Inhoudsopgave. Verslag raad van toezicht 1 Kengetallen 3 Voorwoord 5. Inhoudelijk verslag. 1 Missie en strategie 6. 2 Onderzoek en valorisatie 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Verslag raad van toezicht 1 Kengetallen 3 Voorwoord 5. Inhoudelijk verslag. 1 Missie en strategie 6. 2 Onderzoek en valorisatie 7"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014

2 Inhoudsopgave Verslag raad van toezicht 1 Kengetallen 3 Voorwoord 5 Inhoudelijk verslag 1 Missie en strategie 6 2 Onderzoek en valorisatie 7 3 Onderwijs 19 4 Bestuur en organisatie 37 5 Personeel en bedrijfsvoering 41 6 Vooruitzichten voor 2015 en latere jaren 47 Jaarrekening Balans 51 Staat van baten en lasten 52 Kasstroomoverzicht 53 Toelichting financieel resultaat 54 Kengetallen 56 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 57 Overige gegevens 79 Bijlagen 1 Lijst van publicaties 86 2 Voorbeelden van congressen, seminars en presentaties Overzicht bijzondere leerstoelen Nevenfuncties leden college van bestuur UvH (31 december 2014) Prestatieafspraak 104

3 Verslag raad van toezicht Het bestuur van de Stichting Universiteit voor Humanistiek houdt overeenkomstig artikel 9 van de statuten van de stichting als raad van toezicht controle en toezicht op de universiteit. De raad neemt bij zijn optreden de regels van de Code goed bestuur universiteiten (2013) in acht en heeft geconstateerd dat het college van bestuur dat ook doet. De raad is in 2014 zes keer bijeen geweest. In het verslagjaar heeft de raad van toezicht invulling gegeven aan zijn vaste taken, zoals het bespreken en goedkeuren van de jaarlijkse begroting en het instellingsjaarverslag. Hij heeft vastgesteld dat de rijksbijdrage rechtmatig is verworven en doelmatig en rechtmatig is aangewend. Daarbij zijn aanwijzingen van de accountant in acht genomen. De raad heeft tot zijn tevredenheid vastgesteld dat de financiële exploitatie van de universiteit op orde is en dat er in 2014 niet langer sprake meer is van een exploitatietekort. De raad bespreekt ieder kwartaal de financiële resultaten en andere kengetallen van de universiteit, waaronder die ten aanzien van de voortgang van het werk aan de tussen het ministerie van OCW en de universiteit overeengekomen prestatieafspraken. De raad heeft geconstateerd dat de universiteit op koers ligt wat betreft de realisering van de prestatieafspraken. Alleen zijn de door de universiteit bij NWO ingediende onderzoeksvoorstellen nog onvoldoende succesvol. In het verslagjaar heeft de raad de inspanningen op het terrein van de verwerving van middelen uit de tweede en derde geldstroom nader geëvalueerd. De gerealiseerde inkomsten uit de derde geldstroom kunnen naar het oordeel van de raad nog op een hoger niveau worden gebracht. De verwerving van middelen uit de tweede geldstroom blijft echter achter. De raad heeft geconcludeerd dat de universiteit waarschijnlijk succesvoller kan worden door in samenwerking met externe partners NWO-aanvragen in te dienen en heeft het college van bestuur geadviseerd inspanningen daarop te richten. Het college van bestuur heeft aan de raad gerapporteerd over een gesprek over de prestatieafspraken met de reviewcommissie dat in de zomer heeft plaatsgevonden. De raad is tevreden dat de commissie de minister positief heeft geadviseerd over het toekennen van de tweede tranche uit het selectieve budget. Naast de jaarlijks terugkerende thema s heeft de raad een aantal onderwerpen besproken die in 2014 aan de orde waren. De afgelopen jaren werden gekenmerkt door een ingrijpende reorganisatie. De raad heeft met voldoening geconstateerd dat deze nu vrijwel voltooid is. Hij heeft veel waardering voor de wijze waarop dit lastige proces onder leiding van het college van bestuur verlopen is. Er is nu weer ruimte en tijd om de blik op de toekomst te richten. Hij heeft dan ook vanuit deze optiek het strategisch plan voor de universiteit uitvoerig met het college van bestuur besproken. De raad vindt het een goed plan en heeft het met genoegen goedgekeurd. In 2014 heeft aan de universiteit een onderzoeksvisitatie plaatsgevonden. In de voorbereiding daarop heeft de raad van toezicht met het college van bestuur van gedachten gewisseld over de zelfstudie onderzoek die ten behoeve van de visitatie is geschreven. De raad feliciteert de organisatie met de voldoende uitkomst van de visitatie. Hij dankt de medewerkers die met hun grote inzet dit resultaat hebben mogelijk gemaakt. De raad heeft zich gedurende het verslagjaar laten informeren over de voorbereiding van de door de universiteit geregisseerde doorstart van het Humanistisch Historisch Centrum (HHC). Hij heeft geconstateerd dat de doorstart bij de voorgenomen versobering van het ambitieniveau van het centrum 1

4 haalbaar is en dat de financiële risico s daarvan voor de universiteit acceptabel zijn. Hij heeft de doorstartplannen van het college van bestuur daarom goedgekeurd. De raad heeft een door het college van bestuur opgestelde regeling nevenwerkzaamheden goedgekeurd. In 2013 heeft de raad een remuneratiecommissie ingesteld. De hoofdlijnen van het remuneratiebeleid ten aanzien van de leden van het college van bestuur zijn neergelegd in een brief die op 29 juni 2012 door het Netwerk van Levensbeschouwelijke Universiteiten aan de minister is gezonden. De remuneratie van het college van bestuur in 2014 valt binnen de in deze brief gedefinieerde kaders. De raad heeft in het november zijn eigen functioneren geëvalueerd. Hij heeft besloten dat zijn functioneren op een aantal punten aanscherping behoeft en heeft zich voorgenomen aan het begin van elk jaar voor zichzelf een globaal werkplan op te stellen met de aandachtspunten voor het desbetreffende jaar. In mei 2014 is wegens het verstrijken van hun zittingstermijnen afscheid genomen van een drietal leden van de raad van toezicht. Het betreft mevrouw dr. J. Leest, mr. dr. R.G. Louw en drs. J.J. Dijkstra. Voorafgaand aan de werving van nieuwe leden heeft de raad, na overleg met het college van bestuur, het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond voorgesteld de profielen voor zijn leden bij te stellen en daaraan deskundigheid op het gebied van wetenschappelijke onderwijs en onderzoek toe te voegen. De raad heeft bovendien de wervingsprocedure aangescherpt. Er heeft een open werving plaats gevonden. Tot grote tevredenheid van de raad hebben zich daar negentien goede kandidaten voor gemeld. De benoemingsadviescommissie heeft met zeven kandidaten een gesprek gevoerd. De vervolgens voorgedragen kandidaten mr. C.J. Peels, mevrouw drs. M. Slob en prof. dr. J.J. Schippers zijn per 1 mei 2014 door het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond benoemd. Op 31 december 2014 bestond de raad van toezicht uit de volgende leden Dr. B.E. van Vucht Tijssen (voorzitter) Drs. M.J.A.M. Wijnhoven (portefeuillehouder financiën) Mr. C.J. Peels Drs. M. Slob Prof. dr. J.J. Schippers Vanwege het aflopen van zijn zittingstermijn in 2015 heeft de raad van toezicht op voorstel van de rector van de universiteit besloten de heer Gerritsens voor een termijn van twee jaar (tot 1 juli 2017) te herbenoemen als lid van het college van bestuur. Voorafgaand daaraan heeft een uitvoerig functioneringsgesprek met de heer Gerritsen en een informatiebijeenkomst met de universiteitsraad plaatsgevonden. Tegelijkertijd heeft de raad van toezicht het voorstel van het college goedgekeurd om de taken van de heer Gerritsen te beperken tot de bestuurlijke taken en zijn operationele taken over te dragen aan een nieuw te benoemen directeur diensten. Dr. B.E. van Vucht Tijssen Voorzitter van de raad van toezicht 2

5 Kengetallen Eerstejaars studenten Bachelor Humanistiek 1 Master Humanistiek Master Zorgethiek en beleid Premaster traject Hum Premaster traject ZeB n.v.t. n.v.t. Inschrijvingen per 1 oktober Bachelor Humanistiek Master Humanistiek Master Zorgethiek en beleid Premaster traject Hum Premaster traject ZeB n.v.t. n.v.t. Studentenpopulatie per 1 oktober Totaal (incl. premaster) Het betreft hier het totaal aantal inschrijvingen in het eerste jaar van de opleiding op 1 oktober, met uitsluiting van studenten die in het betreffende jaar aan twee of meer opleidingen in het Hoger Onderwijs zijn ingeschreven (= NVAO definitie volledig cohort). 3

6 Rendementen per 31 december (aantallen) Bachelor Humanistiek Master Humanistiek Master Zorgethiek en beleid Premaster traject Hum Premaster traject ZeB Bron: instellingsadministratie Financiële basisgegevens (bedragen x 1000 ) Baten totaal wv. rijksbijdrage Lasten totaal wv. personeel in dienst Resultaat exploitatie wv. fin baten & lasten Balans totaal Eigen vermogen Liquide middelen Solvabiliteitspercentage Current ratio 1, ,9 0,9 0,7 Bron: instellingsadministratie Personeelsbezetting ultimo jaar FTE 65* Bron: instellingsadministratie * Inclusief bijzonder hoogleraren, student-assistenten en gedetacheerden (de 2.2 fte extern gefinancierde bijzondere leerstoelen worden in het verdere jaarverslag niet tot de formatie van de universiteit gerekend.) 4

7 Voorwoord De Universiteit voor Humanistiek vierde in 2014 haar vijfde lustrum. Wij hebben dit bijzondere jaar gebruikt om terug te blikken op de eerste 25 jaar van de universiteit en vooruit te kijken naar de volgende 25 jaar. Wie nieuwsgierig is naar de uitkomsten van deze terug- en vooruitblik, wordt van harte uitgenodigd de website te bezoeken. De inhoud van deze kleurrijke website doet recht aan een eveneens kleurrijk universiteitsverleden en licht een tipje van de sluier naar de toekomst op. Het college van bestuur voelt zich gepast trots op de universiteit en de mensen die haar maken. Met haar door het humanisme geïnspireerde onderzoek naar zingeving en humanisering van de samenleving vult de universiteit een belangrijke niche in het (inter)nationaal academisch landschap. De interdisciplinaire mix van sociale wetenschappen, geschiedenis, filosofie, ethiek en cultuur- en religiewetenschappen, gekaderd in theorievorming voor concrete werkvelden, in combinatie met een al 25 jaar bestaand kritisch engagement, maken de Universiteit voor Humanistiek tot een unieke academische instelling. In 2014 is die positie op vele momenten erkend. Daarvan wil ik er drie met u delen. Wij hebben onze verbondenheid met het internationale humanistische gedachtegoed versterkt met de uitreiking van eredoctoraten aan Amartya Sen, Joan Tronto, en Caroll Ryff. Door ons met hen en hun gedachtegoed te verbinden, bevestigen wij het inhoudelijk belang van ons academisch denken en werken. Het feit dat Amartya Sen bereid was het eredoctoraat zelf in ontvangst te komen nemen, en daarvoor zelfs een ingesneeuwd vliegveld trotseerde, ervaart de universiteit als een bemoediging en een erkenning van het belang van ons onderzoek voor het internationaal humanisme. Wij zijn er trots op dat Evelien Tonkens in 2014 onze geledingen is komen versterken als hoogleraar Burgerschap en humanisering van de publieke sector. Haar onderzoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van de participatiesamenleving versterkt de theorievorming naar de voorwaarden voor een humane samenleving en draagt bij aan het verwezenlijken van de missie van de universiteit. In 2014 heeft de universiteit de onderzoeksvisitatie doorlopen en met positief resultaat afgerond. Een visitatietraject is een moment om gezamenlijk stil te staan bij de kern van het onderzoek dat op de UvH wordt gedaan, de dwarsverbanden te versterken en de blik op de toekomst te richten. Aldus kwam het mooi uit dat het visitatiejaar samenviel met het lustrum. Ik kijk terug op een mooi jaar. Ik realiseer me dat deze resultaten niet bereikt waren zonder de inspanning van onze wetenschappers, ondersteuners en studenten. Op deze plaats wil ik hen dan ook nogmaals bedanken voor hun grote inzet voor deze bijzondere universiteit. Prof. dr. Gerty J.L.M. Lensvelt-Mulders Rector en voorzitter van het college van bestuur 5

8 1 Missie en strategie Missie De Universiteit voor Humanistiek realiseert vanuit haar humanistische inspiratie kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en draagt daarmee bij aan een humane en duurzame samenleving waarin alle mensen een zinvol leven kunnen leiden. Strategisch plan Aan het begin van 2014 is een strategisch plan voor de periode vastgesteld. De universiteit ziet zich de komende jaren voor vier grote uitdagingen gesteld: versterking van het wetenschappelijk profiel van de universiteit versterking van de internationalisering van onderwijs en onderzoek, op een voor de universiteit aanvaardbare schaal versterking van de arbeidsmarktpositie voor afgestudeerde studenten het voortbestaan van de organisatie als zelfstandige universiteit Deze vier thema s zijn richtinggevend voor het beleid Daarbij worden ambities sterker dan eerder gekaderd door de beperkte omvang van de universiteit. Net als veel andere publieke organisaties zoekt zij naar een nieuwe positie en balans in haar relatie met de overheid, de burger en de markt. De universiteit is voor haar inkomsten en accreditatie afhankelijk van de overheid. Als levensbeschouwelijke universiteit komt zij voort uit een beweging van burgers en heeft zij daar nog altijd een taak. In het kader van haar missie zal de universiteit werken aan manieren om de maatschappelijke impact van haar onderzoek te vergroten. 6

9 2 Onderzoek en valorisatie Onderzoek en valorisatie worden uitgevoerd door drie leerstoelgroepen: Culturele Dynamiek, Zorg en Welzijn, en Grondslagen en Methoden. In dit hoofdstuk is allereerst een korte beschrijving van het onderzoek van deze groepen opgenomen. Daarin worden per groep belangrijke publicaties en samenwerkingsverbanden met zowel academische als maatschappelijke partners uitgelicht. Voor een totaaloverzicht van publicaties verwijzen we naar bijlage 1 bij dit jaarverslag. Presentaties, debatten en symposia die het afgelopen jaar plaats vonden op de Universiteit voor Humanistiek, zijn opgenomen in bijlage 2. Bijzondere aandacht is er voor de eredoctoraten die zijn uitgereikt in het kader van het 25-jarig bestaan van de universiteit, en het congres dat ter ere van twee eredoctores werd gehouden. Na een overzicht van kengetallen volgt een aparte paragraaf over valorisatie, zoals uitgevoerd door het praktijkcentrum Zingeving & Professie. Leerstoelgroep Culturele Dynamiek Cultuur omvat niet alleen (uitingen van) tradities en erfgoed, maar gaat ook over wat mensen hopen en verlangen, en waarnaar zij streven. Zo bezien behoort cultuur tot de kern van de humanistiek waarin het immers draait om het streven naar humanisering en zingeving.. De leerstoelgroep hanteert een interdisciplinair perspectief waarin ethische, religieuze, sociaal politiek en esthetische vragen worden gecombineerd vanuit Educatiestudies, Kritische organisatiestudies en Globaliseringstudies. Het onderzoek van de leerstoelgroep richt zich op de ontwikkeling van de ethiek en esthetiek van normatieve professionalisering, en de ontwikkeling van de ethiek en esthetiek van humanisme in de context van globalisering. Hierbij worden ethiek en esthetiek altijd begrepen in hun relatie tot sociaal politieke en levensbeschouwelijke vraagstukken. De groep wil daarmee een bijdrage leveren aan de Europese Grand Challenge Inclusive, Innovative and Reflective Societies. De groep werkt samen met verschillende nationale en internationale academische partners, zoals de Nijmegen School of Management (Radboud Universiteit), de School of Management University of Leicester, partners in het door de Universiteit gecoördineerde netwerk Education for Democratic Intercultural Education, het Amsterdam Centre for the Study of Cultural and Religious Diversity (ACCORD; Vrije Universiteit), het Centre for Religion, Conflict and the Public Domain (CRCPD, Universiteit Groningen), en de Social Science Research Council in New York. De leerstoelgroep maakte in 2014 een begin met het ontwikkelen van het consortium Simagine; social imaginaries in a globalizing world waarin onder andere wordt samengewerkt met het Centre for the Humanities (Universiteit Utrecht), het Centre for Migration and Intercultural Studies (CeMIS; Universiteit Antwerpen), het Pieter Gillis Centrum (Universiteit Antwerpen) en het Centre for Media, Religion and Culture (CMRC, University of Colorado at Boulder, USA). Hierin wordt onder meer voortgebouwd op het werk van het Kosmopolis Instituut, dat vanaf begin 2014 binnen de leerstoelgroep Culturele Dynamiek activiteiten ontplooit als platform voor internationale initiatieven op het terrein van pluralisme. 7

10 Belangrijke maatschappelijke partners waren in 2014: Hivos, HVO, MVO Nederland, Fontys, De Baak, de Stichting Goed Werk en de Politieacademie en School voor Politieleiderschap. De visitatiecommissie beoordeelde in 2014 de levensvatbaarheid van het onderzoek van de leerstoelgroep als very good (4). De commissie heeft veel waardering voor het door de leerstoelgroep gekozen perspectief. Meer informatie vindt u in het rapport van de commissie (zie Enkele van de in 2014 verschenen publicaties zijn: Ewijk, H. van (2014). Omgaan met sociale complexiteit. Professionals in het sociale domein. Amsterdam: SWP. Groot, I. de, Goodson, I. & Veugelers, W.M.M.H. (2014). Dutch Students Democratic Narratives: I know what democracy means, not what I think of it. Cambridge Journal of Education. Suransky, A.C. (2014). Transcending Apartheid in Higher Education: transforming an institutional culture. Race, Ethnicity and Education, sept Wilde, M. de, Hurenkamp, M. & Tonkens, E.H. (2014). Flexible relations, frail contacts and failing demands: How community groups and local institutions interact in local governance in the Netherlands. Urban Studies. De volgende onderzoekers uit de leerstoelgroep ontvingen in 2014 expliciet erkenning voor hun werk: Dr. C. Suransky: voor tweede termijn benoemd als visiting professor aan het Institute for Reconciliation and Social Justice, University of the Free State, South Africa Prof.dr. E. Tonkens: Socrates lezing 2014 van het Humanistisch Verbond, 'De participatiesamenleving inhumaan?' Dr. L. ten Kate: visiting scholar, Queens College, Cambridge University (Erasmus Teaching Programme) Prof.dr. W. Veugelers: benoemd in de Project Advisory Committee van de IEA International Civic and Citizenship Education Study (ICCS 2016) Opening Academisch Jaar met Trudy Dehue Maandagmiddag 1 september 2014 opende rector prof.dr. Gerty Lensvelt het nieuwe academische jaar tijdens een feestelijke bijeenkomst in Ottone. Gastspreker was prof.dr. Trudy Dehue, hoogleraar Theorie en Geschiedenis van de Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij was uitgenodigd door prof.dr. Evelien Tonkens, de nieuwe UvH-hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector. Trudy Dehue publiceerde onlangs het boek Betere mensen. Over gezondheid als keuze en koopwaar. Daarin komen verschillende thema s aan bod die ook een belangrijke rol spelen in het werk van Evelien Tonkens. Betere mensen onderzoekt de opmerkelijke toename van het aantal mensen met een psychiatrische diagnose en concludeert dat er een nog sterker stigma op afwijken dan op stoornissen ligt, omdat anders ook niet zoveel afwijkingen een stoornis hoefden te heten. Net zoals Tonkens zoekt Dehue de oplossing voor maatschappelijke problemen niet in verdere pogingen tot aansturen van het individu, maar in de humanisering van instituties en organisaties. Daarbij legt zij de nadruk op de wetenschappelijke sector. Ze hield een pleidooi voor het behoud van variatie in soorten wetenschap omwille van het behoud van variatie in soorten mensen. Dr. N. Immler is in 2014 met een Aspasia-beurs benoemd tot universitair docent. 8

11 Leerstoelgroep Zorg en Welzijn De leerstoelgroep Zorg en Welzijn concentreert haar onderzoek op geestelijke begeleiding en zorgethiek. Op het gebied van geestelijke begeleiding wordt vooral onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van nieuwe vormen en methoden van geestelijke begeleiding in onder andere de zorg, bij Defensie en bij Justitie. Drie thema s staan centraal: de ontwikkeling van een nieuw theoretisch raamwerk waarin moderne levensbeschouwingen kunnen worden benoemd en onderzocht; de ontwikkeling van vormen van interdisciplinaire samenwerking tussen verschillende institutionele contexten; en het doen van onderzoek naar (de ontwikkeling) van good practices in het geestelijk werk. Op het gebied van zorgethiek wordt vooral empirisch en filosofisch onderzoek gedaan naar humanisering in de gezondheidszorg. Het onderzoek richt zich met name op de kennis van patiënten en hun familie, tot nu toe een ondergewaardeerde bron van kennis. Ook wil de groep kritisch inzicht verwerven in de praktijktheorie en de betekenis van begrippen als actor en verantwoordelijkheid, waarbij de huidige complexiteit van de zorg in beschouwing wordt genomen. De leerstoelgroep wil met dit onderzoek een bijdrage leveren aan twee belangrijke Europese Grand Challenges. Het onderzoek op het gebied van geestelijke begeleiding draagt bij aan het thema Inclusive, Innovative and Reflective Societies en het onderzoek naar zorgethiek aan de Europese uitdaging op het gebied van Health, Demographic Change and Wellbeing. Belangrijke wetenschappelijke partners op het gebied van onderzoek naar geestelijke begeleiding zijn onderzoeksgroepen van de Radboud Universiteit, de Universiteit Groningen, de Vrije Universiteit, de Universiteit Utrecht en de Universiteit Leiden. Voor zorgethiek zijn belangrijke partners onderzoeksgroepen Ethiek aan Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam, het RadboudUMC, en het VUmc. Europese partners zijn het King s College in London, de University Clinic in Munich, het Department of General Medicine of the Catholic University of Leuven, de Sheffield Teaching Hospitals (for Spiritual Counselling Sciences), het Centre for Biomedical Ethics and Law (CBMER) of the Catholic University of Leuven, de Social work faculty at the Baden-Württemberg Cooperative State University Stuttgart, de Philosophical-Theological University of Vallendar (Koblenz), het Center for Medical Ethics, Institute of Health and Society, Faculty of Medicine, University of Oslo, de University Bordeaux Montaigne, de University of Illinois en de University of Georgia. Het Humanistisch Verbond is een belangrijke maatschappelijke partner voor het onderzoek naar geestelijke begeleiding. Voor het onderzoek naar zorgethiek wordt nauw samengewerkt met het Elizabeth Ziekenhuis in Tilburg. In 2014 werkte de groep ook samen met instellingen in Nederland en Duitsland die zijn gespecialiseerd in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De visitatiecommissie beoordeelde in 2014 de levensvatbaarheid van het onderzoek van de leerstoelgroep als very good (4). Ze wijst op de grote potentie en het belang van het onderzoek naar geestelijke begeleiding en zorgethiek. Meer informatie vindt u in het rapport van de commissie (zie Enkele van de in 2014 verschenen publicaties zijn: Nistelrooij, A.A.M. van (2014). Self-sacrifice and self-affirmation within care-giving. Medicine, Health Care and Philosophy, 17 (4),

12 Olsman, E., Willems, D. & Leget, C.J.W. (2014). Should palliative care patients hope be truthful, helpful or valuable? An interpretative synthesis of literature describing healthcare professionals perspectives on hope of palliative care patients. Palliative Medicine, 28 (1), Visse, M.A., Abma, T.A. & Widdershoven, G.A.M. Prof. (2014). Practising political care ethics: can responsive evaluation foster democratic care? Ethics and Social Welfare. Het J.P. van Praag Instituut werd in 2009 opgericht door de Universiteit voor Humanistiek en het Humanistisch Archief. Het legt zich toe op de bestudering van de geschiedenis van het humanisme in Nederland. Er lopen vier promotieprojecten: van Elise van Alphen, Wouter Kuijlman, Rudy Schreijnders en Vincent Stolk. Leerstoelgroep Grondslagen en Methoden De leerstoelgroep Grondslagen en Methoden doet onderzoek naar de humanistische traditie als zingevingkader en focust daarbij op het thema goed ouder worden. Bovendien wordt systematisch onderzocht welke onderzoeksmethoden het meest geschikt zijn voor de humanistiek. De groep wil een specifiek humanistieke bijdrage leveren aan de Europese Grand Challenge Health, Demographic Change and Wellbeing. Op 28 november organiseerde het instituut de goed bezochte studiedag In Staat van besef, over de tragische levensvisie van humanist en vrijdenker Piet Spigt. Ze deed dat in samenwerking met het Humanistisch Historisch Centrum. Er lopen vier promotieprojecten van Belangrijke nationale en internationale wetenschappelijke partners Elise zijn van het Alphen, Institute Wouter for Humanist Kuijlman, Studies Rudy in Washington D.C, het Institute on Aging van de University of Wisconsin Schreijnders in Madison en Vincent en Stolk. met het Department of Psychology, Health and Technology van de universiteit Twente. Het Institute on Aging Op 28 november werd in samenwerking wordt geleid door prof. dr. Carol D. Ryff, die begin 2014 van de universiteit met het Humanistisch een eredoctoraat Historisch in ontvangst nam. Centrum de zeer druk bezochte studiedag In Staat van besef over de Belangrijke maatschappelijke partners zijn het Humanistisch Verbond, tragische Humanitas, levensvisie Vilans, van humanist de Gemeente en Utrecht en het Exptertisenetwerk Levensvragen en Ouderen. vrijdenker Piet Spigt gehouden. In 2014 is prof. dr Jan Baars benoemd tot voorzitter van het Humanities and Arts Committee of the Gerontological Society of America. Hij werd eveneens benoemd tot 'Fellow of the British Academy of Social Sciences'. De visitatiecommissie heeft in 2014 de levensvatbaarheid van het onderzoek van de leerstoelgroep als good (3) beoordeeld. Meer informatie vindt u in het rapport van de commissie (zie Enkele van de in 2014 verschenen publicaties zijn: Laceulle, H. & Baars, J. (2014). Self-realization and cultural narratives about later life. Journal of aging studies, 31, Vaart, W. van der, Glasner, T.J. & Belli, R.F. (2014). Tailoring data collection methods to hard-toexamine populations: the use of life events as recall aids in survey research. International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, 6 (1), Dohmen, L.J.M.C. (2014). Wider die Gleichgültigkeit. Plädoyer für eine moderne Lebenskunst. Zürich: Rüffer & Rub. 10

13 Eredoctoraten voor Nobelprijswinnaar Amartya Sen, Carol Ryff en Joan Tronto Woensdag 29 januari 2014 vierde de universiteit haar vijfde lustrum met de Dies Natalis A meaningful life in a just society. Tijdens deze plechtigheid werden eredoctoraten uitgereikt aan drie gerenommeerde wetenschappers, die ieder een grote inspiratiebron zijn voor het onderzoek en onderwijs van de universiteit: *Prof.dr. Amartya Sen, hoogleraar filosofie en economie aan Harvard University, ontving in 1998 de Nobelprijs voor Economie. Van 1998 tot 2004 was hij Master of Trinity College in Cambridge. Hij is een veelzijdig academicus en invloedrijk denker, en mede bekend om de zogenaamde Capability approach, een filosofisch model om over vrijheid en gelijkheid na te denken. Ook stond hij aan de wieg van een van de belangrijkste alternatieve welvaartsmetingen, de Human Development Index van de Verenigde Naties. *Psychologe prof.dr. Carol Ryff is hoogleraar aan de University of Wisconsin en directeur van het Institute on Aging, waar ze onder meer het onderzoeksproject MIDUS coördineert, een longitudinale studie naar ouder worden. *Prof.dr. Joan Tronto, werkzaam aan de vakgroep politicologie van de Universiteit van Minnesota, schreef in 1993 het invloedrijke Moral Boundaries. Ze is vooral bekend vanwege haar theorie van de zorgethiek, waarin ze een aantal tekorten blootlegt van de algemene ethische theorie. Gasenbeek, A., Coster, W. & Coomans, A. (Eds.). (2014). In het licht van de wereldliteratuur; een humanistische bloemlezing. Breda: Papieren Tijger. Gasenbeek, A. (Ed.). (2014). Piet Spigt. Humanist onder de vrijdenkers en vrijdenker onder de humanisten (Humanistisch Erfgoed, 18). Breda: Papieren Tijger. De publicatie van Laceulle en Baars is verschenen in een belangrijk wetenschappelijk tijdschrift over ouder worden. Het is een goed voorbeeld van de samenwerking tussen een promovenda en een hoogleraar. In het artikel wordt een belangrijke verbinding gemaakt tussen de narratieve benadering van individuele zingeving enerzijds en culturele narratieven (social imaginaries) anderzijds. Het artikel van der Vaart gaat over een voor onderzoek naar ouder worden belangrijk probleem dat ook voor veel ander UvH onderzoek relevant is. Het artikel behandelt hoe moeilijk bevraagbare groepen mensen toch adequaat onderzoek kan worden gedaan. Het boek van Dohmen is van belang omdat het zijn onderzoek naar levenskunst nu ook internationaal positioneert. In het boek is een hoofdstuk over goed ouder worden opgenomen. Tot slot zijn worden met de door Gasenbeek samengestelde bundels belangrijke resultaten van onderzoek naar de geschiedenis van het humanisme in Nederland voor een breed publiek toegankelijk gemaakt. Onderzoekers van de leerstoelgroep hebben hun onderzoek in 2014 gepresenteerd op twee belangrijke internationale congressen op het gebied van gerontologie: ENAS 8th International Conference on Cultural Gerontology, April 2014, National University of Ireland, Galway (ENAS = European Network in Aging Studies) GSA Annual Scientific Meeting 5-8 November 2014, Washington DC (GSA = Gerontological Society of America) Wander van der Vaart, universitair hoofddocent methodologie, is verkozen tot bestuurslid van de methodologiedivisie van de International Sociological Association (ISA), internationaal gezien hét samenwerkingsverband van de sociologische wetenschap. Onderzoeksvisitatie In 2014 zijn het onderzoek en de opleiding van promovendi beoordeeld door een internationale visitatiecommissie. De 11

14 Lustrumcongres Ter ere van de eredoctoraten van Carol Ryff en Joan Tronto organiseerde de universiteit het internationale congres A meaningful life in a just society, Investigating Well-Being and Democratic Caring, op 30 en 31 januari De eredoctores verzorgden keynotes en onderzoekers deelden hun bevindingen over zorgethiek en studies naar welzijn en goed ouder worden in panelsessies. beoordeling betrof de periode 2008 tot en met Het beoordelingstraject werd georganiseerd door Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De commissie bestond uit: Prof. Marcel Barnard, Professor of Practical Theology, Protestant Theological University, the Netherlands, Chair Prof. Chris Gastmans, Professor of Medical Ethics, Catholic University of Leuven, Belgium Prof. Helen Haste, Professor Emeritus of Psychology, University of Bath, United Kingdom Prof. Stephen Linstead, Professor of Critical Management, University of York, United Kingdom Prof. Guido (Guy) Vanheeswijck, Professor of Metaphysics, Philosophy of Culture and Philosophy of Religion, University of Antwerp, Belgium De commissie beoordeelde de kwaliteit, productiviteit en de relevantie van de vier onderzoeksprojecten die in 2012 werden afgesloten, als 'good' (3) tot 'very good' (4). Datzelfde geldt voor de beoordeling van de levensvatbaarheid van het onderzoek dat met ingang van 2013 in de drie nieuw gevormde leerstoelgroepen is voortgezet. De commissie bevestigt in haar rapport het grote belang van de graduate school en erkent dat deze sterk bijdraagt aan de versterking van ons onderzoek in het algemeen en het leggen van verbindingen met belangrijke maatschappelijke velden in het bijzonder. De commissie steunt de plannen van de universiteit voor de verdere internationalisering van het onderzoek, de intensivering van de samenwerking met een selectie van academische en maatschappelijke partners. De universiteit maakt graag gebruik van de suggesties die de commissie op deze punten doet. Dat geldt ook voor het advies van de commissie om funding strategieën én strategieën voor de vergroting van de maatschappelijke zichtbaarheid en betekenis van ons onderzoek te ontwikkelen. U vindt het rapport van de commissie op onze website: Wetenschappelijke integriteit In 2014 zijn geen klachten voorgelegd aan de commissie wetenschappelijke integriteit noch aan de Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit. Gedurende het verslagjaar was prof. dr. R.P. Hortulanus de aan de universiteit verbonden Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit. De aansluiting bij het Landelijke Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) van de KNAW is in januari 2014 formeel bekrachtigd. Op uitnodiging van de KNAW heeft de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit een bijdrage geleverd aan de adviesbrief van de KNAW aan de Nederlandse universiteiten omtrent zelfplagiaat. Verder hebben de rector, beleidsadviseur onderzoek en valorisatie en de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit deelgenomen aan het seminar dat de KNAW ter gelegenheid van het 10- jarig bestaan van het LOWI organiseerde. 12

15 Promoties en promovendi Eind 2014 waren aan de universiteit 103 actieve promovendi geregistreerd. In 2013 nam twee derde van hen deel aan het opleidingsprogramma van de graduate school. (Zie hoofdstuk 3 over onderwijs.) Actieve promovendi per graduate school Overig Totaal Werknemer-promovendi Contractpromovendi Buitenpromovendi Totaal In 2014 vonden tien promoties plaats. Eén promovendus was deelnemer van de graduate school en zes promovendi hadden deelgenomen aan het voormalig PhD-programma Meaning in Organisation. Kengetallen onderzoek Totaal per Gemiddelde onderzoekstijd 3 Wetenschappelijk personeel (WP) 31,16 FTE 11,06 FTE Bijzonder hoogleraren (BHL) 2,40 FTE 1,06 FTE Promovendi in dienst (P) 3,90 FTE 2,52 FTE Totaal 37,46 FTE 14,64 FTE Dissertaties Internationaal Totaal Intern; aan eigen instelling voorbereid 8 10 Wetenschappelijke publicaties Artikelen in gerefereerde tijdschriften Artikelen in gerefereerde proceedings Wetenschappelij k personeel Bijzonder hoogleraren Promovendi Totaal Int Totaal Int Totaal Int Totaal Int Totaal Artikelen in proceedings Artikelen in bundels Monografieën Overige resultaten Wetenschappelijk personeel Bijzonder hoogleraren Promovendi Totaal Int Totaal Int Totaal Int Totaal Int Totaal Redactie bundels Redactie themanummers tijdschriften Momentopname per van totale omvang staf (onderwijs, onderzoek en overig) 3 Gemiddelde onderzoekstijd over heel 2013 en gecorrigeerd voor ziekte. 4 Ontdubbeld voor zover één of meer publicaties samen zijn geschreven door een staflid, bijzonder hoogleraar en/of promovendus. 13

16 Artikelen in tijdschriften Recensies Oraties In 2014 is het aantal artikelen in internationaal gerefereerde wetenschappelijke tijdschriften fors toegenomen. Zie tabel hieronder. In de tabel wordt onderscheid gemaakt tussen artikelen in tijdschriften met een hoge (bovengemiddelde) impactfactor enerzijds, en tijdschriften zonder impactfactor of met een lage impactfactor anderzijds. Artikelen in tijdschriften met hoge impactfactor Artikelen in tijdschriften met lage of geen impact factor Gemiddeld Total Artikelen in geselecteerde tijdschriften 5 3 (25%) 3 (19%) 6 (30%) 4 (21%) 6 (26%) 12 (60%) 5.7 (31%) 12 (25%) Verantwoording prestatieafspraak onderzoek De belangrijkste onderdelen van de met betrekking tot onderzoek gemaakte prestatieafspraak zijn de verwerving van wetenschappelijke prijzen en beurzen (1), de verwerving van inkomsten uit de tweede geldstroom (2), het publiceren van artikelen in internationale gerefereerde tijdschriften (4) en het aantal dissertaties (8). Voor de verwerving van prijzen en beurzen werd in ook 2014 gericht ingezet op de vernieuwingsimpuls. Net als in 2013 zijn in 2014 twee VENI aanvragen ingediend die beide zijn afgewezen. Het is in 2014 ook in andere opzichten nog niet voldoende gelukt om inkomsten te verwerven uit de tweede geldstroom. Van de zes aanvragen (waaronder de hiervoor bedoelde twee VENI aanvragen) is er één gehonoreerd. Het betreft een subsidie in het kader van de regeling Promotiebeurzen voor leraren. Verder zijn in 2014 bij ZonMw twee projectideeën (vooraanvragen) ingediend die nog in behandeling zijn. Het aantal artikelen in internationaal gerefereerde wetenschappelijke tijdschriften is zoals ook hiervoor al bleek in 2014 zeer sterk toegenomen. Daarmee is reeds in 2014 het in 2015 te bereiken niveau behaald. Zoals hierna zal worden geadstrueerd bevindt het aantal publicaties voor professionals en een breder publiek zich inmiddels vrijwel binnen de bandbreedte die de universiteit zich voor 2015 ten doel stelde. Waarmee per saldo een veel betere balans is ontstaan tussen het delen van resultaten met wetenschappelijke peers enerzijds en professionals en een breder publiek anderzijds. 5 De leerstoelgroepen hebben voorkeurstijdschriften geselecteerd. 14

17 Het aantal dissertaties is in absolute zin in 2015 verder toegenomen naar 10. Omdat de universiteit in 2015 over ruim 3 fte meer onderzoekstijd van stafleden kon beschikken, is het aantal dissertaties per 1 fte onderzoekstijd afgenomen. Prestatieafspraken Wetenschappelijke prijzen en beurzen 2. Deelname aan onderzoeksnetwerken 3. Onderzoeksinkomsten uit competitieve subsidieprogramma s 4. Artikelen in internationale gerefereerde tijdschriften per 1 FTE (alleen WP 8 ) 5. Artikelen in Nederlandstalige gerefereerde tijdschriften per 1 FTE (alleen WP) 6. Monografieën per 1 FTE Bundels per 1 FTE art. in bundels per 1 FTE (alleen WP) 7. Congresbijdragen in proceedings (alleen WP) 8. Dissertaties (per 1 FTE WP) 1 prijs - 1 prijs 2 aanvragen VI (afgewezen) 2 aanvragen VI (afgewezen) 1 beurs i.h.k.v. de VI ,6 % 7 0,3% 0,4% 0,2% 1,1% 2,6 2,1 2,4 3,1 3 0,3 0 0,5 0,2 0,25 0,35 0,6 0,4 2,8 0,1 0,6 1,4 0,1 0,3 1,6 0,4 0,3 1,2 0,5-0,7 0,3-0,5 2,5-2,7 0,6 0,7 0,3 0,2 0,6-0,8 1,0 0,8 1,0 0,9 1,25 Valorisatie Het praktijkcentrum Zingeving & Professie De universiteit heeft het grootste deel van haar derde geldstroom activiteiten ondergebracht in het praktijkcentrum Zingeving & Professie. De missie van dit praktijkcentrum is bij te dragen aan processen van zingeving en humanisering in beroepspraktijken en organisaties. Dit doet het centrum door middel van trainingen, programma s, workshops, theater, conferenties, coaching en opdrachtonderzoek. Trainingen en programma s In 2014 verzorgde het praktijkcentrum vier trainingen op het gebied van kwalitatieve onderzoeksmethoden: drie trainingen Atlas.ti, een inleiding (op basis van open inschrijvingen en in 6 Sommige cijfers zijn gecorrigeerd na het tot stand komen van de prestatieafspraak. Zie bijlage 5 voor een verantwoording. 7 Als percentage van de totale inkomsten. 8 Hier is steeds alleen de input (in gemiddelde onderzoekstijd per kalenderjaar) en de output van het wetenschappelijk personeel geteld. Input en output van promovendi zijn buiten beschouwing gelaten. 15

18 company voor Avans Hogeschool en TU Delft) en een training Kwalitatief Interviewen (in company voor de Gemeente Utrecht). Ook organiseerde het praktijkcentrum de masterclasses Kritische Organisatiefilosofie, het inspiratieprogramma Zingeving en Macht in Organisaties en de trainingen Motiverende Gespreksvoering en Wervelende Werkvormen. Nieuw in het aanbod van het praktijkcentrum is de vijfdaagse cursus Academisch Schrijven en Publiceren, de cursus is in samenwerking met de leerstoelgroep Grondslagen & Methoden ontwikkeld. Tevens is het zesdaagse inspiratieprogramma Begeleiding bij Levensvragen ontwikkeld in samenwerking met de leerstoelgroep Zorg & Welzijn. Zo n 75 professionals hebben deelgenomen aan de programma s. Zij waren werkzaam bij onder andere Achmea, Enexis, Gemeente Amsterdam, Gemeente Utrecht, GGZ Drenthe, Hogeschool Leiden, Marnix Academie, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Veiligheid, PGOsupport, University of Amsterdam en Veiligheidsregio Utrecht. Ook is er een vierdaagse in company training voor de Humanistische Uitvaartbegeleiding verzorgd. Lezingen, colleges en workshops Medewerkers van de universiteit verzorgden via het praktijkcentrum lezingen, colleges en workshops in opdracht van onder meer Academie Spirituele Integratie, Christelijke Geestelijke Gezondheidszorg, Defensie, Gemeente Utrecht, HAN Hogeschool, Hilverzorg, Hogeschool van de Kunsten, Hospice Bardo, Humanistisch Verbond, IZO Twente, Leerhuizen Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Leiderschapshuis, Marnix Academie, NIM Maatschappelijk werk, Ockham Academie, Palliatieve Zorg, Sociaal Fonds van de Kennis Sector, St. Jansdal Ziekenhuis, Studium Generale, Thara Organisatieontwikkeling en Vereniging voor Haptotherapeuten. Ook verzorgden zij vier colleges in het kader van de Humanistiek 3.0 Collegereeks. Zo n 100 deelnemers hebben de colleges bijgewoond. Coaching Het praktijkcentrum begeleidde individuele coaching- en supervisietrajecten voor medewerkers van Avans Hogeschool, Bibliotheek Rotterdam en Zorgspectrum Het Zand. Opdrachtonderzoek Dr. W. van der Vaart deed in samenwerking met Zingeving & Professie opdrachtonderzoek bij Vilans ten behoeve van het Expertisenetwerk Levensvragen. Het onderzoek betrof het leveren van een bijdrage aan de zorgstandaard omgaan met levensvragen. Conferenties en symposia In 2014 organiseerde het praktijkcentrum de lustrumconferentie van de Universiteit voor Humanistiek A Meaningful Life in a Just Society, met 100 bezoekers. Het centrum organiseerde samen met dr. Ton Jorna het symposium In Wetenschap van de Ziel, met 130 bezoekers. Met prof. dr. Frans Vosman heeft het praktijkcentrum de internationale conferentie An Inquiry into Theories of Practice georganiseerd, met 90 bezoekers. Met prof. dr. Anne Goossensen organiseerde het praktijkcentrum het symposium Onder de glazen stolp, met 130 bezoekers. Toetstheater Het Toetstheater is een groep trainer acteurs waarmee het praktijkcentrum samenwerkt. Zij spelen casuïstiek uit met regieaanwijzingen uit het publiek. Het Toetstheater verzorgt voorstellingen in 16

19 zorgorganisaties. In 2014 heeft het centrum vijf opdrachten van zorgorganisaties verworven en uitgevoerd. Het Toetstheater verzorgde optredens bij Amerpoort, Hospices Bennekom en Ede, Máxima Medisch Centrum en Zorggroep Elde. Kengetallen valorisatie Vakpublicaties WP BHL P totaal Artikelen in tijdschriften Artikelen in proceedings Artikelen in bundels Monografieën Rapporten Populariserende publicaties WP BHL P Totaal Artikelen in tijdschriften Artikelen in proceedings Bijdragen in week- of dagbladen Monografieën Artikelen in bundels Overige resultaten tbv professionals en WP BHL P Totaal een breder publiek Redactie bundels Redactie themanummers tijdschriften Recensies Prestatieafspraak valorisatie Het aantal beroepsgerichte en populariserende publicaties bevindt zich nu vrijwel binnen de bandbreedte die de universiteit zich voor 2015 tot doel stelde. Resultaten van onderzoek worden nog steeds doelbewust en substantieel gedeeld met professionals en met een breder publiek. De inkomsten uit contractonderwijs zijn in 2014 gedaald. In 2014 zijn de inkomsten uit contractonderzoek gelijk gebleven ten opzichte van Het aantal masterstudenten dat een scriptie schrijft op basis van een onderzoek dat een externe gebruiker ten goede komt is flink toegenomen. 9 Ontdubbeld voor zover één of meer publicaties samen zijn geschreven door een staflid, bijzonder hoogleraar en/of promovendus. 17

20 Verankering valorisatie Minimaal 2,5% publieke middelen onderzoek wordt aan valorisatie besteed 2. Beroepsgerichte publicaties per 1 FTE (alleen WP 12 ) % van totaal aantal publicaties populariserende publicaties per 1FTE (alleen WP) % van totaal aantal publicaties 3. Inkomsten uit contractonderwijs 4. Inkomsten uit onderzoekscontracten met Nederlandse bedrijfsleven of overheid 6,1 44,2% 1,9 5,9 43,1% 1,8 4,4 38,6% 0,8 14,7% 12,8% 7,1% 5,2% 5,5% 5,7% 5,4% 7,5% 2,9% 3,5% 2,9% 2,9% 5% 5. Externe afstudeeropdrachten 0% 3,4% 0% 12% 5% 6. Leerstoelen 19% 29% 31,2% 26,2% max. 30% (mede)gefinancierd door het bedrijfsleven of stichtingen (FTE BHL als percentage van totaal FTE HL) Omvang Technology Transfer 2% 0% 6,9% 7,2% 5% Unit 8. Programma s voor continue professionele ontwikkeling per 1 FTE WP 14 1,7 1,4 1,4 0,8 3 25%-45% publicaties is beroepsgericht of populariserend 10 Sommige cijfers zijn gecorrigeerd na het tot stand komen van de prestatieafspraak. Zie bijlage 5 voor een verantwoording. 11 In de loop van 2015 wordt door de stuurgroep Governance en Financiën (SGF) van de VSNU vastgesteld hoe één en ander moet worden berekend. 12 Hier is steeds alleen de input (in gemiddelde onderzoekstijd per kalenderjaar) en de output van het wetenschappelijk personeel geteld. Input en output van bijzonder hoogleraren en promovendi zijn buiten beschouwing gelaten. 13 Momentopname per Totale taakstelling WP (onderwijs, onderzoek, overig) exclusief promovendi en bijzonder hoogleraren. Momentopname per

Inhoudsopgave. Inhoudelijk verslag. Jaarrekening 2013. Bijlagen. Verslag Raad van Toezicht 3 Kengetallen 5 Voorwoord 7

Inhoudsopgave. Inhoudelijk verslag. Jaarrekening 2013. Bijlagen. Verslag Raad van Toezicht 3 Kengetallen 5 Voorwoord 7 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave Verslag Raad van Toezicht 3 Kengetallen 5 Voorwoord 7 Inhoudelijk verslag 1 Missie en strategie 9 2 Onderzoek & Valorisatie 10 3 Onderwijs 22 4 Bestuur en organisatie 39

Nadere informatie

Kerncijfers. Onderwijs. Onderzoek [ 6 ]

Kerncijfers. Onderwijs. Onderzoek [ 6 ] [ 6 ] Kerncijfers Onderwijs Studenten 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Instroom propedeuse bachelor 3.857 4.153 4.541 5.222 4.937 Deelnemers excellentie 7,2% 6,3% 6,0% 7,9% 10,4% Contacturen

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK

g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK De Graduate School van de Universiteit voor Humanistiek (UvH) biedt een vierjarige promotieopleiding, die uitmondt in een wetenschappelijk proefschrift

Nadere informatie

Eindadvies Theologische Universiteit Apeldoorn 24 oktober 2016

Eindadvies Theologische Universiteit Apeldoorn 24 oktober 2016 Eindadvies Theologische Universiteit Apeldoorn 24 oktober 2016 1. Inleiding De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van: de prestatieafspraak zoals vastgelegd in de beschikking van 3

Nadere informatie

Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities. 19 februari 2015

Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities. 19 februari 2015 Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities 19 februari 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Basisgegevens hbo-bacheloropleidingen 4 2.1 Voltijd hbo-ba 4 2.2 Deeltijd en duaal hbo-ba 5 3 Basisgegevens

Nadere informatie

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Deel 2 Opleidingsspecifiek deel: Master Theologie Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2010

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2010 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs februari 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie over het

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Bijlage: het programma 1 Bachelor-opleiding Sociologie 2016/2017 Artikel

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl

Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl Pagina 1/5 Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl Aan: TU Delft, College van Bestuur Van: Betreft: Prestatieafspraken TU Delft Datum: 2 januari 2011

Nadere informatie

Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen De periode nader bekeken

Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen De periode nader bekeken Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen De periode 2006-2011 nader bekeken Jos Beishuizen Diana Dolmans Jan van Driel Iwan Wopereis Jeroen van Merriënboer Onderwijs Research Dagen 2012,

Nadere informatie

STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN

STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN Inhoud Eindkwalificaties... 2 Afstudeerrichtingen... 3 Structuur van de opleiding... 3 Beroepsperspectief... 3 Excellentietraject... 4 Toelating en inschrijving...

Nadere informatie

Advies Universiteit van Tilburg

Advies Universiteit van Tilburg Advies Universiteit van Tilburg De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Universiteit van Tilburg (hierna UvT) dat het College van Bestuur met zijn brieven van

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Mei 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding Op 19 mei 2015 hebben de hogescholen hun strategische agenda #hbo2025: wendbaar & weerbaar1

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Geschiedenis. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Geschiedenis. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2009

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2009 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs februari 2009 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie over het

Nadere informatie

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour In deze bijlage zijn feiten en cijfers opgenomen over het hoger onderwijs die illustratief kunnen zijn voor de discussies in de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Rapportage Duurzame Geesteswetenschappen

Rapportage Duurzame Geesteswetenschappen Rapportage Duurzame Geesteswetenschappen Universiteit Faculteit(en) Decaan Rapportage tot en met 2014 Datum van indiening Contactpersoon Rapportage Duurzame Geesteswetenschappen Blad1 Nadere toelichting

Nadere informatie

7 januari Beste Collega s en studenten,

7 januari Beste Collega s en studenten, 7 januari 2014 Beste Collega s en studenten, Voor ons ligt 2014, een heel nieuw jaar om te besteden aan onderzoek en onderwijs aan ontwikkeling van kennis en aan delen van kennis met elkaar en met de ons

Nadere informatie

TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN

TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN December 2016 In de wet Kwaliteit in Verscheidenheid is met ingang van het studiejaar 2014/2015

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Monitor beleidsmaatregelen 2014. Anja van den Broek

Monitor beleidsmaatregelen 2014. Anja van den Broek Monitor beleidsmaatregelen 2014 Anja van den Broek Maatregelen, vraagstelling en data Beleidsmaatregelen Collegegeldsystematiek tweede studies uit de Wet Versterking besturing inclusief uitzonderingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

Expertisecentrum E-QUAL. Inhuldiging E-QUAL leerstoelen

Expertisecentrum E-QUAL. Inhuldiging E-QUAL leerstoelen Expertisecentrum E-QUAL Inhuldiging E-QUAL leerstoelen 20 november 2014 Expertisecentrum E-QUAL URL: fmw.hogent.be/e-qual Coördinator: dr. Jessica De Maeyer Opgericht in de loop van het AJ 2011-2012 Is

Nadere informatie

Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie BIJLAGE 3 Achtergrondinformatie Diplomarendement Daling diplomarendement voltijd hbo-bacheloropleidingen De trend die de Inspectie van het Onderwijs de afgelopen jaren signaleerde in het hbo zet door:

Nadere informatie

Afgestudeerden en uitvallers in Avans en het hoger beroepsonderwijs

Afgestudeerden en uitvallers in Avans en het hoger beroepsonderwijs Leer- en Innovatiecentrum Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg NOTITIE ons kenmerk IR24052017 contactpersoon Daniël Rijckborst telefoon 0610359505 onderwerp Factsheet Vereniging Hogescholen e-mail d.rijckborst@avans.nl

Nadere informatie

Onderwijs; verplichte indicatoren

Onderwijs; verplichte indicatoren RC schets: overzicht van gebruikte indicatoren en bronnen Onderwijs; verplichte indicatoren Kwaliteit /excellentie: Studentenoordeel over de opleiding in het algemeen Studentenoordeel over de opleiding

Nadere informatie

BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN

BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN VOORLICHTING BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP > Wat is Bestuurs- en organisatiewetenschap (B&O)? > Zo zit je opleiding in elkaar

Nadere informatie

Public Administration Arbeidsmarkt

Public Administration Arbeidsmarkt Public Administration Maar liefst 33 masters staan voor je klaar als je je bachelor politicologie, bestuurskunde of internationale betrekkingen hebt gehaald. Maak daar maar eens een keuze uit. Ga je voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudelijk verslag. Jaarrekening. Bijlagen. Verslag Raad van Toezicht 3 Kengetallen 5 Voorwoord 7

Inhoudsopgave. Inhoudelijk verslag. Jaarrekening. Bijlagen. Verslag Raad van Toezicht 3 Kengetallen 5 Voorwoord 7 JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Verslag Raad van Toezicht 3 Kengetallen 5 Voorwoord 7 Inhoudelijk verslag 1 Missie en strategie 9 2 Onderzoek 11 3 Onderwijs 25 4 Bestuur en organisatie 40 5 Personeel en

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 De Colleges van Bestuur van: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 de Erasmus Universiteit Rotterdam; de Radboud Universiteit Nijmegen; de Rijksuniversiteit Groningen;

Nadere informatie

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Persbericht Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Belang van managementonderzoek In een onlangs verschenen rapport*) van de Rijksuniversiteit Leiden is de kwaliteit

Nadere informatie

Strategisch plan 2014-2017. Universiteit voor Humanistiek

Strategisch plan 2014-2017. Universiteit voor Humanistiek Strategisch plan 2014-2017 Universiteit voor Humanistiek Inhoudsopgave 1. Missie 2 1 2. Waarden en doelstellingen 2 3. Versterking wetenschappelijk profiel 4 4. Versterking internationalisering onderwijs

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid www.qompas.nl Januari 2015 Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid 1 Oordeel studenten/scholieren over Qompas en tevredenheid met betrekking tot

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 4-3 0 5

U I T S P R A A K 1 4-3 0 5 U I T S P R A A K 1 4-3 0 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van de Faculteit Campus Den Haag, verweerder

Nadere informatie

Understanding Society

Understanding Society Understanding Society Understanding Society Onze onderwijsprogramma s voor excellente en ambitieuze studenten Joop Vianen Conferentie Studiesucces in het hoger onderwijs 3 maart 2010 Onze onderwijsprogramma

Nadere informatie

vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg en welzijn

vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg en welzijn noteer in je agenda: 3 maart, 31 maart, 21 april, 19 mei en 16 juni 2015 vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg

Nadere informatie

Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis

Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis Voor promovendi en Research Masters 2012 2013 Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 1. De Onderzoekschool Politieke Geschiedenis De Onderzoekschool Politieke

Nadere informatie

Bijlage A1. Definities en bronnen bij indicatoren prestatieafspraken

Bijlage A1. Definities en bronnen bij indicatoren prestatieafspraken HAN Jaarverslag 2013 Bijlage A / Prestatieafspraken: Overzicht resultaten/prestatieindicatoren Bijlage A1. Definities en bronnen bij indicatoren prestatieafspraken Uitval Het aandeel van het totaal aantal

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Center for Organisation Development in Hospitals

Center for Organisation Development in Hospitals instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Center for Organisation Development in Hospitals Het Center for Organisation Development in Hospitals is een samenwerkingsverband van het instituut Beleid

Nadere informatie

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Naar transparanter hoger onderwijs Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Samenvatting van het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk hoger onderwijs Toegang vanuit [1] Eerste cyclus Tweede

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Waardenwerk op hoofdlijnen

Beleidsplan Stichting Waardenwerk op hoofdlijnen Beleidsplan 2016 2020 Stichting Waardenwerk op hoofdlijnen Historie, karakterisering, doel en positie De stichting Waardenwerk is opgericht in 2013 met als initieel doel het continueren van het Tijdschrift

Nadere informatie

Prof. mr. Paul van der Heijden, rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur, Universiteit Leiden 3 september 2012

Prof. mr. Paul van der Heijden, rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur, Universiteit Leiden 3 september 2012 Prof. mr. Paul van der Heijden, rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur, Universiteit Leiden 3 september 2012 Toespraak opening academisch jaar 3 september 2012 Kiezen en delen 1. Waar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 Nr. 132 BRIEF

Nadere informatie

Formulier 31-05-2012. 1. Persoonlijke gegevens

Formulier 31-05-2012. 1. Persoonlijke gegevens Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion (NOSTER) Aanmeldingsformulier promovendi Promovendi die verbonden zijn aan

Nadere informatie

De Leerstoel Grondslagen van het Maatschappelijk Werk

De Leerstoel Grondslagen van het Maatschappelijk Werk De Leerstoel Grondslagen van het Maatschappelijk Werk Hans van Ewijk Bijzonder Hoogleraar Grondslagen van het Maatschaappelijk Werk Lector Sociaal Werk Theorie (Hogeschool Utrecht) Marie Kamphuis (1908

Nadere informatie

Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016. Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg

Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016. Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016 Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg huishoudelijke mededelingen - voorlichting duurt tot 12.00 uur - 12.15 13.00 in deze zaal: Plan your master

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs April 2016 Feiten en cijfers 2 Het algemene beeld Start van de studie uitval en wisselaars Tal van inspanningen bij hogescholen

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

Datum 2 april 2013 Betreft Beleidsreactie op de evaluatie van de islam- en imamopleidingen in Nederland

Datum 2 april 2013 Betreft Beleidsreactie op de evaluatie van de islam- en imamopleidingen in Nederland a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Uitgebreide Pilot Nominaal = Normaal aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Uitgebreide Pilot Nominaal = Normaal aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Uitgebreide Pilot Nominaal = Normaal aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Tussenrapportage onderzoek (februari 2013) Dr. Gerard Baars Dr. Brian Godor Ing. Peter Hermus Drs. Rick Wolff In samenwerking

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers April 2017 Inhoud 1 Het algemene beeld 2 2 Start van de studie: uitvallers 4 3 Start van de studie: wisselaars 5 4 Afsluiting van de studie: studiesucces

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen

Wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Voortgezet onderwijs Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Informatie CFI/ICO vo 079-3232.444 bvh 079-3232.666 Wijziging van de Regeling

Nadere informatie

OPLEIDINGSPRESENTATIE MANON TE VAARWERK STUDIEADVISEUR

OPLEIDINGSPRESENTATIE MANON TE VAARWERK STUDIEADVISEUR OPLEIDINGSPRESENTATIE MANON TE VAARWERK STUDIEADVISEUR TEST JE PSYCHOLOGISCHE KENNIS! Door te (nep)lachen voel je je gelukkiger WAAR NIET WAAR TEST JE PSYCHOLOGISCHE KENNIS! Bij een ongeluk is iemand het

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing

Nadere informatie

College Maastricht. International Bachelor in Psychology

College Maastricht. International Bachelor in Psychology OPEN DAGEN NOVEMBER 2015 Kijk voor meer informatie op de site van de instelling. Wat 2 nov Experience Day University College Maastricht Waar open dag (11:00-16:30) Zwingelput 4 2 nov Meeloopdagen diverse

Nadere informatie

4. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences van de

4. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences van de Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; Nieuwe media en digitale cultuur Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Alle studenten die

Nadere informatie

Nominaal is Normaal bij FSW

Nominaal is Normaal bij FSW Faculteit der Sociale Wetenschappen Nominaal is Normaal bij FSW Tweede rapportage met resultaten over studiekeuze, instroom, studieresultaten en gerapporteerde zelfstudietijd Datum: Maart 2012 Auteurs:

Nadere informatie

Advies Erasmus Universiteit Rotterdam

Advies Erasmus Universiteit Rotterdam Advies Erasmus Universiteit Rotterdam De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Erasmus Universiteit Rotterdam (hierna EUR) dat het College van Bestuur met zijn

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015 Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015 23 april 2015 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague The Netherlands T +31 (0)70 312 2300 info@nvao.net

Nadere informatie

Opleiding / programma: Filosofie - Philosophy / Wijsbegeerte (dicht per 1 september 2016), Applied Ethics (see English EER)

Opleiding / programma: Filosofie - Philosophy / Wijsbegeerte (dicht per 1 september 2016), Applied Ethics (see English EER) Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Filosofie - Philosophy / Wijsbegeerte (dicht per 1 september 2016), Applied Ethics (see English EER) Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding

Nadere informatie

Veranderen van opleiding

Veranderen van opleiding Totale switch na stijging weer op 20 procent... 3 Switchers pabo oorzaak stijging in 2012 en 2013... 4 Meer switch van mbo ers in sector Onderwijs in 2013... 5 Bij tweedegraads lerarenopleidingen meer

Nadere informatie

versie 5.5 Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave

versie 5.5 Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave PREAMBULE HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN HOOFDSTUK 2. BESTUUR HOOFDSTUK 3. DE AFDELINGEN

Nadere informatie

Palliative care in an aging society Palliatieve zorg in een ouder wordende samenleving. 3rd Amsterdam Symposium on Palliative Care

Palliative care in an aging society Palliatieve zorg in een ouder wordende samenleving. 3rd Amsterdam Symposium on Palliative Care 3rd Amsterdam Symposium on Palliative Care Palliative care in an aging society Palliatieve zorg in een ouder wordende samenleving Dinsdag 8 oktober 2013 Auditorium Vrije Universiteit Amsterdam Palliative

Nadere informatie

De Gespecialiseerde Professional

De Gespecialiseerde Professional Top Talent Programma Excellentietraject: Facility Management F-MEX De Gespecialiseerde Professional Academie: HBS Saxion University of Applied Science Auteur: Benedicte de Vries Datum: 13-07-2015 1 Programma:

Nadere informatie

Universiteit Leiden. John Kroes 12 mei 2017

Universiteit Leiden. John Kroes 12 mei 2017 Universiteit Leiden John Kroes 12 mei 2017 In Leiden en Den Haag Leiden Nederland Amsterdam Den Haag Eerste Universiteit van Nederland Opgericht door Willem van Oranje in 1575 Als beloning voor verzet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 30 220 Publiek ondernemerschap Toezicht en verantwoording bij publiek-private arrangementen Nr.6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 14

Nadere informatie

BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF

BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF De Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF Geesteswetenschappen Geesteswetenschappen in Amsterdam 1 Voorbeelden van structurele samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

CHARTER. Netherlands Academy of Philanthropy

CHARTER. Netherlands Academy of Philanthropy CHARTER Netherlands Academy of Philanthropy De Netherlands Academy of Philanthropy De Netherlands Academy of Philanthropy (NAP) is een samenwerkingsverband tussen de Maatschappelijke Alliantie en hoogleraren

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU Auteur REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 17 mei 2010 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2010 REMUNERATIE RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU Bronvermelding is

Nadere informatie

Opleiding / programma: Filosofie - Philosophy / Wijsbegeerte (dicht sinds 1 september 2016), Applied Ethics (see English EER)

Opleiding / programma: Filosofie - Philosophy / Wijsbegeerte (dicht sinds 1 september 2016), Applied Ethics (see English EER) Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Filosofie - Philosophy / Wijsbegeerte (dicht sinds 1 september 2016), Applied Ethics (see English EER) Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen

Nadere informatie

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION AND ORGANISATIONAL DEVELOPMENT SAVE THE DATE 5 JUNI 14:00-17:30 RSM Open Programmes UITNODIGING 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2008 Meer gedetailleerde informatie kunt u vinden op de website www.hbo-raad.nl, via Feiten en Cijfers. Deze webpagina

Nadere informatie

Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties. Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl

Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties. Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl Samenvatting Elf Japanse top-onderzoeksuniversiteiten spraken tijdens zijn bezoek aan

Nadere informatie

Chinese borden Universiteiten in en uit balans

Chinese borden Universiteiten in en uit balans Chinese borden Universiteiten in en uit balans 15-03-2016, Science in Transition conferentie Barend van der Meulen, Elizabeth Koier, Edwin Horlings 2 Universiteiten uit en in balans Barend van der Meulen

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2008 1 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Doctoraatsreglement van de FPPW

Doctoraatsreglement van de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Doctoraatsreglement van de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 17 september 2014 1. Inleiding Dit reglement bevat faculteitsspecifieke

Nadere informatie

Titel in het Engels: Administrative Law Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting)

Titel in het Engels: Administrative Law Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting) Structuurrapport Leerstoel Bestuursrecht 1 Algemene informatie Titel: Bestuursrecht Titel in het Engels: Administrative Law Afdeling: Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting) Omvang: 1.0 fte

Nadere informatie

Subsector geografie. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs,

Subsector geografie. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs, Samenvatting... 2 Minst aantal opleidingen... 2 Minst aantal studenten... 3 Instroom neemt af... 3 Laagste uitval... 3 Lager diplomarendement... 3 Daling in switch... 3 Twee nieuwe opleidingen... 4 Weinig

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE: BESTUREN VAN VEILIGHEID > Een unieke combinatie van algemene bestuurskundevakken en vakken die zich toeleggen op het besturen van veiligheid; algemene

Nadere informatie

IPS EXCELLENTIEPROGRAMMA S STUDIEJAAR 2014-2015. Domein Health Instituut Paramedische Studies

IPS EXCELLENTIEPROGRAMMA S STUDIEJAAR 2014-2015. Domein Health Instituut Paramedische Studies IPS EXCELLENTIE STUDIEJAAR 2014-2015 Domein Health Instituut Paramedische Studies 2 Instituut Paramedische Studies Domein Health Excellentieprogramma s Paramedische Studies Uitdagende talentprogramma s

Nadere informatie

De OU kiest een nieuwe koers. Lex Bijlsma 23 november 2013

De OU kiest een nieuwe koers. Lex Bijlsma 23 november 2013 De OU kiest een nieuwe koers Lex Bijlsma 23 november 2013 Accreditatie en visitaties Bachelor Informatiekunde: gevisiteerd 4 april 2012 Accreditatie definitief 13 juni 2013 Master Software Engineering:

Nadere informatie

Coaching en coachend leiderschap

Coaching en coachend leiderschap S.E. Booij Consultancy Coaching en coachend leiderschap voor leidinggevenden in de zorg in samenwerking met drs Joep Choy prof dr Jan Moen prof dr Willem van der Does Burgemeester Ketelaarstraat 29 2361

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Ontwikkelingen in het hoger onderwijs

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Presentatie Heideheeren Leuven, 1425 17 februari 2010 Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Leiden, 1575 Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Bologna, 1088 Ontwikkelingen

Nadere informatie