TultiMouch. Een geïntegreerd, uitbreidbaar Multi Touch platform

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TultiMouch. Een geïntegreerd, uitbreidbaar Multi Touch platform"

Transcriptie

1 TultiMouch Eengeïntegreerd, uitbreidbaarmulti Touchplatform Projectinhetkadervanhetvak Softwarearchitectuur uitdeopleiding Masterinde Ingenieurswetenschappen:Computerwetenschappen GedoceerddoorProf.Dr.Ir.FrankGielen(vakgroepINTEC) OnderbegeleidingvanNicoGoeminne(vakgroepINTEC) Academiejaar (1 e semester) Groep8 AljoshaDemeulemeester SolutionArchitect DieterVergote JanFrederix Jean LucDeprez QualityAssuranceManager JenseSeurynck PR&LogisticsManager KristofDeSchepper Report&PresentationManager MichaëlVittorelli ConfigurationManager PieterCailliau ResearchManager PieterMees ProjectManager

2 7/12/08 TultiMouch i

3 TultiMouch Eengeïntegreerd, uitbreidbaarmulti Touchplatform Projectinhetkadervanhetvak Softwarearchitectuur uitdeopleiding Masterinde Ingenieurswetenschappen:Computerwetenschappen GedoceerddoorProf.Dr.Ir.FrankGielen(vakgroepINTEC) OnderbegeleidingvanNicoGoeminne(vakgroepINTEC) AljoshaDemeulemeester Academiejaar (1 e semester) Groep8 DieterVergote JanFrederix Jean LucDeprez JenseSeurynck KristofDeSchepper MichaëlVittorelli PieterCailliau PieterMees SolutionArchitect QualityAssuranceManager PR&LogisticsManager Report&PresentationManager ConfigurationManager ResearchManager ProjectManager 7/12/08 TultiMouch ii

4 Dankwoord Hetontwikkelenvaneensoftwarearchitectuurisgeeneenvoudigproces.Hetiseenprocesmet vele iteraties, vergaderingen, deadlines, consensussen,... Graag zouden we iedereen bedanken dieditprojectmogelijkmaakte. Gedurende twaalf weken konden we rekenen op Nico Goeminne die ons met al zijn vakkennis steedsindejuisterichtingstuurde.vanbijhetbegintotopheteindehebbenweopeenzeer aangenamemaniermethemkunnensamenwerkenenkondenwesteedsophemterugvallen! Dieter Van Rijsselbergen, projectlid Pizza UGent, gaf ons de kans kennis te maken met een bestaandemulti Touchtafel,waarvoordank. Ookwillenwegraagdemensenvanhetsecretariaat,AnBuyseenDaviniaStevens,bedankenom vooronsiedereweekeenvergaderzaalvrijtehouden. 7/12/08 TultiMouch iii

5 TableofContents Dankwoord... iii Vision... 1 Missionstatement...1 Context... 1 ValueProposition... 1 Hetplatform...1 Features...1 Scope... 1 Essentials... 2 Nice to have... 2 Stakeholders...3 ArchitecturalDrivers...3 Usability... 3 Modifiability... 3 Performance... 3 Security... 4 StateoftheArt... 5 Inleiding...5 Hardwareonderzoek...6 Multi TouchTechnologieën... 6 Devicelokalisatieen authenticatie...10 Softwareonderzoek...12 Pluggablearchitectures...12 TUIOProtocol...13 BestaandebibliothekenvoorMulti Touch...13 PrivateDesktop...16 Multi UserApplications...17 Marktstudie...19 Huidigaanbod...19 Patenten...21 Verwachtedoorbraak...22 BusinessModel Inleiding...25 Analysevandehuidigemarkt...25 Eenopensourcebibliotheek...26 ApplicationStore...26 Support&Services...26 Architecture RequirementsView...27 Inleiding...27 Lijstvanusecases...27 UitgewerkteUseCases...28 QualityAttributeScenario s...36 Inleiding...36 Usability...36 Modifiability...37 Performance /12/08 TultiMouch iv

6 UtilityTree...38 ModuleView...39 Inleiding...39 Totaaloverzicht...39 Plug ininfrastructuur...40 Multi TouchInput(MTI)...43 GUI...49 DeviceManagement...51 SessionManagement...57 ProcessView...60 Inleiding...60 Lijstvansequentiediagrammen...60 Uitwerkingsequentiediagrammen...61 InfrastructureView...85 Inleiding...85 QualityAttributes...85 Protocollen...86 MinimaleDeployment...87 MaximaleDeployment...88 Algemeenbesluit VerklarendeWoordenlijst Appendices Appendix1:CompletelijstvanFeatures /12/08 TultiMouch v

7 Vision Missionstatement Context Reeds enkele jaren maakt een nieuwe vorm van digitale input die wel eens een sterke concurrent kan worden t.o.v. de traditionele invoerapparaten zijn opmars. Multi Touch maakt het mogelijk om met meerdere inputs tegelijk op eenzelfde raakoppervlak te werken. Dit oppervlakismeestaleenbeeldscherm,maarkanbijvoorbeeldookeentouchpadvaneenlaptop zijn. Bij de ontwikkeling van Multi Touch software zijn hedendaagse ontwikkelaars vrij beperkt in hun bewegingsvrijheid, aangezien de meeste platformen een traditionele input van muis en keyboardverwachten. ValueProposition MethetprojectTultiMouchpogenweaandatprobleemtegemoettekomendooreenplatformte creërendieontwikkelaarsinstaatsteltomopeeneenvoudigemaniermulti Touchapplicatieste ontwikkelen. Belangrijke eigenschappen van dit platform zijn de uitbreidbaarheid, en de koppelingmetexterneapparaten. Hetplatform Hetzogenaamdeplatformwaaroverwesprekeniseenverzamelingvanfunctionaliteitdatmen kan gebruiken om gemakkelijk Multi Touch applicaties te bouwen; applicaties die kunnen werken in een door ons voorziene desktop omgeving. In deze desktop omgeving kunnen meerdere gebruikers verschillende applicaties opstarten, of kan er een applicatie geladen wordendiehethelescherminneemt(bijvoorbeeldeendigitaalgezelschapsspel). Features Inditgedeeltewordendeeigenschappenvanonsplatformbondiguitgelegd,onderverdeeldin drie categorieën: scope, essentials en nice to have s. De items onder scope zijn de stukken software die we in het tweede semester willen implementeren, en waarvoor we een grondig uitgewerkte architectuur zullen voorzien. De essentials behoren tot het totaalbeeld van het platform;ditzijnbelangrijkeonderdelendielaterzekergeïmplementeerdmoetenwordeninhet platform,maarwaarvoorweditenvolgendsemesterteweinigtijdhebben.tenslottevolgennog een aantal eigenschappen die minder belangrijk zijn, maar door hun toevoegende waarde het vermeldenwaardzijn denice to have s. Vooreenbeknopte,dochmeeruitgebreidelijstvanfeaturesverwijzenwenaarAppendix1. Scope Uitbreidbaarheid Zoals eerder vermeld is uitbreidbaarheid een centrale eigenschap van het platform. Dit zal mogelijk gemaakt worden door een pluggable architecture, een architectuur waarin men vrij plug inskantoevoegen,verwijderenofvervangen.dezeplug inskunnenaldannietafhankelijk zijnvanandereplug ins. 7/12/08 TultiMouch 1

8 Objectrecognitionandtracking,gestures Een andere belangrijke component in ons platform is de herkenning van objecten die in aanrakingzijnmethetmulti Touchraakoppervlak.Ditomvatzowelaanrakingenmetdehanden alsdagdagelijksevoorwerpendieopeenmulti Touchtafelkunnenliggen;eenonderscheiddat ookvoordegebruikervanhetplatformkenbaarzalzijn.verderzullenookdebewegingenvan objecten geregistreerd en beschikbaar gesteld worden. Tenslotte is het met deze informatie voorhandenrelatiefeenvoudiggestureherkenningaantebieden. Devicerelated Ontdekking,lokalisatieenidentificatie Onmisbaar bij veel Multi Touch gebruikersinterfaces is de interactie met externe apparaten; denkaaneengsmmeteenbluetoothconnectieofeenfototoesteldatkanaangeslotenworden met een USB kabel. Het platform moet voorzien zijn om m.b.v. een plug in, verbindingen te makenmetverschillendeapparatenviahuidige,eneventueeltoekomstige,technologieën. Meerconcreetzalhetplatformnieuweapparatenontdekken(discovery),zelokaliserenopeen Multi Touch tafel (localization) en tenslotte het apparaat bevragen naar zijn identiteit (identification). Interactie Eenmaal een connectie tot stand is gebracht met één of meerdere apparaten, willen we er natuurlijk mee communiceren. Bij dit onderdeel is het heel moeilijk om alle bestaande toepassingenout of the boxteondersteunen(denkbijvoorbeeldaandeverschillendebluetooth profiles). Standaard zullen we enkel filetransfer voorzien, en wordt er ruimte gelaten om door middelvanplug insextraservicestoetevoegen. GUI Indien ontwikkelaars gemakkelijk applicaties wensen te ontwikkelen voor een Multi Touch omgeving, mag een gebruiksvriendelijke bibliotheek voor het ontwikkelen van een grafische interface zeker niet ontbreken. Componenten die we zeker zullen voorzien zijn diegene die noodzakelijk geacht worden voor het uitwerken van de Private Desktop. Java Swing zal hier ongetwijfeldeengrotebronvaninspiratiezijn. AangezieneenMulti Touchopstellingindetoekomstmisschienzowelmuisalstoetsenborddoet verdwijneninbepaaldeomgevingen,moethetverliesvantekstinvoeropgevangenworden.een virtueeltoetsenborddatmakkelijkaangeroepenkanwordenvanuithetplatformisdusalzeker geenslechtideevooreenstandaardwidget. Essentials Grofweg kunnen we drie grote categorieën van features aanduiden die na de proof of concept vanditprojectverderuitgewerktmoetenworden. Zoals hierboven besproken is een uitgebreide GUI bibliotheek hier één van. Een tweede categorieheeftbetrekkingtotexterneapparaten(devices).omdeusabilityteverhogenmoeten debelangrijksteprotocolsenprotocolservices(i.h.b.bluetoothprofiles)standaardopgenomen worden in het platform. Een laatste categorie is veiligheid; de bespreking hiervan volgt in het securitygedeeltebijqualityattributes. Tenslotte vermelden we nog de automatische dependency resolver. Indien plug ins steunen op andere plug ins is het wenselijk dat er een geautomatiseerd systeem bestaat die mogelijke afhankelijkheidsproblemenautomatischkanoplossen. Nice to have Het platform zal objecten op een Multi Touch gebruikersinterface kunnen herkennen. Hiertoe behorenookafgedruktefoto sofbijvoorbeeldeena4 bladmettekst.hetistechnischgezienniet onmogelijk om (langs de achterkant van het Multi Touch schermoppervlak) hier een digitale 7/12/08 TultiMouch 2

9 afbeeldingvanhogeresolutievantenemen.opdiemanierkanmenfoto sofdocumentenheel eenvoudig digitaliseren. Eventueel kan OCR(Optical Character Recognition) toegepast worden indienerzichtekstbevindtophetpapier. Stakeholders Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat de belangrijkste stakeholder van het platform de ontwikkelaar van Multi Touch software is. Omdat het platform zo generiek mogelijk wordt gehouden,iserinprincipegeenrestrictieophettypesoftwaredatmenvoorhetplatformkan creëren.datneemtnietwegdatbepaaldesoftwareontwikkelaarseerdernaaronsproductzullen grijpendananderen.wedachteninditopzichtbijvoorbeeldaanontwikkelaarsvan: bord engezelschapsspellen toepassingenzoalswindowsmediacenter(indehuiskamerdooreenfoto,muziek of filmcollectiebladeren) ontwikkelaarsvanide s(aanmakenenbewerkenvangroteumldiagrammen)... Wezienechternogtweemogelijkeklassenvanstakeholdersnamelijk: Hardwarebouwersdiehetplatformkunnenintegrerenenmeeleverenmethunsystemen Eindgebruikersdierechtstreeksofonrechtstreeksincontactkomenmethetplatformvia productenvandebovenstaandestakeholders ArchitecturalDrivers WatqualityattributesbetreftkunnenwestellendatusabilitybijhetontwikkelenvaneenMulti Touch platform het belangrijkste is, kort gevolgd door modifiability en performance. De verklaring hiervoor is eerst en vooral dat het platform gebruikt zal worden door softwareontwikkelaars; en dat kan alleen als deze makkelijk hun weg vinden in de door ons verschaftewerkomgeving. Usability Om een grote usability te bereiken zal een goed gedocumenteerde hulp moeten worden voorzien, met zoekmogelijkheden en code samples voor al onze features. De leertijd moet beperktzijn.wekunnenditmetendooreenlimietteleggenopdetijddiehetmagkostenom aandehandvaneentutorialeen HelloDevice applicatietebouwen.ditiseenapplicatiewaar meneenbluetooth apparaatopdemulti Touchtafellegt,waarnaernaasthetapparaateentekst verschijnt. Het is m.a.w. belangrijk dat de programmeur heel eenvoudig toegang heeft tot devicedetectieen interactie. Tenslotte moet het mogelijk zijn om Multi Touch sofware te ontwikkelen zonder de aanwezigheid van een Multi Touch scherm. Dit kan bijvoorbeeld door de Multi Touch input in IDE stevervangendooranderebronnen(videostreams,enofanderetestdata). Modifiability Modifiabilitystaatopdetweedeplaatsomdatéénvandevoornaamstekeyfeaturespluggability is. Het moet voor de ontwikkelaar mogelijk zijn om at runtime functionele blokken aan het platformtoetevoegen,verwijderenenvervangen metdenodigesecuritybeperkingeninacht genomen. Performance Performance is ook belangrijk omdat het de usability onrechtstreeks beinvloed. Het zou voor een ontwikkelaar namelijk onaanvaardbaar zijn dat een eenvoudige applicatie zeer moeizaam draaitophetplatform.enkeleeisendiewevooronszelfopstellenzijnbijgevolg: Minstens53bewegendeblobsvlotkunnentracken. 7/12/08 TultiMouch 3

10 Eenaangename,responsievegebruikerservaring. Hetplatformmoetzelfeenminimaalaantalresourcesgebruikenenvoldoendeoverlaten voordeapplicaties. Security Security is geen prioriteit gezien het korte tijdsbestek van dit project. Indien het project voortgezetwordt,zullenvolgendesecurityattributenzekerinrekeningwordengebracht: Authorizationvandedevices,sandboxingvandeapplicaties,applicationrightsmanagement. 7/12/08 TultiMouch 4

11 StateoftheArt Inleiding De hoofdopdracht van het project is een softwarearchitectuur te bouwen rondom Multi Touch endeconnectiemetmobiledevices.inditdocumentverzamelenwedehuidigestandvanzaken rondommulti Touch. In het eerste hoofdstuk over hardware onderzoek bespreken we vooral de technologieën van Multi Touch tafels. We bespreken ook verder de mogelijkheden om mobiele toestellen te herkennenentelokaliserenopdetafel. In het tweede hoofdstuk gaan we op zoek naar bestaande software. Het eerste deel gaat over Pluggable Architectures, een mogelijke vorm van software architectuur voor het project. We refereren ook naar het TUIO protocol. We vatten de bestaande software bibliotheken voor Multi Touchsamen.Eénvanonzemogelijketoepassingenis PrivateDesktop,eensoortvan desktop op je mobiel toestel die je zou kunnen raadplegen op de Multi Touch tafel. We onderzochtenofhiervanreedsconceptenbestaan.multi UserApplicationswerdenonderzocht omdat Multi Touch tafels tenslotte door meerdere gebruikers simultaan gebruikt kunnen worden. In het derde deel doen we een markstudie naar het huidige aanbod van Multi Touch, de aanwezigepatentenendeverwachtedoorbraakvanmulti Touchbijhetgrotepubliek. 7/12/08 TultiMouch 5

12 Hardwareonderzoek Multi TouchTechnologieën We bespreken hier kort de verschillende technieken[1] die beschikbaar zijn om Multi Touch interfacesteconstrueren.bovendienvergelijkenwedevoor ennadelenvandezetechnieken. DiffusedIllumination(DI) RearDI BijRearDiffusedIlluminationwordthetschermonderaanbelichtmetIR (infrarood) licht. Een diffuser op het oppervlak verdeelt het licht evenredig over het beeld. Wanneer een voorwerp het scherm raakt reflecteert IR licht naar beneden. De camera vangt deze aanraakpunten opalshelderevlekkeninhetbeeld. RearDIwordtgebruiktindeMicrosoftSurface[2]. FrontDI In het geval van Front Diffused Illumination wordt omgevingslicht dat door het beeldscherm binnenvaltgebruikt.voorwerpendiehetschermaanrakenwerpeneenschaduwophetbeeld. Eenernstignadeelvandezetechniekisdathijvolledigafhankelijkisvanhetomgevingslicht. Waarschijnlijkzaldezedusnooitbruikbaarzijninalgemenecommerciëleapplicaties. FrustratedTotalInternalReflection(FTIR) Frustrated Total Internal Reflection[3] is gebaseerd op het optische verschijnsel dat een lichtbundel die onder een grote hoek invalt op een oppervlak volledig weerkaatst wordt. Door aandezijkantvanhetschermir bronnenteplaatsencreërenweeenlichtvlakdatpropageertin het beeldscherm zonder het te verlaten. De minimale hoek om totale interne reflectie te 7/12/08 TultiMouch 6

13 bekomenisafhankelijkvandebrekingsindexvandematerialen aan het oppervlak (glas lucht, glas vinger). Wanneer een dichter materiaal dan lucht contact maakt met het oppervlak verandert dus die hoek en is er geen totale interne reflectie meer. Een deel van het licht ontsnapt onderaan de plaat, dit vangenweopmeteenir camera. LaserLightPlane(LLP) LLPiseenvrijrecentetechniekwaarbijeenaantalIR lasersaandezijkantvanhetbeeldscherm een zeer dun IR lichtvlak genereren net boven het beeldscherm. Wanneer een object dicht genoeg bij het scherm komt reflecteert IR licht naar omlaag. Een groot voordeel van deze techniek is het zero force karakter. De gebruiker moet geen kracht uitoefenen op het scherm om het contact te kunnen registreren. Bij het construeren van dit systeem dient men echter zeer voorzichtig om te springen met de lasers.zevallenoverhetalgemeeninveiligheidsklasse 3B,ditbetekentdatzeblindheidkunnenveroorzaken. Dit is des te gevaarlijker aangezien de IR lichtbundel niet zichtbaar is en men dus geen reflex heeft om de ogentesluiten. CapacitiveTouch(CT) 7/12/08 TultiMouch 7

14 Ten slotte bestaat er ook nog Capacitive Touch[4]. Deze techniek is totaal verschillend van de voorgaande, men gebruikt elektrische capaciteit in plaats van infrarood. De techniek wordt toegepast in kleinere commerciële toepassingen die platte beeldschermen vereisen (voorgaande technieken hebben relatief veel diepte nodig)zoalsdeiphonevanapple. Men brengt op het schermoppervlak een grid van geleidende draden aan. De horizontalenoemenwe driving draden,de verticale sensing draden. Een voor een brengen we de driving draden hoog en meten sequentieel de capaciteit op elke sensing draad. Vervolgens brengen we de volgendedriving draadhoogenzovoort. Wanneer een elektrisch geladen object zich indebuurtvanhetbeeldschermbevindt,metenweeencapaciteitopdielocatie.aangezienhet menselijke lichaam ook elektrisch geladen is kunnen we deze techniek gebruiken om Multi Touchmogelijktemaken. OLEDs OLEDszijnorganischeLEDs.Zehebbenverschillendeeigenschappendiehenzeerinteressant[5] makenvoorgebruikintoekomstigedisplays.heelveelbedrijvendiemomenteellcd schermen produceren,investerennusterkinonderzoeknaardezetechnologie. Enkeleeigenschappen: Zeerplat(dikte±2mm) Homogeenlichtoverhetheleoppervlak Zeerenergie efficiënt Breedkleurenspectrummogelijk Transparantofspiegelendwanneeruitgeschakeld Plooibaredisplaysmogelijk Op 9/10/2008 publiceerde Frauhofer IPMS een persartikel[6] waarin het claimde bijna elk OLEDpaneelmeteenspeciaaluitleescircuittekunnenomvormentoteentouch gevoeligpaneel, zonder verdere aanpassingen. Dit betekent dat men in de toekomst zeer goedkoop OLED displayszalkunnenomvormennaartouchscreens. Aangezien er nog maar weinig gegevens beschikbaar zijn over deze technologie nemen we ze nietopindevergelijkinghieronder. 7/12/08 TultiMouch 8

15 Vergelijking We proberen nu de voor en nadelen van deze technieken naast elkaar te leggen. Bovendien kijken we of we een aantal interessante toepassingen die sterk technologie afhankelijk zijn kunnenrealiseren. FTIR RDI FDI LLP CT Kostprijs Dekostprijsvaneencompleteopstelling. o + o Hardwarecomplexiteit Complexiteitvandehardwarecomponent. o + Softwarecomplexiteit Complexiteitvandesoftwarecomponent. + o o + + Geslotendoos Vereist deze technologie een gesloten + + behuizing? Contrast Isereenduidelijkcontrastindetouchpunten? Dit is direct gerelateerd aan softwarecomplexiteit, hoe minder contrast + o o + + hoemeersoftwarewenodighebbenomditte compenseren. Betrouwbaarheid Levert de combinatie van hardware en softwareeenbetrouwbaarresultaatop? Pen input Kunnenwepennengebruikenomdeinterface + o o o + tebesturen? Fiducials Kunnenwefiducialsgebruikenomobjectente herkennen? Fiducials zijn een speciaal soort + o o tags die we op objecten kunnen aanbrengen omzeteidentificeren. Omgevingslicht Heeft deze techniek last van veranderend + o + omgevingslicht? Hovering Kan deze techniek detecteren of er zich een vingerindebuurtvanhetoppervlakbevindt? Scanning Kandezetechniekdocumentendiezichophet + o o oppervlakbevindeninscannen? Veiligheid Is deze techniek veilig genoeg voor commerciëletoepassingen? Referenties [1]NUIGroup( ):GettingStartedWithMulti Touch,NUIGroup[Online], [2]Derene,Glenn(72007):MicrosoftSurface:Behind the ScenesFirstLook,PopularMechanics. [Online],http://www.popularmechanics.com/technology/industry/ html?page=1. 7/12/08 TultiMouch 9

16 [3]WikipediaContributors( ):Totalinternalreflection,Wikipedia[Online], [4]Wilson,TracyV( ):HowtheiPhoneWorks,HowStuffWorks[Online], [5]PhilipsLighting BusinessCenterOLEDLighting( ):Lumiblade, [6]FraunhoferInstitutPhotonischeMikrosysteme( ):FeeltheLight:OLEDwith touchfunction,alphagalileo[online], =1. Devicelokalisatieen authenticatie Het detecteren van de aanwezigheid van een extern device is eenvoudig. Het bepalen van de positievaneenexterndeviceopdemulti Touchinterface(afgekortMTI)isdatniet,maariswel nodigomgebruiksvriendelijkheidenveiligheid(authenticatie)tekunnenrealiseren.erbestaan verschillende technieken die gebruikt kunnen worden om de plaats van een extern device te bepalenalshetzichopoftegendemti(vb.multi TouchtafelofMulti Touchwand)bevindt. Techniekendiereedsaanbodkomenindeliteratuur (Licht)Flash Eenflashwordtgegenereerddoorhetexterndevice,alsgedetecteerdwordtdathetzichopof tegendemtibevindt.eencameraindemtiregistreertdeflashenkandepositievanhetdevice bepalen. EenmogelijkscenarioisdatdeMTIeenaanvraagdoetbijhetdeviceomeenflashtegenereren wanneerhetdevicedetecteertdathetzichopoftegendemtibevindt. Dezetechnieklaattoeomopeengebruiksvriendelijkemanierauthenticatievaneengebruikerte realiseren. Een mogelijke uitwerking staat vermeld in [1]. Daarbij wordt gewerkt met een privaat/publieksleutelpaarvoorzowelhetexterndevicealsdemti.hetexterndevicegebruikt een ingebouwde versnellingsmeter of microfoon om te detecteren als het op of tegen de MTI geplaatst wordt. Daarbij laat het zijn flash afgaan en verzendt, via Bluetooth, meteen ook een authenticatieberichtnaardemti.alshetberichtcorrectvalideertendetijdtussendeflashen hetberichtkortgenoegis,danwordthetexterndevicegeauthenticeerd. 2Dbarcode tags Hetexterndevicewordt getagged meteen2dbarcode(detag)dieuniekis.viaeencamerain demtiwordtde2dbarcodegelezen,zodatdezeweetoverwelkdevicehetgaat,vervolgenskan eenvoudig de plaats bepaald worden. Een grote speler die deze techniek gebruikt is Microsoft methunsurface[4]. Authenticatievandevicesenkelgebaseerdoptagsisnietveiligvermitseentaggekopieerdkan worden. RFID tags Hetexterndevicewordt getagged meteenrfid tagdieuniekis.detagbevatbijvoorbeeldeen privaat/publiek sleutelpaar. Via een RFID sensor, die best een klein bereik heeft en die net onderhetmtioppervlakaangebrachtwordt,kanbepaaldwordenofeendevicezichop,tegenof heeldichtindebuurtvandemtibevindtenopwelkepositie.ditlaatooktoeomopeenvoudige wijzeauthenticatieuittevoeren.concreteuitwerkingenzijnernogniet,maardetechniekwordt welveelvermeld. 7/12/08 TultiMouch 10

17 Techniekendienietindeliteratuurvoorkomen,maarwelbruikbaarzijn Trilfunctie Het device genereert (via de trilfunctie) drukgolven doorheen het oppervlak van de MTI. DruksensoreninderandenvandeMTIvangendedrukgolvenopenkunnenaandehandvande amplitudesbepalenwaarhetdevicezichbevindt. Gesture Bij het detecteren van externe devices, vraagt de MTI, via het scherm van dat device, aan de gebruiker om een bepaalde gesture rond of in de buurt van het device te maken om het te lokaliseren. NotificatieopdeMTIvoorandersnietlokaliseerbaredevices Sommige devices(bijvoorbeeld usb flash memory) beschikken niet over de mogelijkheden om lokalisatie toe te laten. Deze worden dan visueel op de MTI weergegeven bijvoorbeeld als een oplichtend icoontje in de hoek of een afbeelding van het device op de meest waarschijnlijke plaats. Besluit DevicelokalisatieismogelijkopdeMTIenkanvoorsommigeapparatenookgebruiksvriendelijk enveiligverlopen. Referenties [1]JohannesSchöning,MichaelRohs,AntonioKrüger( ):UsingMobilePhonesto SpontaneouslyAuthenticateandInteractwithMulti TouchSurfaces,WebsiteMichaelRohs, [Online],http://www.deutsche telekom laboratories.de/~rohs/papers/schoening PhoneFlash PPD08.pdf [2]WikipediaContributors( ):Barcode,Wikipedia,[Online], [3]JunRekimoto,YujiAyatsuka(2000):CyberCode:DesigningAugmentedReality EnvironmentswithVisualTags,WebsiteJunRekimoto[Online], [4]RobertScoble( ):MoreonMicrosoft ssurfacecomputinginitiatives.scobleizer, [Online],http://scobleizer.com/2007/05/30/more on microsofts surface computing initiatives [5]Microsoft():HowdoesMicrosoftSurfacework?MicrosoftSurfaceFAQwebpagina,[Online], [6]AliMazalek(2006):TangibleToolkits:IntegratingApplicationDevelopmentacrossDiverse Multi UserandTangibleInteractionPlatforms,WebsiteAliMazalek,[Online], toolkits.pdf 7/12/08 TultiMouch 11

18 Softwareonderzoek IndithoofdstukgaanweopzoeknaarreedsbestaandesoftwarevoorMulti Touchtafelsalsook naar bestaande software of software concepten die we mogelijk kunnen overnemen in ons project. Pluggablearchitectures OSGi Het Eclipse platform [1][2], dat als het grootte voorbeeld voor een pluggable software architectuurmagwordengezien,voorzieteenframeworkwaarontwikkelaarsaandehandvan plug ins extra functionaliteit kunnen aan toevoegen, namelijk OSGi. Het basismechanisme van de uitbreidbaarheid van deze ontwikkelomgeving bestaat erin dat plug ins nieuwe verwerkingselementenkunnentoevoegenaanbestaandeplug ins.eclipsevoorzieteensetvan basisplug insomditprocestevergemakkelijken. HetOSGiframeworkbestaatuiteenaantallagen.Deeerstelaag is de Excecution Environment, zoals J2SE. De laag Modules definieert de class loading policies. De Life Cycle laag voegt Bundles (ook plugins genoemd) toe die dynamisch kunnen geïnstalleerdworden.erisooknogeenserviceregistrydieeen royaal model levert om objecten uit te wisselen tussen de bundles.erliggenbepaaldeeventsvastomhetkomenengaan vanbundlestenotifiëren.meerinformatieistevindenop[3]. Microkernel Het Microkernel architecturaal ontwerp patroon [4] wordt toegepast voor software systemen dieinstaatmoetenzijnomzichaantepassenaanveranderendesysteemvereisten.hetscheidt deminimalefunctionelekernvandemeeruitgebreidefunctionaliteitenenklantspecifiekedelen. Demicrokerneldientalseen socket waarindeextensieswordengeplaatstencoördineerthun samenwerking. Reflection Het Reflection architecturaal ontwerppatroon [4] voorziet mechanismen om dynamisch de structuur en het gedrag van een softwaresysteem te veranderen. Het ondersteunt de veranderingvanfundamenteleaspecten,zoalstype,structuurenhet functioncall mechanisme. In dit patroon wordt een applicatie in twee delen opgesplitst. Het metaniveau voorziet informatieoverenkelegeselecteerdesysteemeigenschappenenmaaktdesoftware bewust van zichzelf.hetbasisniveaubestaatuitdeapplicatielogica.deimplementatievanditniveausteunt ophetmetaniveau.eenveranderingvaninformatieinhetmetaniveaubeïnvloedthetgedragvan hetbasisniveau. Referenties [1]AzadBolour(3juli2003):NotesontheEclipsePlug inarchitecture,eclipse,[online], Plug in architecture/plugin_architecture.html [2]Gamma,K.Beck(20Oktober2003):ContributingtoEclipse:Principles,Patterns,andPlug Ins,AddisonWesley [3]OSGiAlliance():OSGiTechnology,OSGi,[online],http://www.osgi.org/About/Technology 7/12/08 TultiMouch 12

19 [4]F.Buschmann,R.Meunier,H.Rohnert,P.Sommerlad,M.Stal(2001):Pattern oriented softwarearchitecture,asystemofpatterns,wiley TUIOProtocol Het TUIO Protocol [1] is een open source specificatie voor de communicatie tussen de Multi Touchinterface(vingerdetectie,gestures,objecten, )enbovenliggendeapplicatielagen. Het protocol abstraheert vingers, gestures en objecten op de interface naar ID s, coördinaten, rotatiesensnelheden.bovendienondersteunthetverschillendeprofielen,elkaangepastaaneen specifieksoortinterface(2d,2.5den3d). Referenties [1]MartinKaltenbrunner,TillBovermann,RossBencina,EnricoCostanza():TUIOProtocol Specification,Reactable,[Online],http://reactable.iua.upf.edu/?tuio BestaandebibliothekenvoorMulti Touch Touchlib Touchlib[1]iseenbibliotheekvoorhetmakenvanMulti Touchoppervlaktes.Hetkaninfrarode puntentracerenenzendtdandezeinformatiezoalsbijvoorbeeld'vingerneer','vingerbewogen' en 'vinger losgelaten' naar de gebruikersprogramma's. Touchlib komt met een configuratieapplicatie en enkele voorbeelden meegeleverd zodat het gemakkelijk gestart kan worden. Het kan interageren met de meeste types webcams en video opnameapparatuur. MomenteelwerkthetenkelonderWindowsmaarerwordeninspanningengedaanomhetook opandereplatformentelatenwerken. VanafdehuidigeversiekanTouchlibgebeurtenissenverspreidenviahetTUIO[2]protocol(dit gebruiktosc)(zievroeger).ditmaakttouchlibcompatibelmetveelandereapplicatiesdiedit protocolondersteunenzoalsflash[3],vvvv[4],processing[5],puredata[6],...ditmaakthet ook mogelijk om Touchlib te gebruiken voor de detectie en het traceren van punten terwijl zoiets als VVVV of Processing gebruikt wordt om klantapplicaties te schrijven. De gebruiker beslist.hettuioprotocolondersteunenlaatookeengedistribueerdearchitectuurtoewaareen machine zich kan concentreren op de detectie en het traceren en een andere machine de applicatiekanuitvoeren. Tbeta Tbeta[7] is een vernieuwde versie van Touchlib, een open source bibliotheek voor het ontwikkelen van Multi Touch applicaties gemaakt door Nuigroup voor het detecteren van aanraakgebeurtenissen.denieuwetbetaisechtergebouwdophetopenframeworks[8],opdie manier is het cross platform, cross compiler en het nodigt de gebruiker uit om een grafische interfacetebouwenvoorzijnmulti Touchsoftware. OpenTouch BBTouch OpenTouch[8]iseenoplossingvoordeontwikkelingvanmulti modaleapplicaties.hetdoelvan dit softwareproject is een open source framework te bouwen dat de input van multi modale toestellen zoalsmulti TouchschermengebaseerdopFTIR behandeltenverwerkt.hetlaat bewegingsgestuurde, meerdere punten interfaces en een niet programmeer aanpak voor bewegingsgestuurdeprototypestoe. Het OpenTouch platform heeft tot doel de laag tussen het input toestel en de uiteindelijke grafischeapplicatietezijn.hetisontworpenomcross platformtezijnmetondersteuningvoor interneenexterneapplicatiesalssimpelegateway,punttracering,bewegingsherkenningenveel meer. 7/12/08 TultiMouch 13

20 libavg libavg [9] is een hoog niveau multimedia platform dat zich concentreert op interactieve installaties.hetneemtdedraadopwaarmacromediadirectorenadobeflashstoppenengeeft zowelhogekwaliteit,hardwareversneldebeeldenalseengemakkelijkeenflexibeleauthoring, testing en opzetting. libavg werkt goed met andere open source oplossingen voor geluid, netwerkenenhardwareapparatuurondersteuning.ditgeefteencompleetengoedgeïntegreerd pakket.hetgebruikteenxmlgebaseerdelay outtaalvoorhetgrafischontwerpenpythonals scriptingtaal. MPX De Multi Pointer X Server (MPX) [10] is een aanpassing van X server [11]. Een standaard X Server beschikt slechts over één muiscursor en één toetsenbord focus, ongeacht het aantal verbonden inputapparaten. MPX geeft de gebruiker meerdere muiscursors en meerdere toetsenbordfocussen.multi Cursorapplicatieszijninhetverledenookalontwikkeld,maarMPX is de eerste implementatie van een multicursor windowing systeem (of een Multi Cursor X server). MPX toestellen zijn onafhankelijk. Elke cursor is een echte systeemcursor en verschillende aanwijzerskunnentegelijkwerkeninmeerdereapplicaties.ditlaateentweehandigeinteractie en/of samenwerking op één scherm toe. MPX is compatibel met bestaande applicaties zoals GIMP,deFirefoxwebbrowserenverschillendeandereapplicaties.Toetsenbordenzorgenvoor meerdere toetsenbord focussen. Zo kan je uiteindelijk in meerdere applicaties tegelijk typen. Zowelmuizenentoetsenbordenzijnhot plugged. MPX is merkelijk verschillend van oplossingen zoals cpnmouse [12], SDGToolkit [13], MIDDesktop [14] en andere toolkits of applicaties. Het is vrij eenvoudig om op de meeste besturingssystemen een applicatie of toolkit te schrijven om meerdere inputapparaten te ondersteunen.tegelijknieuweenbestaandeapplicatiesondersteunenisalheelwatmoeilijker. MPX verandert het windowing systeem, de omgeving voor alle grafische applicaties. Op deze manier zijn bestaande applicaties ondersteund en krijgen deze extra mogelijkheden. Nieuwe applicatieskunnentegelijkdemulti aanwijsmogelijkhedengebruikenendusnieuwemanieren vaninteractieimplementeren.datiswaaromwijdenkendathetwindowingsysteemdegoede plaatsisomondersteuningvoormeerdereinputapparatenintebouwen. OpenTable(Jetmesa) OpenTable [15] is een Multi Touch Java gebaseerde gebruikersinterface voor computers geïntegreerdineentafel. HetOpenTableprojectiseenopensourceinitiatiefomJavagebaseerde,multi platformenmulti Touchapplicatieplatformenteontwikkelen.Met platform wordtzowelhardwarealssoftware bedoeld. Het doel is om een generisch framework aan te bieden dat ondersteuning zal bieden aan alle bestaande hardware installaties (FTIR, DI/DIR,...) en om het even welk aantal configuraties (meerderecamera's,meerderecomputers,muren,tafels,plafonds,...misschienzelfseenmulti Touchbroodrooster). Op dit moment wordt de software ontwikkeld en worden er plannen (en kits) beschikbaar gesteldomjeeigenmulti Touchinstallatietebouwen. De naam van het project is onlangs officieel veranderd naar Jetmesa, maar het project is nog altijdvoornamelijkgekendonderzijnoudenaamopentableenwordtdaaromookhiernogzo vermeld. Dotnetmtf Dotnetmtf [16][17] is een volledig framework om Multi Touch applicaties op het.net 3/3.5 platformteontwikkelen. 7/12/08 TultiMouch 14

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Game development met Unity3d. Mike Hergaarden Jos Hoebe

Game development met Unity3d. Mike Hergaarden Jos Hoebe Game development met Unity3d Mike Hergaarden Jos Hoebe Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Wat is Unity3D?...3 Onze invalshoek...4 Unity3D...6 Graphics...7 Community en Documentation...9 Deployment

Nadere informatie

Widget TV. Widgets + TV =?

Widget TV. Widgets + TV =? Widget TV Widgets + TV =? Welke toegevoegde waarde hebben widgets bij het kijken naar televisie-uitzendingen en op welke manier kan het concept het beste opgestart worden? Wat is er voor nodig, en wie

Nadere informatie

Ontwerp en evaluatie van een OSGi en MHP gebaseerde applicatie voor een thuisomgeving van de toekomst

Ontwerp en evaluatie van een OSGi en MHP gebaseerde applicatie voor een thuisomgeving van de toekomst Faculteit toegepaste wetenschappen Vakgroep Informatie Technologie Voorzitter Prof. Dr. Ir. P. Lagasse Ontwerp en evaluatie van een OSGi en MHP gebaseerde applicatie voor een thuisomgeving van de toekomst

Nadere informatie

Ontwikkeling van een webshop

Ontwikkeling van een webshop Ontwikkeling van een webshop Alex Meijer 0805776@student.hr.nl Hogeschool Rotterdam Mediatechnologie (CMI) Minor: Mobile life Afstudeerbegeleider HR: Afstudeerbedrijf: Afstudeerbegeleider: Rimmert Zelle

Nadere informatie

Het ontwikkelen van Gebruiksvriendelijke Apps voor Smartphones

Het ontwikkelen van Gebruiksvriendelijke Apps voor Smartphones Het ontwikkelen van Gebruiksvriendelijke Apps voor Smartphones Ferry de Bruin Masterscriptie Informatiekunde Radboud Universiteit Nijmegen Begeleider RU prof. dr. Frits W. Vaandrager Begeleider IT&T ing.

Nadere informatie

Ontwerp en ontwikkeling van een remote bedrijfsbeheerapp voor ios en Android

Ontwerp en ontwikkeling van een remote bedrijfsbeheerapp voor ios en Android Academiejaar 2011 2012 Geassocieerde faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen Valentin Vaerwyckweg 1, 9000 Gent Ontwerp en ontwikkeling van een remote bedrijfsbeheerapp voor ios en Android Masterproef

Nadere informatie

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite?

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Sociale media in conferentie applicaties Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Project aangeboden door Elias Callens voor het behalen van de graad van Bachelor in de New

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Eindverslag IN3405 Bachelor Project Software Technologie TAG eforms Commissie:

Nadere informatie

Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica. Usability. Marques Jan. Geismar Arno. Misonne Charlie 2012-2013

Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica. Usability. Marques Jan. Geismar Arno. Misonne Charlie 2012-2013 Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Marques Jan Geismar Arno Misonne Charlie 2012-2013 Voorwoord We hebben heel wat tijd besteed aan het opmaken van deze paper en het voorbereiden

Nadere informatie

On the spot applicatie ontwikkeling op een iphone aan de hand van workflows

On the spot applicatie ontwikkeling op een iphone aan de hand van workflows Faculteit Wetenschappen Departement Informatica Software Languages Lab On the spot applicatie ontwikkeling op een iphone aan de hand van workflows Proefschrift ingediend met het oog op het behalen van

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING VAN HYPE NAAR STRATEGIE

CLOUD COMPUTING VAN HYPE NAAR STRATEGIE CLOUD COMPUTING VAN HYPE NAAR STRATEGIE 1-5-2010 Een JANWIERSMA.COM whitepaper Versie 0.2 DISCLAIMER De ideeën en meningen die gepubliceerd worden in deze whitepaper zijn mijn eigen ideeën en meningen

Nadere informatie

Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen.

Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen. Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen. Deze scriptie is geschreven door Pepijn Hemelaar COLOFON Auteur Studentnummer E-mail

Nadere informatie

Hogeschool Gent Departement Industriële Wetenschappen Vakgroep Elektronica. Academiejaar 2004 2005. FIM for itv. Koen De Voegt

Hogeschool Gent Departement Industriële Wetenschappen Vakgroep Elektronica. Academiejaar 2004 2005. FIM for itv. Koen De Voegt Hogeschool Gent Departement Industriële Wetenschappen Vakgroep Elektronica Academiejaar 2004 2005 FIM for itv Koen De Voegt Promotoren: Ir. K. Handekyn (Alcatel Antwerpen) Ir. L. Colman (Hogeschool Gent)

Nadere informatie

Roy Derriks. Scriptie V1.3. Mobiele User Experience

Roy Derriks. Scriptie V1.3. Mobiele User Experience Roy Derriks 0799407 Scriptie V1.3 Mobiele User Experience Inhoudsopgave Hoofdstuk #1 Inleiding 1.1 Inleiding.. 4 1.2 Achtergrond informatie.. 4 1.3 Probleemstelling... 4 1.4 Doelgroep.. 5 1.5 Onderzoeksmethode...

Nadere informatie

Realtime Resource Management met BI 2.0

Realtime Resource Management met BI 2.0 Faculteit Ingenieurswetenschappen Realtime Resource Management met BI 2.0 door Project Manager: Olivier Rosseel & Dries Staelens Lead Architect: Ben Abelshausen Research Manager: Brahim Al Farasi & Pieter

Nadere informatie

Inleiding! 6. Webbrowser! 7. Webserver! 9. Web Standaarden! 10. Het document object model! 13. Een goede website opbouwen! 14

Inleiding! 6. Webbrowser! 7. Webserver! 9. Web Standaarden! 10. Het document object model! 13. Een goede website opbouwen! 14 ClientSide Wepages Inleiding! 6 Webbrowser! 7 Browser geschiedenis! 7 Webserver! 9 Web Standaarden! 10 Voordelen van Web Standards voor uw bedrijf!! 10 Dynamische HTML! 11 Web 2.0! 12 Het document object

Nadere informatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie Masterproef VB.net planningstool en Scada applicatie Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master of Science in de industriële wetenschappen: elektrotechniek Afstudeerrichting

Nadere informatie

Virtuele Revalidatie met Microsoft Kinect PXL IT-Research

Virtuele Revalidatie met Microsoft Kinect PXL IT-Research Professionele Bachelor Toegepaste Informatica Applicatieontwikkeling Virtuele Revalidatie met Microsoft Kinect PXL IT-Research Simon Verbeke Promotoren: Marijke Willems Steven Palmaers Lode Vanhout Hogeschool

Nadere informatie

YOUMOTICA. Business Plan. The YOU in domotica. Oprichters: Jens Bruggemans Jimmy Cleuren Nick Michiels Wim Leers. Strikt vertrouwelijke informatie

YOUMOTICA. Business Plan. The YOU in domotica. Oprichters: Jens Bruggemans Jimmy Cleuren Nick Michiels Wim Leers. Strikt vertrouwelijke informatie Business Plan YOUMOTICA The YOU in domotica Oprichters: Jens Bruggemans Jimmy Cleuren Nick Michiels Wim Leers Contact: Jimmy Cleuren Dorpstraat 100, Wellen, België tel: +32 11 22 33 44 mail: info@youmotica.be

Nadere informatie

Titel: Agile development process for usable software Richting: 2de masterjaar in de informatica - Human Computer Interaction Jaar: 2009

Titel: Agile development process for usable software Richting: 2de masterjaar in de informatica - Human Computer Interaction Jaar: 2009 Auteursrechterlijke overeenkomst Opdat de Universiteit Hasselt uw eindverhandeling wereldwijd kan reproduceren, vertalen en distribueren is uw akkoord voor deze overeenkomst noodzakelijk. Gelieve de tijd

Nadere informatie

DEPARTEMENTBEDRIJFSINFORMATIEBINF OPLEIDINGTOEGEPASTEINFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR2006-2007 STAGEDOSSIER

DEPARTEMENTBEDRIJFSINFORMATIEBINF OPLEIDINGTOEGEPASTEINFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR2006-2007 STAGEDOSSIER DEPARTEMENTBEDRIJFSINFORMATIEBINF OPLEIDINGTOEGEPASTEINFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR2006-2007 STAGEDOSSIER ONDERWERP:Ontwerpenbackup/sizing tool STUDENTEN: ThomasDebrayen Pieter

Nadere informatie

Cursus Dreamweaver 01/01/2004. Voor updates, achtergrondinformatie, voorbeelden en download: Bezoek http://www.ideabox.

Cursus Dreamweaver 01/01/2004. Voor updates, achtergrondinformatie, voorbeelden en download: Bezoek http://www.ideabox. Cursus Dreamweaver 01/01/2004 Voor updates, achtergrondinformatie, voorbeelden en download: Bezoek http://www.ideabox.be/webdesign Cursus Dreamweaver www.ideabox.be/webdesign pagina 1/36 Inleiding Deze

Nadere informatie

Masterproef Automatic update and inventory application

Masterproef Automatic update and inventory application Masterproef Automatic update and inventory application Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: Elektronica-ICT Afstudeerrichting Informatie-

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

FESTIVALINFO MOBIELE APPLICATIE

FESTIVALINFO MOBIELE APPLICATIE FESTIVALINFO MOBIELE APPLICATIE Student : Teun Ingels Studentnummer: 1527670 Cursus: Afstudeerstage Scriptie TEET-VMBACHEX-11 Datum: 13-03-2012 Festivalinfo mobiele applicatie 2 van 65 FESTIVALINFO MOBIELE

Nadere informatie

Development of second screen applications on tablet devices

Development of second screen applications on tablet devices Hogeschool West-Vlaanderen Master Industriële Wetenschappen: Electronica-ICT Voorzitter: prof. ir. F. De Pauw Development of second screen applications on tablet devices door Kim Boussy Promotoren: prof.

Nadere informatie

Leerbaarheid van SAP interfaces

Leerbaarheid van SAP interfaces Leerbaarheid van SAP interfaces Naam Koen Heijnen Studentnummer 850483532 Datum presentatie 24-05-2011 1 B89317 Leerbaarheid van SAP interfaces BPMIT Open Universiteit Nederland Eindhoven, 12 mei 2011

Nadere informatie

Woord vooraf Deze bachelorproef is tot stand gekomen naar aanleiding van mijn stage in de Arteveldehogeschool. Mijn belangrijkste opdracht was een onderzoek te voeren naar de mogelijkheden van virtualisatie

Nadere informatie