CO 2 ketenanalyses 2011: Woonwerkverkeer privé auto & OV en zakelijke reizen OV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO 2 ketenanalyses 2011: Woonwerkverkeer privé auto & OV en zakelijke reizen OV"

Transcriptie

1 CO 2 ketenanalyses 2011: Woonwerkverkeer privé auto & OV en zakelijke reizen OV Rapport DHV BV juni 2012 definitief

2 CO 2 ketenanalyses 2011: Woonwerkverkeer privé auto & OV en zakelijke reizen OV Rapport dossier : BA registratienummer : MD-AF /SU versie : definitief classificatie : Openbaar DHV BV Juni 2012 Definitief DHV B.V. Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DHV B.V., noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. Het kwaliteitssysteem van DHV B.V. is gercertificeerd volgens ISO 9001.

3 INHOUD BLAD 1 INLEIDING 2 2 BESCHRIJVING VAN DE WAARDEKETEN 3 3 BEPALEN VAN RELEVANTE SCOPE 3 CATEGORIEËN 7 4 IDENTIFICATIE VAN KETENPARTNERS 9 5 CO 2 KETENEMISSIE WOONWERKVERKEER PRIVÉ AUTO S 12 6 CO 2 KETENEMISSIE WOONWERKVERKEER OPENBAAR VERVOER 14 7 CO 2 KETENEMISSIE ZAKELIJKE REIZEN OPENBAAR VERVOER 17 COLOFON 19 BIJLAGEN 1 Onderbouwing omvang CO 2 emissie 2 Conversiefactoren MD-AF /SU - 1 -

4 1 INLEIDING Het verbruik van fossiele brandstoffen heeft nadelige gevolgen voor het klimaat, het milieu en de energievoorzieningszekerheid. Er is wereldwijde consensus over het feit dat het mondiale klimaat verandert en dat de toename van de uitstoot van broeikasgassen daar zeer waarschijnlijk de oorzaak van is. Over de hele wereld nemen overheden en bedrijven dan ook hun verantwoordelijkheid om deze uitstoot te verminderen. Ook DHV B.V. is zich bewust van haar klimaatimpact. Advies- en ingenieursbureau DHV B.V. verleent diensten en biedt oplossingen aan op onder andere gebiedsontwikkeling, bouw & industrie, water, mobiliteit en milieu & duurzaamheid. Per 1 maart 2009 heeft DHV B.V. NPC overgenomen. NPC is gespecialiseerd in (her)ontwikkeling-, verbouwingen en tijdelijke voorzieningen, exploitatie- en beheersvraagstukken op en rond stations en omgeving. De medewerkers (gemiddeld FTE) zijn werkzaam op 11 verschillende locaties in Nederland 1. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amersfoort. DHV heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Sinds 2006 stelt DHV B.V. al MVO Rapportages op, waar in grote lijnen wordt bijgehouden wat de CO 2 voetafdruk van het bedrijf is. Een CO 2 voetafdruk geeft immers inzicht in de klimaatimpact van een organisatie en leert de organisatie hoe het er voor staat en waar verbeteringen mogelijk zijn. Ook vanuit de markt is er in toenemende mate de behoefte om meer inzicht te krijgen in de bijdrage van ondernemingen aan de mondiale klimaatproblematiek. Om in deze behoefte te voorzien wordt regelmatig ook naar een certificaat op de CO 2-Prestatieladder gevraagd. Om haar eigen CO2 voetafdruk in breder perspectief te zien en om niveau 5 van de CO 2-Prestatieladder te behouden, heeft DHV haar scope 3 emissies geïdentificeerd en ketenanalyses uitgevoerd van de drie meest materiële scope 3 emissies. De scope 3 analyse is beschreven in een aparte memo. In dit rapport worden de drie meest materiële CO 2 ketenanalyses van DHV BV besproken, te weten: Woonwerkverkeer met privé auto. Woonwerkverkeer OV. Zakelijke reizen OV. Leeswijzer De analyse is gebaseerd op de onderstaande vier stappen uit het Green House Gas (GHG) Protocol: 1. Een beschrijving van de waardeketen (H2). 2. Het bepalen van de relevante categorieën uit scope 3 (H3). 3. Identificatie van partners in de waardeketen (H4). 4. Kwantificeren van de emissies (H5, H6 en H7). 1 Dit is exclusief de locaties Rotterdam Las Palmas, Bergen op Zoom en Eindhoven Lxp. 5: deze locaties zijn alleen in het eerste kwartaal van 2011 nog in gebruik geweest. Na deze periode betreft Rotterdam Las Palmas leegstand. MD-AF /SU - 2 -

5 2 BESCHRIJVING VAN DE WAARDEKETEN Advies- en ingenieursbureau DHV B.V. verleent diensten en biedt oplossingen aan op onder andere gebiedsontwikkeling, bouw & industrie, water, mobiliteit en milieu & duurzaamheid. Per 1 maart 2009 heeft DHV B.V. NPC overgenomen. NPC is gespecialiseerd in (her)ontwikkeling-, verbouwingen en tijdelijke voorzieningen, exploitatie- en beheersvraagstukken op en rond stations en omgeving. De medewerkers (gemiddeld FTE) zijn werkzaam op 11 verschillende locaties in Nederland 2. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amersfoort. De meest relevante activiteiten die de CO 2 voetafdruk van DHV BV bepalen zijn het energiegebruik van de kantoren (voornamelijk voor verwarming, koeling, verlichting en elektronica) en het energiegebruik door het (lease-/huur)wagenpark, zakelijke ritten met privé auto s en zakelijke vliegreizen. Deze scope 1 en 2 emissies zijn in meer detail beschreven in het rapport Emissie inventaris van DHV B.V volgens ISO Naast de directe (scope 1) en indirecte CO 2 uitstoot door ingekochte energie (scope 2) komt er ook indirecte CO 2 emissie vrij als gevolg van de activiteiten van DHV BV die voort komen uit bronnen die geen eigendom van DHV BV zijn, noch beheerd worden door DHV BV. Zo ontstaat er CO 2 emissie door woonwerkverkeer van de medewerkers, door verwerking van door DHV BV geproduceerd afval, door productie van materialen die worden ingekocht, etc. DHV BV heeft geen directe invloed op de emissies die hierbij vrijkomen. Deze indirecte emissies worden scope 3 emissies genoemd. Scope 3 analyse De CO 2-Prestatieladder schrijft voor dat de meest materiële emissies uit scope 3 in kaart moeten zijn gebracht conform WBCSD/WRI GHG Scope 3 standard. Zowel de upstream (stroomopwaartse) als de downstream (stroomafwaartse) emissies van de categorieën benoemd in deze Scope 3 standard dienen geïdentificeerd te worden en op grove wijze gekwantificeerd. In figuur 2.1 is een overzicht van de 15 categorieën uit deze Scope 3 standard weergegeven. In tabel 2.1 is de vertaling naar de Nederlandse termen weergegeven alsmede de gehanteerde onderverdeling van de 15 categorieën in subcategorieën. Doel is om op basis hiervan te komen tot een rangorde van de meest materiële emissiebronnen die tezamen de grootste (70-80%) bijdrage leveren aan de totale scope 3 emissies van het bedrijf. Conform de WBCSD/WRI GHG Scope 3 standard wordt de materialiteit bepaald op basis van: Omvang Invloed Risico Kritisch voor stakeholders Outsourcing Overige Om de uiteindelijke rangorde te bepalen dient omvang het zwaarst gewogen te worden, waarbij de volgorde op basis van de overige vijf criteria nog aangepast kan worden. Het heeft namelijk geen zin om CO 2 reductie na te streven in een keten waar het bedrijf geen enkele invloed op kan uitoefenen. 2 Dit is exclusief de locaties Rotterdam Las Palmas, Bergen op Zoom en Eindhoven Lxp. 5: deze locaties zijn alleen in het eerste kwartaal van 2011 nog in gebruik geweest. Na deze periode betreft Rotterdam Las Palmas leegstand. MD-AF /SU - 3 -

6 Figuur 2.1: Scope indeling Greenhouse Gas Protocol inclusief de 15 scope 3 categorieën uit de WBCSD/WRI GHG Scope 3 standard. Tabel 2.1: Vertaling scope 3 categorieën en onderverdeling in subcategorieën. Scope 3 categorie Engels Scope 3 categorie Nederlandse vertaling Subcategorie Purchased goods & services Ingekochte goederen en diensten Inkoop papier Inkoop elektronica Inkoop cateringproducten Uitbestede dataserver IBM Capital goods Kapitaalgoederen Kantoorgebouwen Fuel & energy related activities (not included in scope 1 and 2) Transportation & distribution (upstream) Waste generated in operations Brandstof en energie gerelateerde activiteiten (niet behorend tot scope 1 en 2) Transport en distributie ( stroomopwaarts ) Afval Business travel Zakelijke reizen Privé auto Employee commuting Woonwerkverkeer Leaseauto Leased assets (upstream) Investments Transportation & distribution (downstream) Activa in huurkoop ( stroomopwaarts ) Investeringen Transport en distributie ( stroomafwaarts ) Pendeldienst Amersfoort OV Privé auto OV Fietsen/lopen Leasevoertuigen Postverzendingen Koeriersdiensten MD-AF /SU - 4 -

7 Scope 3 categorie Engels Scope 3 categorie Nederlandse vertaling Processing of sold products Use of sold products End-of-life Treatment of Sold Products Leased assets (upstream) Franchises Verwerking van verkochte producten Gebruik van verkochte goederen Afvalverwerking van verkochte producten Activa in huurkoop ( stroomafwaarts ) Franchises Subcategorie Resultaten scope 3 analyse In tabel 2.2 zijn de resultaten van de scope 3 analyse weergegeven. Hierin zijn alle 15 scope 3 categorieën onderzocht. Alleen de inkoop van kleine kantoorartikelen als pennen, memoblokjes etc. en de inkoop van kantoormeubilair met een lange levensduur is niet meegenomen in deze analyse, omdat dit niet tot de eerste 70-80% van het inkoopvolume valt. Een onderbouwing van de omvang van de scope 3 uitstoot is weergegeven in bijlage 1. De achterliggende bronnen zijn bij DHV BV (Ben van de Vondervoort) op te vragen. De conversiefactoren die voor de berekeningen gehanteerd zijn, zijn weergegeven in bijlage 2. Stroomopwaartse scope 3 activiteiten van DHV BV zijn: - Inkoop van goederen en diensten (papier, elektronica, catering en uitbestede dataserver). - Kapitaalgoederen (kantoorgebouwen 3 ). - Transport (pendelbus Amersfoort). - Afval. - Zakelijke reizen OV. - Woonwerkverkeer (privé auto, OV en fietsen/lopen). - Activa in huurkoop (leasewagenpark 4 ). Stroomafwaartse scope 3 activiteiten van DHV BV zijn: - Transport en distributie (post- en koeriersverzendingen). In tabel 2.2 zijn de resultaten van de scope 3 dominantie analyse weergegeven. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de materialiteit van de scope 3 emissie activiteiten. 3 Hierbij gaat het om de CO2 emissie door de productie en de afvalverwerking van de gebouwen. Het energiegebruik tijdens de gebruiksfase valt hierbuiten, omdat dit reeds is meegenomen in scope 1 en 2. 4 Hierbij gaat het om de CO2 emissie door de productie en de afvalverwerking van de voertuigen. Het energiegebruik tijdens de gebruiksfase valt hierbuiten, omdat dit reeds is meegenomen in scope 1. MD-AF /SU - 5 -

8 Tabel 2.2: Resultaten scope 3 dominantie analyse. MD-AF /SU - 6 -

9 3 BEPALEN VAN RELEVANTE SCOPE 3 CATEGORIEËN Uit de scope 3 analyse (zie tabel 2.2) is de onderstaande top 6 van meest materiële ketens te destilleren. Daarbij gaat het om de top zes van activiteiten met de grootste CO 2 uitstoot. Binnen de top 6 zijn plaats 2 en 3 in de rangschikking omgedraaid: de een na grootste CO 2 uitstotende scope 3 activiteit is op plaats 3 in de rangorde geplaatst en de twee na grootste CO 2 uitstotende activiteit op plaats 2. Deze wijziging in rangschikking is gedaan op basis van invloedsniveau. DHV BV heeft in grotere mate invloed op de kantoorgebouwen waarin zij is gevestigd dan op de cateringproducten die haar medewerkers nuttigen. 1. Woonwerkverkeer met privé auto s. 2. Kapitaalgoederen kantoorgebouwen. 3. Inkoop cateringproducten. 4. Woonwerkverkeer OV. 5. Zakelijke reizen OV. 6. Afval. Eis 4.A.1 van de CO 2-Prestatieladder schrijft voor dat het bedrijf de onderwerpen voor twee ketenanalyses selecteert en deze opstelt. Daarbij worden de volgende (rand)voorwaarden gesteld: 1. De ketenanalyses dienen betrekking te hebben op de projecten. 2. Het bedrijf dient eigen analyses uit te (laten) voeren. 3. Er dient een ketenanalyse te worden gemaakt voor een van de twee meest materiële emissies en een andere voor een van de zes meest materiële emissies. 4. De scope 3 accounting standard geeft de herkenbare structuur van elke ketenanalyse 5. Het resultaat van zulk een analyse dient een aanvulling te zijn op de bestaande (gepubliceerde) kennis en inzichten of anders gesteld: dient bij te dragen aan het voortschrijdend maatschappelijk inzicht. Gekozen is om de volgende ketenanalyses uit te voeren: 1. Woonwerkverkeer met privé auto s. 2. Woonwerkverkeer OV. Deze ketens sluiten aan bij de ketenanalyses van voorgaande jaren. Eerdere jaren is ook een ketenanalyse van de zakelijke reizen per OV uitgevoerd. Om ook hier vervolg aan te geven, is ook deze keten nader onderzocht. 3. Zakelijke reizen OV. De keten kapitaalgoederen kantoorgebouwen is niet gekozen, omdat: DHV deels panden huurt en daardoor weinig invloed op de CO 2 emissie door de bouw van de gebouwen en de afvalverwerking aan het einde van de levensduur. De levensduur van de kantoren tientallen jaren is en er dus (zeker op korte en middellange termijn) beperkte mogelijkheden zijn om hier CO 2 reductie in scope 3 te behalen. DHV net het grootste kantoor (Amersfoort) gerenoveerd heeft. Een nieuw kantoor/renovatie van het kantoor zal derhalve voorlopig nog niet plaatsvinden. MD-AF /SU - 7 -

10 De keten inkoop cateringproducten is niet gekozen, omdat: Binnen catering ook andere duurzaamheidsaspecten (gezondheid, dierenwelzijn, bestrijdingsmiddelen e.d.) een grote rol spelen in het catering assortiment. Deze kunnen soms juist een averechts effect hebben op de CO 2 uitstoot (bijv. bij een biologisch assortiment). Voor een eventuele wijziging in het catering assortiment wordt geadviseerd om breder dan CO 2 te kijken. DHV heeft weinig invloed op de hoeveelheid drank en voedsel medewerkers nuttigen. NB: Wel zou DHV afspraken kunnen maken over het aanbod om overproductie en over datum afval te voorkomen, alsmede afspraken om meer regionale producten aan te bieden. De keten afval is niet gekozen, omdat: Afval binnen de top 6 van CO 2 uitstotende activiteiten de laagste CO 2 uitstoot heeft. DHV BV over de eerste drie kwartalen van 2011 een zeer beperkte beschikbaarheid heeft over afvalgegevens. MD-AF /SU - 8 -

11 4 IDENTIFICATIE VAN KETENPARTNERS In dit hoofdstuk wordt een beschrijving van de ketenpartners van de scope 3 activiteiten woonwerkverkeer met privé auto s, woonwerkverkeer OV en zakelijke reizen per OV. Omdat de drie ketens voor een groot deel overlappen met betrekking tot de ketenpartners is ervoor gekozen om één analyse van de ketenpartners te maken waarin alle ketenpartners voor alle drie de ketens één keer voorkomen. Om een beeld te vormen van de keten en de plaats van de partners is een schema gemaakt, zie figuur 4.1. CO 2 emissie DHV Uitvoeringsorganisaties DHV Medewerkers van DHV Vervoerders Energiemaatschappijen Belangenorganisatie Leasemaatschappij Autofabrikanten Wegbeheerders Infrabeheerders Figuur 4.1: Ketenpartners. Medewerkers DHV De belangrijkste partner in de keten zijn de medewerkers van DHV. Zij hebben grote invloed op de keuze om een verkeersbeweging te maken en welk vervoermiddel zij hiervoor gebruiken. De medewerkers hebben dus de grootste invloed op de CO 2 emissie. Management DHV BV Het management van DHV BV heeft in de Rechtspositieregeling 2011 beleid opgesteld dat bepaalt hoe de woonwerk en zakelijke reizen vergoed worden. Met dit beleid kan het DHV management invloed uitoefenen op de CO 2 emissie van de woonwerk en zakelijke reizen. Ook de implementatie van Anders Werken heeft invloed op de CO 2 uistoot door deze activiteiten. Openbaar vervoermaatschappijen In Nederland zijn een aantal openbaar vervoersmaatschappijen die verschillende diensten aanbieden waar iedereen gebruik van kan maken. De vervoersmaatschappijen zijn ketenpartners omdat zij het vervoer faciliteren en invloed hebben op de CO 2 emissie van het materieel waar gebruik van wordt gemaakt. Hieronder zijn de belangrijkste vervoerders opgesomd: - NS (trein) - Veolia (bus en trein) - Connexxion (bus, tram, trein en taxi) - Arriva (bus en trein) - Syntus (bus en trein) - GVB (metro, tram, bus) - RET (metro, tram, bus) MD-AF /SU - 9 -

12 Belangenorganisaties Een belangenorganisatie is een organisatie die de belangen behartigd van zijn leden. Belangenorganisaties hebben een grote rol in het maatschappelijke leven en vormen vaak de basis voor grote maatschappelijke veranderingen. Ook in de vervoerssector zijn een aantal belangenorganisaties actief, hieronder worden de belangrijkste genoemd: - ANWB - Rover - KNAC - VVN Spoorinfrabeheerder De spoorinfrastructuur (rails) is in handen van een beheerder die zorg draagt voor het beheer en het onderhoud van de infrastructuur. Deze spoorinfrabeheerders zijn ketenpartners omdat zij het openbaar vervoer over het spoor mogelijk maken: - ProRail (beheerder spoorwegen) Uitvoeringsorganisaties mobiliteitsmanagement Verschillende regionale overheden hebben uitvoeringsorganisaties opgericht, deze organisaties voeren het regionale beleid uit. Regionale overheden en werkgevers kunnen bij deze organisaties terecht voor advies en ondersteuning op het gebied van mobiliteitsmanagement: - VCC Oost (Gelderland, Stadsregio Arnhem Nijmegen) - VCC Rijnmond - VNM (Utrecht) - Verkeer Advies (Noord-Holland) - BRAMM (Brabant Mobiliteitsmanagement) - Bureau Mobiliteit op Maat (regio Leiden-Gouda) Beheerders van het wegennet Het wegennet is in handen van verschillende beheerders die zorg dragen voor het beheer en het onderhoud van de infrastructuur. Deze beheerders zijn ketenpartners omdat zij het openbaar vervoer over de weg mogelijk maken: - Rijkswaterstaat (Rijks(snel)wegen) - Provincies (Provinciale wegen) - Gemeenten (Lokale wegen) - Waterschappen (Waterschapsweg) Maatschappijen voor de levering van energie Het openbaar vervoer is één van de grootste zakelijke afnemers van energie. Trams en metro s rijden op elektriciteit, bussen en taxi s op diesel en treinen op diesel of elektriciteit. Olie- en gasmaatschappijen zijn de leveranciers voor de diesel. Elektriciteit wordt geleverd door energiemaatschappijen als: - Nuon - Essent - Eneco - Greenchoice - Oxxio - GDF SUEZ (Electrabel) - E.ON MD-AF /SU

13 Beheerder elektriciteitsnet Het elektriciteitsnetwerk in Nederland wordt beheerd door TenneT. TenneT is een onafhankelijke organisatie en beheert het hoogspanningsnet vanaf 110 kv en hoger. TenneT stelt het net beschikbaar voor elektriciteitstransporten en waarborgt de balans tussen vraag en aanbod in Nederland. Autofabrikanten De fabrikanten van auto s zijn de bron van de auto s waarin de medewerkers van DHV zich verplaatsen. De soort auto s die gemaakt worden en de wijze waarop deze gemaakt worden hebben grote invloed op de CO 2 emissie van de auto s. Olie- en gasmaatschappijen Olie- en gasmaatschappijen zijn de belangrijkste leveranciers van diesel, benzine en LPG. Leasemaatschappijen Leasemaatschappijen zijn de belangrijkste leveranciers van auto s binnen DHV. Aan DHV wordt op dit moment door twee leasemaatschappijen de leaseauto s geleverd: - Athlon Car Lease - Multilease MD-AF /SU

14 5 CO 2 KETENEMISSIE WOONWERKVERKEER PRIVÉ AUTO S De CO 2 emissie van het woonwerkverkeer met privé auto s is bepaald op basis van de volgende berekening: CO 2 emissie woonwerkverkeer privé auto s = aantal relevante medewerkers x retour afstand woningkantoor x aantal contractuele werkdagen per jaar x % arbeidstijd op kantoor x CO 2 conversiefactor (in kg CO 2/km) Uit de enquête Anders Werken, die onder DHV-medewerkers is uitgezet en een respons van 73% had, blijkt dat slechts 1 persoon carpoolt. Dit aantal is niet significant op het totaal aantal medewerkers. Derhalve is er in bovenstaande formule geen rekening gehouden met een carpoolfactor. De benodigde gegevens voor deze berekening zijn beknopt toegelicht in tabel 5.1. Tabel 5.1: Input berekening CO 2 emissie woonwerkverkeer privé auto s. Gegevens Verklaring Bron Aantal medewerkers die met privé auto reizen Retour afstand van woning naar kantoor (heen en terugreis) Aantal contractuele werkdagen per jaar % arbeidstijd op kantoor Conversiefactoren Op basis van het soort woon werkvergoeding is berekend hoeveel medewerkers er met privé auto s naar kantoor reizen. Om de reisafstand per dag te berekenen is het noodzakelijk om het aantal kilometers te bepalen die medewerkers van DHV afleggen voor woonwerkverkeer. Om de reisafstand per jaar te berekenen is het noodzakelijk om te bepalen hoeveel werkdagen een werknemer in een jaar werkt. Deze dient verrekend te worden met de dagen dat medewerkers op werkdagen buiten kantoor werken (bijv. thuis of bij klant) Om het aantal kilometers om te rekenen naar kg CO 2 zijn conversiefactoren nodig. Administratie DHV Administratie DHV Administratie DHV Enquête DHV CO 2-Prestatieladder 2.0 Aantal medewerkers dat met privé auto reist Van medewerkers (1515,4 FTE) 5 van de medewerkers (1.632 FTE) 6 is de volgende informatie bekend: 207 medewerkers (181,0 FTE, 12% van FTE) ontvangt een fietsvergoeding en woont gemiddeld 14 km van kantoor. Aangenomen wordt dat deze medewerkers de helft van hun woonwerk ritten per fiets aflegt en de andere helft met de eigen auto. 802 medewerkers (686,0 FTE, 45% van FTE) ontvangt geen vergoeding voor OV of fiets en heeft geen leaseauto. Zij wonen gemiddeld 25 km van kantoor. Aangenomen is dat al deze medewerkers de volledige afstand per privé auto naar kantoor reizen. 5 DHV BV excl. NPC. 6 DHV BV incl. NPC. MD-AF /SU

15 Van 9 medewerkers (7,9 FTE, 0,5% van FTE) is onbekend wat voor reisvergoeding zij ontvangen. Zij wonen gemiddeld 26 km van kantoor. Aangenomen wordt dat deze medewerkers de afstand volledig met de eigen auto afleggen. Aangenomen wordt dat bovenstaand beeld van medewerkers representatief is voor alle medewerkers. Medewerkers van NPC reizen (grotendeels) per OV. Uit de enquête Anders Werken, die onder DHV-medewerkers is uitgezet en een respons van 73% had, blijkt dat gemiddeld 69,5% van de contracturen wordt doorgebracht op kantoor. Aangenomen is dat dit representatief is voor heel DHV BV. Aangenomen is dat 1 FTE 230 werkdagen per jaar maakt. De conversiefactor van personenauto s waarvan het brandstoftype onbekend is bedraagt 210 gram CO 2/km. Op basis van de eerder genoemde formule is de CO 2 uitstoot te bepalen: 12% van de FTE woont 14 km van kantoor (retourafstand: 2 x 14 = 28 km) en legt de helft daarvan per auto af: 12% x FTE x 28 km x 50% x 230 werkdagen x 69,5% x 210 g CO 2/km = 90,7 ton CO 2. 45% van de FTE woont 25 km van kantoor (retourafstand: 2 x 25 = 50 km) en legt deze per auto af: 45% x FTE x 50 km x 230 werkdagen x 69,5% x 210 g CO 2/km = 1.239,9 ton CO 2. 0,5% van de FTE woont 26 km van kantoor (retourafstand: 2 x 26 = 52 km) en legt deze per auto af: 0,5% x FTE x 52 km x 230 werkdagen x 69,5% x 210 g CO 2/km = 14,8 ton CO 2. Totale CO2 uitstoot door woonwerkverkeer met privé auto s bedraagt: 90, ,9 + 14,8 = 1.345,4 ton CO 2. MD-AF /SU

16 6 CO 2 KETENEMISSIE WOONWERKVERKEER OPENBAAR VERVOER De CO 2 emissie van het woonwerkverkeer per openbaar vervoer is bepaald op basis van de volgende berekening: CO 2 emissie woonwerkverkeer OV = ((aantal relevante medewerkers x retour afstand woning-kantoor x aantal contractuele werkdagen per jaar x % arbeidstijd op kantoor) van DHV excl. NPC + aantal kms woonwerkverkeer OV NPC) x CO 2 conversiefactor (in kg CO 2/km). De benodigde gegevens voor deze berekening zijn beknopt toegelicht in tabel 6.1. Tabel 6.1: Input berekening CO 2 emissie woonwerkverkeer OV. Gegevens Verklaring Bron Aantal medewerkers die per OV reizen Retour afstand van woning naar kantoor (heen en terugreis) Aantal contractuele werkdagen per jaar % arbeidstijd op kantoor Aantal woonwerk kms OV NPC Conversiefactoren Op basis van het soort woonwerkvergoeding is berekend hoeveel medewerkers er per OV naar kantoor reizen. Om de reisafstand per dag te berekenen is het noodzakelijk om het aantal kilometers te bepalen die medewerkers van DHV afleggen voor woonwerkverkeer. Om de reisafstand per jaar te berekenen is het noodzakelijk om te bepalen hoeveel werkdagen een werknemer in een jaar werkt. Deze dient verrekend te worden met de dagen dat medewerkers op werkdagen buiten kantoor werken (bijv. thuis of bij klant) NPC heeft uit een eigen enquête het aantal woonwerkkms OV geschat. Om het aantal kilometers om te rekenen naar kg CO 2 zijn conversiefactoren nodig. Administratie DHV Administratie DHV Administratie DHV Enquête DHV NPC CO 2-Prestatieladder 2.0 en Milieubarometer Stimular Aantal medewerkers dat per openbaar vervoer reist Van medewerkers (1515,4 FTE) 7 van de medewerkers (1.632 FTE) 8 is de volgende informatie bekend: 232 medewerkers (213,5 FTE, ) hebben een OV-regeling, waarvan: o 86 medewerkers (80,7 FTE, 5% van FTE) ontvangt een jaartrajectkaart. Zij wonen gemiddeld 41 km van kantoor. Aangenomen is dat zij deze afstand volledig per trein afleggen. o 40 medewerkers (37,5 FTE, 2% van FTE) ontvangt een NS jaarkaart. Zij wonen gemiddeld 70 km van kantoor. Aangenomen is dat zij deze afstand volledig per trein afleggen. o 48 medewerkers (44,2 FTE, 3% van FTE) ontvangt een OV jaarkaart. Zij wonen gemiddeld 57 km van kantoor. Aangenomen is dat zij deze afstand volledig per trein afleggen. 7 DHV BV excl. NPC 8 DHV BV incl. NPC MD-AF /SU

17 o 22 medewerkers (18,0 FTE, 1% van FTE) ontvangt een OV regeling, waarvan het type onbekend is. Zij wonen gemiddeld 39 km van kantoor. Aangenomen is dat zij deze afstand volledig per trein afleggen. o 22 medewerkers (20,4 FTE, 1% van FTE) ontvangt een jaartrajectkaart en een fietsvergoeding. Zij wonen gemiddeld 35 km van kantoor. Aangenomen is dat zij 3 km per enkele reis per fiets afleggen en 32 km per trein. o 3 medewerkers (2,8 FTE, 0,2% van FTE) ontvangt een NS jaarkaart en een fietsvergoeding. Zij wonen gemiddeld 46 km van kantoor. Aangenomen is dat zij 3 km per enkele reis per fiets afleggen en 43 km per trein. o 5 medewerkers (4,9 FTE, 0,3% van FTE) ontvangt een OV jaarkaart en een fietsvergoeding. Zij wonen gemiddeld 36 km van kantoor. Aangenomen is dat zij 3 km per enkele reis per fiets afleggen en 33 km per trein. o 6 medewerkers (5,1 FTE, 0,3% van FTE) ontvangt een OV regeling, waarvan het type onbekend is, en een fietsvergoeding Zij wonen gemiddeld 24 km van kantoor. Aangenomen is dat zij 3 km per enkele reis per fiets afleggen en 21 km per trein. 2 medewerkers hebben een jaartrajectkaart en een leaseauto. Aangenomen is dat deze jaartrajectkaarten zijn aangeschaft voor een langdurig project bij een klant en derhalve niet voor woonwerkverkeer worden ingezet. Aangenomen wordt dat voor woonwerkverkeer van deze medewerkers de leaseauto wordt gebruikt. De uitstoot hiervan is in de CO 2 voetafdruk scope 1 ondergebracht. Uit de enquête Anders Werken, die onder DHV-medewerkers (excl. NPC) is uitgezet en een respons van 73% had, blijkt dat gemiddeld 69,5% van de contracturen wordt doorgebracht op kantoor. Aangenomen is dat dit representatief is voor DHV BV, exclusief NPC. Onder de 132 NPC medewerkers (116 FTE) is in 2010 een enquête uitgezet. Hieruit bleek dat bij NPC woon-werkkilometers per OV werden afgelegd. Hierbij is aangenomen dat deze medewerkers hun volledige contracturen op kantoor doorbrengen. Aangenomen is dat 1 FTE 230 werkdagen per jaar maakt. De conversiefactor van een reizigerskilometer per trein bedraagt 65 gram CO2/km (bron: CO 2- Prestatieladder 2.0). De conversiefactor van een reizigerskilometer per overig openbaar vervoer bedraagt 65 gram CO 2/km (bron: Milieubarometer Stimular). Op basis van de eerder genoemde formule is de CO 2 uitstoot te bepalen: 80,7 FTE woont 41 km van kantoor (retourafstand: 2 x 41 = 82 km) en legt deze per trein af: 80,7 FTE x 82 km x 230 werkdagen x 69,5% x 65 g CO 2/km = 67,9 ton CO 2. 37,5 FTE woont 70 km van kantoor (retourafstand: 2 x 70 = 140 km) en legt deze per trein af: 37,5 FTE x 140 km x 230 werkdagen x 69,5% x 65 g CO 2/km = 54,3 ton CO 2. 44,2 FTE woont 57 km van kantoor (retourafstand: 2 x 57 = 114 km) en legt deze per trein af: 44,2 FTE x 114 km x 230 werkdagen x 69,5% x 65 g CO 2/km = 52,4 ton CO 2. 18,0 FTE woont 39 km van kantoor (retourafstand: 2 x 39 = 79 km) en legt deze per trein af: 18,0 FTE x 79 km x 230 werkdagen x 69,5% x 65 g CO 2/km = 14,7 ton CO 2. MD-AF /SU

18 20,4 FTE woont 35 km van kantoor (retourafstand: 2 x 35 = 70 km) en legt 64 km daarvan per trein af (en 6 km per fiets): 20,4 FTE x 64 km x 230 werkdagen x 69,5% x 65 g CO 2/km = 13,6 ton CO 2. 2,8 FTE woont 46 km van kantoor (retourafstand: 2 x 46 = 91 km) en legt 85 km daarvan per trein af (en 6 km per fiets): 20,4 FTE x 85 km x 230 werkdagen x 69,5% x 65 g CO 2/km = 2,5 ton CO 2. 4,9 FTE woont 36 km van kantoor (retourafstand: 2 x 36 = 71 km) en legt 65 km daarvan per trein af (en 6 km per fiets): 4,9 FTE x 65 km x 230 werkdagen x 69,5% x 65 g CO 2/km = 3,3 ton CO 2. 5,1 FTE woont 24 km van kantoor (retourafstand: 2 x 24 = 48 km) en legt 42 km daarvan per trein af (en 6 km per fiets): 5,1 FTE x 65 km x 230 werkdagen x 69,5% x 65 g CO 2/km = 2,2 ton CO 2. Het woonwerkverkeer van NPC bedraagt: totale woon-werkkilometers OV x conversiefactor OV = km x 65 g CO 2/km = 88,3 ton CO 2. Totale CO2 uitstoot door woonwerkverkeer per openbaar vervoer bedraagt: 67,9 + 54,3 + 52,4 + 14,7 + 13,6 + 2,5 + 3,3 + 2,2 + 88,3 = 299,3 ton CO 2. MD-AF /SU

19 7 CO 2 KETENEMISSIE ZAKELIJKE REIZEN OPENBAAR VERVOER De CO 2 emissie van zakelijke reizen per openbaar vervoer is bepaald op basis van de volgende berekening: CO 2 emissie zakelijke reizen OV = aantal zakelijke kilometers OV x CO 2 conversiefactor (in kg CO 2/km) De benodigde gegevens voor deze berekening zijn beknopt toegelicht in tabel 7.1. Tabel 7.1: Input berekening CO 2 emissie zakelijke reizen OV. Gegevens Verklaring Bron Aantal gedeclareerde OV kilometers Aantal kilometers NS Business cards Aantal kms/medewerkers met NS Business cards Aantal medewerkers met NS/OV jaarkaart Aantal zakelijke kms OV NPC Conversiefactoren Indien medewerkers geen OV regeling hebben, kunnen zij zakelijke reizen OV declareren. Medewerkers die regelmatig zakelijke reizen per OV afleggen kunnen een NS business card aanvragen, zodat zij niet wekelijks km declaraties hoeven in te voeren. Voor nader beschreven aanname dat medewerkers met Business cards gemiddeld per FTE evenveel zakelijke kms per OV afleggen als medewerkers met een NS/OV jaarkaart is het aantal medewerkers met NS businesscard nodig. Voor nader beschreven aanname dat medewerkers met NS/OV jaarkaart gemiddeld per FTE evenveel zakelijke kms per OV afleggen als medewerkers met een NS Businesscard is het aantal medewerkers met NS/OV jaarkaart nodig. NPC heeft uit een eigen enquête het aantal zakelijke kms OV geschat. Om het aantal kilometers om te rekenen naar kg CO 2 zijn conversiefactoren nodig. Administratie DHV Administratie DHV Administratie DHV Administratie DHV NPC CO 2-Prestatieladder 2.0 en Milieubarometer Stimular Zakelijke reizen OV DHV BV exclusief NPC Van medewerkers (1515,4 FTE) 9 van de medewerkers (1.632 FTE) 10 is de volgende informatie bekend: Er zijn zakelijke kms OV gedeclareerd. Er zijn kms met NS Businesscards afgelegd. In oktober 2011 zijn door DHV, NPC en NACO er kms afgelegd door 170 medewerkers met NS businesscards, in november 2011 zijn er kms afgelegd door 187 medewerkers met NS businesscards. Opgeschaald naar een jaar zijn er dus gemiddeld ( ) / ( ) * 12 = kms per medewerker met NS Businesscard afgelegd. Aangenomen wordt dat dit gemiddelde voor Businesscard reizigers van DHV exclusief NPC ook geldt. 9 DHV BV excl. NPC. 10 DHV BV incl. NPC. MD-AF /SU

20 In 2011 waren er bij DHV exclusief NPC 96 medewerkers met een NS jaarkaart of een OV jaarkaart. Aangenomen wordt dat deze medewerkers per jaar gemiddeld evenveel zakelijk reizen als medewerkers met een NS Businesscard. Het totaal aantal zakelijke reizen OV door medewerkers met een NS/OV jaarkaart wordt derhalve geschat op 96 medewerkers x km/medewerker = kms. Aangenomen dat medewerkers met een NS trajectkaart al hun zakelijke kilometers met OV declareren. Zakelijke reizen die binnen het woonwerk traject vallen worden als niet significant beschouwd. Zakelijke reizen OV NPC Onder de 132 NPC medewerkers (116 FTE) is in 2010 een enquête uitgezet. Hieruit bleek dat bij NPC zakelijke reizen per OV werden afgelegd. De conversiefactor van een reizigerskilometer per openbaar vervoer bedraagt 65 gram CO2/km (bron: Milieubarometer Stimular). Op basis van de eerder genoemde formule is de totale CO 2 uitstoot door zakelijke reizen per openbaar vervoer te bepalen: ( gedeclareerde kms kms NS Businesscard kms NS/OV jaarkaart kms NPC) x 65 g CO 2/km = 242,1 ton CO 2. MD-AF /SU

Ketenanalyse woon-werkverkeer

Ketenanalyse woon-werkverkeer Ketenanalyse woon-werkverkeer Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Datum: 9 februari Referentie: 90005/033/vdG Versie: 1.0 Status: definitief Logitech B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep

CO2-Prestatieladder. Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep CO2-Prestatieladder Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is een ketenanalyse... 3 1.2 Doel van de ketenanalyse... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Scope 3 emissies

Nadere informatie

Ketenanalyse woon-werkverkeer

Ketenanalyse woon-werkverkeer Ketenanalyse woon-werkverkeer Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Datum: 29 januari 2015 Opsteller: Merel van de Geer Controle: Martin Vos Referentie: 90005/033/vdG

Nadere informatie

Ketenanalyse woon-werkverkeer

Ketenanalyse woon-werkverkeer Ketenanalyse woon-werkverkeer Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Datum: 6 februari 2014 Referentie: 90005/033/vdG Versie: 1.0 Status: definitief Logitech B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ketenanalyse woon-werk verkeer. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse woon-werk verkeer. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse woon-werk verkeer Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten voestalpine 3 1.3.

Nadere informatie

Rangorde scope 3 emissies CO 2 -Prestatieladder niveau 4

Rangorde scope 3 emissies CO 2 -Prestatieladder niveau 4 CO 2 -Prestatieladder niveau 4 Inzicht in energieverbruik Scope 3 emissiebronnen Op grond van normeis 4.A.1. van het Handboek zijn de meest materiële scope 3 emissies over het jaar 2013 in kaart gebracht.

Nadere informatie

Bepaling rangorde meest materiële scope 3 emissiebronnen van BAM Infratechniek

Bepaling rangorde meest materiële scope 3 emissiebronnen van BAM Infratechniek Bepaling rangorde meest materiële scope 3 emissiebronnen van Scope Scope 3 3 emissiebronnen 2-7-2012 Rapport opgesteld door KAM afdeling Versie: 1 Deze rapportage toont de rangorde van de meest materiële

Nadere informatie

Ketenanalyse woon-werkverkeer

Ketenanalyse woon-werkverkeer Ketenanalyse woon-werkverkeer Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Datum: 02 februari 2017 Opsteller: Merel van de Geer Controle: Martin Vos Referentie: 90005/033/vdG

Nadere informatie

Memo introductie inventarisatie scope 3

Memo introductie inventarisatie scope 3 Memo introductie Memo introductie CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: R. van Mourik Manager QHSE Naam: B.F. Maas Datum: 7 november 2014 Datum: 7 november 2014 Handtekening: Handtekening: Kamer van

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie

Scope 3 emissie inventarisatie Pagina: 1 van 12 Scope 3 emissie inventarisatie Pagina: 2 van 12 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Methode (bepaling relevantie scope 3 emissie categorie)... 4 2.1. Rangorde categorieën scope 3 emissies

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies

Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies Meest materiele scope III emissies Inleiding Dit rapport bevat een analyse van de scope III emissies van Jade Beheer B.V. om te voldoen aan eis

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten VBK

Nadere informatie

Een duurzame toekomst, deel 2

Een duurzame toekomst, deel 2 Een duurzame toekomst, deel 2 Rapportage van de carbon footprint van 4Infra 2013 Definitieve rapportage Verantwoording Titel : Een duurzame toekomst, deel 2 Projectnummer : Referentienummer : Revisie :

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer, Hakkers

Ketenanalyse Woon-werk verkeer, Hakkers Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hakkers Titel Ketenanalyse Woon-werk verkeer, Hakkers Status Definitief Versie 1.2 Datum 28-5-2014 Auteurs Martin Vos Hanneke Schep Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is

Nadere informatie

VERSIEBEHEER. Aangepast Omschrijving

VERSIEBEHEER. Aangepast Omschrijving VERSIEBEHEER Versie Datum Aangepast door Omschrijving 1.2 18/5/215 KMe Tabel 1 geactualiseerd i.v.m. nieuwe uitstootgegevens 214 1.1 12/5/214 KMe Tabel 1 geactualiseerd i.v.m. Eemland 1. 12/7/213 CBl/KMe

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hollandia BV. Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hollandia BV. Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hollandia BV Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Hollandia 3 1.3. Doel

Nadere informatie

Ketenanalyse woon-werkverkeer

Ketenanalyse woon-werkverkeer Ketenanalyse woon-werkverkeer Titel : Ketenanalyse woon-werkverkeer Robert Bosch B.V. Status : definitief Versie : 1.0 Datum : 16-09-2014 Auteurs : Martin Vos, Willem Groenendijk Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Ketenanalyse CO2 emissies

Ketenanalyse CO2 emissies NPC Hoofdkantoor Katreinetoren Stationshal 17 Postbus 2202 NL 3500 GE Utrecht Ketenanalyse voor scope 3 2/25 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Waardeketen 4 3 Relevante categorieën 5 3.1. Selectie ketens voor

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam"

Ketenanalyse Afval in project Nobelweg te Amsterdam Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 4.A.1_2 Ketenanalyse afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 1/16 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Van

Nadere informatie

[NIEUWSBRIEF NR. 2 JELLE BIJLSMA BV] 1 december 2014

[NIEUWSBRIEF NR. 2 JELLE BIJLSMA BV] 1 december 2014 Voortgangsrapportage CO 2-emissiereductie Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste voortgangsrapportage sinds we gecertificeerd zijn op de CO 2-prestatieladder. De gehele voortgangsrapportage

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses

Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses Inleiding Op 2 december 21 heeft Vialis het CO 2 -bewust certificaat op niveau 3 behaald. Niveau 3 van de CO 2 - prestatieladder is met name gericht

Nadere informatie

Kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 analyse

Kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 analyse Kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 analyse CO 2 -Prestatieladder niveau 5 Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie Colofon Titel Paraaf Ke Opsteller M. van Eijk Beleidsadviseur tenanalys Goedkeuring

Nadere informatie

4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1

4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1 4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1 Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer De Jong en Zoon Beheer B.V.

Ketenanalyse Woon-werk verkeer De Jong en Zoon Beheer B.V. Ketenanalyse Woon-werk verkeer De Jong en Zoon Beheer B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten De Jong en Zoon Beheer B.V. 3 1.3. Doel van de ketenanalyse 4 1.4.

Nadere informatie

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2014 Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard Gebr. Algra B.V. Huchten 1 9222 LP Drachtstercompagnie

Nadere informatie

Scope III analyse 2015

Scope III analyse 2015 Scope III analyse 2015 Beheer document Versie Datum wijziging Gewijzigd door Scope III Analyse 12-5-2016 M. Hoogeland Inhoud Inleiding... 4 1.De waardeketen... 4 Algemene beschrijving... 4 Meetperiode...

Nadere informatie

DOMINANTIEANALYSE SPIE NEDERLAND B.V.

DOMINANTIEANALYSE SPIE NEDERLAND B.V. SPIE NEDERLAND BV REVISIE 01 14 MEI 2014 SPIE NEDERLAND B.V. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. DE DISTRIBUTIE EN VERMENIGVULDIGING VAN DIT DOCUMENT OF DELEN HIERVAN IS ALLEEN MET SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

Energie meetplan Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2012-2017 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen... 4 3. Planning meetmomenten... 5 3.1 Traffic Service Nederland totaal... 5

Nadere informatie

Energie-meetplan DHV B.V.

Energie-meetplan DHV B.V. Energie-meetplan DHV B.V. Voorjaar 2012 DHV B.V. Juni 2012 definitief Energie-meetplan DHV B.V. Voorjaar 2012 dossier BA4118-100-108 registratienummer : Beheer CO 2-Prestatieladder niveau 5 versie : definitief

Nadere informatie

FUGRO GEOSERVICES B.V.

FUGRO GEOSERVICES B.V. FUGRO GEOSERVICES B.V. CO 2 Prestatieladder Bijlage H1.1 Ketenanalyse woon-werkverkeer 2016 Datum: 21 april 2017 Versie 1.0 Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. BESCHRIJVING VAN DE WAARDEKETEN...

Nadere informatie

Ketenanalyse stalen kozijnen in project "Mauritshuis"

Ketenanalyse stalen kozijnen in project Mauritshuis Ketenanalyse stalen kozijnen in project "Mauritshuis" Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Koninklijke Woudenberg 3 1.3. Opbouw 4 Stap 1: Globale berekening van

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers SCOPE 3 ANALYSE

Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers SCOPE 3 ANALYSE Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers SCOPE 3 ANALYSE 1. INLEIDING De uitstoot van CO2 kan in kaart worden gebracht aan de hand van drie scope s. Emissies in scope 1 zijn alle directe emissies. Scope

Nadere informatie

1 Inleiding. Buro Cleijsen Pagina 1 van 9

1 Inleiding. Buro Cleijsen Pagina 1 van 9 1 Inleiding In het kader van het behalen van niveau 4 op de CO2-Prestatieladder voert de KoningGroep twee analyses uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. De dominantie analyse en de keten

Nadere informatie

Rapportage Scope 3 Emissies

Rapportage Scope 3 Emissies Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard Haarsma Groep BV Waltaweg 6 8765 LP Tjerkwerd T: 0515

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Ketenanalyse herverlichting "Doorgaande wegen gemeente Sint-Michielsgestel"

Ketenanalyse herverlichting Doorgaande wegen gemeente Sint-Michielsgestel Ketenanalyse herverlichting "Doorgaande wegen gemeente Sint-Michielsgestel" Auteur: Nick van Moerkerk Versie: 1.3 Datum: 07-07-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum:

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Ketenanalyse hergebruik spoorstaven

Ketenanalyse hergebruik spoorstaven Ketenanalyse hergebruik spoorstaven Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Datum: 21 januari 2013 Referentie: 90005/032/vN Versie: 1.1 Status: Definitief Logitech B.V.

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

4.A.1 Ketenanalyse 1: Woon- Werkverkeer

4.A.1 Ketenanalyse 1: Woon- Werkverkeer 4.A.1 Ketenanalyse 1: Woon- Werkverkeer Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande

Nadere informatie

Carbon footprint BT Nederland NV 2014

Carbon footprint BT Nederland NV 2014 Carbon footprint BT Nederland NV 2014 1 Inleiding Ten behoeve van het behalen van niveau 3 van de CO 2 Prestatieladder heeft BT Nederland N.V. (hierna BT Nederland) haar CO 2-uitstoot (scope 1 & 2 emissies)

Nadere informatie

KETENANALYSE WOON-WERK VERKEER

KETENANALYSE WOON-WERK VERKEER KETENANALYSE WOON-WERK VERKEER SPIE NEDERLAND BV REVISIE 01 14 MEI 2014 SPIE NEDERLAND B.V. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. DE DISTRIBUTIE EN VERMENIGVULDIGING VAN DIT DOCUMENT OF DELEN HIERVAN IS ALLEEN MET

Nadere informatie

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2013 Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Bruco Zegveld

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventaris met CO2-Footprint www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) activiteiten

SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) activiteiten SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) Inhoud 1. Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Bedrijf... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Energieverbruik en energieverbruikers... Fout!

Nadere informatie

Memo keuzeproces ketenanalyses 2012

Memo keuzeproces ketenanalyses 2012 Aan : Joost van Rooy, Jean Jacques Wintreacken, Marcel Mulder, Manon Remeijsen, Alex Boss Van : Floor van der Wind Onderwerp : Ketenanalyses Atos Datum : 30-01-2012 Atos heeft besloten om in 2012 op te

Nadere informatie

Memo Meest Materiële Emissies CO 2 -Prestatieladder

Memo Meest Materiële Emissies CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Gevolgde stappen 3 3 Doelstelling Scope 3 emissie-inventaris 4 4 Vaststellen Scope 3 grenzen 4 5 Scope 3 emissiecategorieën 5 6 Datacollectie

Nadere informatie

Meest Materiële scope 3 emissies

Meest Materiële scope 3 emissies Meest Materiële scope 3 emissies Opdrachtgever Maurice Huits Vialis Contactpersoon Christine Wortmann 06 4613 9518 Rapportage Referentie CW/160562 Versie 1.1 Datum 19 oktober 2016 Status Definitief Inhoudsopgave

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

4.A.1 KWANTIFICERING SCOPE 3 EMISSIES

4.A.1 KWANTIFICERING SCOPE 3 EMISSIES 4.A.1 KWANTIFICERING SCOPE 3 EMISSIES INHOUD 1. Inleiding... 2 3. Methodiek... 4 4. Indeling categorieën scope 3 emissiebronnen... 5 4.1 beschrijving van de categorieën... 5 4.2 Toelichting relevantie

Nadere informatie

Ketenanalyse. Uitstoot ingehuurde onderaannemers. van. Datum opgesteld: 16 november Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis)

Ketenanalyse. Uitstoot ingehuurde onderaannemers. van. Datum opgesteld: 16 november Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis) Ketenanalyse Uitstoot ingehuurde onderaannemers van Datum opgesteld: 16 november 2015 Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis) Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Achtergrond CO₂ Prestatieladder...4 1.2 Hemmen

Nadere informatie

Analyse rangorde scope 3 emissies

Analyse rangorde scope 3 emissies Analyse rangorde scope 3 emissies J Muilwijk Hoofdstuk: Doel van deze rapportage 1 Rapportagegegevens Soort rapportage Projectlocatie Analyse rangorde scope 3 emissies Polsbroek Opdrachtgever Opdrachtgever

Nadere informatie

Ketenanalyse woon-werkverkeer Van Dorp installatiebedrijven B.V. (h.o.d.n. Van Dorp) Versie 1.1

Ketenanalyse woon-werkverkeer Van Dorp installatiebedrijven B.V. (h.o.d.n. Van Dorp) Versie 1.1 Ketenanalyse woon-werkverkeer Van Dorp installatiebedrijven B.V. (h.o.d.n. Van Dorp) Versie 1.1 Auteur: Van Dorp Dienstencentrum Datum: december 2015 Inhoudsopgave 1 Achtergronden... 2 1.1 Bedrijfsprofiel...

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V.

Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V. Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V. Documentnr.: 14.R.0605 /Uitgiftedatum 24-06- 2014 Pagina 1 van 19 Inhoud Samenvatting inventarisatie scope 3 emissies V&M Elektrotechniek 3 1. Inleiding

Nadere informatie

Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V.

Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V. Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V. Foto: Thea van den Heuvel/DAPh Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Max Bögl 3 1.3. Opbouw 3 Stap 1: Globale berekening

Nadere informatie

Ketenanalyse Plaatsen Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPS) Compass Infrastructuur Nederland B.V.

Ketenanalyse Plaatsen Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPS) Compass Infrastructuur Nederland B.V. Ketenanalyse Plaatsen Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPS) Compass Infrastructuur Nederland B.V. Auteur: Nick van Moerkerk Versie: 1.2 Datum: 18-06-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.3.2 Emissie-inventaris met CO 2 -Footprint 7 juli 2014 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015 CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 215 Uit de CO2 inventarisatie over 215 zijn de volgende resultaten bekend. De onderbouwing van de berekening is opgenomen. Voor 215 zijn de gegevens

Nadere informatie

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2013 Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Bruco Zegveld

Nadere informatie

Meest Materiële Emissies Scope 3

Meest Materiële Emissies Scope 3 Meest Materiële Emissies Scope 3 Opdrachtgever Contactpersoon Document B. Horsthuis K. van den Berg 2 april 2012 VolkerWessels BVGO +31 6 15 87 29 69 Referentie KB/111694 1/13 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Ketenanalyse staal Max Bögl Nederland B.V.

Ketenanalyse staal Max Bögl Nederland B.V. Ketenanalyse staal Max Bögl Nederland B.V. 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is een ketenanalyse... 3 1.2 Activiteiten Max Bögl... 3 1.3 Opbouw... 3 Stap 1: Globale

Nadere informatie

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

FIBV - Ketenanalyse scope 3

FIBV - Ketenanalyse scope 3 FIBV - Ketenanalyse scope 3 Page lof 15 FIBV - Ketenanalyse scope 3 Woon- werkverkeer Kwaliteitsmanager Executive Director Page 2 of 15 Tabel 1: Revisielog Revisie Wijziging Status Datum 1.0 Eerste concept

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2016 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2016 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2016 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V.

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Uit de CO2 inventarisatie over 214 en eerste/tweede kwartaal 215 zijn de volgende resultaten bekend. De onderbouwing van de berekening is opgenomen. Voor 214 zijn

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

CO 2 prestatieladder. CO 2 De meest materiële emissies uit scope 3. AMK Inventis Stef Jonker. (onderdeel 4.A.1 en 4.A.2 uit de CO 2 prestatieladder)

CO 2 prestatieladder. CO 2 De meest materiële emissies uit scope 3. AMK Inventis Stef Jonker. (onderdeel 4.A.1 en 4.A.2 uit de CO 2 prestatieladder) CO 2 De meest materiële emissies uit scope 3 (onderdeel 4.A.1 en 4.A.2 uit de CO 2 prestatieladder) AMK Inventis Stef Jonker Januari 2012 1 2 Inhoudsopgave: 1 Inleiding en verantwoording... 4 2 Bedrijfsbeschrijving...

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project "Groene Verbinding A15"

Ketenanalyse Staal in project Groene Verbinding A15 Ketenanalyse Staal in project "Groene Verbinding A15" Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten

Nadere informatie

Rapport Scope 3 emissies Is rapport tevens m.b.t.: Ketenanalyse Plan van aanpak CO 2-reductiedoelstellingen en maatregelen

Rapport Scope 3 emissies Is rapport tevens m.b.t.: Ketenanalyse Plan van aanpak CO 2-reductiedoelstellingen en maatregelen Pagina: 1 van 11 Rapport Scope 3 emissies Is rapport tevens m.b.t.: Ketenanalyse Plan van aanpak CO 2-reductiedoelstellingen en maatregelen Organisatie: Internetsite: Opgesteld door: Geaccordeerd door:

Nadere informatie

Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 2.0

Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 2.0 Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 2.0 Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: december 2016 Inhoudsopgave 1 Achtergronden... 2 1.1 Bedrijfsprofiel... 2 1.2 Motivatie

Nadere informatie

Emissie-inventarisrapport

Emissie-inventarisrapport Emissie-inventarisrapport CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: S. Gorter Algemeen directeur Naam: M. van Vuuren-Sanders Datum: Datum: Handtekening: Handtekening: Cofely Energy & Infra BV Kamer van

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen

Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen BAM Infra Nederland bv Periode Q2 2015 (cumulatief) Versie 1 - Extern Datum 2015-09-18 Auteur J. van den Elshout, T. Wennink Goedkeuring C. K. den Uil,

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2011 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 19-04-2012 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Ketenanalyse bermgras. Groen Beheer Grafhorst B.V.

Ketenanalyse bermgras. Groen Beheer Grafhorst B.V. Ketenanalyse Bermgras Groen Beheer Grafhorst B.V. Colofon Titel Ketenanalyse bermgras Status Definitief Versie 1.0 Datum 23-7-2014 Auteurs Martin Vos, Jan Bakker 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding

Nadere informatie

CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA

CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA Onderwerp Organisatie O 2 handboek : Rasenberg Infra INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 AFBAKENING... 4 2.1 INLEIDING... 4 2.2 ORGANISATORISCHE AFBAKENING... 4 2.3 ENERGIESTROMEN...

Nadere informatie

Becommentariëring ketenanalyse Schreuder Beheer B.V. inzake CO 2 -Prestatieladder

Becommentariëring ketenanalyse Schreuder Beheer B.V. inzake CO 2 -Prestatieladder 74100130-PGR/R&E 11-2658 Becommentariëring ketenanalyse Schreuder Beheer B.V. inzake CO 2 -Prestatieladder Arnhem, 21 november 2011 Auteur: R.G. Catau In opdracht van Schreuder Beheer B.V. KEMA Nederland

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen

Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen BAM Infra Nederland bv Periode Q4 2015 (cumulatief) Versie 1 Extern Datum 2016-02-19 Auteur J. van den Elshout, T. Wennink Goedkeuring C. K. den Uil, Hoofd

Nadere informatie

Scope 3 ketenanalyses

Scope 3 ketenanalyses Scope 3 ketenanalyses Deerns raadgevende ingenieurs bv Rijswijk, 20-10-2011 HOMEPAGE www.deerns.nl PROJECTNUMMER 100-05-1256-03 STATUS DOCUMENTCODE concept H:\PRJ\100\05\01256\03\OVERIG\MVO-CO2 footprint\co2

Nadere informatie

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris 2013 Visser Assen Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien juni 2014 Definitief S.G. Jonker R. van der Veen AMK Inventis Advies en Opleiding 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Ketenanalyse Transport

Ketenanalyse Transport 2015 Ketenanalyse Transport Rapportage: KAS 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.2 Identificeren van partners

Nadere informatie

Ketenanalyse spoorstaven. Voestalpine Railpro BV

Ketenanalyse spoorstaven. Voestalpine Railpro BV Ketenanalyse spoorstaven Voestalpine Railpro BV 2 Colofon Titel Ketenanalyse spoorstaven voestalpine Railpro BV Status Definitief Versie 1.4 Datum 12-12-2012 Auteurs Eric Brink Thijs Lindhout 3 Inhoudsopgave

Nadere informatie

INZICHT IN SCOPE 3 EMISSIES 2014-2015

INZICHT IN SCOPE 3 EMISSIES 2014-2015 INZICHT IN SCOPE 3 EMISSIES 2014-2015 Het vermenigvuldigen van deze documentatie en / of het verstrekken van gegevens aan derden in welke vorm dan ook is ten aller tijde verboden, tenzij hiervoor schriftelijk

Nadere informatie

CO 2 -reductieplan Scope 3

CO 2 -reductieplan Scope 3 CO 2 -reductieplan Scope 3 Opdrachtgever: Van Aalsburg B.V. Dick van Aalsburg Auteur: Jannieke van Aalsburg Machteld Houben, Dé CO 2 Adviseurs Inhoud CO 2 -REDUCTIEPLAN SCOPE 3... 1 1 CO 2 REDUCTIEPLAN

Nadere informatie

Ketenanalyse woon-werkverkeer

Ketenanalyse woon-werkverkeer Ketenanalyse woon-werkverkeer Rapportage van de scope 3 CO2-emissies Definitieve rapportage Verantwoording Titel : Ketenanalyse woon-werkverkeer Projectnummer : 41318 Referentienummer : 201411271248 Revisie

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project "PGS windloods"

Ketenanalyse Staal in project PGS windloods Ketenanalyse Staal in project "PGS windloods" Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Meeuwisse 3 1.3. Opbouw 4 Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies 5 Stap

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Reductie. Scope 3. 4.B.1 Reductie; scope 3 Versie 1.0

Reductie. Scope 3. 4.B.1 Reductie; scope 3 Versie 1.0 Reductie Scope 3 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 Auteur(s) Erik Luiken Kenmerk 4.B.1 Reductie; scope 3 Datum 28-02-2017 Inhoudsopgave 1 INLEIDING EN DOEL... 3 1.1 CO2 - Prestatieladder...

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project "PGS windloods"

Ketenanalyse Staal in project PGS windloods Ketenanalyse Staal in project "PGS windloods" Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1. Wat is een ketenanalyse 1.2. Activiteiten Meeuwisse 1.3. Opbouw Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies Stap 2: Keuze

Nadere informatie

Ketenanalyse project Kluyverweg. Oranje BV. www.oranje-bv.nl. Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0. Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015

Ketenanalyse project Kluyverweg. Oranje BV. www.oranje-bv.nl. Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0. Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015 Ketenanalyse project Kluyverweg Oranje BV Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Autorisatiedatum: 3-12-2015 Naam

Nadere informatie

Energiemanagement plan

Energiemanagement plan Energiemanagement plan Overzicht energiestromen / -verbruikers en CO2-emissie inventarisatie 2015 - halfjaarlijkse rapportage Aannemingsbedrijf B.V. 1 Inleiding Het inventariseren en analyseren van de

Nadere informatie

Ketenanalyse Beton in project "Gemeente Eindhoven, Tempel fase 3, west"

Ketenanalyse Beton in project Gemeente Eindhoven, Tempel fase 3, west Ketenanalyse Beton in project "Gemeente Eindhoven, Tempel fase 3, west" Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse

Nadere informatie

Ketenanalyse voor scope 3

Ketenanalyse voor scope 3 4.A.1 Ketenanalyse CO2-emissies 2013 t.b.v. de CO 2 -Prestatieladder Ketenanalyse voor scope 3 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg 4 7418 CK DEVENTER

Nadere informatie

Rapportage CO 2 -footprint Theuma

Rapportage CO 2 -footprint Theuma Rapportage CO 2 -footprint Theuma 2012 Datum: April 2013 Status: Eindrapport Betrokkenen: Bart Van Damme Bart Wauters Anouk Walinga Barbara De Kezel Theuma Theuma Theuma Beco 2 INHOUD SAMENVATTING... 4

Nadere informatie