Jaarverslag 2004 Het meetbare ziekenhuis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2004 Het meetbare ziekenhuis"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2004 Het meetbare ziekenhuis Rotterdam, juni 2005

2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Profiel MCRZ 1 Kerngegevens 6 2 Regiovisie 12 3 Speerpunten 13 4 Nieuwbouw 14 5 Medische staf 16 Deel B Inzet en Resultaten Algemeen 20 7 Medische ontwikkelingen 23 8 Zorgvernieuwing 28 9 Zorgvisie 31 De zorgverlening verbetert er wel door 10 Polikliniekbezoeken, (dag)opnames en aantal verpleegdagen Aantallen bijzondere verrichtingen Prestatie-indicatoren Kwaliteit Meldingen incidenten patiëntenzorg Jaarrekening en resultatenrekening 46 Een absolute waarheid is er niet 2

3 Deel C Personeel 16 Sociaal beleid Personeel in cijfers 54 Deel D De waardering 20 Arbeidstevredenheid Klachtenbemiddeling 64 Waar pestgedrag een vast agendapunt is, komt het minder voor De patiënt mag van mij wel iets kritischer zijn 18 Arbozorg en arbeidsverzuim Vertrouwenspersoon / -commissie Klachtencommissie Sponsoring 74 Deel E Onderwijs, opleiding en onderzoek 24 Opleidingen Onderzoek en / TWOR Publicaties en voordrachten 90 Bijlage: verslag raad van toezicht 102 3

4 Voorwoord Een terugblik op 2004 is voor mij een terugblik op slechts enkele maanden persoonlijke ervaringen. Maar de dossiers zijn duidelijk: 2004 is op zijn zachtst gezegd behoorlijk enerverend geweest. Er is enorm veel tijd, energie en geld gaan zitten in het grote herinrichtingsplan van de beide ziekenhuislocaties, in integratie van afdelingen, in afstemmen van werkprocessen en ontwikkelen van nieuwe, gelijkgeschakelde procedures, om maar enkele aansprekende voorbeelden te nomen. Kortom, voor velen is het stevig aanpakken geweest, terwijl op de achtergrond, via een periode van interim-management, de raad van bestuur geheel gewijzigd werd. Daar komt nog bij dat de druk van de buitenwereld op ziekenhuizen, dus ook op het MCRZ is toegenomen. Meer en meer moet er terecht publiekelijk verantwoording worden afgelegd. Tevredenheidsonderzoeken, top-honderds in soorten en maten, prestatie-indicatoren, het zijn aandachttrekkers die de zorg in de schijnwerpers zetten; waarop we in het geval van de DBC s zelfs letterlijk afgerekend worden. In feite is er niet meer of minder aan de hand dan dat we als ziekenhuis gewoon met concurrentie te maken krijgen. Een nieuw toekomstperspectief waar we ons goed op moeten voorbereiden. Onder meer door te zorgen dat onze prijzen met die van de concurrenten in de pas lopen. Iets wat bij de eerste resultaten van onze eigen DBC-cijfers niet het geval bleek te zijn. Aan het eind van 2004 kan de conclusie dan ook niet anders zijn dan dat we hetzelfde werk met minder mensen moeten doen. En dat ons werk meetbaar, vergelijkbaar en controleerbaar moet zijn was enerverend gaf ook perspectief op een nieuwe toekomst. Met alle veranderingen lijkt het verleden van de oorspronkelijke ziekenhuizen in elk geval grotendeels begraven. Met de nieuwbouwplannen ligt er een mooie basis voor de toekomst. Een toekomst waaraan nu al gewerkt wordt met het oppakken van kwaliteitsprojecten, een doordachte verpleegkundige zorgvisie, uitgestippelde ontwikkelingen op medisch gebied, zorgvernieuwingsprojecten en tal van nieuwe samenwerkingsverbanden. Zo laten we de buitenwereld zien dat het MCRZ in ieder geval de wil én de potentie heeft om de verwachtingen die een ieder heeft van ons waar te maken. P.M.L. Smits, arts MBA raad van bestuur 4 medisch centrum rijnmond- zuid jaarverslag 2004

5 Deel A Profiel MCRZ meten is weten (1) Meten is weten. Dat geldt al sinds Archimedes. Maar cijfers kunnen niet zonder uitleg. Zeker niet de cijfers in onderstaande grafiek, waarin het aantal verpleegdagen en het aantal opnames in het Sint Clara Ziekenhuis van 1949 tot 1968 staat weergegeven. De cijfers werden jarenlang ontleend aan de verslagen van de GG en GD, heel betrouwbare en consistente gegevens. Maar de cijfers hadden betrekking op patiënten waarvoor de betaling via de gemeente werd geregeld. Tot in de jaren zestig behoorden bijna alle patiënten tot die categorie. In de loop van de jaren zestig nam het aantal particulier verzekerde patiënten echter enorm toe. Het werkelijk (totaal)aantal patiënten in 1968 bedroeg bijna 10 duizend. De grafiek, die dus niet de particulier verzekerden omvat, laat echter een dip zien. Maar zo slecht ging het dus in de werkelijkheid niet. Een kwestie van definitie. verpleegdagen opnames/erkende bedden verpleegdagen opnames

6 1 Kerngegevens Locaties locatie Zuider Groene Hilledijk ME Rotterdam telefoon (010)

7 locatie Clara Olympiaweg HT Rotterdam telefoon (010) locatie Grand Stand (financiën en informatie) Olympiaweg AL Rotterdam telefoon (010) Postadres: Postbus AC Rotterdam

8 Werkelijk aantal bedden: 767, waarvan: coronary care/ hartkatherisatie 9 brandwondencentrum 20 wiegen gezonde zuigelingen 23 kindergeneeskunde + neonatologie 66 intensive care / high care 20 de Ark 10 plus aantal erkende dialysestations 32 (+2)

9 Topklinische functies brandwondenzorg dialyse interventiecardiologie cardio-thoracale chirurgie

10 Samenstelling raad van bestuur P.M.L. Smits, arts MBA D.J.F.M. van Oostrum, arts Samenstelling raad van toezicht drs. J.L.M. van Benthem (secretaris) dagelijkse functie: personal coach/trainer A.H. Berg dagelijkse functie: organisatieadviseur drs. G.J.W. Coppus dagelijkse functie: registeraccountant drs. J.W.H. Garvelink (voorzitter) dagelijkse functie: gepensioneerd 10 medisch centrum rijnmond- zuid jaarverslag 2004

11 Missie In 2000, het eerste fusiejaar, heeft het ziekenhuis een ambitieus doel geformuleerd, verwoord in de missie. Het meerjarenbeleidsplan is gericht op dat doel en schetst concrete stappen om dat te bereiken. De tijdhorizon ligt bij de oplevering van de nieuwbouw. De letterlijke tekst van de missie luidt als volgt: Medisch Centrum Rijnmond- Zuid is het topziekenhuis, de maat voor zorg. Kern van de organisatie is de patiënt. Respect, vertrouwen en openheid zijn leidend voor ons handelen. Wij werken samen vanuit een toegewijde, ondernemende en professionele houding. Dit langetermijndoel sluit aan op het perspectief van de regiovisie. Naast de basiszorg wil het MCRZ topklinische, topreferente en complexe en bijzondere zorg binnen de subregio Rijnmond- Zuid bieden, en samen met het Erasmus Medisch Centrum de continuïteit in dit aanbod voor de gehele regio waarborgen. 11

12 2 Regiovisie In de vigerende regiovisie Ziekenhuiszorg Rijnmond in beweging van de Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen staat de behoefte aan zorg ingedeeld naar zwaarte en naar planbaarheid; aan welke zorg is gezien onder meer de samenstelling en de voorspelde ontwikkeling van de bevolking behoefte. In de regiovisie wordt deze behoefte aan zorg gekoppeld aan de capaciteiten van de verschillende zorgverleners, die onderling afspraken maken over wie welke zorg levert. Het MCRZ speelt in die regiovisie een belangrijke rol, met een breed pakket basisvoorzieningen, enkele topklinische functies en de ambitie om in de regio zorg te willen dragen voor afstemming met de zorgaanbieders aan de voorkant van het ziekenhuis de huisartsen en aan de achterkant van het ziekenhuis thuiszorg, verzorgingshuizen en verpleeghuizen etc. Naast de zorgverleners zijn ook de zorgverzekeraars een belangrijke partner als het gaat om de sturing en de ondersteuning van de vele initiatieven in de sector.

13 3 Speerpunten Op basis van de regiovisie en het meerjarenbeleidsplan van het MCRZ is een aantal speerpunten benoemd: zaken die met een extra inzet, en op afzienbare termijn, gerealiseerd moeten zijn. Een belangrijk organisatorisch speerpunt is een herverdeling van de functies over de beide ziekenhuislocaties, zodanig dat een acute zorglocatie en een locatie voor electieve zorg wordt gerealiseerd. De concentratie van acute, topreferente en complexe zorg op één locatie biedt pas dan voldoende schaalgrootte en mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering en kennisopbouw om de rol en positie als topklinisch ziekenhuis op de zuidoever te kunnen invullen, continuïteit te kunnen bieden in het subregionale aanbod voor acute opvang en zorg en een volwaardige samenwerkingspartner voor het EMC te zijn. In de post-fusiesituatie en met wijzigende bestuurlijke en financiële kaders, kunnen speerpunten niet allemaal tegelijk worden aangepakt en moet ook aandacht uitgaan naar de basiszorg. In fasering betekende dit voor 2004 het volgende: Interventiecardiologie Voor de start van de zelfstandige afdeling interventiecardiologie is de vakgroep cardiologie uitgebreid met twee interventiecardiologen. Vanwege de myocardinfarctbehandeling door acute percutane coronaire interventie (PCI) is een noodzakelijke tweede interventiekamer geopend. Daarmee is topklinische cardiologische zorg op de zuidoever gewaarborgd. In verband met de samenwerking met het EMC en het streven naar uniforme kwaliteit van behandeling in de regio, worden dure drug eluting stents gebruikt. Level I IC Naast de SEH vormt ook IC-zorg een kernpunt in het acute zorgaanbod. In 2003 is gestart met het ontwikkelen van een level I IC op locatie Zuider, deze ontwikkelingen werden in 2004 verder doorgezet. Door de concentratie kan schaarse specialistische kennis en ervaring, zowel medisch als verpleegkundig, zo efficiënt en doelgericht mogelijk worden ingezet. Ook binnen de subregio vormt de ontwikkeling van acute en intensieve zorg een aandachtspunt. Op landelijk niveau is afstemming bereikt om dertien hoogwaardige IC-voorzieningen in te richten, waarvan zes in academische ziekenhuizen. Het MCRZ wil in dit specialistische regionale zorgaanbod een rol spelen. En derde speerpunt voor 2004 was de versteviging van de basiszorg, mede door samenvoeging en integratie van afdelingen en harmonisatie van werkprocessen. Naast de zorginhoudelijke speerpunten waren er nog drie specifieke speerpunten op het gebied van ICT waaraan veel tijd en energie is besteed: - invoering DBC (diagnose-behandelcombinatie) - realisatie PACS (Picture Archiving and Communication System = digitale diagnostiekinformatie) - realisatie EVS (elektronisch voorschrijfsysteem) Uiteraard zijn er naast de genoemde speerpunten nog tal van andere ontwikkelingen gaande, zowel medisch en verpleegkundig als organisatorisch. Deze vallen echter buiten de categorie speerpunten. 13

14 4 Nieuwbouw In 2004 werd een vernieuwd masterplan voor de nieuwbouw van het MCRZ goedgekeurd. In 2006 zal de eerste paal de grond in gaan, waarna in 2009 het MCRZ zijn nieuwe onderkomen bij NSstation Rotterdam Lombardijen zal betrekken. Inmiddels wordt onder meer verdergewerkt aan de definitieve schetsplannen. Vooruitlopend op de nieuwbouw wordt vanaf de zomer 2003 gewerkt aan de zogeheten locatieprofielen. Kortgezegd: het omvormen van de beide ziekenhuislocaties tot een locatie voor acute zorg en een locatie voor electieve (planbare) zorg, met daarbinnen en daartussen afgestemde patiëntenstromen en werkprocessen. Dat betekent een integratie van mensen, van werkprocessen en procedures, en van cultuur. Meer en meer zullen medewerkers daardoor ook locatieoverstijgend gaan werken. Kaders voor patiëntenlogistiek en beddenreductie uit het ziekenhuisbeleidsplan zijn bij de uitvoering van de locatieprofielen van toepassing. 14

15 15

16 5 Medische staf Met de komst van de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur heeft de staf een meer centrale rol in het ziekenhuis gekregen: vanaf 1 januari 2005 zullen twee leden van het stafbestuur deelnemen aan het managementteam (MT) en zal de kernstaf de MT-vergaderingen voor- en nabespreken. Eind 2004 zijn bijna alle vakgroepen gefuseerd. Afronding van de vakgroepfusies wordt verwacht in Inmiddels werken ook bijna alle vakgroepen locatieoverstijgend. In 2005 zal dit voor alle vakgroepen in meer of mindere mate het geval zijn. In 2004 verlieten tien leden de medische staf en traden vijf nieuwe leden toe. Op 31 december 2004 bestond de Vereniging Medische staf (VMS) uit 168 leden. Allergologie R.A.S. Phaff Anesthesiologie E.M. Delhaas H.M. Feijen (intensivist) F.G. Keuter I.M. van Kleef-Mannot J. Kooyman R.J. van Krugten M. Landstra B.Z.R. Liebrand-Alhadi J.H.J. Meeder (intensivist) H.A. Moser A.J. Mulder R. Scholtes-Ten Kate A.J.W. Teunissen Apotheek R.T. van Dellen Th.J.M.A. Frijns H. Spijker D.J. Theunissen Cardiologie dr. T.A. Bruning C. Ebink M.J. Gardien (intensivist) F.M.A. Harms F.M.R.J. Hersbach J.H.C. Panis M. Scheffer K. Sheik Joesoef dr. P.C. Smits A. de Vries* R. Wardeh Cardio-thoracale chirurgie J.A. Bekkers * prof. dr. A.J.J.C. Bogers * G. Bol-Raap* dr. L.A. van Herwerden* P.L. de Jong * dr. A.P. Kappetein * C.H. Kik* A.P.W.M. Maat * Chirurgie dr. H. Boxma dr.k.j.brouwer dr. P.P.L.O. Coene R.J. Dinkelman dr. E. van der Harst H.A. Josaputra H. Kuiken dr. J.F. Lange dr. W.S. Meijer W.H. Pardijs P.D. de Rooij dr. A.A.E.A. Smet dr. T.I. Yo Dermatologie C.O.A. Hendriks-Iserief B.A.M. van Hussen-Brok T.T. Tio 16 medisch centrum rijnmond- zuid jaarverslag 2004

17 Gynaecologie A.M. van Heusden dr. M. van Lent dr. A. Logmans P.E. van der Moer R.H. Mulder dr. G.J.M. Ras-Zeijlmans dr. A. Verhoeff H.J. van Well-Krouwel dr. J.A. Wijnen Interne geneeskunde dr. J.H. Assink (intensivist) J.J. Bakker dr. A. Berghout dr. A.F. Grootendorst (intensivist) dr. J.G. den Hollanders A.A. van Houten dr. T.C. Kok (oncoloog) M.B.L. Leys R.L.K.W. Lie J. Ligthart (intensivist) dr. F.W. Santman (intensivist) dr. L.J.D.M. Schelfhout dr. J.M.L. Stouthard (oncoloog) Kaakchirurgie J.G.W. de Gijt C.P. van Steenis Kindergeneeskunde M.G.A. Baartmans D.D.L. Bezemer dr. A.E. Brandsma J.G. Brinkman dr. R. del Canho dr. M. Groeneweg dr. A.M. Oudesluys-Murphy B.C. van Pelt R. Rodrigues Pereira F.J. Smit M.H. Vergeer Klinische chemie M.J. Mantel dr. G.A.E. Ponjee M.G.M. van Wilgenburg dr. ir. R.W. Wulkan Klinische fysica B. Groeneweg* Klinische pathologie dr. H. Beerman J.K. Boldewijn dr. R.W.M. Giard dr. S.C. Henzen-Logmans dr. H.F.G.M. van den Ingh Keel-, neus- en oorheelkunde dr. L.J.J.M. Boumans E. Eichhorn dr. A.E. Stoop Longgeneeskunde J.W. Brouwers M. Heijsteeg R. Slingerland dr. G.T. Verhoeven Maag-, darm- en levergeneeskunde dr. S. Ganesh F.J.G.M. Kubben Medische microbiologie dr. W.D.H. Hendriks Nefrologie J.M.M. Boots dr. M.A. van den Dorpel J.G.M. van der Heijden-Buijsen P. Kramer dr. P.J.G. van der Ven (intensivist) Neurochirurgie dr. J.H. van den Berge R.F. van Rolde Neurologie H.J. van den Brand prof. dr. C.A. van Donselaar dr.j.w.b.moll J. Samijn dr. R. Saxena H.A.W. Sinnige E. Thomeer M. Westerink 17

18 Medische staf Oogheelkunde dr. I. Dielemans J.G. de Graauw A.A. Stuij Orthopedie P.A.G.M. Bakx A. van der Ent J. Huij dr. J.P.G.M. Maussen A.J. Nanninga J.L.A. Westerink Reumatologie K.H. Han G.H.C. Schardijn * M.J.F. Walravens Revalidatie J.L. Brand P.J. Janssens R. Leder * M.A. Los * J.M.F.B. Pesch-Batenburg T.A. Veenis* Medisch stafbestuur dr. T.A. Bruning H.M. Feijen dr. A.F. Grootendorst, voorzitter dr. E. van der Harst D.C.D. de Lange H. Spijker * buitengewoon lid Plastische en reconstructieve chirurgie R.F. Cohen A. Hofman C.B. IJsselstein R. Tjong Joe Wai Psychiatrie P. Beetsma* Radiodiagnostiek W.B. Becking J.G.A.M. Blomjous P. Cleyndert H. van der Lely dr. R.A. Niezen P.J.A. Ophof A.C. Sikkenk H.C. van Soest H.T. Teng dr. D. Vroegindeweij R.P. Wassenaar Urologie R. Beekman W. Blitz D.C.D. de Lange dr. D. van den Ouden Overige staf H.C.M. Hoge, psychologie L. Kooyman, kinder- en jeugdpsychologie K. Kraajo, revalidatiepsychologie A. Reijm, kinder- en jeugdpsychologie M. Schouten, psychologie (brandwondencentrum) D.L. Schoenmacker, kinder- en jeugdpsychologie M.G. Taal, revalidatiepsychologie 18 medisch centrum rijnmond- zuid jaarverslag 2004

19 Deel B Inzet / Resultaat meten is weten (2): cijfers in oorlogstijd De cijfers betreffende de röntgenlaboratoria van de Gemeentelijke Ziekenhuizen Rotterdam staan weergegeven in het jaarverslag van 1940 op pagina 24. Een vergelijking met andere jaren is niet mogelijk. Maar ook de absolute aantallen zijn niet geheel betrouwbaar, zo blijkt uit de tekst op pagina 3. Het spreekt vanzelf, dat de statistische gegevens, die in het jaarverslag zijn opgenomen niet voor vergelijking met andere jaren in aanmerking komen, te minder omdat verschillende administratieve gegevens op 14 Mei verloren zijn gegaan. Aangezien alle gegevens van de gemeentelijke ziekenhuizen centraal werden geregistreerd, zijn ook de gegevens van het Zuiderziekenhuis niet betrouwbaar. Wel kan natuurlijk afgeleid worden welk een vlucht de radiologie heeft gemaakt in de afgelopen zestig jaar. Waren er volgens de cijfers uit 1940 nog geen drieduizend onderzoeken op jaarbasis, vandaag de dag vinden er in het MCRZ een kleine 150 duizend onderzoeken plaats, variërend van de gewone röntgenfoto, tot MRIscan, CT-scan of echografie. Verder lezen we in het jaarverslag van de Gemeentelijke Ziekenhuizen Rotterdam 1940 nog de opvallende notitie betreffende de voortzetting van de röntgenopnames in dat eerste oorlogsjaar. Het Academisch Ziekenhuis te Utrecht, alsmede de N.V. Philipsfabrieken te Eindhoven gaven ons elk een röntgentoestel in bruikleen, zoodat het röntgenonderzoek voortgang kon vinden. 19

20 6 Algemeen De kaders voor de langetermijnontwikkeling zijn gegeven door het ziekenhuisbeleidsplan Dat is het vertrekpunt voor de beleidsmatige en financiële kaders, en de basis voor het maken van de jaarplannen door zorgeenheden en afdelingen binnen de organisatie. Het accent van het beleid in 2004 ligt op integratie, groei en op de kwaliteit van basiszorg en dienstverlening. Patiëntenlogistiek Het ziekenhuisbeleidsplan geeft ook de kaders voor patiëntenlogistiek en beddenreductie. In de achterliggende jaren zijn al een kleine honderd bedden ingeleverd. Verbetering van de patiëntenlogistiek is noodzakelijk om op verantwoorde wijze een verdere beddenreductie te realiseren het moet leiden tot een optimale afstemming tussen beddencapaciteit en behandelcapaciteit van onder meer de operatiekamers. Dat vereist een systeem van centrale en integrale opnameplanning, gecoördineerd vanuit één punt. De eerste stap die daarvoor gezet wordt, is gelijkschakeling van de werkwijze van en de programmatuur voor de opnameplanning van de beide ziekenhuislocaties. Een stap die ook wenselijk is omdat steeds meer medewerkers en specialisten op beide locaties werken. Het gehele proces van harmonisatie van de opnameplanning is opgesteld door een werkgroep waarin vertegenwoordigers van de betrokken specialismen en van de zorgmanagers zitting hebben. De harmonisatie van de opnameplanning is immers meer dan louter een administratieve aangelegenheid en heeft gevolgen voor een groot aantal werkprocessen op verschillende afdelingen. Het geharmoniseerde opnameproces, dat ook met de belangen van de patiënt rekening houdt, is geaccordeerd door het stafbestuur en het managementteam. Een voordeel voor de patiënt en de organisatie is dat door de nieuwe werkwijze iedereen eerder dan nu op de hoogte is van de datum van opname, en dus ook meer tijd heeft om zaken te regelen. De implementatie van het geharmoniseerde opnameproces is in eerste instantie gericht op de electieve opnames; hierna zal ook het traject bij spoedopnames onder de loep worden genomen. Direct na de zomer van 2005, als de eerste fase goed is afgerond, zal vervolgens gewerkt gaan worden aan de integratie tussen OK-planning en opnameplanning en het centraliseren hiervan. Medisch ondersteunende diensten De afdeling radiologie startte in september met de implementatie van het picture archiving and communication system (PACS). Vanaf mei 2005 zal het ziekenhuis filmloos zijn. Verder leverde de afdeling een bijdrage aan het realiseren van de mammapolikliniek, een zorgvernieuwingsproject, waardoor een one-stop-visit voor patiëntes met mammaproblematiek mogelijk werd gemaakt door het samenbrengen van klinisch onderzoek, mammografie, echo en puncties, en uitslag (zie verder pagina 30) in één bezoek. Verder werd de DSA-kamer, voor vaatonderzoek en interventies, verplaatst naar de locatie Zuider. De productie van de afdeling radiologie steeg met 3,6 procent. Grootste stijgers waren CT (6 procent) en DSA (circa 40 procent). Het laboratorium voor medische microbiologie had in de nasleep van de MRSA-epidemie nog veel extra werk aan de extra controles. 20 medisch centrum rijnmond- zuid jaarverslag 2004

21 Daarnaast is voortvarend verdergewerkt aan de uitbouw van het kwaliteitssysteem. Locatieprofielen In 2003 werd na een groot aantal activiteiten in het kader van de herinrichting van de beide ziekenhuislocaties een adempauze ingelast. In januari 2004 is het project locatieprofielen weer opgepakt. De plannen voor de realisatie kinderdagbehandeling en KV en de realisatie voor een nieuwe keuken werden om verschillende redenen uit het project gehaald. De planning is bijgesteld. In de zomer van 2004 ontstond druk tussen het beschikbare budget en de wensen van gebruikers vertaald in offertes van de aannemers. In eerste aanleg is gekeken in welke mate de programma s van eisen konden worden bijgesteld. Daarna is er ook gekeken naar het prijsniveau van de aannemers. Onder meer door middel van second opinion bleek dat deze te hoog waren. Met de aannemers werden hierover gesprekken gevoerd en de prijzen zijn bijgesteld. Tevens is besloten om niet in alle gevallen meer gebruik te maken van de vaste aannemers, maar van meervoudige aanbesteding. Hiermee kan er meer worden gerealiseerd binnen de beschikbare budgetten. De herinrichting van de beide ziekenhuislocaties zal nu in het najaar van 2005 afgerond zijn. 21

22 Algemeen Daarmee is het ziekenhuis dan zowel fysiek en organisatorisch als op het gebied van integratie geheel voorbereid op de eerste fase van de nieuwbouw, wanneer alle zorgfuncties op de locatie Zuider één op één overgaan naar de locatie Lombardijen. Onderstaand overzicht geeft aan welke enorme aanpassingen daarvoor in relatief kort tijdbestek zijn gerealiseerd. In 2004 werden de volgende deelplannen gerealiseerd: Zorg: - observatorium locatie Zuider - geïntegreerde afdeling orthopedie / reumatologie locatie Clara - verhuizing poli reumatologie van Zuider naar Clara en realisatie priklab - geïntegreerde afdeling dagbehandeling locatie Clara - verhuizing bibliotheek en andere functies ten behoeve van de polikliniek kaakchirurgie - polikliniek kaakchirurgie en mondhygiënisten locatie Clara - realisatie kinderpolikliniek locatie Zuider - opknappen afdeling A5 locatie Clara - realisatie buckykamer locatie Clara - realisatie tweede hartkatheterisatiekamer locatie Zuider - renovatie eerste fase OK s locatie Clara - realiseren oncologische businessunit locatie Clara Ondersteuning: - uitverhuizing logistiek centrum Zuider /Clara naar gebouw de Luchthaven en verbouwing oude ruimte ten behoeve van de apotheek locatie Zuider - verbouwing KCL Zuider - indikken voorgebouw Zuider en verhuizen patiëntenbibliotheek vierde etage voor realisatie artsenkamers Verder is een aanvang gemaakt met: - verbouwing paviljoen 2 Zuider geïntegreerde afdeling gynaecologie / verloskunde - verbouwing apotheek Zuider ten behoeve verloskamers - renovatie tweede fase OK s Clara - opknappen C5 locatie Clara De laatste verbouwingen die nog op de rol staan, waaronder verbouwingen voor een nieuw onderkomen voor de dialyse, zullen eveneens in 2005 afgerond worden. 22 medisch centrum rijnmond- zuid jaarverslag 2004

23 7 Medische ontwikkelingen Inzet Een gezamenlijke visie van zorgverzekeraars en MCRZ op meerjarenontwikkelingen en prioriteiten startte met het zoeken naar een gezamenlijk beeld en discussie over de speerpunten die passen in gewenste en verwachte ontwikkelingen. Deze start is in een gesprek met betrokkenen op 27 april gemaakt. In een volgfase moet nadere financiële onderbouwing plaatsvinden van besproken ontwikkelingen en speerpunten, vindt plaats op haalbaarheid en kunnen discussies plaatsvinden over randvoorwaarden. Voor speerpunten voor de langere termijn zijn in 2004 in een aantal gevallen de eerste stappen gezet. Oncologische zorg Optimalisering van de oncologische zorg door organisatorische en functionele concentratie in een oncologische business-unit om als oncologisch expertisecentrum een voortrekkersrol in de subregio te spelen en volwaardige oncologische zorg op de zuidoever te waarborgen. Deze rol kan alleen goed ingevuld worden en blijven worden, indien het noodzakelijke behandelaanbod volledig en integraal beschikbaar is. Minimaal invasieve technieken op de operatiekamer Reeds jaren heeft het MCRZ een voortrekkersrol in de regio aangaande de minimaal invasieve chirurgie. Dit heeft mogen leiden tot vele wetenschappelijke publicaties, dissertaties, referaten en zelfs tot een benoeming tot hoogleraar minimaal invasieve chirurgie. De verzekeringsmaatschappijen verwachten van het MCRZ een beddenreductie, een kortere opnameduur en intensivering van chirurgie in dag- en short staysetting. Door intensivering van de minimaal invasieve chirurgie kunnen deze doelen bereikt worden. Ook de roep van patiënten om kwalitatief hoogstaande zorg met tevens cosmetisch verantwoorde operatielittekens, kortere opnameduur en minder complicaties op de lange duur (littekenbreuken) wordt steeds luider. Het MCRZ gaat voor kwaliteit en is van zins nog meer te gaan investeren in deze nieuwe technieken, die tevens passen in het omvangrijke opleidingscurriculum van het MCRZ. Niertransplantatie Het aantal patiënten op de wachtlijst voor een niertransplantatie neemt de laatste jaren sterk toe; de huidige wachttijd bedraagt ongeveer 4,5 jaar. De lange wachtduur leidt tot verlies van kwaliteit van leven, een toename van morbiditeit en mortaliteit en ook tot aanzienlijke kosten. Transplantatie met een nier van een levende donor is op korte termijn de meest effectieve manier om dit probleem het hoofd te bieden. (advies Gezondheidsraad 2003). In de regio is het EMC het transplantatiecentrum. De vraag (ca. 120 tot 130 per jaar) overtreft echter de capaciteit (100 per jaar). Dat is voor het EMC en het MCRZ aanleiding geweest om het initiatief te nemen tot samenwerking om gezamenlijk de noodzakelijk capaciteit te bieden. Het MCRZ wil toegroeien naar ca. 30 familietransplantaties op jaarbasis (en op termijn mogelijk ook postmortale niertransplantaties). In 2004 is gestart met voorbereidingen. 23

24 Medische ontwikkelingen HIV-behandelsubcentrum Om het groeiend aantal HIV-patiënten in de regio Rotterdam Rijnmond te kunnen behandelen, heeft het EMC het MCRZ verzocht om deel te nemen in de HIV-behandeling. Een erkenning als HIV-behandelsubcentrum is in 2004 verkregen. Het EMC zal een deel van de patiëntenpopulatie overdragen; er wordt gestreefd naar 100 patiënten. Naast aanstelling van een internist-infectioloog worden één of meerdere verpleegkundigen opgeleid tot verpleegkundig AIDS-consulent. Er zal een structurele en intensieve samenwerking blijven bestaan tussen de behandelaars van het EMC en het MCRZ. Randvoorwaarden op het gebied van diagnostiek, medicamenteuze behandeling, psychosociale begeleiding en afdoende financiële dekking op basis van de geldende tarieven zijn onderzocht. bijvoorbeeld een vaatcentrum en een maagdarm-levercentrum. Deze ontwikkelingen zijn in 2004 gestart en zullen naar verwachting binnen enkele jaren volledig functioneren. Resultaat Naast de zorginhoudelijke speerpunten interventiecardiologie en level I IC (zie pagina 13), zijn in 2004 verder gerealiseerd: Post IC/HC neonatologie In navolging van regionale afspraken zijn in 2003 twee post-ic/hc neonatologiebedjes gerealiseerd, in 2004 gevolgd door nogmaals twee plaatsen. Verdere groei is afhankelijk van ontwikkelingen in de zorgvraag, naar verwachting zal voorlopig dit aanbod voldoende zijn. Expertisecentra Verbetering van de patiëntenlogistiek en -planning is een randvoorwaarde om de zorg efficiënt en effectief aan te bieden. Dit biedt ruimte voor ontwikkelingsmogelijkheden. Er kan met minder hetzelfde worden gedaan of met hetzelfde meer. Doordat de benutting van de beschikbare bedden efficiënter is, ontstaan mogelijkheden tot ligduurverkorting en beddenreductie. Verhoging van kwaliteit van zorg en doelmatigheid wordt ook nagestreefd door een meer doelgerichte en patiëntgerichte organisatie van zorg-, onderzoeks- en behandelprocessen rondom een bepaalde patiëntencategorie. Op deze wijze wordt kennis en kunde gebundeld in expertisecentra. Deze gedacht ligt ten grondslag aan het streven om specialistische zorg te organiseren in Spoedeisende hulp In 2004 vond verdere concentratie van de SEHfunctie op de locatie Zuider plaats door sluiting van de SEH locatie Clara in avond-, nacht- en weekenduren. De zorg wordt zodanig georganiseerd dat concentratie van het aanbod op één locatie verantwoord plaatsvindt. Deze ontwikkeling sluit aan op landelijke discussies en tendensen, en zal ook binnen de subregio in toenemende mate van belang zijn. Een aandachtspunt vormt de acute neurologische zorg. Verkend wordt of deze specifieke acute zorg buiten kantooruren voor de gehele zuidoever geconcentreerd kan worden op de SEH locatie Zuider. 24 medisch centrum rijnmond- zuid jaarverslag 2004

25

26 Neuromodulatie Nadat reeds enige jaren op basis van verkregen subsidies van de ziekenfondsraad pijnbestrijding middels neuromodulatie in het MCRZ is ontwikkeld, is in 2003 een formele erkenning voor deze functie verkregen. Omdat de financiële middelen voorheen beperkt waren, kan thans, middels deze erkenning, het aantal te behandelen patiënten aanzienlijk toenemen. Organisatie Medische staf Oprichting financiële koepel Eind 2004 is door de VMS het financieel koepelstatuut aangenomen. De behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de leden samenhangende met hun vrije praktijkuitoefening is hiermee ondergebracht in de financiële koepelstructuur. Het bestuur van de financiële koepel wordt gevormd door een aantal vrijgevestigde VMS-leden. Het financieel koepelstatuut is in de eerste plaats een overeenkomst tussen de aangesloten medisch-specialistische maatschappen en vakgroepen voor de behartiging van gemeenschappelijke financiële belangen samenhangende met hun praktijkuitoefening binnen het MCRZ. Het koepelstatuut biedt tevens een overlegstructuur waarbinnen onder meer regelingen over de verdeling van de lumpsumgelden, vaststelling van budgetten, de invoeringen van de DBC-systematiek en de hierbij samenhangende productie kunnen worden vastgesteld. Oprichting automatiseringscommissie In augustus 2004 heeft de kernstaf een automatiseringscommissie opgericht. Leden van de VMS kunnen hun wensen en problemen met betrekking tot automatisering bij de commissie neerleggen. De commissie verzamelt al deze punten ter bespreking op de vergadering en zal zich hier, zonodig in overleg met andere partijen, over buigen en zaken aankaarten in de organisatie. Tevens is de commissie voor de interne organisatie en voor externe belanghebbenden, zoals huisartsen, de contactpersoon van de VMS voor auto- 26 medisch centrum rijnmond- zuid jaarverslag 2004

Gelre jaarbericht 2013

Gelre jaarbericht 2013 Gelre jaarbericht 2013 3 juni 2014 Inhoud 1. Over Ons 3 1.1. Onze missie 3 1.2. Opleiden en Onderzoek 3 1.3. Gelre Apeldoorn 3 1.4. Gelre Zutphen 3 1.5. Landelijke en regionale ontwikkelingen 4 1.6. Factsheet

Nadere informatie

jaarverslag Stichting Isala klinieken, Zwolle

jaarverslag Stichting Isala klinieken, Zwolle jaarverslag, Zwolle 2005 pagina Inhoudsopgave 1 1 Jaarverslag 1.1 Personalia 2 1.2 Verslag van de Raad van toezicht 3 1.3 Verslag van de Raad van Bestuur 7 1.4 Opbrengsten 14 1.5 Verslag van de Medisch

Nadere informatie

Jaardocument 2005 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2005 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2005 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 4 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum.

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum. multidisciplinair kwaliteit jaarrapport Specialismen Patiënt Basiszorg monodisciplinair ambitie Kernziekenhuis Gastvrijheid partners Zorgboulevard Multidisciplinair E Health 2.0 samenwerken Topklinisch

Nadere informatie

2013 IN HET KORT 104.507 1.939 75.157 18.495. 177.771 meur 15.567. 1 e <24H. Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten. Eerste polibezoeken

2013 IN HET KORT 104.507 1.939 75.157 18.495. 177.771 meur 15.567. 1 e <24H. Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten. Eerste polibezoeken JAARVERSLAG 2013 Merijn en Enrique bij het Boxie kunstwerk 2013 IN HET KORT 1.939 Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten 1 e 104.507 Eerste polibezoeken 258 Co-assistenten 75.157 Klinische verpleegdagen

Nadere informatie

Erasmus MC jaarverslag 2002 dadendrang jaarverslag 2002

Erasmus MC jaarverslag 2002 dadendrang jaarverslag 2002 dadendrang jaarverslag 2002 Onze missie: Het Erasmus MC is een innoverend universitair medisch centrum voor hoogwaardige kennisontwikkeling, opleiding en zorg op het gebied van ziekte en gezondheid. Heel

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis Op de cover staat Peter van Slooten. Peter lag voor een hartoperatie 10 weken in het Catharina Ziekenhuis. Om het hoesten te ondersteunen had Peter

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008. Deel I Maatschappelijk Verslag

Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008. Deel I Maatschappelijk Verslag Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008 Deel I Maatschappelijk Verslag Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 3 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...

Nadere informatie

ZORG MET PASSIE DRIE

ZORG MET PASSIE DRIE ZORG MET PASSIE DRIE ZMP III ZORG MET PASSIE DRIE Inhoud 1 Inleiding 7 2 Waar komen we vandaan? 9 3 Wie zijn we? 11 4 De wereld om ons heen 15 4.1 Demografie en patiëntenpopulatie 15 4.2 Kosten en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Doelgericht. Jaarverslag 2004. Erasmus MC Jaarverslag 2004

Doelgericht. Jaarverslag 2004. Erasmus MC Jaarverslag 2004 Doelgericht Erasmus MC Jaarverslag 2004 Jaarverslag 2004 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Onze missie: Het Erasmus MC is een innoverend universitair medisch centrum voor hoogwaardige kennisontwikkeling,

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag 2010

Algemeen Jaarverslag 2010 Algemeen Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER... 1 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 2 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 13 1 UITGANGSPUNTEN VAN VERSLAGLEGGING... 17 2 PROFIEL

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 1 Uitgangspunten van de verslaglegging

Inhoudsopgave. Voorwoord 1 Uitgangspunten van de verslaglegging Inhoudsopgave Voorwoord 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 Profiel 2.1 Algemene identificatiegegevens 2.2 Structuur 2.2.1 Organogram 2.2.2 Medezeggenschapsstructuur 2.3 Kerngegevens 2.3.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009

Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 pag. 1 van 91 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 4 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 5 2 Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Jaardocument Medisch Centrum Alkmaar 2010 pag. 2/121

Jaardocument Medisch Centrum Alkmaar 2010 pag. 2/121 Jaardocument Medisch Centrum Alkmaar 2010 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 4 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 7 2 Profiel van de organisatie... 8 2.1 Algemene identificatiegegevens... 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Martini Ziekenhuis Groningen. Versie juli 2014

Jaardocument 2013. Martini Ziekenhuis Groningen. Versie juli 2014 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen Versie juli 2014 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2013 Eindredactie Harriët Hamstra, Marianna van der

Nadere informatie

Jaardocument 2008 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. 1 olvg jaardocument 2008

Jaardocument 2008 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. 1 olvg jaardocument 2008 1 olvg jaardocument 2008 Jaardocument 2008 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Inhoudsopgave Leeswijzer 4 Voorwoord raad van bestuur 5 Voorwoord raad van toezicht 7 Resultaatontwikkeling 9 1. Uitgangspunten van

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

Concurrentie in de ziekenhuissector. Consultatiedocument 3128/16 Den Haag, juni 2003

Concurrentie in de ziekenhuissector. Consultatiedocument 3128/16 Den Haag, juni 2003 Concurrentie in de ziekenhuissector Consultatiedocument 3128/16 Den Haag, juni 2003 Consultatiedocument Concurrentie in de Ziekenhuissector 1 Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Afbakening van het onderzoek...

Nadere informatie

definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007

definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007 definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Profiel van de organisatie... 4 3. Governance... 7 3.1 Bestuur en toezicht... 7 3.2 Bedrijfsvoering... 10 3.3 Cliëntenraad...

Nadere informatie

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg.

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg. 2008 Jaarverslag Algemeen Jaarverslag 2008 1 INHOUDSOPGAVE VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 4 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 14 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 17

Nadere informatie

Amphia groeit! Jaardocument 2011. Amphia ziekenhuis Breda/Oosterhout

Amphia groeit! Jaardocument 2011. Amphia ziekenhuis Breda/Oosterhout Amphia groeit! Jaardocument 2011 Amphia ziekenhuis Breda/Oosterhout Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur Voorwoord Raad van Toezicht 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht. 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging

Inhoudsopgave. 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht. 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Jaardocument 2010 2 Inhoudsopgave Pagina Titel 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 15 2. Profiel van de organisatie 16 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS Voorwoord Raad van Bestuur 1. Verslag Van de raad Van toezicht 2. profiel Van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Toonaangevend en Gastvrij. Jaarverantwoording 2014. directieverslag en jaarrekening Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Toonaangevend en Gastvrij. Jaarverantwoording 2014. directieverslag en jaarrekening Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Toonaangevend en Gastvrij Jaarverantwoording 2014 directieverslag en jaarrekening Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Met ingang van 1 maart 2013 zijn het OLVG en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis bestuurlijk gefuseerd.

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Een jaar in beeld. www.meandermedischcentrum.nl

Jaardocument 2012. Een jaar in beeld. www.meandermedischcentrum.nl Jaardocument 2012 Een jaar in beeld www.meandermedischcentrum.nl Voorwoord Hierbij bieden wij u het jaardocument en de jaarrekening 2012 van Meander Medisch Centrum aan. Hierin vindt u een uitgebreide

Nadere informatie

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 JaarVerslag 2008 Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Maatschappelijk verslag 5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Bernhoven

Jaarverslag 2013. Bernhoven Jaarverslag 2013 Bernhoven JAARVERSLAG 2013 BERNHOVEN INLEIDING... 5 1 ALGEMENE INFORMATIE... 7 1.1 IDENTIFICATIEGEGEVENS... 7 1.2 STRUCTUUR VAN HET CONCERN... 7 1.2.1 Juridische structuur... 7 1.2.2 Besturingsmodel...

Nadere informatie

Sneller Beter draaiboek. Doorbraak Werken Zonder Wachtlijst

Sneller Beter draaiboek. Doorbraak Werken Zonder Wachtlijst Sneller Beter draaiboek Doorbraak Werken Zonder Wachtlijst Publieksversie 0 - december 2007 2 INHOUDSOPGAVE 1. Het Sneller Beter draaiboek 3 1.1 Het programma Sneller Beter 3 1.2 Werken Zonder Wachtlijst

Nadere informatie

zorg voor en door mensen

zorg voor en door mensen zorg voor en door mensen Jaardocument 27 St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg ELISABETH TOPZORG ZEKER VOOR U Maatschappelijk verslag Jaardocument 27 St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg 3 Jaardocument 27 Voorwoord

Nadere informatie