Plan van Aanpak CO2-footprint 2013 conform ISO , CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van Aanpak CO2-footprint 2013 conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen"

Transcriptie

1 Plan van Aanpak CO2-footprint 2013 conform ISO , CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Appingedam, 15 november 2014 Auteur: A. Akkerman Panterra Consultans Geaccordeerd door: J.J. Kooi Directeur

2 C O L O F O N Het format voor deze rapportage is opgesteld door Stichting Stimular. Stichting Stimular verspreidt kennis over Duurzaam Ondernemen en ontwikkelt praktische instrumenten voor het midden- en kleinbedrijf en organisaties die daarmee vergelijkbaar zijn. Stichting Stimular is de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen! Stichting Stimular Scheepmakershaven 27c 3011 VA Rotterdam t f e i Dit format mag uitsluitend worden ingezet voor eigen gebruik en niet voor commerciële doeleinden.

3 I N H O U D S O P G A V E 1 INLEIDING Over dit rapport Betrokkenen Over het bedrijf 1 2 CO2-FOOTPRINT Grenzen CO2-emissiegegevens CO2-footprint Analyse CO2-footprint 5 3 CO2-REDUCTIEBELEID Beleidsverklaring van directie Kwantitatieve doelen over 3 jaar reductiemaatregelen en verantwoordelijken 7 4 CO2-REDUCTIEPLAN verwarming (scope 1) zakelijk verkeer en goederenvervoer (scope 1) Elektriciteit (scope 2) Zakelijk verkeer met privé-auto s (scope 2) 10 5 KETENINITIATIEF 10 6 VERKLARING 10 BIJLAGE 1 : GEGEVENSBRONNEN BIJLAGE 2 : WAGENPARK EN BRANDSTOFGEBRUIK 2013 I II

4

5 1 I N L E I D I N G 1.1 O V E R D I T R A P P O R T Dit rapport beschrijft de CO2-footprint van het referentiejaar 2013, de CO2- reductiedoelstellingen en CO2-reductiemaatregelen van Bouwbedrijf Kooi. De aanleiding voor het opstellen van dit rapport is inzicht te krijgen in het energiegebruik en de CO2 emissie, om deze vervolgens te kunnen verminderen. De reductie van CO2-uitstoot kan worden beloond bij aanbestedingen in de vorm van een (fictieve) korting op de inschrijfprijs. Hiernaast kan de vermindering in energieverbruik een kostenbesparing voor het bedrijf inhouden. Leeswijzer: Hoofdstuk 2 beschrijft onze CO2-footprint van het referentiejaar 2013 (3.A.1 van CO2-Prestatieladder). Deze CO2-footprint is opgesteld op basis van de eisen van ISO Hoofdstuk 3 bevat onze kwantitatieve reductiedoelen voor een periode van 3 jaar voor scope 1 & 2 emissies van ons bedrijf en onze projecten, uitgedrukt in percentages ten opzichte van 2013 (3.B.1 van CO2-Prestatieladder). Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in projecten (3.B.1 van CO2-Prestatieladder). Hoofdstuk 5 beschrijft de keteninitiatieven waarin wij participeren (3.D.1 van de CO2-Prestatieladder). 1.2 B E T R O K K E N E N Bij de totstandkoming van dit rapport zijn betrokken: H. Schipper, controller C. Lips, administratie A. Akkerman, extern kwaliteitsadviseur 1.3 O V E R H E T B E D R I J F Bouwbedrijf Kooi is een familiebedrijf sinds 1945 dat is uitgegroeid tot ca. 50 medewerkers. Zij houden zich vooral bezig met Utiliteitsbouw, woningbouw, renovatie en nu ook aardbevingsschade. Een van de specialiteiten is houtskeletbouw. En daarnaast heeft bouwbedrijf Kooi huis ontwikkeld, een bouwconcept voor de seriematige woningbouw. Bouwbedrijf Kooi voldoet voor al haar activiteiten aan de benodigde kwaliteitseisen en bouwt met zorg voor mens en milieu. Bouwbedrijf Kooi is een erkend leerbedrijf en is actief in het meewerken van social return om medewerkers met een beperking die langdurig uit het arbeidsproces zijn geweest een kans te geven op terugkeer. Door gebruik te maken van duurzame producten en afvalstromen te verminderen wil bouwbedrijf Kooi actief meewerken aan een beter milieu. Pagina 1 van 10

6 2 CO2 - F O O T P R I N T Deze CO2-footprint is opgesteld op basis van de eisen van ISO G R E N Z E N S c o p e s De CO2-footprint in deze rapportage heeft betrekking op scope 1 en 2 zoals gedefinieerd in de CO2-Prestatieladder van SKAO 1. Dit is toereikend voor certificering op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. Scope 1 (directe emissies): emissies door de eigen organisatie, zoals emissies door verbruik van brandstoffen voor verwarming, emissies door het eigen wagenpark en facultatief emissies van koudemiddelen. Scope 2 (indirecte emissies): emissies ten gevolge van het gebruik van elektriciteit, zakelijk verkeer met privé-auto s en vliegverkeer O r g a n i s a t o r i s c h e g r e n s De organisatorische grens is vastgesteld zoals hieronder in het organogram is aangegeven op BV Beheer Kooi Appingedam en de twee daaronder vallende werkmaatschappijen B.V. Bouwbedrijf Kooi en huis B.V. gevestigd in Appingedam aan de Kanaalweg 4,9902 AN met een opslagloods aan de Eerste Industrieweg 2, 9902 AM. De CO2-footprint heeft betrekking op Het kantoor, de fabriek en de loods. Brandstoffen voor alle vervoermiddelen en mobiele werktuigen. Zakelijk verkeer met personen auto s 1 Omdat de CO2-footprint alleen betrekking heeft op scope 1 en 2, is in dit rapport het vereenvoudigde scopediagram opgenomen. Bij eventuele stijging op de ladder naar niveau 4 en 5, zullen wij het scopediagram uit het Handboek CO2-Prestatieladder pag. 52 gebruiken, vanwege de uitsplitsing van scope 3-emissies naar upstream en downstream activities. Pagina 2 van 10

7 In de CO2-footprint is meegenomen: Energiegebruik Kanaalweg 4 Appingedam Energiegebruik Loods Eerste Industrieweg Brandstoffen voor alle vervoermiddelen en mobiele werktuigen, in eigendom van het bedrijf. Brandstoffen voor machines en apparaten, zoals aggregaten, generatoren e.d. Zakelijk verkeer met privé-auto s. Gemiddeld wordt 10% van het personeel ingehuurd. Deze inhuur valt onder scope 3 en is niet meegenomen in de CO2-footprint. Hieronder is het organogram van Bouwbedrijf Kooi opgenomen. BV Beheer Kooi Appingedam BV Bouwbedrijf Kooi Huis BV Directie Controller Kwaliteitscoördinator Administratie Commercieel medewerker VGM functionaris MVK-er M.J. Beukema Receptie Verkoop Magazijnbeheerder Hoofd Uitvoering Adjunct directeur Utiliteitsbouw en Woningbouw Projectleiders Houtskeletbouw Werkvoorbereiding en Calculatie Afd. onderhoud Uitvoerder Productieleider Werkvoorbereider Voorman Buiten Voorman Voorman productie HSB Medewerkers Medewerkers Medewerkers Pagina 3 van 10

8 2.2 CO2 - E M I S S I E G E G E V E N S De CO2-footprint is opgesteld met behulp van de Milieubarometer van Stichting Stimular. De gebruikte CO2-emissiefactoren komen overeen met de eisen van de CO2-Prestatieladder. Het is mogelijk om koudemiddelen buiten de footprint te houden. Aangezien het om naar verwachting om kleine hoeveelheden gaat en sturing hierop zeer lastig is, is besloten om de koudemiddelen buiten de inventarisatie te laten. 2.3 CO2 - F O O T P R I N T 2013 Alle energiegegevens van het referentiejaar 2013 zijn ingevoerd in de Milieubarometer. In bijlage 1 staan de bronnen van deze energiegegevens. In tabel 1 staat een overzicht van de energiestromen van het bedrijf en de bijbehorende CO2-uitstoot in TABEL 1: CO2-FOOTPRINT 2013 Thema CO2-parameter CO2-equivalent CO2 scope 1 Aardgas voor verwarming Brandstoffen m3 1,83 kg CO2 / m3 47,3 ton CO2 Diesel Mobiele werktuigen liter 3,14 kg CO2 / liter 31,8 ton CO2 Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer liter 2,78 kg CO2 / liter 14,6 ton CO2 Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer liter 3,14 kg CO2 / liter 32,0 ton CO2 Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer liter 3,14 kg CO2 / liter 59,0 ton CO2 Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer liter 3,14 kg CO2 / liter 4,7 ton CO2 Vrachtwagen Euro V (in liters) diesel Goederenvervoer liter 3,14 kg CO2 / liter 44,2 ton CO2 Subtotaal 234,0 ton CO2 CO2 scope 2 Ingekochte elektriciteit Elektriciteit kwh 0,455 kg CO2 / kwh 70,9 ton CO2 Gedeclareerde km personenwagen Zakelijk verkeer km 0,21 kg CO2 / km 0,4 ton CO2 Subtotaal 71,3 ton CO2 Totaal 305,0 ton CO2 Pagina 4 van 10

9 2.4 A N A L Y S E C O 2 - F O O T P R I N T In referentiejaar 2013 is in totaal 305 ton CO2 uitgestoten. Belangrijkste CO2-emissies In scope 1 zijn de belangrijkste CO2-emissies: Zakelijk verkeer 105,6 ton CO2 (34,7% van de totale CO2-footprint) Goederenvervoer 48,9 ton CO2 (16,0% van de totale CO2-footprint) Brandstoffen 47,3 ton CO2 (15,5% van de totale CO2-footprint) In scope 2 is de ingekochte elektriciteit de enige CO2-emissie: Elektriciteit: 70,9 ton CO2 (23,2% van de totale CO2-footprint). Op de projecten wordt gebruik gemaakt van de bouwaansluitingen van de opdrachtgevers. Deze zijn hier niet in meegenomen. Het betreft stroom met een grijs label. Vliegreizen voor zakelijke doeleinden hebben niet plaats gevonden in Pagina 5 van 10

10 3 CO2 - R E D U C T I E B E L E I D 3.1 B E L E I D S V E R K L A R I N G V A N D I R E C T I E BV Bouwbedrijf Kooi heeft zich ten doel gesteld om haar energieverbruik te reduceren. De doelstelling voor 2016 is 5% CO2-reductie ten opzichte van Deze doelstelling is gericht op het totale energiegebruik van de organisatie: Kantoor Fabriek Wagenpark, materieel en vervoer Alle medewerkers hebben de taak om bij hun werkzaamheden energie te besparen. Het thema energiebesparing is vast onderdeel van alle vormen van werkoverleg en het directie-overleg. 3.2 K W A N T I T A T I E V E D O E L E N O V E R 3 J A A R De kwantitatieve doelen voor 2016 zijn gebaseerd op de CO2-footprint van 2013 (hoofdstuk 2) en het CO2-reductieplan (hoofdstuk 4). De beoogde CO2-reductie voor 2016 betreft: Scope 1: 5% besparing op brandstof voor verwarming 7% besparing op brandstof voor zakelijk verkeer met personenauto s 6% besparing op brandstof voor zakelijk verkeer met bestelwagens 5% besparing op brandstof voor goederenvervoer Scope 2: 5% besparing op elektriciteit] Over 3 jaar is de -uitstoot van scope 1 en 2 emissies gereduceerd met 5% ten opzichte van CO2-reductiedoelen eenheid referentiejaar 2013 doel 2014 Scope 1 en 2 totaal ton / 305 ton 296 ton doel ton doel ton Scope 1 Aardgas voor verwarming Zakelijk verkeer met lease- of eigen voertuigen Goederenvervoer met lease- of eigen voertuigen ton / m 3 gebouw ton /fte ton / euro omzet 47,3 ton 45,9 ton 105,6 ton 102,4 ton 48,9 ton 47,4 ton 45,4 ton 101,4 ton 46,9 ton 44.9 ton 99.9 ton ton Scope 2 Ingekochte elektriciteit ton / m 2 gebouw 70,9 ton 68,8 ton 68,0 ton 67.0 ton Pagina 6 van 10

11 3.3 R E D U C T I E M A A T R E G E L E N E N V E R A N D W O O R D E L I J K E N De komende 3 jaar voeren we de volgende reductiemaatregelen uit. De uitvoering is toebedeeld aan de volgende personen. De maatregelen zijn uitgewerkt in hoofdstuk 4. Verantw. Tijdsbepaling Scope 1: CV ketel vervangen voor energiezuinig Directie 2017 Structureel overleg over CO2 reductie en Directie 2015 energieverbruik Vervanging wagenpark naar zuinig/hybride Directie indien nodig Voorlichting geven over bandenspanning Directie 2015 CO2 reductie bewust maken bij werknemers Directie 2015 Scope 2: Overgang op groene stroom Directie 2016 Onderzoek zelf duurzame energie opwekken Directie Buitenlampen en bouwlampen vervangen door LED Directie 2015 Pagina 7 van 10

12 4 CO2 - R E D U C T I E P L A N De CO2-uitstoot beperken is het meest (kosten)effectief in de volgende volgorde: 1. Energie besparen door: efficiëntere apparatuur/voertuigen gebruiken apparatuur efficiënter instellen apparatuur/voertuigen minder uren laten maken 2. Duurzame energie gebruiken: zelf opwekken met bijv. zonnecellen, houtkachel, zonneboiler of windmolen duurzame energie inkopen zoals groene stroom (met Milieukeur), biogas of ethanol Dit hoofdstuk geeft per scope een overzicht van de belangrijkste energieverbruikers, reeds genomen maatregelen en de geplande reductiemaatregelen. 4.1 V E R W A R M I N G ( S C O P E 1 ) Ons brandstofverbruik voor verwarming wordt bepaald door de volgende verbruikers: Verwarming van bedrijfspand en loods Wij gaan 5% CO2 reduceren op het gasverbruik voor kantoor en fabriek. Verwarming van bedrijfspand en loods Reeds genomen reductiemaatregelen: Verwarmde ruimtes sluiten bij aankomst of vertrek (bewustwording) Geplande reductiemaatregelen Thermostaat goed afstellen op het gebruik Kantoren onafhankelijk verwarmen CV ketel op termijn vervangen voor energiezuinig 4.2 Z A K E L I J K V E R K E E R E N G O E D E R E N V E R V O E R ( S C O P E 1 ) Bijlage 2 geeft een overzicht van de voertuigen, en het materieel in eigendom of lease, inclusief het brandstofverbruik in Wij gaan 5% CO2 reduceren door het uitvoeren van de volgende maatregelen. De beoogde besparing op dit thema over 3 jaar: 5,4% CO2 door zakelijk verkeer en 5% CO2 door goederenvervoer. Pagina 8 van 10

13 Inkoop van voertuigen Reeds genomen reductiemaatregelen: Aanschaf Hybride personenauto dec 2013 Geplande reductiemaatregelen: Bij vervanging van (bestel)auto s overgaan op zuinige auto s en hybride auto s Organisatie en planning Reeds genomen reductiemaatregelen: Ten aanzien van goederenvervoer worden ladingen gecombineerd zodat zoveel mogelijk met volle en retourvrachten wordt gereden. Ontwikkelen van een werkzame administratie betreffende het brandstofgebruik. Geplande reductiemaatregelen: Structureel overleg met werknemers en MT over reductie en energieverbruik Bewust maken bij werknemers Zuinig rijden Reeds genomen reductiemaatregelen: Zoveel mogelijk gezamenlijk rijden waarbij rekening wordt gehouden met woon/werk reisafstand Geplande reductiemaatregelen: Periodiek bandenspanning controleren Monitoren van brandstofverbruik en schades per voertuig Voorlichting geven over het nieuwe rijden 4.3 E L E K T R I C I T E I T ( S C O P E 2 ) Ons elektriciteitsverbruik bestaat uit de volgende onderdelen: Elektriciteit voor bedrijfspand en loods Wij gaan 5% CO2 reduceren door het uitvoeren van de volgende maatregelen. De beoogde besparing op dit thema over 3 jaar: 5% CO2 door elektriciteit voor bedrijfspand en loods. Elektriciteitsverbruik bedrijfspand en loods Verlichting Geplande reductiemaatregelen Buitenlampen en bouwlampen worden vervangen door LED verlichting Daglichtafhankelijke regeling van verlichting Bij beëindiging van het energieleveringscontract zal deze worden opgevolgd door een leveringscontract voor groene stroom. Maatregelen voor het zelf duurzame energie opwekken zal in worden besproken. Kantoorapparatuur Reeds genomen reductiemaatregelen: Uitzetten van computers en printers bij vertrek. Pagina 9 van 10

14 4.4 Z A K E L I J K V E R K E E R M E T P R I V É - A U T O S ( S C O P E 2) Het zakelijk verkeer met prive auto,s wordt niet gestimuleerd en is in 2013 maar 3 x voorgekomen. Hier hoeven dus geen reductiemaatregelen voor worden getroffen. 5 K E T E N I N I T I A T I E F Wij gaan ons inspannen om samen met branchegenoten: Kennis en ervaring te delen over onze CO2-footprint en reductiemaatregelen; Technische ontwikkelingen in de markt te volgen, bijvoorbeeld op het gebied van zuinige machines en voertuigen; Om dit te realiseren gaan wij regelmatig naar relevante bijeenkomsten en participeren wij actief in minimaal 1 lopend keten-/branche-initiatief. 12 maart uur Nederland CO2 Neutraal, De Horst 1, 9371 KR Driebergen Netwerk van bedrijven die zich inspannen om te reduceren Doel hiervan is kennis op te doen om reductie van binnen Bouwbedrijf Kooi te profileren. 6 VERKLARING Bouwbedrijf Kooi heeft een budget gereserveerd voor de CO2-prestatieladder incl. participatie-initiatieven. Pagina 10 van 10

15 [Bedrijfsnaam] B I J L A G E 1 : G E G E V E N S B R O N N E N administratie Bouwbedrijf Kooi. Pagina i van ii

16 [Bedrijfsnaam] B I J L A G E 2 : W A G E N P A R K Kenteken Merk/type Bouw jaar 1 02-VS-DZ Toyota Hi-Ace 2.4 Diesel VHH-94 Fiat Doblo Cargo 1.6 MJ Euro VHH-95 Fiat Doblo Cargo 1.6 MJ Euro ZDH-3 Renault Megane Estate Energy dci BZ-GH Volkswagen transporter TDI 77 kw Diesel SLF-36 Renault Megane Estate Energy dci VLT-2 Volkswagen Caddy 2, VV-TL Fiat Doblo Cargo 1.9 Diesel BP-PF Volkswagen transporter TDI 77 kw Diesel BP-PF Volkswagen transporter TDI 77 kw Diesel BZ-GD Volkswagen transporter TDI 77 kw Diesel VHT-03 Fiat Ducato 2.3 MJ SXG-90 Volvo V VNZ-8 Volkswagen transporter TDI 75 kw Diesel VZP-3 Fiat Doblo 1.9 JTD Diesel VZJ-7 Fiat Doblo 1.9 JTD Diesel KKR-7 Fiat VJ-421-D Ford BS-BS Volkswagen transporter TDI 77 KW Diesel LSK-9 Audi A ZHT-5 VW Passat 2.0 TDI ZHX-2 Renault Megane Estal 1.5 DCI GT-line BX-DB-93 GINAF BV-HT-34 DAF BZ-RL-12 Spiering Pagina ii van ii

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma Heerenveen, 10 maart 2012 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur COLOFON Het format

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag. Koninklijke Bammens

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag. Koninklijke Bammens Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag Koninklijke Bammens Maarssen, 7 februari 2014 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag. Koninklijke Bammens

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag. Koninklijke Bammens Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag Koninklijke Bammens Maarssen, 25 maart 2014 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd

Nadere informatie

Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede

Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede Plan van Aanpak CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Aann.bedrijf. Kanaalstraat 329 Enschede Het vermenigvuldigen van deze documentatie en/of verstekken van gegevens aan derden

Nadere informatie

CO 2 -halfrapportage 2014. Januari - Juni. Heerenveen, 28 oktober 2014. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur

CO 2 -halfrapportage 2014. Januari - Juni. Heerenveen, 28 oktober 2014. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur CO 2 -halfrapportage 2014 Januari - Juni Heerenveen, 28 oktober 2014 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur C O L O F O N Het format voor deze rapportage is opgesteld door Stichting

Nadere informatie

Plan van Aanpak. CO 2 -footprint conform ISO 14064-1 CO 2 -reductiedoelen CO 2 -reductiemaatregelen

Plan van Aanpak. CO 2 -footprint conform ISO 14064-1 CO 2 -reductiedoelen CO 2 -reductiemaatregelen CO 2 -footprint conform ISO 14064-1 CO 2 -reductiedoelen CO 2 -reductiemaatregelen Vandervalk+degroot-groep Waalwijk, 24 december 2013 Auteur(s): Arend-Jan Costermans Ed den Breejen Antoine Steentjes Joni

Nadere informatie

Emissie-inventaris 2013 (managementreview)

Emissie-inventaris 2013 (managementreview) Emissie-inventaris 2013 (managementreview) Baggerbedrijf West Friesland BV Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, juni-juli 2014 Auteurs: M.

Nadere informatie

CO2-prestatieplan. Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht. Tel : 0184-433095. : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.

CO2-prestatieplan. Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht. Tel : 0184-433095. : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht. CO2-prestatieplan Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl Versie : 2.0 Datum : 24-10-2014 Inleiding Organisatie

Nadere informatie

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Over dit rapport... 3 1.2 Betrokkenen... 3 1.3 Over het bedrijf... 3 1.4 MVO-beleid... 3 2 Scope... 4 2.1 Organisatorische afbakening... 4 2.2 CO2-emissies... 5 2.3 Periode...

Nadere informatie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2014. Energiemanagementprogramma

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2014. Energiemanagementprogramma Jansen Venneboer te Wijhe Ondernemende partner in techniek Jaar 2014 Energiemanagementprogramma Auteur: A.T. Buitenhuis Eindverantwoordelijke: A.T. Buitenhuis Jansen Venneboer Datum: april 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar)

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 30-07-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-07-2015 WIM LASSCHE KAM Namens de directie, 30-07-2015

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Opdrachtgever: HKV 3.B.2 Energiemanagement actieplan ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder AL0011 oktober 2014 Opdrachtgever: HKV 3.B.2 Energiemanagement actieplan ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. EMISSIE INVENTARIS 2013 OPDRACHTGEVER DATUM 21 mei 2014 OPGESTELD DOOR GEAUTORISEERD LEIDER

Nadere informatie

Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013

Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013 CO2-ladder Emissie Inventarisatie 31 januari 2014 3.A.1 Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013 Aannemingsbedrijf Stuit BV Inhoud 1. Inleiding & beschrijving van de organisatie... 3 2. Verantwoordelijke...

Nadere informatie

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV Jaarrapportage Energiemanagement plan Jos Scholman BV CO 2 Prestatieladder trede 5 opgesteld, 11-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 11-05-2015 H. ZONDAG JOS SCHOLMAN BEDRIJVEN Namens de

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening:

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening: Emissie inventaris Van Vliet Conform ISO 14064-1 ID 3A Harmelen, 12 november 2014 Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Over dit document... 3 1.2

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Energiemanagement plan Florijn BV

Energiemanagement plan Florijn BV Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Florijn BV t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 20-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 20-05-2015 G. FLORIJN Namens de directie, 20-05-2015

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015. N.C. Zwart Verhuur BV

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015. N.C. Zwart Verhuur BV Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 N.C. Zwart Verhuur BV met de werkmaatschappijen: - Zwart Infracare BV - N.C. Zwart BV - Handelsonderneming De Pijp BV Wervershoof, januari 2015

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 H2

Carbon Footprint Analyse 2014 H2 JAARGANG 3, NR. 1 11 JANUARI 2015 REF.NR.: 15.R.0101 Carbon Footprint Analyse 2014 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012 H2

Carbon Footprint Analyse 2012 H2 JAARGANG 4, NR. 2B 13 MEI 2013 Carbon Footprint Analyse 2012 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3.

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.)

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 10-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 10-03-2015 WIEBE TOLMAN KAM Namens de directie, 10-03-2015

Nadere informatie