De voorzitter bedankt de heer De Boer voor zijn toelichting en de beantwoording van de vragen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De voorzitter bedankt de heer De Boer voor zijn toelichting en de beantwoording van de vragen."

Transcriptie

1 Ontwerp raadsvoorstel UW-holding BV - sturing en toezicht de gemeente Utrecht De heer De Boer (Rekenkamer) licht het rapport van de Rekenkamer toe. Hij begint zijn presentatie met een citaat uit de notitie Modernisering van de Wet Sociale Werkvoorziening; die wordt behandeld in deze vergadering aansluitend aan dit raadsvoorstel: In de hele discussie moet niet vergeten worden dat achter al die cijfers mensen schuilgaan. Werknemers die vaak al vele jaren achtereen, werkzaam en gelukkig zijn bij het Utrechtse SW-bedrijf. Hij stelt voorop dat ook de Rekenkamer die mening is toegedaan. Dat gezegd zijnde moet de Rekenkamer de commissie toch confronteren met cijfers, controle, sturing, toezicht en soortgelijke zaken. In het navolgende gaat de heer De Boer ervan uit dat de commissie het rapport grondig heeft bestudeerd. Hij zal daarom volstaan met een korte toelichting. De gemeente bleek bezig te zijn met een heroriëntatie op Verbonden Partijen. Zij werkt aan een Kadernota voor de raad. Om die reden zag de Rekenkamer af van een breed onderzoek. Tegelijkertijd ontstond voor de Rekenkamer voldoende aanleiding een onderzoek te starten naar één van de verbonden partijen in het bijzonder, te weten de Utrechtse Werk Bedrijven Holding BV. Immers de complexiteit van de relatie tussen de gemeente en UW en de daarmee gepaard gaande financiële en bestuurlijke risico's eisen naar de mening van de Rekenkamer voldoende aandacht, niet alleen van het college maar ook van de leden van de gemeenteraad. Daarbij bleek het de Rekenkamer dat de gemeente zich genoodzaakt zag in 2006 en 2007 financiële steun te verlenen aan de UW-bedrijven. Dit vergrootte voor de Rekenkamer het belang van een dergelijk onderzoek. De rekenkamer heeft het navolgende onderzocht: de wet staat de Rekenkamer niet toe een onderzoek te doen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening UW-holding. De rekenkamer concentreert zich op hoe de gemeente Utrecht sturing geeft aan en toezicht houdt op de uitvoering van de WSW en de daaraan gerelateerde verbonden partij UW. Daarnaast heeft de Rekenkamer ook gekeken naar de wijze waarop de raad door het college wordt geïnformeerd. Het onderzoek heeft geleid tot een zestal conclusies en daaraan gerelateerd een vijftal aanbevelingen: hij zal ze niet allemaal opsommen, maar zal volstaan met het onder de aandacht brengen van die conclusies en aanbevelingen waarover het college kennelijk van mening verschilt met de Rekenkamer. De rekenkamer is en blijft van mening dat het college onvoldoende toewerkt naar een duurzame houdbare regeling voor de financiering van de uitvoering van de WSW door UW-holding. De rekenkamer verschillende betrokkenen zien de vooronderstelling dat UW de publieke tekorten volledig en structureel kan dekken met private inkomsten, niet als realistisch. Naar de mening van de Rekenkamer zijn er teveel onzekerheden en is de financiële uitgangspositie van UW-bedrijven onvoldoende om structureel aan deze eis van de gemeente te kunnen voldoen. In de optiek van de Rekenkamer heeft het verleden dat ook in voldoende mate aangetoond. Al jaren is sprake van een structurele financiële steunverlening door de gemeente. Deze had notabene nog een veel grotere omvang gekend als niet jaren achtereen kon worden geprofiteerd van, in de ogen van de Rekenkamer, oneigenlijk gebruik van rijkssubsidiegelden. Hij doelt hier op het fenomeen van de WAO-slapers. Volgens eigen opgave van het college ging het daarbij om ,- per jaar. Het college gaat naar het oordeel van de Rekenkamer daaraan al te gemakkelijk voorbij. De huidige ontwikkeling van het financieel tekort bij UW is positief te noemen. Maar naar het oordeel van de Rekenkamer kan daaraan geen zekerheid worden ontleend voor de toekomst; één zwaluw maakt nog geen zomer. Financiële ondersteuning door de gemeente zal nodig blijven zolang er sprake is en blijft van onvoldoende rijkssubsidie en onzekere private inkomsten. De rekenkamer heeft daarom in zijn aanbeveling nummer 3 aangegeven waarvoor de gemeente bij financiële steunverlening aan de UW-bedrijven zorg zou moeten dragen. Het college gaat in de ogen van de Rekenkamer onvoldoende in op deze randvoorwaarden voor financiële steunverlening. Om die reden herhaalt heer de Boer die randvoorwaarden: Het formuleren van concrete en meetbare doelstellingen voor de extra gemeentelijke bijdragen; De steunverlening in samenhang brengen met de overige financiële relaties met UW-holding. De risico's van de extra gemeentelijke bijdrage in kaart brengen. Prestatieprikkels voor de extra gemeentelijke bijdrage introduceren. Voldoende waarborgen van de kwaliteit van het toezicht op de UW-bedrijven. De gemeente beschikt hiervoor over diverse instrumenten. Zaak is wel deze in samenhang met elkaar te bezien. Om die reden stelt de Rekenkamer voor de eindverantwoordelijkheid van het toezicht (niet alleen op UW-bedrijven maar op alle Verbonden Partijen) neer te leggen bij een centrale dienst. Hiernaast verschilt de Rekenkamer fundamenteel van inzicht met het college over het toezicht in vooral de jaren Volgens het college was het passend en het heeft geleid tot goede resultaten. De rekenkamer heeft op basis van zijn onderzoek het tegendeel aangetoond. Pas in 2006 zou ook de Pagina 1 van 14

2 Rekenkamer spreken van passend toezicht, zij het dat de Rekenkamer nog verbetermogelijkheden ziet, zoals door de Rekenkamer aangegeven. Het verontrust de Rekenkamer dat het toezicht weer afneemt zodra naar het oordeel van het college de bedrijfsvoering van de UW-bedrijven voldoende aanleiding biedt. Het lijkt erop dat de geschiedenis zich herhaalt. Van 1998 tot 2000 was ook sprake van adequaat toezicht; doch daarna liet het college de teugels weer vieren. Meer in het bijzonder is dit terug te zien bij het toezicht dat is uitgeoefend door de Raad van Commissarissen; een orgaan dat met uitzondering van de wethouder al die jaren door dezelfde personen bemenst is. Naar het oordeel van de Rekenkamer is hierbij sprake van eenzelfde patroon in het toezicht zoals aangetroffen bij het college. Daarbij komt dat de Rekenkamer geen meerwaarde ziet in het hebben van de wethouder de raad van commissarissen. De rekenkamer is van mening dat de mogelijke meerwaarde niet opweegt tegen de politiek bestuurlijke risico's die dat voor de desbetreffende wethouder met zich kan meebrengen; daarvoor vindt de Rekenkamer genoeg aanknopingspunten in wat het verleden op dat terrein heeft laten zien. Hoe nu verder? Het college heeft in zijn reactie aangegeven hoe het denkt om te gaan met de aanbevelingen van de Rekenkamer. De heer De Boer geeft aan dat de Rekenkamer in zowel deze presentatie als in het nawoord van het rapport van de Rekenkamer aangegeven heeft waar naar zijn oordeel de schoen nog wringt. Het is aan de commissie daarover een finaal oordeel te vellen. Hij wenst de commissie daarbij alle wijsheid toe. Vragen van de commissie aan de heer De Boer De heer Ravesteijn (GroenLinks) dankt de Rekenkamer voor zijn rapportage. Hij is het eens met de intro van de heer de Boer: het belang van deze voorziening voor mensen met een beperking om toch mogelijkheden voor werk te creëren. Zijn fractie is blij met de aanbevelingen. Hij zal daarop terugkomen is zijn bijdrage inhoudelijk. Hij stelt een drietal vragen: hij heeft ervan kennisgenomen dat naar het oordeel van de Rekenkamer het verscherpte toezicht niet teruggedraaid moet worden - daarmee is zijn eerste vraag beantwoord. De tweede vraag betreft de in 1997 gekozen BV structuur om een zelfstandig bedrijf op te richten die met een bruidsschat van 9 miljoen, zonder financiële steun verder zou kunnen. We hebben ongeveer een derde van de SW-bedrijven in Nederland een NV- of een BV-structuur. Nu doet de Rekenkamer een aantal aanbevelingen met betrekking tot de statuten en de BV-structuur. Heeft de Rekenkamer ook gekeken naar het nut en de noodzaak van voortzetting van de BV-structuur? De derde vraag betreft de aanbesteding 2003/2004. Daarbij is iets geks gebeurt. Daarna hebben meerdere aanbevelingen plaatsgevonden. In 2007 is UW succesvol geweest in het binnenhalen van een aantal reïntegratie-opdrachten. De vraag van de GroenLinks -fractie is of de Rekenkamer ook naar de aanbestedingen van na 2004 heeft gekeken. Wat zijn dan de bevindingen van de Rekenkamer? Mevrouw Schell (VVD) vraagt zich af de Rekenkamer gekeken heeft naar bedrijven die volledig geprivatiseerd zijn en hoe het hen lukt om de WSW in te vullen en/of hen dat lukt binnen het budget en wat dat voor consequenties heeft voor de kwaliteit De heer Van Ditmarsch (CDA) gaat in op het gestelde dat de wethouder geen toegevoegde waarde heeft ten opzichte van andere toezichtinstrumenten; wanneer gesteld wordt dat een commissaris van het bedrijf uitsluitend het belang van dat bedrijf moet dienen, en hij trekt dan door naar andere bedrijven en organisaties waaraan de gemeente structureel gelden geeft, heeft naar het oordeel van het CDA mogelijk een wethouder wel terdege meer dan een symboolwaarde. Dit om tot uiting te brengen dat de verantwoordelijkheden gelegd moeten worden waar ze moeten liggen, ook in de controle, juist van dergelijke type bedrijven. Hij vraagt de heer De Boer waarom de Rekenkamer dit op deze stellige wijze naar voren heeft gebracht in zijn aanbevelingen. De heer De Boer (Rekenkamer) heeft niet gekeken naar of de BV-vorm de meest gewenste vorm is. De rekenkamer heeft niet naar nut en noodzaak gekeken van de BV op zich als meest wenselijke orgaan van de uitvoering van de WSW. Meerdere varianten komen voor; dat varieert van een onderdeel van een dienst tot en met een gemeenschappelijke regeling met andere gemeenten. Op alle vormen zijn voors en tegens aan te geven. De Rekenkamer heeft geen vergelijkend onderzoek gedaan. De heer De Boer gaat in op vragen over de aanbestedingen na 2004 en antwoordt dat de Rekenkamer daar niet specifiek naar gekeken heeft. Pagina 2 van 14

3 De heer De Boer bevestigt dat het andere UW-bedrijven wel lukt om met het budget te volstaan; sommige bedrijven maken zelfs winst: Hilversum, Amersfoort. Hij waarschuwt ervoor de vergelijkingen niet eenvoudigweg te maken. Het is de Rekenkamer gebleken dat andere organisaties minder zichtbaar dan een Utrecht intrinsieke steun ontvangen. Andere organisaties kunnen bijvoorbeeld lagere huisvestingskosten, of het wat gemakkelijker toeschuiven van lucratieve opdrachten. Het overgrote deel van de bedrijven lukt het niet om met het budget uit te komen. Dat is in de optiek van de Rekenkamer ook niet gerelateerd aan de gekozen vorm waarin de organisatie wordt ondergebracht. De stelligheid van de Rekenkamer over het lidmaatschap van de wethouder van de raad van commissarissen komt voort uit deze raad van commissarissen; het is de Rekenkamer niet bekend of er nog meer wethouders commissaris zijn bij anderen verbonden partijen. In zijn algemeenheid wordt het niet aangeraden. Dat is ook het beleid van de rijksoverheid. Het is de Rekenkamer gebleken dat het ook feitelijk ongemakkelijk kan worden; daarmee doelt hij op de bestuurlijke en politieke risico s. Alleen al om die reden zou het bestuur van de gemeente dit niet moeten willen. Daarbij komt ook dat het niet nodig is; de gemeente is al 100% aandeelhouder. Het toezicht is via ander instrumentarium ook goed te regelen. De vakinhoudelijk wethouder kan via subsidiebeschikkingen haar toezicht en sturing ook regelen op de manier zoals zij dat regelen wil. Er ontstaat een discrepantie tussen enerzijds de het lidmaatschap van de raad van commissarissen dat alleen het belang van het bedrijf mag dienen en anderzijds de publieke verantwoordelijkheden van de wethouder voor allerlei andere zaken. Die stroken nog wel eens niet met elkaar. De heer Van Ditmarsch (CDA) dankt de heer De Boer voor zijn beantwoording. Hij doelde ook op constructies zoals het gemeentebestuur die in Utrecht ook toepast, dat de gemeente een commissaris voordraagt, juist gezien de financiële aandelen, belangen of gelden die structureel aan het bedrijf worden gegeven. Hij vraagt of de Rekenkamer dit heeft meegewogen. Hij spreekt nu over een inhoudelijk vakcommissaris zonder binding met de gemeente. De heer de Boer zet uiteen dat de gemeente 100% aandeelhouder is; die kan de raad van commissarissen benoemen. Een derde van de raad van commissarissen moet benoemd worden op voorspraak van het personeel. Eén van de mensen kan op voorspraak van de gemeente benoemd worden. De raad van commissarissen moet die voordracht dan wel overnemen en op de voordrachtlijst plaatsen. De heer Van Ditmarsch (CDA) concludeert dat in die zin toch een indirecte binding bestaat met de gemeente. De voorzitter bedankt de heer De Boer voor zijn toelichting en de beantwoording van de vragen De commissie De heer Ravesteijn (GroenLinks) doet het deugd dat het met de UW-bedrijven in financieel opzicht goed gaat. Hij heeft begrepen dat 2007 afgesloten wordt met een positief resultaat en dat er voor 2008 een mooie winstprognose is. Dat betekent dat de anderhalf miljoen die de raad beschikbaar heeft gesteld niet nodig is. Daarop zal de commissie bij de voorjaarsnota nog terugkomen. GroenLinks is zich er echter wel van bewust dat binnen de huidige financiële en wettelijke kaders het lastig is om de WSW kostendekkend uit te voeren. De UW-bedrijven moeten daar wel naar blijven streven. Die koers is ook uitgestippeld bij de bespreking bij de nota toekomst UW en WSW in mei Het is volgens GroenLinks een goed principe dat de UW-bedrijven met de reïntegratiepoot geld verdient om de tekorten op de WSW te dichten. In dat opzicht is het ook goed dat de UW-bedrijven goed gescoord hebben bij de laatste aanbestedingen. Dat is een van de redenen waarom de prognose van 2008 goed is. Punt van zorg van GroenLinks blijft de transparantie waarmee de UW-bedrijven meedingen naar gemeentelijke opdrachten. In het rekenkamer -rapport staat een vrij schokkend voorbeeld dat de UWbedrijven in 2004 aanbesteding heeft gewonnen door 50% onder de kostprijs te gaan zitten. De GroenLinks-fractie heeft geen serieuze signalen meer ontvangen dat er bij de gunning van latere opdrachten iets dergelijks oneigenlijks is voorgevallen. Transparantie is voor GroenLinks heel erg belangrijk. Hier geldt het motto dat vertrouwen goed is, en controle beter. GroenLinks wil graag dat het college de raad daarover informeert. Het liefst ziet zijn fractie dat daar een accountant naar kijkt om elke schijn van twijfel daarmee te voorkomen. De heer Ravesteijn heeft al meerdere keren gezegd het toch vreemd te vinden dat de gemeente door middel van het oprichten van een BV, in een situatie terechtgekomen is waarmee zij 100% eigenaar is Pagina 3 van 14

4 en dat zij vervolgens het bedrijf moet laten meedingen naar haar eigen opdrachten. Die BV is opgericht vanuit de veronderstelling dat de gemeente daarna daarvan financieel geen last meer zal hebben. Bij het onvoldoende binnenhalen van die opdrachten moet de gemeente de financiële tekorten weer aanzuiveren. De heer Ravesteijn heeft ontdekt dat in Nederland gemeenten zijn die aanzienlijk soepeler omgaan met verschillende vormen van rechtsposities. Hij heeft ook begrepen dat ook binnen een BVstructuur daarvoor mogelijkheden zijn wanneer de statuten op een bepaalde manier worden aangepast. Hiermee komt de heer Ravesteijn op het raadsvoorstel van het presidium. GroenLinks deelt de conclusies van de Rekenkamer. Het is mooi dat het college die als voorstellen overneemt in het raadsvoorstel. De punten 1 tot en met 3 van die aanbevelingen neemt de fractie van GroenLinks van harte over, met de toevoeging dat het financiële verhaal er eigenlijk voor de voorjaarsnota zou moeten liggen. De punten 4 en 5 vindt de heer Ravesteijn teveel toegaan naar een bepaalde oplossing. Hij zou die punten eigenlijk willen wijzigen door het college een opdracht te geven nog eens heel stringent te kijken naar de huidige BV-structuur en naar de huidige statuten, die op voors en tegens te evalueren en voorstellen te doen waarin de wijze van toezicht en sturing (transparant, geen dubbele rollen, heldere scheiding van verantwoordelijkheden, kwaliteit van toezicht) op een goede manier meegenomen worden en daarbij de aanbevelingen 4 en 5 te betrekken. Verder zou de heer Ravesteijn graag aan deze aanbevelingen 4 en 5 willen toevoegen nog een keer te kijken naar de manier van gunning van WSW-opdrachten, om na te gaan of daarvoor een betere oplossing te vinden is dan de huidige situatie waarin het eigen bedrijf meedingt naar gemeentelijke opdrachten. Hij zou het liefst naar een situatie toe willen waarbij de UW-bedrijven toegelaten worden tot het gemeentelijk domein. Of wanneer dat niet te regelen is, zou hij dat willen uitbesteden, zoals het ooit in het verleden de bedoeling was. Dan heeft de gemeente daarvoor ook geen verantwoordelijkheid meer. Dan is bijvoorbeeld te zeggen dat de UW-bedrijven het niet goed doen, en dat de gemeente bij de volgende aanbesteding een ander bedrijf zal kiezen. Op dat punt zou hij het raadsvoorstel willen wijzigen. Mevrouw Peetoom (Leefbaar Utrecht) zoekt naar andere mogelijkheden om de aanbesteding wel openbaar te houden binnen de SW-hoek. Zij vraagt de heer Ravesteijn (GroenLinks) of het mogelijk is zoals ook gedaan met de WMO een aantal criteria te ontwikkelen waarlangs de aanbestedingen getoetst worden, waardoor ook te voorkomen is dat de UW-bedrijven op basis van alleen de prijs een project gegund zou worden. Mevrouw Dibi (PvdA) vraagt de heer Ravesteijn (GroenLinks) of hij het met haar eens is dat ook in het de UW-bedrijven tot een gemeentelijke dienst maken niet de oplossing ligt. Daaraan zijn ook risico s verbonden. Zodra de gemeente de opdrachten kan gunnen aan UW, UW als gemeentelijke dienst niet goed zou kunnen presteren; de vraag is dan wat daarmee wordt opgelost. De heer Ravesteijn (GroenLinks) antwoordt dat het zijn intentie is bij de wijziging van de punten 4 en 5 in een bredere opdracht, dit soort punten in dat verhaal mee te nemen. Hij heeft niet gezegd dat dit weer terug moet naar een gemeentelijke dienst. Hij vindt dat toegewerkt moet worden naar structuur waarin het duidelijk is en mogelijk om als gemeente opdrachten onderhands te gunnen aan UW. Hij wil graag zien in de uitwerking hoe dat het beste te realiseren. Hij is het eens met het gegeven dat bij een gemeentelijke dienst de gemeente als opdrachtgever ook een risico loopt. Op dat moment is de verhouding wel veel duidelijker. De gemeente kan dan veel directer ingrijpen zodra het misgaat. Hij wil graag af van de paradox die bestaat wanneer een bedrijf dat 100% in handen is van de gemeente mee moet dingen naar gemeentelijke opdrachten. Richting mevrouw Peetoom (Leefbaar Utrecht) merkt de heer Ravesteijn (GroenLinks) op dat het volgens hem in Utrecht aan één kant heel goed werkt; zodra een aanbesteding wordt gedaan, krijgen de betrokkenen te maken met Bureau aanbestedingen. Dan speelt een hele lijst van criteria; die wordt opgesteld door inhoudelijke afdelingen. Daarop wordt keurig beoordeeld. Daarin is te sturen. Gekozen kan worden voor een vaste prijs en kwaliteitscriteria - dat is na te gaan wie daarop het beste scoort. Daarbij zijn verschillende varianten. De transparantie zit niet in de wijze waarop de aanbesteding plaatsvindt. Het punt is dat van wat een bedrijf in zijn aanbesteding zet, nooit bekend kan zijn hoe het bedrijf tot die aanbieding is gekomen. Bij een commerciële partij is dat volledig het risico van het bedrijf. Op het moment waarop het bedrijf is waarvan de gemeente 100% eigenaar is, kan het zijn dat in de interne bedrijfsvoering zaken zo geregeld zijn dat daardoor op een hele scherpe prijsstelling te komen is waarvoor een commercieel bedrijf het niet zou kunnen doen. In die zin vraagt hij naar Pagina 4 van 14

5 transparantie. Hoe komt de offerte tot stand? Hij heeft niet de indruk dat dat bij de laatste aanbestedingen is gebeurd. Op dat punt moet veel transparantie zijn. De gemeente moet daar elke schijn van twijfel voorkomen. Dat is mogelijk door een accountant daar nog eens expliciet naar te laten kijken. Dat wordt dan gedaan vanuit de interne bedrijfsvoering en niet vanuit de procedure van Bureau Aanbestedingen. Die procedure wordt goed afgewikkeld. Daarin zit voldoende garantie dat dat open en eerlijk gebeurt. Mevrouw Dibi (PvdA) vraagt of de heer Ravesteijn het met haar eens is dat niet alleen de prijs leidend moet zijn, maar dat de kwaliteit ook heel belangrijk is. Mevrouw Schell (VVD) vraagt zich af hoe de heer Ravesteijn de opmerking ziet in relatie tot het de verantwoordelijkheid geven aan het bedrijf de aanbesteding zelf te doen. Legt hij de verantwoordelijkheid dan bij neer bij de UW-bedrijven of pakt de gemeente de verantwoordelijkheid weer terug. De heer Ravesteijn (GroenLinks) antwoordt dat dat nu juist de troebelheid is die er in zit. Hij bepleit feitelijk daar nog eens naar te kijken. Hij merkt ook zelf nog aan het zoeken te zijn. De commissie zou het college de opdracht moeten geven op dat punt voors en tegens naast elkaar te zetten en enkele voorstellen uit te werken. Dan is de discussie ook gefundeerder te voeren. Hij reageert vanuit de kennis die hij nu heeft. Hij wil graag het college in de gelegenheid stellen om vanuit de visie van het college een voorzet te maken. Dan komt het bestuur vanzelf wel weer terug op deze discussie, maar dan wel op het verhaal van het college. De verantwoordelijkheid ligt ook bij het college. Mevrouw Dibi (PvdA) kan vanuit haar fractie in ieder geval zeggen dat het goed is dat een onderzoek gedaan is dat laat zien wat verbeterd kan en moet worden, zeker daar waar het gaat om ingewikkelde relatie tussen gemeente en UW-holding. Zij is van mening dat de zaken nu goed op een rij zijn gezet. Zij is blij met de splitsing van voor 2005 en na Zoals ook in het rapport staat is het ook haar ervaring dat het na 2005 beter is gegaan met het toezicht op diverse fronten. Zij gaat ervan uit dat de aanbesteding in 2004 netjes is gegaan en volgens de regels van de aanbesteding. Zij heeft daarover geen twijfels. De PvdA kan zich in ieder geval goed vinden in de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer. Zij heeft naar aanleiding van de conclusies nog een aantal vragen aan de wethouder of kanttekeningen. Iedereen is gebaat bij een samenhangend geheel daar waar het de conclusie betreft aangaande de structurele ondersteuning en de aansturing door de gemeente. De aansturing door de gemeente kan dat beter door een duidelijker en concreter visie te formuleren met betrekking tot de financiering van het structurele tekort op de WSW. Mevrouw Dibi vindt dat de langetermijnvisie nog te weinig naar voren komt. Zij hoort graag van de wethouder hoe hij dit ziet. De rekenkamer stelt voor een realistische en meetbare en tijdgebonden visie te formuleren. Mevrouw Dibi geeft aan voorstander te zijn van concrete informatie en cijfermateriaal. In het rekenkamerrapport leest zij dat het college het verscherpt toezicht wil afbouwen als het goed gaat. Zij vraagt zich af waarom het college dat wil. Zij hoopt dat de wethouder het met haar eens is dat ook in goede tijden het belangrijk is om toezicht te houden. Waarom zou alleen verscherpt toezicht gehouden moeten worden wanneer het beter gaat. Het is ook goed om daarin samen op te trekken. Ook hierop wil de PvdA graag een antwoord. Het college geeft aan het eigenlijk niet nodig te vinden om een centraal punt te bewerkstelligen waarbij alle afspraken die te maken hebben met de UW-holding bij elkaar komen. Zij leest uit het Rekenkamerrapport dat er nu één functionaris is, en dat er verschillende contactbeheerders zijn. Zij vraagt zich af of dat praktisch is, of dat werkbaar is. Het lijkt haar heel logisch dat alles centraal geregeld is zodat alle mensen, producten, contracten die daarbij horen centraal te vinden zijn. Zij hoort hierop graag de reactie van de wethouder. Ingaande op de belangenverstrengeling merkt mevrouw Dibi op dat de PvdA de belangenverstrengeling niet gewenst vindt; het lijkt de fractie heel erg moeilijk dat de wethouder aan de ene kant wethouder Sociale Zaken is en van daaruit sociale zaken moet vertegenwoordigen en daarbij ook een aantal standpunten moet innemen, en dat de wethouder aan de andere kant ook commissaris is van de UWholding en puur het bedrijfsbelang van die organisatie moet dienen. Dat kan clashen; dat is naar haar weten tot nu toe niet gebeurd. De PvdA ziet daarin toch een risico. Het college geeft aan dit graag te willen onderzoeken. De fractie hoort graag van het college hoe het college dat ziet; misschien kan de commissie een voorstel tegemoet zien in dezen. Mevrouw Dibi vraagt de wethouder in te gaan op de mogelijkheid om aanbestedingen voor te behouden aan de WSW-uitvoeringsorganisaties. Zij spreekt dan over artikel 19 van het Besluit van de Aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten. Zij begrijpt dat de gemeente tot nu toe daarmee niet Pagina 5 van 14

6 werkt. Zij vraagt de wethouder of zij bereid is dit toch in te zetten; dan gaat het haar echt om de WSW poot. Mevrouw Dibi is niet van mening onvoldoende geïnformeerd te zijn; die conclusie deelt zij niet met de Rekenkamer. Zij is van mening dat de gemeenteraad wel degelijk geïnformeerd is. Dat bedragen iets lager uitvallen heeft te maken met omstandigheden. Dat zal te maken hebben met begrotingen die ingediend zijn. Mevrouw Schell (VVD) vindt deze opmerking bijzonder. Ervan uitgaande dat de raad het idee had dat de UW-bedrijven in financieel betere tijden verkeerden na 2006, mede doordat zij de outplacement konden doen. Daarbij zijn opgemerkt dat de invloed van het WAO-gat op de financiële positie niet is meegenomen. In dat opzicht heeft de raad niet de juiste informatie gekregen. Mevrouw Dibi (PvdA) is dat niet met mevrouw Schell eens. Wanneer mevrouw Schell doelt op het WAO/WSW-probleem, merkt zij op dat dit een tijd terug speelde. Daarvan is geconstateerd dat dit inderdaad niet goed is gegaan. UW-holding zegt dat zelf ook. De vraag of de raad nu door middel van een commissiebrief verkeerd is geïnformeerd, beantwoordt mevrouw Dibi anders dan mevrouw Schell. De bedragen waren heel duidelijk gecommuniceerd. Dat de bedragen lager uitvielen, heeft de wethouder uitgelegd. Omstandigheden hebben daartoe geleid. Zij heeft niet het gevoel niet geïnformeerd te zijn. Mevrouw Schell (VVD) merkt op dat de raad vanaf 2006 inderdaad correcte brieven heeft ontvangen van deze wethouder. Deze wethouder heeft de raad op de hoogte gesteld van het WAO-gat. Dat was niet het geval voor de raad in de vorige collegeperiode. Die heeft gedacht dat de stijging van de financiële middelen het gevolg was van de verbeterde bedrijfsvoering. Dat was niet het geval. Mevrouw Peetoom (Leefbaar Utrecht) wil daaraan nog iets toevoegen. Het doet de Rekenkamer geen recht wanneer de commissie nu spreekt over de laatste twee brieven die de commissie heeft ontvangen van de wethouder. Het gaat er nu om wat de bevindingen met betrekking tot de aansturing van de gemeente naar de UW-bedrijven over de afgelopen 10 jaar het gemeentebestuur oplevert aan bijstelling van de toekomst. Zij vindt het een beetje jammer wanneer mevrouw Dibi het nu beperkt tot de laatste twee brieven in het laatste jaar. De conclusies, het onderzoek en de aanbevelingen gaan verder dan alleen dat. Mevrouw Dibi (PvdA) beperkt zich inderdaad tot de tijd waarin zij in de raad zit. De rekenkamer is duidelijk over wat er in het verleden is gebeurd. Wellicht doet mevrouw Peetoom er goed aan zich met haar vragen te richten tot de wethouder. Zij herhaalt dat zij vanuit de PvdA van mening is dat de raad voldoende geïnformeerd is, waar het gaat om de door haar bedoelde periode. De heer Ravesteijn (GroenLinks) merkt op zelf ook als raadscommissie regelmatig geprobeerd te hebben de informatie te verzamelen om ook het debat in de raad te kunnen voeren. Hij noemt dit als een constatering in dit debat. Hij vraagt mevrouw Dibi te reageren op zijn voorstel om de punten 4 en 5 van het raadsvoorstel in een breder perspectief te zetten dan zoals nu in het voorstel verwerkt. Mevrouw Schell (VVD) merkt op dat de PvdA en GroenLinks nu de indruk wekken dat het raadslid zelf de verantwoordelijkheid heeft om na te gaan wat vooraf is gegaan aan de eigen raadsperiode. De wethouder beschikt over een sloot aan kennis en heeft de beschikking over een ambtenarenapparaat; de raadsleden moeten het zelf uitzoeken. In dat opzicht vindt zij het essentieel dat de raadsleden zeker op dit soort grote onderwerpen goed worden voorgelicht. Mevrouw Dibi (PvdA) merkt op haar kritische kanttekeningen ook te hebben gemaakt; in het opzicht van de reactie van mevrouw Schell handhaaft zij haar inbreng. Zij vraagt of de wethouder kan aangeven of een constructie mogelijk is waarbij het mogelijk is de UWbedrijven private opdrachten te gunnen - dit heeft ook te maken met haar vraag naar de langetermijnvisie van het college op het tekort van de WSW. Ze vraagt de wethouder hiernaar te kijken. Hoe kijkt het college hiertegen aan? Goed dat het rekenkamer-rapport is; voor de PvdA-fractie is het allerbelangrijkste dat de mensen die de WSW voorziening nodig hebben, het ook goed kunnen blijven gebruiken, dat die goed begeleid worden en dat die op een goede manier op goede plek terecht kunnen komen. Zij mogen geen last hebben van de ingewikkelde relatie tussen de gemeente en UW-holding. Dat is het allerbelangrijkste voor de PvdA. Ook haar fractie is benieuwd naar het antwoord van de wethouder op de suggesties van GroenLinks op de punten 4 en 5 van het raadsvoorstel. Pagina 6 van 14

7 De heer Schipper (SP) dankt de Rekenkamer voor het zeer feitelijke en adequate rapport. Duidelijk wordt naar de mening van de SP dat er geen winst valt te halen uit de bemiddeling van mensen met een zeer zwakke positie op de arbeidsmarkt. Wanneer de overheid van mening is dat deelname van deze mensen aan de maatschappij erg belangrijk is, moet die overheid ook de middelen daarvoor beschikbaar stellen. Dat gebeurt zijns inziens blijkens het rapport van de Rekenkamer structureel onvoldoende. De uitvoering van de WSW is wat de SP betreft per definitie niet geschikt om over te laten aan de markt. De markt is sterk onderhevig aan de conjunctuur. Hij kent de cijfers niet die de heer Ravesteijn noemde over 2007 en 2008; maar die zouden wel eens te maken kunnen hebben met de huidige hoogconjunctuur. In ieder geval is de gemeente met deze constructie in een krampachtige spagaat terechtgekomen. Wanneer het erop aankomt moet de gemeente de portemonnee trekken; de heer Schipper merkt op dat dat de laatste jaren wel gebleken is. Voor wat de SP betreft is dat alle reden voor een sterk signaal richting Den Haag dat de uitvoering van de WSW echt opnieuw terecht moet komen in het publieke domein. De SP zou het college willen aanbevelen zolang deze constructie nog bestaat de punten die de Rekenkamer aandraagt onverkort over te nemen. In die zin steunt de SP-fractie het raadsvoorstel volledig. Mevrouw Schell (VVD) dankt de Rekenkamer voor wederom een zeer feitelijk en inzichtelijk rapport. De VVD wil aansturen op het overnemen van alle conclusies van de Rekenkamer. Mevrouw Schell wil specifiek ingaan op de conclusies die het college bekritiseert en die het college niet overneemt. Eén daarvan is de informatievoorziening. Eigenlijk heeft de gemeente met onterecht ontvangen rijksgelden in de periode 2000 tot 2005 de financiële gaten van UW-bedrijven kunnen dichten. Daarmee hebben de UW-bedrijven onterecht de indruk gewekt een financieel gezond bedrijf te zijn. Mevrouw Schell vindt het grappig dat het college daaraan nog steeds wil vasthouden. Gelukkig heeft de directie van UW bij een werkbezoek van vorig jaar haar overtuigd dat inmiddels goede maatregelen zijn getroffen: er wordt meer gedetacheerd, minder besloten in gebouwen te werken, het ziekteverzuim wordt beschreven. De rekenkamer heeft gezien dat die acties goede resultaten hebben opgeleverd. Om die reden is bij mevrouw Schell het vertrouwen hersteld. Het is evident dat de directie het WAO-gat nog moest opvangen. Ook is getracht in 2007 de kosten laag te houden door de indirecte kosten zo laag mogelijk te houden en door het binnenhalen van de pilot Werk Loont. Aan de financiële kant van de UW-bedrijven zit nog veel ruis en rafel. Zij is van mening dat het college de desbetreffende conclusie van de Rekenkamer moet overnemen en ervoor moet zorgen dat de raad voldoende is ingelicht, nu en voortaan. In die eerdere jaren is dat niet goed gebeurd, ook waar het gaat om de Raad van Toezicht. Hiermee brengt mevrouw Schell de aanbevelingen 2 en 3 voor het voetlicht met het advies van het college van B&W ze over te nemen. De fractie vindt de rol van de wethouder lastig die zitting heeft in de raad van toezicht. Het lijkt haar zeer wenselijk aan die situatie een einde te maken. Ze schaart zich ook achter het voorstel om het toezicht op de UW-bedrijven en op andere verbonden partijen zoveel mogelijk bij één dienst onder te brengen zodat daarover geen verwarring kan optreden. De heer Ravesteijn gaf voorzichtig een opzet op de vraag wat te doen met de UW-bedrijven als private partij; mevrouw Schell vindt het moeilijk in dit tijdsgewricht een verandering in die constructie in te brengen, zeker in het besef dat de WWB, de WSW en de WMO mogelijk op termijn ontschot gaan worden. Vooral moet benadrukt worden bij de politieke collega's in Den Haag dat de WSW op dit moment niet voldoende kan worden uitgevoerd en dat daarin op korte termijn verandering moet komen. De VVD adviseert het college op dit moment nog niets te veranderen in de constructie zoals de gemeente die heeft met de UW-bedrijven. Mevrouw Peetoom (Leefbaar Utrecht) dankt de Rekenkamer voor de rapportage en complimenteert de Rekenkamer daarmee. De rekenkamer heeft een goed inzicht gegeven in de huidige stand van zaken. Zij kan zich eenvoudig aansluiten bij de woorden van mevrouw Schell. Ze sluit zich aan bij de analyse van de VVD waren die de punten 2 en 3 betreft. Ook Leefbaar Utrecht zou de aanbevelingen van de Rekenkamer heel graag aanhouden; ondanks dat in de laatste jaren sprake is van positieve ontwikkelingen, ziet de fractie van Leefbaar Utrecht welk beleid uitgezet is in de afgelopen jaren in de aansturing van de UW-bedrijven. De gemeente stuurt ook de laatste jaren nog steeds niet. Pagina 7 van 14

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66.

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66. De heer Van Dalfsen (PvdA): Voorzitter. Met vreugde hebben wij geconstateerd dat de pijn van de gedeputeerde meer in de overwegingen zit dan in de besluiten. Net gaat ons vooral om de besluiten. Een belangrijk

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453.

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453. Verslag van de gezamenlijke vergadering van de Statencommissies Bestuur en Financiën en Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid, gehouden op woensdag 19 december 2007 van 19.30 uur tot 23.55 uur in de Statenzaal

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 086 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn markten voor financiële instrumenten (Wet implementatie

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 17 december 2003 INHOUD Opening 2 Mededelingen 2 Ingekomen stukken 2 Vaststelling van de agenda 2 Mondelinge vragen 4 Voorstellen 5 - Motie

Nadere informatie

Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 2009, in de raadzaal te Utrecht.

Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 2009, in de raadzaal te Utrecht. Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 09, in de raadzaal te Utrecht. Aanwezig: De voorzitter, C.A. Geldof, wethouder voor Stationsgebied,

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus 33836 Personen- en familierecht Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 juli 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 4/5 november 2003 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2013 N 1

y Raad van Lelystad 2013 N 1 y Raad van Lelystad 2013 N 1 NOTULEN van de informele bijeenkomst van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 16 april 2013 in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 15 maart 2006 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK)

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK) S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G *780309* Registratienummer: 780309 Betreft: vergadering van Commissie Bestuur Datum: 12 februari 2009 Tijd: 15.30 uur Locatie: Rietkerkzaal, Provinciehuis, Visarenddreef

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 5 juli 2006 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering van

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier)

Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier) Notulen van de openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld die gehouden is op woensdag 12 maart en 13 maart 2003 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: de

Nadere informatie

Aan de orde is het debat over leeftijdsdiscriminatie ziektekostenverzekeraars. (Zie vergadering van 3 februari 2004)

Aan de orde is het debat over leeftijdsdiscriminatie ziektekostenverzekeraars. (Zie vergadering van 3 februari 2004) TWEEDE KAMER Gedeelte van het ongecorrigeerd stenogram van de vergadering van woensdag 4 februari 2004: debat over leeftijdsdiscriminatie door ziektekostenverzekeraars. [ ] Aan de orde is het debat over

Nadere informatie

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op dinsdag 31 oktober 2006 om 14.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig:

Nadere informatie

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten.

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten. J.M. de Vries groot aantal waterwerken. Juist als je in de bodem van een rivier gaat werken, maakt dat je meer explosieven tegenkomt dan in het verleden. Maar de regeling geldt voor heel Nederland. Ook

Nadere informatie