Annemarie van Heerikhuizen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Annemarie van Heerikhuizen"

Transcriptie

1 Pioniers van een verenigd Europa Annemarie van Heerikhuizen bron. (diss. Universiteit van Amsterdam) Amsterdam 1998 Zie voor verantwoording: dbnl / Annemarie van Heerikhuizen

2 VII Voorwoord De ideeën voor dit proefschrift zijn ontstaan bij de vakgroep (nu: opleiding) Europese Studies, waar ik sedert 1986 werkzaam ben en ik de afgelopen jaren de nodige ruimte had mij te wijden aan de pioniers van een verenigd Europa. Mijn promotor, Wim Roobol, heeft van meet af aan gewaakt over de kwaliteit en voortgang van het onderzoek, en attendeerde mij op talloze, voor mij zeer waardevolle boeken en artikelen. Parlementair historicus Jaap Talsma dank ik voor alle goede raadgevingen ter verbetering van hoofdstuk 1. Verscheidene personen die worden besproken in dit boek, onder wie M. van der Goes van Naters, H. Brugmans en E.M.J.A. Sassen, alsmede hun tijdgenoot en geestverwant, S.L. Mansholt, waren zo vriendelijk - toen allen nog in goede gezondheid verkerend - met mij van gedachten te wisselen over de achtergronden van het Europese denken in het Nederlandse naoorlogse parlement. Ook sprak ik met een van de kinderen van de pioniers, R.J. Schmal, die over een interessante documentatie bleek te beschikken over zijn in 1966 overleden vader, J.J.R. Schmal. Aanvullende gegevens over de personen van dit onderzoek, met name over hun doen en laten in Straatsburg, bij de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa, verkreeg ik van de griffier interparlementaire betrekkingen van de Staten-Generaal, J.L. Kranenburg. De medewerkers van de openbare bibliotheek in mijn woonplaats Haarlem dank ik voor het onvermoeibaar aanslepen van de loodzware delen van de Handelingen van de Tweede Kamer uit het magazijn van de bibliotheek. Ten slotte bedank ik Danielle Bourgois voor de vertaling van de samenvatting in het Frans, en Menno Spiering, die het geheel persklaar maakte. Haarlem, november 1997

3 1 Inleiding Het is al weer enige tijd geleden dat E.P. Wellenstein, oud-directeur-generaal voor buitenlandse betrekkingen van de Europese Gemeenschappen, in een afscheidsbundel voor J.L. Heldring schreef: Hoewel de founding fathers van de EGKS en van de EDG, Monnet, Schuman, Pleven, stellig geen Europese federalisten in de eigenlijke zin van het woord konden worden genoemd, en hoewel hun motieven eerder in uiterst nuchtere, praktische overwegingen en concrete probleemstellingen gezocht moesten worden dan in een bevlogen idealisme, appelleerden hun plannen en methoden toch sterk aan de verlangens naar een boven de grenzen van het eigen land uitstijgende dimensie, die in vele kringen leefden. Daar kwam bij, dat hun ideeën direct weerklank vonden bij politieke leiders in andere Westeuropese landen (...) In Nederland kwam de steun aanvankelijk eerder uit parlementaire dan uit regeringskringen; de Tweede Kamer nam een kamerbrede motie-van der Goes van Naters (PvdA)-Serrarens (KVP) aan, die het stichten van bovennationale doelverbanden met eigen bevoegdheden aanbeval. 1 Vreemd genoeg is er tot op heden in de geschiedschrijving nauwelijks aandacht besteed aan deze motie die in 1948 door de Tweede Kamer werd aanvaard en die voortborduurde op een iets eerder gedane Kameruitspraak waarin steun werd betuigd aan de deelname van Nederland aan verschillende naoorlogse samenwerkingsverbanden. De motie zou nog een vervolg krijgen in 1949, naar aanleiding van de oprichting in dat jaar van de Raad van Europa. Bogaarts heeft er in het tweede deel van de serie Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945 nog de meeste aandacht aan geschonken, maar de precieze bedoelingen en beweegredenen van de ondertekenaars van de motie laat hij nagenoeg achterwege. 2 Hij constateert 1 E.P. Wellenstein, Europese integratie en Atlantische samenwerking. Wederzijdse stimulans of hinderpaal? In: Dezer jaren. Buitenlands beleid en internationale werkelijkheid. Beschouwingen aangeboden aan J.L. Heldring bij diens afscheid als directeur van het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken. Baarn, 1982, , Inmiddels is ook het derde deel van deze serie verschenen, met opnieuw aandacht voor de moties-van der Goes/Serrarens. Zie: P.F. Maas en J.M.M.J. Clerx (red.), Parlementaire geschiedenis van Nederland na Deel III: Het kabinet-drees/van Schaik ( ). Band C. Nijmegen, 1996, ,

4 2 alleen dat de motie geringe betekenis had voor het gevoerde beleid. Veel idealisme was bij de regering (...) niet te vinden, zo schrijft hij en een échte Europese federatie of unie is een verre droom gebleven. 3 Anders dan de beschouwing van Bogaarts richt deze studie zich expliciet op de beweegredenen die de Tweede Kamer ertoe hebben aangezet zich uit te spreken voor supranationale, in de terminologie van de motie, boven-nationale politiek. Speciaal zal daarbij worden gelet op oudere politieke opvattingen die in de motivatie van de ondertekenaars om mee te gaan met de Kameruitspraak een rol hebben gespeeld, alsmede op meer persoonlijk geaarde overwegingen. Nader onderzoek op dit terrein opent de mogelijkheid inzicht te krijgen in de achtergronden van de eerste, prille ontwikkeling van het Europese denken in Nederland. 4 3 M.D. Bogaarts, Parlementaire geschiedenis van Nederland na Deel II: De periode van het kabinet-beel 3 juli augustus Band A. 's-gravenhage, 1989, 432 en 446. Vgl.: A.E. Kersten, Oorsprong en inzet van de Nederlandse Europese integratiepolitiek. In: E.S.A. Bloemen (red.), Het Beneluxeffect. België, Nederland en Luxemburg en de Europese integratie Amsterdam, 1992, 1-12, 1-2. A.F. Manning, Die Niederlande und Europa von 1945-bis zum Beginn der fünfziger Jahre. Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. 1981, 1-20; Les pays-bas face à l'europe. In: R. Poidevin (ed.), Histoire des débuts de la construction européenne (mars 1948-mai 1950). Actes du colloque de Strasbourg novembre Bruxelles/Milano/Paris/Baden-Baden, Incidenteel is de Europese gedachte al eerder bepleit in Nederland. Onder anderen door de historicus Jan Romein die, in strijd goedbeschouwd met zijn eerdere kritiek op het Plan-Briand (Frans imperialisme, aldus Romein), in 1943 een continentaal Europees samenwerkingsverband voorstelde. (Vergelijk zijn artikel Hoe fundeeren wij de wereld op een veiliger grondslag?. Het Parool, september 1943, 4-5, met zijn studie De machten van dezen tijd. Overzicht van de voornaamste problemen der hedendaagsche internationale politiek Amsterdam, z.j., 195). Zie voor vooroorlogse pleitbezorgers van de Europese idee in Nederland: C.H. Pegg, Evolution of the European idea Chapel Hill/London, 1983, H.A.M. Klemann, Gedanken zur europäischen Integration in den Niederlanden während des Interbellums. In: J. Bosmans (Hrsg.), Europagedanke, Europabewegung und Europapolitik in den Niederlanden und Deutschland seit dem Ersten Weltkrieg. Münster, 1996,

5 3 Het voorstel dat aan de motie ten grondslag lag, maakt in één oogopslag duidelijk dat de totstandkoming van het Verdrag van Brussel, op 17 maart 1948, het verlangen naar bovennationaal samengaan sterk heeft aangewakkerd. Het Verdrag van Brussel was een militair bijstandsverdrag tussen België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië en Noord-Ierland), maar omvatte ook clausules op economisch, sociaal en cultureel terrein. Zo bepaalde artikel 1: The High Contracting Powers will so organize and coordinate their economic activities as to produce the best possible results. 5 De fractievoorzitter van de PvdA, M. van der Goes van Naters, zag in het verdrag mogelijkheden weggelegd voor gezagsoverdracht aan bovennationale organen en trad op als initiatiefnemer en eerste ondertekenaar van de motie. 6 Een biografische benadering kan licht werpen op wat Van der Goes en zijn mede-ondertekenaars precies bewoog in hun enthousiasme voor bovennationale organen, en hiervoor is dan ook gekozen in deze studie. 7 De dramatis personae krijgen ieder een eigen hoofdstuk toebedeeld, waarin onder meer kan worden nagelezen welke hun opleiding, beroepsachtergrond en politieke opvattingen waren. De periodisering van dit onderzoek is derhalve ruimer dan de aangegeven periode , die alleen betrekking heeft op de aanloop en de nasleep van de debatten over de motie tijdens het kabinet-beel en het kabinet-drees/van Schaik. De in 1900 geboren Van der Goes van Naters bijvoorbeeld, voert de studie terug naar ver voor Een ander gevolg van de biografische benadering is dat er meer bronnen worden geraadpleegd dan alleen parlementaire. Naast de Handelingen van de Tweede Kamer en de notulen van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken komen ook brieven aan 5 Treaty between Belgium, France, Luxemburg, the Netherlands and Britain (Brussels Treaty), 17 March Article 1. In: J.A.S. Grenville, The major international treaties A history and guide with texts. Londen, 1974, Handelingen Tweede Kamer, 18 maart 1948, Anders dan bij de zogenaamde prosopografische en psycho-historische methode, is het doel van deze benadering niet te komen tot een sociaal-biografische of psychologische interpretatie van het Europese denken in het parlement. In de gevolgde benadering spelen, naast gegevens in de intermenselijke en psychologische sfeer, zakelijk-politieke opvattingen en aktiviteiten een rol, en gaat het vooral om de ideeën achter de motie.

6 4 de orde, memoires, interviews en publicaties van de desbetreffende personen op wetenschappelijk en politiek gebied. Niet alle ondertekenaars hebben overigens een plaats gekregen in dit onderzoek. Criteria voor opname zijn geweest: opgetreden zijn als ondertekenaar én woordvoerder van de moties van 1948 en Degenen die aan beide criteria voldeden waren M. van der Goes van Naters, P.J.S. Serrarens (KVP), G.J.N.M. Ruygers (PvdA), E.M.J.A. Sassen (KVP), J.J.R. Schmal (CHU), H.A. Korthals (VVD) en J.A.H.J.S. Bruins Slot (ARP). De ondertekenaars N.S.C. Tendeloo (PvdA) en C.P.M. Romme (KVP) vielen af omdat beiden zich niet als woordvoerder hebben laten horen. De advocate Tendeloo betoonde zich al snel uiterst kritisch ten opzichte van de motie en schreef in mei 1948 in het PvdA-partijblad Paraat: Wij zouden het instellen van [bovennationale] doelorganisaties met bepaalde taken zonder openbare controle bedenkelijk achten; immers men heeft dan spoedig een gevaar voor bureaucratie of - wat nog erger is - voor experts -cratie. 8 Romme op zijn beurt stelde veeleer belang in de nationale politiek. Europa liet hij, na als indiener zijn politieke gewicht aan de motie te hebben gegeven, over aan zijn buitenlandspecialisten, Serrarens en Sassen, die dus wél in deze studie zijn opgenomen. Geheel tegen de aangelegde criteria in overigens, is ook Marga Klompé (KVP), die geen van de moties heeft ondertekend, in deze studie terechtgekomen. Klompé was de opvolgster van Sassen die in 1948 de Tweede Kamer verliet en wiens woordvoerderstaken door haar zijn overgenomen. Zonder Klompé was de katholieke bijdrage aan de motie door het wegvallen van Sassen onvolledig geworden. De opzet van de aan de ondertekenaars gewijde hoofdstukken is in grote lijnen gelijk. Er is niet gekozen voor een biografischchronologische -, maar voor een systematische aanpak, waardoor de motivering van de motie voorop kon blijven staan. Persoonsgege- 8 N.S.C. Tendeloo, Nabetrachting. Paraat, 28 mei 1948, 5. Tendeloo's eigenlijke werkterrein in de Kamer was niet buitenlandse politiek maar juridische zaken. Haar bijdrage aan de motie is verklaarbaar in het licht van haar betrokkenheid bij de Nederlandse Raad van de Europese Beweging en de Nederlandse Parlementaire Groep voor Federale Vraagstukken. Zie hoofdstuk 2 en 3.

7 5 vens worden verstrekt in de inleiding en soms ook nog in een aanvullende paragraaf. Vervolgens richt de aandacht zich op de wijze waarop de motie in het parlement en daarbuiten is toegelicht. Daarbij passeren ook standpunten de revue over onderwerpen die met de motie samenhangen: standpunten over de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de Europese Defensie Gemeenschap en Atlantische samenwerking. Sommige visies geven aanleiding, zoals bij Van der Goes, tot een wat uitvoeriger beschouwing in een aparte paragraaf. Daarna is de blik gericht op de aktiviteiten van de hoofdpersonen bij het eerste naoorlogse parlementaire lichaam in West-Europa: de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa. Ter afsluiting volgt nog een korte slotbeschouwing waarin ook de belangstelling van de ondertekenaars voor de geschiedenis van het Europese eenheidsstreven zal worden gepeild. De studie bevat twee inleidende hoofdstukken. Het eerste houdt zich bezig met de politieke omgeving van de ondertekenaars (de partijprogramma's onder andere), en opent met een verslag van oudere parlementaire denkbeelden op het terrein van de internationale politiek. Beschreven zal worden hoe het parlement oordeelde over de toetreding van Nederland tot de Volkenbond, over het bij de Volkenbond ingediende plan voor een Europese Unie (het Plan-Briand) en over de uiteindelijke crisis in het systeem van de collectieve veiligheid in de jaren dertig. Het tweede inleidende hoofdstuk is gewijd aan Hendrik Brugmans, de contactman tussen het parlement en de federalistische beweging in Nederland. Het hoofdstuk begint met een beschouwing over zijn Schets van een Europese samenleving: een voor zijn vrienden en geestverwanten geschreven inleiding tot het federalistische denken, de federalistische actie, en de federalistische houding tegenover de vraagstukken van nu, welke sterk aanleunde tegen het denken van de Franse personalist Denis de Rougemont. Vervolgens zal worden beschreven op welke wijze Brugmans de weg naar het Europese federalisme heeft weten te vinden en hoe hij, als federalist én rector van het Europa-College, het idee van Europa wetenschappelijk vorm heeft proberen te geven.

8 6 In alle hoofdstukken is bewust en zeer rijkelijk gebruik gemaakt van citaten omdat de techniek van parafraseren mij vaak minder bevalt. Het weergeven van de inhoud met andere woorden blijkt namelijk, zo is mijn ervaring, dikwijls neer te komen op óf te veel. geleende inhoud óf te veel andere woorden. Direct citeren doet meer recht aan het eigene van het verleden. Ten slotte zij nog gezegd dat door het hele boek heen de actualiteit van het naoorlogse eenheidsstreven niet uit het oog verloren mag worden. Zo stelde het katholieke parlementslid Marga Klompé voor, de Raad van Europa te verbinden aan de organen van de supranationale EGKS. Met dit voorstel liep zij in feite vooruit op de gedachte van het Europa van de twee snelheden, zoals neergelegd in het Tindemans-rapport in 1975, waarbij ook werd uitgegaan van meerdere integratietempo's om zo vaart aan de Europese samenwerking te geven. 9 Klompé en haar geestverwanten toonden zich ook al voorstanders van de toepassing van het beginsel van de subsidiariteit in de Europese politiek, een beginsel waarbij niet op voorhand alle gezag aan bovennationale organen uit handen hoefde te worden gegeven en dat begin jaren negentig opnieuw uitgedragen werd door vooraanstaande katholieke politici als voormalig premier Lubbers De Europese Unie. Verslag van de heer Leo Tindemans aan de Europese Raad (het Tindemans-rapport). Bulletin van de Europese Gemeenschappen, 1976, Zie voor de hantering van dit beginsel door Lubbers: W.T. Eijsbouts, Soevereiniteit en subsidiariteit. Theoretische geschiedenis. Driemaandelijkse uitgave van de Stichting Theoretische Geschiedenis. Amsterdam, 1991, , 479. W.H. Roobol, Lubbers heeft een Europese zwaai gemaakt. NRC Handelsblad, 5 november 1992, 9. Het subsidiariteitsbeginsel is terug te vinden in verschillende Europese verklaringen en verdragsteksten en is onderwerp van beschouwing in: W.T. Eijsbouts, op. cit. V.J.J.M. Bekkers, H.T.P.M. van den Hurk en G. Leenknegt (red.), Subsidiariteit en Europese integratie. Een oude wijsheid in een nieuwe context. Zwolle, 1995.

9 7 1 De verantwoordelijkheid van Nederland Inleiding Op 19 maart 1948 aanvaardde de Tweede Kamer de motie-van der Goes/Serrarens I. 1 Een krachtiger steunbetuiging aan internationaal samengaan was in de Tweede Kamer nog niet eerder gehoord. Van oordeel, zo luidde de motie, dat de verantwoordelijkheid van Nederland zich allereerst uitstrekt tot medewerking aan de Benelux, vervolgens tot die aan de Unie der vijf Westelijke landen, en eveneens tot samenwerking van de zestien landen - waaraan toegevoegd West-Duitsland - voor een Europees Herstel Programma. In dit hoofdstuk zal bij wijze van introductie worden nagegaan hoe het parlement de verantwoordelijkheid van Nederland zag in de vooroorlogse jaren, waarbij de toetreding van Nederland tot de Volkenbond in 1920 het uitgangspunt vormt. Aansluitend zal worden beschreven op welke wijze de regering, tegenover het parlement, de deelname heeft gemotiveerd aan de in de motie genoemde en andere internationale samenwerkingsverbanden. Tot slot is de aandacht gewijd aan de internationale politieke standpunten in de toenmalige beginselprogramma's van de politieke partijen. Een dorpel om binnen te komen De Volkenbond ontstond bij de Vrede van Versailles die werd afgesloten op 28 juni 1919 en in werking trad op 10 januari Bevordering van de internationale samenwerking en verwerving van vrede en veiligheid waren de doelstellingen zoals vermeld in de préambule van het Handvest. 2 Denkbeelden die hier nauw mee 1 Op 28 april 1948 volgde de aanvaarding van de motie-van der Goes/Serrarens II, op 8 februari 1949 de motie-van der Goes/Serrarens III. Zie voor de tekst van deze moties hoofdstuk 3. 2 Treaty of Peace between the Allied and Associated Powers and Germany (Treaty of Versailles), 28 June Part I: The Covenant of the League of Nations. In: J.A.S. Grenville, The major international treaties A history and guide with texts. Londen, 1974, 59-64, 59.

10 8 samenhingen waren: reductie van de bewapening (artikel 8), verbetering van de internationale arbeidsverhoudingen en liberalisatie van het handelsverkeer (artikel 23). 3 Van belang vooral was de introductie van het systeem van collectieve veiligheid: bescherming van de territoriale integriteit en de bestaande politieke onafhankelijkheid van alle leden van de Volkenbond tegen externe agressie (artikel 10). 4 Verplicht werd gesteld disputen aan arbitrage te onderwerpen, of te laten beslissen door de Raad van de Bond, op straffe van financiële en economische sanctiemaatregelen (artikel 12-16). 5 Artikel 16 van het Statuut vroeg een opoffering van alle leden indien een lid van de Bond in strijd met het verdrag toch tot oorlog overging. De leden hadden elkaar wederzijds te steunen bij de uitvoering van sanctiemaatregelen, en medewerking te verlenen bij de doorgang van troepen van Volkenbondslanden over hun grondgebied. 6 De Nederlandse regering motiveerde de toetreding als volgt. De Volkenbond had de vorm van een machtige, een groot deel der wereld omvattende politieke statengemeenschap, waaraan men zich niet mocht onttrekken. Het zich afzijdig houden van de Bond namelijk zou voor de internationale positie van ons land gevolgen kunnen hebben, die men wellicht later ernstig zou betreuren. Toegetreden werd voorts in het vertrouwen dat de Bond in staat zal zijn de algemeen menschelijke doeleinden van een Volkenbond (...) tot werkelijkheid te maken en dus de kiemen in zich bevat om (...) op te groeien tot eene werkelijke vredes-en rechtsorganisatie der volken. 7 Met een dergelijke motivatie ontkwam men aan het dilemma van de toenmalige Nederlandse buitenlandse politiek: zorg te dragen voor vrede en recht én voor de eigen veiligheid - tot dan 3 Ibidem, 60, Ibidem, Ibidem, Ibidem, Bijlagen Handelingen Tweede Kamer (verder als Bijlagen HTK), Staatsbegroting voor het dienstjaar 1921, III, Memorie van Antwoord, 17 december 1920, 9.

11 9 toe gewaarborgd door strikte neutraliteitspolitiek. 8 Minister van Karnebeek leverde met zijn zelfstandigheidspolitiek de noodzakelijke compromisformule: Neutraliteit (doet) aan ene negatieve en passieve houding denken terwijl het begrip der zelfstandigheid meer ruimte biedt voor het actief element. 9 Bij het parlementaire debat naar aanleiding van de goedkeuring van de toetreding van Nederland tot de Volkenbond, bleek met name artikel 16 grote zorgen te baren. Nederland zou afstevenen op economische zelfmoord als opgetreden moest worden tegen landen als Engeland en Frankrijk. 10 Ook zou Nederland in geval van oorlog verplicht kunnen worden tot het verlenen van doortocht aan vreemde troepen. 11 Het gevaar bestond dat Nederland dan een treeplank zou worden, een dorpel om binnen te komen. 12 Enkele sprekers 8 R.C. van Diepen spreekt in dit verband over twee min of meer tegenstrijdige neigingen van de Nederlandse buitenlandse politiek. R.C. van Diepen, Nederland en de collectieve veiligheid in het kader van de Volkenbond. Transaktie. Tijdschrift over de wetenschap van oorlog en vrede, 1996 (nr. 1), 70-89, Aldus weergegeven in: P.J. Oud, Het jongste verleden. Parlementaire geschiedenis van Nederland Deel 2: Assen, 1958, 193. Door C.B. Wels is de zelfstandigheidspolitiek van Van Karnebeek opgevat als breuk met de traditie van passieve neutraliteit. D. Hellema meent dat deze breuk niet moet worden overdreven: Nederland paste zich aan de gewijzigde omstandigheden aan, en die nieuwe omstandigheden vereisten een actiever buitenlands-politiek optreden. D. Hellema, Buitenlandse politiek van Nederland. Utrecht, 1995, 72. Zie voor het standpunt van Wels: C.B. Wels, Van Karnebeeks breuk met de traditie. In: Figuren en figuraties. Acht opstellen aangeboden aan J.C. Boogman. Groningen, 1979, De tradities in de Nederlandse buitenlandse politiek worden belicht in: J.C. Boogman, Achtergronden en algemene tendenties van het buitenlands beleid van Nederland en België in het midden van de 19e eeuw. Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap. Groningen, 1962, J.J.C. Voorhoeve, Peace, profits and principles. A study of Dutch foreign policy. Leiden, 1985, Handelingen Tweede Kamer (verder als HTK), 13 februari 1920, 1311 en In dit inleidende hoofdstuk worden, voorzover het gaat om meer algemene standpunten, niet de namen genoemd van diegenen die deze standpunten in de Kamer hebben uitgedragen. In de Handelingen van de Tweede Kamer zijn uiteraard alle namen van de woordvoerders terug te vinden. Een terminologische kanttekening: de benaming Engeland is eigenlijk niet juist. Bedoeld wordt Groot-Brittannië of het Verenigd Koninkrijk. Engeland is evenwel de meest gangbare term in de Tweede Kamer. 11 HTK, 13 februari 1920, HTK, 18 februari 1920, 1352.

12 10 namen de Volkenbondsverplichtingen evenwel minder serieus. Indien er een nieuwe oorlog uitbrak waren wij niet minder vrij (...) om over ons eigen lot te beschikken. Nooit immers zou een van de partijen kunnen zeggen: nu ben ik de Bond en die anderen zijn de overtreders. Neen, de Bond zal door het uitbreken van een nieuwen wereldoorlog feitelijk zijn ontbonden; zijn bepalingen zullen automatisch ophouden te gelden, wij zijn vrij onze positie van neutralen staat te hernemen. 13 Een toekomstige oorlog was bovendien alleen denkbaar onder de mits, dat de bolsjewieken aan de Poolsche grenzen niet voldoende worden tegengehouden. Als deze mits zich niet voordeed, was er voor een toekomst van jaren geen vrees voor een grooten oorlog in Europa. 14 Slechts twee sprekers in het debat gaven er blijk van strikte neutraliteitspolitiek niet meer voor mogelijk of wenselijk te houden. De antirevolutionair V.H. Rutgers meende dat handhaving van de neutraliteitspolitiek ook zonder de Volkenbond steeds moeilijker werd en dat neutraliteit hoe langer hoe minder een absolute neutraliteit werd. Door toe te treden tot de Bond zou de kans op oorlog voor Nederland afnemen, terwijl vergroot zou worden de veiligheid van onze internationale positie, van onze souvereiniteit, van ons territoir. 15 P.J. Troelstra, fractievoorzitter van de vooral na de Eerste Wereldoorlog sterk antimilitaristisch georiënteerde Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, motiveerde zijn distantie ten opzichte van voortzetting van de neutraliteitspolitiek op een andere wijze. Tijdens de wereldoorlog was gebleken, zo sprak hij, dat militarisme nodig was voor de handhaving van de neutraliteit. 16 Dat was het groote motief en hoe meer nu het gebied der neutraliteit wordt ingeperkt, des te meer meen ik, dat wij kans hebben op een stevige 13 Ibidem, Ibidem, HTK, 13 februari 1920, Troelstra doelde op het in de Eerste Wereldoorlog door Nederland gevoerde beleid van gewapende neutraliteit, waarbij ter bescherming van de Nederlandse neutraliteit, de land- en zeemacht gemobiliseerd was geweest. Troelstra had dit beleid trouwens krachtig verdedigd in HTK, 3 augustus 1914, Zie voor Troelstra's motivatie achteraf: P.J. Troelstra, Gedenkschriften. Deel 4: Storm. Amsterdam, 1931, 83.

13 11 inperking van het militarisme. 17 Vrijwel alle sprekers waren het er overigens over eens dat Nederland niet buiten de Volkenbond mocht komen te staan. Nederland had een stem in het kapittel te behouden, en moest helpen de Bond om te vormen van een machtsbond van overwinnaars tot een werkelijke société des nations. 18 De Volkenbond is er ook zonder ons zo werd aangevoerd. Niet aansluiten zou niet beteekenen een los blijven van den invloed. Het zou slechts beduiden dat wij, voor zoover de Volkenbond is een machtsinstrument, ook door dat geweldige machtsinstrument zouden worden beheerst en dan zonder dat wij het recht hadden van medespreken. 19 Alleen de communisten waren verklaarde tegenstanders van toetreding. De Volkenbond was naar hun mening in het geheel geen bond van volken maar een bond van staten, dat wil zeggen, dat het is een bond van de uitvoerende comité's van de heerschende kliek in bepaalde landen. Het is een bond van de regeerders van de financieele kliek, die op het oogenblik in diverse landen de lakens uitdeelen. 20 Een uiterst korte glorie Tot zover dit korte overzicht van het parlementaire debat over de toetreding van Nederland tot de Volkenbond. Een unaniem en onbezorgd voorstander van toetreding blijkt de Kamer dus niet te zijn geweest. En na een aanvankelijk hoopvol begin, gestimuleerd onder andere door binnen de Volkenbond ondernomen pogingen tot liberalisatie van het handelsverkeer, ebde het vertrouwen in het systeem van collectieve veiligheid zo goed als weg. 21 De Kamer kon 17 HTK, 13 februari 1920, Zie voor Troelstra en zijn latere antimilitarisme: E. Hueting, F. de Jong Edz en R. Ney, ik moet, het is mijn roeping. Een politieke biografie van Pieter Jelles Troelstra. Amsterdam, 198. H.J.G. Beunders, Weg met de vlootwet. De maritieme bewapeningspolitiek van het kabinet-ruys de Beerenbrouck en het succesvol verzet daartegen in Meppel, HTK, 13 februari 1920, 1314, 1324; 17 februari 1920, Ibidem, HTK, 18 februari 1920, Zie bijvoorbeeld: Bijlagen HTK, Rijksbegroting voor het dienstjaar Voorlopig Verslag, 1-2.

14 12 dientengevolge ook weinig enthousiasme opbrengen voor het in 1929 bij de Volkenbond ingediende Plan-Briand. Mede in het licht van de mislukking van verschillende initiatieven tot liberalisatie, verzuchtte men: het eene plan is nog niet ten grave gedaald, of een ander neemt zijn plaats in. 22 De Franse minister van Buitenlandse zaken, Aristide Briand, maakte dit plan bekend op de tiende Volkenbondsvergadering van 5 september Voorop stond het geografische element. De volkeren van Europa vormden, aldus Briand, een geografische eenheid, en hadden derhalve une sorte de lien fédéral aan te gaan. Noodzakelijk daartoe was gemeenschappelijk overleg en gemeenschappelijke besluitvorming en het totstandbrengen van een lien de solidarité tussen de volkeren van Europa. Kernbegrippen van het enkele maanden later verschenen Mémorandum sur l'organisation d'un régime d'union fédérale européenne, waren solidariteit, gemeenschap en samenwerking. 24 De Nederlandse regering ontving het memorandum vrij positief, zonder dat de Volkenbondsgedachte werd verlaten: chaque tentative entreprise pour constituer un groupement européen devra trouver sa justification dans sa contribution à l'organisation d'une communauté internationale universelle. De regering nam het standpunt in dat [t]out effort sérieux tendant à (...) développer la coopération entre les nations peut partant être assuré de trouver auprès du Gouvernement de la Reine un accueil chaleureux HTK, 13 november 1930, Zie voor de diplomatieke aspecten van het plan: C. Navari, The origins of the Briand Plan. Diplomacy and statecraft, maart 1992, Fragmenten uit het voorstel en het memorandum zijn opgenomen in: D. de Rougemont, Vingt-huit siècles d'europe. La conscience européenne à travers les textes. D'Hésiode à nos jours. Paris, 1961, Zie ook hoofdstuk Bijlagen HTK, Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1931, III, Antwoord der Nederlandsche Regeering inzake de Europeesche Unie, 30 juni 1930, 45. De reacties van de grote landen waren minder positief. Zie: C.H. Pegg, Evolution of the European idea Chapel Hill/London, 1983, 149. H.A.M. Klemann meent dat achter de positieve reactie van Nederland in feite een negatief standpunt inzake het memorandum schuilging. Zie: H.A.M. Klemann, Gedanken zur europäischen Integration in den Niederlanden während des Interbellums. In: J. Bosmans (Hrsg.), Europagedanke, Europabewegung und Europapolitik in den Niederlanden und Deutschland seit dem Ersten Weltkrieg. Münster, 1996, 79-99,

15 13 De Tweede Kamer betoonde zich zoals gezegd weinig enthousiast over het plan. Bij het begrotingsdebat van 1930 wierp alleen Troelstra's geestverwant, W.H. Vliegen, zich op als pleitbezorger van een Europese Unie. Europa heeft nu eenmaal haar eigen moeilijkheden en problemen, die door delegaties van andere werelddeelen moeilijk begrepen en beoordeeld kunnen worden, zo was zijn opvatting. Europa was de zetel van alle mogelijke rassenproblemen, waar men in Amerika niets van kent. 26 Weer werd aan communistische zijde de meest felle kritiek gehoord: dat ding van mijnheer Briand, dat niets anders beteekent dan tegenover Sovjet-Rusland, tegenover Amerika, zelfs tegenover Engeland de hegemonie van Frankrijk in Europa (...) uit te breiden. 27 Korte tijd na het verschijnen van het memorandum en de instelling van een Commissie van Onderzoek voor een Europese Unie was het Plan-Briand voor de Kamer al weer verleden tijd. 28 De Europese Unie is na een uiterst korte glorie in nevelen opgegaan, zo viel te beluisteren tijdens het begrotingsdebat van ; er zat [onderstr. A.v.H] een gezonde kern in, was alles wat Vliegen nog ten faveure van het plan inbracht. 30 Neutraliteitspolitiek die voelt en oordeelt Opmerkelijk in het licht van het voorafgaande is dat de Kamer de ondergang van de Volkenbond in de jaren dertig toch niet zo gemakkelijk kon aanvaarden. Dat bleek vooral bij de zware crisis van de Bond in 1936, toen het systeem van collectieve veiligheid 26 HTK, 13 november 1930, Ibidem, De laatste bijeenkomsten van de commissie vonden plaats in Zie voor het feitelijk verloop van het Plan-Briand: C.H. Pegg, op. cit., 157 e.v. Zie voor een analyse van de achtergronden, de reacties en het echec van het Plan-Briand op basis van de tot 1990 hierover verschenen secundaire literatuur: A. Koster, Le projet Briand de fédération européenne. Un état actuel des questions. Doctoraalscriptie. Universiteit van Amsterdam, HTK, 13 november 1930, Ibidem, 558.

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 M.J.A.Y. (Marleen) Stieger Doctoraalscriptie Geschiedenis Onder begeleiding van Prof. Dr. D.A. Hellema

Nadere informatie

NIEUW GUINEA ALS WERELDPROBLEEM

NIEUW GUINEA ALS WERELDPROBLEEM NIEUW GUINEA ALS WERELDPROBLEEM De recente gebeurtenissen in Indonesië plaatsen de kwestie Nieuw Guinea in een benauwende actualiteit. Een actualiteit die te beklemmender is, nu wel duidelijk wordt, dat

Nadere informatie

TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD

TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD 3 INHOUD TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD DE VN-VEILIGHEIDSRAAD: EEN KENNISMAKING De Voorgeschiedenis Een Nieuwe Start De Verenigde Naties Wie zijn er Lid van de Veiligheidsraad?

Nadere informatie

Grotendeels buiten spel. Het Nederlandse parlement en de crisis van de jaren dertig van de twintigste eeuw 1

Grotendeels buiten spel. Het Nederlandse parlement en de crisis van de jaren dertig van de twintigste eeuw 1 1 Grotendeels buiten spel. Het Nederlandse parlement en de crisis van de jaren dertig van de twintigste eeuw 1 Herman Langeveld Op 17 februari 2009 presenteerde minister-president Jan-Peter Balkenende,

Nadere informatie

Europees Hof voor de Rechten van de Mens op de helling. De kritiek binnen de EVRM-lidstaten

Europees Hof voor de Rechten van de Mens op de helling. De kritiek binnen de EVRM-lidstaten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012 2013 Europees Hof voor de Rechten van de Mens op de helling De kritiek binnen de EVRM-lidstaten Masterproef van de opleiding Master in de

Nadere informatie

H E T K O N I N K R I J K D E R N E D E R L A N D E N I N D E T W E E D E W E R E L D O O R L O G

H E T K O N I N K R I J K D E R N E D E R L A N D E N I N D E T W E E D E W E R E L D O O R L O G H E T K O N I N K R I J K D E R N E D E R L A N D E N I N D E T W E E D E W E R E L D O O R L O G 1939-1945 D E E L 1 3 R I J K S I N S T I T U U T V O O R O O R L O G S D O C U M E N T A T I E DR. L.

Nadere informatie

Bezinning op het buitenland Het Nederlands buitenlands beleid in een onzekere wereld

Bezinning op het buitenland Het Nederlands buitenlands beleid in een onzekere wereld Recente internationale ontwikkelingen op veiligheidspolitiek, economisch, financieel, monetair en institutioneel terrein, als mede op het gebied van mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking, dagen uit

Nadere informatie

9 DE VERGADERING. Zitting 1968-1969 EERSTE KAMER. 9de vergadering - 27 november '68 127. Algemene politieke en financiële beschouwingen rijksbegroting

9 DE VERGADERING. Zitting 1968-1969 EERSTE KAMER. 9de vergadering - 27 november '68 127. Algemene politieke en financiële beschouwingen rijksbegroting Algemene politieke en financiële beschouwingen rijksbegroting 9de vergadering - 27 november '68 127 9 DE VERGADERING VERGADERING VAN WOENSDAG 27 NOVEMBER 1968 (Bijeenroepingsuur 10.00) Ingekomen stukken.

Nadere informatie

verslag referendumcommissie van de werkzaamheden van de

verslag referendumcommissie van de werkzaamheden van de verslag van de werkzaamheden van de referendumcommissie INHOUDSOPGAVE Conclusies en aanbevelingen 5 1. Inleiding 9 2. Referendum 11 2.1. Het eerste nationale referendum 11 2.2. Wet raadplegend referendum

Nadere informatie

Kerken investeren. ThWI september t/m december 2006. C.S. van Andel dr. R. Brouwer dr. H. Noordegraaf

Kerken investeren. ThWI september t/m december 2006. C.S. van Andel dr. R. Brouwer dr. H. Noordegraaf Kerken investeren Over het gebruik van het economisch drukmiddel desinvesteren door Nederlandse kerken in Zuid-Afrika ten tijde van de apartheid en door Amerikaanse en Engelse kerken in Israël en de Palestijnse

Nadere informatie

Europees ABC. Historiek van de Europese integratie sedert 1945. Overzicht van de instellingen van de Europese Unie. Verklarende begrippenlijst

Europees ABC. Historiek van de Europese integratie sedert 1945. Overzicht van de instellingen van de Europese Unie. Verklarende begrippenlijst Europees ABC Historiek van de Europese integratie sedert 1945 Overzicht van de instellingen van de Europese Unie Verklarende begrippenlijst Deze uitgave werd gerealiseerd door Ryckevelde vzw Copyright

Nadere informatie

NEDERLAND EN HET EUROPEES PARLEMENT INVESTEREN IN NIEUWE VERHOUDINGEN. No. 81, november 2012 ADVIESRAAD INTERNATIONALE VRAAGSTUKKEN

NEDERLAND EN HET EUROPEES PARLEMENT INVESTEREN IN NIEUWE VERHOUDINGEN. No. 81, november 2012 ADVIESRAAD INTERNATIONALE VRAAGSTUKKEN NEDERLAND EN HET EUROPEES PARLEMENT INVESTEREN IN NIEUWE VERHOUDINGEN No. 81, november 2012 ADVIESRAAD INTERNATIONALE VRAAGSTUKKEN ADVISORY COUNCIL ON INTERNATIONAL AFFAIRS AIV Leden Adviesraad Internationale

Nadere informatie

SECURITE ET STRATEGIE VEILIGHEID EN STRATEGIE

SECURITE ET STRATEGIE VEILIGHEID EN STRATEGIE IMPACT VAN DE EU-UITBREIDING OP DE BUITENLANDSE EN VEILIGHEIDSRELATIES TUSSEN DE EUROPESE UNIE EN RUSLAND Serge VAN CAMP SECURITE ET STRATEGIE VEILIGHEID EN STRATEGIE Nr 92 MAR 2006 SERGE VAN CAMP Na de

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1975-1976 13 461 Nota Ontwapening en Veiligheid Nr.5 AANVULLEND VERSLAG Nota over het vraagstuk van ontwapening en veiligheid Aanvullend verslag over de periode

Nadere informatie

Cultuur zonder. grenzen. Rapporten aan de Regering

Cultuur zonder. grenzen. Rapporten aan de Regering Cultuur zonder grenzen Rapporten aan de Regering Staatsuitgeverij, 's Gravenhage 1987 CIP-GEGEVENS KONlNKLlJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Cultuur Cultuur zonder grenzen / [Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleidl.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

EUROPA ONDER DE LOEP. Voor de derde graad secundair onderwijs DIDACTISCH DOSSIER L Y ` ( : P P D, V J. ^ e L " _ r " 6 ) P : A. G ( D, + U V J ^ e "

EUROPA ONDER DE LOEP. Voor de derde graad secundair onderwijs DIDACTISCH DOSSIER L Y ` ( : P P D, V J. ^ e L  _ r  6 ) P : A. G ( D, + U V J ^ e EUROPA ONDER DE LOEP DIDACTISCH DOSSIER Voor de derde graad secundair onderwijs Een uitgave van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België. Bij het samenstellen van dit dossier werd rekening

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/41958

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 Nr. 73 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

Beëindiging van de gijzeling bij De Punt in 1977. Verslag van een archiefonderzoek

Beëindiging van de gijzeling bij De Punt in 1977. Verslag van een archiefonderzoek Beëindiging van de gijzeling bij De Punt in 1977 Verslag van een archiefonderzoek Beëindiging van de gijzeling bij De Punt in 1977 Verslag van een archiefonderzoek Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...

Nadere informatie

De weg naar slavernij

De weg naar slavernij 1 Prof. Dr. H.A. Hayek De weg naar slavernij Ω Omega Boek / Amsterdam 2 CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Hayek, F. A. De weg naar slavernij / F.A. Hayek ; [vert. uit het Engels door H. L.

Nadere informatie

Omkoping bestraft? Internationale invloeden op de strafrechtelijke bestrijding van (buitenlandse) omkoping

Omkoping bestraft? Internationale invloeden op de strafrechtelijke bestrijding van (buitenlandse) omkoping Omkoping bestraft? Internationale invloeden op de strafrechtelijke bestrijding van (buitenlandse) omkoping a Omkoping bestraft? Internationale invloeden op de strafrechtelijke bestrijding van (buitenlandse)

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Zitting 1980-1981 Nr. 88h 16 400 V Beleidsdebat over het onderdeel Ontwikkelingssamenwerking van het Departement van Buitenlandse Zaken MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 15

Nadere informatie

Vlaams Parlement, 8 mei 2014. Europa: waarde(n)vol, en dus de moeite waard

Vlaams Parlement, 8 mei 2014. Europa: waarde(n)vol, en dus de moeite waard Vlaams Parlement, 8 mei 2014 Europa: waarde(n)vol, en dus de moeite waard Koen LENAERTS * 1. INLEIDING Europa krijgt vaak kritiek. Deze richt zich vooral op het proces van besluitvorming binnen de Europese

Nadere informatie

Het Europese en Belgische energiebeleid in het licht van de klimaatverandering

Het Europese en Belgische energiebeleid in het licht van de klimaatverandering KU LEUVEN FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID Academiejaar 2012-2013 Het Europese en Belgische energiebeleid in het licht van de klimaatverandering Promotor : J. STUYCK Masterscriptie, ingediend door Marijke PEYS

Nadere informatie

Etniciteit en Conflict in Macedonië

Etniciteit en Conflict in Macedonië Etniciteit en Conflict in Macedonië Jelmer Kamstra Opleiding Ontwikkelingsstudies Faculteit der Sociale Wetenschappen K.U. Nijmegen Juli 2004 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Theoretisch kader... 8 2.1

Nadere informatie

VERGADERING VAN DINSDAG 18 NOVEMBER 2003

VERGADERING VAN DINSDAG 18 NOVEMBER 2003 2-001 VERGADERING VAN DINSDAG 18 NOVEMBER 2003 2-002 VOORZITTER: DE HEER COX Voorzitter (De vergadering wordt om 9.05 uur geopend) 2-003 Mededeling van het Voorzitterschap 2-004 De Voorzitter. Wij zijn

Nadere informatie

Anderhalve eeuw economieonderwijs in Nederland 1863-2012 Biografie van een schoolvak

Anderhalve eeuw economieonderwijs in Nederland 1863-2012 Biografie van een schoolvak Anderhalve eeuw economieonderwijs in Nederland 1863-2012 Biografie van een schoolvak Gerrit Gorter RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN Anderhalve eeuw economieonderwijs in Nederland 1863-2012 Biografie van een

Nadere informatie

Heeft Europa naast een politieke identiteit ook een culturele identiteit nodig?

Heeft Europa naast een politieke identiteit ook een culturele identiteit nodig? 75 HOOFDSTUK 3 Heeft Europa naast een politieke identiteit ook een culturele identiteit nodig? Marin Terpstra The first voice of the togetherness (cum) resounds in the polemos. (Massimo Cacciari 2009:

Nadere informatie