BKWI Jaarverslag 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BKWI Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 BKWI Jaarverslag 2012

2 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 BKWI Kerntaken BKWI Werkwijze 3 2 Activiteiten Suwinet Ketenadvies & Ondersteuning Webontwikkeling Prestatienormen Bedrijfsvoering Mededeling bedrijfsvoering Verantwoording Doelmatigheid Rechtmatigheid Overig Bevindingen IWI Overige aspecten bedrijfsvoering 14 4 Jaarrekening 15 Lijst van afkortingen 32 Colofon 33 BKWI Jaarverslag

3 Voorwoord In 2012 veranderde er veel voor BKWI. Als gevolg van de economische crisis steeg het aantal werklozen. Dit leidde tot fors meer opvragingen van gegevens. In 2012 werden van burgers gegevens opgevraagd door gebruikers van 304 afnemende organisaties. Dit resulteerde in uitgewisselde berichten, zo n 10 procent meer dan in Een belangrijke mijlpaal voor BKWI in 2012 was de ontsluiting van gegevens van de Belastingdienst, een lang bestaande wens van gemeentelijke sociale diensten. Ondanks de groei van functionaliteiten en volume is het in 2012 opnieuw gelukt om binnen het toegekende budget te blijven. Dat is een hele prestatie, want BKWI levert, naar overheidsmaatstaven, relatieve hoge opbrengsten tegenover lage kosten. BKWI streeft naar excellente dienstverlening. In de eerste plaats voor de SUWI-ketenpartners. Dat doet BKWI niet alleen met Suwinet-gerelateerde activiteiten, maar bijvoorbeeld ook met de ondersteuning van de Programmaraad Werk en Inkomen. In 2012 is een overlegstructuur ingericht die moet waarborgen dat gemeenten invloed kunnen uitoefenen op de functionaliteit van UWV-applicaties zoals SONAR. In het regeerakkoord Rutte-II zijn diverse maatregelen opgenomen die effect kunnen hebben op de dienstverlening van BKWI. Als gevolg van het regeerakkoord zijn er drie decentralisaties naar het gemeentelijk domein: de Jeugdzorg, de Wajong (Participatiewet) en de overheveling van regelingen vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Daarnaast wil het kabinet burgers het recht geven om elektronisch zaken te doen met de overheid. Verwachting is dat deze maatregelen de interesse voor BKWI-producten vanuit andere sectoren dan de sociale zekerheid doen toenemen. BKWI stelt graag zijn kennis en expertise ter beschikking van andere overheidsorganisaties. Anticiperend op een beheerste verbreding van de dienstverlening, zijn intern verbeteringen in gang gezet om de veranderende vraag aan te kunnen. BKWI bereidt zich actief voor op de toekomst. BKWI Jaarverslag

4 1 BKWI 1.1 Kerntaken BKWI BKWI is een dienstverlenende organisatie die ten behoeve van de keten Werk en Inkomen op een proactieve manier zijn taken uitvoert. Door het construeren van een (virtueel) digitaal klantdossier op maat worden de Suwi ketenpartners en andere afnemers in staat gesteld om delen van hun elektronische dienstverlening optimaal uit te voeren; bovendien draagt dit bij aan administratieve lastenverlichting voor de burger. BKWI heeft verschillende kerntaken: BKWI bevordert dat ketenafspraken worden gemaakt en nagekomen. Daarnaast coördineert BKWI de implementatie van gemaakte afspraken door de Suwi-organisaties en de reguliere activiteiten van deze organisaties op het gebied van de werkproceskoppelingen en gegevensuitwisseling. De uitvoeringsorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het realiseren en implementeren van de eigen voorzieningen. BKWI is verantwoordelijk voor het technisch beheer van het centrale deel van Suwinet. BKWI zorgt voor de verdere ontwikkeling van Suwinet. Dit gebeurt door in projectvorm onderzoek uit te voeren, aanpassingen te realiseren en nieuwe functionaliteit te ontwerpen en te bouwen. Het selecteren en prioriteren van projecten vindt plaats in overleg met de ketenpartijen BKWI speelt een initiërende, voorbereidende en adviserende rol bij het maken van afspraken op het gebied van architecturen, (standaardisatie van) gegevens, techniek, beveiliging en privacy. 1.2 Werkwijze Stelregel is dat het succes van de keten niet alleen afhankelijk is van een goed functionerende techniek. Belangrijker nog zijn de samenwerking tussen de ketenpartners, het vertrouwen dat de partners in elkaar hebben en de onderlinge communicatie. In de uitvoering heeft BKWI deze stelregel vertaald naar onderstaande uitgangspunten: Samenwerking. BKWI bepaalt, in nauwe samenwerking met de Suwi-organisaties (UWV, Sociale Verzekeringsbank (SVB) en Gemeentelijke Sociale Diensten (GSD en)) en het ministerie van SZW, welke diensten en producten nodig zijn voor een juiste ondersteuning van de keten, en op welke wijze deze diensten en producten gerealiseerd kunnen worden. BKWI respecteert de eigen verantwoordelijkheden van de uitvoeringsorganisaties en het ministerie. Ondersteuning. De minister stelt, in overleg met de uitvoeringsorganisaties, de regels voor de gegevensuitwisseling vast. BKWI ondersteunt en faciliteert dit overleg door voorbereidende werkzaamheden uit te voeren, de regels te concretiseren en het naleven daarvan te bevorderen. Innovatie. BKWI verkent technologische ontwikkelingen en vertaalt dit in concrete voorstellen voor de verdere ontwikkeling van Suwinet. Kwaliteit. BKWI streeft naar optimale dienstverlening. Intensief testen van nieuw ontwikkelde producten hoort daarbij. Om de kwaliteit van de informatiebeveiliging op hoog niveau te houden wordt gebruik gemaakt van de diensten van professionele hackers. BKWI Jaarverslag

5 2 Activiteiten 2.1 Suwinet Optimaliseren Suwinet-producten, gebruikersondersteuning & rapportages Suwinet biedt overheidsorganisaties de mogelijkheid om gegevens van burgers, die bij andere overheidsorganisaties of basisregistraties zijn opgeslagen, te raadplegen in een webtoepassing. Door gegevens binnen de overheid te delen, kunnen burgers sneller en beter worden geholpen en hoeven zij geen gegevens te verstrekken die de overheid al heeft. Doorontwikkeling Suwinet-Inkijk In 2012 zijn diverse verbeteringen doorgevoerd in Suwinet-inkijk. Hiermee zijn de volgende gegevens beschikbaar gekomen: studiefinancieringsgegevens; Belastingdienstgegevens; een fraudepagina voor fraudebestrijding door GSD en; nieuwe berichten (voor het uitvragen van informatie) voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), GSD, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) voor betere gegevensleveringen; archiveren Overzichtspagina voor UWV (elektronisch archief en elektronisch dossier). Nieuwe bronnen en gebruikers Suwinet In 2012 heeft BKWI de volgende bronnen en afnemers aangesloten: DUO: Studiefinanciering (Stufi) en Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en studiekosten (Wtos); Kadaster; Belastingdienst (gegevens over toeslagen, heffingskortingen en bankrekeningnummers) via het Inlichtingenbureau; Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC)-regio's; Gemeentelijke Belastingdeurwaarders. Met de volgende partijen die in het jaarplan 2012 werden genoemd als mogelijke bron of afnemer, is geen overeenkomst gesloten: Detentieloket: het Detentieloket is najaar 2012 operationeel geworden. BKWI is in gesprek met de mogelijke afnemers om hun wensen in kaart te brengen en een businesscase op te stellen voor het ontsluiten van de detentiegegevens. De beheerder van het Detentieloket geeft aan dat de detentiegegevens risicoklasse 3 gegevens betreffen. Suwinet is op dit moment geschikt voor het uitleveren van risicoklasse 2 gegevens. Nieuw Handelsregister (NHR): gesprekken zijn gaande, nog geen definitieve keuzes gemaakt over ontsluiting. Schuldhulpverlening: het wachten is op de AMvB en de inwerkingtreding daarvan, behorende bij de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Agentschap SZW: heeft gekozen voor een andere dienstverlener. Campagne Zorgvuldig gebruik Suwinet Vertrouwen is cruciaal. En veilig gebruik kan! Met die slogans is BKWI in samenwerking met SZW, Divosa en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in 2012 een campagne gestart om het bewustzijn omtrent privacy en beveiliging bij gemeenten te vergroten. Daarbij lag de nadruk op het laten zien van goede voorbeelden. Goed voorbeeld doet goed volgen was het motto van de campagne. Deze campagne heeft mede bewerkstelligd dat gemeenten extra aandacht besteden aan de bescherming van Suwi-gegevens. Vooral de ontwikkelde monitor Zorgvuldig gebruik Suwinet speelde een cruciale rol. De monitor toont per gemeente vijf beveiligingsindicatoren en BKWI Jaarverslag

6 geeft per gemeente met een rood, oranje of groen waarschuwingslicht-indicator aan of deze risico loopt. Daar waar het waarschuwingslicht op rood springt, vindt een persoonlijk gesprek plaats. Voor gemeenten die het rode waarschuwingslicht negeren is een escalatieprocedure opgesteld in samenwerking met Divosa, VNG en SZW. De monitor toonde aan het eind van de campagne dat 289 gemeenten van de 415 gemeenten de score op de beveiligingsindicatoren het afgelopen jaar hebben verbeterd. BKWI draagt zo bij aan een veiligere gegevenshuishouding van gemeenten waardoor het risico op misbruik van klantgegevens wordt teruggedrongen. Doorontwikkeling rapportages Op jaarbasis haalt BKWI ruim honderdtien miljoen berichten op uit bronnen bij de leveranciers en levert die af bij de afnemers. Zowel leveranciers als afnemers verwachten steeds meer uitgebreide rapportages over deze gegevensstromen. In 2012 is een nieuw programma aangeschaft, waarmee we niet alleen over de historische data kunnen rapporteren, maar ook real-time kunnen laten zien welke brongegevens zijn opgehaald en aan welke afnemer de gegevens zijn geleverd. Voor de nieuwe rapportagetool is een separate omgeving gebouwd. Verbeteren gebruikersondersteuning BKWI verleent ondersteuning aan gebruikers van Suwinet. In 2012 hebben we onze gebruikersondersteuning verbeterd en verder ontwikkeld. Met de nieuwe demo Suwinet-Inkijk kan iedere belangstellende via internet Suwinet-Inkijk bekijken. De demo kan ook worden gebruikt als opleidings- of instructiemateriaal voor nieuwe gebruikers. De Help-functie binnen Suwinet-Inkijk is verder uitgebreid. Er is een e-learning film gemaakt voor nieuwe gebruikers; een soortgelijke film voor gebruikersbeheerders wordt ontwikkeld. Er is een frequently asked questions (FAQ) kaart ontwikkeld met daarop de 10 meest gestelde vragen van gebruikers, voorzien van antwoorden. Deze kaart wordt bijvoorbeeld uitgedeeld bij presentaties. Er is een Suwinet film gemaakt welke de waarde en voordelen van Suwinet eenvoudig illustreert. Promotie en implementatie Suwinet-inlezen Suwinet-Inlezen is een relatief nieuwe service waarmee gegevens via Suwinet rechtstreeks door overheidsorganisaties kunnen worden opgevraagd in hun eigen lay-out en systeem. Deze service biedt organisaties effectiever toegang tot de gegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taken. De verwerking van de gegevens vindt plaats met behulp van eigen applicaties of met applicaties van derden. Er is veel belangstelling van overheidsorganisaties voor Suwinet-inlezen omdat zij hun dienstverlening steeds meer digitaliseren Technische ingrepen voor productverbetering Vervangen identificatie- en autorisatietool Eind 2011 is er een pakketkeuze gemaakt voor de nieuwe authenticatie- en autorisatietool OpenAM, omdat de oude tool niet meer werd ondersteund. In 2012 is er een start gemaakt met de integratie van deze tool binnen Suwinet-Inkijk. De verwachting is dat deze tool in 2013 de huidige authenticatie- en autorisatietool Select Access zal hebben vervangen. Enerzijds is haast geboden om deze applicatie uit te faseren, anderzijds is zorgvuldigheid geboden bij het inrichten en testen van de vervangende software. De beveiliging moet minimaal hetzelfde niveau hebben als nu en de huidige toegang mag niet worden verstoord. Vervangen broker BKWI maakt voor de gegevensuitwisseling met zijn leveranciers en afnemers gebruik van een broker. Een broker kan gezien worden als een elektronisch postkantoor of verkeerstoren waar informatiestromen doorheen gaan. Dit product bekijkt uit welke bronnen de gestelde vraag beantwoord kan worden. De broker fungeert als centraal distributiepunt BKWI Jaarverslag

7 voor de gegevensuitwisseling, waarbij controleerbaar wordt voldaan aan de hoge eisen die gesteld worden aan beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. In 2012 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe broker op basis van kant en klaar verkrijgbare componenten, omdat de huidige broker niet meer aan de moderne standaarden voldoet. Het doel is om in 2013 of 2014 de huidige broker te vervangen door deze nieuwe broker. Moderniseren serverpark Omdat een groot deel van de servers vernieuwd moet worden, zijn we in 2012 gestart met een project om het serverpark van Suwinet te moderniseren, waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwste technologische inzichten. De nieuwe rapportageomgeving is geheel opgebouwd op dit moderne platform. Hiermee zijn de randvoorwaarden gecreëerd om in 2013 het serverpark van Suwinet te moderniseren, waarbij wordt geborgd dat er geen nieuwe of andere kwetsbaarheden worden geïntroduceerd. Inzet Suwinet voor internationale gegevensuitwisseling Op verzoek van UWV is onderzocht of Suwinet ingezet kan worden om Europese zusterorganisaties van UWV te voorzien van benodigde gegevens, waar voorheen papieren uitwisseling werd ingezet. In goede samenwerking met RINIS, die de aansluiting op het Europese Testa netwerk verzorgt, is hiervoor een succesvolle proefopstelling gecreëerd. UWV en BKWI hebben samen een aantal geïnteresseerde landen bezocht, wat vooralsnog heeft geresulteerd in beoogde uitwisselingen met Ierland en Duitsland. De status hiervan is dat UWV met haar Ierse zusterorganisatie een gegevensleveringscontract heeft getekend, maar de technische connectie moet nog worden gelegd; in Duitsland is het precies andersom. Technisch is het daar in orde, maar het contract is nog niet ondertekend. 2.2 Ketenadvies & Ondersteuning Ondersteuning samenwerking / transformatie werkpleinen BKWI heeft in 2012 de Programmaraad ondersteuning geboden in een aantal werkgroepen. BKWI heeft daarbij geadviseerd bij de besluitvorming over het aantal arbeidsmarktregio's en het ontsluiten van applicaties op de Werkpleinen. Op aanraden van BKWI is ook een zogenoemd keten change advisors board ingericht die ervoor zorgt dat ict-wijzigingsverzoeken vanuit de Werkpleinen concreet worden opgepakt. Adviseren over informatiehuishouding van sociale zekerheidsprocessen Om de gegevenslevering goed te laten aansluiten op de vragen vanuit de uitvoering, heeft BKWI in 2012 samen met gebruikers van Suwinet een analyse van werkprocessen (handhaving, terugvordering, intake) uitgevoerd. Op basis daarvan is vervolgens de gegevensbehoefte in beeld gebracht. Dit heeft geleid tot nieuwe en verbeterde pagina s in Suwinet-Inkijk. Naleving & Handhaving Deelnemers aan de Interventieteams kunnen met de Automatiserings Interventieteams (IVT)- applicatie informatie over hun projecten en onderzoeksobjecten opslaan. Hierdoor kunnen personen die werkzaam zijn bij verschillende organisaties op hetzelfde moment gebruik maken van dezelfde projectinformatie. Begin 2012 is met gebruikers van de IVT-applicatie een nieuw ontwerp opgesteld. Bij BKWI ontbrak de capaciteit om het nieuwe ontwerp te realiseren. In overleg met het ministerie van SZW is de implementatie van het nieuwe ontwerp daarom voorlopig stopgezet en is de huidige applicatie gecontinueerd. BKWI Jaarverslag

8 In het kader van het handhavingsprogramma zijn met SZW de volgende trajecten in 2012, opgepakt: Autorisatie op Burgerservicenummer (BSN) niveau. Een extern bureau heeft een verkenning uitgevoerd. Hieruit is naar voren gekomen dat er verdere maatregelen nodig zijn om een zorgvuldiger gebruik van Suwinet te garanderen; deze maatregelen worden in samenwerking met de ketenpartners in 2013 en verder gerealiseerd, Themapagina s voor handhavers binnen Suwinet-Inkijk. Afgerond en getest. Eindgebruikers en testers waardeerden de themapagina s tijdens een pilot met een 7,6 respectievelijk een 8. Zij waren van mening dat de pagina s hun werk vergemakkelijken en dat ze tijd besparen. Technisch beheer van de Diagnose-, Plan- en Sturingsinstrument matrix (DPS matrix). In samenwerking met de Regionale Coördinatiepunten Fraudebestrijding (RCF) is BKWI in 2012 gestart met de ontwikkeling van de DPS matrix, een vorm van informatiegestuurde handhaving. De DPS-matrix is een webgebaseerde ICT-applicatie in de vorm van een Diagnose- Plan- en Sturingsinstrument die gebruik maakt van vooringvulde gegevens en bestaande beveiliging. De DPS-matrix geeft inzicht in de kansen op participatie en de risico s op regelovertreding van bepaalde klanten. De vaardigheden en omstandigheden van de klant komen volledig in beeld, zodat ook actief aandacht kan worden gegeven aan arbeidsperspectief, schuldenproblematiek, armoedebeleid en zorgaspecten. In maart 2013 gaan de eerste tien pioniersgemeenten testen. Zoeksleutel postcode en huisnummer. Op verzoek van het ministerie van SZW heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de behoefte aan en kansen voor een mobiel Suwinet, waardoor bijvoorbeeld sociaal rechercheurs op locatie beter hun werk kunnen doen. De conclusie van dit onderzoek was dat mobiel Suwinet mogelijk is, mits de beveiliging afdoende is geregeld. Het ministerie heeft hiervoor geen vervolgopdracht gegeven. Additionele activiteiten voor Naleving.net. Naleving.net is de kenniswebsite op het gebied van handhaving voor de keten van werk en inkomen. In 2012 heeft BKWI de besloten omgeving doorontwikkeld waar medewerkers van de RCF en andere nalevings- en handhavingsdeskundigen met elkaar in een vertrouwelijke omgeving kennis en vraagstukken kunnen delen. 2.3 Webontwikkeling Samenvoordeklant.nl De website samenvoordeklant.nl ondersteunt Werkpleinen bij het realiseren van complementaire samenwerking en dienstverlening met behulp van praktijkvoorbeelden, achtergrondinformatie en tools. BKWI heeft de site in opdracht van de Programmaraad in 2012 volledig vernieuwd. Voor de bezoeker van de website is dat zichtbaar door de nieuwe indeling van de website, waardoor de gebruiksvriendelijkheid is toegenomen en de informatie beter vindbaar is. Naleving.net In opdracht van het ministerie van SZW is BKWI sinds 2008 betrokken bij de ontwikkeling van de site naleving.net, waarmee nalevingsprofessionals van de keten van werk en inkomen worden ondersteund. Naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie van eind 2011 is besloten naleving.net te vermarkten en daar waar nodig uit te bouwen. De site staat er goed voor: Er zijn ruim gebruikers, van wie actief. Bij de jaarlijkse enquête geeft 97% van de respondenten aan het goed te vinden dat Naleving.net er is. Bovendien vindt 95% de site relevant voor het werk. De site is rustiger en helderder gemaakt. Dit was nodig, ook omdat 27% van de gebruikers de site onoverzichtelijk vond. Het was ook een veelgehoorde klacht uit het klantenpanel. Om instrumenten en documenten in een kleine groep klaar te kunnen stomen voor het gehele netwerk, is het mogelijk gemaakt ook informatie met een kleinere groep te delen. Omdat veiligheid van de gegevens belangrijk is voor de gebruikers, is de site onderworpen aan een penetratietest, waarna alle bevindingen zijn opgelost. BKWI Jaarverslag

9 Kernkaart Werk en Bijstand Sinds 2010 onderhoudt BKWI in opdracht van het ministerie van SZW de Kernkaart Werk en Bijstand. De Kernkaart is een jaarlijks overzicht per gemeente van de belangrijkste resultaten in de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB). De Kernkaart is openbaar en biedt zowel gemeentebesturen als burgers en cliëntenraden inzicht in informatie. De gegevens van de kernkaart Werk en Bijstand zijn vaker en eerder geactualiseerd, zodat deze nog beter aansluit op de vraag van gemeenten. Het ministerie van SZW heeft voor de kernkaart conceptgegevens over de budgetten vrijgegeven. Een onderzoek wees uit dat gemeenten op zoek zijn naar totale transparantie met betrekking tot de cijfers en benchmarking. De opdrachtgever, het ministerie van SZW, voegde hieraan toe dat de applicatie eenvoudig wetswijzigingen en wijzigingen in de benchmark moet kunnen verwerken. Inmiddels is gestart met de ontwikkeling van een nieuwe versie van de applicatie die moet beantwoorden aan de bevindingen uit het onderzoek en de vraag van het ministerie. De verwachting is dat de nieuwe versie voor de zomer 2013 wordt opgeleverd. Een stuurgroep, bestaande uit gemeenten en andere samenwerkingspartners, blijft nauw betrokken bij het tot stand komen van de nieuwe versie van de kernkaart. 2.4 Prestatienormen 2012 In onderstaande tabel zijn de voor 2012 afgesproken prestatie-indicatoren opgenomen. N.B. Waar geen doelstelling is gespecificeerd/overeengekomen wordt uitgegaan van best-effort. Prestatie-indicator Norm 2012 Uitvoeren en coördineren technisch (en functioneel) beheer voorzieningen Suwinet Aantal aangesloten gebruikers Aantal raadplegingen Suwinet-Inkijk Aantal via Suwimail verzonden berichten Beschikbaarheid Suwidesk - 100% Performance/beschikbaarheid centrale componenten (Beschikbaarstelling/Inkijk) Performance/beschikbaarheid decentrale componenten (Beschikbaarstelling/Inkijk) Conform SLA 99,7% Conform SLA 97,9% Klanttevredenheid eindgebruikers Voorbereiden en beheren van ketenafspraken Aantal afgesloten wijzigingsverzoeken (Centraal Meldpunt Ketenwijzigingen) Release/actualisatie van standaarden (SGR, Suwi-ML, Keten SLA) 1 x per jaar 1 x per jaar Innovatie Suwinet en Keten W&I Naleving.Net, IVT, Kernkaart, VOW, handhaving Conform afspraak Conform afspraak Klanttevredenheid ketenpartners Financieel Benutting regulier budget 100% 99,7% Benutting projectbudget 100% 76% BKWI Jaarverslag

10 3 Bedrijfsvoering 3.1 Mededeling bedrijfsvoering In 2012 heeft BKWI een algemene risicoanalyse uitgevoerd op het primaire en secundaire proces. Risico's die buiten de invloedssfeer van BKWI liggen en risico's die al in hoge mate zijn afgedekt met beheersmaatregelen, zijn niet in de analyse meegenomen. Daarnaast zijn analyses uitgevoerd op de gegevensuitwisseling via Suwinet-Inlezen. Deze laatste analyses tonen een aantal aandachtspunten waar BKWI in het kader van de privacy aanvullende maatregelen wil treffen. Hieronder rapporteren wij over de belangrijkste risico's (uitzonderingsrapportage) die nog nadere aandacht behoeven en waarvoor recent beheersmaatregelen zijn genomen om de risico's af te dekken. Sturing in de keten/voortgang ketenprojecten blijft uit, met als gevolg imagoschade en organisatorische ingrepen in het stelsel. Organisatie overstijgende sturing vindt plaats vanuit de Programmaraad en de daaronder ressorterende stuur- respectievelijk werkgroepen. De meeste aandacht is gericht op realisatie van complementaire dienstverlening. Eind 2011 heeft de Programmaraad een visie geformuleerd voor 2012 en volgende jaren. BKWI ondersteunt de Programmaraad. Inefficiënt of zelfs geen gebruik maken van Suwinet. De aandacht is vooral gericht op het zorgvuldige gebruik van Suwinet en de gegevens die via dit medium beschikbaar zijn. BKWI heeft in 2012 in nauwe samenwerking met de VNG en het ministerie van SZW een instrument ontwikkeld om het zorgvuldige gebruik van Suwinet goed te kunnen volgen. Rechtmatig gebruik van Suwinet. Via Suwinet worden steeds meer gegevens ontsloten aan steeds meer partijen, waarbij het end-to-end aantoonbaar maken wie, wanneer welke gegevens heeft verwerkt versnipperd plaatsvindt. Dit en het risico dat één van de aangesloten partijen mogelijk de persoonsgegevens niet voldoende heeft beschermd, heeft bij BKWI geleid tot de conclusie, dat zij samen met de ketenpartners in 2013 en verder aanvullende maatregelen wil treffen om centraal in te richten dat dit end-to-end zichtbaar kan worden gemaakt. Kwaliteit niet-financiële informatievoorziening In 2012 zijn op verschillende gebieden stappen gezet om te komen tot een betere totstandkoming van nietfinanciële informatie. Rapportages: In 2012 is een nieuw programma (Splunk) aangeschaft, waarmee we niet alleen over de historische data kunnen rapporteren, maar ook real-time kunnen laten zien welke brongegevens zijn opgehaald en aan welke afnemer de gegevens zijn geleverd. Voor de nieuwe rapportagetool is een separate omgeving gebouwd. Broker: De broker fungeert als centraal distributiepunt voor de gegevensuitwisseling, waarbij controleerbaar wordt voldaan aan de hoge eisen die gesteld worden aan beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. In 2012 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe broker op basis van kant en klaar verkrijgbare componenten, omdat de huidige broker niet meer aan de moderne standaarden voldoet. Het doel is om in 2013 of 2014 de huidige broker te vervangen door deze nieuwe broker. Identificatie- en autorisatietool: Eind 2011 is er een pakketkeuze gemaakt voor de nieuwe authenticatie- en autorisatietool OpenAM, omdat de oude tool niet meer werd ondersteund. In 2012 is er een start gemaakt met de integratie van deze tool binnen Suwinet-Inkijk. De verwachting is dat deze tool in 2013 de huidige authenticatie- en autorisatietool Select Access zal hebben vervangen. Deze tool stelt BKWI in staat de beheerders precies de rechten te verstrekken die nodig zijn. In 2012 is een aanzet gemaakt in samenwerking met UWV om het normenkader aan te passen aan de actuele situatie. Dit heeft nog niet geleid tot een vastgesteld nieuw kader. Naar aanleiding van deze actualisatieslag worden de bestaande prestatie-indicatoren heroverwogen. De bestaande prestatie-indicatoren zijn opgenomen BKWI Jaarverslag

11 in paragraaf 2.4. Wij zijn van plan om in 2013 in overleg met SZW en de ketenpartners een aangepaste set van indicatoren te bespreken, die een betere afspiegeling is van de prestaties van BKWI. Integriteit gegevensgebruik BKWI hecht grote waarde aan de bescherming van privacy. Dit wordt bevestigd door de resultaten van de uitgevoerde interne controles en het integraal onderzoek naar rechtmatigheid van het gebruik van Suwinet. Elke aangesloten organisatie die gegevens van ons ontvangt, is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de bescherming van deze gegevens. Om de registratiehouders meer zekerheid te geven over de gegevens die zij beschikbaar stellen, is besloten tot het opstellen van een rapportage over hoeveel en welke gegevens de aangesloten organisaties ontvangen. BKWI kan deze rapportage naar verwachting in het tweede kwartaal 2013 opleveren. Verder ondersteunt BKWI de aangesloten partijen bij het schonen van niet-gebruikte accounts. Beveiliging Suwinet De beveiliging van Suwinet heeft dit jaar twee noemenswaardige beveiligingsincidenten gekend, namelijk: Bij het raadplegen van de persoonsgegevens van medebewoners worden ook gegevens getoond bij adressen waar dit niet nodig of zelfs ongewenst is. De huidige gegevensberichten zijn zodanig ingericht dat gegevens die geleverd worden voor een bepaald e- formulier, ook kunnen worden verwerkt voor een ander formulier bij een andere organisatie (onrechtmatig gebruik van gegevens). Deze incidenten vallen onder de verantwoordelijkheid van de betreffende organisaties. Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) coördineert de afwikkeling. De - bescherming van het - stelsel voor de gegevensuitwisseling is gebaseerd op afspraken en standaarden welke deels gedateerd zijn. Zo kent de keten, waaronder ook BWKI, een aantal aandachtspunten op het gebied van: transparantie over het voldoen aan gestelde eisen; de Verantwoordingsrichtlijn is gedateerd en niet alle aangesloten organisaties zijn verplicht zich conform deze richtlijn te verantwoorden. In 2012 bleek het onder coördinatie van BKWI voorgestelde nieuwe concept hiervoor geen oplossing te bieden, zodat het nieuwe concept niet is vastgesteld en de oude richtlijn nog vigerend is. Standaarden; een aantal standaarden zijn aan een update toe, zoals het normenkader, de ketenarchitectuur en de procedures rond logging, monitoring en rapportages. Producten; een aantal producten zijn aan vervanging toe, zoals het toegangbeveiligingspakket Select Acces en de rapportage software Business Objects. De huidige inrichting dwingt BKWI om beheerders meer rechten toe te kennen dan wenselijk is. Vanuit de toenemende zorg aangaande de transparantie over de invulling van doelbinding en proportionaliteit en ten aanzien van de bescherming en het gebruik van de persoonsgegevens is de campagne Zorgvuldig gebruik Suwinet gestart. Deze campagne heeft bereikt dat een aantal aspecten van de beveiliging bij de verschillende partijen inzichtelijk werd, wat heeft geleid dat partijen gerichter hierop hebben gestuurd en de beveiliging hebben verbeterd. Zonder in de verantwoordelijkheid van partijen te treden wil BKWI met de ketenpartijen komen tot herijking en inzichtelijkheid om daarmee toekomstvast te blijven. Nieuwe ontwikkelingen - ook bij ketenpartijen - dwingen ons helderheid te verschaffen over de eisen aangaande de beveiliging, bijvoorbeeld in relatie tot 'het nieuwe werken', 'Bring Your Own Device' (de werkgever verleent de werknemer toestemming om eigen apparatuur te gebruiken) en cloud-computing (in het bijzonder dienstverlening buiten de landsgrenzen). Ook de grote toename aan uitgewisselde persoonsgegevens - en de wens persoonsgegevens met risicoklasse 3 (AV23) uit te wisselen - stelt verdergaande eisen aan het stelsel voor de gegevensuitwisseling. De domeingroepen Architectuur en Privacy & Beveiliging houden zich met deze problematiek bezig en zullen met voorstellen komen. BKWI Jaarverslag

12 Op dit moment wordt de betrouwbaarheid van verbindingen met ketenpartijen niet in alle gevallen gewaarborgd door middel van een beveiligde SSL-verbinding. In haar managementrapportage rapporteert BKWI met regelmaat over het niet voldoen aan de norm, wat betreft beschikbaarheid en het op tijd oplossen van incidenten en wijzigingen. Deels ligt de oorzaak dat hier niet aan werd voldaan buiten het verantwoordingsgebied van BKWI, omdat een bronhouder de gegevens niet conform de afspraken beschikbaar stelde, of dat een van de andere organisaties een incident niet binnen de gestelde tijd kon oplossen. In de huidige managementrapportages is niet zichtbaar welke organisatie verantwoordelijk is voor de oplossing. Ondanks de aanbeveling van de auditor is het continuïteitsplan nog niet aangepast aan de huidige situatie, ook is de organisatorische uitwijk niet beschreven. 3.2 Verantwoording privacy en beveiliging BKWI is tevreden met de bereikte resultaten op het gebied van privacy en beveiliging. Dit jaar is geen sprake van materiële afwijkingen. Informatiebeveiliging zien we als erg belangrijk. Ook komend jaar ondernemen we weer acties om de informatiebeveiliging, zowel van BKWI intern als van de GeVS als geheel, verder te verhogen. 3.3 Doelmatigheid In 2006 heeft BKWI als uitgangspunt voor doelmatigheid gekozen om de productiegegevens van Suwinet-Inkijk af te zetten tegen de kosten. Daarbij streven wij ernaar om de kosten per gebruiker en per opvraging zo laag mogelijk te houden. De gegevens en resultaten hiervan zijn in onderstaande tabel weergegeven. Hoewel doelmatigheid in absolute termen moeilijk is aan te tonen, is de doelmatigheid van BKWI verhoudingsgewijs minimaal gelijk gebleven. Kosten en opdrachtenportefeuille nemen toe bij een krimpend budget. BKWI blijft streven naar optimale kwaliteit. Productie Aantal aangesloten organisaties Aantal eindgebruikers Suwinet-Inkijk Inkijk opvragingen Ongestructureerde mailberichten Kwaliteit Uptime BKWI infrastructuur 100% 99,8% 99,7% Gemiddelde responsetijd BKWI 0,483 sec 0,95 sec 1.02 sec Aantal gegevensbronnen Aantal rollen (soorten) eindgebruikers Aantal overzichtspagina s BKWI Jaarverslag

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

BKWI Jaarverslag 2013

BKWI Jaarverslag 2013 BKWI Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 BKWI 3 1.1 Kerntaken BKWI 3 2 Activiteiten & prestaties 2013 4 2.1 Het gebruik en prestaties van Suwinet in 2013 4 2.2 Verbeteringen Suwinet in 2013 5

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

ACTIVA Vaste activa Vlottende activa

ACTIVA Vaste activa Vlottende activa . B A L A N S P E R 31 D E C E M B E R 2 0 1 5 ACTIVA 2015 2014 Vaste activa 14.032 21.762 Vlottende activa 4.367.004 4.950.815 ---- Totaal activa 4.381.036 4.972.577 ======== ======== PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2012 VAN DE VERENIGING CBB, CHRISTELIJKE BIBLIOTHEEK VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN

VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2012 VAN DE VERENIGING CBB, CHRISTELIJKE BIBLIOTHEEK VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2012 VAN DE VERENIGING CBB, CHRISTELIJKE BIBLIOTHEEK VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN Het verkort financieel verslag is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2012 van de Vereniging

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670 Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2015 Materiële vaste activa 4.670 Financiële vaste activa 33.885 Vorderingen 114.437 Overlopende

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss Accountantsrapport 2012 van Samenwerkingsverband VO Brabant NO Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Verbeterplan Suwinet

Verbeterplan Suwinet Verbeterplan Suwinet Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Verbeterpunten Suwinet... 4 2.1 Informatiebeveiligingsbeleid... 4 2.2 Uitdragen van het beleid... 4 2.3 Functiescheiding... 4 2.4 Security Officer...

Nadere informatie

Aan welke eisen moet het beveiligingsplan voldoen?

Aan welke eisen moet het beveiligingsplan voldoen? Vragen en antwoorden n.a.v. brief aan colleges van B&W en gemeenteraden over verplichtingen Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Wet SUWI en de Wet Eenmalige Gegevensuitvraag. Aan welke eisen moet

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 dec 15 31 dec 14 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Software 15.361 6.357

Nadere informatie

Stichting Inlichtingenbureau. Financiële rapportage. 2 e kwartaal 2004

Stichting Inlichtingenbureau. Financiële rapportage. 2 e kwartaal 2004 Stichting Inlichtingenbureau Inhoudsopgave 1. Balans per 30 juni 2004-08-06 3 2. Resultatenrekening per 30 juni 2004 4 3. Toelichting Balans 5 3.1 Algemeen 3.2 Grondslagen 3.3 Activa 6 3.4 Passiva 7 3.5

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Jaarverslag van het bestuur 3 JAARSTUKKEN 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Oostland Bleiswijk, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943 Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2016 Materiële vaste activa 4.943 Financiële vaste activa 78.907 Vorderingen 153.650 Overlopende

Nadere informatie

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016 STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS Rapport inzake jaarstukken 2016 Roosendaal, 28 maart 2017 Dit rapport omvat 13 pagina's (exclusief specificaties) INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Bestuursverslag 4 1 BALANS

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 1 BALANS PER 31 JULI 2014 (Na winstbestemming) 31-07-14 31-07-13 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 14.172 25.460 PASSIVA Reserves en fondsen Continuiteitsreserve

Nadere informatie

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014 Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Den Haag, 18 mei 2015 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2014 Balans op 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

Programmaplan Borging Veilige Gegevensuitwisseling Suwinet

Programmaplan Borging Veilige Gegevensuitwisseling Suwinet Bijlage De Suwi-partijen UWV, SVB en de VNG hebben per brief (van 7 oktober 2014) aan de minister en de staatssecretaris van SZW het programmaplan Borging Veilige Gegevensuitwisseling Suwinet aangeboden.

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg Vlaardingen Financieel jaarverslag 2013 Inhoud Blad Jaarstukken 2013 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 van STICHTING BLAUWE MAAN Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik Tilburg 30 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG 1.1 Inleiding 3 1.2 Organisatie en bestuur 3 1.3 Activiteiten

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Uitgeleend materieel - 251

Materiële vaste activa (1) Uitgeleend materieel - 251 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Uitgeleend materieel - 251 Vlottende activa Liquide middelen (2) 1.220 9.882 1.220 10.133

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2016 Versie: Openbaar Vastgesteld: juli 2017 Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2016 31-12-2015 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Groene Venen Moordrecht, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken 2013 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten 2013 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Toegangsrechten voor Suwinet-Inkijk

Toegangsrechten voor Suwinet-Inkijk Toegangsrechten voor Suwinet-Inkijk Dit document geeft een overzicht van de pagina s op Suwinet-Inkijk voor (inter) gemeentelijke sociale diensten. Naast een korte uitleg van de inhoud van de pagina s

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Stichting Da Capo. Jaarrekening

Stichting Da Capo. Jaarrekening Jaarrekening 2016 Stichting Da Capo Inhoud: - Balans - Verlies- en Winstrekening - Kasstroomoverzichten - Begroting versus werkelijke cijfers - Toelichting op de jaarrekening Van 01-01-2016 Tot en met

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2015 Versie: openbaar Vastgesteld: april 2016 Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat 1 1094 RS AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 RAPPORT Inzake jaarverslag 2016 30-05-2017-1 De Nederlandse Vegetariërsbond AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 INHOUD Paginanummer

Nadere informatie

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Plantenziektenkundige Dienst, waaraan de verkorte jaarrekening 2002 is ontleend, Verkorte maakt onderdeel

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3

Nadere informatie

Accountantsrapport 2011 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss

Accountantsrapport 2011 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss Accountantsrapport 2011 van Samenwerkingsverband VO Brabant NO Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie )

Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie ) Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie ) Den Haag, 30 mei 2016 Dit rapport heeft 7 pagina s Stichting Prinses Christina Concours Inhoudsopgave Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Rapport. inzake : Jaarrekening 2016 Stichting Museumpark Archeon Alphen aan den Rijn. datum : 27 mei 2017

Rapport. inzake : Jaarrekening 2016 Stichting Museumpark Archeon Alphen aan den Rijn. datum : 27 mei 2017 Rapport inzake : Jaarrekening 2016 Stichting Museumpark Archeon datum : 27 mei 2017 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (in euro, na winstverdeling) 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2015 Vaste activa Reserves

Nadere informatie

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Wasven Boerderij Eindhoven

Financieel verslag Stichting Wasven Boerderij Eindhoven Financieel verslag 2016 Stichting Wasven Boerderij Eindhoven 2.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 A C T I V A Vaste activa Materiële vaste activa 272

Nadere informatie

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2013/2014 5

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Stichting Cultuurkust, Harderwijk. Jaarrekening over het boekjaar 2013

Stichting Cultuurkust, Harderwijk. Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Cultuurkust, Harderwijk Jaarrekening over het boekjaar 2013 Inhoudsopgave A. Balans per 31 december 2013 B. Staat van baten en laten over het jaar 2013 C. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2015 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2015 2. Staat van baten en lasten over 2015 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2016 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

ons kenmerk BAWI/U200701996 Lbr. 07/132

ons kenmerk BAWI/U200701996 Lbr. 07/132 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. BAWI (070) 373 8022 onderwerp vanaf 1 januari 2008 is het Digitaal Klantdossier wettelijk verplicht uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200701996 Lbr.

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2015 Stichting De Bibliotheek Weesp, mei 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017 Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2014 Stichting De Bibliotheek Weesp, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, maart 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Stichting ADL gevestigd te Haarlem. Rapport inzake jaarstukken 2015

Stichting ADL gevestigd te Haarlem. Rapport inzake jaarstukken 2015 gevestigd te Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Jaarrekening Pagina 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo Heiloo, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard Schoonhoven, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders. Financieel verslag over het jaar 2016

Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders. Financieel verslag over het jaar 2016 Financieel verslag over het jaar 2016 INHOUDSOPGAVE pagina Jaarrekening - balans per 31 december 2016 4-5 - winst- en verliesrekening over 2016 6 - kasstroomoverzicht 7 - toelichting - toelichting algemeen

Nadere informatie

1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA

1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA Stichting Modus te Drunen 1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa 31 december 2013 31 december 2012 Vorderingen overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag Stichting Podium Victorie Alkmaar Verkorte jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Rapport A. Algemeen B. Financieel verslag 1. Grondslagen van financiële verslaggeving 2. Balans per 31 december 2016 3. Staat

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard Oud Beijerland, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Tussentijds rapport 1 januari t/m 30 juni Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Voorbeeldrapport VOF T.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2 LTOC Jaarrekening 2012 LTOC 2 Jaarrekening 2012 - LTOC Jaarrekening 2012 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. Maastricht, 14 mei 2013 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard

Nadere informatie

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie