JAARVERSLAG 2011 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2011 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel --------------------------------------"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 20 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel Laarbeeklaan Jette

2 Inhoud I. VOORWOORD p. 3 II. HET VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING BRUSSEL p. 6 III. MISSIE EN VISIE p.8 IV. CIJFERGEGEVENS A. MELDINGEN p. B. KINDEREN p. 25 C. GEVOLGGEVING EN DIAGNOSTIEK p. 29 D. RISICOINSCHATTING BIJ MELDING EN NA DIAGNOSTIEK p. 34 V. VISIEONTWIKKELING EN AANPAK VAN KINDERMISHANDELING IN DE BRUSSELSE MULTICULTURELE CONTEXT p. 38 VI. ONZE PARTNERS p. 45 2

3 I. Voorwoord Geachte lezer, In 20 resulteerde het werk van de Kamercommissie Seksueel misbruik binnen gezagsrelaties in een aantal aanbevelingen, waarvan intussen enkele zijn omgezet in wet. De termijn waarbinnen de slachtoffers na hun meerderjarigheid klacht kunnen indien is opgetrokken naar 5 jaar en de aanpassing aan artikel 458 bis van het strafwetboek is realiteit geworden. Het begrip slachtoffer is uitgebreid en de voorwaarde dat de vertrouwelijke mededelingen rechtstreeks van het slachtoffer moeten komen is weggelaten. Het maatschappelijk landschap waarbinnen de vertrouwenscentra ageren verandert voortdurend. De tweedeling hulpverlening versus justitie wordt in vraag gesteld en raakvlakken worden onderzocht. In het voorjaar van 20 lanceerde de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een nieuw meldpunt Geweld, misbruik en kindermishandeling. Dit meldpunt dat begin maart 202 realiteit werd positioneert zich als hét aanspreekpunt voor de burger. Hiermee wordt ook de traditionele profilering van de vertrouwenscentra kindermishandeling in vraag gesteld. Een oefening die de centra, raden van bestuur en directies samen met Kind & Gezin zullen moeten maken. Door de grotere investering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) steeg het aantal meldingen uit de eigen regio met meer dan een vierde en bereikten we een historisch hoogtepunt: nooit ontvingen we meer meldingen uit de hoofdstedelijke regio. Dat deze stijging te danken is aan de goede contacten en samenwerking met een aantal belangrijke partners blijkt uit de cijfers verder in dit jaarverslag. Het BHG blijft een bijzondere regio die zich in een aantal parameters onderscheid van de vijf Vlaamse provincies. In de eigen profilering dient VK Brussel hier rekening mee te houden. De voor een VK relevante eigenheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) ligt voornamelijk in het welvaartsprobleem, het multiculturele karakter van de bevolking en de taalkundige diversiteit. We geven enkele cijfers ter illustratie. Het gemiddelde inkomen in het BHG ligt 2% lager dan in Vlaanderen. Het bevolkingspercentage onder de armoedegrens bedraagt meer dan 26%, in Vlaanderen is dit nagenoeg 0% (Welzijnsbarometer 200, Armoederapport, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn). In 2009 was de werkloosheidsgraad er drie maal zo hoog als in Vlaanderen. 3

4 In de 9 gemeenten van het BHG verbleven in 2008 ongeveer mensen met een nietbelgische nationaliteit. In gans Vlaanderen was dit voor dezelfde periode (cijfers Brio). In het Nederlandstalig kleuteronderwijs was 90% van de kleuters afkomstig van buiten het BHG, in Vlaanderen is ongeveer 0% geografisch uit een andere regio afkomstig. In de eigenheid van het BHG liggen ook de mogelijkheden en de kansen om onze doelgroep, kinderen in mishandelings en misbruiksituaties, nog beter te bereiken en hen een betere dienst en hulpverlening te verschaffen. De investering in een aantal onderzoeks en sensibiliseringsprojecten om dit doel te bereiken is niet altijd vanzelfsprekend. Werkdruk en nieuwe verwachtingen ten aanzien van de profilering van de vertrouwenscentra doorkruisen geregeld de goed uitgewerkte planning van de verschillende werkgroepen binnen ons centrum. Voor 202 zullen we de investeringen in de samenwerking met belangrijke partners nog opdrijven en verbreden. Daarbij zal de aandacht gaan naar de allerkleinste en meest kwetsbare kinderen. Dit betekent onder andere inzetten op een goede samenwerking met de diverse diensten van het kinderziekenhuis van het UZ Brussel en een bestendiging van de goede contacten en de coaching van de regioverpleegkundigen van K&G. Onze samenwerking en contacten met de Brusselse kinderdagverblijven willen we stapsgewijs uitbouwen evenals onze betrokkenheid op het Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning. Daarnaast zullen we blijven investeren in een goede samenwerking met de Centra voor Leerlingenbegeleiding en zetten we in 202 een nieuwe stap in het sensibiliseringsproject voor de Brusselse lagere scholen. Het zoeken van een nieuwe huisvesting vraagt al geruime tijd veel energie. Naast de infrastructurele vereisten dient een VK tevens goed bereikbaar te zijn en zijn de grenzen van de financiële haalbaarheid zeker voor een kleine VZW snel bereikt. Ook het streven naar een ligging meer centraal in onze regio is een uitdaging. Tal van panden zijn bezocht en onderzocht en kregen om uiteenlopende redenen niet onze goedkeuring of bevonden zich buiten ons (financieel) bereik. Intussen barst de dienst hoe langer hoe meer uit de voegen en vraagt dit niet alleen van de medewerkers maar zeker ook van de gezinnen en kinderen bijzondere inspanningen. De komst naar een vertrouwenscentrum kindermishandeling vraagt doorgaans een grote inzet en zou in de best mogelijke materiële omstandigheden moeten verlopen. VK Brussel dat is ook een enthousiast en gedreven team medewerkers dat zich binnen soms moeilijke omstandigheden blijft inzetten voor een professionele en kwaliteitsvolle hulpverlening. Ik ben hen daar zeer erkentelijk voor. 4

5 Mijn oprechte dank gaat ook naar de collega s en partners uit de diverse sectoren. Ook in 20 betekende de samenwerking met hen een onmisbare meerwaarde zonder dewelke onze werking niet mogelijk zou zijn. Bovenal en namens alle medewerkers en bestuursleden ook heel veel dank aan alle gezinnen, ouders en kinderen, die ons in 20 opnieuw het vertrouwen gaven. Erik Van Dooren 5

6 II. Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel In 20 maakten volgende mensen de werking mogelijk: de Raad van Bestuur: Prof. Dr. Benjamin Van Camp, voorzitter Dr. Jan Schots, ondervoorzitter Ingrid Steens, penningmeester Katelijne Delmal Monica Minner Lieve Pellens Chris Schotte Elly Van Assche Johan Van Der Sypt Frans Van Stappen het team: Erik Van Dooren, directeur An Buckinx, secretaresse (tot 0/04/20) Sarah Cornelis, hulpverlener Liselot Desmet, hulpverlener Karolien De Ruyck, hulpverlener Karolien François, hulpverlener (vanaf 0/09/20) Johan Galle, hulpverlener Goedele Keymolen, hulpverlener Hilde Van Daele, secretaresse (vanaf 02/05/20 tot 0/0/20) Krista Vander Meûlen, secretaresse Deborah Van Tournhout, hulpverlener (tot 9/03/20) Evi Verdoodt, hulpverlener 6

7 de stagiaires: Steffi De Wolf, 2 de bachelor maatschappelijk assistent, VUB Robert Lescornez, 3 de bachelor maatschappelijk assistent, Hogeschool Gent Elke Michielsen, 2 de master orthopedagoge, KUL Charlotte Wouters, 3 de bachelor maatschappelijk assistent, VUB 7

8 III. Missie, visie Missie De missie van het VK Brussel wordt bepaald door het besluit van de Vlaamse Regering inzake de Vertrouwenscentra Kindermishandeling (zie: Besluit van de Vlaamse Regering betreffende erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling van 7/05/2002 en het Ministerieel besluit betreffende de kwaliteitszorg in de vertrouwenscentra kindermishandeling van 0/06/2002). Het VK is hierbij een ankerpunt voor het melden van (vermoedens van) kindermishandeling. Het VK heeft vanuit deze opdrachten een aantal specifieke taken: het geven van deskundig advies aan de melder (hulpverlener en/of andere), coördinatie en ondersteuning van bestaande hulpverlening, gerichte diagnostiek van kindermishandeling (door het VK, door anderen of samen met anderen), het opstarten van hulpverlening door het VK, het doorgeven van eigen deskundigheid en ervaring aan andere hulpverleners door middel van informatie, sensibilisering en vorming. De missie is dus duidelijk gericht op het organiseren en het coördineren van hulpverlening inzake kindermishandeling in al zijn vormen. Vanuit de maatschappelijke positie die het VK door haar missie inneemt, is het eveneens de taak om knelpunten aan de overheid te signaleren. 8

9 Visie Kinderen groeien in onze maatschappij het best op in de liefdevolle en steunende omgeving van hun ouders. Kindermishandeling interfereert hiermee op drastische wijze en kan zorgen voor blijvende schade bij het kind als ze niet stopt. Het is de visie van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) dat verandering brengen in deze negatieve intrafamiliale interacties de verdere ontwikkeling van het kind binnen zijn gezin mogelijk kan maken. De door ons gehanteerde definitie van mishandeling: Kindermishandeling en verwaarlozing is elke vorm van actieve of passieve geweldpleging of verzuim dat kinderen overkomt, niet door ongeval maar door daden of nalatigheden van ouders, verzorgers, andere personen, instellingen of de maatschappij, en waarbij afwijkingen bij het kind ontstaan of redelijkerwijze mag verwacht worden dat ze zullen ontstaan of waarbij hun optimale ontwikkeling in het gedrang komt (A. Koers). De kerngedachte in de visie van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling is dan ook pluridisciplinaire, confidentiële en vrijwillige doch aanklampende hulpverlening voor mishandelde kinderen en hun omgeving (ouders, familie, opvoeders) met als centraal uitgangspunt het kind en zijn veiligheid, zijn lichamelijke en geestelijke ontwikkeling, zowel op korte als op lange termijn. Er wordt gedacht vanuit de positie van het kind, omdat men weet dat kindermishandeling zijn kansen op een normale ontwikkeling, zowel lichamelijk, als geestelijk, als maatschappelijk ernstig kan belemmeren. Er wordt echter ook gedacht vanuit de positie van zijn opvoeders (meestal zijn ouders) omdat zij verantwoordelijk zijn voor het opgroeien van hun kinderen. Wij delen deze verantwoordelijkheid met de ouders (of de opvoeders), wat betekent dat wij het kind centraal stellen. Wij proberen om de kinderen en hun ouders een nieuwe kans te bieden op een betere, gezondere en beschermende leefsituatie. Indien dit onmogelijk blijkt gaan de belangen van het kind voor op deze van hun omgeving. 9

10 De kernelementen, die deze hulpverlening bepalen zijn: vrijwilligheid confidentialiteit multidisciplinariteit deskundigheid verantwoordelijkheid duidelijkheid aanklampende houding Het multidisciplinair aspect van het team van het VK moet een garantie betekenen voor onze cliënten, maar ook voor de leden van het team zelf dat deze kernelementen realiseert binnen een maatschappijkritisch, empathisch en humanistisch karakter. Het VK Brussel legt ook een aantal accenten in zijn werking: nauwe samenwerking met preventieve en curatieve gezondheidszorg, de noodzaak aan een eigen diagnostische evaluatie van kind(eren) en hun context in een groot aantal van de aangemelde situaties, het uitbreiden van deskundigheid door het volgen en organiseren van vorming, hulpverlening voor de Nederlandstalige bewoners en hulpverleners van Brussel en voor die anderstaligen die kinderen hebben in het Nederlandstalig onderwijs aanhoudend overleg met alle andere sectoren betrokken in de aanpak van kindermishandeling (hulpverlening en justitie). 0

11 IV. Cijfergegevens A. Meldingen Tabel : meldingen en gemelde kinderen over de voorbije werkingsjaren Aantal gemelde kinderen Aantal meldingen 0/86 2/ TOTAAL

12 In 20 werd er 607 keer gemeld bij het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel. In vergelijking met 200 is dit een daling met ongeveer 6%. Het aantal gemelde kinderen bedroeg 906, een daling van nagenoeg 9%. Sedert 995 werden er meer dan kinderen bij VK Brussel gemeld. In tabel 2 wordt duidelijk dat deze daling te maken heeft met een beter afgrenzen van de regio en dat de meldingen uit Brussel zelf gestegen zijn. Meldingen uit andere regio s vragen heel wat inspanningen op het vlak van onthaal, registratie en zorgzame doorverwijzing ten koste van de eigen regio. Voor het eerst in zijn geschiedenis kreeg VK Brussel meer meldingen uit de eigen regio dan van elders. Bovendien is het absolute aantal meldingen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest groter dan ooit: in vergelijking met 200 (ook een recordjaar ) is dit een stijging met 26%! Tabel 2: geografische indeling van de meldingen 200 % 20 % Brussels Hoofdstedelijk Gewest Provincie Vl.Brabant Provincie Antwerpen Provincie OostVlaanderen Provincie WestVlaanderen Provincie Limburg Wallonië Onbekend Buitenland TOTAAL Gezien de ligging van het centrum aan de rand van Brussel en de inbedding in het UZ is er altijd een grote verwevenheid geweest met de regio HalleVilvoorde. De grafiek op volgende bladzijde vat een aantal parameters samen. Duidelijk te zien is dat de meldingen uit Brussel vorig jaar exponentieel stegen en deze uit HalleVilvoorde aanzienlijk afnamen (rode en gele lijn). 2

13 Grafiek : Evolutie aantal meldingen/kinderen BXL HV Totaal meldingen/kinderen Meldlingen Brussel/HalleVilvoorde Totaal meldingen Totaal kinderen Meldingen Brussel Meldingen HalleVilvoorde 3

14 Tabel 3: meldingen per maand in 20 Maand 200 % 20 % Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December TOTAAL In het overzicht is duidelijk de invloed van de schoolvakanties te zien: paas en zomervakantie hebben duidelijk impact op de instroom van meldingen. Tabel 4: Hermeldingen Aantal hermeldingen met e melding binnen Aantal hermeldingen met e melding voor Totaal Vorig jaar daalde het aantal hermeldingen lichtjes van % naar 9% van het totaal. Er zijn uiteenlopende redenen voor een hermelding. Het kan zijn dat een melder na een eerste keer advies gekregen te hebben, nadien terugbelt met een concrete vraag om hulp. Het minst wenselijke is een hermelding omwille van een blijvende of nieuwe onveiligheid van een kind nadat er al hulpverlening werd opgestart. 4

15 Vanaf maart 2009 werd er een nieuw wachtsysteem opgezet om de permanentie buiten de kantooruren te regelen. Indien men belt na 7 uur s avonds en voor 9 uur s ochtends krijgt men volgende boodschap te horen: U bent verbonden met het antwoordapparaat van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling te Brussel. Wenst u een afspraak te maken met één van onze medewerkers, hebt u een vraag of wenst u een melding te doen dan kan u ons op weekdagen bereiken tijdens de kantooruren van 9 tot 7 uur. Wenst u uitzonderlijk een dringende melding te doen of adviesvraag te stellen dan kunt u nu terecht op het nummer 0474/ Vous êtes bien connecté avec la boîte vocale du Vertrouwenscentrum Kindermishandeling de Bruxelles. Si vous désirez un rendezvous, si vous avez une question ou vous voulez signaler une suspicion de maltraitance, vous pouvez nous joindre au numéro 0474/ Tabel 5: tijdstip meldingen 200 % 20 % Binnen de kantooruren Buiten de kantooruren TOTAAL In 20 hadden we minder meldingen buiten de kantooruren. Een sluitende verklaring is moeilijk te geven. Mogelijk heeft deze daling te maken met het vertrouwd raken van een aantal melders met de beperkte mogelijkheden van deze wachtregeling (enkel adviesfunctie en doorverwijzing). 5

16 Tabel 6: analyse wachtmeldingen AARD VAN DE OPROEP AANTAL Dringende Niet dringende Meldingen meldingen WERKTIJD Regio Brussel 0 8 8u35 Andere regio 4 4 5u5 Totaal 4 22 Algemeen totaal 36 3u50 Een vertrouwenscentrum kindermishandeling dient 7 dagen op 7, 24 uur per dag (telefonisch) bereikbaar te zijn. De meldingen buiten de kantooruren vormen slechts 6% van het totale aantal en en het merendeel ervan werd door de medewerker op het ogenblik van de melding als niet acuut ingeschat. Daarmee wordt aangegeven dat een dringend optreden omwille van een verontrusting inzake kindermishandeling niet nodig werd ervaren. Dit betekent echter niet dat de contactname inadequaat was: het geruststellen van een melder of het geven van een perspectiefvol advies kunnen immers zeer nuttig zijn. Het gros van de meldingen op VK Brussel is afkomstig van professionele melders (zie verder). Collega s uit aanverwante sectoren die op de hoogte zijn van de werkingsuren van onze dienst. Dit verklaart mee de geringe bevraging van het wachtsysteem. Daarnaast wordt deze wacht ook af en toe gecontacteerd door cliënten die in een (dreigende) crisissituatie verkeren. Deze contactnames zijn in de tabel niet mee opgenomen. 6

17 Tabel 7: meldende instanties (n = 607) 200 % 20 %. GEZONDHEIDSZORG. Preventieve gezondheidszorg K&G (huisbezoeken door regioverpleegkundigen, consultatiebureaus,, ) Andere preventieve gezondheidszorg.2 Curatieve gezondheidszorg Algemene gezondheidszorg Huisarts Thuisverpleging Andere algemene gezondheidszorg Gespecialiseerde gezondheidszorg niet verbonden aan een ziekenhuis CGG Algemeen Daderhulp binnen CGG CGG: convenant kindermishandeling CGG: andere CGG: kinderdienst CGG: volwassendienst Psychiater (volw) niet verbonden aan een ziekenhuis Kinderpsychiater niet verbonden aan een ziekenhuis Ander geneesheerspecialist, niet verbonden aan een ziekenhuis Andere (privétherapeut, ) Ziekenhuizen Psychiatrie (volw) Kinderpsychiatrie Forensische pediatrie Ziekenhuisarts (geen psychiatrie, volw) Ziekenhuisarts, verbonden aan VKziekenhuis Sociale dienst van het ziekenhuis (volw) Sociale dienst van het kinderziekenhuis / pediatrie Ander ziekenhuispersoneel SUBTOTAAL

18 Tabel 7: meldende instanties, vervolg 200 % 20 % 2. JUSTITIELE INSTANTIES Jeugdrechtbank Parket Justitiehuizen (VOIpersoneel, justitieassistenten, slachtofferonthaal op parketten, ) Federale politie Lokale politie Sociale dienst jeugdbrigade Andere justitiële instanties Advocaat Gevangenis SUBTOTAAL BIJZONDERE JEUGDZORG Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Bemiddelingscommissie voor bijzondere jeugdbijstand Sociale dienst voor bijzondere jeugdbijstand jeugdrechtbank Voorziening plaatsing/begeleiding Niet residentiële voorziening bijzondere jeugdbijstand SUBTOTAAL

19 Tabel 7: meldende instanties, vervolg 200 % 20 % 4. WELZIJNSORGANISATIES 4. Algemeen welzijnswerk (AWW) CAW ingebouwd in mutualiteit Teleonthaal Autonoom centrum voor AWW (CAW) (algemeen) CAW: hulpverlening aan slachtoffers van misdrijven CAW: hulpverlening aan (ex)gedetineerden en nabestaanden CAW: hulpverlening aan seksueel delinquenten CAW: ambulante hulpverlening aan jongeren (JAC) CAW: ambulante hulpverlening gezin, relaties en seksualiteit CAW: crisisopvangcentrum (algemeen, minderjarigen, ) CAW: residentiële opvang (algemeen, vluchthuizen, jongeren, ) CAW: begeleid zelfstandig wonen CAW: scheidingsbemiddeling Ander algemeen welzijnswerk 4.2 Algemene sociale dienstverlening OCMW Mutualiteit Andere telefonische hulpverlening (druglijn, zelfmoord, ) Andere algemene sociale dienstverlening 4.3 Dienstverlening aan gehandicapten Residentiële opvang van personen met een handicap (MPI, ) Nietresidentiële dienstverlening aan personen met een handicap (revalidatiecentrum, ) 4.4 Hulpverlening aan kinderen in bijzondere leefsituaties Centrum kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG) Kinder en Jongerentelefoon Kinderrechtswinkel Ander vertrouwenscentrum Kindermishandeling Adoptiedienst Diensten voor private gezinsplaatsing Centra voor integrale gezinszorg (CIG) Centra voor vluchtelingen Eigen Vertrouwenscentrum Kindermishandeling 4.5 Dienstverlening t.a.v. specifieke groepen BGJG Andere instelling voor bijzondere opvang (internaat, ) Jeugdvereniging Andere dienstverlening t.a.v. kinderen/jongeren (speelpleinwerking, ) Child focus Zelfhulpgroepen Buurtwerk Integrale jeugdhulpverlening (crisisnetwerk, ) SUBTOTAAL

20 Tabel 7: meldende instanties, vervolg 200 % 20 % 5. VOORSCHOOLSE VOORZIENINGEN Kribbe peutertuin Onthaalgezin Andere voorschoolse voorziening 0 8 SUBTOTAAL 6. SCHOOLSE EN BUITENSCHOOLSE VOORZIENING Gewoon onderwijs Buitengewoon onderwijs CLB Andere schoolse voorziening Buitenschoolse voorziening SUBTOTAAL 7. PRIMAIRE OMGEVING VAN HET KIND Het slachtoffer van de mishandeling Vader en moeder van het kind Biologische moeder Adoptiemoeder Stiefmoeder Partner van de biologische vader Pleegmoeder Biologische vader Adoptievader Stiefvader Partner van de biologische moeder Pleegvader Grootouders behorende tot het gezin van het kind (inwonend) Ander gezinslid (niet behorend tot de vorige categorieën) Andere grootouders Ander familielid (niet behorend tot de vorige categorieën) Buren, personen uit omgeving van slachtoffer Kennissen Ander persoon uit primaire omgeving van het kind SUBTOTAAL PERSONEN UIT DE OMGEVING VAN DE DADER DIE NIET BEHOREN TOT DE VORIGE CATEGORIEËN 9. ONBEKEND TOTAAL

21 In de tabel staan de cijfers die elk meer dan 5% vertegenwoordigen van het totaal aantal meldingen in kleur weergegeven. Gezondheidszorg blijft voor het VK Brussel een belangrijke partner: 6 meldingen kwamen uit deze sector. Dit is een daling ten opzichte van 200, dat weliswaar uitzonderlijk was. De regioverpleegkundigen van K&G en het UZ Brussel zijn opnieuw onze belangrijkste partners. Hierin zien we de invloed van de jarenlange investering die we samen met K&G doen inzake vroegdetectie van verontrustende situaties. De onderlinge afstemming met verschillende diensten binnen het UZ Brussel vraagt anderzijds eveneens een blijvende inzet. Ondanks de aanwezigheid van het VK binnen het ziekenhuis, een niet te miskennen meerwaarde inzake wederzijdse bereikbaarheid en aanspreekbaarheid, zijn het twee verschillende organisaties met elk hun eigen werkingsregels en interne logica. In tabel 8 op p.22 is te zien dat we ons tav de partners binnen gezondheidszorg onderscheiden van de andere vertrouwenscentra: verhoudingsgewijs krijgt VK Brussel uit deze sector nagenoeg dubbel zoveel meldingen. In 20 contacteerden CLBmedewerkers ons 33 keer met een vraag naar advies, coaching of een melding. Dit is een toename met 35% en maakte hen met meer dan 20% tot de grootste groep melders. Vanuit de eigen opdracht van het CLB om oog te hebben voor het welbevinden van de leerlingen en als partner binnen Integrale Jeugdhulp vormen VK en CLB een vanzelfsprekende partnerschap binnen de vroegdetectie en hulpverlening bij kindermishandeling. Het VK doet samen met Triptiek, het netoverschrijdend overlegplatform van de drie Brusselse CLB s, heel wat inspanningen om deze samenwerking te optimaliseren en uit te breiden. Afgaand op de meldingscijfers werpen deze inspanningen hun vruchten af. In totaal 54 meldingen bereikten ons vanuit de primaire omgeving van het kind met als grootste groep de biologische moeders die ook in 20 opmerkelijk meer meldden dan de biologische vaders. Beide groepen samen zijn goed voor meer dan 48% van de meldingen uit de primaire omgeving. Daarnaast werden we 80 keer gecontacteerd door andere nietprofessionelen die hun bezorgdheid over een kind uitdrukten. Dit blijft toch een aanzienlijk aantal en een belangrijk gegeven. Het gaat dan immers over kinderen die niet of onvoldoende opgemerkt werden door de professionele contexten en waarbij een burger de verantwoordelijkheid opneemt om zijn of haar bezorgdheid op zijn minst met een gespecialiseerde dienst te bespreken. 2

22 Verdere nuancering is noodzakelijk. In tabel 8 worden de cijfers van VK Brussel afgezet tegenover de de vijf andere VK s in Vlaanderen. Deze cijfers zijn afkomstig van K&G die in hun statistieken die meldingen opnemen die daadwerkelijk over kindermishandeling gaan. Alle meldingen over een andere problematiek, andere regio en andere leeftijd worden niet opgenomen. Ook al vragen dergelijke meldingen eveneens de inzet van VKmedewerkers en vereisen ze soms evenveel energie en tijd als een reguliere melding, voor het in kaart brengen van meldingen kindermishandeling zijn ze niet relevant. Tabel 8: meldende instantie: vergelijking Vlaanderen vs. VK Brussel % Vlaanderen 200 % Vlaanderen 20 % Brussel 200 % Brussel 20 Onbekend Gezondheidsorganisaties Justitiële instanties Bijzondere Jeugdbijstand Welzijnszorg Voorschoolse voorzieningen Schoolse voorzieningen Primaire omgeving van het kind Persoon uit omgeving van de dader TOTAAL Als we enkel de meldingen van kindermishandeling uit het Brusselse bekijken dan zien we dat in 20 slechts 4,3 % afkomstig was van burgers. In de rest van Vlaanderen is dit percentage nagenoeg drie keer zo hoog. We vermoeden dat dit onder andere te maken heeft met de anonimiteit van de grootstad en met de culturele diversiteit, zo uitgesproken voor de Brusselse regio. We stellen ons de vraag in welke mate ook taal hierin een rol speelt: in Brussel zijn velen het Nederlands niet machtig, zeker niet als ze van elders afkomstig zijn. Contact opnemen met een Nederlandstalige dienst kan dan een zekere barrière vormen. Ook al ontvangen we mensen zoveel mogelijk in hun eigen taal, bij de melding zelf blijft dit naast het Nederlands toch beperkt tot drie dominante westerse talen (Frans, Engels en Duits). In onze contacten met gezinnen merken we dat de term kindermishandeling een cultureel gekleurde lading heeft waarbij er een grote schroom aanwezig is om deze te gebruiken. Contact opnemen met een centrum dat deze term in zijn naam heeft staan, is mogelijk eveneens drempelverhogend. Tevens weten we uit onderzoek dat onze Belgische instellingen voor burgers met een allochtone achtergrond niet altijd even doorzichtig zijn en vele 22

23 diensten niet gekend zijn. Mogelijk moeten we ons eigen centrum daarbij rekenen. Dit zijn slechts een aantal hypothesen waarin we een mogelijke verklaring zien voor het minder bereiken van primaire omgevingen in vergelijking met Vlaanderen. Verder onderzoek is nodig. Aangezien het aandeel meldingen uit de primaire omgeving voor Brussel zo laag ligt, betekent dat de andere categorieën een hoger percentage vertonen. Daarbij is duidelijk hoe opvallend meer gezondheidsorganisaties en schoolse voorzieningen beroep doen op VK Brussel. Deze intermediairen zijn voor VK Brussel belangrijke partners in detectie en hulpverlening bij kinderen in verontrustende situaties. Omgekeerd brengen zij het VK ook dichter bij deze gezinnen die zonder hen niet tot dit soort aangepaste hulpverlening en ondersteuning zouden komen. Intussen tonen ook de voorlopige ervaringen met het meldpunt 72 aan dat het bereiken van de Brusselse burger moeilijker ligt dan in andere regio s. Tabel 9: gemeld daderschap 200 % 20 % Intrafamiliaal daderschap Extrafamiliaal daderschap Daderschap onbekend Intra en extrafamiliaal daderschap Niet van toepassing (geen Kindermishandeling) TOTAAL De VK s hebben een traditie om zich voornamelijk te richten op intrafamiliale kindermishandeling. Geregeld worden we gecontacteerd voor verontrustende situaties die zich buiten het familiale kader afspelen. Het gaat dan bijv. om adviesverlening of zorg aan slachtoffers van extrafamiliale geweldsituaties maar ook van meldingen uit scholen en voorzieningen waar jongeren verblijven en waar er zich een problematiek tussen jongeren afspeelt. Dit zijn doorgaans complexe situaties omwille van de vele betrokkenen en de specifieke verantwoordelijkheden: de jongeren zelf en hun gezinnen, de onmiddellijk betrokken opvoedingsverantwoordelijken binnen de voorzieningen en de verschillende niveaus binnen het beleid. Naast het inhoudelijke hulpverlenende werk worden wij gevraagd om organisatorisch mee te denken over initiatieven ter beveiliging en voorkoming en zijn we een partner om vorming aan te bieden. Ook in de opvang en begeleiding van betrokken opvoeders en onderwijsmensen kan het VK gevraagd worden een rol te spelen. Dit engagement sluit niet uit dat het aangewezen is dat er tevens een melding bij het parket gebeurt. 23

24 In de loop van 202 wordt het stappenplan Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag voor scholen gefinaliseerd. Tevens wordt er ten aanzien van de kinderdagverblijven een stappenplan uitgewerkt over hoe omgaan met verontrustende situaties kindermishandeling. Tabel 0: vraag van de melder bij de melding 200 % 20 % Enkel melding Enkel advies Ondersteuning / coördinatie van de hulpverlening Actief optreden, opstarten hulp Instellen expertise Andere TOTAAL Adviesvragen en vragen naar actief optreden van het VK maken samen meer dan 85% uit van de contactnames. Een adviesvraag kan binnen een meldingsgesprek evolueren naar afspraken over het actief opnemen van zorgverantwoordelijkheid door het VK. Omgekeerd gebeurt het ook dat een oorspronkelijke vraag naar een tussenkomst van het VK evolueert naar advies aan de melder over andere en meer adequate interventies in de gemelde situatie. In vergelijking met 200 is er voornamelijk een verschuiving naar iets meer vragen naar ondersteuning en coördinatie. In deze dossiers werkt het VK met de aanwezige hulpverlening in een gezin zonder daarom zelf een rechtstreeks aanbod te doen naar deze families. De gezinnen zijn bij deze vorm van onrechtstreeks interveniëren van de betrokkenheid van het VK op de hoogte. Vorig jaar meldden we al dat de contactnames waarin enkel een situatie gemeld wordt, zonder vraag om hulp worden geregistreerd, jaar na jaar afnemen: afgelopen jaar 0.5% van de meldingen, in 200 2,5%, in ,8% en in 2008 was dit nog 5,9%. Meestal wordt er bij deze contactnames met het VK weinig informatie gegeven, is de veiligheidsinschatting van betrokken kinderen zeer beperkt en kan het VK weinig ondernemen. Vermoedelijk heeft deze dalende trend ook te maken met het verhoudingsgewijs groter wordend aantal meldingen door professionelen: particuliere melders zijn immers meer geneigd om verontrusting bij een VK te deponeren in de hoop dat er iets mee zal gebeuren. 24

JAARVERSLAG 2012 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel --------------------------------------

JAARVERSLAG 2012 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel -------------------------------------- JAARVERSLAG 2012 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel -------------------------------------- kindinnood@uzbrussel.be www.kindinnood.be Sainctelette Square 17 1000 Brussel -------------------------------------

Nadere informatie

www.kindinnood.be kindinnood@uzbrussel.be Laarbeeklaan 101 1090 Brussel 02/4776060 02/4778750 je staat niet alleen

www.kindinnood.be kindinnood@uzbrussel.be Laarbeeklaan 101 1090 Brussel 02/4776060 02/4778750 je staat niet alleen www.kindinnood.be kindinnood@uzbrussel.be Laarbeeklaan 0 090 Brussel 02/4776060 02/4778750 INHOUD I. VOORWOORD 3 II. HET VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING BRUSSEL 5 III. MISSIE EN VISIE 6 IV. CIJFERGEGEVENS

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel

JAARVERSLAG 2010 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel JAARVERSLAG 200 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel kindinnood@uzbrussel.be www.kindinnood.be Laarbeeklaan 0 090 Jette Inhoud I. VOORWOORD p. 3 II. HET VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING BRUSSEL

Nadere informatie

De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost- Vlaanderen. Kristel Bovijn

De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost- Vlaanderen. Kristel Bovijn De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost- Vlaanderen Kristel Bovijn Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) Het VK is het meldpunt voor vermoedens van kindermishandeling, -verwaarlozing

Nadere informatie

Jaarverslag. Je staat niet alleen!

Jaarverslag. Je staat niet alleen! 2013 Jaarverslag 1 Je staat niet alleen! Inhoud: 1. Voorwoord 4 2. Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel..6 3. Missie en visie.7 4. Cijfergegevens.9 a. Meldingen...9 b. Kinderen 20 c. Gevolggeving

Nadere informatie

JAARVERSLAG Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen vzw. Hoofdzetel West-Vlaanderen Blankenbergsesteenweg Brugge

JAARVERSLAG Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen vzw. Hoofdzetel West-Vlaanderen Blankenbergsesteenweg Brugge JAARVERSLAG 212 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen vzw Hoofdzetel West-Vlaanderen Blankenbergsesteenweg 112 8 Brugge Regiohuis Kortrijk Louis Robbeplein 5 8 Kortrijk Regiohuis Roeselare

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Begeleiding jonge kinderen Spreker: Krista De Vos (Kind en Gezin) Kind en Gezin Kleine kinderen, wij maken er werk van! 1 Voorgeschiedenis 1919: Nationaal Werk voor het Kinderwelzijn

Nadere informatie

Definitie 5/10/2015. Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel. VK Brussel

Definitie 5/10/2015. Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel. VK Brussel Goedele Keymolen Kindermishandeling: hoe gaan we ermee om? 28 september 2015 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel VK Brussel Sainctelettesquare 17 1000 Brussel Tel: 02/477.60.60 Fax: 02/477.87.50

Nadere informatie

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG 2 JIJ EN HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum jeugdzorg. We leggen uit wat het

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen nota nota aan de Dienst Voogdij, federale overheidsdienst Justitie datum 1 maart 2014 uw kenmerk naam lijnmanager Lucien Rahoens naam auteur Virna Saenen onderwerp toepassing van het decreet Integrale

Nadere informatie

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper Dit verslag is een synthese van de drie de groepen tijdens het dialoogmoment in Ieper. Casus 1 Er is verwaarlozing

Nadere informatie

Registratie arbeidszorg

Registratie arbeidszorg Registratie arbeidszorg 2010-2014 Redactie: Marc Boons, Jo Bellens Toelichting Dit rapport bevat de belangrijkste bevindingen van de cijfers uit het registratiesysteem dat de Ronde Tafel Arbeidszorg heeft

Nadere informatie

Persmededeling. Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik

Persmededeling. Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 8 maart 2012 Persmededeling Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik Vanaf 13 maart bestaat er 1 centraal telefoonnummer

Nadere informatie

Omgaan met verontrusting

Omgaan met verontrusting Samen werken rond kindermishandeling: een praktische benadering Destoop Tine Vertrouwenscentrum Antwerpen Omgaan met verontrusting Protocol van Moed (proefproject 1/1/2012-31/12/2013) Start nieuwe jeugdhulplandschap

Nadere informatie

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in Nieuwland in Brugge

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in Nieuwland in Brugge Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in Nieuwland in Brugge Dit verslag is een synthese van de drie de groepen tijdens het dialoogmoment in Brugge. Casus 1 Verschillende

Nadere informatie

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA Nederlandstalig onderwijs Brussel Capaciteit

Nadere informatie

Kindermishandeling: samen zorgen voor veiligheid en herstel

Kindermishandeling: samen zorgen voor veiligheid en herstel Kindermishandeling: samen zorgen voor veiligheid en herstel Kristof Desair Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant Kindermishandeling Waarom doen we iets aan kindermishandeling? Wanneer moeten

Nadere informatie

Een korte rondleiding door Martine Puttaert. Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant

Een korte rondleiding door Martine Puttaert. Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant Een korte rondleiding door Martine Puttaert Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant Integrale Jeugdhulp (IJH) Historiek Wat is IJH? Wie is betrokken? Werkingsprincipes Structuur, opdrachten en thema s Concrete

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe in Vlaanderen Een woordje geschiedenis 1998: commissie ad hoc Bijzondere Jeugdzorg 1999: maatschappelijke beleidsnota BJZ 1999-2004: experimentele pilootregio s 2004:

Nadere informatie

HELP!! Het zal toch geen mishandeling zijn!? Dr J Marchand UZ Brussel Kinderarts

HELP!! Het zal toch geen mishandeling zijn!? Dr J Marchand UZ Brussel Kinderarts HELP!! Het zal toch geen mishandeling zijn!? Dr J Marchand UZ Brussel Kinderarts Kindermishandeling : (hoe) bestaat dat? Cijfers 2010 VVVS februari 2013 Meldingen uit gezondheidszorg: 16% VVVS februari

Nadere informatie

UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren. Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA

UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren. Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA Casus 5 Je werkt voor een opvang van jongeren die geplaatst

Nadere informatie

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Heb je al gehoord van de 107? Niet 101 of 102 of 105 maar 107? gebaseerd op het nummer van het artikel in het KB over de ziekenhuizen die de

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel Sainctelette Square 17 1000 Brussel 02/477.60.60 kindinnood@uzbrussel.

Jaarverslag 2014 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel Sainctelette Square 17 1000 Brussel 02/477.60.60 kindinnood@uzbrussel. Jaarverslag 2014 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel Sainctelette Square 17 1000 Brussel 02/477.60.60 kindinnood@uzbrussel.be 1 www.kindinnood.be Inhoud: 1. Voorwoord 3 2. Het Vertrouwenscentrum

Nadere informatie

uitgave december 2007

uitgave december 2007 ... als je mishandeld wordt uitgave december 2007 ... als je mishandeld wordt Wat is kindermishandeling? Kindermishandeling is elke vorm van geweld 1 op een minderjarige (= een persoon jonger dan 18 jaar),

Nadere informatie

Congres NVKVV Maart 2014

Congres NVKVV Maart 2014 Samen naar een nieuwe in Vlaanderen Congres NVKVV Maart 2014 Sectoren van de Sectoren Jeugdhulp gevat onder het decreet IJH: Agentschap Jongerenwelzijn (AJ) Algemeen Welzijnswerk (AWW) Centra Geestelijke

Nadere informatie

Kinderen, ouderen en het huisverbod

Kinderen, ouderen en het huisverbod Een korte introductie Bureau voor beleidsonderzoek, advies en detachering Kinderen, ouderen en het huisverbod Alle relevante beleidsthema s, van arbeid, onderwijs en zorg tot criminaliteit & veiligheid

Nadere informatie

VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING VLAAMS-BRABANT

VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING VLAAMS-BRABANT VERTROUWENSCENTRU KINDERISHANDELING VLAAS-BRABANT Overzicht Inleiding Situering Kerntaken VK ositionering in het brede landschap ositieve evolutie Uitdagingen en dillema s Casus Tot slot 1 Situering Vertrouwenscentra

Nadere informatie

nr. 470 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 8 maart 2017 aan JO VANDEURZEN Meldpunt Oproepen 2016

nr. 470 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 8 maart 2017 aan JO VANDEURZEN Meldpunt Oproepen 2016 SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 470 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 8 maart 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Meldpunt 1712 - Oproepen Het centraal meldpunt voor vragen

Nadere informatie

Inloopteams hebben als taak ouders te ondersteunen bij de opvoeding van hun jonge kinderen via een laagdrempelig en preventief activiteitenaanbod.

Inloopteams hebben als taak ouders te ondersteunen bij de opvoeding van hun jonge kinderen via een laagdrempelig en preventief activiteitenaanbod. Inloopteams hebben als taak ouders te ondersteunen bij de opvoeding van hun jonge kinderen via een laagdrempelig en preventief activiteitenaanbod. Een inloopteam werkt doelgroepgericht. De gezinnen waar

Nadere informatie

Daidalos vzw. Veiligheidsondersteunend beleid

Daidalos vzw. Veiligheidsondersteunend beleid Daidalos vzw Veiligheidsondersteunend beleid Daidalos vzw: Situering Voorziening Bijzondere Jeugdbijstand Mobiele/ semi-ambulante hulpverlening bij Problematische opvoedingssituaties (POS): hoofdzakelijk

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Datum vaststelling : 12-11-2007 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Doel meldcode Begeleiders een stappenplan

Nadere informatie

1 Waarvoor kan je terecht bij het vertrouwenscentrum kindermishandeling?

1 Waarvoor kan je terecht bij het vertrouwenscentrum kindermishandeling? 1 Waarvoor kan je terecht bij het vertrouwenscentrum kindermishandeling? Auteur: Johan Galle Maatschappelijk assistent Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel 1. Beschrijving Kinderen zijn voor hun

Nadere informatie

De impact van chronische stress op asielzoekers en de zoektocht naar antwoorden vanuit een opvangcentrum 29/11/2017

De impact van chronische stress op asielzoekers en de zoektocht naar antwoorden vanuit een opvangcentrum 29/11/2017 De impact van chronische stress op asielzoekers en de zoektocht naar antwoorden vanuit een opvangcentrum 29/11/2017 Fasen in het leven van een vluchteling Vlucht Asielprocedure & verblijf OC Terugkeer

Nadere informatie

REACTIEPLAN LOKAAL NIVEAU. groen geel rood zwart Inschatten mate van ernst bij vermoeden, onthulling of vaststelling

REACTIEPLAN LOKAAL NIVEAU. groen geel rood zwart Inschatten mate van ernst bij vermoeden, onthulling of vaststelling WAT? Dit plan beschrijft de stappen die een lokale groep kan zetten bij een vermoeden, onthulling of vaststelling van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag of seksueel misbruik t.a.v. de leden. Het is

Nadere informatie

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES BIJLAGE Bijlage nr. 1 CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES Tussen De Vlaamse overheid, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming heette vroeger Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Wij dragen bij aan de bescherming van kinderen en daardoor

Nadere informatie

Culturele diversiteit en interculturele bemiddeling in de ziekenhuizen. Zohra Chbaral 1

Culturele diversiteit en interculturele bemiddeling in de ziekenhuizen. Zohra Chbaral 1 Culturele diversiteit en interculturele bemiddeling in de ziekenhuizen Zohra Chbaral 1 Vooreerst bedanken we de interculturele bemiddelaars, de coördinatoren interculturele bemiddeling die ons de gegevens

Nadere informatie

SIS. Het Shaken Infant Syndrome. Dr. Johan Marchand. Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel en Academisch Kinderziekenhuis Jette

SIS. Het Shaken Infant Syndrome. Dr. Johan Marchand. Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel en Academisch Kinderziekenhuis Jette SIS Het Shaken Infant Syndrome Dr. Johan Marchand Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel en Academisch Kinderziekenhuis Jette Wetenschappelijk dossier 1 A. Inleiding B. Epidemiologische gegevens

Nadere informatie

Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26

Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26 Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26 Intrafamilaal geweld: provincies slaan brug tussen federale en Vlaamse overheid Intrafamiliaal geweld is een groot maatschappelijk

Nadere informatie

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten 06/06/2016 Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten Vandaag is het eerste intersectorale jaarverslag 2015 van de jeugdhulp voorgesteld, in aanwezigheid van Jo Vandeurzen, Vlaams minister

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Het bevoegd gezag van Van Vooren Coaching & Training Overwegende

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen

Informatie voor gezinnen Informatie voor gezinnen Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming Regio Amsterdam draagt bij aan de bescherming van kinderen en daardoor aan een blijvend veilige ontwikkeling van kinderen. Kinderen hebben

Nadere informatie

1 Triage aan de voordeur op basis van de binnengekomen melding

1 Triage aan de voordeur op basis van de binnengekomen melding TRIAGE-INSTRUMENT VEILIG THUIS 0.6 - WERKDOCUMENT (voor de instructie zie de handleiding van het triage-instrument) 1 Triage aan de voordeur op basis van de binnengekomen melding Beschrijf de zorg die

Nadere informatie

A d v i e z e n e n M e l d i n g e n o v e r K i n d e r m i s h a n d e l i n g i n 2 0 0 5

A d v i e z e n e n M e l d i n g e n o v e r K i n d e r m i s h a n d e l i n g i n 2 0 0 5 A d v i e z e n e n M e l d i n g e n o v e r K i n d e r m i s h a n d e l i n g i n 2 0 0 5 Registratiegegevens van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Elk Bureau Jeugdzorg heeft een Advies-

Nadere informatie

de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst

de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst In deze brochure willen wij informatie geven over de werking van de thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander. Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander Gasthuisstraat 19 9500

Nadere informatie

Vlaams Decreet Integrale Jeugdhulp

Vlaams Decreet Integrale Jeugdhulp Vlaams Decreet Integrale Jeugdhulp Ann Bourgeois en Ilse Vandenbroucke Substituut procureur des Konings Jeugdparket Gent 2 Verontrustende situaties: VOS Definitie / Leidraad Werkwijze Brede Instap GV /

Nadere informatie

Kindermishandeling. Voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactievan fysieke, psychische of seksuele aard,

Kindermishandeling. Voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactievan fysieke, psychische of seksuele aard, Presentatie Kindermishandeling Is elke vorm van: Voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactievan fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie

Nadere informatie

Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten bij de Jeugdrechtbank

Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten bij de Jeugdrechtbank Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten bij de Jeugdrechtbank Hilde Smits Studiedag De Kiem 18.10.2016 Situering Jongerenwelzijn, afdeling Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Accenten: Een nieuw decreet Jeugdhulp Vermaatschappelijking van de jeugdhulp Tijdige toegang tot de jeugdhulp Rechtstreeks en niet rechtstreeks

Nadere informatie

alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be

alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be deontologisch kader pedagogisch advies Situering Het Limburgs netwerk opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling 1. Kindermishandeling Kindermishandeling is 'elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte

Nadere informatie

Parelcoaching. Leuven. Perinatale zorg versterken door lokale samenwerking

Parelcoaching. Leuven. Perinatale zorg versterken door lokale samenwerking Parelcoaching Leuven Perinatale zorg versterken door lokale samenwerking 1. Historiek Historiek 2004: Opstart Parelcoaching UZLeuven Voorzichtige opstart Parelnetwerk Leuven 2014 Parelnetwerk goeddraaiend

Nadere informatie

De kracht van de leerkracht

De kracht van de leerkracht Wetenschappelijk onderzoek: Perceptie en aanpak van kindermishandeling in het Brussels Nederlandstalig Basisonderwijs Johan Galle & Karolien De Ruyck Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel Prof.

Nadere informatie

Factsheet meldingen Vertrouwensinspecteurs Inspectie van het Onderwijs over het schooljaar

Factsheet meldingen Vertrouwensinspecteurs Inspectie van het Onderwijs over het schooljaar Factsheet meldingen Vertrouwensinspecteurs Inspectie van het Onderwijs over het schooljaar 2015-2016 Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwens kunnen de vertrouwensinspecteur

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

Jaarverslag Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel Sainctelettesquare Brussel 02/

Jaarverslag Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel Sainctelettesquare Brussel 02/ Jaarverslag 2015 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel Sainctelettesquare 17 1000 Brussel 02/669 40 50 info@vkbrussel.be 1 www.vkbrussel.be Inhoud: 1. Voorwoord 3 2. Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

Nadere informatie

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent Missie & visie Opvoedingswinkel Gent 1 Inhoudstafel... 1 Missie & visie Opvoedingswinkel Gent... 1 Inhoudstafel... 1 Intro... 3 1. Missie... 4 2. Doelgroep... 4 3. Werking... 4 4. Beleidskader... 5 5.

Nadere informatie

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter,

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter, 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. de voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mevrouw L. Ypma Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Protocol seksueel misbruik door beroepskracht Route bij grensoverschrijdend gedrag tussen

Nadere informatie

Thuisbegeleidingsdienst Tarag vzw

Thuisbegeleidingsdienst Tarag vzw Thuisbegeleidingsdienst Tarag vzw Wij bieden zorg op maat en dit op ieder zijn eigen tempo en mogelijkheden. Voor ons is het erg belangrijk om eerst en vooral een vertrouwensrelatie op te bouwen om dan

Nadere informatie

Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld

Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld Als er binnen Stad & Esch een vermoeden bestaat van kindermishandeling en/of huiselijk geweld, dan zal Stad & Esch handelen in de volgende stappen:

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Route bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega jegens een

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) De Hummeltjes

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) De Hummeltjes Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) De Hummeltjes Wat is een CKG? Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (IVA Kind en Gezin) Mobiele begeleiding Ambulante begeleiding Residentiële

Nadere informatie

DEEL I DE GEVOLGEN VOOR SLACHTOFFERS VAN VERKEERSONGEVALLEN, DE REGELGEVING EN DE VOORZIENINGEN

DEEL I DE GEVOLGEN VOOR SLACHTOFFERS VAN VERKEERSONGEVALLEN, DE REGELGEVING EN DE VOORZIENINGEN INLEIDING 1. Aanleiding en doelstelling van het onderzoek 1.1. De aanleiding 1.2. De doelstelling 1.3. De uitwerking 1.4. De rapportage 2. De problematiek ingeleid 2.1. Enkele cijfers 2.2. Het ontstaan

Nadere informatie

Slachtofferhulp Brussel-Halle-Vilvoorde Groot Eiland (deelwerking CAW Archipel) Voorstelling dienst

Slachtofferhulp Brussel-Halle-Vilvoorde Groot Eiland (deelwerking CAW Archipel) Voorstelling dienst Slachtofferhulp Brussel-Halle-Vilvoorde Groot Eiland (deelwerking CAW Archipel) Voorstelling dienst Slachtofferhulp Elke dag worden mensen slachtoffer van een misdrijf Historiek Slachtofferhulp Eerste

Nadere informatie

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 1 pagina 2 SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 3 Problematiek pagina 4 Omvang van de problematiek 45% van de Nederlandse bevolking ooit/vaker slachtoffer

Nadere informatie

Voorwoord. Beste lezer,

Voorwoord. Beste lezer, voorwoord Voorwoord Beste lezer, De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen (VKA) onderging in 2014 enkele fundamentele wijzigingen. Dit wordt weerspiegeld in de vernieuwde vorm

Nadere informatie

Stappenplan spijbelopvolging secundair onderwijs

Stappenplan spijbelopvolging secundair onderwijs Stappenplan spijbelopvolging secundair onderwijs Voor jongeren die naar school gaan in de stad Antwerpen Deelschema 1: een jongere spijbelt herhaaldelijk Wanneer een jongere spijbelt, past de school haar

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling Versie februari 2012 Je huilde Logisch, je was nog zo klein En wat kon je anders Wanneer er niemand voor je kon zijn? Ik heb het geprobeerd Maar ik was

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SNRC

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SNRC Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SNRC Het bevoegd gezag van de Stichting het Nationaal Register van Chiropractoren (SNRC) Overwegende dat Register Chiropractoren verantwoordelijk zijn voor

Nadere informatie

Huiselijk Geweld & Kindermishandeling. Daniëlle Kerkhof & José Huis in t Veld

Huiselijk Geweld & Kindermishandeling. Daniëlle Kerkhof & José Huis in t Veld Huiselijk Geweld & Kindermishandeling Daniëlle Kerkhof & José Huis in t Veld Inhoud 1. Wat is kindermishandeling; Quiz 2. De meldcode; 5 stappen 3. AMK werkwijze 4. Signaleren in het basisonderwijs 5.

Nadere informatie

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen.

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van VERA JANS datum: 12 december 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Thuisbegeleiding personen met autismespectrumstoornis - Capaciteit

Nadere informatie

ZORGEND NETWERKEN EEN LEIDRAAD

ZORGEND NETWERKEN EEN LEIDRAAD ZORGEND NETWERKEN EEN LEIDRAAD INHOUDSOPGAVE INLEIDING & DOEL 1 BONDGENOOTSCHAP MET OUDERS 2 HET LANDSCHAP VAN DE HULPVERLENING 7 SAMENWERKEN MET PARTNERS 24 INLEIDING EN DOEL INCLUSIE In onze organisatie

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

uitgave december 2011 beroepsgeheim

uitgave december 2011 beroepsgeheim uitgave december 2011... met thet beroepsgeheim ... met het beroepsgeheim Sommige problemen, ziektes, kan je niet in je eentje oplossen. Om deze problemen aan te pakken, heb je hulp nodig van mensen die

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Inhoudsopgave Overeenkomst meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 3 Toelichting meldcode huiselijk

Nadere informatie

Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland. Jaarcijfers 2016

Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland. Jaarcijfers 2016 Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland Jaarcijfers 2016 De GGD Amsterdam biedt sinds 2012 zorgcoördinatie voor slachtoffers van acuut seksueel geweld die een sporenonderzoek bij de politie ondergaan.

Nadere informatie

Ouderenmis(be)handeling. Zwijgen biedt geen uitkomst

Ouderenmis(be)handeling. Zwijgen biedt geen uitkomst Ouderenmis(be)handeling Zwijgen biedt geen uitkomst Wat is ouderenmis(be)handeling? Definitie Onder mishandeling van een ouder persoon (iemand vanaf 55 jaar) verstaan we al het handelen of nalaten van

Nadere informatie

Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbel diagnose Het outreachproject Vlaams- Brabant: stand van zaken drie jaar na de opstart

Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbel diagnose Het outreachproject Vlaams- Brabant: stand van zaken drie jaar na de opstart Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbel diagnose Het outreachproject Vlaams- Brabant: stand van zaken drie jaar na de opstart Isabel Piot Sean Vandevoort Eddy Weyts Overzicht presentatie Een

Nadere informatie

Mishandeling en seksueel. Laat het niet zomaar gebeuren

Mishandeling en seksueel. Laat het niet zomaar gebeuren Mishandeling en seksueel geweld Laat het niet zomaar gebeuren Alles over mishandeling en seksueel geweld Meldpunt Geweld, Misbruik en Kindermishandeling tel. 1712 elke werkdag van 9 tot 17 uur Dit nummer

Nadere informatie

DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL

DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL Rosien Mesdag, Consulentenwerking Onada, Gouverneur Kinsbergencentrum Stéphanie Danckaert, Consulententeam Vlaams-Brabant & Brussel, UPC St.- Kamillus Inhoudstafel

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK MFC Sint-Jozef

KWALITEITSHANDBOEK MFC Sint-Jozef Toepassingsgebied Deze procedure is van toepassing op alle situaties van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van cliënten die gebruik maken van de dienstverlening van de voorziening m.a.w.: waarmee

Nadere informatie

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Onderwerp Bijlage 1: Model- Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling gemeente Boxtel Het College van Burgemeester

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Avila coaching Overwegende dat Avila coaching verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl.

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl. Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling De wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling treedt 1 juli 2013 in werking. De meldcode is bedoeld om professionals sneller

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme www.hetraster.be Wat is outreach autisme? Outreach autisme bestaat uit vorming en advies voor iedereen die deskundiger wil worden in

Nadere informatie

Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling

Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling 2. Gevolgen van kindermishandeling voor kind en omgeving De emotionele, lichamelijke en intellectuele ontwikkeling van een kind berust op genetische mogelijkheden

Nadere informatie

PERS MAP. Jongerenwelzijn

PERS MAP. Jongerenwelzijn PERS MAP Jongerenwelzijn INHOUD PERSMAP Jongerenwelzijn begeleidt jongeren in een problematische opvoedingssituatie (POS) en jongeren die een als misdrijf omschreven feit (MOF) hebben gepleegd. WAT IS

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Geleding Besproken Besluitvorming Directeuren en GMR Jan-mrt 2011 April 2011 Directeuren en GMR Evaluatie mei 2012 Directeuren Evaluatie en update MO 5-3-2013 DB 26 maart 2013 Directeuren Evaluatie DB

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch Omvang, kenmerken en meldingen O&S oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding Plan Plan van van Aanpak Aanpak Huiselijk Geweld Geweld Inhoud

Nadere informatie

Jeugdzorg in ontwikkeling

Jeugdzorg in ontwikkeling Jeugdzorg in ontwikkeling Prof. Dr. J. Vanderfaeillie De Maeyer Skrållan Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen Vakgroep Klinische en Levenslooppsychologie 21-2-2014 pag. 2 Inhoud Aanleiding voor

Nadere informatie

Family Justice Center Mechelen Korte Keten. Raadscommissie Welzijn 08/05/2017

Family Justice Center Mechelen Korte Keten. Raadscommissie Welzijn 08/05/2017 Family Justice Center Mechelen Korte Keten Raadscommissie Welzijn 08/05/2017 1 Korte Keten? Partners Korte Keten Bevindingen na 4 jaar Korte Keten Doorontwikkeling naar Family Justice Center 2 Korte Keten

Nadere informatie

Deel 5: Opvoedingsondersteuning

Deel 5: Opvoedingsondersteuning Deel : Opvoedingsondersteuning ORGANOGRAM INLEIDING 3 STATISTISCHE GEGEVENS Jaarverslag 04 0 ORGANOGRAM Directeur Adjunct-directeur Verantwoordelijke / Hergomoderator HCA-dienst Ouders Steunen in Opvoeden

Nadere informatie