Jaarverslag 2004 Het meetbare ziekenhuis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2004 Het meetbare ziekenhuis"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2004 Het meetbare ziekenhuis Rotterdam, juni 2005

2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Profiel MCRZ 1 Kerngegevens 6 2 Regiovisie 12 3 Speerpunten 13 4 Nieuwbouw 14 5 Medische staf 16 Deel B Inzet en Resultaten Algemeen 20 7 Medische ontwikkelingen 23 8 Zorgvernieuwing 28 9 Zorgvisie 31 De zorgverlening verbetert er wel door 10 Polikliniekbezoeken, (dag)opnames en aantal verpleegdagen Aantallen bijzondere verrichtingen Prestatie-indicatoren Kwaliteit Meldingen incidenten patiëntenzorg Jaarrekening en resultatenrekening 46 Een absolute waarheid is er niet 2

3 Deel C Personeel 16 Sociaal beleid Personeel in cijfers 54 Deel D De waardering 20 Arbeidstevredenheid Klachtenbemiddeling 64 Waar pestgedrag een vast agendapunt is, komt het minder voor De patiënt mag van mij wel iets kritischer zijn 18 Arbozorg en arbeidsverzuim Vertrouwenspersoon / -commissie Klachtencommissie Sponsoring 74 Deel E Onderwijs, opleiding en onderzoek 24 Opleidingen Onderzoek en / TWOR Publicaties en voordrachten 90 Bijlage: verslag raad van toezicht 102 3

4 Voorwoord Een terugblik op 2004 is voor mij een terugblik op slechts enkele maanden persoonlijke ervaringen. Maar de dossiers zijn duidelijk: 2004 is op zijn zachtst gezegd behoorlijk enerverend geweest. Er is enorm veel tijd, energie en geld gaan zitten in het grote herinrichtingsplan van de beide ziekenhuislocaties, in integratie van afdelingen, in afstemmen van werkprocessen en ontwikkelen van nieuwe, gelijkgeschakelde procedures, om maar enkele aansprekende voorbeelden te nomen. Kortom, voor velen is het stevig aanpakken geweest, terwijl op de achtergrond, via een periode van interim-management, de raad van bestuur geheel gewijzigd werd. Daar komt nog bij dat de druk van de buitenwereld op ziekenhuizen, dus ook op het MCRZ is toegenomen. Meer en meer moet er terecht publiekelijk verantwoording worden afgelegd. Tevredenheidsonderzoeken, top-honderds in soorten en maten, prestatie-indicatoren, het zijn aandachttrekkers die de zorg in de schijnwerpers zetten; waarop we in het geval van de DBC s zelfs letterlijk afgerekend worden. In feite is er niet meer of minder aan de hand dan dat we als ziekenhuis gewoon met concurrentie te maken krijgen. Een nieuw toekomstperspectief waar we ons goed op moeten voorbereiden. Onder meer door te zorgen dat onze prijzen met die van de concurrenten in de pas lopen. Iets wat bij de eerste resultaten van onze eigen DBC-cijfers niet het geval bleek te zijn. Aan het eind van 2004 kan de conclusie dan ook niet anders zijn dan dat we hetzelfde werk met minder mensen moeten doen. En dat ons werk meetbaar, vergelijkbaar en controleerbaar moet zijn was enerverend gaf ook perspectief op een nieuwe toekomst. Met alle veranderingen lijkt het verleden van de oorspronkelijke ziekenhuizen in elk geval grotendeels begraven. Met de nieuwbouwplannen ligt er een mooie basis voor de toekomst. Een toekomst waaraan nu al gewerkt wordt met het oppakken van kwaliteitsprojecten, een doordachte verpleegkundige zorgvisie, uitgestippelde ontwikkelingen op medisch gebied, zorgvernieuwingsprojecten en tal van nieuwe samenwerkingsverbanden. Zo laten we de buitenwereld zien dat het MCRZ in ieder geval de wil én de potentie heeft om de verwachtingen die een ieder heeft van ons waar te maken. P.M.L. Smits, arts MBA raad van bestuur 4 medisch centrum rijnmond- zuid jaarverslag 2004

5 Deel A Profiel MCRZ meten is weten (1) Meten is weten. Dat geldt al sinds Archimedes. Maar cijfers kunnen niet zonder uitleg. Zeker niet de cijfers in onderstaande grafiek, waarin het aantal verpleegdagen en het aantal opnames in het Sint Clara Ziekenhuis van 1949 tot 1968 staat weergegeven. De cijfers werden jarenlang ontleend aan de verslagen van de GG en GD, heel betrouwbare en consistente gegevens. Maar de cijfers hadden betrekking op patiënten waarvoor de betaling via de gemeente werd geregeld. Tot in de jaren zestig behoorden bijna alle patiënten tot die categorie. In de loop van de jaren zestig nam het aantal particulier verzekerde patiënten echter enorm toe. Het werkelijk (totaal)aantal patiënten in 1968 bedroeg bijna 10 duizend. De grafiek, die dus niet de particulier verzekerden omvat, laat echter een dip zien. Maar zo slecht ging het dus in de werkelijkheid niet. Een kwestie van definitie. verpleegdagen opnames/erkende bedden verpleegdagen opnames

6 1 Kerngegevens Locaties locatie Zuider Groene Hilledijk ME Rotterdam telefoon (010)

7 locatie Clara Olympiaweg HT Rotterdam telefoon (010) locatie Grand Stand (financiën en informatie) Olympiaweg AL Rotterdam telefoon (010) Postadres: Postbus AC Rotterdam

8 Werkelijk aantal bedden: 767, waarvan: coronary care/ hartkatherisatie 9 brandwondencentrum 20 wiegen gezonde zuigelingen 23 kindergeneeskunde + neonatologie 66 intensive care / high care 20 de Ark 10 plus aantal erkende dialysestations 32 (+2)

9 Topklinische functies brandwondenzorg dialyse interventiecardiologie cardio-thoracale chirurgie

10 Samenstelling raad van bestuur P.M.L. Smits, arts MBA D.J.F.M. van Oostrum, arts Samenstelling raad van toezicht drs. J.L.M. van Benthem (secretaris) dagelijkse functie: personal coach/trainer A.H. Berg dagelijkse functie: organisatieadviseur drs. G.J.W. Coppus dagelijkse functie: registeraccountant drs. J.W.H. Garvelink (voorzitter) dagelijkse functie: gepensioneerd 10 medisch centrum rijnmond- zuid jaarverslag 2004

11 Missie In 2000, het eerste fusiejaar, heeft het ziekenhuis een ambitieus doel geformuleerd, verwoord in de missie. Het meerjarenbeleidsplan is gericht op dat doel en schetst concrete stappen om dat te bereiken. De tijdhorizon ligt bij de oplevering van de nieuwbouw. De letterlijke tekst van de missie luidt als volgt: Medisch Centrum Rijnmond- Zuid is het topziekenhuis, de maat voor zorg. Kern van de organisatie is de patiënt. Respect, vertrouwen en openheid zijn leidend voor ons handelen. Wij werken samen vanuit een toegewijde, ondernemende en professionele houding. Dit langetermijndoel sluit aan op het perspectief van de regiovisie. Naast de basiszorg wil het MCRZ topklinische, topreferente en complexe en bijzondere zorg binnen de subregio Rijnmond- Zuid bieden, en samen met het Erasmus Medisch Centrum de continuïteit in dit aanbod voor de gehele regio waarborgen. 11

12 2 Regiovisie In de vigerende regiovisie Ziekenhuiszorg Rijnmond in beweging van de Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen staat de behoefte aan zorg ingedeeld naar zwaarte en naar planbaarheid; aan welke zorg is gezien onder meer de samenstelling en de voorspelde ontwikkeling van de bevolking behoefte. In de regiovisie wordt deze behoefte aan zorg gekoppeld aan de capaciteiten van de verschillende zorgverleners, die onderling afspraken maken over wie welke zorg levert. Het MCRZ speelt in die regiovisie een belangrijke rol, met een breed pakket basisvoorzieningen, enkele topklinische functies en de ambitie om in de regio zorg te willen dragen voor afstemming met de zorgaanbieders aan de voorkant van het ziekenhuis de huisartsen en aan de achterkant van het ziekenhuis thuiszorg, verzorgingshuizen en verpleeghuizen etc. Naast de zorgverleners zijn ook de zorgverzekeraars een belangrijke partner als het gaat om de sturing en de ondersteuning van de vele initiatieven in de sector.

13 3 Speerpunten Op basis van de regiovisie en het meerjarenbeleidsplan van het MCRZ is een aantal speerpunten benoemd: zaken die met een extra inzet, en op afzienbare termijn, gerealiseerd moeten zijn. Een belangrijk organisatorisch speerpunt is een herverdeling van de functies over de beide ziekenhuislocaties, zodanig dat een acute zorglocatie en een locatie voor electieve zorg wordt gerealiseerd. De concentratie van acute, topreferente en complexe zorg op één locatie biedt pas dan voldoende schaalgrootte en mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering en kennisopbouw om de rol en positie als topklinisch ziekenhuis op de zuidoever te kunnen invullen, continuïteit te kunnen bieden in het subregionale aanbod voor acute opvang en zorg en een volwaardige samenwerkingspartner voor het EMC te zijn. In de post-fusiesituatie en met wijzigende bestuurlijke en financiële kaders, kunnen speerpunten niet allemaal tegelijk worden aangepakt en moet ook aandacht uitgaan naar de basiszorg. In fasering betekende dit voor 2004 het volgende: Interventiecardiologie Voor de start van de zelfstandige afdeling interventiecardiologie is de vakgroep cardiologie uitgebreid met twee interventiecardiologen. Vanwege de myocardinfarctbehandeling door acute percutane coronaire interventie (PCI) is een noodzakelijke tweede interventiekamer geopend. Daarmee is topklinische cardiologische zorg op de zuidoever gewaarborgd. In verband met de samenwerking met het EMC en het streven naar uniforme kwaliteit van behandeling in de regio, worden dure drug eluting stents gebruikt. Level I IC Naast de SEH vormt ook IC-zorg een kernpunt in het acute zorgaanbod. In 2003 is gestart met het ontwikkelen van een level I IC op locatie Zuider, deze ontwikkelingen werden in 2004 verder doorgezet. Door de concentratie kan schaarse specialistische kennis en ervaring, zowel medisch als verpleegkundig, zo efficiënt en doelgericht mogelijk worden ingezet. Ook binnen de subregio vormt de ontwikkeling van acute en intensieve zorg een aandachtspunt. Op landelijk niveau is afstemming bereikt om dertien hoogwaardige IC-voorzieningen in te richten, waarvan zes in academische ziekenhuizen. Het MCRZ wil in dit specialistische regionale zorgaanbod een rol spelen. En derde speerpunt voor 2004 was de versteviging van de basiszorg, mede door samenvoeging en integratie van afdelingen en harmonisatie van werkprocessen. Naast de zorginhoudelijke speerpunten waren er nog drie specifieke speerpunten op het gebied van ICT waaraan veel tijd en energie is besteed: - invoering DBC (diagnose-behandelcombinatie) - realisatie PACS (Picture Archiving and Communication System = digitale diagnostiekinformatie) - realisatie EVS (elektronisch voorschrijfsysteem) Uiteraard zijn er naast de genoemde speerpunten nog tal van andere ontwikkelingen gaande, zowel medisch en verpleegkundig als organisatorisch. Deze vallen echter buiten de categorie speerpunten. 13

14 4 Nieuwbouw In 2004 werd een vernieuwd masterplan voor de nieuwbouw van het MCRZ goedgekeurd. In 2006 zal de eerste paal de grond in gaan, waarna in 2009 het MCRZ zijn nieuwe onderkomen bij NSstation Rotterdam Lombardijen zal betrekken. Inmiddels wordt onder meer verdergewerkt aan de definitieve schetsplannen. Vooruitlopend op de nieuwbouw wordt vanaf de zomer 2003 gewerkt aan de zogeheten locatieprofielen. Kortgezegd: het omvormen van de beide ziekenhuislocaties tot een locatie voor acute zorg en een locatie voor electieve (planbare) zorg, met daarbinnen en daartussen afgestemde patiëntenstromen en werkprocessen. Dat betekent een integratie van mensen, van werkprocessen en procedures, en van cultuur. Meer en meer zullen medewerkers daardoor ook locatieoverstijgend gaan werken. Kaders voor patiëntenlogistiek en beddenreductie uit het ziekenhuisbeleidsplan zijn bij de uitvoering van de locatieprofielen van toepassing. 14

15 15

16 5 Medische staf Met de komst van de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur heeft de staf een meer centrale rol in het ziekenhuis gekregen: vanaf 1 januari 2005 zullen twee leden van het stafbestuur deelnemen aan het managementteam (MT) en zal de kernstaf de MT-vergaderingen voor- en nabespreken. Eind 2004 zijn bijna alle vakgroepen gefuseerd. Afronding van de vakgroepfusies wordt verwacht in Inmiddels werken ook bijna alle vakgroepen locatieoverstijgend. In 2005 zal dit voor alle vakgroepen in meer of mindere mate het geval zijn. In 2004 verlieten tien leden de medische staf en traden vijf nieuwe leden toe. Op 31 december 2004 bestond de Vereniging Medische staf (VMS) uit 168 leden. Allergologie R.A.S. Phaff Anesthesiologie E.M. Delhaas H.M. Feijen (intensivist) F.G. Keuter I.M. van Kleef-Mannot J. Kooyman R.J. van Krugten M. Landstra B.Z.R. Liebrand-Alhadi J.H.J. Meeder (intensivist) H.A. Moser A.J. Mulder R. Scholtes-Ten Kate A.J.W. Teunissen Apotheek R.T. van Dellen Th.J.M.A. Frijns H. Spijker D.J. Theunissen Cardiologie dr. T.A. Bruning C. Ebink M.J. Gardien (intensivist) F.M.A. Harms F.M.R.J. Hersbach J.H.C. Panis M. Scheffer K. Sheik Joesoef dr. P.C. Smits A. de Vries* R. Wardeh Cardio-thoracale chirurgie J.A. Bekkers * prof. dr. A.J.J.C. Bogers * G. Bol-Raap* dr. L.A. van Herwerden* P.L. de Jong * dr. A.P. Kappetein * C.H. Kik* A.P.W.M. Maat * Chirurgie dr. H. Boxma dr.k.j.brouwer dr. P.P.L.O. Coene R.J. Dinkelman dr. E. van der Harst H.A. Josaputra H. Kuiken dr. J.F. Lange dr. W.S. Meijer W.H. Pardijs P.D. de Rooij dr. A.A.E.A. Smet dr. T.I. Yo Dermatologie C.O.A. Hendriks-Iserief B.A.M. van Hussen-Brok T.T. Tio 16 medisch centrum rijnmond- zuid jaarverslag 2004

17 Gynaecologie A.M. van Heusden dr. M. van Lent dr. A. Logmans P.E. van der Moer R.H. Mulder dr. G.J.M. Ras-Zeijlmans dr. A. Verhoeff H.J. van Well-Krouwel dr. J.A. Wijnen Interne geneeskunde dr. J.H. Assink (intensivist) J.J. Bakker dr. A. Berghout dr. A.F. Grootendorst (intensivist) dr. J.G. den Hollanders A.A. van Houten dr. T.C. Kok (oncoloog) M.B.L. Leys R.L.K.W. Lie J. Ligthart (intensivist) dr. F.W. Santman (intensivist) dr. L.J.D.M. Schelfhout dr. J.M.L. Stouthard (oncoloog) Kaakchirurgie J.G.W. de Gijt C.P. van Steenis Kindergeneeskunde M.G.A. Baartmans D.D.L. Bezemer dr. A.E. Brandsma J.G. Brinkman dr. R. del Canho dr. M. Groeneweg dr. A.M. Oudesluys-Murphy B.C. van Pelt R. Rodrigues Pereira F.J. Smit M.H. Vergeer Klinische chemie M.J. Mantel dr. G.A.E. Ponjee M.G.M. van Wilgenburg dr. ir. R.W. Wulkan Klinische fysica B. Groeneweg* Klinische pathologie dr. H. Beerman J.K. Boldewijn dr. R.W.M. Giard dr. S.C. Henzen-Logmans dr. H.F.G.M. van den Ingh Keel-, neus- en oorheelkunde dr. L.J.J.M. Boumans E. Eichhorn dr. A.E. Stoop Longgeneeskunde J.W. Brouwers M. Heijsteeg R. Slingerland dr. G.T. Verhoeven Maag-, darm- en levergeneeskunde dr. S. Ganesh F.J.G.M. Kubben Medische microbiologie dr. W.D.H. Hendriks Nefrologie J.M.M. Boots dr. M.A. van den Dorpel J.G.M. van der Heijden-Buijsen P. Kramer dr. P.J.G. van der Ven (intensivist) Neurochirurgie dr. J.H. van den Berge R.F. van Rolde Neurologie H.J. van den Brand prof. dr. C.A. van Donselaar dr.j.w.b.moll J. Samijn dr. R. Saxena H.A.W. Sinnige E. Thomeer M. Westerink 17

18 Medische staf Oogheelkunde dr. I. Dielemans J.G. de Graauw A.A. Stuij Orthopedie P.A.G.M. Bakx A. van der Ent J. Huij dr. J.P.G.M. Maussen A.J. Nanninga J.L.A. Westerink Reumatologie K.H. Han G.H.C. Schardijn * M.J.F. Walravens Revalidatie J.L. Brand P.J. Janssens R. Leder * M.A. Los * J.M.F.B. Pesch-Batenburg T.A. Veenis* Medisch stafbestuur dr. T.A. Bruning H.M. Feijen dr. A.F. Grootendorst, voorzitter dr. E. van der Harst D.C.D. de Lange H. Spijker * buitengewoon lid Plastische en reconstructieve chirurgie R.F. Cohen A. Hofman C.B. IJsselstein R. Tjong Joe Wai Psychiatrie P. Beetsma* Radiodiagnostiek W.B. Becking J.G.A.M. Blomjous P. Cleyndert H. van der Lely dr. R.A. Niezen P.J.A. Ophof A.C. Sikkenk H.C. van Soest H.T. Teng dr. D. Vroegindeweij R.P. Wassenaar Urologie R. Beekman W. Blitz D.C.D. de Lange dr. D. van den Ouden Overige staf H.C.M. Hoge, psychologie L. Kooyman, kinder- en jeugdpsychologie K. Kraajo, revalidatiepsychologie A. Reijm, kinder- en jeugdpsychologie M. Schouten, psychologie (brandwondencentrum) D.L. Schoenmacker, kinder- en jeugdpsychologie M.G. Taal, revalidatiepsychologie 18 medisch centrum rijnmond- zuid jaarverslag 2004

19 Deel B Inzet / Resultaat meten is weten (2): cijfers in oorlogstijd De cijfers betreffende de röntgenlaboratoria van de Gemeentelijke Ziekenhuizen Rotterdam staan weergegeven in het jaarverslag van 1940 op pagina 24. Een vergelijking met andere jaren is niet mogelijk. Maar ook de absolute aantallen zijn niet geheel betrouwbaar, zo blijkt uit de tekst op pagina 3. Het spreekt vanzelf, dat de statistische gegevens, die in het jaarverslag zijn opgenomen niet voor vergelijking met andere jaren in aanmerking komen, te minder omdat verschillende administratieve gegevens op 14 Mei verloren zijn gegaan. Aangezien alle gegevens van de gemeentelijke ziekenhuizen centraal werden geregistreerd, zijn ook de gegevens van het Zuiderziekenhuis niet betrouwbaar. Wel kan natuurlijk afgeleid worden welk een vlucht de radiologie heeft gemaakt in de afgelopen zestig jaar. Waren er volgens de cijfers uit 1940 nog geen drieduizend onderzoeken op jaarbasis, vandaag de dag vinden er in het MCRZ een kleine 150 duizend onderzoeken plaats, variërend van de gewone röntgenfoto, tot MRIscan, CT-scan of echografie. Verder lezen we in het jaarverslag van de Gemeentelijke Ziekenhuizen Rotterdam 1940 nog de opvallende notitie betreffende de voortzetting van de röntgenopnames in dat eerste oorlogsjaar. Het Academisch Ziekenhuis te Utrecht, alsmede de N.V. Philipsfabrieken te Eindhoven gaven ons elk een röntgentoestel in bruikleen, zoodat het röntgenonderzoek voortgang kon vinden. 19

20 6 Algemeen De kaders voor de langetermijnontwikkeling zijn gegeven door het ziekenhuisbeleidsplan Dat is het vertrekpunt voor de beleidsmatige en financiële kaders, en de basis voor het maken van de jaarplannen door zorgeenheden en afdelingen binnen de organisatie. Het accent van het beleid in 2004 ligt op integratie, groei en op de kwaliteit van basiszorg en dienstverlening. Patiëntenlogistiek Het ziekenhuisbeleidsplan geeft ook de kaders voor patiëntenlogistiek en beddenreductie. In de achterliggende jaren zijn al een kleine honderd bedden ingeleverd. Verbetering van de patiëntenlogistiek is noodzakelijk om op verantwoorde wijze een verdere beddenreductie te realiseren het moet leiden tot een optimale afstemming tussen beddencapaciteit en behandelcapaciteit van onder meer de operatiekamers. Dat vereist een systeem van centrale en integrale opnameplanning, gecoördineerd vanuit één punt. De eerste stap die daarvoor gezet wordt, is gelijkschakeling van de werkwijze van en de programmatuur voor de opnameplanning van de beide ziekenhuislocaties. Een stap die ook wenselijk is omdat steeds meer medewerkers en specialisten op beide locaties werken. Het gehele proces van harmonisatie van de opnameplanning is opgesteld door een werkgroep waarin vertegenwoordigers van de betrokken specialismen en van de zorgmanagers zitting hebben. De harmonisatie van de opnameplanning is immers meer dan louter een administratieve aangelegenheid en heeft gevolgen voor een groot aantal werkprocessen op verschillende afdelingen. Het geharmoniseerde opnameproces, dat ook met de belangen van de patiënt rekening houdt, is geaccordeerd door het stafbestuur en het managementteam. Een voordeel voor de patiënt en de organisatie is dat door de nieuwe werkwijze iedereen eerder dan nu op de hoogte is van de datum van opname, en dus ook meer tijd heeft om zaken te regelen. De implementatie van het geharmoniseerde opnameproces is in eerste instantie gericht op de electieve opnames; hierna zal ook het traject bij spoedopnames onder de loep worden genomen. Direct na de zomer van 2005, als de eerste fase goed is afgerond, zal vervolgens gewerkt gaan worden aan de integratie tussen OK-planning en opnameplanning en het centraliseren hiervan. Medisch ondersteunende diensten De afdeling radiologie startte in september met de implementatie van het picture archiving and communication system (PACS). Vanaf mei 2005 zal het ziekenhuis filmloos zijn. Verder leverde de afdeling een bijdrage aan het realiseren van de mammapolikliniek, een zorgvernieuwingsproject, waardoor een one-stop-visit voor patiëntes met mammaproblematiek mogelijk werd gemaakt door het samenbrengen van klinisch onderzoek, mammografie, echo en puncties, en uitslag (zie verder pagina 30) in één bezoek. Verder werd de DSA-kamer, voor vaatonderzoek en interventies, verplaatst naar de locatie Zuider. De productie van de afdeling radiologie steeg met 3,6 procent. Grootste stijgers waren CT (6 procent) en DSA (circa 40 procent). Het laboratorium voor medische microbiologie had in de nasleep van de MRSA-epidemie nog veel extra werk aan de extra controles. 20 medisch centrum rijnmond- zuid jaarverslag 2004

21 Daarnaast is voortvarend verdergewerkt aan de uitbouw van het kwaliteitssysteem. Locatieprofielen In 2003 werd na een groot aantal activiteiten in het kader van de herinrichting van de beide ziekenhuislocaties een adempauze ingelast. In januari 2004 is het project locatieprofielen weer opgepakt. De plannen voor de realisatie kinderdagbehandeling en KV en de realisatie voor een nieuwe keuken werden om verschillende redenen uit het project gehaald. De planning is bijgesteld. In de zomer van 2004 ontstond druk tussen het beschikbare budget en de wensen van gebruikers vertaald in offertes van de aannemers. In eerste aanleg is gekeken in welke mate de programma s van eisen konden worden bijgesteld. Daarna is er ook gekeken naar het prijsniveau van de aannemers. Onder meer door middel van second opinion bleek dat deze te hoog waren. Met de aannemers werden hierover gesprekken gevoerd en de prijzen zijn bijgesteld. Tevens is besloten om niet in alle gevallen meer gebruik te maken van de vaste aannemers, maar van meervoudige aanbesteding. Hiermee kan er meer worden gerealiseerd binnen de beschikbare budgetten. De herinrichting van de beide ziekenhuislocaties zal nu in het najaar van 2005 afgerond zijn. 21

22 Algemeen Daarmee is het ziekenhuis dan zowel fysiek en organisatorisch als op het gebied van integratie geheel voorbereid op de eerste fase van de nieuwbouw, wanneer alle zorgfuncties op de locatie Zuider één op één overgaan naar de locatie Lombardijen. Onderstaand overzicht geeft aan welke enorme aanpassingen daarvoor in relatief kort tijdbestek zijn gerealiseerd. In 2004 werden de volgende deelplannen gerealiseerd: Zorg: - observatorium locatie Zuider - geïntegreerde afdeling orthopedie / reumatologie locatie Clara - verhuizing poli reumatologie van Zuider naar Clara en realisatie priklab - geïntegreerde afdeling dagbehandeling locatie Clara - verhuizing bibliotheek en andere functies ten behoeve van de polikliniek kaakchirurgie - polikliniek kaakchirurgie en mondhygiënisten locatie Clara - realisatie kinderpolikliniek locatie Zuider - opknappen afdeling A5 locatie Clara - realisatie buckykamer locatie Clara - realisatie tweede hartkatheterisatiekamer locatie Zuider - renovatie eerste fase OK s locatie Clara - realiseren oncologische businessunit locatie Clara Ondersteuning: - uitverhuizing logistiek centrum Zuider /Clara naar gebouw de Luchthaven en verbouwing oude ruimte ten behoeve van de apotheek locatie Zuider - verbouwing KCL Zuider - indikken voorgebouw Zuider en verhuizen patiëntenbibliotheek vierde etage voor realisatie artsenkamers Verder is een aanvang gemaakt met: - verbouwing paviljoen 2 Zuider geïntegreerde afdeling gynaecologie / verloskunde - verbouwing apotheek Zuider ten behoeve verloskamers - renovatie tweede fase OK s Clara - opknappen C5 locatie Clara De laatste verbouwingen die nog op de rol staan, waaronder verbouwingen voor een nieuw onderkomen voor de dialyse, zullen eveneens in 2005 afgerond worden. 22 medisch centrum rijnmond- zuid jaarverslag 2004

23 7 Medische ontwikkelingen Inzet Een gezamenlijke visie van zorgverzekeraars en MCRZ op meerjarenontwikkelingen en prioriteiten startte met het zoeken naar een gezamenlijk beeld en discussie over de speerpunten die passen in gewenste en verwachte ontwikkelingen. Deze start is in een gesprek met betrokkenen op 27 april gemaakt. In een volgfase moet nadere financiële onderbouwing plaatsvinden van besproken ontwikkelingen en speerpunten, vindt plaats op haalbaarheid en kunnen discussies plaatsvinden over randvoorwaarden. Voor speerpunten voor de langere termijn zijn in 2004 in een aantal gevallen de eerste stappen gezet. Oncologische zorg Optimalisering van de oncologische zorg door organisatorische en functionele concentratie in een oncologische business-unit om als oncologisch expertisecentrum een voortrekkersrol in de subregio te spelen en volwaardige oncologische zorg op de zuidoever te waarborgen. Deze rol kan alleen goed ingevuld worden en blijven worden, indien het noodzakelijke behandelaanbod volledig en integraal beschikbaar is. Minimaal invasieve technieken op de operatiekamer Reeds jaren heeft het MCRZ een voortrekkersrol in de regio aangaande de minimaal invasieve chirurgie. Dit heeft mogen leiden tot vele wetenschappelijke publicaties, dissertaties, referaten en zelfs tot een benoeming tot hoogleraar minimaal invasieve chirurgie. De verzekeringsmaatschappijen verwachten van het MCRZ een beddenreductie, een kortere opnameduur en intensivering van chirurgie in dag- en short staysetting. Door intensivering van de minimaal invasieve chirurgie kunnen deze doelen bereikt worden. Ook de roep van patiënten om kwalitatief hoogstaande zorg met tevens cosmetisch verantwoorde operatielittekens, kortere opnameduur en minder complicaties op de lange duur (littekenbreuken) wordt steeds luider. Het MCRZ gaat voor kwaliteit en is van zins nog meer te gaan investeren in deze nieuwe technieken, die tevens passen in het omvangrijke opleidingscurriculum van het MCRZ. Niertransplantatie Het aantal patiënten op de wachtlijst voor een niertransplantatie neemt de laatste jaren sterk toe; de huidige wachttijd bedraagt ongeveer 4,5 jaar. De lange wachtduur leidt tot verlies van kwaliteit van leven, een toename van morbiditeit en mortaliteit en ook tot aanzienlijke kosten. Transplantatie met een nier van een levende donor is op korte termijn de meest effectieve manier om dit probleem het hoofd te bieden. (advies Gezondheidsraad 2003). In de regio is het EMC het transplantatiecentrum. De vraag (ca. 120 tot 130 per jaar) overtreft echter de capaciteit (100 per jaar). Dat is voor het EMC en het MCRZ aanleiding geweest om het initiatief te nemen tot samenwerking om gezamenlijk de noodzakelijk capaciteit te bieden. Het MCRZ wil toegroeien naar ca. 30 familietransplantaties op jaarbasis (en op termijn mogelijk ook postmortale niertransplantaties). In 2004 is gestart met voorbereidingen. 23

24 Medische ontwikkelingen HIV-behandelsubcentrum Om het groeiend aantal HIV-patiënten in de regio Rotterdam Rijnmond te kunnen behandelen, heeft het EMC het MCRZ verzocht om deel te nemen in de HIV-behandeling. Een erkenning als HIV-behandelsubcentrum is in 2004 verkregen. Het EMC zal een deel van de patiëntenpopulatie overdragen; er wordt gestreefd naar 100 patiënten. Naast aanstelling van een internist-infectioloog worden één of meerdere verpleegkundigen opgeleid tot verpleegkundig AIDS-consulent. Er zal een structurele en intensieve samenwerking blijven bestaan tussen de behandelaars van het EMC en het MCRZ. Randvoorwaarden op het gebied van diagnostiek, medicamenteuze behandeling, psychosociale begeleiding en afdoende financiële dekking op basis van de geldende tarieven zijn onderzocht. bijvoorbeeld een vaatcentrum en een maagdarm-levercentrum. Deze ontwikkelingen zijn in 2004 gestart en zullen naar verwachting binnen enkele jaren volledig functioneren. Resultaat Naast de zorginhoudelijke speerpunten interventiecardiologie en level I IC (zie pagina 13), zijn in 2004 verder gerealiseerd: Post IC/HC neonatologie In navolging van regionale afspraken zijn in 2003 twee post-ic/hc neonatologiebedjes gerealiseerd, in 2004 gevolgd door nogmaals twee plaatsen. Verdere groei is afhankelijk van ontwikkelingen in de zorgvraag, naar verwachting zal voorlopig dit aanbod voldoende zijn. Expertisecentra Verbetering van de patiëntenlogistiek en -planning is een randvoorwaarde om de zorg efficiënt en effectief aan te bieden. Dit biedt ruimte voor ontwikkelingsmogelijkheden. Er kan met minder hetzelfde worden gedaan of met hetzelfde meer. Doordat de benutting van de beschikbare bedden efficiënter is, ontstaan mogelijkheden tot ligduurverkorting en beddenreductie. Verhoging van kwaliteit van zorg en doelmatigheid wordt ook nagestreefd door een meer doelgerichte en patiëntgerichte organisatie van zorg-, onderzoeks- en behandelprocessen rondom een bepaalde patiëntencategorie. Op deze wijze wordt kennis en kunde gebundeld in expertisecentra. Deze gedacht ligt ten grondslag aan het streven om specialistische zorg te organiseren in Spoedeisende hulp In 2004 vond verdere concentratie van de SEHfunctie op de locatie Zuider plaats door sluiting van de SEH locatie Clara in avond-, nacht- en weekenduren. De zorg wordt zodanig georganiseerd dat concentratie van het aanbod op één locatie verantwoord plaatsvindt. Deze ontwikkeling sluit aan op landelijke discussies en tendensen, en zal ook binnen de subregio in toenemende mate van belang zijn. Een aandachtspunt vormt de acute neurologische zorg. Verkend wordt of deze specifieke acute zorg buiten kantooruren voor de gehele zuidoever geconcentreerd kan worden op de SEH locatie Zuider. 24 medisch centrum rijnmond- zuid jaarverslag 2004

25

26 Neuromodulatie Nadat reeds enige jaren op basis van verkregen subsidies van de ziekenfondsraad pijnbestrijding middels neuromodulatie in het MCRZ is ontwikkeld, is in 2003 een formele erkenning voor deze functie verkregen. Omdat de financiële middelen voorheen beperkt waren, kan thans, middels deze erkenning, het aantal te behandelen patiënten aanzienlijk toenemen. Organisatie Medische staf Oprichting financiële koepel Eind 2004 is door de VMS het financieel koepelstatuut aangenomen. De behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de leden samenhangende met hun vrije praktijkuitoefening is hiermee ondergebracht in de financiële koepelstructuur. Het bestuur van de financiële koepel wordt gevormd door een aantal vrijgevestigde VMS-leden. Het financieel koepelstatuut is in de eerste plaats een overeenkomst tussen de aangesloten medisch-specialistische maatschappen en vakgroepen voor de behartiging van gemeenschappelijke financiële belangen samenhangende met hun praktijkuitoefening binnen het MCRZ. Het koepelstatuut biedt tevens een overlegstructuur waarbinnen onder meer regelingen over de verdeling van de lumpsumgelden, vaststelling van budgetten, de invoeringen van de DBC-systematiek en de hierbij samenhangende productie kunnen worden vastgesteld. Oprichting automatiseringscommissie In augustus 2004 heeft de kernstaf een automatiseringscommissie opgericht. Leden van de VMS kunnen hun wensen en problemen met betrekking tot automatisering bij de commissie neerleggen. De commissie verzamelt al deze punten ter bespreking op de vergadering en zal zich hier, zonodig in overleg met andere partijen, over buigen en zaken aankaarten in de organisatie. Tevens is de commissie voor de interne organisatie en voor externe belanghebbenden, zoals huisartsen, de contactpersoon van de VMS voor auto- 26 medisch centrum rijnmond- zuid jaarverslag 2004

Gemeenteraad Oosterhout. Amphia Ziekenhuis. 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur. Amphia Ziekenhuis

Gemeenteraad Oosterhout. Amphia Ziekenhuis. 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur. Amphia Ziekenhuis Gemeenteraad Oosterhout Amphia Ziekenhuis 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur Amphia Ziekenhuis Programma Het Amphia Ziekenhuis presenteert zich Vernieuwbouw Amphia: zorg voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 25 170 Wachttijden in de curatieve zorg Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven:

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven: Ons Streven: Kwalitatief goede en veilige zorg Dichtbij en makkelijk toegankelijk Duurzaam en tegen lagere kosten 24/7 beschikbaar, dan ook Dokterswacht bestaansrecht! Wie sturen de patiënten: Huisartsen

Nadere informatie

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen VOOR- PUBLICATIE Brancherapport algemene ziekenhuizen 2016 Het aantal DBC s is in 2015 gestegen met bijna 10%. Deze stijging hangt voor een belangrijk deel samen met de verkorting van de DBC-doorlooptijd

Nadere informatie

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Rode Kruis Ziekenhuis Middelgroot perifeer ziekenhuis

Nadere informatie

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden.

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden. NADERE REGEL Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg Gelet op artikel 38 lid 4 juncto 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder. Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt

Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder. Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt 1 januari 2015 implementatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder: behouden

Nadere informatie

Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening.

Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening. Jaarverslag klachten 2010 Patiëntenservice Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening. Totaal aantal klachten, meldingen

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra Statistieken Naam formulier enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient Titel formulier Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt Gebruiker Schoonderwoerd, Sandra Aantal vragen 20 Totaal

Nadere informatie

VERKORT JAARDOCUMENT 2011

VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Voorwoord VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Patiënt als partner Ziekenhuis van en voor de regio Samenwerken in de Coöperatie Kerngegevens Verantwoordelijke medewerker Financiën Voorwoord Afgelopen jaar vonden

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 1 7 OKJ. 2013, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4 Inhoudsopgave: Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1 Productie pagina 2 Patiëntenaantallen van het jaar, 2014 en pagina 3 2013 onderverdeeld per specialisme Grafiek patiëntenaantallen over de afgelopen 3

Nadere informatie

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G 1 Disclosure Sinds 2013 lid Dagelijks Bestuur Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 2 Inhoud presentatie Wat doet

Nadere informatie

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen:

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen: Inleiding Met een jaarverslag biedt de maatschap inzicht in de geboekte resultaten over het afgelopen jaar. Vaak wordt daarbij gereflecteerd op de doelstellingen die zijn opgenomen in het jaarplan van

Nadere informatie

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing,

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing, Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon Datum: 15 februari 2016 Geachte aanbieder van nascholing, Op 1 mei 2014 is de pilot zelfevaluatie gunstbetoon van start gegaan. De zelfevaluatie

Nadere informatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie Polikliniek Algemene bezoekersinformatie 1 2 Inhoudsopgave Een afspraak maken met de specialist 4 Inlichtingen 4 Gastvrouw 4 Respectvol omgaan met elkaar 5 Rolstoelen 5 Inschrijving (ponsplaatje) 5 Melden

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst CENTRAAL COLLEGE MEDISCHE SPECIALISMEN BESLUIT CCMS no. 5-2000 OPLEIDINGSEISEN PATHOLOGIE 1 Het Centraal College Medische Specialismen,

Nadere informatie

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 16 augustus 2014 Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN 643 Inleiding Indien u bij een specialist onder behandeling bent, worden alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling vastgelegd in een medisch dossier.

Nadere informatie

Optimalisatie werkprocessen op de verpleegafdeling 5 Noord ZGT Almelo

Optimalisatie werkprocessen op de verpleegafdeling 5 Noord ZGT Almelo Ingrid Meijer, Michel Kats Optimalisatie werkprocessen op de verpleegafdeling 5 Noord ZGT Almelo 12 juni 2015 Inhoud presentatie Introductie ZGT Aanleiding Context van procesoptimalisatie Opzet project

Nadere informatie

tweeduizendacht ANNA IN CIJFERS EN LETTERS

tweeduizendacht ANNA IN CIJFERS EN LETTERS tweeduizendacht ANNA IN CIJFERS EN LETTERS 2008 Cijfers zijn belangrijk voor een jaarverslag. Die geven immers de resultaten van een onderneming of instelling weer. Maar cijfers zeggen bij de St. Anna

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Definitief Rapport Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Ziekenhuis Tjongerschans

Nadere informatie

61 Statistisch Jaarboek 2003 volksgezondheid volksgezondheid 4 Onderzoek & Statistiek gemeente Hengelo

61 Statistisch Jaarboek 2003 volksgezondheid volksgezondheid 4 Onderzoek & Statistiek gemeente Hengelo 61 4 62 Volksgezondheid Meer huisartsen Per 1 januari 2003 telde Hengelo 40 huisartsen, drie meer dan een jaar eerder. Het gemiddeld aantal inwoners per huisarts is hierdoor met 163 gedaald tot 2.040 per

Nadere informatie

Betreft: tussenrapportage ouder- en kindvriendelijke kinder-intensive-care Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht

Betreft: tussenrapportage ouder- en kindvriendelijke kinder-intensive-care Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht Utrecht, 29 augustus 2016 Betreft: tussenrapportage ouder- en kindvriendelijke kinder-intensive-care Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht In onderliggende rapportage nemen wij u graag mee in de stand

Nadere informatie

Analyse Patiëntenstromen Het aandeel van ouderen in de instroom bij algemene ziekenhuizen.

Analyse Patiëntenstromen Het aandeel van ouderen in de instroom bij algemene ziekenhuizen. Analyse Patiëntenstromen 2014-2016 Het aandeel van ouderen in de instroom bij algemene ziekenhuizen. Aanleiding NVZ constateert een toename in instroom van patiënten in ziekenhuizen Gevolgen: Opname-stops

Nadere informatie

Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen. Versie

Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen. Versie Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen Versie 20120726 1 september 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de specialistspecifieke

Nadere informatie

vws0001030 Situatie rond kleinere ziekenhuisorganisaties ten algemene Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

vws0001030 Situatie rond kleinere ziekenhuisorganisaties ten algemene Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport vws0001030 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Den Haag, 21 juni 2000 Ten antwoord op uw bovenvermelde brief, waarin u mijn reactie vraagt omtrent de toekomstplannen

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Vakgroep Heelkunde. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Vakgroep Heelkunde. rkz.nl Patiënteninformatie Vakgroep Heelkunde rkz.nl Samenwerkingsverbanden De vakgroep werkt nauw samen met diverse andere vakgroepen in het ziekenhuis en heeft een structureel samenwerkingsverband met de Vrije

Nadere informatie

Beter sturen, sneller plannen

Beter sturen, sneller plannen Beter sturen, sneller plannen Ziekenhuiszorg in Nederland 83 algemene ziekenhuizen 8 academische ziekenhuizen > 180.000 medewerkers Het Amphia Ziekenhuis: de feiten (1) Eén van de drie grootste niet academische

Nadere informatie

Michel Kats unithoofd ZGT regiecentrum. Tactisch plannen ZGT

Michel Kats unithoofd ZGT regiecentrum. Tactisch plannen ZGT Michel Kats unithoofd ZGT regiecentrum Tactisch plannen ZGT 3 november 2017 Agenda Even voorstellen Over ZGT Start tactisch plannen ZGT Rendement verbeteren per unit Integraal plannen Voorbeeld dagopname

Nadere informatie

Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen

Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen Het Deventer Ziekenhuis is een algemeen regionaal ziekenhuis met alle basisspecialismen in huis. Veiligheid, snelle toegang en persoonlijke aandacht staan centraal.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 234 2 66januari 2009 Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg 8 december 2008 Nr. CI/NR-100.084

Nadere informatie

Capaciteitsmanagement

Capaciteitsmanagement Capaciteitsmanagement samenvoeging van twee ziekenhuizen op één nieuwe locatie 17-05-2013 Inhoud Het nieuwe ziekenhuis Capaciteitsbehoefte Capaciteit Toebedeling capaciteit Nieuwbouwen 1999-2000 2007 2008

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Ontslaginformatie. afdeling Chirurgie

PATIËNTEN INFORMATIE. Ontslaginformatie. afdeling Chirurgie PATIËNTEN INFORMATIE Ontslaginformatie afdeling Chirurgie 2 PATIËNTENINFORMATIE U bent opgenomen geweest op een chirurgische verpleegafdeling in het Maasstad Ziekenhuis. Door middel van deze folder bieden

Nadere informatie

Notitie deelnemers klankbordgroep DOT honorariumcomponent medisch specialisten. Definitieve verdeling FTE. 1. Inleiding

Notitie deelnemers klankbordgroep DOT honorariumcomponent medisch specialisten. Definitieve verdeling FTE. 1. Inleiding Notitie deelnemers klankbordgroep DOT honorariumcomponent medisch specialisten Definitieve verdeling FTE 1. Inleiding In dit memo beschrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de definitieve verdeling

Nadere informatie

Patiënten Service Bureau Kwaliteit en veiligheid voor de patiënt in het BovenIJ ziekenhuis! Madeleine Vervenne Rigter

Patiënten Service Bureau Kwaliteit en veiligheid voor de patiënt in het BovenIJ ziekenhuis! Madeleine Vervenne Rigter Patiënten Service Bureau Kwaliteit en veiligheid voor de patiënt in het BovenIJ ziekenhuis! Madeleine Vervenne Rigter Schema PSB Check Check Check Check Check Intake Intake Intake Intake Gegevens Gegevens

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Antonius in NOP en op Urk

Antonius in NOP en op Urk Antonius in NOP en op Urk Presentatie voor gemeenten Dr. W.J. van der Kam, voorzitter Raad van Bestuur Overzicht Historie Het ziekenhuis van de toekomst Wat gaan we concreet doen? Historie De pioniers

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 61 4 62 Volksgezondheid Ruim 2.000 inwoners op 1 huisarts Op 1 januari 2008 zijn er in Hengelo 39 huisartsen gevestigd, 2 minder dan vorig jaar. Dit betekent dat er per 2.079 inwoners 1 huisarts actief

Nadere informatie

Chirurgie. Informatie over de afdeling Heelkunde. Afdeling: Onderwerp:

Chirurgie. Informatie over de afdeling Heelkunde. Afdeling: Onderwerp: Afdeling: Onderwerp: Chirurgie Informatie over de afdeling Heelkunde Informatie over de afdeling Heelkunde Wie kunt u aan uw bed verwachten Inleiding Tijdens uw verblijf op de afdeling Heelkunde zult u

Nadere informatie

Generalistisch werkende artsen palliatieve geneeskunde in en vanuit het ziekenhuis. Jan Lavrijsen Maaike Veldhuizen Marlie Spijkers

Generalistisch werkende artsen palliatieve geneeskunde in en vanuit het ziekenhuis. Jan Lavrijsen Maaike Veldhuizen Marlie Spijkers Generalistisch werkende artsen palliatieve geneeskunde in en vanuit het ziekenhuis Jan Lavrijsen Maaike Veldhuizen Marlie Spijkers Disclosure belangen sprekers (potentiële) belangenverstrengeling Voor

Nadere informatie

Doodsoorzaak: Daling sterfte als gevolg van hart-en vaatziekte en stijging sterfte als gevolg van kwaadaardige kanker

Doodsoorzaak: Daling sterfte als gevolg van hart-en vaatziekte en stijging sterfte als gevolg van kwaadaardige kanker 61 4 62 Volksgezondheid Jaarlijks een huisarts erbij Op 1 januari 2004 zijn er 41 huisartsen in de gevestigd. Sinds 2000 komt er gemiddeld elk jaar een huisarts bij. Het aantal tandartsen en specialisten

Nadere informatie

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Tabellenboek, behorende

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze Capaciteitsorgaan en beroepskeuze V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Directeur Capaciteitsorgaan 14 maart 2015 Carrièrebeurs Utrecht 1 Inhoud presentatie 1. De routing 2. Kenmerken van

Nadere informatie

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016)

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) Januari 2015 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels

Nadere informatie

volksgezondheid, hygiëne STATISTISCH JAARBOEK

volksgezondheid, hygiëne STATISTISCH JAARBOEK 55 STATISTISCH JAARBOEK 2002 4 volksgezondheid hygiëne 56 Volksgezondheid en hygiëne Gezondheidsvoorzieningen: meer specialisten Het aantal apothekers, huisartsen, tandartsen en orthodontisten en verloskundigen

Nadere informatie

Het bezoek aan een polikliniek of een onderzoeksafdeling

Het bezoek aan een polikliniek of een onderzoeksafdeling Het bezoek aan een polikliniek of een onderzoeksafdeling Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Wat moet u meebrengen? 1 Ponsplaatje 1 Bezoek aan de specialist 2 Het maken van een afspraak

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165)

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165) 1968 2003 2010 Visiedocument 2020 Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal (0165) 58 80 00 www.franciscusziekenhuis.nl Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Trends en ontwikkelingen 4 2 Missie Franciscus

Nadere informatie

Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag. Van proces naar resultaat

Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag. Van proces naar resultaat Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag Van proces naar resultaat Inleiding Dit is de 10 de jaarrapportage RSO Transferpunten Den Haag. De workflow wordt zowel voor de regio (alle deelnemende instellingen)

Nadere informatie

Doodsoorzaak: Langzame daling van het aantal overledenen aan kanker of hart-en vaatziekte; in 2003 nog bijna 60%

Doodsoorzaak: Langzame daling van het aantal overledenen aan kanker of hart-en vaatziekte; in 2003 nog bijna 60% 61 4 62 Volksgezondheid Aantal patiënten van huisartsen boven norm Op 1 januari 2004 zijn er 39 huisartsen in de gevestigd, één minder dan een jaar daarvoor. De gemiddelde praktijkgrootte wordt daardoor

Nadere informatie

Bijlage 1. Kernactiviteiten

Bijlage 1. Kernactiviteiten Bijlage 1 Kernactiviteiten Bijlage 1 Kernactiviteiten Profiel Maasstad Ziekenhuis Het Maasstad Ziekenhuis verleent medisch specialistische zorg (diagnostiek, behandeling en nazorg) en de daaraan gerelateerde

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

Inhoud. Aanleiding Doel Samenstelling Werkmodel Activiteiten Resultaten

Inhoud. Aanleiding Doel Samenstelling Werkmodel Activiteiten Resultaten Inhoud Aanleiding Doel Samenstelling Werkmodel Activiteiten Resultaten 1 Aanleiding 1. Steeds groter wordende groep kwetsbare klinische patiënten van 70 jaar en ouder die kwetsbaar zijn voor functieverlies:

Nadere informatie

NOTA ORGANISATIE 2E EN 3E LIJNS VERLOSKUNDIGE ZORG. Versie 1.0

NOTA ORGANISATIE 2E EN 3E LIJNS VERLOSKUNDIGE ZORG. Versie 1.0 NOTA ORGANISATIE 2E EN 3E LIJNS VERLOSKUNDIGE ZORG Versie 1.0 Datum Goedkeuring 22-03-2006 Methodiek Consensus based Discipline Verantwoording NVOG Algemeen Deze nota is opgesteld door vertegenwoordigers

Nadere informatie

Patiënt op het juiste bed. Symposium Vumc. 2 November Ben Benes, operationeel beddenmanager Maaike Arlar, programma manager.

Patiënt op het juiste bed. Symposium Vumc. 2 November Ben Benes, operationeel beddenmanager Maaike Arlar, programma manager. Patiënt op het juiste bed Symposium Vumc 2 November 2016 Ben Benes, operationeel beddenmanager Maaike Arlar, programma manager Goed op weg pagina 2 impressie https://www.youtube.com/watch?v=tg7pzszyi2c

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

REGIOPLAN ZORG NOORDOOST FRIESLAND, ALGEMENE THEMA S

REGIOPLAN ZORG NOORDOOST FRIESLAND, ALGEMENE THEMA S REGIOPLAN ZORG NOORDOOST FRIESLAND, ALGEMENE THEMA S Na een intense voorbereiding met hun achterban hebben 20 groepen vanuit de bevolking en hulpverlening in de regio Noordoost- Friesland op zaterdag 17

Nadere informatie

Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ

Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ 28 september en 5 oktober 2014 Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) & Ziekenhuisapotheek Noord Oost Brabant (ZANOB) Harriette Poels-Janssen en

Nadere informatie

Orbis Medisch en Zorgconcern ICT-ontwikkelingen EPD-congres. Fred Körver Programmamanager Digitalisering

Orbis Medisch en Zorgconcern ICT-ontwikkelingen EPD-congres. Fred Körver Programmamanager Digitalisering Orbis Medisch en Zorgconcern ICT-ontwikkelingen EPD-congres Fred Körver Programmamanager Digitalisering Inhoud OMC, het nieuwe Maaslandziekenhuis Uitgangspunten en aanpak Digitalisering Overzicht programma

Nadere informatie

Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER

Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER Wat willen JULLIE bereiken vandaag? Wat willen WIJ bereiken vandaag? Jullie hebben kennis en kunde om jullie eigen opleiding vorm te geven AIOS in the lead Input krijgen

Nadere informatie

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties In april en mei 2013 heeft de dienst communicatie van VUmc een kwantitatief onderzoek onder huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Acute opname afdeling: eerste ervaringen en cijfers!

Acute opname afdeling: eerste ervaringen en cijfers! Acute opname afdeling: eerste ervaringen en cijfers! PICA seminar Prabath Nanayakkara & Margaret van Valkengoed - mei 2013 Inhoudsopgave Tendensen in de acute zorg Aanleiding AOA en doelen Eerste cijfers

Nadere informatie

Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten. Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief

Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten. Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten Van: DHD Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief 1. Inleiding DHD maakt in opdracht van de NVZ

Nadere informatie

Algemene informatie poliklinieken. Ziekenhuislocatie Scheper

Algemene informatie poliklinieken. Ziekenhuislocatie Scheper Algemene informatie poliklinieken Ziekenhuislocatie Scheper 2 Inhoudsopgave Hoe maakt u een afspraak met een specialist? 4 Waar kunt u terecht voor inlichtingen? 4 Gastdames 4 Rolstoel en rollator 5 Ziekenhuispasje

Nadere informatie

Visie op zorg: marktwerking anno nu

Visie op zorg: marktwerking anno nu Visie op zorg: marktwerking anno nu 5 juni 2014 Stelling: Zonder samenwerking geen verandering in de zorg Agenda Visie op ziekenhuiszorg Aanpak transitie Toekomst: innovatie en preventie 2 Visie op ziekenhuiszorg

Nadere informatie

Welkom in het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht!

Welkom in het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht! Welkom in het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht! Uw bestemming snel en gemakkelijk vinden via s U kunt uw bestemming in het ziekenhuis gemakkelijk vinden door het bijbehorende te volgen. Bij beide ingangen

Nadere informatie

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING Dekkingen Vergoedingen Azpas Vergoedingen Azpas Plus Verzekering (groen gekleurde dekkingen zijn hogere dekkingen t.o.v. de Azpas

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Voor je opleiding ben je van harte welkom in Laurentius. Operatieassistent & anesthesiemedewerker. Het leukste ziekenhuis van Limburg in Roermond!

Voor je opleiding ben je van harte welkom in Laurentius. Operatieassistent & anesthesiemedewerker. Het leukste ziekenhuis van Limburg in Roermond! Voor je opleiding ben je van harte welkom in Laurentius Operatieassistent & anesthesiemedewerker Het leukste ziekenhuis van Limburg in Roermond! Mensen opleiden vinden we belangrijk in Laurentius. Daarom

Nadere informatie

Het keurmerk voor zelfstandige klinieken

Het keurmerk voor zelfstandige klinieken Het keurmerk voor zelfstandige klinieken Z e l f s t a n d i g e K l i n i e k e n N e d e r l a n d Hoe maakt u de juiste keuze? Het kaf van het koren scheiden Waaraan kunt u nu zien of een kliniek voldoet

Nadere informatie

Resultaten jonge klaren enquête 2014. Marjolein Kremers Penningmeester De Jonge Specialist

Resultaten jonge klaren enquête 2014. Marjolein Kremers Penningmeester De Jonge Specialist Resultaten jonge klaren enquête 2014 Marjolein Kremers Penningmeester De Jonge Specialist Enquête 2014 1322 respondenten 79% Medisch specialist 21% Aios Opleidingsregio s evenredig verdeeld M/V verdeling:

Nadere informatie

Modernisering Medische Vervolgopleidingen OOR ZWN

Modernisering Medische Vervolgopleidingen OOR ZWN Versie Definitief Datum, dinsdag 21 juli 2009 Opdrachtgever Stuurgroep Projectleider Prof. dr. H.A.P. Pols, voorzitter OOR-ZWN, namens de instellingen van de OOR-ZWN Mw. dr. C.J. Kruijthof, Sint Franciscus

Nadere informatie

SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017)

SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017) SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017) Januari 2016 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels voor het door de stichting BOLS

Nadere informatie

Dagbehandeling: kosten besparen of verschuiven? Casestudy: het Asz Han van Wijk, directeur Financiën Albert Schweitzer ziekenhuis

Dagbehandeling: kosten besparen of verschuiven? Casestudy: het Asz Han van Wijk, directeur Financiën Albert Schweitzer ziekenhuis 10-11-2016 Dagbehandeling: kosten besparen of verschuiven? Casestudy: het Asz Han van Wijk, directeur Financiën Albert Schweitzer ziekenhuis Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling

Nadere informatie

jaarverslag 2008 Ziekenhuis 195 Gemaakt op:

jaarverslag 2008 Ziekenhuis 195 Gemaakt op: Ziekenhuis 195 Gemaakt op: 2009-04-14 2-29 Inleiding De cijfers in dit rapport zijn gebaseerd op de records die opgenomen zijn in de landelijke database. Voor 2008 zijn 2083 aangeleverd, waarvan 5 zonder

Nadere informatie

Capacity building in the healthsector AZP Moving Lives Forward. Datum: 7-2- 2015

Capacity building in the healthsector AZP Moving Lives Forward. Datum: 7-2- 2015 Capacity building in the healthsector AZP Moving Lives Forward Datum: 7-2- 2015 Inhoud Introductie Zorglandschap Suriname Kengetallen AZP Strategisch Plan 2020 Van AZP naar AMC - SU Wat biedt AZP Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING Dekkingen Vergoedingen Azpas Vergoedingen Azpas Plus Verzekering (groen gekleurde dekkingen zijn hogere dekkingen t.o.v. de Azpas

Nadere informatie

Integrale farmacie: Rol poliklinische farmacie. Lustrumsymposium St Antonius Apotheek 5 jaar Drs. K.I. (Kristie) Bekkers - Oostrom

Integrale farmacie: Rol poliklinische farmacie. Lustrumsymposium St Antonius Apotheek 5 jaar Drs. K.I. (Kristie) Bekkers - Oostrom Integrale farmacie: Rol poliklinische farmacie Lustrumsymposium St Antonius Apotheek 5 jaar Drs. K.I. (Kristie) Bekkers - Oostrom St Antonius Apotheek 5 jaar RvC De Roerdomp Medisch Specialisten Klinische

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen 1101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 16 1101001 Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur.

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Om in de polikliniek geholpen te worden, hebt u altijd een pasje van ons ziekenhuis nodig. Dit kunt

Nadere informatie

Wachtlijsten Erasmus MC-Sophia

Wachtlijsten Erasmus MC-Sophia Wachtlijsten Erasmus MC-Sophia Deze wachttijden zijn bijgewerkt in Februari 2017. De wachttijden worden elke maand tussen de 1e en uiterlijk de 10e dag van de maand geactualiseerd. In het Erasmus MC vindt

Nadere informatie

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING & AZPAS PLUS VERZEKERING PER

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING & AZPAS PLUS VERZEKERING PER OVERZICHT AZPAS & AZPAS PLUS VERZEKERING PER 01 10 2017 DEKKINGEN PLUS VERZEKERING ) CONSULTEN HUISARTSEN CONSULTEN BIJ ZORGVERLENERS VOOR PREVENTIEVE ZORG, ONDERZOEK EN MEDICATIE KOSTEN VAN MEDISCH SPECIALISTISCHE

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Vastgesteld Rapport Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Antonius Zorggroep te

Nadere informatie

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur.

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Om in de polikliniek geholpen te worden, hebt u altijd een pasje van ons ziekenhuis nodig. Dit kunt

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. (Theoretische) kans op een opleidingsplek. V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG

Capaciteitsorgaan. (Theoretische) kans op een opleidingsplek. V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Capaciteitsorgaan (Theoretische) kans op een opleidingsplek V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG 1 25 maart 2017 Carrièrebeurs, Den Bosch Inhoud presentatie 1. Het loopbaanpad 2. Kenmerken

Nadere informatie

Van basisarts tot aios. Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC

Van basisarts tot aios. Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC Van basisarts tot aios Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC 1 Inhoud presentatie Wat doet het Capaciteitsorgaan? Wat doen basisartsen als zij zijn afgestudeerd? Aantal sollicitaties naar opleidingsplekken

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis Strategisch beleidsplan 2010-2015 Slingeland Ziekenhuis Voorwoord Voor u ligt de verkorte uitgave van het Strategisch Beleidsplan 2010-2015 van ons ziekenhuis. Deze uitgave is speciaal voor u als medewerker

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis Jaarverslag 2015 Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement vastgelegd.

Nadere informatie

Leden van de Stuurgroep IC t.a.v. D. Gommers, voorzitter Stuurgroep IC

Leden van de Stuurgroep IC t.a.v. D. Gommers, voorzitter Stuurgroep IC > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Leden van de Stuurgroep t.a.v. D. Gommers, voorzitter Stuurgroep Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl info@zinl.nl

Nadere informatie