PARTICIPERENDE ORGANISATIES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PARTICIPERENDE ORGANISATIES"

Transcriptie

1 PARTICIPERENDE ORGANISATIES De volgende organisaties zijn inhoudelijk betrokken bij de Kennismarkt voor Onderzoek & Beleid aangaande het thema Gezondheid & Preventie : Samenwerken aan gezondheid Ons land staat voor een belangrijke maatschappelijke opgave: zorgen dat de Nederlandse bevolking gezond kan zijn én kan blijven. Het ministerie van VWS speelt daarbij een grote rol, vanuit zijn sturende taak in de (publieke) gezondheid. Maar VWS doet het niet alleen en kan het ook niet alleen doen. Op verschillende niveaus hebben uiteenlopende maatschappelijke partijen zoals gemeenten, het bedrijfsleven, zorgverzekeraars, scholen en zorgaanbieders op hun manier last van problemen op het terrein van de volksgezondheid. Zij zijn dus ook allemaal potentiële partners in preventie. De uitdaging is om op elkaar aan te sluiten en elkaar wederzijds versterken. Allerlei actoren in wetenschap en praktijk helpen mee. Want samen werken aan gezondheid: het werkt! Leven van het land, geven om natuur Het platteland levert ons voedsel. Het is ook natuur en landschap en de basis van een groene economie. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt aan de balans tussen al die elementen. Daarbij betrekken we burgers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en bestuurders. Met respect voor mens, dier en omgeving zorgen we samen met hen voor gezond voedsel. Voor waardevolle natuur en een mooi landschap waarvan iedereen ook in de toekomst kan genieten. En voor een sterke agrarische economie die internationaal succesvol is. We doen dat door vernieuwing te stimuleren. En door financiële ondersteuning te bieden, richting te geven, regels te stellen en toezicht te houden. Voor velen is LNV een onverwachte partner in preventie. Maar vanuit haar verantwoordelijkheid voor voedsel, natuur en landschap kan LNV bijdragen aan het voorkomen van een zorgvraag. Door mensen te stimuleren tot gezond voedingsgedrag, hen aan te zetten tot (meer) bewegen in de natuur en door nieuwe zorgconcepten, zoals zorglandbouw, te ondersteunen. ZonMw: de Nederlandse Organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie ZonMw werkt aan de verbetering van preventie, zorg en gezondheid door het stimuleren en financieren van onderzoek, ontwikkeling en implementatie. Ons werkgebied ligt op het snijvlak van gezondheidsonderzoek, beleid en zorginnovatie. Over preventie... Sinds tien jaar draagt ZonMw met haar preventieprogramma bij aan de kwaliteit van de preventieve gezondheidszorg en gezondheidsbevordering in ons land. Door onderzoek, praktijk en beleid met elkaar te verbinden, groeit een preventie-infrastructuur, waarin op (kosten)effectieve wijze interventies kunnen worden uitgevoerd die burgers beschermen tegen gezondheidsrisico s en/of hen helpen kiezen voor een gezonde leefstijl. Netwerken Sociale Initiatieven Zuid-Holland, kortweg NSI Zuid-Holland, is een kennisnetwerk over sociaal beleid waarin kennis wordt gehaald, gebracht, gedeeld en ontwikkeld. Door personen en organisaties met elkaar in contact te brengen worden ideeën uitgewisseld en kennis gedeeld.kennis hergebruiken vraagt om een professionele benadering en kan alleen succesvol zijn als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Rond het thema Gezondheid & Preventie wordt samengewerkt met Sportservice Zuid-Holland, een organisatie met expertise in alle mogelijke aspecten van sportbeleid. Onder de titel Hergebruik van Kennis: Bewegen als Preventie wordt bij deze kennismarkt de organisatiemethode Beweegmanagement belicht. De structurele samenwerking die door beweegmanagement bevorderd wordt, waarbij partners binnen de driehoek buurt, onderwijs en sport (BOS) gebruikmaken van elkaars kennis, ervaring en faciliteiten, leidt ertoe dat de jeugd meer en kwalitatief beter gaat sporten en bewegen. Natuurlijk: gezond! Natúúrlijk wil iedereen gezond zijn! Een goede gezondheid zorgt ervoor dat je mee kunt doen aan activiteiten thuis, op school, het werk en in de wijk. Veel inwoners van onze stad Den Haag voelen zich geestelijk en lichamelijk gezond en kennen de weg naar hulp als het nodig is. Maar sommige Hagenaars hebben minder kans op een gezond leven. De gemeente Den Haag wil graag dat álle Hagenaars gezond zijn en blijven. En dat vraagt om actie! Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn & Sport Meer informatie: Ministerie voor Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit Meer informatie: ZonMw: de Nederlandse Organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie Meer informatie: NSI Zuid Holland: Netwerk Sociale Initiatieven Meer informatie: Gemeente Den Haag Meer informatie: Gezondheidsachterstanden terugdringen kan alleen sámen met de Hagenaars en professionals. Zij weten goed wat er speelt in de wijk en welke oplossingen het beste passen bij hun achtergrond en dagelijkse leefsituatie. Daarnaast investeren we in onderzoek naar de gezondheidssituatie van Hagenaars en het delen van kennis met de partners in stad en land. Samen kunnen we echt iets doen voor mensen met sociaal-economische gezondheidsachterstand. De mens staat centraal. Zo werken we de komende jaren samen aan een Natuurlijk: gezond Den Haag!

2 Datum: Donderdag 9 oktober 2008 ALGEMENE INFORMATIE Locatie: Organisatie: Aanmelding: Kosten: Betaling: Annulering: Museum voor Communicatie te Den Haag De Kennismarkt is een initiatief van het Netwerk voor Publieke Onderzoeksprogrammering. Het NPO is tevens verantwoordelijk voor het programma en de organisatie. Het management van het NPO wordt gevoerd door Science Alliance. U kunt zich aanmelden door de bijgaande inschrijfkaart per post of per fax naar het NPO te zenden. Na ontvangst van uw inschrijfkaart ontvangt u een bevestiging van deelname en een routebeschrijving. Kosten voor deelname aan de Kennismarkt bedragen 95,-. Leden van het NPO nemen gratis deel. In dit bedrag zijn inbegrepen een lunch en afsluitende borrel. Alle genoemde bedragen zijn exclusief 19% BTW. Betaling dient vóóraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging en routebeschrijving. Indien u onverhoopt verhinderd bent de kennismarkt bij te wonen, is het toegestaan een vervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits de naam van de vervanger vóór aanvang van de bijeenkomst aan het NPO wordt doorgegeven. Annulering is mogelijk tot 1 oktober Bij annulering vóór deze datum wordt 35,- administratiekosten in rekening gebracht. Vanaf 1 oktober 2008 is het volledige inschrijfgeld verschuldigd CONTACT Programmering en inhoudelijk projectmanagement Dhr. S.G.M Löwik MSc, Projectmanager Koninginnegracht AB Den Haag Tel: (0) Fax: (0) Website: publiekonderzoek.nl Conferencemanagement Mevr. A.C. van Niekerk, Conferencemanager Koninginnegracht AB Den Haag Tel: (0) Fax: (0) Website: Netwerk Voor Publieke Onderzoeksprogrammering

3 Partners in Preventie De Kennismarkt voor Onderzoek & Beleid Donderdag 9 oktober 2008 Museum voor Communicatie Den Haag Voor Beleidsmakers bij Rijk, Provincies, Gemeenten, Zorgsinstellingen en Zorgverzekeraars Voor Onderzoekers binnen Publieke en Private Kennisinstellingen & Voor Professionals uit de Praktijk Netwerk Voor Publieke Onderzoeksprogrammering

4 EFFECTIEF DELEN VAN KENNIS De Kennismarkt voor Onderzoek & Beleid is ontstaan vanuit de overtuiging dat kennis de enige stof is die zich verrijkt door het te delen. De bereidheid hiertoe is vaak wel aanwezig; de methoden zijn echter niet altijd toereikend. De juiste mensen moeten op de meest effectieve wijze bijeen worden gebracht en dit is niet eenvoudig. Kennis zit namelijk overal: bij beleidsmakers op diverse niveaus, bij planbureaus, universiteiten, hogescholen, zorginstellingen, technologische instituten en private organisaties. Een marktplaats kan vraag en aanbod van deze kennis bijeen brengen. Deze gedachte vormt de basis voor de Kennismarkt voor Onderzoek & Beleid. De Kennismarkt is ontwikkeld om nieuwe en bestaande kennis effectiever te organiseren door kennisaanbod en beleidsvragen te delen vanuit het besef dat u, als gebruiker van kennis, daar zelf beter van wordt. Vanuit het Museum voor Communicatie te Den Haag zal de Kennismarkt zich richten op een onderwerp waar vele kennisinstellingen, zorginstellingen en beleidsmakers op (inter)nationaal, regionaal en lokaal niveau actief bij betrokken zijn, te weten Gezondheid & Preventie. NEEM KENNIS VAN NIEUWE FEITEN, VISIES EN BELEID De stijging van de gemiddelde levensverwachting van de Nederlander en het aantal jaren dat we in goede gezondheid mogen leven blijft achter in vergelijking met andere Europese landen. De belangrijkste oorzaak voor de geringe stijging vormt ongezond gedrag. Met bijvoorbeeld een zorgelijk snelle stijging van het aantal mensen met overgewicht, kinderen in het bijzonder, als gevolg. De conclusie luidt dan ook onder andere dat Nederlanders te veel roken, te veel alcohol nuttigen en te zwaar aan het worden zijn. Het ongezonde gedrag van mensen is dan ook voor de helft debet aan de totale ziektelast. Logischerwijs heeft dit enorme consequenties voor de toekomstige vitaliteit van Nederland. Het thema Gezondheid & Preventie speelt dan ook een grote rol in huidige en toekomstige (beleids)onderzoeken, beleidsagenda s en politiekbestuurlijke besluitvorming. In parallelle sessies zullen aanbieders van en vragers naar kennis zich binnen specifieke subthema s presenteren. Tijdens deze workshops zal er uitgebreid worden ingegaan op de huidige en toekomstige onderzoeksagenda s, actuele beleidsvragen en afgeronde onderzoeken en succesvolle praktijkvoorbeelden. Het geheel aan workshops wordt omlijst door twee plenaire sessies waarin vanuit het thema partners in preventie gekeken wordt naar de beleids- en onderzoeksagenda s voor de toekomst PARTNERS IN PREVENTIE Gezondheid & Preventie is niet alleen een thema waar verschillende partijen mee werken, maar ook een thema dat gekenmerkt wordt door de noodzaak tot samenwerking tussen deze verschillende partijen. Het thema overschrijdt de grenzen van organisaties en thema s als werk, wijk, school en gezonde leefomgeving en bereikt daardoor het hoogste rendement wanneer partijen zich daarvoor samen inspannen. De afsluitende plenaire sessie zal daarom in het teken staan van mogelijke nieuwe partnerships binnen Gezondheid & Preventie. Doormiddel van drie panels, waarin kennisinstellingen, de overheid en de praktijk vertegenwoordigd zullen zijn, zal een discussie op gang gebracht worden waarbij stimulatie van nieuwe samenwerkingsverbanden centraal staat. Zo zal bijvoorbeeld aandacht worden besteed aan het creatief inzetten van bestaande financiële middelen, waardoor onderzoeksfinanciering gematcht wordt met het onderzoeksaanbod. Maar zo ook aan nieuwe mogelijkheden voor samenwerking binnen preventief zorgonderzoek tussen verschillende partijen.

5 Programma Kennismarkt voor On 9.30u Kennis delen tussen O 9.30u Opening door ir. J.I.M. de Goeij, Directe Ministerie van Volkgezondheid, Welzijn 9.45u Inleiding door prof. dr. R.J. In t Veld, D Milieu en Natuur Onderzoek (RMNO) 10.00u B. van Alphen, Wethouder Welzijn, Volk Gemeente en 1e lijn: partners in preventie 10.15u J.G.J. Huurman, Arts M&G & Directeur 10.30u Discussie onder leiding van de dagvoorzi 10.45u Pau ACTUELE BELEIDSVRAAGSTUKKEN INTERMEDIAIRS Ministerie van VWS 2. Staatsbosbeheer 3. NSI Zuid Holland Een jaar na de preventievisie, resultaten en uitdagingen Op 24 september heeft minister Klink de kaderbrief Visie op gezondheid en preventie, naar de Kamer gestuurd. Met deze visie zet hij de agenda voor het gezondheidsbeleid voor de komende jaren. Inzet van deze workshop is hoe we er voor kunnen zorgen dat de huidige aandacht voor preventie en gezondheid verduurzaamd wordt en hoe alle partijen kunnen bijdragen aan de uitwerking van de visie. Ook zal ingegaan worden op de vraag wat er een jaar na het verschijnen van de visie als successen geboekstaafd kan worden en voor welke uitdagingen we nu staan. Lejo van der Heiden, Programmaleider Preventie Programma Team Natuurlijke kansen in gezondheid: Project Natuur sprong Bewegen en buiten spelen staan hoog op de beleids agenda s van lokale en landelijke politiek. Deze belangstelling is te danken aan een aantal ontwikkelingen: 1) de teruglopende mogelijkheden voor kinderen om buiten te spelen, 2) het probleem van overgewicht groeit zichtbaar en 3) kinderen hebben steeds minder binding met de natuur. Aangezien spelen in de natuur voor kinderen positief bijdraagt aan bovenstaande ontwikkelingen, heeft Staatbosbeheer in samenwerking met Jantje Beton en het NISB een beweegprogramma op touw gezet om een betere gezondheid te garanderen. Erna van der Wiel & John van den Berg Hergebruik van kennis: Bewegen als preventie De workshop geeft voorbeelden van succesvolle interventies zodat gezondheidsproblemen op latere leeftijd worden voorkomen. Kennis hergebruiken vraagt een professionele benadering. NSI en Sportservice laten zien dat duurzaam kennis delen effectief is en tot resultaten leidt. Marijke Houben NSI Zuid-Holland, workshopleiding; Joeri Wiegel NSI Zuid-Holland, Hergebruik van kennis & Ton Friederichs Sportservice Zuid-Holland, Praktijkvoorbeelden Ministerie van VWS 8. Gemeente Den Haag Sociaal-economische gezondheidsachter standen Een van de doelstellingen van het Coalitieakkoord is minder grote verschillen in levensverwachting op basis van sociaal-economische achtergronden. Instrument daarvoor is een effectief preventiebeleid. Een opgave daarbij is om ook de groepen die niet of minder bij de gezondheidsgroei van de afgelopen jaren zijn aangesloten, alsnog een tempoversnelling te laten maken. Deze groep vraagt daarom een meer aanbodgerichte benadering, die bestaat uit een toegesneden aanbod (coaching, begeleiding e.d.) waarbij ook de partijen die belang hebben bij minder ongezondheid (zoals de werkgever, de school, de gemeente) een handje helpen. Flip van Sloten, Lid Preventie Programma Team GGD en 1e lijn: Partners in preventie Om de gezondheid van de Haagse burger te beïnvloeden zijn activiteiten op velerlei terreinen noodzakelijk. De 1e lijn heeft een belangrijke taak op het gebied van gezondheidsbevordering. Maar ook sociale, economische en fysieke omstandigheden beïnvloeden de gezondheid, het taakgebied van onder ander de gemeente. Samenwerking tussen 1e lijn en de gemeente is dus essentieel. Een van de voorbeelden van deze samenwerking is een nieuwe stichting waar projecten op het snijvlak van preventie en curatie zijn ondergebracht (bijvoorbeeld allochtone zorgconsulenten, bewegen op recept, vertrouwenspersonen). Workshop verzorgd door de Gemeente Den Haag & Stichting Preventie en Curatie u LUN 9. ZonMw Actief schakelen tussen Praktijk, Beleid en Wetenschap ZonMw is als intermediair een actieve schakel tussen praktijk, beleid en wetenschap. Een van de manieren waarop zij dat doet is door het instellen van zogenaamde Academische Werkplaatsen. Inmiddels een succesvolle formule waarin in verschillende werkplaatsen actief tussen praktijk, beleid en wetenschap wordt geschakeld en samengewerkt. Tijdens deze sessie worden vanuit verschillende Academische Werkplaatsen praktijkvoorbeelden gepresenteerd over hoe gewerkt wordt aan: 1) -maatschappelijke toepassing van wetenschappelijk onderzoek, 2) een goede (betere) onderbouwing van (volks)gezondheidsbeleid, 3) inzicht in wat wel en niet werkt in de praktijk GGD Amsterdam 14. Raad Landelijk Gebied 15. Centrum Gezond Leven Preventief verbinden: de aanpak in Amsterdam Het besef dat intersectorale samenwerking noodzakelijk is om gezondheidsachterstanden aan te pakken, vertaalt zich steeds meer naar de uitvoeringspraktijk. Zo wordt in Amsterdam het bevorderen van een gezonde leefstijl nu gezamenlijk opgepakt vanuit verschillende sectoren. Ook de samenwerking met de 1e lijn gezondheidszorg en de preferente zorgverzekeraar krijgt hierbij concrete vorm. De rol van de gemeente als regisseur wordt hierbij extra. De discussie richt zich daarom op de manier waarop een gemeente de partners in preventie optimaal kan betrekken om het beste resultaat te bereiken. Prof. dr. A. Verhoeff, hoofd cluster Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering (EDG) & Drs. A. Acda beleidsadviseur volksgezondheid EDG Ervaringen met de planmatige inzet van natuur voor preventie De positieve invloed van natuur op gezondheid is maatschappelijk geaccepteerd, maar niet overal even beschikbaar, bereikbaar en bruikbaar als middel tot preventieve gezondheidszorg. Aanbod aan natuur sluit niet altijd aan op vraag vanuit gezondheid en preventie. Analyses van de vraag naar preventie en het aanbod aan natuur kunnen helpen bij de ruimtelijke inrichting en het beheer van de groene directe leefomgeving, natuurgebieden en agrarisch cultuurlandschap. De centrale vraag is in hoeverre partijen uit de gezondheids-, natuur en r.o.-sector de behoefte hebben én in staat zijn elkaar te vinden in een vraag-aanbod-analyse. Dr. B.H. van Leeuwen, Plv. secretaris van de RLG Op weg naar meer effectiviteit in gezondheidsbevordering In deze workshop is er aandacht voor - de wijze waarop leefstijl interventies beoordeeld worden op effectiviteit en kwaliteit - welke criteria deelnemers van belang vinden voor het maken van een keuze van interventies - op welke wijze effectiviteit in gezondheidsbevordering gestimuleerd kan worden. Mw. Djoeke van Dale, senior adviseur Centrum voor Gezond Leven, RIVM 16.00u Vormgeving van Ni 16.00u Afsluitende discussie & partnering o.l.v. P Kennisinstelling: Prof. Dr. J.A.M van Oers, hoofd VTV RIV Henk. J. Smid, directeur ZonMw; Prof. Dr TNO Kwaliteit van Leven-Arbeid Overheid: Prof. Dr. B.J.C. Middelkoop, hoogleraar pu Praktijk: Vertegenwoordiger Zorgverzekeraars Neder 17.00u AFSLUITEN

6 derzoek & Beleid 9 oktober 2008 nderzoek & Beleid ur-generaal Volksgezondheid van het en Sport agvoorzitter en voorzitter raad voor Ruimtelijk sgezondheid en Emancipatie in Den Haag bestuurder NIGZ a.i. tter ze NIEUWE KENNIS EN INZICHTEN 4. Ro-Ad Een leven lang gezond werken Ro-Ad BV heeft in samenwerking met IKEA Nederland beleid ontwikkeld om duurzame inzetbaarheid van niet alleen oudere medewerkers maar ook van alle andere leeftijdsgroepen te bevorderen. Het eigen initiatief en verantwoordelijkheid van de medewerkers staat in dit beleid centraal. IKEA Nederland faciliteert en ondersteunt de medewerkers in de keuzes gericht op ontwikkeling, gezondheid en work-life balance. Dik Roseboom, Directeur, arbeidsdeskundige en bedrijfskundige & Barteld Dijkman, arbeids & organisatieadviseur en bedrijfskundige 5. NIGZ Brug tussen onderzoek en praktijk, tussen landelijk en lokaal, tussen thema s en gezond leven Meer en meer wordt duidelijk dat het niet voldoende is om evidence based interventies op het terrein van gezondheidbevordering alleen maar te publiceren. Vertaling naar de uitvoeringspraktijk vereist investering op procesmatig vlak: draagvlak creëren, coalities vormen, besluitvorming organiseren, etc. Tijdens de workshop zal dit worden toegelicht aan de hand van een aantal concrete voorbeelden J.G.J. Huurman, arts M&G & directeur a.i. NIGZ 6. Lifelines, UMCG Lifelines als generator voor evidence based onderzoek & beleid Lifelines is een groot wetenschappelijk onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) dat minimaal dertig jaar de ontwikkeling in gezondheid volgt van liefst personen in Noord-Nederland. Het lifelines-onderzoek heeft als uitgangspunt de invloed van verschillende factoren en de manier waarop ze op elkaar inwerken over meerdere generaties tevolgen. Hier door zal kennis over en het inzicht in het ontstaan van ziekten vergroot worden en meer duidelijkheid komen over de vraag waardoor en hoe mensen op een gezonde manier ouder kunnen worden. Hierdoor wordt preventie beter en eerder mogelijk. Prof. dr. B.H.R. Wolffenbuttel, projectleider Lifelines CH 10. CZ actief in gezondheid Over de schutting... (on)mogelijkheden van vitale coalities Een speerpunt in het preventiebeleid van CZ is het opzetten van vitale coalities door samen met lokale partijen en met behulp van landelijke expertise netwerken te vormen. Het aanbod kan dan via een integrale aanpak worden versterkt. Doordat afstemming tussen gemeenten en zorgverzekeraars vaak ontbreekt, is er sprake van een inefficiënt gebruik van voorzieningen en projectfinanciering. Ook het uiteindelijke effect is lager, aangezien individueel gedrag en omgeving sterk met elkaar zijn verbonden. In de workshop wordt gezocht naar de (on) mogelijkheden van vitale coalities... Hoe kan de schutting worden afgebroken? Dr. Janneke Kaper, programma-manager Preventie 11. Wageningen Universiteit Project Smaaklessen: smaak en eten in het basisonderwijs In deze workshop maakt u kennis met Smaaklessen. Smaaklessen is een lesprogramma over voeding en voedsel voor alle groepen van het basisonderwijs. In dit programma gaat het over het proeven, ruiken, voelen, zien, oftewel het ervaren van eten. Tijdens deze workshop komen zowel de doelstellingen, de achtergrond als de uitvoer ter sprake en ervaart u tevens wat een Smaakles nu eigenlijk behelst. Hante Meester, projectleider Smaaklessen Wageningen Universiteit 12. NIVEL Hoe draagt de gezondheidzorg bij aan preventie? Enkele casestudies naar de bijdrage van de gezondheidszorg aan het preventiebeleid. Hierin zal ingegaan worden op de meest recente onderzoeksresultaten over de vraag wat de gezondheidszorg bijdraagt aan effectieve preventie. 16. ZonMw Succesvol vernieuwen Op grote schaal en in korte tijd aantoonbare en duurzame verbeteringen realiseren is een enorme uitdaging voor elke instelling. Een nog grotere uitdaging is om die innovatiekracht vast te houden voor de toekomst. Welke aanpassingen in de handelswijzen van leidinggevenden en professionals zijn hiervoor nodig? Welke aanpassingen in de structuur en cultuur van de zorginstelling zijn hiervoor nodig? Hoe pak je dit alles aan? Deze sessie gaat over de innovatiekracht die de verschillende landelijke kwaliteitsprogramma s bij ZonMw de afgelopen jaren veroorzaakt hebben in verschillende sectoren van de (volks)gezondheid en zorg. En hoe instellingen de kennis, methodieken en opgedane ervaringen inzetten om hun innovatiekracht te borgen op de werkvloer. 17. TNO Bedrijfsmatige opbrengsten van investeren in gezondheid en vitaliteit: resultaten van 4 praktijkstudies: parallelle belangen van gezondheid s - beleid op werk In de workshop zal aan de hand van de uitkomsten van het TNO onderzoek naar bedrijfskundige opbrengsten bij 4 koploperorganisaties (uitgevoerd in 2007 en 2008), een discussie gehouden worden over: 1) Het afstemmen van strategische bedrijfsdoelstellingen met gezondheidskundige activiteiten. (Hoe verloopt dit proces in de praktijk?) 2) De belangen van werkgevers en werknemers bij het ontwikkelen en monitoren van een gezondheidsbeleid Prof. dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot, Senior Adviseur en Onderzoeker TNO Kwaliteit van Leven- Arbeid 18. Verwey-Jonker Instituut Participatie en samenspel in preventie en gezondheid Het Verwey-Jonker Instituut wil met onderzoek bruggen slaan tussen het individuele gedrag en de sociale en fysieke omgeving en tussen zorg en preventie. Het instituut heeft een sturingsmodel ontwikkeld voor een samenhangende aanpak en een beter samenspel tussen de (lokale) overheid, organisaties en burgers en hun sociale verbanden. Dit sturingsmodel wordt in deze workshop uitgewerkt en toegelicht met een praktijkvoorbeeld: Big!Move en de GG/ZZ visie, welke gericht is op het versterken van gezondheid. Resultaten zijn zichtbaar op het niveau van deelnemer, professional en wijk. Mw. dr. K.P. van Vliet (Verwey-Jonker Instituut) & Mw. M.C. Aalders (Big!Move Institute) euwe Partnerships rof. dr. R.J. In t Veld M en hoogleraar bij Tranzo;. Gerard I.J.M. Zwetsloot, senior adviseur en onderzoeker blice health LUMC, senior epidemoloog GGD Den Haag land DE BORREL

SAMEN GEZOND. Meerjarenprogramma Gezondheid en Sport in de Haagse Krachtwijken 2010-2018. Eerste fase: 2010-2014

SAMEN GEZOND. Meerjarenprogramma Gezondheid en Sport in de Haagse Krachtwijken 2010-2018. Eerste fase: 2010-2014 SAMEN GEZOND Meerjarenprogramma Gezondheid en Sport in de Haagse Krachtwijken 2010-2018 Eerste fase: 2010-2014 Coalitie Gezond Geweten Astma Fonds ROC Mondriaan Azivo Zorgverzekeraar NIGZ CZ Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Gezonde Stad Kadernota Gezondheidsbeleid Rotterdam 2011-2014

Gezonde Stad Kadernota Gezondheidsbeleid Rotterdam 2011-2014 Gezonde Stad Kadernota Gezondheidsbeleid Rotterdam 2011-2014 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 6 Inleiding 8 1. Gezonde Basis 14 Een gezonde start in het leven 14 Gezond opgroeien 15 Centra voor Jeugd

Nadere informatie

Businessplan 2015 & 2016. Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project

Businessplan 2015 & 2016. Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project Businessplan 2015 & 2016 Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project 1 mei 2015 1 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 2 2 Inleiding... 5 2.1 Centre of Expertise Healthy Ageing... 5 2.2 Positionering...

Nadere informatie

Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015

Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015 Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015 Uitgebracht op verzoek van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Landelijk Overleg Thema-instituten [Webversie] 14 november 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Gezondheid dichtbij. Landelijke nota gezondheidsbeleid

Gezondheid dichtbij. Landelijke nota gezondheidsbeleid Gezondheid dichtbij Landelijke nota gezondheidsbeleid mei 2011 Landelijke nota gezondhei 1 Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 2 Samenvatting 3 Inleiding 4 1. Nederland is gezond maar het kan nog beter

Nadere informatie

Kennisatelier ZonMw. Verslaglegging 8 september. ZonMw: Samen (slag)krachtig op weg naar een gezonde en veilige samenleving!

Kennisatelier ZonMw. Verslaglegging 8 september. ZonMw: Samen (slag)krachtig op weg naar een gezonde en veilige samenleving! Kennisatelier ZonMw Verslaglegging 8 september ZonMw: Samen (slag)krachtig op weg naar een gezonde en veilige samenleving! DONDERDAG 8 september 2011 Regardz La Vie, Utrecht Op donderdag 8 september 2011

Nadere informatie

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003 LANGER GEZOND LEVEN Ook een kwestie van gezond gedrag Oktober 2003 2 Inhoudsopgave Leeswijzer Deel I Volksgezondheid en gezond leven 1. Waarom een nota preventiebeleid? 1.1 Gezondheid belangrijk voor burger

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016 Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Gezondheid 2. Gemeentelijke verantwoordelijkheden 2.1. De Wet publieke gezondheid 2.2. De Wet maatschappelijke ondersteuning 2.3.

Nadere informatie

Kennisagenda Gehandicaptensector

Kennisagenda Gehandicaptensector Kennisagenda Gehandicaptensector 1 VERANTWOORDING Met het samenwerkingsconvenant Meer kennis naar de praktijk willen MEE Nederland, Vilans, VGN en ZonMw bevorderen dat instellingen en professionals in

Nadere informatie

Oogsten en verbinden Eindrapportage Regionale Bijeenkomsten Nationaal Programma Gehandicapten in ontwikkeling (NPGio)

Oogsten en verbinden Eindrapportage Regionale Bijeenkomsten Nationaal Programma Gehandicapten in ontwikkeling (NPGio) Oogsten en verbinden Eindrapportage Regionale Bijeenkomsten Nationaal Programma Gehandicapten in ontwikkeling (NPGio) januari 2015 Drs. Hilair Balsters 1 Inhoudsopgave 1. Eenvoudig lezen samenvatting...

Nadere informatie

GEZONDHEID IN DRIMMELEN

GEZONDHEID IN DRIMMELEN Lokaal gezondheidsbeleid Gemeente Drimmelen 2008 2011 concept GEZONDHEID IN DRIMMELEN Made, 13 oktober 2008 Concept -nota vgz 2008 2011 Gezondheid in Drimmelen 1 Inhoudsopgave Gezondheid in Drimmelen lokaal

Nadere informatie

Alles is. gezondheid. Het Nationaal Programma Preventie 2014-2016

Alles is. gezondheid. Het Nationaal Programma Preventie 2014-2016 Alles is gezondheid Het Nationaal Programma Preventie 2014-2016 Inhoud Deel 1 Het programma 3 1. Inleiding 2 2. Uitdagingen waar we voor staan 5 3. Uitgangspunten 7 4. stellingen 9 5. Gezondheidsachterstanden

Nadere informatie

Buiten de gebaande paden

Buiten de gebaande paden Buiten de gebaande paden Inspirerende voorbeelden van intersectoraal gezondheidsbeleid Onderwijsraad De Onderwijsraad is het adviesorgaan voor de regering op het terrein van het onderwijs. De raad adviseert

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Gemeentelijk gezondheidsbeleid Haarlem 2007-2010

Nota van B&W. Onderwerp Gemeentelijk gezondheidsbeleid Haarlem 2007-2010 Nota van B&W Onderwerp Gemeentelijk gezondheidsbeleid Haarlem 2007-2010 Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. F.J. Vonk Telefoon 5115641 E-mail: fvonk@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. 2006/1327 Te kopiëren:

Nadere informatie

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid 3! Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Sociaal Economische Raad Ir. W. Draijer 2509 LK DEN HAAG Postbus 90405 Postbus 90801

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging!

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging! Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Mei 2013 Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Wij danken alle betrokkenen voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing

Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing Business plan 22 maart 2012 Business plan Slimmer Leven 2020 Inhoudsopgave pagina Introductie 4 0.1 Aanleiding 0.2 Totstandkoming business

Nadere informatie

Handreikingen voor een multidisciplinaire aanpak

Handreikingen voor een multidisciplinaire aanpak Leefstijl en bewegen in de eerste lijn Handreikingen voor een multidisciplinaire aanpak Handreiking Auteur: dr. Marjan Hoeijmakers, ETC Tangram Eindredactie: Lidwien van Loon, Van Loon Arbeidsinpassing

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Algemene infomatie. Algemene informatie Nederlands Congres Volksgezondheid 2006 POSTERMARKT ORGANISATIE DOELGROEP INHOUD ACCREDITATIE

Algemene infomatie. Algemene informatie Nederlands Congres Volksgezondheid 2006 POSTERMARKT ORGANISATIE DOELGROEP INHOUD ACCREDITATIE Algemene infomatie Algemene informatie Nederlands Congres Volksgezondheid 2006 ORGANISATIE Het Nationaal Congres Openbare Gezondheidszorg 2006 en Het Nederlands Public Health Congres 2006/14e V&W/NVAG

Nadere informatie

De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in

De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars rond preventie Motievenmatrix Eindrapportage Een onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS drs. S.M. van Klaveren drs. E.P. Poortvliet drs. ir. F.M. van

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid. regio Midden-Brabant

Nota gezondheidsbeleid. regio Midden-Brabant Nota gezondheidsbeleid regio Midden-Brabant 2014-2015 Gemeente Dongen Gemeente Gilze en Rijen Gemeente Goirle Gemeente Heusden Gemeente Hilvarenbeek Gemeente Loon op Zand Gemeente Oisterwijk Gemeente Tilburg

Nadere informatie

Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans!

Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans! Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans! Hoe sportverenigingen en zorginstellingen elkaar kunnen versterken in het veranderende sociale landschap (en waarom dit nog

Nadere informatie

Actieprogramma Gezondheid en Milieu

Actieprogramma Gezondheid en Milieu www.vrom.nl Actieprogramma Gezondheid en Milieu Eindrapportage Actieprogramma Gezondheid en Milieu Eindrapportage Samenvatting In 2002 is het actieprogramma Gezondheid en Milieu 2002-2006 gestart. Het

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

Actieprogramma Gezondheid en Milieu

Actieprogramma Gezondheid en Milieu Directoraat-Generaal Milieu Directie Stoffen, Afvalstoffen, Straling Stoffen en Normstelling Actieprogramma Gezondheid en Milieu Eindrapportage Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Interne postcode

Nadere informatie

Sarphati Institute. Triple Helix Research Centre for New Epidemics. Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam

Sarphati Institute. Triple Helix Research Centre for New Epidemics. Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam Sarphati Institute Triple Helix Research Centre for New Epidemics Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam Plan op hoofdlijnen Amsterdam 20 januari 2014 (2b) Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Fit en weerbaar de toekomst in

Fit en weerbaar de toekomst in Nota Volksgezondheid 2011-2014, 2014, Duurzaam gezond! Fit en weerbaar de toekomst in Duurzaam Gezond Wordversie definitief 1 2 Voorwoord 'Als het maar gezond is', is de wens van iedere aanstaande ouder

Nadere informatie

Kenniscahier. Sociale professionaliteit in beweging. Wmo Kenniscahier. Lessen uit drie voorbeeldpraktijken

Kenniscahier. Sociale professionaliteit in beweging. Wmo Kenniscahier. Lessen uit drie voorbeeldpraktijken Verwey-Jonker Instituut Sociale professionaliteit in beweging Erik van Marissing Astrid Huygen Katja van Vliet Sociale professionaliteit in beweging Lessen uit drie voorbeeldpraktijken Kenniscahier Wmo

Nadere informatie