Jaarverslag 2004 Het meetbare ziekenhuis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2004 Het meetbare ziekenhuis"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2004 Het meetbare ziekenhuis Rotterdam, juni 2005

2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Profiel MCRZ 1 Kerngegevens 6 2 Regiovisie 12 3 Speerpunten 13 4 Nieuwbouw 14 5 Medische staf 16 Deel B Inzet en Resultaten Algemeen 20 7 Medische ontwikkelingen 23 8 Zorgvernieuwing 28 9 Zorgvisie 31 De zorgverlening verbetert er wel door 10 Polikliniekbezoeken, (dag)opnames en aantal verpleegdagen Aantallen bijzondere verrichtingen Prestatie-indicatoren Kwaliteit Meldingen incidenten patiëntenzorg Jaarrekening en resultatenrekening 46 Een absolute waarheid is er niet 2

3 Deel C Personeel 16 Sociaal beleid Personeel in cijfers 54 Deel D De waardering 20 Arbeidstevredenheid Klachtenbemiddeling 64 Waar pestgedrag een vast agendapunt is, komt het minder voor De patiënt mag van mij wel iets kritischer zijn 18 Arbozorg en arbeidsverzuim Vertrouwenspersoon / -commissie Klachtencommissie Sponsoring 74 Deel E Onderwijs, opleiding en onderzoek 24 Opleidingen Onderzoek en / TWOR Publicaties en voordrachten 90 Bijlage: verslag raad van toezicht 102 3

4 Voorwoord Een terugblik op 2004 is voor mij een terugblik op slechts enkele maanden persoonlijke ervaringen. Maar de dossiers zijn duidelijk: 2004 is op zijn zachtst gezegd behoorlijk enerverend geweest. Er is enorm veel tijd, energie en geld gaan zitten in het grote herinrichtingsplan van de beide ziekenhuislocaties, in integratie van afdelingen, in afstemmen van werkprocessen en ontwikkelen van nieuwe, gelijkgeschakelde procedures, om maar enkele aansprekende voorbeelden te nomen. Kortom, voor velen is het stevig aanpakken geweest, terwijl op de achtergrond, via een periode van interim-management, de raad van bestuur geheel gewijzigd werd. Daar komt nog bij dat de druk van de buitenwereld op ziekenhuizen, dus ook op het MCRZ is toegenomen. Meer en meer moet er terecht publiekelijk verantwoording worden afgelegd. Tevredenheidsonderzoeken, top-honderds in soorten en maten, prestatie-indicatoren, het zijn aandachttrekkers die de zorg in de schijnwerpers zetten; waarop we in het geval van de DBC s zelfs letterlijk afgerekend worden. In feite is er niet meer of minder aan de hand dan dat we als ziekenhuis gewoon met concurrentie te maken krijgen. Een nieuw toekomstperspectief waar we ons goed op moeten voorbereiden. Onder meer door te zorgen dat onze prijzen met die van de concurrenten in de pas lopen. Iets wat bij de eerste resultaten van onze eigen DBC-cijfers niet het geval bleek te zijn. Aan het eind van 2004 kan de conclusie dan ook niet anders zijn dan dat we hetzelfde werk met minder mensen moeten doen. En dat ons werk meetbaar, vergelijkbaar en controleerbaar moet zijn was enerverend gaf ook perspectief op een nieuwe toekomst. Met alle veranderingen lijkt het verleden van de oorspronkelijke ziekenhuizen in elk geval grotendeels begraven. Met de nieuwbouwplannen ligt er een mooie basis voor de toekomst. Een toekomst waaraan nu al gewerkt wordt met het oppakken van kwaliteitsprojecten, een doordachte verpleegkundige zorgvisie, uitgestippelde ontwikkelingen op medisch gebied, zorgvernieuwingsprojecten en tal van nieuwe samenwerkingsverbanden. Zo laten we de buitenwereld zien dat het MCRZ in ieder geval de wil én de potentie heeft om de verwachtingen die een ieder heeft van ons waar te maken. P.M.L. Smits, arts MBA raad van bestuur 4 medisch centrum rijnmond- zuid jaarverslag 2004

5 Deel A Profiel MCRZ meten is weten (1) Meten is weten. Dat geldt al sinds Archimedes. Maar cijfers kunnen niet zonder uitleg. Zeker niet de cijfers in onderstaande grafiek, waarin het aantal verpleegdagen en het aantal opnames in het Sint Clara Ziekenhuis van 1949 tot 1968 staat weergegeven. De cijfers werden jarenlang ontleend aan de verslagen van de GG en GD, heel betrouwbare en consistente gegevens. Maar de cijfers hadden betrekking op patiënten waarvoor de betaling via de gemeente werd geregeld. Tot in de jaren zestig behoorden bijna alle patiënten tot die categorie. In de loop van de jaren zestig nam het aantal particulier verzekerde patiënten echter enorm toe. Het werkelijk (totaal)aantal patiënten in 1968 bedroeg bijna 10 duizend. De grafiek, die dus niet de particulier verzekerden omvat, laat echter een dip zien. Maar zo slecht ging het dus in de werkelijkheid niet. Een kwestie van definitie. verpleegdagen opnames/erkende bedden verpleegdagen opnames

6 1 Kerngegevens Locaties locatie Zuider Groene Hilledijk ME Rotterdam telefoon (010)

7 locatie Clara Olympiaweg HT Rotterdam telefoon (010) locatie Grand Stand (financiën en informatie) Olympiaweg AL Rotterdam telefoon (010) Postadres: Postbus AC Rotterdam

8 Werkelijk aantal bedden: 767, waarvan: coronary care/ hartkatherisatie 9 brandwondencentrum 20 wiegen gezonde zuigelingen 23 kindergeneeskunde + neonatologie 66 intensive care / high care 20 de Ark 10 plus aantal erkende dialysestations 32 (+2)

9 Topklinische functies brandwondenzorg dialyse interventiecardiologie cardio-thoracale chirurgie

10 Samenstelling raad van bestuur P.M.L. Smits, arts MBA D.J.F.M. van Oostrum, arts Samenstelling raad van toezicht drs. J.L.M. van Benthem (secretaris) dagelijkse functie: personal coach/trainer A.H. Berg dagelijkse functie: organisatieadviseur drs. G.J.W. Coppus dagelijkse functie: registeraccountant drs. J.W.H. Garvelink (voorzitter) dagelijkse functie: gepensioneerd 10 medisch centrum rijnmond- zuid jaarverslag 2004

11 Missie In 2000, het eerste fusiejaar, heeft het ziekenhuis een ambitieus doel geformuleerd, verwoord in de missie. Het meerjarenbeleidsplan is gericht op dat doel en schetst concrete stappen om dat te bereiken. De tijdhorizon ligt bij de oplevering van de nieuwbouw. De letterlijke tekst van de missie luidt als volgt: Medisch Centrum Rijnmond- Zuid is het topziekenhuis, de maat voor zorg. Kern van de organisatie is de patiënt. Respect, vertrouwen en openheid zijn leidend voor ons handelen. Wij werken samen vanuit een toegewijde, ondernemende en professionele houding. Dit langetermijndoel sluit aan op het perspectief van de regiovisie. Naast de basiszorg wil het MCRZ topklinische, topreferente en complexe en bijzondere zorg binnen de subregio Rijnmond- Zuid bieden, en samen met het Erasmus Medisch Centrum de continuïteit in dit aanbod voor de gehele regio waarborgen. 11

12 2 Regiovisie In de vigerende regiovisie Ziekenhuiszorg Rijnmond in beweging van de Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen staat de behoefte aan zorg ingedeeld naar zwaarte en naar planbaarheid; aan welke zorg is gezien onder meer de samenstelling en de voorspelde ontwikkeling van de bevolking behoefte. In de regiovisie wordt deze behoefte aan zorg gekoppeld aan de capaciteiten van de verschillende zorgverleners, die onderling afspraken maken over wie welke zorg levert. Het MCRZ speelt in die regiovisie een belangrijke rol, met een breed pakket basisvoorzieningen, enkele topklinische functies en de ambitie om in de regio zorg te willen dragen voor afstemming met de zorgaanbieders aan de voorkant van het ziekenhuis de huisartsen en aan de achterkant van het ziekenhuis thuiszorg, verzorgingshuizen en verpleeghuizen etc. Naast de zorgverleners zijn ook de zorgverzekeraars een belangrijke partner als het gaat om de sturing en de ondersteuning van de vele initiatieven in de sector.

13 3 Speerpunten Op basis van de regiovisie en het meerjarenbeleidsplan van het MCRZ is een aantal speerpunten benoemd: zaken die met een extra inzet, en op afzienbare termijn, gerealiseerd moeten zijn. Een belangrijk organisatorisch speerpunt is een herverdeling van de functies over de beide ziekenhuislocaties, zodanig dat een acute zorglocatie en een locatie voor electieve zorg wordt gerealiseerd. De concentratie van acute, topreferente en complexe zorg op één locatie biedt pas dan voldoende schaalgrootte en mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering en kennisopbouw om de rol en positie als topklinisch ziekenhuis op de zuidoever te kunnen invullen, continuïteit te kunnen bieden in het subregionale aanbod voor acute opvang en zorg en een volwaardige samenwerkingspartner voor het EMC te zijn. In de post-fusiesituatie en met wijzigende bestuurlijke en financiële kaders, kunnen speerpunten niet allemaal tegelijk worden aangepakt en moet ook aandacht uitgaan naar de basiszorg. In fasering betekende dit voor 2004 het volgende: Interventiecardiologie Voor de start van de zelfstandige afdeling interventiecardiologie is de vakgroep cardiologie uitgebreid met twee interventiecardiologen. Vanwege de myocardinfarctbehandeling door acute percutane coronaire interventie (PCI) is een noodzakelijke tweede interventiekamer geopend. Daarmee is topklinische cardiologische zorg op de zuidoever gewaarborgd. In verband met de samenwerking met het EMC en het streven naar uniforme kwaliteit van behandeling in de regio, worden dure drug eluting stents gebruikt. Level I IC Naast de SEH vormt ook IC-zorg een kernpunt in het acute zorgaanbod. In 2003 is gestart met het ontwikkelen van een level I IC op locatie Zuider, deze ontwikkelingen werden in 2004 verder doorgezet. Door de concentratie kan schaarse specialistische kennis en ervaring, zowel medisch als verpleegkundig, zo efficiënt en doelgericht mogelijk worden ingezet. Ook binnen de subregio vormt de ontwikkeling van acute en intensieve zorg een aandachtspunt. Op landelijk niveau is afstemming bereikt om dertien hoogwaardige IC-voorzieningen in te richten, waarvan zes in academische ziekenhuizen. Het MCRZ wil in dit specialistische regionale zorgaanbod een rol spelen. En derde speerpunt voor 2004 was de versteviging van de basiszorg, mede door samenvoeging en integratie van afdelingen en harmonisatie van werkprocessen. Naast de zorginhoudelijke speerpunten waren er nog drie specifieke speerpunten op het gebied van ICT waaraan veel tijd en energie is besteed: - invoering DBC (diagnose-behandelcombinatie) - realisatie PACS (Picture Archiving and Communication System = digitale diagnostiekinformatie) - realisatie EVS (elektronisch voorschrijfsysteem) Uiteraard zijn er naast de genoemde speerpunten nog tal van andere ontwikkelingen gaande, zowel medisch en verpleegkundig als organisatorisch. Deze vallen echter buiten de categorie speerpunten. 13

14 4 Nieuwbouw In 2004 werd een vernieuwd masterplan voor de nieuwbouw van het MCRZ goedgekeurd. In 2006 zal de eerste paal de grond in gaan, waarna in 2009 het MCRZ zijn nieuwe onderkomen bij NSstation Rotterdam Lombardijen zal betrekken. Inmiddels wordt onder meer verdergewerkt aan de definitieve schetsplannen. Vooruitlopend op de nieuwbouw wordt vanaf de zomer 2003 gewerkt aan de zogeheten locatieprofielen. Kortgezegd: het omvormen van de beide ziekenhuislocaties tot een locatie voor acute zorg en een locatie voor electieve (planbare) zorg, met daarbinnen en daartussen afgestemde patiëntenstromen en werkprocessen. Dat betekent een integratie van mensen, van werkprocessen en procedures, en van cultuur. Meer en meer zullen medewerkers daardoor ook locatieoverstijgend gaan werken. Kaders voor patiëntenlogistiek en beddenreductie uit het ziekenhuisbeleidsplan zijn bij de uitvoering van de locatieprofielen van toepassing. 14

15 15

16 5 Medische staf Met de komst van de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur heeft de staf een meer centrale rol in het ziekenhuis gekregen: vanaf 1 januari 2005 zullen twee leden van het stafbestuur deelnemen aan het managementteam (MT) en zal de kernstaf de MT-vergaderingen voor- en nabespreken. Eind 2004 zijn bijna alle vakgroepen gefuseerd. Afronding van de vakgroepfusies wordt verwacht in Inmiddels werken ook bijna alle vakgroepen locatieoverstijgend. In 2005 zal dit voor alle vakgroepen in meer of mindere mate het geval zijn. In 2004 verlieten tien leden de medische staf en traden vijf nieuwe leden toe. Op 31 december 2004 bestond de Vereniging Medische staf (VMS) uit 168 leden. Allergologie R.A.S. Phaff Anesthesiologie E.M. Delhaas H.M. Feijen (intensivist) F.G. Keuter I.M. van Kleef-Mannot J. Kooyman R.J. van Krugten M. Landstra B.Z.R. Liebrand-Alhadi J.H.J. Meeder (intensivist) H.A. Moser A.J. Mulder R. Scholtes-Ten Kate A.J.W. Teunissen Apotheek R.T. van Dellen Th.J.M.A. Frijns H. Spijker D.J. Theunissen Cardiologie dr. T.A. Bruning C. Ebink M.J. Gardien (intensivist) F.M.A. Harms F.M.R.J. Hersbach J.H.C. Panis M. Scheffer K. Sheik Joesoef dr. P.C. Smits A. de Vries* R. Wardeh Cardio-thoracale chirurgie J.A. Bekkers * prof. dr. A.J.J.C. Bogers * G. Bol-Raap* dr. L.A. van Herwerden* P.L. de Jong * dr. A.P. Kappetein * C.H. Kik* A.P.W.M. Maat * Chirurgie dr. H. Boxma dr.k.j.brouwer dr. P.P.L.O. Coene R.J. Dinkelman dr. E. van der Harst H.A. Josaputra H. Kuiken dr. J.F. Lange dr. W.S. Meijer W.H. Pardijs P.D. de Rooij dr. A.A.E.A. Smet dr. T.I. Yo Dermatologie C.O.A. Hendriks-Iserief B.A.M. van Hussen-Brok T.T. Tio 16 medisch centrum rijnmond- zuid jaarverslag 2004

17 Gynaecologie A.M. van Heusden dr. M. van Lent dr. A. Logmans P.E. van der Moer R.H. Mulder dr. G.J.M. Ras-Zeijlmans dr. A. Verhoeff H.J. van Well-Krouwel dr. J.A. Wijnen Interne geneeskunde dr. J.H. Assink (intensivist) J.J. Bakker dr. A. Berghout dr. A.F. Grootendorst (intensivist) dr. J.G. den Hollanders A.A. van Houten dr. T.C. Kok (oncoloog) M.B.L. Leys R.L.K.W. Lie J. Ligthart (intensivist) dr. F.W. Santman (intensivist) dr. L.J.D.M. Schelfhout dr. J.M.L. Stouthard (oncoloog) Kaakchirurgie J.G.W. de Gijt C.P. van Steenis Kindergeneeskunde M.G.A. Baartmans D.D.L. Bezemer dr. A.E. Brandsma J.G. Brinkman dr. R. del Canho dr. M. Groeneweg dr. A.M. Oudesluys-Murphy B.C. van Pelt R. Rodrigues Pereira F.J. Smit M.H. Vergeer Klinische chemie M.J. Mantel dr. G.A.E. Ponjee M.G.M. van Wilgenburg dr. ir. R.W. Wulkan Klinische fysica B. Groeneweg* Klinische pathologie dr. H. Beerman J.K. Boldewijn dr. R.W.M. Giard dr. S.C. Henzen-Logmans dr. H.F.G.M. van den Ingh Keel-, neus- en oorheelkunde dr. L.J.J.M. Boumans E. Eichhorn dr. A.E. Stoop Longgeneeskunde J.W. Brouwers M. Heijsteeg R. Slingerland dr. G.T. Verhoeven Maag-, darm- en levergeneeskunde dr. S. Ganesh F.J.G.M. Kubben Medische microbiologie dr. W.D.H. Hendriks Nefrologie J.M.M. Boots dr. M.A. van den Dorpel J.G.M. van der Heijden-Buijsen P. Kramer dr. P.J.G. van der Ven (intensivist) Neurochirurgie dr. J.H. van den Berge R.F. van Rolde Neurologie H.J. van den Brand prof. dr. C.A. van Donselaar dr.j.w.b.moll J. Samijn dr. R. Saxena H.A.W. Sinnige E. Thomeer M. Westerink 17

18 Medische staf Oogheelkunde dr. I. Dielemans J.G. de Graauw A.A. Stuij Orthopedie P.A.G.M. Bakx A. van der Ent J. Huij dr. J.P.G.M. Maussen A.J. Nanninga J.L.A. Westerink Reumatologie K.H. Han G.H.C. Schardijn * M.J.F. Walravens Revalidatie J.L. Brand P.J. Janssens R. Leder * M.A. Los * J.M.F.B. Pesch-Batenburg T.A. Veenis* Medisch stafbestuur dr. T.A. Bruning H.M. Feijen dr. A.F. Grootendorst, voorzitter dr. E. van der Harst D.C.D. de Lange H. Spijker * buitengewoon lid Plastische en reconstructieve chirurgie R.F. Cohen A. Hofman C.B. IJsselstein R. Tjong Joe Wai Psychiatrie P. Beetsma* Radiodiagnostiek W.B. Becking J.G.A.M. Blomjous P. Cleyndert H. van der Lely dr. R.A. Niezen P.J.A. Ophof A.C. Sikkenk H.C. van Soest H.T. Teng dr. D. Vroegindeweij R.P. Wassenaar Urologie R. Beekman W. Blitz D.C.D. de Lange dr. D. van den Ouden Overige staf H.C.M. Hoge, psychologie L. Kooyman, kinder- en jeugdpsychologie K. Kraajo, revalidatiepsychologie A. Reijm, kinder- en jeugdpsychologie M. Schouten, psychologie (brandwondencentrum) D.L. Schoenmacker, kinder- en jeugdpsychologie M.G. Taal, revalidatiepsychologie 18 medisch centrum rijnmond- zuid jaarverslag 2004

19 Deel B Inzet / Resultaat meten is weten (2): cijfers in oorlogstijd De cijfers betreffende de röntgenlaboratoria van de Gemeentelijke Ziekenhuizen Rotterdam staan weergegeven in het jaarverslag van 1940 op pagina 24. Een vergelijking met andere jaren is niet mogelijk. Maar ook de absolute aantallen zijn niet geheel betrouwbaar, zo blijkt uit de tekst op pagina 3. Het spreekt vanzelf, dat de statistische gegevens, die in het jaarverslag zijn opgenomen niet voor vergelijking met andere jaren in aanmerking komen, te minder omdat verschillende administratieve gegevens op 14 Mei verloren zijn gegaan. Aangezien alle gegevens van de gemeentelijke ziekenhuizen centraal werden geregistreerd, zijn ook de gegevens van het Zuiderziekenhuis niet betrouwbaar. Wel kan natuurlijk afgeleid worden welk een vlucht de radiologie heeft gemaakt in de afgelopen zestig jaar. Waren er volgens de cijfers uit 1940 nog geen drieduizend onderzoeken op jaarbasis, vandaag de dag vinden er in het MCRZ een kleine 150 duizend onderzoeken plaats, variërend van de gewone röntgenfoto, tot MRIscan, CT-scan of echografie. Verder lezen we in het jaarverslag van de Gemeentelijke Ziekenhuizen Rotterdam 1940 nog de opvallende notitie betreffende de voortzetting van de röntgenopnames in dat eerste oorlogsjaar. Het Academisch Ziekenhuis te Utrecht, alsmede de N.V. Philipsfabrieken te Eindhoven gaven ons elk een röntgentoestel in bruikleen, zoodat het röntgenonderzoek voortgang kon vinden. 19

20 6 Algemeen De kaders voor de langetermijnontwikkeling zijn gegeven door het ziekenhuisbeleidsplan Dat is het vertrekpunt voor de beleidsmatige en financiële kaders, en de basis voor het maken van de jaarplannen door zorgeenheden en afdelingen binnen de organisatie. Het accent van het beleid in 2004 ligt op integratie, groei en op de kwaliteit van basiszorg en dienstverlening. Patiëntenlogistiek Het ziekenhuisbeleidsplan geeft ook de kaders voor patiëntenlogistiek en beddenreductie. In de achterliggende jaren zijn al een kleine honderd bedden ingeleverd. Verbetering van de patiëntenlogistiek is noodzakelijk om op verantwoorde wijze een verdere beddenreductie te realiseren het moet leiden tot een optimale afstemming tussen beddencapaciteit en behandelcapaciteit van onder meer de operatiekamers. Dat vereist een systeem van centrale en integrale opnameplanning, gecoördineerd vanuit één punt. De eerste stap die daarvoor gezet wordt, is gelijkschakeling van de werkwijze van en de programmatuur voor de opnameplanning van de beide ziekenhuislocaties. Een stap die ook wenselijk is omdat steeds meer medewerkers en specialisten op beide locaties werken. Het gehele proces van harmonisatie van de opnameplanning is opgesteld door een werkgroep waarin vertegenwoordigers van de betrokken specialismen en van de zorgmanagers zitting hebben. De harmonisatie van de opnameplanning is immers meer dan louter een administratieve aangelegenheid en heeft gevolgen voor een groot aantal werkprocessen op verschillende afdelingen. Het geharmoniseerde opnameproces, dat ook met de belangen van de patiënt rekening houdt, is geaccordeerd door het stafbestuur en het managementteam. Een voordeel voor de patiënt en de organisatie is dat door de nieuwe werkwijze iedereen eerder dan nu op de hoogte is van de datum van opname, en dus ook meer tijd heeft om zaken te regelen. De implementatie van het geharmoniseerde opnameproces is in eerste instantie gericht op de electieve opnames; hierna zal ook het traject bij spoedopnames onder de loep worden genomen. Direct na de zomer van 2005, als de eerste fase goed is afgerond, zal vervolgens gewerkt gaan worden aan de integratie tussen OK-planning en opnameplanning en het centraliseren hiervan. Medisch ondersteunende diensten De afdeling radiologie startte in september met de implementatie van het picture archiving and communication system (PACS). Vanaf mei 2005 zal het ziekenhuis filmloos zijn. Verder leverde de afdeling een bijdrage aan het realiseren van de mammapolikliniek, een zorgvernieuwingsproject, waardoor een one-stop-visit voor patiëntes met mammaproblematiek mogelijk werd gemaakt door het samenbrengen van klinisch onderzoek, mammografie, echo en puncties, en uitslag (zie verder pagina 30) in één bezoek. Verder werd de DSA-kamer, voor vaatonderzoek en interventies, verplaatst naar de locatie Zuider. De productie van de afdeling radiologie steeg met 3,6 procent. Grootste stijgers waren CT (6 procent) en DSA (circa 40 procent). Het laboratorium voor medische microbiologie had in de nasleep van de MRSA-epidemie nog veel extra werk aan de extra controles. 20 medisch centrum rijnmond- zuid jaarverslag 2004

21 Daarnaast is voortvarend verdergewerkt aan de uitbouw van het kwaliteitssysteem. Locatieprofielen In 2003 werd na een groot aantal activiteiten in het kader van de herinrichting van de beide ziekenhuislocaties een adempauze ingelast. In januari 2004 is het project locatieprofielen weer opgepakt. De plannen voor de realisatie kinderdagbehandeling en KV en de realisatie voor een nieuwe keuken werden om verschillende redenen uit het project gehaald. De planning is bijgesteld. In de zomer van 2004 ontstond druk tussen het beschikbare budget en de wensen van gebruikers vertaald in offertes van de aannemers. In eerste aanleg is gekeken in welke mate de programma s van eisen konden worden bijgesteld. Daarna is er ook gekeken naar het prijsniveau van de aannemers. Onder meer door middel van second opinion bleek dat deze te hoog waren. Met de aannemers werden hierover gesprekken gevoerd en de prijzen zijn bijgesteld. Tevens is besloten om niet in alle gevallen meer gebruik te maken van de vaste aannemers, maar van meervoudige aanbesteding. Hiermee kan er meer worden gerealiseerd binnen de beschikbare budgetten. De herinrichting van de beide ziekenhuislocaties zal nu in het najaar van 2005 afgerond zijn. 21

22 Algemeen Daarmee is het ziekenhuis dan zowel fysiek en organisatorisch als op het gebied van integratie geheel voorbereid op de eerste fase van de nieuwbouw, wanneer alle zorgfuncties op de locatie Zuider één op één overgaan naar de locatie Lombardijen. Onderstaand overzicht geeft aan welke enorme aanpassingen daarvoor in relatief kort tijdbestek zijn gerealiseerd. In 2004 werden de volgende deelplannen gerealiseerd: Zorg: - observatorium locatie Zuider - geïntegreerde afdeling orthopedie / reumatologie locatie Clara - verhuizing poli reumatologie van Zuider naar Clara en realisatie priklab - geïntegreerde afdeling dagbehandeling locatie Clara - verhuizing bibliotheek en andere functies ten behoeve van de polikliniek kaakchirurgie - polikliniek kaakchirurgie en mondhygiënisten locatie Clara - realisatie kinderpolikliniek locatie Zuider - opknappen afdeling A5 locatie Clara - realisatie buckykamer locatie Clara - realisatie tweede hartkatheterisatiekamer locatie Zuider - renovatie eerste fase OK s locatie Clara - realiseren oncologische businessunit locatie Clara Ondersteuning: - uitverhuizing logistiek centrum Zuider /Clara naar gebouw de Luchthaven en verbouwing oude ruimte ten behoeve van de apotheek locatie Zuider - verbouwing KCL Zuider - indikken voorgebouw Zuider en verhuizen patiëntenbibliotheek vierde etage voor realisatie artsenkamers Verder is een aanvang gemaakt met: - verbouwing paviljoen 2 Zuider geïntegreerde afdeling gynaecologie / verloskunde - verbouwing apotheek Zuider ten behoeve verloskamers - renovatie tweede fase OK s Clara - opknappen C5 locatie Clara De laatste verbouwingen die nog op de rol staan, waaronder verbouwingen voor een nieuw onderkomen voor de dialyse, zullen eveneens in 2005 afgerond worden. 22 medisch centrum rijnmond- zuid jaarverslag 2004

23 7 Medische ontwikkelingen Inzet Een gezamenlijke visie van zorgverzekeraars en MCRZ op meerjarenontwikkelingen en prioriteiten startte met het zoeken naar een gezamenlijk beeld en discussie over de speerpunten die passen in gewenste en verwachte ontwikkelingen. Deze start is in een gesprek met betrokkenen op 27 april gemaakt. In een volgfase moet nadere financiële onderbouwing plaatsvinden van besproken ontwikkelingen en speerpunten, vindt plaats op haalbaarheid en kunnen discussies plaatsvinden over randvoorwaarden. Voor speerpunten voor de langere termijn zijn in 2004 in een aantal gevallen de eerste stappen gezet. Oncologische zorg Optimalisering van de oncologische zorg door organisatorische en functionele concentratie in een oncologische business-unit om als oncologisch expertisecentrum een voortrekkersrol in de subregio te spelen en volwaardige oncologische zorg op de zuidoever te waarborgen. Deze rol kan alleen goed ingevuld worden en blijven worden, indien het noodzakelijke behandelaanbod volledig en integraal beschikbaar is. Minimaal invasieve technieken op de operatiekamer Reeds jaren heeft het MCRZ een voortrekkersrol in de regio aangaande de minimaal invasieve chirurgie. Dit heeft mogen leiden tot vele wetenschappelijke publicaties, dissertaties, referaten en zelfs tot een benoeming tot hoogleraar minimaal invasieve chirurgie. De verzekeringsmaatschappijen verwachten van het MCRZ een beddenreductie, een kortere opnameduur en intensivering van chirurgie in dag- en short staysetting. Door intensivering van de minimaal invasieve chirurgie kunnen deze doelen bereikt worden. Ook de roep van patiënten om kwalitatief hoogstaande zorg met tevens cosmetisch verantwoorde operatielittekens, kortere opnameduur en minder complicaties op de lange duur (littekenbreuken) wordt steeds luider. Het MCRZ gaat voor kwaliteit en is van zins nog meer te gaan investeren in deze nieuwe technieken, die tevens passen in het omvangrijke opleidingscurriculum van het MCRZ. Niertransplantatie Het aantal patiënten op de wachtlijst voor een niertransplantatie neemt de laatste jaren sterk toe; de huidige wachttijd bedraagt ongeveer 4,5 jaar. De lange wachtduur leidt tot verlies van kwaliteit van leven, een toename van morbiditeit en mortaliteit en ook tot aanzienlijke kosten. Transplantatie met een nier van een levende donor is op korte termijn de meest effectieve manier om dit probleem het hoofd te bieden. (advies Gezondheidsraad 2003). In de regio is het EMC het transplantatiecentrum. De vraag (ca. 120 tot 130 per jaar) overtreft echter de capaciteit (100 per jaar). Dat is voor het EMC en het MCRZ aanleiding geweest om het initiatief te nemen tot samenwerking om gezamenlijk de noodzakelijk capaciteit te bieden. Het MCRZ wil toegroeien naar ca. 30 familietransplantaties op jaarbasis (en op termijn mogelijk ook postmortale niertransplantaties). In 2004 is gestart met voorbereidingen. 23

24 Medische ontwikkelingen HIV-behandelsubcentrum Om het groeiend aantal HIV-patiënten in de regio Rotterdam Rijnmond te kunnen behandelen, heeft het EMC het MCRZ verzocht om deel te nemen in de HIV-behandeling. Een erkenning als HIV-behandelsubcentrum is in 2004 verkregen. Het EMC zal een deel van de patiëntenpopulatie overdragen; er wordt gestreefd naar 100 patiënten. Naast aanstelling van een internist-infectioloog worden één of meerdere verpleegkundigen opgeleid tot verpleegkundig AIDS-consulent. Er zal een structurele en intensieve samenwerking blijven bestaan tussen de behandelaars van het EMC en het MCRZ. Randvoorwaarden op het gebied van diagnostiek, medicamenteuze behandeling, psychosociale begeleiding en afdoende financiële dekking op basis van de geldende tarieven zijn onderzocht. bijvoorbeeld een vaatcentrum en een maagdarm-levercentrum. Deze ontwikkelingen zijn in 2004 gestart en zullen naar verwachting binnen enkele jaren volledig functioneren. Resultaat Naast de zorginhoudelijke speerpunten interventiecardiologie en level I IC (zie pagina 13), zijn in 2004 verder gerealiseerd: Post IC/HC neonatologie In navolging van regionale afspraken zijn in 2003 twee post-ic/hc neonatologiebedjes gerealiseerd, in 2004 gevolgd door nogmaals twee plaatsen. Verdere groei is afhankelijk van ontwikkelingen in de zorgvraag, naar verwachting zal voorlopig dit aanbod voldoende zijn. Expertisecentra Verbetering van de patiëntenlogistiek en -planning is een randvoorwaarde om de zorg efficiënt en effectief aan te bieden. Dit biedt ruimte voor ontwikkelingsmogelijkheden. Er kan met minder hetzelfde worden gedaan of met hetzelfde meer. Doordat de benutting van de beschikbare bedden efficiënter is, ontstaan mogelijkheden tot ligduurverkorting en beddenreductie. Verhoging van kwaliteit van zorg en doelmatigheid wordt ook nagestreefd door een meer doelgerichte en patiëntgerichte organisatie van zorg-, onderzoeks- en behandelprocessen rondom een bepaalde patiëntencategorie. Op deze wijze wordt kennis en kunde gebundeld in expertisecentra. Deze gedacht ligt ten grondslag aan het streven om specialistische zorg te organiseren in Spoedeisende hulp In 2004 vond verdere concentratie van de SEHfunctie op de locatie Zuider plaats door sluiting van de SEH locatie Clara in avond-, nacht- en weekenduren. De zorg wordt zodanig georganiseerd dat concentratie van het aanbod op één locatie verantwoord plaatsvindt. Deze ontwikkeling sluit aan op landelijke discussies en tendensen, en zal ook binnen de subregio in toenemende mate van belang zijn. Een aandachtspunt vormt de acute neurologische zorg. Verkend wordt of deze specifieke acute zorg buiten kantooruren voor de gehele zuidoever geconcentreerd kan worden op de SEH locatie Zuider. 24 medisch centrum rijnmond- zuid jaarverslag 2004

25

26 Neuromodulatie Nadat reeds enige jaren op basis van verkregen subsidies van de ziekenfondsraad pijnbestrijding middels neuromodulatie in het MCRZ is ontwikkeld, is in 2003 een formele erkenning voor deze functie verkregen. Omdat de financiële middelen voorheen beperkt waren, kan thans, middels deze erkenning, het aantal te behandelen patiënten aanzienlijk toenemen. Organisatie Medische staf Oprichting financiële koepel Eind 2004 is door de VMS het financieel koepelstatuut aangenomen. De behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de leden samenhangende met hun vrije praktijkuitoefening is hiermee ondergebracht in de financiële koepelstructuur. Het bestuur van de financiële koepel wordt gevormd door een aantal vrijgevestigde VMS-leden. Het financieel koepelstatuut is in de eerste plaats een overeenkomst tussen de aangesloten medisch-specialistische maatschappen en vakgroepen voor de behartiging van gemeenschappelijke financiële belangen samenhangende met hun praktijkuitoefening binnen het MCRZ. Het koepelstatuut biedt tevens een overlegstructuur waarbinnen onder meer regelingen over de verdeling van de lumpsumgelden, vaststelling van budgetten, de invoeringen van de DBC-systematiek en de hierbij samenhangende productie kunnen worden vastgesteld. Oprichting automatiseringscommissie In augustus 2004 heeft de kernstaf een automatiseringscommissie opgericht. Leden van de VMS kunnen hun wensen en problemen met betrekking tot automatisering bij de commissie neerleggen. De commissie verzamelt al deze punten ter bespreking op de vergadering en zal zich hier, zonodig in overleg met andere partijen, over buigen en zaken aankaarten in de organisatie. Tevens is de commissie voor de interne organisatie en voor externe belanghebbenden, zoals huisartsen, de contactpersoon van de VMS voor auto- 26 medisch centrum rijnmond- zuid jaarverslag 2004

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden.

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden. NADERE REGEL Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg Gelet op artikel 38 lid 4 juncto 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Rode Kruis Ziekenhuis Middelgroot perifeer ziekenhuis

Nadere informatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie Polikliniek Algemene bezoekersinformatie 1 2 Inhoudsopgave Een afspraak maken met de specialist 4 Inlichtingen 4 Gastvrouw 4 Respectvol omgaan met elkaar 5 Rolstoelen 5 Inschrijving (ponsplaatje) 5 Melden

Nadere informatie

tweeduizendacht ANNA IN CIJFERS EN LETTERS

tweeduizendacht ANNA IN CIJFERS EN LETTERS tweeduizendacht ANNA IN CIJFERS EN LETTERS 2008 Cijfers zijn belangrijk voor een jaarverslag. Die geven immers de resultaten van een onderneming of instelling weer. Maar cijfers zeggen bij de St. Anna

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

VERKORT JAARDOCUMENT 2011

VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Voorwoord VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Patiënt als partner Ziekenhuis van en voor de regio Samenwerken in de Coöperatie Kerngegevens Verantwoordelijke medewerker Financiën Voorwoord Afgelopen jaar vonden

Nadere informatie

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G 1 Disclosure Sinds 2013 lid Dagelijks Bestuur Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 2 Inhoud presentatie Wat doet

Nadere informatie

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN 643 Inleiding Indien u bij een specialist onder behandeling bent, worden alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling vastgelegd in een medisch dossier.

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst CENTRAAL COLLEGE MEDISCHE SPECIALISMEN BESLUIT CCMS no. 5-2000 OPLEIDINGSEISEN PATHOLOGIE 1 Het Centraal College Medische Specialismen,

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 16 augustus 2014 Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

vws0001030 Situatie rond kleinere ziekenhuisorganisaties ten algemene Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

vws0001030 Situatie rond kleinere ziekenhuisorganisaties ten algemene Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport vws0001030 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Den Haag, 21 juni 2000 Ten antwoord op uw bovenvermelde brief, waarin u mijn reactie vraagt omtrent de toekomstplannen

Nadere informatie

Optimalisatie werkprocessen op de verpleegafdeling 5 Noord ZGT Almelo

Optimalisatie werkprocessen op de verpleegafdeling 5 Noord ZGT Almelo Ingrid Meijer, Michel Kats Optimalisatie werkprocessen op de verpleegafdeling 5 Noord ZGT Almelo 12 juni 2015 Inhoud presentatie Introductie ZGT Aanleiding Context van procesoptimalisatie Opzet project

Nadere informatie

Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen

Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen Het Deventer Ziekenhuis is een algemeen regionaal ziekenhuis met alle basisspecialismen in huis. Veiligheid, snelle toegang en persoonlijke aandacht staan centraal.

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

Chirurgie. Informatie over de afdeling Heelkunde. Afdeling: Onderwerp:

Chirurgie. Informatie over de afdeling Heelkunde. Afdeling: Onderwerp: Afdeling: Onderwerp: Chirurgie Informatie over de afdeling Heelkunde Informatie over de afdeling Heelkunde Wie kunt u aan uw bed verwachten Inleiding Tijdens uw verblijf op de afdeling Heelkunde zult u

Nadere informatie

Het bezoek aan een polikliniek of een onderzoeksafdeling

Het bezoek aan een polikliniek of een onderzoeksafdeling Het bezoek aan een polikliniek of een onderzoeksafdeling Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Wat moet u meebrengen? 1 Ponsplaatje 1 Bezoek aan de specialist 2 Het maken van een afspraak

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Ontslaginformatie. afdeling Chirurgie

PATIËNTEN INFORMATIE. Ontslaginformatie. afdeling Chirurgie PATIËNTEN INFORMATIE Ontslaginformatie afdeling Chirurgie 2 PATIËNTENINFORMATIE U bent opgenomen geweest op een chirurgische verpleegafdeling in het Maasstad Ziekenhuis. Door middel van deze folder bieden

Nadere informatie

Antonius in NOP en op Urk

Antonius in NOP en op Urk Antonius in NOP en op Urk Presentatie voor gemeenten Dr. W.J. van der Kam, voorzitter Raad van Bestuur Overzicht Historie Het ziekenhuis van de toekomst Wat gaan we concreet doen? Historie De pioniers

Nadere informatie

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Tabellenboek, behorende

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 61 4 62 Volksgezondheid Ruim 2.000 inwoners op 1 huisarts Op 1 januari 2008 zijn er in Hengelo 39 huisartsen gevestigd, 2 minder dan vorig jaar. Dit betekent dat er per 2.079 inwoners 1 huisarts actief

Nadere informatie

Doodsoorzaak: Daling sterfte als gevolg van hart-en vaatziekte en stijging sterfte als gevolg van kwaadaardige kanker

Doodsoorzaak: Daling sterfte als gevolg van hart-en vaatziekte en stijging sterfte als gevolg van kwaadaardige kanker 61 4 62 Volksgezondheid Jaarlijks een huisarts erbij Op 1 januari 2004 zijn er 41 huisartsen in de gevestigd. Sinds 2000 komt er gemiddeld elk jaar een huisarts bij. Het aantal tandartsen en specialisten

Nadere informatie

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING Dekkingen Vergoedingen Azpas Vergoedingen Azpas Plus Verzekering (groen gekleurde dekkingen zijn hogere dekkingen t.o.v. de Azpas

Nadere informatie

Samenvatting rapport 'De brede betekenis van acute zorg' 5 augustus 2013 Pagina 1/4

Samenvatting rapport 'De brede betekenis van acute zorg' 5 augustus 2013 Pagina 1/4 Samenvatting rapport 'De brede betekenis van acute zorg' NVZ 5 augustus 2013 Bram den Engelsen Hein Abeln Maret van der Wees Meer nuance en inzicht rond concentratie en spreiding van acute zorg Over concentratie

Nadere informatie

Beter sturen, sneller plannen

Beter sturen, sneller plannen Beter sturen, sneller plannen Ziekenhuiszorg in Nederland 83 algemene ziekenhuizen 8 academische ziekenhuizen > 180.000 medewerkers Het Amphia Ziekenhuis: de feiten (1) Eén van de drie grootste niet academische

Nadere informatie

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties In april en mei 2013 heeft de dienst communicatie van VUmc een kwantitatief onderzoek onder huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Doodsoorzaak: Langzame daling van het aantal overledenen aan kanker of hart-en vaatziekte; in 2003 nog bijna 60%

Doodsoorzaak: Langzame daling van het aantal overledenen aan kanker of hart-en vaatziekte; in 2003 nog bijna 60% 61 4 62 Volksgezondheid Aantal patiënten van huisartsen boven norm Op 1 januari 2004 zijn er 39 huisartsen in de gevestigd, één minder dan een jaar daarvoor. De gemiddelde praktijkgrootte wordt daardoor

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze Capaciteitsorgaan en beroepskeuze V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Directeur Capaciteitsorgaan 14 maart 2015 Carrièrebeurs Utrecht 1 Inhoud presentatie 1. De routing 2. Kenmerken van

Nadere informatie

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016)

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) Januari 2015 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels

Nadere informatie

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING Dekkingen Vergoedingen Azpas Vergoedingen Azpas Plus Verzekering (groen gekleurde dekkingen zijn hogere dekkingen t.o.v. de Azpas

Nadere informatie

Algemene informatie poliklinieken. Ziekenhuislocatie Scheper

Algemene informatie poliklinieken. Ziekenhuislocatie Scheper Algemene informatie poliklinieken Ziekenhuislocatie Scheper 2 Inhoudsopgave Hoe maakt u een afspraak met een specialist? 4 Waar kunt u terecht voor inlichtingen? 4 Gastdames 4 Rolstoel en rollator 5 Ziekenhuispasje

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis Strategisch beleidsplan 2010-2015 Slingeland Ziekenhuis Voorwoord Voor u ligt de verkorte uitgave van het Strategisch Beleidsplan 2010-2015 van ons ziekenhuis. Deze uitgave is speciaal voor u als medewerker

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Voor je opleiding ben je van harte welkom in Laurentius. Operatieassistent & anesthesiemedewerker. Het leukste ziekenhuis van Limburg in Roermond!

Voor je opleiding ben je van harte welkom in Laurentius. Operatieassistent & anesthesiemedewerker. Het leukste ziekenhuis van Limburg in Roermond! Voor je opleiding ben je van harte welkom in Laurentius Operatieassistent & anesthesiemedewerker Het leukste ziekenhuis van Limburg in Roermond! Mensen opleiden vinden we belangrijk in Laurentius. Daarom

Nadere informatie

Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ

Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ 28 september en 5 oktober 2014 Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) & Ziekenhuisapotheek Noord Oost Brabant (ZANOB) Harriette Poels-Janssen en

Nadere informatie

Patiënten Service Bureau Kwaliteit en veiligheid voor de patiënt in het BovenIJ ziekenhuis! Madeleine Vervenne Rigter

Patiënten Service Bureau Kwaliteit en veiligheid voor de patiënt in het BovenIJ ziekenhuis! Madeleine Vervenne Rigter Patiënten Service Bureau Kwaliteit en veiligheid voor de patiënt in het BovenIJ ziekenhuis! Madeleine Vervenne Rigter Schema PSB Check Check Check Check Check Intake Intake Intake Intake Gegevens Gegevens

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur.

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Om in de polikliniek geholpen te worden, hebt u altijd een pasje van ons ziekenhuis nodig. Dit kunt

Nadere informatie

Bijlage 1. Kernactiviteiten

Bijlage 1. Kernactiviteiten Bijlage 1 Kernactiviteiten Bijlage 1 Kernactiviteiten Profiel Maasstad Ziekenhuis Het Maasstad Ziekenhuis verleent medisch specialistische zorg (diagnostiek, behandeling en nazorg) en de daaraan gerelateerde

Nadere informatie

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur.

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Om in de polikliniek geholpen te worden, hebt u altijd een pasje van ons ziekenhuis nodig. Dit kunt

Nadere informatie

dagopname op de afdeling dagbehandeling

dagopname op de afdeling dagbehandeling patiënteninformatie dagopname op de afdeling dagbehandeling In overleg met uw arts heeft u besloten tot opname op de afdeling Dagbehandeling in het Onze lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). Op de afdeling Dagbehandeling

Nadere informatie

Orbis Medisch en Zorgconcern ICT-ontwikkelingen EPD-congres. Fred Körver Programmamanager Digitalisering

Orbis Medisch en Zorgconcern ICT-ontwikkelingen EPD-congres. Fred Körver Programmamanager Digitalisering Orbis Medisch en Zorgconcern ICT-ontwikkelingen EPD-congres Fred Körver Programmamanager Digitalisering Inhoud OMC, het nieuwe Maaslandziekenhuis Uitgangspunten en aanpak Digitalisering Overzicht programma

Nadere informatie

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte behoud. Informatie over: Een beroerte Uw zelfstandigheid. Uw leven zo goed mogelijk oppakken na een beroerte. Samen met Laurens. Lees meer over wat Laurens voor u kan betekenen. meer dan zorg De medische

Nadere informatie

Visie op zorg: marktwerking anno nu

Visie op zorg: marktwerking anno nu Visie op zorg: marktwerking anno nu 5 juni 2014 Stelling: Zonder samenwerking geen verandering in de zorg Agenda Visie op ziekenhuiszorg Aanpak transitie Toekomst: innovatie en preventie 2 Visie op ziekenhuiszorg

Nadere informatie

Inhoud. Aanleiding Doel Samenstelling Werkmodel Activiteiten Resultaten

Inhoud. Aanleiding Doel Samenstelling Werkmodel Activiteiten Resultaten Inhoud Aanleiding Doel Samenstelling Werkmodel Activiteiten Resultaten 1 Aanleiding 1. Steeds groter wordende groep kwetsbare klinische patiënten van 70 jaar en ouder die kwetsbaar zijn voor functieverlies:

Nadere informatie

100-Vragenlijst Commissie Kwaliteit Visitatie NOV versie 11.4, 2014

100-Vragenlijst Commissie Kwaliteit Visitatie NOV versie 11.4, 2014 100-Vragenlijst Commissie Kwaliteit Visitatie NOV versie 11.4, 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene gegevens ziekenhuis en vakgroep... 3 2. Vragen betreffende maatschap/vakgroep/samenwerkingsverband... 4 3.

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Van basisarts tot aios. Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC

Van basisarts tot aios. Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC Van basisarts tot aios Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC 1 Inhoud presentatie Wat doet het Capaciteitsorgaan? Wat doen basisartsen als zij zijn afgestudeerd? Aantal sollicitaties naar opleidingsplekken

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Capacity building in the healthsector AZP Moving Lives Forward. Datum: 7-2- 2015

Capacity building in the healthsector AZP Moving Lives Forward. Datum: 7-2- 2015 Capacity building in the healthsector AZP Moving Lives Forward Datum: 7-2- 2015 Inhoud Introductie Zorglandschap Suriname Kengetallen AZP Strategisch Plan 2020 Van AZP naar AMC - SU Wat biedt AZP Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Resultaten jonge klaren enquête 2014. Marjolein Kremers Penningmeester De Jonge Specialist

Resultaten jonge klaren enquête 2014. Marjolein Kremers Penningmeester De Jonge Specialist Resultaten jonge klaren enquête 2014 Marjolein Kremers Penningmeester De Jonge Specialist Enquête 2014 1322 respondenten 79% Medisch specialist 21% Aios Opleidingsregio s evenredig verdeeld M/V verdeling:

Nadere informatie

medisch centrum alkmaar

medisch centrum alkmaar medisch centrum alkmaar Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële)

Nadere informatie

STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V)

STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V) STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V) Star-MDC is een organisatie waar diagnostiek en begeleiding van patiënten van met name de huisarts centraal staan. Hiervoor wordt laboratorium-, functie- en beeldvormend

Nadere informatie

Keuzestage Ziekenhuispsychiatrie. Delta Zorgboulevard. informatie voor aios

Keuzestage Ziekenhuispsychiatrie. Delta Zorgboulevard. informatie voor aios Keuzestage Ziekenhuispsychiatrie Delta Zorgboulevard informatie voor aios Verdiepingsstage Ziekenhuispsychiatrie Delta Zorgboulevard De verdiepingsstage Ziekenhuispsychiatrie is een stage met een gevarieerd

Nadere informatie

Tevredenheidsenquête MPU

Tevredenheidsenquête MPU Tevredenheidsenquête MPU Florian van Hunnik MPU-verpleegkundige 6 maart 204 Arts-assistenten ICU WAN hoofden SEH Verpleegafdelingen Inhoud Inleiding Methode Resultaten Conclusies Discussie Inleiding Arts-assistenten

Nadere informatie

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5 INHOUD Pagina Inleiding 3 Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4 Portefeuilleverdeling 4 Vergaderingen / bijeenkomsten 5 Onderwerpen die besproken zijn in 2015 6 Overig 7 Vooruitblik 2016 7 Status:

Nadere informatie

Congres ziekenhuispsychiatrie

Congres ziekenhuispsychiatrie Congres ziekenhuispsychiatrie Het belang van integrale zorg psychiatrie & somatiek belicht vanuit de visie van de zorgverzekeraar 7 november 2013 Anouk Mateijsen Regio manager, Achmea Divisie Zorg & Gezondheid

Nadere informatie

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF ZEKERHEID EN PERSPECTIEF Toekomstvisie Huisartsenposten 2011-2015 Voor de patiënt die buiten de reguliere praktijktijden acuut zorg nodig heeft is de huisartsenpost bereikbaar en beschikbaar. Daarnaast

Nadere informatie

Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum. locatie Sittard-Geleen

Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum. locatie Sittard-Geleen Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum locatie Sittard-Geleen Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum locatie Sittard-Geleen In deze folder vindt u op alfabetische volgorde een overzicht van alle bestemmingen

Nadere informatie

Theo van der Meer. +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl

Theo van der Meer. +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl De Praktijk BV Kromme Nieuwegracht 13 3512 HC Utrecht Telefoon 088-116 42 00 Internet www.vandepraktijk.nl E-mail secretariaat@vandepraktijk.nl Theo van der Meer +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl

Nadere informatie

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

Capaciteitsmanagement in het SLAZ

Capaciteitsmanagement in het SLAZ Capaciteitsmanagement in het SLAZ: de lange weg naar sturen op cijfers Waarom simuleren, wachtrijtheorie en lineair programmeren voor de meeste ziekenhuizen onzinnig zijn en wat dan wel werkt Jesse de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

12e EPD-ICT congres NVMA 7 juni 2007 RvZ pag. 02

12e EPD-ICT congres NVMA 7 juni 2007 RvZ pag. 02 12e EPD-ICT congres NVMA 7 juni 2007 RvZ pag. 02 Medisch Centrum Alkmaar 913 erkende bedden 187.600 verpleegdagen 28.000 klinische opnames 18.000 dagbehandelingen 150.000 1e polikliniekbezoeken 12e EPD-ICT

Nadere informatie

Wegwijs in Orbis Medisch Centrum

Wegwijs in Orbis Medisch Centrum Wegwijs in Orbis Medisch Centrum Wegwijs in Orbis Medisch Centrum In deze folder vindt u op alfabetische volgorde een overzicht van alle bestemmingen in Orbis Medisch Centrum met de bijbehorende telefoonnummers.

Nadere informatie

Verbeteren logistiek rondom acute problematiek moeder & kind zorg

Verbeteren logistiek rondom acute problematiek moeder & kind zorg Verbeteren logistiek rondom acute problematiek moeder & kind zorg Lillian van Zanten Adviseur/Onderzoeker divisie III 6 oktober 2008 1 Persoonlijke achtergrond september 1995 augustus 2001 Atheneum, Han

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011

Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011 Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011 Inleiding De missie van de RSS is Het realiseren van de best mogelijke kwaliteit van leven voor iedere CVA-patiënt binnen de regio Rotterdam, uitgaande

Nadere informatie

Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof

Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof Verleden, heden en toekomst Annebaukje Berkhof-Huiser, specialist ouderengeneeskunde Wijnand Rutgers, neuroloog Verleden Dagbehandeling Maartenshof

Nadere informatie

De gang van zaken op de poliklinieken

De gang van zaken op de poliklinieken De gang van zaken op de poliklinieken De gang van zaken op de poliklinieken in het Kennemer Gasthuis Met deze folder kunt u zich voorbereiden op een bezoek aan één van de poliklinieken van het Kennemer

Nadere informatie

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen Van Vraag naar Ondersteuning Landelijk kader inrichting passend onderwijs november 2014 De stichting Siméa behartigt de belangen van de instellingen

Nadere informatie

Waarom BI-award voor het Diakonessenhuis?

Waarom BI-award voor het Diakonessenhuis? Waarom BI-award voor het Diakonessenhuis? Het Diakonessenhuis heeft vanuit een duidelijke sturing (visie op marktontwikkeling) in korte tijd (9 maanden) met een klein vast team (5 mensen) en beperkt budget

Nadere informatie

FACTSHEET. Voorlegger bij rapport De brede betekenis van acute zorg, Twijnstra Gudde, 5 augustus 2013

FACTSHEET. Voorlegger bij rapport De brede betekenis van acute zorg, Twijnstra Gudde, 5 augustus 2013 FACTSHEET Voorlegger bij rapport De brede betekenis van acute zorg, Twijnstra Gudde, 5 augustus 2013 Benadrukt wordt dat de kwaliteitsvisie van ZN over de complexe spoedeisende zorg gaat, niet over de

Nadere informatie

Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS)

Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS) Datum: 1 juli 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Alle behalve gynaecologie. oogheelkunde. Aantal patiënten op jaarbasis 8.500 13.000 9.000 24.000. - beide beide huisartsenpost

Alle behalve gynaecologie. oogheelkunde. Aantal patiënten op jaarbasis 8.500 13.000 9.000 24.000. - beide beide huisartsenpost SEH Havenziekenhuis Van Weel Bethesda Spijkenisse MC IJsselland Ziekenhuis Aantal eerste hulp kamers 5 kamers, 6 bedden 15 behandel plaatsen 12 behandelplaatsen 4 harthulp bedden 9 Poortspecialismen Alle,

Nadere informatie

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen NVA BEROEPSNORMEN De NVA beroepsnormen worden uitgedrukt in een minimumnorm en een tweetal streefnormen. De systematiek van de kwaliteitsvisitatie sluit hierbij aan: 1. Minimumnorm - Het inzicht, de maatregel

Nadere informatie

Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015

Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015 Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015 Deze leidraad is door de NVZ beschikbaar gesteld als onderdeel van de afspraken bij de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg December 2015

Nadere informatie

SCHEPER ZIEKENHUIS VERBETERT KWALITEIT EN

SCHEPER ZIEKENHUIS VERBETERT KWALITEIT EN SCHEPER ZIEKENHUIS VERBETERT KWALITEIT EN EFFICIENCY OP DE POLIKLINIEK Het Scheper Ziekenhuis verbetert haar werkprocessen om daarmee het rendement te verhogen. De poliklinieken orthopedie en chirurgie

Nadere informatie

Medisch dossier. 2.2.2 Sociografisch gedeelte, identiteitsblad 20 2.2.3 Statisch medisch gedeelte 21 2.2.4 Behandelingsverslag of ziekteverloop 21

Medisch dossier. 2.2.2 Sociografisch gedeelte, identiteitsblad 20 2.2.3 Statisch medisch gedeelte 21 2.2.4 Behandelingsverslag of ziekteverloop 21 19 Medisch dossier.1 Inleiding 0. Status 0..1 Coderingsrand 0.. Sociografisch gedeelte, identiteitsblad 0..3 Statisch medisch gedeelte 1..4 Behandelingsverslag of ziekteverloop 1.3 Dossiervorming 1.3.1

Nadere informatie

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan maar ook

Nadere informatie

Bijlage 3. Structuur organisatie

Bijlage 3. Structuur organisatie Bijlage 3 Structuur organisatie Bijlage 3 Structuur organisatie Op 31 december 2013 bestond de Raad van Bestuur uit de heer A.A. (Anton) Westerlaken (voorzitter) en de heer J.J. (Johan) Dorresteijn. De

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de dialyse

Nadere informatie

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst Elektronisch Patiënten Dossier 5 oktober 2005 A. Vos L.J. Arendshorst Inhoud De Gezondheidszorg Het Elektronisch Patiënten Dossier Stellingname Praktijkvoorbeeld Conclusies De gezondheidszorg Overheid

Nadere informatie

Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013

Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013 Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013 I HAVE A DREAM MARTIN LUTHER KING JR. 28 AUGUSTUS 1963 LINCOLN MEMORIAL IN WASHINGTON Historie Frustratie van het niet kunnen anticiperen en handelen

Nadere informatie

beslisschijf evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase palliatieve zorg

beslisschijf evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase palliatieve zorg evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase beslisschijf palliatieve zorg Begin 2006 zijn de VIKC-richtlijnen voor de palliatieve zorg en het zakboekje verschenen. Het IKMN en het UMC Utrecht

Nadere informatie

Geen ziekenhuis, maar een medisch centrum waar iedereen terecht kan

Geen ziekenhuis, maar een medisch centrum waar iedereen terecht kan Gewoon goed! Geen ziekenhuis, maar een medisch centrum waar iedereen terecht kan Wie zijn wij? Wij zijn Máxima Medisch Centrum, ofwel afgekort: MMC. Het grootste medisch centrum van de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Transmurale zorgbrug

Transmurale zorgbrug Transmurale zorgbrug 13 februari 2014 Geriatriedagen 2014 Renate Agterhof, verpleegkundig specialist Spaarne Ziekenhuis Marina Tol, onderzoekscoördinator AMC Programma Aanleiding, ontwikkeling en stand

Nadere informatie

Sneldiagnostiek in de oncologische zorg

Sneldiagnostiek in de oncologische zorg Sneldiagnostiek in de oncologische zorg Tessa Bouwhuis, MSc en Martina Hoever, BSc 1 Inhoud presentatie Opdrachtformulering project sneldiagnostiek Werkwijze opzetten sneldiagnostiek Shared resources Uitwerking

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

MEDISCH SPECIALIST 2015

MEDISCH SPECIALIST 2015 Rode Hoed Symposium MEDISCH SPECIALIST 2015 Belangrijke actuele ontwikkelingen in de medisch specialistische zorg De trein dendert door De medisch specialist in nieuwe tijden Actualiteitensymposium Woensdag

Nadere informatie

Variabiliteit en klinische capaciteit Scheiding van planbare en acute zorg

Variabiliteit en klinische capaciteit Scheiding van planbare en acute zorg Variabiliteit en klinische capaciteit Scheiding van planbare en acute zorg PICA 24 november 2008 Ellen Wijnands Projectmanager Máxima Medisch Centrum Variabiliteit en klinische capaciteit 1. Introductie:

Nadere informatie

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg NFU-master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg 2016-2018 De master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg De zorg heeft initiatiefnemers en leiders in kwaliteit en veiligheid van zorg nodig.

Nadere informatie

Achtergrond Aanvraag

Achtergrond Aanvraag Onderwerp Contactperso on Inleiding Uitvoering Electronisch afnemen en verwerken van vragenlijsten voor evaluatie van opleidingsklimaat en opleiders (2010) Prof. Dr. Paul Brand, kinderarts en hoofd medisch

Nadere informatie