Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten Stadhoudersplantsoen JL Den Haag Telefoon

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten Stadhoudersplantsoen 12 2517 JL Den Haag Telefoon 070 370 87 08 www.gzp.nl gzp@hpa.agro."

Transcriptie

1 Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten Stadhoudersplantsoen JL Den Haag Telefoon Jaarrekening

2

3 INHOUDSOPGAVE A KERNCIJFERS EN INRICHTING ACTIVITEITEN PRODUCTSCHAP 3 B ALGEMENE INLEIDING 5 C BALANS PER 31 DECEMBER 12 D REKENING VAN BATEN EN LASTEN 14 E FINANCIERINGSSTAAT 17 F GRONDSLAGEN BIJ DE JAARREKENING 19 G TOELICHTING OP DE BALANS 21 H TOELICHTING BIJ REKENING VAN BATEN EN LASTEN PER FUNCTIE 26 I TOELICHTING BIJ REKENING VAN BATEN EN LASTEN NAAR RUBRIEK 85 J VERDEELSTAAT NAAR HOOFDFUNCTIE 92 K ACCOUNTANTSVERKLARING 94 L OVERIGE BIJLAGEN 97 1

4 2

5 A KERNCIJFERS EN INRICHTING ACTIVITEITEN PRODUCTSCHAP Hieronder volgen enkele kerncijfers: Herziene begroting 2005 Heffingen Totaal baten Financiële relaties Diensten door derden Totaal apparaatskosten Totaal lasten Gemiddelde formatie FTE 12,8 FTE 13,4 FTE 13,6 Aantal medewerkers ultimo jaar De activiteiten van het productschap zijn als volgt ingericht: Hoofdfunctie Functie Subfunctie Paragraaf Bestuur en algemeen - Bestuur en algemeen - Bestuur Algemeen H Secretariaat GZP H.1.2 Markt - Markt - Marktordening H.2 Product en dienst - Onderzoek - Fonds wetenschappelijk onderzoek en H voorlichting inlandse granen - Fonds verbetering bakkwaliteit inlandse tarwe H Bestemmingsfonds verwerkende bedrijven H Fonds landbouwkundige en technologische H activiteiten - Fonds zaaizaad van granen, peulvruchten en H andere gewassen - Fonds zaaizaad van voedergewassen H Structuur- - Algemeen H versterking - Grootbedrijf H Midden- en Kleinbedrijf H Algemeen - Algemeen H Bakkerijportaal H Arbeid - Arbeid - Afdeling Arbeid H Fonds sociale aangelegenheden H.4.2 3

6 4

7 B ALGEMENE INLEIDING B.1 Algemeen Inleiding Het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten is een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie voor het bedrijfsleven, waarin werkgevers- en werknemersorganisaties samenwerken. De taak van het productschap is vastgelegd in artikel 71 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie. Het productschap heeft tot taak een het algemeen belang dienende bedrijfsuitoefening door de ondernemingen, waarvoor zij zijn ingesteld, te bevorderen alsmede het gemeenschappelijk belang van die ondernemingen en van de daarbij betrokken personen te behartigen. Het productschap heeft daarmee zowel oog voor het algemeen belang als voor de gezamenlijke belangen van de betrokken bedrijven en degenen die daar werken. Kenmerkend voor het productschap is daarbij de oriëntatie op het product en wat daarmee samenhangt. Aandachtsgebieden zijn markt(ordening), structuurversterking, afzetbevordering, landbouwkundig en technologisch onderzoek, voedselveiligheid en -kwaliteit en aangelegenheden op het terrein van de arbeidsmarkt en -omstandigheden. Kenmerkend is eveneens dat het vaak aangelegenheden betreft waarbij in het bijzonder de afstemming en samenwerking binnen en tussen de schakels in de productiekolom (de keten) van belang is. Bij de indeling in hoofd- en subfuncties is zoveel mogelijk rekening gehouden met eerdergenoemde aandachtsgebieden, zodat duidelijk is welke financiële en personele inspanning de uitvoering van de diverse activiteiten met zich mee brengt. Aan de hoofdfunctie Medebewind worden geen baten en lasten toegerekend. Het productschap biedt de betrokken sectoren een platform om gezamenlijk de van belang zijnde onderwerpen te bespreken en eventueel een gemeenschappelijke zienswijze te ontwikkelen en uit te dragen. Zonodig wordt deze zienswijze vertaald in concrete actieplannen en activiteiten. Deze kunnen extra kracht worden bijgezet door de verordenende bevoegdheid waarover het productschap beschikt. Voorbeelden hiervan zijn regelingen waarmee de kwaliteit van producten wordt geregeld en de mogelijkheid voor speciale bestemmingen heffingen op te leggen. Besluitvorming binnen het productschap heeft plaats door het (dagelijks) bestuur. Alvorens te besluiten vindt over het algemeen (voor)overleg plaats met het meest betrokken bedrijfsleven in speciaal daarvoor gevormde commissies en / of werkgroepen. Ter ondersteuning van het bestuur, commissies en werkgroepen beschikt het productschap over een secretariaat bestaande uit 13 formatieplaatsen (fulltime equivalenten). De personeelslasten worden geboekt onder de subfunctie Secretariaat GZP, en vandaar zoveel mogelijk in de vorm van interne overboekingen doorbelast aan de andere subfuncties. Daarnaast wordt in ruime mate gebruik gemaakt van diensten van het Hoofdproductschap Akkerbouw. De kosten van de afdelingen van het Hoofdproductschap Akkerbouw worden zichtbaar als dienstverlening door Akkerbouwproductschappen. Organisatieveranderingen In het najaar van 2005 hebben de besturen van de akkerbouwproductschappen de hoofdlijnen van een gewijzigd organisatie(model) van de akkerbouwproductschappen vastgesteld. Aanleiding hiervoor zijn de steeds hogere eisen die aan de organisatie gesteld worden als het gaat om kwaliteit van dienstverlening, snelheid van aanpassen en flexibiliteit en doelmatigheid. De noodzaak om te veranderen is nog eens bevestigd door de in het kader van de pbo-discussie opgestelde toekomstverkenningen. De veranderingen hebben een institutionele kant, te weten het tot stand brengen van één productschap voor de akkerbouw waarmee een samensmelting plaatsheeft van de autonome activiteiten van GZP en HPA. De wens daartoe is door de benoemende organisaties kenbaar gemaakt aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Er moet een gewijzigd instellingsbesluit worden vastgesteld. Dit is een tijdrovende aangelegenheid. Naar verwachting zal één en ander niet voor de tweede helft van 2007 gerealiseerd zijn. Wij hebben aan SZW kenbaar gemaakt een voorkeur te hebben voor 1 januari 2008 als formele startdatum van het nieuwe productschap. 5

8 B ALGEMENE INLEIDING (VERVOLG) De verandering heeft ook een sterke organisatorische component, te weten het inrichten van een moderne, kleinere werkorganisatie die ten dienste staat van alle akkerbouwproductschappen. Brood en banket De activiteiten voor de sector brood en banket worden sinds 2000 uitgevoerd door de Commissie Brood & Banket die onderdeel is van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten. Deze commissie werkt steeds op basis van meerjarenafspraken. Op advies van de Commissie Brood & Banket startte in 2005 een nieuwe periode van structuurversterkende maatregelen. De maatregelen gelden voor een periode van 5 jaar, te weten voor de periode De financiële verantwoording van de door de Commissie Brood & Banket uitgevoerde maatregelen wordt zichtbaar in de functie Structuurversterking. Deze functie is verdeeld in een drietal subfuncties, te weten Algemeen, Grootbedrijf en Midden- en Kleinbedrijf. Onder eerstgenoemde subfunctie zijn de algemene subsidie- en beheermaatregelen verantwoord. Onder de subfuncties Grootbedrijf en Midden- en Kleinbedrijf zijn de structuurmaatregelen verantwoord die specifiek zijn gericht op grootbedrijf respectievelijk midden- en kleinbedrijf. Bakkerijportaal In heeft de bakkerijketen (maalindustrie, bakkerijgrondstoffenindustrie, industriële bakkerij en ambachtelijke bakkerij met steun van de groothandel) besloten tot de totstandkoming van een ingrediëntendatabank voor de bakkerijketen. Deze databank is onderdeel van een voor dit doel opgezet bakkerijportaal (BakkerijPlaza). De baten en lasten die samenhangen met dit project zijn opgenomen in de nieuw gevormde subfunctie Bakkerijportaal onder de hoofdfunctie Product en dienst, functie Algemeen. Sociale aangelegenheden / arbeidsomstandigheden Na een lang traject van voorbereiding sloten op 4 juni 2003 het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de organisaties van werkgevers en werknemers in de bakkerij en de toeleveranciers van de bakkerij (maalindustrie en bakkerijgrondstoffenfabrikanten) het convenant grondstofallergie af. Het convenant richt zich op het terugdringen van de beroepsziekte grondstofallergie bij de bakkerijen, meelfabrieken en bakkerijgrondstofleveranciers. Gedurende is veel werk verzet om de diverse onderdelen van het convenant verder tot uitvoering te brengen. De looptijd van het convenant is verlengd tot 1 juli

9 B.2 Baten Het bestuur heeft twee heffingsinstrumenten ter beschikking om de activiteiten van het productschap te financieren. De kosten verbonden aan de organisatie en aan het bestuur worden gefinancierd met behulp van een financieringsheffing. Voor bijzondere doeleinden (zoals onderzoek en structuurversterking) zijn bestemmingsheffingen van toepassing; de baten komen terecht in speciaal daarvoor door het bestuur ingestelde fondsen. In onderstaande tabel worden de heffingsinkomsten per heffingscategorie weergegeven: Herziene begroting 2005 Financieringsheffingen Granen Landbouwzaaizaden Vlas totaal financieringsheffingen Bestemmingsheffingen Inlandse tarwe Zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen Zaaizaad van voedergewassen Structuurversterking Bakkerij totaal bestemmingsheffingen totaal heffingen B.3 Lasten De lasten van het productschap zijn verdeeld over de eerdergenoemde hoofdfuncties. De verantwoording van de fondsen vindt op activiteitenniveau plaats. De subfuncties op het terrein van onderzoek zijn te vinden onder de hoofdfunctie Product en dienst, functie Onderzoek. De uitvoering van het pakket structuurversterkende maatregelen op het gebied van brood en banket is te vinden als afzonderlijke activiteit van de hoofdfunctie Product en dienst, functie Structuurversterking. In verband met activiteiten rondom het bakkerijportaal is een aparte subfunctie opgenomen onder de hoofdfunctie Product en dienst, functie Algemeen. De subfunctie Sociale Aangelegenheden is opgenomen onder de hoofdfunctie Arbeid. 7

10 B ALGEMENE INLEIDING (VERVOLG) B.4 Dienstverlening door HPA De HPA-afdelingen zijn belast met specifiek afgesproken en algemeen facilitaire dienstverlening voor de productschappen. Daarnaast verrichten de HPA-afdelingen algemeen bestuurlijke en sectoroverschrijdende taken voor de akkerbouwsectoren als geheel. Deze dienstverlening is in de jaarrekening verantwoord onder de onderdelen HPA-afdelingen en HPA-dienstverlening AKK. De doorberekening van kosten is gebaseerd op afspraken tussen de productschap(pen) en het HPA over de aard en omvang van de dienstverlening. Met ingang van 2005 dragen de overige akkerbouwproductschappen en de HPA-commissie Teeltaangelegenheden elk per jaar bij in de kosten van HPA-algemeen. B.5 Herstructureringsprogramma In het verlengde van de in 2005 opgestelde toekomstverkenningen en de verwachte afname van de medebewindstaken hebben de besturen van onze productschappen de hoofdlijnen van een gewijzigde organisatorische opzet van de akkerbouwproductschappen vastgesteld. Doelstelling van deze aanpassing is te komen tot een moderne, kleinere werkorganisatie die het mogelijk moet maken om beter op de veranderende wensen van onze achterbannen (bedrijfsleven en overheid) in te spelen. De uitvoering hiervan vindt onder andere plaats door middel van een herstructureringsprogramma. Belangrijk element uit dit programma is dat in de periode van 2007 tot en met 2010 een omvangrijke afbouw van de formatie zal gaan plaatsvinden. In totaliteit betreft de verwachte afname van de formatie bij de akkerbouwproductschappen circa 71 fte (waarvan 47 fte medebewind). De afvloeiingskosten per af te bouwen fte worden op basis van de in bekende gegevens indicatief geraamd op éénmalig circa (lonen in de opzegtermijn, kosten outplacement en eventueel wachtgeld); de besparing, die jaarlijks kan worden gerealiseerd, bedraagt naar verwachting circa per fte. Het aandeel van het Productschap GZP in de herstructureringskosten bedraagt en is in de jaarrekening verwerkt onder overige lasten bij de subfunctie Bestuur algemeen. 8

11 B.6 Resultaat In onderstaande tabel wordt het resultaat per subfunctie weergegeven: Herziene begroting 2005 Bestuur en algemeen Bestuur algemeen ( ) (66.300) (77.600) Product en dienst Fonds wetenschappelijk onderzoek en voorlichting inlandse granen Fonds verbetering bakkwaliteit inlandse tarwe (14.500) (14.500) (9.500) Bestemmingsfonds verwerkende bedrijven (7.400) (6.000) Fonds landbouwkundige en technologische activiteiten (10.700) (10.400) (200) Fonds zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen (700) Fonds zaaizaad van voedergewassen (53.900) Structuurversterking, Algemeen ( ) ( ) Structuurversterking, Grootbedrijf Structuurversterking, Midden- en Kleinbedrijf Bakkerijportaal (45.000) totaal hoofdfunctie product en dienst Arbeid Fonds sociale aangelegenheden (7.000) totaal resultaat (74.900) B.7 Reserves Op grond van artikel 31 van de Verordening Financiën Bedrijfslichamen 1999 van de Sociaal Economische Raad (SER) worden reserves in de balans onderscheiden naar: Algemene reserve De algemene reserve is de reserve van de hoofdfunctie Bestuur en algemeen; Bestemmingsreserves Bestemmingsreserves zijn de reserves (van de overige hoofdfuncties) met een bijzondere bestemming, bepaald door het bestuur; Bestemmingsfondsen Bestemmingsfondsen zijn reserves met een bijzondere bestemming, waarbij een bestedingsbeperking is aangebracht door derden. Het eigen vermogen bestaat uit de som van de algemene reserve, de bestemmingsreserves en de bestemmingsfondsen. Op grond van artikel 34 van de Verordening Financiën Bedrijfslichamen 1999 hanteert de SER als norm dat de som van de algemene reserve en de bestemmingsreserves maximaal gelijk is aan het totaal van de lasten over het verslagjaar. In de huidige voorgeschreven inrichting van de financiële verantwoording kunnen borgstellingen in het kader van de financieringsregeling van de Werkgroep MKB-bakkers niet meer als kosten worden opgenomen. Door deze wijziging in de verantwoording zijn de reserves de laatste jaren sterk opgelopen. Onder meer die omstandigheid was reden voor de SER om het productschap voor een periode van 3 jaar (2004 t/m ) ontheffing te verlenen van de bepaling in artikel 34 van de SER-verordening financiën bedrijfslichamen dat het eigen vermogen maximaal gelijk is aan het totaal van de lasten. 9

12 B ALGEMENE INLEIDING (VERVOLG) Het eigen vermogen van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten is als volgt opgebouwd: Herziene begroting 2005 Algemene reserve Bestuur, algemeen totaal algemene reserve Bestemmingsreserves Product en dienst, Fonds wetenschappelijk onderzoek en voorlichting inlandse granen Product en dienst, Fonds verbetering bakkwaliteit inlandse tarwe Product en dienst, Bestemmingsfonds verwerkende bedrijven Product en dienst, Fonds landbouwkundige en technologische activiteiten Product en dienst, Fonds zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen Product en dienst, Fonds zaaizaad van voedergewassen Product en dienst, Structuurversterking, Algemeen Product en dienst, Structuurversterking, Grootbedrijf Product en dienst, Structuurversterking, Midden- en Kleinbedrijf Product en dienst, Bakkerijportaal (45.000) Arbeid, Fonds sociale aangelegenheden totaal bestemmingsreserves Bestemmingsfondsen Product en dienst, Structuurversterking, Midden- en Kleinbedrijf (borgstellingen) totaal bestemmingsfondsen totaal eigen vermogen Vermogenstoets totaal algemene reserve totaal bestemmingsreserves totaal eigen vermogen totale jaarlasten Eigen vermogen ten opzichte van de jaarlasten 123,9 % 136,7% 142,2% 10

13 11

14 C BALANS PER 31 DECEMBER Activa Financiële vaste activa Belegde gelden totaal financiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Overlopende activa en overige vorderingen courant Hoofdproductschap Akkerbouw totaal vlottende activa Liquide middelen Bankrekeningen totaal liquide middelen totaal activa

15 Passiva Eigen Vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves en -fondsen - Product en dienst, bestemmingsreserve Product en dienst, bestemmingsfonds Arbeid, bestemmingsreserve totaal bestemmingsreserves en -fondsen totaal eigen vermogen Vlottende passiva Nog te betalen bedragen Vooruitontvangen bedragen totaal vlottende passiva Liquide middelen Bankrekeningen totaal liquide middelen totaal passiva

16 D REKENING VAN BATEN EN LASTEN Herziene begroting 2005 Baten Heffingen Retributies Diensten aan derden Rente Vergoeding opgedragen taken Niet bestede subsidies / diensten door derden Overige baten subtotaal baten Dienstverlening aan Akkerbouwproductschappen totaal baten Lasten Personeelskosten Reis-, verblijf- en representatiekosten Huisvestingskosten Bureaukosten Vergaderkosten Financiële relaties Diensten door derden Overige lasten subtotaal Dienstverlening door Akkerbouwproductschappen subtotaal lasten Interne overboekingen totaal lasten Resultaat (74.900) Stand van de reserves Reserves 01/ Reserves 31/

17 Uitsplitsing rekening naar hoofdfuncties: Bestuur en algemeen Markt Product en dienst Arbeid Totaal (in duizenden euro) Baten Heffingen Retributies Diensten aan derden Rente Verg. opgedragen taken Niet bestede subsidies / diensten door derden Overige baten subtotaal baten Dienstverlening aan Akk.productschappen totaal baten rekening totaal baten herz. begr totaal baten rekening 2005 Lasten Personeelskosten RVR-kosten Huisvestingskosten Bureaukosten Vergaderkosten Financiële relaties Diensten door derden Overige lasten subtotaal Dienstverlening door Akk.productschappen subtotaal lasten (640) Interne overboekingen totaal lasten rekening totaal lasten herz. begr totaal lasten rekening 2005 ( 436) ( 75) Resultaat Stand van de reserves Reserves 01/ Reserves 31/12 15

18 16

19 E FINANCIERINGSSTAAT 2005 van baten en lasten Financieringsheffingen Bestemmingsheffingen Rente Overige baten totaal baten totaal lasten resultaat (74.900) Mutaties balans Investeringen in financiële vaste activa ( ) ( ) Mutatie vorderingen en overlopende activa ( ) Mutatie liquide middelen ( ) (42.400) Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva ( ) ( ) Resultaat (74.900) mutatie rekening courant Hoofdproductschap Akkerbouw ( ) ( ) Het resultaat is toegerekend aan: Algemene reserve ( ) (77.600) Bestemmingsreserves totaal mutatie reserves (74.900)

20 18

21 F GRONDSLAGEN BIJ DE JAARREKENING De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de aanwijzingen als gegeven in de Verordening financiën bedrijfslichamen 1999 (gewijzigd op 24 juni 2005) van de Sociaal Economische Raad (SER) met uitzondering van verplichtingen uit hoofde van vakantiedagen welke niet zijn gepassiveerd. De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn als volgt: - Alle bedragen zijn in euro; - Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid; - Schulden worden gewaardeerd op nominale waarde; - Belegde gelden worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Deze waarde wordt aangepast indien een eventuele waardevermindering of -vermeerdering naar verwachting duurzaam is; - Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben; - De grondslag voor de heffingen berust op bedrijfsgegevens; de betreffende bedrijven verstrekken opgaven aan het productschap; - De lasten inzake financiële relaties, die betrekking hebben op meerdere jaren worden verantwoord in het jaar van toekenning indien de financiering reeds aanwezig is. De lasten worden naar rato van de looptijd toegerekend indien ook de financiering over deze periode is gespreid (door middel van een specifieke heffing); - Investeringen in inventarissen worden geheel in het jaar van aanschaf afgeschreven, tenzij de financiering anders geregeld is. 19

22 20

23 G TOELICHTING OP DE BALANS G.1 Belegde gelden Ingelegde middelen Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten: Ingelegde middelen per 1 januari Herbelegde interest ingelegde middelen per 31 december Marktwaarde van de in het fonds opgenomen obligaties De marktwaarde is ultimo lager dan de ingelegde middelen. De ingelegde middelen (boekwaarde) worden niet verminderd tot de marktwaarde omdat deze beleggingen niet ten gelde worden gemaakt en de verwachting is dat deze waardedaling niet duurzaam is. De bij de Akkerbouwproductschappen beschikbare middelen worden gezamenlijk onder beheer van het HPA belegd. Een deel van de beschikbare middelen heeft een semi-permanent karakter en is voornamelijk belegd in obligaties. Het beheer van de portefeuille is sinds 1992 opgedragen aan Robeco Institutional Asset Management (RIAM). De beleggingen geschieden onder verantwoordelijkheid van de Akkerbouwproductschappen, waarbij het HPA fungeert als aanspreekpunt naar het RIAM. De Akkerbouwproductschappen beleggen door middel van participaties in het FIDO-fonds (Financiering Decentrale Overheden). Beleggingen in dit fonds hebben plaats rekening houdend met de vastgestelde beleggingsrichtlijnen in de Verordening HPA Beleggingsbeleid akkerbouwproductschappen De door het jaar heen vrijvallende coupons worden herbelegd. Eénmaal per jaar, in januari, hebben de participanten de keuze om de lopende rente op de portefeuille in contanten uit te laten keren, of te laten herbeleggen in het fonds middels uitbreiding van het aantal participaties. Evenals voorgaande jaren is voor besloten tot herbelegging van de renteopbrengsten. G.2 Vorderingen Debiteuren Voorziening dubieuze debiteuren (24.600) ( ) Nog te factureren bedragen totaal vorderingen Jaarlijks wordt de voorziening debiteuren vastgesteld op basis van risicoanalyse. Ultimo is de voorziening verlaagd met en is een bedrag van afgeboekt als zijnde oninbaar. Onder nog te factureren bedragen zijn de heffingen opgenomen die in 2007 worden gefactureerd, maar nog ten gunste komen van. 21

24 G TOELICHTING OP DE BALANS (VERVOLG) G.3 Overlopende activa en overige vorderingen Nog te ontvangen inzake Commissie Brood & Banket Nog te ontvangen bedragen Borgstelling werkgroep MKB-bakkers totaal overlopende activa G.4 courant Hoofdproductschap Akkerbouw courant Hoofdproductschap Akkerbouw G.5 Bankrekeningen ING bank R/C Borgstelling Commissie Brood & Banket Rabo bank R/C Borgstelling Commissie Brood & Banket totaal bankrekeningen G.6 Algemene reserve Algemene reserve 1 januari Resultaat ( ) (77.600) algemene reserve 31 december G.7 Bestemmingsreserve en fonds Product en dienst Bestemmingsreserve en fonds Product en dienst 1 januari Resultaat bestemmingsreserve en fonds product en dienst 31 december G.8 Bestemmingsreserve Arbeid Bestemmingsreserve Arbeid 1 januari Resultaat bestemmingsreserve arbeid 31 december

25 G.9 Nog te betalen bedragen Bestuur Algemeen: - Crediteuren Afvloeiingsregeling voormalige medewerker cultuur- en gebruikswaarde onderzoek II subtotaal bestuur algemeen Fonds wetenschappelijk onderzoek en voorlichting inlandse granen: - PRI Fusarium Survey Fonds verbetering bakkwaliteit inlandse tarwe: - Bakkwaliteitsonderzoek tarwe Fonds landbouwkundige en technologische activiteiten: - Atex Fonds zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen: - PRI Fusarium Survey Fonds zaaizaad van voedergewassen: - Optimalisering N-bemesting Engels raaigras Onkruidbestrijding ATV-L Onderzoek Engels raaigras ISTA subtotaal zaaizaad voedergewassen Structuurversterking: - Stillegregeling Grootbedrijf Te restitueren heffingen Overlopende passiva Stichting Herstructurering Broodbakkerijen Borgstelling Bakkers Stillegregeling MKB Werkgroep MKB Stichting Bakkerij Imago subtotaal structuurversterking Bakkerijportaal: - Initiële kosten Arbeid, Fonds sociale aangelegenheden: - Ketengerichte aanpak grondstofallergie Atex Endotoxinen subtotaal sociale aangelegenheden totaal nog te betalen bedragen

26 G TOELICHTING OP DE BALANS (VERVOLG) G.10 Bankrekeningen Rabo bank R/C Borgstelling Commissie Brood & Banket Deze bankrekening is ingesteld ten behoeve van borgstellingen. Het saldo van de rekening is ultimo negatief, omdat saldovereffening pas in 2007 gaat plaatsvinden. G.11 Voorzieningen en niet in de balans opgenomen verplichtingen De verplichting inzake nog te betalen vakantiedagen bedraagt per , waarvan circa 20% doorberekend wordt aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Tot de nog te ontvangen bedragen inzake Commissie Brood & Banket behoort een rekening courantsaldo dat bij de uitvoerder van de sociale paragraaf, behorend bij een aantal stillegregelingen van de voormalige Stichting Herstructurering Broodbakkerij (Interpolis), wordt aangehouden ter voldoening van de verplichtingen die uit de sociale paragrafen voortvloeien. Ten tijde van het samenstellen van deze jaarrekening werd met Interpolis overleg gevoerd over de beëindiging van deze rekening courantverhouding. De beëindiging van deze rekening courantverhouding zal naar verwachting leiden tot een incidentele bate, omdat het bedrag van de rekening courant hoger lijkt dan het hier verantwoorde bedrag. Nader onderzoek zal de juiste stand van de rekening courantverhouding moeten aantonen. 24

27 25

28 H TOELICHTING BIJ REKENING VAN BATEN EN LASTEN PER FUNCTIE H.1 Hoofdfunctie : Bestuur en algemeen Functie : Subfunctie : Herziene begroting 2005 Baten Heffingen Retributies Diensten aan derden Rente Vergoeding opgedragen taken Niet bestede subsidies / diensten door derden Overige baten subtotaal baten Dienstverlening aan Akkerbouwproductschappen totaal baten Lasten Personeelskosten Reis-, verblijf- en representatiekosten Huisvestingskosten Bureaukosten Vergaderkosten Financiële relaties Diensten door derden Overige lasten subtotaal Dienstverlening door Akkerbouwproductschappen subtotaal lasten Interne overboekingen ( ) ( ) ( ) totaal van de lasten Resultaat ( ) (66.300) (77.600) Stand van de reserve Reserve 01/ Reserve 31/

29 De hoofdfunctie Bestuur en algemeen is bedoeld om inzicht te krijgen in de kosten van het bestuur (zoals vacatiegelden en andere vergaderkosten, de vergoeding van de voorzitter) en de hieraan toe te rekenen kosten van het ondersteunend apparaat (personeelskosten secretariaat, huisvestingskosten). Daarnaast zijn alle activiteiten hier opgenomen die (nog) niet aan één van de andere hoofdfuncties kunnen worden toegerekend. De hoofdfunctie Bestuur en algemeen is opgedeeld in twee subfuncties, te weten Algemeen en Secretariaat GZP. De subfunctie Secretariaat GZP bevat de directe en indirecte kosten van het secretariaat (personeels-, huisvestings- en bureaukosten). Alle overige baten en lasten zijn opgenomen onder Bestuur Algemeen. In het algemeen worden deze kosten gedekt uit de financieringsheffing. Baten Heffingen De Verordening GZP financieringsheffing jaar is vastgesteld in de bestuursvergadering van 3 november In 2003 is op verzoek van de SER een nulmeting van de administratieve lasten gehouden. Deze lasten zijn voor de Verordening GZP financieringsheffing berekend op Het betreft circa 250 bedrijven. De verordening is sinds 2003 qua inningssystematiek niet gewijzigd, waardoor de administratieve lasten gelijk gebleven zijn. Overigens worden de door de bedrijven ingediende gegevens ook gebruikt voor het opleggen van de fondsheffingen van het productschap. De heffing bedraagt voor: Granen - Verwerking granen 20,8 eurocent per ton graan; - Rijst 20,8 eurocent per ton rijst; - Meel van granen, niet bestemd voor dierlijke consumptie 20,8 eurocent per ton, vermenigvuldigd met de coëfficiënt 1,37; - Mout 20,8 eurocent per ton, vermenigvuldigd met de coëfficiënt 1,30. Landbouwzaaizaden - Kweker / zaaizaadhandel Basisheffing 130,00 per onderneming; Per aangekochte ha landbouwzaaizaden niet zijnde zaaizaad van vezelvlas, welke op contractbasis in Nederland is geteeld 1,74; - Telers 2,20 per ha landbouwzaaizaden, niet zijnde zaaizaad van vezelvlas. Om de kosten te dekken van andere geledingen wordt vanuit de financieringsheffing Bestuur en algemeen een bedrag toegekend ter financiering van (een gedeelte van) de lasten: De verdeling van de financieringsheffing is als volgt: Herziene begroting 2005 Hoofdfunctie Bestuur en algemeen Hoofdfunctie Markt Hoofdfunctie Product en dienst, subfunctie Algemeen Hoofdfunctie Product en dienst, subfunctie Bakkerijportaal Hoofdfunctie Arbeid totaal financieringsheffing

Productschap Akkerbouw Stadhoudersplantsoen 12 2517 JL Den Haag Telefoon 070 3708708 www.productschapakkerbouw.nl

Productschap Akkerbouw Stadhoudersplantsoen 12 2517 JL Den Haag Telefoon 070 3708708 www.productschapakkerbouw.nl Productschap Akkerbouw Stadhoudersplantsoen 12 2517 JL Den Haag Telefoon 070 3708708 www.productschapakkerbouw.nl Herziene begroting 2010 Begroting 2011 INHOUDSOPGAVE A. Algemene inleiding en managementsamenvatting

Nadere informatie

Productschap Diervoeder Stadhoudersplantsoen 12 2517 JL Den Haag Telefoon 070 370 85 03 www.pdv.nl pdv@hpa.agro.nl

Productschap Diervoeder Stadhoudersplantsoen 12 2517 JL Den Haag Telefoon 070 370 85 03 www.pdv.nl pdv@hpa.agro.nl Productschap Diervoeder Stadhoudersplantsoen 12 2517 JL Den Haag Telefoon 070 370 85 03 www.pdv.nl pdv@hpa.agro.nl Jaarrekening INHOUDSOPGAVE A KERNCIJFERS EN INRICHTING ACTIVITEITEN PRODUCTSCHAP 3 B

Nadere informatie

Hoofdproductschap Akkerbouw Stadhoudersplantsoen 12 2517 JL Den Haag Telefoon 070 370 87 08 www.hpa.nl. Jaarrekening 2010

Hoofdproductschap Akkerbouw Stadhoudersplantsoen 12 2517 JL Den Haag Telefoon 070 370 87 08 www.hpa.nl. Jaarrekening 2010 Hoofdproductschap Akkerbouw Stadhoudersplantsoen 12 2517 JL Den Haag Telefoon 070 370 87 08 www.hpa.nl Jaarrekening 2010 INHOUDSOPGAVE A ALGEMENE INLEIDING EN MANAGEMENTSAMENVATTING 3 B GRONDSLAGEN BIJ

Nadere informatie

- concept - Jaarrekening Productschap Akkerbouw Stadhoudersplantsoen JL Den Haag Telefoon

- concept - Jaarrekening Productschap Akkerbouw Stadhoudersplantsoen JL Den Haag Telefoon - concept - Jaarrekening 2011 Productschap Akkerbouw Stadhoudersplantsoen 12 2517 JL Den Haag Telefoon 070 370 87 08 www.productschapakkerbouw.nl INHOUDSOPGAVE A ALGEMENE INLEIDING EN MANAGEMENTSAMENVATTING

Nadere informatie

Jaarrekening 2009. - concept - Productschap Akkerbouw Stadhoudersplantsoen 12 2517 JL Den Haag Telefoon 070 370 87 08 www.productschapakkerbouw.

Jaarrekening 2009. - concept - Productschap Akkerbouw Stadhoudersplantsoen 12 2517 JL Den Haag Telefoon 070 370 87 08 www.productschapakkerbouw. - concept - Jaarrekening 2009 Productschap Akkerbouw Stadhoudersplantsoen 12 2517 JL Den Haag Telefoon 070 370 87 08 www.productschapakkerbouw.nl EG.N.10.09a 1 A.2 MANAGEMENTSAMENVATTING Resultaten op

Nadere informatie

Jaarrekening HPA. Bezoekadres Stadhoudersplantsoen 12 2517 JL Den Haag

Jaarrekening HPA. Bezoekadres Stadhoudersplantsoen 12 2517 JL Den Haag HPA Bezoekadres Stadhoudersplantsoen 12 2517 JL Den Haag Postadres Postbus 29 739 2502 LS Den Haag T 070-370 87 08 F 070-370 84 44 E info@hpa.agro.nl I www.hpa.nl 20 09 Jaarrekening 2 Inhoudsopgave A.

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

: Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten;

: Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten; Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten VERGADERING : Bestuur DATUM : 1 november 2007 AGENDAPUNT : 13 BIJLAGE : 21 ONTWERP VERORDENING GZP FINANCIERINGSHEFFING JAAR 2008 Verordening van het Productschap

Nadere informatie

Hoofdproductschap Akkerbouw Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer Telefoon 079 368 70 03 www.hpa.nl. Jaarrekening 2013

Hoofdproductschap Akkerbouw Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer Telefoon 079 368 70 03 www.hpa.nl. Jaarrekening 2013 Hoofdproductschap Akkerbouw Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer Telefoon 079 368 70 03 www.hpa.nl Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE A. ALGEMENE INLEIDING EN MANAGEMENTSAMENVATTING 5 B. GRONDSLAGEN BIJ

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht Financiële verantwoording 2012 van Gereformeerde Bijbelstichting te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 2.578.183 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 1.198.800

Nadere informatie

RAPPORT Pagina. Grondslagen voor de financiële verslaggeving 2

RAPPORT Pagina. Grondslagen voor de financiële verslaggeving 2 Aan het bestuur van de Stichting Kikkeropfleurdoos Oudelandstraat 40 2691 CG 's-gravenzande Rapport inzake de jaarrekening 2015 RAPPORT Pagina Jaarrekening Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

1. BATEN De totale inkomsten worden geraamd op 1.802.000 en zijn 52.000 hoger dan begroot.

1. BATEN De totale inkomsten worden geraamd op 1.802.000 en zijn 52.000 hoger dan begroot. Behoort bij punt 7b van de agenda van de 235 ste vergadering van het bestuur d.d. 27 november 2008 NOTA VOOR HET BESTUUR Betreft: Raming resultaten 2008 1. BATEN De totale inkomsten worden geraamd op 1.802.000

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2013 Versie: openbaar Vastgesteld: 23 april 2014 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP)

JAARREKENING 2013 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP) JAARREKENING 2013 INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG 1 JAARREKENING 2013 Balans per 31 december 2013 4 Rekening van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans per 31 december 2013 6 Toelichting op

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG

JAARVERSLAG 2014 STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG JAARVERSLAG STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG Ernst & Youn^ccolintants LLP =1 W Building a bettsi ^ wort'.inq world I - Inhoud 1 Jaarverslag 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014 Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Den Haag, 18 mei 2015 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2014 Balans op 31 december

Nadere informatie

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro Jaarverslag 2014 Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2 Metalektro INHOUDSOPGAVE VOORWOORD STATUTEN BESTUUR JAARREKENING Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014

Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan 3 2288 EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 Inhoudsopgave Blz. Algemeen 2 Jaarrekening Grondslagen voor de financiële

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Stichting Sociaal Fonds Taxi

Jaarrekening 2011. Stichting Sociaal Fonds Taxi Jaarrekening 2011 Stichting Sociaal Fonds Taxi 1 BALANS (NA RESULTAATBESTEMMING) PER 31 DECEMBER 2011 (in eenheden van duizend euro) ACTIVA 31-12-2011 31-12-2010 Materiële vaste activa 1.026 959 Beleggingen

Nadere informatie

VERORDENING PA SUBSIDIES STRUCTUURVERSTERKING BROOD EN BANKET 2008

VERORDENING PA SUBSIDIES STRUCTUURVERSTERKING BROOD EN BANKET 2008 VERORDENING PA SUBSIDIES STRUCTUURVERSTERKING BROOD EN BANKET 2008 Verordening van het Productschap Akkerbouw van 5 juni 2008 houdende regels ter zake van subsidies voor de structuurversterking voor de

Nadere informatie

Rapport. 31 augustus 2015

Rapport. 31 augustus 2015 Rapport Stichting Participatie Dinkelland inzake de jaarrekening over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 31 augustus 2015 De Kok Accountants en Adviseurs B.V. is ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 1 Jaarrekening 2009 van Stichting Hester Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 2 Balans per 31 december 2009 A c t i v a Vlottende activa Vorderingen 851 7.365 Liquide

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014 Emmeloord Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 1 BALANS PER 31

Nadere informatie

RAPPORT Pagina. Grondslagen voor de financiële verslaggeving 2

RAPPORT Pagina. Grondslagen voor de financiële verslaggeving 2 Aan het bestuur van de stichting Kikkeropfleurdoos Oudelandstraat 40 2691 CG 's-gravenzande Rapport inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Pagina Jaarrekening Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Verkorte jaarrekening 2013 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag (Ontleend aan het Jaarverslag en Jaarrekening 2013, zoals op 27 maart 2014 door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld en van een goedkeurende

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters

JAARVERSLAG Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters JAARVERSLAG 2015 Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters Secretariaat: Postbus 308 2800 AH Gouda INHOUDSOPGAVE blz A Bestuursverslag 3 B Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013 Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2.2 Resultatenrekening 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2013 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2013 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Effecten Som der vaste activa

Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Effecten Som der vaste activa 31 december 2015 31 december 2014 A c t i v a Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris 376 472 Financiële vaste activa Effecten 203.357 203.357 Som der vaste activa 203.733 203.829 Vlottende activa

Nadere informatie

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Jaarrekening 2015 Toelichting op de resultatenrekening 2015 Inkomsten De activiteiten van Stichting IPSO worden voornamelijk op

Nadere informatie

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2014

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2014 Baambrugge Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 3 Financiële positie 4 JAARREKENING OVERIGE GEGEVENS 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Vorderingen en overlopende activa 20.228 31.329. Effecten 1.108.457 928.382. Liquide middelen 13.662 72.061

Vorderingen en overlopende activa 20.228 31.329. Effecten 1.108.457 928.382. Liquide middelen 13.662 72.061 III JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) ACTIEF FINANCIËLE VASTE ACTIVA Lening u/g 500.000 500.000 500.000 500.000 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa 20.228

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943 Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2016 Materiële vaste activa 4.943 Financiële vaste activa 78.907 Vorderingen 153.650 Overlopende

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6

Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6 Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6 Contact Secretariaat Bogaardplein 15 Postbus 5305 2280 HH Rijswijk 070-3261816 vzhg@rijswijk.nl www.vzhg.nl AAN: Algemene vergadering Bijgaand ontvangt

Nadere informatie

JAARREKENING 2012/2013

JAARREKENING 2012/2013 JAARREKENING 2012/2013 Stichting Kunstmaand 1 BALANS PER 31 MAART 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA 31 maart 2013 31 maart 2012 Materiële vaste activa (1) Inventaris 6.342 8.700 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden (2) Gereed

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670 Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2015 Materiële vaste activa 4.670 Financiële vaste activa 33.885 Vorderingen 114.437 Overlopende

Nadere informatie

Balans 2 Staat van Baten en Lasten 3 Toelichting 4

Balans 2 Staat van Baten en Lasten 3 Toelichting 4 Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2014 (verkort) INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening Balans 2 Staat van Baten en Lasten 3 Toelichting 4 Accrap1 Jr1438901 verkort VERKORTE BALANS (in euro's)

Nadere informatie

ABCDE. Bijlage 221/4a

ABCDE. Bijlage 221/4a ABCDE Bezoekadres Baron de Coubertinlaan 6, 2719 EL Postadres Postbus 121, 2700 AC Zoetermeer Telefoon (079) 368 07 07 Telefax (079) 361 73 12 Internet http://www.bedr-horeca.nl Bestuursnotitie Kenmerk

Nadere informatie

ONTWERP. Verordening van het Productschap Akkerbouw van 2009, houdende vaststelling bestemmingsheffing

ONTWERP. Verordening van het Productschap Akkerbouw van 2009, houdende vaststelling bestemmingsheffing VERGADERING : BESTUUR DATUM : 13 NOVEMBER 2008 AGENDAPUNT : 10 BIJLAGE : 26 Lett: AF no. JBA ONTWERP HEFFINGSVERORDENING PA INLANDS GRAAN 2009 Verordening van het Productschap Akkerbouw van 2009, houdende

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2013

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2013 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 6

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2012 MR. G. GROEN VAN PRINSTERERSTICHTING AMERSFOORT

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2012 MR. G. GROEN VAN PRINSTERERSTICHTING AMERSFOORT FINANCIEEL JAARRAPPORT 2012 MR. G. GROEN VAN PRINSTERERSTICHTING AMERSFOORT Pagina 1 van 9 INHOUDSOPGAVE Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten 2012 4 Grondslagen voor de waardering 5

Nadere informatie

JAARRAPPORT. Titus Brandsma Instituut

JAARRAPPORT. Titus Brandsma Instituut JAARRAPPORT 2015 Titus Brandsma Instituut (bedragen in euro's) 31-12-2015 31-12-2014 ACTIVA FINANCIËLE ACTIVA Effectenportefeuille 4.269.043 5.474.130 VLOTTENDE ACTIVA Debiteuren 10.344 34.424 Nog te ontvangen

Nadere informatie

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Vergadering : AV 17-04-2015 Agendapunt : 4 Aan : Algemene Vergadering Kenmerk : AV 15041704 Datum : 7 april 2015 Bijlage : ONDERWERP : Jaarrekening 2014 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Stichting Cultuurkust, Harderwijk. Jaarrekening over het boekjaar 2013

Stichting Cultuurkust, Harderwijk. Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Cultuurkust, Harderwijk Jaarrekening over het boekjaar 2013 Inhoudsopgave A. Balans per 31 december 2013 B. Staat van baten en laten over het jaar 2013 C. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

31 december december 2015 Ref. Vlottende activa Voorraden

31 december december 2015 Ref. Vlottende activa Voorraden Balans per 31 december 2016 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2016 31 december 2015 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Gebouwen 4 1.342.900 1.476.200 Inventaris 4 1.254.500

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken 2013 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten 2013 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2011/2012

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2011/2012 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2011/2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2014 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Stichting Sonshine. Rotterdam. Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015

Stichting Sonshine. Rotterdam. Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2016 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Financieel verslag Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2015 Veenendaal Datum: 15 maart 2016 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Jaarrekening 2012 Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Inhoud 1 Jaarrekening 2 2 Balans per 31 december 2012 4 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 4 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012

Balans per 31 december 2012 Balans per 31 december 2012 Vaste activa Toelichting 31 december 2012 Materiële vaste activa 1 204.983 Vlottende activa Voorraden 2 7.510 Vorderingen 3 37.128 Liquide middelen 379.976 629.597 Toelichting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. A. Algemene inleiding 5. B. Grondslagen bij de jaarrekening 9. C. Balans per 31 december 2009 10. D. Toelichting op de balans 13

Inhoudsopgave. A. Algemene inleiding 5. B. Grondslagen bij de jaarrekening 9. C. Balans per 31 december 2009 10. D. Toelichting op de balans 13 20 09 Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening 2 Inhoudsopgave A. Algemene inleiding 5 B. Grondslagen bij de jaarrekening 9 C. Balans per 31 december 10 D. Toelichting op de balans 13 E. van baten en lasten

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012

Balans per 31 december 2012 Balans per 31 december 2012 ACTIVA 31 december 2012 31 december 2011 Vaste activa Materiële vaste activa Onroerende zaken 330.249 345.191 1 Inventaris 6.878 8.475 1 Vervoermiddelen 1.625 2.525 1 338.752

Nadere informatie

Galactosemie Vereniging Nederland. 8 mei 2015. Jaarrekening 2014

Galactosemie Vereniging Nederland. 8 mei 2015. Jaarrekening 2014 Galactosemie Vereniging Nederland 8 mei 2015 Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 2014 3 1.1. Toelichting Balans 3 1.2. Toelichting Resultaat 4 2. BALANS 5 3. Staat van baten en lasten 7 4.

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2014 Versie: openbaar Vastgesteld: april 2015 Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 15 maart 2013 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2015 Versie: openbaar Vastgesteld: april 2016 Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

CONCEPT JAARREKENING. Stichting Open Monumentendag. Amsterdam, juli 2015

CONCEPT JAARREKENING. Stichting Open Monumentendag. Amsterdam, juli 2015 JAARREKENING 2014 Stichting Open Monumentendag Amsterdam, juli 2015 INHOUDSOPGAVE Balans blz. 2 Staat van baten en lasten blz. 3 Toelichting op de balans blz. 4 Toelichting op de staat van baten en lasten

Nadere informatie

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177.

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177. BALANS (na resultaatbestemming) 31 december 31 december Ref. ACTIVA Materiële vaste activa 1 0 0 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318

Nadere informatie

STICHTING ZOG MH TE GOUDA. Financieel verslag 2015

STICHTING ZOG MH TE GOUDA. Financieel verslag 2015 STICHTING ZOG MH TE GOUDA Financieel verslag 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 1.1 1.1 Jaarverslag 3 1.2 Vaststelling van de jaarrekening 4 1.3 Samenstellingsverklaring 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Stichting Wensulance. te Landgraaf. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting Wensulance. te Landgraaf. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Wensulance te Landgraaf Rapport inzake de jaarrekening 2015 Landgraaf, 27 mei 2016 Inhoudsopgave Pagina RAPPORT Opdracht 2 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 3 Balans per

Nadere informatie

STICHTING RECYCLING TECHNOLOGISCHE APPARATUUR. te Leusden. Rapport inzake de jaarrekening 2011

STICHTING RECYCLING TECHNOLOGISCHE APPARATUUR. te Leusden. Rapport inzake de jaarrekening 2011 STICHTING RECYCLING TECHNOLOGISCHE APPARATUUR te Leusden Rapport inzake de jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blz. RAPPORT Fiscale positie 3 JAARVERSLAG 4 Verschillenanalyse 5 JAARREKENING Grondslagen voor

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie