gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw Uitnodiging aan Aanw. dr. R.W Welschen burgem. drs. J. Verheugt griffier mw. A.C. van Alphen de Veer- VVD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw Uitnodiging aan Aanw. dr. R.W Welschen burgem. drs. J. Verheugt griffier mw. A.C. van Alphen de Veer- VVD"

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer januari 2003 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 30 en 31 oktober 2002, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 30 oktober 2002: uur, schorsing uur; vervolg 31 oktober 2002: 9.30 uur, einde uur. Uitnodiging aan Aanw Uitnodiging aan Aanw. dr. R.W Welschen burgem. drs. J. Verheugt griffier mw. A.C. van Alphen de Veer- VVD mw. mr. dr. G.J.M. van den PvdA Paulen Biggelaar J.G.J.M. van den Biggelaar PvdA mw. drs. J.G.C.L. Breuers GL mw. S. Bulut-Kapucu PvdA W.J. Burema PvdA M.J.A.M. van Bussel M.H.P. van Dam LE PvdA mw. L.M.P. van Dootingh- Heijungs H.W.A. van Dijck LE G.J.H. Dijsselbloem D66 P.B.A. Driessen SP mw. drs. M.C.T. Fiers PvdA A.J.W.M. Geerts LE B.J.M. Gerard SP mw. H.J.M.C. van Herk J.A.G. van Hout CDA CDA mw. H.M.E. Jacobs-van Nisselrooij drs. H.M.F. Janssen PvdA mw. E.M.H. Joosten CDA mw. M.T. Kamphorst SP R.M. Kerkwijk GL mw. N.G.E.C. Keunen-Habets LE drs. H.J. Kielenstijn LE K.T. Kocak CDA mr. P.P..H.A. Leenders CDA P.J. van Liempd PvdA J.J. van der Meer PvdA mw. ing. S.E. de Niet GL mw. J.A. Oomen LE M.P.M.G. den Ouden OAE S. Panchoe CDA mw. A.A.H.M. Pax LE J.B.W.M. Peters LE mw. R.B. Dos Ramos- Verstraeten CDA A.J.A. Rennenberg mw. mr. A. Romijn D66 VVD OAE VVD ing. R.A.M. Rooijakkers LE ir. J. Rozendaal VVD mr. M.C.J. de Schepper D66 J.C. Schut VVD N.H. Stoevelaar CDA mr. P.H.F.G. Verhaegh VVD A.H.C. Vestjens CDA dr. ir. J.M. Vleeshouwers Stadspartij

2 Wethouders: ir. W.G.J. Claassen mw. ir. J. Kuppens A.M.C.J. Pastoor P.J.C. van der Grinten mw. drs. G.M. Mittendorff mw. drs. M. Schreurs drs. C.A.M. Tetteroo gem. secr. Afwezig met kennisgeving op 30 oktober 2002: de dames H.J.M.C. van Herk (CDA) en mr. A. Romijn (VVD) en de heer mr. P.P.H.A. Leenders (CDA). Afwezig met kennisgeving op 31 oktober 2002: mevrouw mr. A. Romijn (VVD). 1058

3 Overzicht van het behandelde Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 2 september (het ontwerp heeft voor de leden van de raad ter inzage gelegen) Voorstel tot het vaststellen van de begroting (voorstel ) Voorstel tot programmatische uitwerking van Samen Stad, eerste begrotingswijziging. (voorstel ) Raadsnotities Voorstel tot het bekrachtigen van een noodverordening in verband met de ruiming van een vliegtuigbom op 18 oktober (voorstel ) Voorstel inzake het nemen van een beslissing tot het plaatsen van het burgerinitiatief inzake opvang van verslaafden op t Eindje op de raadsagenda. (voorstel ) Ingekomen stukken 1215 Sluiting 1216 Besluiten nrs. 1 t/m

4 Verslag van het gesprokene De Voorzitter opent om uur de vergadering en vraagt enkele ogenblikken stilte voor gebed of overdenking. I.1. Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 2 september (het ontwerp heeft voor de leden van de raad ter inzage gelegen). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de notulen van de openbare vergadering van 2 september 2002 ongewijzigd vastgesteld. III.1. Voorstel tot het vaststellen van de begroting (voorstel ). De heer Gerard: Mijnheer de voorzitter. Het kan in de politiek snel verkeren en dan bedoel ik niet alleen De Effenaar, die zijn belangen hier op zo'n creatieve manier behartigt. Eerst verkeerde het de ene kant op, waarschijnlijk verkeert het vanavond de andere kant op. Ik ben ervoor De Effenaar volgens het oorspronkelijke plan te bouwen, zelfs al vond ik dat plan te duur. Nu kunnen wij daarop niet meer terugkomen. De kleinste partij in de raad is de grootste geworden. Eerst groeiden de bomen tot in de hemel, nu groeien zij de andere kant op. Het vorige college kende krachtige intellectuele concepten, dit college kent geen concept: het politieke vacuüm regeert. Wij hadden de arrogantie van de macht, nu hebben wij de onzekerheid van de macht. Voor die onzekerheid is reden. Partijen, die niet logisch bij elkaar passen, werken samen. Niemand in het college heeft ooit eerder in Eindhoven geregeerd, sterker: slechts één partij in het college heeft recente bestuurservaring. Nu de sterkere leden in het college zitten, maakt de achtergebleven fractie een verweesde indruk. Leefbaar Eindhoven wekt zelfs de indruk dat zij nooit politieke ouders heeft gehad met de bijpassende politieke opvoeding. Dat kan ook moeilijk anders met een pastoor als voorganger. Dat gebeurt alles op een moment waarop het maatschappelijk flink tegen zit; ik heb bijna met het college te doen. Vanuit onze optiek biedt de nieuwe situatie kansen en toch is de totaalindruk niet positief. Dit college luistert tot nu toe iets beter naar de SP dan het vorige. Het vorige college had ik na jarenlang aanhouden zo ver dat het ƒ 25 miljoen uittrok voor onderwijshuisvesting, zij het dat daarvan nog niets is uitgegeven; het nieuwe college begint ermee. 17 miljoen, 1,5 miljoen per jaar, is niet niets voor een doel dat mij na aan het hart ligt. Toch zint het mij niet omdat wat met het geld gebeurt zo ontzettend vaag blijft. "Uitbouw van de samenwerking vanuit het onderwijs, van de spilfunctie van het onderwijs in de buurt, zorg voor de eigen inbreng van opvoeders en jeugd" klinkt sympathiek, maar wat staat er precies? Wordt de spilfunctie gevormd 1060

5 door de Spilcentra of is de aanduiding alleen bedoeld als beeldspraak? De Spilcentra waren voor mij van ondergeschikt belang, wij kunnen ze alleen betalen door elders op de begroting een ravage aan te richten. Is 1,5 miljoen bestemd voor de Spilcentra, voor nieuwe wc-blokken in basisscholen of voor brandveiligheid en ARBOeisen? Ik heb hierbij gemengde gevoelens. Ik stel de aandacht voor dit onderwerp zeer op prijs, maar de greep op de materie lijkt te ontbreken. Uiteindelijk kies ik ervoor deze post grotendeels in tact te laten in afwachting van meer duidelijkheid, behoudens een uitzondering. Het vorig jaar heb ik gepleit voor een doelgerichter gemeentelijk integratiebeleid. De programmatische uitwerking zegt hierover vrijwel niets nieuws, het mag ook niets kosten, en wat er staat is niet te volgen. Ik beschouw dat als een van de grootste zwaktes van het stuk. De recente periode en ook Venlo leren dat wij elke instelling moeten koesteren die integrerend en socialiserend werkt met jongeren. Het vorig jaar noemde ik de georganiseerde sport en het actieplan cultuurbeleid. Ik wijs er met extra klem op, want deze begroting richt op dit gebied een ravage aan. Wie de tarieven in de sportsector met 8% à 12% verhoogt, jaagt de doelgroep weg die hij wil binnenhalen. Wie maanden achtereen het expertisecentrum culturele uitingen etnische minderheden traineert, wil het afschaffen. Wie dat soort dingen wil, is gek. Op dit punt staat de mening van het college recht tegenover die van de SP, wat betekent dat de inzichten een hoek van 180 graden met elkaar maken. De wiskunde drukt een te gering stempel op de Nederlandse taal. De SP zal op dit punt twee amendementen indienen. Het ene stelt voor dat de gemeente de structurele kosten van bestrijding van de legionellabacterie voor haar rekening neemt, wat ,-- per jaar kost. Dat scheelt de verenigingen 2% à 6% boven de inflatie van 6%, wat ook al een hoog percentage is. Ik wil dat betalen door een verschuiving van programmalijn S2 naar S3. Ik wil dat heel graag, ook als ik daarvoor een andere dekking moet accepteren. Het tweede amendement stelt voor een formatieplaats vrij te maken voor het op te richten expertisecentrum voor de uitwerking van het actieplan cultuurbeleid. Ik taxeer de kosten op ,-- per jaar, die ik weghaal bij het Van Abbemuseum. Hieraan ligt een expliciete politieke gedachte ten grondslag, te weten dat ik in de huidige maatschappelijke omstandigheden het expertisecentrum culturele uitingen minderheden belangrijker vind dan het ambitieniveau van het Van Abbemuseum. Bij het museum dekken de inkomsten 6% van de kosten, na alle bezuinigingen wordt dat 13%. Dat lijkt mij nog steeds heel edelmoedig. Ook hier geldt dat over de dekking zeker valt te praten als een meerderheid het idee omarmt. U gaat een historisch feit meemaken, de SP pleit voor een verhoging van het leed dat OZB heet. De OZB is en blijft een gedrocht, maar het is het enige ruwe middel om op gemeentelijk niveau aan inkomenspolitiek te doen. Wij stellen voor de OZB te verhogen met 13% in plaats van 6% en de afvalstoffenheffing te verlagen met 2% in plaats van de verhoging met 5%. Het omslagpunt bij deze operatie ligt bij woningen met een WOZ-waarde van ,--. Beneden die grens hebben gezinnen een licht voordeel en direct erboven een klein nadeel. Ver boven de grens betaalt men 1061

6 onevenredig meer -- dat is ook de bedoeling -- aan continuering van de activiteiten van Loket W en de voortzetting van de multimediafunctie van de bibliotheek. Dit is de enige manier om de dreigende ravage te voorkomen. De opbrengst van deze operatie bedraagt structureel ongeveer 1,5 miljoen, daarmee kunnen de volledige voortzetting van de activiteiten van Loket W en drie kwart van de middelen die de bibliotheek nodig heeft voor het multimediaproject, zij het zonder video, wat wij steeds als prestigeproject hebben beschouwd, worden betaald. De incidentele vraag van Loket W tot een bedrag van ,-- in verband met onkosten van de reorganisatie, willen wij dekken uit programmalijn R1. Ook daarover zal ik een amendement indienen. Wij hebben nooit de zin gezien van ongerichte stedelijke propaganda, ook niet voor het thema technologie. Elke gemeente probeert de wereld te overtuigen van haar uiterst speciale centrumfunctie. Op een bol zijn alle punten gelijk, het ene geeft alleen meer geld uit dan het andere. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat een gemeente haar eigen propaganda gelooft en zelf voorop gaat lopen in technologie? Een verstandig mens doet dat niet. Hij laat anderen de kinderziektekastanjes uit het vuur halen, loopt een jaar achter het front aan en koopt als het enigszins mogelijk is goede off the shelf-technologie, die zich heeft bewezen, zeker als die verstandige mens met belastinggeld werkt. Elke kritische zin van het huidige en het vorige college lijkt te verdampen bij projecten in het kader van Kenniswijk en/of de superpilot. Sommige projecten daarbinnen kunnen gewoon worden gemist, zonder dat iemand erom treurt. Onder normale omstandigheden zou er niet aan zijn begonnen. Ik heb drie amendementen die geld moeten opleveren. De eerste betreft herinvoering van de lichtknop in de vergaderkamer, hij komt voort uit balorigheid in verband met de gramschap over mijn nieuwe computer die een waslijst aan gebreken vertoont. De beide andere zijn serieus: structureel 10% ofwel ,-- bezuinigen op communicatie en stadspromotie en ,-- bezuinigen op Kenniswijk. Daarmee willen wij de intensivering van de handhaving in programmalijn B4 betalen. Daarvoor wordt terecht ,-- uitgetrokken, maar de dekking klopt van geen kanten. Daarbij wordt uitgegaan van een forse bezuiniging op de Milieudienst en de brandweer en voor onbepaalde tijd een greep in de bijzondere bijstand. De rest van het bedrag wordt in afwachting van de groslijst gehaald uit programmalijn F7. Wij willen niet dat u aan de bijzondere bijstand komt. Punt 3 mag u van de groslijst schrappen en wij hebben twee amendementen die moeten bewerkstelligen dat de middelen voor bijzondere bijstand worden opgebruikt, namelijk voor de reductieregeling en de toegang voor bepaalde doelgroepen. Wij zijn het niet eens met de spreektijdregeling, die partijen, die veel hebben te zeggen, weinig tijd geeft. Wie na lezing mijn uitleg over de rentevrije reserve niet begrijpt, zal ik het in de wandelgangen nader uitleggen. 1062

7 De heer Dijsselbloem: Mijnheer de voorzitter. Dit zijn de eerste algemene beschouwingen onder het duale regime, bovendien de eerste algemene beschouwingen waarbij het nieuwe college, na de verkiezingen van maart, de programmatische uitwerking van het beleidsdocument Samen Stad presenteert en verdedigt. Het college beweert dat gezien de economische omstandigheden forse bezuinigingen of ombuigingen -- het college spreekt van herprioriteringen -- noodzakelijk zijn. Er is dan ook reden te over om te spreken van een bijzondere vergadering. In feite dienen wij besluiten te nemen over de programmatische uitwerking van Samen Stad als eerste begrotingswijziging en over de begroting Daaronder liggen stukken, niet direct ter besluitvorming, maar wel ter opiniëring en bespreking, over bezuinigen en ombuigen. Over deze stukken is in de commissievergaderingen al ruimschoots gediscussieerd, de fractie van D66 heeft al goeddeels aangegeven waar haar prioriteiten liggen. Ik zal ze kort samenvatten en toelichten en daarbij moties en amendementen indienen. Het college biedt 28 programmalijnen aan als praktische vertaling van Samen Stad. Zij kunnen in principe de goedkeuring van mijn fractie wegdragen. Natuurlijk zijn deze programmalijnen nog een beetje vaag en oppervlakkig geformuleerd, maar wij hebben er alle vertrouwen in dat het college in staat zal zijn ze verder te vertalen in projecten. Het belangrijkst is dat zulke projecten worden uitgevoerd, de raad zal ze te zijner tijd evalueren. Het college geeft vier thema's aan. Mijn fractie ziet vooral in de programmalijnen van de bestuurlijke en de ruimtelijke pijler veel punten die haar bijzonder aanspreken, wat niet wil zeggen dat wij de sociale en de economische pijler minder belangrijk vinden. Met name het accent op inburgering in de sociale pijler achten wij van belang. Voor mijn fractie dient het handelen van de overheid te worden gekenmerkt door transparantie, inzichtelijkheid, herkenbaarheid van beleid, helderheid van structuren en regels, doelmatigheid, doelgerichtheid en betrouwbaarheid. Voor de gemeentelijke en tarieven en belastingen wordt voorgesteld uit te gaan van een verhoging met 6%. Het CPB geeft aan dat tussen september 2001 en september 2002 de totale gezinsbestedingen zijn gegroeid met 3,4%. In dezelfde periode zijn de tarieven van de overheidsdiensten gestegen met 3,9%. De overheid moet niet extra prijsopdrijvend en inflatiebevorderend bezig zijn. Daarom stellen wij voor de gemeentelijke tarieven en belastingen met niet meer dan 3,9% te laten stijgen. In ons oorspronkelijke stuk stond 4%, ik kon de neiging tot afronden niet onderdrukken, maar achteraf kon ik de logica daarvan toch niet inzien. De opbrengst van de OZB vertoonde in 2002 al een stijging van 7%, daarbij speelt ook een toename van het aantal panden mee waarover deze belasting wordt geheven. Wij zullen op dit punt samen met het CDA een motie indienen. De heer Van Dam: Het zou wel goed zijn te weten hoe u dat wilt dekken. 1063

8 De heer Dijsselbloem: Mevrouw Joosten zal de motie indienen, daarbij zal hierop worden ingegaan. De heer Van Dam: Ik heb de motie toevallig al gezien, ik heb daarin geen dekking gevonden. Mevrouw Joosten: Voor de fijnproevers hebben wij een speciaal A4-tje met een keur van dekkingsmogelijkheden. Er zijn er zo veel dat het college kan kiezen. De heer Van den Biggelaar: U moet die keuze maken. De Voorzitter: U hebt ongeveer de hele begroting als keuzemogelijkheid aangeboden. Mevrouw Joosten: Het gaat alleen om punten waarvan het beleid geen schade kan lijden. De heer Dijsselbloem: Het Historisch Openluchtmuseum heeft de afgelopen jaren ruim bezoekers per jaar getrokken en zal in de toekomst meer bezoekers kunnen en willen trekken. Wij achten het in het belang van de toeristischeconomische structuur dat het museum in de vergrote opzet zijn taak versterkt kan uitvoeren. Voor de betere infrastructuur, zoals toilet- en expositieruimte, willen wij eenmalig ,-- uittrekken. Wij zullen een daartoe in te dienen motie van het CDA steunen. Daarnaast wil mijn fractie niet alleen incidenteel bijdragen aan het museum. Wij willen ,-- structureel subsidiëren ter versterking van de professionaliteit van de organisatie. Ik zal daarover een motie indienen. De voorgestelde bezuinigingen op de dorpsraad Acht en de wijkraad Vaartbroek- Heesterakker-Bokt speelt weliswaar pas in 2006, maar ik wil er toch iets van zeggen. Wij zijn stadsdeelgericht gaan werken. Deze organisaties zijn in die context wellicht ietwat vreemde eenden in de bijt. Wij vinden het van belang dat eenduidig en transparant wordt gewerkt. Wij kunnen dan ook instemmen met beëindiging van de financiering van deze organisaties. Wij beschouwen dat niet als een bezuiniging, het is van belang dat de communicatie met bewoners versterkt doorgaat. Wij zullen in een motie voorstellen dit geld te laten vrijvallen ten behoeve van de stadsdeelkantoren ter versterking van de communicatiefunctie. De voorgestelde bezuiniging op De Effenaar heeft onze goedkeuring niet. De raad heeft indertijd een budget toegezegd, hij heeft het volste recht op eerdere besluiten terug te komen, maar in dit geval moet hij dat niet doen, ook vanuit de overweging dat de overheid consistent moet opereren. Zij moet geen konijnen uit de hoge hoed toveren waarvan burgers schrikken. Daarnaast zal verlaging van het nieuwbouwbudget nopen tot het maken van nieuwe plannen, waardoor tijdverlies zal ontstaan. Dat willen wij voorkomen. Bovendien zal het maken van nieuwe plannen extra geld kosten. Het belang van een goed functionerende Effenaar mag 1064

9 niet worden onderschat. In verband met het beeld dat de lokale overheid oproept willen wij de bezuiniging schrappen en steunen daarom de door GroenLinks in te dienen motie. Wij zijn er niet gelukkig mee dat de onderuitputting bijzondere bijstand wordt gezien als bezuiniging. Er zijn mensen die recht hebben op bijzondere bijstand, blijkbaar maakt een aantal van hen geen gebruik van dat recht. Een aanzienlijk deel van die groep lijkt te bestaan uit ouderen. De lokale overheid moet haar uiterste best doen die mensen te bereiken. Wij willen u de kans geven ons ervan te overtuigen dat u al het mogelijke hebt gedaan, bijvoorbeeld door de consulenten van de dienst WZI een veel actievere rol te laten spelen, om de onderuitputting te voorkomen. Afhankelijk van uw reactie zullen wij een motie indienen. Mevrouw Joosten: De raad heeft nog niet lang geleden besloten om het niet-gebruik terug te dringen. Uw fractie was daarmee akkoord. Ik vind het een beetje tegenstrijdig het college nu te vragen aan te tonen dat dat is gebeurd. De heer Dijsselbloem: Wij zijn het erover eens dat het moet, ik wil dit punt dan ook als bezuiniging van de lijst geschrapt zien. In de 28 programmalijnen missen wij binnen de ruimtelijke pijler een aanduiding van het belang van de rol van de lokale overheid binnen de openbare ruimte. De overheid dient daar de centrale regiefunctie te vervullen, zij moet beschikken over voldoende instrumenten om de ontwikkelingen binnen de openbare ruimte te blijven sturen. Deze instrumenten moeten worden versterkt. Als het gaat om de vormgeving van de openbare ruimte en het afstemmen van plannen door de stad heen, zou een stadsbouwmeester of -architect een belangrijke rol kunnen spelen. Het uitgangspunt van helderheid van beleid en bestuur geldt ook voor de vraag hoe wij omgaan met allerlei voorzieningen in de begroting. Voor allerlei doeleinden worden voorzieningen gecreëerd, er worden bedragen in gestort en aan onttrokken. Is het college in staat meer duidelijkheid te verschaffen over de systematiek of methode die hierbij wordt gevolgd? Wij hebben de indruk dat er nogal wat onduidelijkheid heerst. De heer Vleeshouwers: Mijnheer de voorzitter. Als wij in de stad navragen waarover deze algemene beschouwingen zouden kunnen gaan, komen wij tot een aanzienlijke lijst onderwerpen. De lijst bevat allerlei punten waarover in de stad collegebesluiten worden verwacht. Zulke besluiten vergen keuzen en het college heeft die keuzen nog niet gemaakt. Heel wat organisaties en mensen wachten daarop. Ik zal mij beperken tot een punt dat er bovenuit steekt, namelijk de betrouwbaarheid van bestuur. In gesprekken in de stad komt dat punt vaak aan de orde, bijvoorbeeld als mensen het nieuws hebben gelezen over de voorstellen rond De Effenaar. Die voorstellen hangen als een donkere wolk boven deze begrotingsbehandeling, er staat ook heel wat op het spel. Niet alleen de vraag of De Effenaar verder kan 1065

10 bouwen, dat is een redelijk overzienbare kwestie, maar ook de bestuursstijl van het college is in het geding. Het besluit om een grote verbouwing in een cultureel centrum terug te draaien, wordt niet zomaar genomen. Daarvoor zijn in elk geval twee voorwaarden nodig. In de eerste plaats moet worden aangetoond dat het geld elders nodig is, daarop had het college antwoord moeten geven. Als het college dat zou hebben gedaan, zou nog een tweede vraag moeten worden beantwoord, namelijk waarom voor De Effenaar is gekozen om geld te halen. Waarom is niet gekozen voor de stadsschouwburg, Dynamo of een andere instelling? Deze punten zijn in de commissie uitgebreid aan de orde geweest en de antwoorden zijn zeker nog niet duidelijk. Het enige wat duidelijk is geworden, is dat het college geld nodig heeft; waarvoor het het geld nodig heeft, blijft vaag. Wij hebben het al uitgebreid gehad over de 28 programmalijnen, ik kan er geen wijs uit en ik weet niet waar het geld precies naar toe gaat. De urgentie is onduidelijk en ook de afweging, waarbinnen voor De Effenaar is gekozen, is nog steeds niet helder. Dat is extra vervelend omdat wij hier niet met een klein besluit hebben te maken. Het besluit over De Effenaar is na lange discussies genomen en kan alleen al om die reden niet worden teruggedraaid. Deze organisatie moet kunnen bouwen op dit besluit. Erger is dat wij met dit college het risico lopen dat wij zulke voorstellen vaker zullen krijgen. Wat nu gebeurt met De Effenaar kan in de ogen van veel mensen in de stad even goed gebeuren met de stadsschouwburg, het zwembad en allerlei andere projecten. Mensen zijn er om twee redenen bang voor. Het programma Samen Stad is daar debet aan. Wij hebben in mei, toen dit programma werd gepresenteerd, al gezegd dat wij het niet realistisch vonden. Wij misten vooral ook duidelijke keuzen. Destijds is beloofd dat zij bij de begrotingsbehandeling in oktober zouden komen, maar ik zie ze nog steeds niet. Samen Stad is een collage van verschillende partij- en verkiezingsprogramma's, een echte eenheid ontbreekt. Wij hebben een discussie gehad over de vraag of wij dat visieloos of richtingloos moeten noemen, mij maakt dat niet veel uit, maar de neuzen staan duidelijk niet in een richting. Daardoor is Samen Stad een basis voor willekeur, het besluit over De Effenaar zal daardoor niet een eenmalig slecht besluit zijn. Er zullen er waarschijnlijk meer volgen. De organisaties in de stad reageren daarnaar. Mensen die geld tegoed hebben van de gemeente of bezig zijn met gemeentelijke subsidies, kruipen in hun schulp. De organisaties die goede contacten hebben met het bestuur, gebruiken ze om extra garanties te krijgen om te bereiken dat hun belangen gewaarborgd blijven. Ik zie al aankomen dat de achterkamertjes weer worden betrokken en dat is niet het soort bestuur dat wij voorstaan. Ook als het voorgestelde besluit over De Effenaar niet wordt genomen, is het kwaad al geschied. Het vertrouwen van een groot aantal organisaties in het college is verloren gegaan, dat zal voorlopig nog niet zijn teruggewonnen. De gemeenteraad kan daarop maar op een manier reageren, namelijk door het college voor te houden dat de lijn uit het verleden dient te worden gehandhaafd, dat het oorspronkelijke besluit over De Effenaar niet wordt teruggedraaid, en door duidelijk te maken dat dit 1066

11 niet de manier is waarop wij de stad willen besturen. Ik zal hierover een amendement indienen. Er komt een vergelijkbaar amendement van GroenLinks met dekking. Mijn amendement heeft geen dekking om duidelijk te maken dat het mij er niet om gaat geld van de ene naar de andere bestemming te schuiven, maar om aan te geven dat deze aanpak een slechte manier van besturen is. Alleen op deze manier kunnen wij hopen dat wij het vertrouwen enigszins kunnen herstellen. Mevrouw Joosten: Mijnheer de voorzitter. "Vitale wijken, sterke stad" luidde de titel van het CDA verkiezingsprogramma van maart van dit jaar. Uitgangspunt was voor ons dat we de signalen van de burgers serieus nemen. Het verbeteren van de kwaliteit van het samenleven in de wijken is voor ons de groene draad om het voorgestelde beleid bij de uitwerking van "Samen Stad" te toetsen. Voordat het CDA wil reageren op de voorgestelde prioriteiten en vervolgens op de voorgestelde ombuigingen, willen we eerst onze zorg uitspreken over de onrust en de gevoelens van onveiligheid waarmee we ook in Eindhoven geconfronteerd worden. De manier waarop mensen soms met elkaar omgaan is onacceptabel. Een klein beetje respect is soms al te veel gevraagd. De landelijke discussie over normen en waarden moet er komen, maar voor de CDA-fractie telt ook de eigen verantwoordelijkheid van de lokale politiek om alvast in onze stad tot actie over te gaan. Het initiatief van kerken en moskeeën om met elkaar in gesprek te gaan, vinden we een goede start. Toch denken we dat ook andere groepen mensen in onze stad initiatieven zouden moeten ontwikkelen om de leefbaarheid en de veiligheid in Eindhoven te bevorderen. We denken aan sportverenigingen, welzijnsinstellingen, ouderenbonden, horecakringen, ouderverenigingen en politie. De maatregelen die preventief kunnen bijdragen aan een fatsoenlijke manier waarop mensen met hun eigen opvattingen, anderen in hun waarde laten, zouden in een soort stadsgesprek met diverse vertegenwoordigers besproken kunnen worden en vervolgens kunnen leiden tot afspraken waaraan men zich dan ook houdt. Is het college bereid initiatieven te ontplooien om dergelijke stadsgesprekken te organiseren? Door inwerkingtreding van de nieuwe Vreemdelingenwet op 1 april 2001 passen wij in ons land een aangescherpt terugkeerbeleid toe voor uitgeprocedeerde asielzoekers en vluchtelingen. De CDA-fractie is van mening dat de wet uitgevoerd dient te worden, maar in het verlengde van deze nieuwe Vreemdelingenwet voorziet het rijk niet in een regeling waardoor uitgeprocedeerde asielzoekers ook daadwerkelijk worden verwijderd uit Nederland. De regelgeving bepaalt dat het de verantwoordelijkheid van de uitgeprocedeerde asielzoeker is om Nederland uiterlijk op de 29ste dag na ontvangst van de negatieve beschikking van de IND te verlaten. De periode van 28 dagen blijkt in de praktijk doorgaans tekort en dan belandt een uitgeprocedeerde asielzoeker vaak in de illegaliteit. Zo lang de regering niet voor opvang zorgt, worden de consequenties van de negatieve beslissing op een asielaanvraag afgewenteld op de gemeente. Een gemeentebestuur zal in het algemeen belang maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat deze illegale 1067

12 uitgeprocedeerde asielzoekers op straat zwerven. De CDA-fractie ziet graag een collegevoorstel waarin het accent komt te liggen op het stimuleren en motiveren van de uitgeprocedeerde asielzoeker om terug te keren naar het land van herkomst. Wellicht kan in een intensieve samenwerking met de Internationale Organisatie voor Migratie op individuele basis actie ondernomen worden om de terugkeer te "begeleiden" en te "ondersteunen". Gezamenlijk met andere partners zal bekeken moeten worden op welke wijze verhoging van de motivatie om terug keren te bewerkstelligen is. Daarnaast kan het college, in samenwerking met de regio en de provincie, bij het rijk erop aandringen de wet en de uitvoering daarvan te verbeteren. Hoe wil het college een humanitair beleid voeren dat niet strijdig is met de wetgeving? De heer Van Dam: Wij zijn door het college geïnformeerd over het beleid dat het wil voeren. Bent u daarmee niet tevreden? Mevrouw Joosten: Als er maar tien opvangplaatsen zijn voor alle asielzoekers die nu in een gat vallen, is het beleid niet voldoende. De heer Van Dam: Wat vindt u dan van het principe dat het college alleen mensen opvangt die een perspectief hebben op hier blijven of terugkeren? Er komen ook mensen op straat te staan die geen perspectief hebben op terugkeer. Mevrouw Joosten: Daarom vragen wij om met organisaties die hiervoor zijn toegerust middelen te zoeken om mensen te motiveren daadwerkelijk te vertrekken als zij geen perspectief hebben op een verblijfsstatus. De heer Van Dam: Het gaat mij om mensen die van het rijk moeten terugkeren, maar geen perspectief hebben op terugkeer. U weet dat het rijk ook mensen wil laten terugkeren naar gebieden waar grote twijfels bestaan over de veiligheid. Mevrouw Joosten: Ik heb er al op gewezen dat het op individuele basis moet. Er moet maatwerk worden geleverd, maar omdat de situaties heel ingewikkeld en divers zijn, kan ik mij voorstellen dat een heel stringent beleid nodig is, dat achteraf toetsbaar is. Het beleid moet niet te coulant, maar wel humaan zijn. De verzoening daartussen vormt het probleem. De heer Van Dam: De collegeplannen leiden ertoe dat mensen die geen perspectief hebben op terugkeer en ook niet kunnen blijven op straat komen te staan. Steunt u deze aanpak? Mevrouw Joosten: Daarom vraag ik het college steun te zoeken bij de regio en de provincie en allerlei organisaties om voor die mensen een pardon te krijgen. Wij moeten ons wel indekken opdat ons, wat wij doen, niet achteraf kan worden 1068

13 verweten. De aanpak mag ook geen aanzuigende werking hebben op mensen vanuit het idee dat het beleid in Eindhoven soepeler is dan elders. De heer Kerkwijk: Betekent dit in uw optiek dat opvang noodzakelijk is als de organisatie ontstaat, ook als dat meer vraagt dan het aantal plaatsen dat het college voorstelt? Ik ga ervan uit dat u de plannen niet wilt waarmaken met mensen die op straat staan. Mevrouw Joosten: Als mensen in nood zijn, moet humaan worden gehandeld, maar Eindhoven moet dat niet in zijn eentje doen. Eindhoven moet partners zoeken om steun te krijgen voor het beleid. De heer Kerkwijk: Daarbinnen valt tijdelijke opvang. Mevrouw Joosten: Om de ambities uit de bestuurlijke visie van "Samen Stad" te realiseren, kiest het college voor vier prioriteiten. De CDA-fractie is content met deze keuze en zij wil graag bij ieder beleidsveld wat accenten leggen, soms met financiële consequenties. Wat in de commissies door collegae is ingebracht, zal ik niet herhalen. Een vaak gebruikte zegswijze is: "Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst" en dit gezegde past prima bij deze keuze. De jeugd heeft recht op de beste omstandigheden om gelukkig op te groeien en op optimale ontplooiingskansen. Zonder afbreuk te doen aan goede initiatieven voor een gezonde vrijetijdsbesteding, willen we in het bijzonder pleiten voor faciliteiten voor de breedtesport. Heel veel vrijwilligers zetten zich in om onze jeugd op een verantwoorde manier haar vrije tijd samen op een plezierige manier te laten doorbrengen. De jongens en meisjes leren hoe ze met elkaar op een faire manier kunnen omgaan. De regels die in de sport zonder meer geaccepteerd worden, maken duidelijk dat in het maatschappelijk verkeer ook afspraken en regels noodzakelijk zijn. In onze contacten met sportverenigingen is ons duidelijk geworden dat het achterstallig onderhoud van kleedruimtes, kantines en sportvelden de animo om zich te blijven inzetten, onder druk zet. De CDA-fractie wil een incidenteel budget, van ,-- voor het jaar 2003 om het mogelijk te maken dat de amateursportverenigingen met voorzieningen die er het beroerdst aan toe zijn, al komend jaar kunnen renoveren. Bij de Voorjaarsnota zullen wij de consequenties voor de volgende jaren bezien. Over dit onderwerp bieden wij u een motie aan, die mede is ondertekend door het OAE. Dekking kan worden gevonden in de aangekondigde meevaller van de septembercirculaire. Op 1 januari krijgt de gemeente een extra taak in de jeugdgezondheidszorg als gevolg van de wet "Tijdelijke Regeling Vroegsignalering" waardoor zij de regie voor de jeugdgezondheidszorg krijgt. Ook de preventieve zorg moet dan een belangrijke plaats krijgen binnen de organisaties die zich om onze jeugd bekommeren. Heeft het college al voorbereidingen getroffen om deze nieuwe taak doelmatig te kunnen vervullen? 1069

14 Er zijn ook jongeren en oudere jongeren die al jaren wachten op een functioneel poppodium. Sinds de start van de vorige raadsperiode staat de nieuwbouw van De Effenaar regelmatig op de agenda. Nu, jaren later, zijn de plannen klaar. Twee zalen moeten het mogelijk maken dat Eindhoven de positie van vijfde stad in het land, ook wat popmuziek betreft, handhaaft en zo mogelijk verbetert. In de CDA-fractie hebben we lang stilgestaan bij de voornemens van het college om gezien de zorgelijke financiële omstandigheden van dit najaar, een andere nieuwbouw voor De Effenaar voor te stellen. Wij hebben zorgvuldig de begroting bestudeerd en bekeken waar nog incidentele middelen te vinden zijn die we voor de geplande Effenaar zouden kunnen aanwenden. Bovendien weten we sinds enkele dagen dat de septembercirculaire een aanzienlijke meevaller in het vooruitzicht stelt. Het huidige ontwerp heeft al veel geld en tijd gekost. Nu we de mogelijkheid zien om De Effenaar met twee zalen te financieren, kiezen we daarvoor. We willen geen tempoverlies en het bedrag voor wijzigingskosten is in onze ogen weggegooid geld. Daarom kiest mijn fractie ervoor om de voorgestelde bezuiniging niet te steunen. Wel geven we het signaal dat de exploitatie van De Effenaar in de toekomst kostendekkend moet zijn. Op welke termijn kunnen wij de exploitatiebegroting verwachten? Zoals de zaken er nu voorstaan zal de Effenaar het moeten doen met de meerkosten die nu reeds in de begroting zijn opgenomen. De subsidie voor de Effenaar zal op een gelijke wijze met die voor andere instellingen gewogen worden. Kan het college duidelijkheid geven over het turnkey opleveren, de definitieve toezegging van de verwachte subsidiegelden en de sponsorgelden? De tweede prioriteit is veiligheid, leefbaarheid en handhaving. Wij zijn blij met de poging van het college om een tijdelijke dagopvang voor verslaafden te creëren. Een mogelijke locatie ligt tussen de spoorlijn en de Fuutlaan. Dit moet niet alleen goed met de omgeving gecommuniceerd worden, we moeten er ook alles aan doen om gevoelens van onveiligheid weg te nemen. Overlast en criminaliteit zullen door de politie adequaat aangepakt dienen te worden. De gemeentelijke bijdrage zou kunnen zijn dat in de omgeving van de Fuutlaan tot het Stationsplein en op de Dommelstraat camerabewaking wordt ingesteld. De CDAfractie is steeds voorstandster geweest van een pilot en heeft in de vorige periode een motie dienaangaande van de VVD gesteund. Samen Stad ziet cameratoezicht als een laatste middel. Het kan op gespannen voet staan met het streven te kiezen voor instrumenten die de eigen verantwoordelijkheid van burgers en ondernemers versterken. Daarnaast zou de bescherming van privacy in het geding kunnen zijn. Echter, de keuze om in dit gebied waar al de nodige overlast bestaat als gevolg van het uitgaansleven, en ook door het reguliere binnenstedelijke gebeuren, de druk op de leefbaarheid te vergroten door een opvang voor verslaafden te creëren, mag er ons inziens toe leiden dat eerder naar het middel wordt gegrepen, uiteraard onder de voorwaarden die in Samen Stad geformuleerd staan op blz

15 De heer Kerkwijk: De voorwaarden zijn redelijk duidelijk, er staat bij dat eerst andere middelen moeten zijn geprobeerd. Kunt u uitleggen of alles is geprobeerd, zodat u voor een pilot kunt kiezen? Mevrouw Joosten: Ook sinds Samen Stad is geschreven zijn ontwikkelingen in de samenleving doorgegaan. Vanochtend hoorde ik dat er cameratoezicht in de bussen komt. U weet dat er een nieuwe wettelijke regeling komt voor cameratoezicht. Een pilot in de omgeving waar een opvang voor verslaafden wordt ingericht en waar het al druk is, lijkt ons zeker mogelijk. Als mensen zich daardoor veiliger voelen, kunnen wij best met een pilot beginnen. Wij doen daarmee geen afbreuk aan wat wij in Samen Stad hebben geschreven. De heer Kerkwijk: Dan wil ik graag het debat over de tekst van Samen Stad en de voorwaarden die daar zijn vermeld, met u aan. U weet dat met betrekking tot cameratoezicht een compromis is geformuleerd, dat mede onderwerp van debat kan worden bij dit soort voorstellen. Wij hebben echt afgesproken dat cameratoezicht het laatste redmiddel is. Wij zullen alles moeten hebben geprobeerd en dan moet zijn gebleken dat het niet werkt. Ik heb het gevoel dat u de grenzen van de afspraken in Samen Stad overschrijdt. Mevrouw Joosten: Misschien is het feit dat er een pilot met cameratoezicht wordt gehouden in de wijk waar de opvang komt voor de bewoners reden om mee te doen. De heer Van Dam: De heer Kerkwijk geeft aan dat het CDA over de randen van de afspraken van de coalitie heengaat. Vindt de heer Kerkwijk het acceptabel dat het CDA deze lijn doorzet? De heer Kerkwijk: Het CDA heeft aangegeven dat het er de discussie over aan wil gaan. Bij die gelegenheid zal ik het CDA houden aan de afspraken in Samen Stad. Dan kunnen wij een tekstexegese doen om te zien wat daarvan de betekenis is. De heer Gerard: Bent u daarmee klaar voor morgenavond? De heer Kerkwijk: Dat weet ik niet, maar ik neem aan dat u even hard als ik zult meedoen aan een open discussie over cameratoezicht. Mevrouw Joosten: De CDA-fractie is tevreden met de start van de stadsdeelkantoren op hun definitieve locaties. De discussies over de taakpakketten zijn nog niet naar tevredenheid gevoerd. De afstemming tussen de diverse afdelingen moet beter worden. De budgetten die via de stadsdeelkantoren beschikbaar kunnen worden gesteld, moeten eveneens de uitvoering bespoedigen. Wanneer kunnen we de notitie over de rol van de stadsdeelkantoren en de stadsdeelcommissies verwachten? 1071

16 De bereikbaarheid van Eindhoven (van buiten) en de Eindhovense binnenstad baart zorgen. De doorstroming van het verkeer is niet alleen van economisch belang. Het stilstaand verkeer leidt tot veel milieuoverlast. Irritaties van weggebruikers kunnen tot onveilige verkeerssituaties leiden. Het college moet zich beijveren voor het zo snel mogelijk aanleggen van de spitsstroken rond Eindhoven; dit lijkt op de lange baan geschoven te worden door de rijksoverheid. Wij vragen van uw college actie op dit punt. Daarnaast zal daadwerkelijk uitvoering moeten worden gegeven aan het vastgestelde mobiliteitsplan. Wij willen op korte termijn een discussie over het uitvoeringsprogramma. In dat verband hebben wij aangegeven de programmalijn R8 "Benutting parkeercapaciteit" voorbarig te vinden. Het voorstel om deze programmalijn te wijzigen in "Uitvoering mobiliteitsplan" hebt u in de commissie terecht omarmd. In dat verband kunnen dan zaken als benutting parkeercapaciteit, maar wat ons betreft zeker ook een ergernis als de matige afstelling van verkeersregelinstallaties (per kruispunt, maar ook in onderling verband) besproken worden. Op welke termijn kunnen we hierover gegevens van het college verwachten zodat we deze zaken in de commissie kunnen bespreken? Mijn fractie verbaast zich over het feit dat het college meldt dat er jaren nodig zijn om de bestemmingsplannen op orde te brengen. Deze inhaalslag kost extra geld, bovendien kunnen de verkopen niet in een gewenst tempo plaatsvinden, zodat de noodzakelijke inkomsten stagneren. Kan het college aangeven over hoeveel bestemmingsplannen het gaat en met welke extra kosten we moeten rekenen voor 2003? Al jaren is de status van het onderhoud van onze stad onderwerp van grote ergernis en kritiek. Het is terecht dat deze zaak een van de prioriteiten is geworden. Enkele leden van mijn fractie hebben een verhelderend gesprek gehad met vertegenwoordigers van Het Historisch Openlucht Museum Eindhoven. De CDAfractie vindt dat HOME voor Eindhoven en de regio zowel voor gezinsuitstapjes als voor educatieve doeleinden steun verdient om zijn toekomstplannen een kans van slagen te geven. We willen de activiteiten van HOME extra ondersteunen met een incidentele subsidie om achterstallig onderhoud weg te werken en we stellen voor een bedrag van ,-- beschikbaar te stellen. We bieden u hierover een amendement aan. Uit de opbrengst van de Toeristenbelasting willen we voor 2003 en volgende jaren ook een bedrag voor Home reserveren. Bovendien vinden we het gerechtvaardigd dat de organisatie met WZI gaat onderhandelen over de vergoeding voor de activeringstrajecten van enkele medewerkers die bij HOME zinvol aan de slag zijn gegaan. Dat zou dan min of meer als een structurele bijdrage gerekend kunnen worden. In de raadsvergadering van september hebben meerdere fracties hun twijfels geuit over het te hanteren percentage van de inflatiecorrectie. Er zijn meerdere definities in gebruik. In het CDA-verkiezingsprogramma hebben we de burgers geen algemene lastenverzwaring boven de inflatiecorrectie beloofd. In Samen Stad is gekozen voor afzien van verhoging van de OZB exclusief inflatiecorrectie. U begrijpt dat we met spanning uitkijken naar de cijfers die ons vertellen hoe hoog die inflatiecorrectie voor 1072

17 het komend jaar is. Het Centraal Bureau voor de Statistiek noemt voor de gezinsconsumptie 3,4% en voor de overheidsconsumptie 3,9%. In de beleidsnota zien we dat het college voorstelt de gemeentelijke belastingen voor 2003 te verhogen met 6%. Deze belastingverhoging wil het college benutten om de begroting sluitend te krijgen. De CDA-fractie is van mening dat de kostenkant van de begroting gereduceerd moet worden. De burgers van Eindhoven mogen niet meer stijging van kosten ondervinden dan de stijging van de overheidsconsumptie van 3,9%. Wij dienen daarover een amendement in dat mede is ondertekend door D66 en de VVD. Met de heer Gerard vinden wij dat de kosten van de bestrijding van de legionellabacterie voor rekening van de gemeente en niet van de sportverenigingen moet komen. Ik heb geen spreektijd meer, maar eigenlijk zou ik een actuele motie willen indienen naar aanleiding van een artikel in het Eindhovens Dagblad van vandaag over Sinterklaas. Sinterklaas is volop bezig zijn komst naar Nederland voor te bereiden, veel kleine en grote mensen kijken daarnaar uit. Met spijt heb ik moeten lezen dat de geplande feestelijke intocht in Eindhoven op 16 november nog niet definitief is geregeld omdat er een financieel probleem zou zijn. In het verleden zijn afspraken gemaakt met diverse partijen, nu het erop aankomt is er een gaatje in de begroting. Wie de spreekwoordelijke Zwarte Piet verdient, is voor mijn fractie op dit moment niet belangrijk, wij willen wel morgen de zak met de noodzakelijke 5.000,-- aan de organisatie kunnen aanbieden. Zo nodig zullen wij daarvoor morgen een amendement indienen. De heer Gerard: Gaat het CDA voor Sinterklaas spelen? Mevrouw Joosten: Ik heb de indruk dat meer leden van de raad Sinterklaas spelen en voor andere bedragen dan 5.000,--. Wij kunnen toch niet opnieuw de intocht van Sinterklaas tot punt van discussie maken? Het is eigenlijk te gek voor woorden dat dit na zo veel jaar nog steeds niet structureel is geregeld. De heer Vleeshouwers: Ik heb het CDA en Leefbaar Eindhoven uitgenodigd een standpunt in te nemen met betrekking tot Museum Kempenland, omdat zij er in februari zo positief over waren. Ik ben benieuwd of wij tussen de moties van het CDA ook een motie over Museum Kempenland zullen aantreffen. Mevrouw Joosten: Wij dragen Museum Kempenland en andere instellingen een warm hart toe, maar ik heb gezien dat eerst een inventarisatie moet plaatsvinden en dat wij daarna opnieuw bekijken welke instellingen wij overeind willen houden en wat eventueel niet meer kan worden betaald. Wij kiezen ervoor eerst af te maken wat is beloofd, daarna kijken wij verder. 1073

18 De heer Kerkwijk: Mijnheer de voorzitter. Toen GroenLinks op 13 mei instemde met de strategische visie Samen Stad deden wij dat uit volle overtuiging. Wij gingen ervan uit dat we met onze idealen een aantal zaken konden regelen die goed zijn voor deze stad. Vandaag en morgen bepalen wij of wij vinden dat Samen Stad op een goede manier richtinggevend is neergeschreven in de prioriteiten en programmalijnen. Wij zullen ons vooral op dat document richten en ingaan op bezuinigingsvoorstellen zoals ze soms concreet worden gedaan en soms als onderzoeksopdracht worden geformuleerd. U zult het mij niet euvel duiden dat in mijn acht minuten de inbreng wat meer gaat over de zaken die wij nog willen of waarmee wij het niet eens zijn, dan over die zaken waar we al tevreden over zijn. De tijd is zelfs voldoende om de moties die ik zal indienen toe te lichten. Het moest allemaal anders. De missie uit Samen Stad is "het systematisch werken aan de verbetering van de kwaliteit van wijken en buurten, en dat met de daadwerkelijke wil om burgers en partners daarbij een meer actieve rol te geven". Ik geloof echt dat het college meent wat hier is opgeschreven en dat het de intentie heeft om daaraan te werken, maar als raadslid moet je ook controleren en zonder daar al te veel moeite voor te doen, kun je constateren dat aan deze missie al struikelend vorm wordt gegeven. Bij 't Eindje worden de buurt en de gebruikers van het gebouw verrast door een collegevoornemen over een tijdelijke opvang van verslaafden die in kannen en kruiken lijkt te zijn. Van een actieve rol van de buurt is in het voortraject geen sprake. De buurt is wel actief geworden, maar pas nadat het college zijn voornemen bekend maakte. Ik wil u nu al meegeven dat het alternatief 't Eindje voor de opvang die u voor ogen heeft niet aanvaardbaar is voor mijn fractie, ook als het aan de Stationsweg niet doorgaat. Indien u 't Eindje doorzet, hoeft u nergens in de stad nog te proberen een tijdelijke voorziening te vestigen, want dat krijgt u dan niet rond. Op de vrijdagochtend waarop de directeur van De Effenaar werd bericht dat het plan voor De Effenaar niet zou doorgaan, zaten andere directeuren van instellingen erbij. Dat is een manier waarop men niet met elkaar kan omgaan. Zoiets dient individueel te worden gemeld, daarna is een sessie met vier of vijf acceptabel, maar zo'n voornemen dient vooraf individueel kenbaar te worden gemaakt. Het was stuitend. Ook in de verhouding tussen de raad, de commissie en de wethouders is het nog wennen. Ik zal daarover een voorstel doen. De raad wil antwoord op zijn vragen en dat lukt tot nu toe niet altijd. Als de commissies vergaderen, dienen wethouders aanwezig te zijn. Anders kan de raad zijn werk niet doen. Ik geloof in de goede bedoelingen, maar het moet op onderdelen beter. Ten aanzien van de prioriteiten die het college zichzelf stelt, dien ik een tweetal moties in die voor zichzelf spreken. Wij missen, zeker na de brief van maandag, in de prioriteitsstelling de sociale agenda. Aangezien in de sociale pijler de meeste programmalijnen zijn uitgewerkt, zou het logisch zijn de sociale agenda toe te voegen. Ook vinden we onderhoud van de stad te beperkt als prioriteitsstelling en willen daar graag verbreding naar het Groen Beleidsplan. Dat dekt de lading beter. De programmalijn Groen Beleidsplan is inmiddels toegevoegd, dat lijkt ons logisch. 1074

19 Wij hebben in onze fractie stevig gediscussieerd over de uitwerking van de programmalijnen. Hoewel de brief meer licht in de duisternis heeft gebracht, zult u dat merken in onze amendementen. In het Groen Beleidsplan geven wij uitdrukking aan een omslag in het denken over groen en natuur. Dat is een kernkwaliteit van stad en regio, daarmee is het van grote economische en sociale betekenis. Uitvoering van dit plan is voor ons een prioriteit. Daarom waren wij blij met de toevoeging van de afgelopen week, nu willen wij het over het geld hebben. In de papieren staat dat 2,3 miljoen beschikbaar is voor een periode van twee jaar. Wij hebben ook nog ,-- structureel voor onderhoud. Ik zou graag op een rijtje willen hebben welke middelen beschikbaar zijn voor dit beleidsplan, of zij zijn bedoeld voor twee jaar en wat wij daarna doen. Het Groen Beleidsplan is een heel breed programma. Samen Stad geeft aan dat het een goed programma is dat prioriteit moet krijgen. Er moet flink aan worden getrokken en ik meen dat mevrouw Schreurs dat goed kan. Ik vond het opmerkelijk dat in dit plan Van der Grinten als verantwoordelijke wethouder werd genoemd. Het hoort bij mevrouw Schreurs. In Samen Stad staat over asielzoekers: "De klaarblijkelijk moeilijke uitvoerbaarheid voor zowel het rijk als de gemeenten leidt tot humanitaire problemen, een gebrek aan perspectief, overlast en het bestendigen van een cultuur van gedogen in onze stad." Het college heeft hard gewerkt aan een nota die nog in de commissie moet worden behandeld, maar GroenLinks is, evenals mevrouw Joosten, niet tevreden met deze nota. De gekozen oplossing past niet bij de formulering van Samen Stad. Zo lang het rijk niet consequent mensen uit Nederland verwijdert, kan de gemeente niet overgaan tot op straat zetten van deze kwetsbare groep mensen. De voorgestelde maatregelen lijken niet voldoende om het probleem op te lossen. Er is meer nodig. Goede opvang is van belang voor veel groepen, het gaat onder meer om zorg voor veiligheid, leefbaarheid en gezondheid. Migratie is een gegeven, mensenstromen hebben oorzaken die onvoldoende worden aangepakt. De opvang volgens de nieuwe nota gaat de goede kant op, maar de hoeveelheid bevalt ons niet: te weinig plaatsen en te weinig doelgroepen. Maak er werk van en zeg meer toe dan tot heden in de pen zit, zodat wij tevreden kunnen blijven met het gevoerde beleid. Het gaat ook om herkenbaarheid. Wij hebben op dit punt een motie achter de hand. In de groslijst formuleert u onderzoeksopdrachten, bij de Voorjaarsnota zouden wij daarvan een beeld moeten krijgen. Ik ben heel benieuwd wat de onderzoeken zullen opleveren, maar ik wil daarbij een schot voor de boeg geven. Op het moment waarop de ombuigingen, die fors moeten zijn, leiden tot een kaalslag -- de heer Den Ouden heeft dat bij een eerdere bezuinigingsronde eens gezegd -- moet u overwegen of de ambitie van Samen Stad niet een tandje lager mag. Bij de bezuiniging van ƒ 25 miljoen is destijds gebleken dat kaalslag op veel plekken pijn doet. De naweeën ervan duren erg lang. In de sector kunst en cultuur is de situatie problematisch. U hebt een bezuiniging van 1,5 miljoen ingeboekt en daarbij aangegeven dat dat nooit kan. Wij zijn bezig met een nieuwe beleids- en subsidiesystematiek waarin steeds wordt gesteld dat 1075

20 instellingen gezond moeten zijn als wij die nieuwe systematiek invoeren. Nu zijn lang niet alle instellingen gezond, directeur Janssen van het Centrum voor de Kunsten stuurt ons al jaren brieven om duidelijk te maken dat het water hem aan de lippen staat. Aan de problematiek van de bibliotheek hebben wij nog niets gedaan. Als wij niets doen, worden de problemen alleen maar groter. Daarom zal ik in een motie voorstellen de 1,5 miljoen als onderzoeksopdracht nog even niet in te vullen en een inventarisatie te maken van de noden in deze sector. Dan kunnen wij in 2003 bij de Voorjaarsnota aan de hand van dat overzicht, waarbij de raad ook kan aangeven wat hij wenst op het gebied van kunst en cultuur, beslissingen nemen. Ik vraag in de motie ook om plannen van aanpak of saneringsplannen. Wij snappen ook dat niet alles kan. Buiten hebben wij gemerkt dat in de ogen van veel mensen de huisvesting van De Effenaar moet. In de vorige periode hebben wij vol overtuiging voor de nieuwbouwplannen gestemd, ondanks onze rolwisseling is die mening niet veranderd. De Effenaar had al met de bouw willen beginnen, maar moest in verband met budgettaire problemen het plan aanpassen. Als dat probleem er niet zou zijn geweest, zou men al lang bezig zijn geweest. Dan had het college niet met zijn voorstel kunnen komen. Een en ander is in volle voorbereiding, het is nog maar de vraag of de beoogde bezuiniging wordt binnengehaald als de plannen moeten worden aangepast. Ook dat kost geld. Er is veelvuldig gegist naar de werkelijke reden voor dit voorstel. Ik weet het niet, ik begrijp het niet en misschien wil ik het niet weten. Een meerderheid van de raad lijkt het voorstel niet te willen volgen, het is goed dat de raad die mogelijkheid nu en dan benut. Wij houden vast aan het eerdere besluit met betrekking tot het investeringsbedrag en de exploitatiekosten, al was het maar omdat het niet netjes is op deze termijn het besluit terug te draaien. Wij willen een Effenaar als culturele broedplaats met een prominente plek in de Eindhovense, regionale en straks ook landelijke jongerencultuur. Dan is steun voor het bouwplan een noodzaak voor de stad. Uitstel of afstel brengt veel kosten met zich mee. Ik heb een motie die erop is gericht het besluit van de raad te handhaven. Zij wordt breed ondersteund, onder meer door PvdA, VVD, D66 en SP. De heer Rooijakkers: Mijnheer de voorzitter. Nog geen twee jaar geleden werd Leefbaar Eindhoven opgericht. Inzet van de partij was en is het beleid van de stad Eindhoven beter af te stemmen op wat de bewoners belangrijk vinden. Eindhoven moet leefbaar, veilig, bereikbaar en duurzaam worden. Dat was de boodschap aan de kiezers, het antwoord dat de kiezers hebben gegeven, is u bekend. De inwoners van Eindhoven hebben een duidelijk signaal afgegeven, te weten dat de tijd rijp is voor een herwaardering van het gemeentelijke beleid. Dit college, met een breed palet van politieke kleuren, heeft zijn eerste begroting gepresenteerd met daadkracht en realiteitszin. De prioriteiten die het college heeft gesteld, worden door Leefbaar Eindhoven onderschreven. Wel zien wij graag veiligheid, leefbaarheid en handhaving als belangrijkste prioriteiten. Gelet op de 1076

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw. drs. A.B. Sakkers burgem. drs. J. Verheugt griffier mw. A.C.

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw. drs. A.B. Sakkers burgem. drs. J. Verheugt griffier mw. A.C. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1168 Aanwezig 45 leden 5 januari 2004 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering op 30 oktober 2003, vervolg op de vergadering

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door:

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door: Agenda Gemeenteraad Vervolg besluitvormende raadsvergadering van 21 april 2015 Uitnodiging voor de vergadering op woensdag 22 april 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 12

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Dank u wel voorzitter, Graag wil ik beginnen met het danken van het college en haar ambtenaren voor de uitvoerige beantwoording van alle vragen die wij hadden.

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake besteding resterende incidentele middelen kinderopvang

Raadsvoorstel inzake besteding resterende incidentele middelen kinderopvang gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer 04.R992. OOI Inboeknummer o4uooaq4o Beslisdatum Bikw 46 oktober 2004 Dossiernummer 444.a Sa Raadsvoorstel inzake besteding resterende

Nadere informatie

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota.

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota. Interne memo Aan : Presidium Van : Lenneke van der van der Meer Afdeling : Griffie Datum : Maart 2013 Onderwerp : Behandeling jaarrekening / scenario's voor de toekomst / perspectiefnota en begroting 1.

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN

RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN Voor de enquête hadden zich 68 mensen aangemeld. Van hen hebben er 60 de vragenlijst volledig ingevuld. In de onderstaande uitwerking staan steeds

Nadere informatie

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : -

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Onderwerp : Begroting 2014 Collegevergadering : 17 september 2014 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

Gemeente Oirschot. Agenda Gemeenteraad 1 / 7. Besluitvormende raadsvergadering Let op! Concept-agenda tbv Presidium

Gemeente Oirschot. Agenda Gemeenteraad 1 / 7. Besluitvormende raadsvergadering Let op! Concept-agenda tbv Presidium Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering Let op! Concept-agenda tbv Presidium Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 29 november 2016 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5 Kadernota 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding.... 5 2 Financieel perspectief 2015-2018... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Algemene uitgangspunten voor de begroting.... 6 2.3 Meerjarig perspectief, bestaand beleid....

Nadere informatie

Begroting 2015 en verder

Begroting 2015 en verder Begroting 2015 en verder Reëel, structureel, sluitende begroting Dat is wat het Besluit Begroting, Verantwoording vereist. Zo kunnen de Nieuwegeiners zien wat de gemeentelijke taken gaan kosten en zo kan

Nadere informatie

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal Voorzitter, VV2000/Leefbaar Vlaardingen is diep teleurgesteld en geloof mij, dat is een understatement maar wij moeten het netjes houden. De raad heeft het college op pad gestuurd om alle op- en aanmerkingen

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 40745] Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Voorgesteld besluit 1. Vaststellen actieplan studentenhuisvesting Inleiding

Nadere informatie

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 23 en 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

Nadere informatie

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Raad : 10 december 2002 Agendanr. : 5 Doc.nr : B200217584 Afdeling: : Educatie en Welzijn RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Voorgeschiedenis De realisatie van

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Meer met minder FINANCIEEL RAADSDEBAT

KADERNOTA 2015. Meer met minder FINANCIEEL RAADSDEBAT KADERNOTA 2015 Meer met minder FINANCIEEL RAADSDEBAT 1 Inleiding Voor ons ligt de Kadernota 2015, waarin de budgettaire en beleidsmatige kaders voor het komende jaar worden vastgelegd. Het College legt

Nadere informatie

Voorstel raad. 28 juni juni Onderwerp Vluchtelingenvraagstuk

Voorstel raad. 28 juni juni Onderwerp Vluchtelingenvraagstuk Nummer Contact en vragen via 5 Technischevragen@hollandskroon.nl Portefeuillehouder J.R.A. Nawijn Datum raadsvergadering Datum B&W-besluit 28 juni 2016 6 juni 2016 Onderwerp Vluchtelingenvraagstuk Voorgesteld

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

RV 09.0130 Structuurvisie 2009-2025. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 december 2009,

RV 09.0130 Structuurvisie 2009-2025. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 december 2009, Amendement: A090130/2 Onderwerp: Renovatie in plaats van sloop - deze Structuurvisie niets zegt over sloopplannen van betaalbare woningen; - in de Prestatieafspraken met corporaties is afgesproken dat

Nadere informatie

onderzoeksopzet effecten van subsidies

onderzoeksopzet effecten van subsidies onderzoeksopzet effecten van subsidies september 2010 1 inleiding Het toekennen van subsidies is voor de gemeente een belangrijk middel om zijn doelen te realiseren. Dit kunnen doelen zijn op het terrein

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.0175 d.d. 5-3-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid E. Krijgsman (D66) d.d. 28 januari 2013 inzake het cameratoezicht bij station

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2017 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2017 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

Solidariteit: hét middel op weg naar een duurzaam sociaal Wageningen Behandeling verordeningen drie decentralisatie Maandag 27 oktober 2014

Solidariteit: hét middel op weg naar een duurzaam sociaal Wageningen Behandeling verordeningen drie decentralisatie Maandag 27 oktober 2014 Solidariteit: hét middel op weg naar een duurzaam sociaal Wageningen Behandeling verordeningen drie decentralisatie Maandag 27 oktober 2014 Voorzitter, Uit de nota Samen Redzaam sprak ambitie. Ambitie

Nadere informatie

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken?

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken? algemene beschouwingen Weert 12 november 2015 Onze samenleving verandert. Onze samenleving staat bol van de dynamiek. Een jaar geleden wisten we niet dat de Poort van Limburg leeg zou staan en wisten we

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw. Dr. R.W Welschen burgem. drs. J. Verheugt griffier Mw. A.C.

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw. Dr. R.W Welschen burgem. drs. J. Verheugt griffier Mw. A.C. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 390 Aanwezig 45 leden 20 juni 2003 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 14 april 2003, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

Verslag Commissie voor maatschappelij ke ontwikkeling

Verslag Commissie voor maatschappelij ke ontwikkeling gemeente Eindhoven Dienst Bestuursondersteuning Bureau Raadssecretariaat Behandeld door dhr B. Calon Telefoon (040) 238 21 55 Verzenddatum 13 januari 2000 Verslag Commissie voor maatschappelij ke ontwikkeling

Nadere informatie

De Bilt - Maartensdijk

De Bilt - Maartensdijk De Bilt - Maartensdijk Nieuwsbrief november 2016 In deze nieuwsbrief: - Algemene Ledenvergadering woensdag 7 december 2016 - Update Ledenadministratie - Special: CDA-bijdrage bij behandeling Begroting

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven RAADSVOORSTEL Onderwerp : Met het oog op morgen; sluitende aanpak voor zwerfjongeren in Deventer en omgeving Raadsvergadering : 9 september 2009 Politieke markt d.d. : 26 augustus 2009 Agendapunt : 11

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD op donderdag 25 april 2013, uur in het gemeentehuis.

BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD op donderdag 25 april 2013, uur in het gemeentehuis. BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD op donderdag 25 april 2013, 19.30 uur in het gemeentehuis. AANWEZIG: de heer G. Dijkstra (CDA) de heer W. van der Veen (CDA) de heer S. Nieuwenhuis (VVD) de heer

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. vormende raad (21525\...) BESLUITENLIJST Datum : donderdag 7 juli 2016 Tijd : aansluitend aan de Oordeelsvormende raad (23.40 uur) Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig Afwezig : de heer H.H.

Nadere informatie

Betoog VOV Begroting 2017

Betoog VOV Begroting 2017 Betoog VOV Begroting 2017 (Eerste termijn in raadsvergadering 10 november 2016) Voorzitter, Bij de behandeling van de afronding Rotbrink en bij de behandeling van de kadernota heeft de VOV-fractie reeds

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 april 2003, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.30 uur, einde 23.20 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 april 2003, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.30 uur, einde 23.20 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 507 Aanwezig 45 leden 20 juni 2003 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 april 2003, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILING Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4922934 Aan : Gemeenteraad Datum : 10 maart 2015 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILPUNT Wij

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven

gemeente Eindhoven Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1088 Aanwezig 40 leden 25 januari 2005 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 november 2004, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw Uitnodiging aan Aanw.

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw Uitnodiging aan Aanw. gemeente Eindhoven Bladnummer 1 Aanwezig 44 leden 22 juli 2005 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 juni 2005, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 15:00

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: Openbare vergadering van dinsdag 18 november 2014, locatie Raadzaal, aanvang 20:15 uur, einde 22:00 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: Openbare vergadering van dinsdag 18 november 2014, locatie Raadzaal, aanvang 20:15 uur, einde 22:00 uur. gemeente Eindhoven Griffie Gemeenteraad, Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 11 december 2014 Verslag Commissie Economie en Mobiliteit Betreft: Openbare vergadering van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw. drs. A.B. Sakkers burgem. drs. J. Verheugt griffier mw. A.C.

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw. drs. A.B. Sakkers burgem. drs. J. Verheugt griffier mw. A.C. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1404 Aanwezig 44 leden 6 februari 2004 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 8 december2003, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

Werken aan een Duurzame Toekomst

Werken aan een Duurzame Toekomst 2 Werken aan een Duurzame Toekomst Sterk, Sociaal, Solide./> F/x \:.i t / /\ GROENUMIlffi n NUMEGEN IJ W PARTIJ VAN DE ARBEID Nijmegen -^S ^ &...^(i** Perspectiefnota 22-25 Amendement GroenLinks, PvdA

Nadere informatie

Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012

Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012 Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012 Voorjaarsnota VZ, de voorjaarsnota is een belangrijk moment om richting te geven. Dit is het moment om onze wensen te uiten zodat deze in de begroting kunnen worden

Nadere informatie

Raadsvergadering 6 / 8 november november 2012 AMENDEMENTEN AANVAARD VERWORPEN INGETROKKEN

Raadsvergadering 6 / 8 november november 2012 AMENDEMENTEN AANVAARD VERWORPEN INGETROKKEN Raadsvergadering 6 / 8 november 2012 13 november 2012 AMENDEMENTEN AANVAARD 1 ste Onderwerp indiener A120098/1 PvdA Begroot budget inhuur externen A120098/2 PvdA Budget Rekenkamercommissie A120098/5 D66

Nadere informatie

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade.

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade. Onderwerp: financiële kaders Centrumplan Bijdrage aan het debat van SP Fractievoorzitter Marianne Laumann in eerste termijn. Kerkrade-centrum staat aan de vooravond van de grootste herstructurering in

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen. Tweede Kamer, 54e vergadering, Donderdag 14 februari 2008 Algemeen Concurrentievermogen Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt.

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt. Kadernota 2013 en 2017 Meningsvorming: Vooropgesteld de verkiezingen staan voor de deur, veel van wat wij in de kadernota en later begroting vast stellen, leggen wij vast voor de volgende raadsperiode.

Nadere informatie

OIM. Gemeente Delft. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. : college van B&W Datum : 15-12-2015 Pfh. Van

OIM. Gemeente Delft. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. : college van B&W Datum : 15-12-2015 Pfh. Van Raadsvoorstel OIM Gemeente Delft Aan de gemeenteraad Van : college van B&W Datum : 15-12-2015 Pfh. : F. Forster Steller : N.A. van Slooten tel.nr. : 06 53986047 e-mail : hvslooten@delft.n1 Program ma :

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DRIMMELEN VAN 28 NOVEMBER 2003

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DRIMMELEN VAN 28 NOVEMBER 2003 1 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DRIMMELEN VAN 28 NOVEMBER 2003 Raad: Aanwezig: Namens Combinatie Algemeen Belang : de raadsleden J. Praat; J. Rullens; P. Meeuwissen; C. Vermeulen

Nadere informatie

In de programmabegroting 2015 is het beheerplan voor het wegonderhoud aangekondigd.

In de programmabegroting 2015 is het beheerplan voor het wegonderhoud aangekondigd. Datum 27-08-2015 Nummer 2015-08-07 Datum commissievergadering 08-09-2015 Datum raadvergadering 22-09-2015 OPLEGGER Registratienummer 2015-12585 / 15Z.002318 Onderwerp Beheerplan wegen 2015-2020 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden

Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden (uit te spreken op 5 november 2014 door Dries Bartelink, fractievoorzitter GroenLinks) GESPROKEN WOORD TELT Voorzitter,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw. drs. A.B. Sakkers burgem. drs. J. Verheugt griffier mw. A.C.

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw. drs. A.B. Sakkers burgem. drs. J. Verheugt griffier mw. A.C. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1317 Aanwezig 41 leden 5 januari 2004 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van maandag 3 november 2003, locatie Raadzaal,

Nadere informatie

Eindrapportage Taskforce. Taskforce bezuinigingsvoorstellen sport : in een Perspectief sportaccommodaties ".

Eindrapportage Taskforce. Taskforce bezuinigingsvoorstellen sport : in een Perspectief sportaccommodaties . voorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Kenmerk 14.005912 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 3 juli 2014 Jaargang en nummer 2014-36 Eindrapportage Taskforce. Taskforce bezuinigingsvoorstellen

Nadere informatie

Jaap Maas raad juni 2013

Jaap Maas raad juni 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Jaap Maas 040-2083474 jaap.maas@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Nota Kaders 2014-2017. 13raad00279 20 juni 2013 aan

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014 Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014 Inleiding: Het zijn uitdagende tijden voor de lokale overheid of wel de gemeenten in Nederland. De economische recessie, die ons al vanaf 2008 bezig houdt,

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2003/434

Raadsvoorstel 2003/434 Raadsvoorstel 2003/434 Onderwerp Portefeuillehouder H. Tuning Commissie Samenleving en Welzijn Datum 4 november 2003 Raadsvergadering 11 december 2003 Samenvatting Op 25 september jl. nam de Raad een motie

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal Vergadering Presidium Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 21 mei 2013 20.00 uur B.J. Schouten Plaats vergadering Doorkiesnummer Raadzaal 5229499 Verslag Zeewolde Agendapunt Onderwerp 1. Opening 2

Nadere informatie

Algemene beschouwingen bij de Perspectievennota en Voorjaarsbrief 2012

Algemene beschouwingen bij de Perspectievennota en Voorjaarsbrief 2012 [ALGEMENE BESCHOUWINGEN] BIJ DE PERSPECTECTIEVENNOTA 2012 1 Algemene beschouwingen bij de Perspectievennota en Voorjaarsbrief 2012 Als wij op vakantie gaan schakelen wij meestal onze telefoonbeantwoorder

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet.

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet. Hieronder het antwoord van de staatssecretaris van BZK op vragen uit de Kamer over de voorgestelde verlenging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand. Van deze tekst zijn twee versies in omloop geweest

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 22 mei 2013 over arbeidsmarktbeleid.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 22 mei 2013 over arbeidsmarktbeleid. Arbeidsmarktbeleid Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 22 mei 2013 over arbeidsmarktbeleid. Ik heet de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, net

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Raadsstuk. 166/ september VVH/vhr 08/154674

Raadsstuk. 166/ september VVH/vhr 08/154674 Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 166/2008 9 september VVH/vhr 08/154674 Beantwoording vragen van de heer C.J. Pen en mevrouw M.J.M. Keesstra- Tiggelman inzake werkervaringstages

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Besluitenlijst. Omnummer: 22

Besluitenlijst. Omnummer: 22 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 22 september 2010 om 20.00 uur in het stadhuis. Afwezig: N. Vergunst Omnummer: 22 1. Opening en

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluitnota

Raadsvoorstel en besluitnota 2016/197661 Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Visie op de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad Gevraagd besluit 1. De visie inzake de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad

Nadere informatie

Voorstel aan gemeenteraad DSO E.R. van der Wel (036) 548 4133 DocMan

Voorstel aan gemeenteraad DSO E.R. van der Wel (036) 548 4133 DocMan Raadsvoorstel/burgerinitiatief: behandeling raadsvoorstel warmtetarieven Almere Stad (RV-24) in samenh... Voorstel aan gemeenteraad DSO E.R. van der Wel (036) 548 4133 DocMan Page 1 of 6 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad

Besluitenlijst Gemeenteraad Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 21 juni 2016, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur Definitieve agenda 1 Opening en

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid

23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid Gemeenteraad 11 februari 2015 23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid Voorzitter, Daar is ze dan, de langverwachte Agenda Duurzaamheid. Het CDA is enthousiast omdat we een aparte wethouder Duurzaamheid

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel

Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel Betreft: Raadsvergadering 23 mei 2013 Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel Wij stemmen CDA fractie in met het voorstel om de woonwagenlocaties over te dragen en daarvoor.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw. dr. R.W Welschen burgem. drs. J. Verheugt griffier mw. A.C.

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw. dr. R.W Welschen burgem. drs. J. Verheugt griffier mw. A.C. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 924 Aanwezig 41 leden 23 oktober 2002 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 7 oktober 2002, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 349007 zienswijze concept begroting 203 Atlant Groep Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 4 september 202 Datum vergadering: dinsdag 6 november 202

Nadere informatie