N ei: C-' u2 4 0, gat CD. e+ Cd. P3. g w CS Q,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "N ei: C-' u2 4 0, gat CD. e+ Cd. P3. g w CS Q,"

Transcriptie

1 N ei: P C-' u2 4 0, gat CD s e+ Cd. P3 g w co CS Q,

2 Het o\-erscliot op clen gezoonen clienst \vercl in de vorige Nota gestelcl op f ,90\ waarbij inttusschen reeds toen werd verlilelcl, dat clit cijfer niet volleclig was, vermits nog voor een tweetal te vern-aclitei~ oiit~-angst ei^, tot een totaalbeclrag x7an rond f 12,s inillioen, geen definitief cijfer kon worden vastgestelcl. Tl-itins blijlit een overschot aanwezig van f ,96. Dit g~instig verschil is toe te schrijven zoowel aan eene wijziging in de cijfers der uitgaveil als iiz clie cler ontv:ingsten. Ten vorigen jare wercl voor cle uitgaven pan dei1 gewonen dienst een voorloopig totaalcijfer ggiloei-ilcl van f ,24? Dit totaal is tlialis nacler vastgestelcl op f ,21, gevende eene veri~incleriilg van f ,035. De opbrengst der gewone miclclelen vertoont, in vergelij king?net l-iet bedrag, t'en vorigen jare als voorloopige uitkomst vermeld, eene stijging van l ,02. Hierbij zij het ~iolgencle aangeteekencl. De gewone ~siicldelen werden ten vorigen jare opgenomen met een totaal-cijfer van f ,15, onder tvelk bedrag abusie- I-elijli eene buitengewone ontvai~gst n-as begrepen acl f op clen post,,terugbetaling van voorscl-iotten". Ten vorigen jare hacl derl-ialve aan opbrengst van gen-one middelen s7erl-i-ielcl 111oeten TT-oïclen f ,15 tegen thans f ,17. Het g~instig versel-iil bedraagt clerhalve feitelijli f ,S -t f of f ,02. Als voornaamste ontvangsten kunnen genoeiz~cl n-orclen : in cle eerste pltlnts de beide ten vorigen jare niet definitief belcencle posten wegens rente vnn kapitalen, verstrelit aan het Staatsbedrijf cler P. T. en T., zooinede de winst van dit bedrijf, ver~~olgens cle ii~eerclere opbrengst cleï Inlionzsteribelasting, en liet'geen meer s~~ercl ontvangen n-egens rente van ~ngevolge de \Woningwet verleende voorscliotten, wegeris bijclragen van gemeenten in cle kosten VR~I Rijlis H. B. Scholen, n-egens l-iet aandeel van Neclei.lnnc1sch-Iiiclië in den vlootbouw, wegens pensioensbijdragen en teruggaaf TTan Ewacle posten. Dienst De voorloopige gegevens leveren cle rolgencle iritlioinst op : I Totaal. 1) Buitengewooii. 1) Gewone dienst. Uitgaven ntvaiigsten..... Tekol-t verschot f , , , ,177 f ,41 f ,12 f ,53 Het voor het jaar 1928 op clen gewonen clienst becijferd overschot bedraagt, blijkens vorenstaand overzicht, f 53, ,53. Aanstonds zij hierbij aangeteeliencl, clat voor zooveel de uitgaven betreft, hierbij de met l Januari 1929 in werliing getreden Cainptabiliteitsx~ret (Stnafs blnc7 1927, no. 259) vali grooten invloed is geweest. Het blijven van de uitgaven beneden het aanvankelijk bij de begrooting toegestaiie bedrag, is voor een groot deel het ge~rolg van l-iet, bij art. 100 van evengenoemcle wet, vervallen verlilaren van cie niet van 10 Februari 1844 (StnntsbZnd no. 6). Laatstgenoemde wet bepaalde, ciat,,uitgaven wegens werken of le~erantiën, bedongen bij contracten, aangegaan in het dienst jaar over 1set.cvells de nooclige gelden voor ciezelve op de Staatsbegrooting zijn toegestaan, ten laste cler begrooting van dat diensüjaar (~vorclen) verevend, al zijn clezelve in het eerstvolgend jaar leverd", eeiz en ander mits cleze vorcleringen vóór den 3lsten ctober van het jaar waarin zij ontstaan, zijn ingeleverd. Uit de vervallenverlilaring van cleze wet volgt, dat de uit dezen hoofde te doene betalingen, ~velke onder de vroegere wet.geving nog ten laste van den clienst 1928 zouden zijn gekomen, sedert de inm~erliingtrediilg van cle Comptabiliteits-vvet met 1 Januari 1929, uit het ciienstjaar 1929 gekweten moeten worden. De als 1) In deze lrolon~rnen 7ijn oilder de iiitgnren niet meegerel,cdi de gelden. besteed tot aflo,- sing. met gedeeltelijlre conversie. lnn een t\?-eetal G pct. leeningen, noch onder dc o:itvnngsten de N. 'Cr. $1.-iiitlieering. ~+ellie tot die :tflossing gedeelteiijli in staat stelde.

3 gevolg hierrail op 1928 onbesteed gebleven soi~iinen zullen derl-ialve clei1 clienst 1929 bezs~aren. Blijlíens de aans~an1;elijk begestane begrootingeil n-erd aan gess-one uitgaven geraamd f , terwijl oncler de geraaiade inic?delen ecu bedrag ad f ,21 als gels-one ontvangsten n-ercl riangeii~erkt. h~inv~inlielijlc wercl dus een overscl-iot ver~~acl-it van f ,21, l~et~s~elli- be'stemd was voor aanvulling van de, op cle St aatsbegrooting uitgetrolilien bedragen t'ot de som der vaste bijdrage van den Staat aan l-iet Pensioenfoi-icls, als bedoelcl in art. 168u der Pensioens~~et, zullis in verbaiid met de aanvankelijke ineening, dat de ss~ijzigii-ig 01) dit punt in cle Pensioenwet aan te brengen, nog met l Juli 1928 in werliiilg zou tredeil. Het tl-ians becijfercl overschot geeft dus, in vergelij king n-iet het c~nt~v~i~7ielij7i geraailide, een gunstiger uitlioil~st van f ,32. i-iclerstaancl staatje geeft een overzicht van de tl-ians in de begroeting verilielcle cijfers : 1928, GeL~olte diellst. Aanvankelglc toegestaan. Voorloopig resultaat. Verscllil ei1 oorzaak. Uitgaven.. ntvangsten. verschot.. f ,- f ,24 l : ,77 f 2 'Led712,21 I f ,53 I f ,76 gebleven beneden cle raming ,56 hoogere opbreilgst dan de ramiilg. f SS9,32 yzutstiyer ui~komst dan aanvankelijk vermacli t. Blijlieiis den stciat, vermeldende de raming en cle voorloopige opbrengst van 's Rijks iaiclclelen en inlioi-iisten os7er het dienstjaar 1928, gevoegd bij l-iet ontss-erp-wet op de i-iliclclelen voor 1930 (Stuk li0. 4) bracliten de nlicldelen, behoorencle tot de groep A-F, f ,5l nieer op clan cle rui~ling. &!eer ss-erd verliregeil uit cle personeele belasting f , uit de veril~ogeiisbelastirig f , uit de rechten op de" iuvoer f , uit l-iet statistielirecht f , ~iit clen geslaclitaccijns f , uit den bieraccijns f , uit dei1 suikeraccijns f , uit clen talsalinecijns f , uit cle belasting op gouden en zilveren werken f , uit cle registratierecl-iten f , uit de inliomsten van de gewone domeinen f , uit de iiiliomsten van da groote syegeii f en uit cle inlionlsteu val1 vaarten, veren en liavens f Daareiltegen bleven bij de railiing teil achter: de grondbelastii-ig n-iet f , cle inbomstenbelasti~-ig inet f , cle dividend- ei1 tantièmebelasting il-iet f , cle zoutaccijns met f , cle zegelrechten met f , de successierechten niet f en cle loodsgelden iiiet f De niet tot voïengenoemcle groep beliooileilcle iiiicldelen overtroffen, voor zooveel den gemionen dienst betreft, cle raming iiiet f ,05. MBér TT-ercl o. a. verliregeil uit het aandeel van den Staat in de m-insten der Neclerlai~clscl.ie Bai-ili , uit rente van voorschotten ingevolge art. 38 cler TTToningwet f , uit bijdragen vaiz het peraoiieel, ressorteerende oncler het Departement van iiclerwijs, Kunsten en TTTeteiischappen, voor eigen pensioen en voor 1veclun7en en sveezenpensioen f (miaaronder ~uiiii f V0 aan achterstai~d van T-orige jaren), uit de svinstuitkeering van de Staatsiiiijneu in Limburg f , uit de minst vai-i het Staatsbedrijf der P. T. en T. f Daarentegen bleven beneden cle raillilig o. nl. de rente van Iiasvoorscl-iottei-i aan Nederlanciscl-~-ost-Indië met f , de teruggaaf wegens het aandeel der ten behoeve van l-iet Leeningfoncls 1914 geheven opcenten in de kwade posten op de directe belastingeil met f , en de bijdragen in de lroaten van aanleg en onderliorici van lanctswerken met f Zooals hierboven reed's tot uiting k-csiai~l, blevei-i de gewone uitgaven beneden cle oorspronlielijk toegestane bedragen met f ,76.

4 4 Dit blijkt uit onderstaancl overzicht : verschrijding. Minder ui tg.egeven. I I I11 IV v VA V1 T~II A V11 B VIII IX X X1 XII Blijft min.der uitgegeven, Ten aanzien van deze afwijkingen kan, naast hetgeen hiervóór over den invloed van de inwerkingtreding van de Comptabiliteitswet op 1 Januari 1929 werd gezegd, het volgende worden medegedeeld. De in het overzicht voorkomende cverschrijdingen zijn aan de volgende oorzaken toe te schrijven : Hoofdstuk V voornamelijk wegens hoogere kosten voor schadeloosstellingen en uitkeeringen aan provinciën en gemeenten inzake het mijnrecht en pensioenen. Daarentegen i's minder uitgegeven voor tralitementen, toelagen, bureel- en lokadbehoeften, reis- en verblijfli~osten, druk- en bindwerk, gebouwen, ondersteuning van armlastige Nederlanders in het buitenland, subsidiën in de lrosten van werkverschaffing en steunverleening en uitgaven tot afwending van het gevaar waarmede ziekten den veestapel bedreigen. Hoofdstz~k X in hoofdzaak wegens bijdragen aan werkloozenkassen. Minder is uitgegeven voor traktementen, toelagen en wachtgelden, uitgaven voortvloeiende uit de uderdomswet 1919, keuringsdiensten en bevordering vali woningbouw. De minder uitgegeven bedragen op de overige hoofdstukken vinden in het volgende eene toelichting : Hoofclstztk I wegens vrijwilligen af stand door Rare Majesteiten de IConingin en de Koningin-Weciuwe, alsmede Hare Koninlilij ke Hoogheid Prinses Juliana van een deel va,n Haar inkoinen. Hoofdstzh TI voornamelijk wegens mindere uitgaven voor brireaukosten, voor traktementen en pensioenuitgaven, waartegenover meer is uitgegeven voor wachtgelden. Hoofclstuk III in hoofdzaak wegens mindere uitgaven voor traktementen en toelagen, bureel- en lokaalbehoeften, druk- en bindwerk, reis- en verblijfkosten, waartegenover meer is uitgegeven voor gebouwen en voor kosten van een plaats gevonden hebbende conferentie. Hoofdstz~k IV grootendeels wegens minder uitgegeven voor tra,ktementen en toelagen, bureel- en lolraalbehoeften, druk- en

5 Liadn.erli, reis- en verblijfl<osten, subsidiën, gebous~en, polit'ietroepen, groiiclstoffeil voor den gevangenisarbeid en pensioenen. Hoofdstul; VA wegens illincler uitgegeven voor traktementelih ei1 toelageii, beurzen, bureel- en loliaalbelioeften, druli- en bindwerk, reis- en verblijfliosten, gebou~veu, subsidi6n, pensioenen en wachtgelden. Hoofdstuk VI voornaillelijk n-egens il~incler uitgegeven voor materialen, aanbouw van schepen en vaartuigen, artillerie- en torpedoinaterieel, branclstoff en, magazijnen, gebou~ven, werkplaatsen, dokken, voeclii~g, loocls~~ezen, pensioenen en onvoorziene uitgaven. Daartegenover is il~eer uitgegeven voor traktementen, toelagen e11 gratificatiën. Hoof clstuk VIIA in hoofclzaali wegens i1iincler uitgegeven 17001' vlottende scl-iulcl en het niet besteclen der beschikbare gelden voor inkoop van obligatiën der leening 1923C. Daarentegen is meer uitgegeven voor rentevergoeding over zich in 's Rijlis lias bevinclende en ter voorzieiiing in liasbel-ioeften gebezigde gelden, Hoof clst li VIIB in hoof clzaali wegens nlincler uitgegeven voor verlies van liet St aatsil~ui~t bedrijf, peilsioenen, uitgaven voor het kweelierserediet, vergoeding wegens afschaffing van portvrijdonlmen ei1 aaiilioop van gronden, gebousr-en en vaartuigen. Daarentegeil is nieer uitgegeven voor traktementen van vast en tijclelijli personeel, toelagen, vergoeclingen en materieele uitgaven. Hoofdstzck VIII voornanielijk \Tegens iliincler uitgegeven voor tralitei~ienten ei1 toelageii, ss7achtgeldenl uoecliilg, lileeding en uitrusting, artillerie- en genieil~aterieel, materieel voor den verbinclingsclienst, cheinisclze en pllysische strijdiniclclelen, de lucht- ~iaartafcleeling ei1 pei~sioeilen, TT-aartegeilover ii~eer is uitgegeven voor de verzorging van paarden, T~L' lcainpeeren en manoeuvres, den vrij^^-illigen lanclstorin en uitgas~en ovei: afgesloten dienst- J aren. Hoofclstz~k IX in lioofclzaali m-egen: trcilitenienten en toelagen, bureel- en lokaalbehoeft en, druk- ei1 bind~verli, reis- en verplaatsingskosten, rivieren, havens en havenn~erlien, kanalen, vaarten, wegen, veren en schipbruggen, spoor~~~egm7erken~ rentelooze voorscl-iotten voor den aanleg er1 instrinclhouding van spoorsvegen en pensioenen. Meer is daarentegen uitgegeueii voor dekliing van liet verlies op de exploitatie van cle Neclerlanclsche spoorwegen over 1927 en lzet militair vervoer, alsmede voor uitlieering aan het Zuiderzeefonds. Hoof clstzlk XI wegens mindere uitgaven voor traktementen en toelageil, bureel- en lokaalbel-ioefteii, druk- en bindwerli, reis- en verblijfkosten, bijdrage aan de gelcli~~icldeleii van Surinaine en onvoorzie~e behoeften, waartegeilover meer is uitgegeven voor uitgaven in verband inet liet aftreden van cle Goiiverneurs van Suriname en Cura~ao en het optreden van hunne opvolgers. Hoofc7stz~lî XII wegeiis liet niet teil volle besteden van het voor onvoorziene uitgaven toegestaan bedrag. verigens zullen definitieve bijzonderheden onltrent de besteding der voor het dienstjaar 1928 toegest'ane bedragen eerst Bunileil blijlien uit de daaromtrent af te leggen Staatsreliening, toegelicht in de, als gebruilielijk, daarbij te voegen Nota omtrent den afloop van het dienstjar. Gelijk gebruikelijk is, moge thans wederom volgen een, gedeeltelijli- samengevat, overzicht van de laatste 20 ja3r, met splitsing van uitgaven en ontvangsten in gewone en buitengemtone. Uit den aard der zaak is de afloop van de diensten 1914 tot en met 1924 in dit overzicl-it opgenomen met de cijfers, gelijk die zijn na uitschakeling van de crisisontvangsten en uitgaven.

6 a e g ' PI N" 3 c" we -v u H 2.g i2 cl, CD CD "t u 8 3- B C 2-. P : CD- : "" eig :. k " I N 5 k -PS 34 2.g ul cl, CD CD B Y 3 B * 3 2. ei w : r K : E. F : CD ' N : CD n i 2 2.: I w CD c33 F g )--r Cf z: Y e% c "dz: N g:: q $ UQ (D I' ;D s k %- ei "2 "P" %-a g 2- " 'e Y IJ' =+-CD A aq g, 3 UQ 0 CD =t; ei B g!q 5$ =r C N y a: 0 g 8 t?$.. F Cr- <G eg, z g 7 v$ 2.

7 Hoofclstulï IS (Zitting 19%-1929, li". 406) (Eieuu e sluis c.a. bij Vreeswijk), miet... f Hoofcls t ui< I V en Hoof clstulï VIII (Zitting , no. 431) (Verbouwing iiiarec.lir;iusseeliazerlles), te ztilllem lilet f de gen-oile clienst van Hoofclstuk IK bij cle n-et \-ti11 31 :\lei 1929 (Stacrtsbltrd no. 281), liiet f en is i103 een n-etsomtwerp at-inlittngig tot x7erniiiiclering va11 cleli ge1volieli clielist Tain Il3oofclstulï IS (Zitting , li0. 379), n?& f Blijft x-ei~lioogiiig... f G 75s 866 Ten gevolge rriii een ei1 tiiicler daalt liet t~tiiirvezige overschot tot i-oncl f 1,4 iilillioen. Hierbij i;; x-ooihts in titiililie~liing te iie111e11, clat nog siippletoire begrootiilgeil zijli te.\s-ocliteii tot aanxiiilliiig cler salarisposteli n-elke, als gevolg \-ai1 cle tot -stniicl ge- 1ic)iiieii tec.lrmisc.lie sttltirisl-ierzieiliilg, niet toereilieiicl zrillen blijlieil. Teveiis zal cle gev-olie dienst 1929 oilgui~stig 11-orden Iseïnrloeïl doorclnt - teli gerolgc r-:\li de ii1r-r-erlïiiigtrecling cleï Coi~ipttibiliteitsn-et - dtit~ibuit betttliiigea ziille~inoeteil gescliiedeii, n-riiirr-oor ti:inx~ttiilïelijlï op cle heg)-ootiiig rtiil liet clienstjans 1928 gelcleii x~;;ireil iiitgetrolilien. Hieriiit volgt, cltit oil-itlseilt deli afloop x-;;in het cliei~stjaar 1929 nog zeer \.i-eiiiig t,e zeggen x-alt. TTelisn-nar T-ersehrijclt cle ol)bi*e~igst cler inicldeleii 01-er rle eerste zetten n~iiniicleil cle rr~iiiiiig met eeii niet oiinnilzieiilijlï beilisag, doeli de T-orei~iiiteeilgezette te ~er1.i-a(-liteli 'stijgiiig ~i111 iiitgriveil zal, n;lni. het zich laat aanzieil, liet uit dien hoofde rerliregeii guiistoige resiiltnat voor een deel te niet cloeii. Iiitusscheli :nag xx-el ;ll.; 11-aarsc.liiji~li,jli TT-01-cleil nniigenomeil, clnt liet clieiistjan~- 1929, \-oor zoo~eel clea gexx-oi~en clielist betreft, liiet ecii 01-erscliot zal slriitem. 'P'hnns Ict~n n-oi~cleii orergegaail tot eene bespre1;ing van de c.ijfci*s T -;I~ bet dienstjaar Ten eincle ecii cliiiclelijk o\-erzicht te geyeii ai^ cle rai~iing der iiitgtlreii ei1 (Ier l~~iclclelen x-oor geiioeiiicl clienstjtiai. iii x-ergelijliing met de bed~at~gen, lx-elke ntiiiraillielijli voor l929 zijli toegestaan eii gertitillid, nioge n-orden T-er~s-ezel1 naar de bijlagen A en Pt clezeia '\Totn. De begrootirig xroor clen gen-onea clienst wijst aan xood:tt een biltico st;ilclo is ger;i;iiiicl T-~I~I... f 9 l Zootils Iiieroiiclei~ zal blijlieii, is dit bedrag i~ooclig als stoot- 1:iisseil ter op~i711giiîg viin een eeisl:ti~g cloor cle schntliist te lijcleii T-eiklies. Uitgaven. De gsn70ne iiitg8~en TI n-;;ireil ger~ai~icl op f plirs riiiiii f 8 iliillioen, TI-elke l~este~ncl n-a~eii x-oor íle salarisli(~z.zieliiiig en cle x-ersilelde iiit~-oering der Ziiiderzee~~-erlieil. Deze bcicle 1;iat'ste i~itgnren Iioilílei~ bij het iinclienein de^ begroeting nog liiet foi.liiee1 ~.\-oi~deii gei3aaiiicl. li?t;iar 11-erclel1 in de iliillioeneniiotn aangeli oiicligíl. te1.n-ijl cle cleliliilig aaiin-ezig was. Het eiiicl. :;cd~ng deia begiaootin;, foisiiieel f 593 iliillioeii, was cliis feitelijk 1.ecïls bij cle in(7ieniii,a f A01 imillioen.

8 p de oilcierlit~~-ige begroeting drulilien - ilttast het norinanl accres der ~iitgas-en - cle volgencle nieun-e uitgaven : f 3 inillioen restuiit-stilitrisl-ierziening (cle Zuiclerzeen-erken act een kleine f 4 iiiillioen en cle stil~irislierzienirg ad r~iini f 7 illillioen oversclirijclei1 te ztiilieu inet f 3 il-iillioen liet destijcla,,gereserveerde'' heclrag van f 8 inillioei~) ; f 2 n~illioen restant-leerplicl~tl-ierst el ; S 34 iliillioen expiratie cler wet -\.au 30 Juli 1924 (Stnntsblaci ad. 319) in zake cle leerlingeilschaal bij liet lager onderwijs, en f l inillioeil I-erl-iooging van de12 dienst cler St~iatssch~ild, o. : t. xvegens stijging rttn den rentestancl. intrent de verhoogingeil of verlagingen van ieder Hoofdstiik ;ifzoilclerlijli- waarbij linn ~vorclen opgeiuerlrt clat, ten gevolge.\-tin cle sc~lt~risl-ierzieniiig, het eindcijfer van elk der l-ioofclstukkeri liooger is cltin liet a;inr7;1alielijli gerttaincl beclrag voor lizoge overigens liet volgende worden meclegedeeld. Hooftist~~li II is f hooger geraaincl. Meer is uitgeti.olil<en f oor de Stateil-Generaal, t. m-. f 9722.i-oor cle Tn-eecle ICanier en f 4570 voor overige uitgas-en, wa:ìrtegeizorer \-oor cle Eerste ICniner de raming f 2269 lager is gestelcl. TTercler is meer geraaincl: f \.oor clen Naad van State, f roor cle Algeineeae Relienliamer enkf 3248 voor liet Kabinet cler Iioningin. De hoogere raming van Hoofl7stzik I11 acl f is als volgt te verklaren. &!eer is geriitizncl T-oor Afcleeling I (Departeinent) f en voor Afcleeling I1 (Biiit enlanclsche zenclingen en cons~ilat en) f , n-atirrttn f xroor de gezailtscl~appen en f 8710 aroor de coils~ilaten. Mincler is uitgetrokken s700r Afcleeling IV (Algeineeiie internationale sanlenwerl<ing) f: I-oornanlelijlr wegens lagere raming van het anncleel van Neclerlai~cl in de kosten van den Voll<enbond. De hoogere rail~iag van Ho~fd~t~lli IT7 tot een bedrag van f kali als volgt m~orclen toegelicht : Meer is geranixcl voor Afdeeliilg I (Departement) f , voor Afcleeliilz II (Eiirgerlijlce Ileclitspraak) f , voor Afcleeling IV (Centrale 12t1acl van Beroep en Rnclen van Beroep ()) f Ingevoegd is eene iiieum-e Afdeeling V (Raclen van 33eroep I). B.), n-ntirraii cle uitgaveil 17oorheeii ten laste van Inei Departeineilt vali Fii-ianciën 11-erclen gebracl-it, clocl-i welke tl-ians. ingevolge cle wet van 7 Februari 1029 (b'tnntsblncl no. 38) ten lttste van het I>eparteixent vari J~istitie kol~len, f ; vercler is meer geraanlcl xtoor Afcleeling V1 (Zalien van algemeen justitieelen aarcl) f 6500, oor Afdeeling T'II (Politie) f , voor. Afcleeliilg PI11 (Gel-angellissen en Xijlcswerlrinrichtingeil) f , voor Afcleeling S (Tlitvoering der Ps~cliopatliens~~etten), 11-aarvan de uitgaven im 1929 (tot een bedrag van f ) ten lttate van de Afcleeling Reclasseering werden gebracl-it f l61 459, voor Afcleeling SI11 (Georganiseerd overleg voor Rbijkspersoneel eil Centraal Bureau va11 voorbereicling voor amnbtenarenzaken) f 6235, Tioor Afdeeling SITT (Vitvoering der wet op llet Levensverzelieringsbedrijf) f 9181 en voor Afcleeliilg XTT (Pensioensuitgaver-i) f iliilcler is gemaincl voor : Afcleeling I11 (Militaire Reclitspraalr) f 6375, Afcleeling IX (Rijlistiicht- e11 pvoeclings~17ezen) f , Afdeeling SI (Reclasseering) f (deze vermindering is echter in het v-ezel1 cler znnl.; eene verliooging ad f , oindat een beclrng groot f in 1929 oncter de Reclasseering was begrepen, 11-anr~an cle correspondeerei~de uitgaven TI in cl:. nieut5-e nfcleeling Uitroering cler Psychoyathenn-etten zijn opgenomen) en ten alotte PT Afcleeling Sm (verige uitgaven) f De stijgiilg ~-zrin Hoof~7~f~ili T7 niet f lioint voor een beclrag vcin f 452, 145 voor relieniilg s7;iin Afcleeling I1 (Binnenlandscl~ Bestiiiir), op sx-elke a cleeliiig ineer is geraamd : o. a. voor de gemeentebestiiren f voo~nainelijl.; als gevolg vali de

9 invoering ~~111 liet ~~tslsooiisli~t~t~~eiisiels~l ili cle l?eroiliiiigsboek- Iioucliilg; oor o\-t.uige riitga~eii f l m.egeiis uitliecriug aan cle proviiicie Liillburg ingevolge art. 8, 3de licl, der n-et van 29 L)eceiiibel 1928 (Sfncifsb7ntl li0. 524). Tercler cleelt Afcleeliil; IS (L~ii~clboun-) in de stijgiilg iriet een beclrtig vnii f 819 "36. p deze af-cleeliiig is lileer geraiiilicl : o. a. voor ijiiiidbou~vonclei.n-ijs , ~ioor Alilierboii\.ii, tuinbousv, veettselt, pluiiilveeteelt, bijenteelt f , voor dei1 Ylantenzielïteilliuilcligeii clieiist f , voor de PL~iil~-erliaveli11gsm-et I , s-ooi tie Pt~tircleiln-et f 16 $100, T-oor cle Jiiclitn-et f , -\-oois Rosvliboir-\v f , \-oor TTersliigeil en st;itistielc t , n-tii~rtegei-io~ei. een bcclr;i; -\-;in -I' iliiilcler is uitgetrolilieil voor clen TTee~irtseiiijli~ilicli~en diei~st. 'IVtit cle overige rifcleelingen betiseft is voor Xfdeeliug I (Ijeparte..meiit) f ineer ger~aiiicl, etteneeiis is ilieer uitgetrolilïen: 17001' Afcleeliii; 111 (Sttitistieli) f , oor Afdeeliilg IV (Xr;iiiliziiinigeii~~ezeii) f , roor Xfcleeliilg V1 (TTTerliversc.li;iffing en steriiiverleeriiiig) f 2636 ei1 voor Sfdeelii?g S (Vissc,hel*ijem) f nc~seiitegeil is iiliilder gertiaiilcl f l \-oor Afcleeling V (Ariiiii-ezen) en fl l(? '708 T-oor Afcleeliii; VII (Nec7e1~1n)~c7sclzc Stctcitscoìsr~nlzt, Ha?rtlcli~rg-(:,L clels Staten-Geileraal ei1 Xtaatsbltrd). Ile s-e~l-ioogiiig \-;\i1 Hootrlstt~h I7I bed~iiitgt in totii;il f Afcleeling I (Dep;trteiiieiit) is f lloogei. ger;icriii?cl. Jle totale T-ei'l-ioogimg ~-nii Xfcleeliiig 111 (TToorbereidencl l-iooget. en i~iiclclelba;il, oildei.n.i,js) be(lis;\iigt -f Siettemiii bevat c!e~e ;ifdeeliiig eeize 1ioogei.e i';iiliillg T-001' (Ie (;J-iiliilisiti iicl f en r-i' cle EItriii~lel~svI~ole~l ;\c1 f , ~\-;i;ii'tegeliot-a. iniiiclel- is iiitgeti~ol;liei~ s-ooi* cle Hloo2ei.e briia;ei.sc.lioleii en 1ycae;i f 3040 ei ' cle overige uit;;i~-en f A-fcleeliiig IT (I;ij~-e~lieiclsoiicler~s-ijs) vi~ci;~gt f 516 S00 meer. Tegeno~-er lioogere rniiiiiigen oor clen Algeiiieeaeii dienst ad f , het tee1;ei-i- ei1 liiinsti?ijrerl-ieidso11c1er~~~ijs ad f , het lliclclelbnar tec.lii~isvh en Textielo11cler~~-ijs ad f 18000, liet Zee-\.tiiii*t#-, T-issvlierij- ei1 svliippe~~-alïo~~cler~~-ijs nd f , het Tncliistrie-, l-iuishoilcl- ei1 lt1iic1bou~~-l-iiiislioiicloiic1er~~ijs ncl f ei1 liet A%lilb;riclitsc)iicle~*~rijs nc1 f , staat eene lagere i.tamiag oor de overige iiitgnreii l~etreffeiicle l-iet Yij~~erheiclsoiicier~~~ijs ad f Afcleeliiig TT ( TJager oizdei-n-ijs) geeft eeiie T-erl-ioogcle raiiiing niet f Deze T-ei~1ioo;iiìg is voor f het gevolg 77an l-iet lierstel ~-aii het 7cle leerplicl-itj;~ar ea voor f oaii cle \.r-ecleriiiroei'ii~g x-iri11 cle 1eei~liii~eiiscli;i;nl cler,,teel-inische" he~*zieiiit-ig. Meei. n-orclt ge~raa;cl T-oor cle ol3leicliilg T-an ondervrijze~s ei1 onrlert~ijzeresse1i f , uoor het penbaar gewoon en iiitgebreicl lager oi~clerwijs f , voor liet Bijzonder ge~vooii ei1 uitgebreicl lager oiidern-ijs f , voor liet?-l hiiiteage~vooii 1;xger onde~n-ijs f ei1 voor de overige uitgarven l~etreffende l-iet ltriger onclern-ijs Afcleeliiig TTI (vel~ige iiitgtireu betl.effeiicle liet onderwijs) prangt f iiieer. Afeleeling V11 (Iiunsteil ei1 TTTeteiisc.h:ilipei?) geeft eene lioogeïe ~nilliilg uni1 f Hooger gera~liid zij11 o. a. het Archiefn-ezel1 f , cle ~foiii~i-iieiite~izorg f , liet Bibliotl-ieel<n-ezen f , de Rijl~sii~~stelliage van ~vete-iiscliap ei1 liunst f , 11-aartegenover o de overige iiitgaveii f ~ger zij11 geraailid. TJager is geraniiicl Xfcleeling I1 (Hooger onclern~ijs) f Tegenover lioogere rniiiingeii T-oor cle Rijlïsuniversit,eit te Utrec.lit tricl f ei1 de Tcc.hiiische Hoogeschool aci f stia:?ii li?gel'e rtriiningeii T-oor cle Rijliçriiiiversiteit te Leiden van f ei1 clie te Groiiingeii ~7a11 f Voor Hooftistnlì T711A is f m é é ge~a~iiid. ~ Voor rente -\.i711 c7e gevestigde schiilcl is f liliiicler noodig, eenerzijds teil qevolgc T-~I~I vooi.tpezetlte ailiortisatie ei1 liet vervalleii van dei1 i*entelmst vooi. cie in 1929 afgeloste leeniiig 1923 C, ntnartegenmei. 'stnnt cle olinen~j~ip ~7211 ~7olleclige reiiteter~liijiieii TTP cle 4 prt. e11 4,4 prt.!eeniligeil TToor nii~ort~isatie is f méé~ i-iit~et~nlilren ~~-eqe~is ~-onl-tgaancle nl-nortisatie

10 t-!,!?q$? " g& gr "Q": * m CD A &U4 Ci; y,? C D ' w%sg~ *FQZ,w 0 2 ct: p $2. +-&.d E?;. 0%"" r z? 4 g; HCD rcd m "0 3 CD U0.%s= Z,$ $ gk&s m 22 &$!Q% Q3 % g: 2 P m u ; e 5 g 3 m En Q; c,.-'m 22 *CD z 'q r Q? IQ B g5gs a0 C7J y i::m $;' m 5 " 9 g F. 4 Ct CD u0 1; 4 o s Y Ci z. F c. CD"" s g E- CD u4 ct w H WH tt;: i%? g"% FE- 5 z. zg"&g.': E a- (D ++G g3:g- 9 % (D CD g z w tt;:-$lo Ct 03m y4 uq 3 rq,p E,& HEF% g A - %,-g&$ 0,.b$? Ui+P,PU0 $ P o p,. CD -F+ +G H glqhfr EL -r+ W t j E 53 CD w. go 4 U " 9 g Q Qo"3 $ %Z9 m 0 agt:c rl $ 4 E *y 'D P o - D P m o Q- fl... w 0 E

11 waa~door roorshai~cls - tot en i11et liet jaar een bedrag van f 8,8 inillioen op clen gem-onen dienst s~ordt ~~itgetrolilierz voor den afsl~iitdijk. TTercler is ilieer gertttiilid T-oor Afcleeling SV (Iiijlispostspaarkanli) f , temijl 712 indo. is uitgetrolrlïeii \?oor Afcleeling IV (L~clitvaart) f , roor ~Afdeeling S (St;iats~iisschershavenbedi*ijf) f , \-oor Afcleeling X111 (.Peilsioeiliiitg;i~-eil) f ei1 voor Afcleeliilg SIT' (T-eisige iiitgns-en) f Hoofílsflih S is liooger geranincl f 349 '729. Voor Afdeeliilg I (Depai-teilient) is iiieer geraailicl f Afcleeling I1 (Arbeid) is f hooger geraaincl, ~~aaroilcleli f 16 l59 \-oor het Stoon~~~ezeii e11 f voor de Arbeicls- en hareii;~rbeiclsil~sl~e~'t~ie. Afcleeling ITT (TTTerliloosheicls~e~zelieriilig en Arbeiclsbeii~iclcleling) geeft een lioogere rtilliing ~~ali f , in l-ioofclzaak veroorzntilït door ~-ei.hoogiiig van cle TTTerl;loosheidsverzeliering niet f Afcleeling Y (Ht~ndel en Sijrrerlieicl) is f hooger gerat~mcl,.\~-t~arrail f T-oor den ctrooiraad en het bilreau van den iníli~strieelen eigendoiii en t I-oor rerige hnndels- ei1 nij~-ei~lieiclsbelai~geil. hli~itler is geraanid oor cle IIIrle Afcleeling arbeiders^-eïzekering) f Tegenol-er erl li oogde ran~iilgen o voor cle Inrralirliteitsn.et ncl f en de Lirincl- en Tuii1bou.i~-onge~allenn-et l922 nel f , staat eene lagere raiiiiilg van f ltoor de uclercloms~~~et TToor cle Ziekten-et is f 4000 uitgetrolïlien. Afdeelii~g TTI (TTollïsgezoilcll~eicl) is f lager geraanld. Tegeilorer lioogere raillingen o. a. voor cle Tuberculosebestrijding, ziiigeliiigei~besclier~iii~~g en 1cii1der.x-eoin trid f , cle verschillencle iilstellingen in het belang van cle vollisgezondheid acl f , en cle Driilk~atervoorzieni11g ad f , staan lagere raiilingen oor cle Vleescl-ikeurings~~-et ad f , de Volksliiiis~restiii (TTToiiiilg~~-et) ad f ei1 cle verige iiitgntteii betreffende cle TTollrsgezonclleicl acl f l Hoof~f~tltli X'I is lzooge~ geraailicl f Meer is uitgetroklcen voor Iiostlen vali het De13arteinent f , 1~00~ Curaqao f , gevolg van u-ijziging der troepenforiliatie ei1 andere n~aatregeleli terzalie van cle illilitaire bezetting. De raming \-oor Siirinnme is f lager, waartegen~~-er voor verige uitgaven f 7940 m e e is ~ iiitgetrolilceil. Inkomsten. vereenlïon~stig liet yoor l-iet eerst, teil aaiizieil van den clienst 1928, annvaarcle stelsel zijn de claarx-cor in aanii~eïlring lioil~ende middelen, n-elke niet volgens lïoliiereii ~vorcleii gelieveil, geraaincl naai de opbrengst T-er 1928, resiiieerclercl lilet 12/7 wil liet accres, dat T-olgeiis de ii~iclcleleiistateil iii cle eerste zel7en l~laanclen \-ai is oat~-angen en ~7eri1iiilclercl met 1217 va11 l-iei dkcres T-er die ze\-en inaanclen. Bij enliele il~idcleleil, \vaar tijzondere oi~lsta-iicligliele de opbreilgst tijclelijlc oi~eveiireclig hebben cloen stijgen, is op dit SJ-steen1 eeilige corsectie toegepast, in rlen eili een T-erlagiiig T-a11 I-iet ~niilin~sbedrn~ n7aartoe liet systeeiii zoii leiden, met iianie bij de registratierecl-iten en de siiccessierec.l-itleil. Ter toelichting van enlcele railiii~gen lian nog bet volgencle worcleil opgenlerlit. De verlagiiig Iran liet tarief der Inkoilisteubelasting, ingevolge de Wet van 15 Maart 1928 (Sfacctsblcic7 11". 62), is voor het eerst op de l-ieffiilg van het clienstjaar 1928/29 volleclig toegspnst, in verband 11-aarinecle de iiettlo-raming ~roor 1929 is gesteld op f Gezien de thans be1;encle uitl~oiiisten ran dat belastingjaar, R-oi.clt rlit miclclel -\ioor 1930 geririaincl als volgt :

Bondsrepubliek Duitsland

Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting op het gebied van belastingen van het inkomen en van het

Nadere informatie

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Nieuw Zeeland Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuwzeeland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

PJ 2013/1: Premieafdracht aan verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds op grond van niet als cao kwalificerend protocol gedurende de periode tuss...

PJ 2013/1: Premieafdracht aan verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds op grond van niet als cao kwalificerend protocol gedurende de periode tuss... PJ 2013/1: Premieafdracht aan verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds op grond van niet als cao kwalificerend protocol gedurende de periode tuss... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

Vel 72. 259 Tweede Kamer.

Vel 72. 259 Tweede Kamer. Vel 72. 259 Tweede Kamer. È9BT* ZITTING. 2 DECEMBER. Mededeeling van ingekomen Hukken. De Voorxltter deelt mede dat srf n ingekomen : 29 ste ZITTING. ZITTING VAN VRIJDAG 2 DECEMBER. (GEOPEND TEN 11 LBE.)

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Vel 7 23 Tweede Kamer

Vel 7 23 Tweede Kamer Vel 7 23 Tweede Kamer Ingekomen stukken 3 DE VERGADERING VERGADERING VAN DONDERDAG 12 AUGUSTUS 1948 (Bijeenroepingsuur 1 namiddag) Ingekomen stukken. Toespraak van de tijdelijke Voorzitter. Regeringsverklaring

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 26 015 Privatisering van het ABP Nr. 2 RAPPORT Inhoud Blz. Blz. Samenvatting 5 1 Inleiding 7 2 Voorgeschiedenis 8 2.1 Ontstaan financieringsachterstand

Nadere informatie

CMR Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg

CMR Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg CMR Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg In Stichting vervoeradres, opgericht in 1946, werken samen: EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 15 november 2000 nummer 689 en opgenomen in een

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

Fiscale behandeling van oudedagsvoorzieningen: het kan beter, eerlijker, efficiënter en eenvoudiger

Fiscale behandeling van oudedagsvoorzieningen: het kan beter, eerlijker, efficiënter en eenvoudiger Fiscale behandeling van oudedagsvoorzieningen: het kan beter, eerlijker, efficiënter en eenvoudiger Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap No. 242 Kluwer Deventer 2011 ISBN 978 90 13 08729

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2.

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2. De trustbranche en de 3 de antiwitwasrichtlijn Verschillen en overeenkomsten in Wtt en Wwft in de benadering van UBO, cliënt en PEP door Mr. R-J.P. Lugard 1 1 Inleiding In juni 2008 werd mij gevraagd een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nr. 11 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 21

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013

Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013 Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten btw ADVOCATEN MANDATEN NIET-VRIJGESTELDE BELASTINGPLICHT PLAATS VAN DE DIENST

Nadere informatie

Overzicht 17-6-2015 9:59:01. Er zijn verschillen tussen documenten. Oud document: 20150219-ontwerpbesluit-toegelaten-instellingenvo

Overzicht 17-6-2015 9:59:01. Er zijn verschillen tussen documenten. Oud document: 20150219-ontwerpbesluit-toegelaten-instellingenvo Overzicht 17-6-2015 9:59:01 Er zijn verschillen tussen documenten. Nieuw document: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 144 pagina's (1.18 MB) 17-6-2015 9:57:32 Gebruikt voor de weergave van

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr.

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Uit de armoede werken

Uit de armoede werken Uit de armoede werken Uit de armoede werken Omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede Stella Hoff Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september 2010 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld

Nadere informatie

Klachten over politie en justitie

Klachten over politie en justitie Advocaat te s-gravenhage Prof. mr. M. Wladimiroff Klachten over politie en justitie T5 Adv. Pr. februari 1987 4.4. 4.8. 4.2. 4.3. 4.5. 4.6. 4.7. 4.. 4. Beklag over het niet (verder) vervolgen De gevraagde

Nadere informatie

Indachtig de behoefte te waarborgen dat de zakelijke rechten op dit materieel wereldwijd worden erkend en beschermd,

Indachtig de behoefte te waarborgen dat de zakelijke rechten op dit materieel wereldwijd worden erkend en beschermd, Verdrag inzake internationale zakelijke rechten op mobiel materieel De Partijen bij dit Verdrag, Zich bewust van de behoefte mobiel materieel met een hoge waarde of van bijzonder economisch belang te verwerven

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie