ENERGIE-ONDERZOEK BIJ DE R.1J.P. door. J. Nicolai Cdw augustus PA.- ;4qj-~L=,?,,(, ' I

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ENERGIE-ONDERZOEK BIJ DE R.1J.P. door. J. Nicolai. 1982-208 Cdw augustus PA.- ;4qj-~L=,?,,(, ' I 7110 -"

Transcriptie

1 W E R K D O C U M E N T ENERGIE-ONDERZOEK BIJ DE R.1J.P (- r! ' I door PA.- ;4qj-~L=,?,,(, J. Nicolai Cdw augustus S T E R I E V A N V E R K E E R E N W A T E R S T A A T n S D I E N s T V O O R D E I J S S E L M E E R P O L D E R S S M E D I N G H U I S - L E L Y S T A D

2

3 Inhoud 1. INLEIDING 2. ENERGIE4NDERZOEK OP LANDELIJK NIVEAU 3. AANDACHTS- EN TOEPASSINGSGEBIEDEN DIE VAN BELANG ZIJN VOOR DE R.1J.P. 4. VERRICHTE EN LOPENDE STUDIES 5. INTERNE EN EXTERNE WERKGROEPEN 6. NOG AAN TE VATTEN STUDIES Bi jlagen 1. De IEA-indeling van energie-onderzoek 2. Aanbevelingen van de Raad voor het Energie-onderzoek 3. IEA-samenwerkingsprojecten 4. Overzicht demonstratieprojecten in Nederland 5. Tot nu toe bij de R.1J.P. gemaakte werkdocumenten e.d.

4 1. INLEIDING Het inrichten van de IJsselmeerpolders heeft 0.a. tot gevolg dat in dit gebied massa en energie op allerlei manieren worden omgezet in (andere vormen van) energie; een verschijnsel overigens, dat overal waar mensen wonen, voorkomt en daarom geen speciale aandacht behoeft. De manier van omzetting, alsmede de hoeveelheid omgezette energie. worden echter voor een belangrijk deel bepaald door de inrichting, en door de manieren van energie-omzetting die men bij die inrichting(en) mogelijk maakt. Zo bepalen het verkavelingsplan en het bouwplan voor het landelijk gebied voor een deel, welke chemische energie in welke hoeveelheid zal worden geproduceerd, en hebhen het bouwkundig plan, het structuur- en het streekplan voor stedelijke gebieden invloed op de omzetting van massa in thermische en kinetische energie. Ten einde bij de inrichting en het beheer van de IJsselmeerpolders bijdragen te leveren aan zowel een zo goed mogelijke energieproduktie als aan een efficient energiegebruik wordt bij de R.1J.P. energieonderzoek verricht. Onderzoek, dat zich richt op de aandachts- en toepassingsgebieden die voor de R.1J.P. van belang kunnen zijn. Onderzoek ook, dat zich op verschillende manieren manieesteert: in het op de hoogte blijven van technische ontwikkelingen, in beleidsvoorbereidende studies, in evaluerende studies en in projectgerichte adviezen. Onderzoek ten slotte,,dat probeert in te spelen op elders lopend onderzoek, en dat gebruik maakt van elders verkregen resultaten. Deze notitie beoogt een kader te leveren voor het energie-onderzoek bij de R.1J.P. Zij noemt daartoe eerst de aandachtsgebieden die de Raad voor het Energie-Onderzoek in haar meerjarenplan 1981 noemt, en daarna de aandachts- en toepassingsgebieden die voor her energieonderzoek bij de R.1J.P. van belang (kunnen) zijn. Vervolgens wordt beschreven, welke activiteiten tot nu toe binnen de R.1J.P. zijn of worden ontplooid, en welke werkverbanden daarvoor bestaan. En daarna noemt zij enkele onderwerpen die bestudering vragen. 2. ENERGIE-ONDERZOEK OP LANDELIJK NIVEAU* Op landelijk niveau wordt nogal wat energie-onderzoek verricht. Hoofddoelstelling is, "door middel van energie-onderzoek, - ontwikkeling en - demonstratie een zo goed mogelijke bijdrage te leveren zowel aan het velligstellen van de energiehuishouding van Nederland als aan de versterking van de positie van het Nederlandse bedrijfsleven op de Nederlandse en/of buitenlandse markt". Voor her energie-onderzoek zijn de volgende criteria geformuleerd: - de mogelijke bijdragen aan de nationale energievoorziening in het jaar 1985, 2000 en 2025; * De inhoud van deze paragraaf is ontleend aan het Meerjarenplan van de Raad voor het Energie-Onderzoek (R.E.O.) september /MS/WPX

5 - de mogelijkheden voor industrisle inovatie; - de invloed op milieu en volksgezondheid; - de mogelijkheden voor internationale samenwerking. In het energie-onderzoek worden een aantal aandachtsgebieden onderscheiden. De I.E.A. (International Energy Agency) heeft daamoor een indeling gemaakt. Die indeling is vermeld in bijlage 1. De R.E.O. zet ze, gebruikmakend van de eerder genoemde criteria, in de volgende prioriteitsvolgorde: energiebesparing; steenkool; ondersteunende technologieen (conversie en opslag); olie en gas; wind; thermische reactoren; zonne-energie; biomassa; - kweekreactor; - andere bronnen en sectoren (waterstof); - kernfusie; - aardwarmte; - energie uit de oceaan. De aanbevelingen van de R.E.O. voor het onderzoek op elk van deze aandachtsgebieden zijn vermeld in bijlage 2. In ons land heeft de overheid twee adviesraden op energiegebied, de Algemene Energieraad en de Raad voor het Energie-onderzoek. De eerste adviseert over het algemene energiebeleid, de tweede over het te verrichten energie-onderzoek. De coiirdinatie van onderzoek in het kader van nationale programma's wordt verzorgd door twee projectmanagementbureaus, het Bureau Energie Onderzoek Projecten (B.E.O.P.) en het Projectbureau Energie-onderzoek T.N.O. (P.B.E.). De R.E.O. constateert een explosieve groei in het aantal instanties, werkgroepen, stichtingen en raden dat op een of andere manier coiirdinerend, adviserend of besturend op dit terrein bezig is. De R.E.O. verwachtte in 1981 dat overheid en bedrijfsleven samen in dat jaar f 900 mln zouden uitgeven aan energie-onderzoek, ontwikkeling en demonstratie. Voor 1985 wordt een uitgavenniveau verwacht tussen f en f mln. Op verschillende gebieden werken landen samen. De 1.E.A.-projecten waaraan Nederland deelneemt zijn in bijlage 3 genoemd. De demonstratieprojecten die in Nederland lopen, zijn genoemd in bijlage AANDACHTS- EN TOEPASSINGSGEBIEDEN DIE VAN BELANG ZIJN VOOR DE R.1J.P. Energie komt voor in verschillende vormen. Voor het werkgebied van de R.1J.P. zijn van belang: - mechanische energie (de energie van een bewegend systeem). Wind, waterkracht, getijden, en golfenergie behoren hiertoe; - thermische energie (de energiestroom als gevolg van temperatuurverschillen); - elektrische energie (de energiestroom als gevolg van de beweging van elektrisch geladen deeltjes van een hoge naar een lage potentiaal); - chemische energie (de energie die is opgeslagen in moleculen en bij een chemisch proces vrijkomt);

6 - kinetische energie (de energie aanwezig in een voorwerp ten gevolge van de beweging van dit voorwerp); - massa. De omzettingsprocessen (van energie in energie of van massa in energie) die 0.a. door de inrichting van het IJsselmeergebied zijn of (kunnen) worden beinvloed, zijn: a. van zonne-energie naar thermische energie, via 1) collector of 2) instraling; b. van zonne-energie naar chemische en/of thermische energie via 1) planten, 2) landdieren en 3) waterdieren; c. van windenergie naar elektrische energie via windmolens; d. van waterenergie naar elektrische energie via waterval, getijden of golven; e. van thermische energie naar thermische energie via 1) een warmtewisselaar of 2) aardwarmte; f. van biomassa naar thermische of chemische energie via 1) verbranding of vergassing van hout of stro, 2) vergisting van reststoffen; g. van massa naar mechanische of kinetische energie via motoren (wegverkeer, machines). Het rendement van elk omzettingsproces kan men veranderen, respectievelijk vergroten door: - te zoeken naar thermische verbeteringen in elk proces. De activiteiten van de R.1J.P. richten zich vooral op het bijhouden van ontwikkelingen bij derden (leveranciers e.d.) - twee of meer processen te combineren (warmte-kracht-koppeling, biogas met windenergie) - tijdelijke opslag van energie; dit bevordert primair de continuiteit van de energievoorziening. Daarnaast kan men de behoefte aan thermische energie (gebouwen) verkleinen of zo klein mogelijk houden door een gunstige ori8ntatie, een goede bezonning, een klein buitenoppervlak, beschutting tegen wind, isolatie, een klein raamoppervlak en een gunstige verhouding tussen het buitenoppervlak en het volume aan te houden. De behoefte aan mechanische energie (vervoer en verkeer) kan men verkleinen of zo klein mogelijk houden door korte, rechtlijnige verbindingen tussen plaats van herkomst en bestemming te maken, en door voorzieningen te maken die het gebruik van energie-arme methoden van vervoer bevorderen (busbaan). De produktie van chemische energie kan men o.a. beynvloeden met de keuze van de gewassen. Bij de inrichting van een gebied kan men nu op verschillende plan- of werkniveaus een of meer omzettingsprocessen of bezuinigingsmaatregelen beinvloeden of optimaliseren. Deze zijn: 1. het streekplan 2. het structuurplan stedelijk gebied 3. het verkavelingsplan stedelijk gebied 4. het bouwkundig plan 5. het structuur-/verkavelingsplan landelijk gebied 6. het bouwplan (incl. gewasopvolging) 7. het bosbouwplan 8. specifieke installaties voor verwerking of hergebruik van reststoffen (afval, rioolwater, materialen). Het is nu mogelijk een overzicht te maken van de niveaus waar bepaalde omzettingen bij de inrichting of het gebruik worden bexnvloed.

7 Energie-omzettingen en het niveau waarop men elk bij de inrichting van een gebied kan bernvloeden. bron omzettingsproces produkt te bernvloeden in niveau zon kollektor zon instraling zon fotosynthese zon fotosynthese + bioprocessen zon fotosynthese wind windmolen aarde wamtepomp * aarde aardwarmte ** biomassa verbranding biomassa gisting massa verbrandingsmotor therm. en. 394 them. en. 394 chem. en. 1,5,6 chem. en. 1,596 them. en. 5,6,7 elektr. en. 2 them. en. 2 ~ 3 them. en. 2 them. en. 5,6,7 elektr. en. - 8 kin. en. 1,2,3,5 * de warmteleverende laag ligt op m diepte ** de wamteleverende laag ligt op km diepte Daarnaast moet hier worden vermeld dat het "stookgedrag", een factor die een vrij grote invloed heeft op het energiegebruik (ten behoeve van vervoer en verkeer, en van ruimteverwarming), wellicht door middel van voorlichting kan worden bernvloed. Het energie-onderzoek bij de R.1J.P. zou zich op elk van deze aandachts- en toepassingsgebieden moeten richten. In beginsel zou men daarbij zorgvuldig moeten afwegen, in welke volgorde allerlei studies zouden moeten worden uitgevoerd. Energetisch en/of financieel rendement zouden 0.a. als criterium kunnen dienen. De praktijk verloopt lets anders, namelijk op twee sporen. Enerzijds proberen de leden van de Werkgroep Energie Onderzoek op de hoogte te blijven van technische en maatschappelijke ontwikkelingen. Anderzijds worden allerlei studies en verkenningen verricht, deels op verzoek van anderen, deels omdat de initiatiefnemer verwacht zo doende een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan het energieaspect van de inrichting van het gebied. 4. VERRICHTE EN LOPENDE STUDIES Op het ogenblik zijn de volgende onderzoeken/adviezen verricht of in uitvoering: 1. Verkenning van de mogelijkheden voor het gebruik van zonne-energie voor thermische energie. De resultaten zijn nog niet expliciet toegepast. Daarnaast leiden externe publikaties tot de conclusie dat kollektoren nog onvoldoende rendabel zijn. 2. Studie over de Markerwaard als producent van thermische en chemische energie.

8 Conclusie: een volledig ingepolderde Markerwaard levert bij blijvende landbouwku dige exploitatie van h per jaar via het gewas x 108 MJ, en via het stro 878 x 108 MJ aan energie. De opbrengst aan landbouwgewassen is voldoende om ruim 1,4 miljoen mensen van voedsel te voorzien, het stro kan men in een strostookinstallatie verbranden. Omzetting van de landbouwgewassen in thermische energie of in ethanol is bedrijfseconomisch niet rendabel: de (bedrijfse onomische) kostprijs van ethanol bedraagt f 20,- B f $0,- per 105 MJ, de consumptieprijs van aardgas f 16,- per 10 MJ. 3. Een studie naar de energieproduktie op griendbedrijf Y 66. Conclusie: De netto-energie-o brengst bedraagt, afhankelijk van de produktiecyclus, + 25 x 10 s MJ/ha (Y 66 heeft een oppervlakte van 124 ha). De ( edri fseconomische) kostprijs bedraagt f 70,- 1 f 80,- per 10 j MJ. 4. Bepaling van het drogestofgehalte en van de energetische waarde van landbouwontginningsgewassen, rietmonsters en griendhoutmonsters. Conclusie: het drogestofgehalte bedraagt voor de gewassen 88%, voor de monsters 47%, de energetische waarde van de gewassen MJ/kg ODs, van de monsters 18 B 19 MJ/kg ODs. 5. Studie naar de mogelijkheid, de Markerwaard met windenergie droog te malen. Conclusie: voor een goede peilbeheerssng is, naast windmolens, in elk geval een conventioneel gemaal nodig. De besparing op de bemalingskosten is te gering om de investering in windmolens te rechtvaardigen. 6. Verkenning van de toepassingsmogelijkheden van een windmolen bij het museum te Ketelhaven. Conclusie: realisering is, gezien het sterk variit'rend stroomverbruik en de daardoor lange terugverdientijd, niet verantwoord. 7. Vergelijkende studie van de kenmerlcen van ruimteverwaming d.m.v. warmtepompen, c.v.-ketels en w.k.-koppeling ten behoeve van Almere- Stad en Almere-Buiten. Conclusie: w.k.-koppeling toepassen. 8. Verkenning van de mogelijkheden stro (via briketten) te verbranden. Conclusie: uitvoering is mogelijk en rendabel. Voor realisering van een proef wordt een voorstel gemaakt. 9. Verkenning van de mogelijkheid de reststoffen van een rioolwaterzuiveringsinstallatie te vergisten. Conclusie: uitvoering is mogelijk. De afdeling C.W. zal de realisering (in Lelystad, Almere en Zeewolde) bevorderen. 10.Vervanging en verbetering van het gebruik van de installaties van het Smedinghuis. Is in uitvoering. 11.Studie naar de verbetering van installatie en isolatie van het museum Ketelhaven. Uitvoering installatie is in voorbereiding, van de rendabele isolatiemaatregelen eveneens. 12.Verkenning van de mogelijkheden tot verbetering van de installatie en isolatie van de gebouwen van de Werktuigkundige Dienst. 13.Studie naar het feitelijl energieverbruik van R.IJ.P.-woningen in Almere-Haven over de perigde Conclusie: het gasverbruik bedraagt gem ddeld 3500 m per woning per jaar, of eveneens gemiddeld, 9 m 3 per m woning-inhoud per jaar. Het elektriciteitsverb ik bedraagt gemiddeld 2600 kwh per woning per jaar, of 9 kwh per m 5" woning-inhoud per jaar. Het eerste verbruik tendeert in de tijd naar een verlaging, het tweede naar een verhoging. TUSsen woningtypen bestaan aanwijsbare verschillen.

9 14.Vergelijkende studie naar he kosten van het energieverbruik in woningen met stadsverwarming in Almere-Stad en met c.v.-ketels in Almere-Haven. Conclusie: van een grote groep woningen bedragen de gemiddelde energiekosten, gerekend per jaar, bij stadsverwarming f 2.000,- (verwarming plus elektriciteit), bij c.v.-ketels f 2.100,- (idem). Grootste individuele afwijkingen van het gemiddelde van 6611 woningtype van 10%-30% komen regelmatig, afwijkingen van 100%-400% van dat gemiddelde incindenteel voor. 15.Verkenning van de mogelijkheden om bij de Werktuigkundige Dienst een windmolen te plaatsen. Een werkdocument is in voorbereiding. Op korte termijn wordt daarnaast begonnen met de volgende verkenningen: 16.De toepassingsmogelijkheden van een windmolen bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties. 17.De ruimteverwarming in Zeewolde. De mogelijke opties zijn: H.R.- ketel, energie-arm bouwen, warmtepomp, aardwarmte. 5. INTERNE EN EXTERNE WERKGROEPEN De R.1J.P. is betrokken bij drie werkgroepen; een vierde wordt wellicht binnenkort gevormd. Enkele jaren geleden is binnen de R.1J.P. de Werkgroep Energie Onderzoek (W.E.O.) ingesteld. Een groep, die als haar doe1 ziet - bijdragen te leveren aan de vergroting van kennis en inzicht omtrent een efficient energiegebruik in het werkgebied van de R.1J.P. - de co6rdinatie van alle energieprojecten van de R.1J.P. De W.E.O. ziet als haar taak: - Het uitvoeren dan we1 doen uitvoeren van studies. - InitiSren en stimuleren van energiebesparende maatregelen en van (alternatieve) methoden van energie-opwekking bij de R.1J.P. - Bespreken van en oordelen over aankoopadviezen en investeringen waarbij het energie-aspect een rol speelt. De W.E.O. rapporteert aan de Stuurgroep Onderzoek en/of de Kernvergadering H.C.R. of H.S.O.W. Enkele jaren geleden is, ten behove van een studie de Werkgroep Energie en Stedebouw ingesteld.de werkgroep heeft later de studie stadsvewarming Almere-Buiten begeleid. Deze studie is afgerond; de werkgroep is incidenteel actief. Ten slotte is de R.1J.P. vertegenwoordigd in een departementale commissie energie-aangelegenheden. De Studieafdeling van het Ministerie "trekt" deze commissie. Het laatste jaar heeft zij, voor zover bekend, geen activiteiten ontplooid. Tenslotte dient hier te worden vermeld dat het ministerie van Economische Zaken initiatief heeft genomen voor overleg met de diensten van Verkeer en Waterstaat over energie(bespar1ngs)projecten.

10 5. NOG AAN TE VATTEN STUDIES Naast uitwerking, verbreding, verdieping en realisering van de in par, 3 genoemde thema's acht de Werkgroep Energie Onderzoek bestudering van de volgende onderwerpen gewenst; een werkplan, dat op basis van profijt, kosten en middelen prioriteiten stelt, is in voorbereiding. Uitbesteden: wachten tot mensen van andere afd. opdracht geven. 18. evaluerend onderzoek van het feitelijk energiegebruik in woningen te Almere-Haven en Almere-Stad; 19. de mogelijkheden van/voor een windmolenpark in Flevoland; 20. m.b.t. waterenergie de ontwikkelingen bijhouden; 21. een energiebalans voor de Markerwaard; 22. ontwerp en uitvoering van een boerderij met autonome energievoorziening; 23. vermindering van het energiegebruik bij het grootlandbouwbedrijf; 24. vermindering van het energiegebruik ten behoeve van vervoer en verkeer; 25. financieringsmethoden voor verbeterde isolatie van nieuwbouwwoningen; 26. studie naar de feitelijke en mogelijke thermische en chemische energie-produktie van Flevoland. 27. Notitie over het (gewenste) energiebeleid van de R.1J.P.). J. Nicolai 29 juli 1982

11 De I EA-indeling van energie-onderzoek y4- I.Group I 1.1. Industry Conservation Residential Transportation 1.4. Others Total Group I Bijlage I Group II Oil and Gas, Coal, ~uclear (non-breeder) 2. Oil & Gas 2.1. Enhanced Oil and Gas 2.2. Refining, Transportation and Storage of Oil and Gas 2.3. Oil shale and Tar Sands 2.4. Others Total 2. Oil and Gas 3. Coal 3.1. Coal Production, Preparation - and Transport 3.2. Coal Combustion 3.3. Coal Conversion 3.4. Others Total 3. Coal 4. Nuclear (non-breeder) 4.1. LWR 4.2. Other Convertor Reactors 4.3. Fuel Cycle 4.4. Nuclear Supporting Technoly Total 4. Nuclear (non-breeder) Total Group I I Group II I 5. Solar energy 5.1. Heating and Cooling 5.2. Photo Electric Thermal Electric 6. Wind 7. Ocean 8. Biomass.. 9. Geothermal Energy Total Group I II Group IV Advanced nuclear 10. Nuclear Breeder 11. Nuclear Fusion Total Group IV Group V 12. Other Sources and New Vectors Group VI Electric Power Conversion Support~ng Electricity Transmission technologies and Distribution Energy Storage Energy System Analysis Others Total Group VI

12 DEFINITIONS OF TECHNOLOGY AREAS Group Technology Areas Typical examples of content corresponding EE& sector or subsectqr I 1.1. Industry R, D & D related to: - reduction of energy consumption in 1.I. Industry industrial processes including combustion,. development of new techniques, new processes and new equipment in metallurgical, petro-chemical, chemical, glas, paper and pulp, textile, food industries 1.2. Residential R, D & D related to: and Commercial - space heating and cooling, venti Residential lation and lighting control systems; and commercial - low energy housings design and performance; - new insulating and building materials, thermal performance of buildings; - domestic appliances Transportation R, D & D related to: - analysis and optimization of energy 1.3. Transportation consumption in the transportation sector, public transportation systems; - engine-fuel optimization; use of alternative fuel; fuel additives; - diesel engines, stirling motors, electric cars, hybrid cars Others R, D & D related to: - waste heat utilisation (heat maps, 1.4. low-grade total energy systems, low temperature Energy thermo-dynamical cycles); Utilisation - district heating; - heat pump development; - industrial wastes; - use of wastes and low-temperature 1.5. Others heat in the agricultural sector (drying, glasshouses). I I 2.1. Enhanced oil R, D & D related to: Oil, Gas and gas - secondary and tertiary recovery 2.7. Oil and Gas Coal, of oil and gas Production Nuclear (only a portion thereof) 2.2. Refining, R, D & D ;elated to: Transport and - refining;, 2.8. Refining and storage of Derivates - gasification of naphtha and feedoil and gas (excl. alternastocks; tive fuels) - transport of liquid hydro-carbons;

13 G~oup Technology Areas Typical examples of content corresponding EEC sector or subsector -,.5 - pipeline network system evaluation; - submarine pipelines (shallow and deep 2.9. Transport of sea) ; Oil - transport of gaseous hydro-carbons; 2.lO.Transport of Gas safety aspects of LNG transport; - pipeline network system evaluation; 2.11.Storage of Oil - storage of liquid hydro-carbons 2.12.Storage of (strategic storage); Gas - submarine (large scale storage units); - storage of gaseous hydro-carbons (strategic storage); - submarine large scale storage units; - safety aspects of LNG storage Oil Shale and R, D & D related to: tar Sands.. - Oil shale and tar sands thet-s 2.4. Others R, D & D related to: - development of advanced exploration 2.6. Oil and Gas methods (geophysical, geochemical, Assessment and seismic, magnetic) for on-shore and Exploration off-shore prospection; (excl. oil and gas deposit sur- - on-shore and off-shore deep-drilling vey and mapequipment.. and techniques; ping) and - safety aspects of off-shore structures; - hydro-fracturating - techniques; 2.7. Oil and Gas Production - alleviation of environmental impact (excl. seconof off-shore oil and gas dary and tertiary recovery) 3. Coal 3.1. Coal Production, Preparation and R, D & D related to: - mining techniques (operations under Coal explora- Transport ground and control of operations, tion techniques mine safety; mechanical preparation of coal; - coal degasification and desulphurization; - coking, blending and briquetting of coal; - coal slurries; - coal transport techniques. (excl. geological survey tech- niques, deposits evaluation)

14 Group Technology Areas Typical examples of content corresponding EEG sector or subsector., 3.2. Coal Combustion R, D & D related to: - fluidised bed combustion 2.5. Coal Combustion - industrial applications 3.3. Coal Conversion R, D & D related to: - coal gasification, ~ncluding under Coal Gasiground (in situ) gasification. low fication Btu gasification, high Btu gasification; - coal liquefaction, including 2.3. Coal Liquehydro-genation, Fischer-Tropsch- faction synthesis Others R, D & D related to: - coal, lignite and peat geological 2.1. Coal Explorasurvey techniques, deposit evaluation tion and Extractechniques; tion (excl. mining peat production and conversion; ) - R & D on environmental, safety and health aspects of coal. 4. Nuclear Fission (non-breeder) 4.1. LWR including safety, environmental etc Proven Reactors R & D specifically related to LWR (excl. HWR, AGR, SGHWR) Other Convertor e.g. HWR, HTR, AGR, SGHWR including See 3.2. Reactors safety, environmental etc. R & D specifically related to this item 3.1. Proven Reactors (excl. LWR) Fuel cycle R, D & D related to: - ore, Uranium and Thorium extraction 3.4. Fuel Cycle and conversion; - enrichment; - reprocessing; - transport of radioactive materials; - nuclear parks siting studies (regional) nuclear fuel cycle centres; - nuclear waste treatment, disposal and storage Waste Treatment and Disposal 4.4. Nuclear Supporting R, D & D related to: Technologies - General nuclear safety; 3.5. Nuclear Safety - General nuclear environmental pro Radiation, tection; Protection & Decommissioning - radiation protection and decommisof power plants sioning of power plants and related nuclear fuel cycle installations;

15 ~ ~ Group Technology Areas Typical examples of content corresponding EEC sector or subsector - fissile materials control Fissile material Note: nuclear ship R, D 81 D is control excluded. I I I 5. Solar New Energy 5.1. Heating and 4.3. Solar energy sources Cooling Photo Electric Thermal Electric 6. Wind 4.5. Wind 7. Ocean 4.4. Ocean 8. Biomass 4.3. Solar Energy 9. Geothermal energy -- I V 10. Nuclear Breeder - metal-cooled fast breeder Advanced gas-cooled fast breeder Nuclear - other breeders Geothermal energy 3.3. Breeders 11. Nuclear Fusion - macinetic - confinement 4.1. Thermonuclear Fusion - laser applications V 12. Other Sources e.g. hydro-electric 4.6. Hydrogen as Other and New Vectors - hydrogen an energy Sources vector and New Vectors VI 13. Supporting Suppor- technologies 13.1 Electric Power - turbo-engines, multifuel gas Electricity logies Conversion turbines, conventional and combined. Generation cycles; Equipment (except district - super-conducting generating machines; heating) - magnetohydrodynamic conversion; - heat/electricity combined production; - electricity generators and components; - dry cooling towers; - thermal pollution from power plants; - air pollution from power plants; - boiler R 81 D

16 Group Technology Areas Typical examples of content corresponding EEC sector or subsector 13.2 Electricity, - electricity transmission and 5.2: Transport of- Transmission distribution (e.g. control systems Electricity and Distribution network problems, superconducting 9. Transport of cables, SF insulation, AC and DC hig&. voltages ckles, HVDC transmission Transport of Gas Energy Storage - All forms of energy storage 5.5. Electro- Chemical Storage 5.6. Other Storage Energy System System analysis related to energy 6.1. Analytic Analysis R & D; sociological, economical and environmental impact of energy which Studies on Energy are not specifically related to a Systems technology area listed in the sections above Others - energy technology information dissemination; - studies not related to a specific technology area listed above.

17 Bijlage 2 AANBEVELINGEN VAN DE RAAII VOOR HET ENERGIE-ONDERZOEK (BRON: MEERJARENPLAN, SEPTEMBER 1981) A. Aanbevelingen m.b.t. besparing van energie 1. CInde3zgek - Experimentele en theoretische studie naar omvang en aard van energieverbruik in de diverse sectoren, in samenwerking met het C.B.S. - Integrale systeemstudies gericht op optimale inzet van energiedragers en energiegebruikstechnieken. Deze studies moeten de basis vormen voor het vaststellen van prioriteiten bij de ontwikkeling van systeemcomponenten, bij het opzetten van demonstratieprojecten en bij het verkennen van de genoemde randvoorwaarden. 2. Ontwikkeling (Componenten voor) warmtepompsystemen voor diverse toepassingen. - Integratie van gebruikswensen en energetische aspecten in de gebouwde omgeving (integraal ontwerpen). - Rekenprograma's voor het bepalen van optimale combinaties van besparingsmaatregelen. - Toepassing van uitgezochte energiebesparende systemen en combinaties van systemen in woningen en andere gebouwen; ondersteunend onderzoek bij deze demonstraties. - Toepassing van energiebesparende maatregelen, processen en produkten in de industrie. B. Aanbevelingen m.b.t. olie en gas - Onderzoek naar verhoging van het rendement van het gebruik van aardgas. - Studie omtrent het toekomstig gebruik van gassen van verschillende herkomst. - Het bestuderen van het produceren, reinigen en mengen van gas van verschillende herkomst, zodanig dat met minimale kosten kwalitatief en kwantitatief aan de vraag wordt voldaan. C. Aanbevelingen m.b.t. steenkolen Algem$$!! In verband met de beperkte middelen kan Nederland slechts een relatief bescheiden bijdrage leveren aan het veel omvattende onderzoeken ontwikkelingswerk dat wereldwijd op het gebied van steenkool verricht wordt. Het is daarom noodzakelijk dat een sterke afweging en selectie plaatsvindt alvorens middelen voor onderzoek ingezet worden. Hiertoe is het van belang dat studies uitgevoerd worden waarbij naast de technisch-economische haalbaarheid ook een afweging van maatschappelijk relevante aspecten aangeven wordt (b.v. op het gebied van de algemene koleninzet met integrale milieu- en risicoaspecten en maatschappelijke acceptatie, transport en opslagketen, steenkoolreiniging, centrale brandstofbereiding, rookgaszuivering, verbranding van kolen en huisvuil door middel van wervelbedverbranding onder druk, toepassing vergassing bij de industrie, verwerkingsmogelijkheden steenkoolresiduen, etc.).

18 Onderzoek... en ontwikkeling - Inventarisatie Nederlandse kolenvoorkomens. In de toekomst kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor het van belang is de in de Nederlandse bodem aanwezige kolenvoorraden te benutten. In dit verband wordt veel waarde gehecht aan het programma van de Rijksgeologische Dienst betreffende de exploratie naar steenkool in Nederland. Daarnaast moet aandacht besteed worden aan het verwerven van deskundigheid op het gebied van niet-conventionele winningsmethoden, 0.a. door uitbouw van het hoger onderwijs op dat gebied, zodat Nederland een betere gesprekspartner wordt en in staat is om aan internationale projecten deel te nemen. - Nuttig gebruik van afvalstoffen. De verwerking van de bij verbranding, zuivering of vergassing vrijkomende residuen zal een belangrijk knelpunt kunnen worden bij de steenkoolintroductie. Daarbij zal aan hergebruik hoge prioriteit moeten worden toegekend. De marktintroductie van steenkoolresiduen zal doeltreffend georganiseerd moeten worden, waarbij technisch-wetenschappelijke begeleiding nodig is. - Milieu-aspecten. De kolenketen: opslag-transport-verwerking, kan een belangrijk effect op het milieu hebben. De kolenintroductie zal op een verantwoorde wijze plaats moeten vinden door toepassing van aan het milieu aangepaste technieken. Hierbij zal aanvullend onderzoek nodig zijn op het gebied van dosis-effect-relaties, uitloging, water-, bodem- en luchtverontreiniging, veiligheidsonderzoek betreffende op- en overslag van steenkool, emissie van sporenelementen, enz. - Karakterisering en bemonstering. In de komende decennia zullen grote hoeveelheden kolen geimporteerd worden van verschillende geologische oorsprong en met grote variaties in eigenschappen en kwaliteit. In dit verband zullen technieken ontwikkeld moeten worden, die representatieve monsters opleveren, geavanceerde analysetechnieken alsmede snelle, automatische analysemethoden. Er dient een dusdanige expertise opgebouwd te worden dat de gebruiksmogelijkheden en milieuconsequenties van steenkool en residuen op basis van analyseresultaten voorspeld kunnen worden. Op het gebied van onderzoek en ontwikkeling zal een groot aantal projecten en ontwikkelingsinstallaties moeten worden opgezet, b.v. op het gebied van reiniging, "handling" en opslag van kolen, suspentie-transport, milieu-beschermende technieken bij directe verbranding, wervelbedverbranding (atmosferisch en onder druk), katalytische vergassingsprocessen en afvalverwerking. Dergelijk onderzoek kan tevens vernieuwende effecten hebben op de gebruikte technieken (b.v. regeneratieve processen). Demonstratie Teneinde een snelle introductie van kolen te kunnen bewerkstelligen zal op korte termijn een aantal demonstratieprojecten moeten worden opgezet. Aangezien met de opzet van demonstratieprojecten veel geld gemoeid is, zal de selectie ervan zeer zorgvuldig moeten geschieden. Tevens zal om de slaagkans te vergroten ten behoeve van deze projecten een hoeveelheid begeleidend onderzoek dienen te worden uitgevoerd.

19 Dit begeleidend onderzoek zal uit de aard der zaak een hoge prioriteit in financieringlen mankracht moeten krijgen en een nauwe samenhang met de demonstratieprojecten moeten hebben. - Vergassing van steenkool. Op het gebied van kolenvergassing zijn (door energieleveranciers) reeds, op eigen kosten, omvangrijke activiteiten gepland of aan de gang die gebaseerd zijn op vergassingsprocessen die tenzij in Nederland hetzij in het buitenland ontwikkeld zijn. De beschikbare gelden moeten niet zo zeer voor de ontwikkeling van vergassingstechnieken zelf aangewend worden, maar we1 voor de ontwikkeling van inpassingsmogelijkheden van vergassing in de bestaande gasinfrastructuur of in de energiehuishouding van lokale industrigle comp lexen. - Atmosferische wervelbedverbranding (AFBC). Orndat toepassing van deze techniek technischeenmilieu-technische voordelen biedt, is verdere ontwikkeling door middel van ontwikkelings- en demonstratieprojecten voor verschillende toepassingsgebieden gewenst. Speciale aandacht vergt de beperking van de hoeveelheid residuen en de verantwoorde verwerking daarvan. Originee1 en innoverend ontwikkelingswerk zal noodzakelijk zijn opdat de Nederlandse industrie een eigen marktpositie kan veroveren. - Rookgasreiniging. Het zal in Nederland niet nodig zijn nationale onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten te entameren op het gebied van rookgasontzwaveling. We1 is het van belang dat buitenlandse expertise in de vorm van licentiename via de Nederlandse industrie in demonstratieprojecten wordt toegepast, waarbij het nuttig gebruik van de hierbij geproduceerde afvalstoffen een belangrijk aspect is. - Nuttig gebruik van afvalstoffen. Demonstratieprojecten op het terrein van toepassingsmogelijkheden (b.v. als toeslag voor bouwmaterialen) van de bij verbranding, zuivering of vergassing vrijkomende residuen zijn noodzakelijk teneinde de introductie van steenkool op een milieuhygiznisch aanvaardbare wijze te laten plaatsvinden. D. Conclusies en aanbevelingen m.b.t. thermische reactoren 1. De Raad acht de nadruk vanhet.onderzoek;in Nederland op veiligheidsaspecten, betrouwbaarheidsaspecten en afvalberging, juist. 2. De Raad beveelt aan dat het onderzoek met betrekking tot ther-. mische reactoren vooralsnog tot het LWR-type beperkt blijft. 3. De mogelijkheden, geboden in buitenlandse samenwerkingsverbanden dienen zo volledig mogelijkte worden gebruikt. 4. Het werk aan de berging van het kernsplijtingsafval dient hoge prioriteit te hebben. De Raad beveelt aan dat het onderzoek op dit terrein, met name de verkenning van de Nederlandse zoutformaties zonder verdere vertragingen ter hand wordt genomen. 5. Ten aanzien van het proliferatieprobleem meent de Raad dat Nederland in deze een bijzondere verantwoordelijkheid heeft door de verrijkingswerkzaamheden van Urenco te Almelo. Daarom dient nagestreefd te worden dat in Nederland mede door onderzoekswerkzaamheden voldoende kennis van safeguardingstechnieken aanwezig is om een passende inbreng te hebben in de internationale discussie over de vaststelling van de internationale regels voor de splijtstofbewaking.

20 6. Daar de HFR een belangrijke rol speelt in het materiaal- en splijtstofonderzoek dient de beschikbaarheid daarvan voor dit onderzoek voor het komende decennium veilig gesteld te worden. E. Conclusie m.b.t. zonne-energie 1. Nederland heeft op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en demonstratie met betrekking tot zonne-energie een achterstand ten opzichte van het buitenland. 2. In Nederland vinden geen gecocrdineerde acties plaats met betrekking tot onderzoek voor de opslag en het gebruik van warmte bij lage temperatuur uit verschillende bronnen. 3. De toepassing van zonne-energie voor warmwater-bereiding is nu technisch mogelijk en waarschijnlijk binnen enkele jaren ook economisch haalbaar. 4. Ruimteverwarmingssystemen op basis van zonne-energie kunnen gebouwd worden maar vooralsnog zijn deze niet economisch. 5. Toepassing van seizoenopslag is noodzakelijk om de zonne-bijdrage aanzienlijk te verhogen (verdubbelen). ~anbevelingen m.b.t. zonne-energie 1. Op het gebied van de laag-calorische toepassing dient het onderzoek sterk gericht te zijn op kostprijsverlaging van componenten en systemen 0.a. door verhoging van rendement b.v. door toepassing van nieuwe materialen. 2. Voorts dient de aandacht uit te gaan naar economische optimalisatie van ruimteverwarmingssystemen, b.v. geintegreerd in woningen en gebouwen. 3. Het onderzoek naar goede en goedkope methoden voor seizoenopslag dient met kracht uitgevoerd te worden, eventueel als onderdeel van een meer omvattend programma van onderzoek naar opslag van laagcalorische energie. Seizoenopslag vraagt een nsast elkaar uitvoeren van meerdere demonstratieprojecten op eenschaal van 50 tot 100 woningen per project. De projecten dienen verschillende vormen van opslag (water, bodem) te omvatten en gedifferentieerd te worden naar bouwdichtheid, plaats en conditie van de bodem (hoge en lage grondwaterstand, grondsoort). Het na elkaar uitvoeren van de projecten moet worden voorkomen om een tijdige, snelle invoering van de meest aantrekkelijke oplossingen mogelijk te maken. 4. Op het gebied van fotovoltai'sche, fotochemische en biologische processen dient de steun en stimulering vooralsnog beperkt te blijven tot gericht fundamenteel onderzoek. Voor steun aan verdere ontwikkelingen zullen duidelijke eisen gesteld moeten worden ten aanzien van toepassingsmogelijkheden van deze processen in Nederland of daar buiten. F. Aanbevelingen m.b.t. windonderzoek 1. Er dient op korte termijn een marktverkenning voor kleine windturbines uitgevoerd te worden. 2. De ontwikkeling van industrigle activiteit dient te worden gestimuleerd. In dit kader past een aantal demonstratieprojecten van gecentraliseerde en gedecentraliseerde opwekking. 3. De positie die Nederland heeft opgebouwd op enkele terreinen van het onderzoek dient te worden vastgehouden en verbeterd door krachtige voortzetting en uitbreiding van het huidige onderzoek.

ENERGIETRANSITIE RICHTING DUURZAAMHEID: HET TECHNOLOGISCH PERSPECTIEF

ENERGIETRANSITIE RICHTING DUURZAAMHEID: HET TECHNOLOGISCH PERSPECTIEF ENERGIETRANSITIE RICHTING DUURZAAMHEID: HET TECHNOLOGISCH PERSPECTIEF Achtergrondstudie bij het advies Energietransitie: klimaat voor nieuwe kansen van de VROM-raad en de Algemene Energieraad door: Wim

Nadere informatie

Energiek Brabant. Een scenariostudie naar de energievoorziening van Noord-Brabant in 2040

Energiek Brabant. Een scenariostudie naar de energievoorziening van Noord-Brabant in 2040 Energiek Brabant Een scenariostudie naar de energievoorziening van Noord-Brabant in 2040 Han van Kasteren (Telos) Wim Konz (Telos) Patrick van Schijndel (TU/e) Ruben Smeets (Telos) Corné Wentink (TU/e)

Nadere informatie

Duurzaamheid duurt het langst

Duurzaamheid duurt het langst Duurzaamheid duurt het langst kkk Verkenningen, deel Eerder verschenen in deze reeks:. De toekomst van het wiskunde-onderzoek in Nederland 2. Bio-exact. Mondiale trends en nationale positie in biochemie

Nadere informatie

Duurzame warmte en koude in Nederland

Duurzame warmte en koude in Nederland Duurzame warmte en koude in Nederland D3 van WP2 van het project Dit rapport is uitgebracht in het kader van het IEE project "Policy development for improving RES-H/C penetration in European Member States

Nadere informatie

Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst.

Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst. Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst. Provincie Gelderland 2 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Inhoud notitie 2.1 Aanleiding 2.2 Doelstelling 2.3 Uitgangspunten 2.4 Leeswijzer 3.

Nadere informatie

Gasrondjes. Masterclass 8 juni 2011

Gasrondjes. Masterclass 8 juni 2011 Gasrondjes Masterclass 8 juni 2011 Van: Centrum voor Energievraagstukken Mr. Gerrit Buist Dr. Simone Pront-van Bommel Datum: 8 juni 2011 Document: Gasrondjes Bijeenkomst: Masterclass Tijd: 10.00 16.00

Nadere informatie

Nieuwe Energie voor Energieplan Texel 2030

Nieuwe Energie voor Energieplan Texel 2030 Nieuwe Energie voor Energieplan Texel 2030 M. Weeda R. Smit R. Mourik Y. Feenstra ECN-X--07-059 VERTROUWELIJK Verantwoording Dit rapport is een van de twee rapporten die zijn gemaakt in het kader van een

Nadere informatie

Innovatieagenda energie

Innovatieagenda energie Nederland verbruikt jaarlijks zo n 3200 petajoule (PJ) primaire energie. Dat is veel. Een petajoule i hetzelfde als 278 miljoen kilowattuur elektricitei 31,6 miljoen kubieke meter aardgas. De helft hier

Nadere informatie

Energie opties voor de 21e eeuw

Energie opties voor de 21e eeuw 1 Energie opties voor de 21e eeuw verslag van een studiegroep van PvdA-leden onder redactie van Marc Beurskens, Heleen de Coninck en Egbert Boeker 17 juni 2004 2 Gebruikte afkortingen 1 MJ (Mega Joule)

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. Energieonderzoek Centrum Nederland

Jaarverslag 2003. Energieonderzoek Centrum Nederland Jaarverslag 23 Energieonderzoek Centrum Nederland Afbeelding omslag: Brugfunctie In 23 heeft het kabinet de Ad-hoc commissie brugfunctie GTI s en TNO ingesteld met de opdracht om de intermediaire kennisinfrastructuur

Nadere informatie

Waterstof op weg naar de praktijk

Waterstof op weg naar de praktijk Waterstof op weg naar de praktijk Verslag van de dag Waterstof voor Bestuurders en Beleidsambtenaren georganiseerd door ECN en JRC-IE op 6 april 2006 te Petten. ECN JRC Frank de Bruijn Marc Steen Onder

Nadere informatie

Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe

Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe Assen, 3 november 2005 Ons kenmerk 42/5.6/2005009541 Behandeld door de heer J.G. Koops (0592) 36 58 39 Onderwerp: Startnota energiebeleid

Nadere informatie

NO N RGY TO WASTE Onderzoek naar het overheidsbeleid ter verbetering van de energieprestaties van de AVI s in Nederland

NO N RGY TO WASTE Onderzoek naar het overheidsbeleid ter verbetering van de energieprestaties van de AVI s in Nederland NO N RGY TO WASTE Onderzoek naar het overheidsbeleid ter verbetering van de energieprestaties van de AVI s in Nederland Afstudeeronderzoek wo-master Opleiding Milieu-natuurwetenschappen Faculteit Natuurwetenschappen

Nadere informatie

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Nulmeting CO 2 -emissie en scenarioanalyse CO 2 -reductie Datum: 14 november 2012 Projectnummer: 11808 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Langedijk Contactambtenaar:

Nadere informatie

Verkenning Energielandschappen en erfgoed

Verkenning Energielandschappen en erfgoed Verkenning Energielandschappen en erfgoed Verkenning Energielandschappen en erfgoed Met de Visie Erfgoed en Ruimte (VER) geeft de rijksoverheid invulling aan een goede omgang met het onroerend cultureel

Nadere informatie

Ruimte en energie in Nederland

Ruimte en energie in Nederland PBL-Notitie Ruimte en energie in Nederland Een korte verkenning Ir. P.A. van Hoorn, Dr. J. Matthijsen Jan.matthijsen@pbl.nl 27 februari 2013 Publicatienummer 500307001 Pagina 1 van 22 Samenvatting Deze

Nadere informatie

Groningen duurzaam warm Visie en strategie voor ontwikkeling en gebruik van duurzame warmte en koude in de stad Groningen

Groningen duurzaam warm Visie en strategie voor ontwikkeling en gebruik van duurzame warmte en koude in de stad Groningen Groningen duurzaam warm Visie en strategie voor ontwikkeling en gebruik van duurzame warmte en koude in de stad Groningen Inhoud 3 1 Inleiding 4 2 Warmte en koude 6 2.1 Feiten en achtergronden 8 2.2 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen

Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen Eindconcept 21 november 2006 Provincie Groningen Milieubeleid en Bodemsanering Postbus 610 9700 AP Groningen Pagina 2 van 38 Inhoud Blz. 1 Inleiding 2 2

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

Advies voor een bio-energie visie in de provincie Utrecht

Advies voor een bio-energie visie in de provincie Utrecht Advies voor een bio-energie visie in de provincie Utrecht EEN DUURZAME ENE RGIEVOORZIENING VOO R IEDEREEN Advies voor een bio-energie visie in de provincie Utrecht Door: Jos Warmerdam, Anouk Florentinus

Nadere informatie

Smart Energy Mix Update 2008 De visie van KIVI NIRIA op de ontwikkeling van de Nederlandse energiehuishouding in de komende decennia tot 2050

Smart Energy Mix Update 2008 De visie van KIVI NIRIA op de ontwikkeling van de Nederlandse energiehuishouding in de komende decennia tot 2050 Smart Energy Mix Update 2008 De visie van KIVI NIRIA op de ontwikkeling van de Nederlandse energiehuishouding in de komende decennia tot 2050 Een publicatie van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs

Nadere informatie

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE De keten sluiten Oktober 2007 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 2. Omgevingsanalyse 10 3. Waarom heeft de overheid een

Nadere informatie

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Energie- en klimaatprogramma 2008-2015 Gemeente s-hertogenbosch 1. Woord vooraf Wanneer klimaatneutraal: 2040? 2050? 2060? Aannames en onzekerheid Klimaatneutraal

Nadere informatie

viwta Is er plaats voor hernieuwbare energie in Vlaanderen? Studie in opdracht van het viwta Samenleving en technologie

viwta Is er plaats voor hernieuwbare energie in Vlaanderen? Studie in opdracht van het viwta Samenleving en technologie viwta Is er plaats voor hernieuwbare energie in Vlaanderen? Studie in opdracht van het viwta Samenleving en technologie 2004 door het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Economie Klimaat en energie

Nadere informatie

advies Energie & Innovatie Brabant Energieneutraal als economische kans aanbevelingen voor de regionale agenda

advies Energie & Innovatie Brabant Energieneutraal als economische kans aanbevelingen voor de regionale agenda advies Energie & Innovatie Brabant Energieneutraal als economische kans aanbevelingen voor de regionale agenda s-hertogenbosch, mei 2008 SER Brabant SER Brabant adviseert het provinciaal bestuur over de

Nadere informatie