den Broek CEO. Novotel Rotterdam Brainpark Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders 20 april 2016 Ralph van den Broek CEO Novotel Rotterdam Brainpark Inhoud Resultaten Batenburg Techniek Ontwikkelingen in 2015 Per divisie Handel en Assemblage

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest. Meer Rendement Meer Zekerheid Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.nl Kvk: 61887331 2 Onze Visie Uw opgebouwde kapitaal op de bank zetten loont tegenwoordig niet

Nadere informatie

Starters zien door de wolken toch de zon

Starters zien door de wolken toch de zon M201206 Starters zien door de wolken toch de zon drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Starters zien door de wolken toch de zon Enkele jaren nadat zij met een bedrijf zijn begonnen, en met enkele jaren financieel-economische

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Detailhandel in wonen De detailhandel in wonen bestaat uit de volgende branches: woninginrichting (onder te verdelen in meubelspeciaalzaken, woningtextielspeciaalzaken, slaapspeciaalzaken en gemengde zaken),

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2007

Halfjaarcijfers 2007 Halfjaarcijfers 2007 Inhoud presentatie Cijfers Operationele gang van zaken Personeel en organisatie Vooruitzichten 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 1e halfjaar 1e halfjaar Mutatie (x 1000)

Nadere informatie

HAL HARDENBERG GORINCHEM VENRAY

HAL HARDENBERG GORINCHEM VENRAY Directe verkoop noordoost- Kennis en trends beslissingsbevoegd Divers aanbod 21, 22 en 23 mei 2016 Hardenberg Netwerken in 78% bezoekers Naamsbekendheid vergroten Dé inspirerende inkoopbeurs van noordoost-

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS

AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS SOFTWARE DEVELOPMENT EXPERTISE PROFESSIONALS PROCESS AUTOMATISERING Algemene Vergadering van Aandeelhouders 30 mei 2011 1 AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS 1. Opening en mededelingen 2. Jaarrekening en jaarverslag

Nadere informatie

Bakker Hillegom verhoogt omzet met nieuwe webwinkel

Bakker Hillegom verhoogt omzet met nieuwe webwinkel Bakker Hillegom verhoogt omzet met nieuwe webwinkel Bakker Hillegom is het grootste tuinpostorderbedrijf in Europa. Verkoop via internet wordt daarbij steeds belangrijker. The Vision Web heeft voor Bakker

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010 Algemene vergadering van aandeelhouders Hydratec Industries NV Amersfoort 20 mei 2010 Agenda 1. Opening door de Voorzitter 2. Toelichting Directie 2009 3. Goedkeuring Jaarrekening 2009 besluit 4. Vaststelling

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost

Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost JaarbeursUtrecht Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost datum 25 juli 2012 betreft Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost (artikel 3.2 lid a en lid b van de Ministeriele

Nadere informatie

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte Research Kantorenvisie Regio Amsterdam Januari 2010 40% minder opname kantoorruimte De negatieve economische ontwikkelingen in Nederland in 2009 hebben bijgedragen aan een terugval in de opname van kantoorruimte

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

HAL HARDENBERG GORINCHEM VENRAY

HAL HARDENBERG GORINCHEM VENRAY Directe verkoop midden- en west- Nederland Kennis en trends beslissingsbevoegd Divers aanbod 23, 24 en 25 januari 2016 Gorinchem Netwerken in 82% bezoekers Naamsbekendheid vergroten Dé inspirerende inkoopbeurs

Nadere informatie

Meer omzet uit uw beurs- en eventdeelnames!

Meer omzet uit uw beurs- en eventdeelnames! Meer omzet uit uw beurs- en eventdeelnames! Wie wij zijn... ExpoSynergy is een onderdeel van de Online Leads Group (OLG). OLG is opgericht door Mike Stern, bekend door zijn boeken: In drie stappen naar

Nadere informatie

SUCCES 6.000 AMBITIEUZE ONDERNEMERS EN DGA S, 1.000.000 ZAKELIJKE LEZERS 313.000 DECISION MAKERS. ONTMOET BEREIK 2 7, 2 8 E N 2 9 M A A R T 2 0 0 7

SUCCES 6.000 AMBITIEUZE ONDERNEMERS EN DGA S, 1.000.000 ZAKELIJKE LEZERS 313.000 DECISION MAKERS. ONTMOET BEREIK 2 7, 2 8 E N 2 9 M A A R T 2 0 0 7 W E E K VA N D E O N D E R N E M E R 2 0 0 7 2 7, 2 8 E N 2 9 M A A R T 2 0 0 7 JAARBEURS UTRECHT SUCCES ONTMOET 6.0 6. 6.000 AMBITIEUZE ONDERNEMERS EN DGA S, BEREIK 00 1.000.000 ZAKELIJKE LEZERS EN 313

Nadere informatie

Nu met themasponsoring! Dagelijks contact met uw doelgroep! Partnermogelijkheden 2013. ontmoeten inspireren co-creëren

Nu met themasponsoring! Dagelijks contact met uw doelgroep! Partnermogelijkheden 2013. ontmoeten inspireren co-creëren Nu met themasponsoring! Dagelijks contact met uw doelgroep! Partnermogelijkheden 2013 ontmoeten inspireren co-creëren Dagelijks contact met voorschrijvers en opdrachtgevers Materia brengt u in contact

Nadere informatie

Welkom bij de meest veelzijdige evenementenlocatie van Midden-Nederland

Welkom bij de meest veelzijdige evenementenlocatie van Midden-Nederland Welkom bij de meest veelzijdige evenementenlocatie van Midden-Nederland Evenementenlocatie met eindeloze mogelijkheden! Central Studios te Utrecht Evenementenlocatie met mogelijkheden Deze voormalige televisiestudio

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Samen met vertrouwen naar de toekomst

Samen met vertrouwen naar de toekomst Samen met vertrouwen naar de toekomst Als integraal dienstverlener op het gebied van comfort, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid slaagde Unica er voor het tweede jaar op rij in om een forse groei te

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei

Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei Persbericht Hilversum, 19 maart 2012 Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei Vivenda Media Groep NV (VMG) publiceert vandaag haar kerncijfers 2011.

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2011

Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2011 Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2011 Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2011 M I S S I E De missie van Jaarbeurs is het creëren van inspirerende en waardevolle ontmoetingen, in fysieke en virtuele marktplaatsen

Nadere informatie

Shanghai een leidende positie in. complex een multifunctioneel karakter. zullen zorgen voor verdere omzetgroei.

Shanghai een leidende positie in. complex een multifunctioneel karakter. zullen zorgen voor verdere omzetgroei. j a a r v e r s l a g 2 0 0 8 Jaarbeurs Holding opereert als strategische houdstermaatschappij en ondersteunt op het gebied van financiën, juridische zaken, ICT, personeelszaken en organisatie-ontwikkeling.

Nadere informatie

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services BEHEER CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies om de beschikbaarheid van uw platform en daarmee de user experience te verbeteren. Inclusief concrete

Nadere informatie

RECREAVAK + NIEUWE FORMULE VAKBEURS VOOR DE TOTALE RECREATIEBRANCHE

RECREAVAK + NIEUWE FORMULE VAKBEURS VOOR DE TOTALE RECREATIEBRANCHE RECREAVAK VAKBEURS VOOR DE TOTALE RECREATIEBRANCHE 3 e editie + NIEUWE FORMULE 18 + 19 NOVEMBER 2015 ZEELANDHALLEN GOES NIEUW: BEURS Class SERVICE CONCEPT NIEUWE CATERING GRATIS PARKEREN VOORDELIGE TARIEVEN

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

HOSPATILITY FC UTRECHT

HOSPATILITY FC UTRECHT HOSPATILITY FC UTRECHT FC UTRECHT BUSINESS CLUB Geniet van een buitengewone ervaring De FC Utrecht Hospitality programma s zijn een uitstekende gelegenheid om Utrecht en FC Utrecht te beleven. Door het

Nadere informatie

8 & 9 APRIL TT HALL ASSEN INFORMATIEBROCHURE

8 & 9 APRIL TT HALL ASSEN INFORMATIEBROCHURE 8 & 9 APRIL 2014 TT HALL ASSEN INFORMATIEBROCHURE 2014 Netwerken in een sterke regio! Samenwerken, netwerken en op de hoogte zijn van elkaars kennis en kunde is belangrijker dan ooit. Dit besef leeft sterk

Nadere informatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie PERSBERICHT Bussum, 5 november 2015 In aanvulling op het persbericht IEX gaat naar de beurs, dat hedenmorgen is gepubliceerd, informeert MTY Holdings NV middels onderstaand bericht haar aandeelhouders

Nadere informatie

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl Euler Hermes Nederland Corporate Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren en corporate incasso en is onderdeel

Nadere informatie

Factsheet CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau

Factsheet CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau Factsheet CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau We bieden de beste oplossing voor uw content management en klantdialoog Het moment waarop bezoekers en klanten

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Score Ram Mobile Data BV

Score Ram Mobile Data BV Score Ram Mobile Data BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering Versterken en uitbouwen

Nadere informatie

Heating Solutions International BV

Heating Solutions International BV Heating Solutions International BV Score Heating Solutions International BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

Analisten conference call

Analisten conference call Analisten conference call 31 augustus 2012 Financiële kernpunten H1 2012 Geconsolideerde omzet: stijging met 6,7% naar 110,5 miljoen (H1 2011: 103,6 miljoen) Autonome omzetgroei 6,4% Omzet in het groene

Nadere informatie

HALFJAARCIJFERS ICT AUTOMATISERING N.V.

HALFJAARCIJFERS ICT AUTOMATISERING N.V. HALFJAARCIJFERS ICT AUTOMATISERING N.V. 8 september 2006 0 Inhoud presentatie Cijfers Operationele gang van zaken Personeel en organisatie Vooruitzichten 1 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 1e

Nadere informatie

Overheid & ICT. Bezoek onze stand D015 in de Jaarbeurs in Utrecht van 24-26 april 2012.

Overheid & ICT. Bezoek onze stand D015 in de Jaarbeurs in Utrecht van 24-26 april 2012. home introductie easyconference easycomfort scheduling over ons contact Overheid & ICT. Bezoek onze stand D015 in de Jaarbeurs in Utrecht van 24-26 april 2012. Met één klik brengt u iedereen die u wilt

Nadere informatie

Presentatie jaarcijfers 2011

Presentatie jaarcijfers 2011 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie jaarcijfers 2011 Amsterdam, Agenda Kerncijfers 2011 Operationele gang van zaken Financiële gang van

Nadere informatie

Hotels. Rabobank Cijfers & Trends. Trends. Kansen en bedreigingen. Branche-informatie

Hotels. Rabobank Cijfers & Trends. Trends. Kansen en bedreigingen. Branche-informatie Hotels Hotels hebben als hoofdactiviteit het verstrekken van logies. Logiesverstrekkers zonder sterclassificatie (dit loopt van één ster tot vijf sterren) mogen zich geen hotel noemen. Dit geldt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel

Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel wordt bekomen dankzij de structuur van het oppervlak,

Nadere informatie

ICT Automatisering. Jaarcijfers maart

ICT Automatisering. Jaarcijfers maart ICT Automatisering Jaarcijfers 2010 18 maart 2011 www.ict.nl 1 1 Introductie Carlo D Agnolo (1953) Bedrijfskunde - Technische Universiteit Eindhoven Directeur DAF Trucks Directeur Enschede/Sdu B.V. Senior

Nadere informatie

PMS 26 & 27 mei 2010 CMYK

PMS 26 & 27 mei 2010 CMYK 26 & 27 mei 2010 Introductie Bouw mee aan Business ames Bouw mee aan het business game platform voor het bedrijfsleven, het onderwijs én de marketing. Waar HRM professionals, onderwijskundigen en marketeers

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Succesvol zakendoen in een Bourgondische sfeer.

Succesvol zakendoen in een Bourgondische sfeer. Succesvol zakendoen in een Bourgondische sfeer. Neem deel aan horecavakbeurs BBB 2015. 5 T/M 7 OKTOBER 2015 MECC MAASTRICHT WWW.BBBMAASTRICHT.NL PROFITEER VAN HET SUCCES Met een tevreden gevoel kijkt

Nadere informatie

Branchebarometer. Editie 3, Onderzoekstermijn november/december 2013

Branchebarometer. Editie 3, Onderzoekstermijn november/december 2013 Branchebarometer Editie 3, Onderzoekstermijn november/december 2013 Breukelen Januari 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Omzet, bedrijfsresultaat, personeel & economische situatie 4 1.1 Huidige economische

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Gastvrijheid ontmoet recreatie

Gastvrijheid ontmoet recreatie 16-18 November 2015 Bad salzuflen meer informatie > Gastvrijheid ontmoet recreatie uw zakelijk platform! duurzaam inspirerend regionaal Evenementenhal Hardenberg MesseHAL Team Deutschland Energieweg 2

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Postbus 711 3900 AS Veenendaal Kerkewijk 26 3901 EG Veendaal (T) 0318-55 19 60 (F) 0318-55 19 61 (M) info@ingeniousvastgoed.nl (I) www.ingeniousvastgoed.nl Haar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 Nr. 183 BRIEF

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

Mitel User Group. Gijs Borsboom, VP Sales Benelux. 21 mei, 2014

Mitel User Group. Gijs Borsboom, VP Sales Benelux. 21 mei, 2014 Mitel User Group Gijs Borsboom, VP Sales Benelux 21 mei, 2014 Van harte welkom op uw eigen meeting! Agenda van vandaag: Update Mitel & Aastra Gijs Borsboom Update Gebruikersgroep Voorstel en installatie

Nadere informatie

WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING

WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING UW PARTNER IN B2B MARKETING INTELLIGENCE Inleiding Het vak van de B2B marketeer is uitdagend. Sinds de crisis zijn de budgetten structureel verlaagd.

Nadere informatie

Bedrijfspresentatie Movico

Bedrijfspresentatie Movico Movico B.V. Daalder 9 5753 SZ Deurne, Nederland + 31 (0)493 316 409 info@movico.nl www.movico.nl Bedrijfspresentatie Movico ROADSHOWS EXHIBITIONS SPORTS Inhoudsopgave Over Movico De vloot van Movico: unieke

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

KARPI Karpi Group home fashion is het label dat een groep van ondernemingen vertegenwoordigt actief op het gebied van de productie en verkoop van karpetten, kamerbreed/natuur -en fusion bonded tapijt

Nadere informatie

Temmink Bouwprojekten BV

Temmink Bouwprojekten BV Temmink Bouwprojekten BV Score Temmink Bouwprojekten BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

Exploitatie van een platform.

Exploitatie van een platform. Exploitatie van een platform. Exploitatie inspanning en omzet staan in relatie tot uw doelstelling en uw ambitieniveau. Is het community platform vooral een bezoekersmagneet voor de? Is het platform vooral

Nadere informatie

https://insights.abnamro.nl/branche/hotels-2/ Laatste update:: 23 mei 2016

https://insights.abnamro.nl/branche/hotels-2/ Laatste update:: 23 mei 2016 Page 1 of 6 Laatste update:: 23 mei 2016 Page 2 of 6 Hotels Hotels bieden toeristen en zakenreizigers logies en ontbijt aan. Grotere partijen hebben vaak ook een restaurant voor lunch en diner. Binnen

Nadere informatie

HAL HARDENBERG GORINCHEM VENRAY

HAL HARDENBERG GORINCHEM VENRAY Directe verkoop Zuid- Nederland Kennis en trends beslissingsbevoegd Divers aanbod 17, 18 en 19 oktober 2015 Venray Netwerken in 80% bezoekers Naamsbekendheid vergroten Dé inspirerende inkoopbeurs van Zuid-Nederland

Nadere informatie

TALX 2016. The Amsterdam Leadership Xchange 21 en 22 april. Beursinformatie

TALX 2016. The Amsterdam Leadership Xchange 21 en 22 april. Beursinformatie TALX 2016 The Amsterdam Leadership Xchange 21 en 22 april Beursinformatie The Amsterdam Leadership Xchange B.V. WTC F toren 3e verdieping Strawinskylaan 381 1077 XX Amsterdam Tel: +31 20 7239 777 E-mail:

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2012

JAARVERSLAG. Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2012 JAARVERSLAG 2008200920102011 201220132 Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2012 Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2012 1 MISSIE De missie van Jaarbeurs is het creëren van inspirerende en waardevolle ontmoetingen,

Nadere informatie

Customer experience in het digitale tijdperk

Customer experience in het digitale tijdperk Customer experience in het digitale tijdperk Hoe je een klantgerichte organisatie kan bouwen Marketingmanagement is in constante evolutie. Wij leven niet in een veranderend tijdperk, maar in een verandering

Nadere informatie

Lead score. Graydon Lead Insights. Maximaal rendement uit uw B2B-websitebezoek. openheid van zaken

Lead score. Graydon Lead Insights. Maximaal rendement uit uw B2B-websitebezoek. openheid van zaken Lead score Graydon Lead Insights. Maximaal rendement uit uw B2B-websitebezoek. openheid van zaken Maximaal rendement uit uw B2B-websitebezoek. Boost uw B2B-leadgeneratie Slechts 4 tot 11% van al uw websitebezoekers

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv. 20 augustus 2008

Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv. 20 augustus 2008 Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv 20 augustus 2008 Agenda Profiel / Organisatie Kerncijfers tweede kwartaal / eerste halfjaar 2008 Belangrijkste ontwikkelingen 2008 Ontwikkelingen per sector

Nadere informatie

HR Praktijk Dag 2013

HR Praktijk Dag 2013 HR Praktijk Dag 2013 Hét congres om uw organisatie te profileren onder HR-professionals Sponsorkit Datum: Thema: Locatie: 30 mei 2013, www.hrpraktijkdag.nl Kasteel de Vanenburg in Putten Uw persoonlijk

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2013

Presentatie halfjaarcijfers 2013 Presentatie halfjaarcijfers 2013 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2013 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2013 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Valve World Expo 2014: Goede conjunctuur en tevreden exposanten na de derde editie van Valve World Expo in Düsseldorf

Valve World Expo 2014: Goede conjunctuur en tevreden exposanten na de derde editie van Valve World Expo in Düsseldorf Valve World Expo 2014: Goede conjunctuur en tevreden exposanten na de derde editie van Valve World Expo in Düsseldorf Echt uitgelaten was de sfeer onder de 665 exposanten uit 40 Landen, die elkaar ontmoetten

Nadere informatie

LIVE VANUIT AALSMEER LIVE. UNIEK. GESCHIEDENIS. TELEVISIE. EVENEMENTEN

LIVE VANUIT AALSMEER LIVE. UNIEK. GESCHIEDENIS. TELEVISIE. EVENEMENTEN WIJ ZIJN LIVE. UNIEK. GESCHIEDENIS. TELEVISIE. EVENEMENTEN LIVE VANUIT AALSMEER We schakelen nu live over naar Studio s Aalsmeer, dé meest unieke en veelzijdige evenementen en zakelijke locatie van Nederland

Nadere informatie

Strategisch plan 2016-2020

Strategisch plan 2016-2020 Strategisch plan 2016-2020 2 Amsterdam Marketing Strategisch Plan 2016-2020 1. INLEIDING Amsterdam Marketing bestaat drie jaar. Door de fusie van het Amsterdam Toerisme & Congres Bureau, Amsterdam Partners

Nadere informatie

toelichting op FINANCIËLE POSITIE FC Twente

toelichting op FINANCIËLE POSITIE FC Twente toelichting op FINANCIËLE POSITIE FC Twente 1 FINANCIËLE POSITIE Ontwikkeling FC Twente sinds 2007 Investeringsfase Kerncijfers Actuele schuldpositie Consolidatiefase: financieel beleid 2014-2018 Samenvatting

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

We garanderen een stabiele, snelle en schaalbare microsite.

We garanderen een stabiele, snelle en schaalbare microsite. Managed Services Managed Services We garanderen een stabiele, snelle en schaalbare microsite. Microsites vormen een belangrijk onderdeel van online marketing & sales activiteiten. U gebruikt ze meestal

Nadere informatie

Move, Store, Pick, Deliver.

Move, Store, Pick, Deliver. Move, Store, Pick, Deliver. Intralogistieke technologie, material handling oplossingen, logistieke dienstverlening en distributie Creëer een unieke beleving met innovaties en live demo s. logistica-online.nl

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

Factsheet MICROSITE BEHEER Managed Services

Factsheet MICROSITE BEHEER Managed Services Factsheet MICROSITE BEHEER Managed Services MICROSITE BEHEER Managed Services We garanderen een stabiele, snelle en schaalbare microsite. Microsites vormen een belangrijk onderdeel van online marketing

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Met deze sportieve succes namen ook de verwachtingen bij de achterban toe. Het bovengenoemde traject was intensief en het spanningsveld tussen

Met deze sportieve succes namen ook de verwachtingen bij de achterban toe. Het bovengenoemde traject was intensief en het spanningsveld tussen Financiële positie FC Twente heeft in de periode 2007 t/m 2013 op alle functionele gebieden een sterke groei doorgemaakt. De ambitie om de stap te maken van middenmoter naar top 5 club is, door te investeren

Nadere informatie