Center of Expertise Zorg / Healthy Ageing 18 juni 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Center of Expertise Zorg / Healthy Ageing 18 juni 2012"

Transcriptie

1 Center of Expertise Zorg / Healthy Ageing 18 juni _0301

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Missie, visie en doelen Aanleiding Het Concept Inhoudelijke focus Missie en visie Doelstellingen De netwerkorganisatie Deelnemende bedrijven Deelnemende zorg- en welzijnsinstellingen Deelnemende kennisinstellingen Deelnemende hogescholen Deelnemende ROC s Samenwerking met bestaande netwerkorganisaties Steun vanuit overheden Businessmodel Functies van CoE Zorg HA Proposities Risicoanalyse Risicoanalyse Marktbewerking Uitvoering Implementatieaanpak Projectmatige uitvoering van de voorbereidingsfase Uitwerking van de deelprojecten Organisatie en Governance Begroting V e r s i e j u n i p a g i n a 1

3 1 Inleiding De overheid maakt zich sterk voor de economische- en maatschappelijke ontwikkeling en investeert daarom in de topsectoren, waaronder Life Sciences & Health, en in zorg en onderwijs. De overheid vraagt aan de hboinstellingen om Centers of Expertise (hierna: CoE) op te richten, waarin bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek gezamenlijk de grote maatschappelijke en economische uitdagingen aanpakken. In het hoofdlijnenakkoord OCW en HBO-Raad (12 december 2011) staat daarover het volgende: Elke hogeschool heeft één of meerdere kenniscentra (Centers of Expertise) waaraan een hoogwaardig onderwijsaanbod is verbonden met praktijkgericht onderzoek en waarbij nauw wordt samengewerkt met het werkveld en waarbij de aandacht gericht wordt op kenniscirculatie en valorisatie. Centers of Expertise zijn instrumenten om in de context van de topsectoren en maatschappelijke uitdagingen tot thematische profilering te komen waarbij in een publiek-private constructie praktijkgericht onderzoek, onderwijs en valorisatie in samenhang worden ingezet. Daarbij richten de hogescholen zich waar relevant op de topsectoren. Nederland, zorg, welzijn en Healthy Ageing Het op te richten Center of Expertise Zorg / Healthy Ageing (hierna: CoE Zorg HA) richt zich op de maatschappelijke- en economische uitdagingen in de zorgsector. Deze sector heeft te maken met vergrijzing, ontgroening, individualisering en technologische innovaties (KPMG 2011). Door o.a. de vergrijzing stijgen de zorgkosten enorm. Daarnaast geldt dat de zorgbehoeften stijgen, maar tegelijk kent de zorg substantiële kraptes 1 en een groeiend tekort aan arbeidskrachten. Voor Noord Nederland geldt daarnaast dat in de krimpgebieden de kwaliteit van zorg nog extra onder druk staat. Het CoE Zorg HA is voor Noord Nederland een volgende stap in aansluiting op eerdere initiatieven. Deze initiatieven hebben geleid tot het ontstaan van netwerken en programma s binnen de thematiek van Healthy Ageing. Het UMCG ontwikkelde het thema Healthy Ageing als eerste, onder andere door grote projecten als de biobank Life Lines en het European Research Institute for the Biology of Ageing (ERIBA). In het Akkoord van Groningen hebben UMCG, RUG, Hanzehogeschool Groningen en Gemeente Groningen Healthy Ageing als één van de speerpunten gekozen. Kennisinstellingen, bedrijven en overheden hebben zich in 2009 verbonden in het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN). Het Zorg Innovatie Forum maakt deel uit van het HANNN en verbindt een groot aantal zorg- en welzijnsinstellingen, zorgverzekeraars en kennisinstellingen. Binnen de Hanzehogeschool Groningen is Healthy Ageing een zwaartepunt: het is de centrale thematiek van kenniscentrum CaRES, en andere kenniscentra werken vanuit hun eigen context aan de Healthy Ageingthematiek. De gezamenlijke noordelijke hogescholen hebben bovendien in het sectorplan Scholen voor Ambitie Healthy Ageing gekozen als een gezamenlijk gedragen strategische thema. Het CoE Zorg HA sluit derhalve aan bij belangrijke regionale zwaartepunten. Het center wordt gedragen door een stevig netwerk van partners: diverse zorg- en welzijnsinstellingen, bedrijven, UMCG, de vier noordelijke hogescholen (8.000 studenten in zorg en welzijn), de noordelijke ROC s. Binnen het netwerk van hogescholen is al een flink volume aan praktijkgericht onderzoek: tientallen promotie- en onderzoeksprojecten, kenniscentra en lectoraten op thema s als zorg, welzijn, sport, voeding, e-health, arbeid, wonen, kunsten, medische technologie en ondernemerschap (totaal meer dan aan onderzoeksactiviteiten. Kennisinstellingen en bedrijven werken samen aan innovatieve projecten. Voorbeelden daarvan zijn: het project Food Circle met Innexus, een cluster van MKB bedrijven op het gebied van voedingsmiddelentechnologie; het project Springboard, waarin op medisch technologisch gebied wordt samengewerkt met een cluster van MKB bedrijven. 1 Noordelijke Arbeidsmarkt Verkenning Intussen heeft Zorgplein Noord een versie van V e r s i e j u n i p a g i n a 2

4 Op terrein van e-health werken kennisinstellingen samen ICT bedrijven. Voorts lopen er tientallen praktijkprojecten waarin docenten, onderzoekers, studenten en de beroepspraktijk samenwerken. De partners van het CoE Zorg HA staan dus nu al borg voor veel activiteiten, menskracht en expertise. Het CoE Zorg HA sluit tevens aan bij de topsector Life Sciences & Health. De Human Capital Agenda van deze topsector vraagt om nieuwe opleidingen voor specialismen in de ontwikkeling van gezondheidstechnologie, om goede inbedding van gezondheidstechnologie in de curricula van de overige opleidingen, om intensieve samenwerking tussen moderne gezondheidszorgpraktijken, bedrijfsleven en opleidingen en om het verbeteren van de aantrekkelijkheid van de sector, de opleidingen en het werken in de zorg. Ook is er een sterke verbinding met Europa. De Europese Unie heeft Healthy Ageing benoemd als een van de grand societal challenges van de komende periode, en de noordelijke partners sluiten daarom aan op het European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing. De prioriteiten die door het EIP AHA zijn vastgesteld gaan doorwerken in de komende onderzoeksprogramma s onder Horizon Daarop is het CoE Zorg HA voorbereid. Diverse partners van het HANNN hebben al veel ervaring met Europese onderzoek- en innovatieprojecten op dit terrein en door de bundeling van expertise en menskracht zal dit CoE Zorg HA nog beter in staat zijn om zorg te innoveren in de dagelijkse praktijk en de oplossingen te implementeren en op te schalen naar Nederlandse en Europese toepassing. Dit businessplan is de afgelopen maanden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de in het plan genoemde bedrijven, zorg- en welzijnsinstellingen en onderwijs- en kennisinstellingen. Er zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd waarin de ideeën zijn besproken en het gedachtegoed van dit CoE Zorg HA is gevormd en ontwikkeld en de volgende 5 samenhangende hoofdfuncties zijn bepaald: praktijkgerichtonderzoek, innovatiewerkplaatsen, onderwijsontwikkeling, business development en informatievoorziening en communicatie. Dit plan is dan ook een breed en met enthousiasme en overtuiging gedragen plan dat Nederland helpt om zorginnovatie daadwerkelijk te realiseren en de betrokken partijen zijn dan ook bereid om deel te nemen en risico te dragen om innovatie van zorg en welzijn in de praktijk een flinke impuls te geven. Wij hopen dat we ons enthousiasme aan u over kunnen brengen. Dit businessplan is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 2 beschrijft de visie, missie, doelstellingen en het concept. Hoofdstuk 3 toont de partners van het CoE Zorg HA. Hoofdstuk 4 beschrijft het businessmodel met de daarbij horende functies en de proposities. Hoofdstuk 5 toont de SWOT analyse en beschrijft hoe bedreigingen gepareerd worden. Hoofdstuk 6 beschrijft de aanpak voor realisatie en ontwikkeling van het CoE. Hoofdstuk 7 beschrijft de governance. Hoofdstuk 8 toont de exploitatie begroting. V e r s i e j u n i p a g i n a 3

5 2 Missie, visie en doelen 2.1 Aanleiding De zorgkosten stijgen de komende jaren en drukken steeds zwaarder op de collectieve uitgaven. Door vergrijzing en technologische ontwikkelingen (toename van zorgdiagnose) neemt de vraag naar zorg de komende jaren verder toe. We leven langer en we kunnen meer ziektes of afwijkingen eerder diagnosticeren en behandelen. Er is een toename van het aantal chronisch zieken en er zijn steeds meer kwetsbare groepen die behoefte hebben aan zorg. Voorbeelden hiervan zijn mensen die door een ongezonde leefstijl fysieke én psychische beperkingen krijgen en ouderen die door fysieke problemen meer en meer geïsoleerd raken en daardoor psychische problemen krijgen. Zeker voor ouderen geldt dat hun mate van zelfstandig kunnen functioneren en de wijze waarop zij deel uitmaken van een sociale omgeving, bijdraagt aan hun welzijn. Niet alleen ouderen hebben meer zorg nodig. Dit geldt ook voor de jeugd. De gezondheidsproblematiek van jongeren neemt door hun ongezonde leefstijl steeds meer toe, met name bij kwetsbare groepen met een lage Sociaal Economische Status (SES). Deze groep groeit nog steeds, zoals blijkt uit de toename van het beroep op de jeugdzorg, speciaal onderwijs en de GGZ. De basis voor gezond ouder worden, wordt gelegd in de jeugd. Een belangrijke vraag is dus hoe we (aspirant) professionals in zorg en welzijn, het welzijn, de educatie en de sport zo kunnen toerusten dat zij optimaal bijdragen aan gezondheid en participatie in de hele levenscyclus van mensen. Daarbij is naast een gezonde leefstijl ook het vermogen tot zelfsturing en adaptatie van belang. Uitdagingen voor een gezonde zorg, Vermeend, Van Boxtel 2. De uitdagingen en mogelijkheden van de zorgsector zien er als volgt uit: Een substantieel groeiende zorgvraag, maar vooral een veranderende zorgvraag. Meer medische mogelijkheden en meer kennis daarover bij het publiek. Een kritische zorgconsument en burgers die op zoek zijn naar gezondheid. Tegelijkertijd een dubbele rem op dit groeipotentieel: de arbeidsmarkt en het zorgbudget. Met de huidige zorg- en welzijnsaanpak en de geldende arbeidsmarktkrapte kunnen we de groeiende vraag niet aan. Ook wordt zorg en welzijn te duur en leiden we maatschappelijke en economische schade 3. Er moeten oplossingen gevonden worden die tegemoet komen aan het beheersen van de zorguitgaven en aan de krapte op de arbeidsmarkt. Deze oplossingen moeten ook bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van leven en zorg. Ze moeten de zorg toegankelijker maken, rekening houdend met het feit dat de burger zich meer manifesteert als een kritische zorgconsument die op basis van informatie eigen keuzes maakt. De burger als afnemer maakt o.a. via patiëntenorganisaties duidelijk hoe ze de toekomstige zorg ziet. De burger is daarmee een actieve participant in dit proces. Investeren in kennis over Healthy Ageing - gezond en actief ouder worden - levert aanzienlijke maatschappelijke en economische baten op. Zo kan het gezondheidsverlies als gevolg van veroudering met een derde afnemen en kunnen de zorguitgaven in 2050 in het meest optimistische scenario beperkt worden tot een kleine 18% van het bruto binnenlands product (BBP). Bovendien draagt het bij aan extra arbeidsparticipatie, wat kan oplopen tot ruim personen in Dit blijkt uit onderzoek van econoom Marc Pomp, in opdracht van het Universitair Medisch Centrum Groningen UMCG. In de Beleidsagenda 2012 beschrijft VWS de maatschappelijke opgave om de zorg anders, beter en toekomstbestendig te organiseren, zodat de zorg ook in de toekomst gezond en betaalbaar blijft. Zorg- en welzijnsinstellingen, welzijnsinstellingen en bedrijven zijn hier al heel actief mee bezig. Ze stellen zich de vraag hoe de toekomstige zorg er uitziet. Met hen zal de burger als (zorg)gebruiker, als mondige deelnemer in het proces, meedenken, meepraten en vormgeven aan de zorg van de toekomst. Hoe verbeteren we toekomstige zorgprocessen, wat zijn de kenmerken van de nieuwe zorgpraktijk en de nieuwe zorgprofessional, hoe komen we tot een meer vraaggestuurde en beter geïntegreerde zorgverlening, op welke wijze kunnen we gebruik maken van nieuwe technologieën? Daarnaast leven er vragen over het wonen (van ouderen) in de toekomst. Wat 2 Uitdagingen voor een gezonde zorg, Willem Vermeend & Roger van Boxtel, Gezond en actief ouder worden, Marc Pomp, UMCG, november 2011 V e r s i e j u n i p a g i n a 4

6 zijn de kenmerken van het nieuwe woon- en zorgconcept? Hoe verloopt het monitoren van chronisch zieken die thuis wonen, hoe kunnen mensen thuis meer aan zelfdiagnostiek doen, welke technische hulpmiddelen zijn nodig en hoe kunnen die het beste worden gebruikt? Op welke wijze wordt de oudere ondersteund door activiteiten ingezet vanuit de welzijnsorganisaties die de eenzaamheid van deze leeftijdsgroep beperken? Hoe kunnen ouderen gezond blijven eten, welke sociale leefvormen helpen hierbij? Allemaal vragen waar het CoE Zorg HA een belangrijke rol bij zal vervullen door de zorginnovatie in de praktijk te laten plaatsvinden, de kennis daaruit te oogsten voor nieuw en beter onderwijs in wo, mbo en hbo en voor nieuwe praktische toepassingen en nieuwe commerciële producten en diensten. 2.2 Het Concept Het CoE Zorg HA streeft er naar oplossingen aan te dragen die de zorg anders, beter en goedkoper organiseert. Het CoE Zorg HA verbindt daartoe bedrijven en de zorgpraktijk met onderwijs & onderzoek. Nu al zijn er veel initiatieven van zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven om bijvoorbeeld de huidige zorgpraktijk aan te passen, processen te optimaliseren, knelpunten op te lossen en nieuwe technieken uit te proberen. Deze initiatieven zijn echter kleinschalig. Vele stoppen voortijdig en resultaten niet gedeeld. Deze initiatieven worden door het CoE Zorg HA uitgebouwd tot zorginnovatieprojecten. Innovatiewerkplaatsen De projecten worden voornamelijk uitgevoerd in lokale innovatiewerkplaatsen (vergelijkbaar met living labs, maar met een sterk praktijkkarakter en een mix van betrokkenheid van bedrijven, zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs- en kennisinstellingen). Deze bevinden zich in of in de buurt van zorg- en welzijnsinstellingen, dicht bij de professional en dicht bij de burgers. Het zijn proeftuinen, waarin onderzoekers, docenten, studenten (uit MBO én HBO), bedrijven, zorg- en welzijnsinstellingen gezamenlijk werken aan oplossingen. De innovatiewerkplaatsen vormen gezamenlijk een innovatienetwerk in Noord Nederland. Het CoE Zorg HA initieert en begeleidt de vorming van de werkplaatsen, coördineert de projecten en schaalt de oplossingen op naar een nationaal en Europees niveau. Noord Nederland wordt daarmee de proefregio van Healthy Ageing voor Nederland en een van de proefregio s voor Europa. Innovatiewerkplaatsen zijn voor de samenwerkende partners een bekend fenomeen. De hogescholen en ROC s hebben de nodige innovatiewerkplaatsen of daarop lijkende werkvormen. Stenden Hogeschool en het Alfacollege hebben in 2009 het dubbellectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie door kennisallianties tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven opgericht. Hierin wordt onderzocht wordt hoe middelbaar- en hoger beroepsonderwijs en bedrijfsleven elkaar in de regio kunnen faciliteren, stimuleren en versterken. Resultaat is onderwijsvernieuwing: multidisciplinair, multilevel, gericht op regionaal-economische thema s, in co-makership met clusters van bedrijven en leren op de werkplek. Het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool heeft bijvoorbeeld kenniswerkplaatsen in het curriculum verweven, die nauw samenwerken met de beroepspraktijk. Een van deze kenniswerkplaatsen onderzoekt samen met o.a. het UMCG innovaties en betere interventies voor gezonde leefstijl. Bij de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden is o.a. de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân opgericht, een innovatieplek, werkatelier en kennisnetwerk voor studenten, docenten, kennisinstellingen, experts, ambtenaren, ondernemers en burgers. De betrokken ROC s hebben multilevel learning (dus ook samenwerking hbo, mbo, praktijk) tot kern van hun onderwijs gemaakt, de betrokken hogescholen hebben praktijkgericht onderzoek in het onderwijs verweven en staan voor praktijkgericht onderwijs in authentieke beroepssituaties. Alle bij het CoE Zorg HA betrokken onderwijsinstellingen dragen dus het concept innovatiewerkplaatsen en hebben de nodige ervaring en expertise op dit gebied. Alle partners zijn voorstander van multilevel learning. Ook bedrijven en zorg- en welzijnsinstellingen zijn enthousiast en hechten belang aan dit concept. Voor een netwerk van innovatiewerkplaatsen is commitment, ervaring en expertise nodig en in al deze voorwaarden is voorzien. V e r s i e j u n i p a g i n a 5

7 EDR Oldenburg Bremen Burgers en professionals Marktpar jen Wetenschap Onderwijs EDR Osnabruck Den Haag Brussel Werkwijze De marktpartij komt met de vraag en kennis van de huidige situatie. Onderzoekers zijn op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, brengen hun eigen kennis in en zorgen voor een goede aanpak van het onderzoek. Studenten spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van het onderzoek en leren hands on de nieuwe praktijk. Het CoE Zorg HA bewaakt dat het onderzoek goed aansluit op vragen uit de praktijk, regisseert de start van het onderzoek, koppelt de juiste partners, bewaakt en ondersteunt de kwaliteit en de voortgang en deelt de resultaten en bevindingen voor verder gebruik. Altijd zijn zorg- en welzijnsinstellingen, bedrijven en partners van het CoE Zorg HA actief leidend en betrokken. Zij bepalen in een innovatiewerkplaats wat er gebeurt en zijn daarmee de katalysator voor innovaties, resulterend in nieuwe producten en diensten. Het CoE Zorg HA is vooral de verbinder en waar nodig en gevraagd ondersteunt en initieert het initiatieven. Het verzorgt daarmee de ontwikkeling en circulatie van kennis naar nieuwe toepassingen in de zorgpraktijk, nieuw onderwijs en nieuwe business toepassingen op basis van een professionele aanpak met betrokkenheid van ervaren ondernemers. Ook voert het CoE Zorg HA overleg met VWS en OCW om, waar nodig, de innovaties te verankeren in nieuwe wet- en regelgeving. De nauwe betrokkenheid van onderzoekers leidt tot wetenschappelijk onderbouwde resultaten. Deze resultaten worden niet alleen gebruikt voor innovatie van de zorgpraktijk, maar ook voor aanpassing en vernieuwing van de hogere en middelbare beroepsopleidingen. Er zullen (talenten)programma s ontwikkeld worden voor thema s als zorginnovatie, zorg en technologie, arbeidsparticipatie en maatschappelijke participatie en Healthy Ageing. Deze thema s komen ook aan bod in de onderzoek leerlijnen binnen de diverse deelnemende hogescholen. Onderwijsontwikkeling betekent ook investeren in verdere professionalisering van docenten, door het continu blijven opdoen van actuele kennis van de veranderende beroepspraktijk en de training van hun onderzoeksvaardigheden. Studenten participeren in het onderzoek. Dit vergroot hun analytische en onderzoekende vermogen. Ze worden opgeleid tot innovatieve professionals, op middelbaar-, bachelor én masterniveau. Ze kunnen later leiding geven aan innovatie van de zorg en die de zorg uitvoeren. Ook de zorgprofessionals van nu worden bijgeschoold via maatwerkprogramma s. Thema voor deze programma s zijn: medische technologie, e-health, multidisciplinaire samenwerking en nieuwe (beter geïntegreerde) organisatie van de zorg. V e r s i e j u n i p a g i n a 6

8 2.3 Inhoudelijke focus Het CoE Zorg HA heeft de volgende inhoudelijke focus: Gericht op de combinatie van preventie, zorg en welzijn. Uitgangspunt daarbij is om de burgers zo lang mogelijk uit de zorg te houden en hun maatschappelijke participatie en arbeidsparticipatie zo veel mogelijk te bevorderen. Gericht op burgers als doelgroep, met daarbij aandacht voor de volledige levensloop (van jeugd naar ouderen). Gezonde leefstijl in de jeugd is immers een essentiële voorwaarde voor gezond ouder worden van de ouderen. Gericht met name op bewegen en voeding en de context van leren, arbeid, wonen en maatschappelijke participatie. Centrale vraag daarbij is hoe een gezonde leefstijl bevorderd kan worden, welke leefstijlinterventies daarbij gewenst zijn en hoe die in de praktijk geïmplementeerd en geëvalueerd kunnen worden. Uitgangspunt daarbij is versterken van het vermogen tot zelfsturing en adaptatie en van de sociaalfysieke omgeving. Gericht op het bevorderen van sociale participatie en het voorkomen van eenzaamheid onder met name ouderen. Aandacht voor preventie van depressies, angsten, e.d. bij deze doelgroep, gericht op het langdurig behoud van de zelfstandigheid. Gerichte aandacht voor technologie en ICT (e-health) ter verbetering van de zorg. Het gaat hierbij om technologie ter ondersteuning van zowel de professionals als de burgers. Gericht op kostenreductie van zorg door eerder genoemde preventie en procesverbetering in de bedrijfsvoering, t.b.v. kwaliteits- en productiviteitsverbetering in de zorg. Centraal hierin staat betere integratie (om de huidige versnippering in de zorg te adresseren) en betere vraagsturing (inspelend op de veranderende rol van burgers/cliënten). Gericht op versterking van het vakmanschap van professionals in het licht van alle hierboven genoemde punten. Centrale vraag daarbij is hoe het beroep, de welzijns- en zorgpraktijk en de competenties van de professionals zich ontwikkelen en hoe dat in de praktijk geïmplementeerd en geëvalueerd wordt. De ambitie van het CoE Zorg HA is daarmee gericht op betere preventie (door bevordering van gezonde leefstijl) en een meer geïntegreerd zorg en welzijnsaanbod met meer vraagsturing. Het CoE realiseert dit door voorlichting en door het ontwikkelen en implementeren van interventies om burgers langer gezond en vitaal te houden en hun welzijn te bevorderen. Anderzijds wordt de zorg zelf geïnnoveerd door de preventieaanpak (voeding, beweging, leren, arbeidsparticipatie en maatschappelijke participatie) er in onder te brengen en door de zorg zo in te richten dat ze beter aansluit op de veranderde rol en behoefte van burgers. Verbetering bedrijfsvoering, financieel, juridisch, etc. Maatschappelijke context: Wonen, werken, leren, participatie Organisatorische context: Vakmanschap, voorwaarden, bedrijfsvoering Burgers Professionals Doelgroepen Voeding, bewegen Technologie, e-health V e r s i e j u n i p a g i n a 7

9 2.4 Doelgroepen Doelgroepen voor de bovenstaande focus zijn zowel de burgers als professionals in de zorg. De ontwikkelingen in de zorgprocessen, programma s en projecten die zich richten op zorg en welzijn in de (nabije) toekomst, dienen samen met de burger vorm te krijgen. Zoals de burger meer en meer wordt aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid om gezond ouder te worden, zelf meer regie neemt over het eigen zorgproces, zo zal de innovatie van meet af aan in samenspraak dienen te worden ontwikkeld: patiënt en professional worden.coproducent (RVZ, perspectief op gezondheid 20/20, aug. 2010). De burger in de context van wonen, werk en andere vormen van maatschappelijke participatie. De professional in de context van de organisatie en keten waarin hij of zij werkt, de bedrijfsvoering en de wettelijke en financiële kaders waarin het werk plaatsvindt. De nieuwe ontwikkelingen in de zorg stellen andere eisen aan de professional: er wordt een groter beroep gedaan op zijn analytisch vermogen en zijn vermogen om processen en werkwijzen te verbeteren, en de zo wenselijke betere integratie in de zorg komt alleen van de grond als zorgprofessionals in staat zijn tot discipline overstijgende samenwerking met de andere professionals in de keten. We streven daarom naar een T- shaped zorgprofessional. Een professional die zijn eigen vak uitstekend beheerst en tegelijkertijd de verbinding met andere disciplines kan maken, samenwerkt en vanuit analyse situaties en processen verbetert. Wij geloven in onderwijs dat over de grenzen van het bestaande beroep heen kijkt en kijkt naar de beste benadering voor ieder individu. Juist daar zijn innovaties mogelijk. Juist daar valt in samenwerking met het werkveld evidence based en vanuit een (multifunctionele) benadering winst te halen, zowel preventief als curatief. Het CoE Zorg HA zal de wenselijke competenties van deze T-shaped professional expliciteren en in het onderwijs verankeren, en biedt de studenten (en professionals die na- of bijscholing volgen) via de innovatiewerkplaatsen een prima leerwerkomgeving om zich als T-shaped professional te ontwikkelen. 2.5 Missie en visie De missie: Het CoE Zorg HA is een netwerk van bedrijven, zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs- en kennisinstellingen die gezamenlijk praktische innovatie van preventie en zorg bewerkstelligen en kennis daarover ontwikkelen voor nieuw en beter onderwijs, verbetering van de beroepspraktijk, vergroting van gezondheid, welzijn en participatie van burgers (jong en oud), nieuwe markttoepassingen, dienstverlening aan bedrijven en instellingen te bieden en aan fondsenwerving te doen. De visie: Het CoE Zorg HA gaat uit van vraaggestuurde zorginnovatie en van participerend burgerschap als een van de belangrijke veranderingen in de zorg en preventie van zorg. Voor een gezond leven zijn zinvolle participatie in de samenleving, een gezonde levensstijl en goede zorg nodig. Daarvoor zijn doorbraken nodig op (de snijvlakken tussen) de domeinen arbeid, leefomgeving, voeding, geneesmiddelen, zorgtoerisme en recreatie. Gezondheid en welzijn trekken daarin samen op. Innovatie van zorg vindt plaats bij burgers en vanuit zorginnovatiewerkplaatsen, dicht bij de zorg- en welzijnsinstellingen, de bedrijven, de professionals èn dicht bij en met die burger. Het CoE start met bestaande zorginitiatieven van onze partners, deelnemende bedrijven, zorg- en welzijnsinstellingen. Deze initiatieven zijn nu nog vaak kleinschalig en hebben nog niet de kracht om tot een grootschalige oplossing uit te groeien. Dat blijkt uit evaluatie van eerdere zorginnovatieprojecten. Ook succesvolle pilots bloeden vaak dood omdat geen van de betrokken partijen de massa heeft om de pilotresultaten op te schalen en te implementeren. Voor veel bedrijven is de afstand tot een aantrekkelijke markt nog te groot, zorginstellingen kunnen de uitrol bij collega organisaties er niet bij organiseren en voor de wetenschap is er te weinig vernieuwing als bron voor wetenschappelijke publicatie. Mede daardoor is er te weinig multidisciplinaire samenwerking tussen zorg en welzijnsinstellingen, bedrijven, onderzoekers en onderwijs. Daardoor zijn de resultaten niet alleen te kleinschalig, maar ook te disciplinegebonden en te weinig integraal. Het CoE Zorg HA vult deze lacune op door deze lokale initiatieven te laten groeien en op te schalen naar een implementatie op regionaal en (inter)nationaal niveau. Als netwerk van de innovatie van de zorg- en welzijnspraktijk, kan en wil het CoE Zorg HA namens de betrokken partijen bijdragen aan de beleidsontwikkeling in Nederland en specifiek, advisering van de betreffende ministeries op dat terrein. Daartoe wordt een netwerk van praktijk innovatiewerkplaatsen ingericht, waarbinnen de nu nog vaak ontbrekende focus, massa en synergie wél mogelijk is en resultaat geboekt kan worden met de innovatie van de zorg- en welzijnspraktijk. Een netwerk bovendien dat wél de snijvlakken van verschillende disciplines benut. V e r s i e j u n i p a g i n a 8

10 2.6 Doelstellingen Onderstaande tabel bevat het uit de missie afgeleide hoofddoel van het CoE Zorg HA. Dat doel is de basis van de subdoelstellingen en de prestatie indicatoren voor de komende 4 jaar. Missie Het CoE Zorg HA is een netwerk van bedrijven, zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijsen kennisinstellingen dat gezondheid en participatie van burgers wil bevorderen, door kennisontwikkeling, beroepsinnovatie, onderwijsvernieuwing nieuwe markttoepassingen, dienstverlening aan bedrijven en instellingen te bieden en aan fondsenwerving te doen. Hoofddoel (4jr) CoE Zorg HA heeft een netwerk van ruim 30 zorginnovatiewerkplaatsen gerealiseerd in Noord Nederland, waar tientallen praktijkgerichte onderzoeken en implementaties van nieuwe zorg en preventie oplossingen plaatsvinden en waarvan de resultaten opgeschaald worden naar landelijke en eventueel internationale toepassing en ingebed worden in nieuw en verbeterd onderwijs. Het CoE Zorg HA levert met dit doel een bijdrage aan de nationale doelstellingen (VWS agenda): Reductie van het beroep op professionele zorg kosten door burgers langer gezond thuis te laten wonen Verhoging van de arbeidsparticipatie van burgers Verhoging van de maatschappelijke participatie van burgers Voldoende en goed opgeleid personeel Zorgverleners worden goed en op de juiste plek ingezet De bijdrage van het CoE Zorg HA aan de realisatie van de bovengenoemde doelstellingen komt onder andere tot uiting in: het ontwikkelen van een netwerk van innovatiewerkplaatsen het initiëren en uitvoeren van praktijkgerichte onderzoeksprojecten (multidisciplinair); het stimuleren en ondersteunen van onderwijsontwikkeling; het, tezamen met bedrijven, kennis naar de markt brengen het geven van informatie en voorlichting aan professionals en burgers het vertalen van lokale oplossingen naar landelijke- en internationale toepassingen Subdoelstellingen Prestatie indicatoren Waarde jaar 1 en 2 Waarde jaar 3 en 4 Het CoE ontwikkelt in de Aantal innovatiewerkplaatsen periode tot 2017 een netwerk van innovatiewerkplaatsen. Aantal deelnemende bedrijven/zorg- en welzijnsinstellingen 10/15 15/25 Aantal deelnemende onderwijsinstellingen/ 5/3 8/5 In een periode van vier jaar initieert en voert het CoE praktijkgericht onderzoek uit, (4 grote- en 15 kleinere onderzoeksprojecten). Het CoE Zorg HA actualiseert onderwijs en ontwikkelt nieuw onderwijs ten behoeve van het hbo en het mbo (in samenwerking met mbo, hbo en zorg- en welzijnsinstellingen). kennisinstellingen Aantal hbo en mbo stagiaires Aantal onderzoeksprogramma s met aandacht voor leren, voeding, bewegen (sport) Kleinere onderzoeksprojecten Aandacht voor ouderenzorg in de verpleegkundige- en de paramedische, welzijn en aanverwante hbo- en mboopleidingen Aandacht voor technologie en e-health in bovengenoemde opleidingen Hoeveelheid ontwikkeld onderwijs op basis van input van de partners (zorg- en 25/ / Verdubbeling aantal ects. Verdubbeling aantal ects. Verdubbeling aantal ects. V e r s i e j u n i p a g i n a 9

11 Er zijn in de periode tot 2017 innovaties/toepassingen/ producten die geschikt zijn voor de markt (valorisaties) Het CoE Zorg HA is financieel gezond en haar inkomsten dekken de kosten. 2.7 Werkwijze en fasering welzijnsinstellingen en bedrijven) Aantal innovaties Aantal regionale toepasbare zorginnovaties Aantal nationaal toepasbare zorginnovaties Aantal europees toepasbare zorginnovaties Financiële bijdrage van partners (cash inkomsten) binnen 4 jaar ,- pm We realiseren ons dat we een grote ambitie hebben op het brede domein van zorg en welzijn. Maar dat is passend en nodig is voor een CoE Zorg HA met landelijke meerwaarde. We kunnen niet alle ambities tegelijkertijd realiseren en daarom faseren we onze aanpak en gaan we uit van een decentrale benadering voor innovaties in de zorg- en welzijnspraktijk. Verder zoeken we in de aanpak een specifieke mix van integrale en specialistische projecten. In de integrale projecten brengen we de verschillende aspecten van vitaal en gezond ouder worden bijeen. In specialistische projecten zoomen we in op de toepassing van specifieke oplossingen en technieken in de zorgpraktijk. Op het centrale niveau binnen het CoE brengen we die ontwikkeling weer bij elkaar. Ten aanzien van de fasering worden na de start zo snel mogelijk nieuwe initiatieven aan de innovatiewerkplaatsen toegevoegd. De opgedane kennis wordt geoogst en onder andere gebruikt voor de (door)ontwikkeling en vernieuwing van het beroepsonderwijs. Nieuwe kennis wordt tevens geïmplementeerd bij onze partners en andere geïnteresseerde marktpartijen en bedrijven. Het CoE Zorg HA betrekt in haar werkwijze altijd een combinatie van zorg- en welzijnsinstellingen, bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen die gezamenlijk op zoek zijn naar innovaties van de dagelijkse praktijk die direct geïmplementeerd worden in die praktijk en in het onderwijs. De eerste 2 jaar richten we ons op de opbouw van de regionale innovatiewerkplaatsen met de partners en volgen we de nationale en internationale ontwikkelingen. In het derde en vierde jaar zullen we ons richten op de nationale implementatie van de regionale zorg- en welzijnsinnovaties en leveren we een bijdrage aan internationale toepassingen. V e r s i e j u n i p a g i n a 10

12 3 De netwerkorganisatie In het noorden bestaat al een uitgebreid en sterk netwerk op het gebied van Healthy Ageing. Deze kracht wordt uitgebouwd door het CoE Zorg HA dat bij de start bestaat uit een kern van primaire partners, bedrijven, zorg- en welzijnsinstellingen, UMCG, de 4 noordelijke hogescholen en de ROC s. Iedere partner brengt haar eigen samenwerkingspartners in. Hierdoor ontstaat een groot en zich uitbreidend netwerk waarin zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven sterk vertegenwoordigd zijn. Zo brengen bijvoorbeeld alle hogescholen en de participerende ROC s relaties in met tientallen bedrijven en zorg- en welzijnsinstellingen. Ook werkt het CoE nauw samen met de bestaande krachtige Noordelijke netwerken van HANNN en ZIF. Bovendien wordt de samenwerking besproken met belangenorganisaties van burgers zoals de ANBO en verschillende patiëntenverenigingen zoals de NPCF. Zo functioneert het CoE vanaf het begin als collectief en netwerkorganisatie, en als versterking van de bestaande netwerken. Organisatorisch wordt sterk ingezet op partnerschappen tussen onderwijs en bedrijfsleven die in co-makership tot innovaties komen. De innovatiewerkplaatsen zijn een sleutel in dat concept. Daar komen bedrijven, zorg- en welzijnsinstellingen en onderwijs en onderzoek bij elkaar, vaak op eigen initiatief, soms met extra stimulans. Kenmerkend is wel dat de initiatieven door het CoE verbonden worden om de kennis te kunnen delen en van elkaar te kunnen leren. Ook om kracht te ontwikkelen waardoor je samen een ontwikkeling wel van de grond krijgt terwijl dat alleen niet lukt. Het CoE zien we daarom meer als een bundeling van decentrale ontwikkelingen door de hele regio, nuttig voor Nederland en Europa. Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de deelnemende bedrijven, zorg- en welzijnsinstellingen, kennis- en onderwijsinstellingen. 3.1 Deelnemende bedrijven Bedrijven dragen vooralsnog per jaar gezamenlijk ca ,- bij. Daarnaast is er een cash bijdrage van ,- Bedrijven hebben belang bij praktijkgericht onderzoek, het signaleren van marktkansen en het genereren en marktrijp maken van innovaties in de zorg. Ze treden op als opdrachtgever voor praktijkgericht onderzoek en als samenwerkingspartner voor de business development activiteiten. Als samenwerkingspartner brengen ze menskracht, producten, faciliteiten, expertise en geld in. Het CoE Zorg HA voorziet in het marktrijp maken van nieuwe oplossingen, diensten en producten door in te zetten op het op grotere schaal implementeren van succesvolle pilots. Innovatiewerkplaatsen spelen hierin een centrale rol als praktijkomgeving en een aantal bedrijven treedt daarin op als adviseur en begeleider van het business development proces. Dat proces bestaat globaal uit de volgende stappen: Identificatie en verificatie van ideeën en plannen (2 pg pitches). Beoordeling en selectie van de plannen en de betreffende ondernemers en ondernemingen door betrokken en ervaren ondernemende sectorkenners. Businessplanning ter voorbereiding op financiering en uitvoering. Financiering (mogelijk via revolving fund). Uitvoering, realisatie, nader onderzoek (taak CoE) voor bijvoorbeeld intellectueel eigendom. Opschaling en marktintroductie In het Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland, dat nauw met het CoE samenwerkt, participeren inmiddels meer dan 100 bedrijven (deels MKB). Deze zullen in de startfase van het CoE systematisch benaderd worden om de samenwerking met het CoE te concretiseren. Syntens sluit bij het CoE aan om extra verbinding met het MKB te leggen en nieuwe bedrijfspartners in te brengen (o.a. bedrijven die bezig zijn met arbo aspecten van langer gezond doorwerken). V e r s i e j u n i p a g i n a 11

13 De onderstaande bedrijven dragen als volgt bij: Tabel Bedrijf Status Bijdrage aan het CoE Zorg HA De Friesland Zorgverzekeraar Besprekingen inzake potentiële deelname Deelname op domotica en e-health. Verdere invulling van de bijdrage wordt besproken. onderhanden. EnableMi B.V. Intentieverklaring In kind bijdrage (mensen en middelen): ,- per jaar. Friesland Campina Research Steunbetuiging Gino Groep Groningen: informatiseringsoplossingen op het gebied van zorg, welzijn en gezondheid. Intentieverklaring De software ondersteunt het complete zorgproces vanuit de patiënt/cliënt zelf. De software is via internet beschikbaar en is inzetbaar voor de ondersteuning van zorginnovatieprojecten, pilots en implementaties. ICT Automatisering Nederland B.V. Intentieverklaring ,- per jaar in menskracht en expertise. ICT Automatisering is actief op het vlak van Medical Data Exchange, optimalisatie van de werkprocessen in de zorg waaronder Healthy Aging Daarnaast begeleidt ICT Automatisering studenten op het vlak van Healthy Ageing. IP Health Solutions bv Met dochterbedrijven: VitalinQ Lifestyle Support bv Vodisys Medical Software KPN, met haar verticale thema Healthcare. LIMIS Internationaal erkend trainings- en expertisecentrum op gebied van laparoscopische chirurgie Lode Groep, Lavoisier bv: Specialist medische ergometrie, internationaal bekend. Ook oplossingen voor thuis monitoring van chronische aandoeningen zoals COPD. Logica Productmanagement en consultancy mbt ICT portfolio tbv de Zorg markt. Daarnaast beschikt Logica over e-health kennis. Maaltijdservice Noord Intentieverklaring Intentieverklaring Intentieverklaring Steunbetuiging, proces intentieverklaring loopt. Intentieverklaring in voorbereiding Steunbetuiging per jaar. Projecten op het gebied van gericht marktonderzoek, inhoudelijk onderzoek naar product verbetering rondom voeding en beweging. Onderbouwing nut en noodzaak e-health (eventueel opzet proeftuinen) met en bij zorgen welzijnsinstellingen; communicatieinfrastructuur; product- en dienstontwikkeling ,- cash plus 9.375,- jaarlijks voor een totale periode van vier jaar. Een van de innovatieprojecten van LIMIS betreft e- coaching/zelfmanagementservice (web-based met social media) gericht op preventie en op Healthy Lifestyle. LIMIS stelt faciliteiten beschikbaar voor e-health proeftuin en tbv onderzoek. Valorisatie van zorginnovaties naar de markt door inzet van expertise en capaciteit; implementatie en uitrol van succesvolle zorginnovatie pilots met clusters van partijen in de vorm van een Innovatielab, ism HANNN Gezamenlijke ontwikkeling en verbetering van producten en diensten. V e r s i e j u n i p a g i n a 12

14 Bedrijf Status Bijdrage aan het CoE Zorg HA MKB-Noord Steunbetuiging NL Kenniscoöperatie Coöperatieve vereniging van (MKB) ondernemers, grotendeels werkzaam in zorgsector Intentieverklaring 6.000,- per jaar voor een periode van 4 jaar. De bijdrage betreft een inzet van expertise op zorginnovatie voor 0,1 fte, daarnaast inbreng van netwerk in de zorg en van aanverwante bedrijven; Nutricia Advanced Medical Nutrition Intentieverklaring in Ordina Kennisleverancier op het snijvlak van Business en ICT met een specialisatie in de zorg Philips Netherlands Internationale ontwikkelaar en aanbieder van medisch technologische producten en innovatieve kennis- en trainingsdiensten. Springboard 2.0 Samenwerkingsverband van bedrijven die medisch technologische producten ontwikkelen. Syntens, stimuleert ondernemingen zich duurzaam te vernieuwen en ondersteunt ondernemers Tizin mobile solutions. ICT bedrijf gericht op smartphone technologie en toepassing voor de zorgsector. bespeking Intentieverklaring Intentieverklaring in bespreking Steunbetuiging Intentieverklaring Intentieverklaring ,- per jaar in menskracht en expertise in Business en ICT / e-health, in vorm van consultancy, projectleiding, ICT inzet en aanbod facilitaire ruimte per jaar. Beschikbaar stellen van Syntens netwerk met kennispartners, ondernemers en brancheorganisaties en inzet van expertise en uren van medewerkers ,- per jaar in menskracht en expertise. Beschikbaarheid van smartphone applicaties Sweet Motion (begeleiding tieners met diabetes) en Medigrip (publiceren van wetenschappelijke kennis voor medische professionals) VCD healthcare ontwikkelt, implementeert en onderhoudt software oplossingen voor financiële, logistieke, medicatie en zorgprocessen bij zorg- en welzijnsinstellingen. VNO-NCW Noord Intentieverklaring Steunbetuiging Expertise op gebied van productmanagement en consultancy mbt ICT portfolio tbv de Zorg markt, m.n. Vidavi en Vinova. Gezamenlijk verkennen van mogelijkheden inzet tablets tbv verbeterde overdracht in zorgprocessen. 3.2 Deelnemende zorg- en welzijnsinstellingen De zorg- en welzijnsinstellingen dragen vooralsnog op jaarbasis gezamenlijk ca ,- bij en cash. De zorg- en welzijnsinstellingen zijn als spelers in de zorgmarkt zeer actief betrokken bij de nieuwe ontwikkelingen in de zorg. Veel instellingen zijn zelf bezig met het vernieuwen van hun zorgpraktijk. De instellingen hebben belangstelling voor samenwerking met partners van het CoE bij het in praktijk brengen van de (innovatieve) ontwikkelingen. Het CoE Zorg HA biedt onder meer een samenwerkingsverband voor praktijkgericht onderzoek waar de instellingen als collectief van opdrachtgevers hun vragen en projectopdrachten kunnen inbrengen. Daarbij stellen ze de eigen zorgpraktijk als proeftuin beschikbaar. Tegelijk draagt het CoE Zorg HA bij aan de noodzakelijke vernieuwing van de beroepsopleidingen voor zorg en welzijn. Onderstaande zorg- en welzijnsinstellingen nemen deel aan het CoE Zorg HA en hebben daarvoor een intentieverklaring getekend. Met diverse andere instellingen worden gesprekken gevoerd over deelname. V e r s i e j u n i p a g i n a 13

15 Zorg- welzijnsinstelling Status Bijdrage aan het CoE Zorg HA BAG/Paramedics Intentieverklaring Inzet medewerkers voor 0,1 fte en ,- per jaar. Inbreng van menskracht en expertise op eerstelijnszorg, selectieve preventie, bewegen, integrale zorg en van Centrum Gezond ouder worden en Leefstijlcentrum (over- en ondergewicht) Bethesda Diabetis Research Center Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Groningen Intentieverklaring In kind bijdrage van 5.000,- door het beschikbaar stellen van: 1. expertise en mankracht voor beoordeling en opzet van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en bestuurlijke en organisatorische activiteiten. 2. faciliteiten voor praktijkgericht onderzoek naar o.a. e-health, zelfmanagement en zorgprocessen bij (cardiovasculaire) chronische aandoeningen. Het CMO draagt ,- in kind bij. Het CMO Groningen levert menskracht en expertise op het thema zorg en kwetsbare groepen, ook in relatie tot de provinciale steunfunctietaken rondom mantelzorg en informele zorg. De Zijlen Intentieverklaring Bijdrage wordt nog nader gespecificeerd. GGD Drenthe Intentieverklaring 5.000,- per jaar Inzet van 0.1 fte tnv onderzoek (ontwikkeling methoden en zorgprocessen). GGD Groningen Intentieverklaring Stagemogelijkheden en mogelijk vragen voor praktijkgericht onderzoek in toekomst. GGZ Drenthe Intentieverklaring 5.000,- per jaar Inzet 0,1 fte Indiogo/GGZ Drenthe voor participatie in praktijkgericht onderzoek en ontwikkeling van methoden en zorgprocessen. GGZ Friesland Intentieverklaring volgt Expertise en menskracht op frailty, met aspecten voeding en bewegen, serious gaming. Idem op anderhalflijnszorg, met aspecten ehealth en preventie. Samenwerking op praktijkgericht onderzoek en evidence based behandelen. Martini Ziekenhuis Groningen Intentieverklaring Concretisering in fte/geld volgt. Samenwerking Van Swieten Instituut met partners op praktijkgericht onderzoek; bij- en nascholing zorgprofessionals; inzet van medewerkers in (zorg)innovatieprojecten en praktijkvraagstukken. Meander Intentieverklaring Inzet van medewerkers, omvang volgt. Expertise op gebied van ouderenzorg, welbevinden, empowerment vergroten en geriatrische revalidatie. Medisch Centrum Leeuwarden Intentieverklaring 5.000,- per jaar Ommelander Ziekenhuis Groep Intentieverklaring in bespreking STAMM CMO (Drenthe) Intentieverklaring Menskracht en deskundigheid voor ca ,- op het terrein van jeugdbeleid, maatschappelijke participatie, wonen, welzijn & zorg, emancipatie & diversiteit. Timpaan Welzijn Intentieverklaring Menskracht en deskundigheid op het terrein van welzijn ter waarde van ,- per jaar en een financiële bijdrage van ,- per jaar. Tinten Welzijnsgroep Intentieverklaring In bespreking is een bijdrage door de inzet van expertise en inzet ter waarde van ca ,- eenmalig. UMCG Centrum voor Revalidatie Intentieverklaring ,- per jaar V e r s i e j u n i p a g i n a 14

16 Zorg- welzijnsinstelling Status Bijdrage aan het CoE Zorg HA Inbreng bestaande innovatieprojecten producten, zorgarrangementen, nieuwe onderzoeksvragen, kennisdeling en ondersteuning onderwijsontwikkeling. ZINN Intentieverklaring Wonen, zorg en welzijn ZuidOostZorg Intentieverklaring inzet medewerkers voor 0,6 fte met een waarde van ,- per jaar. Gebruik faciliteiten met een waarde van 7.000,- Expertise: zorg en behandeling kwetsbare ouderen (voeding, mobiliteit, psycho-sociaal); inzet van technologie (zorg op afstand, ehealth) in het vergroten van zelfredzaamheid cliënten. Bieden mogelijkheid om in zorgketen praktijkgericht onderzoek te doen. 3.3 Deelnemende kennisinstellingen De deelnemende kennisinstellingen dragen jaarlijks ,- bij, plus een cash bijdrage van ,-. UMCG / Wenckebach Instituut draagt jaarlijks ,- bij. Daarnaast is er een in cash bijdrage van het UMCG van ,-. UMCG / Wenckebach Instituut. Het UMCG participeert in het CoE Zorg HA met het Wenckebach Instituut (zie afbeelding), haar onderzoeksactiviteiten en haar verpleegkundig skillslab het Wenckebach Skills Center. Het UMCG stelt jaarlijks leerplaatsen beschikbaar voor derde- en vierdejaars HBO-V studenten van de Hanzehogeschool Groningen en is daarmee een logische stageplek waar zorgprofessionals in opleiding veel leren. Het UMCG werkt o.a. samen met de lectoraten 'Transparante zorgverlening' en 'Verpleegkundige Innovatie en Positionering' van de Hanzehogeschool. HBO-verpleegkunde studenten, docenten en professionals kunnen straks in het UMCG korte praktische onderzoeksstage doen die aansluit bij een van de lectoraten. Het UMCG investeert jaarlijks ,- in lectoraat VIP bij Academie voor Verpleegkunde HG nl. 1 dag lectoraat en uren voor drie leden van de kenniskring. De lector brengt het project Zorg en welzijn van ouderen met ICT in, dat samen met NHL en een aantal zorg- en welzijnsinstellingen wordt uitgevoerd. Daarbij stelt het UMCG als partner van het CoE Zorg HA haar moderne en uitgebreide skillslab, het Wenckebach Skills Center UMCG, voor gebruik ter beschikking voor grotere groepen studenten, docenten en professionals beschikbaar. Het Wenckebach Skills Center voorziet daarna in de behoefte om nieuwe vaardigheden steeds realistischer te oefenen en te trainen. Met dit skills lab wordt niet alleen gewerkt aan de praktijkervaring van studenten, docenten en professionals. In het CoE Zorg HA wordt het ook gebruikt voor onderzoek naar de vernieuwing van het zorgonderwijs en hoe dat in de praktijk uitpakt. V e r s i e j u n i p a g i n a 15

17 3. Digitale OK Wetlab Microlab Sterilisatieruimte 2. Simulatoren etage 1. Operatiekamer Intensive Care Verpleegkamer BG. Receptie Auditorium Anatomiekelder UMCG/GERAS (Groningen Epidimiologic Research for the Ageing Society): Draagt ,- per jaar bij via de inzet van de hoogleraar en de onderzoeksstaf, in samenwerking met lectoren van de hogescholen op onderzoek zorgbehoefte en ontwikkeling nieuwe zorgmodellen. Vanuit de life course benadering zullen cohorten patiënten met complexe langdurige problematiek worden onderzocht en begeleid. Voor deze doelgroep wordt een nieuw zorgconcept ontwikkeld in combinatie met een nieuw ziekenhuis informatie systeem. Een hoogleraar Health Services Research gaat met een onderzoeksstaf het onderzoek uitvoeren. Er zal ook worden samengewerkt met andere zorginstellingen. Rijksuniversiteit Groningen: Bestaande samenwerking RUG en Hanzehogeschool gerelateerd aan Healthy Ageing: Om de wetenschappelijke kennis rond Life Sciences & Health/Healthy Ageing vanuit diverse faculteiten, onder meer faculteit Bedrijfskunde, in te brengen; Diverse projecten en programma s als Carbohydrate Competence Center en SPRINT en projectaanvragen als KP7 Health Literacy; Promotietrajecten en begeleiding daarvan op Healthy Ageing Zorg en Welzijn; Via het CVO bijdragen aan valorisatie activiteiten op het gebied van Healthy Ageing. De RUG heeft de steunbetuiging voor het CoE Zorg HA getekend en er lopen besprekingen over verdere samenwerking tussen RUG en CoE Zorg HA o.a. met de faculteit Economie en Bedrijfskunde. TNO Gezond Leven: draagt conditioneel jaarlijks ,- bij. TNO Gezond Leven TNO zet zich in voor een combinatie van technologische én sociale innovatie, zodat mensen gezonder meedoen in onze samenleving. TNO doet dat vanuit de wetenschap dat goede gezondheid voor veel mensen bovenaan op hun lijst van geluksfactoren staat. Voor een gezond leven zijn zinvolle participatie in de samenleving, een gezonde levensstijl en goede zorg nodig. (Betaald) werk is bovendien één van de belangrijkste factoren voor zinvol ervaren participatie in de samenleving. Bij een gezonde levensstijl spelen aspecten als beweging, voeding, leefomgeving en manier van leren, werken en werkomstandigheden een belangrijke rol. Voor een gezond leven in de toekomst zijn doorbraken nodig op (de snijvlakken tussen) de domeinen arbeid, leefomgeving, voeding, geneesmiddelen, zorg en recreatie. Dit vraagt om samenwerking tussen alle betrokken partijen. Deze visie deelt V e r s i e j u n i p a g i n a 16

Businessplan 2015 & 2016. Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project

Businessplan 2015 & 2016. Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project Businessplan 2015 & 2016 Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project 1 mei 2015 1 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 2 2 Inleiding... 5 2.1 Centre of Expertise Healthy Ageing... 5 2.2 Positionering...

Nadere informatie

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing 26 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Typering Centre of Expertise... 2 2 Visie en beleid... 4 2.1 Voortgang positionering... 4 2.2 Voortgang

Nadere informatie

Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing

Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing Business plan 22 maart 2012 Business plan Slimmer Leven 2020 Inhoudsopgave pagina Introductie 4 0.1 Aanleiding 0.2 Totstandkoming business

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

Scholen voor Ambities

Scholen voor Ambities Scholen voor Ambities Sectorplan HBO Noord-Nederland 2010-2015 4 februari 2010 Scholen voor Ambities - Sectorplan HBO Noord-Nederland 2010-2015 Scholen voor Ambities Sectorplan HBO Noord-Nederland 2010-2015

Nadere informatie

Lokaal Innovatieprogramma Gemeente Eindhoven

Lokaal Innovatieprogramma Gemeente Eindhoven A gemeente Eindhoven Lokaal Innovatieprogramma Gemeente Eindhoven 2011-2014 Strategie Juli 2011 svh/aa11017509 Juli 2011 Lokaal Innovatieprogramma Gemeente Eindhoven - 2011-2014 Strategie Colofon Uitgave

Nadere informatie

Naar Implementatie van Zelfmanagement: Routekaart 2012-2015

Naar Implementatie van Zelfmanagement: Routekaart 2012-2015 Naar Implementatie van Zelfmanagement: Routekaart 2012-2015 Kerngroep Zelfmanagement, 17 april 2012 Routekaart Implementatie Zelfmanagement 1 17-4-2012 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Doel van de routekaart

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Strategische Agenda 2013-2020. November 2014. Een Groene, Gezonde en Slimme Regio

Voortgangsrapportage Strategische Agenda 2013-2020. November 2014. Een Groene, Gezonde en Slimme Regio November 2014 Een Groene, Gezonde en Slimme Regio Voorwoord Op 30 september 2013 hebben Provinciale Staten besloten om de strategische agenda 2013-2020 van de Economic Board Utrecht (EBU) vast te stellen

Nadere informatie

Medische technologie & life sciences. Zorginnovaties

Medische technologie & life sciences. Zorginnovaties Medische technologie & life sciences Zorginnovaties Colofon Innovatie Zuid April 2014 Thema Medische technologie en life sciences: Zorginnovaties Tekst Inge Heuff, www.heuffschrijft.nl Samengesteld door

Nadere informatie

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Provincie Limburg, oktober 2012 Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Het belang van de sector Life Sciences & Health voor Limburg p. 6 2.1 Bedrijvigheid

Nadere informatie

jaarplan 2014 Samenhangende (eerstelijns)zorg dichtbij burgers in Friesland

jaarplan 2014 Samenhangende (eerstelijns)zorg dichtbij burgers in Friesland jaarplan 2014 Samenhangende (eerstelijns)zorg dichtbij burgers in Friesland Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Ontwikkelingen landelijk... 4 3. Ontwikkelingen in Friesland... 8 3.1. Patiënten/burgers aan het

Nadere informatie

Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Colofon Uitgave Provincie Limburg bezoekadres: Limburglaan 10 te Maastricht postadres: Postbus 5700, 6202 MA Maastricht tel.: +31 (0)43 389 99 99 e-mail:

Nadere informatie

Overzicht van innovatiecontracten en human capital agenda s, inclusief doorsnijdende thema s

Overzicht van innovatiecontracten en human capital agenda s, inclusief doorsnijdende thema s BIJLAGE 1b : Overzicht van innovatiecontracten en human capital agenda s, inclusief doorsnijdende thema s VERSIE 21 MAART Doorsnijdende thema s ICT... 2 Biobased economy... 4 Nanotechnologie... 5 Maatschappelijke

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag 2007

Algemeen Jaarverslag 2007 Algemeen Jaarverslag 2007 www.nhl.nl Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Samenvatting 3. Omgeving, Strategie & Beleid 3.1 Omgeving 3.2 Strategie en beleid: Strategisch Plan 2008-2001 4. Primair Proces 4.1 Opleidingenaanbod

Nadere informatie

Werkprogramma 2015. Kenniscentrum voor Langdurende Zorg

Werkprogramma 2015. Kenniscentrum voor Langdurende Zorg Werkprogramma 2015 Kenniscentrum voor Langdurende Zorg Inhoudsopgave Wat we willen bereiken 5 1. Over dit werkprogramma 1.1. Beleidsprioriteiten VWS 8 1.2. Onze thema s 9 1.3. Onze doelgroepen 11 1.4.

Nadere informatie

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Een verkenning naar de lokale en regionale agenda voor het overleg tussen overheid, onderwijs en ondernemers Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

Nadere informatie

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING KENNIS VOOR DE SAMENLEVING Voortgangsrapportage 2006 Implementatie Kabinetstandpunt Brugfunctie TNO/GTI s 11 december 2006 R:\Spa\Vraagsturing TNO-GTI's\Kabinetsrapportage_2006.doc- 1 - Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6 meerjarenplan 2015-2017 2 VICTAS / meerjarenplan / 2015-2017 3 1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5 3. missie, visie en kernwaarden 6 4. professionalisering

Nadere informatie

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Foto s Lars van den Brink Eric Brinkhorst Barbara Kerkhof ANP Vormgeving Raimond Hof, Hofcommunicatie Copyright

Nadere informatie

Human Capital Agenda Topsector Logistiek

Human Capital Agenda Topsector Logistiek Human Capital Agenda Topsector Logistiek December 2011 Samenvatting en Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Ambities voor Logistiek 4 Nederland heeft een sterke logistiek sector die tot de wereldtop behoort. En

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Universitair Medisch Centrum Groningen

Jaarverslag 2012. Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2012 Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2012 Universitair Medisch Centrum Groningen Inhoud Woord vooraf Verslag van de Raad van Toezicht Bestuursverslag 2012 1. Algemene informatie

Nadere informatie

b a c h e l o r n u r s i n g 2 0 2 0

b a c h e l o r n u r s i n g 2 0 2 0 b a c h e l o r n u r s i n g 2 0 2 0 o p w e g n a a r e e n t o e k o m s t b e s t e n d i g o p l e i d i n g s p r o f i e l tussenrapportage Juni 2014 1 bachelor nursing 2020 wordt mede mogelijk

Nadere informatie

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN REIN ZUNDERDORP, ANNA HERNGREEN EN PAULINE VAN VIEGEN ZUNDERDORP BELEIDSADVIES & MANAGEMENT IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN VWS (BAS

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Ondernemers, Onderwijs en Overheid

Plan van Aanpak. Ondernemers, Onderwijs en Overheid Ondernemers, Onderwijs en Overheid Plan van Aanpak Ten behoeve van de subsidieaanvraag Regionaal Investeringsfonds MBO door de partners van het CIV Smart Technology onder penvoerderschap van ID College.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013

BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013 BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013 Joan Verhoef, Hogeschool Rotterdam (voorzitter) Annerie Zalmstra, Hogeschool Zuyd Marie-Antoinette Minis, Hogeschool Arnhem en Nijmegen Ruth Zinkstok, Hogeschool van

Nadere informatie

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Welvaartsgroei door het stimuleren van innovatief duurzaam ondernemen in het Curaçaose MKB Onderzoeksteam: Dr. J.A. (Jimme) Keizer Prof.dr. L.H.J. (Leo)

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Alles is. gezondheid. Het Nationaal Programma Preventie 2014-2016

Alles is. gezondheid. Het Nationaal Programma Preventie 2014-2016 Alles is gezondheid Het Nationaal Programma Preventie 2014-2016 Inhoud Deel 1 Het programma 3 1. Inleiding 2 2. Uitdagingen waar we voor staan 5 3. Uitgangspunten 7 4. stellingen 9 5. Gezondheidsachterstanden

Nadere informatie

Centrum voor innovatief vakmanschap Water

Centrum voor innovatief vakmanschap Water chten Centrum voor innovatief vakmanschap Water Businessplan Programmalijn 2 Toptechniek in bedrijf Dit rapport heeft 37 pagina s Samenvatting Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water)

Nadere informatie