ARCHIEF VAN DE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING, SOCIALE ECONOMIE EN GROOTSTEDENBELEID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARCHIEF VAN DE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING, SOCIALE ECONOMIE EN GROOTSTEDENBELEID"

Transcriptie

1 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE TRI 26 ARCHIEF VAN DE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING, SOCIALE ECONOMIE EN GROOTSTEDENBELEID VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2009 door Guy COPPIETERS Brussel 2009

2

3 ARCHIEF VAN DE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING, SOCIALE ECONOMIE EN GROOTSTEDENBELEID VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2009 door Guy COPPIETERS Brussel 2009

4

5 DANKWOORD Bij het opstellen van deze archiefselectielijst kon ik rekenen op de hulp en de medewerking van tal van personen die ik hier graag wil bedanken. Mijn dank gaat in de eerste plaats uit naar de heer Karel Velle, Algemeen Rijksarchivaris, naar mevrouw Rolande Depoortere, hoofd van de afdeling Toezicht, advisering en coördinatie van verwerving en selectie van het Algemeen Rijksarchief en naar Geert Leloup. Zij vertrouwden mij deze opdracht toe, verleenden mij de nodige begeleiding en ondersteuning of stonden tenslotte ook in voor de evaluatie van de archiefselectielijst. Ik wil eveneens een oprecht woord van dank richten aan de heer Julien Van Geerstsom, Voorzitter, en aan mevrouw Anne-Marie Voets, Directeur-generaal van de Algemene Diensten, en aan alle in het kader van dit initiatief gecontacteerde diensthoofden en personeelsleden van de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid. Ondanks hun drukke agenda verleenden zij op een constructieve wijze hun medewerking aan de opmaak van de archiefselectielijst. Tijdens mijn talrijke bezoeken gaven ze toelichting bij de archiefvorming, de archiefreeksen en de gehanteerde ordeningsmethodes en adviseerden ze me bij de beslissingen inzake de definitieve bestemming van de archiefbescheiden. Guy Coppieters April 2009

6

7 INHOUDSTAFEL DANKWOORD... 5 INHOUDSTAFEL... 7 LIJST VAN BRONNEN EN WERKEN... 9 WEBSITES 9 GEDRUKTE BRONNEN 9 WERKEN 10 LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING HISTORISCH EN INSTITUTIONEEL KADER GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER 21 BEVOEGDHEDEN EN ACTIVITEITEN VAN DE ARCHIEFVORMER 27 ORGANISATIE EN WERKING VAN DE ARCHIEFVORMER 30 ORGANIGRAMMEN april Mei december VORMING, BEHEER EN SELECTIE VAN ARCHIEVEN PRINCIPES EN BASISBEGRIPPEN VAN DE ARCHIVISTIEK 47 ANALYSE VAN DE ARCHIEFVORMING 47 BESCHRIJVING VAN DE BELANGRIJKSTE ARCHIEFREEKSEN 57 VOORSTELLING VAN HET CONCEPT SELECTIE 66 JUSTITIE 77 VOLKSGEZONDHEID 77 MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE 78 A. VOORZITTERSCHAP, DIRECTIECOMITÉ EN VERWANTE DIENSTEN 75 A1. VOORZITTERSCHAP (SECRETARIAAT) 75 A2. DIRECTIECOMITÉ 78 A3. STAFVERGADERING EN WERKGROEPEN 78 B. ALGEMENE DIENSTEN 78 B1. DIRECTEUR-GENERAAL (SECRETARIAAT) 78 B2. HRM 80 B3. COMMUNICATIE, KENNISBEHEER EN ORGANISATIE- ONTWIKKELING 85 B4. INSPECTIE 89 B5. BEGROTING EN LOGISTIEK 92

8 B6. SUBSIDIES EN OVERHEIDSOPDRACHTEN 95 B7. BELEIDSONDERSTEUNEND EN JURIDISCH ADVIES 98 C. STAFDIENST ICT 99 D. DIENST OCMW S 102 D1. DIRECTEUR-GENERAAL (SECRETARIAAT) 102 D2. OCMW WETGEVING EN BEVOEGDHEIDSCONFLICTEN 104 D3. LEEFLOON TERUGBETALING WET D4. HELPDESK VEILIGHEID 111 D5. ACTIVERING ESF 112 E. ARMOEDEBELEID 116 F. GROOTSTEDENBELEID 122 G. SOCIALE ECONOMIE 129 BIJLAGEN I. WETGEVENDE BASISTEKSTEN BETREFFENDE DE ARCHIEFVORMER 135 II. MINISTERS BEVOEGD VOOR ONDERSTAND / WELZIJN EN MAAT- SCHAPPELIJKE INTEGRATIE 139 III. BEGRIPPENLIJST 142 8

9 LIJST VAN BRONNEN EN WERKEN WEBSITES Beleidsdomein Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid Belgisch Sociaal Label Dienst / cel voor Sociale Economie Dienst / cel voor Grootstedenbeleid Europees Sociaal Fonds Federale portaalsite POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid SMALS (Société de Mécanographie pour l'application des Lois Sociales Maatschappij voor Mecanografie (MvM)) Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Werkomgeving van Tam-Tam https://ecommunities.belgium.be Werkomgeving van het Uniek Verslag https://professional.socialsecurity.be GEDRUKTE BRONNEN Annuaire administratif et judiciaire de Belgique. Administratief en gerechtelijk jaarboek voor België, Brussel, Belgisch Staatsblad. Moniteur belge, Brussel, Guide des ministères. Revue de l administration belge. Gids der ministeries. Tijdschrift van de Belgische administratie. Brussel, Pasinomie. Collection complète des lois, décrets, arrêtés et règlements généraux qui peuvent être invoqués en Belgique. Brussel,

10 Samenstelling ministeriële kabinetten. Composition des cabinets ministériels. Brussel, Wegwijs in de federale administratie. Guide de l administration fédérale. Brussel, 1995, 1997, WERKEN Aspects méthodologiques de l'histoire de l'administration belge. XIXe-XXe siècles - Methodologische aspecten van de geschiedenis van de Belgische administratie (19 e 20 e eeuw), Brussel, 1991 (Miscellanea Archivistica Studia, 11). Het Belgisch Nationaal Actieplan Sociale Insluiting ( ). Definitieve versie, goedgekeurd door de Ministerraad op 5 september 2003, employment_social/news/2001/jun/napincl_belgium_2003_nl.pdf. CANTILLON B., e.a., Twintig jaar armoede en beleid inzake armoedebestrijding, Antwerpen, 1996 (Universiteit Antwerpen, Centrum voor Sociaal Beleid, CSB-berichten). COPPENS H., e.a., Richtlijnen voor de studie van de Belgische ministeries als archiefvormende instanties, Brussel, COPPENS H., Archiefterminologie (AT2). Nederlandse versie van de Terminologie archivistique en usage aux Archives de l Etat en Belgique (1994) aangevuld met de lijsten van redactionele vormen, ontwikkelingsstadia en uiterlijke vormen uit Archiefterminologie en met verwijzing naar Archiefterminologie voor Vlaanderen en Nederland, Brussel, DAMAR M., La réforme de l administration, in DE CALLATAŸ, E. (red.), Histoire des finances publiques en Belgique, Brussel, 2002, 6, p DE BOYSER K., De blik op uitsluiting op diverse domeinen van het maatschappelijk leven, in VRANKEN J., e.a. (red.) Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2003, Leuven, 2003, p DE MECHELEER L., De armoede in onze gewesten van de middeleeuwen tot nu, Brussel, 1991 (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, Dossiers, 2de reeks). DEN TEULING A.J.M., Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, s Gravenhage, DEPOORTERE R., La surveillance archivistique ou comment concilier inspection, diplomatie et persuasion (Onuitgegeven syllabus van de cursus toezicht gegeven op 4, 10, 17 en 24 september 2007 in het Algemeen Rijksarchief te Brussel). DIERCKX D. en DE BOYSER K., Het Vlaams armoedebeleid: vorderingen of status quo?, in VRANKEN J., e.a. (eds.), Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2002, Leuven, 2002, p DIERCKX D. en VRANKEN J., Armoedebeleid anno Van de Brugstraat tot Straatsburg, in VRANKEN J., e.a. (red.) Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2003, Leuven, 2003, p

11 DIERCKX D., Tussen armoedebeleid en beleidsarmoede. Een retrospectieve en interventiegerichte analyse van de Vlaamse beleidspraktijk, Leuven, 2007 (Sociale inzichten, 1). D OLIESLAGER T. en DE BOYSER K., Armoede en sociale uitsluiting becijferd, in VRANKEN J., e.a. (red.) Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2003, Leuven, 2003, p De erfgoedinspectie en het archiefwettelijk toezicht. Informatieblad van de Nederlandse Erfgoedinspectie, s.d. HEIRBAUT D., ROUSSEAUX X. en VELLE K., Politieke en sociale geschiedenis van justitie in België van 1830 tot heden. Histoire politique et sociale de la justice en Belgique de 1830 à nos jours, Brugge, HIERNAUX J.-P., e.a., Het armoededebat. Benaderingen, begrippen, metingen, Brussel, 1987 (Armoede en bestaansonzekerheid, 1). HONDEGHEM A. en DEPRÉ R. (red.), De Copernicushervorming in perspectief. Veranderingsmanagement in de federale overheid, Brugge, HONNORE L. en LIBERT M., Conservation empirique ou gestion cohérente? Les secretaries de CPAS confrontés aux archives, Brussel, 2004 (Miscellanea Archivistica. Studia, 157). JANVIER R., e.a. (red.), Copernicus tussen de regels door, Gent, KERCHOVE V., De sociale dossiers. Een voorstel inzake bewaren en vernietigen, in O.C.M.W. Visies, 15, 2, juni 2000, p KONING BOUDEWIJNSTICHTING, Armoede en sociale uitsluiting in België. Een gids voor schenkers. Informatie en inspiratie voor individuen, organisaties en bedrijven die een bijdrage willen leveren tot de strijd tegen armoede, Brussel, KONING BOUDEWIJNSTICHTING, De sociale economie staat open voor uw ideeën en omgekeerd? Ervaringen van managers uit de privésector en de sociale economie over het project 'Management ES-change' in België, Brussel, LAUREYS V., Voor een geïntegreerde archivistiek. De bewaar- en vernietigingslijst, in Bibliotheek-en archiefgids, 1993, 69, 2, p. 81. LELOUP G. en VAN ISTERDAEL H., Beleidsdomein Binnenlandse Aangelegenheden. Archiefbeheersplan Afdeling Gemeenten, OCMW's en Provincies en bijhorende raden en commissies, Brussel, 2004 (Archiefbeheersplannen en selectielijsten. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 24). LEVECQUE K., Armoede is...? Schets van een eeuw lang antwoorden uit het sociaalwetenschappelijk veld, Antwerpen / Apeldoorn, 2004 (OASeS-documenten, 3). LUYKX T. en PLATEL M., Politieke geschiedenis van België, Brussel, MARECHAL G., Bewaring en vernietiging van gemeentearchieven. Richtlijn en advies. Deel I. Burgerlijke Stand, Bevolking, Militie, Financiën, Brussel, 1986 (Miscellanea Archivistica, 41). 11

12 MARECHAL G., Het OCMW-archief. Taak en uitdaging voor de secretaris, in O.C.M.W. visies, 6, 1, maart 1991, p NEIRINCKX P.M., Armoede achter slot en grendel? Op weg naar een decriminalisering of depenalisering van de landloperij, Brussel, NUYTTENS M. en BEIRENS D., Beheer van en toezicht op archief van OCMW s, gemeenten en provincies. Aflevering 1: De definitie, het nut en het wettelijk kader, in BinnenBand, nr. 39, oktober 2004, p NUYTTENS M. en BEIRENS D., Beheer van en toezicht op archief van OCMW s, gemeenten en provincies. Aflevering 2: Het toezicht op de archiefvorming en de toekomst, in BinnenBand, nr. 40, december 2004, p STENMANS A., La transformation de la fonction administative en Belgique. Administration publique et société, Brussel, TERRIZZI R., Les ministères de l'emploi et du travail et de la prévoyance sociale ( ). Etude structurelle de l'administration centrale et répertoire des organes y attachés, Brussel, 1993 (Miscellanea Archivistica Studia, 28). THIJS N. en VAN DE WALLE S., Administrative reform movements and commissions in Belgium , in Public Policy and Administration, 2005, 20, 4, p THIJS N. en VAN DE WALLE S., De Ducpétiaux à Copernic. 150 années de réformes administratives en Belgique, in Administration publique. Revue du droit public et des sciences administratives, 2005, 1, VANDEWEYER L., Het Ministerie van volksgezondheid ( ). Organisatie en bevoegdheden, Brussel, 1995 (Miscellanea Archivistica Studia, 56). VAN HOOLAND B., Nieuw publiek management. Van bestuurskunde tot Copernicus, Gent, VAN OUYTSEL J., e.a., Ontwikkelingen in het federale armoedebeleid, in VRANKEN J., e.a. (red.), Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2001, Leuven, 2001, p VERCAUTEREN G., In naam van de sociale vooruitgang. De rol van de overheid in het sociaal overleg in België ( ), Leuven, VERSCHAEREN J., Burgerlijke Godshuizen, Burelen van Weldadigheid, Commissies van Openbare Onderstand en Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. Organisatie, bevoegdheden, archiefvorming, Brussel, 2001 (Miscellanea Archivistica. Manuale, 46). Verslag over het archiefwettelijk toezicht in 2005, Den Haag, VRANCKEN D., Les métamorphoses de l administration, Brussel, VRANKEN J., e.a., 20 jaar OCMW. Naar een actualisering van het maatschappijproject, Leuven, VRANKEN J., Zit er schot in het armoedebeleid, Brussel, 2001 (Armoedebestrijding in Vlaanderen. Vooruitgangscongres, Antwerpen, 17 mei 2001, 1). 12

13 WAGHEMANS F., Geschiedenis van het departement van volksgezondheid, in Samen, december 2002, p WILLEMS I., e.a., Copernicus tussen de regels door. De cultuur en de verwachtingen van het federale overheidspersoneel, Gent, ans du rapport général sur la pauvreté. Un large débat de société. Bruxelles, Bozar, 16 juin 2005 / 10 jaar algemeen verslag over de armoede. Een brede maatschappelijk debat. Brussel, Bozar, 16 juni 2005, Brussel,

14

15 LIJST VAN AFKORTINGEN AFT Ann.adm. AVCB BOC BPM BPR BS BSC BSG (B)SP BWP CAF CGKR COO CREG CRISP CRM CV CVP DAVO DCMI DO DSO EFD EIF ESF EUKN FAQ FAVV FBETA FEBECOOP Fedasil FOD FOD SZ FOD WASO GAS GM GSB HRM ICDO ICT IF INSZ KB KBS KC KSZ MI Atelier de formation par le travail (Bruxelles) Annuaire administratif et judiciaire de Belgique / Administratief en gerechtelijk jaarboek voor België Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale Basisoverlegcomité Business Process Management Business Process Reengeneering Belgisch Staatsblad Balanced Score Card Besluit van de secretarissen-generaal (Belgische) Socialistische Partij Belgische Werklieden Partij Common Assesment Framework Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding Commissie voor Openbare Onderstand Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas / Commission de Régulation de l'electricité et du Gaz Centre de recherche et d'information socio-politiques Customer Relationship Management coöperatieve vennootschap Christelijke Volkspartij Dienst voor Alimentatievordering Dublin Core Metadata Standard Duurzame ontwikkeling Dienst Subsidies en Overheidsopdrachten Emploi et Formation pour les Defavorisés Europees Integratiefonds Europees Sociaal Fonds European Urban Knowledge Network Frequently asked question (een vaakgestelde vraag waarop een standaardantwoord kan worden gegeven) Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Fédération Bruxelloise des entreprises de travail adapté Belgisch federatie van de sociale en cooperative economie / Fédération Belge de l'économie sociale et coopérative Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers (eerst FAO) Federale Overheidsdienst Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg gemeentelijke administratieve sancties Gids der Ministeries / Guide des Ministères Grootstedenbeleid Human Resources Management Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling Informatie- en Communicatietechnologie Interfederaal korps van de Inspectie van Financiën Identificatienummer van de Sociale Zekerheid Koninklijk Besluit Koning Boudewijnstichting Kringloopcentrum (Vlaanderen) Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Maatschappelijke Integratie

16 Moreq MR MvM MVO NAP NARA OCMW OESO OISP OMC PCB POB POD POD MI PS(B) PSC PTT P&O RB RIZIV RMH RMI SAW-B SHA SINE SLA s.m. Smals TOK UMAF UNO UVCW VOSEC VSGB vso VVSG vzw WG WHO Model Requirements for the management of electronic records Ministerraad Maatschappij voor Mecanografie (beter bekend als Smals) Maatschappelijk verantwoord ondernemen Nationaal Actieplan Sociale Insluiting als instrument voor goed bestuur in het sociale beleidsveld netwerk van administraties réseau des administrations Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling Organisme d insertion socio-professionnelle (Wallonië) Open Methode van Coördinatie / Open Method of Coordination Parti Communiste Belge Parti Ouvrier Belge Programmatorische Federale Overheidsdienst Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie Parti Socialiste (Belge) Parti Social Chrétien Posterijen, Telegrafie en Telefonie Personeel en Organisatie Regentsbesluit Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Recht op Maatschappelijke Hulp Recht op Maatschappelijke Integratie Solidarité des alternatives wallonnes et bruxelloises Stakeholdersanalyse sociale inschakelingseconomie Service Level Agreement strekkende meter Société de Mécanographie pour l'application des Lois Sociales Tewerkstelling en Opleiding voor Kansarmen User Management Ambtenaar Fonctionnaire United Nations (Organisation) (Verenigde Naties) Union des Villes et Communes de Wallonie Vlaams overlegplatform sociale economie Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vennootschap met sociaal oogmerk Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. vereniging zonder winstoogmerk werkgroep World Health Organisation (Wereldgezondheidsorganisatie) 16

17 INLEIDING Een archief heeft een belangrijke dubbele functie. Het bezit een administratief-juridische waarde: het is essentieel voor de eigen goede werking en onmisbaar voor de informatie- en verantwoordingsplicht tegenover de maatschappij. Een archief heeft bovendien ook een potentiële historisch-culturele waarde, op basis waarvan toekomstige historici en andere geïnteresseerden de werking van een instelling en haar impact op de maatschappij kunnen reconstrueren. De Archiefwet van 24 juni 1955 bepaalt omwille van deze laatste functie dat overheidsarchieven niet vernietigd kunnen worden zonder toestemming van de Algemene Rijksarchivaris of diens gemachtigden én dat historisch waardevolle archieven aan het Rijksarchief overgedragen moeten of kunnen worden. Deze wet is ook van toepassing op de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (verder afgekort als POD MI). Het is evenwel weinig praktisch om de vernietiging of overdracht van archieven telkens ad hoc te organiseren met archiefbezoeken en met de nodige administratieve rompslomp. De oplossing schuilt in een systematische en integrale aanpak van het archiefbeheer, die vervat ligt in onderhavige archiefselectielijst. Deze archiefselectielijst staat trouwens niet op zich maar maakt deel uit van een systematische doorlichting bij alle federale overheidsdiensten. Deze zou tegen 2010 moeten voltooid zijn. De selectielijsten van de FOD s en POD s zullen gepubliceerd worden volgens dezelfde voorschriften, wat de duidelijkheid, transparantie en leesbaarheid voor de doelgroepen (de betrokken archiefvormers, de bezoekers aan de leeszalen van het Rijksarchief, de geïnteresseerde burger en tenslotte de archivarissen) bevordert. WAT VERSTAAT MEN ONDER EEN SELECTIELIJST? Een archiefselectielijst biedt een systematisch overzicht van al de door een archiefvormer gevormde papieren en digitale archiefreeksen, met vermelding van hun bewaartermijn en hun definitieve bestemming. Het geeft aan welke archiefstukken na het verstrijken van hun administratieve bewaartermijn vernietigd kunnen worden en welke wegens hun historisch belang blijvende bewaring verdienen. Deze laatste categorie kan dan op termijn naar een archiefbewaarplaats (in dit geval het Rijksarchief) overgebracht worden. WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN EEN ARCHIEFSELECTIELIJST? Een archiefselectielijst is hét basisinstrument voor een goed archiefbeheer, wat belangrijke voordelen kan opleveren op het vlak van efficiëntie, kostenbesparing en risico-inperking. Een steeds snellere aangroei van de papiermassa en een doorgedreven digitalisering leiden immers tot een ingewikkeld hybride systeem, waardoor een goed informatiebeheer een belangrijke uitdaging wordt. Wanneer de personeelsleden in dergelijke omstandigheden zelf (door omstandigheden gedwongen worden te) beslissen welke papieren en digitale archiefstukken wel en niet bewaard blijven of hoe en waar deze worden bewaard, dan heeft dat vroeg of laat nefaste gevolgen voor een organisatie. Een ongestructureerd archiefbeheer veroorzaakt niet alleen een wildgroei van archief met alle bijhorende overbodige uitgaven, maar ook een ongecontroleerd verlies van mogelijk belangrijke archiefstukken. Een archiefselectielijst biedt beleidsverantwoordelijken en managers de mogelijkheid om een echt beleid met betrekking tot informatiebeheer te ontwikkelen en de nodige menselijke, materiële en financiële middelen in te plannen. Een goed archiefbeheer zal er daarenboven voor zorgen dat archieven met een belangrijke historische waarde op sociaal, cultureel, politiek, economisch, wetenschappelijk of technologisch vlak blijvend bewaard worden en op termijn naar een archiefbewaarplaats overgebracht kunnen worden.

18 POD MI Inleiding CONTEXT VAN DIT MANAGEMENTINSTRUMENT De POD MI ontwikkelde de voorbij jaren een reeks managementsinstrumenten om de performantie van de dienstverlening te verhogen. In de meeste gevallen ging het om instrumenten voor de analyse van werkprocessen (business process reengineering (BPR)) of assessments (Common Assessment Framework (CAF)). Een analyse van de informatiestromen of workflows bleef hierbij grotendeels buiten beschouwing. Deze archiefselectielijst kan hierbij een nuttige aanvulling zijn op hoger vermelde instrumenten. Niet zozeer door het gedetailleerd in kaart brengen van de informatiestromen, maar door een nauwgezette algemene weergave van de archiefproducten bij de verschillende diensten. Het accent ligt met andere woorden op registratie, met aandacht voor leesbaarheid en verantwoordelijkheidszin vanuit een organisatorische benadering. De selectielijst dient een essentieel gebruiksvriendelijk instrument te zijn voor documentenbeheer (records management), informatiebeheer en bijgevolg ook voor kennisbeheer in de schoot van een organisatie. WIE NAM HET INITIATIEF VOOR DEZE ARCHIEFSELECTIELIJST? In maart 2008 nam het Rijksarchief contact op met de POD MI voor de opmaak van de archiefselectielijst. Het opstellen van een selectielijst was niet voorzien in de managementpolitiek van de POD MI. In een recent verleden hadden de diensten wel reeds een beroep gedaan op het Algemeen Rijksarchief voor het bekomen van een machtiging tot vernietiging voor bepaalde archiefbescheiden. De opmaak van deze archiefselectielijst vond plaats in het kader van een mandaatsopdracht van de auteur. De volledige doorlichting werd voorafgaandelijk begroot op maximaal 40 werkdagen. HOE VERLIEP DE OPMAAK VAN DEZE ARCHIEFSELECTIELIJST? Tijdens een eerste algemene inleidende vergadering op 29 mei 2008 werd het opzet van de onderneming toegelicht. Deze eerste vergadering vond plaats in aanwezigheid van de heer Julien Van Geertsom, Voorzitter; van mevrouw Anne-Marie Voets, Directeur-generaal van de Algemene Diensten en van mevrouw Rolande Depoortere, Afdelingshoofd van de afdeling Toezicht en advies van het Rijksarchief. De POD MI toonde zich overtuigd van de aangehaalde voordelen en baten van een archiefselectielijst, maar koppelde een aantal voorwaarden aan de opmaak ervan. Zo mocht de opmaak van archiefselectielijst de werking van de dienst niet verstoren en de medewerkers belasten. Voor het bekomen van de nodige informatie zou ik toegang krijgen tot e-communities. In afwachting van het bekomen van deze toegang bezocht ik het papieren archief in de twee kelderruimtes. Midden juni 2008 kreeg ik toegang tot e-communities en startte ik met de analyse van de mappenstructuur. Parallel met de analyse van e-communities, dat als interne naam Tam-Tam kreeg, werden de geschiedenis, de bevoegdheden, de activiteiten, de organisatie en de werking van de POD MI en de rechtsvoorgangers onder de loep genomen op basis van wet- en regelgeving, jaarverslagen, literatuur De analyse van e-communities verliep echter niet zo vlot als voorzien. Het huidige archiefbeheer was haast onherkenbaar ten opzichte van het archief beschreven in de inspectierapporten van Hierop kom ik bij de bespreking van de archiefvorming terug. Bovendien had ik slechts een beperkte toegang tot e- communities zodat ik voor de consultatie van de niet-toegankelijke mappen beroep moest doen op de toegangen van anderen ter plaatse. Tijdens deze bezoeken bleek dat e-communities slechts partieel was geïmplementeerd en er binnen deze administratie eerder sprake was van sprawl van archiefbescheiden over andere harde schijven zoals J of K, persoonlijke schijven, dan over een centraal archiefbeheer op e-communities. Anderzijds werd duidelijk dat een heroriëntering van de bevragingsmethode absoluut noodzakelijk was. Een grondige kennis van de elektronische documenten en de vaak specifieke materie was 18

19 POD MI Inleiding absoluut noodzakelijk voor een vruchtbaar gesprek met de respondenten. Tegelijkertijd kan gesteld worden dat een snelle of opportunistische benadering op basis van de titels van de mappen zonder voldoende verificatie van de inhoud zou getuigen van een onverantwoorde en onwetenschappelijke selectie en een hypotheek zou leggen op de bewaring van dit cultureel erfgoed in de toekomst. De voltooiing van de archiefselectielijst binnen het voorziene tijdsbestek van 40 dagen bleek begin augustus niet realistisch - onder meer door de ontdekking van tientallen duizenden documenten op aparte schijven - zodat ik tijdelijk verplicht was andere taken uit te voeren in het kader van mijn talrijke mandaatsopdrachten. In afwachting van een nieuwe planning werd contact gehouden met mevrouw Anne-Marie Voets. Midden november werden de contacten hernomen waarbij het accent lag op interviews. De eerdere bevindingen met betrekking tot e-communities werden waar nodig geactualiseerd en ter voorbereiding van het interview doorgestuurd aan de diensthoofden en hun eventuele medewerkers. Tijdens het interview diende de doorgestuurde lijst als vertrekbasis om het archiefbeheer door te lichten en werd er eveneens gepeild naar de papieren dragers. Voor elke dienst van de POD werden de taken en de daaruit voortvloeiende archiefreeksen besproken, evenals de bewaartermijnen en de definitieve bestemmingen. De contactpersonen ontvingen kort na het gesprek een eerste ontwerp van archiefselectielijst voor hun dienst, met de vraag om deze af te toetsen en zo nodig te corrigeren. In een aantal gevallen werd de lijst besproken op de dienstvergadering. Tegen eind maart kreeg ik bevestiging van alle diensthoofden dat de archiefselectielijst beantwoordde aan de realiteit. In totaal vergde de opmaak van de archiefselectielijst een 50-tal bezoeken ter plaatse, inclusief de consultatie van niet-toegankelijke mappen van e-communities en informele contacten. Gezien het maatwerk nam de opmaak van de archiefselectielijst in totaal circa 80 dagen conventionele werktijd in beslag. De archiefselectielijst werd in maart 2009 volledig afgerond en voor nazicht voorgelegd aan mevrouw Voets en mevrouw Rolande Depoortere. Vervolgens werd deze in april 2009 ter goedkeuring voorgelegd aan de Voorzitter van de POD MI. Tot slot werd de archiefselectielijst definitief bekrachtigd door de ondertekening van een overeenkomst door de Algemeen Rijksarchivaris en de Voorzitter van de POD MI op 15 mei

20

21 HISTORISCH EN INSTITUTIONEEL KADER Dit onderdeel behandelt achtereenvolgens de geschiedenis, de bevoegdheden en activiteiten en de organisatie en de werking van de POD MI en haar rechtsvoorgangers 1. Het moet de lezer de nodige achtergrondinformatie bieden over de algemene historische en institutionele context van de archiefvorming. GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER Hoewel de archiefreeksen vermeld in deze archiefselectielijst niet verder teruggaan dan vijftig jaar, werd het nuttig geacht ook uit te wijden over de voorafgaande periodes. Het onderzoek naar de aansturing en de controle van de centrale overheid op de armenzorg zijn op vele vlakken nog een braakliggend terrein zodat de reconstructie van de geschiedenis van de archiefvormer vrij algemeen blijft en enkel de belangrijkste normatieve teksten worden vermeld. De POD MI is een product van de Copernicushervorming en is dus in zijn huidige vorm een jonge organisatie. Hoewel deze POD pas opgericht werd eind 2002, reiken de wortels ervan ver terug in de tijd. Voor de kernactiviteit van de POD MI, met name het toezicht op de organisatie en de werking van de OCMW s, gaat de geschiedenis zelfs terug tot het einde van het Ancien Régime. Tot de Oostenrijkse periode was de zorg voor behoeftigen en armen een aangelegenheid van liefdadigheid, hoofdzakelijk verstrekt door kerkelijke instellingen, waaronder kloosters en abdijen. Keizer Jozef II ondernam een aantal pogingen voor de organisatie van een openbare armenzorg door onder meer een sterkere controle op de liefdadigheidsinstellingen in te voeren. De concurrentiestrijd tussen Kerk en Staat inzake hulpverlening werd uiteindelijk beslecht na de Franse Revolutie. De Franse republiek legde met verschillende wetten van het Jaar V (1796) de basis voor een organisatie van de openbare onderstand. Deze wetten waren bepalend voor de organisatie van de armenzorg tot De strukturele wijziging in 1796 hield in dat de overheid een groot deel van de armenzorg en hulpverlening onttrok aan de parochies en toewees aan de gemeenten. In het kader van deze taken kreeg de gemeente beschikking over twee organismen: de Burgerlijke Godshuizen stonden voortaan in voor alle vormen van institutionele zorgverlening, bijvoorbeeld bejaardentehuizen, hospitalen en kraaminrichtingen, vondelingen- en weeshuizen of psychiatrische instellingen ( krankzinnigengestichten ). Het Bureel van Weldadigheid diende op haar beurt de armoede te lenigen door het verstrekken van passende hulp. Ondanks deze laïciserende maatregelen veranderde er op het terrein relatief weinig. De wetgeving had niettemin een zekere impact: de gemeenten droegen financiële verantwoordelijkheid, een conjuncturele armenzorg werd ingeschakeld voor de crisisbestrijding en de centrale overheid toonde buitengewone belangstelling voor - de isolering van - bijzondere categorieën hulpbehoevenden zoals bedelaars en jeugdige delinquenten. De materiële steunverlening aan de behoeftigen werd dan wel een gemeentelijke bevoegdheid, de centrale overheid reglementeerde deze activiteit en oefende controle uit. Na de Belgische onafhankelijkheid, in 1832, werd de minister van Justitie bevoegd voor openbare onderstand of weldadigheid. Hij oefende bijgevolg administratief toezicht uit op de lokale instellingen voor armenzorg, zoals de Commissie voor Burgerlijke Godshuizen en de Burelen van 1 Omzendbrief nr. 514 bis. van 19 september 2002 betreffende inwerkingtreding van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten (BS, 25 september 2002) geeft vertalingen van officiële benaming: Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale; Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie; Sozialeingleiderung, Armutsbekämpfung und Sozialwirtschaft; Social Integration, Combatting Poverty and Social Economy.

ARCHIEF VAN HET ALGEMEEN BEHEERSCOMITÉ VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2010

ARCHIEF VAN HET ALGEMEEN BEHEERSCOMITÉ VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2010 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Belastingen (en de Invordering) van de FOD Financiën

Algemene Administratie van de Belastingen (en de Invordering) van de FOD Financiën ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Stafdienst P&O. Archiefselectielijst

Stafdienst P&O. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

FOD Mobiliteit en Vervoer. Stafdienst Budget, Beheerscontrole en Logistiek & begrotingsverantwoordelijken. Archiefselectielijst

FOD Mobiliteit en Vervoer. Stafdienst Budget, Beheerscontrole en Logistiek & begrotingsverantwoordelijken. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Eerste minister Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Fraudebestrijding, en de uniforme toepassing

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

VERDELING VAN DE MINISTERIËLE BEVOEGDHEDEN. Fraudebestrijding, en de uniforme toepassing van de wetgeving in het ganse land

VERDELING VAN DE MINISTERIËLE BEVOEGDHEDEN. Fraudebestrijding, en de uniforme toepassing van de wetgeving in het ganse land FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER WETSTRAAT 16 1000 BRUSSEL TEL. 02 501 02 11 4 september 2009 VERDELING VAN DE MINISTERIËLE BEVOEGDHEDEN EERSTE MINISTER Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Regeling Archiefbeheer College bouw ziekenhuisvoorzieningen

Regeling Archiefbeheer College bouw ziekenhuisvoorzieningen Het College bouw ziekenhuisvoorzieningen, gelet op artikel 14 van het Archiefbesluit 1995; Besluit: Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Bouwcollege: het College bouw ziekenhuisvoorzieningen;

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het archiefbeheer (gecoördineerde versie, 07/01/2016) DE VLAAMSE REGERING,

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het archiefbeheer (gecoördineerde versie, 07/01/2016) DE VLAAMSE REGERING, Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het archiefbeheer (gecoördineerde versie, 07/01/2016) DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Archiefdecreet van 9 juli 2010, artikel 5, 7, 10 en 11; Gelet op

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ARCHIEF VLAAMSE RAAD TERUGBEZORGEN CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1971-1972 27 APRIL 1972 VOORSTEL VAN DECREET betreffende de steunverlening voor cursussen maatschappelijk dienstbetoon

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE Het beginindexcijfer is dat van de maand augustus van het jaar gedurende hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven)

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Ondernemingen- natuurlijk persoon Oprichter van de onderneming- natuurlijk persoon Wettelijke vertegenwoordiger van de oprichter

Nadere informatie

Statuten. Diensten van de Eerste minister

Statuten. Diensten van de Eerste minister Statuten Diensten van de Eerste minister 3 maart 2000. Ministerieel besluit tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Periode... 4 Overzicht voor de Federale-, Programmatorische overheidsdiensten, het Ministerie van

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Periode... 4 Overzicht voor de Federale-, Programmatorische overheidsdiensten, het Ministerie van Monitoring - Overheids Gebruik van de e-procurement-toepassingen door de diensten van de federale Staat juli 2013 september 2013 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Periode... 4 Overzicht

Nadere informatie

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Archief van de Belgische Technische Coöperatie (BTC) Landenkantoren in het buitenland. Archiefselectielijst

Archief van de Belgische Technische Coöperatie (BTC) Landenkantoren in het buitenland. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63; Samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een algemene gegevensbank Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKKINGEN

ARCHIEF VAN DE FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKKINGEN ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Enquête bij de federale overheidsdiensten, partners van het Rijksarchief (2010)

Enquête bij de federale overheidsdiensten, partners van het Rijksarchief (2010) Enquête bij de federale overheidsdiensten, partners van het Rijksarchief (2010) RAPPORT januari 2011 Toezicht, advisering en coördinatie van verwerving en selectie/ PublieksObservatorium van de Federale

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

02 Veiligheid - Preventie. 03 Armoedebestrijding. 06 Tewerkstelling. 09 Migratie - Asielbeleid

02 Veiligheid - Preventie. 03 Armoedebestrijding. 06 Tewerkstelling. 09 Migratie - Asielbeleid 01 Fiscaliteit 02 Veiligheid - Preventie 03 Armoedebestrijding 04 Milieu - Energie - Klimaat 05 Mobiliteit 06 Tewerkstelling 07 Gezondheid 08 Huisvesting 09 Migratie - Asielbeleid 10 Beliris INITIATIEFNEMER

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 3 MEI 1999

Koninklijk besluit van 3 MEI 1999 Koninklijk besluit van 3 MEI 1999 tot uitvoering van artikel 7, 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling

Nadere informatie

Charter van gebruiker POD MI

Charter van gebruiker POD MI Charter van gebruiker POD MI Een charter aangaan is meer dan het droogweg meedelen van de werking van een nieuw project. Het is een overeenkomst, een engagement. Het houdt verwachtingen in voor de toekomst.

Nadere informatie

Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe?

Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe? Brochures: aanbevelingen en advies 5 Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe? Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Afdeling Toezicht, advisering en coördinatie van verwerving

Nadere informatie

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS O6 DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS 6.1. Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) onderzoekt dossiers die te maken hebben

Nadere informatie

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 Legende bij de onderstaande tabel: ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten; bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren. (in duizenden EUR)

Nadere informatie

FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING 2010 *** Reglement

FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING 2010 *** Reglement FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING 2010 *** Reglement Hoofdstuk 1: voorwerp van het reglement Artikel 1 Dit reglement bepaalt het doel, de deelnemingsvoorwaarden, de selectieprocedure en de toekenningcriteria

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET INTERFEDERAAL KORPS VAN DE INSPECTIE VAN FINANCIËN VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2010

ARCHIEF VAN HET INTERFEDERAAL KORPS VAN DE INSPECTIE VAN FINANCIËN VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2010 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

Archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers

Archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Stafdienst P&O Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Stafdienst P&O Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

Betreft: Mogelijke onderwerping van de intercommunales aan de vennootschapsbelasting: impact op de intercommunales en op de gemeenten

Betreft: Mogelijke onderwerping van de intercommunales aan de vennootschapsbelasting: impact op de intercommunales en op de gemeenten ASSOCIATION DE LA VILLE ET DES COMMUNES DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE asbl VERENIGING VAN DE STAD EN DE GEMEENTEN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST vzw De heer Vincent VAN V QUICKENBORNE Vice-Eerste

Nadere informatie

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN INHOUD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV Begripsbepalingen Verantwoordelijkheden en organisatie archiefbeheer Archiefbeheer Postregistratie

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007)

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007) KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze

Nadere informatie

De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen

De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen SARiV Advies 2013/19 SAR WGG Advies 11 juli 2013 Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen Boudewijnlaan 30 bus 81 1000 Brussel T.

Nadere informatie

Den Haag, september 2013 Dr. F.J.G. Limburg

Den Haag, september 2013 Dr. F.J.G. Limburg Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., j o 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde overleg tussen het bedrijfschap Horeca en Catering en het Nationaal Archief met betrekking tot de selectielijst, zoals bedoeld

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014.

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014. 65377 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C 2014/09461] 31 AUGUSTUS 2014. Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift

Nadere informatie

Tegemoetkoming in de huisvestingskosten voor asielzoekers

Tegemoetkoming in de huisvestingskosten voor asielzoekers Tegemoetkoming in de huisvestingskosten voor asielzoekers Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-07-2008 1) Gebruiksaanwijzing en afkortingen 2) Context 3) Waaruit bestaat de tegemoetkoming in de huisvestingskosten

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT No. 6 Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid 1 1 Structuur van de ambtelijke organisatie Artikel 1 1. Ingesteld worden de volgende ministeries:

Nadere informatie

Ministerraad van 16 juni 2010

Ministerraad van 16 juni 2010 Ministerraad van 16 juni 2010 De ministerraad vergaderde op woensdag 16 juni 2010 in het Egmontpaleis onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme De ministerraad nam volgende beslissingen:

Nadere informatie

45054 BELGISCH STAATSBLAD 13.06.2014 MONITEUR BELGE

45054 BELGISCH STAATSBLAD 13.06.2014 MONITEUR BELGE 45054 BELGISCH STAATSBLAD 13.06.2014 MONITEUR BELGE SELOR SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID [2014/203757] Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experten leefmilieu De vergelijkende selectie

Nadere informatie

HET THEMATISCH RAPPORT LE RAPPORT THÉMATIQUE

HET THEMATISCH RAPPORT LE RAPPORT THÉMATIQUE OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL HET THEMATISCH RAPPORT LE RAPPORT THÉMATIQUE Vrouwen, bestaansonzekerheid en armoede in het Brussels Gewest

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1025 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N. 2008 92 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/37387]

Nadere informatie

4 JUNI 2007. - Wet tot wijziging van de wetgeving met het oog op de bevordering van de patiëntenmobiliteit

4 JUNI 2007. - Wet tot wijziging van de wetgeving met het oog op de bevordering van de patiëntenmobiliteit 4 JUNI 2007. - Wet tot wijziging van de wetgeving met het oog op de bevordering van de patiëntenmobiliteit BS 25/07/2007 Wet (I) 08/06/2008 - BS 16/06/2008 Wet (I) 10/12/2009 - BS 31/12/2009 Wet (I) 19/05/2010

Nadere informatie

2. Nieuwigheden in 2011 activiteitenverslag 2010

2. Nieuwigheden in 2011 activiteitenverslag 2010 Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be of bel naar 02 508 85 85 Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Omzendbrief

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG SCSZ/05/97 1 BERAADSLAGING NR. 05/034 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE BUITENLANDSE VERZEKERDEN, DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN HET VLAAMS ZORGFONDS, MET HET

Nadere informatie

De Zesde Staatshervorming

De Zesde Staatshervorming De Zesde Staatshervorming Grondwetsherzieningen en het provinciale bestuursniveau VVP Colloquium 19/10/2013 Jürgen Vanpraet Kabinet van de Staatssecretaris voor Staatshervorming en voor de Regie der Gebouwen

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 42/2008 van 10 september 2008 Betreft: aanvraag van de FOD Justitie, Diensten van de Voorzitter, Dienst Juridische Zaken, Cel geschillen

Nadere informatie

Selectie en vernietiging

Selectie en vernietiging Selectie en vernietiging Het wettelijk kader De ophef in 1998 over het vernietigen van dossiers van de Militaire Inlichtingen Dienst (MID), in de pers en in de Tweede Kamer, laat zien dat van overheidsorganisaties

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 1 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 19 / 94 van 6 juni 1994 ------------------------------------------- O. ref. : A / 94 / 011 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 AMENDEMENTEN. Stuk 1948 (2003-2004) Nr.

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 AMENDEMENTEN. Stuk 1948 (2003-2004) Nr. Stuk 1948 (2003-2004) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 3 december 2003 ONTWERP VAN DECREET houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 AMENDEMENTEN Zie : 1948 (2003-2004) Nr. 1 :

Nadere informatie

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik Gelet op artikel 128, 1, van de Grondwet; Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2015

NIEUWSBRIEF APRIL 2015 NIEUWSBRIEF APRIL 2015 WORDT DE INDEXSPRONG NU AL TOEGEPAST? Op regelmatige tijdstippen worden de lonen, pensioenen en uitkeringen aangepast aan de stijging van de levensduurte ( = indexering). De regering

Nadere informatie

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009 Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel ChanceArt 10 december 2009 Inhoud 1. De naakte cijfers 2. Decenniumdoelstellingen 3. Armoedebarometers 4. Armoede en cultuurparticipatie 5. Pleidooi

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/128 BERAADSLAGING NR. 13/058 VAN 4 JUNI 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN

Nadere informatie

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD 53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer

Nadere informatie

Projectoproep 2015 Federaal Grootstedenbeleid "Familie in armoede in de stad" *** Reglement

Projectoproep 2015 Federaal Grootstedenbeleid Familie in armoede in de stad *** Reglement Projectoproep 2015 Federaal Grootstedenbeleid "Familie in armoede in de stad" *** Reglement Hoofdstuk 1: Doel van het reglement Artikel 1 Dit reglement bepaalt de doelstelling, de deelnemingsvoorwaarden,

Nadere informatie

Perscommuniqué van 16/11/2015

Perscommuniqué van 16/11/2015 Perscommuniqué van 16/11/2015 Strijd tegen energiearmoede: Het Sociaal Verwarmingsfonds bestaat 10 jaar Blijkens een enquête bij de ocmw s functioneert het Verwarmingsfonds optimaal Op 17 september 2015

Nadere informatie

Overheveling bevoegdheden 6 e staatshervorming

Overheveling bevoegdheden 6 e staatshervorming PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN DE MINISTER- PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Maandag 30 juni 2014 Overheveling bevoegdheden

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2012

ARCHIEF VAN HET ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2012 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

Brussel, 17 december 2014

Brussel, 17 december 2014 Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be Of bel naar 02 508 85 85 De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3 MAART 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering van diversiteit

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

Afdeling Beleidsontwikkeling

Afdeling Beleidsontwikkeling Afdeling Beleidsontwikkeling Inhoudstafel ALGEMEEN LUIK... 3 WERKING VAN DE AFDELING... 3 DOCUMENTBEHEER... 3 Serie: documenten mbt het document- en archiefbeheer van de afdeling... 3 ADMINISTRATIEF BEHEER...

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

OVERDRACHT WERKLOOSHEID OCMW: MONITORING 1 STE SEMESTER 2015

OVERDRACHT WERKLOOSHEID OCMW: MONITORING 1 STE SEMESTER 2015 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale Section CPAS Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Afdeling OCMW C O N F E R E N C E D

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van BOOM J. Van Cleemputplein 1 2850 Boom Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Boom/W65B-STOF-SFGE/2015 Aantal Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND v.z.w. KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND, Globelaan 49, 1190 Brussel HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND Het huishoudelijk reglement van de v.z.w. Koninklijke Belgische

Nadere informatie

ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8).

ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8). ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG 2004 BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8). Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 In deze verordening

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

Deze nota is dus het resultaat van een betrekkelijk kort proces, dat hieronder beknopt wordt beschreven.

Deze nota is dus het resultaat van een betrekkelijk kort proces, dat hieronder beknopt wordt beschreven. VERSLAG VAN DE CONSULTATIE MET DE VERENIGINGEN DIE STRIJDEN TEGEN ARMOEDE OVER HET OPRICHTEN VAN EEN OCMW- OMBUDSDIENST, GEVOERD DOOR HET STEUNPUNT TOT BESTRIJDING VAN ARMOEDE, BESTAANSONZEKERHEID EN SOCIALE

Nadere informatie

V-A-2. Personeel in de overheidssector, uitsluitend onderworpen aan de verzekering geneeskundige verzorging (30 juni)

V-A-2. Personeel in de overheidssector, uitsluitend onderworpen aan de verzekering geneeskundige verzorging (30 juni) 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Staat, Gemeenschappen en Gewesten 216.011 222.206 237.562 241.163 256.294 264.001 283.245 291.480 297.042 300.327 Leger (1) 42.632 43.879 41.521 39.929

Nadere informatie

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 ARCHIEFBESLUIT 1995 (Tekst geldend op: 06-09-2007) Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOORSTEL (BRUGEL-20130222-10) betreffende een voorontwerp van besluit betreffende de administratieve en geldelijke toestand van de

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van VMSW en de e-ib ontvangen op 19/04/2012;

Gelet op de aanvraag van VMSW en de e-ib ontvangen op 19/04/2012; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 60/2012 van 18 juli 2012 Betreft: aanvraag van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en de Entiteit e- Government en ICT-Beheer

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap p/a de Algemene Rijksarchivaris Postbus 90520. 2509 LM 's-gravenhage

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap p/a de Algemene Rijksarchivaris Postbus 90520. 2509 LM 's-gravenhage ..,.scs...l...cálaa.3 9 3's-3612+3 2506 AE Den Haag tcl.foon.317c310ssse fax +32(o)70 36147 27 e-mail cultuur@cultuur.nl wwwcultuur.nl De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap p/a de

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 -----------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 ----------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 ----------------------------------------- Fondsen voor bestaanszekerheid - neerlegging van jaarrekeningen, jaarverslagen

Nadere informatie