40 GKX BEDIENING EN ONDERHOUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "40 GKX BEDIENING EN ONDERHOUD"

Transcriptie

1 BEDIENING EN ONDERHOUD

2 Global cassette split-system binnen-unit Afstandbediening IR Room Controller Group Controller Zone Manager De unit kan worden geregeld door een infrarood afstandbediening, door de Carrier Room Controller of door de Group Controller. Sommige typen kunnen ook worden geregeld door de Carrier Zone Manager. De bedieningsinstructies voor de infrarood afstandbediening zijn in deze handleiding opgenomen. Zie voor montage-instructies voor buiten- unit en de binnen-unit de betreffende handleidingen. Inhoud Algemene informatie... 2 Systeembeschrijving... 2 Alarmlampjes en regelingen op de unit... 3 Periodieke controle... 3 Optimaal comfort bij minimaal energieverbruik... 4 Blz. NEDERLANDS Reinigen... 4 Afschakelen voor langere tijd... 4 Infrarood afstandbediening... 5 Afbeelden van de gekozen functies (display)... 6 Beveiligingen... 6 Bedienen van de afstandbediening... 7/8 Storingzoeken... 9 NL - 1

3 Algemene informatie Bediening en onderhoud Lees deze gebruiksaanwijzing goed door en bewaar hem, zodat u nu en in de toekomst uw Carrier airconditoner optimaal kunt gebruiken. Dit apparaat voldoet aan de laagspannings-richtlijn 73/23EEG (veiligheid) en aan EMC richtlijn 89/336EEG voor elektromagnetische compatibiliteit. Controleer of de elektrische voeding op de buiten-unit is aangesloten. De elektrische voeding moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van de unit. Bewaar deze Bedienings- en Onderhoudsinstructies zorgvuldig. De elektrische installatie moet voldoen aan de plaatselijke voorschriften (NEN1010) De unit moet worden voorzien van een aardleiding. Gebruik de airconditioner alleen voor het doel waarvoor hij is bestemd. Het apparaat is niet geschikt voor gebruik in zeer vochtige ruimten. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is. Schakel in dat geval de unit uit en trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw installateur. Schakel ALTIJD de hoofdstroom uit voordat met werkzaamheden aan de unit wordt begonnen. Carrier is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door modificaties of fouten in de elektrische- of koelmiddelaansluitingen gedurende de montage of voor oneigenlijk gebruik van de apparatuur. In dergelijke gevallen komt de garantie onmiddellijk te vervallen. Als de veiligheidsrichtlijnen voor de elektrische montage niet worden gevolgd kan in geval van kortsluiting brand ontstaan. Deze apparatuur mag alleen worden geïnstalleerd en in bedrijf gesteld door gekwalificeerd (STEK erkend) personeel. Open de elektronische afstandbediening niet zelf, maar neem bij problemen contact op met uw installateur. Deze apparatuur bevat draaiende delen (ventilator). Zorg ervoor dat kinderen daar niet mee in aanraking kunnen komen. Stel de temperatuur zodanig in dat een optimaal comfort gehandhaafd blijft, vooral wanneer de unit is geplaatst in een ruimte met kinderen, bejaarden of gehandicapten die zelf de instelling niet kunnen wijzigen. Voor een goede werking moet de airconditioner werken binnen de bedrijfslimieten zoals aangegeven in de tabel Bedrijfslimieten in de brochure Montage-instructies. Controleer de unit op transportschade. Dien in geval van schade een claim in bij de vervoerder. Dit apparaat bevat koudemiddel. Onderhoud aan het koudemiddelcircuit mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd (STEK erkend) personeel. Unit en de verpakking zijn vervaardigd van milieuvriendelijke materialen en zijn geschikt voor hergebruik. Voer het verpakkingsmateriaal af volgens de plaatselijke voorschriften. Dit apparaat bevat koudemiddel dat volgens de plaatselijke voorschriften moet worden afgevoerd. Nadat de levensduur van het apparaat is verstreken moet dit worden afgevoerd door een erkend bedrijf volgens de geldende voorschriften. WAARSCHUWING: Schakel de unit niet uit door de hoofdvoeding uit te schakelen. De unit moet altijd via de afstandbediening worden afgeschakeld. Systeembeschrijving B Typen A. Buiten-unit B. Binnen-unit C. Afstandbediening (indien aanwezig) 1. Retourlucht 2. Luchtfilters 3. Luchtuittrede 4. Indicatie bedrijfstypen en ontvanger afstandbedieningssignaal 5. Typeplaatje 6. Koelmiddelleidingen 7. Condensaatafvoer, open A C NL - 2

4 Alarmlampjes en regelingen op de unit NEDERLANDS Q P N S NORMAL (A) EMER (M ) TEST R N Groen lampje: Aan/uit signaal P Geel lampje: Brandt als de tijdklok is ingesteld. Q Rood lampje: Brandt als er een beveiliging in werking is. R Bedrijfsschakelaar (alleen te gebruiken door de installateur of servicetechnicus): Drie standen voor normaal (A), emergency (M) en test bedrijf. Normal (A): stand voor standaard bedrijf van de unit. Emergency (M): zet de schakelaar in deze stand als de afstandbediening is zoekgeraakt of niet goed werkt. Met de schakelaar in deze stand handhaaft de unit de ruimtetemperatuur op 23 C onder de volgende condities: Ventilatorsnelheid: automatisch Beweging luchttoevoerrooster: automatisch Tijdklok: uitgeschakeld De afstandbediening kan niet worden gebruikt. Kan de afstandbediening weer worden gebruikt, zet dan de schakelaar weer op normal. Test: (kan alleen worden geactiveerd door openen van het regelpaneel). Met de schakelaar in deze stand werkt de unit 30 minuten lang in koelbedrijf. Dit kan worden beëindigd door op een willekeurige toets van de afstandbediening te drukken of de schakelaar weer op normal te zetten. S Zendsignaal van afstandbediening. Opmerkingen: Als lampje N knippert is er een bedrijfsstoring (zie onder Storingen ). Als lampje P knippert, is de stroom afgeschakeld. Dit signaal is alleen verlicht als tijdklokbedrijf is geactiveerd. Als lampje Q brandt is er een beveiliging in werking. In tabel II (Beveiligingen) is een overzicht opgenomen van de beveiligingen in de unit. Een aangesproken beveiliging betekent niet dat de unit niet goed functioneert. Na een bepaalde tijd (afhankelijk van de beveiliging) zal de unit automatisch terugkeren naar normaal bedrijf. Tabel I: Periodieke controle Binnen-unit Ieder half jaar Ieder jaar Luchtfilter reinigen (2) (1) Condensaatafvoerleiding reinigen (2) Batterijen afstandbediening vervangen (indien toegepast) Buiten-unit Ieder half jaar Ieder jaar Buitenbatterij van binnenuit reinigen (2) Elektrische componenten met lucht schoonblazen (2) Controle bevestiging elektrische aansluitingen (2) Reinig ventilatorwaaier (2) Controle bevestiging ventilator (2) Reinig condensaatopvangbak (2) Voor een optimale werking van de airconditioner is het van belang dat controle en onderhoud volgens de tabel worden uitgevoerd. De tussenpauzes tussen de onderhoudsbeurten zijn o.a. afhankelijk van de plaats waar de unit is opgesteld, bijv. stoffige omgeving etc. (1) Vaker indien opgesteld in stoffige omgeving. (2) Deze werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd (STEK erkend) personeel. Zie ook de Montageinstructies. NL - 3

5 Optimaal comfort bij minimaal energieverbruik - Reinigen - Afschakelen voor langere tijd Optimaal comfort bij minimaal energieverbruik Reinigen Zet de unit uit en schakel de stroom af. De kamertemperatuur op een behaaglijk niveau houden. Gebruik geen heet water, benzine, oplosmiddel of schuurmiddelen omdat deze de kunststof van de grille kunnen aantasten. Ook sommige insectenverdelgingsmiddelen kunnen de grille aantasten. De regeling mag alleen met een droge doek worden afgenomen. Afschakelen voor langere tijd Houd deuren en ramen zoveel mogelijk gesloten. Reinig het filter en breng het weer op zijn plaats. 12 h Vermijd directe zoninstraling door de gordijnen te sluiten of de binnen- of buitenzonwering neer te laten. Zorg dat de unit onbelemmerd lucht kan uitblazen. Anders wordt de luchthoeveelheid en het rendement lager, hetgeen tot storingen kan leiden. Laat de ventilator een halve dag draaien om de unit te drogen. Schakel de unit uit en wacht dan minstens drie minuten voordat u de hoofdstroom uitschakelt. Zorg dat de luchtfilters schoon zijn. Zorg ervoor dat de luchtuitblaasrichting goed is ingesteld. Neem de batterijen uit de afstandbediening (indien toegepast). Maak af en toe de ruimte rond de buiten-unit schoon (bladeren etc.) voor een goede luchtcirculatie. Plaats geen warmtebronnen in de directe nabijheid van de unit, anders kunnen de panelen worden beschadigd. Reinig de binnen- en buiten-unit. NL - 4

6 Infrarood afstandbediening (indien toegepast) NEDERLANDS Bevestig de houder voor de afstandbediening op de wand. De afstandbediening werkt op 2 batterijen (IEC LR03/1,5 V). Als de batterijen opraken wordt de signaalafstand korter en de uitlezing van de display zwakker. Gebruik nooit batterijen die al gebruikt zijn of twee verschillende batterijen. Plaats de batterijen en breng het deksel weer aan. BEEP Plaatsen van de batterijen: De batterijen van de afstandbediening bevatten stoffen die belastend zijn voor het milieu. Ze dienen dus te worden afgevoerd naar een chemobak. Schuif het deksel omlaag. Drukken Druk (met display boven) op het palletje aan de rechter binnenzijde om het deksel helemaal te ontgrendelen. Het maximum bereik van de afstandbediening is ± 6 meter. Zorg dat de infraroodstralen niet belemmerd worden. Om signalen te verzenden en te ontvangen moet de afstandbediening op de unit gericht worden. Als een toets op de afstandbediening wordt ingedrukt wordt een signaal naar de unit geseind die de ontvangst bevestigt met een pieptoon. Direct zonlicht op de ontvanger kan de goede ontvangst van het signaal verstoren. Hoort u geen pieptoon, controleer dan de werking door op een van de toetsen E, F L of J onder het schuifdeksel te drukken. Op het moment dat het signaal wordt verzonden, wordt op de display symbool 1 afgebeeld. Zo lang dit zichtbaar blijft kunnen geen andere signalen worden verzonden. Pas als symbool 1 niet meer wordt afgebeeld kan een nieuwe signaal worden verzonden. M O D E T E M P E R A T U R E A. Display B. Aan/uit toets T I M E R C L O C K A I R A B C C. Klok aan/uit D. Bedrijfstype E. Temperatuur verhogen F. Temperatuur verlagen G. Keuze tijdklokbedrijf H. Instelling klok of tijdklok (hoger) E G I K D F H J L M I. Instelling klok of tijdklok (lager) J. Ventilatorsnelheid K. Nachtbedrijf L. Stand toevoerluchtroosters M. Instellen klok NL - 5

7 Afbeelden van de gekozen functies (display) 1. Zendsignaal 2. Bedrijfstype 3. Alleen ontvochtigen 4. Koelen + ontvochtigen 5. Automatisch bedrijf 6. Verwarmen (indien van toepassing) 7. Alleen ventileren 8. Temperatuurdisplay 9. Gekozen temperatuur 10. Timerdisplay 11. Gecombineerde Aan/Uit programmering 12. Nachtbedrijf 13. Geprogrammeerde eindtijd 14. Geprogrammeerde starttijd 15. Klokdisplay 16. Huidige tijd of geprogrammeerde aan-/afschakeltijd 17. Luchtfunctie 18. Ventilatorsnelheid 19. Stand toevoerluchtroosters Tabel II: Beveiligingen Type beveiliging Wanneer in werking? Cold draft Ventilator werkt in automatisch bedrijf, prevention binnenventilator is uit en de (verwarmingsbedrijf) rode LED brandt. Ontdooicyclus (verwarmingsbedrijf) Binnen- en buitenventilator uit en rode LED brandt. Met luchtroosters in automatisch bedrijf roosters in een andere stand dan gekozen Beveiliging elektrisch verwarmingselement Ventilator stopt 30 seconden nadat de (alleen units met elektrisch verwarmingselement) unit is afgeschakeld. (rode LED brandt) Vorstbeveiliging (koelbedrijf en ontvochtiging) Compressor en buitenventilator afgeschakeld Tegen frequent pendelen Compressor afgeschakeld voor ongeveer 3 minuten WAARSCHUWING: (units met elektrisch verwarmingselement). Deze units hebben twee thermostaten: de ene met automatische reset, de andere met hand-reset. Als de elektrische verwarmingselementen worden uitgeschakeld door de hand-reset thermostaat, controleer en verhelp de oorzaak van de afschakeling. Schakel de elektrische voeding naar de elektrische verwarmingselementen af en waar aan om de thermostaat te resetten. Als de storing blijft, neem dan contact op met uw installateur. In warmtepompbedrijf ondergaat de unit een aantal ontdooicycli om ijs te verwijderen dat zich bij zeer lage buitentemperaturen mogelijk kan vormen op de buitenunit. In deze cycli wordt de ventilator automatisch afgeschakeld en kan niet aangeschakeld worden nadat de ontdooicyclus is voltooid. NL - 6

8 Bediening van de afstandbediening (indien toegepast) NEDERLANDS Aan/uit (toets B) Als de unit niet in bedrijf is geeft de afstandbediening alleen de huidige kloktijd aan. Mochten er toch andere meldingen zichtbaar zijn, druk dan op toets B om de afstandbediening uit te schakelen. Druk op toets B om de unit te starten. Lampje N op de unit gaat branden en de display geeft de waarden aan die nog in het geheugen zitten. Het systeem werkt volgens de waarden die de display aangeeft. Als de unit het startsignaal niet bevestigt met een pieptoon en lampje N gaat niet branden, schakel de afstandbediening dan uit door op toets B te drukken en begin opnieuw. Druk op toets B om de unit af te schakelen. De lampjes op de unit gaan uit en de display geeft alleen de huidige kloktijd aan. Als de unit niet stopt, schakel de afstandbediening dan in door op toets B te drukken en begin opnieuw. Bij sommige speciale bedrijfscondities blijft de ventilator nog 30 seconden werken nadat de unit is gestopt. Lampje Q op de unit gaat branden. Als toets B (starten) te snel wordt ingedrukt na een afschakeling, dan zorgt een beveiliging ervoor dat de compressor pas na drie minuten weer start. Ook in dit geval gaat lampje Q op de unit branden. De unit geeft alleen een pieptoon als het signaal goed is ontvangen. Temperatuur instellen HOGER (toets E) LAGER (toets F) Druk op toets UP (E ) of DOWN (F ) om de temperatuur te verhogen of te verlagen. De unit bevestigt de keuze met een pieptoon en het symbool verschijnt op de display. De temperatuur kan worden gekozen tussen 18 en 29 C (op hele graden). In koelbedrijf zal de unit niet starten als de gekozen temperatuur hoger is dan de ruimtetemperatuur en in verwarmingsbedrijf (indien van toepassing) niet als de gekozen temperatuur lager is dan de ruimtetemperatuur. Druk op toet G Keuze bedrijfstype tijdklok (toets G) om een van de volgende bedrijfstypen te kiezen. Klok Aan/Uit (toets C) Druk deze toets in als u wilt dat de unit in tijdklokbedrijf werkt met de programma s die u met toets G heeft gekozen. Als deze functie in werking is, brandt het signaallampje P op de unit. Na een stroomstoring gaat lampje P knipperen en gaat de unit werken in het zelfde bedrijfstype als voor de storing. Door een stroomstoring wordt het tijdklokbedrijf uitgeschakeld. Druk 2 x op toets C om de functie weer te activeren. Symbool op display geen Continu bedrijf (tijdklok uit) Geprogrammeerde starttijd Geprogrammeerde afschakeltijd Gecombineerde programmering (periodieke start en afschakelen) Keuze bedrijfstype (toets D) Hiermee kan het bedrijfstype worden gekozen. Als de knop wordt ingedrukt worden de bedrijfstypen na elkaar afgebeeld. De unit bevestigt de ontvangst van het signaal met een pieptoon en de relevante symbolen worden afgebeeld. Symbool op display Koelen en ontvochtigen Verwarmen (indien van toepassing) Automatisch De unit werkt in automatisch bedrijf om de gekozen temperatuur te handhaven. Alleen ontvochtigen Het systeem, geregeld door een microcomputer, verwijdert vocht uit de lucht zonder dat noemenswaardige verschillen in de ruimtetemperatuur ontstaan. Alleen ventileren. Instellen van de starttijd Druk op toets G tot op de display onder het woord TIMER het start symbool verschijnt. De tijd die op de display wordt afgebeeld is de vorige geprogrammeerde starttijd: Druk op de toetsen H en I om de nieuwe tijd te kiezen (kan op kwartieren) van 0.00 tot uur. Als de tijd is ingevoerd moet de tijdklok in werking worden gesteld. Druk op toets C (tijdklok aan/uit). Lampje P op de unit gaat branden en de unit zal nu op de geprogrammeerde tijd starten. Als de unit in bedrijf is wanneer u bevestigt via toets C, dan schakelt hij af en start weer op de geprogrammeerde tijd. Instellen van de stoptijd Druk op toets G tot op de display onder het woord TIMER het stop symbool verschijnt. De tijd die op de display wordt afgebeeld is de vorige geprogrammeerde stoptijd. U kunt nu de nieuwe tijd kiezen (zie onder Instellen van de starttijd ). Druk op toets C (tijdklok aan/uit). Lampje P op de unit gaat branden en de unit start. Als de unit afgeschakeld is wanneer u bevestigt via toets C, dan start hij en stopt weer op de geprogrammeerde tijd. NL - 7

9 Bediening van de afstandbediening (indien toegepast) Gecombineerde aan/uit programmering Als aan/uit programmering wordt gekozen, schakelt de unit automatisch iedere dag op dezelfde tijd aan en uit. Het programmeren verloopt als volgt: 1. Druk op toets G tot op de display het start symbool verschijnt. Stel nu de gewenste starttijd in (zie onder Instellen van de starttijd). 2. Druk weer op toet G om het stop symbool op de display af te beelden. Stel de stoptijd in. 3. Druk op toets G, tot het symbool voor gecombineerde programmering op de display staat. Samen met dit symbool worden de start- en stopsymbolen en de geprogrammeerde tijden afgebeeld. 4. Daarna moet toet C. worden ingedrukt om het programma te bevestigen. Lampje P op de unit gaat branden. 5. Als de geprogrammeerde start- en stoptijden hetzelfde zijn of elkaar overlappen, dan werkt de gecombineerde programmering niet. Tijdklokfunctie stoppen/onderbreken: Druk op toets C Lampje P op de unit gaat uit en het symbool voor tijdklokbedrijf verdwijnt van de display. In het geheugen van de unit wordt het bedrijfstype waarin hij werkte toen er werd onderbroken opgeslagen: aan als hij in bedrijf was, uit als hij was afgeschakeld. Als de tijdklok functie aan is (lampje P op de unit brandt), dan staat op de display altijd het symbool van het huidige tijdklokprogramma. De afgebeelde tijd is de werkelijke tijd. Als maar een van de twee programma s is gekozen, d.w.z. de starttijd of de stoptijd, dan blijft de unit in het gekozen bedrijfstype (aan of uit) nadat hij op de geprogrammeerde tijd is gestart of gestopt. Om het bedrijfstype te wijzigen moet de unit handmatig worden gestart of gestopt, of er moet een nieuw programma worden gekozen door op toets C te drukken. Na een stroomstoring tijdens tijdklokbedrijf gaat de unit werken in het zelfde bedrijfstype als voor de storing. Lampje P op de unit gaat knipperen als teken dat het tijdklokbedrijf is uitgeschakeld. Druk 2 x op toet C om de functie weer te activeren. Tijd wijzigen (toetsen H en I) Nachtbedrijf (toets K) Als deze functie is gekozen en toets C wordt ingedrukt, dan gaat de ventilator automatisch in de laagste stand werken. Een uur later gaat de temperatuur bij koelen 1 C omhoog (bij verwarmen, indien van toepassing, 1 C omlaag) tot maximaal 2 C in twee uur. Na 5 uur schakelt de unit af. Als deze functie wordt geactiveerd, dan wordt op de display een paar seconden lang de tijd afgebeeld waarop de unit zal worden afgeschakeld. Druk weer op toets C om de functie uit te schakelen. Stand toevoerluchtroosters (toets L) Door de luchtrichting in te stellen kan een optimale luchtverdeling in de ruimte worden verkregen. Druk op toet L en kies een van de volgende roosterstanden Symbool op display Automatisch De luchtrichting wordt automatisch geregeld. In koelbedrijf wordt de luchtstroom naar het plafond gericht (Coanda effect). In verwarmingsbedrijf wordt de luchtstroom naar de vloer gericht om de vorming van warme luchtlagen bovenin de ruimte te voorkomen. Symbool op display De uitblaasroosters kunnen in zes verschillende standen worden gezet. De keuze automatisch wordt aanbevolen voor koelbedrijf en ontvochtigingsbedrijf. Dit om te voorkomen dat condensatie op het uitblaasrooster optreedt, waardoor waterlekkage kan ontstaan. Instellen van de tijd voor tijdklokprogramma gekozen met toets G, Druk op toets H of op toets I. Deze toetsen worden ook gebruikt om op de display de tijd te wijzigen onder het woord CLOCK. Druk op toetst J Symbool op display Ventilatorsnelheid (toets J) Lage snelheid (voor nachtbedrijf) Middelste snelheid om de ventilatorsnelheid te kiezen. Hoge snelheid voor snel koelen Automatisch (de ventilator schakelt automatisch over de snelheid die het beste comfort biedt). Als deze functie is geactiveerd, dan knipperen de stippellijntjes. Swing De roosters bewegen continu van beneden naar boven en vice versa voor een gelijkmatige luchtverdeling. Instellen klok (toets M) Wijzigen van de op de display afgebeelde tijd: zet de afstandbediening aan door op toets B te drukken (de batterijen moeten uiteraard zijn aangebracht). Druk met een puntig voorwerp op de toets in het gaatje rechts bij het batterijcompartiment. De uuraanduiding gaat knipperen. Druk op toetsen H en I om het juiste uur in te stellen. Druk weer op de toets in het gaatje rechts bij het batterijcompartiment. Nu gaat de minutenaanduiding knipperen. Druk op toetsen H en I om de juiste minuten in te stellen. Als u nu weer op de toets in het gaatje bij het batterijcompartiment drukt, wordt de klokfunctie geactiveerd. NL - 8

10 Storingzoeken De batterijen zijn geplaatst, maar de display wordt niet verlicht: Batterijen zijn leeg of zijn niet goed geplaatst; vervang batterijen of controleer juiste plaatsing. Als er op de toets in het gaatje rechts bij het batterijcompartiment wordt gedrukt, gaat de uuraanduiding op de display niet knipperen: De toets is niet goed ingedrukt. Druk er niet te hard op met een voorwerp met een ronde punt. Welke toets er ook wordt ingedrukt, alle symbolen worden op de display afgebeeld: De toets voor het instellen van de klok is geblokkeerd omdat er veel te hard op is gedrukt. De afstandbediening is onherstelbaar beschadigd en moet worden vervangen. Als de start toets wordt ingedrukt start de unit niet en bevestigt ook niet met een pieptoon: De hoofdschakelaar staat uit. Aan zetten. De batterijen zijn bijna leeg. Vervangen De afstandbediening is niet goed op de unit gericht. Zet de afstandbediening uit en aan en herhaal, met de afstandbediening wel goed gericht. Er bevinden zich obstakels tussen de afstandbediening en de unit. Zorg dat de infraroodstralen niet belemmerd worden. De ontvanger op de unit of de afstandbediening bevinden zich in de felle zon. Vermijd directe zoninstraling door de gordijnen te sluiten of de binnen- of buitenzonwering neer te laten. Als in de ruimte waar de unit is opgesteld veel halogeen verlichting aanwezig is dan kan de werking van het infrarood regelpaneel worden verstoord of de afstandsbediening activeren. De overbrenging van het signaal is verstoord door een elektromagnetisch veld; verzend geen signalen wanneer in de nabije omgeving computers of huishoudelijke apparaten (keukenmachines, koffiemolens etc.) in gebruik zijn. Ook telefooncellen of draadloze telefoons kunnen storingen veroorzaken. Als de stop toets wordt ingedrukt stopt de unit niet en bevestigt ook niet met een pieptoon: De batterijen zijn bijna leeg. Vervangen De afstandbediening is niet goed op de unit gericht. Zet de afstandbediening uit en aan en herhaal, met de afstandbediening wel goed gericht. Er bevinden zich obstakels tussen de afstandbediening en de unit. Zorg dat de infraroodstralen niet belemmerd worden. De ontvanger op de unit of de afstandbediening bevinden zich in de felle zon. Vermijd directe zoninstraling door de gordijnen te sluiten of de binnen- of buitenzonwering neer te laten. Als in de ruimte waar de unit is opgesteld veel halogeen verlichting aanwezig is dan kan de werking van het infrarood regelpaneel worden verstoord of de afstandsbediening activeren. De overbrenging van het signaal is verstoord door een elektromagnetisch veld; verzend geen signalen wanneer in de nabije omgeving computers of huishoudelijke apparaten (keukenmachines, koffiemolens etc.) in gebruik zijn. Ook telefooncellen of draadloze telefoons kunnen storingen veroorzaken. Als de stop toets wordt ingedrukt bevestigt de unit de ontvangst wel met een pieptoon, maar de ventilator stopt niet en het indicatielampje Q op de unit brandt: De unit stopt na 30 seconden. Als er een functietoets wordt ingedrukt dan wordt de gewenste functie wel op de display afgebeeld, maar de unit bevestigt dit niet met een pieptoon en de functie werkt niet: De batterijen zijn bijna leeg. Vervangen. De afstandbediening is niet goed op de unit gericht. Zet de afstandbediening uit en aan en herhaal, met de afstandbediening wel goed gericht. Er bevinden zich obstakels tussen de afstandbediening en de unit Zorg dat de infraroodstralen niet belemmerd worden. De ontvanger op de unit of de afstandbediening bevinden zich in de felle zon. Vermijd directe zoninstraling door de gordijnen te sluiten of de binnen- of buitenzonwering neer te laten. Als in de ruimte waar de binnen-unit is opgesteld veel halogeen verlichting aanwezig is dan kan de werking van het infrarood regelpaneel worden verstoord of de afstandsbediening activeren. NEDERLANDS De overbrenging van het signaal is verstoord door een elektromagnetisch veld; verzend geen signalen wanneer in de nabije omgeving computers of huishoudelijke apparaten (keukenmachines, koffiemolens etc.) in gebruik zijn. Ook telefooncellen of draadloze telefoons kunnen storingen veroorzaken. Het display van de afstandsbediening verandert niet, wanneer een toets ingedrukt wordt: Op de display is symbool 1 afgebeeld. Zo lang dit zichtbaar blijft kunnen geen andere signalen worden verzonden. Pas als symbool 1 niet meer wordt afgebeeld kan een nieuw signaal worden verzonden. De unit start niet: Er is geen elektriciteit of de hoofdschakelaar staat uit. De zekeringen zijn doorgeslagen. Wacht drie minuten: het startrelais is in werking als lampje Q op de unit brandt. De ingestelde temperatuur is lager (bij verwarmen) of hoger (bij koelen) dan de ruimtetemperatuur. De thermostaat geeft dus geen startcommando). De unit werkt niet goed: De luchtstroom in de binnen- of buiten-unit wordt belemmerd. Het filter is vuil en belemmert voldoende luchtdoorstroming. De ventilator werkt op te lage snelheid. De luchtuitblaasrichting is niet goed ingesteld. Er staat een raam of deur open. De temperatuur is niet goed ingesteld. Er komt een lichte nevel uit de unit: Dit komt soms voor bij koelbedrijf doordat de koude lucht in aanraking komt met de ruimtelucht. Fluitend geluid bij starten of direct na stoppen van de unit: Dit is niet verontrustend. Wordt veroorzaakt doordat het koelmiddel begint te circuleren of omdat de drukken egaliseren. Lampje N knippert: Bedrijfsstoring Controleer, voordat u uw installateur belt: of de luchtstroom van de binnen-unit niet wordt belemmerd. of er geen obstructies zijn bij de buiten-unit waardoor een grote vermindering van toevoerlucht ontstaat. of de condensaatafvoer niet verstopt is. Herstart nadat de storing is verholpen: Lampje Q brandt: Er is een beveiliging geactiveerd (zie Tabel II). Onaangename geur uit de unit: Als de filters niet op tijd worden gereinigd worden er onaangename geurtjes de ruimte worden ingeblazen. Het toestel uitschakelen en zich met een erkende Servicedienst in verbinding stellen voor reining van de filters. Herstart de unit in ventilatiebedrijf en open een raam om verse lucht binnen te laten. Vreemde geluiden uit de unit: Soms kan de unit wat vreemde korte geluiden produceren. Dit wordt veroorzaakt door de invloed van temperatuurwisseling op de kunststof delen WAARSCHUWING: (unit met elektrisch verwarmingselement): Indien het apparaat voor warmteonderbreking inschakelt, de stroom uitschakelen en het toestel opnieuw inschakelen d.m.v. de hoofdschakelaar. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw installateur. NL - 9

11 L010121H Via R. Sanzio, Villasanta (MI) Italy - Tel. 039/ Wijzigingen voorbehouden. Order No M10, March Supersedes Order No , January Printed in Italy

BEDIENING EN ONDERHOUD

BEDIENING EN ONDERHOUD Carrier Carrier 40 QKX 40QKX 12-18 - 24 40QKX 36-48 BEDIENING EN ONDERHOUD Cassette split-system binnen-unit Zie voor montage-instructies voor deze unit en de buiten-unit de betreffende handleidingen.

Nadere informatie

Console & Underceiling

Console & Underceiling 42VKG Console & Underceiling The Standards Institution of SI ISO 9001 Israel Q u a l i t y A s s u r e d F i r m BEDIENING EN ONDERHOUD Console & Underceiling night & day split-system binnen-unit Afstandbediening

Nadere informatie

42 VKX BEDIENING EN ONDERHOUD

42 VKX BEDIENING EN ONDERHOUD BEDIENING EN ONDERHOUD Console split-system binnen-unit Zie voor montage-instructies voor deze unit en de buiten-unit de betreffende handleidingen. Inhoud Algemeen... 2 Systeembeschrijving... 3 Infrarood

Nadere informatie

BEDIENING EN ONDERHOUD

BEDIENING EN ONDERHOUD 42HWS 07-09 - 12 42HWS 18-24 BEDIENING EN ONDERHOUD Split-system binnen-units voor wandmontage Zie voor montage-instructies voor deze unit en de buiten-unit de betreffende handleidingen. Inhoud Algemeen...

Nadere informatie

AQUASMART Infrared remote control

AQUASMART Infrared remote control LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE AQUASMART Infrared remote control IS O 9 00 1 001 BEDIENING EN ONDERHOUD Afstandbediening IR afstandsbediening Lees deze gebruiksaanwijzing goed door voordat u de apparatuur

Nadere informatie

Console & Underceiling

Console & Underceiling Console & Underceiling The Standards Q u a Institution of SI ISO 9001 l i t y A s s u r e d F Israel i r m BEDIENING EN ONDERHOUD Console & Underceiling night & day split-system binnen-unit Afstandbediening

Nadere informatie

Room Controller NEW BEDIENING 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O 9 00 1

Room Controller NEW BEDIENING 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O 9 00 1 LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N BEDIENING Bediening Deze regelaars werken alleen met de volgende typen binnenunits: 42HMC---N

Nadere informatie

42PHQ...P R-410A BEDIENING EN ONDERHOUD I S O 9 00

42PHQ...P R-410A BEDIENING EN ONDERHOUD I S O 9 00 1 LLOYD S REGISTER QUALITY ASSURANCE 42PHQ...P I S O 9 00 R-410A BEDIENING EN ONDERHOUD Split-system binnen-units voor wandmontage Zie voor montage-instructies voor deze unit en de buiten-unit de betreffende

Nadere informatie

42HQE009 / 012 / 018 / 022

42HQE009 / 012 / 018 / 022 TEM P SPEE D MODE FAN CLOC K 42HQE009 / 012 / 018 / 022 C ON OFF BEDIENING Splitsysteem Hi-Wall binnen-unit Zie voor montageinstructies voor deze unit en de buiten-unit de betreffende handleidingen. Inhoud

Nadere informatie

ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE AQUASMART 42GW IS O9001 ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN Cassette ventilatorconvectoren Inhoud BLZ. AQUASMART systeem... 3 Elektrische aansluitingen... 3 Bedrijfslampjes en

Nadere informatie

42VQM. Console & Underceiling MANUALE DELL UTENTE

42VQM. Console & Underceiling MANUALE DELL UTENTE Console & Underceiling OWNER S MANUAL MANUALE DELL UTENTE MANUEL DE L UTILISATEUR GEBRAUCHSANWEISUNG MANUAL DEL USUARIO BEDIENING EN ONDERHOUD OΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MANUAL DO UTILIZADOR DRIFT- OCH SKÖTSELINSTRUKTION

Nadere informatie

51AKM E L E C T R O N I C BEDIENING EN ONDERHOUD

51AKM E L E C T R O N I C BEDIENING EN ONDERHOUD 51AKM E L E C T R O N I C E L E C T R O N I C BEDIENING EN ONDERHOUD Deze handleiding heeft betrekking op de volgende typen 4 51AKM 009 51AKM 012 Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u

Nadere informatie

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 NL BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 GEBRUIK VAN DE INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING BELANGRIJK VOOR GEBRUIK : Voordat U het toestel gebruikt gelieve zeker te zijn dat : Het binnentoestel correct is aangesloten op

Nadere informatie

Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET

Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET CTS Afstandsbediening Infrarood Let op! 1 Zorg ervoor dat er niets tussen de ontvanger en de afstandsbediening

Nadere informatie

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E. Inhoudstafel

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E. Inhoudstafel HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E Inhoudstafel 1. AFSTANDSBEDIENING EN ZIJN FUNCTIES 2 2. NAMEN EN FUNCTIES VAN DE INDICATOR OP DE AFSTANDSBEDIENING 3 3. BESTURING VAN DE AFSTANDSBEDIENING 3 3.1. INBRENGEN

Nadere informatie

Gebruikershandleiding afstandbediening R71A/E

Gebruikershandleiding afstandbediening R71A/E Gebruikershandleiding afstandbediening R71A/E Gebruik van de afstandsbediening 1. Ga verstandig met de afstandsbediening om: houdt de afstandsbediening uit de buurt van vloeistoffen, laat de afstandsbediening

Nadere informatie

RCW Afstandsbediening

RCW Afstandsbediening RCW Afstandsbediening Gebruikershandleiding - Nederlands MURCW 747 399569 Afstandsbediening. 1. Aan uit toets. 2. Selectie toets (koelen, verwarmen, automatisch koelen/verwarmen, ontvochtigen, ventileren).

Nadere informatie

51AKE I S O BEDIENING EN ONDERHOUD

51AKE I S O BEDIENING EN ONDERHOUD LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE 51AKE I S O 9 00 1 BEDIENING EN ONDERHOUD Deze handleiding heeft betrekking op de volgende typen: 51AKE 065 Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7 GEBRUIKSAANWIJZING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 ONZE WELGEMEENDE DANK VOOR UW AANKOOP VAN DEZE AFSTANDS- BEDIENING. LEES DE HANDLEIDING AANDACHTIG ALVORENS

Nadere informatie

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding PERFECTCOOL Gebruikershandleiding Gelieve deze handleiding zorgvuldig door te nemen voor ingebruikname of installatie van uw mobiele airconditioner. Bewaar deze handleiding goed voor hulp bij onderhoud

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RC08A

GEBRUIKSAANWIJZING RC08A GEBRUIKSAANWIJZING RC08A NEDERLANDS INHOUD Overzicht 1-2 Voor gebruik 3 4-12 Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik van uw airconditioner en bewaar deze bij de unit. OVERZICHT DISPLAY Informatie die

Nadere informatie

AIR CONDITIONER HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING

AIR CONDITIONER HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING AIR CONDITIONER HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING LMD-AE-09HDI-SET LMD-AE-12HDI-SET LMD-AE-18HDI-SET LMD-AE-24HDI-SET Pag 1 Inhoud: Afstandsbediening specificatie.. 3 Afstandsbediening functies.. 4 Betekenis

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad Beknopte handleiding Lees, voordat het apparaat in gebruik genomen wordt, ook de bijgeleverde gebruiksaanwijzing. A B D E F G H I L M N O C P Q R Koelkast A. Bedieningspaneel B.

Nadere informatie

ELECTRA. Bedieningsvoorschriften Nederlands ELECTRA

ELECTRA. Bedieningsvoorschriften Nederlands ELECTRA RC7 Bedieningsvoorschriften NL ELECTRA Bedieningsvoorschriften Nederlands ELECTRA VOORBEREIDING Installeren van de batterijen Verwijder het deksel aan de achterzijde van de afstandsbediening. Plaats de

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aankoop van deze airconditioner. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens uw airconditioner in gebruik te

Hartelijk dank voor uw aankoop van deze airconditioner. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens uw airconditioner in gebruik te Hartelijk dank voor uw aankoop van deze airconditioner. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens uw airconditioner in gebruik te nemen en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

RC4 Bedieningsvoorschriften

RC4 Bedieningsvoorschriften RC4 Bedieningsvoorschriften NL Bedieningsvoorschriften Nederlands VOORBEREIDING Installeren van de batterijen Verwijder het deksel aan de achterzijde van de afstandsbediening.(zie figuur A) Plaats de twee

Nadere informatie

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING Inhoudstafel Afstandsbediening en zijn functies 2 Display van afstandsbediening 3 Gebruik van de afstandsbediening 4 De klok instellen 4 Lock en reset toets 5 Automatische

Nadere informatie

TECHNISCHE GEGEVENS MAXIMALE FUNCTIONERINGS LIMIET

TECHNISCHE GEGEVENS MAXIMALE FUNCTIONERINGS LIMIET NL 20-06-2002 16:35 Pagina 66 Aandachtig dit instructieboekje doorlezen alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen Alleen op deze manier kunnen wij u de beste resultaten en de maximale

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

TECHNISCHE FUNCTIE SPECIFICATIES PC BOARD LCD 4004XE COOL EN HEAT CONTROLLER AIRCONDITIONING SYSTEEM MODEL ASB

TECHNISCHE FUNCTIE SPECIFICATIES PC BOARD LCD 4004XE COOL EN HEAT CONTROLLER AIRCONDITIONING SYSTEEM MODEL ASB TECHNISCHE FUNCTIE SPECIFICATIES PC BOARD LCD 4004XE COOL EN HEAT CONTROLLER AIRCONDITIONING SYSTEEM MODEL ASB 1 Airned B.V., Ambachtsweg 17, 6581 AX Malden, t: 024-3582458 f: 024-3585911 e: info@airned.nl

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad Beknopte handleiding Lees de aanwijzingen aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. A B C D E F G H c I L M N A. Elektronische bedieningsgroep B. Vriesvak (als de

Nadere informatie

VRFBEDSIM BEDIENINGSHANDLEIDING AIR CONDITIONER FUJITSU GENERAL LIMITED 9G2048. www.general-airco.be www.general-airco.nl

VRFBEDSIM BEDIENINGSHANDLEIDING AIR CONDITIONER FUJITSU GENERAL LIMITED 9G2048. www.general-airco.be www.general-airco.nl BEDIENINGSHANDLEIDING AIR CONDITIONER TM VRFBEDSIM Bewaar deze handleiding zodat u ze later nog kunt raadplegen 9G2048 FUJITSU GENERAL LIMITED www.general-airco.nl INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 1

Nadere informatie

verdeeld door Orcon bv www.general-airco.nl BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER verdeeld door Orcon nv www.general-airco.be

verdeeld door Orcon bv www.general-airco.nl BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER verdeeld door Orcon nv www.general-airco.be BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER ABF09RIY ABF12RIY ABF14RIY AB18RIYa AB24RIYa AB36RIYa AB45RIYa AU12RIYa AU14RIYa AU18RIYa AU24RIYa AU36RIYa AU45RIYa AR12RIYa AR14RIYa AR18RIYa AR24RIYa AR36RIYa AR45RIYa

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

Verwarming en ventilatie

Verwarming en ventilatie Verwarming en ventilatie BEDIENINGSELEMENTEN 1. Temperatuurregeling. Afzonderlijk instelbaar voor de bestuurder en de passagier voorin. 2. Programma voor maximaal ontdooien. 3. Luchtverdeling. In de geselecteerde

Nadere informatie

GIDS VOOR DE GEBRUIKER

GIDS VOOR DE GEBRUIKER GIDS VOOR DE GEBRUIKER Aangekoppelde Afstandsbediening MWR-TH00 MWR-TH01 Airconditioner Ne DB98-26319A(1) Veiligheidsvoorschriften Voordat u de aangekoppelde afstandsbediening gebruikt, leest u best deze

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Draadloos Clickkit Snelgids

Draadloos Clickkit Snelgids NL Draadloos Clickkit Snelgids Knoppen & display...1 Aan/uit...2 Klok instellen...2 Vloertemperatuur instellen...3 Huidige temperatuur aflezen...3 Vorstbescherming...4 Timercontrole activeren en instellen...5-6

Nadere informatie

Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T

Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Bediening en display 3 Bediening 3 Display 4 Handleiding voor gebruik 4 Gebruiksfuncties 5 Functie COMFORT 5 Functie ECO

Nadere informatie

4 Knops afstandsbediening

4 Knops afstandsbediening Lees en bewaar dit document zorgvuldig! Installatie instructies Gebruikershandleiding 4 Knops afstandsbediening Well Straler Industrielaan 22 9320 Erembodegem info@wellstraler.be www.wellstraler.be Inhoudstafel

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad Beknopte handleiding Lees de aanwijzingen aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. A B C D E F G H I L M A. Elektronische bedieningsgroep B. Vriesvak (als de koelkast

Nadere informatie

AFR-100 FITTING DIMMER

AFR-100 FITTING DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 AFR-100 FITTING DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPATIBILITEIT Deze ontvanger werkt met alle KlikAanKlikUit zenders met

Nadere informatie

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Configuratieoverzicht en storingscodes Carrier splitsystemen met Xpower + regeling (toerengeregelde compressor)

Configuratieoverzicht en storingscodes Carrier splitsystemen met Xpower + regeling (toerengeregelde compressor) Configuratieoverzicht en storingscodes Carrier splitsystemen met Xpower + regeling (toerengeregelde compressor) 1 Inhoud: 3. Overzicht unit typen 4. Configuratie infrarood afstandsbediening 8. Configuratie

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AC-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AC-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AC-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR A B C * * Afbeelding van de AYCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en verbindstatus)

Nadere informatie

[6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender

[6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender [6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender Druk met een puntig voorwerp kort op de Zend met de KlikAanKlikUit zender een AAN - verbindknop. De LED-indicator gaat knipperen signaal. Druk bijvoorbeeld op

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM DRIEVOUDIGE INBOUWSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM DRIEVOUDIGE INBOUWSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-3500-3 DRIEVOUDIGE INBOUWSCHAKELAAR A C B C D E Voorbeeldtoepassing (afstandsbediening niet inbegrepen) A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Bevestigingspunten D: Klemschroeven

Nadere informatie

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat AT-5461 Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat Veiligheid Lees en bewaar deze instructies. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en door personen met verminderde lichamelijke,

Nadere informatie

DB68-04149A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_NL.indd 2 2013-09-25 오전 9:58:46

DB68-04149A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_NL.indd 2 2013-09-25 오전 9:58:46 DB68-04149A-00 SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_NL.indd 2 2013-09-25 오전 9:58:46 Bedrade afstandsbediening MWR-SH00N Airconditioner gebruiksaanwijzing Deze handleiding is gemaakt van 100% gerecycled papier. imagine

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-100 FITTING DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-100 FITTING DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-100 FITTING DIMMER/SCHAKELAAR A B C * * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Fitting voor gloeilamp B: Zoekmodus-knop C: Indicator 1 [1] Draai de fitting-ontvanger

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Veiligheidswaarschuwingen

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Veiligheidswaarschuwingen BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Veiligheidswaarschuwingen Gevaar! Veronachtzaming kan of zal de oorzaak zijn van elektrische schokken met gevaar voor het leven. - Gebruik het verwarmingselement niet in de nabijheid

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR D A C * B * Afbeelding van de AYCT-102 (niet inbegrepen) A: Zoekmodus-knop B: Aansluiting wandschakelaar C: Aansluiting verlichting D: Indicator

Nadere informatie

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x 2x 3x [5] De stekkerdoos schakelt ter bevestiging 2x in en uit. De code van de zender is in het geheugen van de stekkerdoos opgeslagen en het product is klaar voor gebruik. Er kunnen maximaal 6 verschillende

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

AFR-060 FITTING SCHAKELAAR

AFR-060 FITTING SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 AFR-060 FITTING SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPATIBILITEIT Deze ontvanger werkt met alle KlikAanKlikUit zenders

Nadere informatie

Configuratieoverzicht en storingscodes Carrier splitsystemen met Mycomfort regeling (aan/uit compressor)

Configuratieoverzicht en storingscodes Carrier splitsystemen met Mycomfort regeling (aan/uit compressor) Configuratieoverzicht en storingscodes Carrier splitsystemen met Mycomfort regeling (aan/uit compressor) 1 Inhoud: 3. Overzicht unit typen 4. Configuratie infrarood afstandsbediening 8. Configuratie Roomcontroller

Nadere informatie

AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER

AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT OMSCHRIJVING Deze LED spot met ingebouwde ontvanger is draadloos en dus overal te bevestigen. Met een KlikAanKlikUit zender naar keuze kunt u het lampje

Nadere informatie

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY BEDIENINGS INSTRUCTIES 8-SYMBOOL AFSTANDBEDIENING Kinder slot Tijd Signaal indicator Thermostatische stand Batterij Countdown F or C Programma Eco stand Temperatuur Dubbele brander 8-SYMBOOL DISPLAY INSTELLING

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt een kwalitatief hoogwaardig product in handen waarvan u veel plezier en comfort

Nadere informatie

Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening.

Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening. Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening. Wordt gebruikt om unit te starten en te stoppen. Let Op!!: Bij alleen koeling units is warmte mode niet

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 360 Turbo Luchtverwarmer NL Cat. Nr.: 25963 Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken. Waarschuwing 1. Deze verwarmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis.

Nadere informatie

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 75 NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VLOER-/-PLAFOND R407C/R410A

GEBRUIKERSHANDLEIDING VLOER-/-PLAFOND R407C/R410A GEBRUIKERSHANDLEIDING VLOER-/-PLAFOND R407C/R410A Bedankt voor de aankoop van dit airconditioningsysteem. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door, voor het in gebruik nemen van de installatie.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Fitting voor gloeilamp B: Zoekmode-knop C: Indicator 1 [1] Uitschakelen

Nadere informatie

Bedrade afstandsbediening YR-E14

Bedrade afstandsbediening YR-E14 Bedrade afstandsbediening YR-E14 MODE Om de modes : automatisch, ventileren, koelen, ontvochtigen of verwarmen te activeren. HEALTH Om de lucht te reinigen. SWING Het veranderen van de stand van de lamellen,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC1D528

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC1D528 GEBRUIKSAANWIJZING 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 WAARSCHUWING - Laat de afstandsbediening nooit

Nadere informatie

Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat

Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat Techneco Energiesystemen BV Kleveringweg 9 2616 LZ Delft T. 015 21 91 000 Symbolen Beschrijving Menu selecteren, wisselen bedrijfsmodus Verstellen waarde

Nadere informatie

Elektronische keramische verwarming

Elektronische keramische verwarming Elektronische keramische verwarming Gebruiksaanwijzing Art.-No. 37419 230V~ 50Hz 1800W Belangrijke informatie 1. Voor ingebruikname deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen. Belangrijk: Het apparaat mag

Nadere informatie

Inleiding. Inhoudsopgave: Omschrijving. 1.1 Het toetsenbord 1. 1.2 De displays 1. 1.3 Lampjes 1. 2.0 Vaste programma's 2. 3.0 Vrije programma's 3.

Inleiding. Inhoudsopgave: Omschrijving. 1.1 Het toetsenbord 1. 1.2 De displays 1. 1.3 Lampjes 1. 2.0 Vaste programma's 2. 3.0 Vrije programma's 3. Inleiding. Deze regelaar is in samenwerking met een Nederlands elektronica bedrijf door TOMA ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, en gedacht aan bedieningsgemak en mogelijkheden.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-1000 INBOUWSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-1000 INBOUWSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-1000 INBOUWSCHAKELAAR Verlichting: Aan / Uit A B C D * E F * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Verbind-knop B: Indicator (spannings- en verbindstatus) C: Zekeringhouder

Nadere informatie

CR143-RG58A

CR143-RG58A Ten gevolge van voortdurende verbetering van de producten, kunnen specificaties en ontwerp wijzigen zonder enige kennisgeving. Raadpleeg de verkoopafdeling of de fabrikant voor details. CR143-RG58A 202055091498

Nadere informatie

8075-000-048 - April 2010. Handleiding infrarood afstandsbediening

8075-000-048 - April 2010. Handleiding infrarood afstandsbediening 8075-000-048 - April 00 Handleiding infrarood afstandsbediening x 9V Batterij x x I zonder geheugen A, B, C + D S I met geheugen A, B, C + E I met massage A, B, C + F, G A Ontvangstinstelling A. Verwijder

Nadere informatie

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt een kwalitatief hoogwaardig product in handen waarvan u vele jaren

Nadere informatie

TOMA. De TOMA regelaar is gebouwd volgens de strenge Europese veiligheidseisen en voorzien van een CE keurmerk.

TOMA. De TOMA regelaar is gebouwd volgens de strenge Europese veiligheidseisen en voorzien van een CE keurmerk. Inleiding. Deze regelaar is in samenwerking met een Nederlands elektronica bedrijf door TOMA ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, en gedacht aan bedieningsgemak en mogelijkheden.

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CallBarrier

Gebruiksaanwijzing CallBarrier Gebruiksaanwijzing CallBarrier INHOUD blz Inleiding... 3 Werking van de CallBarrier... 4 Installatie van de CallBarrier... 5 Omschrijving toets en indicaties CallBarrier... 6 Uitleg van de opties... 7

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS Waar moet u op letten? Het KlikAanKlikUit systeem De set APA3-1500R is eenvoudig uit te breiden met andere KlikAanKlikUit

Nadere informatie

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300 S900 S902 S903 PS900 PS300 S901 S901-2D S901-4D S903 Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AFR-100 FITTING DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AFR-100 FITTING DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AFR-100 FITTING DIMMER/SCHAKELAAR A B C * * Afbeelding van de AYCT-102 (niet inbegrepen) A: Fitting voor gloeilamp B: Zoekmodus-knop C: Indicator 1 [1] Draai de fitting-ontvanger

Nadere informatie

HANDLEIDING. Radiofrequentiebediening Synchro 3-4 VFF/CDL-C-2G4

HANDLEIDING. Radiofrequentiebediening Synchro 3-4 VFF/CDL-C-2G4 HANDLEIDING Radiofrequentiebediening Synchro 3-4 VFF/CDL-C-2G4 Versie: sept 2016 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN - Behuizing nooit openen. Door onbevoegd openen van de behuizingen/of ondeskundige reparaties kan

Nadere informatie

installatiehandleiding Rookmelder

installatiehandleiding Rookmelder installatiehandleiding Rookmelder INSTALLATIEHANDLEIDING ROOKMELDER Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig rookmelder. Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer informatie over de

Nadere informatie

Aanvullende handleiding Comfort-luchtgordijn met CHIPS-regeling Model CA

Aanvullende handleiding Comfort-luchtgordijn met CHIPS-regeling Model CA Aanvullende handleiding Comfort-luchtgordijn met CHIPS-regeling Model CA Versie handleiding: 1.0 P a INLEIDING COMFORT-LUCHTGORDIJN MET CHIPS-REGELING 1.. Inleiding 1.1 Over deze aanvullende handleiding

Nadere informatie

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing Inhoud Ⅰ. Algemene veiligheidsvoorschriften...3 Ⅱ. Technische gegevens...4 Ⅲ. Illustratie...5 Ⅳ. Stroomschema...6

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

Eenvoudige MA-afstandsbediening

Eenvoudige MA-afstandsbediening CITY MULTI-bedieningssysteem en Mitsubishi Mr. SLIM-airconditioners Eenvoudige MA-afstandsbediening Instructiehandleiding PAC-YT52CRA Voorzorgsmaatregelen... 2 Naam en functie van de onderdelen van de

Nadere informatie

AS07Y AS09Y/RY AS12Y/RY

AS07Y AS09Y/RY AS12Y/RY B EDIENING SHANDL EIDIN G A IR CON DIT ION E R AS07Y AS09Y/RY AS2Y/RY Bewaar deze handleiding zodat u ze la ter nog kunt raadplegen 9G2063 FUJ ITSU GEN ERAL LIMITED - VOORBEREIDING De voeding aanzetten

Nadere informatie

51AKS I S O BEDIENING EN ONDERHOUD

51AKS I S O BEDIENING EN ONDERHOUD LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE 51AKS I S O 9 00 1 BEDIENING EN ONDERHOUD Deze handleiding heeft betrekking op de volgende typen Monobloc Split 51AKS 085--- 51AKS 010--- 51AKS 185--- 51AKS 013--- 51AKS

Nadere informatie

Art-No NL Handleiding

Art-No NL Handleiding Art-No. 18141 NL Handleiding Art-No. 18142 Digitale momentsleutel Art.nr. 18141 3/8 aandrijving, 17-170 Nm Art.nr. 18142 1/2 aandrijving, 20-200 Nm Handleiding Inhoud verpakking: Momentsleutel Batterijen,

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het Egardia alarmlicht met sirene. Website Egardia www.egardia.com Klantenservice

Nadere informatie

Day Night Round T8700A1009/T8700N1000

Day Night Round T8700A1009/T8700N1000 Day Night Round T8700A1009/T8700N1000 Programmeerbare kamerthermostaat met 24-uursprogramma Gebruiksaanwijzing en montagevoorschrift 1 INHOUDSOPGAVE Honeywell Day Night Round...2 Uitleesvenster en toetsen

Nadere informatie

Aroma Perfection System. www.krups.com

Aroma Perfection System. www.krups.com Aroma System www.krups.com a d b Aroma System c d Aroma Control Timer e h j k m l f i System 1 2 3 Aroma System Aroma 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nederlands Beschrijving a b c d e f g h i Deksel Waterreservoir

Nadere informatie