1 lnleiding. T.a.v. de Directie Postbus 447

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 lnleiding. T.a.v. de Directie Postbus 447"

Transcriptie

1 se accr editati eor gan sat e Hogeschool NCOI T.a.v. de Directie Postbus OO AK HILVERSUM Besluit strekkende tot een positieve beoordeling onder vooilraarden van een aanvraag Toets nieuwe opleiding van de hbo-master Coaching van de Hogeschool NCOt datum 16 mei 2012 onderwerp Defìnitief besluit Toets nieuwe opleiding hbo-master Coach ng Hogeschool NCOI (x4888) uw kenmerk ons kenmerk NVAO/ /ND b jlagen 1 1 lnleiding Bij briefvan14februari 201 t heeftj.elzenaar-maathuis,opleidingsdirecteurvande Hogeschool NCOI te Hilversum, bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) een aanvraag Toets nieuwe opleiding ingediend, als bedoeld in artikel 5a.11 van de Wet op het hoger ondenruijs en wetenschappelijk onderzoek $ffhw; Stb. 2002, 302 zoals nadien gewijzigd), voor de postinitiele opleiding hbo-master Coaching. Het betreft een opleiding in een duale en deeltijdse variant (60 ECTS) die te Amsterdam, Utrecht, Zwolle, Rotterdam, Eindhoven, Arnhem wordt vezorgd. De beoordeling van de nieuwe opleiding hbo-master Coaching is uitgevoerd door een door de instelling ingeschakelde Visiterende en Beoordelende lnstantie (VBl): Hobéon Certificering B.V. (Hobéon). Hobéon heeft voor de beoordeling van de aanvraag een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling: - R.B. van der Herberg, senior auditor en partner Hobéon groep (voorzitter); - P. Breman, vak-/werkvelddeskundige, organisatiesocioloog/bedrijfskundige, senior adviseur bij Twynstra Gudde, lector Organiseren van lnnovatie aan de Hogeschool Utrecht, afstudeerbegeleider aan de Open Universiteit, docent Master of Public Administration aan het lnstitute of Social Studies te Paramaribo en second supervisor Doctoral Studies aan Henley Business School of Reading University UK; - L.C. Buijnink MCM, werkvelddeskundige, directeur van de School voor Politie Leiderschap te Warnsveld, landelrjk projectleider'concern Management Development Politie en Brandweer', coacht leidinggevenden van de regiopolitie Amsterdam- Amstelland; - - P.C.G.J. Kop, werkvelddeskundige, directeur/eigenaar van het assessmentbureau Lagerweij & Partners en Kop & Partners dat zich bezighoudt met coaching, outplacement en re-integratie, Lector Talentmanagement aan de faculteit Toegepaste Psychologie van de Hogeschool Leiden, lid van Top Executive Coaching en lid van de Vereniging van Toezichthouders in het Onderwijs; R. Scholten, student tweejarig Masterprogramma Personeel en Organisatie aan de HAN te Nijmegen (student-lid); H.R. van der Made, Hobéon - auditor (secretaris). lnlichtingen Sigrid Pauwels +31 (0) s. Parkstraat JK I Postbus CD Den Haag PO Box CD The Hague lthe Netherlands T + 31 (0) oo I F + 31 (0) net I www nvao.net

2 n ederlan ds- v I aa mse accreditati e orgøni sat e pagina 2 van 11 De beoordeling door het panel van de nieuwe opleiding hbo-master Coaching is verricht aan de hand van het Toetsingskader nieuwe opleidingen hbo-master van de NVAO (Toetsingskader; Stcrt. 2003, 12O). De visitatie van de opleiding heeft plaatsgevonden op 26 januari Het paneladvies dateert van 25 januari Op 6 april 201 I heeft de NVAO, aanvullende informatie gevraagd aan de instelling. Deze informatie betrof de toetsing, de verantwoording van de doelstellingen vanuit het vakgebied, de vergelijking met buitenlandse opleidingen, de voorbereiding van de studenten op de onderzoeksvaardigheden en de aanwezigheid van een vast kernteam van docenten. De NVAO heeft deze informatie ontvangen op 4 mei 2011 en in haar beoordeling betrokken. Op 30 juni 2011 heeft de NVAO, eveneens aanvullend aan het paneladvies, bijkomende vragen voorgelegd aan de Hogeschool NCOI. Deze vragen betroffen, de vormgeving van de opleiding, de stand van zaken van de realisatie van de verbeterplannen rond de onderzoeksgerichtheid van de opleiding, de toelatingsvoonvaarden in verhouding tot de eindkwalificaties - ook wat betreft het verschil tussen de duale en de deeltijdse variant - en de toetsing van de leerdoelen. De aldus verkregen informatie heeft de instelling op 6 september 20'1 1 schriftelijk bevestigd. Ten slotte heeft nog een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de instelling en de NVAO op 7 november De NVAO heeft de aldus verkregen informatie eveneens in haar beoordeling betrokken.

3 n ed erl ands - v I q amse acueditatie orgønisatie pag na 3 van 1'l 2 Advies Panel 2.1 Samenvatting van bevindingen van het panel De Hogeschool NCOI heeft op 16 februari 2011 bij de NVAO een aanvraag ingediend voor toetsing van de nieuwe opleiding hbo-master Coaching met een Hobéon-advies. Het informatiedossier bij de aanvraag en de nadere toelichting tijdens de visitatie hebben het Hobéon-panel in staat gesteld een positief advies te formuleren. De onderstaande voor deze samenvatting relevante tekstpassages zijn ontleend aan het Hobéon-advies. Het panel stelde vast dat de eindkwalifìcaties van de opleiding aansluiten bij de eisen van - buitenlandse - vakgenoten en de beroepspraktijk. Coach is een niet beschermd beroep. De erkenning als volwaardig beroep is nog geen feit. Gemis aan de juiste vooropleiding en aan een deontologische code zijn zorgpunten. Het beroep coach kan op verschillende manieren worden uitgeoefend: intern als werknemer of extern als zelfstandige. Afhankelijk van de context neemt een coach verschillende functies op, zoals mediator, counselor, therapeut of bedrijfscoach. Het profiel van de opleiding is georiënteerd op de kerntaken van een nieuw type coach, de - externe - managementcoach/adviseur. De managementcoach heeft oog voor de persoon van de manager, als onderdeel van de grotere organisatie. Hij adviseert bovendien de manager in strategische kwesties en bedrijfsvoering. Er is een groeiende behoefte aan dit nieuwe type coach. Het profìel werd ontwikkeld door een denktank waarin vertegenwoordigers uit het werkveld zetelen. Daarbij werd rekening gehouden met relevante beroepsprofielen en literatuur. De managementcoach beschikt over competenties zoals zelfinzicht, motiveren en onderzoeksvaard igheid. De eind kwal ificaties werden gevalideerd door een Raad van Advies met internationale werkveldervaring en andere relevante werkveldvertegenwoordigers. Het panel stelde vast dat de adviesraad voldoende deskundig is op het terrein van coaching. Verder werden de eindkwalificaties vergeleken met relevante opleidingen in binnen- en buitenland. De internationale dimensie is eveneens ontwikkeld. Het panel stelde vast dat de eindkwalificaties van de opleiding beantwoorden aan het niveau van master. De eindcompetenties dekken de Dublin descriptoren. Het panel stelde vast dat de eindkwalifìcaties georiënteerd zijn op het profiel van de hbomaster. Het panel stelde vast dat het programma van de opleiding beantwoordt aan de hbo eisen. Het programma stoelt op vier leerlijnen: conceptueel (kennis en inzicht), onderzoeksvaardigheden, reflectie (houding) en vaardigheden (gedrag). ln het eerste trajectjaar ligt de klemtoon op kennis en vaardigheden, in het tweede trajectjaar ligt de klemtoon op kennisverdieping en integratie van kennis, vaardigheden en houding. De onderzoeksleerlijn loopt door het hele programma. Het panel waardeert het programma dat zich richt op een nieuw type coach/adviseur. Het programma onderscheidt zich daarmee van andere opleidingen. Bijvoorbeeld krijgen "netwerken" specifìeke aandacht, zowel interne netwerken in de organisatie als sociale netwerken. Een supervisie- en intervisieprogramma werd eveneens toegevoegd. Het programma is geconcipieerd voor werkende studenten. Werkplekleren speelt een centrale rol. Deze opzet garandeert meteen ook de nodige interactie met de beroepspraktijk.

4 nederlands- vlaamse accreditatie orgønisatie pagina 4 van 1l Zowel - veel - docenten als studenten zijn professioneel actief in het beroepenveld. Via de praktijk- en eindopdrachten worden leerervaringen verbonden met praktijkervaringen. Voor de beoordeling van de eindscriptie worden ook vertegenwoordigers van het beroepenveld ingezet. Toegepast onderzoek krijgt voldoende aandacht. Studenten ontwikkelen onderzoeksvaardigheden. Zij leren wetenschappelijke bevindingen en inzichten te vertalen naar praktische toepassingen. Dit blijkt onder meer uit de scriptie. lnternationalisering krijgt eveneens voldoende aandacht. Verder onderzocht het panel het leermateriaal. De vakliteratuur werd geselecteerd door vakdocenten binnen elke discipline en getoetst aan vergelijkbare opleidingen. Studenten maken ook verplicht gebruik van de universiteitsbibliotheek. Praktijkopdrachten steunen op cases uit de beroepspraktijk en uit wetenschappelijke publicaties. Ten slotte krijgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden voldoende aandacht. Voorbeelden zijn de analyse en interpretatie van complexe praktijksituaties en reflectie op competentieontwikkeling. Studenten werken met een portfolio, waarmee ze beroepsvaardigheden toetsen aan de praktijk. Het panel stelde vast dat de eindkwalificaties adequaat werden vertaald in leerdoelen. De opleiding heeft hiertoe effectieve beheersingsindicatoren, werkvormen en toetsvormen uitgewerkt. De competentieontwikkeling wordt daarbij inzichtelijk gemaakt via het portfolio. Het panel stelde vast dat de structuur van het programma de inhoudelijke samenhang ondersteunt. De opbouw is logisch. De verticale structuur stoelt op vier "fasen", die bestaan uit eigenstandige leereenheden of modules met telkens een integrale eindopdracht. De horizontale samenhang stoelt op een venrueving van de ondenvijsactiviteiten, de eigen werksituatie en de online leeromgeving. De verschillende masterclasses worden inhoudelijk goed op elkaar afgestemd. Het panel stelde vast dat het programma studeerbaar is. Een jaarprogramma bedraagt '1680 uren (60 ECTS). Het loopt telkens over een volledig kalenderjaar, zonder rekening te houden met schoolvakanties. De effectieve jaarlijkse studieperiode bedraagt 46 weken per jaar. De opleiding kan daarom motiveren dat studenten, die beschikken over een werkomgeving, het diploma behalen in 2,5 jaar. De spreiding van de studielast is evenwichtig. Het panel kon geen studiebelemmerende factoren detecteren. Ervaring leert bovendien dat werkende studenten gemotiveerd en goed georganiseerd zijn. Risico's op uitval en vertraging blijven aldus beperkt. Het panel stelde vast dat de opleiding de wettelijke toelatingsvoorwaarden correct toepast. De opleiding voert verder een effectief toelatingsbeleid. Kandidaten moeten minimaal beschikken over een relevant hbo-bachelordiploma en drie tot vijf jaar werkervaring. Verder wordt een toelatingsonderzoek afgenomen. Het programma sluit aan bij de kwalificaties van de instroom. De opleiding bedraagt 60 ECTS en beantwoordt daarmee aan de formele eisen inzake de studieomvang van een hbo-masteropleiding. Dit geldt zowel voor de duale als voor de deeltijdse variant. Het panel stelde vast dat het personeel van de opleiding een verbinding legt tussen onderwijs en beroepspraktijk. Het onderzocht de cv's van de betrokken docenten en hun deelname aan professionele netwerken. De docenten hebben een academische achtergrond en zijn professioneel actief in het relevante domein.

5 n ederlands - v I aømse a ccr editati e orga nisatie pagina s u"n 11 Het panel stelde vast dat de opleiding over voldoende personeel kan beschikken. De opleiding beschikt over een pool van 16 docenten, van wie twee kerndocenten. De kerndocenten ontwikkelen ook het studiemateriaal en bewaken de doelstellingen van de opleiding. Verder werken veel docenten op free lance basis. Dit maakt het moeilijk om het exacte aantal FTE aan te geven. Verschillende docenten worden ook slechts per masterclass ingezet voor een periode van 8 weken (8 bijeenkomsten van 3 uur). Verder wordt 0,6FTE voorbehouden voor de coördinatie. De begeleiding van het afstudeeronderzoek en de scriptie wordt voorbehouden voor vijf gepromoveerde docenten Het panel stelde vast dat het personeel van de opleiding voldoende vakinhoudelijk en onderwijskundig gekwaliflceerd is. Docenten hebben minimaal een doctoraal niveau. De instelling beoogt de aanwerving van meer gepromoveerde docenten. Vijf van de zestien aangezochte docenten zijn gepromoveerd. Geselecteerde docenten kunnen zich vinden in de onderwijsvisie van de NCOI, zoals"action leamingi'. De opleiding telt twee kerndocenten, één hoogleraar verandermanagement verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en een beroepsactief arbeids- en organisatiepsycholoog. Beide docenten zijn actief betrokken bij de inhoudelijke ontwikkeling en uitvoering van de opleiding. Verder worden vertegenwoordigers uit het beroepenveld geëngageerd, zoals voor de beoordeling van scripties. De regie van de competentieontwikkeling en -beoordeling ligt in handen van de docent die het supervisie-/intervisieprogramma uitvoeft. Het panel stelde vast dat de opleiding beschikt over voldoende en adequaat uitgeruste huisvesting en materiële voorzieningen. De voorzieningen die de instelling ter beschikking stelt beantwoorden aan de noden van de opleiding op de verschillende leslocaties. De instelling beschikt evenwel niet over een bibliotheek. Studenten krijgen een abonnement waarmee ze gebruik kunnen maken van de universiteitsbibliotheek. Het panel stelde vast dat de voorzieningen ter informatie en begeleiding van studenten adequaat zijn. De opleiding kan beroep doen op het centrale systeem van de instelling. De communicatie met potentiële studenten is goed. De bestaande studentenpopulatie is tevreden met de informatie en begeleiding. Studenten worden onder meer getnformeerd via de online leeromgeving E-Connect, via de docenten en door de dienst Advies en Voorlichting. Verder worden diverse begeleidingsvormen, aangeboden zoals studieadvies, portfoliobegeleiding, praktijkbegeleiding en individuele coaching. Het panel stelde vast dat de opleiding periodiek zal worden geëvalueerd, aan de hand van toetsbare streefdoelen. De instelling beschikt over een gesystematiseerde kwaliteitscyclus De NCOI is ISO-gecertifìceerd voor bedrijfsprocessen met betrekking tot ontwikkeling en uitvoering van opleidingen en trainingen. Verder werd de PDCA-cyclus nog verbeterd voor de opvolging van onderwijskwaliteit. De opleiding zal aansluiten bij dit systeem. De opleiding plant jaarl kse onderuvijsevaluaties - per masterclass, tussentijds en aan het einde van het programma -, alumni-enquêtes en panelgesprekken met docenten en studenten. Per twee jaren zullen een studenttevredenheidsonderzoek en een docenttevredenheidsondezoek worden afgenomen. Verder heeft de opleiding toetsbare streefdoelen geformuleerd in een kwaliteitshandboek. De evaluaties en de streefdoelen vormen de basis voor een adequaat verbeterbeleid.

6 n ederlands - ulaømse qccreditqtie organisatie pagina 6 van 11 Het panel stelde vast dat de instelling een beleid voert waarbij relevante stakeholders actief worden betrokken bij de interne kwaliteitszorg, Feedback uit evaluaties van studenten, docenten, medewerkers, werkveld en alumni geven aanleiding tot verbeteractles. De opleiding sluit aan bij dit cèntrale systeem. Het panel stelde vast dat de instelling voldoende afstudeergarantie biedt voor de looptud van vier jaren. Binnen dqze vier jaren moeten studenten het masterprogramma volledig hebben afgerond. Examenresultaten blijven vier jaren geldig, Het panel stelde vast dat de voozlene investeringen toereikend zijn. Er wed geïnvqsteerd in programmaontwikkeling, accreditatle en marketingcommunicatie. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele aanloopverliezen in het eerste jaar. Het panel stelde vast dat de financiële voorzieningen van de geealculeerde negatieve resultaten voldoende zijn voor de dekking van de aanloopverliezen, De gezonde financiële situatie van de instelling laat dit toe.

7 n ederl an ds - v I aamse qccre ditati e orgøni sati e pagina 7 van 1'l 2.2 Schematisch overzicht van het oordeel van het panel De onderstaande tabel geeft per ondenarerp en per facet het oordeel van het Hobéon -panel weer. Onderwerp Oordeel Facet Oordeel 1 Doelstellingen V '1.1 Domeinspecifieke eisen 1.2 Niveau master '1.3 Oriëntatie hbo 2 Programma V 2.1 Eisen hbo 2.2 Relatie doelstellingen - programma 2.3 Samenhang programma 2.4 Studielast 2.5 lnstroom 2.6 Duur 3 lnzet personeel V 3.1 Eisen hbo 3.2 Kwantiteit 3.3 Kwaliteit 4 Voorzieningen V 4.1 Materiële voorzieningen 4.2 Studiebegeleiding 5 lnterne kwaliteitszorg V 5.1 Systematische aanpak 5.2 Betrokkenheid 6 Continuiteit V 6.1 Afstudeergarantie 6.2 lnvesteringen 6.3 Financiële voorzieningen V = voldoende O = onvoldoende 2.3 Advies van het panel Het Hobéon-panel adviseert de NVAO om positief te besluiten ten aanzien van de kwaliteit van de nieuwe opleiding hbo-master Coaching van de Hogeschool NCOI. 2.4 Aanvullend Het opleidingsprofiel sluit aan bij het EMC Competence Framewo k. De opleiding beschikt over een matrix waaruit de koppeling blijkt tussen de eindkwalifìcaties en de kerntaken en kernopgaven. Verder zijn de eindkwalificaties afgestemd met de European Mentoring and Coaching Council (EMCC) en actuele internationale vakliteratuur in het domein.

8 n ederla nds- vl aa mse accreditati e orga nisati e pagina I van 11 De internationale benchmarking van de opleiding bleek een probleem bij gebrek aan vergelijkbare opleidingen. De plaats van de module "Onderzoeksvaardigheid" in het programma werd gewijzigd. Aanvankelijk werd deze module aangeboden in de afstudeerfase, nu wordt ze gespreid en geïntegreerd aangeboden in de verschillende masterclasses. Op deze manier wil de opleiding meerdere oefenmomenten aanbieden en de training van onderzoeksvaardigheden integreren. Verder zijn in alle masterclasses onderzoeksopdrachten opgenomen. De opleiding toetst kennis en vaardigheden geintegreerd, via één toetsvorm zoals een casus en/of eindopdracht. Afzonderlijke schriftelijke kennistoetsing gebeurt niet. Ten behoeve van de objectiviteit worden de toetsen ontwikkeld door een toetsafdeling en niet gecorrigeerd door de lesgever zelf. Ook bij de masterthesis gebeurt de begeleiding en beoordeling door andere personen. De opleiding plant verder om in de toekomst te toetsen via portfolio. De opleiding heeft een modulaire opzet. De toenemende complexiteit van de leerdoelen wordt gerealiseerd via opdrachten, waarbij telkens ondezoeksvaardigheden op een hoger niveau worden geïntegreerd. Uit de competentiematrix van de opleiding blijkt dat alle leerdoelen worden afgedekt. Verder hanteert de opleiding meerdere mechanismen voor de bewaking van de inhoudelijke afstemming en de kwaliteit, bijvoorbeeld via de aanstelling van kerndocenten, startbijeenkomsten voor studenten, evaluaties, vakoverleg en kalibreersessies. Kandidaten - voor de duale variant - moeten beschikken over een aan de masteropleiding verwant hbo-bachelor diploma, twee tot drie jaren werkervaring en een relevante werkomgeving op voldoende niveau. Studenten worden op basis van een individueel dossier toegelaten. De intake gebeurt door een speciale staf. De Engelse taalvaardigheid van de kandidaat wordt onder meer getoetst. De deeltijdse variant is een residuaire variant, bijvoorbeeld wanneer een student zijn baan verliest. Bij de werving en selectie van nieuwe docenten wordt sterk gefocust op onderzoekskwaliteiten. De opleiding streeft naar een aanzienlijke verhoging van het aantal gepromoveerde docenten. De instelling hanteert hiertoe een streefcijfer van 50%. De overige docenten zijn binnen de instelling getraind in onderzoeksvaardigheden en in het omgaan met onderzoekslijnen. Verder voert de instelling een expliciet beleid om docenten te stimuleren tot publiceren en deel te nemen aan onderzoeksprojecten.

9 n ederl onds - vl aamse accreditatie organi sati e pagina I van l1 3 Overwegingen NVAO 3.1 De NVAO heeft vastgesteld: dat het panel van deskundigen ingesteld door Hobéon voor de beoordeling van de aanvraag Toets nieuwe opleiding van de NCOI hogeschool voor de opleiding hbo-master Coaching wat de samenstelling betreft, voldoet aan de daaraan te stellen eisen van onpartijdigheid, deskundigheid en onafhankelijkheid; dat de werkwijze van het panel voldoende is geweest. De gevolgde werkwijze en procedure alsmede geraadpleegde informatiebronnen zijn helder en genoegzaam geformuleerd en vermeld; dat het panel zijn oordeel heeft opgesteld en onderbouwd overeenkomstig het toepasselijke Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderuijs van de NVAO en de daarbij behorende beslisregels heeft gevolgd. Op het niveau van de facetten zijn de analyses van het panel evenwel niet altijd duidelijk, consistent en volgbaar. Om die reden heeft de NVAO op 6 april 2011 aanvullende informatie gevraagd aan de instelling. Deze informatie betrof de toetsing, de verantwoording van de doelstellingen vanuit het vakgebied, de vergelijking met buitenlandse opleidingen, de voorbereiding van de studenten op de onderzoeksvaardigheden en de aanwezigheid van een vast kernteam van docenten. De NVAO heeft deze informatie ontvangen op 4 mei Verder heeft de NVAO op 30 juni 201 1, eveneens aanvullend aan het paneladvies, bijkomende vragen gesteld aan de Hogeschool NCOI. Deze vragen betroffen de vormgeving van de opleiding, de stand van zaken van de realisatie van de verbeterplannen rond de onderzoeksgerichtheid, de toelatingsvoonryaarden in verhouding tot de eindkwalificaties - ook wat betreft het verschil tussen de duale en de deeltijdse variant - en de toetsing van de leerdoelen. De aldus verkregen aanvullende informatie werd op 6 september door de instelling schriftel k en tegensprekelijk bevestigd. Ten slotte heeft nog een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de instelling en de NVAO op 7 november Al deze aanvullende informatie heeft vooralsnog echter onvoldoende overtuigend bijgedragen tot een beter inzicht in hoger vermelde aspecten, noch tot een juiste en heldere motivering van de positieve beoordeling van een aantal facetten. 3.2 De NVAO is in het licht van het vorenstaande tot de slotsom gekomen dat het paneladvies en de aanvullende reactie van de instelling over de voorliggende opleiding op dit moment onvoldoende steun bieden voor een onvoonvaardelijke, positieve beoordeling van de aanvraag toets nieuwe opleiding. Het paneladvies en de aanvullende informatie bevatten evenwel voldoende overtuigende argumenten die onderbouwen dat de opleiding beschikt over voldoende potentieel om de gesignaleerde tekortkomingen binnen een termijn van 1 jaar weg te nemen. Mitsdien besluit de NVAO tot een positieve beoordeling onder voon raarden van een aanvraag Toets nieuwe opleiding. Deze voon aarden zijn de volgende: - concrete en aantoonbare realisatie van de verbeterplannen rond de onderzoeksgerichtheid van het programma, de masterproef en de docenten ("36 verbetermaatregelen") in termen van ofwel "reeds gerealiseerd" ofl el "weldra gerealiseerd met inbegrip van resterend tijdpad"; - een heldere en effectieve afstemming tussen de toelatingsvoonruaarden en de leerdoelen rond onderzoek, eventueel gekoppeld aan remediëring;

10 nederlonds- vlaomse accredítatie organisøtie pagina 10 van 11 - heldere definities v,an de begrippen duale en deeltijdse variant; - schriftelijke kennistoetsing voor een aantal vakinhoudelijke leerdoelen; - een actueel ovezicht van het kwalificatieniveau van de docenten rnet een onderwijsopdracht aan deze opleiding (hbo-master/wo-master/phd); - een actueel ovezicht van de recente onderzoeksoutput van de docenten meteen ohderw'rjsopdracht aan deze opleiding: (recente) publicaties, deelname aan lopende ondezoeksprojecten, actieve bijdrage aan (wetenschappelijke) congress n op basis van een ondezoekspaper.

11 nederlan ds- v I aamse accr editatie organ tsati e pag na 11 vanl1 4 Besluit Op grond van het voorgaande besluit de NVAO de aanvraag Toets nieuwe opleiding van de NCOI hogeschool voor de postinitiële opleiding hbo-master Coaching (60 ECTS; duale en deeltijdse variant; locaties: Amsterdam, Utrecht, Zwolle, Rotterdam, Eindhoven en Arnhem positief te beoordelen, onder voorwaarden. ln de maand december 2012 dienl de instelling de NVAO te informeren over de wijze waarop zij heeft voldaan aan de gestelde voorwaarden. Vervolgens zal de NVAO dit voorleggen aan een door de NVAO samen te stellen panel. Mede op basis van het advies van dit panel zal de NVAO vervolgens een besluit nemen. Gelet op het bepaalde in artikel 5a.11, vierde lid, van de WHW verliest de opleiding een jaar na de dag waarop het besluit tot verlenen van de toets nieuwe opleiding onder voonvaarden is genomen deze toets nieuwe opleiding, indien naar het oordeel van de NVAO binnen een jaar niet aan de gestelde voorwaarden is voldaan. lngevolge het bepaalde in artikel 7.10a, derde lid van de WHW, is de graad: master Gelet op het bepaalde in artikel 5a.11, vijfde lid, van de WHW in verbinding met artikel 3.1 van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 acht de NVAO onderdeel Gedrag en Maatschappij van het Croho-register passend voor de opleiding. lngevolge het bepaalde in artikel 5a.10, tweede lid, in verbinding met artikel 5a.11, zesde lid, van de WHW heeft de NVAO de directie van de NCOI hogeschool in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze op het voornemen tot besluit d.d. 10 april 2012 naar voren te brengen. De instelling heeft geen opmerkingen en/of bezwaren geformuleerd op het voornemen tot besluit. Den Haag, 1 6 mei 20 Nederlands- Accred itatieorg anisatie K.L.L.M. Dittrich (voorzitter) Tegen dit besluit kan op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht door een belanghebbende bezwaar worden gemaakt bij de NVAO. De termijn voor het indienen van bezwaar bedraagt zes weken. lnstelling Opleiding Sector Graad Oriëntatie Hogeschool NCOI Coaching Gedrag en Maatschappij Master hbo

Besluit. 1 lnleiding. T.a.v. de directie Postbus 447

Besluit. 1 lnleiding. T.a.v. de directie Postbus 447 se acued tat eorganisat e Hogeschool NCOI T.a.v. de directie Postbus 447 12OO AK HILVERSUM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling onder voorwaarden van een aanvraag Toets nieuwe opleiding

Nadere informatie

: Hogeschool NCOI. : hbo-master Human Resource Management (MHRM) : deeltijd, duaal. : Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, Arnhem, Zwolle, Eindhoven :60

: Hogeschool NCOI. : hbo-master Human Resource Management (MHRM) : deeltijd, duaal. : Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, Arnhem, Zwolle, Eindhoven :60 n ederl an ds - u I a a mse accreditati eor ganísati e Besluit Definitief besluit strekkende tot een positieve beoordeling Toets nieuwe opleiding van de hbo-master Human Resource Management van de Hogeschool

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

hbo-master Coaching deeltijd, duaal Utrecht, Rotterda m, Amsterdam, Arnhem, Zwolle, Eindhoven 60 n.v.t. 18 mei 2012 7 januari 2013

hbo-master Coaching deeltijd, duaal Utrecht, Rotterda m, Amsterdam, Arnhem, Zwolle, Eindhoven 60 n.v.t. 18 mei 2012 7 januari 2013 Besluit Besluit strekkende tot de vaststelling dat de hbo-master Coaching van de Hogeschool NCOI niet aan de vooruvaarden gesteld bij het besluit Toets nieuwe opleiding van l8 mei 2O12 heeft voldaan en

Nadere informatie

Besluit. Fontys Hogescholen. Raad van bestuur Postbus AH EINDHOVEN

Besluit. Fontys Hogescholen. Raad van bestuur Postbus AH EINDHOVEN Fontys Hogescholen Raad van bestuur Postbus 347 5600 AH EINDHOVEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Circus & Performance

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM College van bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding hbo-master Integraal Leiderschap

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling:

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling: College van bestuur Universiteit Utrecht Postbus 80125 3508 TC UTRECHT Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding wo-master Selective Utrecht Medical Master

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Media,

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus 5375 6802 EJ ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Oordeel Positief oordeel over de kwaliteit van de nieuwe opleiding hbo-master Techno MBA van de Universiteit van de Nederlandse Antillen

Oordeel Positief oordeel over de kwaliteit van de nieuwe opleiding hbo-master Techno MBA van de Universiteit van de Nederlandse Antillen se a ccr e ditat eorga nisati e Oordeel Positief oordeel over de kwaliteit van de nieuwe opleiding hbomaster Techno MBA van de Universiteit van de Nederlandse Antillen datum 27 januari 2014 ondeniverp

Nadere informatie

Aanvullend. Beoordelingskader. Bevindingen. Advies panel. Gegevens. Avans+ hbo-bachelor Bachelor of Cabaret. lnstelling Opleiding Variant

Aanvullend. Beoordelingskader. Bevindingen. Advies panel. Gegevens. Avans+ hbo-bachelor Bachelor of Cabaret. lnstelling Opleiding Variant nederlan ds - v I a am se accreditati eorga nisatí e Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om toets nieuwe opleiding van de opleiding hbo-bachelor Bachelor of Cabaret

Nadere informatie

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt.2014, nr. 9832).

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt.2014, nr. 9832). n ed erl a n d s - v I a a m s e a ccr ed t tati eor gani sati e Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Facility Management van

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bestuurskunde van de Hogeschool NCOI

Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bestuurskunde van de Hogeschool NCOI wao nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bestuurskunde van de Hogeschool NCOI datum 30 september

Nadere informatie

hbo-bachelor Lerarenopleiding basisonderwijs deeltijd Leiderdorp 240 ja, positief besluit van 18 februari 2014 niet van toepassing 30 juli 2012

hbo-bachelor Lerarenopleiding basisonderwijs deeltijd Leiderdorp 240 ja, positief besluit van 18 februari 2014 niet van toepassing 30 juli 2012 n ed erl ands - v I o amse a ccreditati eorganísati e Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Lerarenopleiding basisonderwijs

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Besluit. Oordeel en samenvattend advies van de visitatiecommissie. Doelstellingen. Programma

Besluit. Oordeel en samenvattend advies van de visitatiecommissie. Doelstellingen. Programma n ed erl a n ds - v I a a mse a ccr e ditati eo r ga ni sati e Besluit Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvreag voor de opleiding Master of Arts in de bedrijfscommunicatie*

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accred tatie aan de opleiding wo-master Computer Science van de Open Universiteit

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accred tatie aan de opleiding wo-master Computer Science van de Open Universiteit n ede rl an ds - u I a a mse a ccre ditati eor ga ni sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accred tatie aan de opleiding wo-master Computer Science van de Open Universiteit datum 31 iuli

Nadere informatie

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende.

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende. College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB ZWOLLE Besluit datum 10 februari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde van de Christelijke

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool College van bestuur Haagse Hogeschool Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van

Nadere informatie

hbo-bachelor Sociaal-Juridische Dienstverlening (240 ECTS) 22 oklober 2012 voltijd, deeltijd

hbo-bachelor Sociaal-Juridische Dienstverlening (240 ECTS) 22 oklober 2012 voltijd, deeltijd se a ccr editati eorgani sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor SociaalJuridische Dienstverlening van de Hanzehogeschool roningen datum 7 mei2013

Nadere informatie

18 september 2014. voltijd Groningen 28 november 2014. 15 februari 2015. Beoordelingskaders bijzonder kenmerk ondernemen d.d.

18 september 2014. voltijd Groningen 28 november 2014. 15 februari 2015. Beoordelingskaders bijzonder kenmerk ondernemen d.d. se a ccr editat eor ga ní sat e Besluit Besluit strekkende tot het toekennen van het bijzonder kenmerk Ondernemen aan de minor Sport Business lnnovatie van de hbo-bacheloropleiding Sport, Gezondheid en

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport Hogeschool Dirksen B.V. De heer D. van der Mark, directeur Postbus 3090 6802 DB ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

: 8 april 2016 : 20 mei Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuwe opleiding van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 36791).

: 8 april 2016 : 20 mei Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuwe opleiding van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 36791). nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Fiscaal Recht en Economie van de Hogeschool

Nadere informatie

Beoordelingskader. Bevindingen. Gegevens lnstelling. Studieomvang (ECTS) Datum macrodoelmatigheidsbesluit. 24 maart2014. Aanvul lende informatie

Beoordelingskader. Bevindingen. Gegevens lnstelling. Studieomvang (ECTS) Datum macrodoelmatigheidsbesluit. 24 maart2014. Aanvul lende informatie n ed erl a n ds - v I a a m s e a cu editati eor ga n i sati e Besluit strekkende tot een positieve beoordeling onder voorwaarden van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de opleiding hbo-master Master

Nadere informatie

Besluit. Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen b.v. (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen b.v. (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen b.v. (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Financieel Economisch Management van de Hogeschool NCOI

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Financieel Economisch Management van de Hogeschool NCOI n ederl ønds - v I aamse a ccr edita Ei eo r gani satie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Financieel Economisch Management van de Hogeschool NCOI

Nadere informatie

Dienstverlening van de. hbo-master Bedrijfskunde Zorg en Dienstverlening (72,5 ECTS) (postinitieel) 12 oktober 201 1 deeltijd Nijmegen

Dienstverlening van de. hbo-master Bedrijfskunde Zorg en Dienstverlening (72,5 ECTS) (postinitieel) 12 oktober 201 1 deeltijd Nijmegen se a ccr ed tati eo rga n sûti e Besluit Definitief besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbomaster Bedrijfskunde Zorg en Dienstverlening van de Hogeschool van Arnhem en

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor se a ccr ed itati eor ga ni sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Psychologie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 17 atil

Nadere informatie

Beoordelingskader. Advies panel. Gegevens. Variant. 30 mei2012 3 juli 2012. Datum locatiebezoek Datum paneladvies

Beoordelingskader. Advies panel. Gegevens. Variant. 30 mei2012 3 juli 2012. Datum locatiebezoek Datum paneladvies Besluit strekkende tot een beoordeling positief onder voorwaarden van een aanvraeg toets nieuwe opleiding van de opleiding hbo-master Advanced Health lnformatics Practice van de Hogeschool lnholland datum

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool. Christelijke Hogeschool Windesheim. hbo-bachelor Commerciële Economie (240 ECTS) 30 december 2013 voltijd, deeltijd

Christelijke Hogeschool. Christelijke Hogeschool Windesheim. hbo-bachelor Commerciële Economie (240 ECTS) 30 december 2013 voltijd, deeltijd se a ccr e ditati eor ga n s at e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Commerciële Economie van de Christelijke Hogeschool Windesheim datum 3'l juli

Nadere informatie

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleiding een nadere toelichting te krijgen.

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleiding een nadere toelichting te krijgen. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor opleiding

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam ,nvao w nederlands-vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Universiteit van Amsterdam datum 29 juli 2016

Nadere informatie

and lt van de Open Universiteit Open Universiteit Nederland wo-master Business Process Management and lt (60 ECTS) 20 december 2012

and lt van de Open Universiteit Open Universiteit Nederland wo-master Business Process Management and lt (60 ECTS) 20 december 2012 s e accr e d tat eo rga nisat e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-master Business Process Management and lt van de Open Universiteit Nederland datum I 2 november

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport College van bestuur Hogeschool Rotterdam Postbus 25035 3001 HA ROTTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Trade Management

Nadere informatie

Besluit. : Vrije Universiteit Amsterdam : wo-bachelor Archeologie (180 ECTS) : 13 november2ol3 : voltijd : Amsterdam

Besluit. : Vrije Universiteit Amsterdam : wo-bachelor Archeologie (180 ECTS) : 13 november2ol3 : voltijd : Amsterdam n ederl and s - v I a ams e a cu e ditati eorgani s atí e Besluit datum 30 juni 2014 onderwerp Definitief besluit accreditatie wo-bachelor Archeologie van de Vrije Un versiteit Amsterdam (002r 50) uw kenmerk

Nadere informatie

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide opleidingsbeoordeling van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 36791)

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide opleidingsbeoordeling van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 36791) wao nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende to t het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Actuarieel Analist van het Actuarieel Genootschap & Actuarieel

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM College van Bestuur Hogeschool Rotterdam Postbus 25035 3001 HA ROTTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hbo-bachelor Opleiding voor Ergotherapie (240 ECTS) 6 november 2013 voltijd Nijmegen.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hbo-bachelor Opleiding voor Ergotherapie (240 ECTS) 6 november 2013 voltijd Nijmegen. n ederl a n ds - v I a a mse a ccr edìtati e o rga ní sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Opleiding voor Ergotherapie van de Hogeschool van

Nadere informatie

Besluit. Voozieningen (facet 4.1 )

Besluit. Voozieningen (facet 4.1 ) n ed erl a n d s - v I a a ms e a ccr ed itati eo r ga ni sati e Besluit Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in de interieurvormgeving

Nadere informatie

Leiden. hbo-bachelor. Opleiding tot leraar Basisonderwijs (240 ECTS) 19 december 2014

Leiden. hbo-bachelor. Opleiding tot leraar Basisonderwijs (240 ECTS) 19 december 2014 n e derl a n d s v I a a m s e a ccr ed ttati eo r ga n is ati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbobachelor Opleiding tot leraar Basisonderwijs van de Hogeschool

Nadere informatie

Open Universiteit wo-bachelor M il ieu-natu un rretenschappen (1 80 ECTS) 1 6 december 201 3. deeltijd Heerlen (afstandsonderwijs) 7 mei2013

Open Universiteit wo-bachelor M il ieu-natu un rretenschappen (1 80 ECTS) 1 6 december 201 3. deeltijd Heerlen (afstandsonderwijs) 7 mei2013 G. nvqo n ed erl an ds - v I a a mse a ccreditati eor ga ni sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor M i I ieu-natu urwetenschappen van de Open U

Nadere informatie

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleiding een nadere toelichting te krijgen.

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleiding een nadere toelichting te krijgen. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor opleiding

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN College van bestuur Hogeschool Leiden Postbus 382 2300 AJ LEIDEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Personeel en Arbeid

Nadere informatie

hbo-bachelor Bedrijfskunde (240 ECTS) 30 augustus 2013 deeltijd, duaal Associate degreeprogramma Operationeel Manager Zaltbommel 10juni 2013

hbo-bachelor Bedrijfskunde (240 ECTS) 30 augustus 2013 deeltijd, duaal Associate degreeprogramma Operationeel Manager Zaltbommel 10juni 2013 se a ccr ed itat eor gani sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bedrijfskunde en een positieve beoordeling van de aanvraag toets nieuw Adprogramma

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor se a ccreditati eorganísati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen datum 23 januari 201 3 onderwerp Defìnitief

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-master Bestuurs- en Organ satiewetenschap van de Universiteit Utrecht

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-master Bestuurs- en Organ satiewetenschap van de Universiteit Utrecht nederlands - vlaamse accreditatieorganisatíe Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-master Bestuurs- en Organ satiewetenschap van de Universiteit Utrecht datum

Nadere informatie

Doelstellingen Onderwerp niet behandeld tijdens de verkorte procedure na tijdelijke erkenning.

Doelstellingen Onderwerp niet behandeld tijdens de verkorte procedure na tijdelijke erkenning. Ontwerp van accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Master of Science in de architectuur (master) van de Universiteit Antwerpen (na tijdelijke

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-master Psychologie van de Radboud Universiteit Nijmegen

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-master Psychologie van de Radboud Universiteit Nijmegen n ederlan ds - u I a a m se a ccreditatí eo rga ni sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-master Psychologie van de Radboud Universiteit Nijmegen datum

Nadere informatie

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland 17 december 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wanneer een Toets Nieuwe Opleiding? 4 3 Werkwijze Toets Nieuwe Opleiding 5 4 Aanvraagdossier ten behoeve van

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM College van Bestuur Hogeschool Rotterdam Postbus 25035 3001 HA ROTTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Biologie

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-master Archeologie van de Universiteit van Amsterdam

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-master Archeologie van de Universiteit van Amsterdam se accr editat eor gani s atie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-master Archeologie van de Universiteit van Amsterdam datum 30 juni 2014 onderwerp Defin tief beslu

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-master Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-master Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen n ederl an ds - v I a amse a ccredítati eorga nísatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-master Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen datum 23 januati

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bedrijfsrecht van Hogeschool NCOI

Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bedrijfsrecht van Hogeschool NCOI ,nvao r n e d e rla n d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie es luit Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bedrijfsrecht van Hogeschool

Nadere informatie

: 180 ECTS en 60 ECTS : 12 december 2011 '. 25 en 26 januari 2012 : 21 juni 2012 : 7 mei 2013

: 180 ECTS en 60 ECTS : 12 december 2011 '. 25 en 26 januari 2012 : 21 juni 2012 : 7 mei 2013 nederlands - vlaamse accredttatieorganisatie Oordeel Positief onvoorwaardelijk oordeel over de aanvragen toets nieuwe opleid ng van de: wo-bachelor Business & Economics; wo-bachelor Accountancy and Gontrolling

Nadere informatie

Aanvullende informatie. Beoordelingskader. Bevindingen. Advies panel. Gegevens

Aanvullende informatie. Beoordelingskader. Bevindingen. Advies panel. Gegevens se a ccre ditat eo røa n sati e Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om toets nieuwe opleiding van de opleiding hbo-bachelor lnternational Business Management van de

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Vrije Universiteit Amsterdam. De Boelelaan 1105 1081 HV AMSTERDAM

Besluit. College van bestuur. Vrije Universiteit Amsterdam. De Boelelaan 1105 1081 HV AMSTERDAM College van bestuur Vrije Universiteit Amsterdam De Boelelaan 1105 1081 HV AMSTERDAM Besluit datum 26 januari 2006 onderwerp Definitief besluit Toets NO voor de onderzoeksmaster Cognitive Neuropsychology

Nadere informatie

Op 22 april 2005 heeft het panel advies uitgebracht aan de NVAO. 2.1 Samenvatting van bevindingen van het panel

Op 22 april 2005 heeft het panel advies uitgebracht aan de NVAO. 2.1 Samenvatting van bevindingen van het panel College van bestuur Technische Universiteit Eindhoven Postbus 513 5600 MB EINDHOVEN Besluit datum 22 juni 2005 onderwerp Definitief besluit Toets NO wo-master Embedded Systems Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor nuao nederlands - viaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Ondernemerschap van de Stichting Hoger Onderwijs Da Vinei datum 30 juni

Nadere informatie

hbo-bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (240 ECTS) 5 december 201 3 voltijd, deeltijd, duaal Almere, Zwolle

hbo-bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (240 ECTS) 5 december 201 3 voltijd, deeltijd, duaal Almere, Zwolle s e a ccr e d tat eor ga n is ati e Besluit datum 28 november 2014 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van de Christelijke Hogeschool Windesheim

Nadere informatie

hbo-master (postinitieel) Human Resources Management (67,5 ECTS) 3 oktober 2014 deeltijd Nijmegen 24 februari 2014

hbo-master (postinitieel) Human Resources Management (67,5 ECTS) 3 oktober 2014 deeltijd Nijmegen 24 februari 2014 nede rl an ds - v I a am se a ccr e ditati eor gani s ati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Human Resources Management van de Hogeschool van Arnhem

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015 Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015 23 april 2015 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague The Netherlands T +31 (0)70 312 2300 info@nvao.net

Nadere informatie

23 maart april Kader voor de uitgebreide toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr. 9832).

23 maart april Kader voor de uitgebreide toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr. 9832). nuao w nederlands- alaamse accreditatieorganisatie»es Besluit strekkende tot een oordeel voldoende onder voorwaarden van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Pedagogisch Educatief Medewerker

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). ,nvao w nederlands -vlaam se accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende onder voorwaarden van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Zorg en technologie van

Nadere informatie

hbo-bachelor Management in de Zorg (240 ECTS) 20 december 2013 8 juli 2013 22 en 23 oktober 201 3

hbo-bachelor Management in de Zorg (240 ECTS) 20 december 2013 8 juli 2013 22 en 23 oktober 201 3 n ede rl ands - v I aam se a ccre ditati eo rga ni sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Management in de Zotgvan de Avans Hogeschool datum 30

Nadere informatie

Besluit. Bevindingen. Gegevens. Radboud Universiteit Nijmegen wo-master Master in Managing lnformation and. 2 juli lnstelling Opleiding

Besluit. Bevindingen. Gegevens. Radboud Universiteit Nijmegen wo-master Master in Managing lnformation and. 2 juli lnstelling Opleiding n ed erl a n d s - v I a a m s e a ccr e ditati eo r ga ni sati e Besluit datum 31 december2015 onderwerp Besluit Toets n euwe opleiding wo-ma Ma in Managing lnformation and Sustainable Change van de Radboud

Nadere informatie

Beoordelingskader. Aanvullende informatie. Bevindingen. Gegevens. Datum locatiebezoek(en) Datum paneladvies

Beoordelingskader. Aanvullende informatie. Bevindingen. Gegevens. Datum locatiebezoek(en) Datum paneladvies n ederl ands - v I a a mse accr editati eor gani sati e Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling onder voorwaarden van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Informatievergadering Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Wie zijn we? Besluit Vlaamse Regering Visitatieprotocol Planning ZER en beoordelingskader Visitatieproces Visitatiecommissie 23/04/2014 2

Nadere informatie

Vrije Universiteit Amsterdam hbo-master Docent Hoger Gezondheidszorg. Onderwijs deeltijd (postinitieel) Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam hbo-master Docent Hoger Gezondheidszorg. Onderwijs deeltijd (postinitieel) Amsterdam G. nvao nederl ands v I aamse a ccreditati eorga ní sati e Besluit datum I 8 september 2012 onderwerp Besluit Toets nieuwe opleid ng hbomaster Docent Hoger Gezondheidszorg Onderwijs van de Vrüe Universiteit

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) wo-master Zorgmanagement (60 ECTS) 18 augustus 2010 deeltijd, voltijd

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) wo-master Zorgmanagement (60 ECTS) 18 augustus 2010 deeltijd, voltijd Erasmus Universiteit Rotterdam College van bestuur Postbus 1738 3OOO DR ROTTERDAM Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding wo-master Zorgmanagement

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-master Mediastudies van de Universiteit van Amsterdam

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-master Mediastudies van de Universiteit van Amsterdam s e a ccr e ditati eorga ni sdt e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-master Mediastudies van de Universiteit van Amsterdam datum 31 maart 2014 onderwerp Definitief

Nadere informatie

hbo-bachelor Autonome Beeldende Kunst (240 ECTS) Bachelor of Arts 24 december 2013 (ontvangst rapport 8 juli2üa) voltijd, deeltijd Arnhem, Enschede

hbo-bachelor Autonome Beeldende Kunst (240 ECTS) Bachelor of Arts 24 december 2013 (ontvangst rapport 8 juli2üa) voltijd, deeltijd Arnhem, Enschede n ed erl an d s - v I a a mse a ccr ed i tati eo r ga ni sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Autonome Beeldende Kunst van ArtEZ hogeschool

Nadere informatie

hbo-bachelor Toegepaste Psychologie flp) (240 ECTS) 29 december 2010 voltijd, deeltijd

hbo-bachelor Toegepaste Psychologie flp) (240 ECTS) 29 december 2010 voltijd, deeltijd . nvøo nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Fontys Hogescholen College van bestuur Postbus 347 5600 AH EINDHOVEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie

Nadere informatie

Fotovakschool. Beeldcommunicatie van de. Beoordelingskaders. Bevindingen. Gegevens. Variant

Fotovakschool. Beeldcommunicatie van de. Beoordelingskaders. Bevindingen. Gegevens. Variant se accr e ditati eorga nisati e Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag verzwaarde toets nieuwe opleiding van de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Fotografie en Beeldcommunicatie

Nadere informatie

G. nvao. Besluit. Leuven en het CVO ACE-Groep T, hierna 'het samenwerkingsverband', beantwoordt aan dat opleidingsprofiel.

G. nvao. Besluit. Leuven en het CVO ACE-Groep T, hierna 'het samenwerkingsverband', beantwoordt aan dat opleidingsprofiel. G. nvao n ed erl an ds - v I aa m s e a cueditati eor gani sati e Besluit Toetsingsrapport met een positieve beoordeling van de aanvraag 'Toets nieuwe opleiding' van de HBO5-opleiding Graduaat in het winkelmanagement

Nadere informatie

Politieonderwijs & externe kwaliteitszorg op weg naar accreditatie

Politieonderwijs & externe kwaliteitszorg op weg naar accreditatie Politieonderwijs & externe kwaliteitszorg op weg naar accreditatie dr. Steven Van Luchene [VLIR Cel Kwaliteitszorg] op weg naar accreditatie 1. routebeschijving: tno visita e accredita e 2. de meet: generieke

Nadere informatie

Datum locatiebezoek(en) : 1 juni 2015 Datum paneladvies : 16 juni 2015 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 16 april 2015

Datum locatiebezoek(en) : 1 juni 2015 Datum paneladvies : 16 juni 2015 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 16 april 2015 ,nvao w nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie es Gewijzigd besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag toets nieuw AD-programma van het Associate-degreeprogramma Ondernemen

Nadere informatie

Protocol TNO Educatieve Master

Protocol TNO Educatieve Master Protocol TNO Educatieve Master NVAO 14 maart 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Werkwijze toets nieuwe opleiding educatieve master (womaster) 4 3 Toelichting op het beoordelingskader beperkte toets nieuwe opleiding

Nadere informatie

hbo-bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (240 ECTS) 10 december 2013 voltijd, deeltijd Ede 11maatt2014 26 september 2013

hbo-bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (240 ECTS) 10 december 2013 voltijd, deeltijd Ede 11maatt2014 26 september 2013 se a ccre ditati eo rga n sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van de Christelijke Hogeschool Ede datum

Nadere informatie

Datum locatiebezoek(en) : 1 juni 2015 Datum paneladvies : 16 juni 2015 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 16 april 2015

Datum locatiebezoek(en) : 1 juni 2015 Datum paneladvies : 16 juni 2015 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 16 april 2015 9nvao w nederlands-vlaamse accreditatieorganisatie es Gewijzigd besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag toets nieuw AD-programma voor het associate-degreeprogramma Officemanagement

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige opleiding. Positionering

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

hbo-master Leraar Algemene Economie (90 ECTS) 18 april2o12 deeltijd 31 mei 2011

hbo-master Leraar Algemene Economie (90 ECTS) 18 april2o12 deeltijd 31 mei 2011 G. nuao nederlands - vlaamse acteditatìeorganisatíe Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Leraar Algemene Economie van de Hogeschool van Amsterdam datum

Nadere informatie

Aanvullende informatie. Beoordelingskader. Bevindingen. Advies van het visitatiepanel. Standaard 1: Beoogde eindkwalificaties: goed.

Aanvullende informatie. Beoordelingskader. Bevindingen. Advies van het visitatiepanel. Standaard 1: Beoogde eindkwalificaties: goed. se dcüeditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Opleiding tot Fysiotherapeut van de Hanzehogeschool Groningen datum 15 mei2012 onderwerp

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor se accr ed tati eor ga nisati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Social Work van de Hogeschool Zuyd datum 23 juli 2013 ondenverp Definitief besluit

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Management in de Zorg van de Hogeschool Utrecht

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Management in de Zorg van de Hogeschool Utrecht n ed erl a n ds - u I a a ms e accr e di tati eo rga ni s ati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Management in de Zorg van de Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor s e a ccr e ditati eo r qa ni s ati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbobachelor Bioinformatica van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 31 maart 2015

Nadere informatie

Besluit. - bijzonder Accountantscontrole en Hoogleraar-directeur Postdoctoral Accountants- en Controllorsopleiding, Universiteit Maastricht;

Besluit. - bijzonder Accountantscontrole en Hoogleraar-directeur Postdoctoral Accountants- en Controllorsopleiding, Universiteit Maastricht; se accr editat eorgan sat e Christelijke Hogeschool Windesheim College van bestuur Postbus 10090 sooo B ZWOLLE Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen ,m)ao r nederlands -vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen datum 31 augustus

Nadere informatie

Pro Education, NCOI Opleidingsgroep

Pro Education, NCOI Opleidingsgroep se accr ed tati eo r ga ni sqtì e Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de opleiding hbo-bachelor Opleiding voor Ergotherapie van Pro Education,

Nadere informatie

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleidingen een nadere toelichting te krijgen.

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleidingen een nadere toelichting te krijgen. Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor opleiding

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam hbo-bachelor Opleiding tot Fysiotherapeut (240 ECTS) 22 september 2011. voltijd Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam hbo-bachelor Opleiding tot Fysiotherapeut (240 ECTS) 22 september 2011. voltijd Amsterdam s, nuqo n ederlands - v I aamse accre ditati eorga ni satie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Opleiding tot Fysiotherapeut van de Hogeschool van

Nadere informatie

ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING

ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING Opzet en structuur De sjabloon van het aanvraagdossier

Nadere informatie

Conceptkaders HBO5 3 november 2009

Conceptkaders HBO5 3 november 2009 Conceptkaders HBO5 3 november 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toetsing van tot HBO 5 om te vormen opleidingen 5 2.1 Opzet 5 2.2 Beoordelingskader voor tot HBO 5 om te vormen opleidingen 6 2.2.1 Basisgegevens

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Fontys Hogescholen

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Fontys Hogescholen ,nvao w nederlands - u/aamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Fontys Hogescholen datum 30 juni

Nadere informatie

Besluit. Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor opleiding

Nadere informatie