PARTICIPERENDE ORGANISATIES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PARTICIPERENDE ORGANISATIES"

Transcriptie

1 PARTICIPERENDE ORGANISATIES De volgende organisaties zijn inhoudelijk betrokken bij de Kennismarkt voor Onderzoek & Beleid aangaande het thema Gezondheid & Preventie : Samenwerken aan gezondheid Ons land staat voor een belangrijke maatschappelijke opgave: zorgen dat de Nederlandse bevolking gezond kan zijn én kan blijven. Het ministerie van VWS speelt daarbij een grote rol, vanuit zijn sturende taak in de (publieke) gezondheid. Maar VWS doet het niet alleen en kan het ook niet alleen doen. Op verschillende niveaus hebben uiteenlopende maatschappelijke partijen zoals gemeenten, het bedrijfsleven, zorgverzekeraars, scholen en zorgaanbieders op hun manier last van problemen op het terrein van de volksgezondheid. Zij zijn dus ook allemaal potentiële partners in preventie. De uitdaging is om op elkaar aan te sluiten en elkaar wederzijds versterken. Allerlei actoren in wetenschap en praktijk helpen mee. Want samen werken aan gezondheid: het werkt! Leven van het land, geven om natuur Het platteland levert ons voedsel. Het is ook natuur en landschap en de basis van een groene economie. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt aan de balans tussen al die elementen. Daarbij betrekken we burgers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en bestuurders. Met respect voor mens, dier en omgeving zorgen we samen met hen voor gezond voedsel. Voor waardevolle natuur en een mooi landschap waarvan iedereen ook in de toekomst kan genieten. En voor een sterke agrarische economie die internationaal succesvol is. We doen dat door vernieuwing te stimuleren. En door financiële ondersteuning te bieden, richting te geven, regels te stellen en toezicht te houden. Voor velen is LNV een onverwachte partner in preventie. Maar vanuit haar verantwoordelijkheid voor voedsel, natuur en landschap kan LNV bijdragen aan het voorkomen van een zorgvraag. Door mensen te stimuleren tot gezond voedingsgedrag, hen aan te zetten tot (meer) bewegen in de natuur en door nieuwe zorgconcepten, zoals zorglandbouw, te ondersteunen. ZonMw: de Nederlandse Organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie ZonMw werkt aan de verbetering van preventie, zorg en gezondheid door het stimuleren en financieren van onderzoek, ontwikkeling en implementatie. Ons werkgebied ligt op het snijvlak van gezondheidsonderzoek, beleid en zorginnovatie. Over preventie... Sinds tien jaar draagt ZonMw met haar preventieprogramma bij aan de kwaliteit van de preventieve gezondheidszorg en gezondheidsbevordering in ons land. Door onderzoek, praktijk en beleid met elkaar te verbinden, groeit een preventie-infrastructuur, waarin op (kosten)effectieve wijze interventies kunnen worden uitgevoerd die burgers beschermen tegen gezondheidsrisico s en/of hen helpen kiezen voor een gezonde leefstijl. Netwerken Sociale Initiatieven Zuid-Holland, kortweg NSI Zuid-Holland, is een kennisnetwerk over sociaal beleid waarin kennis wordt gehaald, gebracht, gedeeld en ontwikkeld. Door personen en organisaties met elkaar in contact te brengen worden ideeën uitgewisseld en kennis gedeeld.kennis hergebruiken vraagt om een professionele benadering en kan alleen succesvol zijn als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Rond het thema Gezondheid & Preventie wordt samengewerkt met Sportservice Zuid-Holland, een organisatie met expertise in alle mogelijke aspecten van sportbeleid. Onder de titel Hergebruik van Kennis: Bewegen als Preventie wordt bij deze kennismarkt de organisatiemethode Beweegmanagement belicht. De structurele samenwerking die door beweegmanagement bevorderd wordt, waarbij partners binnen de driehoek buurt, onderwijs en sport (BOS) gebruikmaken van elkaars kennis, ervaring en faciliteiten, leidt ertoe dat de jeugd meer en kwalitatief beter gaat sporten en bewegen. Natuurlijk: gezond! Natúúrlijk wil iedereen gezond zijn! Een goede gezondheid zorgt ervoor dat je mee kunt doen aan activiteiten thuis, op school, het werk en in de wijk. Veel inwoners van onze stad Den Haag voelen zich geestelijk en lichamelijk gezond en kennen de weg naar hulp als het nodig is. Maar sommige Hagenaars hebben minder kans op een gezond leven. De gemeente Den Haag wil graag dat álle Hagenaars gezond zijn en blijven. En dat vraagt om actie! Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn & Sport Meer informatie: Ministerie voor Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit Meer informatie: ZonMw: de Nederlandse Organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie Meer informatie: NSI Zuid Holland: Netwerk Sociale Initiatieven Meer informatie: Gemeente Den Haag Meer informatie: Gezondheidsachterstanden terugdringen kan alleen sámen met de Hagenaars en professionals. Zij weten goed wat er speelt in de wijk en welke oplossingen het beste passen bij hun achtergrond en dagelijkse leefsituatie. Daarnaast investeren we in onderzoek naar de gezondheidssituatie van Hagenaars en het delen van kennis met de partners in stad en land. Samen kunnen we echt iets doen voor mensen met sociaal-economische gezondheidsachterstand. De mens staat centraal. Zo werken we de komende jaren samen aan een Natuurlijk: gezond Den Haag!

2 Datum: Donderdag 9 oktober 2008 ALGEMENE INFORMATIE Locatie: Organisatie: Aanmelding: Kosten: Betaling: Annulering: Museum voor Communicatie te Den Haag De Kennismarkt is een initiatief van het Netwerk voor Publieke Onderzoeksprogrammering. Het NPO is tevens verantwoordelijk voor het programma en de organisatie. Het management van het NPO wordt gevoerd door Science Alliance. U kunt zich aanmelden door de bijgaande inschrijfkaart per post of per fax naar het NPO te zenden. Na ontvangst van uw inschrijfkaart ontvangt u een bevestiging van deelname en een routebeschrijving. Kosten voor deelname aan de Kennismarkt bedragen 95,-. Leden van het NPO nemen gratis deel. In dit bedrag zijn inbegrepen een lunch en afsluitende borrel. Alle genoemde bedragen zijn exclusief 19% BTW. Betaling dient vóóraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging en routebeschrijving. Indien u onverhoopt verhinderd bent de kennismarkt bij te wonen, is het toegestaan een vervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits de naam van de vervanger vóór aanvang van de bijeenkomst aan het NPO wordt doorgegeven. Annulering is mogelijk tot 1 oktober Bij annulering vóór deze datum wordt 35,- administratiekosten in rekening gebracht. Vanaf 1 oktober 2008 is het volledige inschrijfgeld verschuldigd CONTACT Programmering en inhoudelijk projectmanagement Dhr. S.G.M Löwik MSc, Projectmanager Koninginnegracht AB Den Haag Tel: (0) Fax: (0) Website: publiekonderzoek.nl Conferencemanagement Mevr. A.C. van Niekerk, Conferencemanager Koninginnegracht AB Den Haag Tel: (0) Fax: (0) Website: Netwerk Voor Publieke Onderzoeksprogrammering

3 Partners in Preventie De Kennismarkt voor Onderzoek & Beleid Donderdag 9 oktober 2008 Museum voor Communicatie Den Haag Voor Beleidsmakers bij Rijk, Provincies, Gemeenten, Zorgsinstellingen en Zorgverzekeraars Voor Onderzoekers binnen Publieke en Private Kennisinstellingen & Voor Professionals uit de Praktijk Netwerk Voor Publieke Onderzoeksprogrammering

4 EFFECTIEF DELEN VAN KENNIS De Kennismarkt voor Onderzoek & Beleid is ontstaan vanuit de overtuiging dat kennis de enige stof is die zich verrijkt door het te delen. De bereidheid hiertoe is vaak wel aanwezig; de methoden zijn echter niet altijd toereikend. De juiste mensen moeten op de meest effectieve wijze bijeen worden gebracht en dit is niet eenvoudig. Kennis zit namelijk overal: bij beleidsmakers op diverse niveaus, bij planbureaus, universiteiten, hogescholen, zorginstellingen, technologische instituten en private organisaties. Een marktplaats kan vraag en aanbod van deze kennis bijeen brengen. Deze gedachte vormt de basis voor de Kennismarkt voor Onderzoek & Beleid. De Kennismarkt is ontwikkeld om nieuwe en bestaande kennis effectiever te organiseren door kennisaanbod en beleidsvragen te delen vanuit het besef dat u, als gebruiker van kennis, daar zelf beter van wordt. Vanuit het Museum voor Communicatie te Den Haag zal de Kennismarkt zich richten op een onderwerp waar vele kennisinstellingen, zorginstellingen en beleidsmakers op (inter)nationaal, regionaal en lokaal niveau actief bij betrokken zijn, te weten Gezondheid & Preventie. NEEM KENNIS VAN NIEUWE FEITEN, VISIES EN BELEID De stijging van de gemiddelde levensverwachting van de Nederlander en het aantal jaren dat we in goede gezondheid mogen leven blijft achter in vergelijking met andere Europese landen. De belangrijkste oorzaak voor de geringe stijging vormt ongezond gedrag. Met bijvoorbeeld een zorgelijk snelle stijging van het aantal mensen met overgewicht, kinderen in het bijzonder, als gevolg. De conclusie luidt dan ook onder andere dat Nederlanders te veel roken, te veel alcohol nuttigen en te zwaar aan het worden zijn. Het ongezonde gedrag van mensen is dan ook voor de helft debet aan de totale ziektelast. Logischerwijs heeft dit enorme consequenties voor de toekomstige vitaliteit van Nederland. Het thema Gezondheid & Preventie speelt dan ook een grote rol in huidige en toekomstige (beleids)onderzoeken, beleidsagenda s en politiekbestuurlijke besluitvorming. In parallelle sessies zullen aanbieders van en vragers naar kennis zich binnen specifieke subthema s presenteren. Tijdens deze workshops zal er uitgebreid worden ingegaan op de huidige en toekomstige onderzoeksagenda s, actuele beleidsvragen en afgeronde onderzoeken en succesvolle praktijkvoorbeelden. Het geheel aan workshops wordt omlijst door twee plenaire sessies waarin vanuit het thema partners in preventie gekeken wordt naar de beleids- en onderzoeksagenda s voor de toekomst PARTNERS IN PREVENTIE Gezondheid & Preventie is niet alleen een thema waar verschillende partijen mee werken, maar ook een thema dat gekenmerkt wordt door de noodzaak tot samenwerking tussen deze verschillende partijen. Het thema overschrijdt de grenzen van organisaties en thema s als werk, wijk, school en gezonde leefomgeving en bereikt daardoor het hoogste rendement wanneer partijen zich daarvoor samen inspannen. De afsluitende plenaire sessie zal daarom in het teken staan van mogelijke nieuwe partnerships binnen Gezondheid & Preventie. Doormiddel van drie panels, waarin kennisinstellingen, de overheid en de praktijk vertegenwoordigd zullen zijn, zal een discussie op gang gebracht worden waarbij stimulatie van nieuwe samenwerkingsverbanden centraal staat. Zo zal bijvoorbeeld aandacht worden besteed aan het creatief inzetten van bestaande financiële middelen, waardoor onderzoeksfinanciering gematcht wordt met het onderzoeksaanbod. Maar zo ook aan nieuwe mogelijkheden voor samenwerking binnen preventief zorgonderzoek tussen verschillende partijen.

5 Programma Kennismarkt voor On 9.30u Kennis delen tussen O 9.30u Opening door ir. J.I.M. de Goeij, Directe Ministerie van Volkgezondheid, Welzijn 9.45u Inleiding door prof. dr. R.J. In t Veld, D Milieu en Natuur Onderzoek (RMNO) 10.00u B. van Alphen, Wethouder Welzijn, Volk Gemeente en 1e lijn: partners in preventie 10.15u J.G.J. Huurman, Arts M&G & Directeur 10.30u Discussie onder leiding van de dagvoorzi 10.45u Pau ACTUELE BELEIDSVRAAGSTUKKEN INTERMEDIAIRS Ministerie van VWS 2. Staatsbosbeheer 3. NSI Zuid Holland Een jaar na de preventievisie, resultaten en uitdagingen Op 24 september heeft minister Klink de kaderbrief Visie op gezondheid en preventie, naar de Kamer gestuurd. Met deze visie zet hij de agenda voor het gezondheidsbeleid voor de komende jaren. Inzet van deze workshop is hoe we er voor kunnen zorgen dat de huidige aandacht voor preventie en gezondheid verduurzaamd wordt en hoe alle partijen kunnen bijdragen aan de uitwerking van de visie. Ook zal ingegaan worden op de vraag wat er een jaar na het verschijnen van de visie als successen geboekstaafd kan worden en voor welke uitdagingen we nu staan. Lejo van der Heiden, Programmaleider Preventie Programma Team Natuurlijke kansen in gezondheid: Project Natuur sprong Bewegen en buiten spelen staan hoog op de beleids agenda s van lokale en landelijke politiek. Deze belangstelling is te danken aan een aantal ontwikkelingen: 1) de teruglopende mogelijkheden voor kinderen om buiten te spelen, 2) het probleem van overgewicht groeit zichtbaar en 3) kinderen hebben steeds minder binding met de natuur. Aangezien spelen in de natuur voor kinderen positief bijdraagt aan bovenstaande ontwikkelingen, heeft Staatbosbeheer in samenwerking met Jantje Beton en het NISB een beweegprogramma op touw gezet om een betere gezondheid te garanderen. Erna van der Wiel & John van den Berg Hergebruik van kennis: Bewegen als preventie De workshop geeft voorbeelden van succesvolle interventies zodat gezondheidsproblemen op latere leeftijd worden voorkomen. Kennis hergebruiken vraagt een professionele benadering. NSI en Sportservice laten zien dat duurzaam kennis delen effectief is en tot resultaten leidt. Marijke Houben NSI Zuid-Holland, workshopleiding; Joeri Wiegel NSI Zuid-Holland, Hergebruik van kennis & Ton Friederichs Sportservice Zuid-Holland, Praktijkvoorbeelden Ministerie van VWS 8. Gemeente Den Haag Sociaal-economische gezondheidsachter standen Een van de doelstellingen van het Coalitieakkoord is minder grote verschillen in levensverwachting op basis van sociaal-economische achtergronden. Instrument daarvoor is een effectief preventiebeleid. Een opgave daarbij is om ook de groepen die niet of minder bij de gezondheidsgroei van de afgelopen jaren zijn aangesloten, alsnog een tempoversnelling te laten maken. Deze groep vraagt daarom een meer aanbodgerichte benadering, die bestaat uit een toegesneden aanbod (coaching, begeleiding e.d.) waarbij ook de partijen die belang hebben bij minder ongezondheid (zoals de werkgever, de school, de gemeente) een handje helpen. Flip van Sloten, Lid Preventie Programma Team GGD en 1e lijn: Partners in preventie Om de gezondheid van de Haagse burger te beïnvloeden zijn activiteiten op velerlei terreinen noodzakelijk. De 1e lijn heeft een belangrijke taak op het gebied van gezondheidsbevordering. Maar ook sociale, economische en fysieke omstandigheden beïnvloeden de gezondheid, het taakgebied van onder ander de gemeente. Samenwerking tussen 1e lijn en de gemeente is dus essentieel. Een van de voorbeelden van deze samenwerking is een nieuwe stichting waar projecten op het snijvlak van preventie en curatie zijn ondergebracht (bijvoorbeeld allochtone zorgconsulenten, bewegen op recept, vertrouwenspersonen). Workshop verzorgd door de Gemeente Den Haag & Stichting Preventie en Curatie u LUN 9. ZonMw Actief schakelen tussen Praktijk, Beleid en Wetenschap ZonMw is als intermediair een actieve schakel tussen praktijk, beleid en wetenschap. Een van de manieren waarop zij dat doet is door het instellen van zogenaamde Academische Werkplaatsen. Inmiddels een succesvolle formule waarin in verschillende werkplaatsen actief tussen praktijk, beleid en wetenschap wordt geschakeld en samengewerkt. Tijdens deze sessie worden vanuit verschillende Academische Werkplaatsen praktijkvoorbeelden gepresenteerd over hoe gewerkt wordt aan: 1) -maatschappelijke toepassing van wetenschappelijk onderzoek, 2) een goede (betere) onderbouwing van (volks)gezondheidsbeleid, 3) inzicht in wat wel en niet werkt in de praktijk GGD Amsterdam 14. Raad Landelijk Gebied 15. Centrum Gezond Leven Preventief verbinden: de aanpak in Amsterdam Het besef dat intersectorale samenwerking noodzakelijk is om gezondheidsachterstanden aan te pakken, vertaalt zich steeds meer naar de uitvoeringspraktijk. Zo wordt in Amsterdam het bevorderen van een gezonde leefstijl nu gezamenlijk opgepakt vanuit verschillende sectoren. Ook de samenwerking met de 1e lijn gezondheidszorg en de preferente zorgverzekeraar krijgt hierbij concrete vorm. De rol van de gemeente als regisseur wordt hierbij extra. De discussie richt zich daarom op de manier waarop een gemeente de partners in preventie optimaal kan betrekken om het beste resultaat te bereiken. Prof. dr. A. Verhoeff, hoofd cluster Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering (EDG) & Drs. A. Acda beleidsadviseur volksgezondheid EDG Ervaringen met de planmatige inzet van natuur voor preventie De positieve invloed van natuur op gezondheid is maatschappelijk geaccepteerd, maar niet overal even beschikbaar, bereikbaar en bruikbaar als middel tot preventieve gezondheidszorg. Aanbod aan natuur sluit niet altijd aan op vraag vanuit gezondheid en preventie. Analyses van de vraag naar preventie en het aanbod aan natuur kunnen helpen bij de ruimtelijke inrichting en het beheer van de groene directe leefomgeving, natuurgebieden en agrarisch cultuurlandschap. De centrale vraag is in hoeverre partijen uit de gezondheids-, natuur en r.o.-sector de behoefte hebben én in staat zijn elkaar te vinden in een vraag-aanbod-analyse. Dr. B.H. van Leeuwen, Plv. secretaris van de RLG Op weg naar meer effectiviteit in gezondheidsbevordering In deze workshop is er aandacht voor - de wijze waarop leefstijl interventies beoordeeld worden op effectiviteit en kwaliteit - welke criteria deelnemers van belang vinden voor het maken van een keuze van interventies - op welke wijze effectiviteit in gezondheidsbevordering gestimuleerd kan worden. Mw. Djoeke van Dale, senior adviseur Centrum voor Gezond Leven, RIVM 16.00u Vormgeving van Ni 16.00u Afsluitende discussie & partnering o.l.v. P Kennisinstelling: Prof. Dr. J.A.M van Oers, hoofd VTV RIV Henk. J. Smid, directeur ZonMw; Prof. Dr TNO Kwaliteit van Leven-Arbeid Overheid: Prof. Dr. B.J.C. Middelkoop, hoogleraar pu Praktijk: Vertegenwoordiger Zorgverzekeraars Neder 17.00u AFSLUITEN

6 derzoek & Beleid 9 oktober 2008 nderzoek & Beleid ur-generaal Volksgezondheid van het en Sport agvoorzitter en voorzitter raad voor Ruimtelijk sgezondheid en Emancipatie in Den Haag bestuurder NIGZ a.i. tter ze NIEUWE KENNIS EN INZICHTEN 4. Ro-Ad Een leven lang gezond werken Ro-Ad BV heeft in samenwerking met IKEA Nederland beleid ontwikkeld om duurzame inzetbaarheid van niet alleen oudere medewerkers maar ook van alle andere leeftijdsgroepen te bevorderen. Het eigen initiatief en verantwoordelijkheid van de medewerkers staat in dit beleid centraal. IKEA Nederland faciliteert en ondersteunt de medewerkers in de keuzes gericht op ontwikkeling, gezondheid en work-life balance. Dik Roseboom, Directeur, arbeidsdeskundige en bedrijfskundige & Barteld Dijkman, arbeids & organisatieadviseur en bedrijfskundige 5. NIGZ Brug tussen onderzoek en praktijk, tussen landelijk en lokaal, tussen thema s en gezond leven Meer en meer wordt duidelijk dat het niet voldoende is om evidence based interventies op het terrein van gezondheidbevordering alleen maar te publiceren. Vertaling naar de uitvoeringspraktijk vereist investering op procesmatig vlak: draagvlak creëren, coalities vormen, besluitvorming organiseren, etc. Tijdens de workshop zal dit worden toegelicht aan de hand van een aantal concrete voorbeelden J.G.J. Huurman, arts M&G & directeur a.i. NIGZ 6. Lifelines, UMCG Lifelines als generator voor evidence based onderzoek & beleid Lifelines is een groot wetenschappelijk onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) dat minimaal dertig jaar de ontwikkeling in gezondheid volgt van liefst personen in Noord-Nederland. Het lifelines-onderzoek heeft als uitgangspunt de invloed van verschillende factoren en de manier waarop ze op elkaar inwerken over meerdere generaties tevolgen. Hier door zal kennis over en het inzicht in het ontstaan van ziekten vergroot worden en meer duidelijkheid komen over de vraag waardoor en hoe mensen op een gezonde manier ouder kunnen worden. Hierdoor wordt preventie beter en eerder mogelijk. Prof. dr. B.H.R. Wolffenbuttel, projectleider Lifelines CH 10. CZ actief in gezondheid Over de schutting... (on)mogelijkheden van vitale coalities Een speerpunt in het preventiebeleid van CZ is het opzetten van vitale coalities door samen met lokale partijen en met behulp van landelijke expertise netwerken te vormen. Het aanbod kan dan via een integrale aanpak worden versterkt. Doordat afstemming tussen gemeenten en zorgverzekeraars vaak ontbreekt, is er sprake van een inefficiënt gebruik van voorzieningen en projectfinanciering. Ook het uiteindelijke effect is lager, aangezien individueel gedrag en omgeving sterk met elkaar zijn verbonden. In de workshop wordt gezocht naar de (on) mogelijkheden van vitale coalities... Hoe kan de schutting worden afgebroken? Dr. Janneke Kaper, programma-manager Preventie 11. Wageningen Universiteit Project Smaaklessen: smaak en eten in het basisonderwijs In deze workshop maakt u kennis met Smaaklessen. Smaaklessen is een lesprogramma over voeding en voedsel voor alle groepen van het basisonderwijs. In dit programma gaat het over het proeven, ruiken, voelen, zien, oftewel het ervaren van eten. Tijdens deze workshop komen zowel de doelstellingen, de achtergrond als de uitvoer ter sprake en ervaart u tevens wat een Smaakles nu eigenlijk behelst. Hante Meester, projectleider Smaaklessen Wageningen Universiteit 12. NIVEL Hoe draagt de gezondheidzorg bij aan preventie? Enkele casestudies naar de bijdrage van de gezondheidszorg aan het preventiebeleid. Hierin zal ingegaan worden op de meest recente onderzoeksresultaten over de vraag wat de gezondheidszorg bijdraagt aan effectieve preventie. 16. ZonMw Succesvol vernieuwen Op grote schaal en in korte tijd aantoonbare en duurzame verbeteringen realiseren is een enorme uitdaging voor elke instelling. Een nog grotere uitdaging is om die innovatiekracht vast te houden voor de toekomst. Welke aanpassingen in de handelswijzen van leidinggevenden en professionals zijn hiervoor nodig? Welke aanpassingen in de structuur en cultuur van de zorginstelling zijn hiervoor nodig? Hoe pak je dit alles aan? Deze sessie gaat over de innovatiekracht die de verschillende landelijke kwaliteitsprogramma s bij ZonMw de afgelopen jaren veroorzaakt hebben in verschillende sectoren van de (volks)gezondheid en zorg. En hoe instellingen de kennis, methodieken en opgedane ervaringen inzetten om hun innovatiekracht te borgen op de werkvloer. 17. TNO Bedrijfsmatige opbrengsten van investeren in gezondheid en vitaliteit: resultaten van 4 praktijkstudies: parallelle belangen van gezondheid s - beleid op werk In de workshop zal aan de hand van de uitkomsten van het TNO onderzoek naar bedrijfskundige opbrengsten bij 4 koploperorganisaties (uitgevoerd in 2007 en 2008), een discussie gehouden worden over: 1) Het afstemmen van strategische bedrijfsdoelstellingen met gezondheidskundige activiteiten. (Hoe verloopt dit proces in de praktijk?) 2) De belangen van werkgevers en werknemers bij het ontwikkelen en monitoren van een gezondheidsbeleid Prof. dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot, Senior Adviseur en Onderzoeker TNO Kwaliteit van Leven- Arbeid 18. Verwey-Jonker Instituut Participatie en samenspel in preventie en gezondheid Het Verwey-Jonker Instituut wil met onderzoek bruggen slaan tussen het individuele gedrag en de sociale en fysieke omgeving en tussen zorg en preventie. Het instituut heeft een sturingsmodel ontwikkeld voor een samenhangende aanpak en een beter samenspel tussen de (lokale) overheid, organisaties en burgers en hun sociale verbanden. Dit sturingsmodel wordt in deze workshop uitgewerkt en toegelicht met een praktijkvoorbeeld: Big!Move en de GG/ZZ visie, welke gericht is op het versterken van gezondheid. Resultaten zijn zichtbaar op het niveau van deelnemer, professional en wijk. Mw. dr. K.P. van Vliet (Verwey-Jonker Instituut) & Mw. M.C. Aalders (Big!Move Institute) euwe Partnerships rof. dr. R.J. In t Veld M en hoogleraar bij Tranzo;. Gerard I.J.M. Zwetsloot, senior adviseur en onderzoeker blice health LUMC, senior epidemoloog GGD Den Haag land DE BORREL

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Vrijdagen 31 oktober, 7 & 14 November 2014 Utrecht (Hotel NH Utrecht) Doelgroepen leergang:

Nadere informatie

Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven

Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven Aanleiding voor de werkconferenties Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) brengt in het najaar van 2006 een tweede Preventienota

Nadere informatie

Handreiking Gezonde Gemeente. Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente

Handreiking Gezonde Gemeente. Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente Handreiking Gezonde Gemeente Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente Handreiking Gezonde Gemeente Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente In de digitale Handreiking Gezonde Gemeente op Loketgezondleven.nl

Nadere informatie

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant. Aangenaam kennis te maken

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant. Aangenaam kennis te maken Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Aangenaam kennis te maken Via dit overzicht laten wij u graag nader kennis maken met de medewerkers en activiteiten van de Academische Werkplaats Publieke

Nadere informatie

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces op lokaal en regionaal niveau

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces op lokaal en regionaal niveau Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces op lokaal en regionaal niveau Vrijdagen 1, 15 & 29 November 2013 Utrecht (Hotel NH Utrecht)

Nadere informatie

Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden

Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden Inleiding Gezondheid is het belangrijkste dat er is. Ook gemeenten hebben baat bij gezonde en actieve burgers. Ze participeren meer, zijn zelfredzamer,

Nadere informatie

JOGG HELLEVOETSLUIS 2014 2016

JOGG HELLEVOETSLUIS 2014 2016 JOGG HELLEVOETSLUIS 2014 2016 Afdeling Samenlevingszaken, november 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Achtergrond... 4 2.1. Gezondheidsbevordering... 4 2.2. Integrale aanpak... 4 3. Probleemstelling... 5

Nadere informatie

Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen.

Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen. Amersfoort, Bussum, Den Haag, 5 april 2007 Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen. Oproep aan de leden van de vaste commissie

Nadere informatie

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Ketenaanpak / netwerkaanpak actieve leefstijl De oplossing om meer mensen met een hoog gezondheidsrisico in beweging

Nadere informatie

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Aanleiding Fonds NutsOhra heeft met het programma Gezonde Toekomst Dichterbij de ambitie om de gezondheidsachterstanden

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Inspiratiedag Gezonde wijk 3 juni

Inspiratiedag Gezonde wijk 3 juni Inspiratiedag Gezonde wijk 3 juni Skyline Carnisse Antoinette van Rinsum Daphne Doorduijn Subsidie van ZonMw tot 2013 Wat wil het programma bereiken? De overstijgende programmatische doelen van het landelijke

Nadere informatie

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht akkoord stichting jongeren op gezond gewicht De stichting Jongeren Op Gezond Gewicht en haar partners verbinden zich met dit akkoord gezamenlijk, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, in de periode

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Meedoen, meedenken, meebeslissen

Meedoen, meedenken, meebeslissen Meedoen, meedenken, meebeslissen Participatie van allochtonen in gezondheidsbevordering De gezondheidssituatie van allochtonen is vaak slechter dan die van autochtone Nederlanders, maar ze worden minder

Nadere informatie

SAMENWERKEN. Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk. Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught

SAMENWERKEN. Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk. Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught SAMENWERKEN Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk Donderdag 18 april Hét symposium over

Nadere informatie

Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid. Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot

Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid. Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot Programma Workshop Eerste deel: Presentatie Visie op Gezond Ondernemen Een paar voorbeelden van

Nadere informatie

Convenant Vitaal Vechtdal

Convenant Vitaal Vechtdal Convenant Vitaal Vechtdal Partijen komen door gezamenlijke regionale inspanning tot een verbetering van de vitaliteit van de individuele burger door o.a. individuele gezondheidszorg te koppelen aan een

Nadere informatie

NEDERLANDS CONGRES Volksgezondheid 2012 VOLKSGEZONDHEID. 11 en 12 april 2012 VU medisch centrum Amsterdam

NEDERLANDS CONGRES Volksgezondheid 2012 VOLKSGEZONDHEID. 11 en 12 april 2012 VU medisch centrum Amsterdam NEDERLANDS CONGRES Volksgezondheid 2012 S A M E N I N V E S T E R E N I N G E Z O N D H E I D VOLKSGEZONDHEID 2 0 11 en 12 april 2012 VU medisch centrum Amsterdam Volksgezondheidsprijs 2011 Fikse korting

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Gezonde School. Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer

Gezonde School. Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer Gezonde School Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer Programma Workshop Wat is Gezonde School? Gezonde School Fryslân Handleiding Centrum Gezond Leven Gezonde School in het

Nadere informatie

2e Themasessie Gezondheid. September 2014

2e Themasessie Gezondheid. September 2014 2e Themasessie Gezondheid September 2014 Welkom bij 2 e themasessie Aanleiding Doelstelling Wie aanwezig? Locatie en coproductie Interactie Aan tafels en Digital Voting System In de browser intikken: www.klm.presenterswall.com

Nadere informatie

Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2011

Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2011 Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2011 Inleiding Voor u ligt het jaarplan van het Netwerk Ouderenzorg Haaglanden (NOH) voor 2011. Net als alle andere regio s in Nederland is ook in de regio Haaglanden

Nadere informatie

Bewegen in en om het onderwijs. Workshop 2 en 6 Leonie de Regt en Dave Schoonen

Bewegen in en om het onderwijs. Workshop 2 en 6 Leonie de Regt en Dave Schoonen Bewegen in en om het onderwijs Workshop 2 en 6 Leonie de Regt en Dave Schoonen Wat is scoolsport? Een aanpak waarmee de school werkt aan een gezonde en actieve leefstijl voor de leerlingen. Dit betekent

Nadere informatie

Groeien naar arbeidsparticipatie

Groeien naar arbeidsparticipatie Groeien naar arbeidsparticipatie Over praktijk en effectiviteit Prof. dr. Roland W.B. Blonk Agenda Even voorstellen Arbeidsparticipatie, reïntegratie en effectiviteit Kennisontwikkeling en kennisdeling:

Nadere informatie

Een gezonder Nederland VTV-2014. De Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. Nancy Hoeymans, Jeanne van Loon, Casper Schoemaker

Een gezonder Nederland VTV-2014. De Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. Nancy Hoeymans, Jeanne van Loon, Casper Schoemaker Een gezonder Nederland VTV-2014 Nancy Hoeymans, Jeanne van Loon, Casper Schoemaker, en vele anderen De Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 1 Nancy Hoeymans, Jeanne van Loon, Casper Schoemaker 24 juni

Nadere informatie

VOORWOORD. In deze brochure vindt u voorbeelden van projecten waarmee we een bijdrage leveren aan het oplossen van zorgvraagstukken.

VOORWOORD. In deze brochure vindt u voorbeelden van projecten waarmee we een bijdrage leveren aan het oplossen van zorgvraagstukken. VITALE WIJKEN 1 VOORWOORD Gemeenten en zorginstellingen krijgen andere taken rondom preventie, welzijn en zorg voor kwetsbare groepen. Naast de drie zorgtransities vinden demografische veranderingen plaats

Nadere informatie

Academische toerusting voor werken binnen de Openbare Gezondheid

Academische toerusting voor werken binnen de Openbare Gezondheid Academische toerusting voor werken binnen de Openbare Gezondheid ZonMw Programma Academische Werkplaatsen Dr. Marijke Janssens Utrecht, 15 juni 2006 Doel: het structureel versterken en verankeren van vraaggestuurde

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ D2D D2P D2D D2P D2D D2P P2D P2M P2D P2M P2D P2M

Zorginnovatie bij CZ D2D D2P D2D D2P D2D D2P P2D P2M P2D P2M P2D P2M Zorginnovatie bij CZ D2D D2P P2D P2M D2D D2P P2D P2M D2D D2P P2D P2M Durft u zich te onderscheiden? Dan zijn wij bijzonder geïnteresseerd in uw ideeën voor innovatie in de zorg! Het zijn woelige tijden

Nadere informatie

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015 Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland De aftrap Op heeft JSO met u de aftrap gegeven van het programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid- Holland. Het programma voorziet in

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. WPG / Ouderen. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport WPG / Ouderen

Regionale VTV 2011. WPG / Ouderen. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport WPG / Ouderen Regionale VTV 2011 WPG / Ouderen Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport WPG / Ouderen Auteurs: Drs. L. de Geus, GGD West-Brabant M. Spermon, GGD Brabant-Zuidoost

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.1145, d.d. 25 november 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sluiten samenwerkingsconvenant 'Veerkracht' in het kader van preventie van depressie bij ouderen in Leiden Zuidwest BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Voorbij de geraniums. Visiestuk over vitaliteit en vitaliteitscoaching. Paulien Vermunt, Philip Spinhoven en Rudi Westendorp

Voorbij de geraniums. Visiestuk over vitaliteit en vitaliteitscoaching. Paulien Vermunt, Philip Spinhoven en Rudi Westendorp Voorbij de geraniums Visiestuk over vitaliteit en vitaliteitscoaching Paulien Vermunt, Philip Spinhoven en Rudi Westendorp 14 maart 2014 Voorbij de geraniums Visiestuk vitaliteitsdenken en vitaliteitscoaching

Nadere informatie

Productblad. Vitaliteit. in beeld

Productblad. Vitaliteit. in beeld Productblad Vitaliteit in beeld onze expertise uw winst Waarom Bent u in gesprek met uw medewerkers over duurzame vitaliteit en inzetbaarheid? En wordt de eigen verantwoordelijkheid hierin benoemd en

Nadere informatie

WELKOM. Symposium Weert in Beweging maandag 24 februari 2014

WELKOM. Symposium Weert in Beweging maandag 24 februari 2014 WELKOM Symposium Weert in Beweging maandag 24 februari 2014 Agenda Bedrijven in Beweging Fact-sheet Medewerkers in Beweging Platform Weert in Beweging Werkgroep Bedrijven in Beweging Rol werkgever, ondernemer!

Nadere informatie

Samenwerken. kwaliteit

Samenwerken. kwaliteit Beter voorkomen Kwaliteitsprogramma preventie Samenwerken Doe mee met aan het landelijke kwaliteitsprogramma kwaliteit Samenwerken aan kwaliteit Het kwaliteitsprogramma Beter voorkomen heeft tot doel de

Nadere informatie

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1)

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1) Presentatie raad Wmo beleidsnota 2013-2016 Inleiding Ik presenteer u de Wmo beleidsnota voor de periode 2013-2016. De nota is in een turbulente tijd tot stand gekomen. Landelijk wijzigt het beleid bijna

Nadere informatie

Top Cursus Verontreinigde Bodems

Top Cursus Verontreinigde Bodems Verder kijken dan je werkveld breed is... cursusfolder Top Cursus Verontreinigde Bodems Actuele Beleidsontwikkelingen & Innovatieve Technologieën (MSc Level) Introductie Bodembeleid vormt een belangrijk

Nadere informatie

Driedaagse Leergang. Kennisintensieve beleidsontwikkeling

Driedaagse Leergang. Kennisintensieve beleidsontwikkeling Driedaagse Leergang Kennisintensieve beleidsontwikkeling 6, 13 en 20 juni 2014 Den Haag Doelstellingen en doelgroep De doelgroep bestaat uit beleidsmedewerkers/stafmedewerkers bij beleidsinstanties (nationaal,

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over het bericht Toename overgewicht in achterstandswijken (2015Z08832).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over het bericht Toename overgewicht in achterstandswijken (2015Z08832). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 3 februari 2010 van 19.30 uur tot 20.30 uur

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 3 februari 2010 van 19.30 uur tot 20.30 uur Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 3 februari 2010 van 19.30 uur tot 20.30 uur Aanwezigen: Dhr. R. van Lavieren, voorzitter Mw. M.J.H. Barra-Leenheer, PvdA Dhr. O. Yilmaz, PvdA Dhr. dr.ir.

Nadere informatie

Hoe is het Nederlandse preventiebeleid gestoeld op wetenschappelijke evidentie? VGE-NVTAG Congres/ 210510. Frederiek Mantingh Ministerie van VWS

Hoe is het Nederlandse preventiebeleid gestoeld op wetenschappelijke evidentie? VGE-NVTAG Congres/ 210510. Frederiek Mantingh Ministerie van VWS Hoe is het Nederlandse preventiebeleid gestoeld op wetenschappelijke evidentie? VGE-NVTAG Congres/ 210510 Frederiek Mantingh Ministerie van VWS Policy (To decide: Integrated knowledge) Knowledge (To integrate:

Nadere informatie

HOUTEN JOGG GEMEENTE. 2014 t/m 2017 X* K JOGG. Houten. w \ Jongeren Op Gezond Gewicht

HOUTEN JOGG GEMEENTE. 2014 t/m 2017 X* K JOGG. Houten. w \ Jongeren Op Gezond Gewicht HOUTEN JOGG GEMEENTE 2014 t/m 2017 X* K JOGG w \ Jongeren Op Gezond Gewicht Houten Juli 2014 Inhoud 1. inleiding 2. Context 3. Probleemstelling 4. Doelstelling 5. Oplossingen 5.1. Wat is JOGG? 5.2. Hoe

Nadere informatie

Wijkgericht werken: de Eerste Lijn Transformeert

Wijkgericht werken: de Eerste Lijn Transformeert 3e Landelijk Congres Eerste Lijn 2 november 2012 Wijkgericht werken: de Eerste Lijn Transformeert Locatie: Van der Valk Hotel, Almere Thema: Implementatie Wijkgericht werken Organisatie: In samenwerking

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Mondelinge presentatie of poster

Mondelinge presentatie of poster Mondelinge presentatie of poster 1 Mondelinge presentatie of posterpresentatie Heeft u een voorkeur voor een mondelinge of een posterpresentatie? Algemene informatie met betrekking tot mondelinge presentaties:

Nadere informatie

Verminderen van suïcidaliteit

Verminderen van suïcidaliteit Improving Mental Health by Sharing Knowledge Verminderen van suïcidaliteit Van beleidsadvies naar uitvoering Judith Blekman 11 mei 2010 De aanloop naar nieuw beleid Start buiten de overheid: Ivonne van

Nadere informatie

Collegevoorstel AANLEIDING BEOOGD EFFECT ARGUMENTEN

Collegevoorstel AANLEIDING BEOOGD EFFECT ARGUMENTEN Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4352414 Opsteller : mw. N. Koenen Telefoon : (033) 469 42 81 User-id : KOE2 Onderwerp Convenant Gezonde Scholen in Amersfoort Voorstel: Het Convenant Gezonde Scholen

Nadere informatie

Eerstelijn & gemeente(n)

Eerstelijn & gemeente(n) Programma tweedaagse workshop Eerstelijn & gemeente(n) Think global, act local Doelstellingen: Aan het eind van deze workshop bent u in staat om: Veranderingen in de AWBZ, WMO en jeugdzorg te duiden en

Nadere informatie

Jaarprogramma Duurzame Inzetbaarheid 2015

Jaarprogramma Duurzame Inzetbaarheid 2015 Jaarprogramma Duurzame Inzetbaarheid 2015 Transvorm Michiel van den Heuvel 1 1. Inleiding In 2014 hebben we weer diverse activiteiten uitgevoerd in kader van het programma Duurzame Inzetbaarheid. Niet

Nadere informatie

De verbinding van kansarm tot kansrijk in de gezonde wijk

De verbinding van kansarm tot kansrijk in de gezonde wijk De verbinding van kansarm tot kansrijk in de gezonde wijk Inspiratiedagen Gezonde Wijk: bestuurlijke ontmoeting Afspraken G4 Rijk (VWS WWI) Gegeven de gezondheidsproblematiek in aandachtswijken: De inwoners

Nadere informatie

Uitvoeringsplan gezondheid Schagen samen gezond

Uitvoeringsplan gezondheid Schagen samen gezond Uitvoeringsplan gezondheid Schagen samen gezond Schagen samen gezond Kaders uit beleidsnota: Definitie gezondheid: het vermogen om lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk optimaal te functioneren in

Nadere informatie

Bijlage 3. Samenwerking

Bijlage 3. Samenwerking Bijlage 3. Samenwerking RIVM, Handleiding Gezonde School Basisonderwijs, april 2010, Bijlage 3. Samenwerking 1 2 Bijlage 3. Samenwerking Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Doel 1.2 Theoretisch kader 1.3 Kernpunt

Nadere informatie

Wetenschap en praktijk: in co-creatie verbonden. Prof. dr. Petri Embregts

Wetenschap en praktijk: in co-creatie verbonden. Prof. dr. Petri Embregts Wetenschap en praktijk: in co-creatie verbonden Prof. dr. Petri Embregts Kwaliteit van zorg- en hulpverlening vindt in de meest wezenlijke vorm plaats in een betekenisvolle relatie tussen de cliënt en

Nadere informatie

GGD en preventie overgewicht

GGD en preventie overgewicht GGD en preventie overgewicht Seminar Gesunde Kinder in Gesunden Kommunen Esther Hendriks Zeddam 2 april Kennismaking met de GGD Gemeentelijke dienst -29 gemeenten -ca. 1miljoen inwoners Wettelijke basis

Nadere informatie

Congres Richtlijn Niet-aangeboren Hersenletsel en Arbeidsparticipatie

Congres Richtlijn Niet-aangeboren Hersenletsel en Arbeidsparticipatie Congres Richtlijn Niet-aangeboren Hersenletsel en Arbeidsparticipatie Academisch Medisch Centrum, Amsterdam 16 februari 2012 Ieder jaar weer wordt een grote groep werknemers getroffen door niet aangeboren

Nadere informatie

Onze invitatie beoogd een stimulatie van integrale participatie binnen de ministerieel aangedragen kaders voor het pilotproject Lokaal Actief.

Onze invitatie beoogd een stimulatie van integrale participatie binnen de ministerieel aangedragen kaders voor het pilotproject Lokaal Actief. Onze invitatie beoogd een stimulatie van integrale participatie binnen de ministerieel aangedragen kaders voor het pilotproject Lokaal Actief. Bullshit bingo Eerste woord. Š Tweede woord Š Derde woord.

Nadere informatie

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes masterclass contextueel leiderschap Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes Masterclass Contextueel leiderschap Veel leidinggevenden

Nadere informatie

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Sittard-Geleen Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk

Nadere informatie

Congres 18 juni 2014 09.30-16.30 uur. Vitaal verbinden. Extramuralisering: wonen, zorg en wel zijn in de wijk. Rijtuigenloods Amersfoort

Congres 18 juni 2014 09.30-16.30 uur. Vitaal verbinden. Extramuralisering: wonen, zorg en wel zijn in de wijk. Rijtuigenloods Amersfoort Congres 18 juni 2014 09.30-16.30 uur Vitaal verbinden Extramuralisering: wonen, zorg en wel zijn in de wijk Rijtuigenloods Amersfoort In de komende tijd gaat er veel veranderen in de zorg. Vooral de aanpassingen

Nadere informatie

Wetenschap en praktijk: door co-creatie verbonden. Petri Embregts

Wetenschap en praktijk: door co-creatie verbonden. Petri Embregts Wetenschap en praktijk: door co-creatie verbonden Petri Embregts 11 april 2013 Kwaliteit van zorg- en hulpverlening vindt in de meest wezenlijke vorm plaats in een betekenisvolle relatie tussen de cliënt

Nadere informatie

Gezondheid dichtbij! De landelijke gezondheidsnota onder de loep. Verslag van bijeenkomst VNG en GGD Nederland over de kabinetsplannen 27 juni 2011

Gezondheid dichtbij! De landelijke gezondheidsnota onder de loep. Verslag van bijeenkomst VNG en GGD Nederland over de kabinetsplannen 27 juni 2011 Gezondheid dichtbij! De landelijke gezondheidsnota onder de loep Verslag van bijeenkomst VNG en GGD Nederland over de kabinetsplannen 27 juni 2011 Kernpunten uit de landelijke nota, inleiding Lejo vd Heiden,

Nadere informatie

Focus op gedrag & gezondheid

Focus op gedrag & gezondheid Focus op gedrag & gezondheid Twentse Expertmeeting Gezonde Leefstijl 7 februari 2011 Pascale Voermans, Menzis Inhoud Even voorstellen De meningen in Nederland Menzis & preventie Missie & Strategie Activiteiten

Nadere informatie

CHECKLIST. Waar staat onze gemeente met de integrale aanpak?

CHECKLIST. Waar staat onze gemeente met de integrale aanpak? CHECKLIST Waar staat onze gemeente met de integrale aanpak? Waar staat onze gemeente met de integrale aanpak? Vele factoren hebben invloed op de gezondheid van mensen met lagere inkomens en een lage opleiding,

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Uw kenmerk : Bijlagen : Geachte minister, In de uitwerking van het coalitieakkoord is voor de Gezondheidsraad een taakstelling

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting 9

Samenvatting. Samenvatting 9 Samenvatting Sinds de introductie in 2001 van lectoraten in het Nederlandse hoger beroepsonderwijs wordt aan hogescholen steeds meer gezondheidsonderzoek uitgevoerd. De verwachting is dat dit niet alleen

Nadere informatie

OTB PLATFORM31 WOONCONGRES 2014

OTB PLATFORM31 WOONCONGRES 2014 Betaalbaarheid van het wonen OTB PLATFORM31 WOONCONGRES 2014 12 NOVEMBER HAAGSE HOGESCHOOL, DEN HAAG Mariette Carstens / Hollandse Hoogte OTB Platform31 Wooncongres 2014 Betaalbaarheid van het wonen 12

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Innovatie in de Zorg en in de farmacie

Innovatie in de Zorg en in de farmacie Innovatie in de Zorg en in de farmacie niets nieuws onder de horizon, wel bitter noodzakelijk Patrick Edgar Senior Manager Zorginkoop Is innovatie in de zorg nodig? Het gaat toch goed? Nederlanders leven

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

e-arbo HumanCapitalCare Organisaties en werknemers

e-arbo HumanCapitalCare Organisaties en werknemers e-arbo HumanCapitalCare HumanCapitalCare wil werkgevers en werknemers ondersteunen en adviseren op het gebied van arbeid, vitaliteit en gezondheid. Omdat energieke en productieve medewerkers de motor zijn

Nadere informatie

Leergang bve 2015. Programma

Leergang bve 2015. Programma Leergang bve 2015 Programma Dinsdag 21 april 2015, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2015 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

Succesvol Conflicten Oplossen

Succesvol Conflicten Oplossen Eendaagse Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Vergroot uw effectiviteit in het hanteren van conflicten Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Conflicten op de werkvloer zijn lastig maar ze horen erbij.

Nadere informatie

HealthValley. where health & innovation meet. Succesvol innoveren in de zorg

HealthValley. where health & innovation meet. Succesvol innoveren in de zorg HealthValley where health & innovation meet Succesvol innoveren in de zorg 1 Succesvol innoveren in de zorg Health Valley Health Valley is een netwerk van bedrijven, overheden, kennis- en zorginstellingen

Nadere informatie

Functioneel meten en vakmanschap www.divosa.nl

Functioneel meten en vakmanschap www.divosa.nl De sociale dienst als lerende organisatie Functioneel meten en vakmanschap www.divosa.nl De sociale dienst als lerende organisatie Functioneel meten en vakmanschap Prof. dr. Roland Blonk, Chris Goosen

Nadere informatie

Introductie Methoden Bevindingen

Introductie Methoden Bevindingen 2 Introductie De introductie van e-health in de gezondheidszorg neemt een vlucht, maar de baten worden onvoldoende benut. In de politieke en maatschappelijke discussie over de houdbaarheid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

Nieuwe wegen naar ondernemerschap

Nieuwe wegen naar ondernemerschap Nieuwe wegen naar ondernemerschap Uitnodiging Slotsymposium NTN Ondernemerschap Maandag 21 maart 2005 14.00 18.00 uur Madurodam George Maduroplein 1 Den Haag Voor wie Beleidsmakers op het terrein van ondernemerschap,

Nadere informatie

Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door: Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door: OVER DE SPREKERS Paul Epping is secretaris van STIPOIZ en al jarenlang betrokken bij vele innovaties in de zorg Martin Boekholdt is bijzonder hoogleraar

Nadere informatie

WETENSCHAP: NOODZAKELIJK VOOR TOPZORG?! Symposium ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van het UKON

WETENSCHAP: NOODZAKELIJK VOOR TOPZORG?! Symposium ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van het UKON WETENSCHAP: NOODZAKELIJK VOOR TOPZORG?! Symposium ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van het UKON 1 november 2013 Toelichting De ouderenzorg is actueler dan ooit. Het kabinet zet in op een verdere

Nadere informatie

Preventieve interventies Effectief tijdig ingrijpen bij risicojongeren

Preventieve interventies Effectief tijdig ingrijpen bij risicojongeren Preventieve interventies Effectief tijdig ingrijpen bij risicojongeren De laatste inzichten in de preventie van jeugdcriminaliteit Programma Ochtendprogramma Voor het ochtendprogramma in de Grote Zaal

Nadere informatie

Zonder procesgerichte aanpak geen duurzame resultaten!

Zonder procesgerichte aanpak geen duurzame resultaten! Zonder procesgerichte aanpak geen duurzame resultaten! WORKSHOP VOOR GEMEENTEN 11 DECEMBER 2014 Waarom een procesgerichte aanpak? Aanpak gezondheidsachterstanden is geen project maar een langdurig proces..

Nadere informatie

Samenspel in ruimte Symposium voor gemeenten, corporaties en zorgorganisaties 29 oktober 2009

Samenspel in ruimte Symposium voor gemeenten, corporaties en zorgorganisaties 29 oktober 2009 De Gezonde Wijk J.F. Kennedylaan 100 3741 EH Baarn Postbus 168 3740 AD Baarn T 31 (0)35 543 43 43 F 31 (0)35 543 43 44 E info@atosborne.nl Kijk op onze website voor meer informatie: www.atosborne.nl Samenspel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend Datum: 24-03-15 Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant Status Oordeelvormend Voorstel 1. Kennis nemen van de voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant zoals opgesteld door het GGD-Dagelijks

Nadere informatie

Opleiden voor een gezonde start van de carrière?!

Opleiden voor een gezonde start van de carrière?! Opleiden voor een gezonde start van de carrière?! Hoeveel studenten in het mbo ontbijten niet? Hoeveel studenten in het mbo ontbijten niet? Maatschappelijke urgentie Maatschappelijke urgentie Overgewicht

Nadere informatie

FACTSHEET JOGG JULI 2012

FACTSHEET JOGG JULI 2012 FACTSHEET JOGG JULI 2012 Convenant Gezond Gewicht en deelconvenant JOGG Het Convenant Gezond Gewicht is een uniek samenwerkingsverband van in totaal 27 partijen afkomstig van (rijks- en lokale) overheden,

Nadere informatie

Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011

Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011 Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011 Patiënten en zorgverleners willen bereiken dat in Nederland de kwaliteit van de zorg aan mensen met hart- en vaatziekten verbetert

Nadere informatie

Sport en bewegen in Vaals

Sport en bewegen in Vaals Sport en bewegen in Vaals Sport- en beweegprogramma 2015-2020 Van visie naar activiteiten Netwerk Gezond Leven Donderdag 6 november 2014 Waarom een sport- en beweegprogramma? Strategische Visie 2020 Bestuursopdracht

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Stein Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie

Betere zorg met minder kosten. Vitaal Vechtdal. 17 september 2015 Congres proeftuinen VWS

Betere zorg met minder kosten. Vitaal Vechtdal. 17 september 2015 Congres proeftuinen VWS Betere zorg met minder kosten. Vitaal Vechtdal 17 september 2015 Congres proeftuinen VWS 1 Armoede te lijf met Ommen Samen Sterk 2 Druk op de gemeenschap Burger is op zoek naar overzicht en grip Instituties

Nadere informatie

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Opleiden voor Public Health Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Public Health = alles wat we doen om de volksgezondheid te verbeteren Cellen > individuen -> maatschappij Preventie Effectiviteit

Nadere informatie

Van inzicht naar actie. Vitaliteitvoordezorg.nl. Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ!

Van inzicht naar actie. Vitaliteitvoordezorg.nl. Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ! Vitaliteit voor de zorg 3 Vitaliteitvoordezorg.nl Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ! Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers Van inzicht naar actie Veel zorginstellingen

Nadere informatie

Investeren in gezondheid Een gezonde investering! Symposium voor Leidinggevenden IZA Bedrijfszorg 27-03-2013

Investeren in gezondheid Een gezonde investering! Symposium voor Leidinggevenden IZA Bedrijfszorg 27-03-2013 1 Investeren in gezondheid Een gezonde investering! Symposium voor Leidinggevenden IZA Bedrijfszorg 27-03-2013 2 Bevorderen van de gezondheid, inzetbaarheid en productiviteit van medewerkers 4 werkmaatschappijen

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

Academische werkplaats Publieke Gezondheid: doelen en mogelijkheden

Academische werkplaats Publieke Gezondheid: doelen en mogelijkheden Academische werkplaats Publieke Gezondheid: doelen en mogelijkheden Barend Middelkoop GGD Den Haag, afdeling Epidemiologie LUMC, afdeling Public health en Eerstelijnsgeneeskunde Opbouw van deze presentatie

Nadere informatie