CO 2 ketenanalyses 2011: Woonwerkverkeer privé auto & OV en zakelijke reizen OV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO 2 ketenanalyses 2011: Woonwerkverkeer privé auto & OV en zakelijke reizen OV"

Transcriptie

1 CO 2 ketenanalyses 2011: Woonwerkverkeer privé auto & OV en zakelijke reizen OV Rapport DHV BV juni 2012 definitief

2 CO 2 ketenanalyses 2011: Woonwerkverkeer privé auto & OV en zakelijke reizen OV Rapport dossier : BA registratienummer : MD-AF /SU versie : definitief classificatie : Openbaar DHV BV Juni 2012 Definitief DHV B.V. Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DHV B.V., noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. Het kwaliteitssysteem van DHV B.V. is gercertificeerd volgens ISO 9001.

3 INHOUD BLAD 1 INLEIDING 2 2 BESCHRIJVING VAN DE WAARDEKETEN 3 3 BEPALEN VAN RELEVANTE SCOPE 3 CATEGORIEËN 7 4 IDENTIFICATIE VAN KETENPARTNERS 9 5 CO 2 KETENEMISSIE WOONWERKVERKEER PRIVÉ AUTO S 12 6 CO 2 KETENEMISSIE WOONWERKVERKEER OPENBAAR VERVOER 14 7 CO 2 KETENEMISSIE ZAKELIJKE REIZEN OPENBAAR VERVOER 17 COLOFON 19 BIJLAGEN 1 Onderbouwing omvang CO 2 emissie 2 Conversiefactoren MD-AF /SU - 1 -

4 1 INLEIDING Het verbruik van fossiele brandstoffen heeft nadelige gevolgen voor het klimaat, het milieu en de energievoorzieningszekerheid. Er is wereldwijde consensus over het feit dat het mondiale klimaat verandert en dat de toename van de uitstoot van broeikasgassen daar zeer waarschijnlijk de oorzaak van is. Over de hele wereld nemen overheden en bedrijven dan ook hun verantwoordelijkheid om deze uitstoot te verminderen. Ook DHV B.V. is zich bewust van haar klimaatimpact. Advies- en ingenieursbureau DHV B.V. verleent diensten en biedt oplossingen aan op onder andere gebiedsontwikkeling, bouw & industrie, water, mobiliteit en milieu & duurzaamheid. Per 1 maart 2009 heeft DHV B.V. NPC overgenomen. NPC is gespecialiseerd in (her)ontwikkeling-, verbouwingen en tijdelijke voorzieningen, exploitatie- en beheersvraagstukken op en rond stations en omgeving. De medewerkers (gemiddeld FTE) zijn werkzaam op 11 verschillende locaties in Nederland 1. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amersfoort. DHV heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Sinds 2006 stelt DHV B.V. al MVO Rapportages op, waar in grote lijnen wordt bijgehouden wat de CO 2 voetafdruk van het bedrijf is. Een CO 2 voetafdruk geeft immers inzicht in de klimaatimpact van een organisatie en leert de organisatie hoe het er voor staat en waar verbeteringen mogelijk zijn. Ook vanuit de markt is er in toenemende mate de behoefte om meer inzicht te krijgen in de bijdrage van ondernemingen aan de mondiale klimaatproblematiek. Om in deze behoefte te voorzien wordt regelmatig ook naar een certificaat op de CO 2-Prestatieladder gevraagd. Om haar eigen CO2 voetafdruk in breder perspectief te zien en om niveau 5 van de CO 2-Prestatieladder te behouden, heeft DHV haar scope 3 emissies geïdentificeerd en ketenanalyses uitgevoerd van de drie meest materiële scope 3 emissies. De scope 3 analyse is beschreven in een aparte memo. In dit rapport worden de drie meest materiële CO 2 ketenanalyses van DHV BV besproken, te weten: Woonwerkverkeer met privé auto. Woonwerkverkeer OV. Zakelijke reizen OV. Leeswijzer De analyse is gebaseerd op de onderstaande vier stappen uit het Green House Gas (GHG) Protocol: 1. Een beschrijving van de waardeketen (H2). 2. Het bepalen van de relevante categorieën uit scope 3 (H3). 3. Identificatie van partners in de waardeketen (H4). 4. Kwantificeren van de emissies (H5, H6 en H7). 1 Dit is exclusief de locaties Rotterdam Las Palmas, Bergen op Zoom en Eindhoven Lxp. 5: deze locaties zijn alleen in het eerste kwartaal van 2011 nog in gebruik geweest. Na deze periode betreft Rotterdam Las Palmas leegstand. MD-AF /SU - 2 -

5 2 BESCHRIJVING VAN DE WAARDEKETEN Advies- en ingenieursbureau DHV B.V. verleent diensten en biedt oplossingen aan op onder andere gebiedsontwikkeling, bouw & industrie, water, mobiliteit en milieu & duurzaamheid. Per 1 maart 2009 heeft DHV B.V. NPC overgenomen. NPC is gespecialiseerd in (her)ontwikkeling-, verbouwingen en tijdelijke voorzieningen, exploitatie- en beheersvraagstukken op en rond stations en omgeving. De medewerkers (gemiddeld FTE) zijn werkzaam op 11 verschillende locaties in Nederland 2. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amersfoort. De meest relevante activiteiten die de CO 2 voetafdruk van DHV BV bepalen zijn het energiegebruik van de kantoren (voornamelijk voor verwarming, koeling, verlichting en elektronica) en het energiegebruik door het (lease-/huur)wagenpark, zakelijke ritten met privé auto s en zakelijke vliegreizen. Deze scope 1 en 2 emissies zijn in meer detail beschreven in het rapport Emissie inventaris van DHV B.V volgens ISO Naast de directe (scope 1) en indirecte CO 2 uitstoot door ingekochte energie (scope 2) komt er ook indirecte CO 2 emissie vrij als gevolg van de activiteiten van DHV BV die voort komen uit bronnen die geen eigendom van DHV BV zijn, noch beheerd worden door DHV BV. Zo ontstaat er CO 2 emissie door woonwerkverkeer van de medewerkers, door verwerking van door DHV BV geproduceerd afval, door productie van materialen die worden ingekocht, etc. DHV BV heeft geen directe invloed op de emissies die hierbij vrijkomen. Deze indirecte emissies worden scope 3 emissies genoemd. Scope 3 analyse De CO 2-Prestatieladder schrijft voor dat de meest materiële emissies uit scope 3 in kaart moeten zijn gebracht conform WBCSD/WRI GHG Scope 3 standard. Zowel de upstream (stroomopwaartse) als de downstream (stroomafwaartse) emissies van de categorieën benoemd in deze Scope 3 standard dienen geïdentificeerd te worden en op grove wijze gekwantificeerd. In figuur 2.1 is een overzicht van de 15 categorieën uit deze Scope 3 standard weergegeven. In tabel 2.1 is de vertaling naar de Nederlandse termen weergegeven alsmede de gehanteerde onderverdeling van de 15 categorieën in subcategorieën. Doel is om op basis hiervan te komen tot een rangorde van de meest materiële emissiebronnen die tezamen de grootste (70-80%) bijdrage leveren aan de totale scope 3 emissies van het bedrijf. Conform de WBCSD/WRI GHG Scope 3 standard wordt de materialiteit bepaald op basis van: Omvang Invloed Risico Kritisch voor stakeholders Outsourcing Overige Om de uiteindelijke rangorde te bepalen dient omvang het zwaarst gewogen te worden, waarbij de volgorde op basis van de overige vijf criteria nog aangepast kan worden. Het heeft namelijk geen zin om CO 2 reductie na te streven in een keten waar het bedrijf geen enkele invloed op kan uitoefenen. 2 Dit is exclusief de locaties Rotterdam Las Palmas, Bergen op Zoom en Eindhoven Lxp. 5: deze locaties zijn alleen in het eerste kwartaal van 2011 nog in gebruik geweest. Na deze periode betreft Rotterdam Las Palmas leegstand. MD-AF /SU - 3 -

6 Figuur 2.1: Scope indeling Greenhouse Gas Protocol inclusief de 15 scope 3 categorieën uit de WBCSD/WRI GHG Scope 3 standard. Tabel 2.1: Vertaling scope 3 categorieën en onderverdeling in subcategorieën. Scope 3 categorie Engels Scope 3 categorie Nederlandse vertaling Subcategorie Purchased goods & services Ingekochte goederen en diensten Inkoop papier Inkoop elektronica Inkoop cateringproducten Uitbestede dataserver IBM Capital goods Kapitaalgoederen Kantoorgebouwen Fuel & energy related activities (not included in scope 1 and 2) Transportation & distribution (upstream) Waste generated in operations Brandstof en energie gerelateerde activiteiten (niet behorend tot scope 1 en 2) Transport en distributie ( stroomopwaarts ) Afval Business travel Zakelijke reizen Privé auto Employee commuting Woonwerkverkeer Leaseauto Leased assets (upstream) Investments Transportation & distribution (downstream) Activa in huurkoop ( stroomopwaarts ) Investeringen Transport en distributie ( stroomafwaarts ) Pendeldienst Amersfoort OV Privé auto OV Fietsen/lopen Leasevoertuigen Postverzendingen Koeriersdiensten MD-AF /SU - 4 -

7 Scope 3 categorie Engels Scope 3 categorie Nederlandse vertaling Processing of sold products Use of sold products End-of-life Treatment of Sold Products Leased assets (upstream) Franchises Verwerking van verkochte producten Gebruik van verkochte goederen Afvalverwerking van verkochte producten Activa in huurkoop ( stroomafwaarts ) Franchises Subcategorie Resultaten scope 3 analyse In tabel 2.2 zijn de resultaten van de scope 3 analyse weergegeven. Hierin zijn alle 15 scope 3 categorieën onderzocht. Alleen de inkoop van kleine kantoorartikelen als pennen, memoblokjes etc. en de inkoop van kantoormeubilair met een lange levensduur is niet meegenomen in deze analyse, omdat dit niet tot de eerste 70-80% van het inkoopvolume valt. Een onderbouwing van de omvang van de scope 3 uitstoot is weergegeven in bijlage 1. De achterliggende bronnen zijn bij DHV BV (Ben van de Vondervoort) op te vragen. De conversiefactoren die voor de berekeningen gehanteerd zijn, zijn weergegeven in bijlage 2. Stroomopwaartse scope 3 activiteiten van DHV BV zijn: - Inkoop van goederen en diensten (papier, elektronica, catering en uitbestede dataserver). - Kapitaalgoederen (kantoorgebouwen 3 ). - Transport (pendelbus Amersfoort). - Afval. - Zakelijke reizen OV. - Woonwerkverkeer (privé auto, OV en fietsen/lopen). - Activa in huurkoop (leasewagenpark 4 ). Stroomafwaartse scope 3 activiteiten van DHV BV zijn: - Transport en distributie (post- en koeriersverzendingen). In tabel 2.2 zijn de resultaten van de scope 3 dominantie analyse weergegeven. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de materialiteit van de scope 3 emissie activiteiten. 3 Hierbij gaat het om de CO2 emissie door de productie en de afvalverwerking van de gebouwen. Het energiegebruik tijdens de gebruiksfase valt hierbuiten, omdat dit reeds is meegenomen in scope 1 en 2. 4 Hierbij gaat het om de CO2 emissie door de productie en de afvalverwerking van de voertuigen. Het energiegebruik tijdens de gebruiksfase valt hierbuiten, omdat dit reeds is meegenomen in scope 1. MD-AF /SU - 5 -

8 Tabel 2.2: Resultaten scope 3 dominantie analyse. MD-AF /SU - 6 -

9 3 BEPALEN VAN RELEVANTE SCOPE 3 CATEGORIEËN Uit de scope 3 analyse (zie tabel 2.2) is de onderstaande top 6 van meest materiële ketens te destilleren. Daarbij gaat het om de top zes van activiteiten met de grootste CO 2 uitstoot. Binnen de top 6 zijn plaats 2 en 3 in de rangschikking omgedraaid: de een na grootste CO 2 uitstotende scope 3 activiteit is op plaats 3 in de rangorde geplaatst en de twee na grootste CO 2 uitstotende activiteit op plaats 2. Deze wijziging in rangschikking is gedaan op basis van invloedsniveau. DHV BV heeft in grotere mate invloed op de kantoorgebouwen waarin zij is gevestigd dan op de cateringproducten die haar medewerkers nuttigen. 1. Woonwerkverkeer met privé auto s. 2. Kapitaalgoederen kantoorgebouwen. 3. Inkoop cateringproducten. 4. Woonwerkverkeer OV. 5. Zakelijke reizen OV. 6. Afval. Eis 4.A.1 van de CO 2-Prestatieladder schrijft voor dat het bedrijf de onderwerpen voor twee ketenanalyses selecteert en deze opstelt. Daarbij worden de volgende (rand)voorwaarden gesteld: 1. De ketenanalyses dienen betrekking te hebben op de projecten. 2. Het bedrijf dient eigen analyses uit te (laten) voeren. 3. Er dient een ketenanalyse te worden gemaakt voor een van de twee meest materiële emissies en een andere voor een van de zes meest materiële emissies. 4. De scope 3 accounting standard geeft de herkenbare structuur van elke ketenanalyse 5. Het resultaat van zulk een analyse dient een aanvulling te zijn op de bestaande (gepubliceerde) kennis en inzichten of anders gesteld: dient bij te dragen aan het voortschrijdend maatschappelijk inzicht. Gekozen is om de volgende ketenanalyses uit te voeren: 1. Woonwerkverkeer met privé auto s. 2. Woonwerkverkeer OV. Deze ketens sluiten aan bij de ketenanalyses van voorgaande jaren. Eerdere jaren is ook een ketenanalyse van de zakelijke reizen per OV uitgevoerd. Om ook hier vervolg aan te geven, is ook deze keten nader onderzocht. 3. Zakelijke reizen OV. De keten kapitaalgoederen kantoorgebouwen is niet gekozen, omdat: DHV deels panden huurt en daardoor weinig invloed op de CO 2 emissie door de bouw van de gebouwen en de afvalverwerking aan het einde van de levensduur. De levensduur van de kantoren tientallen jaren is en er dus (zeker op korte en middellange termijn) beperkte mogelijkheden zijn om hier CO 2 reductie in scope 3 te behalen. DHV net het grootste kantoor (Amersfoort) gerenoveerd heeft. Een nieuw kantoor/renovatie van het kantoor zal derhalve voorlopig nog niet plaatsvinden. MD-AF /SU - 7 -

10 De keten inkoop cateringproducten is niet gekozen, omdat: Binnen catering ook andere duurzaamheidsaspecten (gezondheid, dierenwelzijn, bestrijdingsmiddelen e.d.) een grote rol spelen in het catering assortiment. Deze kunnen soms juist een averechts effect hebben op de CO 2 uitstoot (bijv. bij een biologisch assortiment). Voor een eventuele wijziging in het catering assortiment wordt geadviseerd om breder dan CO 2 te kijken. DHV heeft weinig invloed op de hoeveelheid drank en voedsel medewerkers nuttigen. NB: Wel zou DHV afspraken kunnen maken over het aanbod om overproductie en over datum afval te voorkomen, alsmede afspraken om meer regionale producten aan te bieden. De keten afval is niet gekozen, omdat: Afval binnen de top 6 van CO 2 uitstotende activiteiten de laagste CO 2 uitstoot heeft. DHV BV over de eerste drie kwartalen van 2011 een zeer beperkte beschikbaarheid heeft over afvalgegevens. MD-AF /SU - 8 -

11 4 IDENTIFICATIE VAN KETENPARTNERS In dit hoofdstuk wordt een beschrijving van de ketenpartners van de scope 3 activiteiten woonwerkverkeer met privé auto s, woonwerkverkeer OV en zakelijke reizen per OV. Omdat de drie ketens voor een groot deel overlappen met betrekking tot de ketenpartners is ervoor gekozen om één analyse van de ketenpartners te maken waarin alle ketenpartners voor alle drie de ketens één keer voorkomen. Om een beeld te vormen van de keten en de plaats van de partners is een schema gemaakt, zie figuur 4.1. CO 2 emissie DHV Uitvoeringsorganisaties DHV Medewerkers van DHV Vervoerders Energiemaatschappijen Belangenorganisatie Leasemaatschappij Autofabrikanten Wegbeheerders Infrabeheerders Figuur 4.1: Ketenpartners. Medewerkers DHV De belangrijkste partner in de keten zijn de medewerkers van DHV. Zij hebben grote invloed op de keuze om een verkeersbeweging te maken en welk vervoermiddel zij hiervoor gebruiken. De medewerkers hebben dus de grootste invloed op de CO 2 emissie. Management DHV BV Het management van DHV BV heeft in de Rechtspositieregeling 2011 beleid opgesteld dat bepaalt hoe de woonwerk en zakelijke reizen vergoed worden. Met dit beleid kan het DHV management invloed uitoefenen op de CO 2 emissie van de woonwerk en zakelijke reizen. Ook de implementatie van Anders Werken heeft invloed op de CO 2 uistoot door deze activiteiten. Openbaar vervoermaatschappijen In Nederland zijn een aantal openbaar vervoersmaatschappijen die verschillende diensten aanbieden waar iedereen gebruik van kan maken. De vervoersmaatschappijen zijn ketenpartners omdat zij het vervoer faciliteren en invloed hebben op de CO 2 emissie van het materieel waar gebruik van wordt gemaakt. Hieronder zijn de belangrijkste vervoerders opgesomd: - NS (trein) - Veolia (bus en trein) - Connexxion (bus, tram, trein en taxi) - Arriva (bus en trein) - Syntus (bus en trein) - GVB (metro, tram, bus) - RET (metro, tram, bus) MD-AF /SU - 9 -

12 Belangenorganisaties Een belangenorganisatie is een organisatie die de belangen behartigd van zijn leden. Belangenorganisaties hebben een grote rol in het maatschappelijke leven en vormen vaak de basis voor grote maatschappelijke veranderingen. Ook in de vervoerssector zijn een aantal belangenorganisaties actief, hieronder worden de belangrijkste genoemd: - ANWB - Rover - KNAC - VVN Spoorinfrabeheerder De spoorinfrastructuur (rails) is in handen van een beheerder die zorg draagt voor het beheer en het onderhoud van de infrastructuur. Deze spoorinfrabeheerders zijn ketenpartners omdat zij het openbaar vervoer over het spoor mogelijk maken: - ProRail (beheerder spoorwegen) Uitvoeringsorganisaties mobiliteitsmanagement Verschillende regionale overheden hebben uitvoeringsorganisaties opgericht, deze organisaties voeren het regionale beleid uit. Regionale overheden en werkgevers kunnen bij deze organisaties terecht voor advies en ondersteuning op het gebied van mobiliteitsmanagement: - VCC Oost (Gelderland, Stadsregio Arnhem Nijmegen) - VCC Rijnmond - VNM (Utrecht) - Verkeer Advies (Noord-Holland) - BRAMM (Brabant Mobiliteitsmanagement) - Bureau Mobiliteit op Maat (regio Leiden-Gouda) Beheerders van het wegennet Het wegennet is in handen van verschillende beheerders die zorg dragen voor het beheer en het onderhoud van de infrastructuur. Deze beheerders zijn ketenpartners omdat zij het openbaar vervoer over de weg mogelijk maken: - Rijkswaterstaat (Rijks(snel)wegen) - Provincies (Provinciale wegen) - Gemeenten (Lokale wegen) - Waterschappen (Waterschapsweg) Maatschappijen voor de levering van energie Het openbaar vervoer is één van de grootste zakelijke afnemers van energie. Trams en metro s rijden op elektriciteit, bussen en taxi s op diesel en treinen op diesel of elektriciteit. Olie- en gasmaatschappijen zijn de leveranciers voor de diesel. Elektriciteit wordt geleverd door energiemaatschappijen als: - Nuon - Essent - Eneco - Greenchoice - Oxxio - GDF SUEZ (Electrabel) - E.ON MD-AF /SU

13 Beheerder elektriciteitsnet Het elektriciteitsnetwerk in Nederland wordt beheerd door TenneT. TenneT is een onafhankelijke organisatie en beheert het hoogspanningsnet vanaf 110 kv en hoger. TenneT stelt het net beschikbaar voor elektriciteitstransporten en waarborgt de balans tussen vraag en aanbod in Nederland. Autofabrikanten De fabrikanten van auto s zijn de bron van de auto s waarin de medewerkers van DHV zich verplaatsen. De soort auto s die gemaakt worden en de wijze waarop deze gemaakt worden hebben grote invloed op de CO 2 emissie van de auto s. Olie- en gasmaatschappijen Olie- en gasmaatschappijen zijn de belangrijkste leveranciers van diesel, benzine en LPG. Leasemaatschappijen Leasemaatschappijen zijn de belangrijkste leveranciers van auto s binnen DHV. Aan DHV wordt op dit moment door twee leasemaatschappijen de leaseauto s geleverd: - Athlon Car Lease - Multilease MD-AF /SU

14 5 CO 2 KETENEMISSIE WOONWERKVERKEER PRIVÉ AUTO S De CO 2 emissie van het woonwerkverkeer met privé auto s is bepaald op basis van de volgende berekening: CO 2 emissie woonwerkverkeer privé auto s = aantal relevante medewerkers x retour afstand woningkantoor x aantal contractuele werkdagen per jaar x % arbeidstijd op kantoor x CO 2 conversiefactor (in kg CO 2/km) Uit de enquête Anders Werken, die onder DHV-medewerkers is uitgezet en een respons van 73% had, blijkt dat slechts 1 persoon carpoolt. Dit aantal is niet significant op het totaal aantal medewerkers. Derhalve is er in bovenstaande formule geen rekening gehouden met een carpoolfactor. De benodigde gegevens voor deze berekening zijn beknopt toegelicht in tabel 5.1. Tabel 5.1: Input berekening CO 2 emissie woonwerkverkeer privé auto s. Gegevens Verklaring Bron Aantal medewerkers die met privé auto reizen Retour afstand van woning naar kantoor (heen en terugreis) Aantal contractuele werkdagen per jaar % arbeidstijd op kantoor Conversiefactoren Op basis van het soort woon werkvergoeding is berekend hoeveel medewerkers er met privé auto s naar kantoor reizen. Om de reisafstand per dag te berekenen is het noodzakelijk om het aantal kilometers te bepalen die medewerkers van DHV afleggen voor woonwerkverkeer. Om de reisafstand per jaar te berekenen is het noodzakelijk om te bepalen hoeveel werkdagen een werknemer in een jaar werkt. Deze dient verrekend te worden met de dagen dat medewerkers op werkdagen buiten kantoor werken (bijv. thuis of bij klant) Om het aantal kilometers om te rekenen naar kg CO 2 zijn conversiefactoren nodig. Administratie DHV Administratie DHV Administratie DHV Enquête DHV CO 2-Prestatieladder 2.0 Aantal medewerkers dat met privé auto reist Van medewerkers (1515,4 FTE) 5 van de medewerkers (1.632 FTE) 6 is de volgende informatie bekend: 207 medewerkers (181,0 FTE, 12% van FTE) ontvangt een fietsvergoeding en woont gemiddeld 14 km van kantoor. Aangenomen wordt dat deze medewerkers de helft van hun woonwerk ritten per fiets aflegt en de andere helft met de eigen auto. 802 medewerkers (686,0 FTE, 45% van FTE) ontvangt geen vergoeding voor OV of fiets en heeft geen leaseauto. Zij wonen gemiddeld 25 km van kantoor. Aangenomen is dat al deze medewerkers de volledige afstand per privé auto naar kantoor reizen. 5 DHV BV excl. NPC. 6 DHV BV incl. NPC. MD-AF /SU

15 Van 9 medewerkers (7,9 FTE, 0,5% van FTE) is onbekend wat voor reisvergoeding zij ontvangen. Zij wonen gemiddeld 26 km van kantoor. Aangenomen wordt dat deze medewerkers de afstand volledig met de eigen auto afleggen. Aangenomen wordt dat bovenstaand beeld van medewerkers representatief is voor alle medewerkers. Medewerkers van NPC reizen (grotendeels) per OV. Uit de enquête Anders Werken, die onder DHV-medewerkers is uitgezet en een respons van 73% had, blijkt dat gemiddeld 69,5% van de contracturen wordt doorgebracht op kantoor. Aangenomen is dat dit representatief is voor heel DHV BV. Aangenomen is dat 1 FTE 230 werkdagen per jaar maakt. De conversiefactor van personenauto s waarvan het brandstoftype onbekend is bedraagt 210 gram CO 2/km. Op basis van de eerder genoemde formule is de CO 2 uitstoot te bepalen: 12% van de FTE woont 14 km van kantoor (retourafstand: 2 x 14 = 28 km) en legt de helft daarvan per auto af: 12% x FTE x 28 km x 50% x 230 werkdagen x 69,5% x 210 g CO 2/km = 90,7 ton CO 2. 45% van de FTE woont 25 km van kantoor (retourafstand: 2 x 25 = 50 km) en legt deze per auto af: 45% x FTE x 50 km x 230 werkdagen x 69,5% x 210 g CO 2/km = 1.239,9 ton CO 2. 0,5% van de FTE woont 26 km van kantoor (retourafstand: 2 x 26 = 52 km) en legt deze per auto af: 0,5% x FTE x 52 km x 230 werkdagen x 69,5% x 210 g CO 2/km = 14,8 ton CO 2. Totale CO2 uitstoot door woonwerkverkeer met privé auto s bedraagt: 90, ,9 + 14,8 = 1.345,4 ton CO 2. MD-AF /SU

16 6 CO 2 KETENEMISSIE WOONWERKVERKEER OPENBAAR VERVOER De CO 2 emissie van het woonwerkverkeer per openbaar vervoer is bepaald op basis van de volgende berekening: CO 2 emissie woonwerkverkeer OV = ((aantal relevante medewerkers x retour afstand woning-kantoor x aantal contractuele werkdagen per jaar x % arbeidstijd op kantoor) van DHV excl. NPC + aantal kms woonwerkverkeer OV NPC) x CO 2 conversiefactor (in kg CO 2/km). De benodigde gegevens voor deze berekening zijn beknopt toegelicht in tabel 6.1. Tabel 6.1: Input berekening CO 2 emissie woonwerkverkeer OV. Gegevens Verklaring Bron Aantal medewerkers die per OV reizen Retour afstand van woning naar kantoor (heen en terugreis) Aantal contractuele werkdagen per jaar % arbeidstijd op kantoor Aantal woonwerk kms OV NPC Conversiefactoren Op basis van het soort woonwerkvergoeding is berekend hoeveel medewerkers er per OV naar kantoor reizen. Om de reisafstand per dag te berekenen is het noodzakelijk om het aantal kilometers te bepalen die medewerkers van DHV afleggen voor woonwerkverkeer. Om de reisafstand per jaar te berekenen is het noodzakelijk om te bepalen hoeveel werkdagen een werknemer in een jaar werkt. Deze dient verrekend te worden met de dagen dat medewerkers op werkdagen buiten kantoor werken (bijv. thuis of bij klant) NPC heeft uit een eigen enquête het aantal woonwerkkms OV geschat. Om het aantal kilometers om te rekenen naar kg CO 2 zijn conversiefactoren nodig. Administratie DHV Administratie DHV Administratie DHV Enquête DHV NPC CO 2-Prestatieladder 2.0 en Milieubarometer Stimular Aantal medewerkers dat per openbaar vervoer reist Van medewerkers (1515,4 FTE) 7 van de medewerkers (1.632 FTE) 8 is de volgende informatie bekend: 232 medewerkers (213,5 FTE, ) hebben een OV-regeling, waarvan: o 86 medewerkers (80,7 FTE, 5% van FTE) ontvangt een jaartrajectkaart. Zij wonen gemiddeld 41 km van kantoor. Aangenomen is dat zij deze afstand volledig per trein afleggen. o 40 medewerkers (37,5 FTE, 2% van FTE) ontvangt een NS jaarkaart. Zij wonen gemiddeld 70 km van kantoor. Aangenomen is dat zij deze afstand volledig per trein afleggen. o 48 medewerkers (44,2 FTE, 3% van FTE) ontvangt een OV jaarkaart. Zij wonen gemiddeld 57 km van kantoor. Aangenomen is dat zij deze afstand volledig per trein afleggen. 7 DHV BV excl. NPC 8 DHV BV incl. NPC MD-AF /SU

17 o 22 medewerkers (18,0 FTE, 1% van FTE) ontvangt een OV regeling, waarvan het type onbekend is. Zij wonen gemiddeld 39 km van kantoor. Aangenomen is dat zij deze afstand volledig per trein afleggen. o 22 medewerkers (20,4 FTE, 1% van FTE) ontvangt een jaartrajectkaart en een fietsvergoeding. Zij wonen gemiddeld 35 km van kantoor. Aangenomen is dat zij 3 km per enkele reis per fiets afleggen en 32 km per trein. o 3 medewerkers (2,8 FTE, 0,2% van FTE) ontvangt een NS jaarkaart en een fietsvergoeding. Zij wonen gemiddeld 46 km van kantoor. Aangenomen is dat zij 3 km per enkele reis per fiets afleggen en 43 km per trein. o 5 medewerkers (4,9 FTE, 0,3% van FTE) ontvangt een OV jaarkaart en een fietsvergoeding. Zij wonen gemiddeld 36 km van kantoor. Aangenomen is dat zij 3 km per enkele reis per fiets afleggen en 33 km per trein. o 6 medewerkers (5,1 FTE, 0,3% van FTE) ontvangt een OV regeling, waarvan het type onbekend is, en een fietsvergoeding Zij wonen gemiddeld 24 km van kantoor. Aangenomen is dat zij 3 km per enkele reis per fiets afleggen en 21 km per trein. 2 medewerkers hebben een jaartrajectkaart en een leaseauto. Aangenomen is dat deze jaartrajectkaarten zijn aangeschaft voor een langdurig project bij een klant en derhalve niet voor woonwerkverkeer worden ingezet. Aangenomen wordt dat voor woonwerkverkeer van deze medewerkers de leaseauto wordt gebruikt. De uitstoot hiervan is in de CO 2 voetafdruk scope 1 ondergebracht. Uit de enquête Anders Werken, die onder DHV-medewerkers (excl. NPC) is uitgezet en een respons van 73% had, blijkt dat gemiddeld 69,5% van de contracturen wordt doorgebracht op kantoor. Aangenomen is dat dit representatief is voor DHV BV, exclusief NPC. Onder de 132 NPC medewerkers (116 FTE) is in 2010 een enquête uitgezet. Hieruit bleek dat bij NPC woon-werkkilometers per OV werden afgelegd. Hierbij is aangenomen dat deze medewerkers hun volledige contracturen op kantoor doorbrengen. Aangenomen is dat 1 FTE 230 werkdagen per jaar maakt. De conversiefactor van een reizigerskilometer per trein bedraagt 65 gram CO2/km (bron: CO 2- Prestatieladder 2.0). De conversiefactor van een reizigerskilometer per overig openbaar vervoer bedraagt 65 gram CO 2/km (bron: Milieubarometer Stimular). Op basis van de eerder genoemde formule is de CO 2 uitstoot te bepalen: 80,7 FTE woont 41 km van kantoor (retourafstand: 2 x 41 = 82 km) en legt deze per trein af: 80,7 FTE x 82 km x 230 werkdagen x 69,5% x 65 g CO 2/km = 67,9 ton CO 2. 37,5 FTE woont 70 km van kantoor (retourafstand: 2 x 70 = 140 km) en legt deze per trein af: 37,5 FTE x 140 km x 230 werkdagen x 69,5% x 65 g CO 2/km = 54,3 ton CO 2. 44,2 FTE woont 57 km van kantoor (retourafstand: 2 x 57 = 114 km) en legt deze per trein af: 44,2 FTE x 114 km x 230 werkdagen x 69,5% x 65 g CO 2/km = 52,4 ton CO 2. 18,0 FTE woont 39 km van kantoor (retourafstand: 2 x 39 = 79 km) en legt deze per trein af: 18,0 FTE x 79 km x 230 werkdagen x 69,5% x 65 g CO 2/km = 14,7 ton CO 2. MD-AF /SU

18 20,4 FTE woont 35 km van kantoor (retourafstand: 2 x 35 = 70 km) en legt 64 km daarvan per trein af (en 6 km per fiets): 20,4 FTE x 64 km x 230 werkdagen x 69,5% x 65 g CO 2/km = 13,6 ton CO 2. 2,8 FTE woont 46 km van kantoor (retourafstand: 2 x 46 = 91 km) en legt 85 km daarvan per trein af (en 6 km per fiets): 20,4 FTE x 85 km x 230 werkdagen x 69,5% x 65 g CO 2/km = 2,5 ton CO 2. 4,9 FTE woont 36 km van kantoor (retourafstand: 2 x 36 = 71 km) en legt 65 km daarvan per trein af (en 6 km per fiets): 4,9 FTE x 65 km x 230 werkdagen x 69,5% x 65 g CO 2/km = 3,3 ton CO 2. 5,1 FTE woont 24 km van kantoor (retourafstand: 2 x 24 = 48 km) en legt 42 km daarvan per trein af (en 6 km per fiets): 5,1 FTE x 65 km x 230 werkdagen x 69,5% x 65 g CO 2/km = 2,2 ton CO 2. Het woonwerkverkeer van NPC bedraagt: totale woon-werkkilometers OV x conversiefactor OV = km x 65 g CO 2/km = 88,3 ton CO 2. Totale CO2 uitstoot door woonwerkverkeer per openbaar vervoer bedraagt: 67,9 + 54,3 + 52,4 + 14,7 + 13,6 + 2,5 + 3,3 + 2,2 + 88,3 = 299,3 ton CO 2. MD-AF /SU

19 7 CO 2 KETENEMISSIE ZAKELIJKE REIZEN OPENBAAR VERVOER De CO 2 emissie van zakelijke reizen per openbaar vervoer is bepaald op basis van de volgende berekening: CO 2 emissie zakelijke reizen OV = aantal zakelijke kilometers OV x CO 2 conversiefactor (in kg CO 2/km) De benodigde gegevens voor deze berekening zijn beknopt toegelicht in tabel 7.1. Tabel 7.1: Input berekening CO 2 emissie zakelijke reizen OV. Gegevens Verklaring Bron Aantal gedeclareerde OV kilometers Aantal kilometers NS Business cards Aantal kms/medewerkers met NS Business cards Aantal medewerkers met NS/OV jaarkaart Aantal zakelijke kms OV NPC Conversiefactoren Indien medewerkers geen OV regeling hebben, kunnen zij zakelijke reizen OV declareren. Medewerkers die regelmatig zakelijke reizen per OV afleggen kunnen een NS business card aanvragen, zodat zij niet wekelijks km declaraties hoeven in te voeren. Voor nader beschreven aanname dat medewerkers met Business cards gemiddeld per FTE evenveel zakelijke kms per OV afleggen als medewerkers met een NS/OV jaarkaart is het aantal medewerkers met NS businesscard nodig. Voor nader beschreven aanname dat medewerkers met NS/OV jaarkaart gemiddeld per FTE evenveel zakelijke kms per OV afleggen als medewerkers met een NS Businesscard is het aantal medewerkers met NS/OV jaarkaart nodig. NPC heeft uit een eigen enquête het aantal zakelijke kms OV geschat. Om het aantal kilometers om te rekenen naar kg CO 2 zijn conversiefactoren nodig. Administratie DHV Administratie DHV Administratie DHV Administratie DHV NPC CO 2-Prestatieladder 2.0 en Milieubarometer Stimular Zakelijke reizen OV DHV BV exclusief NPC Van medewerkers (1515,4 FTE) 9 van de medewerkers (1.632 FTE) 10 is de volgende informatie bekend: Er zijn zakelijke kms OV gedeclareerd. Er zijn kms met NS Businesscards afgelegd. In oktober 2011 zijn door DHV, NPC en NACO er kms afgelegd door 170 medewerkers met NS businesscards, in november 2011 zijn er kms afgelegd door 187 medewerkers met NS businesscards. Opgeschaald naar een jaar zijn er dus gemiddeld ( ) / ( ) * 12 = kms per medewerker met NS Businesscard afgelegd. Aangenomen wordt dat dit gemiddelde voor Businesscard reizigers van DHV exclusief NPC ook geldt. 9 DHV BV excl. NPC. 10 DHV BV incl. NPC. MD-AF /SU

Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V.

Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V. Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V. Documentnr.: 14.R.0605 /Uitgiftedatum 24-06- 2014 Pagina 1 van 19 Inhoud Samenvatting inventarisatie scope 3 emissies V&M Elektrotechniek 3 1. Inleiding

Nadere informatie

CO2 Inventarisatie 2011

CO2 Inventarisatie 2011 CO2 Inventarisatie 2011 Voor akkoord, opsteller Naam R. W. Goudswaard Functie KAM-manager Datum 26-10-2012 Handtekening 1 Inleiding Voor u ligt het CO2 emissie inventarisatie rapport van GMB voor het jaar

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie Siemens Nederland N.V.

Scope 3 emissie inventarisatie Siemens Nederland N.V. Scope 3 emissie inventarisatie Siemens Nederland N.V. Uitgiftedatum 06-09- 2013 Vertrouwelijk - 1 / 21 - Inhoud Beleidsverklaring... 3 Samenvatting inventarisatie scope 3 emissies Siemens Nederland...

Nadere informatie

ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES SPITZKE SPOORBOUW B.V. IN HET KADER VAN DE CO2-PRESTATIELADDER VAN SKAO

ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES SPITZKE SPOORBOUW B.V. IN HET KADER VAN DE CO2-PRESTATIELADDER VAN SKAO ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES SPITZKE SPOORBOUW B.V. IN HET KADER VAN DE CO2-PRESTATIELADDER VAN SKAO Milieu & Omgeving Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) Branchemanagement Cursussen Opdrachtgever : Spitzke Spoorbouw

Nadere informatie

CO 2 prestatieladder. CO 2 De meest materiële emissies uit scope 3. AMK Inventis Stef Jonker. (onderdeel 4.A.1 en 4.A.2 uit de CO 2 prestatieladder)

CO 2 prestatieladder. CO 2 De meest materiële emissies uit scope 3. AMK Inventis Stef Jonker. (onderdeel 4.A.1 en 4.A.2 uit de CO 2 prestatieladder) CO 2 De meest materiële emissies uit scope 3 (onderdeel 4.A.1 en 4.A.2 uit de CO 2 prestatieladder) AMK Inventis Stef Jonker Januari 2012 1 2 Inhoudsopgave: 1 Inleiding en verantwoording... 4 2 Bedrijfsbeschrijving...

Nadere informatie

CO2-ketenanalyse Scope 3 Grontmij Nederland B.V.

CO2-ketenanalyse Scope 3 Grontmij Nederland B.V. CO2-ketenanalyse Scope 3 Grontmij Nederland B.V. 1e halfjaar 2010 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 januari 2011 Samenvatting Dit rapport geeft inzicht in twee typen scope 3 emissies van

Nadere informatie

Emissie inventaris van Meijerink Holding BV 2011 volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris van Meijerink Holding BV 2011 volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris van Meijerink Holding BV 2011 volgens ISO 14064-1 Meijerink Holding BV september 2012 definitief Emissie inventaris van Meijerink Holding BV 2011 volgens ISO 14064-1 dossier : BA9559-101-100

Nadere informatie

CO2 emissie inventaris van Wageningen UR 2013 volgens ISO 14064-1

CO2 emissie inventaris van Wageningen UR 2013 volgens ISO 14064-1 CO2 emissie inventaris van Wageningen UR 2013 volgens ISO 14064-1 Resultaten overall Wageningen UR CO2 emissie inventaris van Wageningen UR 2013 Wageningen University & Research centre april 2014 HaskoningDHV

Nadere informatie

CO2 Meest materiële emissies Scope 3

CO2 Meest materiële emissies Scope 3 CO2 Meest materiële emissies Scope 3 Onderwerp Scope 3 WBCSD/WRI GHG scope 3 standaard. (onderdeel 4.A.1 en 4.A.2 uit de CO2 prestatieladder) Revisiedatum 04-10-2011 Auteur drs. ing. Siemon Bruinsma Bedrijf

Nadere informatie

CO2-prestatieladder 4.A.1_1 Ketenanalyse Protinus IT B.V. Revisiedatum: 21-04-2015. Inhoudsopgave

CO2-prestatieladder 4.A.1_1 Ketenanalyse Protinus IT B.V. Revisiedatum: 21-04-2015. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 1. Protinus IT en de Distributie- / Waardeketen... 3 Oud denken... 3 Tier 2... 3 Tier 1... 3 Direct sales... 3 Het Protinus IT model... 4 2. Protinus IT

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

CO2-prestatieladder 4.A.1_1 Ketenanalyse Pronovus B.V. Revisiedatum: 21-04-2015. Inhoudsopgave

CO2-prestatieladder 4.A.1_1 Ketenanalyse Pronovus B.V. Revisiedatum: 21-04-2015. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 1. Het Pronovus distributiemodel... 3 2. Pronovus en de relevante scope 3 emissies... 4 3.1 Het bepalen van de relevante scope 3 emissiebronnen... 4 3.2

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Ketenanalyse Aanvoer in situ beton De situatie voor Visser & Smit Bouw

Ketenanalyse Aanvoer in situ beton De situatie voor Visser & Smit Bouw Ketenanalyse Aanvoer in situ beton De situatie voor Visser & Smit Bouw Versie Datum Naam / Functie Akkoord? 1.0 09-11-2010 Floor van der Wind / adviseur Primum Akkoord 1.0 09-11-2010 Mike Vink / Energiemanager

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Jaarverslag 2012 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 10 juli 2013 Samenvatting De totale emissies van Grontmij Nederland B.V. in 2012 bedroegen 10.020

Nadere informatie

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 & scope 3 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 & scope 3 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 & scope 3 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 Periode: 2013 2015 Scope: Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 + Scope 3

Nadere informatie

Emissie inventaris van Oosterbeek Recycling

Emissie inventaris van Oosterbeek Recycling Emissie inventaris van Oosterbeek Recycling volgens ISO 14064-1 Van Nieuwpoort Oktober 2010 Definitief Emissie inventaris van Oosterbeek Recycling volgens ISO 14064-1 dossier : AD2217-001-001 registratienummer

Nadere informatie

CO2 Scope 3 Emissies ICT staat voor groen!

CO2 Scope 3 Emissies ICT staat voor groen! CO2 Scope 3 Emissies ICT staat voor groen! 2012 ICT - Alle rechten voorbehouden - WWW.ICT.NL pagina 1 Historie Versie Datum Auteur Omschrijving 0.1 01-8-2012 Sander Hegger Initiële versie 0.2 03-8-2012

Nadere informatie

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 & scope 3 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 & scope 3 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 & scope 3 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 Periode: 2013 2015 Scope: Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 + Scope 3

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 Periode: 2008 2014 Scope: Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 + Scope 3 Versie CO2

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

CO2 Footprint Rapportage

CO2 Footprint Rapportage CO2 Footprint Rapportage 2013 Steller: CO2 manager Naam Paraaf Datum A. Kneepkens, Mei 2014 TPA Nederland AGK Blad 1 van 21 bladen 11-7-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Opdrachtgever: Directie HKV LIJN IN WATER 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris 2011 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Auteurs: M. de Jong en A. Nijhof Datum: 12 oktober

Nadere informatie

Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses

Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses Inleiding Op 2 december 21 heeft Vialis het CO 2 -bewust certificaat op niveau 3 behaald. Niveau 3 van de CO 2 - prestatieladder is met name gericht

Nadere informatie

RAPPORTAGE CARBON FOOTPRINT ANALYSE 2013 SCOPE 1 & 2, SOGETI NEDERLAND B.V.

RAPPORTAGE CARBON FOOTPRINT ANALYSE 2013 SCOPE 1 & 2, SOGETI NEDERLAND B.V. RAPPORTAGE CARBON FOOTPRINT ANALYSE 2013 SCOPE 1 & 2, SOGETI NEDERLAND B.V. Erik Boeve Auteur Erik Boeve Versie V1.0 Plaats Vianen Kenmerk Versie informatie VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden

Nadere informatie

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV Jaarrapportage Energiemanagement plan Jos Scholman BV CO 2 Prestatieladder trede 5 opgesteld, 11-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 11-05-2015 H. ZONDAG JOS SCHOLMAN BEDRIJVEN Namens de

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 4 MRT 2011 REF.NR.: 10.A0465 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijke persoon ISO 14064 verklaring Verificatie verklaring Organisatie grenzen

Nadere informatie