BelastingBelangen April 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BelastingBelangen April 2015"

Transcriptie

1 BelastingBelangen April 2015 Belastinguitgaven als beleidsinstrument De Miljoenennota 2015 kent 86 belastinguitgaven. Belastinguitgaven zijn fiscale regelingen die de overheid inzet om bepaalde doelstellingen te realiseren op het gebied van de economie, de werkgelegenheid, het milieu, energie en nog veel meer. Het gaat hier om fiscaal instrumentalisme en tax nudging, duwtjes in de goede richting. Een alom bekend voorbeeld van een belastinguitgave is de zelfstandigenaftrek, een aftrekpost op de winst van zelfstandigen, bedoeld om het ondernemerschap te stimuleren. Met die 86 belastinguitgaven is veel geld gemoeid: in de Miljoennota 2015 is dat geraamd op 18,5 miljard, ruim drie keer zoveel als het financiële belang van rijkssubsidies. De Algemene Rekenkamer heeft zich onlangs over die belastinguitgaven gebogen. De Kamer komt tot een opmerkelijke conclusie: de overheid weet van veel regelingen niet of ze wel effectief zijn! Dat de Rekenkamer de belastinguitgaven juist nu heeft beoordeeld is geen toeval. Bij de aanstaande herziening van het belastingstelsel kan of moet de wetgever besluiten om belastinguitgaven aan te passen, of stop te zetten. En veel belastinguitgaven botsen met internationale milieuafspraken waaraan Nederland zich gecommitteerd heeft. Denk aan de vrijstelling van accijns voor luchtvaartuigen, het verlaagde BTW-tarief voor sierteelt, etc. De Rekenkamer velt een vernietigend oordeel. Van de 86 belastinguitgaven zijn er 32 niet geëvalueerd; het financiële belang van deze regelingen is 5,3 miljard. Van de 54 wel geëvalueerde regelingen zijn er 17 mogelijk niet effectief, bij de 32 niet geëvalueerde regelingen bestaat daar onzekerheid over. En van de 86 belastinguitgaven zijn er 13 met mogelijk negatieve milieueffecten. Een onthutsend beeld. Onze parlementariërs komen steeds weer met nieuwe wensen en doelstellingen aan die met belastinguitgaven gerealiseerd moeten worden. Maar of dat ook gebeurt, en in welke mate, dat blijft voor teveel regelingen onduidelijk. Duidelijk is wel dat er bij de komende herziening van ons belastingstelsel hier veel smeergeld te besparen valt. Miljarden. BelastingBelangen wil ondernemers en hun adviseurs bijstaan om hun belastinguitgaven te beperken. Om de belastingdruk te verminderen, in de zaak en in privé. Dit nummer van BelastingBelangen zal u daarvan weer overtuigen. Ik wens u veel leesplezier. Hans Zwagemaker, hoofdredacteur

2 Inhoudsopgave Nieuws Huurrecht woon-werkpand is géén bedrijfsmiddel Van BGL naar voorbeeldcontracten met ZZP ers Zakelijke lening onzakelijk door bankkrediet Geen BTW-aftrek op business seats Onrechtmatig bewijs fiscaal wél te gebruiken Nieuwe vennoot aansprakelijk voor oude schulden Bewijslastverdeling bij foute vermogensetikettering Een sportief bedrijfsuitje kost maar 6% BTW Pas op met schenken onder schuldigerkenning Aftrek 2015 voor verblijfskosten eigen rijders Verhuurde woningen: lagere waardering in box Alternatieven voor de box 3 heffing Overgenomen parkeerkaartje: goed voor een naheffing met boete Een manege is geen landbouwbedrijf Jagen op kosten van de zaak Kraamverzorgster: VAR-loon, géén VAR-wuo Tips BTW op privégebruik auto: een kostenpost Praktijk aan huis: opknappen met 15% BTW-korting Vraag een vergoeding voor buitengerechtelijke kosten Op non actief? Einde bestuurdersaansprakelijkheid De innovatiebox: pas het MKB-forfait toe Claim een immateriële schadevergoeding Faillissement VOF, geen faillissement vennoten! Verkoop in zicht, op tijd voorsorteren Check uw eigen bijdrage in de pensioenregeling Een vaste kostenvergoeding, zonder onderbouwing! Check de voorlopige aanslag VPB DGA: een lager gebruikelijk loon met de WKR Stagiair of werknemer: kostenvergoeding of loon Een OV-abonnement: de juiste aanpak Let op de ID-verplichtingen Subsidie Praktijkleren: vanaf 2 juni aanvragen... 44

3 Vragen Personeelsfeest en de WKR: wat kan er wel en wat niet? Van commanditair naar beherend vennoot? Een belastingvrije cursus stoppen met roken? Belastingplicht bij inlenen personeel vanuit buitenland? Kantoorpand of stadsvilla: 2% of 6% overdrachtsbelasting? Zzp-er of in loondienst bij mijn opdrachtgever? Special Het nieuwe ontslagrecht; de transitievergoeding... 22

4 Huurrecht woon-werkpand is géén bedrijfsmiddel Hof Den Haag heeft recent beslist dat een ondernemer het huurrecht van zijn woon-werkpand niet als bedrijfsmiddel kan activeren. Het Hof verwerpt de activering omdat het huurrecht geen waarde in het economisch verkeer heeft: tegenover het huurrecht, het gebruik van de woning, staat de verplichting om daar periodiek huur voor te betalen. De huur die betrekking heeft op het werkdeel van het pand kan niet als bedrijfslast worden aanvaard omdat geen sprake is van een kwalificerende werkruimte. Leen Kleingeld werkte als zelfstandige in de bouw. Hij verrichte de voorbereidende en ondersteunende werkzaamheden thuis, in een werkkamer in zijn huurwoning. Die kamer had geen eigen ingang en vormde geen zelfstandig deel van de woning. Leen betaalde voor zijn huurwoning in 2010 in totaal aan huur en kosten voor gas, elektra en water. In zijn verlies- en winstrekening over 2010 voerde hij 902 kosten voor zijn werkkamer op; de inspecteur accepteerde die aftrek. Leen maakte vervolgens bezwaar tegen de aanslag en claimde alsnog aftrek van 8.935, de volledige huurkosten van zijn woning, onder aftrek van als forfaitaire onttrekking voor het privégebruik van de woning. Hij stelde dat hij het huurrecht van zijn woning alsnog tot zijn ondernemingsvermogen had gerekend het huurrecht was dienstbaar aan zijn onderneming, de woning werd voor meer dan 10% in zijn onderneming gebruikt en behoorde mitsdien tot het keuzevermogen en hij claimde de kostenaftrek zoals die door Hof Arnhem was toegestaan. Zie ook BelastingBelangen, maart 2010, ZZP-er: forse aftrekpost voor werkruimte in huurwoning. De inspecteur accepteerde die extra kostenpost niet. De werkruimte in de huurwoning was geen zelfstandige werkruimte en daardoor werd niet voldaan aan de wettelijke vereisten voor een kostenaftrek. Zie ook BelastingBelangen, juni 2007: Wonen en werken in één pand. In de daaropvolgende procedure waren Rechtbank en Hof Den Haag het daar mee eens. Hof Den Haag overwoog dat een ondernemer het gebruiksrecht van een zaak in het algemeen niet als bedrijfsmiddel kan aanmerken. Zo n gebruiksrecht is wel onderdeel van het ondernemingsvermogen, maar het kan niet als bedrijfsmiddel geactiveerd worden als voor dat gebruik een periodieke vergoeding wordt betaald. Belanghebbende kon het huurrecht van zijn woning niet als bedrijfsmiddel activeren, omdat tegenover het huurrecht de periodiek te betalen huur stond. Het huurrecht had daardoor geen waarde in het economisch verkeer, het recht was niet overdraagbaar aan derden. Het Hof besliste dat een kostenaftrek in de berechte situatie niet was toegestaan: de werkruimte was geen fiscaal kwalificerende werkruimte en de wet staat daar geen aftrek voor toe. Commentaar Deze uitspraak staat lijnrecht tegenover de hiervoor genoemde uitspraak van Hof Arnhem waarin activering van het huurrecht van een woon-werkpand wél werd toegestaan. De Hoge Raad zal deze duale uitkomst moeten oplossen. De ondernemer die de kostenaftrek van de (niet-kwalificerende) werkruimte in zijn huurwoning wil veiligstellen moet investeren in dat huurrecht, zodanig dat het huurrecht waarde verkrijgt en overdraagbaar wordt. Dan is activering als bedrijfsmiddel wél toegestaan. 1 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

5 Van BGL naar voorbeeldcontracten met ZZP ers 28 april 2015 Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft een alternatief uitgewerkt voor de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) en de Beschikking geen loonheffingen (BGL). Hij stelt voor om vanaf 1 januari 2016 te gaan werken met voorbeeldcontracten tussen opdrachtgever en zzp er, per sector en in individuele situaties. Keurt de Belastingdienst de overeenkomst goed, dan is de opdrachtgever gevrijwaard en hoeft hij geen loonheffingen af te dragen. Voorwaarde is uiteraard wel dat er daadwerkelijk conform de overeenkomst wordt gewerkt. Is dit niet het geval, dan kan de opdrachtgever een correctieverplichting of naheffingsaanslag krijgen. Het wetsvoorstel Beschikking geen loonheffing zie ook BelastingBelangen, oktober 2014: Van VAR naar Beschikking geen loonheffingen is van alle kanten bekritiseerd. Diverse organisaties hebben alternatieven voor de BGL aangereikt, Financiën heeft die overgenomen en uitgewerkt in een nieuw voorstel om de VAR-verklaringen te gaan vervangen. De nieuwe opzet is uiteengezet in een 15 kantjes tellende brief aan de Tweede Kamer, zie ook op de website van Ministerie van Financiën: Alternatief voor Beschikking geen loonheffingen. De staatssecretaris stelt voor dat belangenorganisaties van opdrachtgevers of opdrachtnemers per bedrijfssector overeenkomsten kunnen voorleggen aan de Belastingdienst. Ook individuele opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen dat voor hun specifieke situatie doen. Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben hier een vrije keus. De Belastingdienst beoordeelt de overeenkomsten, uitsluitend op de elementen die van belang zijn om vast te stellen of de opdrachtgever loonheffing moet inhouden. De Belastingdienst geeft géén oordeel af over de fiscale kwalificatie van de inkomsten voor de opdrachtnemer. Partijen kunnen aan de beslissing van de Belastingdienst zekerheid ontlenen, mits daadwerkelijk conform de overeenkomst wordt gehandeld. Blijkt later bij controle of anderszins dat dit niet het geval is, dan kan de opdrachtgever een naheffingsaanslag met boete worden opgelegd. De tijd die de Belastingdienst nodig heeft om een overeenkomst te beoordelen, zal gemiddeld zes weken bedragen. De beslissing van de Belastingdienst wordt schriftelijk vastgelegd. Daarbij wordt aangegeven voor welke termijn een vrijwaring voor de loonheffingen wordt gegeven (uiteraard mits conform de overeenkomst wordt gewerkt). Gedacht wordt aan een termijn van vijf jaar. Daarbij geldt wel een voorbehoud voor het geval de wetgeving in die vijf jaar wijzigt, of nieuwe rechtspraak noopt tot intrekking van de overeenkomst. De Belastingdienst maakt de (geanonimiseerde) overeenkomsten zoveel mogelijk openbaar zodat deze ook door andere opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen worden gebruikt. De dienst maakt zelf ook enkele voorbeeldovereenkomsten. Als opdrachtgever en opdrachtnemer een (voorbeeld)overeenkomst ondertekenen waarvan de Belastingdienst heeft geoordeeld dat inhouding van loonheffing niet aan de orde is, dan zijn de fictieve dienstbetrekkingen voor gelijkgestelden en thuiswerkers niet van toepassing. Die uitsluiting moet in de overeenkomst worden opgenomen. De opdrachtnemer weet dan dat hij achteraf geen aanspraak kan maken op een uitkering ingevolge de werknemersverzekeringen en de opdrachtgever dat bij hem geen loonheffingen kan worden nageheven. Commentaar De opzet met vooraf goedgekeurde overeenkomsten lijkt betere kansen van slagen te hebben dan de BGL-regeling. Voorwaarde is wel dat Financiën de voorgelegde overeenkomsten snel beoordeelt en opdrachtgever en ZZP-er snel de begeerde zekerheid geeft dat de inhouding van loonheffing achterwege kan blijven. 2 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

6 BTW op privégebruik auto: een kostenpost Ondernemers met een auto van de zaak moeten in het laatste kwartaal BTW afdragen over privégebruik auto. Die afdracht is meestal 2,7% van de cataloguswaarde van de auto van de zaak. Die BTW-afdracht is een correctie op de eerder als voorbelasting afgetrokken omzetbelasting op de kosten van de auto van de zaak. De omzetbelasting op de aan het privégebruik van de auto toe te rekenen kosten kan niet als voorbelasting worden verrekend. Maar die alsnog af te dragen BTW vormt wél een kostenpost in de zaak. De wet bepaalt immers dat de correctie op de autokosten wegens het privégebruik niet meer hoeft te zijn dan 25, 20, 14, 7 of 0% van de cataloguswaarde van de auto. Vergeet u de BTW niet als kosten op te voeren? 3 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

7 Zakelijke lening onzakelijk door bankkrediet 27 april 2015 De vraag of een lening zakelijk dan wel onzakelijk is, heeft al flink wat rechterlijke uitspraken opgeleverd. Uit die jurisprudentie blijkt dat de beoordeling van de geldverstrekking zakelijk of onzakelijk moet plaatsvinden bij het aangaan van de lening, én dat een als zakelijk gekwalificeerde lening nadien door het onzakelijk handelen van de crediteur alsnog onzakelijk kan worden. Een recente uitspraak van Rechtbank Zeeland West-Brabant geeft daarvan een duidelijk voorbeeld. Fried Kaanen was directeur-grootaandeelhouder; zijn houdstermaatschappij BV X bezat alle aandelen in vier werk-bv s. Medio 2007 verstrekte hij vanuit privé twee leningen aan BV X, van en De rente op die leningen was 5%, de aflossing moest in vijf jaarlijkse termijnen plaatsvinden. Kaanen bedong geen zekerheden; beide leningen werden vastgelegd in één overeenkomst achtergestelde lening. BV X leende de door aan een werk-bv, de gebruikte zij zelf voor bedrijfsdoeleinden. Medio 2008 kwamen BV X en de werk-bv s gezamenlijk en afzonderlijk een kredietfaciliteit van met de bank overeen. Daarbij werden diverse zekerheden verstrekt: de werk-bv verstrekten de bank een pandrecht op hun voorraden, bedrijfsinventaris en vorderingen. Eind 2008 werd de kredietfaciliteit verhoogd tot ruim 3 miljoen, en de eerder aan de bank verstrekte zekerheden werden uitgebreid. Kaanen ging privé borg staan voor , de twee aan BV X verstrekte leningen werden achtergesteld, en de werk-bv s verleenden een hypotheekstelling op de nog te realiseren nieuwe bedrijfsvestiging. In de loop van 2009 ging het bergafwaarts met Kaanen s concern; in september 2010 werden alle BV's failliet verklaard. Kaanen claimde in zijn aangifte inkomstenbelasting 2008 een voorziening achtergestelde lening van en voerde dat bedrag op als een negatief resultaat uit terbeschikkingstelling. De inspecteur weigerde de aftrek, hij stelde dat er geen sprake was van een zakelijke lening, maar van een schijnlening of kapitaalverstrekking. Rechtbank Zeeland West-Brabant besliste dat de inspecteur niet aannemelijk had gemaakt dat de twee in 2007 verstrekte leningen een schijnlening of kapitaalverstrekking waren. De geldleningen waren schriftelijk vastgelegd, de rente en aflossing waren zakelijk geregeld. De Rechtbank vond het geen bezwaar dat er geen zekerheden waren verstrekt en dat beide leningen achtergesteld waren. BV X had bij het aangaan van de leningen een positief (geconsolideerd) vermogen en goede zakelijke vooruitzichten. De Rechtbank vond beide leningen zakelijk. De kredietverstrekking medio 2008 had ook niet tot gevolg dat Kaanen s leningen aan BV X onzakelijk werden. Kaanen was niet betrokken bij die kredietovereenkomst, zodat hem geen onzakelijk handelen kon worden verweten. Dat was anders bij de verhoging van de kredietfaciliteit eind Kaanen was daarbij wél contractpartij, en hij was ermee akkoord gegaan dat zijn positie als schuldeiser van BV X slechter werd. Daardoor had hij een debiteurenrisico aanvaard dat een onafhankelijke derde niet zou hebben genomen; een derde zou maatregelen hebben getroffen om zijn debiteurenrisico te beperken. Dat alles had tot gevolg dat de door Kaanen in 2007 aan BV X verstrekte leningen eind 2008 alsnog onzakelijk werden en hij die niet ten laste van zijn inkomen kon afwaarderen. 4 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

8 Commentaar Een zakelijke lening kan alsnog onzakelijk worden met alle vervelende fiscale gevolgen van dien; zie ook BelastingBelangen, augustus 2014: Onzakelijke lening en TBS-verlies en april 2012: De aanpak van onzakelijk debiteurenrisico: de ODR-toets als de geldverstrekker tijdens de looptijd van de lening onzakelijk handelt. Een dergelijk onzakelijk handelen is aan de orde als de positie van de crediteur verslechterd en hij daar niets aan doet waar een derde maatregelen zou hebben genomen om zijn debiteurenrisico te beperken. Deze uitspraak van Rechtbank Zeeland West-Brabant is een duidelijke vingerwijzing voor de praktijk! 5 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

9 Praktijk aan huis: opknappen met 15% BTW-korting Per 1 juli a.s. loopt het verlaagde BTW-tarief op onderhoud, renovatie en het verbouwen van woningen (die ouder zijn dan 2 jaar) af. Medici en andere vrije beroepers kunnen dat verlaagde BTW-tarief ook toepassen op een opknapbeurt van hun praktijk aan huis. Voorwaarde is dan wel dat het praktijkgedeelte van de woning kleiner is dan het woongedeelte. Voor BTW-vrijgestelde ondernemers een huisarts, een tandarts betekent dat toch een korting van 15% op de kosten. Let op: het verlaagde BTW-tarief geldt uitsluitend op arbeidskosten, niet op materiaalkosten. 6 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

10 Geen BTW-aftrek op business seats De uitgaven die een ondernemer doet voor relatiebeheer, om zijn relaties en prospects te onderhouden, zijn zonder meer aftrekbaar als bedrijfskosten. Maar dat betekent niet dat de omzetbelasting op dergelijke uitgaven ook per definitie als voorbelasting in aftrek kan worden gebracht. Dat ondervond een ondernemer die vier business seats in een voetbalstadion had gehuurd en daar regelmatig met relaties en een enkel personeelslid wedstrijden bijwoonde. Rechtbank Zeeland West-Brabant besliste dat de BTW op deze kosten op grond van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA) niet als voorbelasting in aftrek kon worden gebracht. BV X verzorgde de productie en montage van exclusieve interieurs voor de particuliere en zakelijke sector. De BV had vier zitplaatsen gehuurd in een business room van het stadion van voetbalclub X. Gebruikers van de business room konden de wedstrijden bijwonen, kregen gratis consumpties en konden ook buiten de wedstrijden om gebruik maken van de business club. BV X bezocht regelmatig met relaties, prospects en een enkel personeelslid voetbalwedstrijden; van de business club maakte ze nooit gebruik. De BV bracht de huur van de business seats als bedrijfskosten in mindering op de winst, de op deze kosten drukkende BTW verrekende zij als voorbelasting met de door haar verschuldigde omzetbelasting. Na een boekenonderzoek weigerde de inspecteur de BTW-aftrek: hij motiveerde dat met een verwijzing naar het BUA en legde een naheffingsaanslag omzetbelasting op. BV X verzette zich tegen die aanslag bij Rechtbank Zeeland West-Brabant. Zij voerde aan dat er sprake was van strikt zakelijke uitgaven die voor de winstbelasting zonder meer als kosten waren aanvaard. De Rechtbank was het daarmee eens, maar dat had niet tot gevolg dat het BUA niet van toepassing was op de aftrek van de omzetbelasting op die kosten. Het BUA ziet juist op kosten die op zakelijke gronden zijn gemaakt en waarvan de aftrek van omzetbelasting niet op grond van de wet op de omzetbelasting zelf is uitgesloten. De Rechtbank overwoog dat het BUA de aftrek van omzetbelasting uitsluit als goederen en diensten worden gebezigd om relatiegeschenken te geven, of om giften te doen aan personen bij wie de BTW niet (hoofdzakelijk) als voorbelasting aftrekbaar zou zijn als die hen in rekening zou worden gebracht. Die aftrekbeperking was volgens de Rechtbank van toepassing op de zakelijke relaties en prospects die gebruik maakten van business seats. Voor de personeelsleden waaronder de DGA van BV X en zijn broer was de BTW-aftrek uitgesloten omdat met deze uitgaven het personeel gelegenheid tot ontspanning werd gegeven. De Rechtbank bevestigde de naheffingsaanslag omzetbelasting. Commentaar Het BUA beperkt de aftrek van BTW-voorbelasting op diverse uitgaven met een consumptief karakter. Die aftrekbeperking raakt ook strikt zakelijke uitgaven, die voor de winstbelasting zonder meer als kosten worden aanvaard. Dat leidt soms tot verassende uitkomsten: zie BelastingBelangen van augustus 2008: BTW op bedrijfslidmaatschap golfclub niet aftrekbaar. Ook deze uitspraak is daar een duidelijk voorbeeld van. 7 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

11 Onrechtmatig bewijs fiscaal wél te gebruiken 27 april 2015 Onrechtmatig bewijs is bewijs dat is verkregen in strijd met het recht. De strafrechter kan onrechtmatig bewijs terzijde schuiven, maar de belastingdienst mag dat wél gebruiken voor de belastingheffing en het opleggen van boetes. De Hoge Raad heeft dat in een recent arrest beslist en met die uitspraak de sinds 1992 geldende rechtsopvatting over onrechtmatig bewijs gehandhaafd. Als de strafrechter vaststelt dat bewijs onrechtmatig is verkregen in strijd met een wettelijk voorschrift, als een overheidsorgaan zonder wettelijke basis heeft gehandeld, als de beginselen van behoorlijk bestuur of een goede procesorde niet in acht zijn genomen kan hij dat bewijs terzijde schuiven. Hij kan het bewijsmateriaal uitsluiten, strafvermindering geven, het OM Openbaar Ministerie niet ontvankelijk verklaren, of een vormverzuim constateren. Het belastingrecht kent al deze sancties met de verschillende daaraan verbonden rechtsgevolgen niet. En dat is voor de Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege, reden genoeg om vast te blijven houden aan de rechtsopvatting dat onrechtmatig verkregen bewijs in beginsel wél kan worden gebruikt voor de belastingheffing en boeteoplegging. In beginsel, onrechtmatig verkregen bewijs kan voor fiscaal gebruik ook worden uitgesloten, maar dan moet wel aan de drie volgende voorwaarden zijn voldaan: het bewijs is op een onrechtmatig wijze tegenover de belastingplichtige zelf verkregen, de inspecteur die het onrechtmatig verkregen bewijs gebruikt handelt in strijd met enig beginsel van behoorlijk bestuur, met name het zorgvuldigheidsbeginsel, én de manier waarop het bewijs is verkregen druist zozeer in tegen wat van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht dat dit gebruik onder alle omstandigheden ontoelaatbaar moet worden geacht. De Hoge Raad kiest er nadrukkelijk voor om het onrechtmatig verkregen bewijs voor fiscale doeleinden anders te behandelen dan in strafzaken, en bekrachtigt daarmee de binnen het belastingrecht geldende vrije bewijsleer. De belastingrechter is niet gebonden aan het oordeel van zijn collega-strafrechter over de (on)rechtmatigheid van bewijsmateriaal. Maar als hij afwijkt van het oordeel van de strafrechter, moet hij in zijn uitspraak wel de redenen daarvoor noemen. Commentaar Dat het onrechtmatig verkregen bewijs in strafzaken eerder ter zijde kan worden geschoven dan in fiscale zaken mag geen verbazing wekken. De aard van de procedures rechtvaardigt een verschil in behandeling, en het wetboek van strafvordering biedt de strafrechter de mogelijkheid om het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs op verschillende manieren te bestraffen, afhankelijk van de ernst van de situatie. Het belastingrecht kent die mogelijkheden niet. De fiscale wetgeving kent geen variabele, genuanceerde strafmaat zoals een gedeeltelijke vermindering van de belasting of boete of het deels achterwege laten van de omkering van bewijslast en zolang die er niet is zal de belastingrechter het verschil in behandeling wel in stand willen houden. 8 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

12 Vraag een vergoeding voor buitengerechtelijke kosten Moet u uw klanten bij herhaling tot betaling manen? U kunt voor uw inspanningen bij die onwillige debiteur sinds 1 juli 2012 een vergoeding voor buitengerechtelijke kosten in rekening brengen. Het moet dan wel gaan om een consument; bij een wanbetalende collega-ondernemer kunt u samen afspreken wat de gevolgen zijn van het te laat betalen. Als de klant-consument niet binnen de betalingstermijn betaalt, moet u hem een aanmaning sturen en nog 14 dagen de tijd geven om te betalen. Verder moet u in die aanmaning de gevolgen van niet-betaling vermelden, én het bedrag aan buitengerechtelijke kosten dat de klant verschuldigd wordt. Het factuurbedrag is daarbij leidend: over de eerste kan een vergoeding van 15% (met een minimum van 40) in rekening worden gebracht. Bij een vordering van is dat toch Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

13 Nieuwe vennoot aansprakelijk voor oude schulden 27 april 2015 De vennoten in een vennootschap onder firma een VOF zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van die vennootschap. Schuldeisers moeten zich eerst verhalen op het afgescheiden vermogen van de firma. Is dat onvoldoende, dan kunnen zij aanspraak maken op het privévermogen van ieder van de vennoten. De Hoge Raad heeft recent beslist dat die hoofdelijke aansprakelijkheid direct ingaat bij toetreding van een vennoot, voor àlle verplichtingen van de VOF, ook voor de verplichtingen die de VOF is aangegaan vóór zijn toetreding. Deze acute hoofdelijke aansprakelijkheid geldt ook voor beherende vennoten in een commanditaire vennootschap (CV), maar niet voor de maten in een maatschap. De Hoge Raad heeft recent beslist dat een toetredende vennoot in een VOF of een beherend vennoot in een CV direct hoofdelijk aansprakelijk wordt voor alle verplichtingen van de vennootschap. Oók voor de verplichtingen die de vennootschap is aangegaan voordat hij vennoot werd. Deze opmerkelijke uitspraak betreft een commanditaire vennootschap, werkzaam in het beroepsgoederenvervoer over de weg. De vennootschap was wettelijk verplicht om zich aan te sluiten bij het pensioenfonds voor die bedrijfstak. De CV weigerde dat, waarop het pensioenfonds haar ambtshalve aanslagen oplegde. De vennootschap werd kort daarna opgeheven, de ambtshalve aanslagen bleven onbetaald. Het pensioenfonds vorderde daarop betaling van de aanslagen van Wil Helmes, de enige beherende vennoot van de CV. Die verzette zich tegen die aansprakelijkstelling, omdat daarin ook een bedrag aan pensioenpremies was begrepen over een tijdvak vóórdat hij beherend vennoot was. In de daaropvolgende procedure stelde Hof Amsterdam en in cassatie de Hoge Raad het pensioenfonds in het gelijk. Ons hoogste rechtscollege besliste dat een beherende vennoot in een CV c.q. elk van de vennoten in een VOF hoofdelijk verbonden is voor alle verbintenissen van de vennootschap. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid is vastgelegd in de wet en die wettelijke regeling kent voor nieuwe vennoten geen beperking tot de verplichtingen die zijn ontstaan ná hun toetreding. Dat nieuwe vennoten direct hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle verplichtingen van de vennootschap, ook voor oude schulden, vloeit rechtstreeks voort uit de strekking van de wettelijke regeling. De wet wil de schuldeisers van een VOF of CV beschermen indien het afgescheiden vermogen van de vennootschap zelf ontoereikend is om aan alle verbintenissen te voldoen: de schuldeisers hebben dan een verhaalsmogelijkheid op het privévermogen van de (beherende) vennoten. Deze algehele aansprakelijkheid is ook wenselijk vanuit een oogpunt van rechtszekerheid: zo wordt voorkomen dat schuldeisers steeds moeten onderzoeken welke vennoot wanneer is toegetreden om hun verhaalsrechten te kunnen uitoefenen. Commentaar Deze uitspraak heeft een hoog waarschuwend karakter: bij toetreding tot een VOF of tot beherend vennoot van een CV is een voorafgaand onderzoek naar de lopende verplichtingen van de vennootschap een absolute must. De toetreder moet zo mogelijk van de zittende vennoten een garantie of vrijwaring bedingen voor die lopende verplichtingen. U bent gewaarschuwd Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

14 Op non actief? Einde bestuurdersaansprakelijkheid De bestuurder van een BV kan onder voorwaarden persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de zakelijke belastingen en premies die de BV verschuldigd is. De bestuurder kan die persoonlijke aansprakelijkstelling vermijden door er voor te zorgen dat zijn organisatie die verschuldigde belastingen etc. tijdig betaalt. Lukt dat niet, dan kan hij zich disculperen door de betalingsonmacht tijdig bij de Belastingdienst melden. Nog weer een andere uitweg is het tijdig opzeggen van de functie als bestuurder: de bestuurdersaansprakelijkheid eindigt ook door een non-actiefstelling. 11 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

15 Bewijslastverdeling bij foute vermogensetikettering 29 april 2015 De ondernemer die zijn woon-werkpand bij aankoop volledig tot het ondernemingsvermogen heeft gerekend, kan bij staking van zijn onderneming niet zo maar stellen dat het bouwtechnisch splitsbare woongedeelte van dat pand toch privévermogen is. Dat standpunt wordt vaak ingenomen om de meerwaarde op dat woongedeelte zonder belastingheffing in privé te krijgen. De Hoge Raad sluit niet uit dat de foute etikettering kan worden hersteld, maar dan moet de ondernemer wel aannemelijk maken dat hij dat deel van het pand niet tot het ondernemingsvermogen had mogen rekenen. De bewijslast rust daarbij op de ondernemer. Til en Johannes Burg hadden eind 1990 een woon-werkpand gekocht. Dat pand hadden zij voordien jarenlang gehuurd. Het pand bestond uit een parterre, met een eigen ingang, en daarboven een woonverdieping, ook met een eigen ingang en alle sanitaire - en nutsvoorzieningen. Het pand was bouwtechnisch te splitsen in een woon- en werkdeel, juridisch was het niet gesplitst. Til en Johannes Burg hadden het pand bij de aankoop volledig tot hun ondernemingsvermogen gerekend. Zij gebruikten de parterre voor de drogisterij die zij samen in een vennootschap onder firma dreven. De bovenverdieping hadden zij jarenlang zelf bewoond, toen ze het pand nog huurden. Twee jaar voor de aankoop hadden zij het pand metterwoon verlaten. Vanaf 1 april 1991 werd de woonruimte aan derden verhuurd, de huuropbrengst rekenen zij tot hun winst uit onderneming. In 2008 staakten zij hun onderneming, en brachten zij het pand over naar het privé vermogen. De meerwaarde op het woongedeelte van rekenden zij niet tot de stakingswinst: zij stelden dat de bovenwoning vanaf de aankoop tot hun verplichte privévermogen had behoord. De inspecteur en Rechtbank Den Haag waren het daar niet mee eens, Hof Den Haag wél. Het Hof besliste dat de inspecteur niet had aangetoond dat het echtpaar het woondeel van het pand in het kader van de bedrijfsuitoefening had gekocht. De koppeling tussen dat woondeel en de bedrijfsuitoefening was onvoldoende om de keuze tot ondernemingsvermogen te rechtvaardigen. Het Hof kende ook betekenis toe aan de verklaring van belanghebbenden dat zij het woondeel hadden gekocht als vermogensopbouw voor hun oudedag. De Hoge Raad vernietigde die uitspraak. Ons hoogste rechtscollege ging niet akkoord met deze verdeling van de bewijslast. Het Hof had de bewijslast ten onrechte op de inspecteur gelegd. Het echtpaar had het gehele pand, met de bijbehorende hypotheekschuld, sinds de aankoop tot het ondernemingsvermogen gerekend. Nu zij daarop wilden terugkomen moesten zij aantonen dat het woondeel altijd al verplicht privévermogen was geweest. De Hoge Raad verwees de zaak naar Hof Amsterdam voor verder onderzoek. Commentaar De vermogensetikettering van een woon-werkpand is lastig. Tot medio 2007 was de bouwtechnische staat van het pand beslissend voor de vermogensetikettering. Als het pand bouwtechnisch splitsbaar is in een bedrijfs- en een woongedeelte, moest het dienovereenkomstig geëtiketteerd worden: het bedrijfsgedeelte als verplicht ondernemingsvermogen, het woongedeelte verplicht privé. De Hoge Raad heeft dit uitgangspunt medio 2007 genuanceerd bij juridisch ongesplitste panden: zie ook BelastingBelangen, augustus 2007: Vermogensetikettering juridisch ongesplitst pand. Bij een juridisch ongesplitst pand behoort het 12 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

16 niet-bedrijfsmatig gebruikte gedeelte van dat pand tot het keuzevermogen: de ondernemer kan kiezen of hij het woondeel tot het privé- of het ondernemingsvermogen rekent. Die keus moet wel binnen de grenzen van de redelijkheid zijn. Het woondeel mag niet tot het ondernemingsvermogen worden gerekend als dat deel van het pand zelfstandig rendabel kan worden gemaakt, én vaststaat dat het door de ondernemer uitsluitend wordt gebruikt om zelf in te wonen, én het niet op enigerlei wijze dienstbaar is aan de bedrijfsuitoefening. Daarbij is de bedoeling bij aankoop van het pand een belangrijk criterium: zie ook BelastingBelangen, december 2010: Woon-werkpand: intentie bij koop bepaalt vermogensetikettering. Dat de Hoge Raad de bewijslast met betrekking tot de bedoeling van de aankoop van het woon-werkpand bij de ondernemer legt, is volkomen terecht. Hof Amsterdam mag de zaak verder onderzoeken, we wachten af. 13 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

17 Een sportief bedrijfsuitje kost maar 6% BTW 29 april 2015 Bedrijfsuitjes en andere evenementen met sport en spel kunnen bij een goede aanpak onder het lage 6% BTW tarief vallen. Geen dagrecreatie, dat kost 21% BTW, maar beachvolleybal, survival in de duinen, mountainbiken in de bossen, dat kost maar 6% BTW. Als er maar sprake is van het geven van gelegenheid tot sportbeoefening, mét het recht om gebruik te maken van een sportaccommodatie. BV X exploiteerde een activiteiten- en evenementenbureau. Zij organiseerde bedrijfsuitjes, zakelijke evenementen, schoolreisjes, teambuilding en dergelijk. Die activiteiten vonden met name plaats op zee, op het strand en in de duinen. Denk aan beachvolleybal, boogschieten op het strand, kanoën in de branding, survivaltochten en mountainbiken in de bossen en duinen. BV X stelde dat de door haar georganiseerde activiteiten niet onder het 21% BTW tarief vielen, maar onder het lage 6% tarief omdat sprake was het geven van gelegenheid tot sportbeoefening vanuit een sportaccommodatie. De inspecteur was het daar niet mee eens. Volgens hem kon de door BV gebruikte omkleedunit op het strand een verplaatsbare trailer van 9 meter lang - vanwaaruit de deelnemers op pad gingen, niet als sportaccommodatie worden aangemerkt. De inspecteur kwalificeerde de activiteiten als dagrecreatie, belast tegen 21% BTW. Rechtbank Noord-Holland vond de trailer wél goed genoeg om als sportaccommodatie aan te merken. De Rechtbank stelde vast dat BV X steeds de verplaatsbare trailer gebruikte als start- en eindpunt voor haar activiteiten. De deelnemers vertrokken daar vandaan, en kwamen daar ook weer terug om zich om te kleden en op te frissen. Bij die mobiele omkleedunit waren ook toiletvoorzieningen. Dat geheel van voorzieningen vond de Rechtbank toereikend om als sportaccommodatie aan te merken. En nu de activiteiten ook waren aan te merken als sportbeoefening, was het verlaagde BTW-tarief van toepassing. Commentaar Een leuke uitspraak waardoor sportieve bedrijfsuitjes beter scoren. Bij sportieve activiteiten is het 6% BTW tarief van toepassing als sprake is van een recht om gebruik te maken van een sportaccommodatie én de activiteiten zich kenmerken als het gelegenheid geven tot sportbeoefening. De Hoge Raad heeft in 2012 beslist dat het bij een sportaccommodatie gaat om een gelegenheid die is ingericht op het beoefenen van de sport zelf of die wordt gebruikt voor de deelnemers om zich gereed te maken voor het beoefenen van de sport en/of het beëindigen daarvan. De Rechtbank vindt een mobiele omkleedunit goed genoeg om als sportaccommodatie aan te merken. Voor het lage BTW-tarief is niet vereist dat de sportieve activiteiten op een bepaald niveau worden beoefend en ook niet dat de sportactiviteiten op een regelmatige basis, in georganiseerd verband of door deelname aan sportcompetities wordt beoefend. Maar als de activiteit alleen ter ontspanning en vermaak wordt uitgeoefend, is geen sprake van het gelegenheid geven tot sportbeoefening. U ziet het: volop pro's en contra s. Financiën is dan ook in beroep gegaan tegen de uitspraak. U houdt de definitieve afloop van ons tegoed. 14 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

18 De innovatiebox: pas het MKB-forfait toe Bent u een innovatieve MKB-ondernemer? Komt u met uw BV in aanmerking voor de innovatiebox, maar ziet u de ingewikkelde procedures bij toepassing daarvan niet zitten? Vergeet dan niet om het MKB-forfait van de innovatiebox toe te passen. U kunt jaarlijks 25% van de winst van de BV met een maximum van toerekenen aan de innovatiebox. Zonder drempels, zonder moeilijke berekeningen. De innovatiebox kent een belastingtarief van 5% in plaats van de standaard 20/25% van de vennootschapsbelasting. De wetgever heeft deze regeling per 1 januari 2013 ingevoerd om de innovatiebox toegankelijker te maken voor het innovatieve midden- en kleinbedrijf. 15 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

19 Personeelsfeest en de WKR: wat kan er wel en wat niet? Ieder jaar weer geven wij een groot personeelsfeest. Mijn medewerkers rekenen daar ook op. Maar dit jaar, met de verplichte werkkostenregeling, dreigt dat feest in het water te vallen. Als ik het goed heb begrepen moet het overgrote deel van de kosten ofwel als loon worden aangemerkt, ofwel ten laste van de vrije ruimte gebracht. En als we dan boven die 1,2% van de loonsom uitkomen kost dat de zaak 80% belasting. De Belastingdienst is op dit punt ook niet duidelijk: er komen steeds wisselende antwoorden op de vraag hoe een personeelsfeest onder de werkkostenregeling behandeld moet worden. Kun u aangeven hoe wij ons personeelsfeest het beste dus fiscaal vriendelijk kunnen organiseren? Antwoord De fiscale behandeling van een personeelsfeest is er met de werkkostenregeling inderdaad niet beter op geworden. Onder de oude wettelijke regeling kon een werkgever per jaar per werknemer (en diens partner) 454 vrijgesteld aan personeelsfestiviteiten besteden. Geen loon voor de werknemer, geen eindheffing bij de werkgever. Onder de werkkostenregeling is dat anders. De uitgaven voor een personeelsfeest worden in beginsel aangemerkt als loon, maar de werkgever kan die uitgaven desgewenst in de vrije ruimte onderbrengen. Dat betekent dat de werknemer over dat loon geen belasting hoeft te betalen, en de werkgever ook niet zolang de vrije ruime maar niet wordt overschreden. Die vrije ruimte is betrekkelijk beperkt 1,2% van de loonsom en dat betekent dat de werkgever al snel in de gevarenzone komt van een eindheffing van 80% over het surplus, de uitgaven boven de vrije ruimte. Dat is een remmende factor voor een groots personeelsfeest. Dat verplichte loon gaat niet op voor een personeelsfeest op de werkplek. Dat kan wél belastingvrij geregeld worden. Een feest op de werkplek, dus in de kantine, op kantoor, de werkplaats. Als werkplek kwalificeren alle locaties waar de werkgever arbo verantwoordelijk voor is. Bij een personeelsfeest op de werkplek kan gebruik worden gemaakt van de vrijstelling voor kleine consumpties: het verstrekken van kleine consumpties op de werkplek denk aan koffie, thee, gebak, een stuk fruit en andere tussendoortjes is onbelast. Die vrijstelling geldt ook voor een of meer biertjes, glaasjes wijn, een portie bitterballen, een snack, en ga zo maar door. Die vrijstelling komt van pas voor een belastingvrije borrel op vrijdagmiddag op kantoor, maar met wat fantasie kun je er ook een leuk feestje mee bouwen. Let op: deze vrijstelling geldt niet voor een complete maaltijd, en met het stapelen van snacks kan een complete maaltijd ontstaan. Een volledige maaltijd is loon, voor het forfaitaire bedrag van 3,20 per maaltijd. Ook dat loon kan de werkgever weer in de vrije ruimte onderbrengen. De Belastingdienst heeft onlangs op de website, in een serie vragen en antwoorden nadrukkelijk het standpunt ingenomen dat bij een personeelsfeest op de werkplek, waarbij naast hapjes en drankjes ook een lopend buffet wordt geserveerd, dat buffet als loon (voor 3,20 per persoon) in aanmerking moet worden genomen. Dat standpunt wordt betwist, omdat de wetgever eerder duidelijk heeft aangegeven dat personeelsfestiviteiten op de werkplek niet tot het loon behoren, zolang die festiviteiten maar gebruikelijk zijn. Een afzonderlijke waardering van één component van een personeelsfeest op de werkplek is aanvechtbaar. Overleg met de inspecteur kan hier duidelijkheid bieden. 16 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

20 De uitgaven voor een personeelsfeest op een externe locatie moeten standaard als loon worden behandeld. De werkgever kan desgewenst weer uitwijken naar de vrije ruimte. Financiën heeft onlangs hier wat water bij de wijn gedaan. Als een personeelsfeest wordt gecombineerd met een zakelijke bijeenkomst kunnen de reis- en verblijfkosten, consumpties en maaltijden, belastingvrij worden verstrekt onder de vrijstelling voor (tijdelijke) verblijfskosten in het kader van een dienstbetrekking. Voorwaarde is dan wel dat het zakelijke karakter van de bijeenkomst het feestelijke element nadrukkelijk overstemt. De Belastingdienst heeft deze versoepeling bekend gemaakt tijdens een webinar over de werkkostenregeling. Deze feestvreugde heeft helaas maar kort geduurd. In de serie vragen en antwoorden op de website van de Belastingdienst, gepubliceerd kort na het webinar, nam de fiscus weer een veel strenger standpunt in. Als een zakelijke bijeenkomst een studiedag of iets dergelijks gecombineerd wordt met een feestelijke activiteit een bedrijfsuitje, een personeelsfeest moet er een knip in de uitgaven worden gemaakt. Voor de kosten van het bijwonen van de zakelijke bijeenkomst geldt een gerichte vrijstelling, de kosten van de op vertier gerichte activiteiten hebben een consumptief karakter en moeten tot het loon worden gerekend. De specifieke omstandigheden zijn beslissend voor de vraag of zo n knip in de uitgaven moet worden gemaakt. De invulling van het programma en de tijdsbesteding zijn daarbij richtinggevend. Ook hier kan vooroverleg met de inspecteur lonen, om tot een fiscaal gedreven opzet te komen van een leerzame studiedag met aansluitend een semi-zakelijke personeelsfestiviteit. 17 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

Eindejaartips 2012 voor ondernemers met een BV

Eindejaartips 2012 voor ondernemers met een BV Eindejaartips 2012 voor ondernemers met een BV BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Belastingplan 2014: Zelfstandigenaftrek (nog) niet versoberd. Bent u nog in loondienst? Word IBondernemer!

Belastingplan 2014: Zelfstandigenaftrek (nog) niet versoberd. Bent u nog in loondienst? Word IBondernemer! Fiscaal adviseurs en accountants JS nieuws december 2013 Eindejaarstips: voor u als IB ondernemer Bent u nog in loondienst? Word IBondernemer! Steeds meer mensen kiezen ervoor om ondernemer te worden.

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor ondernemers met een BV

Eindejaartips 2011 voor ondernemers met een BV Eindejaartips 2011 voor ondernemers met een BV BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 JS nieuws december 2013 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2013 voor ondernemers met een BV Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat

Nadere informatie

Zorg voor een urenadministratie!

Zorg voor een urenadministratie! JS nieuws december 2012 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2012 voor IB-ondernemers Zorg voor een urenadministratie! Het urencriterium is de sleutel tot vele fiscale gunstregelingen voor

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014 voor ondernemers met een BV

Eindejaarstips 2014 voor ondernemers met een BV Eindejaarstips 2014 voor ondernemers met een BV Dividend of winst bij verkoop AB-aandelen: 3% korting Het aanmerkelijkbelang-tarief in box 2 is voor het jaar 2014 met 3% omlaag gegaan, van 25% naar 22%.

Nadere informatie

Eindejaartips 2014 voor alle ondernemers

Eindejaartips 2014 voor alle ondernemers Eindejaartips 2014 voor alle ondernemers BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Is uw BV al flexibel?

Is uw BV al flexibel? JS nieuws december 2012 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2012 voor ondernemers met een BV Deponeren jaarrekening Is uw BV al flexibel? Op 1 oktober 2012 is de wettelijke regeling voor

Nadere informatie

EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2014

EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2014 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist

Nadere informatie

De checklist met fiscale eindejaartips is om praktische redenen in een aantal onderdelen verdeeld:

De checklist met fiscale eindejaartips is om praktische redenen in een aantal onderdelen verdeeld: Eindejaartips 2013 Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in uw praktijk én in

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers

Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U EN UW CLIËNT [1/21]

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U EN UW CLIËNT [1/21] [1/21] Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2012, maar andere zaken vragen

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1 1 ALLE ONDERNEMERS/BELASTINGPLICHTIGEN... 3 1.1 Loop geen boete op in het buitenland... 3 1.2 Grote administratieve schoonmaak... 3 2 VENNOOTSCHAPPEN EN DGA S... 3 2.1 Nog snel dividend uitkeren... 3 2.2

Nadere informatie

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE: ALLE ONDERNEMERS 3 VENNOOTSCHAPSBELASTING 6 DGA 9 IB-ONDERNEMER 11 BTW 14 WERKGEVER 18 AUTO 22 ESTATE PLANNING / PRIVE 25 2 ALLE ONDERNEMERS 1) Kom eens

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

De werkkostenregeling blijft vragen oproepen!

De werkkostenregeling blijft vragen oproepen! Horlings nieuwsbrief nr.2-2015 IN DIT NUMMER Van de redactie Aandachtspunten in de werkkostenregeling Gaat u goed om met de btw-wetgeving bij afstandsverkopen? Wijziging regels korten langdurend zorgverlof

Nadere informatie

Taxtueel. nummer 2 2013. Belastingontduikers

Taxtueel. nummer 2 2013. Belastingontduikers Taxtueel. nummer 2 2013 Belastingontduikers Inhoudsopgave 4 16 28 34 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 26 27 28 30 32 34 36 38 40 42 43 Voorwoord Nieuwe fiscale regels eigen woning Werkkostenregeling verlengd

Nadere informatie

Beerbericht. Kun je nog boffen? Bof dan mee! juni 2015. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Beerbericht. Kun je nog boffen? Bof dan mee! juni 2015. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juni 2015 4 Vijf redenen om nog in 2015 een elektrische of hybride auto te kopen 5 Nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft grote impact 6

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2013

Fiscale eindejaarstips 2013 1 van 26 Fiscale eindejaarstips 2013 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot

Nadere informatie

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Kennisdocument DGA in de Pocket Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook

Nadere informatie

Taxtueel. nummer 2 juni 2012. Fiscaal zwaar weer

Taxtueel. nummer 2 juni 2012. Fiscaal zwaar weer Taxtueel. nummer 2 juni 2012 Fiscaal zwaar weer In dit nummer: 10 16 28 36 4 6 8 10 12 13 14 16 18 19 20 22 25 26 28 30 32 34 36 Verliesverrekening en stelselwijziging Het voorkomen van verliesverdamping

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. Meer duidelijkheid over begrip werkplek. Inhoud o.a.

Fiscaal Actueel. Meer duidelijkheid over begrip werkplek. Inhoud o.a. 1 uitgave van het register belastingadviseurs eerste kwartaal 2012 - nummer 1 Inhoud o.a. 1 Op weg naar een uniform loonbegrip 2 Duidelijkheid bij onzakelijke leningen? 3 Kosten aan echtgenoot waren ook

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. In de zaak waarin de Hoge Raad moest oordelen ging het om een directeur-grootaandeelhouder

Fiscaal Actueel. In de zaak waarin de Hoge Raad moest oordelen ging het om een directeur-grootaandeelhouder 2 uitgave van het register belastingadviseurs tweede kwartaal 2011 - nummer 2 Fiscaal vriendelijk in- en doorlenen van de bv Inhoud o.a. Wanneer is een beroepschrift tijdig ingediend? 3 Gebruikelijk loon

Nadere informatie

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 Het Belastingplan 2015 begeeft zich nu aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft het plan aangenomen en dat zal de Eerste Kamer naar verwachting

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. Kort + Partners. Meer duidelijkheid over begrip werkplek. Inhoud o.a.

Fiscaal Actueel. Kort + Partners. Meer duidelijkheid over begrip werkplek. Inhoud o.a. 1 uitgave van het register belastingadviseurs eerste kwartaal 2012 - nummer 1 Kort + Partners ADMINISTRATEURS EN BELASTINGADVISEURS A.J. Ernststraat 177-179 1083 GV Amsterdam tel: 020-6424641 e-mail: info@kortenpartners.nl

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2014

Special Eindejaarstips 2014 Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Lastminute-belastingvoordeel in 2014

Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Administratie. Advies. Strategie. Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Eindejaarstips voor bv s Liqide adviseurs Koningin Wilhelminaweg 469 3737 BE Groenekan t 088-0802080 e info@liqide.nl w www.liqide.nl

Nadere informatie

Einderjaarstips 2014 AHEAD Accountants en Belastingadviseurs Tips voor alle belastingplichtigen

Einderjaarstips 2014 AHEAD Accountants en Belastingadviseurs Tips voor alle belastingplichtigen Tips voor alle belastingplichtigen Interessante tips voor iedereen die belastingplichtig is. Ze gaan over lijfrente, zorgtoeslag en vermogen, beleggingen, schenken, AOW en de levensloopregeling. Tips voor

Nadere informatie