2014_Projectfiches_beleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2014_Projectfiches_beleid"

Transcriptie

1 FICHE JOP fichenr BELMO actieid Implementatie en opvolging modulair kader 1.1 (nog) Algemeen Projecteigenaar Betrokken afdeling(en) DAG David Debrouwere SOD Datum laatste wijziging projectfiche ITP 18/03/14 Planning OSD startjaar 2013 x VZB voorzien eindjaar 2014 %Af in 2013 GI projectfichenummer in JOP startdatum in /01/14 %Af(Plan) % Af einddatum in % 43% Regelgevingsagenda Strategische beleidsdoelstellingen (SBD) SBD 3 We bouwen de hulp- en dienstverlening zo uit dat ze voldoende beschikbaar en toegankelijk is om zorg op maat te kunnen realiseren. Operationele beleidsdoelstellingen (OBD) OBD 3.3 Jeugdhulp geldt als speerpunt in mijn beleid: we willen investeren in uitbreiding, innovatie en afstemming binnen een integrale aanpak, om zo de minderjarige de hulp te kunnen bieden die aansluit bij zijn noden. Formulering in beleidsbrief 2014 / beleidsnota WVG BBF pag 25 Sinds begin 2013 is het Experimenteel Modulair Kader (EMK) van start gegaan. Daarbij is er gekozen voor een stapsgewijze introductie, met veel aandacht voor ondersteuning, opvolging en bijsturing. (...) In 2014 stapt opnieuw een aanzienlijk aantal organisaties vrijwillig in het experimenteel modulair kader. Ook voor deze organisaties komt er ondersteuning. Tegen 1 maart 2014 is het evaluatierapport van het experimenteel modulair kader klaar. Mee op basis daarvan werken we verder aan de integratie van het volledige aanbod in het modulaire erkennings- en financieringssysteem. Ook de Centra voor Integrale Gezinszorg (CIG) worden in een erkennings- en subsidieregelgeving opgenomen die op het experimenteel modulair kader is geïnspireerd, met behoud van de eigenheid van deze werkvorm. Formulering in beheersovereenkomst (SOD en OOD) Projectomschrijving De omslag naar een modulair systeem wijzigt fundamenteel de manier van erkennen en subsidiëren van het private aanbod. Bij de opstart in 2013 werd een intensief intervisie-, opvolgings- en evaluatietraject uitgewerkt waarbij alle stakeholders - voorzieningen, werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties, verwijzende instanties, kabinet, Integrale Jeugdhulp - betrokken werden. Dit traject loopt verder doorheen 2014, langs drie essentiële pijlers: (1) ondersteuning van de organisaties die begin 2014 in het modulair systeem instappen, (2) neerleggen van een evaluatierapport bij de Vlaamse Regering, zoals opgenomen in het erkennings- en subsidiëringsbesluit, (3) opvolgen van de CIG's en OOOC's die vanaf 1 januari 2014 in het modulair kader instappen. Medewerkers Naam & voornaam Afdeling Mensdagen Rol / Taak David Debrouwere VZB 20 projectleider Bram Antheunis VZB 150 inhoudelijk verantwoordelijke Kim Craeynest VZB 100 inhoudelijk verantwoordelijke Geert Michiels VZB 100 inhoudelijk verantwoordelijke Stephanie Raman VZB 20 administratieve ondersteuning Valerie Nicolai VZB 20 administratieve ondersteuning Belanghebbende(n) Private voorzieningen bijzondere jeugdzorg 1.1 EMK 1/62

2 FICHE Implementatie en opvolging modulair kader Planning Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af (Plan) Evaluatierapport experimenteel modulair kader (EMK) private voorzieningen 150 1/01/14 1/03/14 x 100% Opmaak ontwerpregelgeving en ondersteunende teksten EMK 50 1/03/14 31/12/14 9% Permanente ondersteuning en opvolging van organisaties 100 1/01/14 31/12/14 24% Bezoek aan alle in 2014 ingestapte organisaties 40 1/01/14 31/12/14 24% Opvolging OOOC en CIG via bilateraal overleg 12 1/01/14 31/12/14 24% Opvolgingsoverleg 1 OOOC 2 1/06/14 30/06/14 0% Opvolgingsoverleg 1 CIG 2 1/06/14 30/06/14 0% Voorbereiding instap /07/14 31/12/14 0% Opvolgingsoverleg 2 OOOC 2 1/11/14 30/11/14 0% Opvolgingsoverleg 2 CIG 2 1/11/14 30/11/14 0%. Opvolging uitvoering Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af Evaluatierapport experimenteel modulair kader (EMK) private voorzieningen 4 100% Opmaak ontwerpregelgeving en ondersteunende teksten EMK 6% Permanente ondersteuning en opvolging van organisaties 21% Bezoek aan alle in 2014 ingestapte organisaties 0% Opvolging OOOC en CIG via bilateraal overleg 21% Opvolgingsoverleg 1 OOOC 0% Opvolgingsoverleg 1 CIG 0% Voorbereiding instap % Opvolgingsoverleg 2 OOOC 0% Opvolgingsoverleg 2 CIG 0%. Legistieke implicaties Aanpassing BVR 13/7/94 betreffende erkenning en subsidiëring private voorzieningen bijzondere jeugdzorg Timing *2015 Budgettaire implicaties Omschrijving Oorsprong middelen Inzet middelen Jaarbedrag Totaal 2014 Opmerking(en) 1.1 EMK 2/62

3 FICHE JOP fichenr BELMO actieid Pleegzorg 1.2 (nog) Algemeen Projecteigenaar Betrokken afdeling(en) DAG David Debrouwere SOD Datum laatste wijziging projectfiche x ITP 19/03/14 Planning x OSD startjaar 2011 x VZB voorzien eindjaar 2014 %Af in 2013 GI projectfichenummer in JOP startdatum in /01/14 %Af(Plan) % Af einddatum in % 31% Regelgevingsagenda (in te vullen) Strategische beleidsdoelstellingen (SBD) SBD 3 We bouwen de hulp- en dienstverlening zo uit dat ze voldoende beschikbaar en toegankelijk is om zorg op maat te kunnen realiseren. Operationele beleidsdoelstellingen (OBD) OBD 3.3 Jeugdhulp geldt als speerpunt in mijn beleid: we willen investeren in uitbreiding, innovatie en afstemming binnen een integrale aanpak, om zo de minderjarige de hulp te kunnen bieden die aansluit bij zijn noden. Formulering in beleidsbrief 2014 / beleidsnota WVG BBF pag 26 (...) Het decreet en het uitvoeringsbesluit maken werk van één pleegzorgkader en financieringssysteem. De focus ligt hierbij uitdrukkelijk op alle doelgroepen en problematieken. Aangezien het de bedoeling is om vanaf 1 januari 2014 in iedere provincie één dienst te laten functioneren, zullen we zo snel mogelijk de vergunningsprocedure voor deze diensten afronden. (...) We voorzien ook in de nodige begeleiding en maken werk van een communicatiecampagne om alle actoren, zowel de diensten, de (pleeg)gezinnen, de pleegkinderen en pleeggasten, gericht te informeren. Ter concretisering van de beleidskeuze om pleegzorg als eerste hulpverlening te overwegen bij een indicatie tot uithuisplaatsing objectiveren we goede praktijken ter zake via een wetenschappelijk onderzoek. We blijven ook het PVOproject (Pleegouders Versterken in Opvoeden) van nabij opvolgen. Formulering in beheersovereenkomst (SOD en OOD) Projectomschrijving Het pleegzorgdecreet treedt op 1/1/14 in werking. We volgen de nieuwe diensten van nabij op en ondersteunen ze bij de doorstart van hun aanbod. We hebben hierbij bijzondere aandacht voor zowel de integratie van het nieuwe pleegzorgaanbod in de Integrale Jeugdhulp als voor de opdracht van de diensten ten aanzien van meerderjarigen met een handicap, een nieuwe doelgroep voor Jongerenwelzijn. We begeleiden de opstart van de partnerorganisatie. Medewerkers Naam & voornaam Afdeling Mensdagen David Debrouwere VZB 20 Benedikte Van den Bruel VZB 50 Kim Craeynest VZB 10 Geert Michiels VZB 10 Valerie Nicolai VZB 20 Jean-Pierre Vanhee ITP 3 Lucien Rahoens OSD 3 Rol / Taak projectleider inhoudelijk verantwoordelijke inhoudelijke ondersteuning inhoudelijke ondersteuning administratieve ondersteuning inhoudelijke ondersteuning inhoudelijke ondersteuning Belanghebbende(n) Diensten voor pleegzorg Pleegzorgpunten Pleegzorg Vlaanderen VAPH K&G 1.2 Pleegzorg 3/62

4 FICHE Pleegzorg Planning Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af (Plan) Bezoek aan alle diensten voor pleegzorg 20 1/01/14 31/12/14 24% Tweemaandelijkse intervisie met pleegzorgdiensten 9 1/02/14 28/02/14 100% Afgesloten overeenkomsten met partnerorganisatie 10 1/01/14 1/03/14 100% Eindrapport onderzoek goede praktijken pleegzorg 6 1/03/14 31/03/14 x 93% Afstemming met integrale jeugdhulp 30 1/01/14 30/06/14 49% Tweemaandelijkse intervisie met pleegzorgdiensten 9 1/04/14 30/04/14 0% Tweemaandelijkse intervisie met pleegzorgdiensten 8 1/06/14 30/06/14 0% Tweemaandelijkse intervisie met pleegzorgdiensten 8 1/08/14 31/08/14 0% Tweemaandelijkse intervisie met pleegzorgdiensten 8 1/10/14 31/10/14 0% Tweemaandelijkse intervisie met pleegzorgdiensten 8 1/12/14 31/12/14 Opvolging uitvoering Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af Bezoek aan alle diensten voor pleegzorg 21% Tweemaandelijkse intervisie met pleegzorgdiensten 100% Afgesloten overeenkomsten met partnerorganisatie 50% Eindrapport onderzoek goede praktijken pleegzorg 2 75% Afstemming met integrale jeugdhulp 43% Tweemaandelijkse intervisie met pleegzorgdiensten Tweemaandelijkse intervisie met pleegzorgdiensten Tweemaandelijkse intervisie met pleegzorgdiensten Tweemaandelijkse intervisie met pleegzorgdiensten Tweemaandelijkse intervisie met pleegzorgdiensten Legistieke implicaties Timing Budgettaire implicaties Omschrijving Oorsprong middelen Inzet middelen Jaarbedrag Totaal 2014 Opmerking(en) 1.2 Pleegzorg 4/62

5 FICHE JOP fichenr BELMO actieid Opvang van jonge kinderen 1.3 (nog) Algemeen Projecteigenaar Betrokken afdeling(en) DAG David Debrouwere SOD Datum laatste wijziging projectfiche x ITP 19/03/14 Planning x OSD startjaar 2014 x VZB voorzien eindjaar 2014 %Af in 2013 GI projectfichenummer in JOP 2013 nvt startdatum in /01/14 %Af(Plan) % Af einddatum in % 0% Regelgevingsagenda (in te vullen) Strategische beleidsdoelstellingen (SBD) SBD 3 We bouwen de hulp- en dienstverlening zo uit dat ze voldoende beschikbaar en toegankelijk is om zorg op maat te kunnen realiseren. Operationele beleidsdoelstellingen (OBD) OBD 3.3 Jeugdhulp geldt als speerpunt in mijn beleid: we willen investeren in uitbreiding, innovatie en afstemming binnen een integrale aanpak, om zo de minderjarige de hulp te kunnen bieden die aansluit bij zijn noden. Formulering in beleidsbrief 2014 / beleidsnota WVG BBF pag 25 In 2013 breidden we de residentiële capaciteit van Jongerenwelzijn uit met 55 plaatsen; in 2014 zetten we deze beweging verder met een bijkomende capaciteitsverhoging met 38 plaatsen. Voor het vastleggen van de uitbreidingsprioriteiten baseerden we ons op geobjectiveerd cijfermateriaal en op de praktijkervaringen van de verwijzende instanties. Dit leidde ertoe dat 48 van de 93 nieuwe plaatsen exclusief voorbehouden worden voor -12-jarigen. In dat verband melden we dat Jongerenwelzijn en Kind en Gezin verder afstemmen om de jeugdhulp voor jonge kinderen te vrijwaren en samen inzetten op het expliciteren van goede praktijken. Formulering in beheersovereenkomst (SOD en OOD) Projectomschrijving De jonge kinderen vormen een kwetsbare en maatschappelijk gevoelige doelgroep binnen de Vlaamse hulpverlening. Jongerenwelzijn werkt actief mee aan de betere afstemming tussen het aanbod van de verschillende sectoren voor deze doelgroep: Jongerenwelzijn, Kind en Gezin en pleegzorg. We focussen hierbij in eerste instantie op de meest acute situaties van baby's voor wie een uithuisplaatsing noodzakelijk is, en houden rekening met lopend wetenschappelijk onderzoek. We werken zowel aan een geïntegreerd Vlaams beleid als aan regionale afstemming tussen de actoren. Medewerkers Naam & voornaam Afdeling Mensdagen Rol / Taak David Debrouwere VZB 10 projectleider Lucien Rahoens OSD 10 inhoudelijke ondersteuning Jean-Pierre Vanhee ITP 10 inhoudelijke ondersteuning Benedikte Van den Bruel VZB 10 inhoudelijke ondersteuning Belanghebbende(n) Private voorzieningen bijzondere jeugdzorg Kind & Gezin Pleegzorg Vlaanderen 1.3 Jonge kinderen 5/62

6 FICHE Opvang van jonge kinderen Planning Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af (Plan) Visienota opvang jonge kinderen 30 1/01/14 30/01/14 x 100% Advies raadgevend comité Jongerenwelzijn 10 1/05/14 30/06/14 Opvolging uitvoering Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af Visienota opvang jonge kinderen 1 0% Advies raadgevend comité Jongerenwelzijn Legistieke implicaties Timing Budgettaire implicaties Omschrijving Oorsprong middelen Inzet middelen Jaarbedrag Totaal 2014 Opmerking(en) 1.3 Jonge kinderen 6/62

7 FICHE JOP fichenr BELMO actieid Actualisering contextbegeleiding 1.4 (nog) Algemeen Projecteigenaar Betrokken afdeling(en) DAG David Debrouwere SOD Datum laatste wijziging projectfiche x ITP 19/03/14 Planning x OSD startjaar 2014 x VZB voorzien eindjaar 2014 %Af in 2013 x GI projectfichenummer in JOP 2013 nvt startdatum in 2014 %Af(Plan) % Af einddatum in % 37% Regelgevingsagenda Strategische beleidsdoelstellingen (SBD) SBD 3 We bouwen de hulp- en dienstverlening zo uit dat ze voldoende beschikbaar en toegankelijk is om zorg op maat te kunnen realiseren. Operationele beleidsdoelstellingen (OBD) OBD 3.3 Jeugdhulp geldt als speerpunt in mijn beleid: we willen investeren in uitbreiding, innovatie en afstemming binnen een integrale aanpak, om zo de minderjarige de hulp te kunnen bieden die aansluit bij zijn noden. Formulering in beleidsbrief 2014 / beleidsnota WVG BBF pag 25 Het aanbod van Jongerenwelzijn inzake kortdurende, intensieve, mobiele, oplossings- en krachtgerichte interventies wordt met 150 begeleidingen versterkt. Formulering in beheersovereenkomst (SOD en OOD) Projectomschrijving Met de introductie van het experimenteel modulair kader wordt contextbegeleiding in elk begeleidingstraject gezet. De opvolging van het EMK biedt ons voor het eerst de mogelijkheid om zicht te krijgen op de frequentie, intensiteit en de duur van dit aanbod. Op basis hiervan, en rekening houdende met de resultaten van het wetenschappelijke onderzoek naar de kortdurende thuisbegeleiding (VUB), de ervaringen uit de voorstartregio en de besprekingen - sectoraal en de intersectoraal - van de toepassing van artikel 12 van het decreet inzake Integrale Jeugdhulp, wordt een actualisering van het aanbod contextbegeleiding van Jongerenwelzijn uitgewerkt, die zich vertaalt in een rondzendbrief waarbij de sector opgeroepen wordt initiaitief ter zake te nemen met het oog op een realisering vanaf 1/1/15. We houden hierbij rekening met het belang van krachtgericht werken. Met deze rondzendbrief wordt eveneens een oproep voor nieuwe initiatieven gedaan die het aanbod contextbegeleiding moeten versterken en uitbreiden. Daarnaast stemmen we verder af met de gemeenschapsinstellingen voor de organisatie van contextbegeleiding in functie van uitstroom uit de gemeenschapsinstellingen. Medewerkers Naam & voornaam Afdeling Mensdagen David Debrouwere VZB 30 Bram Antheunis VZB 30 Kim Craeynest VZB 30 Geert Michiels VZB 30 Els Meert VZB 10 Geert De Sloovere VZB 30 Jean-Pierre Vanhee ITP 5 Lucien Rahoens OSD 5 Stephanie Raman VZB 10 Chris Smolders GI 5 Rol / Taak projectleider inhoudelijke ondersteuning inhoudelijke ondersteuning inhoudelijke ondersteuning inhoudelijke ondersteuning financieel-budgettair inhoudelijke ondersteuning inhoudelijke ondersteuning administratieve ondersteuning inhoudelijke ondersteuning Belanghebbende(n) Private voorzieningen bijzondere jeugdzorg 1.4 Contextbgl 7/62

8 FICHE Actualisering contextbegeleiding Planning Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af (Plan) Eindrapport onderzoek kortdurende thuisbegeleiding 10 1/01/14 1/03/14 x 100% Concept inzake actualisering contextbegeleiding 60 1/01/14 1/03/14 100% Rondzendbrief mbt contectbegeleiding en realisatie art. 12 decreet IJH 20 1/03/14 31/03/14 x 93% Afstemming met GI inzake contextbegeleiding ifv uitstroom 5 1/02/14 30/06/14 38% Ontwerptekst aanpassing regelgeving 50 1/03/14 30/06/14 23% Dossierbehandeling mbt contextbegeleiding en realisatie art /07/14 30/11/14 0% Beslissing mbt actualisering contextbegeleiding en realisatie art /11/14 30/11/14 Opvolging uitvoering Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af Eindrapport onderzoek kortdurende thuisbegeleiding 4 100% Concept inzake actualisering contextbegeleiding 80% Rondzendbrief mbt contectbegeleiding en realisatie art. 12 decreet IJH 2 50% Afstemming met GI inzake contextbegeleiding ifv uitstroom 25% Ontwerptekst aanpassing regelgeving 0% Dossierbehandeling mbt contextbegeleiding en realisatie art. 12 0% Beslissing mbt actualisering contextbegeleiding en realisatie art. 12 0% Legistieke implicaties Aanpassing BVR 13/7/94 betreffende erkenning en subsidiëring private voorzieningen bijzondere jeugdzorg Timing *2015 Budgettaire implicaties Omschrijving Oorsprong middelen Inzet middelen Jaarbedrag nieuw initiatief: uitbreiding mobiel aanbod FJW recurrent Totaal Opmerking(en) 1.4 Contextbgl 8/62

9 FICHE JOP fichenr BELMO actieid Protocol indicatiestelling gemeenschapsinstellingen 2.1 (nog) Algemeen Projecteigenaar Betrokken afdeling(en) DAG Frank Mulier SOD Datum laatste wijziging projectfiche x ITP 18/12/13 Planning x OSD startjaar 2014 VZB voorzien eindjaar 2015 %Af in 2013 x GI projectfichenummer in JOP 2013 nvt startdatum in 2014 %Af(Plan) % Af einddatum in % 0% Regelgevingsagenda - jeugdbeschermingswet Regelgevingsagenda - decreet bijzondere jeugdbijstand Regelgevingsagenda - Everbergwet Strategische beleidsdoelstellingen (SBD) SBD 3 We bouwen de hulp- en dienstverlening zo uit dat ze voldoende beschikbaar en toegankelijk is om zorg op maat te kunnen realiseren. Operationele beleidsdoelstellingen (OBD) OBD 3.3 Jeugdhulp geldt als speerpunt in mijn beleid: we willen investeren in uitbreiding, innovatie en afstemming binnen een integrale aanpak, om zo de minderjarige de hulp te kunnen bieden die aansluit bij zijn noden. Formulering in beleidsbrief 2014 / beleidsnota WVG Formulering in beheersovereenkomst (SOD en OOD) Art. 9.3 Jongerenwelzijn organiseert tegen 2015 de beveiligde opvang binnen een gewijzigd hulpverleningslandschap dat zich bezighoudt met een sterk structurerende opvang waarin de gemeenschapsinstellingen en gesloten federale centra een antwoord bieden op de vraag naar meer (na)zorg op maat en op de constante capaciteitsdruk door de differentiatie- en positioneringsoefening te finaliseren en te implementeren. Projectomschrijving Een doorgedreven modulering van het aanbod in de gemeenschapsinstellingen veronderstelt een voorafgaande indicatiestelling die op basis van een gestructureerde professionele beoordeling aan de verwijzer duidelijk maakt in welke mate een plaatsing in beveiligde opvang noodzakelijk is en zo ja, welke hulpverleningsmodules daarbinnen het meest geschikt zijn. Medewerkers Naam & voornaam Afdeling Mensdagen Frank Mulier GI 2,5 Chris Smolders GI 17,5 Managementoverleg GI GI 3 (Pedagosiche) directeurs GI GI 26 Experts extern 0 Vertegenwoordigers ITP ITP 2 Vertegenwoordigers OSD OSD 2 Rol / Taak projectleider coördinator klankbord uitvoering klankbord klankbord klankbord Belanghebbende(n) Jeugdmagistratuur 2.1 Protocol IS GI 9/62

10 FICHE Protocol indicatiestelling gemeenschapsinstellingen Planning Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af (Plan) Krijtlijnen bepalen vh ontwerpprotocol (MOF/POS, jongens/meisjes) 24 1/01/14 31/03/14 98% Krijtlijnen toetsen bij PVB en ITP 4 1/03/14 30/04/14 46% Kick-off met experts - wetenschappelijke toets vh ontwerpprotocol 8 1/04/14 30/06/14 0% Planning opstellen m.b.t. ontwikkeling ontwerpprotocol 6 1/05/14 30/06/14 0% Afstemming met alle campussen 5 1/09/14 31/12/14 0% Afstemming met verwijzers en intersectorale toegangspoort 5 1/09/14 31/12/14 0% Finaliseren ontwerpprotocol indicatiestelling GI 5 1/09/14 31/12/14 0% Opvolging uitvoering Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af Krijtlijnen bepalen vh ontwerpprotocol (MOF/POS, jongens/meisjes) Krijtlijnen toetsen bij PVB en ITP Kick-off met experts - wetenschappelijke toets vh ontwerpprotocol Planning opstellen m.b.t. ontwikkeling ontwerpprotocol Afstemming met alle campussen Afstemming met verwijzers en intersectorale toegangspoort Finaliseren ontwerpprotocol indicatiestelling GI Legistieke implicaties Wijziging jeugdbeschermingswet Wijziging decreet bijzondere jeugdbijstand Wijziging Everbergwet Timing *2016 *2016 *2016 Budgettaire implicaties Omschrijving Oorsprong middelen FJW/AJW Inzet middelen recurrent/eenmalig Jaarbedrag Totaal 2014 Opmerking(en) 2.1 Protocol IS GI 10/62

11 FICHE JOP fichenr BELMO actieid Pilootproject begeleiding De Kempen De Hutten (nog) Algemeen Projecteigenaar Betrokken afdeling(en) DAG Frank Mulier SOD Datum laatste wijziging projectfiche ITP 21/03/14 Planning OSD startjaar 2010 VZB voorzien eindjaar 2014 %Af in 2013 x GI projectfichenummer in JOP startdatum in 2014 %Af(Plan) % Af einddatum in % 18% Regelgevingsagenda - jeugdbeschermingswet Regelgevingsagenda - decreet bijzondere jeugdbijstand Regelgevingsagenda - decreet integrale jeugdhulp Strategische beleidsdoelstellingen (SBD) SBD 3 We bouwen de hulp- en dienstverlening zo uit dat ze voldoende beschikbaar en toegankelijk is om zorg op maat te kunnen realiseren. Operationele beleidsdoelstellingen (OBD) OBD 3.3 Jeugdhulp geldt als speerpunt in mijn beleid: we willen investeren in uitbreiding, innovatie en afstemming binnen een integrale aanpak, om zo de minderjarige de hulp te kunnen bieden die aansluit bij zijn noden. Formulering in beleidsbrief 2014 / beleidsnota WVG BBF pag 26 Binnen het coördinerende kader van de differentiatienota en aansluitend bij de praktijkervaringen met de behandelunit in campus De Hutten, startten we pilootprojecten gericht op een verdere modulering van het begeleidingsaanbod in alle campussen van de gemeenschapsinstellingen. Deze pilootprojecten worden in 2014 verder uitgerold. Formulering in beheersovereenkomst (SOD en OOD) Art. 9.3 Jongerenwelzijn organiseert tegen 2015 de beveiligde opvang binnen een gewijzigd hulpverleningslandschap dat zich bezighoudt met een sterk structurerende opvang waarin de gemeenschapsinstellingen en gesloten federale centra een antwoord bieden op de vraag naar meer (na)zorg op maat en op de constante capaciteitsdruk door de differentiatie- en positioneringsoefening te finaliseren en te implementeren. Projectomschrijving Binnen het aanbod begeleiding worden jongeren die normoverschrijdend gedrag vertonen opnieuw op de sporen gezet op diverse levensdomeinen: huisvesting en wonen, school/werk, inkomen en omgaan met geld, gezin, vrienden en vrije tijd, drugs- en alcoholgebruik, emotioneel welzijn, denkpatronen, vaardigheden en gedrag. In dit sterk gestructureerd aanbod staan sociaal en ervaringsgericht leren centraal. De context van de jongere wordt actief en intensief betrokken. Ook initiatieven op het vlak van herstel, zowel met betrekking tot het leven in de instelling als daarbuiten, nemen in dit aanbod een belangrijke plaats in. Het pilootproject begeleiding startte in De Kempen, De Hutten in november Medewerkers Naam & voornaam Afdeling Mensdagen Rol / Taak Frank Mulier GI 5 projectleider Magda Massoels GI 10 coördinator DO-I en managementoverleg GI GI 15 klankbord Pedagodische directeurs GI GI 10 coördinatie uitvoering Teams begeleiding De Hutten GI 54 uitvoering Chris Smolders GI 6 inhoudelijke ondersteuning Belanghebbende(n) Jeugdmagistratuur Private voorzieningen bijzondere jeugdbijstand FOD Justitie Wetenschappelijke wereld Module bgl DKDH 11/62

12 FICHE Pilootproject begeleiding De Kempen De Hutten Planning Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af (Plan) I. Afstemming met procesoverschrijdend SG onderwijs-pedagogie 8 1/03/14 30/09/14 13% I. Afstemming - campusoverschrijdend tijdens een DO-I met procesdirecteurs 6 1/06/14 30/06/14 0% I. Afstemming - intensieve context- en nazorgbegeleiding ism private partners 8 15/01/14 31/12/14 21% I. Afstemming - HCA ikv. ontw en experimenteren rond innovatie - startdag 8 10/01/14 10/01/14 100% I. Afstemming met projecten regionale K&J-psychiatrische netwerken 8 30/06/14 31/12/14 0% I. Afstemming met nieuwe structuren IJH 8 1/03/14 30/06/14 23% II. Operationalisering pilootproject bgl dmv 2-maandelijkse SG-en 40 7/01/14 31/12/14 23% II. Consolideren werkzame elementen pilootproject bgl 14 1/11/14 31/12/14 0% Opvolging uitvoering Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af I. Afstemming met procesoverschrijdend SG onderwijs-pedagogie 8 1/03/14 20% I. Afstemming - campusoverschrijdend tijdens een DO-I met procesdirecteurs 6 I. Afstemming - intensieve context- en nazorgbegeleiding ism private partners 8 15/01/14 25% I. Afstemming - HCA ikv. ontw en experimenteren rond innovatie - startdag 8 10/01/14 25% I. Afstemming met projecten regionale K&J-psychiatrische netwerken 8 1/01/14 25% I. Afstemming met nieuwe structuren IJH 8 II. Operationalisering pilootproject bgl dmv 2-maandelijkse SG-en 40 1/01/14 25% II. Consolideren werkzame elementen pilootproject bgl 14 Legistieke implicaties Wijziging jeugdbeschermingswet Wijziging decreet bijzondere jeugdbijstand Wijziging decreet integrale jeugdhulp Timing *2016 *2016 *2016 Budgettaire implicaties Omschrijving Oorsprong middelen Inzet middelen Jaarbedrag Procesbegeleiding - vormingsbudget (7000 euro afdeling - verdeelsleutel) AJW eenmalig 1.75 Totaal Opmerking(en) Opbouw processtappen: I. Afstemming II. Operationalisering pilootproject begeleiding Module bgl DKDH 12/62

13 FICHE JOP fichenr BELMO actieid Pilootproject begeleiding De Kempen De Markt (nog) Algemeen Projecteigenaar Betrokken afdeling(en) DAG Frank Mulier SOD Datum laatste wijziging projectfiche ITP 21/03/14 Planning OSD startjaar 2010 VZB voorzien eindjaar 2014 %Af in 2013 x GI projectfichenummer in JOP startdatum in 2014 %Af(Plan) % Af einddatum in % 23% Regelgevingsagenda - jeugdbeschermingswet Regelgevingsagenda - decreet bijzondere jeugdbijstand Regelgevingsagenda - decreet integrale jeugdhulp Strategische beleidsdoelstellingen (SBD) SBD 3 We bouwen de hulp- en dienstverlening zo uit dat ze voldoende beschikbaar en toegankelijk is om zorg op maat te kunnen realiseren. Operationele beleidsdoelstellingen (OBD) OBD 3.3 Jeugdhulp geldt als speerpunt in mijn beleid: we willen investeren in uitbreiding, innovatie en afstemming binnen een integrale aanpak, om zo de minderjarige de hulp te kunnen bieden die aansluit bij zijn noden. Formulering in beleidsbrief 2014 / beleidsnota WVG BBF pag 26 Binnen het coördinerende kader van de differentiatienota en aansluitend bij de praktijkervaringen met de behandelunit in campus De Hutten, startten we pilootprojecten gericht op een verdere modulering van het begeleidingsaanbod in alle campussen van de gemeenschapsinstellingen. Deze pilootprojecten worden in 2014 verder uitgerold. Formulering in beheersovereenkomst (SOD en OOD) Art. 9.3 Jongerenwelzijn organiseert tegen 2015 de beveiligde opvang binnen een gewijzigd hulpverleningslandschap dat zich bezighoudt met een sterk structurerende opvang waarin de gemeenschapsinstellingen en gesloten federale centra een antwoord bieden op de vraag naar meer (na)zorg op maat en op de constante capaciteitsdruk door de differentiatie- en positioneringsoefening te finaliseren en te implementeren. Projectomschrijving Binnen het aanbod begeleiding worden jongeren die normoverschrijdend gedrag vertonen opnieuw op de sporen gezet op diverse levensdomeinen: huisvesting en wonen, school/werk, inkomen en omgaan met geld, gezin, vrienden en vrije tijd, drugs- en alcoholgebruik, emotioneel welzijn, denkpatronen, vaardigheden en gedrag. In dit sterk gestructureerd aanbod staan sociaal en ervaringsgericht leren centraal. De context van de jongere wordt actief en intensief betrokken. Ook initiatieven op het vlak van herstel, zowel met betrekking tot het leven in de instelling als daarbuiten, nemen in dit aanbod een belangrijke plaats in. Het pilootproject begeleiding startte in De Kempen, De Hutten in november Medewerkers Naam & voornaam Afdeling Mensdagen Rol / Taak Frank Mulier GI 5 projectleider Magda Massoels GI 10 coördinator DO-I en managementoverleg GI GI 15 klankbord Pedagogische directeurs GI 10 coördinatie uitvoering Teams begeleiding De Hutten GI 104 uitvoering Chris Smolders GI 12 inhoudelijke ondersteuning Belanghebbende(n) Jeugdmagistratuur Private voorzieningen bijzondere jeugdbijstand FOD Justitie Wetenschappelijke wereld Module bgl DKDM 13/62

14 FICHE Pilootproject begeleiding De Kempen De Markt Planning Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af (Plan) I. Opstart piloot begeleiding in GI De Kempen De Markt 6 1/01/14 15/01/14 x 100% I. Analyse en beeldvorming ahv risicofactorenmethodiek 6 15/01/14 31/12/14 21% I. Sociale vaardigheden (SOVA) op maat 6 15/02/14 31/12/14 14% I. Ervaringsleren op maat 6 1/04/14 31/12/14 0% I. Installeren rondetafelgesprekken 6 15/03/14 31/12/14 5% II. Afstemming met procesoverschrijdend SG onderwijs-pedagogie 4 1/03/14 30/09/14 13% II. Afstemming - campusoverschrijdend DO-I met procesdirecteurs 2 1/06/14 30/06/14 0% II. Intensieve context- en nazorgbegeleiding ism.private partners 4 1/03/14 31/10/14 11% II. Afstemming - HCA ikv. ontw en experimenteren rond innovatie - startdag 4 10/01/14 10/01/14 100% II. Afstemming met projecten regionale kinder- en jeugdpsychiatrische netwerken 4 30/06/14 31/12/14 0% II. Afstemming met nieuwe structuren IJH 4 1/03/14 30/06/14 23% III. 2-maandelijkse stuurgroepen 90 1/01/14 31/12/14 24% III. Consolideren werkzame elementen pilootproject bgl 14 1/11/14 31/12/14 0% Opvolging uitvoering Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af I. Opstart piloot begeleiding in GI De Kempen De Markt 6 1/01/14 15/01/ % I. Analyse en beeldvorming ahv risicofactorenmethodiek 6 15/01/14 25% I. Sociale vaardigheden (SOVA) op maat 6 15/02/14 25% I. Ervaringsleren op maat 6 I. Installeren rondetafelgesprekken 6 15/03/14 10% II. Afstemming met procesoverschrijdend SG onderwijs-pedagogie 4 1/01/14 25% II. Afstemming - campusoverschrijdend DO-I met procesdirecteurs 2 II. Intensieve context- en nazorgbegeleiding ism.private partners 4 II. Afstemming - HCA ikv. ontw en experimenteren rond innovatie - startdag 4 1/01/14 25% II. Afstemming met projecten regionale kinder- en jeugdpsychiatrische netwerken 4 1/01/14 25% II. Afstemming met nieuwe structuren IJH 4 III. 2-maandelijkse stuurgroepen 90 1/01/14 25% III. Consolideren werkzame elementen pilootproject bgl 14 1/11/14 Legistieke implicaties Wijziging jeugdbeschermingswet Wijziging decreet bijzondere jeugdbijstand Wijziging decreet integrale jeugdhulp Timing *2016 *2016 *2016 Budgettaire implicaties Omschrijving Oorsprong middelen Inzet middelen Jaarbedrag Procesbegeleiding - vormingsbudget (7000 euro afdeling - verdeelsleutel) AJW eenmalig 1.75 Totaal Opmerking(en) Opbouw processtappen I. Voorbereiden opstart II. Afstemming III. Operationalisering pilootproject begeleiding Module bgl DKDM 14/62

OPVOLGINGSRAPPORT. Perspectief! Evaluatie van het Globaal Plan Jeugdzorg. Visie op en toekomstperspectieven voor welzijn van kinderen en jongeren

OPVOLGINGSRAPPORT. Perspectief! Evaluatie van het Globaal Plan Jeugdzorg. Visie op en toekomstperspectieven voor welzijn van kinderen en jongeren Stuk 2167 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 6 maart 2009 OPVOLGINGSRAPPORT Perspectief! Evaluatie van het Globaal Plan Jeugdzorg. Visie op en toekomstperspectieven voor welzijn van kinderen en jongeren

Nadere informatie

Eindverslag Ondersteuningsproject EMK 2013

Eindverslag Ondersteuningsproject EMK 2013 Eindverslag Ondersteuningsproject EMK 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Stuurgroep... 6 2.1 Interne Stuurgroep Ondersteuningsproject EMK... 6 2.2 Uitgebreide Stuurgroep Ondersteuningsproject EMK... 7

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

Werkingsverslag. van Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg naar Steunpunt Jeugdhulp. januari 2010 december 2010

Werkingsverslag. van Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg naar Steunpunt Jeugdhulp. januari 2010 december 2010 van Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg naar Steunpunt Jeugdhulp Werkingsverslag januari 2010 december 2010 CELLEBROERSSTRAAT 16 1000 BRUSSEL WWW.STEUNPUNTJEUGDHULP.BE VOORWOORD 2010. Kijkend

Nadere informatie

Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ. In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn

Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ. In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn 2013 Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ PLEEGZORG LIMBURG E. Van Dorenlaan 30 3600 Genk In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn Project Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad

Nadere informatie

BEGELEIDINGSTEHUIS PIETER SIMENON

BEGELEIDINGSTEHUIS PIETER SIMENON KWALITEITSVERSLAG 2009 BEGELEIDINGSTEHUIS PIETER SIMENON Residentiële opvang en zeer intensieve begeleiding van adolescente jongens Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning CANO:

Nadere informatie

Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp Memorie van toelichting

Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp Memorie van toelichting Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeu DECREET BETREFFENDE DE RECHTSPOSITIE VAN DE MINDERJARIGE IN DE INTEGRALE JEUGDHULP COLOFON Verantwoordelijke uitgever Marc Morris

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. www.opvang.be

JAARVERSLAG 2012. www.opvang.be O P V A N G v z w V r i j z i n n i g e d i e n s t v o o r p l e e g z o r g JAARVERSLAG 2012 Wanneer ouders tijdelijk niet garant kunnen staan voor de opvoeding van hun kinderen wordt in bepaalde omstandigheden

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Begeleid Zelfstandig Wonen. Thuisbegeleiding. Bevrijdingslaan 9 9000 Gent

Jaarverslag 2010. Begeleid Zelfstandig Wonen. Thuisbegeleiding. Bevrijdingslaan 9 9000 Gent Jaarverslag 2010 Begeleid Zelfstandig Wonen Bevrijdingslaan 9 9000 Thuisbegeleiding WOORD VOORAF... Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Onderhoud kwaliteitssysteem - kwaliteitsplanning... - Trauma veiligheid

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1910 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams

Nadere informatie

GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN

GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN INLEIDING De Gids naar een betere GGZ door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken, ondertekend door de Interministeriële

Nadere informatie

e. Vlaams Intersectoraal Akkoord... 44 f. Schuldhulpverlening... 45 6. MOD WVG - afdeling Ondersteuning Werking... 47 a. Financieel management...

e. Vlaams Intersectoraal Akkoord... 44 f. Schuldhulpverlening... 45 6. MOD WVG - afdeling Ondersteuning Werking... 47 a. Financieel management... Inhoud 1. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin... 5 a. Internationaal beleid... 5 b. Communicatie... 6 c. Archiefbeleid... 9 d. Gelijke kansen... 10 e. Vlaanderen in Actie - Flanders' Care...

Nadere informatie

Strategisch plan van de Vlaamse Gemeenschap Missie, krachtlijnen, ambities, strategieën en kritische succesfactoren

Strategisch plan van de Vlaamse Gemeenschap Missie, krachtlijnen, ambities, strategieën en kritische succesfactoren Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Strategisch plan van de Vlaamse Gemeenschap Missie, krachtlijnen, ambities, strategieën en kritische succesfactoren Opdrachtgever : Voorzitter : Deelnemers :

Nadere informatie

BEGELEIDINGSTEHUIS PIETER SIMENON

BEGELEIDINGSTEHUIS PIETER SIMENON KWALITEITSVERSLAG 2010 BEGELEIDINGSTEHUIS PIETER SIMENON Residentiële opvang en zeer intensieve begeleiding van adolescente jongens Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning CANO:

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW

Jaarverslag 2011. Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW Jaarverslag 2011 De Wimmert Het Luik Huis 17 De Souw De Najade Contextbegeleiding Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organogram 6 3. Strategisch niveau

Nadere informatie

Procesimplementatieplan. Eindrapport: Pedagogische en therapeutische werking in de Gemeenschapsinstellingen. Bijzondere Jeugdbijstand

Procesimplementatieplan. Eindrapport: Pedagogische en therapeutische werking in de Gemeenschapsinstellingen. Bijzondere Jeugdbijstand Procesimplementatieplan Eindrapport: Pedagogische en therapeutische werking in de Gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdbijstand Goedgekeurd door de Vlaamse minister bevoegd voor het welzijn op

Nadere informatie

dagcentrum DE TEUTEN JAARVERSLAG een initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon

dagcentrum DE TEUTEN JAARVERSLAG een initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon dagcentrum DE TEUTEN JAARVERSLAG 2 013 een initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon 1 Dagcentrum de Teuten Jaarverslag 2013 Initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon Bijzondere Jeugdbijstand

Nadere informatie

DAGCENTRUM DE TEUTEN. Initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon Bijzondere Jeugdbijstand Agentschap Jongerenwelzijn Vlaamse Overheid

DAGCENTRUM DE TEUTEN. Initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon Bijzondere Jeugdbijstand Agentschap Jongerenwelzijn Vlaamse Overheid DAGCENTRUM DE TEUTEN JAARVERSLAG 2014 DAGCENTRUM DE TEUTEN Jaarverslag 2014 Initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon Bijzondere Jeugdbijstand Agentschap Jongerenwelzijn Vlaamse Overheid Koning

Nadere informatie

WERKINGSVERSLAG STEUNPUNT JEUGDHULP 2014

WERKINGSVERSLAG STEUNPUNT JEUGDHULP 2014 WERKINGSVERSLAG STEUNPUNT JEUGDHULP 2014 2014 was voor Steunpunt Jeugdhulp een jaar met heel wat uitdagingen die onze dienstverlening scherper stelden. Het in werking treden van het decreet Integrale

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Prov. Arrond. OCMW Code nummer 214 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Jean Gielen Meerjarenplan

Nadere informatie

Jaarverslag Departement WVG 2012

Jaarverslag Departement WVG 2012 Jaarverslag Departement WVG 2012 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 4 Departement WVG... 6 Communicatie... 6 Internationaal beleid... 9 Archiefbeleid... 12 Gelijke kansen... 13 Vlaanderen

Nadere informatie

MEMORANDUM 2014 FEDERAAL. Aanbevelingen van Child Focus, Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen

MEMORANDUM 2014 FEDERAAL. Aanbevelingen van Child Focus, Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen MEMORANDUM 2014 FEDERAAL Aanbevelingen van Child Focus, Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen INHOUD INLEIDING 1 1 2 3 4 AANDACHTSPUNT VOOR HET KERNKABINET 2 1.1 Overheidsfinanciering

Nadere informatie

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Thuisbegeleidingsdienst Ganspoel 2-3040 Huldenberg BASISNOTA voor mensen in THUISBEGELEIDING THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

Nadere informatie

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel 1 Inhoudsopgave Situering... 3 1. GO!2020 het uitvoeringsproces... 3

Nadere informatie

STAPSTENEN VOOR WELZIJN 3.0

STAPSTENEN VOOR WELZIJN 3.0 Vlaams Welzijnsverbond koppelt betrokkenheid aan verantwoordelijkheid! STAPSTENEN VOOR WELZIJN 3.0 In het Vlinderakkoord is beslist om een aantal bevoegdheden en middelen voor het welzijns-, gezinsen gezondheidsdomein

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006 Stuk 528 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 24 oktober 2005 BELEIDSBRIEF Inburgering Beleidsprioriteiten 2005-2006 ingediend door de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,

Nadere informatie

Jeugdagenda 2013 2014. Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden

Jeugdagenda 2013 2014. Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden Jeugdagenda 2013 2014 Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden Gemeente Coevorden Afdeling Beleid & Strategie Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Aanleiding en doel van dit document 3 1.2

Nadere informatie

kinderen in afzondering

kinderen in afzondering checklist kinderen in afzondering Kinderrechtencommissariaat dossier Hoe gaan voorzieningen om met het afzonderen van kinderen en jongeren? Welke vragen en bekommernissen leven er? Is er een juridisch

Nadere informatie

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N OCMW TONGEREN Dijk 124 3700 TONGEREN Tel. (012)45 92 50 Fax (012)45 92 96 L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N 2 0 0 8-2 0 1 4 Goedgekeurd in de Gemeenteraad dd. 26.02.2008 Goedgekeurd in de

Nadere informatie

Standpunt bij het voorontwerp van decreet Sociaal Cultureel Volwassenenwerk

Standpunt bij het voorontwerp van decreet Sociaal Cultureel Volwassenenwerk SoCiuS Steunpunt voor Sociaal-Cultureel Werk vzw Gallaitstraat 86 bus 4 1030 Brussel http://www.socius.be Standpunt bij het voorontwerp van decreet Sociaal Cultureel Volwassenenwerk 1. Vooraf Naar analogie

Nadere informatie