BKWI Jaarverslag 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BKWI Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 BKWI Jaarverslag 2012

2 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 BKWI Kerntaken BKWI Werkwijze 3 2 Activiteiten Suwinet Ketenadvies & Ondersteuning Webontwikkeling Prestatienormen Bedrijfsvoering Mededeling bedrijfsvoering Verantwoording Doelmatigheid Rechtmatigheid Overig Bevindingen IWI Overige aspecten bedrijfsvoering 14 4 Jaarrekening 15 Lijst van afkortingen 32 Colofon 33 BKWI Jaarverslag

3 Voorwoord In 2012 veranderde er veel voor BKWI. Als gevolg van de economische crisis steeg het aantal werklozen. Dit leidde tot fors meer opvragingen van gegevens. In 2012 werden van burgers gegevens opgevraagd door gebruikers van 304 afnemende organisaties. Dit resulteerde in uitgewisselde berichten, zo n 10 procent meer dan in Een belangrijke mijlpaal voor BKWI in 2012 was de ontsluiting van gegevens van de Belastingdienst, een lang bestaande wens van gemeentelijke sociale diensten. Ondanks de groei van functionaliteiten en volume is het in 2012 opnieuw gelukt om binnen het toegekende budget te blijven. Dat is een hele prestatie, want BKWI levert, naar overheidsmaatstaven, relatieve hoge opbrengsten tegenover lage kosten. BKWI streeft naar excellente dienstverlening. In de eerste plaats voor de SUWI-ketenpartners. Dat doet BKWI niet alleen met Suwinet-gerelateerde activiteiten, maar bijvoorbeeld ook met de ondersteuning van de Programmaraad Werk en Inkomen. In 2012 is een overlegstructuur ingericht die moet waarborgen dat gemeenten invloed kunnen uitoefenen op de functionaliteit van UWV-applicaties zoals SONAR. In het regeerakkoord Rutte-II zijn diverse maatregelen opgenomen die effect kunnen hebben op de dienstverlening van BKWI. Als gevolg van het regeerakkoord zijn er drie decentralisaties naar het gemeentelijk domein: de Jeugdzorg, de Wajong (Participatiewet) en de overheveling van regelingen vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Daarnaast wil het kabinet burgers het recht geven om elektronisch zaken te doen met de overheid. Verwachting is dat deze maatregelen de interesse voor BKWI-producten vanuit andere sectoren dan de sociale zekerheid doen toenemen. BKWI stelt graag zijn kennis en expertise ter beschikking van andere overheidsorganisaties. Anticiperend op een beheerste verbreding van de dienstverlening, zijn intern verbeteringen in gang gezet om de veranderende vraag aan te kunnen. BKWI bereidt zich actief voor op de toekomst. BKWI Jaarverslag

4 1 BKWI 1.1 Kerntaken BKWI BKWI is een dienstverlenende organisatie die ten behoeve van de keten Werk en Inkomen op een proactieve manier zijn taken uitvoert. Door het construeren van een (virtueel) digitaal klantdossier op maat worden de Suwi ketenpartners en andere afnemers in staat gesteld om delen van hun elektronische dienstverlening optimaal uit te voeren; bovendien draagt dit bij aan administratieve lastenverlichting voor de burger. BKWI heeft verschillende kerntaken: BKWI bevordert dat ketenafspraken worden gemaakt en nagekomen. Daarnaast coördineert BKWI de implementatie van gemaakte afspraken door de Suwi-organisaties en de reguliere activiteiten van deze organisaties op het gebied van de werkproceskoppelingen en gegevensuitwisseling. De uitvoeringsorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het realiseren en implementeren van de eigen voorzieningen. BKWI is verantwoordelijk voor het technisch beheer van het centrale deel van Suwinet. BKWI zorgt voor de verdere ontwikkeling van Suwinet. Dit gebeurt door in projectvorm onderzoek uit te voeren, aanpassingen te realiseren en nieuwe functionaliteit te ontwerpen en te bouwen. Het selecteren en prioriteren van projecten vindt plaats in overleg met de ketenpartijen BKWI speelt een initiërende, voorbereidende en adviserende rol bij het maken van afspraken op het gebied van architecturen, (standaardisatie van) gegevens, techniek, beveiliging en privacy. 1.2 Werkwijze Stelregel is dat het succes van de keten niet alleen afhankelijk is van een goed functionerende techniek. Belangrijker nog zijn de samenwerking tussen de ketenpartners, het vertrouwen dat de partners in elkaar hebben en de onderlinge communicatie. In de uitvoering heeft BKWI deze stelregel vertaald naar onderstaande uitgangspunten: Samenwerking. BKWI bepaalt, in nauwe samenwerking met de Suwi-organisaties (UWV, Sociale Verzekeringsbank (SVB) en Gemeentelijke Sociale Diensten (GSD en)) en het ministerie van SZW, welke diensten en producten nodig zijn voor een juiste ondersteuning van de keten, en op welke wijze deze diensten en producten gerealiseerd kunnen worden. BKWI respecteert de eigen verantwoordelijkheden van de uitvoeringsorganisaties en het ministerie. Ondersteuning. De minister stelt, in overleg met de uitvoeringsorganisaties, de regels voor de gegevensuitwisseling vast. BKWI ondersteunt en faciliteert dit overleg door voorbereidende werkzaamheden uit te voeren, de regels te concretiseren en het naleven daarvan te bevorderen. Innovatie. BKWI verkent technologische ontwikkelingen en vertaalt dit in concrete voorstellen voor de verdere ontwikkeling van Suwinet. Kwaliteit. BKWI streeft naar optimale dienstverlening. Intensief testen van nieuw ontwikkelde producten hoort daarbij. Om de kwaliteit van de informatiebeveiliging op hoog niveau te houden wordt gebruik gemaakt van de diensten van professionele hackers. BKWI Jaarverslag

5 2 Activiteiten 2.1 Suwinet Optimaliseren Suwinet-producten, gebruikersondersteuning & rapportages Suwinet biedt overheidsorganisaties de mogelijkheid om gegevens van burgers, die bij andere overheidsorganisaties of basisregistraties zijn opgeslagen, te raadplegen in een webtoepassing. Door gegevens binnen de overheid te delen, kunnen burgers sneller en beter worden geholpen en hoeven zij geen gegevens te verstrekken die de overheid al heeft. Doorontwikkeling Suwinet-Inkijk In 2012 zijn diverse verbeteringen doorgevoerd in Suwinet-inkijk. Hiermee zijn de volgende gegevens beschikbaar gekomen: studiefinancieringsgegevens; Belastingdienstgegevens; een fraudepagina voor fraudebestrijding door GSD en; nieuwe berichten (voor het uitvragen van informatie) voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), GSD, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) voor betere gegevensleveringen; archiveren Overzichtspagina voor UWV (elektronisch archief en elektronisch dossier). Nieuwe bronnen en gebruikers Suwinet In 2012 heeft BKWI de volgende bronnen en afnemers aangesloten: DUO: Studiefinanciering (Stufi) en Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en studiekosten (Wtos); Kadaster; Belastingdienst (gegevens over toeslagen, heffingskortingen en bankrekeningnummers) via het Inlichtingenbureau; Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC)-regio's; Gemeentelijke Belastingdeurwaarders. Met de volgende partijen die in het jaarplan 2012 werden genoemd als mogelijke bron of afnemer, is geen overeenkomst gesloten: Detentieloket: het Detentieloket is najaar 2012 operationeel geworden. BKWI is in gesprek met de mogelijke afnemers om hun wensen in kaart te brengen en een businesscase op te stellen voor het ontsluiten van de detentiegegevens. De beheerder van het Detentieloket geeft aan dat de detentiegegevens risicoklasse 3 gegevens betreffen. Suwinet is op dit moment geschikt voor het uitleveren van risicoklasse 2 gegevens. Nieuw Handelsregister (NHR): gesprekken zijn gaande, nog geen definitieve keuzes gemaakt over ontsluiting. Schuldhulpverlening: het wachten is op de AMvB en de inwerkingtreding daarvan, behorende bij de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Agentschap SZW: heeft gekozen voor een andere dienstverlener. Campagne Zorgvuldig gebruik Suwinet Vertrouwen is cruciaal. En veilig gebruik kan! Met die slogans is BKWI in samenwerking met SZW, Divosa en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in 2012 een campagne gestart om het bewustzijn omtrent privacy en beveiliging bij gemeenten te vergroten. Daarbij lag de nadruk op het laten zien van goede voorbeelden. Goed voorbeeld doet goed volgen was het motto van de campagne. Deze campagne heeft mede bewerkstelligd dat gemeenten extra aandacht besteden aan de bescherming van Suwi-gegevens. Vooral de ontwikkelde monitor Zorgvuldig gebruik Suwinet speelde een cruciale rol. De monitor toont per gemeente vijf beveiligingsindicatoren en BKWI Jaarverslag

6 geeft per gemeente met een rood, oranje of groen waarschuwingslicht-indicator aan of deze risico loopt. Daar waar het waarschuwingslicht op rood springt, vindt een persoonlijk gesprek plaats. Voor gemeenten die het rode waarschuwingslicht negeren is een escalatieprocedure opgesteld in samenwerking met Divosa, VNG en SZW. De monitor toonde aan het eind van de campagne dat 289 gemeenten van de 415 gemeenten de score op de beveiligingsindicatoren het afgelopen jaar hebben verbeterd. BKWI draagt zo bij aan een veiligere gegevenshuishouding van gemeenten waardoor het risico op misbruik van klantgegevens wordt teruggedrongen. Doorontwikkeling rapportages Op jaarbasis haalt BKWI ruim honderdtien miljoen berichten op uit bronnen bij de leveranciers en levert die af bij de afnemers. Zowel leveranciers als afnemers verwachten steeds meer uitgebreide rapportages over deze gegevensstromen. In 2012 is een nieuw programma aangeschaft, waarmee we niet alleen over de historische data kunnen rapporteren, maar ook real-time kunnen laten zien welke brongegevens zijn opgehaald en aan welke afnemer de gegevens zijn geleverd. Voor de nieuwe rapportagetool is een separate omgeving gebouwd. Verbeteren gebruikersondersteuning BKWI verleent ondersteuning aan gebruikers van Suwinet. In 2012 hebben we onze gebruikersondersteuning verbeterd en verder ontwikkeld. Met de nieuwe demo Suwinet-Inkijk kan iedere belangstellende via internet Suwinet-Inkijk bekijken. De demo kan ook worden gebruikt als opleidings- of instructiemateriaal voor nieuwe gebruikers. De Help-functie binnen Suwinet-Inkijk is verder uitgebreid. Er is een e-learning film gemaakt voor nieuwe gebruikers; een soortgelijke film voor gebruikersbeheerders wordt ontwikkeld. Er is een frequently asked questions (FAQ) kaart ontwikkeld met daarop de 10 meest gestelde vragen van gebruikers, voorzien van antwoorden. Deze kaart wordt bijvoorbeeld uitgedeeld bij presentaties. Er is een Suwinet film gemaakt welke de waarde en voordelen van Suwinet eenvoudig illustreert. Promotie en implementatie Suwinet-inlezen Suwinet-Inlezen is een relatief nieuwe service waarmee gegevens via Suwinet rechtstreeks door overheidsorganisaties kunnen worden opgevraagd in hun eigen lay-out en systeem. Deze service biedt organisaties effectiever toegang tot de gegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taken. De verwerking van de gegevens vindt plaats met behulp van eigen applicaties of met applicaties van derden. Er is veel belangstelling van overheidsorganisaties voor Suwinet-inlezen omdat zij hun dienstverlening steeds meer digitaliseren Technische ingrepen voor productverbetering Vervangen identificatie- en autorisatietool Eind 2011 is er een pakketkeuze gemaakt voor de nieuwe authenticatie- en autorisatietool OpenAM, omdat de oude tool niet meer werd ondersteund. In 2012 is er een start gemaakt met de integratie van deze tool binnen Suwinet-Inkijk. De verwachting is dat deze tool in 2013 de huidige authenticatie- en autorisatietool Select Access zal hebben vervangen. Enerzijds is haast geboden om deze applicatie uit te faseren, anderzijds is zorgvuldigheid geboden bij het inrichten en testen van de vervangende software. De beveiliging moet minimaal hetzelfde niveau hebben als nu en de huidige toegang mag niet worden verstoord. Vervangen broker BKWI maakt voor de gegevensuitwisseling met zijn leveranciers en afnemers gebruik van een broker. Een broker kan gezien worden als een elektronisch postkantoor of verkeerstoren waar informatiestromen doorheen gaan. Dit product bekijkt uit welke bronnen de gestelde vraag beantwoord kan worden. De broker fungeert als centraal distributiepunt BKWI Jaarverslag

7 voor de gegevensuitwisseling, waarbij controleerbaar wordt voldaan aan de hoge eisen die gesteld worden aan beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. In 2012 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe broker op basis van kant en klaar verkrijgbare componenten, omdat de huidige broker niet meer aan de moderne standaarden voldoet. Het doel is om in 2013 of 2014 de huidige broker te vervangen door deze nieuwe broker. Moderniseren serverpark Omdat een groot deel van de servers vernieuwd moet worden, zijn we in 2012 gestart met een project om het serverpark van Suwinet te moderniseren, waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwste technologische inzichten. De nieuwe rapportageomgeving is geheel opgebouwd op dit moderne platform. Hiermee zijn de randvoorwaarden gecreëerd om in 2013 het serverpark van Suwinet te moderniseren, waarbij wordt geborgd dat er geen nieuwe of andere kwetsbaarheden worden geïntroduceerd. Inzet Suwinet voor internationale gegevensuitwisseling Op verzoek van UWV is onderzocht of Suwinet ingezet kan worden om Europese zusterorganisaties van UWV te voorzien van benodigde gegevens, waar voorheen papieren uitwisseling werd ingezet. In goede samenwerking met RINIS, die de aansluiting op het Europese Testa netwerk verzorgt, is hiervoor een succesvolle proefopstelling gecreëerd. UWV en BKWI hebben samen een aantal geïnteresseerde landen bezocht, wat vooralsnog heeft geresulteerd in beoogde uitwisselingen met Ierland en Duitsland. De status hiervan is dat UWV met haar Ierse zusterorganisatie een gegevensleveringscontract heeft getekend, maar de technische connectie moet nog worden gelegd; in Duitsland is het precies andersom. Technisch is het daar in orde, maar het contract is nog niet ondertekend. 2.2 Ketenadvies & Ondersteuning Ondersteuning samenwerking / transformatie werkpleinen BKWI heeft in 2012 de Programmaraad ondersteuning geboden in een aantal werkgroepen. BKWI heeft daarbij geadviseerd bij de besluitvorming over het aantal arbeidsmarktregio's en het ontsluiten van applicaties op de Werkpleinen. Op aanraden van BKWI is ook een zogenoemd keten change advisors board ingericht die ervoor zorgt dat ict-wijzigingsverzoeken vanuit de Werkpleinen concreet worden opgepakt. Adviseren over informatiehuishouding van sociale zekerheidsprocessen Om de gegevenslevering goed te laten aansluiten op de vragen vanuit de uitvoering, heeft BKWI in 2012 samen met gebruikers van Suwinet een analyse van werkprocessen (handhaving, terugvordering, intake) uitgevoerd. Op basis daarvan is vervolgens de gegevensbehoefte in beeld gebracht. Dit heeft geleid tot nieuwe en verbeterde pagina s in Suwinet-Inkijk. Naleving & Handhaving Deelnemers aan de Interventieteams kunnen met de Automatiserings Interventieteams (IVT)- applicatie informatie over hun projecten en onderzoeksobjecten opslaan. Hierdoor kunnen personen die werkzaam zijn bij verschillende organisaties op hetzelfde moment gebruik maken van dezelfde projectinformatie. Begin 2012 is met gebruikers van de IVT-applicatie een nieuw ontwerp opgesteld. Bij BKWI ontbrak de capaciteit om het nieuwe ontwerp te realiseren. In overleg met het ministerie van SZW is de implementatie van het nieuwe ontwerp daarom voorlopig stopgezet en is de huidige applicatie gecontinueerd. BKWI Jaarverslag

8 In het kader van het handhavingsprogramma zijn met SZW de volgende trajecten in 2012, opgepakt: Autorisatie op Burgerservicenummer (BSN) niveau. Een extern bureau heeft een verkenning uitgevoerd. Hieruit is naar voren gekomen dat er verdere maatregelen nodig zijn om een zorgvuldiger gebruik van Suwinet te garanderen; deze maatregelen worden in samenwerking met de ketenpartners in 2013 en verder gerealiseerd, Themapagina s voor handhavers binnen Suwinet-Inkijk. Afgerond en getest. Eindgebruikers en testers waardeerden de themapagina s tijdens een pilot met een 7,6 respectievelijk een 8. Zij waren van mening dat de pagina s hun werk vergemakkelijken en dat ze tijd besparen. Technisch beheer van de Diagnose-, Plan- en Sturingsinstrument matrix (DPS matrix). In samenwerking met de Regionale Coördinatiepunten Fraudebestrijding (RCF) is BKWI in 2012 gestart met de ontwikkeling van de DPS matrix, een vorm van informatiegestuurde handhaving. De DPS-matrix is een webgebaseerde ICT-applicatie in de vorm van een Diagnose- Plan- en Sturingsinstrument die gebruik maakt van vooringvulde gegevens en bestaande beveiliging. De DPS-matrix geeft inzicht in de kansen op participatie en de risico s op regelovertreding van bepaalde klanten. De vaardigheden en omstandigheden van de klant komen volledig in beeld, zodat ook actief aandacht kan worden gegeven aan arbeidsperspectief, schuldenproblematiek, armoedebeleid en zorgaspecten. In maart 2013 gaan de eerste tien pioniersgemeenten testen. Zoeksleutel postcode en huisnummer. Op verzoek van het ministerie van SZW heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de behoefte aan en kansen voor een mobiel Suwinet, waardoor bijvoorbeeld sociaal rechercheurs op locatie beter hun werk kunnen doen. De conclusie van dit onderzoek was dat mobiel Suwinet mogelijk is, mits de beveiliging afdoende is geregeld. Het ministerie heeft hiervoor geen vervolgopdracht gegeven. Additionele activiteiten voor Naleving.net. Naleving.net is de kenniswebsite op het gebied van handhaving voor de keten van werk en inkomen. In 2012 heeft BKWI de besloten omgeving doorontwikkeld waar medewerkers van de RCF en andere nalevings- en handhavingsdeskundigen met elkaar in een vertrouwelijke omgeving kennis en vraagstukken kunnen delen. 2.3 Webontwikkeling Samenvoordeklant.nl De website samenvoordeklant.nl ondersteunt Werkpleinen bij het realiseren van complementaire samenwerking en dienstverlening met behulp van praktijkvoorbeelden, achtergrondinformatie en tools. BKWI heeft de site in opdracht van de Programmaraad in 2012 volledig vernieuwd. Voor de bezoeker van de website is dat zichtbaar door de nieuwe indeling van de website, waardoor de gebruiksvriendelijkheid is toegenomen en de informatie beter vindbaar is. Naleving.net In opdracht van het ministerie van SZW is BKWI sinds 2008 betrokken bij de ontwikkeling van de site naleving.net, waarmee nalevingsprofessionals van de keten van werk en inkomen worden ondersteund. Naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie van eind 2011 is besloten naleving.net te vermarkten en daar waar nodig uit te bouwen. De site staat er goed voor: Er zijn ruim gebruikers, van wie actief. Bij de jaarlijkse enquête geeft 97% van de respondenten aan het goed te vinden dat Naleving.net er is. Bovendien vindt 95% de site relevant voor het werk. De site is rustiger en helderder gemaakt. Dit was nodig, ook omdat 27% van de gebruikers de site onoverzichtelijk vond. Het was ook een veelgehoorde klacht uit het klantenpanel. Om instrumenten en documenten in een kleine groep klaar te kunnen stomen voor het gehele netwerk, is het mogelijk gemaakt ook informatie met een kleinere groep te delen. Omdat veiligheid van de gegevens belangrijk is voor de gebruikers, is de site onderworpen aan een penetratietest, waarna alle bevindingen zijn opgelost. BKWI Jaarverslag

9 Kernkaart Werk en Bijstand Sinds 2010 onderhoudt BKWI in opdracht van het ministerie van SZW de Kernkaart Werk en Bijstand. De Kernkaart is een jaarlijks overzicht per gemeente van de belangrijkste resultaten in de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB). De Kernkaart is openbaar en biedt zowel gemeentebesturen als burgers en cliëntenraden inzicht in informatie. De gegevens van de kernkaart Werk en Bijstand zijn vaker en eerder geactualiseerd, zodat deze nog beter aansluit op de vraag van gemeenten. Het ministerie van SZW heeft voor de kernkaart conceptgegevens over de budgetten vrijgegeven. Een onderzoek wees uit dat gemeenten op zoek zijn naar totale transparantie met betrekking tot de cijfers en benchmarking. De opdrachtgever, het ministerie van SZW, voegde hieraan toe dat de applicatie eenvoudig wetswijzigingen en wijzigingen in de benchmark moet kunnen verwerken. Inmiddels is gestart met de ontwikkeling van een nieuwe versie van de applicatie die moet beantwoorden aan de bevindingen uit het onderzoek en de vraag van het ministerie. De verwachting is dat de nieuwe versie voor de zomer 2013 wordt opgeleverd. Een stuurgroep, bestaande uit gemeenten en andere samenwerkingspartners, blijft nauw betrokken bij het tot stand komen van de nieuwe versie van de kernkaart. 2.4 Prestatienormen 2012 In onderstaande tabel zijn de voor 2012 afgesproken prestatie-indicatoren opgenomen. N.B. Waar geen doelstelling is gespecificeerd/overeengekomen wordt uitgegaan van best-effort. Prestatie-indicator Norm 2012 Uitvoeren en coördineren technisch (en functioneel) beheer voorzieningen Suwinet Aantal aangesloten gebruikers Aantal raadplegingen Suwinet-Inkijk Aantal via Suwimail verzonden berichten Beschikbaarheid Suwidesk - 100% Performance/beschikbaarheid centrale componenten (Beschikbaarstelling/Inkijk) Performance/beschikbaarheid decentrale componenten (Beschikbaarstelling/Inkijk) Conform SLA 99,7% Conform SLA 97,9% Klanttevredenheid eindgebruikers Voorbereiden en beheren van ketenafspraken Aantal afgesloten wijzigingsverzoeken (Centraal Meldpunt Ketenwijzigingen) Release/actualisatie van standaarden (SGR, Suwi-ML, Keten SLA) 1 x per jaar 1 x per jaar Innovatie Suwinet en Keten W&I Naleving.Net, IVT, Kernkaart, VOW, handhaving Conform afspraak Conform afspraak Klanttevredenheid ketenpartners Financieel Benutting regulier budget 100% 99,7% Benutting projectbudget 100% 76% BKWI Jaarverslag

10 3 Bedrijfsvoering 3.1 Mededeling bedrijfsvoering In 2012 heeft BKWI een algemene risicoanalyse uitgevoerd op het primaire en secundaire proces. Risico's die buiten de invloedssfeer van BKWI liggen en risico's die al in hoge mate zijn afgedekt met beheersmaatregelen, zijn niet in de analyse meegenomen. Daarnaast zijn analyses uitgevoerd op de gegevensuitwisseling via Suwinet-Inlezen. Deze laatste analyses tonen een aantal aandachtspunten waar BKWI in het kader van de privacy aanvullende maatregelen wil treffen. Hieronder rapporteren wij over de belangrijkste risico's (uitzonderingsrapportage) die nog nadere aandacht behoeven en waarvoor recent beheersmaatregelen zijn genomen om de risico's af te dekken. Sturing in de keten/voortgang ketenprojecten blijft uit, met als gevolg imagoschade en organisatorische ingrepen in het stelsel. Organisatie overstijgende sturing vindt plaats vanuit de Programmaraad en de daaronder ressorterende stuur- respectievelijk werkgroepen. De meeste aandacht is gericht op realisatie van complementaire dienstverlening. Eind 2011 heeft de Programmaraad een visie geformuleerd voor 2012 en volgende jaren. BKWI ondersteunt de Programmaraad. Inefficiënt of zelfs geen gebruik maken van Suwinet. De aandacht is vooral gericht op het zorgvuldige gebruik van Suwinet en de gegevens die via dit medium beschikbaar zijn. BKWI heeft in 2012 in nauwe samenwerking met de VNG en het ministerie van SZW een instrument ontwikkeld om het zorgvuldige gebruik van Suwinet goed te kunnen volgen. Rechtmatig gebruik van Suwinet. Via Suwinet worden steeds meer gegevens ontsloten aan steeds meer partijen, waarbij het end-to-end aantoonbaar maken wie, wanneer welke gegevens heeft verwerkt versnipperd plaatsvindt. Dit en het risico dat één van de aangesloten partijen mogelijk de persoonsgegevens niet voldoende heeft beschermd, heeft bij BKWI geleid tot de conclusie, dat zij samen met de ketenpartners in 2013 en verder aanvullende maatregelen wil treffen om centraal in te richten dat dit end-to-end zichtbaar kan worden gemaakt. Kwaliteit niet-financiële informatievoorziening In 2012 zijn op verschillende gebieden stappen gezet om te komen tot een betere totstandkoming van nietfinanciële informatie. Rapportages: In 2012 is een nieuw programma (Splunk) aangeschaft, waarmee we niet alleen over de historische data kunnen rapporteren, maar ook real-time kunnen laten zien welke brongegevens zijn opgehaald en aan welke afnemer de gegevens zijn geleverd. Voor de nieuwe rapportagetool is een separate omgeving gebouwd. Broker: De broker fungeert als centraal distributiepunt voor de gegevensuitwisseling, waarbij controleerbaar wordt voldaan aan de hoge eisen die gesteld worden aan beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. In 2012 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe broker op basis van kant en klaar verkrijgbare componenten, omdat de huidige broker niet meer aan de moderne standaarden voldoet. Het doel is om in 2013 of 2014 de huidige broker te vervangen door deze nieuwe broker. Identificatie- en autorisatietool: Eind 2011 is er een pakketkeuze gemaakt voor de nieuwe authenticatie- en autorisatietool OpenAM, omdat de oude tool niet meer werd ondersteund. In 2012 is er een start gemaakt met de integratie van deze tool binnen Suwinet-Inkijk. De verwachting is dat deze tool in 2013 de huidige authenticatie- en autorisatietool Select Access zal hebben vervangen. Deze tool stelt BKWI in staat de beheerders precies de rechten te verstrekken die nodig zijn. In 2012 is een aanzet gemaakt in samenwerking met UWV om het normenkader aan te passen aan de actuele situatie. Dit heeft nog niet geleid tot een vastgesteld nieuw kader. Naar aanleiding van deze actualisatieslag worden de bestaande prestatie-indicatoren heroverwogen. De bestaande prestatie-indicatoren zijn opgenomen BKWI Jaarverslag

11 in paragraaf 2.4. Wij zijn van plan om in 2013 in overleg met SZW en de ketenpartners een aangepaste set van indicatoren te bespreken, die een betere afspiegeling is van de prestaties van BKWI. Integriteit gegevensgebruik BKWI hecht grote waarde aan de bescherming van privacy. Dit wordt bevestigd door de resultaten van de uitgevoerde interne controles en het integraal onderzoek naar rechtmatigheid van het gebruik van Suwinet. Elke aangesloten organisatie die gegevens van ons ontvangt, is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de bescherming van deze gegevens. Om de registratiehouders meer zekerheid te geven over de gegevens die zij beschikbaar stellen, is besloten tot het opstellen van een rapportage over hoeveel en welke gegevens de aangesloten organisaties ontvangen. BKWI kan deze rapportage naar verwachting in het tweede kwartaal 2013 opleveren. Verder ondersteunt BKWI de aangesloten partijen bij het schonen van niet-gebruikte accounts. Beveiliging Suwinet De beveiliging van Suwinet heeft dit jaar twee noemenswaardige beveiligingsincidenten gekend, namelijk: Bij het raadplegen van de persoonsgegevens van medebewoners worden ook gegevens getoond bij adressen waar dit niet nodig of zelfs ongewenst is. De huidige gegevensberichten zijn zodanig ingericht dat gegevens die geleverd worden voor een bepaald e- formulier, ook kunnen worden verwerkt voor een ander formulier bij een andere organisatie (onrechtmatig gebruik van gegevens). Deze incidenten vallen onder de verantwoordelijkheid van de betreffende organisaties. Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) coördineert de afwikkeling. De - bescherming van het - stelsel voor de gegevensuitwisseling is gebaseerd op afspraken en standaarden welke deels gedateerd zijn. Zo kent de keten, waaronder ook BWKI, een aantal aandachtspunten op het gebied van: transparantie over het voldoen aan gestelde eisen; de Verantwoordingsrichtlijn is gedateerd en niet alle aangesloten organisaties zijn verplicht zich conform deze richtlijn te verantwoorden. In 2012 bleek het onder coördinatie van BKWI voorgestelde nieuwe concept hiervoor geen oplossing te bieden, zodat het nieuwe concept niet is vastgesteld en de oude richtlijn nog vigerend is. Standaarden; een aantal standaarden zijn aan een update toe, zoals het normenkader, de ketenarchitectuur en de procedures rond logging, monitoring en rapportages. Producten; een aantal producten zijn aan vervanging toe, zoals het toegangbeveiligingspakket Select Acces en de rapportage software Business Objects. De huidige inrichting dwingt BKWI om beheerders meer rechten toe te kennen dan wenselijk is. Vanuit de toenemende zorg aangaande de transparantie over de invulling van doelbinding en proportionaliteit en ten aanzien van de bescherming en het gebruik van de persoonsgegevens is de campagne Zorgvuldig gebruik Suwinet gestart. Deze campagne heeft bereikt dat een aantal aspecten van de beveiliging bij de verschillende partijen inzichtelijk werd, wat heeft geleid dat partijen gerichter hierop hebben gestuurd en de beveiliging hebben verbeterd. Zonder in de verantwoordelijkheid van partijen te treden wil BKWI met de ketenpartijen komen tot herijking en inzichtelijkheid om daarmee toekomstvast te blijven. Nieuwe ontwikkelingen - ook bij ketenpartijen - dwingen ons helderheid te verschaffen over de eisen aangaande de beveiliging, bijvoorbeeld in relatie tot 'het nieuwe werken', 'Bring Your Own Device' (de werkgever verleent de werknemer toestemming om eigen apparatuur te gebruiken) en cloud-computing (in het bijzonder dienstverlening buiten de landsgrenzen). Ook de grote toename aan uitgewisselde persoonsgegevens - en de wens persoonsgegevens met risicoklasse 3 (AV23) uit te wisselen - stelt verdergaande eisen aan het stelsel voor de gegevensuitwisseling. De domeingroepen Architectuur en Privacy & Beveiliging houden zich met deze problematiek bezig en zullen met voorstellen komen. BKWI Jaarverslag

12 Op dit moment wordt de betrouwbaarheid van verbindingen met ketenpartijen niet in alle gevallen gewaarborgd door middel van een beveiligde SSL-verbinding. In haar managementrapportage rapporteert BKWI met regelmaat over het niet voldoen aan de norm, wat betreft beschikbaarheid en het op tijd oplossen van incidenten en wijzigingen. Deels ligt de oorzaak dat hier niet aan werd voldaan buiten het verantwoordingsgebied van BKWI, omdat een bronhouder de gegevens niet conform de afspraken beschikbaar stelde, of dat een van de andere organisaties een incident niet binnen de gestelde tijd kon oplossen. In de huidige managementrapportages is niet zichtbaar welke organisatie verantwoordelijk is voor de oplossing. Ondanks de aanbeveling van de auditor is het continuïteitsplan nog niet aangepast aan de huidige situatie, ook is de organisatorische uitwijk niet beschreven. 3.2 Verantwoording privacy en beveiliging BKWI is tevreden met de bereikte resultaten op het gebied van privacy en beveiliging. Dit jaar is geen sprake van materiële afwijkingen. Informatiebeveiliging zien we als erg belangrijk. Ook komend jaar ondernemen we weer acties om de informatiebeveiliging, zowel van BKWI intern als van de GeVS als geheel, verder te verhogen. 3.3 Doelmatigheid In 2006 heeft BKWI als uitgangspunt voor doelmatigheid gekozen om de productiegegevens van Suwinet-Inkijk af te zetten tegen de kosten. Daarbij streven wij ernaar om de kosten per gebruiker en per opvraging zo laag mogelijk te houden. De gegevens en resultaten hiervan zijn in onderstaande tabel weergegeven. Hoewel doelmatigheid in absolute termen moeilijk is aan te tonen, is de doelmatigheid van BKWI verhoudingsgewijs minimaal gelijk gebleven. Kosten en opdrachtenportefeuille nemen toe bij een krimpend budget. BKWI blijft streven naar optimale kwaliteit. Productie Aantal aangesloten organisaties Aantal eindgebruikers Suwinet-Inkijk Inkijk opvragingen Ongestructureerde mailberichten Kwaliteit Uptime BKWI infrastructuur 100% 99,8% 99,7% Gemiddelde responsetijd BKWI 0,483 sec 0,95 sec 1.02 sec Aantal gegevensbronnen Aantal rollen (soorten) eindgebruikers Aantal overzichtspagina s BKWI Jaarverslag

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

Bijlagen bij BKWI Jaarverslag 2014

Bijlagen bij BKWI Jaarverslag 2014 Bijlagen bij BKWI Jaarverslag 2014 Bijlage 1 - Lijst met afkortingen AMvB Algemene Maatregel van Bestuur AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten BIBOB Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het

Nadere informatie

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2005 BKWI Datum: 28 september 2004 Versie: 1.3 definitief Inhoud 1 INLEIDING...3 2 MEERJARENPERSPECTIEF 2006-2009...5 2.1 INLEIDING...5

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI)

Jaarverslag 2004 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) Jaarverslag 2004 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) Datum: 28 februari 2005 Versie: 1.0 (definitief) 1. MANAGEMENTSAMENVATTING...3 2. INLEIDING EN ALGEMEEN BEELD...7 2.1 Missie...7 2.2

Nadere informatie

veilig omgaan met elkaars gegevens

veilig omgaan met elkaars gegevens WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG GAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET AARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS

Nadere informatie

Versie: 1.0 definitief

Versie: 1.0 definitief Jaarverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) 2003 Titel: Jaarverslag BKWI 2003 Auteur: BKWI Datum: 10-03-2004 Versie: 1.0 definitief 1. MANAGEMENTSAMENVATTING...4 2. INLEIDING EN ALGEMEEN

Nadere informatie

Overzichtstudie informatieprocessen. Nota van bevindingen

Overzichtstudie informatieprocessen. Nota van bevindingen Overzichtstudie informatieprocessen Nota van bevindingen Colofon Programma Programma B Projectnaam Overzichtstudie informatieprocessen Versie 19 september 2013 Pagina 2 van 77 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting

Nadere informatie

Definitieve versie 20 mei 2015 JAARSTUKKEN 2014. Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Definitieve versie 20 mei 2015 JAARSTUKKEN 2014. Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Definitieve versie 20 mei 2015 JAARSTUKKEN 2014 Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen VOORWOORD Voor u liggen de jaarstukken 2014 van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen voor. Noaberkracht Dinkelland

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Meerjarenbeleidsplan Meerjarenkostenraming Jaarplan 2007 Begroting 2007 Amstelveen, september 2006 De Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 is op 27 september

Nadere informatie

Postbus 20 1530AA WORMER

Postbus 20 1530AA WORMER .OOSTZAAN WORML Een OVER-gemeenti lijke sami Teriwerking tlissen Oostzaan en Woimertand [ «fc^^ ^^a - 13 MEI 2015 Gemeente Oosb:aan Datum Uw BSN Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer Behandeld door 11 mei

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Aanleiding. Deze bundel. Indeling

Aanleiding. Deze bundel. Indeling 1 Inleiding Aanleiding De Hervormingsagenda Rijksdienst staat voor goede dienstverlening, meer slagvaardigheid en minder kosten. In dit meerjarig veranderproces van de overheid worden ook de uitvoeringsorganisaties

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, Arnhem Pagina 1 van 34 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 16 Balans per 31 december 2009 (voor winstbestemming) 17 Winst-en-verliesrekening over 2009

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013. Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

JAARSTUKKEN 2013. Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen JAARSTUKKEN Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Definitieve versie dd 31 maart 2014 VOORWOORD Noaberkracht Dinkelland Tubbergen werkt gewoon beter Graag presenteer ik u de jaarstukken van

Nadere informatie

Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Arnhem. Jaarverslaggeving over 2008

Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Arnhem. Jaarverslaggeving over 2008 Stichting Internet Domeinregistratie Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2008 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 18 Balans per 31 december 2008 (voor winstbestemming) 19 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi Service Level Agreement 8.0

Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi Service Level Agreement 8.0 Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi Service Level Agreement 8.0 Overeenkomst tussen de volgende partijen: Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) Bureau Keteninformatisering

Nadere informatie

UWV 1 e kwartaal 2006

UWV 1 e kwartaal 2006 UWV 1 e kwartaal 2006 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Amsterdam, mei 2006 Inhoud INLEIDING... 3 SAMENVATTING... 4 VOLUMEONTWIKKELINGEN... 6 BELEIDSDOELSTELLINGEN... 9 WERK BOVEN UITKERING...9

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek gebruik Suwinet door niet-suwipartijen Gemeente s-hertogenbosch

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek gebruik Suwinet door niet-suwipartijen Gemeente s-hertogenbosch POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarverslag 2014 1 2 Inhoud Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarrekening Dar N.V. geconsolideerd

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 17 maart 2015

Jaarstukken 2014 17 maart 2015 Jaarstukken 2014 17 maart 2015 RUD Utrecht Samenstelling van het bestuur De RUD Utrecht (Regionale Uitvoeringsdienst) is een zelfstandig vormgegeven samenwerkingsverband van en voor elf gemeenten en de

Nadere informatie

UWV 1 e halfjaar 2006

UWV 1 e halfjaar 2006 UWV 1 e halfjaar 2006 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Amsterdam, augustus 2006 UWV 1 e halfjaar 2006 Pagina 2 Inhoud INLEIDING... 4 VOLUMEONTWIKKELINGEN... 7 NIEUWE WETGEVING... 9 WIA...9

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Postbus 20 1530AA WORMER. vaststelling begroting 2016 OVER-gemeenten

Postbus 20 1530AA WORMER. vaststelling begroting 2016 OVER-gemeenten OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland. Datum Uw BSN Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer Behandeld door 23 juli 215 15-6753 S. Plooijer 2h JOU 215 Gemeerde Wormerland

Nadere informatie

UWV achtmaandenverslag 2008

UWV achtmaandenverslag 2008 UWV achtmaandenverslag 2008 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Amsterdam, oktober 2008 UWV is gecertificeerd volgens de norm ISO 9001: 2000. Inhoud 1. VOORWOORD... 3 2. KLANT... 4 2.1 Algemeen...4

Nadere informatie

ZICHT OP ZEKERHEID. 2e Zelfevaluatie Sociale Verzekeringsbank

ZICHT OP ZEKERHEID. 2e Zelfevaluatie Sociale Verzekeringsbank ZICHT OP ZEKERHEID 2e Zelfevaluatie Sociale Verzekeringsbank HANDVEST PUBLIEKE VERANTWOORDING JULI 2010 Ooit komt iedereen een keer met de SVB in aanraking. Bij de fijne dingen in het leven of door de

Nadere informatie

Jaarverslag IWI 2009

Jaarverslag IWI 2009 Opdrachtgever IWI Jaarverslag IWI 2009 Conclusie Onderzoek Jaarverslag Inspectie 2009 Einddatum 1 mei 2010 Categorie Toezicht en functioneren van sociale zekerheid Op basis van de door IWI uitgevoerde

Nadere informatie

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93 Inhoudsopgave I INLEIDING... 2 II JAARVERSLAG......... 10 PROGRAMMAVERANTWOORDING..... 11 Algemeen Bestuur en Organisatie.... 12 Openbare Orde en Veiligheid.... 29 Verkeer en Vervoer..... 39 Economie en

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak ICT is niet het doel, maar een noodzakelijk middel om de organisatie efficiënter en beter te laten functioneren en om de dienstverlening op een (nog) hoger peil te krijgen. Informatiebeleidsplan gemeente

Nadere informatie