Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten Stadhoudersplantsoen JL Den Haag Telefoon

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten Stadhoudersplantsoen 12 2517 JL Den Haag Telefoon 070 370 87 08 www.gzp.nl gzp@hpa.agro."

Transcriptie

1 Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten Stadhoudersplantsoen JL Den Haag Telefoon Jaarrekening

2

3 INHOUDSOPGAVE A KERNCIJFERS EN INRICHTING ACTIVITEITEN PRODUCTSCHAP 3 B ALGEMENE INLEIDING 5 C BALANS PER 31 DECEMBER 12 D REKENING VAN BATEN EN LASTEN 14 E FINANCIERINGSSTAAT 17 F GRONDSLAGEN BIJ DE JAARREKENING 19 G TOELICHTING OP DE BALANS 21 H TOELICHTING BIJ REKENING VAN BATEN EN LASTEN PER FUNCTIE 26 I TOELICHTING BIJ REKENING VAN BATEN EN LASTEN NAAR RUBRIEK 85 J VERDEELSTAAT NAAR HOOFDFUNCTIE 92 K ACCOUNTANTSVERKLARING 94 L OVERIGE BIJLAGEN 97 1

4 2

5 A KERNCIJFERS EN INRICHTING ACTIVITEITEN PRODUCTSCHAP Hieronder volgen enkele kerncijfers: Herziene begroting 2005 Heffingen Totaal baten Financiële relaties Diensten door derden Totaal apparaatskosten Totaal lasten Gemiddelde formatie FTE 12,8 FTE 13,4 FTE 13,6 Aantal medewerkers ultimo jaar De activiteiten van het productschap zijn als volgt ingericht: Hoofdfunctie Functie Subfunctie Paragraaf Bestuur en algemeen - Bestuur en algemeen - Bestuur Algemeen H Secretariaat GZP H.1.2 Markt - Markt - Marktordening H.2 Product en dienst - Onderzoek - Fonds wetenschappelijk onderzoek en H voorlichting inlandse granen - Fonds verbetering bakkwaliteit inlandse tarwe H Bestemmingsfonds verwerkende bedrijven H Fonds landbouwkundige en technologische H activiteiten - Fonds zaaizaad van granen, peulvruchten en H andere gewassen - Fonds zaaizaad van voedergewassen H Structuur- - Algemeen H versterking - Grootbedrijf H Midden- en Kleinbedrijf H Algemeen - Algemeen H Bakkerijportaal H Arbeid - Arbeid - Afdeling Arbeid H Fonds sociale aangelegenheden H.4.2 3

6 4

7 B ALGEMENE INLEIDING B.1 Algemeen Inleiding Het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten is een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie voor het bedrijfsleven, waarin werkgevers- en werknemersorganisaties samenwerken. De taak van het productschap is vastgelegd in artikel 71 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie. Het productschap heeft tot taak een het algemeen belang dienende bedrijfsuitoefening door de ondernemingen, waarvoor zij zijn ingesteld, te bevorderen alsmede het gemeenschappelijk belang van die ondernemingen en van de daarbij betrokken personen te behartigen. Het productschap heeft daarmee zowel oog voor het algemeen belang als voor de gezamenlijke belangen van de betrokken bedrijven en degenen die daar werken. Kenmerkend voor het productschap is daarbij de oriëntatie op het product en wat daarmee samenhangt. Aandachtsgebieden zijn markt(ordening), structuurversterking, afzetbevordering, landbouwkundig en technologisch onderzoek, voedselveiligheid en -kwaliteit en aangelegenheden op het terrein van de arbeidsmarkt en -omstandigheden. Kenmerkend is eveneens dat het vaak aangelegenheden betreft waarbij in het bijzonder de afstemming en samenwerking binnen en tussen de schakels in de productiekolom (de keten) van belang is. Bij de indeling in hoofd- en subfuncties is zoveel mogelijk rekening gehouden met eerdergenoemde aandachtsgebieden, zodat duidelijk is welke financiële en personele inspanning de uitvoering van de diverse activiteiten met zich mee brengt. Aan de hoofdfunctie Medebewind worden geen baten en lasten toegerekend. Het productschap biedt de betrokken sectoren een platform om gezamenlijk de van belang zijnde onderwerpen te bespreken en eventueel een gemeenschappelijke zienswijze te ontwikkelen en uit te dragen. Zonodig wordt deze zienswijze vertaald in concrete actieplannen en activiteiten. Deze kunnen extra kracht worden bijgezet door de verordenende bevoegdheid waarover het productschap beschikt. Voorbeelden hiervan zijn regelingen waarmee de kwaliteit van producten wordt geregeld en de mogelijkheid voor speciale bestemmingen heffingen op te leggen. Besluitvorming binnen het productschap heeft plaats door het (dagelijks) bestuur. Alvorens te besluiten vindt over het algemeen (voor)overleg plaats met het meest betrokken bedrijfsleven in speciaal daarvoor gevormde commissies en / of werkgroepen. Ter ondersteuning van het bestuur, commissies en werkgroepen beschikt het productschap over een secretariaat bestaande uit 13 formatieplaatsen (fulltime equivalenten). De personeelslasten worden geboekt onder de subfunctie Secretariaat GZP, en vandaar zoveel mogelijk in de vorm van interne overboekingen doorbelast aan de andere subfuncties. Daarnaast wordt in ruime mate gebruik gemaakt van diensten van het Hoofdproductschap Akkerbouw. De kosten van de afdelingen van het Hoofdproductschap Akkerbouw worden zichtbaar als dienstverlening door Akkerbouwproductschappen. Organisatieveranderingen In het najaar van 2005 hebben de besturen van de akkerbouwproductschappen de hoofdlijnen van een gewijzigd organisatie(model) van de akkerbouwproductschappen vastgesteld. Aanleiding hiervoor zijn de steeds hogere eisen die aan de organisatie gesteld worden als het gaat om kwaliteit van dienstverlening, snelheid van aanpassen en flexibiliteit en doelmatigheid. De noodzaak om te veranderen is nog eens bevestigd door de in het kader van de pbo-discussie opgestelde toekomstverkenningen. De veranderingen hebben een institutionele kant, te weten het tot stand brengen van één productschap voor de akkerbouw waarmee een samensmelting plaatsheeft van de autonome activiteiten van GZP en HPA. De wens daartoe is door de benoemende organisaties kenbaar gemaakt aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Er moet een gewijzigd instellingsbesluit worden vastgesteld. Dit is een tijdrovende aangelegenheid. Naar verwachting zal één en ander niet voor de tweede helft van 2007 gerealiseerd zijn. Wij hebben aan SZW kenbaar gemaakt een voorkeur te hebben voor 1 januari 2008 als formele startdatum van het nieuwe productschap. 5

8 B ALGEMENE INLEIDING (VERVOLG) De verandering heeft ook een sterke organisatorische component, te weten het inrichten van een moderne, kleinere werkorganisatie die ten dienste staat van alle akkerbouwproductschappen. Brood en banket De activiteiten voor de sector brood en banket worden sinds 2000 uitgevoerd door de Commissie Brood & Banket die onderdeel is van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten. Deze commissie werkt steeds op basis van meerjarenafspraken. Op advies van de Commissie Brood & Banket startte in 2005 een nieuwe periode van structuurversterkende maatregelen. De maatregelen gelden voor een periode van 5 jaar, te weten voor de periode De financiële verantwoording van de door de Commissie Brood & Banket uitgevoerde maatregelen wordt zichtbaar in de functie Structuurversterking. Deze functie is verdeeld in een drietal subfuncties, te weten Algemeen, Grootbedrijf en Midden- en Kleinbedrijf. Onder eerstgenoemde subfunctie zijn de algemene subsidie- en beheermaatregelen verantwoord. Onder de subfuncties Grootbedrijf en Midden- en Kleinbedrijf zijn de structuurmaatregelen verantwoord die specifiek zijn gericht op grootbedrijf respectievelijk midden- en kleinbedrijf. Bakkerijportaal In heeft de bakkerijketen (maalindustrie, bakkerijgrondstoffenindustrie, industriële bakkerij en ambachtelijke bakkerij met steun van de groothandel) besloten tot de totstandkoming van een ingrediëntendatabank voor de bakkerijketen. Deze databank is onderdeel van een voor dit doel opgezet bakkerijportaal (BakkerijPlaza). De baten en lasten die samenhangen met dit project zijn opgenomen in de nieuw gevormde subfunctie Bakkerijportaal onder de hoofdfunctie Product en dienst, functie Algemeen. Sociale aangelegenheden / arbeidsomstandigheden Na een lang traject van voorbereiding sloten op 4 juni 2003 het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de organisaties van werkgevers en werknemers in de bakkerij en de toeleveranciers van de bakkerij (maalindustrie en bakkerijgrondstoffenfabrikanten) het convenant grondstofallergie af. Het convenant richt zich op het terugdringen van de beroepsziekte grondstofallergie bij de bakkerijen, meelfabrieken en bakkerijgrondstofleveranciers. Gedurende is veel werk verzet om de diverse onderdelen van het convenant verder tot uitvoering te brengen. De looptijd van het convenant is verlengd tot 1 juli

9 B.2 Baten Het bestuur heeft twee heffingsinstrumenten ter beschikking om de activiteiten van het productschap te financieren. De kosten verbonden aan de organisatie en aan het bestuur worden gefinancierd met behulp van een financieringsheffing. Voor bijzondere doeleinden (zoals onderzoek en structuurversterking) zijn bestemmingsheffingen van toepassing; de baten komen terecht in speciaal daarvoor door het bestuur ingestelde fondsen. In onderstaande tabel worden de heffingsinkomsten per heffingscategorie weergegeven: Herziene begroting 2005 Financieringsheffingen Granen Landbouwzaaizaden Vlas totaal financieringsheffingen Bestemmingsheffingen Inlandse tarwe Zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen Zaaizaad van voedergewassen Structuurversterking Bakkerij totaal bestemmingsheffingen totaal heffingen B.3 Lasten De lasten van het productschap zijn verdeeld over de eerdergenoemde hoofdfuncties. De verantwoording van de fondsen vindt op activiteitenniveau plaats. De subfuncties op het terrein van onderzoek zijn te vinden onder de hoofdfunctie Product en dienst, functie Onderzoek. De uitvoering van het pakket structuurversterkende maatregelen op het gebied van brood en banket is te vinden als afzonderlijke activiteit van de hoofdfunctie Product en dienst, functie Structuurversterking. In verband met activiteiten rondom het bakkerijportaal is een aparte subfunctie opgenomen onder de hoofdfunctie Product en dienst, functie Algemeen. De subfunctie Sociale Aangelegenheden is opgenomen onder de hoofdfunctie Arbeid. 7

10 B ALGEMENE INLEIDING (VERVOLG) B.4 Dienstverlening door HPA De HPA-afdelingen zijn belast met specifiek afgesproken en algemeen facilitaire dienstverlening voor de productschappen. Daarnaast verrichten de HPA-afdelingen algemeen bestuurlijke en sectoroverschrijdende taken voor de akkerbouwsectoren als geheel. Deze dienstverlening is in de jaarrekening verantwoord onder de onderdelen HPA-afdelingen en HPA-dienstverlening AKK. De doorberekening van kosten is gebaseerd op afspraken tussen de productschap(pen) en het HPA over de aard en omvang van de dienstverlening. Met ingang van 2005 dragen de overige akkerbouwproductschappen en de HPA-commissie Teeltaangelegenheden elk per jaar bij in de kosten van HPA-algemeen. B.5 Herstructureringsprogramma In het verlengde van de in 2005 opgestelde toekomstverkenningen en de verwachte afname van de medebewindstaken hebben de besturen van onze productschappen de hoofdlijnen van een gewijzigde organisatorische opzet van de akkerbouwproductschappen vastgesteld. Doelstelling van deze aanpassing is te komen tot een moderne, kleinere werkorganisatie die het mogelijk moet maken om beter op de veranderende wensen van onze achterbannen (bedrijfsleven en overheid) in te spelen. De uitvoering hiervan vindt onder andere plaats door middel van een herstructureringsprogramma. Belangrijk element uit dit programma is dat in de periode van 2007 tot en met 2010 een omvangrijke afbouw van de formatie zal gaan plaatsvinden. In totaliteit betreft de verwachte afname van de formatie bij de akkerbouwproductschappen circa 71 fte (waarvan 47 fte medebewind). De afvloeiingskosten per af te bouwen fte worden op basis van de in bekende gegevens indicatief geraamd op éénmalig circa (lonen in de opzegtermijn, kosten outplacement en eventueel wachtgeld); de besparing, die jaarlijks kan worden gerealiseerd, bedraagt naar verwachting circa per fte. Het aandeel van het Productschap GZP in de herstructureringskosten bedraagt en is in de jaarrekening verwerkt onder overige lasten bij de subfunctie Bestuur algemeen. 8

11 B.6 Resultaat In onderstaande tabel wordt het resultaat per subfunctie weergegeven: Herziene begroting 2005 Bestuur en algemeen Bestuur algemeen ( ) (66.300) (77.600) Product en dienst Fonds wetenschappelijk onderzoek en voorlichting inlandse granen Fonds verbetering bakkwaliteit inlandse tarwe (14.500) (14.500) (9.500) Bestemmingsfonds verwerkende bedrijven (7.400) (6.000) Fonds landbouwkundige en technologische activiteiten (10.700) (10.400) (200) Fonds zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen (700) Fonds zaaizaad van voedergewassen (53.900) Structuurversterking, Algemeen ( ) ( ) Structuurversterking, Grootbedrijf Structuurversterking, Midden- en Kleinbedrijf Bakkerijportaal (45.000) totaal hoofdfunctie product en dienst Arbeid Fonds sociale aangelegenheden (7.000) totaal resultaat (74.900) B.7 Reserves Op grond van artikel 31 van de Verordening Financiën Bedrijfslichamen 1999 van de Sociaal Economische Raad (SER) worden reserves in de balans onderscheiden naar: Algemene reserve De algemene reserve is de reserve van de hoofdfunctie Bestuur en algemeen; Bestemmingsreserves Bestemmingsreserves zijn de reserves (van de overige hoofdfuncties) met een bijzondere bestemming, bepaald door het bestuur; Bestemmingsfondsen Bestemmingsfondsen zijn reserves met een bijzondere bestemming, waarbij een bestedingsbeperking is aangebracht door derden. Het eigen vermogen bestaat uit de som van de algemene reserve, de bestemmingsreserves en de bestemmingsfondsen. Op grond van artikel 34 van de Verordening Financiën Bedrijfslichamen 1999 hanteert de SER als norm dat de som van de algemene reserve en de bestemmingsreserves maximaal gelijk is aan het totaal van de lasten over het verslagjaar. In de huidige voorgeschreven inrichting van de financiële verantwoording kunnen borgstellingen in het kader van de financieringsregeling van de Werkgroep MKB-bakkers niet meer als kosten worden opgenomen. Door deze wijziging in de verantwoording zijn de reserves de laatste jaren sterk opgelopen. Onder meer die omstandigheid was reden voor de SER om het productschap voor een periode van 3 jaar (2004 t/m ) ontheffing te verlenen van de bepaling in artikel 34 van de SER-verordening financiën bedrijfslichamen dat het eigen vermogen maximaal gelijk is aan het totaal van de lasten. 9

12 B ALGEMENE INLEIDING (VERVOLG) Het eigen vermogen van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten is als volgt opgebouwd: Herziene begroting 2005 Algemene reserve Bestuur, algemeen totaal algemene reserve Bestemmingsreserves Product en dienst, Fonds wetenschappelijk onderzoek en voorlichting inlandse granen Product en dienst, Fonds verbetering bakkwaliteit inlandse tarwe Product en dienst, Bestemmingsfonds verwerkende bedrijven Product en dienst, Fonds landbouwkundige en technologische activiteiten Product en dienst, Fonds zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen Product en dienst, Fonds zaaizaad van voedergewassen Product en dienst, Structuurversterking, Algemeen Product en dienst, Structuurversterking, Grootbedrijf Product en dienst, Structuurversterking, Midden- en Kleinbedrijf Product en dienst, Bakkerijportaal (45.000) Arbeid, Fonds sociale aangelegenheden totaal bestemmingsreserves Bestemmingsfondsen Product en dienst, Structuurversterking, Midden- en Kleinbedrijf (borgstellingen) totaal bestemmingsfondsen totaal eigen vermogen Vermogenstoets totaal algemene reserve totaal bestemmingsreserves totaal eigen vermogen totale jaarlasten Eigen vermogen ten opzichte van de jaarlasten 123,9 % 136,7% 142,2% 10

13 11

14 C BALANS PER 31 DECEMBER Activa Financiële vaste activa Belegde gelden totaal financiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Overlopende activa en overige vorderingen courant Hoofdproductschap Akkerbouw totaal vlottende activa Liquide middelen Bankrekeningen totaal liquide middelen totaal activa

15 Passiva Eigen Vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves en -fondsen - Product en dienst, bestemmingsreserve Product en dienst, bestemmingsfonds Arbeid, bestemmingsreserve totaal bestemmingsreserves en -fondsen totaal eigen vermogen Vlottende passiva Nog te betalen bedragen Vooruitontvangen bedragen totaal vlottende passiva Liquide middelen Bankrekeningen totaal liquide middelen totaal passiva

16 D REKENING VAN BATEN EN LASTEN Herziene begroting 2005 Baten Heffingen Retributies Diensten aan derden Rente Vergoeding opgedragen taken Niet bestede subsidies / diensten door derden Overige baten subtotaal baten Dienstverlening aan Akkerbouwproductschappen totaal baten Lasten Personeelskosten Reis-, verblijf- en representatiekosten Huisvestingskosten Bureaukosten Vergaderkosten Financiële relaties Diensten door derden Overige lasten subtotaal Dienstverlening door Akkerbouwproductschappen subtotaal lasten Interne overboekingen totaal lasten Resultaat (74.900) Stand van de reserves Reserves 01/ Reserves 31/

17 Uitsplitsing rekening naar hoofdfuncties: Bestuur en algemeen Markt Product en dienst Arbeid Totaal (in duizenden euro) Baten Heffingen Retributies Diensten aan derden Rente Verg. opgedragen taken Niet bestede subsidies / diensten door derden Overige baten subtotaal baten Dienstverlening aan Akk.productschappen totaal baten rekening totaal baten herz. begr totaal baten rekening 2005 Lasten Personeelskosten RVR-kosten Huisvestingskosten Bureaukosten Vergaderkosten Financiële relaties Diensten door derden Overige lasten subtotaal Dienstverlening door Akk.productschappen subtotaal lasten (640) Interne overboekingen totaal lasten rekening totaal lasten herz. begr totaal lasten rekening 2005 ( 436) ( 75) Resultaat Stand van de reserves Reserves 01/ Reserves 31/12 15

18 16

19 E FINANCIERINGSSTAAT 2005 van baten en lasten Financieringsheffingen Bestemmingsheffingen Rente Overige baten totaal baten totaal lasten resultaat (74.900) Mutaties balans Investeringen in financiële vaste activa ( ) ( ) Mutatie vorderingen en overlopende activa ( ) Mutatie liquide middelen ( ) (42.400) Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva ( ) ( ) Resultaat (74.900) mutatie rekening courant Hoofdproductschap Akkerbouw ( ) ( ) Het resultaat is toegerekend aan: Algemene reserve ( ) (77.600) Bestemmingsreserves totaal mutatie reserves (74.900)

20 18

21 F GRONDSLAGEN BIJ DE JAARREKENING De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de aanwijzingen als gegeven in de Verordening financiën bedrijfslichamen 1999 (gewijzigd op 24 juni 2005) van de Sociaal Economische Raad (SER) met uitzondering van verplichtingen uit hoofde van vakantiedagen welke niet zijn gepassiveerd. De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn als volgt: - Alle bedragen zijn in euro; - Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid; - Schulden worden gewaardeerd op nominale waarde; - Belegde gelden worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Deze waarde wordt aangepast indien een eventuele waardevermindering of -vermeerdering naar verwachting duurzaam is; - Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben; - De grondslag voor de heffingen berust op bedrijfsgegevens; de betreffende bedrijven verstrekken opgaven aan het productschap; - De lasten inzake financiële relaties, die betrekking hebben op meerdere jaren worden verantwoord in het jaar van toekenning indien de financiering reeds aanwezig is. De lasten worden naar rato van de looptijd toegerekend indien ook de financiering over deze periode is gespreid (door middel van een specifieke heffing); - Investeringen in inventarissen worden geheel in het jaar van aanschaf afgeschreven, tenzij de financiering anders geregeld is. 19

22 20

23 G TOELICHTING OP DE BALANS G.1 Belegde gelden Ingelegde middelen Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten: Ingelegde middelen per 1 januari Herbelegde interest ingelegde middelen per 31 december Marktwaarde van de in het fonds opgenomen obligaties De marktwaarde is ultimo lager dan de ingelegde middelen. De ingelegde middelen (boekwaarde) worden niet verminderd tot de marktwaarde omdat deze beleggingen niet ten gelde worden gemaakt en de verwachting is dat deze waardedaling niet duurzaam is. De bij de Akkerbouwproductschappen beschikbare middelen worden gezamenlijk onder beheer van het HPA belegd. Een deel van de beschikbare middelen heeft een semi-permanent karakter en is voornamelijk belegd in obligaties. Het beheer van de portefeuille is sinds 1992 opgedragen aan Robeco Institutional Asset Management (RIAM). De beleggingen geschieden onder verantwoordelijkheid van de Akkerbouwproductschappen, waarbij het HPA fungeert als aanspreekpunt naar het RIAM. De Akkerbouwproductschappen beleggen door middel van participaties in het FIDO-fonds (Financiering Decentrale Overheden). Beleggingen in dit fonds hebben plaats rekening houdend met de vastgestelde beleggingsrichtlijnen in de Verordening HPA Beleggingsbeleid akkerbouwproductschappen De door het jaar heen vrijvallende coupons worden herbelegd. Eénmaal per jaar, in januari, hebben de participanten de keuze om de lopende rente op de portefeuille in contanten uit te laten keren, of te laten herbeleggen in het fonds middels uitbreiding van het aantal participaties. Evenals voorgaande jaren is voor besloten tot herbelegging van de renteopbrengsten. G.2 Vorderingen Debiteuren Voorziening dubieuze debiteuren (24.600) ( ) Nog te factureren bedragen totaal vorderingen Jaarlijks wordt de voorziening debiteuren vastgesteld op basis van risicoanalyse. Ultimo is de voorziening verlaagd met en is een bedrag van afgeboekt als zijnde oninbaar. Onder nog te factureren bedragen zijn de heffingen opgenomen die in 2007 worden gefactureerd, maar nog ten gunste komen van. 21

24 G TOELICHTING OP DE BALANS (VERVOLG) G.3 Overlopende activa en overige vorderingen Nog te ontvangen inzake Commissie Brood & Banket Nog te ontvangen bedragen Borgstelling werkgroep MKB-bakkers totaal overlopende activa G.4 courant Hoofdproductschap Akkerbouw courant Hoofdproductschap Akkerbouw G.5 Bankrekeningen ING bank R/C Borgstelling Commissie Brood & Banket Rabo bank R/C Borgstelling Commissie Brood & Banket totaal bankrekeningen G.6 Algemene reserve Algemene reserve 1 januari Resultaat ( ) (77.600) algemene reserve 31 december G.7 Bestemmingsreserve en fonds Product en dienst Bestemmingsreserve en fonds Product en dienst 1 januari Resultaat bestemmingsreserve en fonds product en dienst 31 december G.8 Bestemmingsreserve Arbeid Bestemmingsreserve Arbeid 1 januari Resultaat bestemmingsreserve arbeid 31 december

25 G.9 Nog te betalen bedragen Bestuur Algemeen: - Crediteuren Afvloeiingsregeling voormalige medewerker cultuur- en gebruikswaarde onderzoek II subtotaal bestuur algemeen Fonds wetenschappelijk onderzoek en voorlichting inlandse granen: - PRI Fusarium Survey Fonds verbetering bakkwaliteit inlandse tarwe: - Bakkwaliteitsonderzoek tarwe Fonds landbouwkundige en technologische activiteiten: - Atex Fonds zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen: - PRI Fusarium Survey Fonds zaaizaad van voedergewassen: - Optimalisering N-bemesting Engels raaigras Onkruidbestrijding ATV-L Onderzoek Engels raaigras ISTA subtotaal zaaizaad voedergewassen Structuurversterking: - Stillegregeling Grootbedrijf Te restitueren heffingen Overlopende passiva Stichting Herstructurering Broodbakkerijen Borgstelling Bakkers Stillegregeling MKB Werkgroep MKB Stichting Bakkerij Imago subtotaal structuurversterking Bakkerijportaal: - Initiële kosten Arbeid, Fonds sociale aangelegenheden: - Ketengerichte aanpak grondstofallergie Atex Endotoxinen subtotaal sociale aangelegenheden totaal nog te betalen bedragen

26 G TOELICHTING OP DE BALANS (VERVOLG) G.10 Bankrekeningen Rabo bank R/C Borgstelling Commissie Brood & Banket Deze bankrekening is ingesteld ten behoeve van borgstellingen. Het saldo van de rekening is ultimo negatief, omdat saldovereffening pas in 2007 gaat plaatsvinden. G.11 Voorzieningen en niet in de balans opgenomen verplichtingen De verplichting inzake nog te betalen vakantiedagen bedraagt per , waarvan circa 20% doorberekend wordt aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Tot de nog te ontvangen bedragen inzake Commissie Brood & Banket behoort een rekening courantsaldo dat bij de uitvoerder van de sociale paragraaf, behorend bij een aantal stillegregelingen van de voormalige Stichting Herstructurering Broodbakkerij (Interpolis), wordt aangehouden ter voldoening van de verplichtingen die uit de sociale paragrafen voortvloeien. Ten tijde van het samenstellen van deze jaarrekening werd met Interpolis overleg gevoerd over de beëindiging van deze rekening courantverhouding. De beëindiging van deze rekening courantverhouding zal naar verwachting leiden tot een incidentele bate, omdat het bedrag van de rekening courant hoger lijkt dan het hier verantwoorde bedrag. Nader onderzoek zal de juiste stand van de rekening courantverhouding moeten aantonen. 24

27 25

28 H TOELICHTING BIJ REKENING VAN BATEN EN LASTEN PER FUNCTIE H.1 Hoofdfunctie : Bestuur en algemeen Functie : Subfunctie : Herziene begroting 2005 Baten Heffingen Retributies Diensten aan derden Rente Vergoeding opgedragen taken Niet bestede subsidies / diensten door derden Overige baten subtotaal baten Dienstverlening aan Akkerbouwproductschappen totaal baten Lasten Personeelskosten Reis-, verblijf- en representatiekosten Huisvestingskosten Bureaukosten Vergaderkosten Financiële relaties Diensten door derden Overige lasten subtotaal Dienstverlening door Akkerbouwproductschappen subtotaal lasten Interne overboekingen ( ) ( ) ( ) totaal van de lasten Resultaat ( ) (66.300) (77.600) Stand van de reserve Reserve 01/ Reserve 31/

29 De hoofdfunctie Bestuur en algemeen is bedoeld om inzicht te krijgen in de kosten van het bestuur (zoals vacatiegelden en andere vergaderkosten, de vergoeding van de voorzitter) en de hieraan toe te rekenen kosten van het ondersteunend apparaat (personeelskosten secretariaat, huisvestingskosten). Daarnaast zijn alle activiteiten hier opgenomen die (nog) niet aan één van de andere hoofdfuncties kunnen worden toegerekend. De hoofdfunctie Bestuur en algemeen is opgedeeld in twee subfuncties, te weten Algemeen en Secretariaat GZP. De subfunctie Secretariaat GZP bevat de directe en indirecte kosten van het secretariaat (personeels-, huisvestings- en bureaukosten). Alle overige baten en lasten zijn opgenomen onder Bestuur Algemeen. In het algemeen worden deze kosten gedekt uit de financieringsheffing. Baten Heffingen De Verordening GZP financieringsheffing jaar is vastgesteld in de bestuursvergadering van 3 november In 2003 is op verzoek van de SER een nulmeting van de administratieve lasten gehouden. Deze lasten zijn voor de Verordening GZP financieringsheffing berekend op Het betreft circa 250 bedrijven. De verordening is sinds 2003 qua inningssystematiek niet gewijzigd, waardoor de administratieve lasten gelijk gebleven zijn. Overigens worden de door de bedrijven ingediende gegevens ook gebruikt voor het opleggen van de fondsheffingen van het productschap. De heffing bedraagt voor: Granen - Verwerking granen 20,8 eurocent per ton graan; - Rijst 20,8 eurocent per ton rijst; - Meel van granen, niet bestemd voor dierlijke consumptie 20,8 eurocent per ton, vermenigvuldigd met de coëfficiënt 1,37; - Mout 20,8 eurocent per ton, vermenigvuldigd met de coëfficiënt 1,30. Landbouwzaaizaden - Kweker / zaaizaadhandel Basisheffing 130,00 per onderneming; Per aangekochte ha landbouwzaaizaden niet zijnde zaaizaad van vezelvlas, welke op contractbasis in Nederland is geteeld 1,74; - Telers 2,20 per ha landbouwzaaizaden, niet zijnde zaaizaad van vezelvlas. Om de kosten te dekken van andere geledingen wordt vanuit de financieringsheffing Bestuur en algemeen een bedrag toegekend ter financiering van (een gedeelte van) de lasten: De verdeling van de financieringsheffing is als volgt: Herziene begroting 2005 Hoofdfunctie Bestuur en algemeen Hoofdfunctie Markt Hoofdfunctie Product en dienst, subfunctie Algemeen Hoofdfunctie Product en dienst, subfunctie Bakkerijportaal Hoofdfunctie Arbeid totaal financieringsheffing

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING JAARVERSLAG 2013 PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING Stichting PBO-Dienstverlening (PBOD) PBOD is een stichting, die op 25 april 2001 is opgericht. De organisatiestructuur bestaat uit een Bestuur en een managementteam.

Nadere informatie

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING 2011 Utrecht, 17 april 2012 Inhoudsopgave I ALGEMENE GEGEVENS 4 II BESTUURSVERSLAG 7 III EIGEN VERMOGEN 11 IV JAARREKENING

Nadere informatie

JAARREKENING Bedrijfsraad 2013

JAARREKENING Bedrijfsraad 2013 JAARREKENING Bedrijfsraad 2013 STICHTING BEDRIJFSRAAD MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN TWEEWIELERBEDRIJF Adres: Waterveste 1A 3992 DB Houten Postbus 491 3990 GG Houten telefoon 030-6354010 www.bedrijfsraad.nl

Nadere informatie

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014 Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 11 2.3

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

2013-578. Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe

2013-578. Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe 2013-578 Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur en Financiën op 19 juni 2013 - provinciale staten op 26 juni 2013 - fatale beslisdatum: 26 juni 2013

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Aanpak Financieel-Economische Criminaliteit in Nederland te Apeldoorn

Financieel verslag 2014. Stichting Aanpak Financieel-Economische Criminaliteit in Nederland te Apeldoorn Financieel verslag 2014 Stichting Aanpak Financieel-Economische Criminaliteit in Nederland te Apeldoorn INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarverslag 3 2 Jaarrekening 2014 12 2.1 Balans per 31 december 2014 13 2.2

Nadere informatie

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL Jaarverslag 2013 1 Inhoud VERSLAG VAN HET BESTUUR...3 1 Bestuur en ondersteuning...4 2 Verslag van het bestuur over 2013...5

Nadere informatie

Algemeen bestuur. Vergadering 19-12-2014 Agendapunt 9

Algemeen bestuur. Vergadering 19-12-2014 Agendapunt 9 Algemeen bestuur Vergadering 19-12-2014 Agendapunt 9 Onderwerp Financiële verordeningen en regelingen MRDH Voorgesteld besluit Vaststellen van: 1. De financiële verordening MRDH 2015. 2. De controleverordening

Nadere informatie

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007 Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen maart 2007 Inhoudsopgave Overzicht principes goed bestuur 3 Inleiding A. Aanleiding en doel code 7 B. Product en bedrijfschappen 7 C. Aard, structuur en inhoud

Nadere informatie

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING JAARVERSLAG 2012 PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING Stichting PBO-Dienstverlening (PBOD) PBOD is een stichting, opgericht door de Stichting Pensioenfonds Productschappen (PFP) en de Stichting Pensioenfonds SER

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS Apeldoorn, 20 maart 2012 JAARREKENING Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn Postadres: Postbus 834 7301

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag en Jaarrekening

Jaarverslag en Jaarrekening Jaarverslag en Jaarrekening 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. Deel 1: Jaarverslag 2010 1. Bericht van het dagelijks bestuur 4 2. Directieverslag en programmaverantwoording 2.1 Inleiding 5 2.2 Wsw en WWB 6 3. Financieel

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

Meerwaarde. Jaarverslag 2012

Meerwaarde. Jaarverslag 2012 Meerwaarde Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 CertiQ B.V. 1 Meerwaarde 3 2 Corporate Governance Code 4 3 Resultaten 2012 5 3.1 Kerncijfers 5 3.2 Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong 6

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31

JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31 JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31 Inhoudsopgave jaarstukken Innovam 2012 pagina Bericht van de directie 3-7 Bericht van de raad van commissarissen 8 Gecombineerde jaarrekening 2012

Nadere informatie

GEÏNTEGREERDE TEKST (juli 2013) HEFFINGSVERORDENING PA FONDS CONSUMPTIEAARDAPPELEN 2009

GEÏNTEGREERDE TEKST (juli 2013) HEFFINGSVERORDENING PA FONDS CONSUMPTIEAARDAPPELEN 2009 GEÏNTEGREERDE TEKST (juli 2013) HEFFINGSVERORDENING PA FONDS CONSUMPTIEAARDAPPELEN 2009 Verordening van het productschap Akkerbouw van 13 november 2008 houdende vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3 Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen te Nijmegen. Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Rapport Financieel Jaarverslag 2013 Bestuursverslag Jaarrekening Statutaire naam

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag 2013 3 Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8 Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 Samengevoegde staat van baten en lasten 2013 10 Toelichting algemeen 12

Nadere informatie