2014_Projectfiches_beleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2014_Projectfiches_beleid"

Transcriptie

1 FICHE JOP fichenr BELMO actieid Implementatie en opvolging modulair kader 1.1 (nog) Algemeen Projecteigenaar Betrokken afdeling(en) DAG David Debrouwere SOD Datum laatste wijziging projectfiche ITP 18/03/14 Planning OSD startjaar 2013 x VZB voorzien eindjaar 2014 %Af in 2013 GI projectfichenummer in JOP startdatum in /01/14 %Af(Plan) % Af einddatum in % 43% Regelgevingsagenda Strategische beleidsdoelstellingen (SBD) SBD 3 We bouwen de hulp- en dienstverlening zo uit dat ze voldoende beschikbaar en toegankelijk is om zorg op maat te kunnen realiseren. Operationele beleidsdoelstellingen (OBD) OBD 3.3 Jeugdhulp geldt als speerpunt in mijn beleid: we willen investeren in uitbreiding, innovatie en afstemming binnen een integrale aanpak, om zo de minderjarige de hulp te kunnen bieden die aansluit bij zijn noden. Formulering in beleidsbrief 2014 / beleidsnota WVG BBF pag 25 Sinds begin 2013 is het Experimenteel Modulair Kader (EMK) van start gegaan. Daarbij is er gekozen voor een stapsgewijze introductie, met veel aandacht voor ondersteuning, opvolging en bijsturing. (...) In 2014 stapt opnieuw een aanzienlijk aantal organisaties vrijwillig in het experimenteel modulair kader. Ook voor deze organisaties komt er ondersteuning. Tegen 1 maart 2014 is het evaluatierapport van het experimenteel modulair kader klaar. Mee op basis daarvan werken we verder aan de integratie van het volledige aanbod in het modulaire erkennings- en financieringssysteem. Ook de Centra voor Integrale Gezinszorg (CIG) worden in een erkennings- en subsidieregelgeving opgenomen die op het experimenteel modulair kader is geïnspireerd, met behoud van de eigenheid van deze werkvorm. Formulering in beheersovereenkomst (SOD en OOD) Projectomschrijving De omslag naar een modulair systeem wijzigt fundamenteel de manier van erkennen en subsidiëren van het private aanbod. Bij de opstart in 2013 werd een intensief intervisie-, opvolgings- en evaluatietraject uitgewerkt waarbij alle stakeholders - voorzieningen, werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties, verwijzende instanties, kabinet, Integrale Jeugdhulp - betrokken werden. Dit traject loopt verder doorheen 2014, langs drie essentiële pijlers: (1) ondersteuning van de organisaties die begin 2014 in het modulair systeem instappen, (2) neerleggen van een evaluatierapport bij de Vlaamse Regering, zoals opgenomen in het erkennings- en subsidiëringsbesluit, (3) opvolgen van de CIG's en OOOC's die vanaf 1 januari 2014 in het modulair kader instappen. Medewerkers Naam & voornaam Afdeling Mensdagen Rol / Taak David Debrouwere VZB 20 projectleider Bram Antheunis VZB 150 inhoudelijk verantwoordelijke Kim Craeynest VZB 100 inhoudelijk verantwoordelijke Geert Michiels VZB 100 inhoudelijk verantwoordelijke Stephanie Raman VZB 20 administratieve ondersteuning Valerie Nicolai VZB 20 administratieve ondersteuning Belanghebbende(n) Private voorzieningen bijzondere jeugdzorg 1.1 EMK 1/62

2 FICHE Implementatie en opvolging modulair kader Planning Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af (Plan) Evaluatierapport experimenteel modulair kader (EMK) private voorzieningen 150 1/01/14 1/03/14 x 100% Opmaak ontwerpregelgeving en ondersteunende teksten EMK 50 1/03/14 31/12/14 9% Permanente ondersteuning en opvolging van organisaties 100 1/01/14 31/12/14 24% Bezoek aan alle in 2014 ingestapte organisaties 40 1/01/14 31/12/14 24% Opvolging OOOC en CIG via bilateraal overleg 12 1/01/14 31/12/14 24% Opvolgingsoverleg 1 OOOC 2 1/06/14 30/06/14 0% Opvolgingsoverleg 1 CIG 2 1/06/14 30/06/14 0% Voorbereiding instap /07/14 31/12/14 0% Opvolgingsoverleg 2 OOOC 2 1/11/14 30/11/14 0% Opvolgingsoverleg 2 CIG 2 1/11/14 30/11/14 0%. Opvolging uitvoering Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af Evaluatierapport experimenteel modulair kader (EMK) private voorzieningen 4 100% Opmaak ontwerpregelgeving en ondersteunende teksten EMK 6% Permanente ondersteuning en opvolging van organisaties 21% Bezoek aan alle in 2014 ingestapte organisaties 0% Opvolging OOOC en CIG via bilateraal overleg 21% Opvolgingsoverleg 1 OOOC 0% Opvolgingsoverleg 1 CIG 0% Voorbereiding instap % Opvolgingsoverleg 2 OOOC 0% Opvolgingsoverleg 2 CIG 0%. Legistieke implicaties Aanpassing BVR 13/7/94 betreffende erkenning en subsidiëring private voorzieningen bijzondere jeugdzorg Timing *2015 Budgettaire implicaties Omschrijving Oorsprong middelen Inzet middelen Jaarbedrag Totaal 2014 Opmerking(en) 1.1 EMK 2/62

3 FICHE JOP fichenr BELMO actieid Pleegzorg 1.2 (nog) Algemeen Projecteigenaar Betrokken afdeling(en) DAG David Debrouwere SOD Datum laatste wijziging projectfiche x ITP 19/03/14 Planning x OSD startjaar 2011 x VZB voorzien eindjaar 2014 %Af in 2013 GI projectfichenummer in JOP startdatum in /01/14 %Af(Plan) % Af einddatum in % 31% Regelgevingsagenda (in te vullen) Strategische beleidsdoelstellingen (SBD) SBD 3 We bouwen de hulp- en dienstverlening zo uit dat ze voldoende beschikbaar en toegankelijk is om zorg op maat te kunnen realiseren. Operationele beleidsdoelstellingen (OBD) OBD 3.3 Jeugdhulp geldt als speerpunt in mijn beleid: we willen investeren in uitbreiding, innovatie en afstemming binnen een integrale aanpak, om zo de minderjarige de hulp te kunnen bieden die aansluit bij zijn noden. Formulering in beleidsbrief 2014 / beleidsnota WVG BBF pag 26 (...) Het decreet en het uitvoeringsbesluit maken werk van één pleegzorgkader en financieringssysteem. De focus ligt hierbij uitdrukkelijk op alle doelgroepen en problematieken. Aangezien het de bedoeling is om vanaf 1 januari 2014 in iedere provincie één dienst te laten functioneren, zullen we zo snel mogelijk de vergunningsprocedure voor deze diensten afronden. (...) We voorzien ook in de nodige begeleiding en maken werk van een communicatiecampagne om alle actoren, zowel de diensten, de (pleeg)gezinnen, de pleegkinderen en pleeggasten, gericht te informeren. Ter concretisering van de beleidskeuze om pleegzorg als eerste hulpverlening te overwegen bij een indicatie tot uithuisplaatsing objectiveren we goede praktijken ter zake via een wetenschappelijk onderzoek. We blijven ook het PVOproject (Pleegouders Versterken in Opvoeden) van nabij opvolgen. Formulering in beheersovereenkomst (SOD en OOD) Projectomschrijving Het pleegzorgdecreet treedt op 1/1/14 in werking. We volgen de nieuwe diensten van nabij op en ondersteunen ze bij de doorstart van hun aanbod. We hebben hierbij bijzondere aandacht voor zowel de integratie van het nieuwe pleegzorgaanbod in de Integrale Jeugdhulp als voor de opdracht van de diensten ten aanzien van meerderjarigen met een handicap, een nieuwe doelgroep voor Jongerenwelzijn. We begeleiden de opstart van de partnerorganisatie. Medewerkers Naam & voornaam Afdeling Mensdagen David Debrouwere VZB 20 Benedikte Van den Bruel VZB 50 Kim Craeynest VZB 10 Geert Michiels VZB 10 Valerie Nicolai VZB 20 Jean-Pierre Vanhee ITP 3 Lucien Rahoens OSD 3 Rol / Taak projectleider inhoudelijk verantwoordelijke inhoudelijke ondersteuning inhoudelijke ondersteuning administratieve ondersteuning inhoudelijke ondersteuning inhoudelijke ondersteuning Belanghebbende(n) Diensten voor pleegzorg Pleegzorgpunten Pleegzorg Vlaanderen VAPH K&G 1.2 Pleegzorg 3/62

4 FICHE Pleegzorg Planning Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af (Plan) Bezoek aan alle diensten voor pleegzorg 20 1/01/14 31/12/14 24% Tweemaandelijkse intervisie met pleegzorgdiensten 9 1/02/14 28/02/14 100% Afgesloten overeenkomsten met partnerorganisatie 10 1/01/14 1/03/14 100% Eindrapport onderzoek goede praktijken pleegzorg 6 1/03/14 31/03/14 x 93% Afstemming met integrale jeugdhulp 30 1/01/14 30/06/14 49% Tweemaandelijkse intervisie met pleegzorgdiensten 9 1/04/14 30/04/14 0% Tweemaandelijkse intervisie met pleegzorgdiensten 8 1/06/14 30/06/14 0% Tweemaandelijkse intervisie met pleegzorgdiensten 8 1/08/14 31/08/14 0% Tweemaandelijkse intervisie met pleegzorgdiensten 8 1/10/14 31/10/14 0% Tweemaandelijkse intervisie met pleegzorgdiensten 8 1/12/14 31/12/14 Opvolging uitvoering Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af Bezoek aan alle diensten voor pleegzorg 21% Tweemaandelijkse intervisie met pleegzorgdiensten 100% Afgesloten overeenkomsten met partnerorganisatie 50% Eindrapport onderzoek goede praktijken pleegzorg 2 75% Afstemming met integrale jeugdhulp 43% Tweemaandelijkse intervisie met pleegzorgdiensten Tweemaandelijkse intervisie met pleegzorgdiensten Tweemaandelijkse intervisie met pleegzorgdiensten Tweemaandelijkse intervisie met pleegzorgdiensten Tweemaandelijkse intervisie met pleegzorgdiensten Legistieke implicaties Timing Budgettaire implicaties Omschrijving Oorsprong middelen Inzet middelen Jaarbedrag Totaal 2014 Opmerking(en) 1.2 Pleegzorg 4/62

5 FICHE JOP fichenr BELMO actieid Opvang van jonge kinderen 1.3 (nog) Algemeen Projecteigenaar Betrokken afdeling(en) DAG David Debrouwere SOD Datum laatste wijziging projectfiche x ITP 19/03/14 Planning x OSD startjaar 2014 x VZB voorzien eindjaar 2014 %Af in 2013 GI projectfichenummer in JOP 2013 nvt startdatum in /01/14 %Af(Plan) % Af einddatum in % 0% Regelgevingsagenda (in te vullen) Strategische beleidsdoelstellingen (SBD) SBD 3 We bouwen de hulp- en dienstverlening zo uit dat ze voldoende beschikbaar en toegankelijk is om zorg op maat te kunnen realiseren. Operationele beleidsdoelstellingen (OBD) OBD 3.3 Jeugdhulp geldt als speerpunt in mijn beleid: we willen investeren in uitbreiding, innovatie en afstemming binnen een integrale aanpak, om zo de minderjarige de hulp te kunnen bieden die aansluit bij zijn noden. Formulering in beleidsbrief 2014 / beleidsnota WVG BBF pag 25 In 2013 breidden we de residentiële capaciteit van Jongerenwelzijn uit met 55 plaatsen; in 2014 zetten we deze beweging verder met een bijkomende capaciteitsverhoging met 38 plaatsen. Voor het vastleggen van de uitbreidingsprioriteiten baseerden we ons op geobjectiveerd cijfermateriaal en op de praktijkervaringen van de verwijzende instanties. Dit leidde ertoe dat 48 van de 93 nieuwe plaatsen exclusief voorbehouden worden voor -12-jarigen. In dat verband melden we dat Jongerenwelzijn en Kind en Gezin verder afstemmen om de jeugdhulp voor jonge kinderen te vrijwaren en samen inzetten op het expliciteren van goede praktijken. Formulering in beheersovereenkomst (SOD en OOD) Projectomschrijving De jonge kinderen vormen een kwetsbare en maatschappelijk gevoelige doelgroep binnen de Vlaamse hulpverlening. Jongerenwelzijn werkt actief mee aan de betere afstemming tussen het aanbod van de verschillende sectoren voor deze doelgroep: Jongerenwelzijn, Kind en Gezin en pleegzorg. We focussen hierbij in eerste instantie op de meest acute situaties van baby's voor wie een uithuisplaatsing noodzakelijk is, en houden rekening met lopend wetenschappelijk onderzoek. We werken zowel aan een geïntegreerd Vlaams beleid als aan regionale afstemming tussen de actoren. Medewerkers Naam & voornaam Afdeling Mensdagen Rol / Taak David Debrouwere VZB 10 projectleider Lucien Rahoens OSD 10 inhoudelijke ondersteuning Jean-Pierre Vanhee ITP 10 inhoudelijke ondersteuning Benedikte Van den Bruel VZB 10 inhoudelijke ondersteuning Belanghebbende(n) Private voorzieningen bijzondere jeugdzorg Kind & Gezin Pleegzorg Vlaanderen 1.3 Jonge kinderen 5/62

6 FICHE Opvang van jonge kinderen Planning Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af (Plan) Visienota opvang jonge kinderen 30 1/01/14 30/01/14 x 100% Advies raadgevend comité Jongerenwelzijn 10 1/05/14 30/06/14 Opvolging uitvoering Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af Visienota opvang jonge kinderen 1 0% Advies raadgevend comité Jongerenwelzijn Legistieke implicaties Timing Budgettaire implicaties Omschrijving Oorsprong middelen Inzet middelen Jaarbedrag Totaal 2014 Opmerking(en) 1.3 Jonge kinderen 6/62

7 FICHE JOP fichenr BELMO actieid Actualisering contextbegeleiding 1.4 (nog) Algemeen Projecteigenaar Betrokken afdeling(en) DAG David Debrouwere SOD Datum laatste wijziging projectfiche x ITP 19/03/14 Planning x OSD startjaar 2014 x VZB voorzien eindjaar 2014 %Af in 2013 x GI projectfichenummer in JOP 2013 nvt startdatum in 2014 %Af(Plan) % Af einddatum in % 37% Regelgevingsagenda Strategische beleidsdoelstellingen (SBD) SBD 3 We bouwen de hulp- en dienstverlening zo uit dat ze voldoende beschikbaar en toegankelijk is om zorg op maat te kunnen realiseren. Operationele beleidsdoelstellingen (OBD) OBD 3.3 Jeugdhulp geldt als speerpunt in mijn beleid: we willen investeren in uitbreiding, innovatie en afstemming binnen een integrale aanpak, om zo de minderjarige de hulp te kunnen bieden die aansluit bij zijn noden. Formulering in beleidsbrief 2014 / beleidsnota WVG BBF pag 25 Het aanbod van Jongerenwelzijn inzake kortdurende, intensieve, mobiele, oplossings- en krachtgerichte interventies wordt met 150 begeleidingen versterkt. Formulering in beheersovereenkomst (SOD en OOD) Projectomschrijving Met de introductie van het experimenteel modulair kader wordt contextbegeleiding in elk begeleidingstraject gezet. De opvolging van het EMK biedt ons voor het eerst de mogelijkheid om zicht te krijgen op de frequentie, intensiteit en de duur van dit aanbod. Op basis hiervan, en rekening houdende met de resultaten van het wetenschappelijke onderzoek naar de kortdurende thuisbegeleiding (VUB), de ervaringen uit de voorstartregio en de besprekingen - sectoraal en de intersectoraal - van de toepassing van artikel 12 van het decreet inzake Integrale Jeugdhulp, wordt een actualisering van het aanbod contextbegeleiding van Jongerenwelzijn uitgewerkt, die zich vertaalt in een rondzendbrief waarbij de sector opgeroepen wordt initiaitief ter zake te nemen met het oog op een realisering vanaf 1/1/15. We houden hierbij rekening met het belang van krachtgericht werken. Met deze rondzendbrief wordt eveneens een oproep voor nieuwe initiatieven gedaan die het aanbod contextbegeleiding moeten versterken en uitbreiden. Daarnaast stemmen we verder af met de gemeenschapsinstellingen voor de organisatie van contextbegeleiding in functie van uitstroom uit de gemeenschapsinstellingen. Medewerkers Naam & voornaam Afdeling Mensdagen David Debrouwere VZB 30 Bram Antheunis VZB 30 Kim Craeynest VZB 30 Geert Michiels VZB 30 Els Meert VZB 10 Geert De Sloovere VZB 30 Jean-Pierre Vanhee ITP 5 Lucien Rahoens OSD 5 Stephanie Raman VZB 10 Chris Smolders GI 5 Rol / Taak projectleider inhoudelijke ondersteuning inhoudelijke ondersteuning inhoudelijke ondersteuning inhoudelijke ondersteuning financieel-budgettair inhoudelijke ondersteuning inhoudelijke ondersteuning administratieve ondersteuning inhoudelijke ondersteuning Belanghebbende(n) Private voorzieningen bijzondere jeugdzorg 1.4 Contextbgl 7/62

8 FICHE Actualisering contextbegeleiding Planning Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af (Plan) Eindrapport onderzoek kortdurende thuisbegeleiding 10 1/01/14 1/03/14 x 100% Concept inzake actualisering contextbegeleiding 60 1/01/14 1/03/14 100% Rondzendbrief mbt contectbegeleiding en realisatie art. 12 decreet IJH 20 1/03/14 31/03/14 x 93% Afstemming met GI inzake contextbegeleiding ifv uitstroom 5 1/02/14 30/06/14 38% Ontwerptekst aanpassing regelgeving 50 1/03/14 30/06/14 23% Dossierbehandeling mbt contextbegeleiding en realisatie art /07/14 30/11/14 0% Beslissing mbt actualisering contextbegeleiding en realisatie art /11/14 30/11/14 Opvolging uitvoering Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af Eindrapport onderzoek kortdurende thuisbegeleiding 4 100% Concept inzake actualisering contextbegeleiding 80% Rondzendbrief mbt contectbegeleiding en realisatie art. 12 decreet IJH 2 50% Afstemming met GI inzake contextbegeleiding ifv uitstroom 25% Ontwerptekst aanpassing regelgeving 0% Dossierbehandeling mbt contextbegeleiding en realisatie art. 12 0% Beslissing mbt actualisering contextbegeleiding en realisatie art. 12 0% Legistieke implicaties Aanpassing BVR 13/7/94 betreffende erkenning en subsidiëring private voorzieningen bijzondere jeugdzorg Timing *2015 Budgettaire implicaties Omschrijving Oorsprong middelen Inzet middelen Jaarbedrag nieuw initiatief: uitbreiding mobiel aanbod FJW recurrent Totaal Opmerking(en) 1.4 Contextbgl 8/62

9 FICHE JOP fichenr BELMO actieid Protocol indicatiestelling gemeenschapsinstellingen 2.1 (nog) Algemeen Projecteigenaar Betrokken afdeling(en) DAG Frank Mulier SOD Datum laatste wijziging projectfiche x ITP 18/12/13 Planning x OSD startjaar 2014 VZB voorzien eindjaar 2015 %Af in 2013 x GI projectfichenummer in JOP 2013 nvt startdatum in 2014 %Af(Plan) % Af einddatum in % 0% Regelgevingsagenda - jeugdbeschermingswet Regelgevingsagenda - decreet bijzondere jeugdbijstand Regelgevingsagenda - Everbergwet Strategische beleidsdoelstellingen (SBD) SBD 3 We bouwen de hulp- en dienstverlening zo uit dat ze voldoende beschikbaar en toegankelijk is om zorg op maat te kunnen realiseren. Operationele beleidsdoelstellingen (OBD) OBD 3.3 Jeugdhulp geldt als speerpunt in mijn beleid: we willen investeren in uitbreiding, innovatie en afstemming binnen een integrale aanpak, om zo de minderjarige de hulp te kunnen bieden die aansluit bij zijn noden. Formulering in beleidsbrief 2014 / beleidsnota WVG Formulering in beheersovereenkomst (SOD en OOD) Art. 9.3 Jongerenwelzijn organiseert tegen 2015 de beveiligde opvang binnen een gewijzigd hulpverleningslandschap dat zich bezighoudt met een sterk structurerende opvang waarin de gemeenschapsinstellingen en gesloten federale centra een antwoord bieden op de vraag naar meer (na)zorg op maat en op de constante capaciteitsdruk door de differentiatie- en positioneringsoefening te finaliseren en te implementeren. Projectomschrijving Een doorgedreven modulering van het aanbod in de gemeenschapsinstellingen veronderstelt een voorafgaande indicatiestelling die op basis van een gestructureerde professionele beoordeling aan de verwijzer duidelijk maakt in welke mate een plaatsing in beveiligde opvang noodzakelijk is en zo ja, welke hulpverleningsmodules daarbinnen het meest geschikt zijn. Medewerkers Naam & voornaam Afdeling Mensdagen Frank Mulier GI 2,5 Chris Smolders GI 17,5 Managementoverleg GI GI 3 (Pedagosiche) directeurs GI GI 26 Experts extern 0 Vertegenwoordigers ITP ITP 2 Vertegenwoordigers OSD OSD 2 Rol / Taak projectleider coördinator klankbord uitvoering klankbord klankbord klankbord Belanghebbende(n) Jeugdmagistratuur 2.1 Protocol IS GI 9/62

10 FICHE Protocol indicatiestelling gemeenschapsinstellingen Planning Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af (Plan) Krijtlijnen bepalen vh ontwerpprotocol (MOF/POS, jongens/meisjes) 24 1/01/14 31/03/14 98% Krijtlijnen toetsen bij PVB en ITP 4 1/03/14 30/04/14 46% Kick-off met experts - wetenschappelijke toets vh ontwerpprotocol 8 1/04/14 30/06/14 0% Planning opstellen m.b.t. ontwikkeling ontwerpprotocol 6 1/05/14 30/06/14 0% Afstemming met alle campussen 5 1/09/14 31/12/14 0% Afstemming met verwijzers en intersectorale toegangspoort 5 1/09/14 31/12/14 0% Finaliseren ontwerpprotocol indicatiestelling GI 5 1/09/14 31/12/14 0% Opvolging uitvoering Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af Krijtlijnen bepalen vh ontwerpprotocol (MOF/POS, jongens/meisjes) Krijtlijnen toetsen bij PVB en ITP Kick-off met experts - wetenschappelijke toets vh ontwerpprotocol Planning opstellen m.b.t. ontwikkeling ontwerpprotocol Afstemming met alle campussen Afstemming met verwijzers en intersectorale toegangspoort Finaliseren ontwerpprotocol indicatiestelling GI Legistieke implicaties Wijziging jeugdbeschermingswet Wijziging decreet bijzondere jeugdbijstand Wijziging Everbergwet Timing *2016 *2016 *2016 Budgettaire implicaties Omschrijving Oorsprong middelen FJW/AJW Inzet middelen recurrent/eenmalig Jaarbedrag Totaal 2014 Opmerking(en) 2.1 Protocol IS GI 10/62

11 FICHE JOP fichenr BELMO actieid Pilootproject begeleiding De Kempen De Hutten (nog) Algemeen Projecteigenaar Betrokken afdeling(en) DAG Frank Mulier SOD Datum laatste wijziging projectfiche ITP 21/03/14 Planning OSD startjaar 2010 VZB voorzien eindjaar 2014 %Af in 2013 x GI projectfichenummer in JOP startdatum in 2014 %Af(Plan) % Af einddatum in % 18% Regelgevingsagenda - jeugdbeschermingswet Regelgevingsagenda - decreet bijzondere jeugdbijstand Regelgevingsagenda - decreet integrale jeugdhulp Strategische beleidsdoelstellingen (SBD) SBD 3 We bouwen de hulp- en dienstverlening zo uit dat ze voldoende beschikbaar en toegankelijk is om zorg op maat te kunnen realiseren. Operationele beleidsdoelstellingen (OBD) OBD 3.3 Jeugdhulp geldt als speerpunt in mijn beleid: we willen investeren in uitbreiding, innovatie en afstemming binnen een integrale aanpak, om zo de minderjarige de hulp te kunnen bieden die aansluit bij zijn noden. Formulering in beleidsbrief 2014 / beleidsnota WVG BBF pag 26 Binnen het coördinerende kader van de differentiatienota en aansluitend bij de praktijkervaringen met de behandelunit in campus De Hutten, startten we pilootprojecten gericht op een verdere modulering van het begeleidingsaanbod in alle campussen van de gemeenschapsinstellingen. Deze pilootprojecten worden in 2014 verder uitgerold. Formulering in beheersovereenkomst (SOD en OOD) Art. 9.3 Jongerenwelzijn organiseert tegen 2015 de beveiligde opvang binnen een gewijzigd hulpverleningslandschap dat zich bezighoudt met een sterk structurerende opvang waarin de gemeenschapsinstellingen en gesloten federale centra een antwoord bieden op de vraag naar meer (na)zorg op maat en op de constante capaciteitsdruk door de differentiatie- en positioneringsoefening te finaliseren en te implementeren. Projectomschrijving Binnen het aanbod begeleiding worden jongeren die normoverschrijdend gedrag vertonen opnieuw op de sporen gezet op diverse levensdomeinen: huisvesting en wonen, school/werk, inkomen en omgaan met geld, gezin, vrienden en vrije tijd, drugs- en alcoholgebruik, emotioneel welzijn, denkpatronen, vaardigheden en gedrag. In dit sterk gestructureerd aanbod staan sociaal en ervaringsgericht leren centraal. De context van de jongere wordt actief en intensief betrokken. Ook initiatieven op het vlak van herstel, zowel met betrekking tot het leven in de instelling als daarbuiten, nemen in dit aanbod een belangrijke plaats in. Het pilootproject begeleiding startte in De Kempen, De Hutten in november Medewerkers Naam & voornaam Afdeling Mensdagen Rol / Taak Frank Mulier GI 5 projectleider Magda Massoels GI 10 coördinator DO-I en managementoverleg GI GI 15 klankbord Pedagodische directeurs GI GI 10 coördinatie uitvoering Teams begeleiding De Hutten GI 54 uitvoering Chris Smolders GI 6 inhoudelijke ondersteuning Belanghebbende(n) Jeugdmagistratuur Private voorzieningen bijzondere jeugdbijstand FOD Justitie Wetenschappelijke wereld Module bgl DKDH 11/62

12 FICHE Pilootproject begeleiding De Kempen De Hutten Planning Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af (Plan) I. Afstemming met procesoverschrijdend SG onderwijs-pedagogie 8 1/03/14 30/09/14 13% I. Afstemming - campusoverschrijdend tijdens een DO-I met procesdirecteurs 6 1/06/14 30/06/14 0% I. Afstemming - intensieve context- en nazorgbegeleiding ism private partners 8 15/01/14 31/12/14 21% I. Afstemming - HCA ikv. ontw en experimenteren rond innovatie - startdag 8 10/01/14 10/01/14 100% I. Afstemming met projecten regionale K&J-psychiatrische netwerken 8 30/06/14 31/12/14 0% I. Afstemming met nieuwe structuren IJH 8 1/03/14 30/06/14 23% II. Operationalisering pilootproject bgl dmv 2-maandelijkse SG-en 40 7/01/14 31/12/14 23% II. Consolideren werkzame elementen pilootproject bgl 14 1/11/14 31/12/14 0% Opvolging uitvoering Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af I. Afstemming met procesoverschrijdend SG onderwijs-pedagogie 8 1/03/14 20% I. Afstemming - campusoverschrijdend tijdens een DO-I met procesdirecteurs 6 I. Afstemming - intensieve context- en nazorgbegeleiding ism private partners 8 15/01/14 25% I. Afstemming - HCA ikv. ontw en experimenteren rond innovatie - startdag 8 10/01/14 25% I. Afstemming met projecten regionale K&J-psychiatrische netwerken 8 1/01/14 25% I. Afstemming met nieuwe structuren IJH 8 II. Operationalisering pilootproject bgl dmv 2-maandelijkse SG-en 40 1/01/14 25% II. Consolideren werkzame elementen pilootproject bgl 14 Legistieke implicaties Wijziging jeugdbeschermingswet Wijziging decreet bijzondere jeugdbijstand Wijziging decreet integrale jeugdhulp Timing *2016 *2016 *2016 Budgettaire implicaties Omschrijving Oorsprong middelen Inzet middelen Jaarbedrag Procesbegeleiding - vormingsbudget (7000 euro afdeling - verdeelsleutel) AJW eenmalig 1.75 Totaal Opmerking(en) Opbouw processtappen: I. Afstemming II. Operationalisering pilootproject begeleiding Module bgl DKDH 12/62

13 FICHE JOP fichenr BELMO actieid Pilootproject begeleiding De Kempen De Markt (nog) Algemeen Projecteigenaar Betrokken afdeling(en) DAG Frank Mulier SOD Datum laatste wijziging projectfiche ITP 21/03/14 Planning OSD startjaar 2010 VZB voorzien eindjaar 2014 %Af in 2013 x GI projectfichenummer in JOP startdatum in 2014 %Af(Plan) % Af einddatum in % 23% Regelgevingsagenda - jeugdbeschermingswet Regelgevingsagenda - decreet bijzondere jeugdbijstand Regelgevingsagenda - decreet integrale jeugdhulp Strategische beleidsdoelstellingen (SBD) SBD 3 We bouwen de hulp- en dienstverlening zo uit dat ze voldoende beschikbaar en toegankelijk is om zorg op maat te kunnen realiseren. Operationele beleidsdoelstellingen (OBD) OBD 3.3 Jeugdhulp geldt als speerpunt in mijn beleid: we willen investeren in uitbreiding, innovatie en afstemming binnen een integrale aanpak, om zo de minderjarige de hulp te kunnen bieden die aansluit bij zijn noden. Formulering in beleidsbrief 2014 / beleidsnota WVG BBF pag 26 Binnen het coördinerende kader van de differentiatienota en aansluitend bij de praktijkervaringen met de behandelunit in campus De Hutten, startten we pilootprojecten gericht op een verdere modulering van het begeleidingsaanbod in alle campussen van de gemeenschapsinstellingen. Deze pilootprojecten worden in 2014 verder uitgerold. Formulering in beheersovereenkomst (SOD en OOD) Art. 9.3 Jongerenwelzijn organiseert tegen 2015 de beveiligde opvang binnen een gewijzigd hulpverleningslandschap dat zich bezighoudt met een sterk structurerende opvang waarin de gemeenschapsinstellingen en gesloten federale centra een antwoord bieden op de vraag naar meer (na)zorg op maat en op de constante capaciteitsdruk door de differentiatie- en positioneringsoefening te finaliseren en te implementeren. Projectomschrijving Binnen het aanbod begeleiding worden jongeren die normoverschrijdend gedrag vertonen opnieuw op de sporen gezet op diverse levensdomeinen: huisvesting en wonen, school/werk, inkomen en omgaan met geld, gezin, vrienden en vrije tijd, drugs- en alcoholgebruik, emotioneel welzijn, denkpatronen, vaardigheden en gedrag. In dit sterk gestructureerd aanbod staan sociaal en ervaringsgericht leren centraal. De context van de jongere wordt actief en intensief betrokken. Ook initiatieven op het vlak van herstel, zowel met betrekking tot het leven in de instelling als daarbuiten, nemen in dit aanbod een belangrijke plaats in. Het pilootproject begeleiding startte in De Kempen, De Hutten in november Medewerkers Naam & voornaam Afdeling Mensdagen Rol / Taak Frank Mulier GI 5 projectleider Magda Massoels GI 10 coördinator DO-I en managementoverleg GI GI 15 klankbord Pedagogische directeurs GI 10 coördinatie uitvoering Teams begeleiding De Hutten GI 104 uitvoering Chris Smolders GI 12 inhoudelijke ondersteuning Belanghebbende(n) Jeugdmagistratuur Private voorzieningen bijzondere jeugdbijstand FOD Justitie Wetenschappelijke wereld Module bgl DKDM 13/62

14 FICHE Pilootproject begeleiding De Kempen De Markt Planning Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af (Plan) I. Opstart piloot begeleiding in GI De Kempen De Markt 6 1/01/14 15/01/14 x 100% I. Analyse en beeldvorming ahv risicofactorenmethodiek 6 15/01/14 31/12/14 21% I. Sociale vaardigheden (SOVA) op maat 6 15/02/14 31/12/14 14% I. Ervaringsleren op maat 6 1/04/14 31/12/14 0% I. Installeren rondetafelgesprekken 6 15/03/14 31/12/14 5% II. Afstemming met procesoverschrijdend SG onderwijs-pedagogie 4 1/03/14 30/09/14 13% II. Afstemming - campusoverschrijdend DO-I met procesdirecteurs 2 1/06/14 30/06/14 0% II. Intensieve context- en nazorgbegeleiding ism.private partners 4 1/03/14 31/10/14 11% II. Afstemming - HCA ikv. ontw en experimenteren rond innovatie - startdag 4 10/01/14 10/01/14 100% II. Afstemming met projecten regionale kinder- en jeugdpsychiatrische netwerken 4 30/06/14 31/12/14 0% II. Afstemming met nieuwe structuren IJH 4 1/03/14 30/06/14 23% III. 2-maandelijkse stuurgroepen 90 1/01/14 31/12/14 24% III. Consolideren werkzame elementen pilootproject bgl 14 1/11/14 31/12/14 0% Opvolging uitvoering Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af I. Opstart piloot begeleiding in GI De Kempen De Markt 6 1/01/14 15/01/ % I. Analyse en beeldvorming ahv risicofactorenmethodiek 6 15/01/14 25% I. Sociale vaardigheden (SOVA) op maat 6 15/02/14 25% I. Ervaringsleren op maat 6 I. Installeren rondetafelgesprekken 6 15/03/14 10% II. Afstemming met procesoverschrijdend SG onderwijs-pedagogie 4 1/01/14 25% II. Afstemming - campusoverschrijdend DO-I met procesdirecteurs 2 II. Intensieve context- en nazorgbegeleiding ism.private partners 4 II. Afstemming - HCA ikv. ontw en experimenteren rond innovatie - startdag 4 1/01/14 25% II. Afstemming met projecten regionale kinder- en jeugdpsychiatrische netwerken 4 1/01/14 25% II. Afstemming met nieuwe structuren IJH 4 III. 2-maandelijkse stuurgroepen 90 1/01/14 25% III. Consolideren werkzame elementen pilootproject bgl 14 1/11/14 Legistieke implicaties Wijziging jeugdbeschermingswet Wijziging decreet bijzondere jeugdbijstand Wijziging decreet integrale jeugdhulp Timing *2016 *2016 *2016 Budgettaire implicaties Omschrijving Oorsprong middelen Inzet middelen Jaarbedrag Procesbegeleiding - vormingsbudget (7000 euro afdeling - verdeelsleutel) AJW eenmalig 1.75 Totaal Opmerking(en) Opbouw processtappen I. Voorbereiden opstart II. Afstemming III. Operationalisering pilootproject begeleiding Module bgl DKDM 14/62

15 FICHE JOP fichenr BELMO actieid Piloot begeleiding Ruiselede gesloten (nog) Algemeen Projecteigenaar Betrokken afdeling(en) x DAG Frank Mulier SOD Datum laatste wijziging projectfiche ITP 19/12/13 Planning OSD startjaar VZB voorzien eindjaar %Af in 2013 x GI projectfichenummer in JOP startdatum in 2014 %Af(Plan) % Af einddatum in % 0% Regelgevingsagenda - jeugdbeschermingswet Regelgevingsagenda - decreet bijzondere jeugdbijstand regelgevingsagenda - decreet integrale jeugdhulp Strategische beleidsdoelstellingen (SBD) SBD 3 We bouwen de hulp- en dienstverlening zo uit dat ze voldoende beschikbaar en toegankelijk is om zorg op maat te kunnen realiseren. Operationele beleidsdoelstellingen (OBD) OBD 3.3 Jeugdhulp geldt als speerpunt in mijn beleid: we willen investeren in uitbreiding, innovatie en afstemming binnen een integrale aanpak, om zo de minderjarige de hulp te kunnen bieden die aansluit bij zijn noden. Formulering in beleidsbrief 2014 / beleidsnota WVG BBF pag 26 Binnen het coördinerende kader van de differentiatienota en aansluitend bij de praktijkervaringen met de behandelunit in campus De Hutten, startten we pilootprojecten gericht op een verdere modulering van het begeleidingsaanbod in alle campussen van de gemeenschapsinstellingen. Deze pilootprojecten worden in 2014 verder uitgerold. Formulering in beheersovereenkomst (SOD en OOD) Art. 9.3 Jongerenwelzijn organiseert tegen 2015 de beveiligde opvang binnen een gewijzigd hulpverleningslandschap dat zich bezighoudt met een sterk structurerende opvang waarin de gemeenschapsinstellingen en gesloten federale centra een antwoord bieden op de vraag naar meer (na)zorg op maat en op de constante capaciteitsdruk door de differentiatie- en positioneringsoefening te finaliseren en te implementeren. Projectomschrijving Binnen het aanbod begeleiding worden jongeren die normoverschrijdend gedrag vertonen opnieuw op de sporen gezet op diverse levensdomeinen: huisvesting en wonen, school/werk, inkomen en omgaan met geld, gezin, vrienden en vrije tijd, drugs- en alcoholgebruik, emotioneel welzijn, denkpatronen, vaardigheden en gedrag. In dit sterk gestructureerd aanbod staan sociaal en ervaringsgericht leren centraal. De context van de jongere wordt actief en intensief betrokken. Ook initiatieven op het vlak van herstel, zowel met betrekking tot het leven in de instelling als daarbuiten, nemen in dit aanbod een belangrijke plaats in. Het pilootproject begeleiding startte in De Kempen, De Hutten in november Medewerkers Naam & voornaam Afdeling Mensdagen Frank Mulier GI 5 Patrick Defoor GI 10 Procesdirecteurs De Zande GI 10 Stuurgroep campus Ruiselede GI 15 Teams gesloten regime - staf en maatsch. Werkers gesloten regime GI 104 Chris Smolders GI 9 Stijn Staes DAG 3 Rol / Taak projectleider coördinator coördinatie uitvoering coördinatie uitvoering uitvoering inhoudelijke ondersteuning ondersteuning luik HRM Belanghebbende(n) Jeugdmagistratuur Private voorzieningen bijzondere jeugdbijstand FOD Justitie Wetenschappelijke wereld Module bgl DZR 15/62

16 FICHE Piloot begeleiding Ruiselede gesloten Planning Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af (Plan) I. Procesbegeleiding: theoretische onderbouw met externe expert 6 8/01/14 30/09/14 31% I. Lokale procesbegeleiding 6 10/02/14 31/12/14 15% I. Training equip 6 10/02/14 30/06/14 34% I. Experimenteren ifv piloot 6 10/02/14 31/12/14 15% I. Experimenteren met leergroep ifv doelgroep behandeling 6 10/02/14 31/12/14 15% II. Afstemming - procesoverschrijdend onderwijs pedagogie 4 1/01/14 30/09/14 32% II. Afstemming op DO-I over krijtlijnen 2 1/06/14 30/06/14 0% II. Intensieve context- en nazorgbegeleiding ism private partners 4 10/02/14 31/12/14 15% II. Afstemming met HCA ikv ontw en experimenteren rond innovatie 4 10/02/14 31/12/14 15% II. Afstemming - projecten regionale K&J-psychiatrische netwerken 4 10/02/14 31/12/14 15% II. Afstemming met nieuwe structuren IJH 4 1/03/14 31/12/14 9% III. Draaiboek met conceptbeschrijving 90 10/02/14 30/09/14 21% III. Toelichting relevante externe partners 14 1/10/14 31/12/14 0% III. Opstart pilootproject begeleiding in GI De Zande Ruiselede 0 31/12/14 31/12/14 x 0% Opvolging uitvoering Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af I. Procesbegeleiding: theoretische onderbouw met externe expert I. Lokale procesbegeleiding I. Training equip I. Experimenteren ifv piloot I. Experimenteren met leergroep ifv doelgroep behandeling II. Afstemming - procesoverschrijdend onderwijs pedagogie II. Afstemming op DO-I over krijtlijnen II. Intensieve context- en nazorgbegeleiding ism private partners II. Afstemming met HCA ikv ontw en experimenteren rond innovatie II. Afstemming - projecten regionale K&J-psychiatrische netwerken II. Afstemming met nieuwe structuren IJH III. Draaiboek met conceptbeschrijving III. Toelichting relevante externe partners III. Opstart pilootproject begeleiding in GI De Zande Ruiselede x Legistieke implicaties Wijziging jeugdbeschermingswet Wijziging decreet bijzondere jeugdbijstand Wijziging decreet integrale jeugdhulp Timing *2016 *2016 *2016 Budgettaire implicaties Omschrijving Oorsprong middelen Inzet middelen Jaarbedrag Procesbegeleiding - vormingsbudget (7000 euro afdeling - verdeelsleutel) AJW eenmalig 1.75 Totaal Opmerking(en) Opbouw processtappen: I. Voorbereiden opstart II. Afstemming III. Operationalisering pilootproject begeleiding Module bgl DZR 16/62

17 FICHE JOP fichenr BELMO actieid Pilootproject begeleiding Beernem (nog) Algemeen Projecteigenaar Betrokken afdeling(en) x DAG Frank Mulier SOD Datum laatste wijziging projectfiche ITP (Datum van de laatste wijziging in te vullen) Planning OSD startjaar 2010 VZB voorzien eindjaar 2014 %Af in 2013 x GI projectfichenummer in JOP startdatum in 2014 %Af(Plan) % Af einddatum in % 0% Regelgevingsagenda - jeugdbeschermingswet Regelgevingsagenda - decreet bijzondere jeugdbijstand Regelgevingsagenda - decreet integrale jeugdhulp Strategische beleidsdoelstellingen (SBD) SBD 3 We bouwen de hulp- en dienstverlening zo uit dat ze voldoende beschikbaar en toegankelijk is om zorg op maat te kunnen realiseren. Operationele beleidsdoelstellingen (OBD) OBD 3.3 Jeugdhulp geldt als speerpunt in mijn beleid: we willen investeren in uitbreiding, innovatie en afstemming binnen een integrale aanpak, om zo de minderjarige de hulp te kunnen bieden die aansluit bij zijn noden. Formulering in beleidsbrief 2014 / beleidsnota WVG BBF pag 26 Binnen het coördinerende kader van de differentiatienota en aansluitend bij de praktijkervaringen met de behandelunit in campus De Hutten, startten we pilootprojecten gericht op een verdere modulering van het begeleidingsaanbod in alle campussen van de gemeenschapsinstellingen. Deze pilootprojecten worden in 2014 verder uitgerold. Formulering in beheersovereenkomst (SOD en OOD) Art. 9.3 Jongerenwelzijn organiseert tegen 2015 de beveiligde opvang binnen een gewijzigd hulpverleningslandschap dat zich bezighoudt met een sterk structurerende opvang waarin de gemeenschapsinstellingen en gesloten federale centra een antwoord bieden op de vraag naar meer (na)zorg op maat en op de constante capaciteitsdruk door de differentiatie- en positioneringsoefening te finaliseren en te implementeren. Projectomschrijving Binnen het aanbod begeleiding worden jongeren die normoverschrijdend gedrag vertonen opnieuw op de sporen gezet op diverse levensdomeinen: huisvesting en wonen, school/werk, inkomen en omgaan met geld, gezin, vrienden en vrije tijd, drugs- en alcoholgebruik, emotioneel welzijn, denkpatronen, vaardigheden en gedrag. In dit sterk gestructureerd aanbod staan sociaal en ervaringsgericht leren centraal. De context van de jongere wordt actief en intensief betrokken. Ook initiatieven op het vlak van herstel, zowel met betrekking tot het leven in de instelling als daarbuiten, nemen in dit aanbod een belangrijke plaats in. Het pilootproject begeleiding startte in De Kempen, De Hutten in november Medewerkers Naam & voornaam Afdeling Mensdagen Rol / Taak Frank Mulier GI 5 projectleider Patrick Defoor GI 10 coördinator Procesdirecteurs De Zande GI 10 coördinatie uitvoering Stuurgroep campus Beernem GI 15 organisatie uitvoering Teams gesloten regime, staf + maatsch. Werkers gesloten regime GI 104 uitvoering Chris Smolders GI 9 inhoudelijke ondersteuning Stijn Staes DAG 3 ondersteuning luik HRM Belanghebbende(n) Jeugdmagistratuur Private voorzieningen bijzondere jeugdbijstand FOD Justitie Wetenschappelijke wereld Module bgl DZB 17/62

18 FICHE Pilootproject begeleiding Beernem Planning Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af (Plan) I. Procesbegeleiding: theoretische onderbouw met externe expert 5 6/01/14 30/09/14 31% I. Lokale procesbegeleiding 15 10/02/14 31/12/14 15% I. Experimenteren ifv piloot 5 10/02/14 31/12/14 15% I. Experimenteren met leergroep ifv doelgroep behandeling 5 10/02/14 31/12/14 15% II. Afstemming - procesoverschrijdend onderwijs pedagogie 5 1/01/14 30/09/14 32% II. Afstemming op DO-I over krijtlijnen 5 1/06/14 30/06/14 0% II. Intensieve context- en nazorgbegeleiding ism private partners 5 10/02/14 31/12/14 15% II. Afstemming - projecten regionale K&J-psychiatrische netwerken 5 10/02/14 31/12/14 15% II. Afstemming met nieuwe structuren IJH 2 1/03/14 31/12/14 9% III. Draaiboek met conceptbeschrijving 90 10/02/14 30/09/14 21% III. Toelichting relevante externe partners 14 1/10/14 31/12/14 0% III. Opstart pilootproject begeleiding in GI De Zande Beernem 0 31/12/14 31/12/14 x 0% Opvolging uitvoering Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af I. Procesbegeleiding: theoretische onderbouw met externe expert I. Lokale procesbegeleiding I. Experimenteren ifv piloot I. Experimenteren met leergroep ifv doelgroep behandeling II. Afstemming - procesoverschrijdend onderwijs pedagogie II. Afstemming op DO-I over krijtlijnen II. Intensieve context- en nazorgbegeleiding ism private partners II. Afstemming - projecten regionale K&J-psychiatrische netwerken II. Afstemming met nieuwe structuren IJH III. Draaiboek met conceptbeschrijving III. Toelichting relevante externe partners III. Opstart pilootproject begeleiding in GI De Zande Beernem x Legistieke implicaties Wijziging jeugdbeschermingswet Wijziging decreet bijzondere jeugdbijstand Wijziging decreet integrale jeugdhulp Timing *2016 *2016 *2016 Budgettaire implicaties Omschrijving Oorsprong middelen Inzet middelen Jaarbedrag Procesbegeleiding - vormingsbudget (7000 euro afdeling - verdeelsleutel) AJW eenmalig 1.75 Totaal Opmerking(en) Opbouw processtappen: I. Voorbereiden opstart II. Afstemming III. Operationalisering pilootproject begeleiding Module bgl DZB 18/62

19 FICHE JOP fichenr BELMO actieid Pilootproject behandeling gemeenschapsinstelling (nog) Algemeen Projecteigenaar Betrokken afdeling(en) DAG Frank Mulier SOD Datum laatste wijziging projectfiche ITP 21/03/14 Planning OSD startjaar 2007 x VZB voorzien eindjaar 2014 %Af in 2013 x GI projectfichenummer in JOP startdatum in 2014 %Af(Plan) % Af einddatum in % 19% Regelgevingsagenda - jeugdbeschermingswet Regelgevingsagenda - decreet bijzondere jeugdbijstand Regelgevingsagenda - decreet integrale jeugdhulp Strategische beleidsdoelstellingen (SBD) SBD 3 We bouwen de hulp- en dienstverlening zo uit dat ze voldoende beschikbaar en toegankelijk is om zorg op maat te kunnen realiseren. Operationele beleidsdoelstellingen (OBD) OBD 3.3 Jeugdhulp geldt als speerpunt in mijn beleid: we willen investeren in uitbreiding, innovatie en afstemming binnen een integrale aanpak, om zo de minderjarige de hulp te kunnen bieden die aansluit bij zijn noden. Formulering in beleidsbrief 2014 / beleidsnota WVG BBF pag 26 Binnen het coördinerende kader van de differentiatienota en aansluitend bij de praktijkervaringen met de behandelunit in campus De Hutten, startten we pilootprojecten gericht op een verdere modulering van het begeleidingsaanbod in alle campussen van de gemeenschapsinstellingen. Deze pilootprojecten worden in 2014 verder uitgerold. Formulering in beheersovereenkomst (SOD en OOD) Art. 9.3 Jongerenwelzijn organiseert tegen 2015 de beveiligde opvang binnen een gewijzigd hulpverleningslandschap dat zich bezighoudt met een sterk structurerende opvang waarin de gemeenschapsinstellingen en gesloten federale centra een antwoord bieden op de vraag naar meer (na)zorg op maat en op de constante capaciteitsdruk door de differentiatie- en positioneringsoefening te finaliseren en te implementeren. Projectomschrijving Het aanbod 'behandeling' wordt gereserveerd voor een beperkte groep jongeren wier deviant gedrag chronisch en/of geleidelijk aan steeds complexer, ernstiger en/of gewelddadiger is geworden. Ze lopen vast op verschillende levensdomeinen tegelijkertijd en zijn vanuit negatieve ervaringen in een neerwaartse spiraal terechtgekomen. De vorige begeleiding is vastgelopen en/of men ziet voorlopig geen uitweg meer. Het aanbod 'begeleiding' is ontoereikend om deze doelgroep te bereiken en in beweging te zetten. Het aanbod 'behandeling' geeft hierop een antwoord door het thema reciprociteit sterk te verankeren in haar aanbod. Slechts door terug te geven, door op een sociaal constructieve manier gewicht in de schaal te leggen, kan de balans van geven en nemen worden hersteld en de herintrede in de samenleving voorbereid. Dit pilootproject behandeling loopt sinds 2007 maar is in constante evolutie. Medewerkers Naam & voornaam Afdeling Mensdagen Rol / Taak Frank Mulier GI 2,5 projectleider Magda Massoels GI 5 coördinator Managementoverleg GI GI 5 klankbord Pedagogische directeurs GI GI 15 uitvoering David De Brouwere VZB 2 onderhandeling reconversie capaciteit Belanghebbende(n) Jeugdmagistratuur Private voorzieningen bijzondere jeugdbijstand FOD Justitie Wetenschappelijke wereld Module behandeling GI 19/62

20 FICHE Pilootproject behandeling gemeenschapsinstelling Planning Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af (Plan) Afstemming tussen campussen/processen ifv modulair aanbod 10 1/01/14 31/12/14 24% Experimenteren met programma-elementen in De Zande 5 10/02/14 1/12/14 16% Beschrijving vh modulair aanbod vh pilootproject behandeling in GI 1,5 1/12/14 31/12/14 x 0% Consolideren nazorg/vervolghulp partners Limburg en Vl.Brabant 3 1/01/14 31/08/14 36% Experimenteren met samenwerking externe partners 5 1/09/14 31/12/14 0% Afstemmen HCA ikv. ontwikkeling en experimenteren rond innovatie 5 1/01/14 31/12/14 24% Opvolging uitvoering Processtappen en resultaten Mensdagen Startdatum Einddatum ntjw Belmo %Af Afstemming tussen campussen/processen ifv modulair aanbod 10 Experimenteren met programma-elementen in De Zande 5 Beschrijving vh modulair aanbod vh pilootproject behandeling in GI 1,5 x Consolideren nazorg/vervolghulp partners Limburg en Vl.Brabant 3 1/01/14 15/03/14 100% Experimenteren met samenwerking externe partners 5 1/02/14 25% Afstemmen HCA ikv. ontwikkeling en experimenteren rond innovatie 5 15/01/14 25% Legistieke implicaties Wijziging jeugdbeschermingswet Wijziging decreet bijzondere jeugdbijstand Wijziging decreet integrale jeugdhulp Timing *2016 *2016 *2016 Budgettaire implicaties Omschrijving Oorsprong middelen Inzet middelen Jaarbedrag Totaal 2014 Opmerking(en) Module behandeling GI 20/62

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG Stefaan VIAENE Johan PEETERS 30 maart 2007 1 A. CONTEXT VAN HET PROJECT - Doelstelling 32 van het Globaal Plan bepaalt: We geven

Nadere informatie

PERS MAP. Jongerenwelzijn

PERS MAP. Jongerenwelzijn PERS MAP Jongerenwelzijn INHOUD PERSMAP Jongerenwelzijn begeleidt jongeren in een problematische opvoedingssituatie (POS) en jongeren die een als misdrijf omschreven feit (MOF) hebben gepleegd. WAT IS

Nadere informatie

Jongerenwelzijn: Gemeenschapsinstelling De Zande

Jongerenwelzijn: Gemeenschapsinstelling De Zande Jongerenwelzijn: Gemeenschapsinstelling De Zande Campus Bernem: Sint-Andreaslaan 5 8730 Beernem Campus Ruiselede: Bruggesteenweg 130 8755 Ruiselde Contactpersoon Patrick Defoor Telefoonnummer (051) 65

Nadere informatie

Waarden in Jongerenwelzijn MOVI colloquium

Waarden in Jongerenwelzijn MOVI colloquium Waarden in Jongerenwelzijn MOVI colloquium Stefaan Van Mulders I administrateur-generaal 3 december 2012 I Mechelen beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin Minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

De sociale plattegrond

De sociale plattegrond De sociale plattegrond Sector: Agentschap Jongerenwelzijn Spreker: Tom Elen (Agentschap Jongerenwelzijn) H1 - Opdracht Agentschap Jongerenwelzijn (beleidsdomein = WVG) Afdeling Preventie- en Verwijzersbeleid

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Kinderbijslag

Hoofdstuk 7 Kinderbijslag Hoofdstuk 7 Kinderbijslag www.vlaanderen.be/welzijnengezondheid Inhoud 1 Situering... 3 2 De typemodules die een effect hebben op de kinderbijslag... 3 3 Effect op de 2/3 kinderbijslag... 4 3.1 Bij de

Nadere informatie

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen nota nota aan de Dienst Voogdij, federale overheidsdienst Justitie datum 1 maart 2014 uw kenmerk naam lijnmanager Lucien Rahoens naam auteur Virna Saenen onderwerp toepassing van het decreet Integrale

Nadere informatie

Contextbegeleiding laagintensief

Contextbegeleiding laagintensief Contextbegeleiding laagintensief Functie Omschrijving Status Code Begeleiding De laagdrempelige, laagintensieve, mobiele begeleiding van de minderjarige en alle relevante betrokkenen uit zijn gezins en

Nadere informatie

Conceptnota. Contouren en plan van aanpak voor een Vlaams beleid inzake een gedifferentieerde aanpak van jeugddelinquentie

Conceptnota. Contouren en plan van aanpak voor een Vlaams beleid inzake een gedifferentieerde aanpak van jeugddelinquentie DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Conceptnota Betreft: Contouren en plan van aanpak voor een Vlaams beleid inzake een gedifferentieerde aanpak van jeugddelinquentie 1. Situering

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe in Vlaanderen Het vernieuwde landschap aan de hand van casussen Hulpvrager Minderjarige-ouders-contexT BREDE INSTAP Rechtstreeks toegankelijke Jeugdhulp buiten toep.

Nadere informatie

Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015. Mia Claes UCLL

Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015. Mia Claes UCLL Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015 Mia Claes UCLL Hulp continuïteit waarborgen Op een gepaste wijze omgaan met verontrusting Tijdige toegang tot de jeugdhulp Voorzien in een aanbod crisisjeugd

Nadere informatie

Afspraak: De leden van het expertiseplatform bekijken deze informatie op de website. Bespreking onderzoeksopdrachten (vast agendapunt)

Afspraak: De leden van het expertiseplatform bekijken deze informatie op de website. Bespreking onderzoeksopdrachten (vast agendapunt) verslag Expertiseplatform Jeugdzorg datum 2 maart 2015 lokaal 10.53 refertenummers aanwezig Joost Bronselaer - David Debrouwere- Eddy Van den Hove Els Meert Chris Smolders Martine Van Geyt (STEunpunt aww)

Nadere informatie

Aanbod Bijzondere Jeugdbijstand (BJB)

Aanbod Bijzondere Jeugdbijstand (BJB) Aanbod Bijzondere Jeugdbijstand (BJB) Té-jongeren : intersectorale zoektocht, 27 november 2012 Vooraf Werking BJB wordt bepaald door het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand Typisch

Nadere informatie

WIE? Aanmelden bij de toegangspoort. Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen. Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster

WIE? Aanmelden bij de toegangspoort. Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen. Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster Aanmelden bij de toegangspoort WIE? Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster 3 type aanmelders: jeugdhulpaanbieders uit RTJ of NRTJ jeugdhulpaanbieders buiten

Nadere informatie

Sint-Franciscus Roosdaal

Sint-Franciscus Roosdaal Sint-Franciscus Roosdaal Najaar 2010: oproep VAPH Bespreking op coördinatoren niveau en stafniveau: moeten we hier wel in stappen Hele proces van minder is meer nog bezig Op sommige plaatsen al wel verlichting

Nadere informatie

Typemodules handicap: koppeling met bestaande zorgvormen binnen het VAPH

Typemodules handicap: koppeling met bestaande zorgvormen binnen het VAPH Omzendbrief IJH 2014/1 10 februari 2014 Gericht aan de multidisciplinaire teams; Gericht aan de voorzieningen die zich richten tot minderjarigen; Gericht aan de contactpersonen zorgregie. VRAGEN NAAR:

Nadere informatie

Het nieuwe hulpverleningslandschap

Het nieuwe hulpverleningslandschap Het nieuwe hulpverleningslandschap Integrale jeugdhulp 1 Hilde Vanautgaerden VCLB Leuven 29/04/2015 Hoe was het voor 1 maart 2014 VAPH Jongerenwelzijn Gezondheidszorg & Welzijnswerk MDV door erkende dienst

Nadere informatie

Contextbegeleiding. 1. Identificatie. Functie Begeleiding

Contextbegeleiding. 1. Identificatie. Functie Begeleiding Contextbegeleiding Functie Begeleiding Omschrijving De breedsporige ondersteuning van de minderjarige en alle relevante betrokkenen uit zijn gezins en opvoedingsmilieu en andere belangrijke levensdomeinen.

Nadere informatie

De Leemwinning. toelichting. Info-avond oktober 2015. Jeugdzorg Emmaüs 1

De Leemwinning. toelichting. Info-avond oktober 2015. Jeugdzorg Emmaüs 1 De Leemwinning toelichting Info-avond oktober 2015 Jeugdzorg Emmaüs 1 Inhoud - Doelgroep - Accenten in de werking - Begeleidingsfasen - Personeel - overzicht - functieomschrijvingen - praktische info -

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Administratief medewerker

Functiebeschrijving: Administratief medewerker Functiebeschrijving: Administratief medewerker Wij zoeken een enthousiaste administratief medewerker! (contract bepaalde duur 1 jaar, mogelijk verlengbaar) 1. Context van de functie 1.1. Jongerenwelzijn

Nadere informatie

Een korte rondleiding door Martine Puttaert. Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant

Een korte rondleiding door Martine Puttaert. Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant Een korte rondleiding door Martine Puttaert Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant Integrale Jeugdhulp (IJH) Historiek Wat is IJH? Wie is betrokken? Werkingsprincipes Structuur, opdrachten en thema s Concrete

Nadere informatie

Afstemming GGZ en Welzijn. OPZ GEEL 5 december 2013

Afstemming GGZ en Welzijn. OPZ GEEL 5 december 2013 Afstemming GGZ en Welzijn OPZ GEEL 5 december 2013 Jeugdhulpverlening in beweging Nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen Vlaams en federaal Effectuering art.11 ziekenhuiswet ( netwerk van zorgvoorzieningen

Nadere informatie

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 Regeerakkoord 2014-2019 We verminderen

Nadere informatie

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Kind en Gezin èn Agentschap Jongerenwelzijn? Kind en Gezin en Agenschap Jongerenwelzijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1

Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1 1 Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

JAARPLAN 2014 Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 25 april 2014

JAARPLAN 2014 Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 25 april 2014 VZW Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek Koning Albert II-laan 35 bus 30 1030 Brussel Ondernemingsnummer: 0548.718.607 HOOFDSTUK I. BASIS JAARPLAN 2014 Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 25 april

Nadere informatie

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk 08/05/2009 HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder : 1 algemeen

Nadere informatie

Het experimenteel modulair kader. Handleiding registratiesysteem het modulair kwartaal

Het experimenteel modulair kader. Handleiding registratiesysteem het modulair kwartaal Het experimenteel modulair kader Handleiding registratiesysteem het modulair kwartaal 1. Inleiding Gedurende het MFC experiment werden de individuele trajecten van jongeren geregistreerd, om op deze manier

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

Verzoekschrift over de pleegzorg van kinderen met een handicap

Verzoekschrift over de pleegzorg van kinderen met een handicap Advies Verzoekschrift over de pleegzorg van kinderen met een handicap Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke kansen. Verzoekschrift van 19 december 2003 over de pleegzorg van kinderen met een

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3

Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3 Hoofdstuk 6 IRPC Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3 1.1 Situering...3 1.2 Opdracht...3 1.3 Samenstelling...3 1.4 Werking...4

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Chauffeur

Functiebeschrijving: Chauffeur Functiebeschrijving: Chauffeur Graad: Technisch Hoofdassistent (D2) Functiefamilie Praktisch uitvoerende functies 1. Context van de functie 1.1. Waarden van de Vlaamse overheid De Vlaamse overheid is een

Nadere informatie

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak Integrale Jeugdhulp Regio Vlaams-Brabant en Brussel SAMENSPRAAK Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak -Herhaling startdagen 2011 op algemene vraag van de voorzieningen-

Nadere informatie

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inspiratiedag Kinderopvang VVSG 2 april 2015 Sylvia Walravens Stafmedewerker afdeling Kinderopvang Historische context Inclusieve opvang binnen Kind

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Samenwerken met jeugdhulpregie. in de intersectorale toegangspoort

Samenwerken met jeugdhulpregie. in de intersectorale toegangspoort Samenwerken met jeugdhulpregie in de intersectorale toegangspoort HULPVRAGER MINDERJARIGE-OUDERS-CONTEXT Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Toegangspoort IRPC MDT BREDE INSTAP Jeugdhulp buiten toep.

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 11. Inleiding 15. Hoofdstuk 1: Orthopedagogische werkvelden in beweging: nieuwe uitdagingen vragen aangepaste antwoorden

INHOUD. Woord vooraf 11. Inleiding 15. Hoofdstuk 1: Orthopedagogische werkvelden in beweging: nieuwe uitdagingen vragen aangepaste antwoorden Woord vooraf 11 Inleiding 15 Hoofdstuk 1: Orthopedagogische werkvelden in beweging: nieuwe uitdagingen vragen aangepaste antwoorden 19 1. Inleiding 19 2. De organisatie van de zorg onder vuur 21 3. Het

Nadere informatie

Evoluties binnen zorgvernieuwing

Evoluties binnen zorgvernieuwing Evoluties binnen zorgvernieuwing 9 januari 2014 JOS THEUNIS AFDELINGSHOOFD ZORG VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Multifunctionele centra (MFC) en Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM)

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Bisconceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering 1.1. Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Op de agenda van het sectoraal directiecomité

Op de agenda van het sectoraal directiecomité Blik op de maand april 2009 In het verbond Op 8 mei manifesteren we in Brussel voor een meerjarenplan voor onze sector : Betoging voor: Recht op ondersteuning Zorgvernieuwing Een voldoende, kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISHULP : KRAAMZORG

DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISHULP : KRAAMZORG Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Modules in vzw Beaufort

Modules in vzw Beaufort Modules in vzw Beaufort Indigo, vroeger cat 1 begeleidingstehuis voor 45 jongeren, 0-21 jaar, sinds 2013: 42 verblijfsmodules + 45 modules Contextbegeleiding (CB) Epsilon, vroeger dagcentrum Lokeren, 10

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

laagintensieve ondersteuningsmodule laagintensieve directieve module breedsporige module Informatiebrochure Ouders Informatiebrochure Ouders

laagintensieve ondersteuningsmodule laagintensieve directieve module breedsporige module Informatiebrochure Ouders Informatiebrochure Ouders CONTEXTBEGELEIDING VIZIER laagintensieve ondersteuningsmodule laagintensieve directieve module breedsporige module Informatiebrochure Ouders Informatiebrochure Ouders Wegwijs in de brochure In deze infobrochure

Nadere informatie

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 I N H O U D INHOUD 5 INLEIDING 13 HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 2. De lokale overheid 22 3. De Vlaamse overheid

Nadere informatie

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande Martin Ruebens Secretaris-generaal Departement Kanselarij en Bestuur

Nadere informatie

Info avond. Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be

Info avond. Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be Info avond Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be SAMENWERKINGSVERBAND Open Gezin Open Thuis Open Haard Opvang Dienst Gezinsplaatsing

Nadere informatie

Samenwerking Ondersteunen in Pleegzorg (SOP)

Samenwerking Ondersteunen in Pleegzorg (SOP) Samenwerking Ondersteunen in Pleegzorg (SOP) Studiedag Pleegzorg anno 2014 drs. Marijke Robberechts Prof. dr. Johan Vanderfaeillie 5-12-2013 pag. 1 Inhoudstafel Inleiding: samenwerking in pleegzorg Project

Nadere informatie

De moeizame zoektocht naar hulpverlening op maat in de Bijzondere Jeugdbijstand:

De moeizame zoektocht naar hulpverlening op maat in de Bijzondere Jeugdbijstand: De moeizame zoektocht naar hulpverlening op maat in de Bijzondere Jeugdbijstand: Onderzoek naar onevenwichten tussen vraag en aanbod in de provincie Antwerpen. Stephanie Peeters, Thérèse Jacobs en Kristel

Nadere informatie

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende het algemeen welzijnswerk HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Artikel 2 In dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

Jeugdzorg in ontwikkeling

Jeugdzorg in ontwikkeling Jeugdzorg in ontwikkeling Prof. Dr. J. Vanderfaeillie De Maeyer Skrållan Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen Vakgroep Klinische en Levenslooppsychologie 21-2-2014 pag. 2 Inhoud Aanleiding voor

Nadere informatie

EN DE INTER SECTORALE TOEGANGSPOORT

EN DE INTER SECTORALE TOEGANGSPOORT EN DE INTER SECTORALE TOEGANGSPOORT 2 TOEGANGSPOORT Inleiding Samen met een hulpverlener diende je bij de toegangspoort een aanvraag in voor hulpverlening. In deze brochure leggen we uit hoe de toegangspoort

Nadere informatie

Nieuw decreet Integrale Jeugdhulp : onze mening 12 september 2012

Nieuw decreet Integrale Jeugdhulp : onze mening 12 september 2012 Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be Nieuw decreet Integrale Jeugdhulp : onze

Nadere informatie

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015)

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015) De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken (West4work 3/11/2015) Controle en sanctionering Visie activeringsbeleid en inkanteling controle Bemiddelen(*) = dé centrale opdracht voor VDAB (en partners)

Nadere informatie

Programmasporen 2014-2018

Programmasporen 2014-2018 Programmasporen 2014-2018 Statutaire doelstelling: ARTIKEL 3, De vereniging heeft tot doel overleg en samenwerking tussen de O.C.M.W. s, de gemeentebesturen, de private en publieke actoren in de regio

Nadere informatie

VOORAF. Brussel, 15 januari 2003 MD 120502

VOORAF. Brussel, 15 januari 2003 MD 120502 1. ADVIES VAN DE SERV EN DE SECTORIËLE COMMISSIE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSZORG OVER HET ONTWERP VAN DECREET BETREFFENDE DE KWALITEIT VAN DE GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSVOORZIENINGEN Brussel, 15 januari 2003

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

Link tussen pleegzorg en GGZ Samenwerking op vlak van

Link tussen pleegzorg en GGZ Samenwerking op vlak van Link tussen pleegzorg en GGZ Samenwerking op vlak van Onderzoek-en indicatiestelling psychotherapeutische ondersteuning Psychopedagogische ondersteuning johan.ieven@centrumpleegzorg.be 1 Context van pleegzorg

Nadere informatie

Deel 1: Beschrijving van ons aanbod

Deel 1: Beschrijving van ons aanbod 1 / 5 Deel 1: Beschrijving van ons aanbod Jeugdzorg biedt als observatie- en behandelingscentrum hulp aan voor 96 minderjarigen, tussen 3 en 18 jaar (instroomleeftijd). Er dient minstens een ernstig vermoeden

Nadere informatie

De erkenning en financiering van intersectorale M.D.T. s

De erkenning en financiering van intersectorale M.D.T. s De erkenning en financiering van intersectorale M.D.T. s De erkenning en financiering van intersectorale M.D.T. s... 1 1. Het toepassingsgebied van de erkenning als multidisciplinair team in het raam van

Nadere informatie

Teamverantwoordelijke team administratie

Teamverantwoordelijke team administratie Functiebeschrijving Teamverantwoordelijke team administratie Graad: leidinggevend hoofdmedewerker Functiefamilie operationeel leidinggeven 1. Context van de functie 1.1. Waarden van de Vlaamse overheid

Nadere informatie

JIJ EN DE JEUGD RECHT BANK

JIJ EN DE JEUGD RECHT BANK JIJ EN DE JEUGD RECHT BANK JIJ EN DE JEUGDRECHTBANK / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over de gerechtelijke jeugdhulp. We leggen uit hoe de gerechtelijke jeugdhulp werkt, hoe je er terecht

Nadere informatie

Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26

Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26 Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26 Intrafamilaal geweld: provincies slaan brug tussen federale en Vlaamse overheid Intrafamiliaal geweld is een groot maatschappelijk

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden

Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden 27 november 2012 Catherine T Joens Coördinator zorgregie OVL en WVL Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap cel zorgregie 1 Individueel traject van persoon

Nadere informatie

Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s. CKG s

Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s. CKG s Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s Decreet rechtspositie van de minderjarige CKG s MB 10 juni 2003 betreffende de kwaliteitszorg

Nadere informatie

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG 2 JIJ EN HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum jeugdzorg. We leggen uit wat het

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING JURIDISCHE WENSDROOM OF RECHTSILLUSIE? WERKGROEP WELZIJN 7 februari 2014

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING JURIDISCHE WENSDROOM OF RECHTSILLUSIE? WERKGROEP WELZIJN 7 februari 2014 INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING JURIDISCHE WENSDROOM OF RECHTSILLUSIE? WERKGROEP WELZIJN 7 februari 2014 Isabelle Van Vreckem Departement WVG (Vlaamse overheid) Interbestuurlijke relaties VL-provincies

Nadere informatie

Informatiemoment Grote lijnen van een nieuw CULTUREEL- ERFGOEDDECREET TOELICHTING KVS 30.05.2016

Informatiemoment Grote lijnen van een nieuw CULTUREEL- ERFGOEDDECREET TOELICHTING KVS 30.05.2016 Informatiemoment Grote lijnen van een nieuw CULTUREEL- ERFGOEDDECREET TOELICHTING KVS 30.05.2016 WELKOM en PROGRAMMA Karen Jacobs Conceptnota Duurzame CE-werking 2015-2016 participatief traject ter voorbereiding

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Johan Hellings voorzitter Zorgvernieuwingsplatform ViA Ronde Tafel, Brussel, 18 februari 2013 Flanders Care Bredere kader = Gekaderd in doorbraak warme samenleving

Nadere informatie

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) De Hummeltjes

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) De Hummeltjes Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) De Hummeltjes Wat is een CKG? Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (IVA Kind en Gezin) Mobiele begeleiding Ambulante begeleiding Residentiële

Nadere informatie

Het hulpaanbod in modules

Het hulpaanbod in modules Het hulpaanbod in modules Anno 1998: Werkvormen PRO Erkenning en subsidiering per type voorziening Eenvoudig: de voorziening bepaalt het aanbod CONTRA De ingang tot de jeugdhulp bepaalt het hulptraject

Nadere informatie

Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1

Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1 Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Lokale coördinatoren opvoedingsondersteuning en lokaal

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de problematiek van personen met een auditieve handicap

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de problematiek van personen met een auditieve handicap VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE betreffende de problematiek van personen met een auditieve handicap Het Vlaams Parlement, gelet op 1 artikel 13 van de geconsolideerde versie van het Verdrag tot oprichting van

Nadere informatie

Vacature coördinator Rungproject

Vacature coördinator Rungproject Vacature coördinator Rungproject 26.06.07 Het Rungproject is een nieuw initiatief dat herstelgerichte hulp biedt aan jongeren in de bijzondere jeugdbijstand die weglopen (overwegen) en hun omgeving. Het

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: CKG Spreker: Arnold Schaek (CKG Open Poortje) Situering van CKG s in het hulpverleningslandschap www.ckg.be 1 1. De CKG sector wordt gesubsidieerd door KIND EN GEZIN (www.ckg.be)

Nadere informatie

Departement Welzijn Volksgezondheid & Gezin. Samen bouwen aan beleid en zorg

Departement Welzijn Volksgezondheid & Gezin. Samen bouwen aan beleid en zorg Departement Welzijn Volksgezondheid & Gezin Samen bouwen aan beleid en zorg Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Vlaamse minister Strategische adviesraad voor het Vlaamse welzijns-, gezondheids-

Nadere informatie

Van nu tot aan de persoonsvolgende financiering

Van nu tot aan de persoonsvolgende financiering Van nu tot aan de persoonsvolgende financiering Project Implementatie PVF: stand van zaken, tijdspad en planning Toelichting Zorgbemiddelingsvergadering VBB 3 december 2015 Ann Van den Abbeele Projectleider

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

De intake meerderjarigen

De intake meerderjarigen De intake meerderjarigen Blijdorp vzw Visie- en Beleidsteksten Kwaliteitshandboek -: 2.. Gebruikers / 2.1 Opnames en doorverwijzingen / 2.1.1 Visie en Beleid Beoordeeld en goedgekeurd: SA 18/11/2013 Geldigheidsdatum:

Nadere informatie

Het werken met en gebruiken van het A-document

Het werken met en gebruiken van het A-document Het werken met en gebruiken van het A-document Intersectorale toegangspoort Voor vragen naar Niet Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp Twee stappen in de beoordeling van de aanvraag Indicatiestelling Jeugdhulpregie

Nadere informatie

Daidalos vzw. Veiligheidsondersteunend beleid

Daidalos vzw. Veiligheidsondersteunend beleid Daidalos vzw Veiligheidsondersteunend beleid Daidalos vzw: Situering Voorziening Bijzondere Jeugdbijstand Mobiele/ semi-ambulante hulpverlening bij Problematische opvoedingssituaties (POS): hoofdzakelijk

Nadere informatie

Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking

Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking Doel van de functie Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking De medewerker pedagogische cel coördineert ook de EVC- en EVK-procedure en ziet toe op de correcte afhandeling van de aanvragen. Ook

Nadere informatie

Toezicht in de buitenschoolse opvang Wat na 1 april 2014? Inhoud

Toezicht in de buitenschoolse opvang Wat na 1 april 2014? Inhoud Toezicht in de buitenschoolse opvang Wat na 1 april 2014? Inspiratiedag VVSG BKO 20 maart 2014 Inhoud Situering Zorginspectie binnen het landschap van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wie zijn we? wat

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Doelgroepen B Code: Doelgroepen B Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal: Nederlands Lector(en):

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

TRAJECT. Nice to have of pure noodzaak?

TRAJECT. Nice to have of pure noodzaak? TRAJECT Nice to have of pure noodzaak? Inhoud Wie zijn wij? Waarom hadden wij TRAJECT nodig? Hoe gebruiken we TRAJECT? Enkele concrete illustraties Aanbevelingen Wie zijn wij? Onze visie en opdracht De

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Informaticus

Functiebeschrijving: Informaticus Functiebeschrijving: Informaticus Graad: Informaticus Functiefamilie organisatie ondersteunende functies 1. Context van de functie 1.1. Waarden van de Vlaamse overheid De Vlaamse overheid is een open en

Nadere informatie

Het verslag van het overleg van 7 mei ll. wordt goedgekeurd.

Het verslag van het overleg van 7 mei ll. wordt goedgekeurd. , Verslag Intervisiegroep werknemers EMK datum 5 juli 2013 lokaal 0.11 refertenummers 2013/2 aanwezig Vakbonden en vertegenwoordigers vakbonden uit voorzieningen Lieven Blomme, LBC-NVK Tom Corrigan, BBTK

Nadere informatie

Dagcentrum de Teuten

Dagcentrum de Teuten Dagcentrum de Teuten Dagcentrum De Teuten ons aanbod 2014 Dagcentrum de Teuten is een dagcentrum voor multi-modale gezins- en jongerenbegeleiding. Opgestart 1991 Gelegen: Koning Leopoldlaan 26, 3920 Lommel

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie