G-kracht. economisch beleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "G-kracht. economisch beleidsplan 2010-2014"

Transcriptie

1 G-kracht economisch beleidsplan

2 G-kracht economisch beleidsplan

3 met G-kracht naar de basis van G-kracht 7 Terugblik op Stad aan de slag 8 Rol van de gemeente 12 Actuele trends en ontwikkelingen 15 SWOT-analyse 17 De bouwstenen voor het economische beleid missie 22 Hoofddoelstelling en strategie 23 groningen piekt 29 G-kracht en Groene energie 30 Gezond oud worden - Healthy Ageing 32 ICT, sensortechnologie en internationalisering 37 bedrijvig groningen 38 Werklocaties 39 Bevorderen ondernemerschap 41 Creatief ondernemerschap 45 gastvrij groningen 48 Versterken binnenstad 48 Binden en boeien van talent en kenniswerkers 49 middelen en monitoring 56 G-kracht, waar betalen we het van? 56 G-kracht, heeft het effect? 57 begroting

4 inhoudsopgave

5 4 met G-kracht naar 2014

6 5 G-kracht. In de natuurkunde staat de term G-kracht voor zwaartekrachtversnelling. In Groningen is het de titel van het economisch beleidsplan voor de jaren Natuurlijk vanwege het sterke merk Groningen: een gastvrije stad waar je graag komt, een bedrijvige stad met creatieve ondernemers, een innovatieve stad met aandacht voor duurzaamheid. Maar meer nog vanwege onze ambitie om in de komende vier jaar een versnelling in de economische ontwikkeling van Groningen tot stand te brengen. G-kracht betekent: hard werken om een substantiële groei van de werkgelegenheid te realiseren. G-kracht G-kracht houdt in: drie stevige programma s om dat doel te bereiken, met als grootste gemene delers talent en duurzaamheid. G-kracht is ook: gemeenschappelijke ideeën ontwikkelen over hoe we het beste uit Groningen kunnen halen. Voor G-kracht hebben we input verkregen vanuit het college, de gemeenteraad, onze gemeentelijke diensten, het Groningse bedrijfsleven en onze partners van het Akkoord van Groningen. Met dit plan als leidraad kunnen we nu samen aan de slag. G-kracht heeft een solide basis. Over de verantwoording van het beleid leest u in het eerste deel van deze uitgave. In het tweede deel presenteren we waar het uiteindelijk om gaat: het beleidsprogramma voor de komende vier jaar. G-kracht: economisch beleid met een grote G.

7

8 7 de basis voor G-kracht G-kracht bouwt voort op de ervaringen en resultaten van de afgelopen beleidsperiode. We blikken hier dan ook terug op het economisch beleid , zoals beschreven in het Economisch Business Plan Stad aan de slag. Maar we besteden ook aandacht aan een aantal belangrijke actuele trends en ontwikkelingen en aan de uitkomsten van een sterktezwakteanalyse van de Groningse economie. Dit alles staat aan de basis van G-kracht, het economisch beleid

9 8 Terugblik op Stad aan de slag In het Economisch Business Plan Stad aan de slag staan drie hoofddoelen: 1. Een stad met meer werk en minder werkloosheid 2. Een stad met een uitstekend vestigingsklimaat 3. Een stad waarin iedereen meedoet Op alle drie de punten zijn de afgelopen periode goede resultaten geboekt. 1 Meer werk, minder werkloosheid De werkgelegenheid in Groningen heeft zich de afgelopen jaren krachtig ontwikkeld. Het aantal arbeidsplaatsen in Groningen is in 2008 gegroeid naar De doelstelling van arbeidsplaatsen is hiermee ruim behaald. Daarmee is het faseverschil met het landelijk gemiddelde nagenoeg ingelopen. In de sectoren die in het beleidsplan als kansrijk werden aangemerkt - ICT, life sciences, energie en toerisme - is de groei zelfs bovengemiddeld: 5,9% tegenover 3,4% gemiddeld. Door een meer dan gemiddelde economische groei is de werkloosheid in de afgelopen jaren sterk gedaald, namelijk naar niet-werkende werkzoekenden. Het doel, minder dan werkzoekenden, is dus overtuigend bereikt. De afname van de werkloosheid is in Groningen veel krachtiger geweest dan het landelijk of regionaal gemiddelde. Ook het doel van het aantal bijstandscliënten tot 65 jaar (streefcijfer < 7.261) is met begin 2009 bijna gerealiseerd. Uitstekend vestigingsklimaat In de afgelopen vier jaar is het aantal bedrijfsvestigingen in Groningen met 21% gegroeid; dat is beduidend sneller dan het landelijk gemiddelde van 16%. Ook het aantal startende bedrijven is fors gestegen. Het doel van minimaal 700 starters per jaar is ruimschoots gehaald: starters in 2005 tot maar liefst in 2008! 1 G-KRACHT IS IN 2009 DOOR DE GEMEENTE- RAAD VASTGESTELD. IN DE AANLOOP DAAR NAAR TOE IS STAD AAN DE SLAG IN 2008 GEËVALUEERD. DE CIJFERS DIE IN DEZE TERUGBLIK STAAN, ZIJN DAN OOK VAN 2008.

10 9 Ontwikkeling werkgelegenheid gemeente Groningen Aantal vaste banen % Uitzendbanen % Totaal % Bron Gemeente Groningen, Vlugschrift werkgelegenheid 2008 Ontwikkeling aantal NWW-ers Aantal NWW-ers Ambitie < < Bron UWV Werkbedrijf Groningen, januari 2010

11 10 In het convenant Grote Steden Beleid met het Rijk hebben we afgesproken vóór eind 2009 minimaal 50 ha bedrijventerrein te revitaliseren. Dat is gelukt: van 2004 tot en met 2008 zijn via Terreinwinst revitaliseringprojecten uitgevoerd op de terreinen Hoendiep, Euvelgunne en Ulgersmaweg, met een totale omvang 180 ha. Bovendien is het grootste revitaliseringproject, Winschoterdiep/Eemskanaalzone, totale omvang 200 ha, momenteel in uitvoering. Iedereen doet mee Helaas hebben we de beoogde groei van jaarlijks 1% meer bezoekers in de binnenstad niet weten te halen. Het aantal binnenstadbezoekers ligt in 2008 op hetzelfde niveau als in De groei in de tussenliggende jaren kan worden toegeschreven aan de uitverkiezing tot Beste Binnenstad en aan een sterke marketing en promotie van de stad. De omzet in de binnenstad is voor de werkgelegenheid echter minstens zo belangrijk. Het daaraan gekoppelde doel, een jaarlijkse toename van 2%, is wél gerealiseerd. In de afgelopen vijf jaar bedroeg de omzetgroei gemiddeld 6,3%. De binnenstad blijft, met jaarlijks ruim 30 miljoen bezoekers die gezamenlijk bijna 1 miljard euro uitgeven, dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de Groningse economie. 2 2 JAARLIJKS WORDEN ER VERSCHILLENDE ONDERZOEKEN GEDAAN. DE ACTUELE CIJFERS ZIJN OP TE VRAGEN BIJ DE GENOEMDE INSTANTIES: Gemeente Groningen ECONOMISCH BEKEKEN Gemeente Groningen Gemeente Groningen - GELEGENHEIDSCIJFERS Gemeente Groningen Kamer van Koophandel

12 11 Aantal starters* mutatie Groningen ,6% * totaal aantal inschrijvingen, inclusief filiaaloprichtingen Bron Kamer van Koophandel Groningen, starterscijfers Aantal binnenstadbezoekers mln 31 mln 32 mln 31 mln 30 mln Bron Gemeente Groningen, detailhandelmonitor 2008, februari 2009

13 12 Rol van de gemeente De gemeente heeft vanuit het economisch beleidsplan op een aantal manieren een belangrijke rol gespeeld in het bereiken van deze resultaten. Subsidies verwerven en private investeringen aanmoedigen Onder het motto met klein geld groot geld maken heeft de gemeente, onder andere door interessante projecten mee te financieren, 90 miljoen euro subsidie voor de stad weten binnen te halen. Tellen we hier de investering van 10 miljoen euro EBP-middelen bij, dan is sprake van in totaal ruim 100 miljoen euro overheidsinvesteringen. Bovendien is er sprake van de zogenaamde hefboomwerking. Die houdt in dat elke euro die de overheid investeert, gemiddeld leidt tot 1 euro aan private investeringen. 3 In Groningen gaat het dus om een totaal van 200 miljoen aan investeringen. Elke geïnvesteerde euro leidt in de regel tot één nieuwe arbeidsplaats. 4 Dat wil zeggen dat we de afgelopen periode maar liefst 2000 nieuwe arbeidsplaatsen hebben kunnen genereren. Aanjagen, ondersteunen en dienstverlenen De gemeente is aanjager geweest bij een aantal belangrijke ontwikkelingen, zoals Terreinwinst, Energy Valley, Groningen Congres Bureau, Marketing Groningen, het Ondernemerstrefpunt, het Bedrijvenloket, Aanbod Verbreding Binnenstad en een excellente ICTinfrastructuur. We hebben in nagenoeg alle gevallen ook andere partijen weten te mobiliseren om mee te investeren. Voor een deel van de initiatieven geldt dat ze inmiddels zijn overgedragen op andere partijen. 3 & 4 BRON: ECONOMISCH ONDERZOEKSBUREAU EIM IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, 2009.

14 13 Financieringsbron Bedrag in Economisch Business Plan Stad aan de slag Gemeentelijk deel Deel Grote Steden Beleid Externe financiering ( ) Samenwerkingsverband Noord Nederland ruimtelijk Samenwerkingsverband Noord Nederland kennis/mkb Europees Sociaal Fonds (scholing werkenden) Ministerie Economische Zaken (revitalisering) Interreg Totaal 5 miljoen 5 miljoen 40 miljoen 40 miljoen 6 miljoen 5 miljoen 0,5 miljoen 101,5 miljoen

15 14 Omgekeerd is de gemeente ook ingesprongen op initiatieven van derden, die als kansrijk voor de lokale economie worden gezien. Daarbij valt te denken aan initiatieven van de partners van Het Akkoord van Groningen: de Rijksuniversiteit, de Hanzehogeschool en het UMCG. We hebben ondersteuning geboden in termen van geld, menskracht, kennis en contacten. Andere voorbeelden zijn het Kennisconversiefonds, de Groningen Internet Exchange (GN-IX), de organisatie van de Startersdagen en de realisatie van verschillende faciliteiten voor startende ondernemingen, zoals YEAH en Studenterprise. over huisvesting of personeel en zijn voor ondernemers dé ingang voor gemeentebrede dienstverlening. Daarnaast richten we ons ook op het bevorderen van ondernemerschap en het faciliteren van starters. Via banenbeurzen en projecten als Hoogvliegers in de Wijk besteden we hierbij extra aandacht aan het stimuleren van werkzoekende laaggeschoolden, jongeren en allochtonen. Tot slot heeft de gemeente actief invulling gegeven aan de rol van dienstverlener voor het bedrijfsleven. Ondernemers kunnen terecht bij het Bedrijvenloket, maar we komen ook bij bedrijven over vloer. De accountmanagers geven adviezen bij vragen

16 Actuele trends en ontwikkelingen 15 Netwerkeconomie Bedrijven en onderzoeksinstituten handelen steeds meer in nationale en internationale netwerken. Het triple helix - concept, waarbij bedrijven, kennisinstellingen en overheden gezamenlijk initiatieven ontplooien, wint aan belang. Kenniseconomie Nu veel productiewerk naar de lage lonenlanden verdwijnt, wordt kennis een steeds belangrijker concurrentiefactor voor bedrijven en instellingen. Het bevorderen van de kenniseconomie is een belangrijk punt geworden in het beleid van de EU, van Nederland en ook van stad en regio. Duurzame energie Fossiele brandstoffen raken op en de energieprijzen stijgen. De nadelige effecten voor het klimaat en de afhankelijkheid van de grillen van de internationale politiek noodzaken ons tot een versterkte inzet op duurzame energie. Informatietechnologie Een belangrijke ontwikkeling op het gebied van de informatietechnologie is de enorme groei aan data en daarmee de toename van de vraag hoe hier bruikbare informatie uit te halen. Ook is er de toenemende wens om always connected te zijn.

17 16 Economische recessie Er is sprake van een periode van economische krimp. De verwachting voor de korte termijn is een afname van de werkgelegenheid. Vergrijzing De vergrijzing zal zich in de toekomst voortzetten. Deze ontwikkeling biedt economische kansen, zoals in de zorg en de toeristische sector. Ook worden we uitgedaagd kennis te ontwikkelen rond ouderdom en gezondheid en een antwoord te vinden op de verwachte personeelstekorten. Menselijk kapitaal Steeds meer is de beschikbaarheid van voldoende en goed opgeleide arbeidskrachten essentieel voor de groeimogelijkheden van bedrijven en (onderzoeks)instellingen. Wie erin slaagt waardevol personeel aan zich te binden heeft betere perspectieven. Toerisme en vrijetijdsbesteding Door welvaartsstijging neemt het vrij besteedbaar inkomen nog steeds toe. Tegelijkertijd wordt de concurrentie in de toeristenbranche heviger. We zullen ons als stad moeten onderscheiden door middel van cultuurtoerisme en aansprekende evenementen.

18 17 SWOT-analyse SWOT: Strenghts, Weaknesses, Opportunities & Threats. Wat zijn de sterke en zwakke punten, de kansen en bedreigingen van de Groningse economie? Sterk en kansrijk Met de Rijksuniversiteit, het UMCG en de Hanzehogeschool beschikt Groningen over sterke kennisinstellingen, die het fundament zijn van de regionale kenniseconomie. Zij bieden werk aan mensen en leiden een steeds groter aantal studenten op uit binnen- en buitenland. Deze kennisinfrastructuur vormt een interessante vestigingsvoorwaarde voor bedrijven, die kunnen profiteren van de aanwezige kennis, technologie en talent. Er is steeds meer aandacht voor de toepassing van wetenschappelijk onderzoek en voor ondernemerschap tijdens de opleidingen. Samen met de faciliteiten speciaal voor starters heeft dat geleid tot het ontstaan van nieuwe bedrijven. We staan nu voor de uitdaging te zorgen voor een nog betere koppeling tussen kennis en ondernemerschap. Groningen heeft een unieke positie op het gebied van energie. Bovendien is een interessant cluster in opbouw rondom gezond oud worden (healthy ageing). Belangrijke bedrijven, kennisinstellingen en infrastructurele voorzieningen zijn in de regio Groningen gevestigd. Dit brengt een dynamiek met zich mee die de landsgrenzen overstijgt. Groningen onderscheidt zich van andere steden met een unieke ICT-infrastructuur. De transatlantische glasvezelverbinding en het hoogwaardige datacentrum zijn gekoppeld aan een Internet Exchange (GN-IX) en aan het glasvezelnet Community Network Groningen. Een andere belangrijke

19 18 ontwikkeling is een stadsdekkend draadloos netwerk. Deze innovatieve technologieën bieden talloze mogelijkheden en ondersteunen de ontwikkelingen in de kennissectoren. Met jaarlijks ruim bezoekers aan internationale, meerdaagse congressen levert het zakelijk toerisme een belangrijke bijdrage aan de stedelijke economie 5. Door een verbinding te leggen met energie en gezond oud worden creëren we kansen voor zowel de verdere versterking van het zakelijk toerisme als de nationale en internationale positionering van beide clusters. met oog voor zwakke punten en bedreigingen De waardering als MKB-vriendelijke gemeente is de afgelopen tijd gedaald. Dit vormt aanleiding om de communicatie met en bedrijfsbezoeken aan het zittende bedrijfsleven te intensiveren. Het arbeidsaanbod voor laaggeschoolden in de stad is beperkt. Door de regionale samenwerking te intensiveren kan Groningen in de regio gaan fungeren als leverancier van laaggeschoolden voor de industrie, maar ook als leverancier van kennis en expertise. Een belangrijk voorbeeld hiervan zijn de energieontwikkelingen in de Eemshaven. De binnenstad vormt het visitekaartje van Groningen. Dit geldt voor dagjesmensen, toeristen en cultuurliefhebbers, maar ook voor studenten. De binnenstad wordt op termijn aantrekkelijker door grote projecten zoals het Forum, maar eerst dreigt door deze bouwopgaven een daling van de bezoekersaantallen. De bestedingen en de werkgelegenheid zouden kunnen teruglopen en de ontevredenheid bij de ondernemers groeien. Een andere bedreiging voor de positie van de binnenstad is dat de bedrijfsopvolging 5 NA DE OPRICHTING VAN HET GRONINGEN CONGRES BUREAU IS GRONINGEN ALS CONGRESSTAD VAN EEN 12 e NAAR EEN 5 e PLAATS GESTEGEN IN DE NATIONALE RANGLIJST. BRON: GRONINGEN CONGRES BUREAU.

20 19 van met name speciaalzaken niet vanzelfsprekend is. Dat kan ten koste gaan van een onderscheidend winkelaanbod. Groningen kent een relatief jonge en hoogopgeleide beroepsbevolking, die bovendien groeiende is. Veel afgestudeerden vertrekken echter naar andere regio s. Groningen slaagt er in beperkte mate in om afgestudeerden aan zich te binden. De bouwstenen voor het economische beleid De ervaringen en resultaten van de afgelopen beleidsperiode, de actuele trends en ontwikkelingen en de SWOT-analyse leiden tot de volgende uitgangspunten voor G-kracht: Focus Een belangrijk verschil met Stad aan de slag is dat we ons met G-kracht richten op één hoofddoel. Aan dat hoofddoel zijn drie deelprogramma s gekoppeld. Deze focus moet leiden tot een krachtiger inzet met meer effectiviteit. Het unieke, onderscheidende vermogen van Groningen is daarbij leidend. Eén hoofddoel, drie deelprogramma s Met G-kracht richten we ons op de werkgeverskant van de economie. Ons hoofddoel is een substantiële groei van de werkgelegenheid. Om dat te bereiken zetten we in op drie deelprogramma s. Naar analogie van Energy Valley gaan we met het deelprogramma Groningen Piekt ook clustervorming realiseren voor Gezond oud worden. Het lostrekken van projecten als het Carbohydrate Competence Center en Business Generator is hierin geborgd. In het kader van Bedrijvig Groningen kopiëren we de succesvolle werkwijze van Terreinwinst naar de aanpak van verouderde

21 20 kantoor- en kennislocaties. Het is één van de manieren waarmee we het ondernemerschap in zowel de binnenstad als de wijken willen bevorderen. Bij het stimuleren en faciliteren van starters richten we ons op werkzoekenden en bijstandscliënten en op laaggeschoolden, jongeren en allochtone ondernemers in het bijzonder. Met het deelprogramma Gastvrij Groningen maken we ons sterk voor een bruisende binnenstad. Een stad waar toeristen graag komen en waar kenniswerkers uit binnen- en buitenland met plezier wonen en werken. gemeentelijke financiering, op eigen benen kunnen zetten. Via G-kracht willen we een belangrijke bijdrage leveren aan het beschikbaar komen van groot geld voor strategische projecten. Aangezien het beschikbaar komen van miljoenen tot tientallen miljoenen euro s subsidie uit Brussel en Den Haag steeds meer afhankelijk wordt gemaakt van financiering uit stad en provincie, wordt de rol van de gemeente als cofinancier steeds belangrijker. Een actieve gemeente De gemeente blijft de rollen vervullen van subsidieverwerver en -verlener, aanjager, ondersteuner en dienstverlener. Deze rollen zijn onderling nauw verweven en versterken elkaar. We gaan wel bekijken hoe we bepaalde initiatieven na een aantal jaren, met behoud van structurele

22 G-kracht levert een bijdrage aan het bereiken van arbeidsplaatsen eind

23 missie G-kracht stimuleert de werkgelegenheid via activiteiten die werkgevers in de publieke en private sector direct en indirect ondersteunen. De werkgevers staan centraal in G-kracht. Immers, zij zorgen voor het behouden van en het creëren van nieuwe werkgelegenheid. Voldoende werk creëert voor alle Groningers kansen om mee te doen en een bestaan in onze stad op te bouwen. Met G-kracht jaagt de gemeente ontwikkelingen aan, brengt partijen bij elkaar, verleent diensten en schept de juiste randvoorwaarden. Kortom, met G-kracht zorgt de gemeente voor een goed ondernemingsklimaat. 22 Naast het stimuleren van de werkgelegenheid via werkgevers, vormt het terugdringen van de werkloosheid een belangrijke doelstelling van de stad. De gemeentelijke dienst SoZaWe focust haar beleid op de werknemers. Sommige groepen moeten actiever geholpen worden bij het toeleiden naar werk. Economisch en sociaal beleid zijn daardoor nauw met elkaar verbonden en vullen elkaar aan. Beide zijn nodig voor een sterke en sociale stad waarin iedereen actief is. De vraag naar en het aanbod van menselijk kapitaal binnen de stad zijn niet automatisch op elkaar afgestemd. De arbeidsmarkt houdt zich bovendien niet aan administratieve grenzen. Mede daarom is het van belang het economisch beleid in een regionale context te zien. Groningen is de economische motor van de regio. Dit blijkt ondermeer uit de sterke inkomende werkpendel van personen per dag, die voor een belangrijk deel uit de regio komt. Ook de Eemshaven met de energiegerelateerde ontwikkelingen en Groningen als kennisstad hebben een wederzijds belang. Groningen is het kennisknooppunt voor geheel Noord-Nederland op de gebieden energie en gezond oud worden. Hierdoor geldt: wat goed Ontwikkeling Europapark

24 is voor Groningen, is goed voor de regio en omgekeerd. Beleid dat direct leidt tot een groei van bedrijven in de regio, kan indirect leiden tot daling van de werkloosheid in de stad. Hoofddoelstelling en strategie G-kracht levert een bijdrage aan het bereiken van arbeidsplaatsen eind Dit aantal arbeidsplaatsen willen wij bereiken door te focussen op drie deelprogramma s. Groningen Piekt Groningen Piekt zet in op de stimulering van de kenniseconomie. Het deelprogramma sluit aan op het kennisprofiel van de Rijksuniversiteit Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Hanzehogeschool Groningen. Groningen Piekt heeft een scherpe focus op kennisontwikkeling, kennisvalorisatie 6 en profilering van (groene) energie en gezond oud worden. 6 KENNISVALORISATIE: DE VERTAALSLAG VAN KENNIS NAAR EFFECTIEVE ECONOMISCHE BEDRIJVIGHEID 23 We stimuleren internationalisering en innovaties op het gebied van ICT en andere technologieën zoals sensortechnologie, die de ontwikkelingen op het gebied van (groene) energie en gezond oud worden ondersteunen en versnellen.

25 Groningen Piekt Groene energie Gezond oud worden Bedrijvig Groningen Werklocaties Ondernemerschap Creatieve stad Stad van talent en duurzaamheid 24 Gastvrij Groningen Binnenstad Binden talent

26 Bedrijvig Groningen De activiteiten van Bedrijvig Groningen richten zich op het economisch kapitaal van de stad: de bestaande bedrijven en instellingen. Het gaat hierbij om het verlenen van diensten op maat, het revitaliseren van werklocaties, het stimuleren van starters, wijkeconomie, microfinanciering en het bij elkaar brengen van creativiteit en ondernemerschap. Gastvrij Groningen Gastvrij Groningen is gericht op het aantrekken van bezoekers en talentvolle inwoners. De stad heeft daarvoor een aantal belangrijke sleutels in handen. Het historisch centrum is bij uitstek de plaats voor vermaak, ontmoeting en toerisme en kan een impuls geven aan de stedelijke vrijetijdseconomie. Met hoogwaardige kennisinstellingen en een goed ondernemingsklimaat kan Groningen er bovendien in slagen talent aan te trekken. De deelprogramma s hebben een nauwe onderlinge samenhang en zijn bovendien met elkaar verbonden door de thema s talent en duurzaamheid. Zo is aantrekken van talent cruciaal voor zowel het stimuleren van de kenniseconomie als de ontwikkeling van bestaande bedrijvigheid. Aan duurzaamheid wordt invulling gegeven in onder meer de programmaonderdelen (groene) energie en revitalisering van werklocaties. 25 G-kracht levert een bijdrage aan het bereiken van arbeidsplaatsen eind 2014

27 PROF. DR. JOUKE VAN DIJK HOOGLERAAR REGIONALE ARBEIDSMARKT ANALYSE, FACULTEIT RUIMTELIJKE WETENSCHAPPEN VAN DE RUG Iedereen aan het werk is een belangrijke doelstelling van de gemeente Groningen. G-kracht moet voor meer banen zorgen. Dat is lastig, want de gemeente maakt die banen niet zelf; ze moeten bij andere werkgevers in de private en publieke sector daadwerkelijk gecreëerd worden. De gemeente kan alleen stimuleren en faciliteren door te zorgen voor goede opleidingen, een goede bereikbaarheid en snelle procedures. Dit moet effectief en efficiënt gebeuren. De gemeenteraad wil daarom, voor ze er geld in steekt, graag weten wat het effect van het beleid zal zijn. Maar helaas is

28 Net als een ondernemer moet je als gemeente ook wel eens wat durven. niet altijd op voorhand duidelijk aan welke knop de gemeente kan draaien als het op de uitvoering van het beleid aankomt. En vaak weet je ook niet hoe ver je de knop moet draaien om 100 extra arbeidsplaatsen te krijgen. Hoe kom je uit dit dilemma? Als je niet weet wat het effect is, moet je dan maar niks doen? Nee, net als een ondernemer moet je als gemeente ook wel eens wat durven. Maar dan moet je daarna wel goed monitoren wat het kost en wat het opbrengt. Iets durven terwijl de uitkomst onzeker is, is niet erg. Niet goed bijhouden wat het beleid kost en opbrengt is wel erg. En niet durven te stoppen als het beleid niet werkt is nog erger.

29

30 groningen piekt Met de focus op de kennisclusters Groene energie en Gezond oud worden zet Groningen, samen met de partners van het Akkoord van Groningen 2.0, in op een innovatief ondernemingsklimaat. Met kennis als productiefactor kan de stad duurzaam succesvol concurreren op internationaal niveau. De clustervorming op het gebied van groene energie is al op gang gebracht en heeft inmiddels geleid tot nationale en internationale erkenning. De expertise op het gebied van gezond oud worden is een verborgen schat die nog gedolven en bijeengebracht moet worden. Door een verdere uitbouw van beide clusters en een krachtige profilering zal Groningen aantrekkingskracht uitoefenen op onderzoeksinstituten, bedrijven en talentvolle kenniswerkers. ICT, sensortechnologie en internationalisering zijn hierin ondersteunende beleidsonderdelen. Het bedrijfsleven kan meeprofiteren, zowel direct, in de vorm van overdracht en toepassing van kennis, als indirect, in de vorm van investeringen, een groeiende vraag naar diensten en consumptieve bestedingen. 29 Mede door de inzet van het marketinginstrument Energy Valley waarvan de gemeente Groningen als een van de founding fathers kan worden aangemerkt zijn we erin geslaagd om het energiecluster op de agenda te krijgen. Het energiecluster heeft namelijk vanuit het kabinet de erkenning verworven als één van de Pieken in de Delta waarmee Noord-Nederland zich onderscheidt in nationaal en internationaal opzicht. Op energiegebied zullen in het noorden in de komende jaren enkele honderden projecten met een totale investeringsomvang van 15 miljard euro worden gerealiseerd Bron NOM. De komende jaren zullen enkele honderden energieprojecten worden gerealiseerd.

31 G-kracht en Groene energie Groningen, groen gas-hoofdstad van Europa, dat is onze ambitie. Met de positie van Groningen en Noord-Nederland als aardgasrotonde voor Noordwest-Europa, zijn we al een belangrijke speler in de traditionele energiesector. Maar er dienen zich ook grote kansen aan als het gaat om de overgang naar duurzame energievoorzieningen. We willen een leidende positie bereiken door uitbouw en versnelling van de huidige energiekennis en bedrijvigheid. Dat moet ertoe leiden dat er meer productie van groene energie in Groningen plaatsvindt, bedrijven duurzamer ondernemen en er innovatieve samenwerkingsprojecten op het gebied van energie starten. Kortom, dat Groningen een stad wordt met een unieke meerwaarde voor bedrijven. 30 Samen met bedrijven en kennisinstellingen gaat de gemeente bouwen aan: het stimuleren van de productie, distributie, handel en het gebruik van groene energie in Groningen het introduceren van nieuwe, duurzame en energiezuinige technologieën onder Groningse bedrijven het versterken van de clustervorming via Energy Valley. De ambitie is activiteiten te verwezenlijken op een Energie Business Campus, waardoor het cluster fysiek herkenbaar is. In dit gebied zullen energiegerelateerd onderzoek, bedrijvigheid, duurzaam wonen en duurzame mobiliteit fysiek worden gebundeld het begeleiden en faciliteren van energie(ke)-starters en nieuw-vestigers

32 Fundament Energie Aanwezigheid van unieke spelers: Gasunie, GasTerra, NAM, het Energy Delta Research Center van de RuG, Energy Delta Institute en RenQi (een bundeling van het researchlab van Gasunie, het Energiekenniscentrum van de Hanzehogeschool Groningen en expertise van TNO-ICT). Energie is speerpunt in Pieken in de Delta, de gebiedsgerichte economische agenda van Nederland (Ministerie van Economische Zaken). De geïnstitutionaliseerde samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden via Energy Valley. De wederzijdse versterking van de expertise in Groningen en de belangrijke ontwikkelingen rond energieopwekking in de Eemshaven. Veel potentie voor ontwikkeling nieuwe diensten, bijvoorbeeld op het gebied van handel en dataverkeer. De realisatie van 350 projecten in de komende jaren, met een totale investeringsomvang van 15 miljard euro in Noord-Nederland (bron: NOM). De Groningse economie kan hiervan veel profijt hebben.

33 het bevorderen van de overdracht van kennis en technologie van kennisinstellingen naar bedrijven de (internationale) promotie van Groningen als (groene) energiestad het opbouwen van internationale energie-handelscontacten. 32 Gezond oud worden - Healthy Ageing We worden steeds ouder, maar de jaren die we er met onze stijgende levensverwachting bij krijgen, brengen we meestal niet in goede gezondheid door. Gezond oud worden wordt steeds belangrijker, omdat we langer moeten blijven werken en omdat we de gezondheidszorg betaalbaar moeten zien te houden. Kennisontwikkeling en -toepassing zijn nodig voor vernieuwingen op het vlak van preventie, diagnostiek en behandeling van complexe ouderdomsziekten. Wat de gemeente betreft wordt Groningen oftewel Noord-Nederland hét centrum op het gebied van gezond oud worden. We willen samen met bedrijven, kennisinstellingen en (semi)overheden werken aan clustervorming en een stevige profilering van de regio als centrum voor Healthy Ageing. Dit is onder andere nodig om publieke en private middelen te genereren voor kennisontwikkeling en -toepassing. Kennisvalorisatie, de vertaalslag van kennis naar effectieve economische bedrijvigheid, is de grootste uitdaging waar G-kracht in samenwerking met haar partners voor staat. We gaan de komende jaren dan ook (techno)starters en doorstarters stimuleren, werk maken van de kennistransfer naar bestaande bedrijven en inzetten op het aantrekken van nieuwe bedrijven uit binnen- en buitenland.

34 Fundament Gezond oud worden Gezond oud worden (Healthy Ageing) is speerpunt van UMCG, RuG en Hanzehogeschool. Basis voor de uitbouw van het cluster is het European Research Institute on the Biology of Ageing van het UMCG en Life Lines, de multidimensionale biodatabank waarin gegevens verzameld worden over levensloop, gezondheid, DNA, leefgewoonten, voedingspatroon en medicijngebruik. Hiermee zullen fundamentele inzichten worden verkregen in het verouderingsproces en het ontstaan van chronische ziekten. De kwalitatief sterke faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de RuG en het Kenniscentrum CAReS van de Hanzehogeschool, die zich ook richten op Gezond oud worden. De Business Generator Groningen, die de toepassing van kennis en wetenschap op een hoger niveau brengt. De kennisontwikkeling en -toepassing op het gebied van ICT en sensortechnologie. De brede benadering van gezondheid door verbindingen met domotica, medische apparaten, life sciences, voeding en bewegen (life style). De kennislocaties Zernike, UMCG Bodenterrein en Martiniziekenhuis en omgeving, die verder ontwikkeld worden.

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Augustus 2006 00 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 5 1 Creativiteit

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Versie 5 oktober 3 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Strategische keuzes 6 3 De uitvoeringsprogramma s 8 Energieke bedrijvigheid Wind 10 Zonne-energie

Nadere informatie

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Eindconcept Door BenW vastgesteld als ontwerpbesluit 9 juni 2015 Openbaar Samenvatting Extra impulsen aan de Tilburgse economie en arbeidsmarkt Uitgewerkte

Nadere informatie

De Rode Loper Groningen biedt ondernemers de ruimte

De Rode Loper Groningen biedt ondernemers de ruimte De Rode Loper Groningen biedt ondernemers de ruimte Een nieuwe visie en strategie op de werklocaties in Groningen Visie Werklocaties, maart 2014 Inhoudsopgave Publiekssamenvatting 3 1. Inleiding 5 2. Visie

Nadere informatie

Strategische agenda voor Noord-Nederland 2007-2013

Strategische agenda voor Noord-Nederland 2007-2013 Strategische agenda voor Noord-Nederland 2007-2013 Visie in ontwikkeling van Drenthe, Fryslân en Groningen in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Strategische agenda voor Noord-Nederland 2007-2013

Nadere informatie

Scholen voor Ambities

Scholen voor Ambities Scholen voor Ambities Sectorplan HBO Noord-Nederland 2010-2015 4 februari 2010 Scholen voor Ambities - Sectorplan HBO Noord-Nederland 2010-2015 Scholen voor Ambities Sectorplan HBO Noord-Nederland 2010-2015

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

INVESTEREN IN HET NOORDELIJK KNOOPPUNT VAN KENNIS

INVESTEREN IN HET NOORDELIJK KNOOPPUNT VAN KENNIS INVESTEREN IN HET NOORDELIJK KNOOPPUNT VAN KENNIS Slotdocument Conferentie Toekomst Hoger Onderwijs Groningen Gemeente Groningen Hanzehogeschool Groningen Rijksuniversiteit Groningen INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Wie neemt het op voor de stedelijke economie?

Wie neemt het op voor de stedelijke economie? Wie neemt het op voor de stedelijke economie? Essay opgesteld in opdracht van Ministerie van VROM/WWI Kees Stob Wieger Zwikstra Lauri de Boer (LPBL) Public Result B.V. Postbus 11649 2502 AP Den Haag Tel:

Nadere informatie

Bijlage bij: Economisch offensief Almere. Collegebesluit. Klik op titelbijlage om de link te activeren

Bijlage bij: Economisch offensief Almere. Collegebesluit. Klik op titelbijlage om de link te activeren Bijlage bij: offensief Almere Collegebesluit Klik op titelbijlage om de link te activeren ECONOMISCH voorwoord 025 e Visie 026 In zal Almere één van de vijf grootste steden van Nederland zijn.

Nadere informatie

DEVisie 2020 - economische visie, agenda en uitvoeringsstrategie

DEVisie 2020 - economische visie, agenda en uitvoeringsstrategie DEVisie 2020 - economische visie, agenda en uitvoeringsstrategie 1 Economische visie en uitvoeringsstrategie Deventer 2020 // 20 december 2012 VOORWOORD In juli 2012 heeft de Economische kopgroep de 3

Nadere informatie

Economische visie Hilversum 2007-2020. Hilversum met beide benen in de Media Valley

Economische visie Hilversum 2007-2020. Hilversum met beide benen in de Media Valley Economische visie Hilversum 2007-2020 Hilversum met beide benen in de Media Valley Inhoudsopgave 1. Ambities voor de creatieve sector 2. Structuur van en dynamiek in de creatieve sector 3. Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant Bart de Boer Kwartiermaker 31 Maart 2014 Inleiding... 2 Voor en door partners... 2 VisitBrabant: van beweging naar organisatie... 2 Succesfactoren en momentum... 3 De

Nadere informatie

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6 Inhoudsopgave Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2 2. De waarde van werk...3 3. De focussectoren... 6 4. Visie op arbeidsmarktbeleid...10 5. Regionale arbeidsmarktanalyse... 14

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 406 Nota «De kenniseconomie in zicht» Nr. 209 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Focus op Kennis en Creativiteit

Focus op Kennis en Creativiteit Afdeling Economie, Cultuur en Maatschappij Focus op Kennis en Creativiteit Economische Visie provincie Utrecht 2020 Focus op Kennis en Creativiteit Economische Visie provincie Utrecht 2020 Provincie Utrecht

Nadere informatie

KANSEN ZIEN, KANSEN GRIJPEN (werktitel) BELEIDSVISIE EN UITVOERINGSSTRATEGIE REGIONALE ECONOMIE EN ENERGIE

KANSEN ZIEN, KANSEN GRIJPEN (werktitel) BELEIDSVISIE EN UITVOERINGSSTRATEGIE REGIONALE ECONOMIE EN ENERGIE KANSEN ZIEN, KANSEN GRIJPEN (werktitel) BELEIDSVISIE EN UITVOERINGSSTRATEGIE REGIONALE ECONOMIE EN ENERGIE 2012-2015 Voorwoord (PM) 2 Inhoudsopgave Samenvatting DEEL 1: VISIE 1. Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Inbreng VNO-NCW en MKB-Nederland voor de Strategische Agenda Hoger onderwijs

Inbreng VNO-NCW en MKB-Nederland voor de Strategische Agenda Hoger onderwijs Inbreng VNO-NCW en MKB-Nederland voor de Strategische Agenda Hoger onderwijs Mei,2015 Inhoud Samenvatting... 4 Economisch belang van excellent hoger onderwijs... 4 Uitdagingen... 4 Beoordeling onderwijsbeleid

Nadere informatie

Tussenrapportage Programma Economie 2013

Tussenrapportage Programma Economie 2013 Tussenrapportage Programma Economie 2013 Evaluatie beleid 2003 Kaders nieuw beleid Voorstellen van gezamenlijke werkgroepen bedrijven, organisaties en gemeenten 8 maart 2013 Samenstelling: Tjeerd Leistra

Nadere informatie

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 1. Inleiding 7 1.1. Achtergrond 7 1.2. Leeswijzer

Nadere informatie

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011 Doorpakken met Leren & Werken Plan van aanpak 2008-2011 Leren & Werken. . Voorwoord We zijn allebei in de zomer van 1961 geboren. Voor de rest zijn de verschillen tussen ons groot. In Nederland ging elk

Nadere informatie

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem PvdA Werkt aan de toekomst Vraag aan de mensen op straat wat ze op dit moment persoonlijk bezighoudt en hoor terug over de onzekerheid over werk, inkomen en voorzieningen

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010

Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 april 2011 Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 Brainport Development NV Emmasingel 11 Postbus 2181 5600 CD Eindhoven

Nadere informatie

Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012 2014

Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012 2014 Economische uitvoeringsagenda Regio 2012 2014 Bergen Langedijk Heiloo Schermer Castricum Heerhugowaard Graftde Rijp 2 Economische uitvoeringsagenda Regio 2012-2014 PORA Economische Zaken, Toerisme & Recreatie

Nadere informatie

Slimme haven. Havenvisie gemeente Amsterdam

Slimme haven. Havenvisie gemeente Amsterdam Slimme haven Havenvisie gemeente Amsterdam 2008 2020 Slimme haven Havenvisie gemeente Amsterdam 2008 2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 19 november 2008 (Gemeenteblad afd.1 nr. 532) Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Investeringsprogramma Flevoland-Almere 2011-2015 (IFA-2)

Investeringsprogramma Flevoland-Almere 2011-2015 (IFA-2) Investeringsprogramma Flevoland-Almere 2011-2015 (IFA-2) Aldus vastgesteld in Provinciale Staten op 27 januari 2011 1077016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Analyse... 5 2.1 Algemeen... 5 2.2 Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Strategische Agenda 2013-2020. November 2014. Een Groene, Gezonde en Slimme Regio

Voortgangsrapportage Strategische Agenda 2013-2020. November 2014. Een Groene, Gezonde en Slimme Regio November 2014 Een Groene, Gezonde en Slimme Regio Voorwoord Op 30 september 2013 hebben Provinciale Staten besloten om de strategische agenda 2013-2020 van de Economic Board Utrecht (EBU) vast te stellen

Nadere informatie

Economische visie Nieuw-West

Economische visie Nieuw-West Economische visie Nieuw-West Een agenda voor ondernemen in Nieuw-West Inhoud 1 Inleiding -4-4.3.6 Actielijnen samengevat 1.1 Een economische visie voor Nieuw- West 5 Arbeidsmarkt en scholing -- 28 4 --

Nadere informatie