Vlietwijk KEEL-gebied

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlietwijk KEEL-gebied"

Transcriptie

1 Vlietwijk KEEL-gebied

2 Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 1.3 Vigerende plannen 1.4 Leeswijzer Hoofdstuk 2 Huidige situatie 2.1 Historie 2.2 Ruimtelijke structuur 2.3 Functionele inrichting Hoofdstuk 3 Beleidskader 3.1 Rijksbeleid 3.2 Provinciaal beleid 3.3 Regionaal beleid 3.4 Gemeentelijk beleid 3.5 Conclusie Hoofdstuk 4 Planbeschrijving 4.1 Besluitvormingstraject 4.2 Uitgangspunten 4.3 Fase Fase Hoofdstuk 5 Omgevingsaspecten 5.1 Archeologie 5.2 Bezonning 5.3 Bodemkwaliteit 5.4 Ecologie 5.5 Externe veiligheid 5.6 Geluidhinder 5.7 Luchtkwaliteit 5.8 Verkeer 5.9 Water 5.10 Windhinder Hoofdstuk 6 Juridische planopzet 6.1 Algemeen 6.2 Planregeling Vlietwijk KEEL-gebied Hoofdstuk 7 Uitvoerbaarheid 7.1 Economische uitvoerbaarheid 7.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid Planregels 35 Hoofdstuk 1 Artikel 1 Artikel 2 Inleidende regels Begrippen Wijze van meten Hoofdstuk 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Bestemmingsregels Groen Maatschappelijk - Zorginstelling Tuin

3 Artikel Artikel Artikel Artikel Verkeer - Verblijfsgebied Wonen Wonen - Gestapeld Wonen - Zorgwoning Hoofdstuk 3 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Algemene regels Anti-dubbeltelregel Algemene bouwregels Algemene gebruiksregels Algemene procedureregels Overige regels Hoofdstuk 4 Artikel 15 Artikel 16 Overgangs- en slotregels Overgangsrecht Slotregel Staat van bedrijfsactiviteiten Bijlagen Bijlage 1 3

4 4

5 Toelichting 5

6 6

7 Hoofdstuk Inleiding Aanleiding en doel Woonzorg Nederland ontwikkelt in Voorschoten een nieuw zorgcentrum, een buurthuis en 114 woningen in diverse typologieën. Dit gebeurt op de plaats van de portiekflats in de omgeving van de Lorentzlaan in Vlietwijk. De sloop en nieuwbouw gebeurt in twee fases. Voor fase 1 is reeds vrijstelling verleend van het geldende bestemmingsplan op basis van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke ordening (oud). Ook de realisatie van fase 2 is niet mogelijk op basis van het huidige bestemmingsplan. Van fase 1 is de uitvoering reeds gestart. Fase 2 is op dit moment in voorbereiding. Het doel van dit specifiek op dit project toegesneden bestemmingsplan is enerzijds het creëren van een bouwtitel voor de uitvoering van fase 2. Anderzijds is een actueel juridisch-planologisch kader gewenst voor fase 1. Ten opzichte van de plannen uit 2008 wordt de inrichting van de openbare ruimte iets anders uitgevoerd. Kleine afwijkingen ten opzichte van de voor fase 1 verleende vrijstelling kunnen zo worden toegestaan. Voor wat betreft de bebouwing zijn er geen wijzigingen en wordt dus aangesloten op de verleende bouwvergunningen. 1.2 Ligging en begrenzing plangebied Het plangebied ligt in de nabijheid van het centrum van Voorschoten. Het betreft het gebied bij het Professor Kamerlingh Onnesplantsoen, de Professor Einsteinlaan, de Professor Einthovenlaan en de Professor Lorentzlaan (KEEL-gebied). Zie figuur 1.1 voor de begrenzing van het plangebied en de ligging binnen Voorschoten. Figuur 1.1 Ligging en begrenzing plangebied. 1.3 Vigerende plannen Tot het moment dat dit bestemmingsplan rechtskracht verkrijgt, is het bestemmingsplan 'Vlietwijk' van kracht. Dit plan is bij raadsbesluit van 23 februari 1984 vastgesteld en goedgekeurd door Provinciale Staten op 12 februari Dit bestemmingsplan kent onder meer de volgende bestemmingen: 'Meergezinshuizen in twee lagen voor bejaarden met bijbehorende erven (M2BJ); Meergezinshuizen in 2 lagen met onderbouw in 1 laag en bijbehorende erven (M2+01) ; Meergezinshuizen in 3 lagen met onderbouw in 1 laag en bijbehorende erven (M3+01), aanduiding Winkels toegestaan ; 7

8 Eengezinshuizen voor bejaarden met bijbehorende erven (EBJ); Voor- of zijtuin ; Openbaar Groen, Water, Voetpad, rijwielpad, parkeren, straat, berijdbaar pad. De geplande gebouwen zijn in strijd met de huidige bestemmingen. Het bouwplan wijkt op een aantal onderdelen af van het bestemmingsplan. De woningen worden (deels) buiten de bouwvlakken gebouwd. Tevens wijkt de hoogte van de beoogde gebouwen af van het toegestane aantal woonlagen en de toegestane hoogte in het bestemmingsplan. Dit betekent dus dat de nieuwbouw niet mogelijk is op basis van het vigerende bestemmingsplan. 1.4 Leeswijzer In hoofdstuk 2 van de toelichting wordt de huidige situatie in het plangebied beschreven. Het gaat om een beschrijving van de situatie voor de start van de sloopwerkzaamheden in het plangebied. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 het beleidskader behandeld. Hoofdstuk 4 gaat in op het nieuwbouwplan van Woonzorg Nederland. In hoofdstuk 5 worden de relevante milieukundige aspecten nader toegelicht. Dit ziet met name toe op fase 2, aangezien voor fase 1 reeds bouwvergunningen zijn verleend. Hoofdstuk 6 geeft een toelichting op de juridische planregeling van het bestemmingsplan. Tot slot volgt in hoofdstuk 7 een beschrijving van de uitvoerbaarheid van het plan en de resultaten van de inspraak en overleg. 8

9 Hoofdstuk Huidige situatie Historie Vlietwijk is een naoorlogse uitbreiding van Voorschoten. Het ligt ten oosten van het centrum van Voorschoten en bestaat voornamelijk uit eengezinswoningen in rijen en uit portiekflats. De wijk is voornamelijk gebouwd in de jaren zestig. Voor die tijd was dit gebied agrarisch in gebruik. 2.2 Ruimtelijke structuur Figuur 2.1 Luchtfoto plangebied voor de sloopwerkzaamheden (bron: Bing Maps). Zie figuur 2.1 voor een luchtfoto van de ruimtelijke situatie voor de start van de sloopwerkzaamheden ten behoeve van de uitvoering van fase 1. Vlietwijk heeft een orthogonaal stratenpatroon. De Professor Einsteinlaan, de Professor Lorentzlaan en het Jan van Goyenplantsoen liggen in de richting van de ontginningsbasis van Voorschoten (zuidwest/noordoost). Het Kamerlingh Onnesplantsoen en de Einthovenlaan liggen haaks op deze richting. De woonblokken in Vlietwijk staan in rechte lijnen in deze twee richtingen gesitueerd. In het plangebied stonden zes woongebouwen, twee evenwijdig aan de Lorentzlaan en vier evenwijdig aan de Einthovenlaan. De twee woongebouwen evenwijdig aan de Lorentzlaan bestonden uit een onderbouw met twee woonlagen; de andere vier woongebouwen betreffen flats met drie woonlagen op een onderlaag en zijn korter dan de andere twee woongebouwen. De vier korte woongebouwen stonden per twee gegroepeerd. Daartussenin staat het buurthuis. Dit gebouw heeft een bouwlaag met gedeeltelijk een kap. Fase 2 heeft betrekking op het gebied van de zuidelijkste drie korte, hogere woongebouwen en het buurthuis. 9

10 2.3 Functionele inrichting In het plangebied is de hoofdfunctie wonen. Tevens is er een maatschappelijke functie te vinden, te weten het buurthuis. Deze multifunctionele accommodatie wordt gebruikt voor het houden van sociaal-culturele activiteiten voor Voorschotenaren. Het gebied kenmerkt zich ook door een relatief groot oppervlak aan openbare groenvoorzieningen. De flats worden van elkaar gescheiden door gazons, boomgroepen en bosplantsoen. Ten slotte heeft verkeer en parkeren ook een plek in het gebied. De Lorentzlaan, het Kamerlingh Onnesplantsoen en het Professor Eykmanhof ontsluiten de woningen en het buurthuis. Parkeren vindt voornamelijk langs deze straten plaats. 10

11 Hoofdstuk Beleidskader Rijksbeleid Nota Ruimte De Eerste en Tweede kamer hebben op respectievelijk 17 januari 2006 en 17 mei 2005 de Nota Ruimte vastgesteld. Met de bekendmaking op 27 februari 2006 in onder andere de Staatscourant is de Nota Ruimte formeel in werking getreden. De Nota Ruimte is destijds vastgesteld als deel 4 van een Planologische Kernbeslissing (Pkb). De Nota Ruimte geldt nu als structuurvisie volgens de huidige Wet ruimtelijke ordening. De Nota Ruimte heeft als titel 'Ruimte voor ontwikkeling' en tracht in vergelijking met haar voorgangers als de Vinex en de niet-vastgestelde Vijfde Nota meer mogelijkheden te bieden aan gebiedsspecifieke ruimtelijke ontwikkelingen. Hiermee samenhangend stelt de Nota Ruimte minder regels en wordt meer verantwoordelijkheid gelegd bij lagere overheden. De Nota Ruimte heeft dan ook als motto 'decentraal wat kan, centraal wat moet.' De Nota Ruimte legt hierbij de randvoorwaarden van het ruimtelijk beleid vast. Voor de periode tot en met 2020 worden de hoofdlijnen vastgelegd. In sommige gevallen wordt een doorkijk gegeven naar De Nota Ruimte richt zich op de volgende vier doelen: het versterken van de nationale concurrentiepositie; het bevorderen van krachtiger steden en een vitaal platteland; het borgen en ontwikkelen van belangrijke (inter-)nationale ruimtelijke waarden; het borgen van de veiligheid. Voor verstedelijking, infrastructuur en vestiging van bedrijven en economische activiteiten geldt een zogenaamd bundelingsbeleid: nieuwe woongebieden en bedrijvigheid moeten zoveel mogelijk worden aangesloten op bestaande bebouwing en infrastructuur. Hierbij moet bovendien rekening worden gehouden met (bestaande) recreatieve voorzieningen, groen en water (watertoets). De Nota Ruimte ondersteunt de gebiedsgerichte, integrale ontwikkeling waarin alle betrokkenen participeren. 'Ruimte voor ontwikkeling' betekent dat het Rijk voor ruimtelijke waarden van nationaal belang waarborgen creëert om die te kunnen behouden en ontwikkelen. Voor heel Nederland wordt een beperkt aantal generieke regels gehanteerd onder de noemer 'basiskwaliteit'. Dit zorgt voor een heldere ondergrens op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid, milieu, verstedelijking, groen en water. Een aantal ruimtelijke structuren en netwerken dat in belangrijke mate ruimtelijk structurerend is voor Nederland als geheel, vormt samen de nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur. Voorschoten maakt onderdeel uit van een bundelingsgebied dat de westelijke kustzone van Holland bestrijkt. De provincie dient ervoor te zorgen dat de verhouding tussen de binnen deze gebieden gebundelde en de daarbuiten verspreide verstedelijking ten minste gelijk blijft. Het is niet de bedoeling dat de bundelingsgebieden geheel verstedelijken. In deze gebieden ligt wel het accent op verstedelijking, maar in samenhang moet ook ruimte gepland worden voor water, natuur, landschap, recreatie, sport en landbouw. Vooral in de bundelingsgebieden moeten 'stad en land' in onderlinge samenhang worden ontwikkeld. De revitaliserings-, herstructurerings- en transformatieopgave in bestaand bebouwd gebied moet in beleid en uitvoering krachtig ter hand wordt genomen, gelijktijdig en/of in samenhang met de mogelijke ontwikkeling van nieuwe uitleglocaties. Gemeenten (in samenwerking met marktpartijen) zijn verantwoordelijk voor planvorming en uitvoering. Het Rijk richt zijn financiële ondersteuning voor wat betreft herstructurering met name op de grote(re) steden. Hierbij wordt aangesloten op het grotestedenbeleid (GSB) en de bijbehorende selectie van steden (G30). Voor wat betreft transformatie richt het rijk zijn financiële ondersteuning op de grotere steden in de nationale stedelijke netwerken. Structuurvisie Randstad 2040: internationaal sterk en regionaal aantrekkelijk De structuurvisie Randstad 2040 is een structuurvisie op rijksniveau voor een deel van het grondgebied 11

12 van het Rijk. De nieuwe structuurvisie Randstad 2040 ligt voor een groot deel in het verlengde van de Nota Ruimte. Beide beleidsdocumenten zijn vigerend. De Nota Ruimte beslaat echter wel een groter gebied dan de structuurvisie Randstad Het hoofddoel wordt omschreven in de volgende vier leidende principes: leven in een veilige klimaatbestendige en groenblauwe delta; kwaliteit maken door sterke wisselwerking groen, blauw, rood; wat internationaal sterk is, sterker maken; krachtige, duurzame steden en regionale bereikbaarheid. In de structuurvisie worden eerst de leidende principes uitgewerkt. Vervolgens worden hier twaalf concrete keuzes uit opgemaakt. Daarna wordt uitgelegd wat de acties voor de toekomst zijn en hoe de keuzes tot stand zijn gekomen. Voor Voorschoten zijn drie van de twaalf keuzes met name van belang. Beschermen en ontwikkelen van landschappelijke differentiatie Het is belangrijk om zowel op nationaal niveau als op regionaal niveau te profiteren van de variatie aan leefomgevingen en deze te beschermen en te ontwikkelen. Het kabinet wil de kwaliteiten en contrasten van het landschap versterken en nieuwe landschappen met groen en water in de omgeving van de (grote) steden ontwikkelen. Extra groenblauwe kwaliteitsimpuls bij de steden in de vorm van 'metropolitane parken' Het belang van recreatief groen vlakbij of in de stad wordt onderstreept. De huidige bufferzones, de groene gebieden tussen de steden, zullen een sterkere recreatieve functie krijgen. Het benutten en versterken van internationale topfuncties Internationaal sterke punten van de Randstad worden sterker gemaakt. De Leidse regio draagt bij op wetenschappelijk gebied. Versterking van hoogwaardige economische clusters rond de zes universiteitssteden van de Randstad staat voorop. 3.2 Provinciaal beleid Provinciale structuurvisie Zuid-Holland (Visie op Zuid-Holland: ontwikkelen met schaarse ruimte) De provincie heeft in juli 2010 een integrale structuurvisie voor de ruimtelijke ordening in Zuid-Holland vastgesteld. In deze Visie op Zuid-Holland beschrijft de provincie haar doelstellingen en provinciale belangen en geeft zij haar kijk op de ruimtelijke ontwikkeling tot Samen met inwoners en betrokken partijen wil de provincie het toekomstbeeld van Zuid-Holland gaan invullen. De belangrijkste aanleiding voor het maken van een provinciale structuurvisie is de Wet ruimtelijke ordening (Wro), die juli 2008 in werking trad. In deze Wro staat dat provincies, net als gemeenten en regio's, een structuurvisie voor hun grondgebied moeten maken. De vier huidige streekplannen zijn daarom vervangen door één provinciale structuurvisie: 'Visie op Zuid-Holland'. De sturingslijn is zo veel mogelijk vrijheden te laten bij lokale (en regionale) overheden en enkel die zaken provinciaal (centraal) op te pakken die moeten. De kern van Visie op Zuid-Holland is een samenhangend stedelijk en landschappelijk netwerk realiseren. Hierin is het goed wonen, werken en leven voor de inwoners. Deze toekomstige ruimtelijke inrichting versterkt de economische concurrentiepositie. Duurzame ontwikkeling en klimaatbestendigheid zijn belangrijke pijlers. Goede bereikbaarheid, een divers aanbod van woon- en werkmilieus in een aantrekkelijk landschap met ruimte voor natuur en water zijn kenmerkend voor de provincie. Een brede landbouw is drager van het landschap. Inzet voor het stedelijk gebied en verstedelijking (wonen, werken en voorzieningen) in brede zin zijn: 1. intensivering; 2. ruimtebeslag beperken; 3. ruimtelijke kwaliteit versterken; 4. een aantrekkelijke leefomgeving realiseren; 12

13 5. bijdragen aan duurzaamheid en klimaatbestendigheid. Voor een geconcentreerde stad- en dorpsontwikkeling en om groenblauwe functies in landelijk gebied te beschermen zijn alle kernen in Zuid-Holland omgeven door op de kaart aangegeven bebouwingscontouren, die de grens van de bebouwingsmogelijkheden voor wonen en werken aangeven (zie Verordening Ruimte). Verstedelijking buiten deze bebouwingscontouren is niet toegestaan. Verordening Ruimte Zuid-Holland De Verordening Ruimte Zuid-Holland is één van de instrumenten van de provincie om het beleid uit de structuurvisie te kunnen uitvoeren. In de verordening zijn regels opgenomen waaraan gemeentelijke bestemmingsplannen en projectbesluiten dienen te voldoen. De provincie heeft geconstateerd dat doorwerking en borging voor een aantal belangen het beste via een ruimtelijke verordening kan plaatsvinden. Het gaat met name om zaken die generiek van aard zijn (voor alle gemeenten van toepassing) en in eerste instantie een werend of beperkend karakter hebben. In de artikelsgewijze toelichting bij de verordening is bij de bepalingen een korte duiding en verantwoording gegeven van de provinciale belangen. Bij de inwerkingtreding zijn de 'Regels voor Ruimte' komen te vervallen. Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland De Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland is in 2007 geactualiseerd en geeft (onder meer) voor de regio Gouwestreek-Krimpenerwaard de cultuurhistorische waarden in archeologisch en landschappelijk opzicht aan en ook voor wat betreft de nederzettingen. Plannen ter plaatse van de gebieden met cultuurhistorische waarden vereisen een nadere analyse en afweging. 3.3 Regionaal beleid Regionale structuurvisie Holland Rijnland 2020 In juni 2009 heeft het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland de Regionale Structuurvisie Holland Rijnland 2020 vastgesteld. Met deze structuurvisie zetten de samenwerkende gemeenten van Holland Rijnland koers voor de ruimtelijke inrichting van de Leidse regio. In de visie zijn een aantal keuzes gemaakt die de samenhang tussen de grote deelgebieden van de regio verbeteren. Binnen de Regionale Structuurvisie wordt de ruimtelijke positie van de regio bepaald en gekeken hoe dit zich verhoudt tot haar (Randstedelijke) omgeving. Hiervoor worden zeven kerndoelen nagestreefd: Holland Rijnland is een topwoonregio; Leiden vervult een regionale centrumfunctie; concentratie van stedelijke ontwikkeling; 'groen-blauwe kwaliteit' staat centraal; de Bollenstreek, Veenweide en Plassen en Duin, Horst en Weide blijven open; twee speerpunten voor economische ontwikkeling: Kennis en Greenport; verbetering van de regionale bereikbaarheid. 3.4 Gemeentelijk beleid Structuurvisie gemeente Voorschoten De gemeenteraad heeft in 2007 een structuurvisie voor het gehele gemeentelijk grondgebied vastgesteld. Deze structuurvisie vormt de vertaling van de geformuleerde beleidslijnen in een ruimtelijk-functioneel toekomstperspectief voor de periode tot circa Het strategisch vertrekpunt kan als volgt aangeduid worden: het plezierige woonklimaat dient gehandhaafd te blijven en wordt waar nodig versterkt; revitalisering van het centrumgebied, met daarbinnen opwaardering van de openbare ruimte, blijft van belang; (volks)huisvestingsbeleid dient de eigenheid van Voorschoten te waarborgen binnen de gemêleerdheid van de regio. Visie verkeer en vervoer De Verkeersvisie omvat het kader voor het verkeers- en vervoersbeleid van de gemeente Voorschoten. Het begrip 'duurzaam' staat centraal; Duurzaam Veilig, bruikbaar voor langere tijd en met respect voor 13

14 de leefomgeving. Veel aandacht in de nota gaat uit naar de fietser, de voetganger en het openbaar vervoer. Extra aandacht is er voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals (school)kinderen, senioren en mensen met een mobiliteitsbeperking. Voor het autoverkeer zijn in het afgelopen jaar al belangrijke besluiten genomen, denk aan het parkeerbeleid voor het centrumgebied en de Traverse. Deze besluiten zijn integraal onderdeel van de Verkeersvisie. Groenstructuurvisie De Groenstructuurvisie heeft betrekking op al het groen binnen de bebouwde kom van Voorschoten. Het geeft een visie op het openbare en semi-openbare groen dat in beheer is bij de gemeente en doet uitspraken over de grote groengebieden die in beheer zijn van particulieren. De groenstructuurvisie heeft de volgende doelen: bepalen van de gewenste kwaliteit van het groen en de daarmee samenhangende structuren en routes; behouden en ontwikkelen van een duurzame groenstructuur en waterstructuur die aansluit op de cultuurhistorische, landschappelijke en architectonische waarden; bieden van een beleidskader voor de beheerkwaliteit, honden in de openbare ruimte, spelen in het groen in de verkoop van groen aan particulieren; doen van voorstellen en geven van richtlijnen voor de verbetering van de inrichting van het openbaar groen in parken, groenzones en woonomgeving. De groenstructuurvisie heeft de singels en de groenstroken naast de singels langs de Raadhuislaan en het Jan van Goyenplantsoen aangewezen als wijkgroenstructuur. 3.5 Conclusie De nieuwbouw van Woonzorg Nederland in Vlietwijk is de uitvoering van het bovenstaande beleid op lokaal niveau. Met de nieuwbouwplannen wordt invulling gegeven aan het beleid om met binnenstedelijke herstructurering de behoefte aan meer gevarieerde woonmilieus te accommoderen. Dit gebeurt in het bestaande stedelijk gebied, met inachtneming van de gestelde gemeentelijke doelen op het gebied van wonen, verkeer en groenvoorzieningen. Dit blijkt uit de beschrijving van het project in hoofdstuk 4. 14

15 Hoofdstuk Planbeschrijving Besluitvormingstraject In 2003 hebben de gemeente, de stichting Zorgcentra Vlietlanden (nu Topaz) en Stichting Woonzorg Nederland een intentieovereenkomst afgesloten over het nieuwbouwproject. In 2004 is door de woningcorporatie Stichting Woonzorg Nederland een haalbaarheidsonderzoek verricht naar sloop/nieuwbouw van een deel van de woningen in Vlietwijk. Gelijktijdig met deze ontwikkeling is onderzoek verricht naar de mogelijkheid van verplaatsing van het zorgcentrum 't Hofflants Huys naar een meer centraal gelegen locatie. Uit dit onderzoek is gelet op het zorgbeleid de locatie in Vlietwijk als meest geschikt naar voren gekomen. Naast de afweging om te komen tot sloop was onderdeel van dit onderzoek het opstellen van enkele stedenbouwkundige modellen. De gemeenteraad heeft op basis van dit onderzoek op 30 juni 2005 ingestemd met de variant voor sloop van de bestaande bebouwing in het KEEL-gebied en heeft gelijktijdig een voorkeur voor één van de stedenbouwkundige modellen uitgesproken, die vervolgens is uitgewerkt. Na dit bovengenoemde besluit over het haalbaarheidsonderzoek in september 2004 heeft een uitwerking van het concept Sociaal Statuut in overleg met de bewonerscommissie KEEL plaatsgevonden met planning, tijdelijke huisvesting en fasering. De gemeente heeft een samenwerkingsovereenkomst met Woonzorg Nederland gesloten op basis van het voorlopig stedenbouwkundig model. In december 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd met het gewijzigde programma. Verder is op 11 januari 2010 een overeenkomst over de grondexploitatie gesloten. Mede in verband met herhuisvesting van de bewoners in het gebied wordt de ontwikkeling in twee fasen ter hand genomen. Als eerste zal fase 1 worden gerealiseerd met de bouw van een zorgcentrum, een buurthuis, 21 zorgwoningen en 53 sociale huurwoningen. Na realisatie van deze fase wordt gestart met realisatie van fase 2. Begin 2010 is de bouw van fase 1 gestart. 4.2 Uitgangspunten Een belangrijk aspect van het plan is de kwaliteitsverbetering in het gebied. Dit wordt gerealiseerd door het verkeer en parkeren aan de buitenzijde te situeren, zodat in de kern een groen en aantrekkelijk verblijfsgebied ontstaat. Ten opzichte van de huidige situatie komt er een centraal gelegen groengebied. Dit heeft een hogere verblijfswaarde, omdat de beschut gelegen groenvoorziening geen last heeft van het verkeer op de Professor Einsteinlaan. Een ander belangrijk uitgangspunt van het plan is de diversificatie van de woningvoorraad. De sloop maakt het niet alleen mogelijk om moderne woningen te realiseren, maar ook om de diversiteit van de woningvoorraad in Vlietwijk te vergroten. Met de herontwikkeling worden dan ook veel verschillende typen woningen gebouwd, zowel koop- als huurwoningen als eengezins- en meergezinswoningen. Zie figuur 4.1 voor een overzicht van de nieuwe gebouwen in het plangebied. De nieuwbouw omvat naast woningbouw voorzieningen als een buurthuis en zorgcentrum. 15

16 Figuur 4.1 Overzicht nieuwe gebouwen. 4.3 Fase 1 Zoals vermeld bestaat het plan uit twee fases. In de eerste fase komen 74 woningen verdeeld over twee gebouwen. In het eerste gebouw komen in totaal 53 sociale huurwoningen, waarvan 21 zorgwoningen. In de plint van het gebouw komt een nieuwe ruimte voor het buurthuis. Het andere, iets kleinere gebouw bestaat uit 21 sociale huurwoningen, waarvan acht maisonnettes en 13 appartementen. Ook wordt er een nieuw, modern woonzorgcentrum met 71 plaatsen gerealiseerd, waar zorgorganisatie Topaz gebruik van gaat maken. Grote ramen tot op de vloer zorgen voor veel licht en biedt bewoners zo veel mogelijk contact met de buitenwereld. Zie figuur 4.2 voor een impressie van een woongebouw in fase 1. 16

17 Figuur 4.2 Impressie blok Fase 2 In de tweede fase komen nog eens 40 woningen. Het betreft blok 4, 5, 6 en 7 (zie figuur 4.1). Fase 2 bestaat uit 23 sociale huurwoningen en 17 koopwoningen. De huurwoningen bestaan uit gestapelde driekamerwoningen van ongeveer 80 m2.de koopwoningen zijn eengezinswoningen van 140 m2 met een tuin. De huurwoningen komen naast het woongebouw met het buurtcentrum. De koopwoningen komen naast het zorgcentrum. De koopwoningen komen gegroepeerd te staan in drie rijen van respectievelijk drie, zes en acht woningen. Tussen de woningen en het zorgcentrum komt een aantrekkelijk en groen verblijfsgebied. 17

18 18

19 Hoofdstuk Omgevingsaspecten Archeologie Wettelijk kader en beleidskader Wet op de Archeologische Monumentenzorg Ter implementatie van het Verdrag van Malta is de Monumentenwet op 1 september 2007 gewijzigd. In deze wet is vastgelegd dat gemeenten in het kader van ruimtelijke ordening ook rekening dienen te houden met het archeologisch erfgoed. In dat kader dient bij de voorbereiding van een bestemmingsplan inventariserend archeologisch onderzoek te worden gedaan, zodat in het plan - indien nodig - een passende regeling kan worden getroffen om aanwezige archeologische waarden te beschermen. Beleidsk aart Archeologie Volgens de Beleidskaart Archeologie van de gemeente Voorschoten geldt voor het plangebied een lage archeologische verwachting. Dit wordt veroorzaakt door de ligging van het plangebied ten oosten van de strandwallengordel, in een relatief laag en nat gebied. Voor dergelijke gebieden geldt een archeologische onderzoeksplicht bij bodemingrepen met een omvang van tenminste m² en diepte van 1 meter beneden maaiveld. Onderzoek In verband met de nieuwbouwplannen is een archeologisch onderzoek uitgevoerd door Archeomedia. Zij hebben een bureauonderzoek en een karterend booronderzoek uitgevoerd. Uit het bureauonderzoek is gebleken dat de onderzoekslocatie gelegen is op een ondergrond van Afzettingen Duinkerke I/III, op Hollandveen, (op Afzettingen van Calais IV) op Oude Duin- en Strandzanden. Verder kunnen archeologische indicatoren op de (flank van de) strandwal worden verwacht uit het Neolithicum tot en met de ijzertijd vanaf 2,1-2,4 meter onder het maaiveld. De archeologische verwachtingswaarde voor resten uit de ijzertijd en de Romeinse tijd is laag. Mogelijk kunnen plaatselijk archeologische indicatoren uit de late middeleeuwen/nieuwe tijd (nederzetting Voorschoten en/of hofsteden) op ondiepere bodemniveaus worden aangetroffen. Uit het karterend booronderzoek is gebleken dat de aangetroffen bodemopbouw in de boringen de resultaten van het bureauonderzoek bevestigt. De bodemopbouw in de boringen is plaatselijk tot circa 1,9 meter onder het maaiveld verstoord door ophooglagen. De onderliggende bodem is vermoedelijk intact. In een aantal boringen in de kleilaag direct boven het veen zijn fosfaatconcentraties aangetroffen, die zowel antropogeen als van natuurlijke oorsprong kunnen zijn. Verder is gebleken dat het karterende booronderzoek geen eenduidige archeologische vindplaats heeft opgeleverd. De redelijke tot hoge archeologische verwachting uit het bureauonderzoek is met dit booronderzoek niet bevestigd. Resultaten Er zijn geen eenduidige aanwijzingen gevonden dat zich ter plaatse van de onderzoekslocatie een archeologische vindplaats bevindt. Op basis van dit booronderzoek wordt een archeologisch vervolgonderzoek op de onderhavige onderzoekslocatie niet noodzakelijk geacht. Booronderzoek is gebaseerd op het verrichten van een beperkt aantal boringen tot een beperkte diepte. Daardoor blijft het mogelijk dat lokaal archeologische waarden in de bodem aanwezig zijn, die tijdens het onderzoek niet naar voren komen. Eventuele toevalsvondsten dienen conform de Monumentenwet gemeld te worden bij de bevoegde overheid. 5.2 Bezonning Kader De hoeveelheid zonlicht op een pand is bepalend voor het woon- en leefklimaat in gebouwen. Om die reden wordt dit aspect meegenomen bij de afweging of nieuwe bebouwing wordt toegestaan. Het is ook van belang voor de bepaling van de hoogte van een eventuele vergoeding van planschade als gevolg van vermindering van het aantal uur direct zonlicht. Er zijn geen wettelijk normen of regels voor bezonning. Wel zijn er verschillende grote gemeenten die 19

20 een richtlijn hanteren met betrekking tot bezonning van woningen. Hierop wordt getoetst bij het verlenen van een bouwvergunning. De richtlijnen gaan uit van de zogenaamde 'lichte TNO-norm' (afgeleid uit het rapport Woningwaardering, opgesteld door TNO, 1962). Deze norm gaat uit van ten minste twee mogelijke bezonningsuren per dag in de periode 19 februari tot 21 oktober. Onderzoek Door DGMR Industrie, Verkeer en Milieu b.v. is een bezonningsonderzoek uitgevoerd. Er is bekeken welke effecten de nieuwbouw van fase 2 heeft op de omliggende woningen. Dit is gebeurd met behulp van een computermodel, waarin op basis van de datum, het tijdstip en de breedte- en lengtegraad de stand van de zon wordt bepaald. Dit leidt tot visualisaties van de bezonningssituatie op bepaalde tijdstippen en in een bepaalde tijd van het jaar. Het blijkt dat de bebouwing van fase 2 niet van invloed is op de bestaande bebouwing. De invloed op de gebouwen van fase 1 is beperkt. Er is duidelijk meer dan twee uur zon op de gevels van het zorgcentrum en gebouw 3. Dit is ook het geval voor blok 1 en 2. Voor de woningen van fase 2 zelf geldt dat alle woningen een gevel hebben met een mogelijke bezonningsduur van minimaal twee uur. Resultaten Er kan geconcludeerd worden dat de hinder door extra beschaduwing zeer beperkt is. 5.3 Bodemkwaliteit Wettelijk kader Het is wettelijk geregeld (omgevingsverordening) dat bouw pas kan plaatsvinden als de bodem geschikt is (of geschikt is gemaakt) voor het beoogde doel. Daarom dient bij iedere nieuwe bouwactiviteit de bodemkwaliteit door middel van onderzoek in beeld te worden gebracht. De bodemonderzoeken voor eventuele nieuwe (vervangende) bouwactiviteiten mogen niet meer dan vijf jaar oud zijn en moeten een vastgestelde informatiekwaliteit bieden. Indien aan die voorwaarden niet kan worden voldaan, dient aanvullend onderzoek plaats te vinden. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat de bodem niet geschikt is voor het beoogde doel, dient vóór aanvang van de bouwwerkzaamheden een bodemsanering te worden uitgevoerd om de bodem wel geschikt te maken, of dient de bouwaanvraag te worden geweigerd. Onderzoek Om te bezien of de bodem geschikt is voor de beoogde nieuwbouw is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (BSAdviezen, Verkennend Bodemonderzoek Vlietwijk, 6 april 2007). De locatie is onderzocht door middel van een historisch bodemonderzoek en een analyse van bodemmateriaal. Volgens het Bodemloket zou er een ondergrondse tank bij een rijwielreparatiebedrijf aan het Professor Eykmanhof gelegen zijn. In het archief van de provincie Zuid-Holland of de gemeente is hiervan niets bekend. Ook zijn er geen gedempte sloten of bedrijfsactiviteiten geregistreerd. Binnen het plangebied zelf zijn geen eerdere bodemonderzoeken bekend. In de nabijheid van het plangebied zijn wel drie bodemonderzoeken uitgevoerd. Daarbij zijn geen ernstige verontreinigingen aangetroffen. Uit de bodemkwaliteitskaart blijkt dat de toplaag mogelijk Iicht is verontreinigd met zware metalen, PAK en minerale olie. Op basis van deze gegevens en de nieuwbouwplannen is een bodemonderzoek uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie. In totaal zijn 25 boringen uitgevoerd. De bodem bestaat ter plaatse voornamelijk uit zwak kleiig tot plaatselijk sterk kleiig zand. De bovenste halve meter bevat over het algemeen bijmenging met puinfragmenten (beton, baksteen), koolas en een enkele maal glasscherven. De gemeten zuurgraad en elektrische geleidbaarheid voor het grondwater zijn in deze regio als normaal te beschouwen. De bovengrond van de locatie is plaatselijk Iicht verontreinigd met zink en PAK. De ondergrond van de locatie is plaatselijk licht verontreinigd met PAK. Het grondwater is licht verontreinigd met arseen, cadmium, chroom en zink. In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties arseen en chroom aangetroffen. De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding voor een nader onderzoek. De locatie is geschikt voor het gebruik wonen. Resultaten 20

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Duinkampen 23 te Paterswolde

Duinkampen 23 te Paterswolde Duinkampen 23 te Paterswolde Projectgebied. Duinkampen 23 Paterswolde 1. Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het bouwen van een bijgebouw, het plaatsen van een schutting en twee kunstwerken

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Op 2 september 2013 is een omgevingsvergunning aangevraagd door de provincie Fryslân voor de aanleg

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld GEMEENTE HOOGEVEEN Wijzigingsplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord Vastgesteld 18 Mei 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Datum: 7 april 2014 Projectgegevens: ROB01-0252620-01B TEK01-0252620-01A Identificatienummer:

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Inleiding Initiatiefnemer heeft een agrarisch bouwvlak aan Leveroyseweg 14 te Heythuysen. Op deze locatie worden varkens gehouden op extensieve wijze.

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen Ruimtelijke onderbouwing Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen 1 2 Hoofdstuk 1 1.1 Aanleiding INLEIDING Op 4 maart 2011 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor het

Nadere informatie

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling Toelichting Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied Sanjesreed 8c Oentsjerk (dagbesteding Bûtenút) 1 Inleiding Werk- en dagbesteding Bûtenút is gevestigd op een deel van de voormalige PTC+ locatie

Nadere informatie

Een goede ruimtelijke ordening. Henry de Roo

Een goede ruimtelijke ordening. Henry de Roo Een goede ruimtelijke ordening Henry de Roo Afwijken bestemmingsplan (1) artikel 2.12, lid 1, a, sub 1 Wabo binnenplans afwijken artikel 2.12, lid 1, a, sub 2 Wabo de gevallen genoemd in artikel 4, Bijlage

Nadere informatie

Wijzigingsplan Oentsjerk, De Pleats 3 (wijziging bouwvlak)

Wijzigingsplan Oentsjerk, De Pleats 3 (wijziging bouwvlak) Wijzigingsplan Oentsjerk, De Pleats 3 (wijziging bouwvlak) 2013 IMRO.NL.0737.11BPIII-ow01 Toelichting Wijzigingsplan Oentsjerk, De Pleats 3 (wijziging bouwvlak) 1 Inleiding Er is medewerking gevraagd aan

Nadere informatie

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RBOI - Rotterdam bv Delftseplein 27b Postbus 150 3000 AD Rotterdam telefoon (010) 201 85 55 E-mail: info@rboi.nl Zoetermeer Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1. Algemeen 1.2. Aanleiding en doel 1.3. Plangebied 1.4. Leeswijzer 2. PLANBESCHRIJVING 2.1. Bestaande situatie 2.2. Gewenste

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom bestemmingsplan Korenmarkt 8 Toelichting: 1. Doel van de procedure 2. Situering van de aanvraag 3. Vigerende stedenbouwkundige regeling 4. Herziening bestemmingsplan 5. Inrichtingsplan

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Zorghotel Schipholweg. Haarlem

Ruimtelijke onderbouwing. Zorghotel Schipholweg. Haarlem Ruimtelijke onderbouwing Zorghotel Schipholweg Haarlem 1 1. Welke vrijstellingsbevoegdheid en waarom Het project betreft de bouw van een gebouw met gezondheidszorgfunctie ( zorghotel ) met bijbehorende

Nadere informatie

Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg

Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg Verantwoording Titel : Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg Subtitel : Projectnummer : Referentienummer : Revisie : C1 Datum : 30-10-2012 Auteur(s) :

Nadere informatie

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Planbeschrijving Hoofdstuk 3 Beleidskader Hoofdstuk 4 Landschappelijke inpasbaarheid Hoofdstuk 5 Omgevingsaspecten Hoofdstuk

Nadere informatie

Bestemmingsplan Grootegast - Weegbree 1. Vastgesteld 26 februari 2013

Bestemmingsplan Grootegast - Weegbree 1. Vastgesteld 26 februari 2013 Bestemmingsplan Grootegast - Weegbree 1 Vastgesteld 26 februari 2013 BESTEMMINGSPLAN GROOTEGAST WEEGBREE 1 CODE 121402 / 26-02-13 GEMEENTE GROOTEGAST 121402 / 26-02-13 BESTEMMINGSPLAN GROOTEGAST - WEEGBREE

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Bouw van een vrijstaande woning, Folgeralaan 1a te Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een vrijstaande woning, Folgeralaan 1a te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

Blad 2. Beoordeling verzoek

Blad 2. Beoordeling verzoek Ruimtelijke onderbouwing voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het dempen van een kadesloot en verbreden van watergangen in de Wergeastermarpolder Door het Wetterskip Fryslân is een

Nadere informatie

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt CONCEPT Omgevingsdienst Regio Utrecht juli 2012 kenmerk/ opgesteld door beoordeeld door Ronald Jansen Dagmar Storm INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 2 10 COLOFON TITEL: Ruimtelijke Onderbouwing Schalkwijkseweg 22 STATUS: Definitief PROJECTNUMMER: NL.IMRO.0321.0012PBSCHLKWSWG22 DATUM: 11 februari 2010 AUTEUR:

Nadere informatie

B&W-voorstel. 1) Status

B&W-voorstel. 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie voormalig kantoor Brabants Dagblad aan het Emmaplein naar 56 woonstudio s en 550 m2 kantoorruimte. 1) Status Het voorstel heeft betrekking

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema"

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema" 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking Op 18 december

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 bestaande situatie 4 3. Toekomstige situatie 4 4. Milieuaspecten 4 5. Planbeschrijving 4 6. Inspraak

Nadere informatie

Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk (KuiperCompagnons)

Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk (KuiperCompagnons) Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk 14-16 (KuiperCompagnons) NATUUR Kader De Flora- en faunawet (hierna: Ffw) beschermt alle in het wild levende zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën. Van deze soortgroepen

Nadere informatie

Toelichting. Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Sumar, Master de Vrieswei 22-22A (wijziging bestemming)

Toelichting. Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Sumar, Master de Vrieswei 22-22A (wijziging bestemming) Toelichting Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Sumar, Master de Vrieswei 22-22A (wijziging bestemming) Hoofdstuk 1 Inleiding Het pand Master de Vrieswei 22-22A te Sumar is door de gemeente te koop aangeboden.

Nadere informatie

Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan "Hurdegaryp, Fûgelweide (wijzigen bestemming Maatschappelijk - Onderwijs naar Wonen)

Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Hurdegaryp, Fûgelweide (wijzigen bestemming Maatschappelijk - Onderwijs naar Wonen) Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan "Hurdegaryp, Fûgelweide (wijzigen bestemming Maatschappelijk - Onderwijs naar Wonen) 2014 NL.INRO.0737.13BPIIWP02 Toelichting Wijzigingsplan i.c. Bestemmingsplan "Hurdegaryp,

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord Ruimtelijke onderbouwing project Vlietweg 16 te Santpoort-Noord W12/000758/ OLO271413 INHOUD 1 Beschrijving

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord 28 februari 2013 INHOUD 1 Beschrijving project en locatie...3 2 Planologisch kader...4 2.1 Vigerend

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE Zwolle Postbus 1590 8001 BN Zwolle T +31 (0)38-4221411 F +31 (0)38-4223197 E Zwolle@chri.nl www.chri.nl Notitie 20102687-06v3 Clarissenhof te Vianen Beoordeling luchtkwaliteitseisen

Nadere informatie

Wijzigingsplan i.c. Bestemmingsplan Eastermar It Heechsân 2008, It Heechsân 7A (aanbrengen bouwvlak)

Wijzigingsplan i.c. Bestemmingsplan Eastermar It Heechsân 2008, It Heechsân 7A (aanbrengen bouwvlak) Wijzigingsplan i.c. Bestemmingsplan Eastermar It Heechsân 2008, It Heechsân 7A (aanbrengen bouwvlak) 2014 NL.IMRO.0737.16BPIWP03 Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Eastermar It Heechsân 2008 Heechsân

Nadere informatie

/ DBI10.2010.S001 Quick scan Waterweg 212-214 De Bilt

/ DBI10.2010.S001 Quick scan Waterweg 212-214 De Bilt ADVIES aan t.a.v. opsteller Gemeente De Bilt Jurian Bos Justine Krol telefoon 00 69 99 512 datum 15 december 2010 kenmerk onderwerp aantal pag. 6 / DBI10.2010.S001 Quick scan Waterweg 212-214 De Bilt Korte

Nadere informatie

Stedenbouw/welstandsrichtlijnen Aangezien er enkel een interne verbouwing zal plaatsvinden, zal de uiterlijke verschijningsvorm niet wijzigen.

Stedenbouw/welstandsrichtlijnen Aangezien er enkel een interne verbouwing zal plaatsvinden, zal de uiterlijke verschijningsvorm niet wijzigen. Ruimtelijke onderbouwing voor het afwijken van bestemmingsplan ten behoeve van dagactiviteiten voor jong dementerenden op het perceel Griende Dyk 2 te Wirdum Zorggroep Noorderbreedte heeft een aanvraag

Nadere informatie

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief Westvoorne Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte Ruimtelijke onderbouwing identificatie planstatus projectnummer: datum: status: 101502.17477.00 31-10-2012 definitief projectleider: opdrachtgever:

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde. Bestaande situatie

Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde. Bestaande situatie Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde 28 26 Bestaande situatie 1. Aanleiding Directe aanleiding is het verzoek d.d. 18 november

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning Breekweg 14 te Leens

Ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning Breekweg 14 te Leens Ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning Breekweg 14 te Leens Inhoudsopgave Ruimtelijke onderbouwing 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Juridische aspecten 5 1.3 Leeswijzer 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. WIJZIGINGSPLAN Buitengebied Noord, deelplan Beilerstraat 21 en 23 2011, te Pesse.

GEMEENTE HOOGEVEEN. WIJZIGINGSPLAN Buitengebied Noord, deelplan Beilerstraat 21 en 23 2011, te Pesse. Vo GEMEENTE HOOGEVEEN WIJZIGINGSPLAN Beilerstraat 21 en 23 2011, te Pesse. Onherroepelijk 31 augustus 2011 In Werking 31 augustus 2011 Vaststelling 12 juli 2011 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Bestaande

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan

Ontwerpbestemmingsplan Ontwerpbestemmingsplan Goudbaard 88 Toelichting en Regels Ontwerp 10 mei 2010 Vaststelling 2 3 Inhoud van de toelichting 1. Inleiding 1.1 Doel van de procedure 1.2 Ligging plangebied 2. Viger ende regeling

Nadere informatie

LUCHTKWALITEITSONDERZOEK ONTWIKKELING LOCATIE AALVANGER EN UITBREIDING GEMEENTEHUIS TE HASSELT GEMEENTE ZWARTEWATERLAND. Auteurs : mro b.v.

LUCHTKWALITEITSONDERZOEK ONTWIKKELING LOCATIE AALVANGER EN UITBREIDING GEMEENTEHUIS TE HASSELT GEMEENTE ZWARTEWATERLAND. Auteurs : mro b.v. LUCHTKWALITEITSONDERZOEK ONTWIKKELING LOCATIE AALVANGER EN UITBREIDING GEMEENTEHUIS TE HASSELT GEMEENTE ZWARTEWATERLAND Auteurs : mro b.v. Opdrachtnummer : 023.14 Datum : november 2007 Versie : 1 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Zuid Herziening 2007, wijzigingsplan Alteveer 76 in Hoogeveen. Vastgesteld

GEMEENTE HOOGEVEEN. BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Zuid Herziening 2007, wijzigingsplan Alteveer 76 in Hoogeveen. Vastgesteld GEMEENTE HOOGEVEEN BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Zuid Herziening 2007, wijzigingsplan Alteveer 76 in Hoogeveen Vastgesteld 24 maart 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Bestaande situatie... 3

Nadere informatie

1 NATUUR. 1.1 Natuurwetgeving & Planologie

1 NATUUR. 1.1 Natuurwetgeving & Planologie 1 NATUUR 1.1 Natuurwetgeving & Planologie De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in respectievelijk de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Deze wetten vormen een uitwerking

Nadere informatie

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Gemeente Tynaarlo Oktober 2011 NL.IMRO.1730.PBWatermolendijk3-0401 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Bij dit besluit behoort het rapport: Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer Hoog Dalem, herziening winkeleiland, SAB d.d. 5 oktober 2015.

Bij dit besluit behoort het rapport: Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer Hoog Dalem, herziening winkeleiland, SAB d.d. 5 oktober 2015. ONTWERPBESLUIT HOGERE GELUIDGRENSWAARDEN datum: XX 2015 BETREFT: Vaststelling hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge artikel 83 van de Wet geluidhinder, in samenhang

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit Op 15 januari 2010 is er een

Nadere informatie

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG 1 Algemeen De uitbreiding van het plangebied met de locatie Boomsweg omvat deels een nieuwe ontwikkelingslocatie, Boomsweg 12, en deels het overnemen van

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering. Molenstraat 1a te s-hertogenbosch. Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel

Ruimtelijke motivering. Molenstraat 1a te s-hertogenbosch. Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel Ruimtelijke motivering Molenstraat 1a te s-hertogenbosch Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel Januari 2017 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Aan de Molenstraat 1a is nu op de begane grond

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3 Vigerende bestemmingsplan 5 2. Bestaande situatie 6 2.1 ruimtelijke

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart'

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 9 maart 2015 Documentnummer : 2015.0.013.143 Zaaknummer: 2014-09-00312 Onderwerp: Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Notitie flora en fauna

Notitie flora en fauna Notitie flora en fauna Titel/locatie Projectnummer: 6306 Datum: 11-6-2013 Opgesteld: Rosalie Heins Gemeente Baarn is voornemens om op de locatie van de huidige gemeentewerf een nieuwe brede school ontwikkelen.

Nadere informatie

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen.

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen. Memo aan: van: Gemeente Arnhem SAB datum: 18 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Schuytgraaf Arnhem project: 150131 INLEIDING Het voornemen bestaat om veld 13 van de in aanbouw zijnde woonwijk Schuytgraaf

Nadere informatie

Ontwerp Wijzigingsplan. Ballumerweg 23 te Nes Ameland

Ontwerp Wijzigingsplan. Ballumerweg 23 te Nes Ameland Ontwerp Wijzigingsplan Ballumerweg 23 te Nes Ameland Ontwerp Wijzigingsplan Ballumerweg 23 te Nes Ameland Inhoud Toelichting op wijzigingsplan 1. Beschrijving van het plan 2. Beleidskader 3. Omgevingsaspecten

Nadere informatie

*Z04630B9E6E* Ruimtelijke onderbouwing. Bouwen van een loods op het perceel Westerweg 21 Ouddorp. Initiatiefnemer: Maatschap Aleman-Sperling

*Z04630B9E6E* Ruimtelijke onderbouwing. Bouwen van een loods op het perceel Westerweg 21 Ouddorp. Initiatiefnemer: Maatschap Aleman-Sperling *Z04630B9E6E* Registratienummer: Z -14-38204 / 39321 Ruimtelijke onderbouwing Bouwen van een loods op het perceel Westerweg 21 Ouddorp Initiatiefnemer: Maatschap Aleman-Sperling Opgemaakt: 16 april 2015

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 29-06-2009 Onderwerp Programma en portefeuillehouder bouwplan 1e fase: het oprichten van 4 appartementen achter Dorpsstraat 34 te Wormer

Nadere informatie

Wijzigingsplan miniwinkel Dorpsstraat 153 te Vlieland

Wijzigingsplan miniwinkel Dorpsstraat 153 te Vlieland Wijzigingsplan miniwinkel Dorpsstraat 153 te Vlieland Inleiding Op 17 oktober 2011 is het bestemmingsplan Vlieland bebouwde Kom door de raad van de gemeente Vlieland vastgesteld. In dit plan is een mogelijkheid

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING VOOR BOUW VAN EEN WONING AAN DE MASTER DE JONGWEI 37, DE TIKE.

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING VOOR BOUW VAN EEN WONING AAN DE MASTER DE JONGWEI 37, DE TIKE. RUIMTELIJKE ONDERBOUWING VOOR BOUW VAN EEN WONING AAN DE MASTER DE JONGWEI 37, DE TIKE. INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Huidige situatie...3 1.3. Toekomstige situatie...4 1.4. Leeswijzer...4

Nadere informatie

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 19 oktober 2010 Projectnummer

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Project: Nieuwbouw woningen Steekterweg 78 A-C in Alphen aan den Rijn Datum besluit: Milieudienst West-Holland Bezoekadres: Postbus 159 Schipholweg 128 Tel.:

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Foarwei 190 te Kollumerzwaag Kadastrale kaart Foarwei 190 te Kollumerzwaag Verzoek om omgevingsvergunning met daarbij handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het

Nadere informatie

memo INLEIDING GEBIEDSBESCHERMING ZAND/ZON/ c.c.: datum: 22 augustus 2013 Achterweg 48, Lisse

memo INLEIDING GEBIEDSBESCHERMING ZAND/ZON/ c.c.: datum: 22 augustus 2013 Achterweg 48, Lisse memo aan: van: OG ZAND/ZON/130372 c.c.: datum: 22 augustus 2013 betreft: Achterweg 48, Lisse INLEIDING Bij alle ruimtelijke ingrepen moet rekening gehouden worden met de aanwezige natuurwaarden in en om

Nadere informatie

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Beschrijving initiatief

Nadere informatie

Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam

Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam HOOFDSTUK 1 Inleiding De gemeente Werkendam heeft in december 2009 het ontwerpbestemmingsplan Zonering industrieterreinen in procedure

Nadere informatie

- er sprake is van een wettelijk geregeld belang (waaronder het belang van land- en bosbouw,

- er sprake is van een wettelijk geregeld belang (waaronder het belang van land- en bosbouw, Bureauonderzoek ecologie, wijzigingsplan IJsseldijk-West Ecologie Bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan dient onderzocht te worden of de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en het

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Everard Meysterweg 12 (Gelegen Achter De Percelen Everard Meysterweg 14 T/M 20)

Omgevingsvergunning Everard Meysterweg 12 (Gelegen Achter De Percelen Everard Meysterweg 14 T/M 20) Omgevingsvergunning Everard Meysterweg 12 (Gelegen Achter De Percelen Everard Meysterweg 14 T/M 20) Vastgesteld, Juni 2016 Everard Meysterweg 12 (gelegen achter de percelen Everard Meysterweg 14 t/m 20)

Nadere informatie

Nieuwe bedrijfslocaties

Nieuwe bedrijfslocaties E c o l o g i s c h e i n v e n t a r i s a t i e Om de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Midwolda-Nieuwlandseweg Arts/Rulo te toetsen, is een ecologische inventarisatie uitgevoerd. Tevens is gekeken

Nadere informatie

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis 1 QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis Opdrachtgever: A.C. Dingemans Heilleweg 21 4524 KL Sluis Opgesteld door: ZLTO Advies Cereshof 4 4463 XH

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een gedeelte van een woonwagen en voor een meterkast buiten de aangelegde woonwagenlocatie aan de Heelalstraat.

Nadere informatie

Gemeente Smallingerland. Bestemmingsplan Maartenswouden, 3e herziening

Gemeente Smallingerland. Bestemmingsplan Maartenswouden, 3e herziening Gemeente Smallingerland Bestemmingsplan Maartenswouden, 3e herziening Gemeente Smallingerland Bestemmingsplan Maartenswouden 3e herziening Werknummer: 899.301.00 Datum: 10 december 2013 KuiperCompagnons,

Nadere informatie

Vervolg. Verbindingsweg Ladonk Kapelweg

Vervolg. Verbindingsweg Ladonk Kapelweg Vervolg Tot en met 6 juli 2012 Inspraak Voorlopig Ontwerp (VO) Augustus September 2012 Verwerken reacties en schriftelijke terugkoppeling naar betrokkenen (augustus/september 2012) September of november

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Bouw van een woonzorgcentrum De Lanen 2 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woonzorgcentrum aan De Lanen 2 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Noord, wijzigingsplan Schoolpad 12. Vastgesteld

BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Noord, wijzigingsplan Schoolpad 12. Vastgesteld BESTEMMINGSPLAN Schoolpad 12 Vastgesteld 14 mei 2009 TOELICHTING 1. Inleiding 4 2. Bestaande situatie 4 2.1 Plangebied 4 2.2 Vigerende bestemmingsplan 4 2.3 Toelichting bestaande situatie 5 3. Gewenste

Nadere informatie

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Pagina 1 van 7 Opsteller Datum Doorkiesnr. Onderwerp Procedurekader Periode ter visie Bijlagen Olav Lamme 15 april 2014 088 022 5000 n procedure ex art 110a Wet geluidhinder bestemmingsplan 'De Clinckhoeff'.

Nadere informatie

Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning

Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning *D14.001905* D14.001905 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

Ontwerp-besluit Hogere grenswaarde geluid. Woningbouw Waardeel Glimmen

Ontwerp-besluit Hogere grenswaarde geluid. Woningbouw Waardeel Glimmen Ontwerp-besluit Hogere grenswaarde geluid Woningbouw Waardeel Glimmen Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haren. Nummer: Datum: INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. BEOORDELINGSKADER...

Nadere informatie

Wet geluidhinder beschikking

Wet geluidhinder beschikking ZNSTD Wet geluidhinder beschikking Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder, beschouwende de noodzaak tot vaststelling van hogere

Nadere informatie

Chw bestemmingsplan Oosterwold

Chw bestemmingsplan Oosterwold Bijlagen bij regels Omgevingsplan Chw bestemmingsplan Oosterwold Oosterwold Chw bestemmingsplan Oosterwold Bijlagen bij regels Definitief Projectorganisatie Oosterwold Grontmij Nederland B.V. Houten, 19

Nadere informatie

Uitbreiding Theater De Willem

Uitbreiding Theater De Willem Stedenbouwkundige verkenning Uitbreiding Theater De Willem Gemeente Papendrecht, november 2008 Stedenbouwkundige Verkenning Onderwerp: Theater De Willem 1. Inleiding De mogelijkheden voor uitbreiding van

Nadere informatie

Buitengebied Efterwei 23, Rottevalle

Buitengebied Efterwei 23, Rottevalle Inhoudsopgave TOELICHTING Hoofdstuk 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Planologische regeling 1 1.3 Leeswijzer 2 Hoofdstuk 2 Planbeschrijving 3 Hoofdstuk 3 Beleidskader 4 3.1 Provinciaal beleid 4 3.2 Gemeentelijk

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg datum: 20 februari 2014 betreft: Luchtkwaliteit Hengevelde, Marke III project: 120218 INLEIDING Aan de zuidwestzijde van de kern van Hengevelde

Nadere informatie

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2'

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2' B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2' 1) Status Het voorstel heeft betrekking op het uitoefenen van de collegebevoegdheden ter voorbereiding van een omgevingsvergunning,

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 maart M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 maart M. Souren Notitie 20122367-09 Wijzigingsbevoegdheid voor de bestemming spoorwegdoeleinden Beoordeling bedrijven & milieuzonering, luchtkwaliteit en externe veiligheid Datum Referentie Uw referentie Behandeld door

Nadere informatie

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente Oegstgeest.

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente Oegstgeest. Memo aan: van: Gemeente Oegstgeest Paul Kerckhoffs datum: 23 oktober 2015 betreft: Luchtkwaliteit Duivenvoordestraat Oegstgeest project: 100817 INLEIDING Provastgoed Nederland b.v. heeft het initiatief

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing aanbouw woning Drachtster Heawei 27

Ruimtelijke onderbouwing aanbouw woning Drachtster Heawei 27 Ruimtelijke onderbouwing aanbouw woning Drachtster Heawei 27 Ontwikkelingen Er is een aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend voor de vervangende nieuwbouw van een woning met aanbouw aan de Drachtster

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU INDUSTRIËLE LAWAAIBEHEERSING / PLANOLOGISCHE AKOESTIEK / BOUW- EN ZAALAKOESTIEK / BOUWFYSICA / VERGUNNINGEN Postbus 5047 Stationsweg 2 Tel: 073-6133141 www.jri.nl 5201

Nadere informatie

BESLUIT WET GELUIDHINDER

BESLUIT WET GELUIDHINDER BESLUIT WET GELUIDHINDER Vaststelling hogere waarden weg- en railverkeer voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in de Indische Buurt te Almere, artikel 110a Wet geluidhinder Besluit Wet geluidhinder

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan

Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan Gemeente Baarle-Nassau Concept In opdracht van: Ruimte voor Ruimte Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 11 november 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

definitief RUIMTELIJKE ONDERBOUWING bij projectbesluit ex artikel 3.10 Wro

definitief RUIMTELIJKE ONDERBOUWING bij projectbesluit ex artikel 3.10 Wro definitief RUIMTELIJKE ONDERBOUWING bij projectbesluit ex artikel 3.10 Wro Project gedeeltelijk vergroten IWO-centrale AMC DMB Kenmerk : T01/0914 DMB 2010 Adres/locatie : Meibergdreef 9 Omschrijving :

Nadere informatie

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Pagina van 7 Wet geluidhinder, artikel 0a Opsteller : Michiel Smits Datum : 9 december 206 Doorkiesnr. : 088 02259 Onderwerp : n procedure ex art 0a Wet geluidhinder; voor grondgebonden woningen en appartementen

Nadere informatie

Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2

Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2 Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2 NL.IMRO.0037.BP1303-vs01 25 augustus 2014 blz. 2 Gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Plangebied

Nadere informatie

Projectbesluit Omgevingsvergunning Tongelresestraat 354a

Projectbesluit Omgevingsvergunning Tongelresestraat 354a Projectbesluit Omgevingsvergunning Tongelresestraat 354a Ontwerp projectbesluit Januari 2013 Omgevingsvergunning Tongelresestraat 354a Omgevingsvergunning Tongelresestraat 354a Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie