Regels en Richtlijnen Examencommissie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regels en Richtlijnen Examencommissie 2015-2016"

Transcriptie

1 Regels en Richtlijnen Examencommissie

2 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie De Regels en Richtlijnen van de examencommissie maken geen onderdeel uit van de Onderwijs- en Examenregeling maar zijn aanvullend. De inhoud van deze Regels en Richtlijnen behoort volgens de wet (art. 7.12b, WHW) tot de exclusieve bevoegdheid van de examencommissie. Op deze bepalingen hebben de Facultaire Studentenraad (FSR) en Opleidingscommissies (OC) geen advies- of instemmingsrecht. Voor een verdere uitleg van de status van de Regels en Richtlijnen is het Kader Toetsbeleid, vastgesteld door het College van Bestuur op 16 december 2010, te raadplegen. Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op de tentamens en de examens van de volgende bachelor- en masteropleidingen: a. Bachelor of Science Actuariële Wetenschappen b. Bachelor of Science Econometrie en Operationele Research c. Bachelor of Science Economie en Bedrijfskunde d. Bachelor of Science Fiscale Economie e. Master of Science Actuarial Science and Mathematical Finance f. Master of Science Accountancy & Control g. Master of Science Business Economics h. Master of Science Business Administration i. Master of Science Econometrics j. Master of Science Economics k. Master of Science Fiscale Economie Executive Education (NVAO geaccrediteerd & onbekostigd): l. - Master of Science in Business Administration m. - Master of Science in Business Administration : Healthcare Management n. - Master of Science in Business Administration : Big Data & Business Analytics o. - Master of Science in International Finance p. - Master of Science Bedrijfskunde in deeltijd / Executive Programme in Management Studies q. - Master of Science Executive Master of Finance and Control r. - Master of Science Executive Programme Actuarial Science and Mathematical Finance s. - Master of Science Verzekeringskunde t. - Master of Science Verzekeringskunde: Enterprise Risk Management Beroepsopleidingen: u. - Postmaster Actuarial Practice Cycle (APC) v. - Amsterdam-IT Audit Programme (AITAP) w. - Executive Internal Audting Programme (EIAP) x. - Postmaster Accountancy (PMA) Schakelprogramma s: y. - Schakelprogramma Fiscale Economie z. - Schakelprogramma MSc Accountancy & Control aa. - Schakelprogramma MSc Business administration bb. Contractonderwijs (CEB) 1

3 Artikel 1.2 Algemeen 1. De in de voor de betreffende opleiding geldende OER omschreven begrippen zijn ook van toepassing op deze regeling. De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent. 2. In het geval dat een bepaling in deze regeling in strijd is met een bepaling uit de voor de betreffende opleiding geldende OER, geldt de bepaling uit de OER. Artikel 2 Examencommissie Artikel 2.2 Samenstelling van de examencommissie De decaan benoemt de leden van de examencommissie. De examencommissie heeft een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Leden van de examencommissie nemen niet deel aan de behandeling van klachten en verzoeken waar zij zelf als examinator bij betrokken zijn. Artikel 2.2 Taken van de examencommissie De taken van de examencommissie zijn geregeld in Artikel 7.12 van de WHW. Hiertoe behoort het vaststellen van regels over de uitvoering van de taken en bevoegdheden en het nemen van maatregelen met betrekking tot: a. het op objectieve en deskundige wijze vaststellen of een student voldoet aan de voorwaarden die de OER stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad; b. het borgen van de kwaliteit van tentamens en examens; c. het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen binnen het kader van de OER om de uitslag van de tentamens en examens te beoordelen en vast te stellen; d. het verlenen van vrijstellingen voor het afleggen van een of meer tentamens; e. het treffen van maatregelen in geval van fraude; f. het aanwijzen van examinatoren voor het afnemen van tentamens en het vaststellen van de uitslag daarvan; g. het uitreiken van het getuigschrift, met daaraan toegevoegd het diplomasupplement, ten bewijze dat het examen met goed gevolg is afgelegd; h. het verlenen van toestemming aan een student om een vrij onderwijsprogramma te volgen, waarvan het examen leidt tot het verkrijgen van een graad; i. het uitreiken van een verklaring van behaalde tentamens aan degene die meer dan één tentamen met goed gevolg heeft afgelegd, maar aan wie niet een getuigschrift kan worden uitgereikt; j. het jaarlijks opstellen van een verslag van haar werkzaamheden. Artikel 2.3 Beslistermijn examencommissie De examencommissie neemt een beslissing uiterlijk binnen acht weken na ontvangst van een schriftelijk verzoekschrift, tenzij de inhoud van het verzoek een eerdere beslissing vereist of rechtvaardigt. Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert ten minste één keer per maand. 2

4 Artikel 3 Examinatoren Artikel 3.1 Aanwijzing examinatoren De examencommissie wijst examinatoren aan voor het afnemen van tentamens en het vaststellen van de uitslag daarvan. In principe is elke vakcoördinator die minimaal een jaarcontract heeft bij de faculteit, automatisch aangewezen als examinator voor het desbetreffende vak. Examinatoren van andere faculteiten van de UvA die tentamens afnemen van de vakken die behoren bij de bachelor- en masteropleidingen van Economie en Bedrijfskunde (EB) zijn ook examenbevoegd. De examencommissie kan deskundigen van buiten de instelling aanwijzen als examinatoren. Artikel 3.2 Handtekeningbevoegdheid De examinator is bevoegd om behalve tentamenlijsten en tentamenbriefjes, ook te tekenen voor adviezen voor vrijstellingen en adviezen met betrekking tot onderdelen behaald aan een andere Nederlandse of buitenlandse universiteit. Artikel 3.3 Taken en verantwoordelijkheden op het gebied van tentaminering De examinator is primair verantwoordelijk voor de inhoud van de toets, de toetsvorm en de kwaliteit daarvan. De examinator dient ervoor te zorgen dat de leerdoelen en de wijze van toetsen van een vak vooraf gecommuniceerd worden. De examinator dient duidelijk naar studenten te communiceren welke cesuurbepalingen en beoordelingsvoeten worden gehanteerd. De examinator is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken tijdens het tentamen. De examinator verstrekt de gevraagde inlichtingen inzake examinering aan de examencommissie. Artikel 4 Tentamens In de algemene regels van de Onderwijs- en Examenregelingen van de Bachelor- en Masteropleidingen van Economie en Bedrijfskunde (EB) zijn de regels vastgelegd met betrekking tot data, toelating, bekendmaking en inzage van schriftelijke tentamens. In dit artikel zijn nadere regels vastgelegd met betrekking tot schriftelijke tentamens, waaronder het aan- en afmelden, legitimatie, toezicht, orde, extra tentamentijd en bewaartermijnen. Daarbij zijn regels vastgelegd over de beoordeling van tentamens, en de wijze van borging van de kwaliteit van de tentamens door de examencommissie. Artikel 4.1 Data en tijdstippen tentamens 1. Schriftelijke tentamens worden afgenomen op data en tijdstippen die ten minste dertig dagen voor aanvang van het betreffende onderwijs onder verantwoordelijkheid van de examencommissie worden vastgesteld en bekendgemaakt via 2. Mondelinge of individueel schriftelijk af te nemen tentamens worden afgenomen op een door de examinator(-en) te bepalen tijdstip, dat zo mogelijk na overleg met de student wordt vastgesteld. 3. Bij het vaststellen van data en tijdstippen van tentamens wordt zoveel mogelijk voorkomen dat tentamens samenvallen. 4. Wijziging van vastgestelde data en tijdstippen vindt uitsluitend plaats in geval van overmacht. Artikel 4.2 Aanmelding tentamens Zie voor de regels op het gebied van aanmelding met betrekking tot tentamens Artikel 3.2 lid 7 van de Onderwijs- en Examenregelingen Bacheloropleidingen en Masteropleidingen Economie en Bedrijfskunde (EB) van het betreffende studiejaar. Hieruit volgt dat een student die niet staat ingeschreven aan de UvA en/of niet tijdig en correct is aangemeld voor het betreffende vak in het universitaire studentinformatiesysteem (SIS), geen recht heeft op een tentamenuitslag, wanneer hij desondanks aan het tentamen behorende bij het vak heeft deelgenomen. 3

5 Artikel 4.3 Afmelding tentamens Zie voor de regels op het gebied van afmelding met betrekking tot tentamens artikel 3.2 lid 9 van de Onderwijs- en Examenregelingen Bacheloropleidingen en Masteropleidingen Economie en Bedrijfskunde (EB) van het betreffende studiejaar. Hieruit volgt dat een student die afziet van deelname aan een tentamen behorende bij het vak waarvoor hij zich heeft aangemeld in SIS, zich uiterlijk op de maandag van de tweede week van de onderwijsperiode dient af te melden op de voorgeschreven wijze. Studenten die zich niet tijdig afgemeld hebben en niet deelnemen aan het tentamen krijgen het resultaat NAP ( niet aanwezig met poging ) voor het betreffende tentamen. NAP wordt geregistreerd als tentamenpoging en kan gevolgen hebben voor de toekenning van het judicium cum laude. Artikel 4.4 Orde tijdens tentamens 3. De examinator dient er voor te zorgen dat er bij een schriftelijke tentaminering voldoende surveillanten worden aangewezen, die erop toezien dat het tentamen in goede orde verloopt. 4. Tijdens het tentamen dient ten minste één ter zake kundige aanwezig of telefonisch bereikbaar te zijn, die kan antwoorden op vak- en tentamentechnische vragen op het gebied van het te houden tentamen. 5. Indien er meerdere surveillanten op het tentamen aanwezig zijn, wordt er één hoofdsurveillant aangewezen, die de eindverantwoordelijkheid draagt. 6. De student is verplicht zich op verzoek van de examinator of de surveillant te legitimeren met behulp van een gevalideerde collegekaart van de UvA en een ander geldig identiteitsbewijs. Indien de student zich niet kan legitimeren kan hem de toegang tot het tentamen ontzegd worden. 7. De duur van een tentamen is zodanig dat studenten redelijkerwijs voldoende tijd hebben om de vragen te beantwoorden. 8. Laatkomers worden tot een tentamen toegelaten tot ten hoogste dertig minuten na de aanvang van het tentamen. Indien een student door overmacht niet binnen deze tijdslimiet aanwezig kan zijn beslist de examinator, of de student alsnog tot het tentamen wordt toegelaten. Nadat deelnemers de zaal hebben verlaten, worden geen laatkomers meer tot het tentamen toegelaten. 9. Studenten mogen de zaal waar het tentamen wordt afgenomen niet verlaten binnen dertig minuten na aanvang van het tentamen. De examinator kan ertoe besluiten dat studenten de zaal waar het tentamen wordt afgenomen voorts niet mogen verlaten binnen vijftien minuten voor het einde van het tentamen. 10. De student dient alleen een pen, potlood en gum als hulpmiddel op tafel te hebben, tenzij op het voorblad van het tentamen aanvullende hulpmiddelen aangegeven zijn. Aanvullende hulpmiddelen worden op het college bekendgemaakt. Mobiele telefoons of andere elektronische apparatuur dienen uitgezet te worden en in een tas of koffer naast de tentamentafel opgeborgen te worden. De tas of koffer dient dicht te zijn. 11. Het gebruik van grafische en/of programmeerbare rekenmachines tijdens het tentamen is nooit toegestaan, tenzij op het voorblad van het tentamen expliciet vermeld wordt dat het gebruik ervan wel is toegestaan. 12. Het gebruik van een vertalend woordenboek voor de Engelse taal is toegestaan. 13. Tijdens het tentamen is toiletbezoek niet toegestaan, tenzij de hoofdsurveillant hier toestemming voor geeft. In dat geval dient de student de aanwijzingen van de hoofdsurveillant op te volgen. Tijdens toiletbezoek mag er niet gesproken worden en mag de student niet in het bezit zijn van ongeoorloofde hulpmiddelen. 14. Studenten die zich niet houden aan de onder lid 8, 9 en 10 genoemde regels met betrekking tot hulpmiddelen, kunnen worden uitgesloten van verdere deelname aan het desbetreffende tentamen. Ook kunnen sancties op grond van de Fraude en Plagiaat Regeling Studenten UvA worden opgelegd. 15. Aanwijzingen van de examencommissie, c.q. de examinator of surveillant, die voor, tijdens en onmiddellijk na afloop van het tentamen gegeven worden, dienen door de student te worden opgevolgd. Volgt de student een of meer aanwijzingen niet op, dan kan hij door de examencommissie c.q. examinator worden uitgesloten van verdere deelname aan het 4

6 desbetreffende tentamen. 16. Een geconstateerde onregelmatigheid wordt schriftelijk gerapporteerd door de examinator aan de examencommissie. 17. Als een door de examinator geconstateerde onregelmatigheid achteraf onjuist blijkt te zijn en deze geleid heeft tot het voortijdig verlaten van de tentamenzaal door de student, zoals beschreven in lid 13, heeft de student recht op een extra hertentamen op een in overleg met de student nader te bepalen tijdstip. 18. Op elk ingeleverd antwoordformulier dient de naam van de student en zijn collegekaartnummer vermeld te worden. 19. Elke student die het tentamen van de (hoofd-) surveillant in ontvangst heeft genomen, is verplicht het door hem op het antwoordformulier gemaakte werk in te leveren. 20. Voor bachelortentamens geldt dat na afloop van het tentamen de vragen en het voorblad van het tentamen door de student mogen worden meegenomen. In uitzondering hierop geldt deze regel niet voor tentamens waarin met copyright belaste vragen van externe instellingen ( testbanks ) zijn opgenomen. Artikel 4.5 Digitale toetsen Indien een tentamen digitaal wordt afgenomen is een zodanig alternatieve voorziening voorhanden dat in het geval van een (technische) storing het betreffende tentamen alsnog diezelfde dag kan worden afgenomen. Artikel 4.6 Beoordeling 1. Elk tentamen bestaat uit het door de examinator te verrichten onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek. 2. De beoordeling van schriftelijke tentamens geschiedt aan de hand van tevoren schriftelijk vastgelegde, en eventueel naar aanleiding van de correctie bijgestelde, normen. 3. In het geval dat bij de beoordeling van een tentamen meer dan één docent is betrokken, ziet de examinator erop toe, dat alle docenten dezelfde normen hanteren bij de beoordeling. 4. De wijze van beoordeling is zodanig dat de student kan nagaan hoe de uitslag van zijn tentamen tot stand is gekomen. 5. De laatst behaalde uitslag is bepalend voor het eindresultaat. 6. De wijze van beoordeling van de bachelorscriptie is vastgelegd in het bachelorscriptiereglement. Bij elke opleiding wordt gewerkt met een beoordelingsformulier. 7. De wijze van beoordeling van de masterscriptie is vastgelegd in het masterscriptiereglement. Bij elke opleiding wordt gewerkt met een beoordelingsformulier. Artikel 4.7 Nabespreking 1. Gedurende een termijn van twintig dagen, die aanvangt op de dag na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk tentamen, kan de student de examinator om een nabespreking verzoeken. Ingeval van een mondeling tentamen vindt nabespreking zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van de uitslag plaats. De nabespreking geschiedt op een door de examinator te bepalen plaats en tijdstip. 2. Indien een collectieve nabespreking wordt georganiseerd, kan de student een verzoek als bedoeld in het eerste lid pas indienen als hij aanwezig is geweest bij deze collectieve nabespreking. Zie Artikel 4.9 jo van de Onderwijs- en Examenregeling van Economie en Bedrijfskunde (EB) voor aanverwante bepalingen met betrekking tot het inzagerecht. 5

7 Artikel 4.8 Extra tentamentijd voor studenten met een functiebeperking Een student met dyslexie of met een andere psychische of fysieke beperking kan in aanmerking komen voor extra tentamentijd; namelijk een half uur verlenging van de tentamenduur voor tentamens die langer dan anderhalf uur duren en vijftien minuten verlenging van de tentamenduur voor tentamens die anderhalf uur of korter duren. Deze tijden gelden ook voor het maken van het tentamen in een andere tentamenruimte Om voor extra tentamentijd op grond van een functiebeperking in aanmerking te kunnen komen, dient voldaan te worden aan de volgende voorwaarden: a. Studenten dienen in bezit te zijn van een verklaring van de studentendecaan, waarin gesteld wordt dat de student recht heeft op extra tentamentijd en/of andere voorziening(en). b. Het aanmelden voor extra tentamentijd en/of andere voorzieningen dient conform de aanwijzingen op de A-Z website voor studenten onder Functiebeperking te geschieden. c. Voor studenten die voor het eerste jaar staan ingeschreven voor een bachelor aan Economie en Bedrijfskunde (EB) geldt de mogelijkheid dat indien zij aan de voorwaarde genoemd onder lid a en b voldoen, voor deeltoetsen en eindtentamens van de vakken van het eerste jaar automatisch extra tijd en/of een andere tentamenruimte wordt geregeld door het Education Service Centre van Economie en Bedrijfskunde (EB). Het afmelden voor extra tentamentijd en/of andere voorzieningen dient conform de aanwijzingen op de A-Z website voor studenten onder Functiebeperking te geschieden. Voor studenten die zich niet tijdig afmelden worden door het Education Service Centre geen extra voorzieningen meer geregeld voor het betreffende vak. d. Het advies van de studentendecanen inzake extra voorzieningen voor studenten met een functiebeperking wordt in alle gevallen als besluit aangenomen. Artikel 4.9 Topsportregeling Voor studenten met een topsportstatus zijn bijzondere regelingen vastgesteld met betrekking tot tentamendata voor topsporters. De studieadviseurs voeren namens de examencommissie de topsportregeling uit. De UvA topsportregeling is gepubliceerd op de A-Z website voor studenten onder Studieadviseurs. Artikel 4.10 Fraude en Plagiaat Indien de student handelt in strijd met de Fraude en Plagiaat Regeling Studenten UvA of met de in Artikel 4.4 opgenomen voorschriften met betrekking tot orde tijdens tentamens, wordt de examencommissie hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld door de examinator. Eventuele bewijsstukken dienen te worden meegestuurd. De examencommissie bepaalt na het horen van student en docent de sanctie. Artikel 5 Examens Artikel 5.1 Vaststelling afstudeereisen 1. Het door de student gevolgde bachelor- of masterstudieprogramma dient te voldoen aan de Onderwijs- en Examenregeling geldig in het studiejaar waarin het studieprogramma ter beoordeling aan de examencommissie wordt voorgelegd of waarin de student voldoet aan de afstudeereisen. 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kan de examencommissie onderdelen van het studieprogramma goedkeuren die beschreven staan in oudere Onderwijs en Examenregelingen. Deze regelingen mogen echter niet ouder zijn dan drie studiejaren voorafgaand aan het studiejaar waarin het studieprogramma ter beoordeling aan de examencommissie wordt voorgelegd. 3. Indien een studieprogramma als gevolg van het vervallen van vakken niet meer afgerond kan worden, beslist de examencommissie op welke wijze dat studieprogramma alsnog afgerond kan worden. 6

8 Artikel 5.2 Uitreiking diploma 1. De examencommissie gaat over tot het controleren van de afstudeervereisten, het vaststellen van de examendatum en de uitreiking van het getuigschrift indien de student het diploma aanvraagt volgens de op de website aangegeven procedure en termijnen. 2. In het geval dat de examencommissie niet automatisch kan vaststellen of voldaan is aan de afstudeereisen, zal de examencommissie studenten periodiek oproepen om een verzoek in te dienen bij de examencommissie voor controle op de afstudeerbaarheid. Indien voldaan is aan de afstudeervereisten, gaat de examencommissie over tot uitreiking van het getuigschrift behorende bij het examen, tenzij de student verzoekt dit niet te doen. 3. In het geval dat de student constateert dat hij aan alle afstudeervereisten van het bachelor- of masterexamen, waarvoor hij staat ingeschreven, heeft voldaan, kan een student zelf een diploma aanvragen volgens de op de website aangegeven procedure en termijnen. Voor een diploma-aanvraag is vereist: a. een rechtsgeldige inschrijving voor de betreffende opleiding aan de UvA; b. alle onderdelen van het programma zijn behaald en administratief verwerkt door de Onderwijsadministratie; c. Een aantal studenten dient voorafgaande aan de diploma-aanvraag een Controle Afstudeervereisten in te dienen. De diploma-aanvraag kan alleen ten behoeve van een bepaalde diplomadatum in behandeling worden genomen, indien het verzoek voor controle op de afstudeervereisten ten minste drie maanden vóór de gewenste diplomadatum bij de examencommissie is ingediend. De examencommissie zal dan controleren of de student met de reeds behaalde onderdelen en de nog te behalen onderdelen voldoet aan de afstudeervereisten die zijn vastgelegd in het Onderwijs- en Examenregeling dat op de student van toepassing is. Welke groepen studenten een Controle Afstudeervereisten dienen aan te leveren, is gepubliceerd op de facultaire studentenwebsite: i. A-Z website voor studenten onder Examencommissie 4. Diploma s dienen door de student zelf te worden opgehaald of door een gemachtigde persoon, tenzij de student door de Onderwijsadministratie is uitgenodigd voor een diploma-uitreiking. Voor elke opleiding vindt ten minste één diploma-uitreiking per jaar plaats. De data van de diplomauitreikingen worden jaarlijks bekend gemaakt op de studentenwebsite. 5. Als examendatum geldt de laatste werkdag van de maand waarin de student het diploma aanvraagt. Artikel 5.3 Extra curriculaire vakken 1. Op het supplement van het bachelordiploma kunnen extra vakken worden vermeld, mits voldaan is aan de volgende eisen: a. het vak wordt behaald aan de UvA, of aan een andere Nederlandse universiteit, of aan een buitenlandse universiteit; b. het vak wordt behaald in de periode dat de student bij een opleiding van Economie en Bedrijfskunde (EB) stond ingeschreven; c. het vak dient minimaal het niveau van een tweedejaars bachelorvak te hebben, tenzij het een cursus taalverwerving betreft (maximaal 12 studiepunten); d. het vak heeft geen overlap met andere vakken binnen het programma van de student; e. een minorprogramma mag niet als extra onderdeel worden opgenomen; f. vrijstellingen in de extra curriculaire ruimte zijn niet toegestaan. 2. Op het supplement van het masterdiploma kunnen extra vakken worden vermeld mits voldaan is aan de volgende eisen: a. het vak wordt behaald aan de UvA, of aan een andere Nederlandse universiteit, of aan een buitenlandse universiteit; b. het vak wordt behaald in de periode dat de student bij een opleiding van Economie en Bedrijfskunde (EB) stond ingeschreven; c. het vak dient het niveau van een mastervak te hebben; d. het vak is inhoudelijk gerelateerd aan de masteropleiding; e. het vak heeft geen overlap met andere vakken binnen het masterprogramma van de student; 7

9 f. vrijstellingen in de extra curriculaire ruimte zijn niet toegestaan. 3. Om vakken op te kunnen nemen als extra curriculaire vakken, dient minimaal zes weken voor de diploma aanvraag een verzoek ingediend te worden bij de examencommissie. Artikel 5.4 Cum laude 1. Aan het bachelordiploma wordt het judicium cum laude toegekend, indien: a. het gewogen gemiddelde judicium van alle op de cijferlijst vermelde studieonderdelen ten minste 8 is; b. het judicium van de bachelorscriptie ten minste het cijfer 8 bedraagt; c. er in geen enkel vak een hertentamen is afgelegd; d. er voor maximaal 30 studiepunten aan vrijstelling is verleend. Een NAP-registratie wordt als een tentamenpoging aangemerkt. 2. Aan het masterdiploma wordt het judicium cum laude toegekend, indien: a. het judicium van elk afzonderlijk vak ten minste het cijfer 8 bedraagt. In uitzondering hierop mag voor maximaal één vak (uitgezonderd de masterscriptie) een 7 of 7.5 zijn behaald; b. het gewogen gemiddelde judicium van alle op de cijferlijst vermelde studieonderdelen ten minste het cijfer 8 bedraagt; c. er in geen enkel vak een hertentamen is afgelegd; d. er voor maximaal 12 studiepunten aan vrijstelling is verleend. Een NAP-registratie wordt als een tentamenpoging aangemerkt. 3. Extra curriculaire studieonderdelen en de resultaten van vakken die behaald zijn in het buitenland worden niet meegewogen bij de beoordeling van het judicium cum laude. 4. De examencommissie behoudt zich het recht voor andere factoren bij de beoordeling te betrekken. Artikel 5.5 Speciale vermeldingen op het diplomasupplement Een minorprogramma van maximaal 30 studiepunten kan als zodanig worden vermeld op het diplomasupplement van het bachelordiploma als toestemming is verleend door de examencommissie en als het een minor betreft die niet uit vakken bestaat die binnen de opleiding waarvoor de student staat ingeschreven worden aangeboden, met uitzondering van de minor Entrepreneurship. Artikel 6 Vrijstellingen In artikel 4.7 van de Onderwijs- en Examenregelingen van de Bachelor- en Masteropleidingen van Economie en Bedrijfskunde (EB) zijn regels vastgelegd over vrijstellingen. In dit artikel zijn aanvullende regels en richtlijnen met betrekking tot vrijstellingen opgenomen. 1. Een verzoek om vrijstelling van het afleggen van een tentamen wordt uiterlijk zes weken voor aanvang van het betreffende onderdeel ingediend bij de examencommissie via het daarvoor bestemde formulier op de website. 2. Het verzoekschrift moet voorzien worden van: a. gewaarmerkt kopie van origineel resultatenoverzicht of diploma en cijferlijst. Alleen waarmerkingen door de instelling waar de opleiding/ het vak is gevolgd of waarmerkingen door de Onderwijsadministratie van Economie en Bedrijfskunde (EB) (door het tonen van het origineel en meenemen van een kopie bij het indienen van het verzoek) worden geaccepteerd; b. vakomschrijving van het gevolgde vak (-ken); c. advies van vakdocent d. een verklaring van het Admissions Office van Economie en Bedrijfskunde (EB) indien vrijstelling op grond van in het buitenland behaalde onderdelen wordt aangevraagd. In deze verklaring dient het niveau van de opleiding waarbinnen de vakken zijn behaald, te worden aangeduid. 3. Indien vrijstelling wordt aangevraagd op grond van vakken die geen onderdeel uitmaken van een afgeronde opleiding houdt de examencommissie als richtlijn aan dat de betreffende tentamenresultaten niet ouder mogen zijn dan drie jaar (bij mastervakken) respectievelijk zes jaar 8

10 (bij tweedejaars en derdejaars bachelorvakken), tenzij de vakdocent een dergelijke overschrijding inhoudelijk verantwoord vindt. Indien de vakken wel onderdeel uitmaken van een afgeronde opleiding, dan mag de geldigheidstermijn van drie respectievelijk zes jaar worden overschreden. 4. Er wordt geen vrijstelling verleend voor verplichte vakken uit het curriculum, wanneer het vervangende vak is gevolgd tijdens de reguliere inschrijving aan Economie en Bedrijfskunde (EB). 5. Studenten met een universitair bachelor- of masterdiploma kunnen worden vrijgesteld van de minorruimte of van de vrije keuzeruimte in het studieprogramma van de bacheloropleiding, ongeacht de grootte hiervan. 6. Studenten die zowel de bachelor Economie en Bedrijfskunde als de Bachelor Fiscale Economie volgen kunnen alleen vrijstelling aanvragen voor de vakken die in beide opleidingen verplicht gesteld zijn. Het is niet mogelijk om vrijstelling aan te vragen voor keuzevakken binnen de opleiding Economie en Bedrijfskunde dan wel voor de keuzevakken binnen de opleiding Fiscale Economie. 7. Studenten die zowel de bachelor Econometrie & Operationele Research als de Bachelor Actuariaat volgen kunnen alleen vrijstelling aanvragen voor de vakken die in beide opleidingen verplicht gesteld zijn. Het is niet mogelijk om vrijstelling aan te vragen voor keuzevakken binnen de opleiding Econometrie & Operationele Research dan wel voor de keuzevakken binnen de opleiding Actuariaat. 8. Studenten die een afgeronde bachelor Economie en Bedrijfskunde hebben kunnen geen vrijstelling aanvragen voor de minorruimte of de vrije keuzeruimte van de bachelor Fiscale Economie. 9. Studenten die een afgeronde bachelor Fiscale Economie hebben kunnen geen vrijstelling aanvragen voor de minorruimte of de vrije keuzeruimte van de bachelor Economie en Bedrijfskunde. 10. Studenten die een afgeronde bachelor Econometrie & Operationele Research hebben kunnen geen vrijstelling aanvragen voor de minorruimte of de vrije keuzeruimte van de bachelor Actuariaat. 11. Studenten die een afgeronde bachelor Actuariaat hebben kunnen geen vrijstelling aanvragen voor de minorruimte of de vrije keuzeruimte van de bachelor Econometrie en Operationele Research. Artikel 7 Persoonlijke omstandigheden Als persoonlijke omstandigheden worden uitsluitend aangemerkt: a. ziekte van de student; b. lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van de student; c. zwangerschap van de student; d. bijzondere familieomstandigheden; e. het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad of opleidingscommissie van de universiteit; f. het lidmaatschap van een visitatiecommissie bedoeld in hoofdstuk 5a van de WHW; g. het lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie die door de minister is aangewezen in het kader van de Regeling administratieve bepalingen landelijke afstudeersteun hoger onderwijs; h. individueel bepaalde andere persoonlijke omstandigheden en andere in individuele gevallen omschreven activiteiten met een algemeen maatschappelijk nut of in het belang van de universiteit, zulks, met inachtneming van de richtlijnen van het College van Bestuur, ter bepaling van de decaan. i. topsport door betrokkene: de student heeft de officiële UvA-topsportstatus van de studentdecanen gekregen en kan aantonen dat zijn sportschema tot studievertraging heeft geleid. Artikel 8 Bewaartermijnen Tentamenopgaven en uitwerkingen, waaronder begrepen werkstukken en andere schriftelijke materialen waarvoor een (deel)cijfer is toegekend en tentamenuitslagen, alsmede bachelorscripties of eindwerkstukken en materscripties, getuigschriften en diplomasupplementen worden bewaard overeenkomstig de perioden genoemd in de Handreiking Archivering Onderwijsadministratie. 9

11 Artikel 9 Hardheidsclausule In gevallen waar de bepalingen van deze regeling onredelijk en onbillijk uitwerken voor de student, kan de examencommissie een uitzonderingsregeling treffen. Artikel 10 Beroepsprocedure Indien een student zich niet kan verenigen met een besluit van een examinator of de examencommissie staat aan hem de mogelijkheid open om binnen zes weken hiertegen beroep aan te tekenen bij het College van Beroep voor de Examens. De beroepsprocedure is te vinden via Artikel 11 Wijziging Deze regeling wordt niet gewijzigd tijdens het lopende studiejaar, tenzij de belangen van studenten hierdoor redelijkerwijs niet worden geschaad. Artikel 12 Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking op 1 september Vastgesteld door de examencommissie voor de opleidingen als vermeld bij Artikel 1.1 van dit reglement op 15 juli

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar> Model Regels en Richtlijnen examencommissie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit model kan niet los worden gezien van de Model

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

5 Examens. 6 Vrijstellingen

5 Examens. 6 Vrijstellingen Regels en Richtlijnen van de examencommissie Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs, 2015-2016 (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen.

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen. Model Regels en Richtlijnen examencommissie (2015-2016) Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie 4. Taken van de examencommissie 5. Werkwijze van de examencommissie

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Ingangsdatum: 1 september 2015 Vastgesteld op: 24 augustus 2015 ARTIKEL I TOEPASSINGSGEBIED 1. Dit reglement is van toepassing op

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

Regels en richtlijnen van de examencommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde

Regels en richtlijnen van de examencommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde Regels en richtlijnen van de examencommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde 2017-2018 Artikel 1 Reikwijdte Het hierna volgende betreft de Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R) voor

Nadere informatie

1 Algemene bepalingen

1 Algemene bepalingen Model Regels en Richtlijnen examencommissie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit model kan niet los worden gezien van de Model

Nadere informatie

Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW)

Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement examencommissie, vastgesteld door de examencommissie van de Undergraduate School Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht, op

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen

Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen I. Regels en Richtlijnen Examens en Tentamens De Examencommissie van de bacheloropleiding

Nadere informatie

SECTIE 1. REGELS MET BETREKKING TOT TENTAMEN PROCEDURE DE AANMELDING VOOR EEN SCHRIFTELIJK TENTAMEN OF TENTAMENONDERDEEL

SECTIE 1. REGELS MET BETREKKING TOT TENTAMEN PROCEDURE DE AANMELDING VOOR EEN SCHRIFTELIJK TENTAMEN OF TENTAMENONDERDEEL Regels en Richtlijnen inzake de tentamens en examens van de bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen Beleid & Management Gezondheidszorg, de masteropleiding Zorgmanagement en de premasterprogramma s

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY versie november 2002 REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN. REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN. Rijksuniversiteit Groningen

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN. REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN. Rijksuniversiteit Groningen FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN Rijksuniversiteit Groningen De examencommissie Bewegingswetenschappen, gelet op artikel 7.12b, eerste

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Sociologie

Regels en Richtlijnen examencommissie Sociologie Regels en Richtlijnen examencommissie Sociologie 2016-2017 Artikel 1 Reikwijdte Het hierna volgende betreft de Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R) voor de goede gang van zaken tijdens het propedeutisch,

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN

REGELS EN RICHTLIJNEN Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College and Graduate School of Child Development & Educational Sciences REGELS EN RICHTLIJNEN 2016-2017 VAN DE EXAMENCOMMISSIE PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN

Nadere informatie

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN. REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN. Rijksuniversiteit Groningen

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN. REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN. Rijksuniversiteit Groningen FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN Rijksuniversiteit Groningen 2 De examencommissie Bewegingswetenschappen, gelet op artikel 7.12b,

Nadere informatie

Life science & Technology

Life science & Technology REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY (UNIVERSITEIT LEIDEN EN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT) Artikel 1. Toepassingsgebied Deze

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW)

Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW) Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW) In het examenreglement zijn de regels van de examencommissie m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de toetsen

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIES VAN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIES VAN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIES VAN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY 2008-2009 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY 2009-2010 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: R&R Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 2 De examencommissie voor

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

Regels en Richtlijnen examencommissie Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie Regels en Richtlijnen examencommissie Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie 2016-2017 Artikel 1 Reikwijdte Het hierna volgende betreft de Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R) voor de

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING

REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Premasterprogramma Klinische Gezondheidswetenschappen studiejaar 2014-2015 (regels ex art. 7.

Reglement Examencommissie Premasterprogramma Klinische Gezondheidswetenschappen studiejaar 2014-2015 (regels ex art. 7. Reglement Examencommissie Premasterprogramma Klinische Gezondheidswetenschappen studiejaar 2014-2015 (regels ex art. 7.12b, lid 3 WHW) In het examenreglement zijn deze regels van de examencommissie opgenomen.

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY 2011-2012 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregelingen (OER) Bacheloropleidingen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Onderwijs- en Examenregelingen (OER) Bacheloropleidingen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde Onderwijs- en Examenregelingen (OER) Bacheloropleidingen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2013-2014 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor of Science Opleidingen Faculteit Economie

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Communicatiewetenschap

Regels en Richtlijnen examencommissie Communicatiewetenschap Regels en Richtlijnen examencommissie Communicatiewetenschap 2016-2017 Artikel 1 Reikwijdte Het hierna volgende betreft de Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R) voor de goede gang van zaken tijdens

Nadere informatie

1 Algemene bepalingen

1 Algemene bepalingen Model Regels en Richtlijnen examencommissie Bachelor en Master Politicologie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit document bevat

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) OER Masteropleidingen FEB 2006-2007 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2006-2007 OER Masteropleidingen FEB 2006-2007

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) 2006-2007 Interfacultair Onderwijs Betreffende studieonderdelen aangeboden in het service- en keuzeonderwijs door de Faculteit Techniek Bestuur

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS (behorende bij de onderwijs- en examenregeling biomedische wetenschappen curriculum 2000) Regels en richtlijnen voor tentamens en examens REGELS met betrekking

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW)

Reglement Examencommissie Bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW) Reglement Examencommissie Bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW) Reglement Examencommissie: Inhoud: PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN...1 Artikel 1 - toepassingsgebied...1

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2009-2010

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2009-2010 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2009-2010 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM ii OER Masteropleidingen FEB 2009-2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit Medische Wetenschappen

Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit Medische Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Medische Wetenschappen Regels en Richtlijnen van de Examencommissie voor examinatoren van de bachelor- en masteropleidingen Geneeskunde en Tandheelkunde Opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) OER Masteropleidingen FEB 2008-2009 Inleiding ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2008-2009 OER Masteropleidingen FEB

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

REGLEMENT EXAMENCOMMISSIE MASTER per 1 september 2014

REGLEMENT EXAMENCOMMISSIE MASTER per 1 september 2014 REGLEMENT EXAMENCOMMISSIE MASTER per 1 september 2014 Voor informatie over uitleg en toepassing van deze regeling kunt u terecht bij de secretaris van de commissie, via e-mail te bereiken op Examencommissie.Rechten@uu.nl

Nadere informatie

Reglement examencommissie. bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. Universiteit Utrecht

Reglement examencommissie. bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. Universiteit Utrecht Reglement examencommissie bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Universiteit Utrecht Inhoud: art. 1 begripsbepalingen...3 art. 2 toepassingsgebied...3 art. 3 examencommissie...3 art. 4 examinatoren...4 art.

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie OER Masteropleidingen FEE 2005-2006 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie STUDIEJAAR 2005-2006 OER Masteropleidingen FEE

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Psychologie

Regels en Richtlijnen examencommissie Psychologie Regels en Richtlijnen examencommissie Psychologie 2016-2017 Het hierna volgende betreft de Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R) voor de goede gang van zaken tijdens het propedeutisch, bachelor-

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2010-2011

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2010-2011 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2010-2011 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM ii OER Masteropleidingen FEB 2010-2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Regeling centrale tentamenafname TU/e 2014

Regeling centrale tentamenafname TU/e 2014 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Gelet op artikel 7.10, derde lid, van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek juncto artikel 7.12b, eerste lid,

Nadere informatie

Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit

Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit U2014/4782/MLS Vastgesteld d.d. 1 september 2014 door de Commissie voor de examens van de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (CenR).

Nadere informatie

Beheerregeling bij het afnemen van tentamens in gemeenschappelijke tentamenruimtes.

Beheerregeling bij het afnemen van tentamens in gemeenschappelijke tentamenruimtes. Beheerregeling bij het afnemen van tentamens in gemeenschappelijke tentamenruimtes. Gemeenschappelijke tentamenruimtes, zoals de tentamenhal de TenT, kunnen worden gereserveerd voor tentamens van alle

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE FACULTEIT RECHTSWETENSCHAPPEN

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE FACULTEIT RECHTSWETENSCHAPPEN REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE FACULTEIT RECHTSWETENSCHAPPEN Artikel 1 - toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en de examens in alle opleidingen

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS (behorende bij de onderwijs- en examenregelingen biomedische wetenschappen Bachelor en Master curriculum 2005, laatstelijk per 1 september 2008). Regels

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

NHTV tentamenregeling voor schriftelijke tentamens

NHTV tentamenregeling voor schriftelijke tentamens NHTV tentamenregeling voor schriftelijke tentamens NHTV internationale hogeschool Breda De tentamenregeling is onderdeel van de onderwijs en examenregeling (OER). Aldus vastgesteld in de vergadering van

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam Economie en Bedrijfskunde

Universiteit van Amsterdam Economie en Bedrijfskunde Universiteit van Amsterdam Economie en Bedrijfskunde Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleidingen Actuariële Wetenschappen Econometrie en Operationele Research Economie en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde

Regels en Richtlijnen examencommissie Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde Regels en Richtlijnen examencommissie Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde 2016-2017 Artikel 1 Reikwijdte Het hierna volgende betreft de Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R) voor de goede

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Kunstgeschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW)

Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement examencommissie, vastgesteld door de examencommissie van de Undergraduate School Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht, op

Nadere informatie

Examenreglement

Examenreglement Examenreglement 2017-2018 1 Begripsomschrijving Artikel 1 In deze voorschriften wordt verstaan onder: de Onderwijs- en Examenregeling: de regeling als bedoeld in artikel 7.13 lid 1 WHW, laatstelijk vastgesteld

Nadere informatie

Faculteit der Sociale Wetenschappen 2013-2014

Faculteit der Sociale Wetenschappen 2013-2014 Deel 1 Algemeen deel masteropleidingen faculteit Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1.1 Toepasselijkheid regeling 1. Deze onderwijs- en examenregeling is van toepassing op de initiële masteropleidingen die in

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Regels Tentaminering. Christelijke Hogeschool Windesheim

Regels Tentaminering. Christelijke Hogeschool Windesheim Regels Tentaminering Christelijke Hogeschool Windesheim Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Preambule... 3 2. Begrippenlijst... 3 3. Deelname toetsen in de propedeuse... 3 4. Deelname schriftelijke toetsen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Bachelor-, Master- en Educatieve Masteropleidingen School of Humanities

Regels en Richtlijnen Bachelor-, Master- en Educatieve Masteropleidingen School of Humanities Regels en Richtlijnen Bachelor-, Master- en Educatieve Masteropleidingen School of Humanities 2011-2012 Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12, lid 3 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Regels en richtlijnen van de examencommissie

Regels en richtlijnen van de examencommissie Regels en richtlijnen van de examencommissie Algemeen Artikel 1 toepassingsgebied Deze Regels en richtlijnen zijn van toepassing op de bacheloropleidingen Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek van de

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Nijmegen

Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Nijmegen Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Nijmegen In het examenreglement zijn de regels van de examencommissie m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de tentamens en de richtlijnen m.b.t. de beoordeling

Nadere informatie

3. In geval in hetzelfde examenonderdeel al dan niet te zelfder tijd door meer dan één examinator het onderzoek wordt verricht en het resultaat daarva

3. In geval in hetzelfde examenonderdeel al dan niet te zelfder tijd door meer dan één examinator het onderzoek wordt verricht en het resultaat daarva Regelen en richtlijnen zoals bedoeld in artikel 11, 5e lid, van de wet Universitaire bestuurshervorming 1970 vastgesteld door de vaste commissie voor de examens in de studierichting Engelse Taal- en Letterkunde.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Nederlandse Taal en cultuur 2011-2012 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Regels en richtlijnen, als bedoeld in artikel 7.12, lid 4 van de WHW.

Regels en richtlijnen, als bedoeld in artikel 7.12, lid 4 van de WHW. Regels en richtlijnen, als bedoeld in artikel 7.12, lid 4 van de WHW. Examencommissie Van de examencommissie Bestuurskunde maken alle wetenschappelijke personeelsleden, die onderwijs geven binnen de opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Regels- en Richtlijnen Examencommissie BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Regels- en Richtlijnen Examencommissie BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING en Regels- en Richtlijnen Examencommissie BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2011-2012 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 1

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie BTO Vastgesteld door de examencommissie van de Joint Degree BSc Tourism (NHTV/WU)

Regels en Richtlijnen examencommissie BTO Vastgesteld door de examencommissie van de Joint Degree BSc Tourism (NHTV/WU) Regels en Richtlijnen examencommissie BTO 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie van de Joint Degree BSc Tourism (NHTV/WU) KADER - WHW Volgens art. 7.13 WHW stelt een examencommissie regels vast

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Fiscaal recht. Studiejaar 2011-2012. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Fiscaal recht. Studiejaar 2011-2012. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Fiscaal recht Studiejaar 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Faculteit der Archeologie Regels en Richtlijnen van de examencommissie van de opleiding Archeologie Zoals bedoeld in 7.12b lid 3 van de WHW

Faculteit der Archeologie Regels en Richtlijnen van de examencommissie van de opleiding Archeologie Zoals bedoeld in 7.12b lid 3 van de WHW Faculteit der Archeologie Regels en Richtlijnen van de examencommissie van de opleiding Archeologie Zoals bedoeld in 7.12b lid 3 van de WHW Vastgesteld op 16 augustus 2012 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

2. Begripsbepalingen. 3. Samenstelling en dagelijkse gang van zaken van de examencommissie

2. Begripsbepalingen. 3. Samenstelling en dagelijkse gang van zaken van de examencommissie Regels en Richtlijnen van de examencommissies van de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit Nijmegen 2016-2017 Algemeen gedeelte 1. Reikwijdte Deze Regels en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) OER Bacheloropleidingen FEB 2006-2007 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2006-2007 OER Bacheloropleidingen FEB 2006-2007

Nadere informatie

Artikel 3 Het nemen van besluiten De in artikel 2 bedoelde Examencommissie en secties nemen besluiten met gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 3 Het nemen van besluiten De in artikel 2 bedoelde Examencommissie en secties nemen besluiten met gewone meerderheid van stemmen. Examenreglement 1 Begripsomschrijving Artikel 1 In deze voorschriften wordt verstaan onder: de Onderwijs- en Examenregeling: de regeling als bedoeld in artikel 7.13 lid 1 WHW, laatstelijk vastgesteld door

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen:

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen: FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Duitslandstudies studierichtingen: Sociaal-cultureel en Politiek-economisch 2008-2009 Par. 1 - Algemene

Nadere informatie

NHTV tentamenregeling voor schriftelijke tentamens

NHTV tentamenregeling voor schriftelijke tentamens NHTV tentamenregeling voor schriftelijke tentamens NHTV internationale hogeschool Breda Ingangsdatum: 1 september 2014 De tentamenregeling is onderdeel van de onderwijs en examenregeling van NHTV. Status

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2015/2016. Master CRU2006

Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2015/2016. Master CRU2006 Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2015/2016 Master CRU2006 In dit examenreglement zijn de regels van de examencommissie m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de tentamens en de richtlijnen

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Lerarenopleiding 2015-2016 Regels en Richtlijnen. Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding studiejaar 2015-2016

Lerarenopleiding 2015-2016 Regels en Richtlijnen. Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding studiejaar 2015-2016 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding studiejaar 2015-2016 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2015-2016 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.30b, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie