Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organisatie 2.1 Missie Visie Organogram Bedrijfscultuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organisatie 2.1 Missie. 4 2.2 Visie. 4 2.4 Organogram 2011. 5 2.4 Bedrijfscultuur"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG

2 Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organisatie 2.1 Missie Visie Organogram Bedrijfscultuur De rol van de gesprekspartner/adviseur Communicatie Fondswerving 7 3 Belangrijkste activiteiten in 2011kort beschreven Korte vooruitblik richting Bijlagen Financiële verslag Financiele prognose Activiteiten overzicht

3 1. Voorwoord Waar mensen met elkaar samenwerken worden afspraken gemaakt. De meeste afspraken gaan over taakverdeling en over afbakening van verantwoordelijkheden. Onze organisatie is van mening dat je zonder afspraken niet of nauwelijks kunt samenwerken. Voor u ligt het Jaarverslag van Stichting Intercultural Management Nowadays (I.M.N.). In dit rapport wordt beschreven waar de stichting I.M.N. zich het komende jaar op gaat richten en hoe daar concreet invulling aan wordt gegeven.voor meer informatie over de stichting of de projecten kunt u terecht op de website: Edwin Los Voorzitter 3

4 2. Organisatie Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, jaarverslagen en contactgegevens Intercultural Mangement Nowadays is een stichting en is ingeschreven bij de kamer van koophandel te s- Gravenhage onder nummer als Stichting Intercultural Management Nowaydays, adres Paletplein GZ te s-gravenhage. Het fiscaalnummer is De stichting is opgericht op 10 november 2010 en werd pas actief per 1 januari Actueel beleid en nieuws wordt gepubliceerd op de website Contacten met de stichting verlopen via Edwin Los, of Paletplein 84, 2526 GZ te s-gravenhage. Bestuur Het bestuur van de Stichting Intercultural Management Nowadays bestaat uit 3 leden. Te weten: 1. E.M. Los, Voorzitter; 2. N. Haddioui el, Secretaris; 3. J. Ouissal, Penningmeester Een uitbreiding van het bestuur achten wij bij groei pas wenselijk. 2.1.Missie De stichting Intercultural Management Nowadays (I.M.N.) richt zich op de bescherming van het intercultureel gedachtegoed, in het bijzonder op het gebied van intercultureel management en communicatie, alsmede het verstrekken van informatie hieromtrent. Onze missie definieert de bestaansgrond van de stichting en geeft antwoord op de vraag: Waarom doen we wat we doen? De missie is tijdloos, maar wel toe te passen op een concreet moment Visie De stichting wil dit bereiken door structureel, op een vaste manier, te werken aan haar doelstellingen. Dit kan door doestellingen te vertalen van strategisch naar tactisch en van tactisch naar operationeel. Kortom; I.M.N. bedenkt oplossingen vanuit de 3 R s; Rationalisme, Respect en Realisme (een eigen op de praktijk gericht ontwikkelde methodiek). De 3 R s vormen tevens de kernwaarden van de stichting. Deze methodiek helpt bij de vertaling naar tactische doelstellingen. I.M.N. bedenkt praktijk gerichte oplossingen, ontwikkeld projecten, gericht op interculturele moeilijke situaties. De betrokken vrijwilligers beschikken over een goed ontwikkeld cultureel denkraam. Deze manier van werken resulteert in het formuleren van de operationele doestellingen I.M.N. werkt met vrijwilligers en kan slechts bestaan door middel van het verkrijgen van giften, donaties en subsidies. Deze manier van werken resulteert in het formuleren van de operationele activiteiten. Onze visie is zo een consistente blik op de toekomst en geeft de gewenste situatie aan. 4

5 2.3 Organogram 2011 NB. Op basis van bovenstaande organogram 2011 hebben de vrijwilligers een formele functie gekregen. De nu volgende (generieke) functies zijn binnen de organisatie bekend; Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Secretarieel medewerker, Financieel Medewerker, Vrijwilligerscoördinator, Projectmanager, Projectleider, Trainer, Adviseur, ICT beheerder, Webdesigner. Deze profielen zijn te vinden in het functie profielenboek. Momenteel bestaat de organisatie volledig uit vrijwilligers. Indien er voor een bepaalde functie een betaalde krachten in dienst komt van organisatie zal het functieprofiel, volgens een vast manier van functiewaardering, gewogen worden bij een onafhankelijke professionele organisatie op dat gebied. 5

6 2.4 Bedrijfscultuur De organisatie kenmerkt zich door een open, eerlijke en informele bedrijfscultuur en een zeer pragmatische, no-nonsense aanpak. Maar wat ons vooral onderscheidt, is de waarde die we hechten aan onze vrijwilligers. Om onze bedrijfscultuur te borgen, ondernemen we regelmatig gezamenlijk uitjes, zodat contact onderling makkelijk gemaakt wordt en de nadruk niet alleen op het vrijwilligerswerk ligt. Onze bedrijfscultuur resulteert in een inspirerende werkomgeving met gemotiveerde vrijwilligers waarin alle kansen worden geboden om actief mee te denken over de groei en de toekomst van de stichting. Het betekent ook dat een vrijwilliger bij ons alle ruimte krijgt om zichzelf te ontplooien: samen kijken we naar interesses en mogelijkheden en vervolgens zorgen we ervoor dat een vrijwilliger de juiste ondersteuning krijgt vanuit de organisatie om zijn/haar eigen doelstellingen te realiseren. 2.5 De rol van gesprekspartner/adviseur Vertegenwoordigers van de verschillende (overheids)instanties hebben de stichting benaderd inzake moeilijke interculturele vraagstukken, welke zich voordoen op zowel lokaal als nationaal niveau. De stichting heeft in 2011 gevraagd en ongevraagd advies gegeven inzake deze actuele maatschappelijke gebeurtenissen welke voor veel onduidelijkheid, onrust en overlast zorgden. De rol van adviseur, als expert, zal de stichting in de komende jaren vaker naar zich toe trekken. De stichting heeft de ambitie om dit ook te willen gaan doen in zowel lokale als landelijke media. Om dit te kunnen bereiken zullen de kaderleden zichzelf blijven ontwikkelen middels trainingen via o.a. het HOF. Deze deskundigheidsbevordering moet resulteren in een eenduidige manier van werken. Dit moet in 2012 zowel intern als extern zichtbaar worden. 2.6 Communicatie Communicatie is vaak een internationale, en daardoor interculturele aangelegenheid. Er speelt dan zowel verbale als non-verbale communicatie. IMN richt zich op de verschillen tussen collectieve en individuele culturen, neutrale en emotionele culturen en mannelijke en vrouwelijke culturen. Er blijven een aantal zaken belangrijk om in 2012 nog beter te communiceren. Hieronder volgen de belangrijkste punten; Website De in 2011 ontworpen nieuwe website, gemaakt in Drupal, is interactief en bijft up-to-date. De communicatie loopt voornamelijk via de website, deze moet daarom regelmatig worden voorzien van nieuwe informatie om de website interessant te houden voor bezoekers. De kosten en het doorontwikkelen van de website vallen hoger uit dan verwacht. Lay-out Er is in 2011 gekeken naar de lay-out. Er is een nieuwe huisstijl doorgevoerd in alle communicatiemiddelen zoals; visitekaartjes, briefpapier, enveloppen, folders. Daarnaast moet deze actief gecommuniceerd worden naar buiten. Er kan worden nagedacht over de inzet van vrijwilligers hierin. Bewustwording, naamsbekendheid Om de Nederlandse bevolking meer bewust te maken van onze activiteiten zullen we ons in 2012 richten op de volgende activiteiten: - Het geven van presentaties en workshops bij relevante doelgroepen, - Het versturen van brieven of naar relevante organisaties, - Het aansluiten bij lopende activiteiten of acties, - Het aanbieden van interviews in relevante bladen en kranten, - Het samenwerken met andere organisaties en werkgroepen, - Het communiceren via moderne communicatie: Twitter, Facebook, Hyves en Linkedin - Het contact opnemen met grote subsidie-instellingen en overheidinstellingen 6

7 2.7 Fondsenwerving Wij gaan ons ook in 2012 inzetten voor meer fondsactiviteiten via kranten, folders, website/sociale media, workshop en visites. In het jaar 2011 heeft de stichting vooral particulieren willen bereiken. De stichting wil gaan werken volgens de ANBI regeling en het keurmerk Goed geregeld van het NOV. Deze keurmerken heeft de stichting aangevraagd gedurende het jaar 2011en zal de stichting inzetten tijdens de werving. Het ANBI keurmerk is al in 2011 voor de stichting in werking getreden. De activiteiten van fondsenwerving zullen vervolgens bestaan uit; - Het aanvragen van subsidies; - Het in ontvangst nemen van giften; - Het verspreiden van projectplannen; - Het aantrekken van donateurs; Vanwege het verkrijgen van het ANBI keurmerk is in 2011 het financieel beleid nader uitgebreid en beschreven. 7

8 3 Belangrijkste activiteiten in 2011 kort beschreven Veel activiteiten waarin de stichting actief is zijn moeilijk te plannen of op te sommen, omdat (dagelijks) ingespeeld wordt op maatschappelijke en incidentele problemen in de wijk, feestdagen en andere gebeurtenissen die impact hebben op leefbaarheid en veiligheid. Afhankelijk van de financiering kunnen projecten door I.M.N. worden opgezet. Deze projecten zullen zich vooral richten op de nu volgende gebieden; -Taal -Cultuur & Religie -Arbeid & Stage -Veiligheid en leefbaarheid Wij werken vanuit drie kerndisciplines: -Personeel/HRM -Online en Offline Communicatie -Cultuur en Organisatiekunde Binnen onze aanpak staat Maatschapplijk Betrokken Ondernemen (MBO) centraal. Als organisatie richten we ons daarbij projectmatig op de volgende thema's: -Veiligheid & Leefbaarheid -Cultuur & Religie -Arbeid & Diversiteit -Intercultural Business guidance (IB) -Nieuwe Media / Sociale Media (Etno marketing) Onze organisatie richt zich zo op de directe veranderingen van onze maatschappij welke zijn ontstaan door globalisering. Door het gericht en effectief inzetten van interculturele instrumenten wil IMN een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Vooral op lokaal niveau wil IMN negatieve signalen ombuigen tot positieve signalen, zodat de menselijke betrokkenheid weer meer centraal komt te staan. Onze vrijwilligers beschikken daarom over een open, eerlijke en neutrale (grond)houding die zich vervolgens weer vertaald in de uit te voeren activiteiten en de te behalen resultaten. Enkele belangrijke activiteiten in 2011 zijn; -Project Interculturele studiekringen in zogenaamde achterstandswijken Dit project richt zich op de opbouw en instandhouding van duurzame en werkelijke sociale cohesie op wijkniveau. Daarbij proberen we waar mogelijk een concrete bijdrage te leveren bij het tegengaan van vervreemding, radicalisering, overlast en criminaliteit. Wij houden ons daarbij veel bezig met denkbeelden en opvattingen om gedrag en houding positief te beïnvloeden. Dit doen wij door middel van bewustwording en dialoog en een bottom-up benadering waarbij de individuele verantwoordelijkheid centraal staat. In Nederland, en dus ook in Den Haag, is er een tendens van individualisering. Dit biedt voor velen in onze samenleving enorme kansen en mogelijkheden op vlak van persoonlijke ontwikkeling, zelfontplooiing en eerlijke kansen. Er zijn echter aan individualisering ook nadelen te noemen. Denk daarbij aan verharding, onverschilligheid, egoïsme, normvervaging, diepgaande anonimiteit en vervaging van maatschappelijke samenhang. Vaak blijken vervolgens de culturele verschillen een te hoge drempel om contact te leggen met wijkbewoners van een andere cultuur. Hierdoor blijft contact tussen wijkbewoners achterwege, waardoor een voedingsbodem kan ontstaan voor vooroordelen en discriminatie. Zowel het zich onbegrepen voelen en het niet krijgen van kansen resulteert in diverse vormen van overlast en criminaliteit. 8

9 Met het project Bruggen bouwen in de wijk willen de participanten middels de inzet van professionals, sleutelfiguren en burgers van alle leeftijden, dergelijke overlast aanpakken. Dit ter bevordering van de leefbaarheid. Te denken valt aan het tegengaan van radicalisering, hangjongeren, (huis)vuil overlast, werkeloosheid onder autochtonen en de kleine criminele activiteiten. De belangrijkste methode die we daarbij willen inzetten is interculturele studiekringen. Dit is een methodiek om allochtone en autochtone wijkbewoners meer te betrekken bij elkaar en bij hun wijk. Vanwege problemen rondom de voorfinanciering is het project blijven hangen in de pioniersfase. Partner HOF kreeg namelijk te maken met een reorganisatie en kon zich in dat kader niet verder bezig houden met opbouw werkzaamheden. Dit project heeft daar in vele opzichten het karakter van. Er wordt nu gezocht naar duurzame partners. Verdere implementatie van het project staat daarom gepland voor het jaar Project Bruggenbouwen In Zorgwijken (BIZ) Doel van deze activiteit is het uiteindelijk opzetten van een laagdrempelig en vertrouwd centrum waar alle soorten eerstelijns hulpvragen kunnen worden gesteld. We helpen dan zelf, verwijzen naar andere instanties of begeleiden mensen op het gebied van allerlei onderwerpen, zoals: relaties, eenzaamheid, werk/stage, onderwijs en scholing, mishandeling, omgaan met agressie, opvoeding, geloof, sociale voorzieningen. Eind 2011 is de stichting, als pilot project, gestart met het houden van een spreekuur in de wijk Moerwijk in Den Haag. Dit spreekuur resulteert in een kennismaking en een kort advies op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid (uitkeringen, arbeidsrecht en ontslag) en schuldhulpverlening. De stichting brengt per dossier 20,- in rekening voor een dergelijke intake. Mensen met vragen of problemen kunnen eenmaal per week, op de woensdagmiddag van t/m uur, langskomen. Daar zijn wij dagelijks telefonisch bereikbaar. Van deze mogelijkheid wordt met regelmaat gebruik gemaakt. Op zaterdagochtend houdt de stichting ook spreekuur voor (startende) ondernemers. Dergelijk spreekuur resulteert in een kennismaking en een kort advies op het gebied van het starten van een onderneming en/of het verkrijgen van de benodigde vergunningen. De stichting brengt per dossier 50,- in rekening voor een dergelijke intake. In 2011 en 2012 wil de stichting dit concept met diverse partners uitbouwen naar andere wijken. -Het bevorderen van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) in de stad Den Haag MBO staat voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. MBO is een verzamelnaam voor de activiteiten en investeringen die een bedrijf doet in de (lokale) samenleving voor specifieke doelgroepen of maatschappelijke doelen, die niet direct te maken hoeven te hebben met de bedrijfsactiviteiten. De activiteiten zijn gericht op het leefbaar maken en houden van de lokale samenleving, waarvan het bedrijf en haar medewerkers deel uitmaken. HOF, Promotie Haags Vrijwilligerswerk en De Slinger organiseerden op 3 februari 2011 het MovedBy 2011 congres. Dit congres ging over maatschappelijk betrokken ondernemen in Den Haag. Onze stichting heeft bekendheid gegeven aan dit congres via haar oude website. Het doel van dit congres is Haagse bedrijven kennis te laten nemen van en inspireren tot Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Er werden praktijkvoorbeelden gegeven en er is de mogelijkheid om aan de slag te gaan met MBO. Onze stichting heeft, naar aanleiding van dit congres, gedurende 2011 zowel niet-autochtone als autochtone ondernemers in Den Haag trachten te infomeren over dit onderwerp. Dit heeft de stichting vooral gedaan via haar nieuwe interactieve website. Hierdoor is de activiteit dag van de Arbeid bewust komen te vervallen. De aandacht voor MBO heeft immers sommige niet-autochtone jongeren, welke (in)direct bereikbaar waren door de stichting, in beweging gekregen richting werk. Deze jongeren hadden behoefte aan het verbreden van hun netwerk. 9

10 -Het verzorgen van diverse relevante thema bijeenkomsten voor jongeren en ouderen Het organiseren van bijeenkomst(en) om participatie van de Marokkaanse gemeenschap in de Nederlandse samenleving te bespoedigen. Diverse partners uit de wijk leren tijdens deze bijeenkomsten beter samenwerken. Dit resulteert vervolgens in het beter nemen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het uiteindelijke doel van deze bijeenkomsten is ook om elkaars gemeenschappelijke normen en waarden te kennen en te erkennen. In 2011 is 1 bijeenkomst in het pand aan de hoefkade 928 georganiseerd. Dit was i.s.m. de Marokkaanse stichting Al Hadaf. Aanbieden van diverse computer cursussen De stichting wil vanaf het laatste kwartaal van 2011 diverse computer cursussen aanbieden. Er bleek een behoefte in de Schilderswijk in Den Haag te bestaan aan het leveren van maatwerk aan allochtonen. Het gaat, blijkt uit eerste inventarisatie, vooral om; -Cursus omgaan met internet (basis) -Cursus Exel -Cursus hoe werkt social media Deze cursussen werden als pilot project gestart en zijn voor iedereen toegankelijk. Er is dus sprake van een open inschrijving. De marketing basiscursus omgaan met internet en zal zich echter wel richten op met name ouderen. De marketing van de cursus Exel en hoe werkt social media op studenten. Om de kosten te besparen zal een, nader te bepalen, eigen bijdrage worden gevraagd aan de studenten. De cursussen zullen in 2012 verder doorgaan. Arabische les Vanaf eind 2011 is de stichting gestart met het geven van Arabische les. De lessen zijn gericht op lezen/schrijven en converseren voor volwassenen. Een professionele leerkracht, welke tevens vrijwilliger is bij de stichting, zal de lessen gedurende het gehele jaar gaan verzorgen. De stichting voorziet op deze manier direct in de behoefte welke haar omgeving vraagt. In 2012 wil de stichting, middels maatwerk, Arabisch les aanbieden aan ondernemers welke hierin interesse hebben. Zwemmen Gedurende het gehele jaar heeft de stichting zwemmen gestimuleerd onder de niet-autochtonen. Het doel is om niet-autochtonen meer in beweging te krijgen. Dit resulteert in een betere gezondheid (fysiek/mentaal) en dus lagere ziektekosten. In 2012 wil de stichting meerdere sporten stimuleren onder allochtonen. Deze sporten zullen zich richten op het direct activeren van (hang)jongeren in diverse wijken in Den Haag. Ten aanzien van het zwemmen heeft de stichting in 2011 met name allochtonen doorverwezen naar de stichting ICZ in Zoetermeer. Hier werden de allochtonen gestimuleerd om actief bezig te zijn met zwemmen. 10

11 Bieden van stageplaatsen De stichting heeft dit jaar van ECABO, GOC en Calibris erkenning verkregen in het kader van erkend leerbedrijf. De stichting wordt hierdoor regelmatig benaderd om studenten een stageplaats te bieden in het kader van buurtopwerk en maatschappelijke vraagstukken welke weer gerelateerd zijn aan interculturele vraagstukken binnen de wijkgemeenschap en de stad Den Haag. De stichting IMN heeft in 2011 in totaal 10 stagiaires begeleid. De afgesproken vergoeding t.b.v scholing heeft de stichting helaas tot op heden niet van de school mogen ontvangen. Kader training/workshop i.s.m. vrijwilligerscentrale HOF In 2011 is de stichting actief bezig geweest om aan de eisen van het keurmerk Goed geregeld te voldoen. Goed geregeld is een landelijke kwaliteitsonderscheiding van de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwillligerswerk (NOV). Deze onderscheiding wordt toegekend aan de stichting als het vrijwilligersbeleid voldoet aan de door NOV gestelde kwaliteitscriteria. De onderscheiding is drie jaar geldig. De stichting heeft dit jaar de zelfevaluatie van NOV ingevuld. Dit is gedaan door een groep van zeven vrijwilligers. HOF is tevreden over het door de stichting in 2011 geleverde resultaat van de zelfevaluatie. Het NOV brengt voor de eindbeoordeling 300,00 aan kosten in rekening voor deze kwaliteitsonderscheiding. Ten aanzien van het verkrijgen van de kwaliteitsonderscheiding heeft HOF een kadertraining/workshop gegeven. Een drietal workshops werden door HOF in 2011 aan de stichting kosteloos gegeven; 1) Management en besturen 2) Projectmanagement 3) Presenteren/spreken in het openbaar Iftar Voor de Moslims in Nederland is de maand Ramadan een maand van vasten. Ook dit jaar is de stichting in verband met Ramadan betrokken geweest bij het organiseren van een Iftar. Vanwege een tekort aan financiële middelen werd deze bijeenkomst bewust kleinschalig georganiseerd. De bijeenkomst was voor iedereen toegankelijk. Het was de bedoeling in elkaars gezelschap wat te eten te nuttigen en daarnaast kennis te maken met elkaar. Door met elkaar in gesprek te gaan over interculturele onderwerpen werd het intercultureel denkraam vergroot. Dergelijke bijeenkomsten werden dit jaar ook gehouden tijdens de Ied-ul- Fitr (suikerfeest) en Ied-ul-Adha (offerfeest). Racisme en discriminatie Gedurende het jaar 2011 heeft de stichting als pilot project voorlichtingbijeenkomsten gegeven over het onderwerp racisme en discriminatie op de islamitische basisschool Yunus Emre in Den Haag. Dergelijke bijeenkomsten werden ontwikkeld i.s.m. het meldpunt discriminatiezaken in Den Haag. Deze manier van voorlichting wil de stichting ook in 2012 verzorgen aan meer basisscholen in de stad Den Haag. Alle activiteiten voor het jaar 2011 zijn vastgelegd in het document jaaractiviteiten van IMN 2011 (zie bijlage 1) 11

12 4 Korte vooruitblik richting 2012 Alle bestuursleden en medewerkers van de stichting zijn vrijwilliger en dus onbezoldigd. Het gevraagde budget is gericht op het verder uitbouwen en uitvoeren van relevante activiteiten. In 2011 konden slechts enkele activiteiten van de stichting worden gerealiseerd. Dit kon omdat de financiering kwam van verschillende particuliere donateurs. Het bestuur van de stichting wil in 2012 het aantal activiteiten laten toenemen. Dit is afhankelijk van zowel de toename van lokale vrijwilligers als een structurele manier van financiering. We hebben in 2011 al kunnen constateren dat het aantal vrijwilligers snel toeneemt. De bijeenkomsten van de stichting werden in 2011 gefinancierd door de particuliere donateurs van de stichting zelf. De stichting moet daarom op zoek naar meer structurele vormen van financiering. Er is voor 2012 een korte financiële prognose opgesteld. Om onze activiteiten verder te professionaliseren moet in 2012 ook geïnvesteerd worden in deskundigheid van bestuursleden en vrijwilligers. We denken aan een kadertraining en/of andere studiemogelijkheid. Vanuit de genoemde doelstelling en beschikbaar gestelde budget gaat de stichting in 2012 actief zijn in het volgende: 1. Het zelfstandig organiseren van bijeenkomsten om integratie van de allochtone (lokale) gemeenschap te versterken en om de samenwerkende partners daarin hun maatschappelijke rol te laten spelen; 2. Het in samenwerking met partners organiseren van activiteiten in het kader van veiligheid en leefbaarheid op lokaal (wijk) niveau. Hieronder vallen naast kleinschalige activiteiten ook het project Interculturele studiekringen ; 3. Het structureel blijven en organiseren van een spreekuur met het doel om mensen uit de gemeenschap de weg te kunnen wijzen naar de juiste instanties. Hieronder valt vooral het project Bruggenbouwen in zorgwijken (BIZ); 4. Vertegenwoordigers van de verschillende (overheids)instanties (kritisch) aanspreken op de interculturele problematieke welke de stichting ter ore gekomen zijn; 5. Het actief gevraagd en ongevraagd adviseren m.b.t. actuele interculturele maatschappelijke gebeurtenissen, die voor onrust kunnen zorgen of die de veiligheid in de wijk kunnen beïnvloeden; 6. Het bijeenbrengen of individueel benaderen van allochtone jongeren om problematisch gedrag te veranderen; 7. Allochtone jongeren verwijzen c.q. geleiden naar mogelijkheden als werk en scholing; 8. Daar waar nodig bestuurders en ambtenaren van de verschillende overheidsorganen informeren, confronteren en bij elkaar brengen met betrekking tot maatschappelijke kwesties die spelen in de gemeenschap; 9. Het creëren van stagemogelijkheden voor onderwijsinstellingen (o.a. Haagse Hogeschool) en zorgorganisaties; 10. Verdere deskundigheidsbevordering bij de bestuursleden en medewerkers van de stichting i.s.m vrijwilligerscentrale HOF; 11. Het uitvoeren van activiteiten samen met partner stichtingen; 12. Het uitvoeren van diverse ICT projecten op het gebied van etno-marketing Op basis van bovenstaande activiteiten zal eind 2012 opnieuw een opsomming gegeven kunnen worden van hetgeen concreet uitgevoerd is. Het benodigde budget is aangegeven in de bijlage. 12

13 5 Bijlagen* 1- Financiële verslag Financiele prognose Activiteitenplan 2012 *deze bijlagen zijn slechts opvraagbaar door partners en donateurs 13

14 14

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Radar, John Autar en Marieke Megens De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Amsterdam, april 2012 Dit rapport is geschreven in opdracht van de gemeente

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit. Good practices Multicultureel Vakmanschap & Diversiteit

Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit. Good practices Multicultureel Vakmanschap & Diversiteit Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit Good practices Multicultureel Vakmanschap & Diversiteit Voorwoord Hierbij ontvangt u een boekje, met een selectie van good practises op het gebied van multicultureel

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

De bijdrage van Harten voor Sport (2014)

De bijdrage van Harten voor Sport (2014) De bijdrage van Harten voor Sport (2014) Maatschappelijke opbrengsten en werkzame factoren Martin van Rooijen Onderzoek, Monitoring en Evaluatie, Harten voor Sport Froukje Smits Onderzoeker Sport & Samenleving,

Nadere informatie

Moeder- en Kindcentrum

Moeder- en Kindcentrum Moeder- en Kindcentrum PROJECTPLAN EEN DUURZAME TOEKOMST Oktober 2013 Stichting Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag info@bij-1.nl 070 785 58 20 06 19 45 43 47 KvK 53959965 Rekening nr: 398277974 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2009. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2009 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2009 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Werkprogramma 2013 VIA VIA

Werkprogramma 2013 VIA VIA Werkprogramma 2013 Vooruitblik op 2013 VIA VIA In december 1972 ging het Experiment Vrijwilligerscentrale in Arnhem en Tilburg van start. Een initiatief van de toenmalige (Arnhemse) CRM-minister Marga

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Verder Werken... ... er is nog een wereld te winnen! Eindrapport van de Commissie Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligersbeleid.

Verder Werken... ... er is nog een wereld te winnen! Eindrapport van de Commissie Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligersbeleid. Verder Werken...... er is nog een wereld te winnen! Eindrapport van de Commissie Vrijwilligersbeleid Commissie Vrijwilligersbeleid Geen mens is een Eiland, geheel op zichzelf John Donne 1572/1631 Uit:

Nadere informatie

Vrijwilligerswerkbeleid: vrije wil, nuttig werk

Vrijwilligerswerkbeleid: vrije wil, nuttig werk Vrijwilligerswerkbeleid: vrije wil, nuttig werk 1. Inleiding Vrijwilligerswerk ontstaat daar waar mensen om verschillende motieven onbetaald zich willen inzetten, variërend van morele redenen, zelfontplooiing

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Utrecht (SLU) 2014-2018 Inhoud 1 Kinderen aan de zijlijn... 3 2 Wat doet Leergeld?... 3 2.1 Missie...3 2.2 Werkwijze: de Leergeld

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag

Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag 1 Inhoudsopgave Blz.3. Voorwoord Blz.4. Inleiding Blz.5. De Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Blz. 6. Jaarverslag 2011 Blz. 7/8. Interne

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving, December 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding en leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

PROTECT Migranten en vrijwilligerswerk

PROTECT Migranten en vrijwilligerswerk PROTECT Migranten en vrijwilligerswerk Een onderzoek naar de huidige situatie en behoeften m.b.t. participatie en deskundigheidsbevordering van migranten en uitwisseling met migranten in de wijkgerichte

Nadere informatie

Allemaal Tilburgers: een divers beeld

Allemaal Tilburgers: een divers beeld Allemaal Tilburgers: een divers beeld Een onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het integratie- en participatiebeleid van de gemeente Tilburg vanaf 2005. DEFINITIEF EINDRAPPORT 28 januari

Nadere informatie

LEKKER OUD WORDEN THIJS DEKKER PAMEIJER VO MOB 2006-2008 TRANSFERGROEP ROTTERDAM

LEKKER OUD WORDEN THIJS DEKKER PAMEIJER VO MOB 2006-2008 TRANSFERGROEP ROTTERDAM LEKKER OUD WORDEN THIJS DEKKER PAMEIJER VO MOB 2006-2008 TRANSFERGROEP ROTTERDAM 1 INLEIDING - Voor u ligt de scriptie Lekker Oud Worden als afsluiting van de Voortgezette Opleiding Management, Organisatie

Nadere informatie

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN Aanbevelingen op maat B E K N O P T E U I T G A V E COLOFON TEKST Commissie Arbeidsdeelname Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen

Nadere informatie