Vlietwijk KEEL-gebied

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlietwijk KEEL-gebied"

Transcriptie

1 Vlietwijk KEEL-gebied

2 Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 1.3 Vigerende plannen 1.4 Leeswijzer Hoofdstuk 2 Huidige situatie 2.1 Historie 2.2 Ruimtelijke structuur 2.3 Functionele inrichting Hoofdstuk 3 Beleidskader 3.1 Rijksbeleid 3.2 Provinciaal beleid 3.3 Regionaal beleid 3.4 Gemeentelijk beleid 3.5 Conclusie Hoofdstuk 4 Planbeschrijving 4.1 Besluitvormingstraject 4.2 Uitgangspunten 4.3 Fase Fase Hoofdstuk 5 Omgevingsaspecten 5.1 Archeologie 5.2 Bezonning 5.3 Bodemkwaliteit 5.4 Ecologie 5.5 Externe veiligheid 5.6 Geluidhinder 5.7 Luchtkwaliteit 5.8 Verkeer 5.9 Water 5.10 Windhinder Hoofdstuk 6 Juridische planopzet 6.1 Algemeen 6.2 Planregeling Vlietwijk KEEL-gebied Hoofdstuk 7 Uitvoerbaarheid 7.1 Economische uitvoerbaarheid 7.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid Planregels 35 Hoofdstuk 1 Artikel 1 Artikel 2 Inleidende regels Begrippen Wijze van meten Hoofdstuk 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Bestemmingsregels Groen Maatschappelijk - Zorginstelling Tuin

3 Artikel Artikel Artikel Artikel Verkeer - Verblijfsgebied Wonen Wonen - Gestapeld Wonen - Zorgwoning Hoofdstuk 3 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Algemene regels Anti-dubbeltelregel Algemene bouwregels Algemene gebruiksregels Algemene procedureregels Overige regels Hoofdstuk 4 Artikel 15 Artikel 16 Overgangs- en slotregels Overgangsrecht Slotregel Staat van bedrijfsactiviteiten Bijlagen Bijlage 1 3

4 4

5 Toelichting 5

6 6

7 Hoofdstuk Inleiding Aanleiding en doel Woonzorg Nederland ontwikkelt in Voorschoten een nieuw zorgcentrum, een buurthuis en 114 woningen in diverse typologieën. Dit gebeurt op de plaats van de portiekflats in de omgeving van de Lorentzlaan in Vlietwijk. De sloop en nieuwbouw gebeurt in twee fases. Voor fase 1 is reeds vrijstelling verleend van het geldende bestemmingsplan op basis van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke ordening (oud). Ook de realisatie van fase 2 is niet mogelijk op basis van het huidige bestemmingsplan. Van fase 1 is de uitvoering reeds gestart. Fase 2 is op dit moment in voorbereiding. Het doel van dit specifiek op dit project toegesneden bestemmingsplan is enerzijds het creëren van een bouwtitel voor de uitvoering van fase 2. Anderzijds is een actueel juridisch-planologisch kader gewenst voor fase 1. Ten opzichte van de plannen uit 2008 wordt de inrichting van de openbare ruimte iets anders uitgevoerd. Kleine afwijkingen ten opzichte van de voor fase 1 verleende vrijstelling kunnen zo worden toegestaan. Voor wat betreft de bebouwing zijn er geen wijzigingen en wordt dus aangesloten op de verleende bouwvergunningen. 1.2 Ligging en begrenzing plangebied Het plangebied ligt in de nabijheid van het centrum van Voorschoten. Het betreft het gebied bij het Professor Kamerlingh Onnesplantsoen, de Professor Einsteinlaan, de Professor Einthovenlaan en de Professor Lorentzlaan (KEEL-gebied). Zie figuur 1.1 voor de begrenzing van het plangebied en de ligging binnen Voorschoten. Figuur 1.1 Ligging en begrenzing plangebied. 1.3 Vigerende plannen Tot het moment dat dit bestemmingsplan rechtskracht verkrijgt, is het bestemmingsplan 'Vlietwijk' van kracht. Dit plan is bij raadsbesluit van 23 februari 1984 vastgesteld en goedgekeurd door Provinciale Staten op 12 februari Dit bestemmingsplan kent onder meer de volgende bestemmingen: 'Meergezinshuizen in twee lagen voor bejaarden met bijbehorende erven (M2BJ); Meergezinshuizen in 2 lagen met onderbouw in 1 laag en bijbehorende erven (M2+01) ; Meergezinshuizen in 3 lagen met onderbouw in 1 laag en bijbehorende erven (M3+01), aanduiding Winkels toegestaan ; 7

8 Eengezinshuizen voor bejaarden met bijbehorende erven (EBJ); Voor- of zijtuin ; Openbaar Groen, Water, Voetpad, rijwielpad, parkeren, straat, berijdbaar pad. De geplande gebouwen zijn in strijd met de huidige bestemmingen. Het bouwplan wijkt op een aantal onderdelen af van het bestemmingsplan. De woningen worden (deels) buiten de bouwvlakken gebouwd. Tevens wijkt de hoogte van de beoogde gebouwen af van het toegestane aantal woonlagen en de toegestane hoogte in het bestemmingsplan. Dit betekent dus dat de nieuwbouw niet mogelijk is op basis van het vigerende bestemmingsplan. 1.4 Leeswijzer In hoofdstuk 2 van de toelichting wordt de huidige situatie in het plangebied beschreven. Het gaat om een beschrijving van de situatie voor de start van de sloopwerkzaamheden in het plangebied. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 het beleidskader behandeld. Hoofdstuk 4 gaat in op het nieuwbouwplan van Woonzorg Nederland. In hoofdstuk 5 worden de relevante milieukundige aspecten nader toegelicht. Dit ziet met name toe op fase 2, aangezien voor fase 1 reeds bouwvergunningen zijn verleend. Hoofdstuk 6 geeft een toelichting op de juridische planregeling van het bestemmingsplan. Tot slot volgt in hoofdstuk 7 een beschrijving van de uitvoerbaarheid van het plan en de resultaten van de inspraak en overleg. 8

9 Hoofdstuk Huidige situatie Historie Vlietwijk is een naoorlogse uitbreiding van Voorschoten. Het ligt ten oosten van het centrum van Voorschoten en bestaat voornamelijk uit eengezinswoningen in rijen en uit portiekflats. De wijk is voornamelijk gebouwd in de jaren zestig. Voor die tijd was dit gebied agrarisch in gebruik. 2.2 Ruimtelijke structuur Figuur 2.1 Luchtfoto plangebied voor de sloopwerkzaamheden (bron: Bing Maps). Zie figuur 2.1 voor een luchtfoto van de ruimtelijke situatie voor de start van de sloopwerkzaamheden ten behoeve van de uitvoering van fase 1. Vlietwijk heeft een orthogonaal stratenpatroon. De Professor Einsteinlaan, de Professor Lorentzlaan en het Jan van Goyenplantsoen liggen in de richting van de ontginningsbasis van Voorschoten (zuidwest/noordoost). Het Kamerlingh Onnesplantsoen en de Einthovenlaan liggen haaks op deze richting. De woonblokken in Vlietwijk staan in rechte lijnen in deze twee richtingen gesitueerd. In het plangebied stonden zes woongebouwen, twee evenwijdig aan de Lorentzlaan en vier evenwijdig aan de Einthovenlaan. De twee woongebouwen evenwijdig aan de Lorentzlaan bestonden uit een onderbouw met twee woonlagen; de andere vier woongebouwen betreffen flats met drie woonlagen op een onderlaag en zijn korter dan de andere twee woongebouwen. De vier korte woongebouwen stonden per twee gegroepeerd. Daartussenin staat het buurthuis. Dit gebouw heeft een bouwlaag met gedeeltelijk een kap. Fase 2 heeft betrekking op het gebied van de zuidelijkste drie korte, hogere woongebouwen en het buurthuis. 9

10 2.3 Functionele inrichting In het plangebied is de hoofdfunctie wonen. Tevens is er een maatschappelijke functie te vinden, te weten het buurthuis. Deze multifunctionele accommodatie wordt gebruikt voor het houden van sociaal-culturele activiteiten voor Voorschotenaren. Het gebied kenmerkt zich ook door een relatief groot oppervlak aan openbare groenvoorzieningen. De flats worden van elkaar gescheiden door gazons, boomgroepen en bosplantsoen. Ten slotte heeft verkeer en parkeren ook een plek in het gebied. De Lorentzlaan, het Kamerlingh Onnesplantsoen en het Professor Eykmanhof ontsluiten de woningen en het buurthuis. Parkeren vindt voornamelijk langs deze straten plaats. 10

11 Hoofdstuk Beleidskader Rijksbeleid Nota Ruimte De Eerste en Tweede kamer hebben op respectievelijk 17 januari 2006 en 17 mei 2005 de Nota Ruimte vastgesteld. Met de bekendmaking op 27 februari 2006 in onder andere de Staatscourant is de Nota Ruimte formeel in werking getreden. De Nota Ruimte is destijds vastgesteld als deel 4 van een Planologische Kernbeslissing (Pkb). De Nota Ruimte geldt nu als structuurvisie volgens de huidige Wet ruimtelijke ordening. De Nota Ruimte heeft als titel 'Ruimte voor ontwikkeling' en tracht in vergelijking met haar voorgangers als de Vinex en de niet-vastgestelde Vijfde Nota meer mogelijkheden te bieden aan gebiedsspecifieke ruimtelijke ontwikkelingen. Hiermee samenhangend stelt de Nota Ruimte minder regels en wordt meer verantwoordelijkheid gelegd bij lagere overheden. De Nota Ruimte heeft dan ook als motto 'decentraal wat kan, centraal wat moet.' De Nota Ruimte legt hierbij de randvoorwaarden van het ruimtelijk beleid vast. Voor de periode tot en met 2020 worden de hoofdlijnen vastgelegd. In sommige gevallen wordt een doorkijk gegeven naar De Nota Ruimte richt zich op de volgende vier doelen: het versterken van de nationale concurrentiepositie; het bevorderen van krachtiger steden en een vitaal platteland; het borgen en ontwikkelen van belangrijke (inter-)nationale ruimtelijke waarden; het borgen van de veiligheid. Voor verstedelijking, infrastructuur en vestiging van bedrijven en economische activiteiten geldt een zogenaamd bundelingsbeleid: nieuwe woongebieden en bedrijvigheid moeten zoveel mogelijk worden aangesloten op bestaande bebouwing en infrastructuur. Hierbij moet bovendien rekening worden gehouden met (bestaande) recreatieve voorzieningen, groen en water (watertoets). De Nota Ruimte ondersteunt de gebiedsgerichte, integrale ontwikkeling waarin alle betrokkenen participeren. 'Ruimte voor ontwikkeling' betekent dat het Rijk voor ruimtelijke waarden van nationaal belang waarborgen creëert om die te kunnen behouden en ontwikkelen. Voor heel Nederland wordt een beperkt aantal generieke regels gehanteerd onder de noemer 'basiskwaliteit'. Dit zorgt voor een heldere ondergrens op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid, milieu, verstedelijking, groen en water. Een aantal ruimtelijke structuren en netwerken dat in belangrijke mate ruimtelijk structurerend is voor Nederland als geheel, vormt samen de nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur. Voorschoten maakt onderdeel uit van een bundelingsgebied dat de westelijke kustzone van Holland bestrijkt. De provincie dient ervoor te zorgen dat de verhouding tussen de binnen deze gebieden gebundelde en de daarbuiten verspreide verstedelijking ten minste gelijk blijft. Het is niet de bedoeling dat de bundelingsgebieden geheel verstedelijken. In deze gebieden ligt wel het accent op verstedelijking, maar in samenhang moet ook ruimte gepland worden voor water, natuur, landschap, recreatie, sport en landbouw. Vooral in de bundelingsgebieden moeten 'stad en land' in onderlinge samenhang worden ontwikkeld. De revitaliserings-, herstructurerings- en transformatieopgave in bestaand bebouwd gebied moet in beleid en uitvoering krachtig ter hand wordt genomen, gelijktijdig en/of in samenhang met de mogelijke ontwikkeling van nieuwe uitleglocaties. Gemeenten (in samenwerking met marktpartijen) zijn verantwoordelijk voor planvorming en uitvoering. Het Rijk richt zijn financiële ondersteuning voor wat betreft herstructurering met name op de grote(re) steden. Hierbij wordt aangesloten op het grotestedenbeleid (GSB) en de bijbehorende selectie van steden (G30). Voor wat betreft transformatie richt het rijk zijn financiële ondersteuning op de grotere steden in de nationale stedelijke netwerken. Structuurvisie Randstad 2040: internationaal sterk en regionaal aantrekkelijk De structuurvisie Randstad 2040 is een structuurvisie op rijksniveau voor een deel van het grondgebied 11

12 van het Rijk. De nieuwe structuurvisie Randstad 2040 ligt voor een groot deel in het verlengde van de Nota Ruimte. Beide beleidsdocumenten zijn vigerend. De Nota Ruimte beslaat echter wel een groter gebied dan de structuurvisie Randstad Het hoofddoel wordt omschreven in de volgende vier leidende principes: leven in een veilige klimaatbestendige en groenblauwe delta; kwaliteit maken door sterke wisselwerking groen, blauw, rood; wat internationaal sterk is, sterker maken; krachtige, duurzame steden en regionale bereikbaarheid. In de structuurvisie worden eerst de leidende principes uitgewerkt. Vervolgens worden hier twaalf concrete keuzes uit opgemaakt. Daarna wordt uitgelegd wat de acties voor de toekomst zijn en hoe de keuzes tot stand zijn gekomen. Voor Voorschoten zijn drie van de twaalf keuzes met name van belang. Beschermen en ontwikkelen van landschappelijke differentiatie Het is belangrijk om zowel op nationaal niveau als op regionaal niveau te profiteren van de variatie aan leefomgevingen en deze te beschermen en te ontwikkelen. Het kabinet wil de kwaliteiten en contrasten van het landschap versterken en nieuwe landschappen met groen en water in de omgeving van de (grote) steden ontwikkelen. Extra groenblauwe kwaliteitsimpuls bij de steden in de vorm van 'metropolitane parken' Het belang van recreatief groen vlakbij of in de stad wordt onderstreept. De huidige bufferzones, de groene gebieden tussen de steden, zullen een sterkere recreatieve functie krijgen. Het benutten en versterken van internationale topfuncties Internationaal sterke punten van de Randstad worden sterker gemaakt. De Leidse regio draagt bij op wetenschappelijk gebied. Versterking van hoogwaardige economische clusters rond de zes universiteitssteden van de Randstad staat voorop. 3.2 Provinciaal beleid Provinciale structuurvisie Zuid-Holland (Visie op Zuid-Holland: ontwikkelen met schaarse ruimte) De provincie heeft in juli 2010 een integrale structuurvisie voor de ruimtelijke ordening in Zuid-Holland vastgesteld. In deze Visie op Zuid-Holland beschrijft de provincie haar doelstellingen en provinciale belangen en geeft zij haar kijk op de ruimtelijke ontwikkeling tot Samen met inwoners en betrokken partijen wil de provincie het toekomstbeeld van Zuid-Holland gaan invullen. De belangrijkste aanleiding voor het maken van een provinciale structuurvisie is de Wet ruimtelijke ordening (Wro), die juli 2008 in werking trad. In deze Wro staat dat provincies, net als gemeenten en regio's, een structuurvisie voor hun grondgebied moeten maken. De vier huidige streekplannen zijn daarom vervangen door één provinciale structuurvisie: 'Visie op Zuid-Holland'. De sturingslijn is zo veel mogelijk vrijheden te laten bij lokale (en regionale) overheden en enkel die zaken provinciaal (centraal) op te pakken die moeten. De kern van Visie op Zuid-Holland is een samenhangend stedelijk en landschappelijk netwerk realiseren. Hierin is het goed wonen, werken en leven voor de inwoners. Deze toekomstige ruimtelijke inrichting versterkt de economische concurrentiepositie. Duurzame ontwikkeling en klimaatbestendigheid zijn belangrijke pijlers. Goede bereikbaarheid, een divers aanbod van woon- en werkmilieus in een aantrekkelijk landschap met ruimte voor natuur en water zijn kenmerkend voor de provincie. Een brede landbouw is drager van het landschap. Inzet voor het stedelijk gebied en verstedelijking (wonen, werken en voorzieningen) in brede zin zijn: 1. intensivering; 2. ruimtebeslag beperken; 3. ruimtelijke kwaliteit versterken; 4. een aantrekkelijke leefomgeving realiseren; 12

13 5. bijdragen aan duurzaamheid en klimaatbestendigheid. Voor een geconcentreerde stad- en dorpsontwikkeling en om groenblauwe functies in landelijk gebied te beschermen zijn alle kernen in Zuid-Holland omgeven door op de kaart aangegeven bebouwingscontouren, die de grens van de bebouwingsmogelijkheden voor wonen en werken aangeven (zie Verordening Ruimte). Verstedelijking buiten deze bebouwingscontouren is niet toegestaan. Verordening Ruimte Zuid-Holland De Verordening Ruimte Zuid-Holland is één van de instrumenten van de provincie om het beleid uit de structuurvisie te kunnen uitvoeren. In de verordening zijn regels opgenomen waaraan gemeentelijke bestemmingsplannen en projectbesluiten dienen te voldoen. De provincie heeft geconstateerd dat doorwerking en borging voor een aantal belangen het beste via een ruimtelijke verordening kan plaatsvinden. Het gaat met name om zaken die generiek van aard zijn (voor alle gemeenten van toepassing) en in eerste instantie een werend of beperkend karakter hebben. In de artikelsgewijze toelichting bij de verordening is bij de bepalingen een korte duiding en verantwoording gegeven van de provinciale belangen. Bij de inwerkingtreding zijn de 'Regels voor Ruimte' komen te vervallen. Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland De Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland is in 2007 geactualiseerd en geeft (onder meer) voor de regio Gouwestreek-Krimpenerwaard de cultuurhistorische waarden in archeologisch en landschappelijk opzicht aan en ook voor wat betreft de nederzettingen. Plannen ter plaatse van de gebieden met cultuurhistorische waarden vereisen een nadere analyse en afweging. 3.3 Regionaal beleid Regionale structuurvisie Holland Rijnland 2020 In juni 2009 heeft het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland de Regionale Structuurvisie Holland Rijnland 2020 vastgesteld. Met deze structuurvisie zetten de samenwerkende gemeenten van Holland Rijnland koers voor de ruimtelijke inrichting van de Leidse regio. In de visie zijn een aantal keuzes gemaakt die de samenhang tussen de grote deelgebieden van de regio verbeteren. Binnen de Regionale Structuurvisie wordt de ruimtelijke positie van de regio bepaald en gekeken hoe dit zich verhoudt tot haar (Randstedelijke) omgeving. Hiervoor worden zeven kerndoelen nagestreefd: Holland Rijnland is een topwoonregio; Leiden vervult een regionale centrumfunctie; concentratie van stedelijke ontwikkeling; 'groen-blauwe kwaliteit' staat centraal; de Bollenstreek, Veenweide en Plassen en Duin, Horst en Weide blijven open; twee speerpunten voor economische ontwikkeling: Kennis en Greenport; verbetering van de regionale bereikbaarheid. 3.4 Gemeentelijk beleid Structuurvisie gemeente Voorschoten De gemeenteraad heeft in 2007 een structuurvisie voor het gehele gemeentelijk grondgebied vastgesteld. Deze structuurvisie vormt de vertaling van de geformuleerde beleidslijnen in een ruimtelijk-functioneel toekomstperspectief voor de periode tot circa Het strategisch vertrekpunt kan als volgt aangeduid worden: het plezierige woonklimaat dient gehandhaafd te blijven en wordt waar nodig versterkt; revitalisering van het centrumgebied, met daarbinnen opwaardering van de openbare ruimte, blijft van belang; (volks)huisvestingsbeleid dient de eigenheid van Voorschoten te waarborgen binnen de gemêleerdheid van de regio. Visie verkeer en vervoer De Verkeersvisie omvat het kader voor het verkeers- en vervoersbeleid van de gemeente Voorschoten. Het begrip 'duurzaam' staat centraal; Duurzaam Veilig, bruikbaar voor langere tijd en met respect voor 13

14 de leefomgeving. Veel aandacht in de nota gaat uit naar de fietser, de voetganger en het openbaar vervoer. Extra aandacht is er voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals (school)kinderen, senioren en mensen met een mobiliteitsbeperking. Voor het autoverkeer zijn in het afgelopen jaar al belangrijke besluiten genomen, denk aan het parkeerbeleid voor het centrumgebied en de Traverse. Deze besluiten zijn integraal onderdeel van de Verkeersvisie. Groenstructuurvisie De Groenstructuurvisie heeft betrekking op al het groen binnen de bebouwde kom van Voorschoten. Het geeft een visie op het openbare en semi-openbare groen dat in beheer is bij de gemeente en doet uitspraken over de grote groengebieden die in beheer zijn van particulieren. De groenstructuurvisie heeft de volgende doelen: bepalen van de gewenste kwaliteit van het groen en de daarmee samenhangende structuren en routes; behouden en ontwikkelen van een duurzame groenstructuur en waterstructuur die aansluit op de cultuurhistorische, landschappelijke en architectonische waarden; bieden van een beleidskader voor de beheerkwaliteit, honden in de openbare ruimte, spelen in het groen in de verkoop van groen aan particulieren; doen van voorstellen en geven van richtlijnen voor de verbetering van de inrichting van het openbaar groen in parken, groenzones en woonomgeving. De groenstructuurvisie heeft de singels en de groenstroken naast de singels langs de Raadhuislaan en het Jan van Goyenplantsoen aangewezen als wijkgroenstructuur. 3.5 Conclusie De nieuwbouw van Woonzorg Nederland in Vlietwijk is de uitvoering van het bovenstaande beleid op lokaal niveau. Met de nieuwbouwplannen wordt invulling gegeven aan het beleid om met binnenstedelijke herstructurering de behoefte aan meer gevarieerde woonmilieus te accommoderen. Dit gebeurt in het bestaande stedelijk gebied, met inachtneming van de gestelde gemeentelijke doelen op het gebied van wonen, verkeer en groenvoorzieningen. Dit blijkt uit de beschrijving van het project in hoofdstuk 4. 14

15 Hoofdstuk Planbeschrijving Besluitvormingstraject In 2003 hebben de gemeente, de stichting Zorgcentra Vlietlanden (nu Topaz) en Stichting Woonzorg Nederland een intentieovereenkomst afgesloten over het nieuwbouwproject. In 2004 is door de woningcorporatie Stichting Woonzorg Nederland een haalbaarheidsonderzoek verricht naar sloop/nieuwbouw van een deel van de woningen in Vlietwijk. Gelijktijdig met deze ontwikkeling is onderzoek verricht naar de mogelijkheid van verplaatsing van het zorgcentrum 't Hofflants Huys naar een meer centraal gelegen locatie. Uit dit onderzoek is gelet op het zorgbeleid de locatie in Vlietwijk als meest geschikt naar voren gekomen. Naast de afweging om te komen tot sloop was onderdeel van dit onderzoek het opstellen van enkele stedenbouwkundige modellen. De gemeenteraad heeft op basis van dit onderzoek op 30 juni 2005 ingestemd met de variant voor sloop van de bestaande bebouwing in het KEEL-gebied en heeft gelijktijdig een voorkeur voor één van de stedenbouwkundige modellen uitgesproken, die vervolgens is uitgewerkt. Na dit bovengenoemde besluit over het haalbaarheidsonderzoek in september 2004 heeft een uitwerking van het concept Sociaal Statuut in overleg met de bewonerscommissie KEEL plaatsgevonden met planning, tijdelijke huisvesting en fasering. De gemeente heeft een samenwerkingsovereenkomst met Woonzorg Nederland gesloten op basis van het voorlopig stedenbouwkundig model. In december 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd met het gewijzigde programma. Verder is op 11 januari 2010 een overeenkomst over de grondexploitatie gesloten. Mede in verband met herhuisvesting van de bewoners in het gebied wordt de ontwikkeling in twee fasen ter hand genomen. Als eerste zal fase 1 worden gerealiseerd met de bouw van een zorgcentrum, een buurthuis, 21 zorgwoningen en 53 sociale huurwoningen. Na realisatie van deze fase wordt gestart met realisatie van fase 2. Begin 2010 is de bouw van fase 1 gestart. 4.2 Uitgangspunten Een belangrijk aspect van het plan is de kwaliteitsverbetering in het gebied. Dit wordt gerealiseerd door het verkeer en parkeren aan de buitenzijde te situeren, zodat in de kern een groen en aantrekkelijk verblijfsgebied ontstaat. Ten opzichte van de huidige situatie komt er een centraal gelegen groengebied. Dit heeft een hogere verblijfswaarde, omdat de beschut gelegen groenvoorziening geen last heeft van het verkeer op de Professor Einsteinlaan. Een ander belangrijk uitgangspunt van het plan is de diversificatie van de woningvoorraad. De sloop maakt het niet alleen mogelijk om moderne woningen te realiseren, maar ook om de diversiteit van de woningvoorraad in Vlietwijk te vergroten. Met de herontwikkeling worden dan ook veel verschillende typen woningen gebouwd, zowel koop- als huurwoningen als eengezins- en meergezinswoningen. Zie figuur 4.1 voor een overzicht van de nieuwe gebouwen in het plangebied. De nieuwbouw omvat naast woningbouw voorzieningen als een buurthuis en zorgcentrum. 15

16 Figuur 4.1 Overzicht nieuwe gebouwen. 4.3 Fase 1 Zoals vermeld bestaat het plan uit twee fases. In de eerste fase komen 74 woningen verdeeld over twee gebouwen. In het eerste gebouw komen in totaal 53 sociale huurwoningen, waarvan 21 zorgwoningen. In de plint van het gebouw komt een nieuwe ruimte voor het buurthuis. Het andere, iets kleinere gebouw bestaat uit 21 sociale huurwoningen, waarvan acht maisonnettes en 13 appartementen. Ook wordt er een nieuw, modern woonzorgcentrum met 71 plaatsen gerealiseerd, waar zorgorganisatie Topaz gebruik van gaat maken. Grote ramen tot op de vloer zorgen voor veel licht en biedt bewoners zo veel mogelijk contact met de buitenwereld. Zie figuur 4.2 voor een impressie van een woongebouw in fase 1. 16

17 Figuur 4.2 Impressie blok Fase 2 In de tweede fase komen nog eens 40 woningen. Het betreft blok 4, 5, 6 en 7 (zie figuur 4.1). Fase 2 bestaat uit 23 sociale huurwoningen en 17 koopwoningen. De huurwoningen bestaan uit gestapelde driekamerwoningen van ongeveer 80 m2.de koopwoningen zijn eengezinswoningen van 140 m2 met een tuin. De huurwoningen komen naast het woongebouw met het buurtcentrum. De koopwoningen komen naast het zorgcentrum. De koopwoningen komen gegroepeerd te staan in drie rijen van respectievelijk drie, zes en acht woningen. Tussen de woningen en het zorgcentrum komt een aantrekkelijk en groen verblijfsgebied. 17

18 18

19 Hoofdstuk Omgevingsaspecten Archeologie Wettelijk kader en beleidskader Wet op de Archeologische Monumentenzorg Ter implementatie van het Verdrag van Malta is de Monumentenwet op 1 september 2007 gewijzigd. In deze wet is vastgelegd dat gemeenten in het kader van ruimtelijke ordening ook rekening dienen te houden met het archeologisch erfgoed. In dat kader dient bij de voorbereiding van een bestemmingsplan inventariserend archeologisch onderzoek te worden gedaan, zodat in het plan - indien nodig - een passende regeling kan worden getroffen om aanwezige archeologische waarden te beschermen. Beleidsk aart Archeologie Volgens de Beleidskaart Archeologie van de gemeente Voorschoten geldt voor het plangebied een lage archeologische verwachting. Dit wordt veroorzaakt door de ligging van het plangebied ten oosten van de strandwallengordel, in een relatief laag en nat gebied. Voor dergelijke gebieden geldt een archeologische onderzoeksplicht bij bodemingrepen met een omvang van tenminste m² en diepte van 1 meter beneden maaiveld. Onderzoek In verband met de nieuwbouwplannen is een archeologisch onderzoek uitgevoerd door Archeomedia. Zij hebben een bureauonderzoek en een karterend booronderzoek uitgevoerd. Uit het bureauonderzoek is gebleken dat de onderzoekslocatie gelegen is op een ondergrond van Afzettingen Duinkerke I/III, op Hollandveen, (op Afzettingen van Calais IV) op Oude Duin- en Strandzanden. Verder kunnen archeologische indicatoren op de (flank van de) strandwal worden verwacht uit het Neolithicum tot en met de ijzertijd vanaf 2,1-2,4 meter onder het maaiveld. De archeologische verwachtingswaarde voor resten uit de ijzertijd en de Romeinse tijd is laag. Mogelijk kunnen plaatselijk archeologische indicatoren uit de late middeleeuwen/nieuwe tijd (nederzetting Voorschoten en/of hofsteden) op ondiepere bodemniveaus worden aangetroffen. Uit het karterend booronderzoek is gebleken dat de aangetroffen bodemopbouw in de boringen de resultaten van het bureauonderzoek bevestigt. De bodemopbouw in de boringen is plaatselijk tot circa 1,9 meter onder het maaiveld verstoord door ophooglagen. De onderliggende bodem is vermoedelijk intact. In een aantal boringen in de kleilaag direct boven het veen zijn fosfaatconcentraties aangetroffen, die zowel antropogeen als van natuurlijke oorsprong kunnen zijn. Verder is gebleken dat het karterende booronderzoek geen eenduidige archeologische vindplaats heeft opgeleverd. De redelijke tot hoge archeologische verwachting uit het bureauonderzoek is met dit booronderzoek niet bevestigd. Resultaten Er zijn geen eenduidige aanwijzingen gevonden dat zich ter plaatse van de onderzoekslocatie een archeologische vindplaats bevindt. Op basis van dit booronderzoek wordt een archeologisch vervolgonderzoek op de onderhavige onderzoekslocatie niet noodzakelijk geacht. Booronderzoek is gebaseerd op het verrichten van een beperkt aantal boringen tot een beperkte diepte. Daardoor blijft het mogelijk dat lokaal archeologische waarden in de bodem aanwezig zijn, die tijdens het onderzoek niet naar voren komen. Eventuele toevalsvondsten dienen conform de Monumentenwet gemeld te worden bij de bevoegde overheid. 5.2 Bezonning Kader De hoeveelheid zonlicht op een pand is bepalend voor het woon- en leefklimaat in gebouwen. Om die reden wordt dit aspect meegenomen bij de afweging of nieuwe bebouwing wordt toegestaan. Het is ook van belang voor de bepaling van de hoogte van een eventuele vergoeding van planschade als gevolg van vermindering van het aantal uur direct zonlicht. Er zijn geen wettelijk normen of regels voor bezonning. Wel zijn er verschillende grote gemeenten die 19

20 een richtlijn hanteren met betrekking tot bezonning van woningen. Hierop wordt getoetst bij het verlenen van een bouwvergunning. De richtlijnen gaan uit van de zogenaamde 'lichte TNO-norm' (afgeleid uit het rapport Woningwaardering, opgesteld door TNO, 1962). Deze norm gaat uit van ten minste twee mogelijke bezonningsuren per dag in de periode 19 februari tot 21 oktober. Onderzoek Door DGMR Industrie, Verkeer en Milieu b.v. is een bezonningsonderzoek uitgevoerd. Er is bekeken welke effecten de nieuwbouw van fase 2 heeft op de omliggende woningen. Dit is gebeurd met behulp van een computermodel, waarin op basis van de datum, het tijdstip en de breedte- en lengtegraad de stand van de zon wordt bepaald. Dit leidt tot visualisaties van de bezonningssituatie op bepaalde tijdstippen en in een bepaalde tijd van het jaar. Het blijkt dat de bebouwing van fase 2 niet van invloed is op de bestaande bebouwing. De invloed op de gebouwen van fase 1 is beperkt. Er is duidelijk meer dan twee uur zon op de gevels van het zorgcentrum en gebouw 3. Dit is ook het geval voor blok 1 en 2. Voor de woningen van fase 2 zelf geldt dat alle woningen een gevel hebben met een mogelijke bezonningsduur van minimaal twee uur. Resultaten Er kan geconcludeerd worden dat de hinder door extra beschaduwing zeer beperkt is. 5.3 Bodemkwaliteit Wettelijk kader Het is wettelijk geregeld (omgevingsverordening) dat bouw pas kan plaatsvinden als de bodem geschikt is (of geschikt is gemaakt) voor het beoogde doel. Daarom dient bij iedere nieuwe bouwactiviteit de bodemkwaliteit door middel van onderzoek in beeld te worden gebracht. De bodemonderzoeken voor eventuele nieuwe (vervangende) bouwactiviteiten mogen niet meer dan vijf jaar oud zijn en moeten een vastgestelde informatiekwaliteit bieden. Indien aan die voorwaarden niet kan worden voldaan, dient aanvullend onderzoek plaats te vinden. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat de bodem niet geschikt is voor het beoogde doel, dient vóór aanvang van de bouwwerkzaamheden een bodemsanering te worden uitgevoerd om de bodem wel geschikt te maken, of dient de bouwaanvraag te worden geweigerd. Onderzoek Om te bezien of de bodem geschikt is voor de beoogde nieuwbouw is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (BSAdviezen, Verkennend Bodemonderzoek Vlietwijk, 6 april 2007). De locatie is onderzocht door middel van een historisch bodemonderzoek en een analyse van bodemmateriaal. Volgens het Bodemloket zou er een ondergrondse tank bij een rijwielreparatiebedrijf aan het Professor Eykmanhof gelegen zijn. In het archief van de provincie Zuid-Holland of de gemeente is hiervan niets bekend. Ook zijn er geen gedempte sloten of bedrijfsactiviteiten geregistreerd. Binnen het plangebied zelf zijn geen eerdere bodemonderzoeken bekend. In de nabijheid van het plangebied zijn wel drie bodemonderzoeken uitgevoerd. Daarbij zijn geen ernstige verontreinigingen aangetroffen. Uit de bodemkwaliteitskaart blijkt dat de toplaag mogelijk Iicht is verontreinigd met zware metalen, PAK en minerale olie. Op basis van deze gegevens en de nieuwbouwplannen is een bodemonderzoek uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie. In totaal zijn 25 boringen uitgevoerd. De bodem bestaat ter plaatse voornamelijk uit zwak kleiig tot plaatselijk sterk kleiig zand. De bovenste halve meter bevat over het algemeen bijmenging met puinfragmenten (beton, baksteen), koolas en een enkele maal glasscherven. De gemeten zuurgraad en elektrische geleidbaarheid voor het grondwater zijn in deze regio als normaal te beschouwen. De bovengrond van de locatie is plaatselijk Iicht verontreinigd met zink en PAK. De ondergrond van de locatie is plaatselijk licht verontreinigd met PAK. Het grondwater is licht verontreinigd met arseen, cadmium, chroom en zink. In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties arseen en chroom aangetroffen. De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding voor een nader onderzoek. De locatie is geschikt voor het gebruik wonen. Resultaten 20

Goedereede. Kerk Preekhillaan. bestemmingsplan. adviseurs ruimtelijke ordening

Goedereede. Kerk Preekhillaan. bestemmingsplan. adviseurs ruimtelijke ordening Goedereede Kerk Preekhillaan bestemmingsplan adviseurs ruimtelijke ordening Goedereede Kerk Preekhillaan bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.0511.GDRKerk10-BP30

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleiding 2. HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4

HOOFDSTUK 1 Inleiding 2. HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4 Toelichting Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Inleiding 2 HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4 HOOFDSTUK 3 Beleidslijnen 5 3.1 Rijksbeleid 5 3.2

Nadere informatie

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld omgevingsvergunning Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Inhoudsopgave Ruimtelijke onderbouwing 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

Bestemmingsplan Rottekade 8

Bestemmingsplan Rottekade 8 Bestemmingsplan Rottekade 8 12 november 2010 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan Rottekade 8 ontwerp INHOUD: - TOELICHTING - PLANREGELS - VERBEELDING Identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0090-ONTW

Nadere informatie

Bestemmingsplan Versteeglaan Toelichting. 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011

Bestemmingsplan Versteeglaan Toelichting. 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011 Toelichting 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING George Hintzenweg 85 Postbus 8520 3009 AM Rotterdam +31 (0)10 443 36 66 Telefoon +31 (0)10 443 36

Nadere informatie

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Foto: Google Earth Bron: Google Streetview Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Ruimtelijke onderbouwing Scholten Ruimtelijk Advies Opdrachtgever: Blokland Bouwpartners Project: Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

Herontwikkeling Kerklaan 19-21 Nieuwerkerk aan den IJssel

Herontwikkeling Kerklaan 19-21 Nieuwerkerk aan den IJssel Herontwikkeling Kerklaan 19-21 Nieuwerkerk aan den IJssel Gemeente Zuidplas Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de inpassing in het bestemmingsplan Esse-Kleinpolder Augustus 2011 NL.IMRO.1892.BpKerklaan19_21.Co01

Nadere informatie

NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01

NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01 Projectbesluit Vestiging Huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Gemeente Echt-Susteren Vestiging huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Plannr: NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01 concept o vastgesteld door

Nadere informatie

Wijzigingsplan Goudse Rijweg 4a, Boskoop (WBU) van bestemmingsplan Buitengebied

Wijzigingsplan Goudse Rijweg 4a, Boskoop (WBU) van bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Boskoop Wijzigingsplan Goudse Rijweg 4a, Boskoop (WBU) van bestemmingsplan Buitengebied Ingang plangebied. IDN NL.IMRO.0499.BPL13050WBU-ON01 Status Datum Opmerkingen Concept 3 mei 2013 1e concept

Nadere informatie

Bestemmingsplan Delden-Zuid, herziening Strookappe 15. Fase: vastgesteld

Bestemmingsplan Delden-Zuid, herziening Strookappe 15. Fase: vastgesteld Bestemmingsplan Delden-Zuid, herziening Strookappe 15 Fase: vastgesteld Rapport Bestemmingsplan Delden-Zuid, herziening Strookappe 15 Gemeente Hof van Twente projectnaam identificatienummer Bestemmingsplan

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:500 Datum: 11 augustus 2014 Projectgegevens: TOE01-0252775-01B

Nadere informatie

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING... 5 2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente

Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente projectnaam identificatienummer Bestemmingsplan Bovenbergweg 4 te Markelo NL.IMRO.1735.BGxBovenbergw-VS10

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick. Gemeente Venlo Ontwerp

Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick. Gemeente Venlo Ontwerp Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick Gemeente Venlo Ontwerp Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick Gemeente Venlo Ontwerp Rapportnummer BRO: 211x07374 Datum:

Nadere informatie

Bestemmingsplan Liedeweg 32/38 c.a.

Bestemmingsplan Liedeweg 32/38 c.a. Bestemmingsplan Liedeweg 32/38 c.a. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 14 juni 2011 Van Riezen & Partners Frederiksplein 1 1017 XK Amsterdam tel: 020 625 70 25 fax: 020 625 63 76 website: www.vanriezenenpartners.nl

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BOURTANGE DORP VASTGESTELD

BESTEMMINGSPLAN BOURTANGE DORP VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN BOURTANGE DORP VASTGESTELD INHOUDSOPGAVE TOELICHTING Hoofdstuk 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding en doelstelling nieuw bestemmingsplan 1 1.2 Ligging en begrenzing van het plangebied 1 1.3 Geldend

Nadere informatie

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Datum: 28 oktober 2014 Bestemmingsplan Meerstad -Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 V A S T G E S

Nadere informatie

bestemmingsplan Golfbaan Eyckenduyn gemeente Peel en Maas datum: 17 juni 2013 projectnummer: 404632R.2001 adviseur: Rnu/Rve

bestemmingsplan Golfbaan Eyckenduyn gemeente Peel en Maas datum: 17 juni 2013 projectnummer: 404632R.2001 adviseur: Rnu/Rve bestemmingsplan Golfbaan Eyckenduyn gemeente Peel en Maas status: ontwerp datum: 17 juni 2013 projectnummer: 404632R.2001 adviseur: Rnu/Rve 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Ligging plangebied

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen. Gemeente Nuenen

Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen. Gemeente Nuenen Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen Gemeente Nuenen Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen Gemeente Nuenen Ruimtelijke onderbouwing Bijlage Datum: September 2010 Projectgegevens:

Nadere informatie

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN 4 2011$ TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN Plan: `Molenweg 17 Stramproy Behoort bij besluit van de raad van Weert van 25 september 2013, nummer RAD-000857 De griffier Plan IDN: NL.IMRO.0988.BPMolenweg17-VG01!

Nadere informatie

Steenbergen. MFA Kruisland

Steenbergen. MFA Kruisland Steenbergen MFA Kruisland 3 Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel bestemmingsplan 7 1.2 Opzet plantoelichting 7 Hoofdstuk 2 Beschrijving locatie en project 9 2.1

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Rijnbandijk 163 te Maurik GEMEENTE BUREN

Ruimtelijke Onderbouwing Rijnbandijk 163 te Maurik GEMEENTE BUREN Ruimtelijke Onderbouwing Rijnbandijk 163 te Maurik GEMEENTE BUREN Planstatus: ontwerp (definitief) Datum: 19 november 2012 Contactpersoon Buro SRO: M. de Weerd E. Marsman Kenmerk Buro SRO: SR120063 3 Buro

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Rijnbandijk 163 te Maurik GEMEENTE BUREN

Ruimtelijke Onderbouwing Rijnbandijk 163 te Maurik GEMEENTE BUREN Ruimtelijke Onderbouwing Rijnbandijk 163 te Maurik GEMEENTE BUREN Planstatus: ontwerp (definitief) Datum: 19 november 2012 Contactpersoon Buro SRO: M. de Weerd E. Marsman Kenmerk Buro SRO: SR120063 3 Buro

Nadere informatie

Laan van Malkenschoten 20 - Achmea realisatie nieuwbouw Campus

Laan van Malkenschoten 20 - Achmea realisatie nieuwbouw Campus Laan van Malkenschoten 20 - Achmea realisatie nieuwbouw Campus ruimtelijke onderbouwing in het kader van het projectbesluit ex artikel 3.10 Wro voor locatie perceel van Achmea aan de Laan van Malkenschoten

Nadere informatie

Vastgesteld. Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de realisatie van Herberg de Lindehoeve Horsterweg 49-51 Grubbenvorst

Vastgesteld. Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de realisatie van Herberg de Lindehoeve Horsterweg 49-51 Grubbenvorst Vastgesteld Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de realisatie van Herberg de Lindehoeve Horsterweg 49-51 Grubbenvorst Vastgesteld Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de realisatie van Herberg

Nadere informatie

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht. Voorontwerp

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht. Voorontwerp Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht 26 juli 2011 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen- Ambacht Inhoud: - - Regels - Verbeelding

Nadere informatie