Federale Overheidsdienst Justitie. jaarverslag 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Federale Overheidsdienst Justitie. jaarverslag 2009"

Transcriptie

1 Federale Overheidsdienst Justitie jaarverslag

2 VOORWOORD Geachte lezer, Een jaarverslag van een organisatie als de FOD Justitie voorleggen, is geen routineklus. Dit jaarverslag is een jaarlijkse momentopname die wordt gepubliceerd, op papier en voornamelijk ook elektronisch, zodat alle betrokkenen en belangstellenden kennis kunnen nemen van de staat van onze organisatie. De doelstellingen die zijn vastgelegd in ons managementplan / operationeel plan zijn in 2009 dichterbij gekomen. De evolutie staat nooit stil, maar onze organisatie gaat erop vooruit. Terwijl wij trachten de lijnen die uitgezet zijn door het managementplan goed te handhaven, mag nooit uit het oog worden verloren dat onze organisatie in dienst staat van de mensen, de medeburgers. Wij putten dagelijks motivatie uit het besef dat alle medewerkers een nuttige bijdrage leveren voor hun medeburgers. carrière in dienst van Justitie. Dat onze medewerkers zich goed zouden voelen in onze organisatie blijft een zeer belangrijk aandachtspunt. U zult in dit jaarverslag ook lezen over de initiatieven die op dat vlak zijn ontplooid. Tot slot zou ik dit jaar uw aandacht willen vestigen op de Rechterlijke Orde waar heel wat werd ondernomen. Speciaal te vernoemen valt het nieuwe overlegmodel, met de creatie van een dienst met accountmanagers en de uitwerking van een dienstencatalogus bestemd voor de leden van de Rechterlijke Orde, of ook nog de informatisering van de vredegerechten en de politierechtbanken. Doorheen dit verslag zult u bemerken dat bepaalde diensten over de grenzen zijn gaan kijken, om een vergelijking te maken met collega s uit het buitenland. Dit kan alleen maar leerrijk zijn en het zal u zeker boeien. Onze organisatie is er niet enkel voor de mensen, ze wordt ook door mensen bemand. Ik besef dit maar al te goed als ik de eer heb nieuw aangeworven medewerkers te mogen begroeten of wanneer ik medewerkers die met pensioen gaan een welverdiende rust mag toewensen, na soms een hele Ik wens u veel leesgenot toe. Alain Bourlet Voorzitter van het directiecomité 2

3 inhoud FOD Justitie: organisatie en opdrachten...4 DG Rechterlijke Organisatie...7 DG Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden DG Penitentiaire Inrichtingen DG Justitiehuizen Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders Kansspelcommissie Informatie- en Adviescentrum inzake de Schadelijke Sektarische Organisaties SD Budget, Beheerscontrole en Logistiek SD Personeel en Organisatie SD ICT Diensten van de Voorzitter Belgisch Staatsblad Veiligheid van de Staat Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Dienst voor het Strafrechtelijk beleid Foto s: FOD Justite Regie der Gebouwen Frank Vos Image Source - Family emotions Image Source - Gambling icons Image Source - Learning Skills Corbis - Just flags Photo Alto - Professional Practices by Laurence Mouton Photo Alto - Business details by Alix Minde Photo Alto - Today crowds by Frédéric Cirou Goodshot - Business & Euro Image Money matters 3

4 De FOD Justitie Dag na dag bouwt de FOD Justitie aan een vertrouwensband met de burger. Door onze opdrachten met toewijding uit te voeren, willen wij bijdragen tot een rechtvaardigere samenleving. De FOD Justitie staat op het kruispunt van de drie grondwettelijke machten en heeft als opdrachten: de voorbereiding en uitvoering van de wetgeving en de ondersteuning van de minister van Justitie binnen zijn competentiedomeinen; de omkadering en operationele ondersteuning van de rechterlijke macht, waarbij coördinatie en organisatieontwikkeling voorop staan; de effectieve uitvoering van rechterlijke en administratieve beslissingen, met behoud van rechtszekerheid en de gelijkheid van behandeling van alle betrokken partijen. De FOD Justitie voert zijn kernopdrachten uit rekening houdende met hun maatschappelijke en supranationale dimensie en draagt bij tot een toegankelijke, transparante, geloofwaardige en verantwoordelijke justitie die is aangepast aan de vereisten van onze tijd. Door deze waarden te integreren binnen zijn eigen werking, engageert de FOD Justitie zich tot een optimaal overleg met alle betrokken actoren binnen het justitiebeleid. De directoraten-generaal worden verticale diensten genoemd. Ze zijn zo georganiseerd dat ze onafhankelijk fungeren binnen het hart van de FOD Justitie. De stafdiensten noemen we dan weer horizontale diensten. Zij bepalen het beleid in hun specifieke domeinen en ondersteunen de andere diensten en directies met alles wat binnen hun competenties valt (logistiek, personeel, budgettaire en juridische ondersteuning, informatica, ). 4 fod justitie

5 van de Staatat NICC C chtelijk Beleid uditcomité erne audit Minister Beleidsraad & Cel Beleidsvoorbereiding Voorzitter & Directiecomité Commissies Commissie hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en occasionele redders Kansspelcommissie s Informatie- en Adviescentrum inzake Schadelijke Sektarische Organisaties Budget, en Logistiek Diensten van de Voorzitter ersoneel tie (P&O) Belgisch Staatsblad t ICT fod justitie 5

6 Voorzitter en directiecomité De FOD Justitie wordt geleid door een voorzitter met een mandaat van zes jaar. Sinds 2002 bekleedt Alain Bourlet het voorzitterschap. Hij staat aan het hoofd van het directiecomité, waarin ook de directeurs-generaal van elk directoraat-generaal en de directeurs van elke stafdienst zetelen. Het directiecomité definieert de strategie van de Federale Overheidsdienst en ziet toe op de uitvoering ervan. Concreet bestaan de taken van het comité uit: voorstellen aanreiken om de werking van de FOD te verbeteren; de begroting opmaken en de uitvoering ervan controleren; het personeelsplan opstellen en toezien op de implementatie ervan; de werkzaamheden coördineren van de verschillende diensten van de FOD; het managementplan uitvoeren van de FOD Justitie. 6 fod justitie

7 DG Rechterlijke Organisatie De missie van het directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie wordt rond twee polen omschreven: Doordat het DG RO ideeën en voorstellen levert voor de modernisering van de rechterlijke orde, werkt het mee aan en ondersteunt het dit proces. Zo wordt het nieuwe gerechtelijke landschap gedefinieerd en ten uitvoer gelegd. Het DG RO ondersteunt de werkzaamheden van de rechterlijke orde op alle gebieden die noodzakelijk zijn voor de werking ervan: de organieke wetgeving betreffende de rechterlijke macht, personeel, ICT, informatica en telecommunicatie, gebouwen, materiaal, gerechtskosten en centraal strafregister. DG Rechterlijke Organisatie 7

8 Directeur-generaal Rechterlijke Organisatie Staf en PMO Strategische ondersteuning en modernisering Dienst Account management COM O Task s Force Modernisering o en veranderingsbeheer Cel Budget Cel Vereffeningen Directie Infrastructuur en ondersteuningsdiensten Dienst Infrastructuur Cel Gebouwen Cel C l Materiaal Dienst Centraal strafregister Dienst D e Gerechtskosten Dienst e Modernisering Directie P&O Dienst Personeel Cel RO I Cel RO II Cel Selectie Dienst Competentieontwikkeling Dienst Modernisering en juridische ondersteuning 8 DG Rechterlijke Organisatie

9 Het jaar 2009 was een scharnierjaar voor het DG RO. Het kreeg een nieuw organogram waarbij de zuivere operationele diensten opgedeeld werden in twee zuilen: de directie Infrastructuur en ondersteunende diensten (omvat de dienst Infrastructuur, de dienst Centraal strafregister en de dienst Gerechtskosten) en de directie P&O Rechterlijke Orde (omvat de personeelsdiensten voor magistratuur en gerechtspersoneel, de cel Selectie RO, de dienst Competentieontwikkeling en de dienst Modernisering en juridische ondersteuning). Daarnaast kwamen er twee horizontale diensten ter ondersteuning van de directeur-generaal: de dienst Strategische ondersteuning en modernisering RO en de dienst Account management. Dienst Account management Het DG RO is de ondersteuningsdienst voor de hoven, rechtbanken en parketten. De dienst Account management werd in 2009 gecreëerd om die dienstverlening continu te verbeteren en het overleg tussen het DG RO en de rechterlijke organisatie te structureren. Zo werkt de dienst aan een moderne en klantvriendelijke dienstverlening vanwege het DG RO aan de rechterlijke organisatie. Dienst Strategische ondersteuning en modernisering Ludexnet De dienst Strategische ondersteuning en modernisering heeft meegewerkt aan het project Ludexnet. Dit portaal is enkel toegankelijk voor de zittende magistratuur. Het doel is om de toegang tot de in elk gerechtelijk orgaan beschikbare ongestructureerde informatie te beheren en te vergemakkelijken. Het biedt de magistraten, griffiers en medewerkers van het orgaan niet enkel de mogelijkheid toegang te krijgen tot de documenten en tot informatie, maar ook die informatie te delen met andere organen. Er werd bijzondere aandacht geschonken aan een gerichte communicatie van de informatie. Daarvoor is Ludexnet uitgewerkt op basis van gebruikersgroepen en een hiërarchische communicatie van de informatie. De verbinding met Ludexnet verloopt via een beveiligde internettoegang. Het portaal is ontwikkeld in synergie met Omptranet, het portaal van het Openbaar Ministerie. Verkennende reflectie over de gerechtelijke hervorming Tal van actoren treden op in het kader van de reflectie over de modernisering van de werking van de rechterlijke orde. De FOD Justitie heeft bijgedragen tot deze verkenning, naar aanleiding van gesprekken met de verschillende adviesorganen en de belangrijkste gerechtelijke actoren, zoals organisaties van de rechters, de korpschefs en het Openbaar Ministerie. Er werd ook aandacht besteed aan de specifieke situaties van Eupen, Brussel, het Hof van Cassatie en het federaal parket. DG Rechterlijke Organisatie 9

10 Directie Infrastructuur en ondersteunende diensten Dienst Infrastructuur De dienst Infrastructuur kende twee grote projecten. Enerzijds zorgde de dienst voor de nodige logistieke ondersteuning en materiële middelen in twee geruchtmakende processen y het assisenproces Habran; y het proces over de gasramp van Gellingen. Anderzijds organiseerde de dienst de verhuis van de burgerlijke afdeling van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel. De burgerlijke rechtbank verhuisde van het justitiepaleis (Poelaertplein 1) naar het nagelnieuwe gebouw in de Quatre Brasstraat 13 (QB13). Met de verhuis van de burgerlijke rechtbank van Brussel ruilden 227 mensen het justitiepaleis in voor het gerenoveerde gebouw QB13, goed voor een oppervlakte van ongeveer 8600m². In hetzelfde complex zijn ook de diensten van het federaal parket en het Centraal Orgaan voor Inbeslagname en Verbeurdverklaring (COIV) ondergebracht. Zij komen over van het gebouw op de Quatre Brasstraat 19. Dat gebouw wordt volledig ontmanteld en heropgebouwd. In de loop van 2011 zouden er opnieuw diensten van justitie in worden gehuisvest. Dienst Centraal strafregister Uittreksels uit het strafregister afgegeven door de gemeenten In 2009 heeft het centraal strafregister het probleem opgelost van de opeenvolgende vernietigingen door de Raad van State van de circulaires waarin tot dan de afgifte werd geregeld van uittreksels uit het strafregister afgegeven door de gemeentebesturen. De wet van 31 juli 2009 heeft immers geleid tot de inwerkingtreding van de artikelen 595 en 596 van het Wetboek van Strafvordering, waarin de afgifte van uittreksels uit het strafregister aan burgers wordt geregeld. Voortaan bestaat er een wettelijke grondslag, die al jaren geëist wordt, om het beginsel van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer na te leven. Om alle betrokken partijen toe te laten deel te nemen aan het proces, week het proces over de gasramp van Gellingen uit naar een voldoende grote accommodatie buiten de muren van het gerechtsgebouw van Doornik. Justitie huurde daarom de expositieruimte van Tournai expo! voor de duur van het proces. Voor het proces Habran werd de assisenzaal van Luik omgebouwd om het aantal beklaagden en betrokken partijen te kunnen onderbrengen. Onderlinge koppeling van de strafregisters in Europa In 2009 heeft het centraal strafregister actief deelgenomen aan de concretisering van de onderlinge koppeling van de strafregisters in Europa. Hiervoor werden middelen uitgewerkt voor het verzamelen van informatie eigen aan ieder nationaal strafregister. Zo kan de werking van de internationale uitwisselingen verbeteren en kan gezorgd worden voor een betere wederzijdse rechtshulp in strafzaken. 10 DG Rechterlijke Organisatie

11 Dienst Gerechtskosten De dienst Gerechtskosten heeft een dubbele opdracht: het uitbetalen van de gerechtelijke deskundigenonderzoeken uitgevoerd in het kader van een strafrechtelijke procedure, van de internationale rogatoire commissies, en van de telefoniekosten in het kader van een onderzoek; de terbeschikkingstelling van provisies aan de griffies om uitgaven te regelen zoals de kosten van vertalingen, getuigen en gezworenen (aan de griffie betaalbare kosten). Om deze dubbele opdracht te verwezenlijken, controleert de dienst de overeenstemming met de geldende regelgeving zowel op het niveau van de betalingsprocedure en van de verantwoordingsstukken, als van de bedragen. In 2009 bedroegen de betalingen ,43 euro. Wat de controlewerkzaamheden betreft, zijn er brieven inzake verminderingen opgesteld, wat een aanzienlijke besparing van ,47 euro mogelijk heeft gemaakt. In 2009 waren de vijf grootste uitgaven de telefonie, de vertalers en tolken, de gerechtsdeurwaarders, de genetische analyse en het herstellen en stallen van voertuigen. In overleg met de commissie voor de Modernisering van de rechterlijke orde, is het netwerk van referentiemagistraten voor de gerechtskosten gereactiveerd. Informatievergaderingen over de beheersing van de gerechtskosten in strafzaken zijn georganiseerd in ieder gerechtelijk arrondissement en worden verder georganiseerd in Directie P&O rechterlijke orde Dienst Personeel RO Syndicaal statuut voor de griffiers, referendarissen en parketjuristen De griffiers, de referendarissen bij het Hof van Cassatie en de refendarissen en parketjuristen bij de hoven en rechtbanken zijn niet onderworpen aan het klassieke syndicaal statuut. Er bestond dan ook geen formele structuur van sociaal overleg tussen deze leden van de rechterlijke orde en de overheid. Om die leemte op te vullen werd voor hen in 2009 een afzonderlijke personeelsvertegenwoordiging gecreëerd. Naast de gekende syndicale organisaties kunnen ook specifieke RO-organisaties als representatief worden erkend. Het koninklijk besluit dat de onderhandelings- en overlegcomités opricht voor de griffiers, de referendarissen en de parketjuristen, trad op 1 april 2009 in werking. De leden van deze comités werden aangesteld, en ook de vergaderingen werden opgestart. Hiermee begonnen de discussies over de belangen en rechten van deze personeelsgroep. Deze discussies zullen zeker verrijkend zijn in de verhouding tussen deze personeelsleden en de overheid. Selectiedienst voor personeel in griffies en parketten Binnen het DG RO werd een selectiedienst opgericht. Die bestaat enerzijds uit een centrale selectiedienst en anderzijds uit zes attachés human resources management. Deze personen staan in voor de selectie en de aanwerving van het lokaal personeel. Tegelijk bouwen ze ter plaatse aan een moderner personeelsbeleid zonder het contact met de centrale dienst die coördineert te verliezen. De inschakeling van de attachés HRM bij de selecties voor de rechterlijke orde verhoogt de transparantie en de objectiviteit en beoogt de professionalisering van het wervings-en bevorderingsproces. In 2009 focusten de activiteiten van de attachés HRM op de statutaire selecties van het niveau B, C en D. Er vonden voor 665 betrekkingen vergelijkende selecties plaats en er werden 387 personen benoemd. DG Rechterlijke Organisatie 11

12 Uitwerking van een specifieke opleiding voor de leden van de griffies en de parketten Alle rijksambtenaren, alsook de personeelsleden van de rechterlijke orde, kunnen een gecertificeerde opleiding volgen die de mogelijkheid biedt nieuwe vaardigheden te verwerven. Na de opleiding wordt een certificatietest afgenomen. De opleiding communicatie en dossierbeheer is ontwikkeld door het OFO, de dienst Competentieontwikkeling en leden van de rechterlijke orde. In deze opleiding ligt de focus o.a. op de organisatie en algemene bevoegdheden van de hoven en rechtbanken, het belang en de rol van de onthaalbeambte, de inhoud van een dossier, het beheer van het werk en de relationele processen. De eerste sessie van deze opleiding in 2009 wees uit dat de opleiding levendig en interactief is. 164 personeelsleden hebben het certificaat van deze opleiding al op zak. Dienst Modernisering en juridische ondersteuning Gerechtelijke opleiding De dienst Modernisering en juridische ondersteuning heeft toegezien op de goedkeuring van verschillende koninklijke besluiten over gerechtelijke opleidingen om de werking van het Instituut voor gerechtelijke opleiding mogelijk te maken. Het gaat om het KB tot vaststelling van de rechten en plichten van het personeel van de griffies en parketten voor opleiding en tot oprichting van een begeleidingscomité over gerechtelijke opleiding. Het gaat ook om het besluit tot regeling van het taalexamen voor de directieleden van het Instituut voor gerechtelijke opleiding, die wettelijk tweetalig moeten zijn. De dienst heeft ook de wettelijke bepaling gewijzigd waarin de begroting van het opleidingsinstituut wordt vastgesteld. 12 DG Rechterlijke Organisatie

13 Statuut van het personeel van de griffies en parketten Het koninklijk besluit betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het personeel van de griffies en parketten is aangepast. De loopbanen van het personeel van de griffies en parketsecretariaten zijn afgestemd op de loopbanen van de rijksambtenaren, meer bepaald wat de gecertificeerde opleidingen en de selectie- en mutatieprocedures betreft. Dit is van toepassing op het gerechtspersoneel van niveau A en op de griffiers en secretarissen van niveau B. De dienst heeft eveneens het bedrag aangepast van de tweetaligheidspremie, toegekend aan het personeel van de griffies en parketsecretariaten. Het koninklijk besluit tot regeling van het door Selor georganiseerde taalexamen, waarvoor de referendarissen bij het Hof van Cassatie moeten slagen, is goedgekeurd in Verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten van een advocaat De dienst heeft deelgenomen aan een in 2008 opgerichte werkgroep, die de wet van 21 april 2007 heeft onderzocht betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, alsmede het uitvoeringsbesluit ervan (koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 ). Het doel van de werkgroep bestond erin oneerlijke situaties en gebreken van de wet te verhelpen. Zo is er op 7 december 2009 een wetsontwerp ingediend in de Kamer en op 12 januari 2010 is er een stemming gehouden in de Commissie voor de Justitie. Modernisering van de rechterijke orde, hervorming van het gerechtelijk landschap De dienst Modernisering en juridische ondersteuning speelt een actieve rol in de moderniseringsprojecten voor de rechterlijke organisatie. De dienst ondersteunt de minister van Justitie bij zijn hervormingsproject voor de hertekening van het gerechtelijk landschap. Samen met de beleidscel levert de dienst voorbereidend werk en advies, coördineerde ze bijdrages van het DG RO en zal ze desgevallend de wetgevende uitwerking mee voorbereiden. De dienst nam namens de FOD Justitie dan ook deel aan de werkzaamheden van de Atomiumwerkgroep in het parlement. Daarnaast vertegenwoordigt de dienst de FOD Justitie in het begeleidingscomité voor de ontwikkeling van het werklastmeetinstrument voor de zetel en het Openbaar Ministerie. Hof van assisen De dienst heeft gezorgd voor de follow-up van de aanpassingen van de bepalingen met betrekking tot de hoven van assisen in verband met de rechterlijke organisatie, meer bepaald de bepalingen met betrekking tot de samenstelling van het hof en de samenstelling van de lijst van gezworenen. Contact DG Rechterlijke Organisatie Waterloolaan Brussel Tel.: Fax: DG Rechterlijke Organisatie 13

14 FOCUS Modernisering van het DG RO Het directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie heeft in 2009 een belangrijk moderniseringsprogramma doorlopen. Doel van dit programma was een klantgerichtere en volledig transparante werking te realiseren. Binnen het directoraat-generaal werd een geheel van initiatieven opgestart, gebundeld in vier projecten die nauw met elkaar verbonden zijn: een interne procesverbetering; de realisatie van een dienstencatalogus; de oprichting van een dienst Account management; de opstart van een overlegmodel. Het nieuwe overlegmodel moet het mogelijk maken om de dienstverlening naar de rechtelijke orde blijvend te optimaliseren en de relatie tussen de hoven, rechtbanken en parketten en het directoraatgeneraal Rechterlijke Organisatie te structuren. Op strategisch niveau overleggen de strategische vertegenwoordigers van de rechtelijke orde en de directeur-generaal van het DG RO jaarlijks over de inhoud en de prioriteiten binnen de geleverde dienstverlening. Op basis van dit overleg legt het directoraat-generaal krijtlijnen en vernieuwingen vast voor de dienstverlening. Onder dit niveau overleggen de correspondenten van de rechtelijke orde en de accountmanagers van het DG RO voortdurend over de kwaliteit van de dienstverlening. De dagdagelijkse contacten tussen de leden van de rechtscolleges en de administratie bij de uitvoering van de diensten blijven gewoon bestaan. De introductie van dit model was het voorlopige eindpunt van een moderniseringsproces dat begon met de interne procesanalyse. Het DG RO onderzocht in het voorjaar van 2009 zijn taken en werkprocessen en formuleerde verbetervoorstellen op grond van die ervaring. De verbeterde dienstverlening vormde de basis voor de dienstencatalogus. Dit document biedt een inventaris van de diensten die de medewerkers van de hoven, rechtbanken en parketten mogen verwachten van het DG RO. Daarnaast staat ook te lezen hoe en onder welke voorwaarden de gebruikers een bepaalde dienst kunnen aanvragen. Doel van de dienstencatalogus is om iedereen een gelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden en zo de dienstverlening te uniformiseren. Over het opstellen van de dienstencatalogus waakt de dienst Account management. Deze dienst werd in het najaar opgericht en treedt op als relatiebeheerder van de rechtelijke orde binnen het directoraat-generaal. De accountmanagers verzekeren de continue actualisering van de catalogus en zoeken proactief naar verbeteringen van de geleverde dienstverlening. Daarvoor staan zij in contact met correspondenten in de hoven, rechtbanken en parketten. De centrale correspondent moet informatie, suggesties en klachten vanuit zijn netwerk doen doorstromen naar de accountmanager. De concrete uitbouw van dit correspondentennetwerk gebeurt in overleg met de rechterlijke orde. Op het einde van 2009 startte daarom een proefproject bij het Hof van Cassatie, het federaal parket en in de arrondissementen van Charleroi en van Gent. 14 DG Rechterlijke Organisatie

15 DG Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden Het directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden (DG WL) adviseert de minister van Justitie inzake burgerlijk recht, strafrecht en rechten van de mens. Het DG WL is belast met: de voorbereiding van de wetgeving op vlak van intern recht en de deelname aan internationale en Europese onderhandelingen: in burgerlijke zaken, daaronder begrepen burgerlijk recht, handelsrecht en gerechtelijk recht; inzake strafrecht en strafprocesrecht; inzake rechten van de mens; La direction générale des Établissements pénitentiaires (EPI) est responsable de l exécution des peines toepassing et mesures in de praktijk privatives van het de burgerlijk liberté. Elle agit dans recht le (o.a. strict naams- respect en voornaamsverandering, la légalité, garantit la sécurité nationaliteit, de la internationale société, du personnel wederzijdse et des détenus en rechtshulp respectant in burgerlijke la dignité humaine zaken, ontvoeringen et agit dans un esprit door ouders, justice voogdij réparatrice. over niet-begeleide En s appuyant sur son expertise, minderjarige cette vreemdelingen, direction générale internationale rend également des adoptie, avis dans ) en le het domaine strafrecht pénitentiaire. (o.a. uitleveringen, rogatoire commissies, overbrenging van La veroordeelde direction générale personen, EPI wapenwet, est composée ); d une administration de vertegenwoordiging centrale et van de de services Belgische extérieurs staat comprenant bij de internationale l ensemble controleorganen des établissements inzake de pénitentiaires. rechten van de L administration mens, de uitoefening centrale van assure de rol notamment van nationale autoriteit contrôle en et l encadrement verbindingsambtenaar des services voor het extérieurs, Europees Comité le traitement inzake des voorkoming dossiers individuels des détenus et la gestion du personnel. Les prisons assurent l exécution des peines et des mesures van folteringen privatives (CPT), de liberté. de coördinatie van de Le verslagen corps de over sécurité, de toepassing qui est chargé van de du verdragen transfert des détenus, inzake de fait rechten également van de partie mens de in België; cette direction générale. de machtiging van giften en legaten aan rechtspersonen - wanneer vereist - en de erkenning van stichtingen van openbaar nut en internationale verenigingen; de erkenning en het beheer van erediensten en vrijzinnigheid. Dit directoraat-generaal bestaat uit drie verticale directies die elk instaan voor een bepaald rechtsdomein en drie horizontale diensten die een coördinerende en een ondersteunende functie hebben. DG Wetgeving en fundamentele rechten en vrijheden 15

16 Directeur-generaal Coördinatiedienst Internationaal Recht Operationele Steundienst Dienst Kennis-, Processen- en Informatiemanagement Directie I Burgerlijk Recht Directie II Fundamentele Rechten Directie III Strafrecht Dienst D n Familierecht en Burgerlijke Stand Dienst n Nationaliteitsrecht Dienst n Rechten van de Mens Dienst n Economische Rechten Dienst Beginselen van Strafrecht en Strafprocesrecht Dienst Bijzondere Inbreuken en Procedures Dienst n Naams- en Voornaamsverandering Dienst Internationale Adoptie Dienst Voogdij voor de Niet-begeleide Minderjarige Vreemdelingen Dienst Erediensten en Vrijzinnigheid Dienst Internationale Samenwerking in Strafzaken Dienst Europees Strafrecht Dienst n Burgerlijk Vermogensrecht Dienst Internationaal Humanitair Recht Dienst Internationale Samenwerking in Burgerlijke Zaken Federale Wapendienst Dienst Burgerlijk Procesrecht 16 DG Wetgeving en fundamentele rechten en vrijheden

17 Directie I Burgerlijk recht Dienst Familierecht en Burgerlijke Stand De voornaamste wetgevende activiteiten van deze dienst waren gewijd aan: de wet van 12 juli 2009 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek voor wat de plaats van het huwelijk betreft: voornoemde wet, die op 24 augustus 2009 in het BS werd bekendgemaakt, machtigt de gemeenteraad om op het grondgebied van de gemeente andere openbare plaatsen met een neutraal karakter, waarvan de gemeente het uitsluitend gebruiksrecht heeft, aan te wijzen om huwelijken te voltrekken; de wet van 30 december 2009 over diverse bepalingen betreffende Justitie. Deze wet (de artikelen 18 en 19 ervan) die op 15 januari 2010 in het BS werd bekendgemaakt, voegt een nieuwe overgangsbepaling in in de wet van 1 juli 2006 tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan. Dit houdt verband met de homologatie van de erkenning door een gehuwde man (vroegere artikel 319bis van het Burgerlijk Wetboek); de wet van 17 november 2009 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake de kostenverdeling onder partijen bij een echtscheidingsprocedure. De wet werd op 22 januari 2010 in het BS bekendgemaakt. Bovendien werkte de dienst mee aan het opstellen van het voorontwerp van wet dat de oprichting van een nieuwe afdeling Jeugd en Familie (JEFA) bij de rechtbank van eerste aanleg beoogt. Dit gebeurde in samenwerking met de dienst Burgerlijk Procesrecht en het directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie. Ten slotte heeft de dienst meegewerkt aan het voorontwerp van wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van internationaal privaatrecht en de wet van 31 december 1851 met betrekking tot de consulaten en de consulaire rechtsmacht ter bestrijding van schijnhuwelijken. De dienst heeft eveneens geparticipeerd aan het voorontwerp van wet over levenloos geboren kinderen tot wijziging van artikel 80bis van het Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van een artikel 80ter en een artikel 80quater in het Burgerlijk Wetboek. Dienst Nationaliteitsrecht Op wetgevend vlak heeft de dienst Nationaliteitsrecht de hervorming van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (WBN) voortgezet. De doelstellingen van die hervorming zijn enerzijds gericht op de meer neutrale verwerving van nationaliteit met betrekking tot het migratiebeleid en anderzijds op het uitbreiden van de mogelijkheden tot vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit. De dienst behandelde ongeveer 250 individuele dossiers i.v.m. de toekenning of het verlies van de Belgische nationaliteit. Opvallende vaststellingen daarbij zijn: een toename van het aantal dossiers tot toekenning van de Belgische nationaliteit aan kinderen ten gevolge van de verkrijging van de Belgische nationaliteit door hun ouders (art. 12 WBN). Hierbij ontstaan problemen op het niveau van de vaststelling van de afstammingsband en bij de uitoefening van het ouderlijk gezag; een daling van de dossiers tot toekenning van de Belgische nationaliteit aan staatloze minderjarigen (art. 10 WBN). Dit komt omdat hun ouders, die afkomstig zijn uit landen zoals Brazilië of Kosovo, niet meer zoals voorheen stelselmatig een aanvraag indienen. aangezien de bepalingen van het Wetboek van internationaal privaatrecht worden toegepast, moet de dienst steeds vaker de buitenlandse wetgevingen over familie en nationaliteit onderzoeken en interpreteren. Hieruit blijkt de gebrekkige overeenstemming tussen de specifieke wetgevingen. DG Wetgeving en fundamentele rechten en vrijheden 17

Federale Overheidsdienst Justitie. Jaarverslag 2008

Federale Overheidsdienst Justitie. Jaarverslag 2008 Federale Overheidsdienst Justitie Jaarverslag 2008 1 voorwoord Beste lezer, Over het historische jaar 2008 is het laatste woord nog niet geschreven. Belangrijke, met justitie verband houdende, ontwikkelingen

Nadere informatie

ACTIVITEITENRAPPORT 2010

ACTIVITEITENRAPPORT 2010 ACTIVITEITENRAPPORT 2010 Dienst Vreemdelingenzaken FOD Binnenlandse Zaken Dit activiteitenrapport is een realisatie van de dossierbeheerders van de Algemene Directie Vreemdelingenzaken. Voor elke opmerking,

Nadere informatie

HET JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTERE JUSTITIE VOOR MEER RECHTVAARDIGHEID

HET JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTERE JUSTITIE VOOR MEER RECHTVAARDIGHEID HET JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTERE JUSTITIE VOOR MEER RECHTVAARDIGHEID Koen Geens Minister van Justitie 1 No battle was ever won according to plan, but no battle was ever won without one. - Dwight D. Eisenhower

Nadere informatie

Naar een betere communicatie tussen magistraten en experten. Actualiteit Nieuw organogram voor ICT. P&O Protocolakkoord versterkt sociale dialoog

Naar een betere communicatie tussen magistraten en experten. Actualiteit Nieuw organogram voor ICT. P&O Protocolakkoord versterkt sociale dialoog 46 Juli 2010 Naar een betere communicatie tussen magistraten en experten Secrétariat de Direction Direction Qualité et Communication d encadrement ICT Direction Soutien au management Secrétariat ICT Correspondant

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

Raad Vreemdelingenbetwistingen

Raad Vreemdelingenbetwistingen jaarverslag 2 7 jaarverslag 2 7 Inhoudstafel Voorwoord van de eerste zitter 7 Synopsis 8 Deel 1 Voorstelling van de 1 Hoofdstuk 1 De als administratief rechtscollege 1 1 Ontstaansgeschiedenis 11 2 Bevoegdheden

Nadere informatie

V O O R W O O R D. Ik wens u veel leesplezier! Annie Devos Directeur-generaal

V O O R W O O R D. Ik wens u veel leesplezier! Annie Devos Directeur-generaal V O O R W O O R D Het colloquium Balans en perspectieven, dat op 2 en 3 december 2009 werd georganiseerd naar aanleiding van tien jaar justitiehuizen, kende een groot succes. Op deze tweedaagse werden

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Inhoud 1 Inhoud Voorwoord... 3 Woordje van de algemene directie... 4 Deel 1 - Opdrachten van het Fonds voor de medische ongevallen...

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2006

ACTIVITEITENVERSLAG 2006 ACTIVITEITENVERSLAG 2006 REGULERINGSBELEID ACTIVITEITENVERSLAG 2006 Reguleringsbeleid 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012

Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 3 Inhoudstafel Voorwoord 8 1 Voorstelling Kansspelcommissie 12 2 Situatie van de Belgische kansspelwereld 16 2.1 Vergunningen A (Casino s) 16 2.2 Vergunningen

Nadere informatie

Woord vooraf. Ik wens u veel plezier bij het lezen van ons jaarverslag.

Woord vooraf. Ik wens u veel plezier bij het lezen van ons jaarverslag. 01 Woord vooraf 01 02 OVER FEDASIL 02 Opdracht 02 Organigram 04 Personeel 05 Enaro 07 Strategische projecten 08 Financiën 10 03 DE OPVANG IN 2008 12 Tendensen 12 Verzadiging van het opvangnetwerk 14 Evaluatie

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Opmerking Begin 2014 werden de namen van een aantal algemene directies gewijzigd. We hebben ervoor gekozen

Nadere informatie

Veiligheid en Preventie. Activiteitenrapport 2007

Veiligheid en Preventie. Activiteitenrapport 2007 Veiligheid en Preventie Activiteitenrapport 2007 Dit activiteitenrapport is een realisatie van het team interne communicatie van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie in samenwerking met de piloten

Nadere informatie

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten Woord vooraf 5 Inleiding 7 I. Corporate management 9 1 Missie en kerntaken 10 1.1 Globale context 10 1.2 Waarden

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling

Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Ministerie van Financiën de Regeringscommissaris Naar een nieuwe fiscale cultuur Vereenvoudiging van de fiscale procedures en de strijd tegen de grote fiscale fraude Actieplan van de Regeringscommissaris

Nadere informatie

NOTA het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Ontwerp-jaarverslag van de EU over de mensenrechten

NOTA het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Ontwerp-jaarverslag van de EU over de mensenrechten RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2000 (05.10) (OR. fr,en) 11317/00 LIMITE PESC 395 COHOM 5 RELEX 32 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Ontwerp-jaarverslag

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van volksvertegenwoordigers Brussel, juni 2013

Jaarverslag 2012 Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van volksvertegenwoordigers Brussel, juni 2013 Jaarverslag 2012 Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van volksvertegenwoordigers Brussel, juni 2013 Jaarverslag 2012 Verslag goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof van 5 juni 2013 controleren

Nadere informatie

Jaarverslag. Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat 70-1000 Brussel

Jaarverslag. Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat 70-1000 Brussel Jaarverslag 2014 Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat 70-1000 Brussel INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 1. FAMIFED in de kijker... 3 Woordje... 3 Heel wat

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 14.21 uur en voorgezeten door mevrouw Mia De Schamphelaere.

De vergadering wordt geopend om 14.21 uur en voorgezeten door mevrouw Mia De Schamphelaere. CRABV 52 COM 579 03/06/2009 1 COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE van WOENSDAG 03 JUNI 2009 Namiddag COMMISSION DE LA JUSTICE du MERCREDI 03 JUIN 2009 Après-midi De vergadering wordt geopend om 14.21 uur en voorgezeten

Nadere informatie

Gelijkheid en non-discriminatie

Gelijkheid en non-discriminatie ISSN 1725-4760 Gelijkheid en non-discriminatie Jaarrapport Grondrechten en antidiscriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Gelijkheid en non-discriminatie Jaarrapport Werkgelegenheid

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2007 BELEID INZAKE MARKTTOEZICHT

JAARVERSLAG 2007 BELEID INZAKE MARKTTOEZICHT JAARVERSLAG 2007 BELEID INZAKE MARKTTOEZICHT JAARVERSLAG 2007 Beleid inzake markttoezicht 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 B - 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.:

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 09.08.2013 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22317]

MONITEUR BELGE 09.08.2013 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22317] MONITEUR BELGE 09.08.2013 BELGISCH STAATSBLAD 50627 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22317] FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2013/22317] 21 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 ENIAC / Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 Augustus 2008 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING

Nadere informatie

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers tijdens de plenaire zitting van 26 april

Nadere informatie

Buitenlandse stages voor magistraten. Geselecteerde kandidaturen in het kader van de oproep 2000. en gerealiseerde stages van magistraten

Buitenlandse stages voor magistraten. Geselecteerde kandidaturen in het kader van de oproep 2000. en gerealiseerde stages van magistraten B U I T E N L A N D S E S T A G E S V O O R M A G I S T R A T E N Buitenlandse stages voor magistraten Geselecteerde kandidaturen in het kader van de oproep 2000 en gerealiseerde stages van magistraten

Nadere informatie