Federale Overheidsdienst Justitie. jaarverslag 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Federale Overheidsdienst Justitie. jaarverslag 2009"

Transcriptie

1 Federale Overheidsdienst Justitie jaarverslag

2 VOORWOORD Geachte lezer, Een jaarverslag van een organisatie als de FOD Justitie voorleggen, is geen routineklus. Dit jaarverslag is een jaarlijkse momentopname die wordt gepubliceerd, op papier en voornamelijk ook elektronisch, zodat alle betrokkenen en belangstellenden kennis kunnen nemen van de staat van onze organisatie. De doelstellingen die zijn vastgelegd in ons managementplan / operationeel plan zijn in 2009 dichterbij gekomen. De evolutie staat nooit stil, maar onze organisatie gaat erop vooruit. Terwijl wij trachten de lijnen die uitgezet zijn door het managementplan goed te handhaven, mag nooit uit het oog worden verloren dat onze organisatie in dienst staat van de mensen, de medeburgers. Wij putten dagelijks motivatie uit het besef dat alle medewerkers een nuttige bijdrage leveren voor hun medeburgers. carrière in dienst van Justitie. Dat onze medewerkers zich goed zouden voelen in onze organisatie blijft een zeer belangrijk aandachtspunt. U zult in dit jaarverslag ook lezen over de initiatieven die op dat vlak zijn ontplooid. Tot slot zou ik dit jaar uw aandacht willen vestigen op de Rechterlijke Orde waar heel wat werd ondernomen. Speciaal te vernoemen valt het nieuwe overlegmodel, met de creatie van een dienst met accountmanagers en de uitwerking van een dienstencatalogus bestemd voor de leden van de Rechterlijke Orde, of ook nog de informatisering van de vredegerechten en de politierechtbanken. Doorheen dit verslag zult u bemerken dat bepaalde diensten over de grenzen zijn gaan kijken, om een vergelijking te maken met collega s uit het buitenland. Dit kan alleen maar leerrijk zijn en het zal u zeker boeien. Onze organisatie is er niet enkel voor de mensen, ze wordt ook door mensen bemand. Ik besef dit maar al te goed als ik de eer heb nieuw aangeworven medewerkers te mogen begroeten of wanneer ik medewerkers die met pensioen gaan een welverdiende rust mag toewensen, na soms een hele Ik wens u veel leesgenot toe. Alain Bourlet Voorzitter van het directiecomité 2

3 inhoud FOD Justitie: organisatie en opdrachten...4 DG Rechterlijke Organisatie...7 DG Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden DG Penitentiaire Inrichtingen DG Justitiehuizen Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders Kansspelcommissie Informatie- en Adviescentrum inzake de Schadelijke Sektarische Organisaties SD Budget, Beheerscontrole en Logistiek SD Personeel en Organisatie SD ICT Diensten van de Voorzitter Belgisch Staatsblad Veiligheid van de Staat Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Dienst voor het Strafrechtelijk beleid Foto s: FOD Justite Regie der Gebouwen Frank Vos Image Source - Family emotions Image Source - Gambling icons Image Source - Learning Skills Corbis - Just flags Photo Alto - Professional Practices by Laurence Mouton Photo Alto - Business details by Alix Minde Photo Alto - Today crowds by Frédéric Cirou Goodshot - Business & Euro Image Money matters 3

4 De FOD Justitie Dag na dag bouwt de FOD Justitie aan een vertrouwensband met de burger. Door onze opdrachten met toewijding uit te voeren, willen wij bijdragen tot een rechtvaardigere samenleving. De FOD Justitie staat op het kruispunt van de drie grondwettelijke machten en heeft als opdrachten: de voorbereiding en uitvoering van de wetgeving en de ondersteuning van de minister van Justitie binnen zijn competentiedomeinen; de omkadering en operationele ondersteuning van de rechterlijke macht, waarbij coördinatie en organisatieontwikkeling voorop staan; de effectieve uitvoering van rechterlijke en administratieve beslissingen, met behoud van rechtszekerheid en de gelijkheid van behandeling van alle betrokken partijen. De FOD Justitie voert zijn kernopdrachten uit rekening houdende met hun maatschappelijke en supranationale dimensie en draagt bij tot een toegankelijke, transparante, geloofwaardige en verantwoordelijke justitie die is aangepast aan de vereisten van onze tijd. Door deze waarden te integreren binnen zijn eigen werking, engageert de FOD Justitie zich tot een optimaal overleg met alle betrokken actoren binnen het justitiebeleid. De directoraten-generaal worden verticale diensten genoemd. Ze zijn zo georganiseerd dat ze onafhankelijk fungeren binnen het hart van de FOD Justitie. De stafdiensten noemen we dan weer horizontale diensten. Zij bepalen het beleid in hun specifieke domeinen en ondersteunen de andere diensten en directies met alles wat binnen hun competenties valt (logistiek, personeel, budgettaire en juridische ondersteuning, informatica, ). 4 fod justitie

5 van de Staatat NICC C chtelijk Beleid uditcomité erne audit Minister Beleidsraad & Cel Beleidsvoorbereiding Voorzitter & Directiecomité Commissies Commissie hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en occasionele redders Kansspelcommissie s Informatie- en Adviescentrum inzake Schadelijke Sektarische Organisaties Budget, en Logistiek Diensten van de Voorzitter ersoneel tie (P&O) Belgisch Staatsblad t ICT fod justitie 5

6 Voorzitter en directiecomité De FOD Justitie wordt geleid door een voorzitter met een mandaat van zes jaar. Sinds 2002 bekleedt Alain Bourlet het voorzitterschap. Hij staat aan het hoofd van het directiecomité, waarin ook de directeurs-generaal van elk directoraat-generaal en de directeurs van elke stafdienst zetelen. Het directiecomité definieert de strategie van de Federale Overheidsdienst en ziet toe op de uitvoering ervan. Concreet bestaan de taken van het comité uit: voorstellen aanreiken om de werking van de FOD te verbeteren; de begroting opmaken en de uitvoering ervan controleren; het personeelsplan opstellen en toezien op de implementatie ervan; de werkzaamheden coördineren van de verschillende diensten van de FOD; het managementplan uitvoeren van de FOD Justitie. 6 fod justitie

7 DG Rechterlijke Organisatie De missie van het directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie wordt rond twee polen omschreven: Doordat het DG RO ideeën en voorstellen levert voor de modernisering van de rechterlijke orde, werkt het mee aan en ondersteunt het dit proces. Zo wordt het nieuwe gerechtelijke landschap gedefinieerd en ten uitvoer gelegd. Het DG RO ondersteunt de werkzaamheden van de rechterlijke orde op alle gebieden die noodzakelijk zijn voor de werking ervan: de organieke wetgeving betreffende de rechterlijke macht, personeel, ICT, informatica en telecommunicatie, gebouwen, materiaal, gerechtskosten en centraal strafregister. DG Rechterlijke Organisatie 7

8 Directeur-generaal Rechterlijke Organisatie Staf en PMO Strategische ondersteuning en modernisering Dienst Account management COM O Task s Force Modernisering o en veranderingsbeheer Cel Budget Cel Vereffeningen Directie Infrastructuur en ondersteuningsdiensten Dienst Infrastructuur Cel Gebouwen Cel C l Materiaal Dienst Centraal strafregister Dienst D e Gerechtskosten Dienst e Modernisering Directie P&O Dienst Personeel Cel RO I Cel RO II Cel Selectie Dienst Competentieontwikkeling Dienst Modernisering en juridische ondersteuning 8 DG Rechterlijke Organisatie

9 Het jaar 2009 was een scharnierjaar voor het DG RO. Het kreeg een nieuw organogram waarbij de zuivere operationele diensten opgedeeld werden in twee zuilen: de directie Infrastructuur en ondersteunende diensten (omvat de dienst Infrastructuur, de dienst Centraal strafregister en de dienst Gerechtskosten) en de directie P&O Rechterlijke Orde (omvat de personeelsdiensten voor magistratuur en gerechtspersoneel, de cel Selectie RO, de dienst Competentieontwikkeling en de dienst Modernisering en juridische ondersteuning). Daarnaast kwamen er twee horizontale diensten ter ondersteuning van de directeur-generaal: de dienst Strategische ondersteuning en modernisering RO en de dienst Account management. Dienst Account management Het DG RO is de ondersteuningsdienst voor de hoven, rechtbanken en parketten. De dienst Account management werd in 2009 gecreëerd om die dienstverlening continu te verbeteren en het overleg tussen het DG RO en de rechterlijke organisatie te structureren. Zo werkt de dienst aan een moderne en klantvriendelijke dienstverlening vanwege het DG RO aan de rechterlijke organisatie. Dienst Strategische ondersteuning en modernisering Ludexnet De dienst Strategische ondersteuning en modernisering heeft meegewerkt aan het project Ludexnet. Dit portaal is enkel toegankelijk voor de zittende magistratuur. Het doel is om de toegang tot de in elk gerechtelijk orgaan beschikbare ongestructureerde informatie te beheren en te vergemakkelijken. Het biedt de magistraten, griffiers en medewerkers van het orgaan niet enkel de mogelijkheid toegang te krijgen tot de documenten en tot informatie, maar ook die informatie te delen met andere organen. Er werd bijzondere aandacht geschonken aan een gerichte communicatie van de informatie. Daarvoor is Ludexnet uitgewerkt op basis van gebruikersgroepen en een hiërarchische communicatie van de informatie. De verbinding met Ludexnet verloopt via een beveiligde internettoegang. Het portaal is ontwikkeld in synergie met Omptranet, het portaal van het Openbaar Ministerie. Verkennende reflectie over de gerechtelijke hervorming Tal van actoren treden op in het kader van de reflectie over de modernisering van de werking van de rechterlijke orde. De FOD Justitie heeft bijgedragen tot deze verkenning, naar aanleiding van gesprekken met de verschillende adviesorganen en de belangrijkste gerechtelijke actoren, zoals organisaties van de rechters, de korpschefs en het Openbaar Ministerie. Er werd ook aandacht besteed aan de specifieke situaties van Eupen, Brussel, het Hof van Cassatie en het federaal parket. DG Rechterlijke Organisatie 9

10 Directie Infrastructuur en ondersteunende diensten Dienst Infrastructuur De dienst Infrastructuur kende twee grote projecten. Enerzijds zorgde de dienst voor de nodige logistieke ondersteuning en materiële middelen in twee geruchtmakende processen y het assisenproces Habran; y het proces over de gasramp van Gellingen. Anderzijds organiseerde de dienst de verhuis van de burgerlijke afdeling van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel. De burgerlijke rechtbank verhuisde van het justitiepaleis (Poelaertplein 1) naar het nagelnieuwe gebouw in de Quatre Brasstraat 13 (QB13). Met de verhuis van de burgerlijke rechtbank van Brussel ruilden 227 mensen het justitiepaleis in voor het gerenoveerde gebouw QB13, goed voor een oppervlakte van ongeveer 8600m². In hetzelfde complex zijn ook de diensten van het federaal parket en het Centraal Orgaan voor Inbeslagname en Verbeurdverklaring (COIV) ondergebracht. Zij komen over van het gebouw op de Quatre Brasstraat 19. Dat gebouw wordt volledig ontmanteld en heropgebouwd. In de loop van 2011 zouden er opnieuw diensten van justitie in worden gehuisvest. Dienst Centraal strafregister Uittreksels uit het strafregister afgegeven door de gemeenten In 2009 heeft het centraal strafregister het probleem opgelost van de opeenvolgende vernietigingen door de Raad van State van de circulaires waarin tot dan de afgifte werd geregeld van uittreksels uit het strafregister afgegeven door de gemeentebesturen. De wet van 31 juli 2009 heeft immers geleid tot de inwerkingtreding van de artikelen 595 en 596 van het Wetboek van Strafvordering, waarin de afgifte van uittreksels uit het strafregister aan burgers wordt geregeld. Voortaan bestaat er een wettelijke grondslag, die al jaren geëist wordt, om het beginsel van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer na te leven. Om alle betrokken partijen toe te laten deel te nemen aan het proces, week het proces over de gasramp van Gellingen uit naar een voldoende grote accommodatie buiten de muren van het gerechtsgebouw van Doornik. Justitie huurde daarom de expositieruimte van Tournai expo! voor de duur van het proces. Voor het proces Habran werd de assisenzaal van Luik omgebouwd om het aantal beklaagden en betrokken partijen te kunnen onderbrengen. Onderlinge koppeling van de strafregisters in Europa In 2009 heeft het centraal strafregister actief deelgenomen aan de concretisering van de onderlinge koppeling van de strafregisters in Europa. Hiervoor werden middelen uitgewerkt voor het verzamelen van informatie eigen aan ieder nationaal strafregister. Zo kan de werking van de internationale uitwisselingen verbeteren en kan gezorgd worden voor een betere wederzijdse rechtshulp in strafzaken. 10 DG Rechterlijke Organisatie

11 Dienst Gerechtskosten De dienst Gerechtskosten heeft een dubbele opdracht: het uitbetalen van de gerechtelijke deskundigenonderzoeken uitgevoerd in het kader van een strafrechtelijke procedure, van de internationale rogatoire commissies, en van de telefoniekosten in het kader van een onderzoek; de terbeschikkingstelling van provisies aan de griffies om uitgaven te regelen zoals de kosten van vertalingen, getuigen en gezworenen (aan de griffie betaalbare kosten). Om deze dubbele opdracht te verwezenlijken, controleert de dienst de overeenstemming met de geldende regelgeving zowel op het niveau van de betalingsprocedure en van de verantwoordingsstukken, als van de bedragen. In 2009 bedroegen de betalingen ,43 euro. Wat de controlewerkzaamheden betreft, zijn er brieven inzake verminderingen opgesteld, wat een aanzienlijke besparing van ,47 euro mogelijk heeft gemaakt. In 2009 waren de vijf grootste uitgaven de telefonie, de vertalers en tolken, de gerechtsdeurwaarders, de genetische analyse en het herstellen en stallen van voertuigen. In overleg met de commissie voor de Modernisering van de rechterlijke orde, is het netwerk van referentiemagistraten voor de gerechtskosten gereactiveerd. Informatievergaderingen over de beheersing van de gerechtskosten in strafzaken zijn georganiseerd in ieder gerechtelijk arrondissement en worden verder georganiseerd in Directie P&O rechterlijke orde Dienst Personeel RO Syndicaal statuut voor de griffiers, referendarissen en parketjuristen De griffiers, de referendarissen bij het Hof van Cassatie en de refendarissen en parketjuristen bij de hoven en rechtbanken zijn niet onderworpen aan het klassieke syndicaal statuut. Er bestond dan ook geen formele structuur van sociaal overleg tussen deze leden van de rechterlijke orde en de overheid. Om die leemte op te vullen werd voor hen in 2009 een afzonderlijke personeelsvertegenwoordiging gecreëerd. Naast de gekende syndicale organisaties kunnen ook specifieke RO-organisaties als representatief worden erkend. Het koninklijk besluit dat de onderhandelings- en overlegcomités opricht voor de griffiers, de referendarissen en de parketjuristen, trad op 1 april 2009 in werking. De leden van deze comités werden aangesteld, en ook de vergaderingen werden opgestart. Hiermee begonnen de discussies over de belangen en rechten van deze personeelsgroep. Deze discussies zullen zeker verrijkend zijn in de verhouding tussen deze personeelsleden en de overheid. Selectiedienst voor personeel in griffies en parketten Binnen het DG RO werd een selectiedienst opgericht. Die bestaat enerzijds uit een centrale selectiedienst en anderzijds uit zes attachés human resources management. Deze personen staan in voor de selectie en de aanwerving van het lokaal personeel. Tegelijk bouwen ze ter plaatse aan een moderner personeelsbeleid zonder het contact met de centrale dienst die coördineert te verliezen. De inschakeling van de attachés HRM bij de selecties voor de rechterlijke orde verhoogt de transparantie en de objectiviteit en beoogt de professionalisering van het wervings-en bevorderingsproces. In 2009 focusten de activiteiten van de attachés HRM op de statutaire selecties van het niveau B, C en D. Er vonden voor 665 betrekkingen vergelijkende selecties plaats en er werden 387 personen benoemd. DG Rechterlijke Organisatie 11

12 Uitwerking van een specifieke opleiding voor de leden van de griffies en de parketten Alle rijksambtenaren, alsook de personeelsleden van de rechterlijke orde, kunnen een gecertificeerde opleiding volgen die de mogelijkheid biedt nieuwe vaardigheden te verwerven. Na de opleiding wordt een certificatietest afgenomen. De opleiding communicatie en dossierbeheer is ontwikkeld door het OFO, de dienst Competentieontwikkeling en leden van de rechterlijke orde. In deze opleiding ligt de focus o.a. op de organisatie en algemene bevoegdheden van de hoven en rechtbanken, het belang en de rol van de onthaalbeambte, de inhoud van een dossier, het beheer van het werk en de relationele processen. De eerste sessie van deze opleiding in 2009 wees uit dat de opleiding levendig en interactief is. 164 personeelsleden hebben het certificaat van deze opleiding al op zak. Dienst Modernisering en juridische ondersteuning Gerechtelijke opleiding De dienst Modernisering en juridische ondersteuning heeft toegezien op de goedkeuring van verschillende koninklijke besluiten over gerechtelijke opleidingen om de werking van het Instituut voor gerechtelijke opleiding mogelijk te maken. Het gaat om het KB tot vaststelling van de rechten en plichten van het personeel van de griffies en parketten voor opleiding en tot oprichting van een begeleidingscomité over gerechtelijke opleiding. Het gaat ook om het besluit tot regeling van het taalexamen voor de directieleden van het Instituut voor gerechtelijke opleiding, die wettelijk tweetalig moeten zijn. De dienst heeft ook de wettelijke bepaling gewijzigd waarin de begroting van het opleidingsinstituut wordt vastgesteld. 12 DG Rechterlijke Organisatie

13 Statuut van het personeel van de griffies en parketten Het koninklijk besluit betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het personeel van de griffies en parketten is aangepast. De loopbanen van het personeel van de griffies en parketsecretariaten zijn afgestemd op de loopbanen van de rijksambtenaren, meer bepaald wat de gecertificeerde opleidingen en de selectie- en mutatieprocedures betreft. Dit is van toepassing op het gerechtspersoneel van niveau A en op de griffiers en secretarissen van niveau B. De dienst heeft eveneens het bedrag aangepast van de tweetaligheidspremie, toegekend aan het personeel van de griffies en parketsecretariaten. Het koninklijk besluit tot regeling van het door Selor georganiseerde taalexamen, waarvoor de referendarissen bij het Hof van Cassatie moeten slagen, is goedgekeurd in Verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten van een advocaat De dienst heeft deelgenomen aan een in 2008 opgerichte werkgroep, die de wet van 21 april 2007 heeft onderzocht betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, alsmede het uitvoeringsbesluit ervan (koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 ). Het doel van de werkgroep bestond erin oneerlijke situaties en gebreken van de wet te verhelpen. Zo is er op 7 december 2009 een wetsontwerp ingediend in de Kamer en op 12 januari 2010 is er een stemming gehouden in de Commissie voor de Justitie. Modernisering van de rechterijke orde, hervorming van het gerechtelijk landschap De dienst Modernisering en juridische ondersteuning speelt een actieve rol in de moderniseringsprojecten voor de rechterlijke organisatie. De dienst ondersteunt de minister van Justitie bij zijn hervormingsproject voor de hertekening van het gerechtelijk landschap. Samen met de beleidscel levert de dienst voorbereidend werk en advies, coördineerde ze bijdrages van het DG RO en zal ze desgevallend de wetgevende uitwerking mee voorbereiden. De dienst nam namens de FOD Justitie dan ook deel aan de werkzaamheden van de Atomiumwerkgroep in het parlement. Daarnaast vertegenwoordigt de dienst de FOD Justitie in het begeleidingscomité voor de ontwikkeling van het werklastmeetinstrument voor de zetel en het Openbaar Ministerie. Hof van assisen De dienst heeft gezorgd voor de follow-up van de aanpassingen van de bepalingen met betrekking tot de hoven van assisen in verband met de rechterlijke organisatie, meer bepaald de bepalingen met betrekking tot de samenstelling van het hof en de samenstelling van de lijst van gezworenen. Contact DG Rechterlijke Organisatie Waterloolaan Brussel Tel.: Fax: DG Rechterlijke Organisatie 13

14 FOCUS Modernisering van het DG RO Het directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie heeft in 2009 een belangrijk moderniseringsprogramma doorlopen. Doel van dit programma was een klantgerichtere en volledig transparante werking te realiseren. Binnen het directoraat-generaal werd een geheel van initiatieven opgestart, gebundeld in vier projecten die nauw met elkaar verbonden zijn: een interne procesverbetering; de realisatie van een dienstencatalogus; de oprichting van een dienst Account management; de opstart van een overlegmodel. Het nieuwe overlegmodel moet het mogelijk maken om de dienstverlening naar de rechtelijke orde blijvend te optimaliseren en de relatie tussen de hoven, rechtbanken en parketten en het directoraatgeneraal Rechterlijke Organisatie te structuren. Op strategisch niveau overleggen de strategische vertegenwoordigers van de rechtelijke orde en de directeur-generaal van het DG RO jaarlijks over de inhoud en de prioriteiten binnen de geleverde dienstverlening. Op basis van dit overleg legt het directoraat-generaal krijtlijnen en vernieuwingen vast voor de dienstverlening. Onder dit niveau overleggen de correspondenten van de rechtelijke orde en de accountmanagers van het DG RO voortdurend over de kwaliteit van de dienstverlening. De dagdagelijkse contacten tussen de leden van de rechtscolleges en de administratie bij de uitvoering van de diensten blijven gewoon bestaan. De introductie van dit model was het voorlopige eindpunt van een moderniseringsproces dat begon met de interne procesanalyse. Het DG RO onderzocht in het voorjaar van 2009 zijn taken en werkprocessen en formuleerde verbetervoorstellen op grond van die ervaring. De verbeterde dienstverlening vormde de basis voor de dienstencatalogus. Dit document biedt een inventaris van de diensten die de medewerkers van de hoven, rechtbanken en parketten mogen verwachten van het DG RO. Daarnaast staat ook te lezen hoe en onder welke voorwaarden de gebruikers een bepaalde dienst kunnen aanvragen. Doel van de dienstencatalogus is om iedereen een gelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden en zo de dienstverlening te uniformiseren. Over het opstellen van de dienstencatalogus waakt de dienst Account management. Deze dienst werd in het najaar opgericht en treedt op als relatiebeheerder van de rechtelijke orde binnen het directoraat-generaal. De accountmanagers verzekeren de continue actualisering van de catalogus en zoeken proactief naar verbeteringen van de geleverde dienstverlening. Daarvoor staan zij in contact met correspondenten in de hoven, rechtbanken en parketten. De centrale correspondent moet informatie, suggesties en klachten vanuit zijn netwerk doen doorstromen naar de accountmanager. De concrete uitbouw van dit correspondentennetwerk gebeurt in overleg met de rechterlijke orde. Op het einde van 2009 startte daarom een proefproject bij het Hof van Cassatie, het federaal parket en in de arrondissementen van Charleroi en van Gent. 14 DG Rechterlijke Organisatie

15 DG Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden Het directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden (DG WL) adviseert de minister van Justitie inzake burgerlijk recht, strafrecht en rechten van de mens. Het DG WL is belast met: de voorbereiding van de wetgeving op vlak van intern recht en de deelname aan internationale en Europese onderhandelingen: in burgerlijke zaken, daaronder begrepen burgerlijk recht, handelsrecht en gerechtelijk recht; inzake strafrecht en strafprocesrecht; inzake rechten van de mens; La direction générale des Établissements pénitentiaires (EPI) est responsable de l exécution des peines toepassing et mesures in de praktijk privatives van het de burgerlijk liberté. Elle agit dans recht le (o.a. strict naams- respect en voornaamsverandering, la légalité, garantit la sécurité nationaliteit, de la internationale société, du personnel wederzijdse et des détenus en rechtshulp respectant in burgerlijke la dignité humaine zaken, ontvoeringen et agit dans un esprit door ouders, justice voogdij réparatrice. over niet-begeleide En s appuyant sur son expertise, minderjarige cette vreemdelingen, direction générale internationale rend également des adoptie, avis dans ) en le het domaine strafrecht pénitentiaire. (o.a. uitleveringen, rogatoire commissies, overbrenging van La veroordeelde direction générale personen, EPI wapenwet, est composée ); d une administration de vertegenwoordiging centrale et van de de services Belgische extérieurs staat comprenant bij de internationale l ensemble controleorganen des établissements inzake de pénitentiaires. rechten van de L administration mens, de uitoefening centrale van assure de rol notamment van nationale autoriteit contrôle en et l encadrement verbindingsambtenaar des services voor het extérieurs, Europees Comité le traitement inzake des voorkoming dossiers individuels des détenus et la gestion du personnel. Les prisons assurent l exécution des peines et des mesures van folteringen privatives (CPT), de liberté. de coördinatie van de Le verslagen corps de over sécurité, de toepassing qui est chargé van de du verdragen transfert des détenus, inzake de fait rechten également van de partie mens de in België; cette direction générale. de machtiging van giften en legaten aan rechtspersonen - wanneer vereist - en de erkenning van stichtingen van openbaar nut en internationale verenigingen; de erkenning en het beheer van erediensten en vrijzinnigheid. Dit directoraat-generaal bestaat uit drie verticale directies die elk instaan voor een bepaald rechtsdomein en drie horizontale diensten die een coördinerende en een ondersteunende functie hebben. DG Wetgeving en fundamentele rechten en vrijheden 15

16 Directeur-generaal Coördinatiedienst Internationaal Recht Operationele Steundienst Dienst Kennis-, Processen- en Informatiemanagement Directie I Burgerlijk Recht Directie II Fundamentele Rechten Directie III Strafrecht Dienst D n Familierecht en Burgerlijke Stand Dienst n Nationaliteitsrecht Dienst n Rechten van de Mens Dienst n Economische Rechten Dienst Beginselen van Strafrecht en Strafprocesrecht Dienst Bijzondere Inbreuken en Procedures Dienst n Naams- en Voornaamsverandering Dienst Internationale Adoptie Dienst Voogdij voor de Niet-begeleide Minderjarige Vreemdelingen Dienst Erediensten en Vrijzinnigheid Dienst Internationale Samenwerking in Strafzaken Dienst Europees Strafrecht Dienst n Burgerlijk Vermogensrecht Dienst Internationaal Humanitair Recht Dienst Internationale Samenwerking in Burgerlijke Zaken Federale Wapendienst Dienst Burgerlijk Procesrecht 16 DG Wetgeving en fundamentele rechten en vrijheden

17 Directie I Burgerlijk recht Dienst Familierecht en Burgerlijke Stand De voornaamste wetgevende activiteiten van deze dienst waren gewijd aan: de wet van 12 juli 2009 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek voor wat de plaats van het huwelijk betreft: voornoemde wet, die op 24 augustus 2009 in het BS werd bekendgemaakt, machtigt de gemeenteraad om op het grondgebied van de gemeente andere openbare plaatsen met een neutraal karakter, waarvan de gemeente het uitsluitend gebruiksrecht heeft, aan te wijzen om huwelijken te voltrekken; de wet van 30 december 2009 over diverse bepalingen betreffende Justitie. Deze wet (de artikelen 18 en 19 ervan) die op 15 januari 2010 in het BS werd bekendgemaakt, voegt een nieuwe overgangsbepaling in in de wet van 1 juli 2006 tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan. Dit houdt verband met de homologatie van de erkenning door een gehuwde man (vroegere artikel 319bis van het Burgerlijk Wetboek); de wet van 17 november 2009 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake de kostenverdeling onder partijen bij een echtscheidingsprocedure. De wet werd op 22 januari 2010 in het BS bekendgemaakt. Bovendien werkte de dienst mee aan het opstellen van het voorontwerp van wet dat de oprichting van een nieuwe afdeling Jeugd en Familie (JEFA) bij de rechtbank van eerste aanleg beoogt. Dit gebeurde in samenwerking met de dienst Burgerlijk Procesrecht en het directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie. Ten slotte heeft de dienst meegewerkt aan het voorontwerp van wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van internationaal privaatrecht en de wet van 31 december 1851 met betrekking tot de consulaten en de consulaire rechtsmacht ter bestrijding van schijnhuwelijken. De dienst heeft eveneens geparticipeerd aan het voorontwerp van wet over levenloos geboren kinderen tot wijziging van artikel 80bis van het Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van een artikel 80ter en een artikel 80quater in het Burgerlijk Wetboek. Dienst Nationaliteitsrecht Op wetgevend vlak heeft de dienst Nationaliteitsrecht de hervorming van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (WBN) voortgezet. De doelstellingen van die hervorming zijn enerzijds gericht op de meer neutrale verwerving van nationaliteit met betrekking tot het migratiebeleid en anderzijds op het uitbreiden van de mogelijkheden tot vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit. De dienst behandelde ongeveer 250 individuele dossiers i.v.m. de toekenning of het verlies van de Belgische nationaliteit. Opvallende vaststellingen daarbij zijn: een toename van het aantal dossiers tot toekenning van de Belgische nationaliteit aan kinderen ten gevolge van de verkrijging van de Belgische nationaliteit door hun ouders (art. 12 WBN). Hierbij ontstaan problemen op het niveau van de vaststelling van de afstammingsband en bij de uitoefening van het ouderlijk gezag; een daling van de dossiers tot toekenning van de Belgische nationaliteit aan staatloze minderjarigen (art. 10 WBN). Dit komt omdat hun ouders, die afkomstig zijn uit landen zoals Brazilië of Kosovo, niet meer zoals voorheen stelselmatig een aanvraag indienen. aangezien de bepalingen van het Wetboek van internationaal privaatrecht worden toegepast, moet de dienst steeds vaker de buitenlandse wetgevingen over familie en nationaliteit onderzoeken en interpreteren. Hieruit blijkt de gebrekkige overeenstemming tussen de specifieke wetgevingen. DG Wetgeving en fundamentele rechten en vrijheden 17

Federale Overheidsdienst Justitie. jaarverslag 2009

Federale Overheidsdienst Justitie. jaarverslag 2009 Federale Overheidsdienst Justitie jaarverslag 2009 1 VOORWOORD Geachte lezer, Een jaarverslag van een organisatie als de FOD Justitie voorleggen, is geen routineklus. Dit jaarverslag is een jaarlijkse

Nadere informatie

Directoraat-generaal Wetgeving

Directoraat-generaal Wetgeving Directoraat-generaal Wetgeving VOORWOORD Het directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden adviseert de minister van Justitie over de materies burgerlijk recht, strafrecht en rechten

Nadere informatie

Internationale kinderontvoeringen

Internationale kinderontvoeringen Internationale kinderontvoeringen INLEIDING Mijn partner dreigt ermee mijn 2-jarig kind naar Tunesië te nemen en niet meer terug te brengen. Ik ga hier niet mee akkoord. Mijn vrouw heeft zonder mijn toestemming

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Justitie

Federale Overheidsdienst Justitie Federale Overheidsdienst Justitie voorwoord Beste lezers, In 2002 evolueerde het ministerie van Justitie naar een Federale Overheidsdienst in het kader van de modernisering van het openbaar ambt. Deze

Nadere informatie

Benelux... 121 Verdrag 27 juni 1962 aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom

Benelux... 121 Verdrag 27 juni 1962 aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom INHOUD Nationaal... 13 Artikelen 3-4 Strafwetboek (Wet 8 juni 1867)... 14 Wet 1 oktober 1833 op de uitleveringen... 15 Uitleveringswet 15 maart 1874... 17 Artikelen 6 14 Voorafgaande Titel Wetboek van

Nadere informatie

Nationaal... 13 Benelux... 89 Prüm... 115 Europese Unie... 133

Nationaal... 13 Benelux... 89 Prüm... 115 Europese Unie... 133 Inhoudstafel Nationaal... 13 Artikelen 3-4 Strafwetboek (Wet 8 juni 1867)... 15 Wet 1 oktober 1833 op de uitleveringen... 16 Uitleveringswet 15 maart 1874... 17 Artikelen 6 14 Voorafgaande Titel Wetboek

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Justitie. Jaarverslag 2008

Federale Overheidsdienst Justitie. Jaarverslag 2008 Federale Overheidsdienst Justitie Jaarverslag 2008 1 voorwoord Beste lezer, Over het historische jaar 2008 is het laatste woord nog niet geschreven. Belangrijke, met justitie verband houdende, ontwikkelingen

Nadere informatie

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen. Deel 2. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. zie afzonderlijk Boekdeel I

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen. Deel 2. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. zie afzonderlijk Boekdeel I Boekdeel I zie afzonderlijk Boekdeel I Algemene inhoudstafel Boekdeel I Algemeen Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten................. 5 Wet

Nadere informatie

Wetboek van 30 november 1939 der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaams Gewest)

Wetboek van 30 november 1939 der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaams Gewest) Wetboek van 30 november 1939 der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaams Gewest) Griffierechten (rolrechten, expeditierechten en opstelrechten). Griffierechten is een algemene beaming die wordt

Nadere informatie

De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen

De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen SARiV Advies 2013/19 SAR WGG Advies 11 juli 2013 Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen Boudewijnlaan 30 bus 81 1000 Brussel T.

Nadere informatie

In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. KAMER

In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. KAMER Publicaties In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. Parlementaire stukken: KAMER 53 2538/001 (KAMER) 5-1875/1 (SENAAT) VAN 4 DECEMBER 2012 Verslag betreffende de gedachtewisseling

Nadere informatie

Het Justitieplan: de hervorming van justitie door Minister Geens

Het Justitieplan: de hervorming van justitie door Minister Geens Het Justitieplan: de hervorming van justitie door Minister Geens FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1

Nadere informatie

Belgisch Internationaal Privaatrecht

Belgisch Internationaal Privaatrecht Belgisch Internationaal Privaatrecht Bart VOLDERS & Liselot SAMYN Maklu Antwerpen-Apeldoorn Inhoudstafel Lijst van afkortingen 11 Voorwoord 13 DEEL I. COMMUNAUTAIRE RECHTSBRONNEN 15 A. Internationaal en

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE INLEIDING De HRJ heeft een drievoudige opdracht die sinds 2 augustus 2000 effectief uitgeoefend wordt: Een bepalende rol spelen in het benoemingsbeleid bij de magistratuur, op

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.6.2003 COM(2003) 348 definitief 2003/0127 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese

Nadere informatie

De familie- en jeugdrechtbank

De familie- en jeugdrechtbank De familie- en jeugdrechtbank De familie- en jeugdrechtbank (*) is sinds 1 september 2014 operationeel in het hele land en is voortaan bevoegd voor zowat alle geschillen die betrekking hebben op het familieleven,

Nadere informatie

Voorstelling van de algemene directie en uiteenzetting van de krachtlijnen

Voorstelling van de algemene directie en uiteenzetting van de krachtlijnen B Voorstelling van de algemene directie en uiteenzetting van de krachtlijnen 10 2004 ACTIVITEITENRAPPORT B.1. Algemene Directie De Algemene Directie Instellingen en Bevolking (ADIB) groepeert zeer verschillende

Nadere informatie

F e e r d v e irc ale e Overheidsdienst ubsli t c i t f i é e déral Justice Jaarverslag 2006

F e e r d v e irc ale e Overheidsdienst ubsli t c i t f i é e déral Justice Jaarverslag 2006 Federale Overheidsdienst Service Justitie public fédéral Justice Jaarverslag 2006 Federale Overheidsdienst Service Justitie public fédéral Justice Jaarverslag 2006 P.06 P.10 P.16 FOD Justitie: organisatie

Nadere informatie

Interlandelijke adoptie

Interlandelijke adoptie Interlandelijke adoptie Inleiding U hebt beslist om een kind uit het buitenland te adopteren. U vraagt zich ongetwijfeld af tot wie u zich moet richten, welke procedures u moet volgen of welke gevolgen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid 50 (1986) Nr. 2 1 ) TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 112 A. TITEL Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van internationale niet-gouvernementele

Nadere informatie

De familierechtbank: rechtspraak op maat van de burger

De familierechtbank: rechtspraak op maat van de burger De familierechtbank Inleiding De familierechtbank is sinds 1 september 2014 operationeel in het hele land en is voortaan bevoegd voor zowat alle geschillen die betrekking hebben op het familieleven, op

Nadere informatie

Interlandelijke adoptie

Interlandelijke adoptie Interlandelijke adoptie Inleiding U hebt beslist om een kind uit het buitenland te adopteren. U vraagt zich af: tot wie u zich moet richten? welke procedures u moet volgen? welke gevolgen de adoptie heeft?

Nadere informatie

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT Aanbeveling... 2 Advies... 2 Algemeen commentaar... 2 Beleidsdocument... 3 Besluit... 3 Decreet... 3 Europees besluit... 3 Grondwet... 3 Koninklijk besluit... 3 Mededeling...

Nadere informatie

PUBLIC 11642/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0109 (CNS)

PUBLIC 11642/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0109 (CNS) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 september 200 (26.09) (OR. fr) PUBLIC 642/0 Interinstitutioneel dossier: 200/009 (CNS) LIMITE JUSTCIV NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité burgerlijk

Nadere informatie

geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag (C5-0757/2000),

geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag (C5-0757/2000), P5_TA(2002)0430 Europees netwerk voor justitiële opleiding * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van de Franse Republiek met het oog op de aanneming van het besluit van de

Nadere informatie

15445/1/06 REV 1 wat/hor/mg 1 DG H 2B

15445/1/06 REV 1 wat/hor/mg 1 DG H 2B RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2006 (01.12) (OR. en) 15445/1/06 REV 1 COPEN 119 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Raad nr. vorig doc.: 15115/06 COPEN 114 nr. Comv.: COM(2005) 91 def.

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

20 JULI BOUDEWIJN, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, ONZE GROET.

20 JULI BOUDEWIJN, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, ONZE GROET. 1 08.08.2016 20 JULI 1971 KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE OPRICHTING VAN EEN NATIONAAL COMITE VOOR DE VEILIGHEID DER BURGERLIJKE LUCHTVAART EN VAN PLAATSELIJKE COMITES VOOR DE VEILIGHEID DER LUCHTHAVENS

Nadere informatie

10 MEI 2007. - Wet betreffende de transseksualiteit

10 MEI 2007. - Wet betreffende de transseksualiteit FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE 10 MEI 2007. - Wet betreffende de transseksualiteit Bron: http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm nummer document: 2007009570 ALBERT II, Koning der Belgen, Aan

Nadere informatie

Inhoud Inhoud I. Grondwet en (quasi-)constitutionele teksten II. Federale instellingen III. Gemeenschappen en Gewesten 167

Inhoud Inhoud I. Grondwet en (quasi-)constitutionele teksten II. Federale instellingen III. Gemeenschappen en Gewesten 167 Inhoud InhoudhoudPagina I. Grondwet en (quasi-)constitutionele teksten 13 1. Gecoördineerde grondwet 17 februari 1994 met concordantietabel 15 2. Besl. Voorlopig Bewind 16 oktober 1830 vrijheid van drukpers,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1167 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

(2002/C 42/07) Gelet op de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst ( 1 ), inzonderheid op artikel 43, lid 1,

(2002/C 42/07) Gelet op de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst ( 1 ), inzonderheid op artikel 43, lid 1, C 42/8 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 15.2.2002 II (Voorbereidende besluiten krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie) Initiatief van het Koninkrijk Belgiº en het

Nadere informatie

Thematische uitwerking

Thematische uitwerking IV Thematische uitwerking Inhoud A 10 A 20 A 25 A 30 B 5 B 10 B 20 B 30 B 40 B 50 C 10 D 10 E 10 E 20 E 25 E 30 G 20 I 10 L 10 L 20 L 30 L 40 L 50 L 60 Aangelegenheden onderworpen aan onderhandeling en

Nadere informatie

De Verordening EG nr. 2201/2003 en de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid

De Verordening EG nr. 2201/2003 en de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid INTERNATIONAAL ADVOCATENKANTOOR ADVOCAAT DR. ALFONSO MARRA JURIST VERTALER BEVOEGDHEID VOOR DE TWEETALIGHEID DUITS ITALIAANS VAN DE ZELFSTANDIGE PROVINCIE BOLZANO GESLAAGD VOOR HET STAATSEXAMEN VAN DUITSE

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij?

De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij? De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij? Wij maken ruimte voor talent Onze missie Wij geven vorm aan een dynamisch en strategisch federaal personeelsbeleid en leveren producten en diensten die inspelen

Nadere informatie

7079/17 gys/van/sv 1 DG D 1C

7079/17 gys/van/sv 1 DG D 1C Raad van de Europese Unie Brussel, 16 maart 2017 (OR. en) 7079/17 ENFOPOL 116 JAI 225 NOTA van: aan: het voorzitterschap de delegaties nr. vorig doc.: 7078/17 Betreft: Ontwerpuitvoeringsbesluit (EU) 2017/

Nadere informatie

1. INTERNATIONALE MENSENRECHTENBEPALINGEN. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 12 1

1. INTERNATIONALE MENSENRECHTENBEPALINGEN. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 12 1 INHOUDSTAFEL 1. INTERNATIONALE MENSENRECHTENBEPALINGEN Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 12 1 Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten, artikel 17 3 Verdrag

Nadere informatie

De directeur-generaal Belastingdienst in Nederland en de Adjunct-administrateur-generaal van de belastingen in België,

De directeur-generaal Belastingdienst in Nederland en de Adjunct-administrateur-generaal van de belastingen in België, Regeling tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België met betrekking tot een grensoverschrijdende samenwerking inzake de rechtstreekse uitwisseling van fiscale inlichtingen 3 januari 2011 DGB

Nadere informatie

II. GERECHTELIJK RECHT

II. GERECHTELIJK RECHT II. GERECHTELIJK RECHT II. GERECHTELIJK RECHT A. Gerechtelijk Wetboek Wet 10 oktober 1967 p. 214 A. Gerechtelijk Wetboek p. 214 Wet 10 oktober 1967 Art. 569 volledig vervangen Art. 569. De rechtbank van

Nadere informatie

Ontwerp VERDRAG TOT HERZIENING VAN HET OP 3 FEBRUARI 1958 GESLOTEN VERDRAG TOT INSTELLING VAN DE BENELUX ECONOMISCHE UNIE

Ontwerp VERDRAG TOT HERZIENING VAN HET OP 3 FEBRUARI 1958 GESLOTEN VERDRAG TOT INSTELLING VAN DE BENELUX ECONOMISCHE UNIE Ontwerp VERDRAG TOT HERZIENING VAN HET OP 3 FEBRUARI 1958 GESLOTEN VERDRAG TOT INSTELLING VAN DE BENELUX ECONOMISCHE UNIE 1 Preambule Het Koninkrijk België, Vertegenwoordigd door: de Federale Regering,

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

Gerechtelijk Wetboek

Gerechtelijk Wetboek Bron: Belgische wetgeving - FOD Justitie Gerechtelijk Wetboek HOOFDSTUK Vquater De gerechtelijke stage Art. 259octies. 1. De Koning

Nadere informatie

Gespecialiseerde opleiding voor stagemeesters

Gespecialiseerde opleiding voor stagemeesters Gespecialiseerde opleiding voor stagemeesters ref.: SPE-092 Doelgroep Sessies 1 (voormiddag) en 2: - beginnende of toekomstige stagemeesters, die nog geen eerdere editie van deze opleiding hebben gevolgd

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2003 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

ASSISTENT DOSSIERBEHEER NIVEAU C

ASSISTENT DOSSIERBEHEER NIVEAU C ASSISTENT DOSSIERBEHEER NIVEAU C FOD Justitie dienst HR Magistratuur, notarissen, gerechtsdeurwaarders Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden Solliciteren Kandidaten met een handicap

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 27 april 2009 (OR. en) 2008/0122 (COD) PE-CONS 3735/08 JUSTCIV 269 JURINFO 90 CODEC 1904 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel netwerk

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel netwerk RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2008 (OR. en) 14914/08 COPEN 199 EUROJUST 87 EJN 65 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel

Nadere informatie

VERDRAG TOT HERZIENING VAN HET OP 3 FEBRUARI 1958 GESLOTEN VERDRAG TOT INSTELLING VAN DE BENELUX ECONOMISCHE UNIE

VERDRAG TOT HERZIENING VAN HET OP 3 FEBRUARI 1958 GESLOTEN VERDRAG TOT INSTELLING VAN DE BENELUX ECONOMISCHE UNIE VERDRAG TOT HERZIENING VAN HET OP 3 FEBRUARI 1958 GESLOTEN VERDRAG TOT INSTELLING VAN DE BENELUX ECONOMISCHE UNIE Preambule blz. 3 DEEL 1 - Beginselen en doelstellingen blz. 6 DEEL 2 - Instellingen blz.

Nadere informatie

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en. Uniforme technische standaarden

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en. Uniforme technische standaarden CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en COMITÉ REGLEMENT VAN ONDERZOEK WERKGROEP REGLEMENT VAN ONDERZOEK GEMEENSCHAPPELIJKE WERKGROEP

Nadere informatie

Een statuut voor pleegouders. april 2017

Een statuut voor pleegouders. april 2017 Een statuut voor pleegouders april 2017 Een statuut volgens Europa Europese aanbeveling (87)6 van het Comité van Ministers van de Raad van Europa on foster families 1) de lidstaten dienen een systeem van

Nadere informatie

Strategische krachtlijnen voor de informatisering van de Rechterlijke Orde 2012-2014

Strategische krachtlijnen voor de informatisering van de Rechterlijke Orde 2012-2014 Strategische krachtlijnen voor de informatisering van de Rechterlijke Orde 2012-2014 Overzicht Overleg centraal Strategische mijlpalen Conceptuele mijlpalen Technologische keuzes Responsabilisering Optimalisatie

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 7 januari 2008 (20.01) (OR. en) 5039/08 COPEN 3 EUROJUST 3 EJN 3

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 7 januari 2008 (20.01) (OR. en) 5039/08 COPEN 3 EUROJUST 3 EJN 3 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 januari 2008 (20.01) (OR. en) 5039/08 COPEN 3 EUROJUST 3 EJN 3 INITIATIEF van: de Sloveense, de Franse, de Tsjechische, de Zweedse, de Spaanse, de Belgische, de Poolse,

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij bemiddeling

Rechtsbijstand bij bemiddeling Rechtsbijstand bij bemiddeling De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling heeft de mogelijkheid geopend rechtsbijstand toe te kennen in elke procedure van vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling

Nadere informatie

A. De context van bemiddeling in familiezaken

A. De context van bemiddeling in familiezaken NON-PAPER Belgisch voorzitterschap Seminar van 14 oktober 2010 Internationale bemiddeling in familiezaken in het geval van internationale kinderontvoering Problematiek en vooruitzichten Inleiding Onze

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOORSTEL (BRUGEL-20130222-10) betreffende een voorontwerp van besluit betreffende de administratieve en geldelijke toestand van de

Nadere informatie

Selectie-assistent (m/v) (niveau C)

Selectie-assistent (m/v) (niveau C) Selectie-assistent (m/v) (niveau C) Bij de selectiedienst werkzaam binnen het rechtsgebied Gent Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden Solliciteren Kandidaten met een handicap Selectieprocedure

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

EUROPEES PARLEMENT. Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««2009 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 13.6.2007 WERKDOCUMENT over diplomatieke en consulaire bescherming van de burgers van de Unie in

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2011/0444 (E) 12103/15 JUSTCIV 202 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD waarbij

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de oprichting van een Europees

Nadere informatie

- krachtens artikel 16, eerste lid, van verordening (EG) nr. 883/2004; De voor deze overeenkomst bevoegde autoriteiten zijn,

- krachtens artikel 16, eerste lid, van verordening (EG) nr. 883/2004; De voor deze overeenkomst bevoegde autoriteiten zijn, OVEREENKOMST KRACHTENS ARTIKEL 16, EERSTE LID, VAN VERORDENING (EG) 88312004 BETREFFENDE DE VASTSTELLING VAN DE OP RIJNVARENDEN TOEPASSELIJKE WETGEVING 88312004 De voor deze overeenkomst bevoegde autoriteiten

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 TOT DEFINIËRING VAN DE FUNCTIE, DE OPDRACHTEN EN HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE

Nadere informatie

ERKENNING VAN DE MOSKEEËN IN VLAANDEREN

ERKENNING VAN DE MOSKEEËN IN VLAANDEREN ERKENNING VAN DE MOSKEEËN IN VLAANDEREN EXECUTIEF VAN DE MOSLIMS VAN BELGIË INHOUD Erkende islamitische gemeenschappen in Vlaanderen... 4 Erkenningsprocedure... 5 Gevolgen van de erkenning van een moskee...

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1993 Nr. 51. Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1993 Nr. 51. Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992 10 (1992) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1993 Nr. 51 A. TITEL Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992 B. TEKST De Nederlandse

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 7 juli 2000 (17.07) (OR. fr) 9735/00 ADD 1 LIMITE JUSTCIV 75

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 7 juli 2000 (17.07) (OR. fr) 9735/00 ADD 1 LIMITE JUSTCIV 75 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 juli 2000 (17.07) (OR. fr) 9735/00 ADD 1 LIMITE JUSTCIV 75 NOTA van: aan: Betreft: de Franse delegatie het Comité burgerlijk recht Initiatief van de Franse Republiek

Nadere informatie

BIJ HET ECONOMAAT VAN HET FEDERAAL PARKET

BIJ HET ECONOMAAT VAN HET FEDERAAL PARKET DESKUNDIGE-DOSSIERBEHEERDER DIE HOOFDZAKELIJK INGESCHAKELD WORDT IN DE ONDERSTEUNENDE PROCESSEN (m/v) - 1 vacante plaats NIVEAU B BIJ HET ECONOMAAT VAN HET FEDERAAL PARKET Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod

Nadere informatie

Organisatie van de rechtspraak - België

Organisatie van de rechtspraak - België Organisatie van de rechtspraak - België c) Nadere bijzonderheden over de rechterlijke instanties 1. Vredegerecht De vrederechter is de rechter die het dichtst bij de burgers staat. Hij wordt overeenkomstig

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1 VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 12.09.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Coreper/de Raad nr.vorig doc.: 11093/04 JUSTCIV 101 Betreft:

Nadere informatie

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 INSCHRIJVING VAN VREEMDELINGEN DIE IN BELGIË VERBLIJVEN EN DIE GEEN ONDERDANEN ZIJN VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE De omzendbrief

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63; Samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een algemene gegevensbank Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling, de werking en de opdrachten van

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: 1 Goedkeuring en machtiging tot ondertekening van de overeenkomst tot oprichting van de internationale

Nadere informatie

VR DOC.1079/1

VR DOC.1079/1 VR 2016 1410 DOC.1079/1 DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE, NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Goedkeuring en machtiging tot ondertekening

Nadere informatie

Voor de delegaties gaan in bijlage dezes de ontwerp-conclusies van de Raad, waarover een akkoord is bereikt in de Groep sociale vraagstukken.

Voor de delegaties gaan in bijlage dezes de ontwerp-conclusies van de Raad, waarover een akkoord is bereikt in de Groep sociale vraagstukken. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 februari 2011 (16.02) (OR. en) 6196/1/11 REV 1 SOC 99 COMPET 34 VERSLAG van: de Groep sociale vraagstukken aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken - Presentatie

Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken - Presentatie Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken - Presentatie Jacobs Marie (december 2014) 1 Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2001 Nr. 134

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2001 Nr. 134 23 (2001) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2001 Nr. 134 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de geldendmaking

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 14 mei 2004 (OR. fr) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. 9026/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0064 (CNS) LIMITE

PUBLIC. Brussel, 14 mei 2004 (OR. fr) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. 9026/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0064 (CNS) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 mei 2004 (OR. fr) 9026/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0064 (CNS) LIMITE PUBLIC USA 37 RELEX 167 JAI 136 AVIATION 105 TELECOM 86 WETGEVINGSBESLUITEN

Nadere informatie

.1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft. .2.Wat de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel betreft

.1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft. .2.Wat de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel betreft .1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft 1.1.Het optrekken van de algemene bevoegdheid van de vrederechter naar 2.500 ( komt van 1860 ).2.Het optrekken van de grens m.b.t. de aanleg ( dwz : onder

Nadere informatie

OMZENDBRIEF Nr. 161 (rev. 1)

OMZENDBRIEF Nr. 161 (rev. 1) 1000 Brussel, 7 november 2011 Waterloolaan, 115 Tel. : 02/ 552.25.42 Fax : 02 / 552.27.63 Federale Overheidsdienst Justitie --- Directoraat-generaal rechterlijke organisatie --- Dienst personeelszaken

Nadere informatie

2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid

2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid 137 2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid Het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266 15 (1965) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1994 Nr. 266 A. TITEL Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, met

Nadere informatie

BIJLAGE 1 PROTOCOL ANNEXE 1 PROTOCOLE

BIJLAGE 1 PROTOCOL ANNEXE 1 PROTOCOLE BIJLAGE 1 PROTOCOL ANNEXE 1 PROTOCOLE PROTOCOL Houdende de taakverdeling in de uitwerking van het Stappenplan CHEOPS-Justitie Inleiding: Vanuit de opdracht die de wetgever aan het Beheerscomité heeft gegeven

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 maart 2007 (13.04) (OR.en) ST 8028/07 Interinstitutioneel dossier: 2006/0135(CNS) LIMITE JUSTCIV 75

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 maart 2007 (13.04) (OR.en) ST 8028/07 Interinstitutioneel dossier: 2006/0135(CNS) LIMITE JUSTCIV 75 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 maart 2007 (13.04) (OR.en) PUBLIC ST 8028/07 Interinstitutioneel dossier: 2006/0135(CNS) LIMITE JUSTCIV 75 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Coreper/de

Nadere informatie

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie

Deze herziene versie van het verslag is opgesteld na bespreking in de Groep materieel strafrecht van 23 juni 2004.

Deze herziene versie van het verslag is opgesteld na bespreking in de Groep materieel strafrecht van 23 juni 2004. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 juli 2004 (23.07) (OR. en) 0369//04 REV PUBLIC LIMITE DROIPEN 24 NOTA van: het voormalige Ierse voorzitterschap aan: het Comité van artikel 36 nr. vorig

Nadere informatie

Communicatie. Informatie. Juridische normen. Geschillen. Menselijke gezondheid / Dierenzorg. Informatieen. Communicatietechnologie

Communicatie. Informatie. Juridische normen. Geschillen. Menselijke gezondheid / Dierenzorg. Informatieen. Communicatietechnologie Budgettaire materies Communicatie en Informatie Algemeen Beheer Logistiek, economaat en technische steun Juridische normen en Geschillen Personeel en Organisatie Politie Menselijke gezondheid / Dierenzorg

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2010 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 31 / 96 van 13 november 1996 ------------------------------------------- O. ref. : A / 96 / 028 BETREFT : Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

(Voorbereidende besluiten krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

(Voorbereidende besluiten krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie) bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 39 van 11/02/2000 (Voorbereidende besluiten krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie) RAAD Initiatief van het Koninkrijk

Nadere informatie

Bronnen inzake gerechtelijke en aanverwante statistieken

Bronnen inzake gerechtelijke en aanverwante statistieken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Bronnen inzake gerechtelijke en aanverwante statistieken Federale Overheidsdienst Justitie Diensten

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Agentschap Ondernemen, ontvangen op 09/12/2014;

Gelet op de aanvraag van het Agentschap Ondernemen, ontvangen op 09/12/2014; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 04/2015 van 21 januari 2015 Betreft: aanvraag van het Agentschap Ondernemen om als rechtsopvolger van het Bestuur KMObeleid van de FOD Economie

Nadere informatie

18475/11 las/gra/fb 1 DG H 2A

18475/11 las/gra/fb 1 DG H 2A RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 december 2011 (13.12) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2009/0157 (COD) 18475/11 JUSTCIV 356 CODEC 2397 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Raad nr. vorig doc.:

Nadere informatie

De familiekamer en de jeugdkamer in het hof van beroep te Antwerpen

De familiekamer en de jeugdkamer in het hof van beroep te Antwerpen Hof van beroep Antwerpen De familiekamer en de jeugdkamer in het hof van beroep te Antwerpen Vanaf 1 september 2014 wordt de wet betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (zoals gerepareerd

Nadere informatie

Audit Beheersprocessen van de dossiers in de sectie individuele criminaliteit van het parket te Charleroi

Audit Beheersprocessen van de dossiers in de sectie individuele criminaliteit van het parket te Charleroi Hoge Raad voor de Justitie Conseil supérieur de la Justice Juin 2016 Audit Beheersprocessen van de dossiers in de sectie individuele criminaliteit van het parket te Charleroi Verslag goedgekeurd door de

Nadere informatie

Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13

Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13 II. HET OBJECTIEVE RECHT... 17 A. HET OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE RECHT... 17 1. Het objectieve

Nadere informatie

VR 2016 DOC.0943/1BIS

VR 2016 DOC.0943/1BIS VR 2016 DOC.0943/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling Vlaamse Regering over het ontwerp

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) CH 39 SOC 374 MI 157 ETS 16 SERVICES 35 ELARG 86 VOORSTEL van: de Europese Commissie

Nadere informatie