Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organisatie 2.1 Missie Visie Organogram Bedrijfscultuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organisatie 2.1 Missie. 4 2.2 Visie. 4 2.4 Organogram 2011. 5 2.4 Bedrijfscultuur"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG

2 Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organisatie 2.1 Missie Visie Organogram Bedrijfscultuur De rol van de gesprekspartner/adviseur Communicatie Fondswerving 7 3 Belangrijkste activiteiten in 2011kort beschreven Korte vooruitblik richting Bijlagen Financiële verslag Financiele prognose Activiteiten overzicht

3 1. Voorwoord Waar mensen met elkaar samenwerken worden afspraken gemaakt. De meeste afspraken gaan over taakverdeling en over afbakening van verantwoordelijkheden. Onze organisatie is van mening dat je zonder afspraken niet of nauwelijks kunt samenwerken. Voor u ligt het Jaarverslag van Stichting Intercultural Management Nowadays (I.M.N.). In dit rapport wordt beschreven waar de stichting I.M.N. zich het komende jaar op gaat richten en hoe daar concreet invulling aan wordt gegeven.voor meer informatie over de stichting of de projecten kunt u terecht op de website: Edwin Los Voorzitter 3

4 2. Organisatie Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, jaarverslagen en contactgegevens Intercultural Mangement Nowadays is een stichting en is ingeschreven bij de kamer van koophandel te s- Gravenhage onder nummer als Stichting Intercultural Management Nowaydays, adres Paletplein GZ te s-gravenhage. Het fiscaalnummer is De stichting is opgericht op 10 november 2010 en werd pas actief per 1 januari Actueel beleid en nieuws wordt gepubliceerd op de website Contacten met de stichting verlopen via Edwin Los, of Paletplein 84, 2526 GZ te s-gravenhage. Bestuur Het bestuur van de Stichting Intercultural Management Nowadays bestaat uit 3 leden. Te weten: 1. E.M. Los, Voorzitter; 2. N. Haddioui el, Secretaris; 3. J. Ouissal, Penningmeester Een uitbreiding van het bestuur achten wij bij groei pas wenselijk. 2.1.Missie De stichting Intercultural Management Nowadays (I.M.N.) richt zich op de bescherming van het intercultureel gedachtegoed, in het bijzonder op het gebied van intercultureel management en communicatie, alsmede het verstrekken van informatie hieromtrent. Onze missie definieert de bestaansgrond van de stichting en geeft antwoord op de vraag: Waarom doen we wat we doen? De missie is tijdloos, maar wel toe te passen op een concreet moment Visie De stichting wil dit bereiken door structureel, op een vaste manier, te werken aan haar doelstellingen. Dit kan door doestellingen te vertalen van strategisch naar tactisch en van tactisch naar operationeel. Kortom; I.M.N. bedenkt oplossingen vanuit de 3 R s; Rationalisme, Respect en Realisme (een eigen op de praktijk gericht ontwikkelde methodiek). De 3 R s vormen tevens de kernwaarden van de stichting. Deze methodiek helpt bij de vertaling naar tactische doelstellingen. I.M.N. bedenkt praktijk gerichte oplossingen, ontwikkeld projecten, gericht op interculturele moeilijke situaties. De betrokken vrijwilligers beschikken over een goed ontwikkeld cultureel denkraam. Deze manier van werken resulteert in het formuleren van de operationele doestellingen I.M.N. werkt met vrijwilligers en kan slechts bestaan door middel van het verkrijgen van giften, donaties en subsidies. Deze manier van werken resulteert in het formuleren van de operationele activiteiten. Onze visie is zo een consistente blik op de toekomst en geeft de gewenste situatie aan. 4

5 2.3 Organogram 2011 NB. Op basis van bovenstaande organogram 2011 hebben de vrijwilligers een formele functie gekregen. De nu volgende (generieke) functies zijn binnen de organisatie bekend; Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Secretarieel medewerker, Financieel Medewerker, Vrijwilligerscoördinator, Projectmanager, Projectleider, Trainer, Adviseur, ICT beheerder, Webdesigner. Deze profielen zijn te vinden in het functie profielenboek. Momenteel bestaat de organisatie volledig uit vrijwilligers. Indien er voor een bepaalde functie een betaalde krachten in dienst komt van organisatie zal het functieprofiel, volgens een vast manier van functiewaardering, gewogen worden bij een onafhankelijke professionele organisatie op dat gebied. 5

6 2.4 Bedrijfscultuur De organisatie kenmerkt zich door een open, eerlijke en informele bedrijfscultuur en een zeer pragmatische, no-nonsense aanpak. Maar wat ons vooral onderscheidt, is de waarde die we hechten aan onze vrijwilligers. Om onze bedrijfscultuur te borgen, ondernemen we regelmatig gezamenlijk uitjes, zodat contact onderling makkelijk gemaakt wordt en de nadruk niet alleen op het vrijwilligerswerk ligt. Onze bedrijfscultuur resulteert in een inspirerende werkomgeving met gemotiveerde vrijwilligers waarin alle kansen worden geboden om actief mee te denken over de groei en de toekomst van de stichting. Het betekent ook dat een vrijwilliger bij ons alle ruimte krijgt om zichzelf te ontplooien: samen kijken we naar interesses en mogelijkheden en vervolgens zorgen we ervoor dat een vrijwilliger de juiste ondersteuning krijgt vanuit de organisatie om zijn/haar eigen doelstellingen te realiseren. 2.5 De rol van gesprekspartner/adviseur Vertegenwoordigers van de verschillende (overheids)instanties hebben de stichting benaderd inzake moeilijke interculturele vraagstukken, welke zich voordoen op zowel lokaal als nationaal niveau. De stichting heeft in 2011 gevraagd en ongevraagd advies gegeven inzake deze actuele maatschappelijke gebeurtenissen welke voor veel onduidelijkheid, onrust en overlast zorgden. De rol van adviseur, als expert, zal de stichting in de komende jaren vaker naar zich toe trekken. De stichting heeft de ambitie om dit ook te willen gaan doen in zowel lokale als landelijke media. Om dit te kunnen bereiken zullen de kaderleden zichzelf blijven ontwikkelen middels trainingen via o.a. het HOF. Deze deskundigheidsbevordering moet resulteren in een eenduidige manier van werken. Dit moet in 2012 zowel intern als extern zichtbaar worden. 2.6 Communicatie Communicatie is vaak een internationale, en daardoor interculturele aangelegenheid. Er speelt dan zowel verbale als non-verbale communicatie. IMN richt zich op de verschillen tussen collectieve en individuele culturen, neutrale en emotionele culturen en mannelijke en vrouwelijke culturen. Er blijven een aantal zaken belangrijk om in 2012 nog beter te communiceren. Hieronder volgen de belangrijkste punten; Website De in 2011 ontworpen nieuwe website, gemaakt in Drupal, is interactief en bijft up-to-date. De communicatie loopt voornamelijk via de website, deze moet daarom regelmatig worden voorzien van nieuwe informatie om de website interessant te houden voor bezoekers. De kosten en het doorontwikkelen van de website vallen hoger uit dan verwacht. Lay-out Er is in 2011 gekeken naar de lay-out. Er is een nieuwe huisstijl doorgevoerd in alle communicatiemiddelen zoals; visitekaartjes, briefpapier, enveloppen, folders. Daarnaast moet deze actief gecommuniceerd worden naar buiten. Er kan worden nagedacht over de inzet van vrijwilligers hierin. Bewustwording, naamsbekendheid Om de Nederlandse bevolking meer bewust te maken van onze activiteiten zullen we ons in 2012 richten op de volgende activiteiten: - Het geven van presentaties en workshops bij relevante doelgroepen, - Het versturen van brieven of naar relevante organisaties, - Het aansluiten bij lopende activiteiten of acties, - Het aanbieden van interviews in relevante bladen en kranten, - Het samenwerken met andere organisaties en werkgroepen, - Het communiceren via moderne communicatie: Twitter, Facebook, Hyves en Linkedin - Het contact opnemen met grote subsidie-instellingen en overheidinstellingen 6

7 2.7 Fondsenwerving Wij gaan ons ook in 2012 inzetten voor meer fondsactiviteiten via kranten, folders, website/sociale media, workshop en visites. In het jaar 2011 heeft de stichting vooral particulieren willen bereiken. De stichting wil gaan werken volgens de ANBI regeling en het keurmerk Goed geregeld van het NOV. Deze keurmerken heeft de stichting aangevraagd gedurende het jaar 2011en zal de stichting inzetten tijdens de werving. Het ANBI keurmerk is al in 2011 voor de stichting in werking getreden. De activiteiten van fondsenwerving zullen vervolgens bestaan uit; - Het aanvragen van subsidies; - Het in ontvangst nemen van giften; - Het verspreiden van projectplannen; - Het aantrekken van donateurs; Vanwege het verkrijgen van het ANBI keurmerk is in 2011 het financieel beleid nader uitgebreid en beschreven. 7

8 3 Belangrijkste activiteiten in 2011 kort beschreven Veel activiteiten waarin de stichting actief is zijn moeilijk te plannen of op te sommen, omdat (dagelijks) ingespeeld wordt op maatschappelijke en incidentele problemen in de wijk, feestdagen en andere gebeurtenissen die impact hebben op leefbaarheid en veiligheid. Afhankelijk van de financiering kunnen projecten door I.M.N. worden opgezet. Deze projecten zullen zich vooral richten op de nu volgende gebieden; -Taal -Cultuur & Religie -Arbeid & Stage -Veiligheid en leefbaarheid Wij werken vanuit drie kerndisciplines: -Personeel/HRM -Online en Offline Communicatie -Cultuur en Organisatiekunde Binnen onze aanpak staat Maatschapplijk Betrokken Ondernemen (MBO) centraal. Als organisatie richten we ons daarbij projectmatig op de volgende thema's: -Veiligheid & Leefbaarheid -Cultuur & Religie -Arbeid & Diversiteit -Intercultural Business guidance (IB) -Nieuwe Media / Sociale Media (Etno marketing) Onze organisatie richt zich zo op de directe veranderingen van onze maatschappij welke zijn ontstaan door globalisering. Door het gericht en effectief inzetten van interculturele instrumenten wil IMN een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Vooral op lokaal niveau wil IMN negatieve signalen ombuigen tot positieve signalen, zodat de menselijke betrokkenheid weer meer centraal komt te staan. Onze vrijwilligers beschikken daarom over een open, eerlijke en neutrale (grond)houding die zich vervolgens weer vertaald in de uit te voeren activiteiten en de te behalen resultaten. Enkele belangrijke activiteiten in 2011 zijn; -Project Interculturele studiekringen in zogenaamde achterstandswijken Dit project richt zich op de opbouw en instandhouding van duurzame en werkelijke sociale cohesie op wijkniveau. Daarbij proberen we waar mogelijk een concrete bijdrage te leveren bij het tegengaan van vervreemding, radicalisering, overlast en criminaliteit. Wij houden ons daarbij veel bezig met denkbeelden en opvattingen om gedrag en houding positief te beïnvloeden. Dit doen wij door middel van bewustwording en dialoog en een bottom-up benadering waarbij de individuele verantwoordelijkheid centraal staat. In Nederland, en dus ook in Den Haag, is er een tendens van individualisering. Dit biedt voor velen in onze samenleving enorme kansen en mogelijkheden op vlak van persoonlijke ontwikkeling, zelfontplooiing en eerlijke kansen. Er zijn echter aan individualisering ook nadelen te noemen. Denk daarbij aan verharding, onverschilligheid, egoïsme, normvervaging, diepgaande anonimiteit en vervaging van maatschappelijke samenhang. Vaak blijken vervolgens de culturele verschillen een te hoge drempel om contact te leggen met wijkbewoners van een andere cultuur. Hierdoor blijft contact tussen wijkbewoners achterwege, waardoor een voedingsbodem kan ontstaan voor vooroordelen en discriminatie. Zowel het zich onbegrepen voelen en het niet krijgen van kansen resulteert in diverse vormen van overlast en criminaliteit. 8

9 Met het project Bruggen bouwen in de wijk willen de participanten middels de inzet van professionals, sleutelfiguren en burgers van alle leeftijden, dergelijke overlast aanpakken. Dit ter bevordering van de leefbaarheid. Te denken valt aan het tegengaan van radicalisering, hangjongeren, (huis)vuil overlast, werkeloosheid onder autochtonen en de kleine criminele activiteiten. De belangrijkste methode die we daarbij willen inzetten is interculturele studiekringen. Dit is een methodiek om allochtone en autochtone wijkbewoners meer te betrekken bij elkaar en bij hun wijk. Vanwege problemen rondom de voorfinanciering is het project blijven hangen in de pioniersfase. Partner HOF kreeg namelijk te maken met een reorganisatie en kon zich in dat kader niet verder bezig houden met opbouw werkzaamheden. Dit project heeft daar in vele opzichten het karakter van. Er wordt nu gezocht naar duurzame partners. Verdere implementatie van het project staat daarom gepland voor het jaar Project Bruggenbouwen In Zorgwijken (BIZ) Doel van deze activiteit is het uiteindelijk opzetten van een laagdrempelig en vertrouwd centrum waar alle soorten eerstelijns hulpvragen kunnen worden gesteld. We helpen dan zelf, verwijzen naar andere instanties of begeleiden mensen op het gebied van allerlei onderwerpen, zoals: relaties, eenzaamheid, werk/stage, onderwijs en scholing, mishandeling, omgaan met agressie, opvoeding, geloof, sociale voorzieningen. Eind 2011 is de stichting, als pilot project, gestart met het houden van een spreekuur in de wijk Moerwijk in Den Haag. Dit spreekuur resulteert in een kennismaking en een kort advies op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid (uitkeringen, arbeidsrecht en ontslag) en schuldhulpverlening. De stichting brengt per dossier 20,- in rekening voor een dergelijke intake. Mensen met vragen of problemen kunnen eenmaal per week, op de woensdagmiddag van t/m uur, langskomen. Daar zijn wij dagelijks telefonisch bereikbaar. Van deze mogelijkheid wordt met regelmaat gebruik gemaakt. Op zaterdagochtend houdt de stichting ook spreekuur voor (startende) ondernemers. Dergelijk spreekuur resulteert in een kennismaking en een kort advies op het gebied van het starten van een onderneming en/of het verkrijgen van de benodigde vergunningen. De stichting brengt per dossier 50,- in rekening voor een dergelijke intake. In 2011 en 2012 wil de stichting dit concept met diverse partners uitbouwen naar andere wijken. -Het bevorderen van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) in de stad Den Haag MBO staat voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. MBO is een verzamelnaam voor de activiteiten en investeringen die een bedrijf doet in de (lokale) samenleving voor specifieke doelgroepen of maatschappelijke doelen, die niet direct te maken hoeven te hebben met de bedrijfsactiviteiten. De activiteiten zijn gericht op het leefbaar maken en houden van de lokale samenleving, waarvan het bedrijf en haar medewerkers deel uitmaken. HOF, Promotie Haags Vrijwilligerswerk en De Slinger organiseerden op 3 februari 2011 het MovedBy 2011 congres. Dit congres ging over maatschappelijk betrokken ondernemen in Den Haag. Onze stichting heeft bekendheid gegeven aan dit congres via haar oude website. Het doel van dit congres is Haagse bedrijven kennis te laten nemen van en inspireren tot Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Er werden praktijkvoorbeelden gegeven en er is de mogelijkheid om aan de slag te gaan met MBO. Onze stichting heeft, naar aanleiding van dit congres, gedurende 2011 zowel niet-autochtone als autochtone ondernemers in Den Haag trachten te infomeren over dit onderwerp. Dit heeft de stichting vooral gedaan via haar nieuwe interactieve website. Hierdoor is de activiteit dag van de Arbeid bewust komen te vervallen. De aandacht voor MBO heeft immers sommige niet-autochtone jongeren, welke (in)direct bereikbaar waren door de stichting, in beweging gekregen richting werk. Deze jongeren hadden behoefte aan het verbreden van hun netwerk. 9

10 -Het verzorgen van diverse relevante thema bijeenkomsten voor jongeren en ouderen Het organiseren van bijeenkomst(en) om participatie van de Marokkaanse gemeenschap in de Nederlandse samenleving te bespoedigen. Diverse partners uit de wijk leren tijdens deze bijeenkomsten beter samenwerken. Dit resulteert vervolgens in het beter nemen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het uiteindelijke doel van deze bijeenkomsten is ook om elkaars gemeenschappelijke normen en waarden te kennen en te erkennen. In 2011 is 1 bijeenkomst in het pand aan de hoefkade 928 georganiseerd. Dit was i.s.m. de Marokkaanse stichting Al Hadaf. Aanbieden van diverse computer cursussen De stichting wil vanaf het laatste kwartaal van 2011 diverse computer cursussen aanbieden. Er bleek een behoefte in de Schilderswijk in Den Haag te bestaan aan het leveren van maatwerk aan allochtonen. Het gaat, blijkt uit eerste inventarisatie, vooral om; -Cursus omgaan met internet (basis) -Cursus Exel -Cursus hoe werkt social media Deze cursussen werden als pilot project gestart en zijn voor iedereen toegankelijk. Er is dus sprake van een open inschrijving. De marketing basiscursus omgaan met internet en zal zich echter wel richten op met name ouderen. De marketing van de cursus Exel en hoe werkt social media op studenten. Om de kosten te besparen zal een, nader te bepalen, eigen bijdrage worden gevraagd aan de studenten. De cursussen zullen in 2012 verder doorgaan. Arabische les Vanaf eind 2011 is de stichting gestart met het geven van Arabische les. De lessen zijn gericht op lezen/schrijven en converseren voor volwassenen. Een professionele leerkracht, welke tevens vrijwilliger is bij de stichting, zal de lessen gedurende het gehele jaar gaan verzorgen. De stichting voorziet op deze manier direct in de behoefte welke haar omgeving vraagt. In 2012 wil de stichting, middels maatwerk, Arabisch les aanbieden aan ondernemers welke hierin interesse hebben. Zwemmen Gedurende het gehele jaar heeft de stichting zwemmen gestimuleerd onder de niet-autochtonen. Het doel is om niet-autochtonen meer in beweging te krijgen. Dit resulteert in een betere gezondheid (fysiek/mentaal) en dus lagere ziektekosten. In 2012 wil de stichting meerdere sporten stimuleren onder allochtonen. Deze sporten zullen zich richten op het direct activeren van (hang)jongeren in diverse wijken in Den Haag. Ten aanzien van het zwemmen heeft de stichting in 2011 met name allochtonen doorverwezen naar de stichting ICZ in Zoetermeer. Hier werden de allochtonen gestimuleerd om actief bezig te zijn met zwemmen. 10

11 Bieden van stageplaatsen De stichting heeft dit jaar van ECABO, GOC en Calibris erkenning verkregen in het kader van erkend leerbedrijf. De stichting wordt hierdoor regelmatig benaderd om studenten een stageplaats te bieden in het kader van buurtopwerk en maatschappelijke vraagstukken welke weer gerelateerd zijn aan interculturele vraagstukken binnen de wijkgemeenschap en de stad Den Haag. De stichting IMN heeft in 2011 in totaal 10 stagiaires begeleid. De afgesproken vergoeding t.b.v scholing heeft de stichting helaas tot op heden niet van de school mogen ontvangen. Kader training/workshop i.s.m. vrijwilligerscentrale HOF In 2011 is de stichting actief bezig geweest om aan de eisen van het keurmerk Goed geregeld te voldoen. Goed geregeld is een landelijke kwaliteitsonderscheiding van de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwillligerswerk (NOV). Deze onderscheiding wordt toegekend aan de stichting als het vrijwilligersbeleid voldoet aan de door NOV gestelde kwaliteitscriteria. De onderscheiding is drie jaar geldig. De stichting heeft dit jaar de zelfevaluatie van NOV ingevuld. Dit is gedaan door een groep van zeven vrijwilligers. HOF is tevreden over het door de stichting in 2011 geleverde resultaat van de zelfevaluatie. Het NOV brengt voor de eindbeoordeling 300,00 aan kosten in rekening voor deze kwaliteitsonderscheiding. Ten aanzien van het verkrijgen van de kwaliteitsonderscheiding heeft HOF een kadertraining/workshop gegeven. Een drietal workshops werden door HOF in 2011 aan de stichting kosteloos gegeven; 1) Management en besturen 2) Projectmanagement 3) Presenteren/spreken in het openbaar Iftar Voor de Moslims in Nederland is de maand Ramadan een maand van vasten. Ook dit jaar is de stichting in verband met Ramadan betrokken geweest bij het organiseren van een Iftar. Vanwege een tekort aan financiële middelen werd deze bijeenkomst bewust kleinschalig georganiseerd. De bijeenkomst was voor iedereen toegankelijk. Het was de bedoeling in elkaars gezelschap wat te eten te nuttigen en daarnaast kennis te maken met elkaar. Door met elkaar in gesprek te gaan over interculturele onderwerpen werd het intercultureel denkraam vergroot. Dergelijke bijeenkomsten werden dit jaar ook gehouden tijdens de Ied-ul- Fitr (suikerfeest) en Ied-ul-Adha (offerfeest). Racisme en discriminatie Gedurende het jaar 2011 heeft de stichting als pilot project voorlichtingbijeenkomsten gegeven over het onderwerp racisme en discriminatie op de islamitische basisschool Yunus Emre in Den Haag. Dergelijke bijeenkomsten werden ontwikkeld i.s.m. het meldpunt discriminatiezaken in Den Haag. Deze manier van voorlichting wil de stichting ook in 2012 verzorgen aan meer basisscholen in de stad Den Haag. Alle activiteiten voor het jaar 2011 zijn vastgelegd in het document jaaractiviteiten van IMN 2011 (zie bijlage 1) 11

12 4 Korte vooruitblik richting 2012 Alle bestuursleden en medewerkers van de stichting zijn vrijwilliger en dus onbezoldigd. Het gevraagde budget is gericht op het verder uitbouwen en uitvoeren van relevante activiteiten. In 2011 konden slechts enkele activiteiten van de stichting worden gerealiseerd. Dit kon omdat de financiering kwam van verschillende particuliere donateurs. Het bestuur van de stichting wil in 2012 het aantal activiteiten laten toenemen. Dit is afhankelijk van zowel de toename van lokale vrijwilligers als een structurele manier van financiering. We hebben in 2011 al kunnen constateren dat het aantal vrijwilligers snel toeneemt. De bijeenkomsten van de stichting werden in 2011 gefinancierd door de particuliere donateurs van de stichting zelf. De stichting moet daarom op zoek naar meer structurele vormen van financiering. Er is voor 2012 een korte financiële prognose opgesteld. Om onze activiteiten verder te professionaliseren moet in 2012 ook geïnvesteerd worden in deskundigheid van bestuursleden en vrijwilligers. We denken aan een kadertraining en/of andere studiemogelijkheid. Vanuit de genoemde doelstelling en beschikbaar gestelde budget gaat de stichting in 2012 actief zijn in het volgende: 1. Het zelfstandig organiseren van bijeenkomsten om integratie van de allochtone (lokale) gemeenschap te versterken en om de samenwerkende partners daarin hun maatschappelijke rol te laten spelen; 2. Het in samenwerking met partners organiseren van activiteiten in het kader van veiligheid en leefbaarheid op lokaal (wijk) niveau. Hieronder vallen naast kleinschalige activiteiten ook het project Interculturele studiekringen ; 3. Het structureel blijven en organiseren van een spreekuur met het doel om mensen uit de gemeenschap de weg te kunnen wijzen naar de juiste instanties. Hieronder valt vooral het project Bruggenbouwen in zorgwijken (BIZ); 4. Vertegenwoordigers van de verschillende (overheids)instanties (kritisch) aanspreken op de interculturele problematieke welke de stichting ter ore gekomen zijn; 5. Het actief gevraagd en ongevraagd adviseren m.b.t. actuele interculturele maatschappelijke gebeurtenissen, die voor onrust kunnen zorgen of die de veiligheid in de wijk kunnen beïnvloeden; 6. Het bijeenbrengen of individueel benaderen van allochtone jongeren om problematisch gedrag te veranderen; 7. Allochtone jongeren verwijzen c.q. geleiden naar mogelijkheden als werk en scholing; 8. Daar waar nodig bestuurders en ambtenaren van de verschillende overheidsorganen informeren, confronteren en bij elkaar brengen met betrekking tot maatschappelijke kwesties die spelen in de gemeenschap; 9. Het creëren van stagemogelijkheden voor onderwijsinstellingen (o.a. Haagse Hogeschool) en zorgorganisaties; 10. Verdere deskundigheidsbevordering bij de bestuursleden en medewerkers van de stichting i.s.m vrijwilligerscentrale HOF; 11. Het uitvoeren van activiteiten samen met partner stichtingen; 12. Het uitvoeren van diverse ICT projecten op het gebied van etno-marketing Op basis van bovenstaande activiteiten zal eind 2012 opnieuw een opsomming gegeven kunnen worden van hetgeen concreet uitgevoerd is. Het benodigde budget is aangegeven in de bijlage. 12

13 5 Bijlagen* 1- Financiële verslag Financiele prognose Activiteitenplan 2012 *deze bijlagen zijn slechts opvraagbaar door partners en donateurs 13

14 14

Beleidsplan Stichting Dutch Integration Group

Beleidsplan Stichting Dutch Integration Group Versie februari 2017 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Dutch Integration Group (DIG). Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

Korte historie. Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid) is op 31 december 1999 opgericht.

Korte historie. Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid) is op 31 december 1999 opgericht. Beleidsplan Beleidsplan 2014-2018 Stichting Almeerse Moslims AL-RAZA/Moskee AL-RAZA Adres: Edvard Munchweg 2, 1328 MA Almere Tel: 06-51476180 Korte historie Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid)

Nadere informatie

Manuela Renjaan, Michael van Leeuwen Ruud Zwarts Voorzitter/Oprichter Penningmeester/Projectleider Secretaris

Manuela Renjaan, Michael van Leeuwen Ruud Zwarts Voorzitter/Oprichter Penningmeester/Projectleider Secretaris Beleidsplan Januari 2014 VOORWOORD Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting WOW Go. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten. Het plan geeft inzicht in de werving, beheer

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Jaarverslag 2011 Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Postadres: Postbus 277 1970 AG IJmuiden Telefoon: 06-22840270 Fax 084-7289657 Email: info@stichting-matthias.nl Opgericht

Nadere informatie

HART VOOR HET TWISKE. Beleidsplan

HART VOOR HET TWISKE. Beleidsplan STICHTING HART VOOR HET TWISKE Beleidsplan Versie 1.01 maart 2013 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Hart voor het Twiske. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten

Nadere informatie

Stichting Nida Stichting Openhaard

Stichting Nida Stichting Openhaard Stichting Nida Stichting Openhaard INHOUDELIJK JAARVERSLAG Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Missie... 3 Visie... 3 Evenementen 2015-2016... 4 Radar bijeenkomst thema; Verbinden... 5 Voorleesexpress...

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ http://www.youtube.com/watch?v=6imhyppcmdo&list =PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ UITKOMST ENQUETE Najaar 2013: circa 140 vrijwilligersorganisaties aangeschreven Respons: 46% (65 vragenlijsten) Bij welke

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Versie 1.0 - december 2012 2012-2013 Inhoud Opbouw van het beleidsplan 3 De interne organisatie 4 Werving van financiële middele 5 Wijze van fondsenwerving 6 Doelen

Nadere informatie

Beleidsplan Versie oktober 2012

Beleidsplan Versie oktober 2012 Beleidsplan Versie oktober 2012 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Twarne. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Beleidsplan Versie oktober 2015

Beleidsplan Versie oktober 2015 Beleidsplan Versie oktober 2015 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Wooninitiatief de Blauwe Parel Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de

Nadere informatie

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting Secundum www.secundum.nl info@secundum.nl Postadres: Secundum Postbus 2311 2002 CH Haarlem 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014 Stichting Lunga Foundation ANBI-Beleidsplan 2014 Versie 1.0 Inleiding Het jaar 2013 stond in het teken van de oprichting van Stichting Lunga Foundation. Met overtuiging en trots is Stichting Lunga Foundation

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

Stichting Hart en Handen

Stichting Hart en Handen Stichting Hart en Handen in Aktie Beleidspla n 2012 2013 Versie januari2012 Pagina 1 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Hart en Handen in Aktie. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Beleidsplan SALEK 2009

Beleidsplan SALEK 2009 Beleidsplan SALEK 2009 Bestuur SALEK Februari 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel Stichting SALEK... 4 3. Activiteiten... 5 3.1 Geld inzamelen... 5 3.2 Transparant werken... 5 3.3 Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Beleidsplan 2011-2014

Beleidsplan 2011-2014 Beleidsplan 2011-2014 Stichting Impuls Foundation Amsterdam, 23 september 2011 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan 2011-2014 van de Stichting Impuls Foundation. Het plan omvat een overzicht van de

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Beleidsregel: Incidentele subsidiëring sociaal culturele en welzij nsactiviteiten Behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2011

Beleidsregel: Incidentele subsidiëring sociaal culturele en welzij nsactiviteiten Behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2011 Beleidsregel: Incidentele subsidiëring sociaal culturele en welzij nsactiviteiten Behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2011 Collegebesluit d.d. 01-11-2011 reg.nr. 11.0850 Publicatiedatum:

Nadere informatie

Samenvatting beleidsplan 2014-2018

Samenvatting beleidsplan 2014-2018 Samenvatting beleidsplan 2014-2018 The Nethrelands-Turkey Friendship Foundation Bezoekadres: Pieter Cornelisz. Hooftstraat 47, 1071 BN Amsterdam Tel: 020-7763 09 55 Mobiel; 06-52 627 833 Web: www.ntff.nl

Nadere informatie

Stichting ANYA. 5 april 2013

Stichting ANYA. 5 april 2013 Stichting ANYA Beleidsplan 5 april 2013 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting ANYA. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Stichting Hersentumor.nl

BELEIDSPLAN. Stichting Hersentumor.nl BELEIDSPLAN Stichting Hersentumor.nl 2016-2018 1 VOORAF Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Hersentumor.nl. Het beleidsplan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

Stichting Aarde-Werk

Stichting Aarde-Werk Stichting Aarde-Werk Beleidsplan 2016-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Strategie... 4 2.1 Doel en visie... 4 2.2 Winstoogmerk... 4 3 Beleid... 5 3.1 Duurzame vrouwen in prachtige wijken... 5 3.2 Energiebespaarboxen

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2014 VAN STICHTING TURKS ISLAMITISCHE HULPVERLENING EN SOLIDARITEIT AMSTERDAM

ACTIVITEITENVERSLAG 2014 VAN STICHTING TURKS ISLAMITISCHE HULPVERLENING EN SOLIDARITEIT AMSTERDAM Cursus Nederlands Multiculturele Kinderfeestdag Themadagen voor vrouwen Fancy Fair Schoonmaakactie van de buurt Voorlichtingsbijeenkomsten Allochtone inwoners die langer dan 6 jaar aaneengesloten in het

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2011-2014 Naam: Stichting NIDA Bezoekadres: Sint-Andriesstraat 184 Postcode: 3073 JW ROTTERDAM Postadres: Postbus 52009, 3007 LA Rotterdam Tel: 010-223 44 37 Mob: 06-588 29 430 Website: www.stichtingnida.nl

Nadere informatie

Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt

Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt Januari 2017 Inleiding Het Meldpunt Zorg is een initiatief van de Stichting Samen Onbeperkt in samenwerking het Buurtloket 6211. Naast

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W BELEIDSPLAN 2011-2012 Stichting De Burght CT&W 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inleiding 3 Visie en doelstelling 4 Beleid en bestedingen 6 Fondsenwerving en financieel beheer 8 Nawoord 9 3 Voorwoord

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009 Beleidsplan Voor de jaren 2008-2009 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Doe Wat. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2015 Voorwoord Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Met dit jaarverslag beogen wij verantwoording

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Ark van Noach

Beleidsplan Stichting Ark van Noach Beleidsplan Stichting Ark van Noach Beleidsplan Voor u ligt het beleidsplan van stichting Ark van Noach. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving

Nadere informatie

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016 Stichting OKI Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding Periode 2011-2016 Bezoekadres : Eslaan 2 1401 EG Bussum www.stichtingoki.nl fiscaal nummer : 850376476 Beleidsplan Stichting OKI 1. Inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 Kijk met je hart, kijk verder dan je ogen zien Versie 28-12-2013 Auteur: Bettie Ratuhaling VOORWOORD Voorbij de horizon liggen kleine eilandjes als kiezelsteentjes verstrooid

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling Beleidsplan 2015-2016 Beschermende Woonvorm De Reling Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1. De organisatie... 4 1.1. Missie en Visie... 4 1.2. Raad van Bestuur... 4 1.3. Raad van Toezicht... 5 1.4. Vergadercyclus...

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Maandag 30 januari 2012 Studiedag Duurzaam Betrokken Kinderboerderijen Stefanie Lap Opbouw workshop Definitie Motivatoren voor bedrijven Omvang Huidige ontwikkelingen

Nadere informatie

!!! Stichting Vrienden op Aarde. Versie 12 januari 2014

!!! Stichting Vrienden op Aarde. Versie 12 januari 2014 Stichting Vrienden op Aarde Beleidsplan 2014-2015 Versie 12 januari 2014 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Vrienden op Aarde ('de Stichting'). In dit beleidsplan legt de Stichting

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON definitief Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... Missie... Visie... Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... Visie Woontrainingshuis

Nadere informatie

Stichting Sociaal Centrum De Brug. te Leerdam. Beleidsplan

Stichting Sociaal Centrum De Brug. te Leerdam. Beleidsplan Stichting Sociaal Centrum De Brug te Leerdam Beleidsplan 01-07-2015 1 Inhoudsopgave Vooraf... 3 1) Rechtsvorm, inschrijving, contactgegevens... 4 2) Profiel van de Stichting... 4 3) De doelstelling en

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer ANBI STATUS 2015 Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer Inleiding Stichting The Hang- Out 010 is een nieuwe organisatie. De stichting is begin 2015 opgericht bij

Nadere informatie

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Resultaten 2013... 4 1.1 Fondsenwerving... 4 1.2 Cliënten... 4 1.3 Doorverwijzers... 5 1.4 Public Relations en communicatie... 6 2. Organisatie... 7 2.1

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016

BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016 BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Missie, visie en strategie... Pagina 4 Doelstellingen, activiteiten en randvoorwaarden... Pagina 5 Begroting... Pagina 8 Tot slot...

Nadere informatie

Wat vragen wij van u? Betrokkenheid bij de wijk en een inspanning voor het (mogelijk dagelijks) actueel houden van de website.

Wat vragen wij van u? Betrokkenheid bij de wijk en een inspanning voor het (mogelijk dagelijks) actueel houden van de website. BEHEERDER VAN DE WEBSITE ACHTER DE HOVEN. Er gebeurt veel interessants in Achter de Hoven en dat willen we graag met zo veel mogelijk mensen delen. Een wijk in beweging betekent ook dat er veel actuele

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 1.1. Stichting NoSalt.nl

Beleidsplan Versie 1.1. Stichting NoSalt.nl Beleidsplan Versie 1.1 Stichting NoSalt.nl Hoofdstuk 1: Stichting NoSalt 1.1 Profiel van de stichting NoSalt 1.2 Missie 1.3 Visie Hoofdstuk 2: Doelstellingen 2.1. Toegankelijk maken van informatie over

Nadere informatie

Format werkplan maatschappelijke organisatie

Format werkplan maatschappelijke organisatie Format werkplan maatschappelijke organisatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) In Veilige Handen 2. Korte omschrijving De zorg voor een veilige omgeving is essentieel

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Strategisch Plan 2014-2017

Strategisch Plan 2014-2017 Strategisch Plan 2014-2017 Dress for Succes Leiden Inclusief jaarplan 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Missie, ambitie en waarden 2 2. SWOT 3 3. Strategische koers 4 Inleiding Voor u ligt het strategisch

Nadere informatie

Stichting Kinderhulp Benelux

Stichting Kinderhulp Benelux Stichting Kinderhulp Benelux Contents Organisatie...1 Doelstelling:...2 Visie:...2 Missie:...2 Samenstelling bestuur:...2 Activiteiten...3 Doneren...3 Vrijwilliger worden...3 Projecten steunen...3 Collecteren...3

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting 99%RIDE

Beleidsplan Stichting 99%RIDE Beleidsplan Stichting 99%RIDE Voor de jaren 2013-2015 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting 99%RIDE. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de

Nadere informatie

Algemene gegevens Stichting SECU. Livingstonelaan HL Utrecht RSIN KvK Inschrijvingsnummer

Algemene gegevens Stichting SECU. Livingstonelaan HL Utrecht  RSIN KvK Inschrijvingsnummer Algemene gegevens Stichting SECU Livingstonelaan 609 3526 HL Utrecht www.secuonline.nl RSIN 804 55 07 36 KvK Inschrijvingsnummer 41187919 Doel Stichting SECU wil een bijdrage leveren aan de maatschappij

Nadere informatie

Vrijwillige inzet is de basis

Vrijwillige inzet is de basis Vrijwillige inzet is de basis Soms hebben mensen een duwtje in de rug nodig om actief te worden als vrijwilliger. U kunt samen met vrijwilligers en organisaties een belangrijke rol spelen bij het stimuleren

Nadere informatie

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting vrienden hondenliefhebbers Petten (hierna te noemen VHP). Ook informeren wij u over onze plannen voor de

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie Wijkplan 2015 Centrum/ Noord-West Internet-versie Inhoudsopgave 1. Visie Pagina 2 2. Wijkanalyse Pagina 3 3. Conclusie Pagina 5 Wijkplan 2015 CNW, maart 2015 Pagina 1 1. Visie De visie van Veens luid:

Nadere informatie

De Stichting LUSTHOFxl is opgericht en notarieel geregistreerd op 29 november 2013 en gevestigd in Den Haag.

De Stichting LUSTHOFxl is opgericht en notarieel geregistreerd op 29 november 2013 en gevestigd in Den Haag. ANBI BELEIDSPLAN 2014-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 3. Beleid... 2 3.1 Werkzaamheden... 2 3.2 Werving en beheer van gelden... 3 3.3 Vermogen... 3 3.4 Bestedingsbeleid en activiteiten...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotje Versie juni 2014

Beleidsplan Stichting Lotje Versie juni 2014 Beleidsplan Stichting Lotje Versie juni 2014 Stichting Lotje www.stichtinglotje.nl info@stichinglotje.nl 1 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Lotje. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen,

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Kantara-Brug

Jaarverslag 2009. Stichting Kantara-Brug Jaarverslag 2009 Stichting Kantara-Brug 1 Ontstaan Stichting Kantara-Brug is op 13 maart 2009 opgericht als voortzetting van Vereniging Kantara. Het ontstaan van Stichting Kantara-Brug is een gevolg van

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

El-Feth Moskee Academielaan 9 5037 ET Tilburg bestuur@el-feth.nl www.el-feth.nl 013-4600769. Beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2010

El-Feth Moskee Academielaan 9 5037 ET Tilburg bestuur@el-feth.nl www.el-feth.nl 013-4600769. Beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2010 El-Feth Moskee Academielaan 9 5037 ET Tilburg bestuur@el-feth.nl www.el-feth.nl 013-4600769 Beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2010 1 Pagina beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016

Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016 Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016 Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds is opgericht op 15 december 2016. In onderstaand plan legt het bestuur van de Stichting het beleid van

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van Stichting Aangepast Actief Nederland. Marijke Smedema, Penningmeester Februari 2014

Voorwoord. Namens het bestuur van Stichting Aangepast Actief Nederland. Marijke Smedema, Penningmeester Februari 2014 Stichting Aangepast Actief Nederland Buitenzagerij 57 1021NP Amsterdam info@aangepastactief.nl www.aangepastactief.nl KvK 57302669 RSIN 852523166 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan voor 2014 van Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 Stichting Milli Görüş Huzur Soest

Beleidsplan 2016 Stichting Milli Görüş Huzur Soest Beleidsplan 2016 Stichting Milli Görüş Huzur Soest Stichting Milli Görüs Huzur Soest 1 Inhoudsopgave Vooraf... 3 1) Rechtsvorm, inschrijving, contactgegevens... 4 2) Profiel van de Stichting Milli Görüs

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

De effectiviteit van preventieve. voorlichting aan migrantenouders in. Rotterdam over ggz problematiek en. licht verstandelijke beperking

De effectiviteit van preventieve. voorlichting aan migrantenouders in. Rotterdam over ggz problematiek en. licht verstandelijke beperking Nuray Dogan Nadia el Gharnati Erasmus Universiteit 19-11-2015 De effectiviteit van preventieve voorlichting aan migrantenouders in Rotterdam over ggz problematiek en licht verstandelijke beperking De Rotterdamse

Nadere informatie

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor JAARVERSLAG 2016 Inhoudsopgave Blz Inleiding 3 Bestuur 3 Doelstelling 3 Ontstaan van de Stichting 3 Werkwijze 4 Behaalde resultaten 2016 5 Plannen voor 2017 5 Bijlage: Financieel Jaarverslag 2016 2 1.

Nadere informatie

Onderzoeksdocument. Creatieve Bloeiplaats

Onderzoeksdocument. Creatieve Bloeiplaats Onderzoeksdocument Creatieve Bloeiplaats HVA Instituut voor Interactieve Media Amsterdam oktober 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Doelstellingen...4 Doelgroep...5 De vragen...6 De resultaten...7

Nadere informatie

Woord vooraf 3. Alles begint met een gedachte 4. Beginnen met beschrijven van de plannen 4. Draagvlak creëren 4. Oprichten van de stichting 5

Woord vooraf 3. Alles begint met een gedachte 4. Beginnen met beschrijven van de plannen 4. Draagvlak creëren 4. Oprichten van de stichting 5 Jaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave: pagina: Woord vooraf 3 Alles begint met een gedachte 4 Beginnen met beschrijven van de plannen 4 Draagvlak creëren 4 Oprichten van de stichting 5 Doelstelling van de stichting

Nadere informatie

Opdracht Hoe kan ik mijn organisatie verder professionaliseren? Resultaat Geven van adequate training van de vrijwilligers op diverse gebieden.

Opdracht Hoe kan ik mijn organisatie verder professionaliseren? Resultaat Geven van adequate training van de vrijwilligers op diverse gebieden. Training & Coaching Op het gebied van Training & Coaching kunt u met verschillende vraagstukken bij laluz terecht. en lopen uiteen van het begeleiden van brainstormsessies tot het geven van workshops en

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 Beleidsplan Stichting Pijn bij Kanker 2016

Beleidsplan 2016 Beleidsplan Stichting Pijn bij Kanker 2016 Beleidsplan 2016 Inhoudsopgave 1 Waarom Stichting Pijn Bij Kanker... 1 1.1 Feiten & Cijfers... 1 1.2 Onafhankelijke stichting... 1 1.3 Wie zijn de initiatiefnemers... 1 1.4 Bestuur... 1 2 Missie, visie

Nadere informatie

Beleidsplan. S,ch,ng Dutch Tulip

Beleidsplan. S,ch,ng Dutch Tulip Beleidsplan S,ch,ng Dutch Tulip 2016-2017 S"ch"ng Dutch Tulip Binckhorstlaan 36 2516 BE Den Haag www.thedutchtulip.nl Inschrijvingsnummer KvK: 66093465 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De organisa"e 3 Missie

Nadere informatie

Lady s Sport. Een Gorinchems initiatief!

Lady s Sport. Een Gorinchems initiatief! Lady s Sport Een Gorinchems initiatief! Hoe is het initiatief ontstaan? Dit initiatief is ontstaan vanuit de behoefte van een Turkse en een Marokkaanse dame. Zij wilden dolgraag sporten, maar met aandacht

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Stichting In de Ruimte Suriname

Stichting In de Ruimte Suriname Stichting INFORMATIE MATERIAAL Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting Stichting In de Ruimte is een onafhankelijke Christelijke organisatie die het welzijnsniveau

Nadere informatie

Inhoudelijk Jaarverslag 2015

Inhoudelijk Jaarverslag 2015 Inhoudelijk Jaarverslag 2015 Stichting Animo De Weer 75 1504 AK Zaandam Tel: 075-7113050 Email: info@animoweb.nl Actuele informatie over activiteiten en projecten zijn te vinden op www.animoweb.nl Inhoudelijk

Nadere informatie

"Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne"!

Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne! "Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne" Beleidsplan van de Stichting Leergeld Deurne 2014-2018. Versie 3 juli 2014 1. INLEIDING: Participeren in de samenleving kunnen meedoen is voor kinderen en jongeren

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotje Versie november 2016

Beleidsplan Stichting Lotje Versie november 2016 Beleidsplan Stichting Lotje Versie november 2016 Stichting Lotje www.stichtinglotje.nl info@stichinglotje.nl 1 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Lotje. Het plan omvat een overzicht van de

Nadere informatie

Stichtingsplan SALEK 2008

Stichtingsplan SALEK 2008 Stichtingsplan SALEK 2008 Bestuur SALEK December 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel Stichting SALEK... 4 3. Activiteiten... 5 3.1 Geld inzamelen... 5 3.2 Opbouwen netwerk in Nigeria... Error!

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... 2 Missie... 2 Visie... 2 Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... 3 Visie Woontrainingshuis Kortgerecht...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

Voorwoord. Het bestuur van Rotaract Club Eindhoven. Jeroen Hol Voorzitter. Februari 2017

Voorwoord. Het bestuur van Rotaract Club Eindhoven. Jeroen Hol Voorzitter. Februari 2017 Beleidsplan 2016-2017 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van Rotaract Club Eindhoven. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten. Daarnaast geeft dit plan inzicht in de werving,

Nadere informatie

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen Management samenvatting Ongekend Talent De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen De managementsamenvatting van Ongekend Talent is mede mogelijk gemaakt door Equal subsidiering

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014 Voorwoord Dit is het beleidsplan van stichting True Love Afghan Hound Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hospice Barendrecht

Beleidsplan. Stichting Hospice Barendrecht Beleidsplan Stichting Hospice Barendrecht 2014 1. Inleiding 2. Missie en visie 3. Doelstelling 4. Organisatie 5. Zorg en vrijwilligersbeleid 6. Beleidsplan en activiteiten 2 1. Inleiding Deze nota beschrijft

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kledingbank Nieuwleusen

Beleidsplan Stichting Kledingbank Nieuwleusen Beleidsplan Stichting Kledingbank Nieuwleusen 2014 tot 2017 Inhoud: Inleiding Over de Stichting Kledingbank Nieuwleusen Missie Visie Bestuurssamenstelling Contactgegevens Doelstelling Doelgroep Werkwijze

Nadere informatie

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 Stichting Home Sweet Home, notarieel opgericht op 27 mei 2008 Adres: Pr Margrietstraat 9 6096AX Grathem Nederland Statutaire zetel: gemeente Helmond Inschrijving KvK nr.:

Nadere informatie

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020 fa ir frie n d s 1. Inleiding Dit beleidsplan is opgesteld om vast te leggen wat de toekomstvisie is van de Stichting Fairfriends Foundation. Hierin willen

Nadere informatie