2014_Projectfiches_beleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2014_Projectfiches_beleid"

Transcriptie

1 FICHE JOP fichenr BELMO actieid Implementatie en opvolging modulair kader 1.1 (nog) Algemeen Projecteigenaar Betrokken afdeling(en) DAG David Debrouwere SOD Datum laatste wijziging projectfiche ITP 18/03/14 Planning OSD startjaar 2013 x VZB voorzien eindjaar 2014 %Af in 2013 GI projectfichenummer in JOP startdatum in /01/14 %Af(Plan) % Af einddatum in % 43% Regelgevingsagenda Strategische beleidsdoelstellingen (SBD) SBD 3 We bouwen de hulp- en dienstverlening zo uit dat ze voldoende beschikbaar en toegankelijk is om zorg op maat te kunnen realiseren. Operationele beleidsdoelstellingen (OBD) OBD 3.3 Jeugdhulp geldt als speerpunt in mijn beleid: we willen investeren in uitbreiding, innovatie en afstemming binnen een integrale aanpak, om zo de minderjarige de hulp te kunnen bieden die aansluit bij zijn noden. Formulering in beleidsbrief 2014 / beleidsnota WVG BBF pag 25 Sinds begin 2013 is het Experimenteel Modulair Kader (EMK) van start gegaan. Daarbij is er gekozen voor een stapsgewijze introductie, met veel aandacht voor ondersteuning, opvolging en bijsturing. (...) In 2014 stapt opnieuw een aanzienlijk aantal organisaties vrijwillig in het experimenteel modulair kader. Ook voor deze organisaties komt er ondersteuning. Tegen 1 maart 2014 is het evaluatierapport van het experimenteel modulair kader klaar. Mee op basis daarvan werken we verder aan de integratie van het volledige aanbod in het modulaire erkennings- en financieringssysteem. Ook de Centra voor Integrale Gezinszorg (CIG) worden in een erkennings- en subsidieregelgeving opgenomen die op het experimenteel modulair kader is geïnspireerd, met behoud van de eigenheid van deze werkvorm. Formulering in beheersovereenkomst (SOD en OOD) Projectomschrijving De omslag naar een modulair systeem wijzigt fundamenteel de manier van erkennen en subsidiëren van het private aanbod. Bij de opstart in 2013 werd een intensief intervisie-, opvolgings- en evaluatietraject uitgewerkt waarbij alle stakeholders - voorzieningen, werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties, verwijzende instanties, kabinet, Integrale Jeugdhulp - betrokken werden. Dit traject loopt verder doorheen 2014, langs drie essentiële pijlers: (1) ondersteuning van de organisaties die begin 2014 in het modulair systeem instappen, (2) neerleggen van een evaluatierapport bij de Vlaamse Regering, zoals opgenomen in het erkennings- en subsidiëringsbesluit, (3) opvolgen van de CIG's en OOOC's die vanaf 1 januari 2014 in het modulair kader instappen. Medewerkers Naam & voornaam Afdeling Mensdagen Rol / Taak David Debrouwere VZB 20 projectleider Bram Antheunis VZB 150 inhoudelijk verantwoordelijke Kim Craeynest VZB 100 inhoudelijk verantwoordelijke Geert Michiels VZB 100 inhoudelijk verantwoordelijke Stephanie Raman VZB 20 administratieve ondersteuning Valerie Nicolai VZB 20 administratieve ondersteuning Belanghebbende(n) Private voorzieningen bijzondere jeugdzorg 1.1 EMK 1/62

2 FICHE Implementatie en opvolging modulair kader Planning Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af (Plan) Evaluatierapport experimenteel modulair kader (EMK) private voorzieningen 150 1/01/14 1/03/14 x 100% Opmaak ontwerpregelgeving en ondersteunende teksten EMK 50 1/03/14 31/12/14 9% Permanente ondersteuning en opvolging van organisaties 100 1/01/14 31/12/14 24% Bezoek aan alle in 2014 ingestapte organisaties 40 1/01/14 31/12/14 24% Opvolging OOOC en CIG via bilateraal overleg 12 1/01/14 31/12/14 24% Opvolgingsoverleg 1 OOOC 2 1/06/14 30/06/14 0% Opvolgingsoverleg 1 CIG 2 1/06/14 30/06/14 0% Voorbereiding instap /07/14 31/12/14 0% Opvolgingsoverleg 2 OOOC 2 1/11/14 30/11/14 0% Opvolgingsoverleg 2 CIG 2 1/11/14 30/11/14 0%. Opvolging uitvoering Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af Evaluatierapport experimenteel modulair kader (EMK) private voorzieningen 4 100% Opmaak ontwerpregelgeving en ondersteunende teksten EMK 6% Permanente ondersteuning en opvolging van organisaties 21% Bezoek aan alle in 2014 ingestapte organisaties 0% Opvolging OOOC en CIG via bilateraal overleg 21% Opvolgingsoverleg 1 OOOC 0% Opvolgingsoverleg 1 CIG 0% Voorbereiding instap % Opvolgingsoverleg 2 OOOC 0% Opvolgingsoverleg 2 CIG 0%. Legistieke implicaties Aanpassing BVR 13/7/94 betreffende erkenning en subsidiëring private voorzieningen bijzondere jeugdzorg Timing *2015 Budgettaire implicaties Omschrijving Oorsprong middelen Inzet middelen Jaarbedrag Totaal 2014 Opmerking(en) 1.1 EMK 2/62

3 FICHE JOP fichenr BELMO actieid Pleegzorg 1.2 (nog) Algemeen Projecteigenaar Betrokken afdeling(en) DAG David Debrouwere SOD Datum laatste wijziging projectfiche x ITP 19/03/14 Planning x OSD startjaar 2011 x VZB voorzien eindjaar 2014 %Af in 2013 GI projectfichenummer in JOP startdatum in /01/14 %Af(Plan) % Af einddatum in % 31% Regelgevingsagenda (in te vullen) Strategische beleidsdoelstellingen (SBD) SBD 3 We bouwen de hulp- en dienstverlening zo uit dat ze voldoende beschikbaar en toegankelijk is om zorg op maat te kunnen realiseren. Operationele beleidsdoelstellingen (OBD) OBD 3.3 Jeugdhulp geldt als speerpunt in mijn beleid: we willen investeren in uitbreiding, innovatie en afstemming binnen een integrale aanpak, om zo de minderjarige de hulp te kunnen bieden die aansluit bij zijn noden. Formulering in beleidsbrief 2014 / beleidsnota WVG BBF pag 26 (...) Het decreet en het uitvoeringsbesluit maken werk van één pleegzorgkader en financieringssysteem. De focus ligt hierbij uitdrukkelijk op alle doelgroepen en problematieken. Aangezien het de bedoeling is om vanaf 1 januari 2014 in iedere provincie één dienst te laten functioneren, zullen we zo snel mogelijk de vergunningsprocedure voor deze diensten afronden. (...) We voorzien ook in de nodige begeleiding en maken werk van een communicatiecampagne om alle actoren, zowel de diensten, de (pleeg)gezinnen, de pleegkinderen en pleeggasten, gericht te informeren. Ter concretisering van de beleidskeuze om pleegzorg als eerste hulpverlening te overwegen bij een indicatie tot uithuisplaatsing objectiveren we goede praktijken ter zake via een wetenschappelijk onderzoek. We blijven ook het PVOproject (Pleegouders Versterken in Opvoeden) van nabij opvolgen. Formulering in beheersovereenkomst (SOD en OOD) Projectomschrijving Het pleegzorgdecreet treedt op 1/1/14 in werking. We volgen de nieuwe diensten van nabij op en ondersteunen ze bij de doorstart van hun aanbod. We hebben hierbij bijzondere aandacht voor zowel de integratie van het nieuwe pleegzorgaanbod in de Integrale Jeugdhulp als voor de opdracht van de diensten ten aanzien van meerderjarigen met een handicap, een nieuwe doelgroep voor Jongerenwelzijn. We begeleiden de opstart van de partnerorganisatie. Medewerkers Naam & voornaam Afdeling Mensdagen David Debrouwere VZB 20 Benedikte Van den Bruel VZB 50 Kim Craeynest VZB 10 Geert Michiels VZB 10 Valerie Nicolai VZB 20 Jean-Pierre Vanhee ITP 3 Lucien Rahoens OSD 3 Rol / Taak projectleider inhoudelijk verantwoordelijke inhoudelijke ondersteuning inhoudelijke ondersteuning administratieve ondersteuning inhoudelijke ondersteuning inhoudelijke ondersteuning Belanghebbende(n) Diensten voor pleegzorg Pleegzorgpunten Pleegzorg Vlaanderen VAPH K&G 1.2 Pleegzorg 3/62

4 FICHE Pleegzorg Planning Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af (Plan) Bezoek aan alle diensten voor pleegzorg 20 1/01/14 31/12/14 24% Tweemaandelijkse intervisie met pleegzorgdiensten 9 1/02/14 28/02/14 100% Afgesloten overeenkomsten met partnerorganisatie 10 1/01/14 1/03/14 100% Eindrapport onderzoek goede praktijken pleegzorg 6 1/03/14 31/03/14 x 93% Afstemming met integrale jeugdhulp 30 1/01/14 30/06/14 49% Tweemaandelijkse intervisie met pleegzorgdiensten 9 1/04/14 30/04/14 0% Tweemaandelijkse intervisie met pleegzorgdiensten 8 1/06/14 30/06/14 0% Tweemaandelijkse intervisie met pleegzorgdiensten 8 1/08/14 31/08/14 0% Tweemaandelijkse intervisie met pleegzorgdiensten 8 1/10/14 31/10/14 0% Tweemaandelijkse intervisie met pleegzorgdiensten 8 1/12/14 31/12/14 Opvolging uitvoering Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af Bezoek aan alle diensten voor pleegzorg 21% Tweemaandelijkse intervisie met pleegzorgdiensten 100% Afgesloten overeenkomsten met partnerorganisatie 50% Eindrapport onderzoek goede praktijken pleegzorg 2 75% Afstemming met integrale jeugdhulp 43% Tweemaandelijkse intervisie met pleegzorgdiensten Tweemaandelijkse intervisie met pleegzorgdiensten Tweemaandelijkse intervisie met pleegzorgdiensten Tweemaandelijkse intervisie met pleegzorgdiensten Tweemaandelijkse intervisie met pleegzorgdiensten Legistieke implicaties Timing Budgettaire implicaties Omschrijving Oorsprong middelen Inzet middelen Jaarbedrag Totaal 2014 Opmerking(en) 1.2 Pleegzorg 4/62

5 FICHE JOP fichenr BELMO actieid Opvang van jonge kinderen 1.3 (nog) Algemeen Projecteigenaar Betrokken afdeling(en) DAG David Debrouwere SOD Datum laatste wijziging projectfiche x ITP 19/03/14 Planning x OSD startjaar 2014 x VZB voorzien eindjaar 2014 %Af in 2013 GI projectfichenummer in JOP 2013 nvt startdatum in /01/14 %Af(Plan) % Af einddatum in % 0% Regelgevingsagenda (in te vullen) Strategische beleidsdoelstellingen (SBD) SBD 3 We bouwen de hulp- en dienstverlening zo uit dat ze voldoende beschikbaar en toegankelijk is om zorg op maat te kunnen realiseren. Operationele beleidsdoelstellingen (OBD) OBD 3.3 Jeugdhulp geldt als speerpunt in mijn beleid: we willen investeren in uitbreiding, innovatie en afstemming binnen een integrale aanpak, om zo de minderjarige de hulp te kunnen bieden die aansluit bij zijn noden. Formulering in beleidsbrief 2014 / beleidsnota WVG BBF pag 25 In 2013 breidden we de residentiële capaciteit van Jongerenwelzijn uit met 55 plaatsen; in 2014 zetten we deze beweging verder met een bijkomende capaciteitsverhoging met 38 plaatsen. Voor het vastleggen van de uitbreidingsprioriteiten baseerden we ons op geobjectiveerd cijfermateriaal en op de praktijkervaringen van de verwijzende instanties. Dit leidde ertoe dat 48 van de 93 nieuwe plaatsen exclusief voorbehouden worden voor -12-jarigen. In dat verband melden we dat Jongerenwelzijn en Kind en Gezin verder afstemmen om de jeugdhulp voor jonge kinderen te vrijwaren en samen inzetten op het expliciteren van goede praktijken. Formulering in beheersovereenkomst (SOD en OOD) Projectomschrijving De jonge kinderen vormen een kwetsbare en maatschappelijk gevoelige doelgroep binnen de Vlaamse hulpverlening. Jongerenwelzijn werkt actief mee aan de betere afstemming tussen het aanbod van de verschillende sectoren voor deze doelgroep: Jongerenwelzijn, Kind en Gezin en pleegzorg. We focussen hierbij in eerste instantie op de meest acute situaties van baby's voor wie een uithuisplaatsing noodzakelijk is, en houden rekening met lopend wetenschappelijk onderzoek. We werken zowel aan een geïntegreerd Vlaams beleid als aan regionale afstemming tussen de actoren. Medewerkers Naam & voornaam Afdeling Mensdagen Rol / Taak David Debrouwere VZB 10 projectleider Lucien Rahoens OSD 10 inhoudelijke ondersteuning Jean-Pierre Vanhee ITP 10 inhoudelijke ondersteuning Benedikte Van den Bruel VZB 10 inhoudelijke ondersteuning Belanghebbende(n) Private voorzieningen bijzondere jeugdzorg Kind & Gezin Pleegzorg Vlaanderen 1.3 Jonge kinderen 5/62

6 FICHE Opvang van jonge kinderen Planning Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af (Plan) Visienota opvang jonge kinderen 30 1/01/14 30/01/14 x 100% Advies raadgevend comité Jongerenwelzijn 10 1/05/14 30/06/14 Opvolging uitvoering Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af Visienota opvang jonge kinderen 1 0% Advies raadgevend comité Jongerenwelzijn Legistieke implicaties Timing Budgettaire implicaties Omschrijving Oorsprong middelen Inzet middelen Jaarbedrag Totaal 2014 Opmerking(en) 1.3 Jonge kinderen 6/62

7 FICHE JOP fichenr BELMO actieid Actualisering contextbegeleiding 1.4 (nog) Algemeen Projecteigenaar Betrokken afdeling(en) DAG David Debrouwere SOD Datum laatste wijziging projectfiche x ITP 19/03/14 Planning x OSD startjaar 2014 x VZB voorzien eindjaar 2014 %Af in 2013 x GI projectfichenummer in JOP 2013 nvt startdatum in 2014 %Af(Plan) % Af einddatum in % 37% Regelgevingsagenda Strategische beleidsdoelstellingen (SBD) SBD 3 We bouwen de hulp- en dienstverlening zo uit dat ze voldoende beschikbaar en toegankelijk is om zorg op maat te kunnen realiseren. Operationele beleidsdoelstellingen (OBD) OBD 3.3 Jeugdhulp geldt als speerpunt in mijn beleid: we willen investeren in uitbreiding, innovatie en afstemming binnen een integrale aanpak, om zo de minderjarige de hulp te kunnen bieden die aansluit bij zijn noden. Formulering in beleidsbrief 2014 / beleidsnota WVG BBF pag 25 Het aanbod van Jongerenwelzijn inzake kortdurende, intensieve, mobiele, oplossings- en krachtgerichte interventies wordt met 150 begeleidingen versterkt. Formulering in beheersovereenkomst (SOD en OOD) Projectomschrijving Met de introductie van het experimenteel modulair kader wordt contextbegeleiding in elk begeleidingstraject gezet. De opvolging van het EMK biedt ons voor het eerst de mogelijkheid om zicht te krijgen op de frequentie, intensiteit en de duur van dit aanbod. Op basis hiervan, en rekening houdende met de resultaten van het wetenschappelijke onderzoek naar de kortdurende thuisbegeleiding (VUB), de ervaringen uit de voorstartregio en de besprekingen - sectoraal en de intersectoraal - van de toepassing van artikel 12 van het decreet inzake Integrale Jeugdhulp, wordt een actualisering van het aanbod contextbegeleiding van Jongerenwelzijn uitgewerkt, die zich vertaalt in een rondzendbrief waarbij de sector opgeroepen wordt initiaitief ter zake te nemen met het oog op een realisering vanaf 1/1/15. We houden hierbij rekening met het belang van krachtgericht werken. Met deze rondzendbrief wordt eveneens een oproep voor nieuwe initiatieven gedaan die het aanbod contextbegeleiding moeten versterken en uitbreiden. Daarnaast stemmen we verder af met de gemeenschapsinstellingen voor de organisatie van contextbegeleiding in functie van uitstroom uit de gemeenschapsinstellingen. Medewerkers Naam & voornaam Afdeling Mensdagen David Debrouwere VZB 30 Bram Antheunis VZB 30 Kim Craeynest VZB 30 Geert Michiels VZB 30 Els Meert VZB 10 Geert De Sloovere VZB 30 Jean-Pierre Vanhee ITP 5 Lucien Rahoens OSD 5 Stephanie Raman VZB 10 Chris Smolders GI 5 Rol / Taak projectleider inhoudelijke ondersteuning inhoudelijke ondersteuning inhoudelijke ondersteuning inhoudelijke ondersteuning financieel-budgettair inhoudelijke ondersteuning inhoudelijke ondersteuning administratieve ondersteuning inhoudelijke ondersteuning Belanghebbende(n) Private voorzieningen bijzondere jeugdzorg 1.4 Contextbgl 7/62

8 FICHE Actualisering contextbegeleiding Planning Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af (Plan) Eindrapport onderzoek kortdurende thuisbegeleiding 10 1/01/14 1/03/14 x 100% Concept inzake actualisering contextbegeleiding 60 1/01/14 1/03/14 100% Rondzendbrief mbt contectbegeleiding en realisatie art. 12 decreet IJH 20 1/03/14 31/03/14 x 93% Afstemming met GI inzake contextbegeleiding ifv uitstroom 5 1/02/14 30/06/14 38% Ontwerptekst aanpassing regelgeving 50 1/03/14 30/06/14 23% Dossierbehandeling mbt contextbegeleiding en realisatie art /07/14 30/11/14 0% Beslissing mbt actualisering contextbegeleiding en realisatie art /11/14 30/11/14 Opvolging uitvoering Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af Eindrapport onderzoek kortdurende thuisbegeleiding 4 100% Concept inzake actualisering contextbegeleiding 80% Rondzendbrief mbt contectbegeleiding en realisatie art. 12 decreet IJH 2 50% Afstemming met GI inzake contextbegeleiding ifv uitstroom 25% Ontwerptekst aanpassing regelgeving 0% Dossierbehandeling mbt contextbegeleiding en realisatie art. 12 0% Beslissing mbt actualisering contextbegeleiding en realisatie art. 12 0% Legistieke implicaties Aanpassing BVR 13/7/94 betreffende erkenning en subsidiëring private voorzieningen bijzondere jeugdzorg Timing *2015 Budgettaire implicaties Omschrijving Oorsprong middelen Inzet middelen Jaarbedrag nieuw initiatief: uitbreiding mobiel aanbod FJW recurrent Totaal Opmerking(en) 1.4 Contextbgl 8/62

9 FICHE JOP fichenr BELMO actieid Protocol indicatiestelling gemeenschapsinstellingen 2.1 (nog) Algemeen Projecteigenaar Betrokken afdeling(en) DAG Frank Mulier SOD Datum laatste wijziging projectfiche x ITP 18/12/13 Planning x OSD startjaar 2014 VZB voorzien eindjaar 2015 %Af in 2013 x GI projectfichenummer in JOP 2013 nvt startdatum in 2014 %Af(Plan) % Af einddatum in % 0% Regelgevingsagenda - jeugdbeschermingswet Regelgevingsagenda - decreet bijzondere jeugdbijstand Regelgevingsagenda - Everbergwet Strategische beleidsdoelstellingen (SBD) SBD 3 We bouwen de hulp- en dienstverlening zo uit dat ze voldoende beschikbaar en toegankelijk is om zorg op maat te kunnen realiseren. Operationele beleidsdoelstellingen (OBD) OBD 3.3 Jeugdhulp geldt als speerpunt in mijn beleid: we willen investeren in uitbreiding, innovatie en afstemming binnen een integrale aanpak, om zo de minderjarige de hulp te kunnen bieden die aansluit bij zijn noden. Formulering in beleidsbrief 2014 / beleidsnota WVG Formulering in beheersovereenkomst (SOD en OOD) Art. 9.3 Jongerenwelzijn organiseert tegen 2015 de beveiligde opvang binnen een gewijzigd hulpverleningslandschap dat zich bezighoudt met een sterk structurerende opvang waarin de gemeenschapsinstellingen en gesloten federale centra een antwoord bieden op de vraag naar meer (na)zorg op maat en op de constante capaciteitsdruk door de differentiatie- en positioneringsoefening te finaliseren en te implementeren. Projectomschrijving Een doorgedreven modulering van het aanbod in de gemeenschapsinstellingen veronderstelt een voorafgaande indicatiestelling die op basis van een gestructureerde professionele beoordeling aan de verwijzer duidelijk maakt in welke mate een plaatsing in beveiligde opvang noodzakelijk is en zo ja, welke hulpverleningsmodules daarbinnen het meest geschikt zijn. Medewerkers Naam & voornaam Afdeling Mensdagen Frank Mulier GI 2,5 Chris Smolders GI 17,5 Managementoverleg GI GI 3 (Pedagosiche) directeurs GI GI 26 Experts extern 0 Vertegenwoordigers ITP ITP 2 Vertegenwoordigers OSD OSD 2 Rol / Taak projectleider coördinator klankbord uitvoering klankbord klankbord klankbord Belanghebbende(n) Jeugdmagistratuur 2.1 Protocol IS GI 9/62

10 FICHE Protocol indicatiestelling gemeenschapsinstellingen Planning Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af (Plan) Krijtlijnen bepalen vh ontwerpprotocol (MOF/POS, jongens/meisjes) 24 1/01/14 31/03/14 98% Krijtlijnen toetsen bij PVB en ITP 4 1/03/14 30/04/14 46% Kick-off met experts - wetenschappelijke toets vh ontwerpprotocol 8 1/04/14 30/06/14 0% Planning opstellen m.b.t. ontwikkeling ontwerpprotocol 6 1/05/14 30/06/14 0% Afstemming met alle campussen 5 1/09/14 31/12/14 0% Afstemming met verwijzers en intersectorale toegangspoort 5 1/09/14 31/12/14 0% Finaliseren ontwerpprotocol indicatiestelling GI 5 1/09/14 31/12/14 0% Opvolging uitvoering Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af Krijtlijnen bepalen vh ontwerpprotocol (MOF/POS, jongens/meisjes) Krijtlijnen toetsen bij PVB en ITP Kick-off met experts - wetenschappelijke toets vh ontwerpprotocol Planning opstellen m.b.t. ontwikkeling ontwerpprotocol Afstemming met alle campussen Afstemming met verwijzers en intersectorale toegangspoort Finaliseren ontwerpprotocol indicatiestelling GI Legistieke implicaties Wijziging jeugdbeschermingswet Wijziging decreet bijzondere jeugdbijstand Wijziging Everbergwet Timing *2016 *2016 *2016 Budgettaire implicaties Omschrijving Oorsprong middelen FJW/AJW Inzet middelen recurrent/eenmalig Jaarbedrag Totaal 2014 Opmerking(en) 2.1 Protocol IS GI 10/62

11 FICHE JOP fichenr BELMO actieid Pilootproject begeleiding De Kempen De Hutten (nog) Algemeen Projecteigenaar Betrokken afdeling(en) DAG Frank Mulier SOD Datum laatste wijziging projectfiche ITP 21/03/14 Planning OSD startjaar 2010 VZB voorzien eindjaar 2014 %Af in 2013 x GI projectfichenummer in JOP startdatum in 2014 %Af(Plan) % Af einddatum in % 18% Regelgevingsagenda - jeugdbeschermingswet Regelgevingsagenda - decreet bijzondere jeugdbijstand Regelgevingsagenda - decreet integrale jeugdhulp Strategische beleidsdoelstellingen (SBD) SBD 3 We bouwen de hulp- en dienstverlening zo uit dat ze voldoende beschikbaar en toegankelijk is om zorg op maat te kunnen realiseren. Operationele beleidsdoelstellingen (OBD) OBD 3.3 Jeugdhulp geldt als speerpunt in mijn beleid: we willen investeren in uitbreiding, innovatie en afstemming binnen een integrale aanpak, om zo de minderjarige de hulp te kunnen bieden die aansluit bij zijn noden. Formulering in beleidsbrief 2014 / beleidsnota WVG BBF pag 26 Binnen het coördinerende kader van de differentiatienota en aansluitend bij de praktijkervaringen met de behandelunit in campus De Hutten, startten we pilootprojecten gericht op een verdere modulering van het begeleidingsaanbod in alle campussen van de gemeenschapsinstellingen. Deze pilootprojecten worden in 2014 verder uitgerold. Formulering in beheersovereenkomst (SOD en OOD) Art. 9.3 Jongerenwelzijn organiseert tegen 2015 de beveiligde opvang binnen een gewijzigd hulpverleningslandschap dat zich bezighoudt met een sterk structurerende opvang waarin de gemeenschapsinstellingen en gesloten federale centra een antwoord bieden op de vraag naar meer (na)zorg op maat en op de constante capaciteitsdruk door de differentiatie- en positioneringsoefening te finaliseren en te implementeren. Projectomschrijving Binnen het aanbod begeleiding worden jongeren die normoverschrijdend gedrag vertonen opnieuw op de sporen gezet op diverse levensdomeinen: huisvesting en wonen, school/werk, inkomen en omgaan met geld, gezin, vrienden en vrije tijd, drugs- en alcoholgebruik, emotioneel welzijn, denkpatronen, vaardigheden en gedrag. In dit sterk gestructureerd aanbod staan sociaal en ervaringsgericht leren centraal. De context van de jongere wordt actief en intensief betrokken. Ook initiatieven op het vlak van herstel, zowel met betrekking tot het leven in de instelling als daarbuiten, nemen in dit aanbod een belangrijke plaats in. Het pilootproject begeleiding startte in De Kempen, De Hutten in november Medewerkers Naam & voornaam Afdeling Mensdagen Rol / Taak Frank Mulier GI 5 projectleider Magda Massoels GI 10 coördinator DO-I en managementoverleg GI GI 15 klankbord Pedagodische directeurs GI GI 10 coördinatie uitvoering Teams begeleiding De Hutten GI 54 uitvoering Chris Smolders GI 6 inhoudelijke ondersteuning Belanghebbende(n) Jeugdmagistratuur Private voorzieningen bijzondere jeugdbijstand FOD Justitie Wetenschappelijke wereld Module bgl DKDH 11/62

12 FICHE Pilootproject begeleiding De Kempen De Hutten Planning Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af (Plan) I. Afstemming met procesoverschrijdend SG onderwijs-pedagogie 8 1/03/14 30/09/14 13% I. Afstemming - campusoverschrijdend tijdens een DO-I met procesdirecteurs 6 1/06/14 30/06/14 0% I. Afstemming - intensieve context- en nazorgbegeleiding ism private partners 8 15/01/14 31/12/14 21% I. Afstemming - HCA ikv. ontw en experimenteren rond innovatie - startdag 8 10/01/14 10/01/14 100% I. Afstemming met projecten regionale K&J-psychiatrische netwerken 8 30/06/14 31/12/14 0% I. Afstemming met nieuwe structuren IJH 8 1/03/14 30/06/14 23% II. Operationalisering pilootproject bgl dmv 2-maandelijkse SG-en 40 7/01/14 31/12/14 23% II. Consolideren werkzame elementen pilootproject bgl 14 1/11/14 31/12/14 0% Opvolging uitvoering Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af I. Afstemming met procesoverschrijdend SG onderwijs-pedagogie 8 1/03/14 20% I. Afstemming - campusoverschrijdend tijdens een DO-I met procesdirecteurs 6 I. Afstemming - intensieve context- en nazorgbegeleiding ism private partners 8 15/01/14 25% I. Afstemming - HCA ikv. ontw en experimenteren rond innovatie - startdag 8 10/01/14 25% I. Afstemming met projecten regionale K&J-psychiatrische netwerken 8 1/01/14 25% I. Afstemming met nieuwe structuren IJH 8 II. Operationalisering pilootproject bgl dmv 2-maandelijkse SG-en 40 1/01/14 25% II. Consolideren werkzame elementen pilootproject bgl 14 Legistieke implicaties Wijziging jeugdbeschermingswet Wijziging decreet bijzondere jeugdbijstand Wijziging decreet integrale jeugdhulp Timing *2016 *2016 *2016 Budgettaire implicaties Omschrijving Oorsprong middelen Inzet middelen Jaarbedrag Procesbegeleiding - vormingsbudget (7000 euro afdeling - verdeelsleutel) AJW eenmalig 1.75 Totaal Opmerking(en) Opbouw processtappen: I. Afstemming II. Operationalisering pilootproject begeleiding Module bgl DKDH 12/62

13 FICHE JOP fichenr BELMO actieid Pilootproject begeleiding De Kempen De Markt (nog) Algemeen Projecteigenaar Betrokken afdeling(en) DAG Frank Mulier SOD Datum laatste wijziging projectfiche ITP 21/03/14 Planning OSD startjaar 2010 VZB voorzien eindjaar 2014 %Af in 2013 x GI projectfichenummer in JOP startdatum in 2014 %Af(Plan) % Af einddatum in % 23% Regelgevingsagenda - jeugdbeschermingswet Regelgevingsagenda - decreet bijzondere jeugdbijstand Regelgevingsagenda - decreet integrale jeugdhulp Strategische beleidsdoelstellingen (SBD) SBD 3 We bouwen de hulp- en dienstverlening zo uit dat ze voldoende beschikbaar en toegankelijk is om zorg op maat te kunnen realiseren. Operationele beleidsdoelstellingen (OBD) OBD 3.3 Jeugdhulp geldt als speerpunt in mijn beleid: we willen investeren in uitbreiding, innovatie en afstemming binnen een integrale aanpak, om zo de minderjarige de hulp te kunnen bieden die aansluit bij zijn noden. Formulering in beleidsbrief 2014 / beleidsnota WVG BBF pag 26 Binnen het coördinerende kader van de differentiatienota en aansluitend bij de praktijkervaringen met de behandelunit in campus De Hutten, startten we pilootprojecten gericht op een verdere modulering van het begeleidingsaanbod in alle campussen van de gemeenschapsinstellingen. Deze pilootprojecten worden in 2014 verder uitgerold. Formulering in beheersovereenkomst (SOD en OOD) Art. 9.3 Jongerenwelzijn organiseert tegen 2015 de beveiligde opvang binnen een gewijzigd hulpverleningslandschap dat zich bezighoudt met een sterk structurerende opvang waarin de gemeenschapsinstellingen en gesloten federale centra een antwoord bieden op de vraag naar meer (na)zorg op maat en op de constante capaciteitsdruk door de differentiatie- en positioneringsoefening te finaliseren en te implementeren. Projectomschrijving Binnen het aanbod begeleiding worden jongeren die normoverschrijdend gedrag vertonen opnieuw op de sporen gezet op diverse levensdomeinen: huisvesting en wonen, school/werk, inkomen en omgaan met geld, gezin, vrienden en vrije tijd, drugs- en alcoholgebruik, emotioneel welzijn, denkpatronen, vaardigheden en gedrag. In dit sterk gestructureerd aanbod staan sociaal en ervaringsgericht leren centraal. De context van de jongere wordt actief en intensief betrokken. Ook initiatieven op het vlak van herstel, zowel met betrekking tot het leven in de instelling als daarbuiten, nemen in dit aanbod een belangrijke plaats in. Het pilootproject begeleiding startte in De Kempen, De Hutten in november Medewerkers Naam & voornaam Afdeling Mensdagen Rol / Taak Frank Mulier GI 5 projectleider Magda Massoels GI 10 coördinator DO-I en managementoverleg GI GI 15 klankbord Pedagogische directeurs GI 10 coördinatie uitvoering Teams begeleiding De Hutten GI 104 uitvoering Chris Smolders GI 12 inhoudelijke ondersteuning Belanghebbende(n) Jeugdmagistratuur Private voorzieningen bijzondere jeugdbijstand FOD Justitie Wetenschappelijke wereld Module bgl DKDM 13/62

14 FICHE Pilootproject begeleiding De Kempen De Markt Planning Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af (Plan) I. Opstart piloot begeleiding in GI De Kempen De Markt 6 1/01/14 15/01/14 x 100% I. Analyse en beeldvorming ahv risicofactorenmethodiek 6 15/01/14 31/12/14 21% I. Sociale vaardigheden (SOVA) op maat 6 15/02/14 31/12/14 14% I. Ervaringsleren op maat 6 1/04/14 31/12/14 0% I. Installeren rondetafelgesprekken 6 15/03/14 31/12/14 5% II. Afstemming met procesoverschrijdend SG onderwijs-pedagogie 4 1/03/14 30/09/14 13% II. Afstemming - campusoverschrijdend DO-I met procesdirecteurs 2 1/06/14 30/06/14 0% II. Intensieve context- en nazorgbegeleiding ism.private partners 4 1/03/14 31/10/14 11% II. Afstemming - HCA ikv. ontw en experimenteren rond innovatie - startdag 4 10/01/14 10/01/14 100% II. Afstemming met projecten regionale kinder- en jeugdpsychiatrische netwerken 4 30/06/14 31/12/14 0% II. Afstemming met nieuwe structuren IJH 4 1/03/14 30/06/14 23% III. 2-maandelijkse stuurgroepen 90 1/01/14 31/12/14 24% III. Consolideren werkzame elementen pilootproject bgl 14 1/11/14 31/12/14 0% Opvolging uitvoering Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af I. Opstart piloot begeleiding in GI De Kempen De Markt 6 1/01/14 15/01/ % I. Analyse en beeldvorming ahv risicofactorenmethodiek 6 15/01/14 25% I. Sociale vaardigheden (SOVA) op maat 6 15/02/14 25% I. Ervaringsleren op maat 6 I. Installeren rondetafelgesprekken 6 15/03/14 10% II. Afstemming met procesoverschrijdend SG onderwijs-pedagogie 4 1/01/14 25% II. Afstemming - campusoverschrijdend DO-I met procesdirecteurs 2 II. Intensieve context- en nazorgbegeleiding ism.private partners 4 II. Afstemming - HCA ikv. ontw en experimenteren rond innovatie - startdag 4 1/01/14 25% II. Afstemming met projecten regionale kinder- en jeugdpsychiatrische netwerken 4 1/01/14 25% II. Afstemming met nieuwe structuren IJH 4 III. 2-maandelijkse stuurgroepen 90 1/01/14 25% III. Consolideren werkzame elementen pilootproject bgl 14 1/11/14 Legistieke implicaties Wijziging jeugdbeschermingswet Wijziging decreet bijzondere jeugdbijstand Wijziging decreet integrale jeugdhulp Timing *2016 *2016 *2016 Budgettaire implicaties Omschrijving Oorsprong middelen Inzet middelen Jaarbedrag Procesbegeleiding - vormingsbudget (7000 euro afdeling - verdeelsleutel) AJW eenmalig 1.75 Totaal Opmerking(en) Opbouw processtappen I. Voorbereiden opstart II. Afstemming III. Operationalisering pilootproject begeleiding Module bgl DKDM 14/62

15 FICHE JOP fichenr BELMO actieid Piloot begeleiding Ruiselede gesloten (nog) Algemeen Projecteigenaar Betrokken afdeling(en) x DAG Frank Mulier SOD Datum laatste wijziging projectfiche ITP 19/12/13 Planning OSD startjaar VZB voorzien eindjaar %Af in 2013 x GI projectfichenummer in JOP startdatum in 2014 %Af(Plan) % Af einddatum in % 0% Regelgevingsagenda - jeugdbeschermingswet Regelgevingsagenda - decreet bijzondere jeugdbijstand regelgevingsagenda - decreet integrale jeugdhulp Strategische beleidsdoelstellingen (SBD) SBD 3 We bouwen de hulp- en dienstverlening zo uit dat ze voldoende beschikbaar en toegankelijk is om zorg op maat te kunnen realiseren. Operationele beleidsdoelstellingen (OBD) OBD 3.3 Jeugdhulp geldt als speerpunt in mijn beleid: we willen investeren in uitbreiding, innovatie en afstemming binnen een integrale aanpak, om zo de minderjarige de hulp te kunnen bieden die aansluit bij zijn noden. Formulering in beleidsbrief 2014 / beleidsnota WVG BBF pag 26 Binnen het coördinerende kader van de differentiatienota en aansluitend bij de praktijkervaringen met de behandelunit in campus De Hutten, startten we pilootprojecten gericht op een verdere modulering van het begeleidingsaanbod in alle campussen van de gemeenschapsinstellingen. Deze pilootprojecten worden in 2014 verder uitgerold. Formulering in beheersovereenkomst (SOD en OOD) Art. 9.3 Jongerenwelzijn organiseert tegen 2015 de beveiligde opvang binnen een gewijzigd hulpverleningslandschap dat zich bezighoudt met een sterk structurerende opvang waarin de gemeenschapsinstellingen en gesloten federale centra een antwoord bieden op de vraag naar meer (na)zorg op maat en op de constante capaciteitsdruk door de differentiatie- en positioneringsoefening te finaliseren en te implementeren. Projectomschrijving Binnen het aanbod begeleiding worden jongeren die normoverschrijdend gedrag vertonen opnieuw op de sporen gezet op diverse levensdomeinen: huisvesting en wonen, school/werk, inkomen en omgaan met geld, gezin, vrienden en vrije tijd, drugs- en alcoholgebruik, emotioneel welzijn, denkpatronen, vaardigheden en gedrag. In dit sterk gestructureerd aanbod staan sociaal en ervaringsgericht leren centraal. De context van de jongere wordt actief en intensief betrokken. Ook initiatieven op het vlak van herstel, zowel met betrekking tot het leven in de instelling als daarbuiten, nemen in dit aanbod een belangrijke plaats in. Het pilootproject begeleiding startte in De Kempen, De Hutten in november Medewerkers Naam & voornaam Afdeling Mensdagen Frank Mulier GI 5 Patrick Defoor GI 10 Procesdirecteurs De Zande GI 10 Stuurgroep campus Ruiselede GI 15 Teams gesloten regime - staf en maatsch. Werkers gesloten regime GI 104 Chris Smolders GI 9 Stijn Staes DAG 3 Rol / Taak projectleider coördinator coördinatie uitvoering coördinatie uitvoering uitvoering inhoudelijke ondersteuning ondersteuning luik HRM Belanghebbende(n) Jeugdmagistratuur Private voorzieningen bijzondere jeugdbijstand FOD Justitie Wetenschappelijke wereld Module bgl DZR 15/62

16 FICHE Piloot begeleiding Ruiselede gesloten Planning Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af (Plan) I. Procesbegeleiding: theoretische onderbouw met externe expert 6 8/01/14 30/09/14 31% I. Lokale procesbegeleiding 6 10/02/14 31/12/14 15% I. Training equip 6 10/02/14 30/06/14 34% I. Experimenteren ifv piloot 6 10/02/14 31/12/14 15% I. Experimenteren met leergroep ifv doelgroep behandeling 6 10/02/14 31/12/14 15% II. Afstemming - procesoverschrijdend onderwijs pedagogie 4 1/01/14 30/09/14 32% II. Afstemming op DO-I over krijtlijnen 2 1/06/14 30/06/14 0% II. Intensieve context- en nazorgbegeleiding ism private partners 4 10/02/14 31/12/14 15% II. Afstemming met HCA ikv ontw en experimenteren rond innovatie 4 10/02/14 31/12/14 15% II. Afstemming - projecten regionale K&J-psychiatrische netwerken 4 10/02/14 31/12/14 15% II. Afstemming met nieuwe structuren IJH 4 1/03/14 31/12/14 9% III. Draaiboek met conceptbeschrijving 90 10/02/14 30/09/14 21% III. Toelichting relevante externe partners 14 1/10/14 31/12/14 0% III. Opstart pilootproject begeleiding in GI De Zande Ruiselede 0 31/12/14 31/12/14 x 0% Opvolging uitvoering Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af I. Procesbegeleiding: theoretische onderbouw met externe expert I. Lokale procesbegeleiding I. Training equip I. Experimenteren ifv piloot I. Experimenteren met leergroep ifv doelgroep behandeling II. Afstemming - procesoverschrijdend onderwijs pedagogie II. Afstemming op DO-I over krijtlijnen II. Intensieve context- en nazorgbegeleiding ism private partners II. Afstemming met HCA ikv ontw en experimenteren rond innovatie II. Afstemming - projecten regionale K&J-psychiatrische netwerken II. Afstemming met nieuwe structuren IJH III. Draaiboek met conceptbeschrijving III. Toelichting relevante externe partners III. Opstart pilootproject begeleiding in GI De Zande Ruiselede x Legistieke implicaties Wijziging jeugdbeschermingswet Wijziging decreet bijzondere jeugdbijstand Wijziging decreet integrale jeugdhulp Timing *2016 *2016 *2016 Budgettaire implicaties Omschrijving Oorsprong middelen Inzet middelen Jaarbedrag Procesbegeleiding - vormingsbudget (7000 euro afdeling - verdeelsleutel) AJW eenmalig 1.75 Totaal Opmerking(en) Opbouw processtappen: I. Voorbereiden opstart II. Afstemming III. Operationalisering pilootproject begeleiding Module bgl DZR 16/62

17 FICHE JOP fichenr BELMO actieid Pilootproject begeleiding Beernem (nog) Algemeen Projecteigenaar Betrokken afdeling(en) x DAG Frank Mulier SOD Datum laatste wijziging projectfiche ITP (Datum van de laatste wijziging in te vullen) Planning OSD startjaar 2010 VZB voorzien eindjaar 2014 %Af in 2013 x GI projectfichenummer in JOP startdatum in 2014 %Af(Plan) % Af einddatum in % 0% Regelgevingsagenda - jeugdbeschermingswet Regelgevingsagenda - decreet bijzondere jeugdbijstand Regelgevingsagenda - decreet integrale jeugdhulp Strategische beleidsdoelstellingen (SBD) SBD 3 We bouwen de hulp- en dienstverlening zo uit dat ze voldoende beschikbaar en toegankelijk is om zorg op maat te kunnen realiseren. Operationele beleidsdoelstellingen (OBD) OBD 3.3 Jeugdhulp geldt als speerpunt in mijn beleid: we willen investeren in uitbreiding, innovatie en afstemming binnen een integrale aanpak, om zo de minderjarige de hulp te kunnen bieden die aansluit bij zijn noden. Formulering in beleidsbrief 2014 / beleidsnota WVG BBF pag 26 Binnen het coördinerende kader van de differentiatienota en aansluitend bij de praktijkervaringen met de behandelunit in campus De Hutten, startten we pilootprojecten gericht op een verdere modulering van het begeleidingsaanbod in alle campussen van de gemeenschapsinstellingen. Deze pilootprojecten worden in 2014 verder uitgerold. Formulering in beheersovereenkomst (SOD en OOD) Art. 9.3 Jongerenwelzijn organiseert tegen 2015 de beveiligde opvang binnen een gewijzigd hulpverleningslandschap dat zich bezighoudt met een sterk structurerende opvang waarin de gemeenschapsinstellingen en gesloten federale centra een antwoord bieden op de vraag naar meer (na)zorg op maat en op de constante capaciteitsdruk door de differentiatie- en positioneringsoefening te finaliseren en te implementeren. Projectomschrijving Binnen het aanbod begeleiding worden jongeren die normoverschrijdend gedrag vertonen opnieuw op de sporen gezet op diverse levensdomeinen: huisvesting en wonen, school/werk, inkomen en omgaan met geld, gezin, vrienden en vrije tijd, drugs- en alcoholgebruik, emotioneel welzijn, denkpatronen, vaardigheden en gedrag. In dit sterk gestructureerd aanbod staan sociaal en ervaringsgericht leren centraal. De context van de jongere wordt actief en intensief betrokken. Ook initiatieven op het vlak van herstel, zowel met betrekking tot het leven in de instelling als daarbuiten, nemen in dit aanbod een belangrijke plaats in. Het pilootproject begeleiding startte in De Kempen, De Hutten in november Medewerkers Naam & voornaam Afdeling Mensdagen Rol / Taak Frank Mulier GI 5 projectleider Patrick Defoor GI 10 coördinator Procesdirecteurs De Zande GI 10 coördinatie uitvoering Stuurgroep campus Beernem GI 15 organisatie uitvoering Teams gesloten regime, staf + maatsch. Werkers gesloten regime GI 104 uitvoering Chris Smolders GI 9 inhoudelijke ondersteuning Stijn Staes DAG 3 ondersteuning luik HRM Belanghebbende(n) Jeugdmagistratuur Private voorzieningen bijzondere jeugdbijstand FOD Justitie Wetenschappelijke wereld Module bgl DZB 17/62

18 FICHE Pilootproject begeleiding Beernem Planning Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af (Plan) I. Procesbegeleiding: theoretische onderbouw met externe expert 5 6/01/14 30/09/14 31% I. Lokale procesbegeleiding 15 10/02/14 31/12/14 15% I. Experimenteren ifv piloot 5 10/02/14 31/12/14 15% I. Experimenteren met leergroep ifv doelgroep behandeling 5 10/02/14 31/12/14 15% II. Afstemming - procesoverschrijdend onderwijs pedagogie 5 1/01/14 30/09/14 32% II. Afstemming op DO-I over krijtlijnen 5 1/06/14 30/06/14 0% II. Intensieve context- en nazorgbegeleiding ism private partners 5 10/02/14 31/12/14 15% II. Afstemming - projecten regionale K&J-psychiatrische netwerken 5 10/02/14 31/12/14 15% II. Afstemming met nieuwe structuren IJH 2 1/03/14 31/12/14 9% III. Draaiboek met conceptbeschrijving 90 10/02/14 30/09/14 21% III. Toelichting relevante externe partners 14 1/10/14 31/12/14 0% III. Opstart pilootproject begeleiding in GI De Zande Beernem 0 31/12/14 31/12/14 x 0% Opvolging uitvoering Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af I. Procesbegeleiding: theoretische onderbouw met externe expert I. Lokale procesbegeleiding I. Experimenteren ifv piloot I. Experimenteren met leergroep ifv doelgroep behandeling II. Afstemming - procesoverschrijdend onderwijs pedagogie II. Afstemming op DO-I over krijtlijnen II. Intensieve context- en nazorgbegeleiding ism private partners II. Afstemming - projecten regionale K&J-psychiatrische netwerken II. Afstemming met nieuwe structuren IJH III. Draaiboek met conceptbeschrijving III. Toelichting relevante externe partners III. Opstart pilootproject begeleiding in GI De Zande Beernem x Legistieke implicaties Wijziging jeugdbeschermingswet Wijziging decreet bijzondere jeugdbijstand Wijziging decreet integrale jeugdhulp Timing *2016 *2016 *2016 Budgettaire implicaties Omschrijving Oorsprong middelen Inzet middelen Jaarbedrag Procesbegeleiding - vormingsbudget (7000 euro afdeling - verdeelsleutel) AJW eenmalig 1.75 Totaal Opmerking(en) Opbouw processtappen: I. Voorbereiden opstart II. Afstemming III. Operationalisering pilootproject begeleiding Module bgl DZB 18/62

19 FICHE JOP fichenr BELMO actieid Pilootproject behandeling gemeenschapsinstelling (nog) Algemeen Projecteigenaar Betrokken afdeling(en) DAG Frank Mulier SOD Datum laatste wijziging projectfiche ITP 21/03/14 Planning OSD startjaar 2007 x VZB voorzien eindjaar 2014 %Af in 2013 x GI projectfichenummer in JOP startdatum in 2014 %Af(Plan) % Af einddatum in % 19% Regelgevingsagenda - jeugdbeschermingswet Regelgevingsagenda - decreet bijzondere jeugdbijstand Regelgevingsagenda - decreet integrale jeugdhulp Strategische beleidsdoelstellingen (SBD) SBD 3 We bouwen de hulp- en dienstverlening zo uit dat ze voldoende beschikbaar en toegankelijk is om zorg op maat te kunnen realiseren. Operationele beleidsdoelstellingen (OBD) OBD 3.3 Jeugdhulp geldt als speerpunt in mijn beleid: we willen investeren in uitbreiding, innovatie en afstemming binnen een integrale aanpak, om zo de minderjarige de hulp te kunnen bieden die aansluit bij zijn noden. Formulering in beleidsbrief 2014 / beleidsnota WVG BBF pag 26 Binnen het coördinerende kader van de differentiatienota en aansluitend bij de praktijkervaringen met de behandelunit in campus De Hutten, startten we pilootprojecten gericht op een verdere modulering van het begeleidingsaanbod in alle campussen van de gemeenschapsinstellingen. Deze pilootprojecten worden in 2014 verder uitgerold. Formulering in beheersovereenkomst (SOD en OOD) Art. 9.3 Jongerenwelzijn organiseert tegen 2015 de beveiligde opvang binnen een gewijzigd hulpverleningslandschap dat zich bezighoudt met een sterk structurerende opvang waarin de gemeenschapsinstellingen en gesloten federale centra een antwoord bieden op de vraag naar meer (na)zorg op maat en op de constante capaciteitsdruk door de differentiatie- en positioneringsoefening te finaliseren en te implementeren. Projectomschrijving Het aanbod 'behandeling' wordt gereserveerd voor een beperkte groep jongeren wier deviant gedrag chronisch en/of geleidelijk aan steeds complexer, ernstiger en/of gewelddadiger is geworden. Ze lopen vast op verschillende levensdomeinen tegelijkertijd en zijn vanuit negatieve ervaringen in een neerwaartse spiraal terechtgekomen. De vorige begeleiding is vastgelopen en/of men ziet voorlopig geen uitweg meer. Het aanbod 'begeleiding' is ontoereikend om deze doelgroep te bereiken en in beweging te zetten. Het aanbod 'behandeling' geeft hierop een antwoord door het thema reciprociteit sterk te verankeren in haar aanbod. Slechts door terug te geven, door op een sociaal constructieve manier gewicht in de schaal te leggen, kan de balans van geven en nemen worden hersteld en de herintrede in de samenleving voorbereid. Dit pilootproject behandeling loopt sinds 2007 maar is in constante evolutie. Medewerkers Naam & voornaam Afdeling Mensdagen Rol / Taak Frank Mulier GI 2,5 projectleider Magda Massoels GI 5 coördinator Managementoverleg GI GI 5 klankbord Pedagogische directeurs GI GI 15 uitvoering David De Brouwere VZB 2 onderhandeling reconversie capaciteit Belanghebbende(n) Jeugdmagistratuur Private voorzieningen bijzondere jeugdbijstand FOD Justitie Wetenschappelijke wereld Module behandeling GI 19/62

20 FICHE Pilootproject behandeling gemeenschapsinstelling Planning Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af (Plan) Afstemming tussen campussen/processen ifv modulair aanbod 10 1/01/14 31/12/14 24% Experimenteren met programma-elementen in De Zande 5 10/02/14 1/12/14 16% Beschrijving vh modulair aanbod vh pilootproject behandeling in GI 1,5 1/12/14 31/12/14 x 0% Consolideren nazorg/vervolghulp partners Limburg en Vl.Brabant 3 1/01/14 31/08/14 36% Experimenteren met samenwerking externe partners 5 1/09/14 31/12/14 0% Afstemmen HCA ikv. ontwikkeling en experimenteren rond innovatie 5 1/01/14 31/12/14 24% Opvolging uitvoering Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af Afstemming tussen campussen/processen ifv modulair aanbod 10 Experimenteren met programma-elementen in De Zande 5 Beschrijving vh modulair aanbod vh pilootproject behandeling in GI 1,5 x Consolideren nazorg/vervolghulp partners Limburg en Vl.Brabant 3 1/01/14 15/03/14 100% Experimenteren met samenwerking externe partners 5 1/02/14 25% Afstemmen HCA ikv. ontwikkeling en experimenteren rond innovatie 5 15/01/14 25% Legistieke implicaties Wijziging jeugdbeschermingswet Wijziging decreet bijzondere jeugdbijstand Wijziging decreet integrale jeugdhulp Timing *2016 *2016 *2016 Budgettaire implicaties Omschrijving Oorsprong middelen Inzet middelen Jaarbedrag Totaal 2014 Opmerking(en) Module behandeling GI 20/62

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG Stefaan VIAENE Johan PEETERS 30 maart 2007 1 A. CONTEXT VAN HET PROJECT - Doelstelling 32 van het Globaal Plan bepaalt: We geven

Nadere informatie

Pleegzorg Modulering in pleegzorg Vanaf 2014

Pleegzorg Modulering in pleegzorg Vanaf 2014 Pleegzorg Modulering in pleegzorg Vanaf 2014 November 2013 Benedikte Van den Bruel H0 Inhoud H1 Achtergrond H2 Vormen van pleegzorg & bijhorende typemodules H3 Combinaties met hulp buiten de pleegzorg

Nadere informatie

Jongerenwelzijn: Gemeenschapsinstelling De Zande

Jongerenwelzijn: Gemeenschapsinstelling De Zande Jongerenwelzijn: Gemeenschapsinstelling De Zande Campus Bernem: Sint-Andreaslaan 5 8730 Beernem Campus Ruiselede: Bruggesteenweg 130 8755 Ruiselde Contactpersoon Patrick Defoor Telefoonnummer (051) 65

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw decreet jeugdrecht

Op weg naar een nieuw decreet jeugdrecht Op weg naar een nieuw decreet jeugdrecht Welkom Programma Duiding traject jeugdrecht en rol agentschap Jongerenwelzijn Stefaan Van Mulders Voorstelling resultaten omgevingsanalyse- Consortium VUB-RUG-KUL-KEKI

Nadere informatie

PERS MAP. Jongerenwelzijn

PERS MAP. Jongerenwelzijn PERS MAP Jongerenwelzijn INHOUD PERSMAP Jongerenwelzijn begeleidt jongeren in een problematische opvoedingssituatie (POS) en jongeren die een als misdrijf omschreven feit (MOF) hebben gepleegd. WAT IS

Nadere informatie

Begeleiding in haar context

Begeleiding in haar context Begeleiding in haar context Contextbegeleiding: Krachtlijnen vanuit de overheid Brussel, 16 september 2014 Openness and participation are antidotes to surveillance and control. (Howard Rheingold) WWW.JONGERENWELZIJN.BE

Nadere informatie

Nota RTJ worden van dagbegeleiding in groep Jongerenwelzijn

Nota RTJ worden van dagbegeleiding in groep Jongerenwelzijn Nota RTJ worden van dagbegeleiding in groep Jongerenwelzijn nota aan private voorzieningen BJB datum 02/02/2015 uw kenmerk naam lijnmanager David Debrouwere naam auteur Kim Craeynest onderwerp Communicatie

Nadere informatie

nota Vanuit het werkveld werden bijkomende vragen gesteld omtrent de verwachtingen vanuit

nota Vanuit het werkveld werden bijkomende vragen gesteld omtrent de verwachtingen vanuit nota nota aan datum 04/10/2016 uw kenmerk naam lijnmanager David Debrouwere naam auteur Benedikte Van den Bruel, David Debrouwere onderwerp Meldingen (seksueel) grensoverschrijdend gedrag vanuit de door

Nadere informatie

Pleegzorg West-Vlaanderen vzw

Pleegzorg West-Vlaanderen vzw Pleegzorg West-Vlaanderen vzw Het decreet m.b.t. de nieuwe organisatie pleegzorg Algemene vergadering ROG 11 februari 2014 Hilde Dekiere Pleegzorg West-Vlaanderen vzw Deel 1: Achtergrond decreet samenwerking

Nadere informatie

Waarden in Jongerenwelzijn MOVI colloquium

Waarden in Jongerenwelzijn MOVI colloquium Waarden in Jongerenwelzijn MOVI colloquium Stefaan Van Mulders I administrateur-generaal 3 december 2012 I Mechelen beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin Minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

Congres NVKVV Maart 2014

Congres NVKVV Maart 2014 Samen naar een nieuwe in Vlaanderen Congres NVKVV Maart 2014 Sectoren van de Sectoren Jeugdhulp gevat onder het decreet IJH: Agentschap Jongerenwelzijn (AJ) Algemeen Welzijnswerk (AWW) Centra Geestelijke

Nadere informatie

De sociale plattegrond

De sociale plattegrond De sociale plattegrond Sector: Agentschap Jongerenwelzijn Spreker: Tom Elen (Agentschap Jongerenwelzijn) H1 - Opdracht Agentschap Jongerenwelzijn (beleidsdomein = WVG) Afdeling Preventie- en Verwijzersbeleid

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE CENTRA. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1

MULTIFUNCTIONELE CENTRA. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 MULTIFUNCTIONELE CENTRA Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 MULTIFUNCTIONELE CENTRA Multifunctionele Centra binnen het Perspectiefplan 2020 Jos Theunis Afdelingshoofd Zorg Vlaams Agentschap

Nadere informatie

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen.

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van VERA JANS datum: 12 december 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Thuisbegeleiding personen met autismespectrumstoornis - Capaciteit

Nadere informatie

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen nota nota aan de Dienst Voogdij, federale overheidsdienst Justitie datum 1 maart 2014 uw kenmerk naam lijnmanager Lucien Rahoens naam auteur Virna Saenen onderwerp toepassing van het decreet Integrale

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Kinderbijslag

Hoofdstuk 7 Kinderbijslag Hoofdstuk 7 Kinderbijslag www.vlaanderen.be/welzijnengezondheid Inhoud 1 Situering... 3 2 De typemodules die een effect hebben op de kinderbijslag... 3 3 Effect op de 2/3 kinderbijslag... 4 3.1 Bij de

Nadere informatie

Deel 1: Beschrijving van de structurele externe overlegorganen waar we aan participeren.

Deel 1: Beschrijving van de structurele externe overlegorganen waar we aan participeren. 1 / 6 Deel 1: Beschrijving van de structurele waar we aan participeren. In deze procedure beschrijven we enkel het permanent of structureel overleg waaraan we verplicht of vrijwillig participeren. Naast

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulp. Naar een betere jeugdzorg? Jan Naert Vakgroep Orthopedagogiek UGent

Integrale Jeugdhulp. Naar een betere jeugdzorg? Jan Naert Vakgroep Orthopedagogiek UGent Integrale Jeugdhulp Naar een betere jeugdzorg? Jan Naert Vakgroep Orthopedagogiek UGent Geschiedenis 1998: maatschappelijke beleidsnota jeugdzorg verkokering ondoorzichtig kluwen restgroepen aanbodgestuurde

Nadere informatie

Contextbegeleiding laagintensief

Contextbegeleiding laagintensief Contextbegeleiding laagintensief Functie Omschrijving Status Code Begeleiding De laagdrempelige, laagintensieve, mobiele begeleiding van de minderjarige en alle relevante betrokkenen uit zijn gezins en

Nadere informatie

Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015. Mia Claes UCLL

Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015. Mia Claes UCLL Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015 Mia Claes UCLL Hulp continuïteit waarborgen Op een gepaste wijze omgaan met verontrusting Tijdige toegang tot de jeugdhulp Voorzien in een aanbod crisisjeugd

Nadere informatie

WIE? Aanmelden bij de toegangspoort. Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen. Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster

WIE? Aanmelden bij de toegangspoort. Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen. Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster Aanmelden bij de toegangspoort WIE? Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster 3 type aanmelders: jeugdhulpaanbieders uit RTJ of NRTJ jeugdhulpaanbieders buiten

Nadere informatie

VERSLAG MANAGEMENTCOMITÉ MC

VERSLAG MANAGEMENTCOMITÉ MC VERSLAG MANAGEMENTCOMITÉ MC 13022012-12 Aanwezig: Marc Morris (voorzitter), Laurent Bursens, Stefaan Van Mulders, Katrien Verhegge, Lieven Vandenberghe, Jean-Pierre Vanhee (verslag), Chris Van der Auwera,

Nadere informatie

Aanbod Bijzondere Jeugdbijstand (BJB)

Aanbod Bijzondere Jeugdbijstand (BJB) Aanbod Bijzondere Jeugdbijstand (BJB) Té-jongeren : intersectorale zoektocht, 27 november 2012 Vooraf Werking BJB wordt bepaald door het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand Typisch

Nadere informatie

Conceptnota. Contouren en plan van aanpak voor een Vlaams beleid inzake een gedifferentieerde aanpak van jeugddelinquentie

Conceptnota. Contouren en plan van aanpak voor een Vlaams beleid inzake een gedifferentieerde aanpak van jeugddelinquentie DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Conceptnota Betreft: Contouren en plan van aanpak voor een Vlaams beleid inzake een gedifferentieerde aanpak van jeugddelinquentie 1. Situering

Nadere informatie

Sint-Franciscus Roosdaal

Sint-Franciscus Roosdaal Sint-Franciscus Roosdaal Najaar 2010: oproep VAPH Bespreking op coördinatoren niveau en stafniveau: moeten we hier wel in stappen Hele proces van minder is meer nog bezig Op sommige plaatsen al wel verlichting

Nadere informatie

Afspraak: De leden van het expertiseplatform bekijken deze informatie op de website. Bespreking onderzoeksopdrachten (vast agendapunt)

Afspraak: De leden van het expertiseplatform bekijken deze informatie op de website. Bespreking onderzoeksopdrachten (vast agendapunt) verslag Expertiseplatform Jeugdzorg datum 2 maart 2015 lokaal 10.53 refertenummers aanwezig Joost Bronselaer - David Debrouwere- Eddy Van den Hove Els Meert Chris Smolders Martine Van Geyt (STEunpunt aww)

Nadere informatie

Het nieuwe hulpverleningslandschap

Het nieuwe hulpverleningslandschap Het nieuwe hulpverleningslandschap Integrale jeugdhulp 1 Hilde Vanautgaerden VCLB Leuven 29/04/2015 Hoe was het voor 1 maart 2014 VAPH Jongerenwelzijn Gezondheidszorg & Welzijnswerk MDV door erkende dienst

Nadere informatie

Typemodules handicap: koppeling met bestaande zorgvormen binnen het VAPH

Typemodules handicap: koppeling met bestaande zorgvormen binnen het VAPH Omzendbrief IJH 2014/1 10 februari 2014 Gericht aan de multidisciplinaire teams; Gericht aan de voorzieningen die zich richten tot minderjarigen; Gericht aan de contactpersonen zorgregie. VRAGEN NAAR:

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe in Vlaanderen Het vernieuwde landschap aan de hand van casussen Hulpvrager Minderjarige-ouders-contexT BREDE INSTAP Rechtstreeks toegankelijke Jeugdhulp buiten toep.

Nadere informatie

De Leemwinning. toelichting. Info-avond oktober 2015. Jeugdzorg Emmaüs 1

De Leemwinning. toelichting. Info-avond oktober 2015. Jeugdzorg Emmaüs 1 De Leemwinning toelichting Info-avond oktober 2015 Jeugdzorg Emmaüs 1 Inhoud - Doelgroep - Accenten in de werking - Begeleidingsfasen - Personeel - overzicht - functieomschrijvingen - praktische info -

Nadere informatie

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Kind en Gezin èn Agentschap Jongerenwelzijn? Kind en Gezin en Agenschap Jongerenwelzijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Een korte rondleiding door Martine Puttaert. Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant

Een korte rondleiding door Martine Puttaert. Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant Een korte rondleiding door Martine Puttaert Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant Integrale Jeugdhulp (IJH) Historiek Wat is IJH? Wie is betrokken? Werkingsprincipes Structuur, opdrachten en thema s Concrete

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Ronde van Vlaanderen 28/1/15 12/2/15 Hasselt, Gent, Torhout, Malle, Leuven Inhoud 2 - Vlaams regeerakkoord

Nadere informatie

Afstemming GGZ en Welzijn. OPZ GEEL 5 december 2013

Afstemming GGZ en Welzijn. OPZ GEEL 5 december 2013 Afstemming GGZ en Welzijn OPZ GEEL 5 december 2013 Jeugdhulpverlening in beweging Nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen Vlaams en federaal Effectuering art.11 ziekenhuiswet ( netwerk van zorgvoorzieningen

Nadere informatie

Contextbegeleiding. 1. Identificatie. Functie Begeleiding

Contextbegeleiding. 1. Identificatie. Functie Begeleiding Contextbegeleiding Functie Begeleiding Omschrijving De breedsporige ondersteuning van de minderjarige en alle relevante betrokkenen uit zijn gezins en opvoedingsmilieu en andere belangrijke levensdomeinen.

Nadere informatie

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen Steven Vanackere Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 1 Lokaal sociaal beleid: een sterk verhaal Decreet

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren. Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA

UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren. Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA Casus 5 Je werkt voor een opvang van jongeren die geplaatst

Nadere informatie

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 Regeerakkoord 2014-2019 We verminderen

Nadere informatie

Jeugdhulpregie neemt het inhoudelijk advies van indicatiestelling bij de opmaak van de jeugdhulpbeslissing over.

Jeugdhulpregie neemt het inhoudelijk advies van indicatiestelling bij de opmaak van de jeugdhulpbeslissing over. Bijlage H3-H4: Termijnen In deze nota bepalen we handvatten voor teams IS en JHR voor bepalen van de geldigheidstermijn van het indicatiestellingsverslag (ISV) en de jeugdhulpbeslissing (JHB). De termijnen

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Administratief medewerker

Functiebeschrijving: Administratief medewerker Functiebeschrijving: Administratief medewerker Wij zoeken een enthousiaste administratief medewerker! (contract bepaalde duur 1 jaar, mogelijk verlengbaar) 1. Context van de functie 1.1. Jongerenwelzijn

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

JAARPLAN 2014 Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 25 april 2014

JAARPLAN 2014 Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 25 april 2014 VZW Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek Koning Albert II-laan 35 bus 30 1030 Brussel Ondernemingsnummer: 0548.718.607 HOOFDSTUK I. BASIS JAARPLAN 2014 Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 25 april

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inspiratiedag Kinderopvang VVSG 2 april 2015 Sylvia Walravens Stafmedewerker afdeling Kinderopvang Historische context Inclusieve opvang binnen Kind

Nadere informatie

Het experimenteel modulair kader. Handleiding registratiesysteem het modulair kwartaal

Het experimenteel modulair kader. Handleiding registratiesysteem het modulair kwartaal Het experimenteel modulair kader Handleiding registratiesysteem het modulair kwartaal 1. Inleiding Gedurende het MFC experiment werden de individuele trajecten van jongeren geregistreerd, om op deze manier

Nadere informatie

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk 08/05/2009 HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder : 1 algemeen

Nadere informatie

VERSLAG 1 OPVOLGING EN GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING MAART Het verslag van de vergadering van 8 maart wordt goedgekeurd.

VERSLAG 1 OPVOLGING EN GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING MAART Het verslag van de vergadering van 8 maart wordt goedgekeurd. Gemengde stuurgroep VERSLAG Datum: 22/04/2016 Aanwezig: Bosmans J. (VWV); Cautaers A. (SOM); Clijsters K. (Cachet); Debel I. (Jongerenwelzijn Centrale diensten); Debrouwere D. (Jongerenwelzijn Voorzieningenbeleid);

Nadere informatie

Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3

Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3 Hoofdstuk 6 IRPC Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3 1.1 Situering...3 1.2 Opdracht...3 1.3 Samenstelling...3 1.4 Werking...4

Nadere informatie

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak Integrale Jeugdhulp Regio Vlaams-Brabant en Brussel SAMENSPRAAK Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak -Herhaling startdagen 2011 op algemene vraag van de voorzieningen-

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na Hoorzitting Vlaams parlement 12 mei 2015 Mark Suykens, Piet Van Schuylenbergh Inhoud 1. VVSG neemt akte van Vlaamse keuzes 2.

Nadere informatie

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten 06/06/2016 Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten Vandaag is het eerste intersectorale jaarverslag 2015 van de jeugdhulp voorgesteld, in aanwezigheid van Jo Vandeurzen, Vlaams minister

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

t.a.v. de door Jongerenwelzijn erkende of vergunde organisaties

t.a.v. de door Jongerenwelzijn erkende of vergunde organisaties uw bericht van uw kenmerk JWZ/VZB/kwaliteit ons kenmerk bijlagen vragen naar Bram Antheunis telefoonnr 02 553 06 35 datum 21/12/2015 e-mail bram.antheunis@jongerenwelzijn.be t.a.v. de door Jongerenwelzijn

Nadere informatie

Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1

Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1 1 Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Verzoekschrift over de pleegzorg van kinderen met een handicap

Verzoekschrift over de pleegzorg van kinderen met een handicap Advies Verzoekschrift over de pleegzorg van kinderen met een handicap Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke kansen. Verzoekschrift van 19 december 2003 over de pleegzorg van kinderen met een

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

KRACHTGERICHTE KORTDURENDE CONTEXTBEGELEIDING

KRACHTGERICHTE KORTDURENDE CONTEXTBEGELEIDING KRACHTGERICHTE KORTDURENDE CONTEXTBEGELEIDING -positieve heroriëntering van context, organisaties en samenleving- Van crisis tot kracht Van complexiteit tot essentie Van slachtofferschap tot engagement

Nadere informatie

Lokaal loket kinderopvang Kinderopvangzoeker

Lokaal loket kinderopvang Kinderopvangzoeker Lokaal loket kinderopvang Kinderopvangzoeker VVSG Inspiratiedag 20 maart 2014 Situering binnen een ruimere context Lokaal loket kinderopvang Kinderopvangzoeker Praktijkgetuigenissen vanuit de proefgemeenten

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Bisconceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering 1.1. Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Chauffeur

Functiebeschrijving: Chauffeur Functiebeschrijving: Chauffeur Graad: Technisch Hoofdassistent (D2) Functiefamilie Praktisch uitvoerende functies 1. Context van de functie 1.1. Waarden van de Vlaamse overheid De Vlaamse overheid is een

Nadere informatie

verslag Intervisie EMK Regio Antwerpen

verslag Intervisie EMK Regio Antwerpen verslag Intervisie EMK Regio Antwerpen datum 13 februari 2013 lokaal Bibliotheek Permeke, zaal Consul refertenummers aanwezig Dries Welkenhuysen (vzw De Nieuwe Toren), Johan Praet (vzw Solidariteit Antwerpen),

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISHULP : KRAAMZORG

DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISHULP : KRAAMZORG Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Er is vooruitgang en betere hulpverlening bij een complexe multiproblematiek die expertise vergt van verschillende sectoren.

Er is vooruitgang en betere hulpverlening bij een complexe multiproblematiek die expertise vergt van verschillende sectoren. Verslag van de uiteenzetting door Wim Taels, directeur De Cocon vzw op de hoorzittingen rond Integrale Jeugdhulp zoals georganiseerd door de Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement van 27/05/2015 Wim

Nadere informatie

Modules in vzw Beaufort

Modules in vzw Beaufort Modules in vzw Beaufort Indigo, vroeger cat 1 begeleidingstehuis voor 45 jongeren, 0-21 jaar, sinds 2013: 42 verblijfsmodules + 45 modules Contextbegeleiding (CB) Epsilon, vroeger dagcentrum Lokeren, 10

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

Samenwerken met jeugdhulpregie. in de intersectorale toegangspoort

Samenwerken met jeugdhulpregie. in de intersectorale toegangspoort Samenwerken met jeugdhulpregie in de intersectorale toegangspoort HULPVRAGER MINDERJARIGE-OUDERS-CONTEXT Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Toegangspoort IRPC MDT BREDE INSTAP Jeugdhulp buiten toep.

Nadere informatie

Jeugdhulp.

Jeugdhulp. Jeugdhulp samenvatting JAARVERSLAG 2015 2 De Jeugdhulp in vlaanderen in 2015: een samenvatting Op 1 maart 2014 is het decreet Integrale jeugdhulp in werking getreden. Op 6 juni 2016 wordt een uniek jaarverslag

Nadere informatie

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers FUNCTIEBESCHRIJVING Afdeling/Dienst: Sociale zaken en rapporteert aan het afdelingshoofd personen Functietitel: Diensthoofd sociale zaken Hoofddoel: Coördineren van de activiteiten en projecten van de

Nadere informatie

Het nieuwe jeugdhulplandschap : de kaarten herlegd. Annemie Van Looveren Juriste Steunpunt Jeugdhulp 18/06/2015

Het nieuwe jeugdhulplandschap : de kaarten herlegd. Annemie Van Looveren Juriste Steunpunt Jeugdhulp 18/06/2015 Het nieuwe jeugdhulplandschap : de kaarten herlegd Annemie Van Looveren Juriste Steunpunt Jeugdhulp 18/06/2015 1 Hulpvrager Minderjarige-ouders-contexT Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Toegangspoort

Nadere informatie

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 I N H O U D INHOUD 5 INLEIDING 13 HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 2. De lokale overheid 22 3. De Vlaamse overheid

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 11. Inleiding 15. Hoofdstuk 1: Orthopedagogische werkvelden in beweging: nieuwe uitdagingen vragen aangepaste antwoorden

INHOUD. Woord vooraf 11. Inleiding 15. Hoofdstuk 1: Orthopedagogische werkvelden in beweging: nieuwe uitdagingen vragen aangepaste antwoorden Woord vooraf 11 Inleiding 15 Hoofdstuk 1: Orthopedagogische werkvelden in beweging: nieuwe uitdagingen vragen aangepaste antwoorden 19 1. Inleiding 19 2. De organisatie van de zorg onder vuur 21 3. Het

Nadere informatie

Info avond. Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be

Info avond. Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be Info avond Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be SAMENWERKINGSVERBAND Open Gezin Open Thuis Open Haard Opvang Dienst Gezinsplaatsing

Nadere informatie

Samenwerking Ondersteunen in Pleegzorg (SOP)

Samenwerking Ondersteunen in Pleegzorg (SOP) Samenwerking Ondersteunen in Pleegzorg (SOP) Studiedag Pleegzorg anno 2014 drs. Marijke Robberechts Prof. dr. Johan Vanderfaeillie 5-12-2013 pag. 1 Inhoudstafel Inleiding: samenwerking in pleegzorg Project

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Evoluties binnen zorgvernieuwing

Evoluties binnen zorgvernieuwing Evoluties binnen zorgvernieuwing 9 januari 2014 JOS THEUNIS AFDELINGSHOOFD ZORG VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Multifunctionele centra (MFC) en Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM)

Nadere informatie

Bijlage 2: Toelichting bij het ontwerpbesluit houdende de organisatie van pleegzorg

Bijlage 2: Toelichting bij het ontwerpbesluit houdende de organisatie van pleegzorg Bijlage 2: Toelichting bij het ontwerpbesluit houdende de organisatie van pleegzorg Opzet en krachtlijnen van het ontwerpbesluit In het decreet pleegzorg werden de algemene krijtlijnen van het Vlaamse

Nadere informatie

Op de agenda van het sectoraal directiecomité

Op de agenda van het sectoraal directiecomité Blik op de maand april 2009 In het verbond Op 8 mei manifesteren we in Brussel voor een meerjarenplan voor onze sector : Betoging voor: Recht op ondersteuning Zorgvernieuwing Een voldoende, kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort

Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort COS Antwerpen Erkend MDT voor opmaak aanvraagdocument integrale jeugdhulp Leuven Sociale dienst COS Doornstraat, 331 2610 Wilrijk 03 830 73 10 COS@provincieantwerpen.be

Nadere informatie

betrokkenen en op maat van elke cliënt. Merkbelofte (beleidsnota WVG) De best mogelijke hulp realiseren, samen met alle

betrokkenen en op maat van elke cliënt. Merkbelofte (beleidsnota WVG) De best mogelijke hulp realiseren, samen met alle Jongerenwelzijn Missie Waarden Samen kansen creëren Deskundig Verbindend Gedreven Doe gewoon Open Team spirit Engagement Visie Integer Wij zijn de stuwende kracht om samen de zorgbehoefte en ondersteuningsnood

Nadere informatie

De moeizame zoektocht naar hulpverlening op maat in de Bijzondere Jeugdbijstand:

De moeizame zoektocht naar hulpverlening op maat in de Bijzondere Jeugdbijstand: De moeizame zoektocht naar hulpverlening op maat in de Bijzondere Jeugdbijstand: Onderzoek naar onevenwichten tussen vraag en aanbod in de provincie Antwerpen. Stephanie Peeters, Thérèse Jacobs en Kristel

Nadere informatie

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra.

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 519 van ELS ROBEYNS datum: 11 mei 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Woonzorgcentra Limburg - Bijkomende bedden Aangezien de provincie

Nadere informatie

20/06/2014. Kwaliteit in overleg. Draaiboek overlegproces IHD. Afgelegde traject. Vlaamse overleggroep. BOLOV s. Projecten(Life +3water)

20/06/2014. Kwaliteit in overleg. Draaiboek overlegproces IHD. Afgelegde traject. Vlaamse overleggroep. BOLOV s. Projecten(Life +3water) Kwaliteit in overleg Draaiboek overlegproces IHD 1 Afgelegde traject Vlaamse overleggroep BOLOV s Projecten(Life +3water) 2 1 Samenwerking op alle niveaus Uitgewerkt overlegproces Algemene principes: Transparantie

Nadere informatie

laagintensieve ondersteuningsmodule laagintensieve directieve module breedsporige module Informatiebrochure Ouders Informatiebrochure Ouders

laagintensieve ondersteuningsmodule laagintensieve directieve module breedsporige module Informatiebrochure Ouders Informatiebrochure Ouders CONTEXTBEGELEIDING VIZIER laagintensieve ondersteuningsmodule laagintensieve directieve module breedsporige module Informatiebrochure Ouders Informatiebrochure Ouders Wegwijs in de brochure In deze infobrochure

Nadere informatie

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande Martin Ruebens Secretaris-generaal Departement Kanselarij en Bestuur

Nadere informatie

MOTIE VAN AANBEVELING. bij de maatschappelijke beleidsnota Bijzondere Jeugdzorg

MOTIE VAN AANBEVELING. bij de maatschappelijke beleidsnota Bijzondere Jeugdzorg VLAAMS PARLEMENT MOTIE VAN AANBEVELING bij de maatschappelijke beleidsnota Bijzondere Jeugdzorg Het Vlaams Parlement, gelet op : 1 de gemeenschapsbevoegdheid inzake bijstand aan personen ; 2 de bemoedigende

Nadere informatie

Jeugdzorg in ontwikkeling

Jeugdzorg in ontwikkeling Jeugdzorg in ontwikkeling Prof. Dr. J. Vanderfaeillie De Maeyer Skrållan Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen Vakgroep Klinische en Levenslooppsychologie 21-2-2014 pag. 2 Inhoud Aanleiding voor

Nadere informatie

Toelichting bij de. Classificerende Diagnostische Protocollen

Toelichting bij de. Classificerende Diagnostische Protocollen Toelichting bij de Classificerende Diagnostische Protocollen 1 1 Oorsprong 1.1 Situering Binnen het VAPH loopt er een project diagnostiek en indicatiestelling dat onder andere de bedoeling heeft het organisatiemodel

Nadere informatie

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015)

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015) De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken (West4work 3/11/2015) Controle en sanctionering Visie activeringsbeleid en inkanteling controle Bemiddelen(*) = dé centrale opdracht voor VDAB (en partners)

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

EN DE INTER SECTORALE TOEGANGSPOORT

EN DE INTER SECTORALE TOEGANGSPOORT EN DE INTER SECTORALE TOEGANGSPOORT 2 TOEGANGSPOORT Inleiding Samen met een hulpverlener diende je bij de toegangspoort een aanvraag in voor hulpverlening. In deze brochure leggen we uit hoe de toegangspoort

Nadere informatie

Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s. CKG s

Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s. CKG s Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s Decreet rechtspositie van de minderjarige CKG s MB 10 juni 2003 betreffende de kwaliteitszorg

Nadere informatie

Decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen

Decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen Decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen (B.S. 10.11.2003) HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Drugsbeleid in de gevangenissen Who cares? We all care Opbouw Aanbod vandaag Analyse m.b.t. drugsbeleid in gevangenissen Lichtpunten Met focus op strategisch

Nadere informatie

Programmasporen 2014-2018

Programmasporen 2014-2018 Programmasporen 2014-2018 Statutaire doelstelling: ARTIKEL 3, De vereniging heeft tot doel overleg en samenwerking tussen de O.C.M.W. s, de gemeentebesturen, de private en publieke actoren in de regio

Nadere informatie

Nieuw decreet Integrale Jeugdhulp : onze mening 12 september 2012

Nieuw decreet Integrale Jeugdhulp : onze mening 12 september 2012 Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be Nieuw decreet Integrale Jeugdhulp : onze

Nadere informatie