Energiemanagementsysteem Priva

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energiemanagementsysteem Priva"

Transcriptie

1 2011 Energiemanagementsysteem Priva 10/20/2011

2 Inleiding Energiemanagement is een van de kernactiviteiten van de Priva organisatie. Met de klimaatbeheerssystemen in tuinbouw en gebouwen van Priva, maar ook de energiemonitoringsoplossingen van Van Beek is de nodige ervaring opgedaan. Bewust en onbewust wordt ook ons eigen energieverbruik gemanaged. In dit document worden deze activiteiten voor het eerst opgeschreven om dit interne energiemanagement ook in de toekomst te borgen. Zo worden de energie- en daarmee CO 2 -reductiedoelstellingen en het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) beleid van Priva ondersteund. In dit document is het energiemanagementsysteem van Priva opgesteld op basis van ISO en aanvullende richtlijnen uit de CO 2 -prestatieladder 2. Meiny Prins, CEO Priva 1 ISO 16001, Energy Management System, SKAO, Handboek CO 2 -prestatieladder 2.0, 16 maart 2011

3 Inhoudsopgave Inleiding Grenzen van de organisatie Energiebeleid MVO beleidsverklaring Oriëntatie, identificatie en planning Bedrijfsactiviteiten Emissiescopes Referentiejaar Conversiefactoren Implementatie en operatie Verantwoordelijkheden Doelstellingen Monitoring en meting Continue monitoring Rapportage Interne audits Externe audits Afwijkingen, correctieve en preventieve maatregelen... 10

4 1. Grenzen van de organisatie De grenzen van de organisatie van Priva zijn vastgesteld in het document Organizational Boundary Priva. In dat document is vastgelegd dat de Organizational Boundary is bepaald volgens de Operational Control Approach zoals beschreven in het Greenhouse Gas Protocol. De grenzen in dat document zijn opgesteld op basis van de Nederlandse activiteiten van de Priva Holding. De B.V. s die binnen deze begrenzing vallen zijn Priva B.V. en Van Beek Ingenieurs B.V. In dit document worden deze verder benoemd als Priva. De interpretatie van deze Organizational Boundary gebeurt jaarlijks in de CO 2 -footprint. Daar wordt weergegeven welke kantoren en hoeveel fte er in het betreffende jaar binnen de organisatorische grenzen vallen. Op basis daarvan worden energiefactoren zoals het energieverbruik per fte en per m 2 of m 3 weergegeven. Het energiemanagementsysteem zoals beschreven in dit document, is geïmplementeerd voor deze Nederlandse activiteiten.

5 2. Energiebeleid Inherent heeft Priva altijd een energiebeleid gehad. In haar oplossingen en in haar eigen bedrijfsvoering optimaliseert zij al jaren energie efficiëntie. In lijn hiermee zijn een overkoepelende Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) beleidsverklaring en CO 2 -reductiedoelstellingen opgesteld. De verklaring staat hieronder en meer informatie over de reductiedoelstellingen is te vinden in paragraaf MVO beleidsverklaring Priva toont al jaren aan dat het mogelijk is om duurzame oplossingen te ontwikkelen voor complexe vraagstukken op het gebied van klimaatbeheersing en procesbeheer in glastuinbouw en utiliteitsbouw. Duurzaamheid is voor Priva dan ook geen etiket of modetrend maar het bestaansrecht van dit internationale familiebedrijf. Maar maatschappelijk verantwoord ondernemen is meer dan het ontwikkelen van duurzame ideeën. Het toont ook op welke wijze je als bedrijf deel uit wilt maken van de wereld om je heen. Priva realiseert wereldwijd oplossingen voor het op verantwoorde wijze voorzien in basisbehoeften van mensen: vakkundig en op natuurlijke wijze gekweekt voedsel en siergewas, en een werk- en leefomgeving die optimaal is afgestemd op de wensen van de gebruiker. Priva streeft daarbij naar een minimale belasting van onze planeet en maakt daarom in haar oplossingen zo efficiënt mogelijk gebruik van schaarse natuurlijke hulpbronnen als water en energie. Samen werken aan een klimaat van groei Respect voor elkaar en onze omgeving, betrokkenheid bij elkaar en onze klanten én de ambitie om onze beloftes waar te maken om zo een bijdrage te kunnen leveren aan een betere wereld. Dat zijn elke dag de uitgangspunten bij het handelen van de mensen van Priva. Daarnaast verwachten wij ook van onze toeleveranciers en partners dat zij niet alleen die uitgangspunten van Priva onderschrijven, maar ook dat zij zich actief inzetten om zelf ook bij te dragen aan het behoud van onze planeet: door zich verre te houden van verspilling en vervuiling, kinderarbeid en corruptie en door zich in te zetten voor goede arbeidsomstandigheden voor hun eigen medewerkers en die van hún leveranciers. Alleen dan kan Priva samen met haar toeleveranciers werken aan een klimaat van groei, van wederzijds respect en van betrokkenheid.

6 3. Oriëntatie, identificatie en planning 3.1 Bedrijfsactiviteiten Priva is in eerste instantie een kantorenorganisatie. Het gros van het energieverbruik zit in het zakelijk en woon-werkverkeer van de medewerkers; per auto, OV en vliegtuig (dit laatste uiteraard alleen bij zakelijk verkeer). Verder wordt er op twee locaties gewerkt, maar de grootste locatie (het hoofdkantoor in De Lier) is zodanig efficiënt, dat de gebouwen gemiddeld een laag aandeel hebben in het totale verbruik. Daarentegen is het aandeel vliegreizen bij Priva relatief hoog. Dit komt vanwege de unieke positie van Priva als wereld marktleider op het gebied van (high-tech) klimaatsystemen in de tuinbouw. Klanten willen graag dat onze medewerkers fysiek langskomen en dit brengt veel vluchten met zich mee. Sinds een aantal jaar Priva het beleid think global, act local : op wereldschaal denken we na over waar onze kansen liggen en waar we lokaal aanwezig willen zijn. Deze kantoren zorgen er in combinatie met het wereldwijde partner- en dealernetwerk voor dat Priva dicht bij de markt en dicht bij de klant staat. We opereren met respect voor lokale omstandigheden en tegelijkertijd reduceren we de benodigde vluchten. Behalve de kantooractiviteiten worden er bij Priva ook producten verkocht. Deze producten bestaan uit onderdelen van verschillende leveranciers die in het hoofdkantoor in De Lier in elkaar worden gezet. Dit betekent dat er vooral in de keten grote energieposten zitten. Priva heeft op dit moment al strikte afspraken met haar leveranciers wat betreft verschillende MVO-aspecten 3 en controleert hen jaarlijks op hun kwaliteit en MVO beleid. In de toekomst zal dieper op het energieaspect in worden gegaan; zowel van de producten als van de bijbehorende verpakkingen en transportmethodes. 3.2 Emissiescopes De bovengenoemde energieaspecten van de bedrijfsactiviteiten worden in de rapportages (CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelstellingen, etc.) vertaald naar CO 2 -emissies. Deze emissies worden gerapporteerd volgens de zogenoemde scopes zoals gedefinieerd in het Greenhouse Gas Protocol en de ISO 14064: Scope 1 emissies of directe emissies Scope 1 of directe emissies zijn emissies door de eigen organisatie. emissies vanwege het eigen gasverbruik emissies door het eigen wagenpark emissies door verbruik van koelmiddelen Scope 2 emissies of indirecte emissies Scope 2 of indirecte emissies zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit die de organisatie gebruikt, zoals emissies door centrales die deze elektriciteit leveren. In de CO 2 -prestatieladder worden Business air Travel en Personal Cars for business travel tot scope 2 gerekend. In de Nederlandse rapportages wordt deze aanpassing aangehouden. In de international rapportages welke niet relevant zijn voor de CO 2 -prestatieladder worden deze categorieën in lijn met de eerder genoemde internationale protocollen onder scope 3 gerapporteerd. 3 Geen kinderarbeid of geforceerd arbeid; niet samenwerken met corrupte bedrijven/instanties en/of onderhandelingen aangaan; gelijke rechten alle medewerkers; etc.

7 Scope 3 emissies of overige indirecte emissies Scope 3 emissies of overige indirecte emissies zijn een gevolg van de activiteiten van het bedrijf (de organisatie), maar komen voort uit bronnen die geen eigendom van het bedrijf zijn noch beheerd worden door het bedrijf. Voorbeelden zijn emissies die voortkomen uit: het zakelijke of woon-werkverkeer van het personeel met vervoersmiddelen die geen eigendom van het bedrijf zijn (privéauto s, OV, vliegtuigen, etc.) de productie van ingekochte materialen (kantoorartikelen, eten/drinken, etc.) de verwerking van het afval het gebruik van het door het bedrijf aangeboden/verkochte werk, dienst of levering 3.3 Referentiejaar Priva meet al jaren haar energieverbruik en voert deze gegevens al sinds 2008 in de milieubarometer in. Deze gegevens worden echter pas sinds 2010 geregistreerd volgens de specifieke richtlijnen van het Greenhouse Gas Protocol en de CO 2 -prestatieladder (bijv. onderscheid tussen leaseverbruik en zakelijk verkeer met privéauto s). De eerste officiële CO 2 -footprint is gemaakt voor 2010; vandaar dat dit als referentiejaar is gekozen. 3.4 Conversiefactoren Om de verschillende vormen van energieverbruik om te zetten in CO 2 -uitstoot worden de conversiefactoren van de CO 2 -prestatieladder gebruikt, aangevuld met factoren van de Milieubarometer 4. Veranderingen met betrekking tot deze conversiefactoren worden altijd vermeldt in de nieuwste footprint. Op het moment dat deze factoren veranderen, worden ook de CO 2 -footprints van het referentiejaar en eventueel ook voorgaande jaren aangepast. Op die manier kan de voortgang ten opzichte van de CO 2 -reductiedoelstellingen eenvoudig worden bijgehouden. 4 CO 2 factoren in de Milieubarometer, Stichting Stimular, 6 mei 2011

8 4. Implementatie en operatie 4.1 Verantwoordelijkheden Voor de implementatie van het MVO-beleid en specifiek het energiemanagementsysteem in Nederland is het volgende team samengesteld: Directie Quality Manager MVO Manager Facility Communications Finance & Accounting Purchasing Figuur 1 Priva MVO team Nederland De directie, onder leiding van Meiny Prins, is eindverantwoordelijk voor het MVO beleid. Dit beleid wordt aangedragen en na goedkeuring van de directie geïmplementeerd door de MVO manager. De borging van het beleid wordt gecontroleerd door middel van interne audits- door de Quality Manager. Facility is verantwoordelijk voor de correctieve en preventieve maatregelen in de kantoren alsook het verzamelen van de data met betrekking tot het energieverbruik in de kantoren. Finance & Accounting is verantwoordelijk voor correctieve, preventieve maatregelen in het vervoerswezen van Priva, alsook het verzamelen van data hierover. Communications zorgt voor de interne en externe communicatie over het energiebeleid en de voortgang ervan, maar ook de verschillende duurzame initiatieven. Tot slot zorgt de afdeling Purchasing voor het contact met de leveranciers in de gehele inkoopketen van het bedrijf. 4.2 Doelstellingen Het MVO team stelt de CO 2 -reductiedoelstellingen op met goedkeuring van de directie. Deze doelstellingen en de bijbehorende reductiemaatregelen worden vermeld in de CO 2 - footprint en dus net als de footprint jaarlijks geüpdatet. De voortgang ten opzichte van de doelstellingen door een vergelijking met het basisjaar 2010 wordt ook beschreven in de footprints die volgen op het basisjaar.

9 5. Monitoring en meting 5.1 Continue monitoring In beide kantoren (niet in de trainingslocatie) wordt het energiegebruik continu bijgehouden door een verbinding tussen de verbruiksmeters en een computer systeem. Van Beek gebruikt hiervoor hun eigen ontwikkeling Erbis Online, Priva vergaart de data uit het (eigen) gebouw beheersysteem. In het laatste geval worden de data in TCVision uitgelezen en via TCHistory opgeslagen op de beheerspc. Naast het eenvoudigweg opslaan van de meetgegevens wordt voor het Priva kantoor in De Lier maandelijks een beoordeling van warmte- en koudebehoefte uitgevoerd om de balans in het WKO systeem te beoordelen en eventueel de vraag uit het systeem bij te stellen. Doordat niet alleen het energiegebruik, maar ook de trend over uren, dagen en weken bekend is, kan eenvoudiger een analyse worden uitgevoerd om mogelijke besparingen in energie te vinden en te realiseren. Ook effecten van maatregelen zoals vernieuwing van delen van de installatie kunnen zo gemakkelijk gekwantificeerd worden. 5.2 Rapportage De overige verbruiksgegevens worden jaarlijks gemonitord in de CO 2 -footprint. Vanaf 2008 zijn deze gegevens al ingevuld in de milieubarometer en vanaf 2010 gebeurt dit volgens de officiële richtlijnen van het GHG Protocol en de CO 2 -prestatieladder. Het basisjaar van deze footprint wordt over 2010 opgesteld. In de jaren hierna worden de verbruiksgegevens vergeleken met dat basisjaar. Zo wordt gekeken of de reductiedoelstellingen worden gehaald en zo niet of er correctieve of preventieve maatregelen nodig zijn. 5.3 Interne audits Jaarlijks worden het onderhevig energiemanagementsysteem en het energie- en reductiebeleid intern beoordeeld. Hierbij wordt gekeken of het energieverbruik volgens de in paragraaf 3.2 beschreven richtlijnen is opgesteld in de jaarlijkse footprint; of dit energieverbruik juist wordt gerelateerd aan de activiteiten in de organisatie; of correct wordt beschreven in welke gebieden sprake is van significant energieverbruik en significante veranderingen en of de kansen voor verbetering van energie-efficiency via reductiemaatregelen of sectorinitiatieven voldoende zijn uitgewerkt. 5.4 Externe audits Naast de interne audit wordt ook jaarlijks een externe audit gehouden specifiek voor de CO 2 -prestatieladder. In eerste instantie om vast te stellen welk CO 2 bewust niveau Priva heeft en vervolgens in een jaarlijkse heraudit om te kijken of dit niveau gehandhaafd is. Daarbij worden het energiemanagementsysteem, het energiebeleid met reductiedoelstellingen en de CO 2 -footprint, maar ook het communicatiebeleid, de deelname aan sectorinitiatieven en aantoonbare betrokkenheid van de organisatie getoetst.

10 6. Afwijkingen, correctieve en preventieve maatregelen Op basis van de continue monitoring, de rapportages en interne en externe audits zoals beschreven in hoofdstuk 5, wordt vastgesteld of de resultaten afwijken van de reductiedoelstellingen. Wanneer de reductiedoelstellingen ruim gehaald worden, wordt gekeken of de doelstellingen aangescherpt kunnen worden. Als de CO 2 -reductie echter niet voldoende is geweest om te voldoen aan de doelstellingen, wordt er gekeken waar dat aan ligt en hoe de reductiemaatregelen verder aangescherpt kunnen worden. Zodoende om het jaar daarna alsnog de reductiedoelstellingen te halen. Er wordt dan gekeken in welke categorieën vooral moeilijkheden bestonden en hoe die opgelost kunnen worden.

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Inhoud INLEIDING... 3 NORMEN EN WAARDEN... 3 OPZET VAN HET ENERGIEMANAGEMENT PROGRAMMA... 4 RICHTLIJNEN VOLGENS DE EN

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma. 8 mei 20122

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma. 8 mei 20122 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma 8 mei 20122 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Verantwoording Titel 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Energie Management Systeem Handboek energiemanagement. CO 2 -Prestatieladder

Energie Management Systeem Handboek energiemanagement. CO 2 -Prestatieladder Energie Management Systeem Handboek energiemanagement CO 2 -Prestatieladder mei 2015 Inhoudsopgave 1. Doel, inhoud, structuur energiemanagement... 3 2. Termen en definities... 4 3. De organisatie... 5

Nadere informatie

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar)

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 30-07-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-07-2015 WIM LASSCHE KAM Namens de directie, 30-07-2015

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Energie en CO2: Energiemanagement programma

Energie en CO2: Energiemanagement programma TBI Infra B.V. Landdrostlaan 49 7327 GM Apeldoorn Postbus 20175 7302 HD Apeldoorn Telefoon +31 55-538 22 22 Fax +31 55-538 22 44 Energie en CO2: Energiemanagement programma Het structureel verbeteren van

Nadere informatie

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.)

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 10-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 10-03-2015 WIEBE TOLMAN KAM Namens de directie, 10-03-2015

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Opdrachtgever: HKV 3.B.2 Energiemanagement actieplan ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder AL0011 oktober 2014 Opdrachtgever: HKV 3.B.2 Energiemanagement actieplan ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Voor akkoord, opsteller Voor vrijgave Naam R. W. Goudswaard G. J. van de Pol Functie KAM manager Algemeen directeur Datum 23-01-2013 31-01-2013 Handtekening Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V.

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Verantwoording Titel : Carbon footprint 2011 Revisie : 1.0 Datum : 17 juli 2012 Auteur(s) : Dhr. J. Entius

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Energiemanagement Strukton Groep

Energiemanagement Strukton Groep Energiemanagement Strukton Groep Krispijn Beek Strukton Bouw, Civiel & Worksphere 24 mei 2012 Versie 1.2 1 Energiemanagement Strukton Groep Inhoud 2 Energiemanagement Strukton Groep 3 Energiemanagement

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0321 Carbon Footprint Analyse 2010 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012 H2

Carbon Footprint Analyse 2012 H2 JAARGANG 4, NR. 2B 13 MEI 2013 Carbon Footprint Analyse 2012 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement programma

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement programma Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement programma Inhoud INLEIDING... 3 NORMEN EN WAARDEN... 3 OPZET VAN HET ENERGIEMANAGEMENT PROGRAMMA... 4 RICHTLIJNEN VOLGENS DE EN 16001... 4 EISEN VANUIT DE PRESTATIELADDER...

Nadere informatie

Handboek Samen zorgen voor minder CO2

Handboek Samen zorgen voor minder CO2 3.B.2 Handboek Samen zorgen voor minder CO2 Aqualectra Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 2013 Maart 2014 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg

Nadere informatie

3B2 Energie Management Actieplan

3B2 Energie Management Actieplan 3B2 Energie Management Actieplan C.A. de Groot Holding B.V. Energie Management Actieplan C.A. de Groot Holding B.V. 19-06-2014, versie 1 Opgesteld door: P.C. Kesselaar(KAM-coördinator) Vrijgave door: K.J.

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV Jaarrapportage Energiemanagement plan Jos Scholman BV CO 2 Prestatieladder trede 5 opgesteld, 11-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 11-05-2015 H. ZONDAG JOS SCHOLMAN BEDRIJVEN Namens de

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Kwaliteitsmanagement en Energiemanagement. Aspect(en): 4.A.2, 3.B.2, 2.C.2

CO 2 Prestatieladder. Kwaliteitsmanagement en Energiemanagement. Aspect(en): 4.A.2, 3.B.2, 2.C.2 CO 2 Prestatieladder Kwaliteitsmanagement en Energiemanagement Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 4.A.2, 3.B.2, 2.C.2 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 11 juni 2014 Inhoudsopgave 1.0

Nadere informatie