N ei: C-' u2 4 0, gat CD. e+ Cd. P3. g w CS Q,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "N ei: C-' u2 4 0, gat CD. e+ Cd. P3. g w CS Q,"

Transcriptie

1 N ei: P C-' u2 4 0, gat CD s e+ Cd. P3 g w co CS Q,

2 Het o\-erscliot op clen gezoonen clienst \vercl in de vorige Nota gestelcl op f ,90\ waarbij inttusschen reeds toen werd verlilelcl, dat clit cijfer niet volleclig was, vermits nog voor een tweetal te vern-aclitei~ oiit~-angst ei^, tot een totaalbeclrag x7an rond f 12,s inillioen, geen definitief cijfer kon worden vastgestelcl. Tl-itins blijlit een overschot aanwezig van f ,96. Dit g~instig verschil is toe te schrijven zoowel aan eene wijziging in de cijfers der uitgaveil als iiz clie cler ontv:ingsten. Ten vorigen jare wercl voor cle uitgaven pan dei1 gewonen dienst een voorloopig totaalcijfer ggiloei-ilcl van f ,24? Dit totaal is tlialis nacler vastgestelcl op f ,21, gevende eene veri~incleriilg van f ,035. De opbrengst der gewone miclclelen vertoont, in vergelij king?net l-iet bedrag, t'en vorigen jare als voorloopige uitkomst vermeld, eene stijging van l ,02. Hierbij zij het ~iolgencle aangeteekencl. De gewone ~siicldelen werden ten vorigen jare opgenomen met een totaal-cijfer van f ,15, onder tvelk bedrag abusie- I-elijli eene buitengewone ontvai~gst n-as begrepen acl f op clen post,,terugbetaling van voorscl-iotten". Ten vorigen jare hacl derl-ialve aan opbrengst van gen-one middelen s7erl-i-ielcl 111oeten TT-oïclen f ,15 tegen thans f ,17. Het g~instig versel-iil bedraagt clerhalve feitelijli f ,S -t f of f ,02. Als voornaamste ontvangsten kunnen genoeiz~cl n-orclen : in cle eerste pltlnts de beide ten vorigen jare niet definitief belcencle posten wegens rente vnn kapitalen, verstrelit aan het Staatsbedrijf cler P. T. en T., zooinede de winst van dit bedrijf, ver~~olgens cle ii~eerclere opbrengst cleï Inlionzsteribelasting, en liet'geen meer s~~ercl ontvangen n-egens rente van ~ngevolge de \Woningwet verleende voorscliotten, wegeris bijclragen van gemeenten in cle kosten VR~I Rijlis H. B. Scholen, n-egens l-iet aandeel van Neclei.lnnc1sch-Iiiclië in den vlootbouw, wegens pensioensbijdragen en teruggaaf TTan Ewacle posten. Dienst De voorloopige gegevens leveren cle rolgencle iritlioinst op : I Totaal. 1) Buitengewooii. 1) Gewone dienst. Uitgaven ntvaiigsten..... Tekol-t verschot f , , , ,177 f ,41 f ,12 f ,53 Het voor het jaar 1928 op clen gewonen clienst becijferd overschot bedraagt, blijkens vorenstaand overzicht, f 53, ,53. Aanstonds zij hierbij aangeteeliencl, clat voor zooveel de uitgaven betreft, hierbij de met l Januari 1929 in werliing getreden Cainptabiliteitsx~ret (Stnafs blnc7 1927, no. 259) vali grooten invloed is geweest. Het blijven van de uitgaven beneden het aanvankelijk bij de begrooting toegestaiie bedrag, is voor een groot deel het ge~rolg van l-iet, bij art. 100 van evengenoemcle wet, vervallen verlilaren van cie niet van 10 Februari 1844 (StnntsbZnd no. 6). Laatstgenoemde wet bepaalde, ciat,,uitgaven wegens werken of le~erantiën, bedongen bij contracten, aangegaan in het dienst jaar over 1set.cvells de nooclige gelden voor ciezelve op de Staatsbegrooting zijn toegestaan, ten laste cler begrooting van dat diensüjaar (~vorclen) verevend, al zijn clezelve in het eerstvolgend jaar leverd", eeiz en ander mits cleze vorcleringen vóór den 3lsten ctober van het jaar waarin zij ontstaan, zijn ingeleverd. Uit de vervallenverlilaring van cleze wet volgt, dat de uit dezen hoofde te doene betalingen, ~velke onder de vroegere wet.geving nog ten laste van den clienst 1928 zouden zijn gekomen, sedert de inm~erliingtrediilg van cle Comptabiliteits-vvet met 1 Januari 1929, uit het ciienstjaar 1929 gekweten moeten worden. De als 1) In deze lrolon~rnen 7ijn oilder de iiitgnren niet meegerel,cdi de gelden. besteed tot aflo,- sing. met gedeeltelijlre conversie. lnn een t\?-eetal G pct. leeningen, noch onder dc o:itvnngsten de N. 'Cr. $1.-iiitlieering. ~+ellie tot die :tflossing gedeelteiijli in staat stelde.

3 gevolg hierrail op 1928 onbesteed gebleven soi~iinen zullen derl-ialve clei1 clienst 1929 bezs~aren. Blijlíens de aans~an1;elijk begestane begrootingeil n-erd aan gess-one uitgaven geraamd f , terwijl oncler de geraaiade inic?delen ecu bedrag ad f ,21 als gels-one ontvangsten n-ercl riangeii~erkt. h~inv~inlielijlc wercl dus een overscl-iot ver~~acl-it van f ,21, l~et~s~elli- be'stemd was voor aanvulling van de, op cle St aatsbegrooting uitgetrolilien bedragen t'ot de som der vaste bijdrage van den Staat aan l-iet Pensioenfoi-icls, als bedoelcl in art. 168u der Pensioens~~et, zullis in verbaiid met de aanvankelijke ineening, dat de ss~ijzigii-ig 01) dit punt in cle Pensioenwet aan te brengen, nog met l Juli 1928 in werliiilg zou tredeil. Het tl-ians becijfercl overschot geeft dus, in vergelij king n-iet het c~nt~v~i~7ielij7i geraailide, een gunstiger uitlioil~st van f ,32. i-iclerstaancl staatje geeft een overzicht van de tl-ians in de begroeting verilielcle cijfers : 1928, GeL~olte diellst. Aanvankelglc toegestaan. Voorloopig resultaat. Verscllil ei1 oorzaak. Uitgaven.. ntvangsten. verschot.. f ,- f ,24 l : ,77 f 2 'Led712,21 I f ,53 I f ,76 gebleven beneden cle raming ,56 hoogere opbreilgst dan de ramiilg. f SS9,32 yzutstiyer ui~komst dan aanvankelijk vermacli t. Blijlieiis den stciat, vermeldende de raming en cle voorloopige opbrengst van 's Rijks iaiclclelen en inlioi-iisten os7er het dienstjaar 1928, gevoegd bij l-iet ontss-erp-wet op de i-iliclclelen voor 1930 (Stuk li0. 4) bracliten de nlicldelen, behoorencle tot de groep A-F, f ,5l nieer op clan cle rui~ling. &!eer ss-erd verliregeil uit cle personeele belasting f , uit de veril~ogeiisbelastirig f , uit de rechten op de" iuvoer f , uit l-iet statistielirecht f , ~iit clen geslaclitaccijns f , uit den bieraccijns f , uit dei1 suikeraccijns f , uit clen talsalinecijns f , uit cle belasting op gouden en zilveren werken f , uit cle registratierecl-iten f , uit de inliomsten van de gewone domeinen f , uit de iiiliomsten van da groote syegeii f en uit cle inlionlsteu val1 vaarten, veren en liavens f Daareiltegen bleven bij de railiing teil achter: de grondbelastii-ig n-iet f , cle inbomstenbelasti~-ig inet f , cle dividend- ei1 tantièmebelasting il-iet f , cle zoutaccijns met f , cle zegelrechten met f , de successierechten niet f en cle loodsgelden iiiet f De niet tot voïengenoemcle groep beliooileilcle iiiicldelen overtroffen, voor zooveel den gemionen dienst betreft, cle raming iiiet f ,05. MBér TT-ercl o. a. verliregeil uit het aandeel van den Staat in de m-insten der Neclerlai~clscl.ie Bai-ili , uit rente van voorschotten ingevolge art. 38 cler TTToningwet f , uit bijdragen vaiz het peraoiieel, ressorteerende oncler het Departement van iiclerwijs, Kunsten en TTTeteiischappen, voor eigen pensioen en voor 1veclun7en en sveezenpensioen f (miaaronder ~uiiii f V0 aan achterstai~d van T-orige jaren), uit de svinstuitkeering van de Staatsiiiijneu in Limburg f , uit de minst vai-i het Staatsbedrijf der P. T. en T. f Daarentegen bleven beneden cle raillilig o. nl. de rente van Iiasvoorscl-iottei-i aan Nederlanciscl-~-ost-Indië met f , de teruggaaf wegens het aandeel der ten behoeve van l-iet Leeningfoncls 1914 geheven opcenten in de kwade posten op de directe belastingeil met f , en de bijdragen in de lroaten van aanleg en onderliorici van lanctswerken met f Zooals hierboven reed's tot uiting k-csiai~l, blevei-i de gewone uitgaven beneden cle oorspronlielijk toegestane bedragen met f ,76.

4 4 Dit blijkt uit onderstaancl overzicht : verschrijding. Minder ui tg.egeven. I I I11 IV v VA V1 T~II A V11 B VIII IX X X1 XII Blijft min.der uitgegeven, Ten aanzien van deze afwijkingen kan, naast hetgeen hiervóór over den invloed van de inwerkingtreding van de Comptabiliteitswet op 1 Januari 1929 werd gezegd, het volgende worden medegedeeld. De in het overzicht voorkomende cverschrijdingen zijn aan de volgende oorzaken toe te schrijven : Hoofdstuk V voornamelijk wegens hoogere kosten voor schadeloosstellingen en uitkeeringen aan provinciën en gemeenten inzake het mijnrecht en pensioenen. Daarentegen i's minder uitgegeven voor tralitementen, toelagen, bureel- en lokadbehoeften, reis- en verblijfli~osten, druk- en bindwerk, gebouwen, ondersteuning van armlastige Nederlanders in het buitenland, subsidiën in de lrosten van werkverschaffing en steunverleening en uitgaven tot afwending van het gevaar waarmede ziekten den veestapel bedreigen. Hoofdstz~k X in hoofdzaak wegens bijdragen aan werkloozenkassen. Minder is uitgegeven voor traktementen, toelagen en wachtgelden, uitgaven voortvloeiende uit de uderdomswet 1919, keuringsdiensten en bevordering vali woningbouw. De minder uitgegeven bedragen op de overige hoofdstukken vinden in het volgende eene toelichting : Hoofclstztk I wegens vrijwilligen af stand door Rare Majesteiten de IConingin en de Koningin-Weciuwe, alsmede Hare Koninlilij ke Hoogheid Prinses Juliana van een deel va,n Haar inkoinen. Hoofdstzh TI voornamelijk wegens mindere uitgaven voor brireaukosten, voor traktementen en pensioenuitgaven, waartegenover meer is uitgegeven voor wachtgelden. Hoofclstuk III in hoofdzaak wegens mindere uitgaven voor traktementen en toelagen, bureel- en lokaalbehoeften, druk- en bindwerk, reis- en verblijfkosten, waartegenover meer is uitgegeven voor gebouwen en voor kosten van een plaats gevonden hebbende conferentie. Hoofdstz~k IV grootendeels wegens minder uitgegeven voor tra,ktementen en toelagen, bureel- en lolraalbehoeften, druk- en

5 Liadn.erli, reis- en verblijfl<osten, subsidiën, gebous~en, polit'ietroepen, groiiclstoffeil voor den gevangenisarbeid en pensioenen. Hoofdstul; VA wegens illincler uitgegeven voor traktementelih ei1 toelageii, beurzen, bureel- en loliaalbelioeften, druli- en bindwerk, reis- en verblijfliosten, gebou~veu, subsidi6n, pensioenen en wachtgelden. Hoofdstuk VI voornaillelijk n-egens il~incler uitgegeven voor materialen, aanbouw van schepen en vaartuigen, artillerie- en torpedoinaterieel, branclstoff en, magazijnen, gebou~ven, werkplaatsen, dokken, voeclii~g, loocls~~ezen, pensioenen en onvoorziene uitgaven. Daartegenover is il~eer uitgegeven voor traktementen, toelagen e11 gratificatiën. Hoof clstuk VIIA in hoofclzaali wegens i1iincler uitgegeven 17001' vlottende scl-iulcl en het niet besteclen der beschikbare gelden voor inkoop van obligatiën der leening 1923C. Daarentegen is meer uitgegeven voor rentevergoeding over zich in 's Rijlis lias bevinclende en ter voorzieiiing in liasbel-ioeften gebezigde gelden, Hoof clst li VIIB in hoof clzaali wegens nlincler uitgegeven voor verlies van liet St aatsil~ui~t bedrijf, peilsioenen, uitgaven voor het kweelierserediet, vergoeding wegens afschaffing van portvrijdonlmen ei1 aaiilioop van gronden, gebousr-en en vaartuigen. Daarentegeil is nieer uitgegeven voor traktementen van vast en tijclelijli personeel, toelagen, vergoeclingen en materieele uitgaven. Hoofdstzck VIII voornanielijk \Tegens iliincler uitgegeven voor tralitei~ienten ei1 toelageii, ss7achtgeldenl uoecliilg, lileeding en uitrusting, artillerie- en genieil~aterieel, materieel voor den verbinclingsclienst, cheinisclze en pllysische strijdiniclclelen, de lucht- ~iaartafcleeling ei1 pei~sioeilen, TT-aartegeilover ii~eer is uitgegeven voor de verzorging van paarden, T~L' lcainpeeren en manoeuvres, den vrij^^-illigen lanclstorin en uitgas~en ovei: afgesloten dienst- J aren. Hoofclstz~k IX in lioofclzaali m-egen: trcilitenienten en toelagen, bureel- en lokaalbehoeft en, druk- ei1 bind~verli, reis- en verplaatsingskosten, rivieren, havens en havenn~erlien, kanalen, vaarten, wegen, veren en schipbruggen, spoor~~~egm7erken~ rentelooze voorscl-iotten voor den aanleg er1 instrinclhouding van spoorsvegen en pensioenen. Meer is daarentegen uitgegeueii voor dekliing van liet verlies op de exploitatie van cle Neclerlanclsche spoorwegen over 1927 en lzet militair vervoer, alsmede voor uitlieering aan het Zuiderzeefonds. Hoof clstzlk XI wegens mindere uitgaven voor traktementen en toelageil, bureel- en lokaalbel-ioefteii, druk- en bindwerli, reis- en verblijfkosten, bijdrage aan de gelcli~~icldeleii van Surinaine en onvoorzie~e behoeften, waartegeilover meer is uitgegeven voor uitgaven in verband inet liet aftreden van cle Goiiverneurs van Suriname en Cura~ao en het optreden van hunne opvolgers. Hoofc7stz~lî XII wegeiis liet niet teil volle besteden van het voor onvoorziene uitgaven toegestaan bedrag. verigens zullen definitieve bijzonderheden onltrent de besteding der voor het dienstjaar 1928 toegest'ane bedragen eerst Bunileil blijlien uit de daaromtrent af te leggen Staatsreliening, toegelicht in de, als gebruilielijk, daarbij te voegen Nota omtrent den afloop van het dienstjar. Gelijk gebruikelijk is, moge thans wederom volgen een, gedeeltelijli- samengevat, overzicht van de laatste 20 ja3r, met splitsing van uitgaven en ontvangsten in gewone en buitengemtone. Uit den aard der zaak is de afloop van de diensten 1914 tot en met 1924 in dit overzicl-it opgenomen met de cijfers, gelijk die zijn na uitschakeling van de crisisontvangsten en uitgaven.

6 a e g ' PI N" 3 c" we -v u H 2.g i2 cl, CD CD "t u 8 3- B C 2-. P : CD- : "" eig :. k " I N 5 k -PS 34 2.g ul cl, CD CD B Y 3 B * 3 2. ei w : r K : E. F : CD ' N : CD n i 2 2.: I w CD c33 F g )--r Cf z: Y e% c "dz: N g:: q $ UQ (D I' ;D s k %- ei "2 "P" %-a g 2- " 'e Y IJ' =+-CD A aq g, 3 UQ 0 CD =t; ei B g!q 5$ =r C N y a: 0 g 8 t?$.. F Cr- <G eg, z g 7 v$ 2.

7 Hoofclstulï IS (Zitting 19%-1929, li". 406) (Eieuu e sluis c.a. bij Vreeswijk), miet... f Hoofcls t ui< I V en Hoof clstulï VIII (Zitting , no. 431) (Verbouwing iiiarec.lir;iusseeliazerlles), te ztilllem lilet f de gen-oile clienst van Hoofclstuk IK bij cle n-et \-ti11 31 :\lei 1929 (Stacrtsbltrd no. 281), liiet f en is i103 een n-etsomtwerp at-inlittngig tot x7erniiiiclering va11 cleli ge1volieli clielist Tain Il3oofclstulï IS (Zitting , li0. 379), n?& f Blijft x-ei~lioogiiig... f G 75s 866 Ten gevolge rriii een ei1 tiiicler daalt liet t~tiiirvezige overschot tot i-oncl f 1,4 iilillioen. Hierbij i;; x-ooihts in titiililie~liing te iie111e11, clat nog siippletoire begrootiilgeil zijli te.\s-ocliteii tot aanxiiilliiig cler salarisposteli n-elke, als gevolg \-ai1 cle tot -stniicl ge- 1ic)iiieii tec.lrmisc.lie sttltirisl-ierzieiliilg, niet toereilieiicl zrillen blijlieil. Teveiis zal cle gev-olie dienst 1929 oilgui~stig 11-orden Iseïnrloeïl doorclnt - teli gerolgc r-:\li de ii1r-r-erlïiiigtrecling cleï Coi~ipttibiliteitsn-et - dtit~ibuit betttliiigea ziille~inoeteil gescliiedeii, n-riiirr-oor ti:inx~ttiilïelijlï op cle heg)-ootiiig rtiil liet clienstjans 1928 gelcleii x~;;ireil iiitgetrolilien. Hieriiit volgt, cltit oil-itlseilt deli afloop x-;;in het cliei~stjaar 1929 nog zeer \.i-eiiiig t,e zeggen x-alt. TTelisn-nar T-ersehrijclt cle ol)bi*e~igst cler inicldeleii 01-er rle eerste zetten n~iiniicleil cle rr~iiiiiig met eeii niet oiinnilzieiilijlï beilisag, doeli de T-orei~iiiteeilgezette te ~er1.i-a(-liteli 'stijgiiig ~i111 iiitgriveil zal, n;lni. het zich laat aanzieil, liet uit dien hoofde rerliregeii guiistoige resiiltnat voor een deel te niet cloeii. Iiitusscheli :nag xx-el ;ll.; 11-aarsc.liiji~li,jli TT-01-cleil nniigenomeil, clnt liet clieiistjan~- 1929, \-oor zoo~eel clea gexx-oi~en clielist betreft, liiet ecii 01-erscliot zal slriitem. 'P'hnns Ict~n n-oi~cleii orergegaail tot eene bespre1;ing van de c.ijfci*s T -;I~ bet dienstjaar Ten eincle ecii cliiiclelijk o\-erzicht te geyeii ai^ cle rai~iing der iiitgtlreii ei1 (Ier l~~iclclelen x-oor geiioeiiicl clienstjtiai. iii x-ergelijliing met de bed~at~gen, lx-elke ntiiiraillielijli voor l929 zijli toegestaan eii gertitillid, nioge n-orden T-er~s-ezel1 naar de bijlagen A en Pt clezeia '\Totn. De begrootirig xroor clen gen-onea clienst wijst aan xood:tt een biltico st;ilclo is ger;i;iiiicl T-~I~I... f 9 l Zootils Iiieroiiclei~ zal blijlieii, is dit bedrag i~ooclig als stoot- 1:iisseil ter op~i711giiîg viin een eeisl:ti~g cloor cle schntliist te lijcleii T-eiklies. Uitgaven. De gsn70ne iiitg8~en TI n-;;ireil ger~ai~icl op f plirs riiiiii f 8 iliillioen, TI-elke l~este~ncl n-a~eii x-oor íle salarisli(~z.zieliiiig en cle x-ersilelde iiit~-oering der Ziiiderzee~~-erlieil. Deze bcicle 1;iat'ste i~itgnren Iioilílei~ bij het iinclienein de^ begroeting nog liiet foi.liiee1 ~.\-oi~deii gei3aaiiicl. li?t;iar 11-erclel1 in de iliillioeneniiotn aangeli oiicligíl. te1.n-ijl cle cleliliilig aaiin-ezig was. Het eiiicl. :;cd~ng deia begiaootin;, foisiiieel f 593 iliillioeii, was cliis feitelijk 1.ecïls bij cle in(7ieniii,a f A01 imillioen.

8 p de oilcierlit~~-ige begroeting drulilien - ilttast het norinanl accres der ~iitgas-en - cle volgencle nieun-e uitgaven : f 3 inillioen restuiit-stilitrisl-ierziening (cle Zuiclerzeen-erken act een kleine f 4 iiiillioen en cle stil~irislierzienirg ad r~iini f 7 illillioen oversclirijclei1 te ztiilieu inet f 3 il-iillioen liet destijcla,,gereserveerde'' heclrag van f 8 inillioei~) ; f 2 n~illioen restant-leerplicl~tl-ierst el ; S 34 iliillioen expiratie cler wet -\.au 30 Juli 1924 (Stnntsblaci ad. 319) in zake cle leerlingeilschaal bij liet lager onderwijs, en f l inillioeil I-erl-iooging van de12 dienst cler St~iatssch~ild, o. : t. xvegens stijging rttn den rentestancl. intrent de verhoogingeil of verlagingen van ieder Hoofdstiik ;ifzoilclerlijli- waarbij linn ~vorclen opgeiuerlrt clat, ten gevolge.\-tin cle sc~lt~risl-ierzieniiig, het eindcijfer van elk der l-ioofclstukkeri liooger is cltin liet a;inr7;1alielijli gerttaincl beclrag voor lizoge overigens liet volgende worden meclegedeeld. Hooftist~~li II is f hooger geraaincl. Meer is uitgeti.olil<en f oor de Stateil-Generaal, t. m-. f 9722.i-oor cle Tn-eecle ICanier en f 4570 voor overige uitgas-en, wa:ìrtegeizorer \-oor cle Eerste ICniner de raming f 2269 lager is gestelcl. TTercler is meer geraaincl: f \.oor clen Naad van State, f roor cle Algeineeae Relienliamer enkf 3248 voor liet Kabinet cler Iioningin. De hoogere raming van Hoofl7stzik I11 acl f is als volgt te verklaren. &!eer is geriitizncl T-oor Afcleeling I (Departeinent) f en voor Afcleeling I1 (Biiit enlanclsche zenclingen en cons~ilat en) f , n-atirrttn f xroor de gezailtscl~appen en f 8710 aroor de coils~ilaten. Mincler is uitgetrokken s700r Afcleeling IV (Algeineeiie internationale sanlenwerl<ing) f: I-oornanlelijlr wegens lagere raming van het anncleel van Neclerlai~cl in de kosten van den Voll<enbond. De hoogere rail~iag van Ho~fd~t~lli IT7 tot een bedrag van f kali als volgt m~orclen toegelicht : Meer is geranixcl voor Afdeeliilg I (Departement) f , voor Afcleeliilz II (Eiirgerlijlce Ileclitspraak) f , voor Afcleeling IV (Centrale 12t1acl van Beroep en Rnclen van Beroep ()) f Ingevoegd is eene iiieum-e Afdeeling V (Raclen van 33eroep I). B.), n-ntirraii cle uitgaveil 17oorheeii ten laste van Inei Departeineilt vali Fii-ianciën 11-erclen gebracl-it, clocl-i welke tl-ians. ingevolge cle wet van 7 Februari 1029 (b'tnntsblncl no. 38) ten lttste van het I>eparteixent vari J~istitie kol~len, f ; vercler is meer geraanlcl xtoor Afcleeling V1 (Zalien van algemeen justitieelen aarcl) f 6500, oor Afdeeling T'II (Politie) f , voor. Afcleeliilg PI11 (Gel-angellissen en Xijlcswerlrinrichtingeil) f , voor Afcleeling S (Tlitvoering der Ps~cliopatliens~~etten), 11-aarvan de uitgaven im 1929 (tot een bedrag van f ) ten lttate van de Afcleeling Reclasseering werden gebracl-it f l61 459, voor Afcleeling SI11 (Georganiseerd overleg voor Rbijkspersoneel eil Centraal Bureau va11 voorbereicling voor amnbtenarenzaken) f 6235, Tioor Afdeeling SITT (Vitvoering der wet op llet Levensverzelieringsbedrijf) f 9181 en voor Afcleeliilg XTT (Pensioensuitgaver-i) f iliilcler is gemaincl voor : Afcleeling I11 (Militaire Reclitspraalr) f 6375, Afcleeling IX (Rijlistiicht- e11 pvoeclings~17ezen) f , Afdeeling SI (Reclasseering) f (deze vermindering is echter in het v-ezel1 cler znnl.; eene verliooging ad f , oindat een beclrng groot f in 1929 oncter de Reclasseering was begrepen, 11-anr~an cle correspondeerei~de uitgaven TI in cl:. nieut5-e nfcleeling Uitroering cler Psychoyathenn-etten zijn opgenomen) en ten alotte PT Afcleeling Sm (verige uitgaven) f De stijgiilg ~-zrin Hoof~7~f~ili T7 niet f lioint voor een beclrag vcin f 452, 145 voor relieniilg s7;iin Afcleeling I1 (Binnenlandscl~ Bestiiiir), op sx-elke a cleeliiig ineer is geraamd : o. a. voor de gemeentebestiiren f voo~nainelijl.; als gevolg vali de

9 invoering ~~111 liet ~~tslsooiisli~t~t~~eiisiels~l ili cle l?eroiliiiigsboek- Iioucliilg; oor o\-t.uige riitga~eii f l m.egeiis uitliecriug aan cle proviiicie Liillburg ingevolge art. 8, 3de licl, der n-et van 29 L)eceiiibel 1928 (Sfncifsb7ntl li0. 524). Tercler cleelt Afcleeliil; IS (L~ii~clboun-) in de stijgiilg iriet een beclrtig vnii f 819 "36. p deze af-cleeliiig is lileer geraiiilicl : o. a. voor ijiiiidbou~vonclei.n-ijs , ~ioor Alilierboii\.ii, tuinbousv, veettselt, pluiiilveeteelt, bijenteelt f , voor dei1 Ylantenzielïteilliuilcligeii clieiist f , voor de PL~iil~-erliaveli11gsm-et I , s-ooi tie Pt~tircleiln-et f 16 $100, T-oor cle Jiiclitn-et f , -\-oois Rosvliboir-\v f , \-oor TTersliigeil en st;itistielc t , n-tii~rtegei-io~ei. een bcclr;i; -\-;in -I' iliiilcler is uitgetrolilieil voor clen TTee~irtseiiijli~ilicli~en diei~st. 'IVtit cle overige rifcleelingen betiseft is voor Xfdeeliug I (Ijeparte..meiit) f ineer ger~aiiicl, etteneeiis is ilieer uitgetrolilïen: 17001' Afcleeliii; 111 (Sttitistieli) f , oor Afdeeliilg IV (Xr;iiiliziiinigeii~~ezeii) f , roor Xfcleeliilg V1 (TTTerliversc.li;iffing en steriiiverleeriiiig) f 2636 ei1 voor Sfdeelii?g S (Vissc,hel*ijem) f nc~seiitegeil is iiliilder gertiaiilcl f l \-oor Afcleeling V (Ariiiii-ezen) en fl l(? '708 T-oor Afcleeliii; VII (Nec7e1~1n)~c7sclzc Stctcitscoìsr~nlzt, Ha?rtlcli~rg-(:,L clels Staten-Geileraal ei1 Xtaatsbltrd). Ile s-e~l-ioogiiig \-;\i1 Hootrlstt~h I7I bed~iiitgt in totii;il f Afcleeling I (Dep;trteiiieiit) is f lloogei. ger;icriii?cl. Jle totale T-ei'l-ioogimg ~-nii Xfcleeliiig 111 (TToorbereidencl l-iooget. en i~iiclclelba;il, oildei.n.i,js) be(lis;\iigt -f Siettemiii bevat c!e~e ;ifdeeliiig eeize 1ioogei.e i';iiliillg T-001' (Ie (;J-iiliilisiti iicl f en r-i' cle EItriii~lel~svI~ole~l ;\c1 f , ~\-;i;ii'tegeliot-a. iniiiclel- is iiitgeti~ol;liei~ s-ooi* cle Hloo2ei.e briia;ei.sc.lioleii en 1ycae;i f 3040 ei ' cle overige uit;;i~-en f A-fcleeliiig IT (I;ij~-e~lieiclsoiicler~s-ijs) vi~ci;~gt f 516 S00 meer. Tegeno~-er lioogere rniiiiiigen oor clen Algeiiieeaeii dienst ad f , het tee1;ei-i- ei1 liiinsti?ijrerl-ieidso11c1er~~~ijs ad f , het lliclclelbnar tec.lii~isvh en Textielo11cler~~-ijs ad f 18000, liet Zee-\.tiiii*t#-, T-issvlierij- ei1 svliippe~~-alïo~~cler~~-ijs nd f , het Tncliistrie-, l-iuishoilcl- ei1 lt1iic1bou~~-l-iiiislioiicloiic1er~~ijs ncl f ei1 liet A%lilb;riclitsc)iicle~*~rijs nc1 f , staat eene lagere i.tamiag oor de overige iiitgnreii l~etreffeiicle l-iet Yij~~erheiclsoiicier~~~ijs ad f Afcleeliiig TT ( TJager oizdei-n-ijs) geeft eeiie T-erl-ioogcle raiiiing niet f Deze T-ei~1ioo;iiìg is voor f het gevolg 77an l-iet lierstel ~-aii het 7cle leerplicl-itj;~ar ea voor f oaii cle \.r-ecleriiiroei'ii~g x-iri11 cle 1eei~liii~eiiscli;i;nl cler,,teel-inische" he~*zieiiit-ig. Meei. n-orclt ge~raa;cl T-oor cle ol3leicliilg T-an ondervrijze~s ei1 onrlert~ijzeresse1i f , uoor het penbaar gewoon en iiitgebreicl lager oi~clerwijs f , voor liet Bijzonder ge~vooii ei1 uitgebreicl lager oiidern-ijs f , voor liet?-l hiiiteage~vooii 1;xger onde~n-ijs f ei1 voor de overige uitgarven l~etreffende l-iet ltriger onclern-ijs Afcleeliiig TTI (vel~ige iiitgtireu betl.effeiicle liet onderwijs) prangt f iiieer. Afeleeling V11 (Iiunsteil ei1 TTTeteiisc.h:ilipei?) geeft eene lioogeïe ~nilliilg uni1 f Hooger gera~liid zij11 o. a. het Archiefn-ezel1 f , cle ~foiii~i-iieiite~izorg f , liet Bibliotl-ieel<n-ezen f , de Rijl~sii~~stelliage van ~vete-iiscliap ei1 liunst f , 11-aartegenover o de overige iiitgaveii f ~ger zij11 geraailid. TJager is geraniiicl Xfcleeling I1 (Hooger onclern~ijs) f Tegenover lioogere rniiiingeii T-oor cle Rijlïsuniversit,eit te Utrec.lit tricl f ei1 de Tcc.hiiische Hoogeschool aci f stia:?ii li?gel'e rtriiningeii T-oor cle Rijliçriiiiversiteit te Leiden van f ei1 clie te Groiiingeii ~7a11 f Voor Hooftistnlì T711A is f m é é ge~a~iiid. ~ Voor rente -\.i711 c7e gevestigde schiilcl is f liliiicler noodig, eenerzijds teil qevolgc T-~I~I vooi.tpezetlte ailiortisatie ei1 liet vervalleii van dei1 i*entelmst vooi. cie in 1929 afgeloste leeniiig 1923 C, ntnartegenmei. 'stnnt cle olinen~j~ip ~7211 ~7olleclige reiiteter~liijiieii TTP cle 4 prt. e11 4,4 prt.!eeniligeil TToor nii~ort~isatie is f méé~ i-iit~et~nlilren ~~-eqe~is ~-onl-tgaancle nl-nortisatie

10 t-!,!?q$? " g& gr "Q": * m CD A &U4 Ci; y,? C D ' w%sg~ *FQZ,w 0 2 ct: p $2. +-&.d E?;. 0%"" r z? 4 g; HCD rcd m "0 3 CD U0.%s= Z,$ $ gk&s m 22 &$!Q% Q3 % g: 2 P m u ; e 5 g 3 m En Q; c,.-'m 22 *CD z 'q r Q? IQ B g5gs a0 C7J y i::m $;' m 5 " 9 g F. 4 Ct CD u0 1; 4 o s Y Ci z. F c. CD"" s g E- CD u4 ct w H WH tt;: i%? g"% FE- 5 z. zg"&g.': E a- (D ++G g3:g- 9 % (D CD g z w tt;:-$lo Ct 03m y4 uq 3 rq,p E,& HEF% g A - %,-g&$ 0,.b$? Ui+P,PU0 $ P o p,. CD -F+ +G H glqhfr EL -r+ W t j E 53 CD w. go 4 U " 9 g Q Qo"3 $ %Z9 m 0 agt:c rl $ 4 E *y 'D P o - D P m o Q- fl... w 0 E

11 waa~door roorshai~cls - tot en i11et liet jaar een bedrag van f 8,8 inillioen op clen gem-onen dienst s~ordt ~~itgetrolilierz voor den afsl~iitdijk. TTercler is ilieer gertttiilid T-oor Afcleeling SV (Iiijlispostspaarkanli) f , temijl 712 indo. is uitgetrolrlïeii \?oor Afcleeling IV (L~clitvaart) f , roor ~Afdeeling S (St;iats~iisschershavenbedi*ijf) f , \-oor Afcleeling X111 (.Peilsioeiliiitg;i~-eil) f ei1 voor Afcleeliilg SIT' (T-eisige iiitgns-en) f Hoofílsflih S is liooger geranincl f 349 '729. Voor Afdeeliilg I (Depai-teilient) is iiieer geraailicl f Afcleeling I1 (Arbeid) is f hooger geraaincl, ~~aaroilcleli f 16 l59 \-oor het Stoon~~~ezeii e11 f voor de Arbeicls- en hareii;~rbeiclsil~sl~e~'t~ie. Afcleeling ITT (TTTerliloosheicls~e~zelieriilig en Arbeiclsbeii~iclcleling) geeft een lioogere rtilliing ~~ali f , in l-ioofclzaak veroorzntilït door ~-ei.hoogiiig van cle TTTerl;loosheidsverzeliering niet f Afcleeling Y (Ht~ndel en Sijrrerlieicl) is f hooger gerat~mcl,.\~-t~arrail f T-oor den ctrooiraad en het bilreau van den iníli~strieelen eigendoiii en t I-oor rerige hnndels- ei1 nij~-ei~lieiclsbelai~geil. hli~itler is geraanid oor cle IIIrle Afcleeling arbeiders^-eïzekering) f Tegenol-er erl li oogde ran~iilgen o voor cle Inrralirliteitsn.et ncl f en de Lirincl- en Tuii1bou.i~-onge~allenn-et l922 nel f , staat eene lagere raiiiiilg van f ltoor de uclercloms~~~et TToor cle Ziekten-et is f 4000 uitgetrolïlien. Afdeelii~g TTI (TTollïsgezoilcll~eicl) is f lager geraanld. Tegeilorer lioogere raillingen o. a. voor cle Tuberculosebestrijding, ziiigeliiigei~besclier~iii~~g en 1cii1der.x-eoin trid f , cle verschillencle iilstellingen in het belang van cle vollisgezondheid acl f , en cle Driilk~atervoorzieni11g ad f , staan lagere raiilingen oor cle Vleescl-ikeurings~~-et ad f , de Volksliiiis~restiii (TTToiiiilg~~-et) ad f ei1 cle verige iiitgntteii betreffende cle TTollrsgezonclleicl acl f l Hoof~f~tltli X'I is lzooge~ geraailicl f Meer is uitgetroklcen voor Iiostlen vali het De13arteinent f , 1~00~ Curaqao f , gevolg van u-ijziging der troepenforiliatie ei1 andere n~aatregeleli terzalie van cle illilitaire bezetting. De raming \-oor Siirinnme is f lager, waartegen~~-er voor verige uitgaven f 7940 m e e is ~ iiitgetrolilceil. Inkomsten. vereenlïon~stig liet yoor l-iet eerst, teil aaiizieil van den clienst 1928, annvaarcle stelsel zijn de claarx-cor in aanii~eïlring lioil~ende middelen, n-elke niet volgens lïoliiereii ~vorcleii gelieveil, geraaincl naai de opbrengst T-er 1928, resiiieerclercl lilet 12/7 wil liet accres, dat T-olgeiis de ii~iclcleleiistateil iii cle eerste zel7en l~laanclen \-ai is oat~-angen en ~7eri1iiilclercl met 1217 va11 l-iei dkcres T-er die ze\-en inaanclen. Bij enliele il~idcleleil, \vaar tijzondere oi~lsta-iicligliele de opbreilgst tijclelijlc oi~eveiireclig hebben cloen stijgen, is op dit SJ-steen1 eeilige corsectie toegepast, in rlen eili een T-erlagiiig T-a11 I-iet ~niilin~sbedrn~ n7aartoe liet systeeiii zoii leiden, met iianie bij de registratierecl-iten en de siiccessierec.l-itleil. Ter toelichting van enlcele railiii~gen lian nog bet volgencle worcleil opgenlerlit. De verlagiiig Iran liet tarief der Inkoilisteubelasting, ingevolge de Wet van 15 Maart 1928 (Sfacctsblcic7 11". 62), is voor het eerst op de l-ieffiilg van het clienstjaar 1928/29 volleclig toegspnst, in verband 11-aarinecle de iiettlo-raming ~roor 1929 is gesteld op f Gezien de thans be1;encle uitl~oiiisten ran dat belastingjaar, R-oi.clt rlit miclclel -\ioor 1930 geririaincl als volgt :

12 g SE, =+.CCD CD "Q t; " Q,$ " r "g %. UQ g CD g e UQ y CD CD 2 "j 05. C m C D " 5 g s o CD 2 t;" UQ g e2 9 a o g w UQ g B 3 r. B g?y w t; 4 UQ (D m "j m ct ct;': UQ CD "j Q, CD w G- 8 u$ ct h r w o h LQ m E o g 23 i$ ;L c, s: t;cd 3 0 u9 UQ Y CD Y 2 w. m C UP Y r P w Y e?"j ct D G P T ct;': m "j N a ct K' g B F;; Pi U 03 "t: ri Q CT Q P acp N ;r;; c C: 0 "t: rc 2 03 c) N N m m % Ql CDLC rt, 'i cdf3 t.34 " D a b C3 e: F: 03 't: F e: U F Eu m C3 3?l- 'a 3 't: Ql s 3. m % a C" co E'?l- pr. w 5 N ct;': Iis e e. F - G 3 g- D a o CD 'd 'd Y o 0 f ug ct-

13 Ile opbreilgst T-er 1928 en in cle eerste zeven i~iaaiiden van ;1teii, lioen-el bij deze heffing 0111 cle box- en^-eri~ielcle reden het in 't ;;ilgeiiieen gel-olgde s'-steelil liiet geheel kan srordeiz toegepast, x700r 1930 een railiiilg toe T-an f T-erigeils nzoge \-oor cle r-erscliilleii tusselien de rrimingeil voor l929 en 1930 naar de Ilieracl-iter op~enoniea bijlage 11-orclen \Term-ezen. De 1cnpitti;;ilcliel-ist n-ijst T-ooi een totaal in uitgaven aan \-?in... f ei1 in ontr;~lzgsten rail f zooclìtt liet nttdselig siilclo becli.:iìigt... i GS TToor 1029 is geraailicl : Uitga~eil... f l iitr;~~i;steii Sacleelig salclo f Ter toelichting v;~il de roornaamste rersehillen kan liet narolgende n-orden ilieclegecleelcl. TToor 1929 is op Hoofclstuk VIIA een L;edr:1g yan f uitgetroklien oor gelieele aflossiiig cleï leeiiing 1923 C. TToor 1930 is \-oor buitengewone aflossii~g niets uitgetiloklien. TToorts is op Hoofdstuk VIIB f ?nindcr ~iitgetroklien Troor aanlïoop rail Staat~ssc.lziild voor het Neclerlandseli Muntfonds; f eet voor ~~ooïscliotten ingevolge de JTToningwet ei1 rond f nzi?zc7e~ wegens lcapitaal~~eïstrekl~ing aai1 liet Zriiclerzeefoncls. p Hoofdstiili 1'; is f ec~ uitgetrolilien roor groote TTTaterstan ts1.c-erlien; f n cer regens deelneii~iiig van clen Staat in het aaiideelenkapitaal van de 1I.TJ.M. ; f ee.i2 n-egeiis kapitaal~~eïstïekliil~g aan het St aatsbeclrijf der P. T. en T. ; f eer wegens iiitlieering aan l-iet Zuiderzeefoiirls voor den afsluitclijli- en f '112 i?? (1 PT \vegelis I~apitnì11~-erstrelcliing aan de Staatsnlijnen. TTTat rle 7nic7c7elctz T-an den liapitlaalclieiist betreft, valt te veïmelclen : p Hoofdstiilc TTIIL4 f nzi?zt7cr T-oor extra aflossingen 1.m TT-ol~ingn~et~-oorscl-iotten; op Hoofclstuk TTIIB f ,~~;i?~clcl~ n-egens door het Staatsinuntbeclrijf nf te le~reïeiiilrint; op Hoofdstiilï IS f liiic7c~ SI-egens aflossing ran veïsttrelit kapitaal door het Staatsbedrijf cler Posterijeil, Telegrafie en Telefonie. Ingel-olge liet bepaalde in artilcel S7 cler Coil~pt~abilit eitsn-et en artiliel l1 der Beclrijrean-et ~~-ordei~ bij cle Rijksbegrooting voor het c1ieristja:ii~ 1930 tereiis iilgediend de begizootiilgen cler ;~fzoilderlijlce foilclsen en cler Staa tsberlrijren rooi. geilielcl dienst jaar, te -reten ~an: 2. het Leeningfoncls 1914; 3. liet Algeilieen Burgerlijli Pensioeilfoncls ; 4. de T-oltooiing ran liet ~~estingstelsel; 5. het fonds ter l-erbetering van de 1I~istverclecligin~; 6. het TTegenfoncls ;

14 ./. het Zuiderzeefonds; 8. l-iet Staatsbedrijf der Algemeene Landsclrulikerij; 9. het Staatsiliuntbedrijf ; 10. liet Staatlsbeclrijf der Artillerie-Inricl~tingen; ll. het Staatsbeclrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie ; 12. liet Staatsvis8acliersliavenbeclrijf te IJniuideli; Ile resultaten dezer begrootingeil, leidende tot uitgaven ten laste van- of iiilioiiisten ten bate van de Rijlisbegrooting, zijn opgenoiiien eenerzijcls in de hoofdstuklien cler Rijlisbegrooting van uitgaven ailclerzijcls versverlit in de iiiidclelen. Voor nadere bijzoiiclerheclen zij versvezen naar cle Menioriën Toelichting, beliooreiicle bij voreiigeiioemcle begrootingen. Zoo~~ls uit bijlage A blijkt, geeft de gewone dienst een overscliot T'~D f 9 l40 120, en sluit de linpita;xlclieilst met een telïort acl f , gel-encle voor den gel-ieeleii clieiist eeii nacleelig salclo nc1 f ij Iiet batig slot van riiiiii f 9 iliillioen, elat op den gewonen clielist geraanlil is, iiioge liet volgende svorden opgeilierlit. Zooals bekend is, zal in 1931 de nieuwe wet op cle financieele vei-lioiiding tussclien liet Rijk ei1 cle genieenten in sverliing trecleii, ss-elke jaal*lijlis eeii groot offer zal vergen van 's Rijks sc1i;ltlïist. Gelijli cloor dei1 oiiclergeteeliencle reecls vroeger werd uiteengezet, zal liet onmogelijli zijn, clit verlies op liet buclget vali 6611 jaar te lijden. Het opmaken vali de begrootliag voor 1931 zou claii ook tot zeer groote iiioeilijlihedeii aanleiding geven, iiidieii niet reecls een jaar te ~70re11 eenige ruiinte op cle buclgetbalans verliregen 1~~erc1, ter gecleeltelijlie clekliing vali het straks te brengen offer. Iii tn-ee jaar tijcls zal liet verlies waarscl-iiji~lijli te overbriiggeil zijn; in één jaar is liet clit stellig niet. Vaiiclanr clat er ernstig naar gestreefd is, op cle oiiclerl-iavige begïooting eeii overschot te verkrijgen, clat althans eenig iiitzicht bieclt, liet critielie jaar 1931 met zeliere kans op een bevredigend restiltilat te Brinneii tegenioet treden. De Regeerhg is hierin niet geheel naar wensch geslaagcl. Verscl-iilleiicle iiiaatregelen, in de lt~tatste jaren tot staiicl gelioiiien, o. a. de salarisl-ierzieiiing, liet lielzstel van Iiet zeveiicle 1eerplicl-itj;tar en de TT-ecle~iiivoerii-ig van cle leerliiigeiischanl ~~ , liebben, eveiials cie tegenvaller bij de Ziiiclerzeess-erlien, geleid tot een T-erl-ioogcie rniiiiiig cler uitgil~-en. De begrootiiig van oilcler~~ijs hlleeli is voor 1930 met f 9 millioen iiioeten verl-ioogcl TT-orclen ei1 lieeft tl-iaiis l-iet tevoren nog niet geliende cijfe~ bereikt vaii riiini f 159 iiiillioeri. (piiierkiilg ~re~*clielit hierbij, c1;1t het herstel ~'a1-i liet zevende leerpliclitjaar ei1 van de leerliiigenschaal oolï n~itoinatiscl-i, cl. TV. z. uolgeiis cle clestijels aangeiioiiieil versoberiiigsss~et, op 1 J;-iiiuari 1930 liad ~ìioeteiintreclen.) Atin cleii ai-iclereii liaiit is de d;lliiig van lioofcltul; VIIA (Staatssc.l-ii~lcl), welke de laatste j,~ren steeds eeiiig tegei~n-iclit boocl tegeii veriiieercleriilg ~ ~ ; x iuitgaven i elclers, tot staan geliollien, ei1 zelfs oiiigeslagen in een lileiiie verliooging, o. ;x. cloor cle stijging vaii cleii reiitestnncl iiiet het oiirerrnijclelijk ge~olg rali eeii cluurclere fiiiniiciering cler vlotteiicle sciiuld. Het ge^-olg is gen-eest, cltlt, ondanks T-oortgezette reorgaiiisntie eu veisobei.iilg, en oiicltinlis een zoo reëel iiiogelijlie rai~~iiig der niirlclelen volgeiis de in cle iiiillioeinennota van Septerliber 1927 uiteeiigezette nieiin-e iiietlnode, geen hooger overschot is liunneli vei*fregen TT-orden claii van ruiiii f 9 ~i-iillioeii. De lielft van het offer, clat in 1931 de wet 01) de fiiiaiicieele ver.hoiicling zal kosten, is dit niet. Dat offer tocli lian thans gesteld n.orden op f 23 inillioen. Aailral-ikelijli SV~S liet geraaind op f 18 inillioen, een verlies van f 22 millioen aan personeele I~elnsting pliis f 15 à f 16 inillioen aai1 qroilclbelastiiig, veriiiiii- Clel*d niet f 20 millioen bespan~*de Bijfsiiitlieeriiig aai1 de geineeiite11. p zic.11 zelf zoii clit cijfer v;in f 18 i~iillioen lïiinaen

15 w. p g o ;-' g g gs F mus CD UQ g g" y c o 2- S C D S CD Z E5 u0 P 9 e F$ $5 F i I")$ P a, CD+* Q'we P - -kgcd -. w 3 - +CD co z& 3 N y w P SUQ I")z z: $Do w g gus - PQ,o o WCD a- % N Gr, 2.5 m " Y02 S 2.0 i. 5 "- w oom --.&P g' " g: P3 N a-% 8 CD CD I") UQ " SCD m 5 e P g o -2 2.g 1?g2 &Fl- z 05-0 p- g, =+-CD e $ 0 0 g w. %z: < &CD 2.P y g g E. 2. % g 8% m CD r. %g g CD 2 q F-i g +,g %E 5. g UZ e i 4 r. p & g wr, 4 %z: $.p" P a e 05' acd I") k g 8" ZN LP g?% 3 P w e c. o ;D' t;' g g y p" e dg D' -Ft.Q g2.0 G i;. 5. $ g i 0-3 K i,? g CD Q, D='- CD C D p m 4 F Fig 5% u0 *- g pi". 2.2 a* %P P E. EL F-0 3 y.cd n:- & % da- CD CD Peg q r gg $83 ", g r_, UQ CD a$ CD z,. D 9 z-d < g$ 00;. 2;eyg'~ Zcl F SPUQ 2 g CD A 'o'szu2 2 G I") SUQ o n., 8 T = 5 "2 g ~ z P Fi CD CD y 4 0 P o Uig+T2P C "2 g1 2.7 "0 0 CD p ZpwS 2 s C "2 CD m e CD % o p 2. a g z. g W F- "ggge F.UQ D gsgo- wuo'a CD e.,t g a- CD r. o CD I") %P m CDS I") $'a I") g "p ga8 %;i: a 0 m Y 3 $E$? m 4 tlqs CD n z F S P 0 a- g o a- a- -4 C 4 g g CD: s CD a r- &. w r": CD t; 'a e F-i z.., & 5 as CD P q w C D - P 8 p E. a s 0 CD -Fi P CD c. t; g," mg 9 g m? g2 g Nara w N m wo p. P.2g CD C -CD P a-0 g u. m " -r ;e UQ :.m N P B 2 Z F i P W g KF-i 04 2 Y (DeCD K0 g- a& K 2 CD P % l 3. $J E? L P w t; tit S g E. N"!i CD E. CD Dt CD -4 "-$ Y 5.0 D' "G & $L FC P as E g g UQ 5-1 a- m I o e' $+d 2 m 5- g C: P C3 9 C "X' CD n ga Y P d '3Q 9 g F=?EP M"? P b. 6 P P u!. CCD P w t; U0 gmg$ CD wo-rn-' CDWCD~ Bas ZKg CD 2 $,g w Fi Y w CD w P NC;' Y $D E B $ G 2 P ros * "I") g$ CD 0 Li' e e. iecdc % G 8 G CD CD Pm CD 4 P P W P I") CDwp < - d"' 2I")p. p & K'a g,. 9 c" "5.-q D'g 0% Lel- a9 w 2 s -..%-o m 0.-4 g t;. g.; uqcdpm% F ly. P g*% " D Cc;Q,r-: * CD cg 0: Y CD m2-0 o Cst;CW **w 0 U) 9 o os CD g Fi * D P 5- Pg p I") gr, Fi. I") G p a$, o CD 5 CD 0 e o D I") Y DJ =I: $? F CD as I") 2 Fg g 5 I") =ic "!kg 8 k $m P P Ui S e-tg

16 dien aan de debetzijde pan de budgetbalans een plaats hebben gevonden of nog zullen moeten vinden (voor uitgaven waarvan hierboven eenige zijn genoemd), heeft het zijn nut, dezen feitelijlien toestand scherp in het oog te vatten, opdat hij niet straks op een wellicht ongelegen oogenblik - al clan niet samenvallende met een tegenslag in de conjunctuur hier of in Indië - ons plots en pijnlijk overvalle. Ten slotte veroorlooft de ondergeteekende zich nog eenige rnedecleelingen te cloen omtrent den stancl cler kas. De kasp~sit~ie was op 7 Septeinber jl. als volgt : V erplichtingen :.Schatliistbiljetten in omloop... f ,- Schatkistpromessen in oialoop , Uitstaand schatkistpapier... f ,- Zilverbons in omloop ,- Renteloos voorschot door de Nederlandsche Banli verstrekt ,19 Schulcl aan het Stlaatsbeclrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, in rekening-courant ,26 Schuld aan het Staatsvisschershavenbedrijf in rekening-courant ,- Schuld aan Kamers van Iioophandel, Werkloozeiikassen, cle Nutsspaarbanli e. a ,26 Vo~de~ingen : Vorclering in rekening-courant op : Neclerlandsch-Indië... f ,71 Suriname ,ll Curaqao ,63 Voorschotten op ult. Juli j.1. veratrelit aan de gemeent'en, ingevolge de artt. 2431% en 263 der Gei11eente.cvet ,95 ICasvorderingen op het buitenlanct : a. Duitscl-iland : ICrecliet A Rrecliet B f ,93 b. ostenrijk : ,- c. Polen ,38 d. Reliefkredieteii aan andere Staten , ,78 Saldo-tegoed der postrelieningen van Rijliscomptabelen ,34 Salclo-tegoed van het Rijk bij de Bank voor Neclerlanclsclie Gemeent en ,19 Vorclering op het Staatsbe- Cirijf der Artillerie-Inrichtingeil, in rekening-courant ,18 Vorclering op de Staatsmijnen, in rekening-courant ,- Vorclering op het Staatsbedrijf der Algemeene Landsdrulikerij, in rekening-courant ,69 f ,71

17 e e; a eia 3 C%) q g e"": P? I

18

19

20

Zitting 1964-1965-7800

Zitting 1964-1965-7800 Zitting 1964-1965-7800 3 RIJKSBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1965 HOOFDSTUK IXA - NATIONALE SCHULD MEMORIE VAN TOELICHTING NR. 2 Algemeen Een vergelijking van de ramingen voor het dienstjaar 1965 met die

Nadere informatie

Bijlagen. 165. 1-2. Tweede Kamer. 1

Bijlagen. 165. 1-2. Tweede Kamer. 1 Bijlagen. 165. 1-2. Tweede Kamer. 1 Regeling van de inkomsten on uitgaven van do Posterijen, de Telegrafie en Telefonie voor 1028. Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemoen overleg

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

156. 7 8. Regeling van de inkomsten en uitgaven van de Posterijen, de Telegrafie en Telefonie voor 1926.

156. 7 8. Regeling van de inkomsten en uitgaven van de Posterijen, de Telegrafie en Telefonie voor 1926. 156. 7 8. Regeling van de inkomsten en uitgaven van de Posterijen, de Telegrafie en Telefonie voor 1926..li/ tirtt. 52 en 52 bis. Door de bepalingen van het Koninklijk besluit van dan uden December 1925

Nadere informatie

NOTA, BETREFFENDE DEN TOESTAbTD VAN 'S LANDS FTNANGIEN. e

NOTA, BETREFFENDE DEN TOESTAbTD VAN 'S LANDS FTNANGIEN. e NOTA, BETREFFENDE DEN TOESTAbTD VAN 'S LANDS FTNANGIEN. e (Ing~zonclen bij brief vaii 15 Septetnbei 1925.) Ter begeleiding vaii cle stulilien l~etreffeilc\t: de oiitxx7ei-p- Staatsbegrooting. heeft cle

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 4. 33. 133

Begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 4. 33. 133 Begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 19... 1.. BIJLAGE N VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING. BESLUIT VAN DEN GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERLAND SCH-INDIE. Batavia, den 9den September 191 n.

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Vast-stelling begrooting openbaar lichaam,,de Wieringermeer" voor 1938. Wijziging begrooting Zuiderzeefonds voor 1936.

Vast-stelling begrooting openbaar lichaam,,de Wieringermeer voor 1938. Wijziging begrooting Zuiderzeefonds voor 1936. 6 301.5. Vast-stelling begrooting openbaar lichaam,,de Wieringermeer" voor 1938. Wijziging begrooting Zuiderzeefonds voor 1936. 301. 5. BIJLAGE VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING. Nota betreffende de financiering

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 51 Besluit van 30 januari 2015 houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet studievoorschot hoger onderwijs 0 Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting - Rijksbegroting voor het dienstjaar 14100 XV Sociale Zaken Nr. 5 RAMINGSSTAAT VAN DE MIDDELEN 2 vel Tweede Kamer, zitting -, 14100 hoofdstuk XV, nr. 5 1 VERGELIJKEND

Nadere informatie

Bijlagen 2168 1 2 Tweede Kamer!

Bijlagen 2168 1 2 Tweede Kamer! Bijlagen 2168 1 2 Tweede Kamer! 2168 1 KONINKLIJKE Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal BOODSCHAP Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet tot wijziging van het vierde hoofdstuk

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 487 Wet van 14 september 1995, houdende wijziging van de van de uitgaven en de van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1995 (wijziging

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

Rijksbegroting voor het dienstjaar 1949 1000 VII Al 1 2

Rijksbegroting voor het dienstjaar 1949 1000 VII Al 1 2 Rijksbegroting voor het dienstjaar 1949 1000 VII Al 1 2 Artikel II. Op artikel 12 van het bij deze wet vastgestelde hoofdstuk worden aangewezen de tot het dienstjaar 1949 behorende uitgaven, welke de Nationale

Nadere informatie

NOTA9 BETREFFENDE DEN TOESTA-ND VAN '53 LANDS FPNANCHEW.

NOTA9 BETREFFENDE DEN TOESTA-ND VAN '53 LANDS FPNANCHEW. Pp- -p- NOTA9 BETREFFENDE DEN TOESTA-ND VAN '53 LANDS FPNANCHEW. (Ingezoilcleil bij brief var1 16 Selttember 1924.) S6r l~egeleiiilg van e stul;lieil 1 )eti effeilcle cle ontsverp- Stants1)egrootiilc.g

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 415 Besluit van 13 juli 2002, houdende de aanpassing van een aantal algemene maatregelen van bestuur aan de Comptabiliteitswet 2001 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1980-1981 Rijksbegroting voor het jaar 1981 16 400 Begroting van uitgaven Hoofdstuk IX B Departement van Financiën Nr. 15 GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET Wij Beatrix,

Nadere informatie

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23 O 2015-7 - 23 iif Oi E W i (J 1:22) E i i i W i f i Ki G N : i Li D i c O i i Sici Vi W i W G N G O i A i f G ic i Z i E Li I i Oi: Li N Ki B V B i R Ti M Bif i Bië B i A Ui V i C: Ki Cf I Sici Vi ii W

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 383 Wet van 27 september 2000, houdende nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 11 Wet van 23 december 1994, houdende vaststelling van de van de uitgaven en ontvangsten van het ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 22126 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IXA (Nationale Schuld) voor het jaar 1991 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr.

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr. Stuk 71B (BZ 1988) Nr. 1 VLAAMSERAAD BUITENGEWONE ZITTING 1988 ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 INHOUD Blz. Ontwerp van decreet.....................................................................................

Nadere informatie

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001 hcersgnagreovewt nitsalebnetsmoknit 102g Overgangsrecht inhaal pensioentekorten (Besluit van 20 december 2000, Stb. 2000, 640, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 december 2002, Stb. 2002, 635)

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 7 Wet van 17 december 1998, houdende vaststelling van de van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar

Nadere informatie

INKOMSTEN EN UITGAVEN

INKOMSTEN EN UITGAVEN Bijlagen. 1. 14. Koloniale huishoudelijke begrootiiig van Suriname Tweede Kamer. li O " " voor het. dienstiaar dienstjaar. 1914. [1. - H.] ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE INKOMSTEN EN UITGAVEN VAN HET IMMIGRATIEFONDS

Nadere informatie

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden.

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Nr 3213 ar. JZio GEMEENTE DORDRECHT UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Artikel l Deze verordening verstaat onder: a. ontslag: ontslag als bedoeld in artikel H 12a van het Algemeen Ambtenarenreglement

Nadere informatie

STR^^TM^N, SOHMITZ & C. ƒ2,595,600.- EERSTE HYPOTHEEK

STR^^TM^N, SOHMITZ & C. ƒ2,595,600.- EERSTE HYPOTHEEK (BOXTEL-WESEL.) AANBIEDING voor rekening der firma STR^^TM^N, SOHMITZ & C te I«.OE]K]M[0]Vr>, VAN ƒ2,595,600.- EERSTE HYPOTHEEK DEE 5pOt. G^eiaieeiiing: gioot f*4,500,000., STAANDE TEN NAME DEK HEEIIEN

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET Verslag in de faillissementen van : de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid DE PROM-BAARN HOLDING B.V. en DE PROM-BAARN B.V., beide

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20200 Vaststelling begroting van uitgaven Hoofdstuk IX A Nationale Schuld Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 137 Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de wet tot vaststelling van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 008 Intrekking van diverse wetten, die haar betekenis verloren hebben, op het terrein van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Vergadering : AV 17-04-2015 Agendapunt : 4 Aan : Algemene Vergadering Kenmerk : AV 15041704 Datum : 7 april 2015 Bijlage : ONDERWERP : Jaarrekening 2014 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

D e h e e r R. d e W i n t e r w o r d t b e n o e m d als a l g e m e e n directeur a.i. v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n

D e h e e r R. d e W i n t e r w o r d t b e n o e m d als a l g e m e e n directeur a.i. v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n Cncept B e g r t i n g 2 1 5 5.2.6 Verbnden partijen Deze p a r a g r a a f g a a t in p d e d e l s t e l l i n g e n, a c t i v i t e i t e n en d e f i n a n c i ë l e m a t e v a n b e t r k k e n

Nadere informatie

Zitting 1964-1965-7800 21

Zitting 1964-1965-7800 21 Zitting --00 RIJKSBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR HOOFDSTUK XI - VOLKSHUISVESTING EN BOUWNIJVERHEID BIJLAGEN I T/M VI VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING NR. BIJLAGE I PERSONEEL RESSORTERENDE ONDER HET DEPARTEMENT

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Visie In de pleidin Starten met adviseren (SAV) staan de basisvaardiheden p het ebied van adviseren centraal. De pleidin is ntwrpen vr de delrep startende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 726 Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN FKONDIGINGSLD VN SINT MRTEN Jaargang 2014 No. 18 esluit van de 21 ste januari 2014 tot afkondiging van de Rijkswet van 18 december 2013 tot wijziging van de Paspoortwet in verband met een andere status

Nadere informatie

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra j 4 I 4 Sci l jil ii! ER: M M U N IN DIT Ii O Pij V I S c i l i i V li ijz ii W i Hj Dz i lij lli i z zi A Bi O 9 2012 40 j l ij z ii E ijz ijll, i ijz c i V z i ij i l A ili ii z l i W f i i l ii jili

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 30 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 29 ste juni 2016 tot wijziging van het landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering

Nadere informatie

1e HOOFDSTUK VAN DE WIJZE VAN BEHEER DER GELDMIDDELEN

1e HOOFDSTUK VAN DE WIJZE VAN BEHEER DER GELDMIDDELEN WET van 2 december 1952, regelende de wijze van beheer en verantwoording van de geldmiddelen in Suriname (G.B. 1952 no. 111), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1955 no. 38,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten «Generaal

Tweede Kamer der Staten «Generaal Tweede Kamer der Staten «Generaal Zitting 1975-1976 Rijksbegroting voor het dienstjaar 1976 13 600 IX A Nationale Schuld Nr. 5 Overzicht van de Nationale Schuld op 1 juli 1975 2 vel Tweede Kamer, zitting

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

2013 no. 96 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2013 no. 96 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2013 no. 96 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 20 december 2013 tot wijziging van onder meer de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33), de Landsverordening algemene

Nadere informatie

X. Staatsbegrooling voor 1844 m 1845. (Gewijzigde Stalen van berekeningen.)

X. Staatsbegrooling voor 1844 m 1845. (Gewijzigde Stalen van berekeningen.) (N n. X.) 401 X. Staatsbegrooling voor 1844 m 1845. (Gewijzigde Stalen van berekeningen.) E. DEPARTEENT VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN w H -«I A F D E KLING Vde HOODSTÜK Departement van Binnenlandsche Zaken

Nadere informatie

Uit de verstrekte gegevens blijkt dat de compensatieregelingen leiden tot de volgende tegemoetkomingen:

Uit de verstrekte gegevens blijkt dat de compensatieregelingen leiden tot de volgende tegemoetkomingen: Directoraat-Generaal Belastingdienst/ Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 22 januari 2010, nr. DGB 2010/415 M, Staatscourant 2010, 1372 De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern.

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern. 1 Atoombouw 1.1 Atoomnummer en massagetal Er bestaan vele miljoenen verschillende stoffen, die allemaal zijn opgebouwd uit ongeveer 100 verschillende atomen. Deze atomen zijn zelf ook weer opgebouwd uit

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

*., -.'. Model en. J «^

*., -.'. Model en. J «^ *., -.'. Model en. l I J «^ D :) o " GIRO = STORTING. Rofferdamsche Bankvereeniging. AMSTERDAM., den 19 Gelieve ter beschikking te stellen van te en, mijne daarvoor - onze een hi 'drag van ƒ!v 'Mk-. Giro-Rekening

Nadere informatie

2011 STAATSBLAD No. 129 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2011 STAATSBLAD No. 129 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2011 STAATSBLAD No. 129 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 5 september 2011, houdende nadere wijziging van de Wet houdende bepalingen omtrent de accijns op het hier te lande vervaardigd en ingevoerd gedistilleerd

Nadere informatie

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel B, vervalt. Artikel 6.38 komt te luiden:

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel B, vervalt. Artikel 6.38 komt te luiden: TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2011-2012 33 006 Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID BRAAKHUIS Ontvangen 15 november 2011 De ondergetekende stelt

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

ZITTING 1956 1957 4500

ZITTING 1956 1957 4500 ZITTING 1956 1957 4500 RIJKSBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1957 HOOFDSTUK X ECONOMISCHE ZAKEN ONTWERP VAN WET No. 1 WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDEIV LANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU,

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Vorderingen en overlopende activa 20.228 31.329. Effecten 1.108.457 928.382. Liquide middelen 13.662 72.061

Vorderingen en overlopende activa 20.228 31.329. Effecten 1.108.457 928.382. Liquide middelen 13.662 72.061 III JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) ACTIEF FINANCIËLE VASTE ACTIVA Lening u/g 500.000 500.000 500.000 500.000 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa 20.228

Nadere informatie

AANVULLENDE OVEREENKOMST

AANVULLENDE OVEREENKOMST AANVULLENDE OVEREENKOMST TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË EN DE FEDERATIEVE REPUBLIEK BRAZILIË TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN TOT REGELING VAN SOMMIGE ANDERE AANGELEGENHEDEN

Nadere informatie

5. VERDIEPINGSBIJLAGE. 5.1 Financiering staatsschuld

5. VERDIEPINGSBIJLAGE. 5.1 Financiering staatsschuld 5. VERDIEPINGSBIJLAGE 5.1 Financiering staatsschuld In tabel 1 en 2 worden de opbouw van de uitgaven en ontvangsten en uitgaven sinds ontwerpbegroting 2001 toegelicht. Tabel 1: Opbouw uitgaven (x EUR 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 081 Nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG PENSIOENFONDS

FINANCIEEL VERSLAG PENSIOENFONDS BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN (CENTRALE BANK) FINANCIEEL VERSLAG PENSIOENFONDS JAARTAL NAAM VAN HET FONDS INHOUD Ingesloten 1 Staat 400 Algemene Informatie 2 Staat 401 Specificatie van de activa 3 Staat

Nadere informatie

ZITTING 1959 1960 5700

ZITTING 1959 1960 5700 ZITTING 1959 1960 5700 RIJKSBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1960 HOOFDSTUK VII A NATIONALE SCHULD MEMORIE VAN TOELICHTING Nr. 2 Algemeen Een vergelijking van de ramingen voor het dienstjaar 1960 met die

Nadere informatie

RAPPORT. Accountantskantoor B ergm an. "Stichting Schone Golf' te Burdaard. inzake de jaanekening 2009. B. Bergman, AA.

RAPPORT. Accountantskantoor B ergm an. Stichting Schone Golf' te Burdaard. inzake de jaanekening 2009. B. Bergman, AA. Accountantskantoor B ergm an B. Bergman, AA RAPPORT uitgebracht aan te Burdaard inzake de jaanekening 2009 / u,'eecl sestt';r at ír7 -,4 3Ul8"l Nf il.ottertiimt l'clc lbtrtt: t) I 0-26?-39 l I l]nx: t)

Nadere informatie

Guizing Theater Oz (WAL/BXL)

Guizing Theater Oz (WAL/BXL) M i ji 12 2 PROGRAMMA 2016-2017 2 123 W ij i? M if 45 i i j! J ii S i - fij i i i i Fi i ii! D i f i FESTIVAL 26/12 ij 30/12 i 03/01 07/01 H i S i ij i Ti i 1000 1600 i f i Di f i V ji ji i f : i i! Fii:

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 726 fschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 565 Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en de pensioenrichtleeftijd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 404 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 342 Wijziging van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 en enige andere wetten in verband met het integreren van het middelenbeheer van

Nadere informatie

A 2014 N 115 PUBLICATIEBLAD IN NAAM VAN DE KONING! De Gouverneur van Curaçao,

A 2014 N 115 PUBLICATIEBLAD IN NAAM VAN DE KONING! De Gouverneur van Curaçao, A 2014 N 115 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 30 ste december 2014 regelende de inhouding van de IN NAAM VAN DE KONING! De Gouverneur van Curaçao, In overweging genomen hebbende: dat het wenselijk

Nadere informatie

Aan het bestuur van de Coöperatieve Bosgroep Zuid-Nederland U.A. Huisvenseweg 14 5591 VD Heeze CONCEPT FINANCIEEL VERSLAG 2014

Aan het bestuur van de Coöperatieve Bosgroep Zuid-Nederland U.A. Huisvenseweg 14 5591 VD Heeze CONCEPT FINANCIEEL VERSLAG 2014 Aan het bestuur van de Coöperatieve Bosgroep Zuid-Nederland U.A. Huisvenseweg 14 5591 VD Heeze CONCEPT FINANCIEEL VERSLAG 2014 INHOUDS OPGAVE: Coöperatieve Bosgroep Zuid Nederland U.A. Referentienummer:

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening 2012. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2012 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 378 Besluit van 1 augustus 1995 tot wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren (aanvulling invaliditeitspensioen bij door

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 683 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014 Stichting Fokus 1 Jaarrekening 2014 Stichting Fokus Mei 2015 Postbus 6124 9702 HC Groningen Tel. (050) 521 72 00 Fax (050) 521 72 09 2 Inhoud 1. Balans per 31 december 2014 4 2. Exploitatierekening 2014

Nadere informatie

Gouverneur van de Nederlandse Antillen personeel en organisatie. Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gouverneur van de Nederlandse Antillen personeel en organisatie. Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd andsverordening verhoging leeftijdsgrens 1996 of 8 6/29/2012 12:53 PM Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regelin LANDSVERORDENING van de 27ste december 1995 tot

Nadere informatie

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met de invoering van kostendekkende griffierechten

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met de invoering van kostendekkende griffierechten Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met de invoering van kostendekkende griffierechten Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 418 Wet van 7 september 2006, houdende regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 770 Invoering van en aanpassing van wetgeving aan de Vaststellingswet titel 7.10 Burgerlijk Wetboek (arbeidsovereenkomst) (Invoeringswet titel

Nadere informatie

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen

Nadere informatie

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih pagina I van 6,, " '* "t*"tè,:ill:;.ii:: i#!,#f.#l;'0"',i,i.!il,.r4tti,, iiilil 'a1ii! ltii!.i.i;i:nr.,íii!nfr,í,"- :ir l.t#il'"' 1.f.rlrfr.r i"if i., \i,"r, i ;1 :--: i. \., '\ i' ##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 606 Wet van 6 december 1995 tot wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van enige andere wetten in verband met de invoering

Nadere informatie

Adres post code Soort monument Woonplaats

Adres post code Soort monument Woonplaats Monumenten Gemeente Oisterwijk Gemeentelijke monumentenlijst Adres post code Soort monument Woonplaats Baaneind 6 5059 AS boerderij Heukelom Heukelomseweg 29 5059 AJ boerderij Heukelom Heukelomseweg 34

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 826 Wijziging van de artikelen 7:629 en 7:670 van het urgerlijk Wetboek, artikel 214 van de Overgangswet nieuw urgerlijk Wetboek en van een

Nadere informatie

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds

Nadere informatie

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 1. Balans per 31 december 2015 2. Winst- en verliesrekening over 2015 3. Specificatie exploitatiekosten 2015 4. Toelichting jaarrekening 2015 5. Notulen vaststelling jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

ELTI Stichting p/a De Weled. Heer T.H. Becks Bouwweide 4 6931 TX WESTERVOORT

ELTI Stichting p/a De Weled. Heer T.H. Becks Bouwweide 4 6931 TX WESTERVOORT ELTI Stichting p/a De Weled. Heer T.H. Becks Bouwweide 4 6931 TX WESTERVOORT JAARREKENING 2013 ELTI Stichting p/a De Weled. Heer T.H. Becks Bouwweide 4 6931 TX WESTERVOORT Westervoort, 13 mei 2014 Geacht

Nadere informatie