JAARVERSLAG 2011 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2011 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel --------------------------------------"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 20 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel Laarbeeklaan Jette

2 Inhoud I. VOORWOORD p. 3 II. HET VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING BRUSSEL p. 6 III. MISSIE EN VISIE p.8 IV. CIJFERGEGEVENS A. MELDINGEN p. B. KINDEREN p. 25 C. GEVOLGGEVING EN DIAGNOSTIEK p. 29 D. RISICOINSCHATTING BIJ MELDING EN NA DIAGNOSTIEK p. 34 V. VISIEONTWIKKELING EN AANPAK VAN KINDERMISHANDELING IN DE BRUSSELSE MULTICULTURELE CONTEXT p. 38 VI. ONZE PARTNERS p. 45 2

3 I. Voorwoord Geachte lezer, In 20 resulteerde het werk van de Kamercommissie Seksueel misbruik binnen gezagsrelaties in een aantal aanbevelingen, waarvan intussen enkele zijn omgezet in wet. De termijn waarbinnen de slachtoffers na hun meerderjarigheid klacht kunnen indien is opgetrokken naar 5 jaar en de aanpassing aan artikel 458 bis van het strafwetboek is realiteit geworden. Het begrip slachtoffer is uitgebreid en de voorwaarde dat de vertrouwelijke mededelingen rechtstreeks van het slachtoffer moeten komen is weggelaten. Het maatschappelijk landschap waarbinnen de vertrouwenscentra ageren verandert voortdurend. De tweedeling hulpverlening versus justitie wordt in vraag gesteld en raakvlakken worden onderzocht. In het voorjaar van 20 lanceerde de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een nieuw meldpunt Geweld, misbruik en kindermishandeling. Dit meldpunt dat begin maart 202 realiteit werd positioneert zich als hét aanspreekpunt voor de burger. Hiermee wordt ook de traditionele profilering van de vertrouwenscentra kindermishandeling in vraag gesteld. Een oefening die de centra, raden van bestuur en directies samen met Kind & Gezin zullen moeten maken. Door de grotere investering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) steeg het aantal meldingen uit de eigen regio met meer dan een vierde en bereikten we een historisch hoogtepunt: nooit ontvingen we meer meldingen uit de hoofdstedelijke regio. Dat deze stijging te danken is aan de goede contacten en samenwerking met een aantal belangrijke partners blijkt uit de cijfers verder in dit jaarverslag. Het BHG blijft een bijzondere regio die zich in een aantal parameters onderscheid van de vijf Vlaamse provincies. In de eigen profilering dient VK Brussel hier rekening mee te houden. De voor een VK relevante eigenheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) ligt voornamelijk in het welvaartsprobleem, het multiculturele karakter van de bevolking en de taalkundige diversiteit. We geven enkele cijfers ter illustratie. Het gemiddelde inkomen in het BHG ligt 2% lager dan in Vlaanderen. Het bevolkingspercentage onder de armoedegrens bedraagt meer dan 26%, in Vlaanderen is dit nagenoeg 0% (Welzijnsbarometer 200, Armoederapport, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn). In 2009 was de werkloosheidsgraad er drie maal zo hoog als in Vlaanderen. 3

4 In de 9 gemeenten van het BHG verbleven in 2008 ongeveer mensen met een nietbelgische nationaliteit. In gans Vlaanderen was dit voor dezelfde periode (cijfers Brio). In het Nederlandstalig kleuteronderwijs was 90% van de kleuters afkomstig van buiten het BHG, in Vlaanderen is ongeveer 0% geografisch uit een andere regio afkomstig. In de eigenheid van het BHG liggen ook de mogelijkheden en de kansen om onze doelgroep, kinderen in mishandelings en misbruiksituaties, nog beter te bereiken en hen een betere dienst en hulpverlening te verschaffen. De investering in een aantal onderzoeks en sensibiliseringsprojecten om dit doel te bereiken is niet altijd vanzelfsprekend. Werkdruk en nieuwe verwachtingen ten aanzien van de profilering van de vertrouwenscentra doorkruisen geregeld de goed uitgewerkte planning van de verschillende werkgroepen binnen ons centrum. Voor 202 zullen we de investeringen in de samenwerking met belangrijke partners nog opdrijven en verbreden. Daarbij zal de aandacht gaan naar de allerkleinste en meest kwetsbare kinderen. Dit betekent onder andere inzetten op een goede samenwerking met de diverse diensten van het kinderziekenhuis van het UZ Brussel en een bestendiging van de goede contacten en de coaching van de regioverpleegkundigen van K&G. Onze samenwerking en contacten met de Brusselse kinderdagverblijven willen we stapsgewijs uitbouwen evenals onze betrokkenheid op het Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning. Daarnaast zullen we blijven investeren in een goede samenwerking met de Centra voor Leerlingenbegeleiding en zetten we in 202 een nieuwe stap in het sensibiliseringsproject voor de Brusselse lagere scholen. Het zoeken van een nieuwe huisvesting vraagt al geruime tijd veel energie. Naast de infrastructurele vereisten dient een VK tevens goed bereikbaar te zijn en zijn de grenzen van de financiële haalbaarheid zeker voor een kleine VZW snel bereikt. Ook het streven naar een ligging meer centraal in onze regio is een uitdaging. Tal van panden zijn bezocht en onderzocht en kregen om uiteenlopende redenen niet onze goedkeuring of bevonden zich buiten ons (financieel) bereik. Intussen barst de dienst hoe langer hoe meer uit de voegen en vraagt dit niet alleen van de medewerkers maar zeker ook van de gezinnen en kinderen bijzondere inspanningen. De komst naar een vertrouwenscentrum kindermishandeling vraagt doorgaans een grote inzet en zou in de best mogelijke materiële omstandigheden moeten verlopen. VK Brussel dat is ook een enthousiast en gedreven team medewerkers dat zich binnen soms moeilijke omstandigheden blijft inzetten voor een professionele en kwaliteitsvolle hulpverlening. Ik ben hen daar zeer erkentelijk voor. 4

5 Mijn oprechte dank gaat ook naar de collega s en partners uit de diverse sectoren. Ook in 20 betekende de samenwerking met hen een onmisbare meerwaarde zonder dewelke onze werking niet mogelijk zou zijn. Bovenal en namens alle medewerkers en bestuursleden ook heel veel dank aan alle gezinnen, ouders en kinderen, die ons in 20 opnieuw het vertrouwen gaven. Erik Van Dooren 5

6 II. Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel In 20 maakten volgende mensen de werking mogelijk: de Raad van Bestuur: Prof. Dr. Benjamin Van Camp, voorzitter Dr. Jan Schots, ondervoorzitter Ingrid Steens, penningmeester Katelijne Delmal Monica Minner Lieve Pellens Chris Schotte Elly Van Assche Johan Van Der Sypt Frans Van Stappen het team: Erik Van Dooren, directeur An Buckinx, secretaresse (tot 0/04/20) Sarah Cornelis, hulpverlener Liselot Desmet, hulpverlener Karolien De Ruyck, hulpverlener Karolien François, hulpverlener (vanaf 0/09/20) Johan Galle, hulpverlener Goedele Keymolen, hulpverlener Hilde Van Daele, secretaresse (vanaf 02/05/20 tot 0/0/20) Krista Vander Meûlen, secretaresse Deborah Van Tournhout, hulpverlener (tot 9/03/20) Evi Verdoodt, hulpverlener 6

7 de stagiaires: Steffi De Wolf, 2 de bachelor maatschappelijk assistent, VUB Robert Lescornez, 3 de bachelor maatschappelijk assistent, Hogeschool Gent Elke Michielsen, 2 de master orthopedagoge, KUL Charlotte Wouters, 3 de bachelor maatschappelijk assistent, VUB 7

8 III. Missie, visie Missie De missie van het VK Brussel wordt bepaald door het besluit van de Vlaamse Regering inzake de Vertrouwenscentra Kindermishandeling (zie: Besluit van de Vlaamse Regering betreffende erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling van 7/05/2002 en het Ministerieel besluit betreffende de kwaliteitszorg in de vertrouwenscentra kindermishandeling van 0/06/2002). Het VK is hierbij een ankerpunt voor het melden van (vermoedens van) kindermishandeling. Het VK heeft vanuit deze opdrachten een aantal specifieke taken: het geven van deskundig advies aan de melder (hulpverlener en/of andere), coördinatie en ondersteuning van bestaande hulpverlening, gerichte diagnostiek van kindermishandeling (door het VK, door anderen of samen met anderen), het opstarten van hulpverlening door het VK, het doorgeven van eigen deskundigheid en ervaring aan andere hulpverleners door middel van informatie, sensibilisering en vorming. De missie is dus duidelijk gericht op het organiseren en het coördineren van hulpverlening inzake kindermishandeling in al zijn vormen. Vanuit de maatschappelijke positie die het VK door haar missie inneemt, is het eveneens de taak om knelpunten aan de overheid te signaleren. 8

9 Visie Kinderen groeien in onze maatschappij het best op in de liefdevolle en steunende omgeving van hun ouders. Kindermishandeling interfereert hiermee op drastische wijze en kan zorgen voor blijvende schade bij het kind als ze niet stopt. Het is de visie van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) dat verandering brengen in deze negatieve intrafamiliale interacties de verdere ontwikkeling van het kind binnen zijn gezin mogelijk kan maken. De door ons gehanteerde definitie van mishandeling: Kindermishandeling en verwaarlozing is elke vorm van actieve of passieve geweldpleging of verzuim dat kinderen overkomt, niet door ongeval maar door daden of nalatigheden van ouders, verzorgers, andere personen, instellingen of de maatschappij, en waarbij afwijkingen bij het kind ontstaan of redelijkerwijze mag verwacht worden dat ze zullen ontstaan of waarbij hun optimale ontwikkeling in het gedrang komt (A. Koers). De kerngedachte in de visie van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling is dan ook pluridisciplinaire, confidentiële en vrijwillige doch aanklampende hulpverlening voor mishandelde kinderen en hun omgeving (ouders, familie, opvoeders) met als centraal uitgangspunt het kind en zijn veiligheid, zijn lichamelijke en geestelijke ontwikkeling, zowel op korte als op lange termijn. Er wordt gedacht vanuit de positie van het kind, omdat men weet dat kindermishandeling zijn kansen op een normale ontwikkeling, zowel lichamelijk, als geestelijk, als maatschappelijk ernstig kan belemmeren. Er wordt echter ook gedacht vanuit de positie van zijn opvoeders (meestal zijn ouders) omdat zij verantwoordelijk zijn voor het opgroeien van hun kinderen. Wij delen deze verantwoordelijkheid met de ouders (of de opvoeders), wat betekent dat wij het kind centraal stellen. Wij proberen om de kinderen en hun ouders een nieuwe kans te bieden op een betere, gezondere en beschermende leefsituatie. Indien dit onmogelijk blijkt gaan de belangen van het kind voor op deze van hun omgeving. 9

10 De kernelementen, die deze hulpverlening bepalen zijn: vrijwilligheid confidentialiteit multidisciplinariteit deskundigheid verantwoordelijkheid duidelijkheid aanklampende houding Het multidisciplinair aspect van het team van het VK moet een garantie betekenen voor onze cliënten, maar ook voor de leden van het team zelf dat deze kernelementen realiseert binnen een maatschappijkritisch, empathisch en humanistisch karakter. Het VK Brussel legt ook een aantal accenten in zijn werking: nauwe samenwerking met preventieve en curatieve gezondheidszorg, de noodzaak aan een eigen diagnostische evaluatie van kind(eren) en hun context in een groot aantal van de aangemelde situaties, het uitbreiden van deskundigheid door het volgen en organiseren van vorming, hulpverlening voor de Nederlandstalige bewoners en hulpverleners van Brussel en voor die anderstaligen die kinderen hebben in het Nederlandstalig onderwijs aanhoudend overleg met alle andere sectoren betrokken in de aanpak van kindermishandeling (hulpverlening en justitie). 0

11 IV. Cijfergegevens A. Meldingen Tabel : meldingen en gemelde kinderen over de voorbije werkingsjaren Aantal gemelde kinderen Aantal meldingen 0/86 2/ TOTAAL

12 In 20 werd er 607 keer gemeld bij het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel. In vergelijking met 200 is dit een daling met ongeveer 6%. Het aantal gemelde kinderen bedroeg 906, een daling van nagenoeg 9%. Sedert 995 werden er meer dan kinderen bij VK Brussel gemeld. In tabel 2 wordt duidelijk dat deze daling te maken heeft met een beter afgrenzen van de regio en dat de meldingen uit Brussel zelf gestegen zijn. Meldingen uit andere regio s vragen heel wat inspanningen op het vlak van onthaal, registratie en zorgzame doorverwijzing ten koste van de eigen regio. Voor het eerst in zijn geschiedenis kreeg VK Brussel meer meldingen uit de eigen regio dan van elders. Bovendien is het absolute aantal meldingen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest groter dan ooit: in vergelijking met 200 (ook een recordjaar ) is dit een stijging met 26%! Tabel 2: geografische indeling van de meldingen 200 % 20 % Brussels Hoofdstedelijk Gewest Provincie Vl.Brabant Provincie Antwerpen Provincie OostVlaanderen Provincie WestVlaanderen Provincie Limburg Wallonië Onbekend Buitenland TOTAAL Gezien de ligging van het centrum aan de rand van Brussel en de inbedding in het UZ is er altijd een grote verwevenheid geweest met de regio HalleVilvoorde. De grafiek op volgende bladzijde vat een aantal parameters samen. Duidelijk te zien is dat de meldingen uit Brussel vorig jaar exponentieel stegen en deze uit HalleVilvoorde aanzienlijk afnamen (rode en gele lijn). 2

13 Grafiek : Evolutie aantal meldingen/kinderen BXL HV Totaal meldingen/kinderen Meldlingen Brussel/HalleVilvoorde Totaal meldingen Totaal kinderen Meldingen Brussel Meldingen HalleVilvoorde 3

14 Tabel 3: meldingen per maand in 20 Maand 200 % 20 % Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December TOTAAL In het overzicht is duidelijk de invloed van de schoolvakanties te zien: paas en zomervakantie hebben duidelijk impact op de instroom van meldingen. Tabel 4: Hermeldingen Aantal hermeldingen met e melding binnen Aantal hermeldingen met e melding voor Totaal Vorig jaar daalde het aantal hermeldingen lichtjes van % naar 9% van het totaal. Er zijn uiteenlopende redenen voor een hermelding. Het kan zijn dat een melder na een eerste keer advies gekregen te hebben, nadien terugbelt met een concrete vraag om hulp. Het minst wenselijke is een hermelding omwille van een blijvende of nieuwe onveiligheid van een kind nadat er al hulpverlening werd opgestart. 4

15 Vanaf maart 2009 werd er een nieuw wachtsysteem opgezet om de permanentie buiten de kantooruren te regelen. Indien men belt na 7 uur s avonds en voor 9 uur s ochtends krijgt men volgende boodschap te horen: U bent verbonden met het antwoordapparaat van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling te Brussel. Wenst u een afspraak te maken met één van onze medewerkers, hebt u een vraag of wenst u een melding te doen dan kan u ons op weekdagen bereiken tijdens de kantooruren van 9 tot 7 uur. Wenst u uitzonderlijk een dringende melding te doen of adviesvraag te stellen dan kunt u nu terecht op het nummer 0474/ Vous êtes bien connecté avec la boîte vocale du Vertrouwenscentrum Kindermishandeling de Bruxelles. Si vous désirez un rendezvous, si vous avez une question ou vous voulez signaler une suspicion de maltraitance, vous pouvez nous joindre au numéro 0474/ Tabel 5: tijdstip meldingen 200 % 20 % Binnen de kantooruren Buiten de kantooruren TOTAAL In 20 hadden we minder meldingen buiten de kantooruren. Een sluitende verklaring is moeilijk te geven. Mogelijk heeft deze daling te maken met het vertrouwd raken van een aantal melders met de beperkte mogelijkheden van deze wachtregeling (enkel adviesfunctie en doorverwijzing). 5

16 Tabel 6: analyse wachtmeldingen AARD VAN DE OPROEP AANTAL Dringende Niet dringende Meldingen meldingen WERKTIJD Regio Brussel 0 8 8u35 Andere regio 4 4 5u5 Totaal 4 22 Algemeen totaal 36 3u50 Een vertrouwenscentrum kindermishandeling dient 7 dagen op 7, 24 uur per dag (telefonisch) bereikbaar te zijn. De meldingen buiten de kantooruren vormen slechts 6% van het totale aantal en en het merendeel ervan werd door de medewerker op het ogenblik van de melding als niet acuut ingeschat. Daarmee wordt aangegeven dat een dringend optreden omwille van een verontrusting inzake kindermishandeling niet nodig werd ervaren. Dit betekent echter niet dat de contactname inadequaat was: het geruststellen van een melder of het geven van een perspectiefvol advies kunnen immers zeer nuttig zijn. Het gros van de meldingen op VK Brussel is afkomstig van professionele melders (zie verder). Collega s uit aanverwante sectoren die op de hoogte zijn van de werkingsuren van onze dienst. Dit verklaart mee de geringe bevraging van het wachtsysteem. Daarnaast wordt deze wacht ook af en toe gecontacteerd door cliënten die in een (dreigende) crisissituatie verkeren. Deze contactnames zijn in de tabel niet mee opgenomen. 6

17 Tabel 7: meldende instanties (n = 607) 200 % 20 %. GEZONDHEIDSZORG. Preventieve gezondheidszorg K&G (huisbezoeken door regioverpleegkundigen, consultatiebureaus,, ) Andere preventieve gezondheidszorg.2 Curatieve gezondheidszorg Algemene gezondheidszorg Huisarts Thuisverpleging Andere algemene gezondheidszorg Gespecialiseerde gezondheidszorg niet verbonden aan een ziekenhuis CGG Algemeen Daderhulp binnen CGG CGG: convenant kindermishandeling CGG: andere CGG: kinderdienst CGG: volwassendienst Psychiater (volw) niet verbonden aan een ziekenhuis Kinderpsychiater niet verbonden aan een ziekenhuis Ander geneesheerspecialist, niet verbonden aan een ziekenhuis Andere (privétherapeut, ) Ziekenhuizen Psychiatrie (volw) Kinderpsychiatrie Forensische pediatrie Ziekenhuisarts (geen psychiatrie, volw) Ziekenhuisarts, verbonden aan VKziekenhuis Sociale dienst van het ziekenhuis (volw) Sociale dienst van het kinderziekenhuis / pediatrie Ander ziekenhuispersoneel SUBTOTAAL

18 Tabel 7: meldende instanties, vervolg 200 % 20 % 2. JUSTITIELE INSTANTIES Jeugdrechtbank Parket Justitiehuizen (VOIpersoneel, justitieassistenten, slachtofferonthaal op parketten, ) Federale politie Lokale politie Sociale dienst jeugdbrigade Andere justitiële instanties Advocaat Gevangenis SUBTOTAAL BIJZONDERE JEUGDZORG Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Bemiddelingscommissie voor bijzondere jeugdbijstand Sociale dienst voor bijzondere jeugdbijstand jeugdrechtbank Voorziening plaatsing/begeleiding Niet residentiële voorziening bijzondere jeugdbijstand SUBTOTAAL

19 Tabel 7: meldende instanties, vervolg 200 % 20 % 4. WELZIJNSORGANISATIES 4. Algemeen welzijnswerk (AWW) CAW ingebouwd in mutualiteit Teleonthaal Autonoom centrum voor AWW (CAW) (algemeen) CAW: hulpverlening aan slachtoffers van misdrijven CAW: hulpverlening aan (ex)gedetineerden en nabestaanden CAW: hulpverlening aan seksueel delinquenten CAW: ambulante hulpverlening aan jongeren (JAC) CAW: ambulante hulpverlening gezin, relaties en seksualiteit CAW: crisisopvangcentrum (algemeen, minderjarigen, ) CAW: residentiële opvang (algemeen, vluchthuizen, jongeren, ) CAW: begeleid zelfstandig wonen CAW: scheidingsbemiddeling Ander algemeen welzijnswerk 4.2 Algemene sociale dienstverlening OCMW Mutualiteit Andere telefonische hulpverlening (druglijn, zelfmoord, ) Andere algemene sociale dienstverlening 4.3 Dienstverlening aan gehandicapten Residentiële opvang van personen met een handicap (MPI, ) Nietresidentiële dienstverlening aan personen met een handicap (revalidatiecentrum, ) 4.4 Hulpverlening aan kinderen in bijzondere leefsituaties Centrum kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG) Kinder en Jongerentelefoon Kinderrechtswinkel Ander vertrouwenscentrum Kindermishandeling Adoptiedienst Diensten voor private gezinsplaatsing Centra voor integrale gezinszorg (CIG) Centra voor vluchtelingen Eigen Vertrouwenscentrum Kindermishandeling 4.5 Dienstverlening t.a.v. specifieke groepen BGJG Andere instelling voor bijzondere opvang (internaat, ) Jeugdvereniging Andere dienstverlening t.a.v. kinderen/jongeren (speelpleinwerking, ) Child focus Zelfhulpgroepen Buurtwerk Integrale jeugdhulpverlening (crisisnetwerk, ) SUBTOTAAL

20 Tabel 7: meldende instanties, vervolg 200 % 20 % 5. VOORSCHOOLSE VOORZIENINGEN Kribbe peutertuin Onthaalgezin Andere voorschoolse voorziening 0 8 SUBTOTAAL 6. SCHOOLSE EN BUITENSCHOOLSE VOORZIENING Gewoon onderwijs Buitengewoon onderwijs CLB Andere schoolse voorziening Buitenschoolse voorziening SUBTOTAAL 7. PRIMAIRE OMGEVING VAN HET KIND Het slachtoffer van de mishandeling Vader en moeder van het kind Biologische moeder Adoptiemoeder Stiefmoeder Partner van de biologische vader Pleegmoeder Biologische vader Adoptievader Stiefvader Partner van de biologische moeder Pleegvader Grootouders behorende tot het gezin van het kind (inwonend) Ander gezinslid (niet behorend tot de vorige categorieën) Andere grootouders Ander familielid (niet behorend tot de vorige categorieën) Buren, personen uit omgeving van slachtoffer Kennissen Ander persoon uit primaire omgeving van het kind SUBTOTAAL PERSONEN UIT DE OMGEVING VAN DE DADER DIE NIET BEHOREN TOT DE VORIGE CATEGORIEËN 9. ONBEKEND TOTAAL

21 In de tabel staan de cijfers die elk meer dan 5% vertegenwoordigen van het totaal aantal meldingen in kleur weergegeven. Gezondheidszorg blijft voor het VK Brussel een belangrijke partner: 6 meldingen kwamen uit deze sector. Dit is een daling ten opzichte van 200, dat weliswaar uitzonderlijk was. De regioverpleegkundigen van K&G en het UZ Brussel zijn opnieuw onze belangrijkste partners. Hierin zien we de invloed van de jarenlange investering die we samen met K&G doen inzake vroegdetectie van verontrustende situaties. De onderlinge afstemming met verschillende diensten binnen het UZ Brussel vraagt anderzijds eveneens een blijvende inzet. Ondanks de aanwezigheid van het VK binnen het ziekenhuis, een niet te miskennen meerwaarde inzake wederzijdse bereikbaarheid en aanspreekbaarheid, zijn het twee verschillende organisaties met elk hun eigen werkingsregels en interne logica. In tabel 8 op p.22 is te zien dat we ons tav de partners binnen gezondheidszorg onderscheiden van de andere vertrouwenscentra: verhoudingsgewijs krijgt VK Brussel uit deze sector nagenoeg dubbel zoveel meldingen. In 20 contacteerden CLBmedewerkers ons 33 keer met een vraag naar advies, coaching of een melding. Dit is een toename met 35% en maakte hen met meer dan 20% tot de grootste groep melders. Vanuit de eigen opdracht van het CLB om oog te hebben voor het welbevinden van de leerlingen en als partner binnen Integrale Jeugdhulp vormen VK en CLB een vanzelfsprekende partnerschap binnen de vroegdetectie en hulpverlening bij kindermishandeling. Het VK doet samen met Triptiek, het netoverschrijdend overlegplatform van de drie Brusselse CLB s, heel wat inspanningen om deze samenwerking te optimaliseren en uit te breiden. Afgaand op de meldingscijfers werpen deze inspanningen hun vruchten af. In totaal 54 meldingen bereikten ons vanuit de primaire omgeving van het kind met als grootste groep de biologische moeders die ook in 20 opmerkelijk meer meldden dan de biologische vaders. Beide groepen samen zijn goed voor meer dan 48% van de meldingen uit de primaire omgeving. Daarnaast werden we 80 keer gecontacteerd door andere nietprofessionelen die hun bezorgdheid over een kind uitdrukten. Dit blijft toch een aanzienlijk aantal en een belangrijk gegeven. Het gaat dan immers over kinderen die niet of onvoldoende opgemerkt werden door de professionele contexten en waarbij een burger de verantwoordelijkheid opneemt om zijn of haar bezorgdheid op zijn minst met een gespecialiseerde dienst te bespreken. 2

22 Verdere nuancering is noodzakelijk. In tabel 8 worden de cijfers van VK Brussel afgezet tegenover de de vijf andere VK s in Vlaanderen. Deze cijfers zijn afkomstig van K&G die in hun statistieken die meldingen opnemen die daadwerkelijk over kindermishandeling gaan. Alle meldingen over een andere problematiek, andere regio en andere leeftijd worden niet opgenomen. Ook al vragen dergelijke meldingen eveneens de inzet van VKmedewerkers en vereisen ze soms evenveel energie en tijd als een reguliere melding, voor het in kaart brengen van meldingen kindermishandeling zijn ze niet relevant. Tabel 8: meldende instantie: vergelijking Vlaanderen vs. VK Brussel % Vlaanderen 200 % Vlaanderen 20 % Brussel 200 % Brussel 20 Onbekend Gezondheidsorganisaties Justitiële instanties Bijzondere Jeugdbijstand Welzijnszorg Voorschoolse voorzieningen Schoolse voorzieningen Primaire omgeving van het kind Persoon uit omgeving van de dader TOTAAL Als we enkel de meldingen van kindermishandeling uit het Brusselse bekijken dan zien we dat in 20 slechts 4,3 % afkomstig was van burgers. In de rest van Vlaanderen is dit percentage nagenoeg drie keer zo hoog. We vermoeden dat dit onder andere te maken heeft met de anonimiteit van de grootstad en met de culturele diversiteit, zo uitgesproken voor de Brusselse regio. We stellen ons de vraag in welke mate ook taal hierin een rol speelt: in Brussel zijn velen het Nederlands niet machtig, zeker niet als ze van elders afkomstig zijn. Contact opnemen met een Nederlandstalige dienst kan dan een zekere barrière vormen. Ook al ontvangen we mensen zoveel mogelijk in hun eigen taal, bij de melding zelf blijft dit naast het Nederlands toch beperkt tot drie dominante westerse talen (Frans, Engels en Duits). In onze contacten met gezinnen merken we dat de term kindermishandeling een cultureel gekleurde lading heeft waarbij er een grote schroom aanwezig is om deze te gebruiken. Contact opnemen met een centrum dat deze term in zijn naam heeft staan, is mogelijk eveneens drempelverhogend. Tevens weten we uit onderzoek dat onze Belgische instellingen voor burgers met een allochtone achtergrond niet altijd even doorzichtig zijn en vele 22

23 diensten niet gekend zijn. Mogelijk moeten we ons eigen centrum daarbij rekenen. Dit zijn slechts een aantal hypothesen waarin we een mogelijke verklaring zien voor het minder bereiken van primaire omgevingen in vergelijking met Vlaanderen. Verder onderzoek is nodig. Aangezien het aandeel meldingen uit de primaire omgeving voor Brussel zo laag ligt, betekent dat de andere categorieën een hoger percentage vertonen. Daarbij is duidelijk hoe opvallend meer gezondheidsorganisaties en schoolse voorzieningen beroep doen op VK Brussel. Deze intermediairen zijn voor VK Brussel belangrijke partners in detectie en hulpverlening bij kinderen in verontrustende situaties. Omgekeerd brengen zij het VK ook dichter bij deze gezinnen die zonder hen niet tot dit soort aangepaste hulpverlening en ondersteuning zouden komen. Intussen tonen ook de voorlopige ervaringen met het meldpunt 72 aan dat het bereiken van de Brusselse burger moeilijker ligt dan in andere regio s. Tabel 9: gemeld daderschap 200 % 20 % Intrafamiliaal daderschap Extrafamiliaal daderschap Daderschap onbekend Intra en extrafamiliaal daderschap Niet van toepassing (geen Kindermishandeling) TOTAAL De VK s hebben een traditie om zich voornamelijk te richten op intrafamiliale kindermishandeling. Geregeld worden we gecontacteerd voor verontrustende situaties die zich buiten het familiale kader afspelen. Het gaat dan bijv. om adviesverlening of zorg aan slachtoffers van extrafamiliale geweldsituaties maar ook van meldingen uit scholen en voorzieningen waar jongeren verblijven en waar er zich een problematiek tussen jongeren afspeelt. Dit zijn doorgaans complexe situaties omwille van de vele betrokkenen en de specifieke verantwoordelijkheden: de jongeren zelf en hun gezinnen, de onmiddellijk betrokken opvoedingsverantwoordelijken binnen de voorzieningen en de verschillende niveaus binnen het beleid. Naast het inhoudelijke hulpverlenende werk worden wij gevraagd om organisatorisch mee te denken over initiatieven ter beveiliging en voorkoming en zijn we een partner om vorming aan te bieden. Ook in de opvang en begeleiding van betrokken opvoeders en onderwijsmensen kan het VK gevraagd worden een rol te spelen. Dit engagement sluit niet uit dat het aangewezen is dat er tevens een melding bij het parket gebeurt. 23

24 In de loop van 202 wordt het stappenplan Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag voor scholen gefinaliseerd. Tevens wordt er ten aanzien van de kinderdagverblijven een stappenplan uitgewerkt over hoe omgaan met verontrustende situaties kindermishandeling. Tabel 0: vraag van de melder bij de melding 200 % 20 % Enkel melding Enkel advies Ondersteuning / coördinatie van de hulpverlening Actief optreden, opstarten hulp Instellen expertise Andere TOTAAL Adviesvragen en vragen naar actief optreden van het VK maken samen meer dan 85% uit van de contactnames. Een adviesvraag kan binnen een meldingsgesprek evolueren naar afspraken over het actief opnemen van zorgverantwoordelijkheid door het VK. Omgekeerd gebeurt het ook dat een oorspronkelijke vraag naar een tussenkomst van het VK evolueert naar advies aan de melder over andere en meer adequate interventies in de gemelde situatie. In vergelijking met 200 is er voornamelijk een verschuiving naar iets meer vragen naar ondersteuning en coördinatie. In deze dossiers werkt het VK met de aanwezige hulpverlening in een gezin zonder daarom zelf een rechtstreeks aanbod te doen naar deze families. De gezinnen zijn bij deze vorm van onrechtstreeks interveniëren van de betrokkenheid van het VK op de hoogte. Vorig jaar meldden we al dat de contactnames waarin enkel een situatie gemeld wordt, zonder vraag om hulp worden geregistreerd, jaar na jaar afnemen: afgelopen jaar 0.5% van de meldingen, in 200 2,5%, in ,8% en in 2008 was dit nog 5,9%. Meestal wordt er bij deze contactnames met het VK weinig informatie gegeven, is de veiligheidsinschatting van betrokken kinderen zeer beperkt en kan het VK weinig ondernemen. Vermoedelijk heeft deze dalende trend ook te maken met het verhoudingsgewijs groter wordend aantal meldingen door professionelen: particuliere melders zijn immers meer geneigd om verontrusting bij een VK te deponeren in de hoop dat er iets mee zal gebeuren. 24

JAARVERSLAG 2012 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel --------------------------------------

JAARVERSLAG 2012 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel -------------------------------------- JAARVERSLAG 2012 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel -------------------------------------- kindinnood@uzbrussel.be www.kindinnood.be Sainctelette Square 17 1000 Brussel -------------------------------------

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel

JAARVERSLAG 2010 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel JAARVERSLAG 200 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel kindinnood@uzbrussel.be www.kindinnood.be Laarbeeklaan 0 090 Jette Inhoud I. VOORWOORD p. 3 II. HET VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING BRUSSEL

Nadere informatie

beleidsdossier Klopt dit nu? 6 jaar werken rond familiaal geweld

beleidsdossier Klopt dit nu? 6 jaar werken rond familiaal geweld beleidsdossier Klopt dit nu? 6 jaar werken rond familiaal geweld Klopt dit nu? 6 jaar werken rond familiaal geweld Inhoudstafel 1. Twee kantelmomenten 6 1.1 Wat is familiaal geweld?... 6 1.2 Hoe vaak

Nadere informatie

Vlaams Meldpunt ouderenmis(be)handeling Vlaanderen/Brussel

Vlaams Meldpunt ouderenmis(be)handeling Vlaanderen/Brussel Vlaams Meldpunt ouderenmis(be)handeling Vlaanderen/Brussel JAARVERSLAG Januari December 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemene situering 5 2.1 Wat verstaan we onder ouderenmis(be)handeling? Een definitie:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. www.opvang.be

JAARVERSLAG 2012. www.opvang.be O P V A N G v z w V r i j z i n n i g e d i e n s t v o o r p l e e g z o r g JAARVERSLAG 2012 Wanneer ouders tijdelijk niet garant kunnen staan voor de opvoeding van hun kinderen wordt in bepaalde omstandigheden

Nadere informatie

Protocol van Moed: Durven samenwerken rond kindermishandeling: grensverleggend, moedig en uitdagend. Draaiboek voor hulpverleners

Protocol van Moed: Durven samenwerken rond kindermishandeling: grensverleggend, moedig en uitdagend. Draaiboek voor hulpverleners Protocol van Moed: Durven samenwerken rond kindermishandeling: grensverleggend, moedig en uitdagend. Draaiboek voor hulpverleners Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 5 Deel I: Theoretisch kader. 6 1.1. Een confrontatie

Nadere informatie

Algemeen Welzijnswerk

Algemeen Welzijnswerk Jaarverslag 2014 versterkt welzijn OOST-VLAANDEREN Centrum versterkt welzijn Algemeen Welzijnswerk APRIL 2015 - V.U.: PATRICK SEYS CAW Oost-Vlaanderen vzw, Visserij 153, 9000 Gent ondernemingsnr. 0508

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Thuisbegeleidingsdienst Ganspoel 2-3040 Huldenberg BASISNOTA voor mensen in THUISBEGELEIDING THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

Nadere informatie

KONINKLIJK WERK IBIS vzw

KONINKLIJK WERK IBIS vzw KONINKLIJK WERK IBIS vzw Onder de Hoge Bescherming van Z.M. de Koning JAARVERSLAG 2013 Prinses Elisabethlaan 8-8450 Bredene Tel. 059/32.24.84 - Fax 059/32.26.82 kw.ibis@telenet.be www.ibisschool.be 1.

Nadere informatie

rapport Juridische helpdesk Min Berghmans 9 maart 2009

rapport Juridische helpdesk Min Berghmans 9 maart 2009 rapport 9 maart 2009 Juridische helpdesk Min Berghmans Vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg info@osbj.be - www.osbj.be Fiche Doelstelling 26 Het informeren van jeugdhulpverleners over de juridische

Nadere informatie

CAW s, ook voor kinderen?

CAW s, ook voor kinderen? visiedossier CAW s, ook voor kinderen? CAW s, ook voor kinderen? Inhoudstafel 1. Algemeen Welzijnswerk, ook voor kinderen? 6 1.1 Waar vinden we kinderen in een CAW?... 10 2. De opdracht van een CAW 14

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. CAW De Kempen vzw. www.cawdekempen.be. www.cawdekempen.be. V.U. Frans Heylen

Jaarverslag 2013. CAW De Kempen vzw. www.cawdekempen.be. www.cawdekempen.be. V.U. Frans Heylen Jaarverslag 2013 CAW De Kempen vzw www.cawdekempen.be www.cawdekempen.be V.U. Frans Heylen 1 Inleiding Eén van de sterkste beelden van 2013 was voor mij de speech van Obama bij de begrafenis van Nelson

Nadere informatie

2010, een bijzonder jaar

2010, een bijzonder jaar 2010, een bijzonder jaar 2010 was in meerdere opzichten een bijzonder jaar. Voor het eerst in onze lange geschiedenis werd de drempel "van 3.000 cliënten in begeleiding" doorbroken. De toename van het

Nadere informatie

Studie relatieondersteunend aanbod in Vlaanderen

Studie relatieondersteunend aanbod in Vlaanderen Studie relatieondersteunend aanbod in Vlaanderen Rapport met steun van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2013 Kathleen Emmery 1 Voorwoord In de media, in het werkveld en in de brede samenleving

Nadere informatie

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE 2012-2013 Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling Scholen Basisonderwijs en CLB Afdeling Scholen

Nadere informatie

Praktijkdossier. Loopplanken voor jongvolwassenen

Praktijkdossier. Loopplanken voor jongvolwassenen Praktijkdossier Loopplanken voor jongvolwassenen Inhoudstafel 0. 5 jaar na het beleidssignaal 4 1. Maatschappelijk kwetsbare jongvolwassenen 6 2. Loopplanken leggen 10 3. Een sectoroverschrijdende aanpak

Nadere informatie

Analyse Jeugdconsul 2011. Fundament voor de Toekomst

Analyse Jeugdconsul 2011. Fundament voor de Toekomst Jeugdconsul 2011 Fundament voor de Toekomst Juni 2012 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Kwantitatieve analyse 2011 6 3 Kwalitatieve analyse 18 4 Stand van zaken aanbevelingen analyse 2010 30 5 Borging jeugdconsulfunctie

Nadere informatie

kinderrechtencommissariaat

kinderrechtencommissariaat J kinderrechtencommissariaat aarverslag recht op spel recht op inspraak recht op onderwijs recht op bescherming recht op godsdienst en geweten recht op gezondheidszorg recht op informatie recht op opvoeding

Nadere informatie

NIET. wie Is Er. ALs de schoolbel rinkelt? EvALuAtIE 2009-2010

NIET. wie Is Er. ALs de schoolbel rinkelt? EvALuAtIE 2009-2010 L E E R P L I C H T wie Is Er NIET ALs de schoolbel rinkelt? EvALuAtIE 2009-2010 Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling Scholen Basisonderwijs en

Nadere informatie

Aanpak en preventie van huiselijk geweld Een handreiking voor GGD'en

Aanpak en preventie van huiselijk geweld Een handreiking voor GGD'en Aanpak en preventie van huiselijk geweld Een handreiking voor GGD'en GGD Nederland, januari 2005 Colofon Aanpak en preventie van huiselijk geweld, een handreiking voor GGD'en Tekst: Remy Vink, beleidsmedewerker

Nadere informatie

NVA enquête 2013: Allemaal Autisme,

NVA enquête 2013: Allemaal Autisme, NVA enquête 2013: Allemaal Autisme, Allemaal Anders Sander Begeer, Marlies Wierda en Stance Venderbosch In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Autisme Voorwoord De Nederlandse Vereniging voor Autisme

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF WOORD VOORAF Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Werken aan diversiteit - Tevredenheidsmeting personeel 2007 - Ontwikkelingen GROB en MFC - Werken: het kan uw gezondheid schaden - Aandacht voor secundaire

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

1 e jaar Bachelor Maatschappelijke Veiligheid

1 e jaar Bachelor Maatschappelijke Veiligheid Vives Sociaal-Agogisch Werk Doorniksesteenweg 145 8500 Kortrijk Academiejaar: 2014-2015 Projectbegeleider: Alan Veys Groep 7 1 e jaar Bachelor Maatschappelijke Veiligheid Boyen Cedric Braeckman Guylian

Nadere informatie

Het jaarverslag 2004 stelt het Bemiddelings- en Begeleidingsteam Arrondissement Mechelen voor.

Het jaarverslag 2004 stelt het Bemiddelings- en Begeleidingsteam Arrondissement Mechelen voor. !" #$!" % #$&' INLEIDING Het jaarverslag 2004 stelt het Bemiddelings- en Begeleidingsteam Arrondissement Mechelen voor. U zult merken dat we dit jaar voor een iets andere aanpak hebben gekozen. We willen

Nadere informatie

KINDERRECHTENMONITOR - 2013 -

KINDERRECHTENMONITOR - 2013 - KINDERRECHTENMONITOR - 2013 - KINDERRECHTENMONITOR 2013 Colofon De feitelijke informatie in deze Kinderrechtenmonitor 2013 is in opdracht van de Kinderombudsman bijeengebracht door de Afdeling Jeugdrecht

Nadere informatie

CIJFERGEGEVENS THUISBEGELEIDING. I.1. Van aanmelding tot verwijzing. I.2. Aard dossier

CIJFERGEGEVENS THUISBEGELEIDING. I.1. Van aanmelding tot verwijzing. I.2. Aard dossier CIJFERGEGEVENS THUISBEGELEIDING REGISTRATIE VAN DE NIEUW GESTARTE GEZINNEN IN 2009 Startregistratie 2009 I. Van aanmelding tot verwijzing I.1. Van aanmelding tot verwijzing Aantal %2009 %2008 %2007 %2006

Nadere informatie

Werkingsverslag. van Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg naar Steunpunt Jeugdhulp. januari 2010 december 2010

Werkingsverslag. van Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg naar Steunpunt Jeugdhulp. januari 2010 december 2010 van Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg naar Steunpunt Jeugdhulp Werkingsverslag januari 2010 december 2010 CELLEBROERSSTRAAT 16 1000 BRUSSEL WWW.STEUNPUNTJEUGDHULP.BE VOORWOORD 2010. Kijkend

Nadere informatie