Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar Afslanking Rijksoverheid Nr. 62 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-gravenhage, 9 mei 1988 In het mondeling overleg met uw Commissie op 3 september jl. (19 827, nr. 37) heb ik toegezegd de Kamer te zullen informeren op het moment dat over de afslankingsoperatie bij Defensie nadere gegevens bekend zouden worden betreffende de voortgang en nader uitgewerkte kostenoverzichten voor het flankerend beleid. De afslankingsoperatie bij Defensie heeft haar eerste jaar achter de rug en de uitvoering van de afslanking is thans voor een deel tot stand gekomen. Bovendien is de voorbereiding voor de komende jaren verder gevorderd. Overeenkomstig uw verzoek wil ik u thans hierbij op enkele punten nader informeren. Daartoe zal in deze notitie achtereenvolgens aandacht worden besteed aan de kwantitatieve resultaten en taakstellingen, de samenhang tussen afslanking en kwaliteitsverbetering en de gevolgen van de afslanking voor de categorieën hoger, middelbaar en lager personeel. Voorts zal ik ingaan op de wijze waarop aan het flankerend beleid inhoud wordt gegeven alsmede op een raming van de daaraan verbonden kosten. Taakstellingen en kwantitatieve resultaten Ten einde de verwezenlijking van de afslanking mogelijk te maken werd besloten bij de uitwerking van de reorganisatievoorstellen de personeelsbehoefte structureel aan te passen aan de financieel bepaalde sterkte (vastgelegd in de begroting). De afslanking tot medewerkers in 1990 betekent daarom voor Defensie: - het schrappen van vacante formatieplaatsen; - een reductie van bezette formatieplaatsen (conform de opgelegde taakstelling). Gegeven de omvang van de reductie was het van meet af aan duidelijk dat vergaande structurele aanpassingen noodzakelijk zouden zijn. De voornemens daarover zijn in de eerste rapportage aan de Minister van Binnenlandse Zaken van 31 maart 1987 aan u uiteengezet (kamerstuk , nr. 20). Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 62 1

2 Het verwezenlijken van de opgelegde personeelsreductie geschiedt in grote lijnen volgens de bij de start van de operatie aangegeven taakstellingen. Voor het jaar 1987 heeft de vermindering van 846 bezette formatieplaatsen zich inmiddels voltrokken, zij het dat de financiële taakstelling voor de tranche-1987 (tijdelijk) niet geheel kon worden gehaald. De oorzaak hiervoor is voornamelijk gelegen in het feit dat de afslanking in 1987 in een trager tempo is begonnen dan bij de berekening van de financiële taakstelling werd verondersteld. Voor 1988 wordt in verband met de tijdelijke verlaging van de VUT-leeftijd evenwel een versnelling van het afslankingstempo verwacht. De totale personele bezetting per 31 december 1987 lag bovendien onder de voor die datum toegestane sterkte. Voor de jaren zal met kracht worden gestreefd naar maximale aansluiting bij het financieel bepaalde reductietempo. Het is echter te verwachten dat de uit de reductie voortvloeiende personeelsproblematiek (het noodzakelijke herplaatsingsproces) niet steeds parallel aan het reductietempo zal kunnen worden opgelost. Dit betekent dat tijdens de afslankingsoperatie voor een aantal overtollige personeelsleden slechts een tijdelijke oplossing zal kunnen worden gevonden. Voor deze personeelsleden zal in een aantal gevallen na 1990 naar een definitieve oplossing worden gezocht. In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van de toegestane personeelssterkte (zoals opgenomen in de bijlage II van de memorie van toelichting bij de defensiebegroting) en de (verwachte) werkelijke personeelssterkte aan het einde van ieder begrotingsjaar. In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de financiële besparingen als gevolg van de afslankingsoperatie voor de jaren 1988 t/m Reorganisatie bij de Rijkswerf en de aanpassing van de militaire hospitalen. Voor een tweetal activiteiten zijn beleidsvoornemens gepresenteerd die tot ingrijpende aanpassingen van de bestaande organisatie kunnen leiden. Ik doel hierbij op de herinrichting van de Rijkswerf in Den Helder en op de bouw van een nieuw centraal militair hospitaal op het terrein van het Academisch Ziekenhuis te Utrecht, onder gelijktijdige opheffing van de twee bestaande militaire hospitalen (in Utrecht en Overveen). In verschillende overlegfora wordt nog vorm gegeven aan de uitwerking van deze voornemens zodat gegevens over de mogelijkheid tot verwezenlijking van de afslanking van deze activiteiten thans slechts in algemene termen bekend zijn. De Staatssecretaris van Defensie zond u op 26 november 1987 nadere informatie over de Rijkswerf en de krijgsmachthospitaalfunctie (kamerstukken , nr. 4 resp , nr. 2). In deze beide aantekeningen werd de stand van zaken weergegeven. Zodra meer zicht is op de omvang van de afslanking bij de Rijkswerf en de hospitalen alsmede over de fasering ervan ontvangt u daarover nadere informatie. Regionale gevolgen. Het kabinet hanteert ten aanzien van het noorden van het land en Zuid- Limburg de beleidslijn dat in principe voorkomen moet worden dat een meer dan evenredige afslanking plaatsvindt van diensten die in het kader van spreidings- of vestigingstaakstelling in deze regio's zijn geplaatst. Uit de thans bekende reorganisatievoorstellen blijkt dat Defensie aan deze beleidslijn voldoet. Zoals verwacht kon worden is het aandeel van de afslanking in de regio Den Haag bij Defensie relatief groot. Gezien de invulling van de afslankingsoperatie waarbij doelmatigheidsverbetering en deregulering een belangrijke rol spelen is dit effect onvermijdelijk. De problematiek die in de regio Den Helder als gevolg van de voorgenomen reorganisatie bij de Rijkswerf zal ontstaan is reeds toegelicht in Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 62 2

3 het mondeling overleg van 3 december jl. Indien het reorganisatieproject bij de Rijkswerf, met als gevolg een vermindering van het personeelsbestand, wordt verwezenlijkt binnen de afslankingsperiode, zal dit kunnen leiden tot bijstelling van het algemene afslankingspakket, in het bijzonder in de regio Den Helder. Kwalitatieve invulling, samenhang tussen afslanking en kwaliteitsverbetering De reorganisatieplannen die ten behoeve van de realisatie van de afslanking zijn of worden uitgewerkt omvatten een aantal verbeteringen van de kwaliteit van de organisatie. Zowel ten aanzien van de invulling voor 1987 als voor de voorgenomen invulling voor geldt dat de afslanking bij Defensie geen «kaasschaafoperatie» is. Voor de uitwerking van de voornemens is gekozen voor een gedecentraliseerde aanpak, waarbij - rekening houdend met de besparingsdoelstelling en het tijdpad - de chefs van de krijgsmachtdeelstaven zoveel mogelijk zelf naar eigen inzicht vorm aan dat proces hebben kunnen geven. Om een garantie voor reële en realiseerbare aanpassingen te verkrijgen is de organisatie tot op een zo laag mogelijk niveau zo goed mogelijk bij de uitwerking van de plannen betrokken. Voor het overgrote deel van de uiteindelijk te schrappen formatieplaatsen is thans bekend of opheffing samenhangt met afstoting van taken, uitbesteding/privatisering, efficiencyverbetering dan wel met deregulering (zie bijlage 3). In de rapportage zoals die eerder aan u werd toegezonden (kamerstuk , nr. 20) zijn door mij kritische geluiden inzake de mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering gemaakt. Ter toelichting daarop nog het volgende. Bij de voorbereiding van de afslanking is gezocht naar het verminderen van die activiteiten die niet onmiddellijk tot verlaging van het onderhoudsniveau of de slagkracht zouden leiden. De invulling van de afslanking zoals die uiteindelijk werd gekozen leidt echter in de ogen van interne afnemers in zekere mate tot aantasting van de kwaliteit van de dienstverlening. Ook de onrust die met de aanpassing van de organisatie gepaard gaat en het, al dan niet tijdelijk, moeten accepteren van minder adequaat opgeleid personeel dat noodzakelijk herplaatst moet worden, kunnen aanleiding geven tot een tijdelijke aantasting van de kwaliteit. Een dergelijk (naar ik hoop tijdelijk) effect is onvermijdelijk. De gevolgen voor bepaalde categorieën personeel Bij de invulling van de afslankingstaakstelling wordt, blijkens de thans bekende gegevens, geen evenredige personeelsreductie bereikt over de categorieën hoger, middelbaar en lager personeel. Van de 5403 uiteindelijk te schrappen formatieplaatsen is voor 3219 functies de salarisschaal bekend. In bijlage 4 is de verdeling van de personeelsreductie over deze categorieën aangegeven. Als oorzaken voor het meer dan evenredig afslanken van het lager personeel kunnen de navolgende factoren worden aangegeven. In de eerste plaats vloeit de verdeling van de afslanking, gezien de opbouw van het burgerpersoneelsbestand over de salarisschalen, noodzakelijk voort uit de omvang van de taakstelling in personele zin. Het burgerpersoneel bij Defensie is immers voor ca. 75% werkzaam in de laagste salarisschalen. Mede gelet op de beoogde kwaliteitsverbetering kan onder deze omstandigheden geen invulling van de personeelsreductie worden gevonden waarbij het lagere personeel relatief wordt ontzien. In de tweede plaats geldt dat Defensie een organisatie is met relatief veel uitvoerend werk. Sinds enkele jaren neemt het meer eenvoudige werk in de werkplaatsen af. Deze ontwikkeling wordt door Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 62 3

4 automatisering op de werkplek nog versterkt. Hierdoor ontstaan geleidelijk functies waaraan een hogere schaal is verbonden en vervallen lagere functies. Bovendien vergt de ingebruikneming van nieuw, technisch meer geavanceerd materieel in de onderhoudsbedrijven beter opgeleid en dus hoger ingeschaald personeel. Getracht wordt hieraan door vormings- en opleidingsprogramma's te voldoen. Daarnaast maakt het algemeen beleid gericht op het creëren van betere loopbaanmogelijkheden voor burgerpersoneel het wenselijk het aantal vervulde functies in de lagere schalen te verminderen. Ik acht het ongewenst deze bestaande ontwikkelingen in het beleid voor burgerpersoneel in verband met de opgelegde afslankingstaakstellingen stop te zetten. Flankerend beleid Uitgangspunt van het flankerend beleid bij de afslankingsoperatie is de personele gevolgen van de personeelsreductie op een zodanige wijze op te vangen, dat gedwongen ontslagen zoveel mogelijk kunnen worden vermeden. Een sociaal beleidskader gericht op adequate benutting van elders binnen Defensie overtollig geworden personeel acht ik bovendien noodzakelijk om gevoelens van relatieve achterstelling van het burgerpersoneel (wel onderworpen aan afslanking) ten opzichte van het militair personeel (niet onderworpen aan afslanking) te voorkomen. Daartoe is een «sociaal beleidskader Defensie» opgesteld waarover met de centrales van overheidspersoneel overeenstemming is bereikt. Het sociaal beleidskader is op 1 juli 1987 in werking getreden en omvat drie centrale thema's welke hieronder nog nader worden toegelicht: - herplaatsing van overtollig personeel; - bevordering van de uitstroom ter vergroting van het voor herplaatsing aan te wenden vacaturebestand; - regelingen voor financiële vergoedingen in verband met de nadelige gevolgen van een verplaatsing over grotere afstand. Een belangrijk aspect van het flankerend beleid is het betrekken van het personeel bij de uitvoering van de afslankingsoperatie. In dit verband vindt overleg plaats met de Bijzondere Commissie voor het burgerpersoneel bij Defensie en in de Dienstcommissies. Het overleg met de Bijzondere Commissie richt zich op de hoofdlijnen van de reorganisaties waarbij vooral de algemene gevolgen voor het personeel en de organisatie centraal staan. Het overleg met de Dienstcommissies staat in het teken van de gevolgen van de reorganisatie voor de diensteenheid en de bedrijfsvoering. Over de thans bekende voorgenomen reorganisatie en over het sociaal beleidskader is uitvoerig en in het algemeen tot tevredenheid overleg gevoerd. Ook andere wegen zijn bewandeld om het personeel te betrekken bij de afslankingsoperatie. Door middel van bijeenkomsten en bulletins is informatie verstrekt. Dat daarbij de aard en opzet van de afslankingsoperatie, die uitsluitend het burgerpersoneel bij Defensie treft, niet altijd positief wordt gewaardeerd mag geen verwondering wekken. De zo optimaal mogelijke herplaatsing van personeel binnen de ruimte die door het natuurlijk verloop ontstaat en het daarmee voorkomen van gedwongen ontslagen vormt de kern van het te voeren sociaal beleid. Een aantal factoren beïnvloedt dit beleid echter in negatieve zin. Het burgerpersoneel bij Defensie komt vooral voor in de lagere bezoldigingsschalen en kent een grote regionale spreiding. Voorts is het burgerpersoneel in een aantal gevallen werkzaam in zeer specifieke functies, die de herplaatsingsmogelijkheden binnen Defensie en op de arbeidsmarkt beperken. Conform de uitgangspunten die gelden voor de verwezenlijking van de Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 62 4

5 afslankingsoperatie zal de taakstelling inhoudende het schrappen van 3667 bezette formatieplaatsen in 1990 zijn voltooid. Verwacht moet echter worden dat de uit de afslankingsoperatie voortvloeiende personeelsproblematiek zich uit kan strekken tot de periode na Voor die personeelsleden van wie de functie is komen te vervallen en die voor eind 1990 nog niet zijn herplaatst, zal de herplaatsingsinspanning nog voor een maximale periode van twee jaar worden voortgezet; indien althans een duidelijk perspectief op herplaatsing bestaat. Dit geschiedt zowel uit een oogpunt van een verantwoord sociaal beleid als ter vermijding van hoge wachtgeldkosten. Gedwongen ontslagen zullen tot eind 1990 naar het zich thans laat aanzien niet toegepast behoeven te worden. Voor ambtenaren die eind 1990 niet herplaatst zijn en voor wie het perspectief in de twee jaren daarna ontbreekt, zal nader overleg met de Bijzondere Commissie Burgerpersoneel volgen over het voor deze groep te voeren beleid. Gedwongen ontslagen zijn daarbij niet op voorhand uit te sluiten. Het streven blijft gericht op het voorkómen daarvan. Opdat de herplaatsing van het personeel vrijwel zeker zonder gedwongen ontslagen zal kunnen verlopen, wordt het begrip passende functie zo ruim als binnen de rechtspositionele Kaders mogelijk is gehanteerd. Beperkingen die het onmogelijk maken vrij snel tot een passende functie te concluderen zijn vermeden. Daarnaast worden om-, her- of bijscholing en een mobiele opstelling van het personeel zoveel mogelijk bevorderd. Maatregelen op het gebied van scholing vormen een duidelijke kwalitatieve component in de uitvoering van de afslankingsoperatie. Als aanvulling op het departementale herplaatsingsbeleid zal de Defensie-organisatie medewerking verlenen aan interdepartementale herplaatsing en outplacement. Voor wat betreft de interdepartementale herplaatsing zijn thans nog geen resultaten geboekt vanwege het feit dat voor het personeel waarvoor thans herplaatsingsinspanningen worden verricht nog niet is vastgesteld dat binnen het Ministerie van Defensie geen herplaatsingsmogelijkheden aanwezig zijn. Defensie is bereid desgevraagd bemiddeling te verlenen bij het herplaatsen van binnen de Defensie-organisatie overtollig geworden personeel buiten de Defensieorganisatie. Ook hiermee zijn thans nog geen resultaten geboekt aangezien de behoefte aan outplacement nog niet is ontstaan. Het natuurlijk verloop bedroeg in ,9%, in % en in % van de gemiddelde personeelssterkte van dat jaar. Dit natuurlijk verloop vormt de ruimte die voor herplaatsing kan worden aangewend. Verwacht wordt dat deze ruimte tot eind 1990 niet voldoende is voor herplaatsing van het overtollig geworden personeel. Dit hangt samen met het feit dat de functies waarin betrokkenen herplaatst moeten worden ook als passend moeten kunnen worden aangemerkt. Het natuurlijk verloop is voorts een proces dat zonder gerichte maatregelen niet of nauwelijks kan worden beïnvloed. Er bestaat gezien de invulling van de afslankingsoperatie ook geen directe relatie tussen vervallen functies en door natuurlijk verloop vrijgekomen functies. Om de spanning die aldus op de interne arbeidsmarkt ontstaat te verlichten en de kansen op een geslaagd herplaatsingsbeleid te bevorderen, is het essentieel het aanbod aan vacatures zo ruim mogelijk te laten zijn. De meest gerede oplossing, waarvoor ook werd gekozen, is de noodzakelijke herplaatsingen na 1990 nog enige tijd voort te zetten. Voorts is voor ouderen (vanaf 55 jaar) een beleid ontwikkeld waarbij de mogelijkheid is gecreëerd op vrijwillige basis de dienst te verlaten indien vastgesteld is dat herplaatsing in een andere functie niet mogelijk is. Gezien de aan de wachtgeldregelingen verbonden kosten zal dit instrument slechts op beperkte schaal worden benut. Om de financiële nadelen van een noodzakelijk gebleken herplaatsing over grotere afstand te verlichten is een aantal financiële voorzieningen Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 62 5

6 beschikbaar. Deze zijn alle gebaseerd op het sociaal beleidskader zoals dat voor de rijksoverheid geldt (ruimere reiskostenvergoeding, herplaatsingstoelage in samenhang met bestaande verhuiskostenregelingen, rijkshypotheekgarantieregeling in aanvulling op gemeentelijke garantievoorzieningen). De kostenramingen voor het flankerend beleid zijn opgenomen in bijlage 2. Conclusie Zoals uit het voorafgaande blijkt is de afslankingsoperatie bij Defensie in volle gang. Gegeven de thans bereikte resultaten is de conclusie gerechtvaardigd dat de operatie, bezien tegen de achtergrond van de tweeledige doelstelling, in het algemeen goed verloopt. Een zorgvuldige voorbereiding met aandacht voor mogelijke problemen die bij de uitvoering kunnen ontstaan heeft veel inspanning gevergd. In belangrijke mate wordt efficiencyverbetering gehanteerd om de personeelsreductie te verwezenlijken. Daarnaast is het mogelijk gebleken bepaalde taken af te stoten of te verminderen. Het is van groot belang de personele gevolgen van de afslankingsoperatie op een sociaal aanvaardbare wijze op te vangen. Ik hecht daarom grote waarde aan het flankerend beleid. Het zo optimaal mogelijk herplaatsen van het personeel en het daarmee zoveel mogelijk voorkómen van gedwongen ontslagen vormt de kern van het bij Defensie voor de komende jaren te voeren sociaal beleid. Met gebruikmaking van het flankerend beleid dat zich nog zal uitstrekken tot de periode na 1990 zal het naar verwachting mogelijk zijn de tijdens de afslankingsperiode ontstane personeelsproblematiek definitief op te lossen. De Minister van Defensie, W. F. van Eekelen Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 62 6

7 3IJL, tge 1 Confrontatie begrotingssterkte en verwachte werkelijke sterkte Werkelijke bezetting 30 juni ' Begrotingssterkte 1987 (gemiddeld) ' Werkelijke sterkte ultimo Begrotingssterkte 1988 (gemiddeld) ' Verwachte sterkte ultimo 1988 ca ; Begrotingssterkte 1989 (gemiddeld) ' Verwachte sterkte ultimo 1989 ca ' Begrotingssterkte 1990 (gemiddeld) ' Verwachte sterkte ultimo 1990 ca : ' Gegevens opgenomen in bijlage II van de memorie van toelichting bij de defensiebegroting. 2 Sterkte incl. personeel tijdelijk geplaatst boven de sterkte (flankerend beleid). Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 62 7

8 BIJLAGE 2 Raming van de financiële besparingen en kosten als gevolg van de afslanking (in min. gids.) A. Personeelsreductie ,4 31,1 31,1 31,1 B. Vermindering personeelsomvang ,9 55,9 56,0 55,9 56,0 56,0 Totaal B Loonbijstellingen ca. Totaal B gecorrigeerd 55,9 4,6 51,3 111,9-9,3 102,6 167, ,0 C. Kosten Tijdelijke BDOS *) (geactualiseerd) (geactualiseerd) I-i 4 «= plaatsing boven de organieke sterkte) Totaal C ,2 9,2 7. 5,8 7. 5,8 7, ,9 38,9 D. Kosten flankerend beleid 1. (scholing, verplaatsingen, reiskosten, vervroegd uittreden) D. 2. uitbesteding ,7 13,5 11,2 22,9 29,1 11,2 11,2 11,2 11,2 _ 15,0 Totaal D 10,7 24,7 45,3 66,5 E. Besparingen op huisvesting ,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Totaal E 1,0 2,0 3,0 F. Door kabinet beschikbaar gesteld ,5 2,5 1,8 2,5 1,8 1,7 2,5 1,8 1,7 0,9 Totaal F 2,5 4,3 6,0 6,9 Kosten Defensie (Totaal C + D - E - F) 17,4 13,6 45,2 95,5 Netto bezuiniging (A + B - kosten Defensie) 10,0 37,7 57,4 58,5 N.B. De kosten verbonden aan tijdelijk bdos en aan flankerend beleid zijn gebaseerd op hetgeen per 1 januari 1988 mocht worden verwacht. Concretisering van voornemens inzake Rijkswerf en de hospitalen alsmede het feitelijk verloop van de personeelsreductie kunnen leiden tot actualisering van de thans opgevoerde bedragen. De kostenelementen genoemd onder D en E zijn gebaseerd op het geschatte aandeel van de totale uitgaven voor deze kosten dat aan de personeelsreductie zou kunnen worden toegerekend. Daadwerkelijke uitgaven en besparingen genoemd onder D en E zijn dan ook niet afzonderlijk als een maatregel samenhangend met de personeelsreductie zichtbaar te maken. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 62 8

9 BIJLAGE 3 Overzicht van de voorgenomen wegen en middelen Efficiency Afstoting Deregu - lering Privatisering Totaal CO KM KL Kmar KLu Totaal "' 1 n % 53% 30% 3,5% 13,5% (In maart)' (40% ) (33%) (5% ) (22% ) 1 Raming opgenomen in mijn brief d.d. 31 maart 1987.! Heeft betrekking op zowel bezette als niet bezette formatieplaatsen; voor 316 functies is thans nog niet bekend welke maatregel op die functies van toepassing is. Raming van aan automatisering toe te rekenen afslankingsaantallen (onderdeel uitmakend van efficiencymaatregelen) Bij de centrale oiganisatie: Bij de Koninklijke marine: Bij de Koninklijke landmacht: Bij de Koninklijke luchtmacht: Bij de Koninklijke marechaussee: geen Totaal 470 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 62 9

10 31J LAG F. 4 Procentuele verdeling afslanking burgerpersoneel naar categorieën personeel Categorie personeel Huidige sterkte' Afslanking aantallen in % aantallen in % LAGER (BBRA-schalen 1 t/m 5) % ,4% MIDDELBAAR{BBRAschalen 6 t/m 11) % ,1% HOGER (BBRA-schalen 12 en hoger) 575 2% 16 0,5% N = ! N-3219' 1 Sterkte per september Inclusief deeltijdwerkers. ' Voor 2184 af te slanken functies is de schaalwaardering op dit moment niet bekend. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1988-1989 19 455 Marinebasis Den Helder Nr. 6 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-gravenhage,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20200 Hoofdstuk X Ministerie van Defensie Nr. 52 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE 1 Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 763 Toekomst van de krijgsmacht Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 800 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007 Nr. 121 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 733 Beleidsbrief Defensie Nr. 138 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 september

Nadere informatie

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties)

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) A. PROCEDURELE KADERS BIJ REORGANISATIES 1. De provincie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 Nr. 73 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 22126 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IXA (Nationale Schuld) voor het jaar 1991 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10589 8 juli 2010 Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008 23 juni 2010 De Minister van

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

2012D40857. Lijst van vragen

2012D40857. Lijst van vragen 2012D40857 Lijst van vragen De vaste commissie voor Defensie heeft de minister van Defensie de volgende vragen ter beantwoording voorgelegd over de Personeelsrapportage van Defensie midden 2012 (33 400

Nadere informatie

van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE) over Personeel

van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE) over Personeel gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6466 Inboeknummer 15bst01179 Beslisdatum B&W 1 september 2015 Dossiernummer 15.36.103 (2.3.1) Raadsvragen van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 125 Defensie Industrie Strategie Nr. 53 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 13 januari 2015 De vaste commissie voor Defensie heeft een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 243 Wereldwijd dienstbaar Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 460 Project SPEER Nr. 36 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 5 november 2013 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 763 Toekomst van de krijgsmacht 34 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 Nr. 72

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 X Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2004 Nr. 66 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 544 Arbeidsmarkbeleid Nr. 339 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 322 Kinderopvang Nr. 137 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Sociaal Beleidskader Defensie. Zoveel mogelijk begeleiden van werk naar werk

Sociaal Beleidskader Defensie. Zoveel mogelijk begeleiden van werk naar werk Sociaal Beleidskader Defensie Zoveel mogelijk begeleiden van werk naar werk Met de centrales van overheidspersoneel is op 18 december 2003 overeenstemming bereikt over een vernieuwd Sociaal Beleidskader

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 125 Defensie Industrie Strategie Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 110c 25 062 Wijziging van de inkomensgrens ziekenfondsverzekering voor AOW-gerechtigden BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 24 095 Frequentiebeleid Nr. 153 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 605 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 D MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 29 november 2013 Onder verwijzing

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1985-1986 18813 Wijzigingen van bepalingen in de Algemene Bijstandswet die betrekking hebben op het verhaal van kosten van bijstand Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. P. Platt Telefoon 5115629 E-mail: plattp@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/935 Bijlagen kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2014 Nr. 48 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 Herziening van het stelsel van sociale zekerheid BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Datum Antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van het stopzetten van de uitbesteding van de cateringdiensten bij Defensie

Datum Antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van het stopzetten van de uitbesteding van de cateringdiensten bij Defensie > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Tel. (030) 253 6100 (afdeling HR) Aan de leden van de faculteitsraad. Voornemen tot reorganisatie

Tel. (030) 253 6100 (afdeling HR) Aan de leden van de faculteitsraad. Voornemen tot reorganisatie Secretariaat faculteitsraad Tel. (030) 253 6100 (afdeling HR) GW/BES/AW/012/0067 Aan de leden van de faculteitsraad Voornemen tot reorganisatie Hierbij informeer ik u over het voornemen tot reorganisatie

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de bezuinigingen op bewoners en personeel in de zorg (2013Z24791).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de bezuinigingen op bewoners en personeel in de zorg (2013Z24791). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 268 Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met afschaffing van de vervolguitkering Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder

Nadere informatie

NOV KVNRO. Vaste Commissie Defensie Tweede Kamer der Staten-Generaal. Nummer: GOV MHB 13/0178-901. Onderwerp: Personeelsverloop bij Defensie 2011-2018

NOV KVNRO. Vaste Commissie Defensie Tweede Kamer der Staten-Generaal. Nummer: GOV MHB 13/0178-901. Onderwerp: Personeelsverloop bij Defensie 2011-2018 Gezamenlijke Officieren Verenigingen & Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie Wassenaarseweg 2 T 070 38 39 504 E info@prodef.nl 2596 CH Den Haag F 070 38 35 911 W www.prodef.nl Aan: Vaste Commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 19 582 Het toeristisch en recreatief onderwijs Nr. 2 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst AAN: De staatssecretaris van Defensie, J. van Houwelingen. De belangenverenigingen van militairen toegelaten tot het Centraal Georganiseerd Overleg Militairen.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 763 Toekomst van de krijgsmacht Nr. 55 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 september 2014 De vaste commissie voor Defensie heeft een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 17910 De grote-stedenproblematiek Nr. 21 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 391 IIA Wijziging van de sstaten van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2005 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 Rijksbegroting voor het jaar 1985 18600 Hoofdstuk X Ministerie van Defensie Nr. 56 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015

Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015 Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015 1. Inleiding In de regio Kennemerland (inclusief de gemeente Haarlemmermeer) hebben de gemeentelijke bestuurders een

Nadere informatie

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie.

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 26 januari 2012 Datum voorstel 13 december 2011 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van automatisering De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK SAMENVATTING 105659 - Beroep tegen ontslag wegens opheffing betrekking/gewichtige reden; De werknemer kan na een periode van detachering niet terugkeren in zijn oude functie van manager bedrijfsvoering.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 170 Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid)

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum Betreft Raad van Toezicht Autoriteit Financiële Markten

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum Betreft Raad van Toezicht Autoriteit Financiële Markten > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2014 Nr. 5 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan

Nadere informatie

Reorganisatieprocedure in een notendop

Reorganisatieprocedure in een notendop Reorganisatieprocedure in een notendop Typen reorganisaties Geen reorganisatie (type 1 en 2), voorbeelden: Kleine wijzigingen in de organisaties, zoals een individuele aanpassing van de functieomvang.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 418 Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de normering van de vergoeding

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 6 oktober 2015 Onderwerp Reorganisatiekosten Politie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 6 oktober 2015 Onderwerp Reorganisatiekosten Politie 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 Rijksbegroting voor het jaar 1989 20 800 Hoofdstuk VIII Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Nr. 77 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS EN

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 Rijksbegroting van het jaar 1985 18600 Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr. 72 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

Convenant samenwerking defensie- politie 2005 en verder

Convenant samenwerking defensie- politie 2005 en verder Convenant samenwerking defensie- politie 2005 en verder De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de staatssecretaris van Defensie, de beheerders van de regionale politiekorpsen en het

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Ambtelijke Samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Gemeenschappelijke Regeling Ambtelijke Samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Gemeenschappelijke Regeling Ambtelijke Samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis De burgemeesters en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis, ieder voor

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Reorganisatiecode Universiteit Leiden

Reorganisatiecode Universiteit Leiden Reorganisatiecode Universiteit Leiden 1. Voorbereidingsfase 2. Aankondiging 3. Uitwerkingsfase 4. Centraal overleg 5. Uitvoeringsfase 1. Voorbereidingsfase De voorgenomen reorganisatie wordt door de decentrale

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. Pag 1 INDIENING Vragensteller: Ida Sabelis, Co Leuven, GroenLinks Onderwerp: Decentralisatie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018. 2500 EA 's-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018. 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Potbus 20011 2500 EA 's-gravenhage Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Directie Arbeidszaken Publieke Sector Afdeling Politieke Ambtsdragers

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties Portefeuille C. van Velzen Auteur M.A. Heringa Telefoon 023-5113298 E-mail: mheringa@haarlem.nl CS/CF Reg.nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 694 Pensioenregelingen Nr. 5 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 23 900 X Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1995 Nr. 86 BRIEF VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22887 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met verlaging van de basisbeurs voor studerenden in het middelbaar beroepsonderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 Nr. 183 BRIEF

Nadere informatie

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87)

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) ---------------------------------------------------------------- LANDSVERORDENING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 19064 Bedrijfsovername in de land- en tuinbouw Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW EN VISSERIJ Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 497 Passend onderwijs Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst AAN: De Gezamelijke Vakorganisaties toegelaten tot de Universitaire Commissie voor Georganiseerd Overleg (UCGO) van de Universiteit van Amsterdam De Voorzitter

Nadere informatie

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst AAN: De Centrales van Overheidspersoneel, toegelaten tot het Sectoroverleg Rijkspersoneel De Voorzitter van het Sectoroverleg Rijkspersoneel Bijlagen 1 AAC/92.064

Nadere informatie

Tegen de achtergrond hiervan zijn de minister van BZK en het dagelijks bestuur van het KBB i.o. het volgende overeengekomen.

Tegen de achtergrond hiervan zijn de minister van BZK en het dagelijks bestuur van het KBB i.o. het volgende overeengekomen. Onderhandelingsakkoord tussen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het dagelijks bestuur van het Korpsbeheerdersberaad i.o. inzake het pakket aan maatregelen en afspraken in het

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009 Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 200 Nationaal Schengen Informatie Systeem Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 374 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt Nr. 35 BRIEF VAN

Nadere informatie

NOV KVNRO. Hare Excellentie J.A. Hennis-Plasschaert Minister van Defensie. Nummer: GOV MHB 13/0187-900. Onderwerp: Herstel van vertrouwen

NOV KVNRO. Hare Excellentie J.A. Hennis-Plasschaert Minister van Defensie. Nummer: GOV MHB 13/0187-900. Onderwerp: Herstel van vertrouwen Gezamenlijke Officieren Verenigingen & Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie Wassenaarseweg 2 T 070 38 39 504 E info@prodef.nl 2596 CH Den Haag F 070 38 35 911 W www.prodef.nl Aan: Hare Excellentie

Nadere informatie

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014 Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid Stichting Wolderwijs 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 260 Besluit van 13 april 1995, houdende beëindiging van de salarisregeling voor burgerleerkrachten bij het Ministerie van Defensie, neergelegd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 33 495 Financiële positie van publiek bekostigde onderwijsinstellingen Nr. 81 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Inzet huishoudelijke hulp toelage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Inzet huishoudelijke hulp toelage > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 IXB Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2006 Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 763 Toekomst van de krijgsmacht Nr. 79 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 29 628 Politie Nr. 137 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Kinderopvangbegroting 2013: gezond verstand vs. briljante geesten

Kinderopvangbegroting 2013: gezond verstand vs. briljante geesten Kinderopvangbegroting 2013: gezond verstand vs. briljante geesten 19-10-2012 Kinderopvangbegroting 2013: gezond verstand vs. briljante geesten R A P P O R T A G E Inhoudsopgave INLEIDING... 2 NIEUW! MEEVALLERS

Nadere informatie

Betreft: Tussenevaluatie Tilburg Transformeert. Tilburg, 19 februari 2013. Geachte leden van de gemeenteraad,

Betreft: Tussenevaluatie Tilburg Transformeert. Tilburg, 19 februari 2013. Geachte leden van de gemeenteraad, Betreft: Tussenevaluatie Tilburg Transformeert Tilburg, 19 februari 2013 Geachte leden van de gemeenteraad, Op maandag 25 februari 2013 staat de tussenevaluatie Tilburg Transformeert op de agenda van de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 215 Besluit van 26 april 2012, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Ambtenarenreglement Staten-Generaal en het Reglement

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 240 X Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2011 Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 juni 2012 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Beleidsregels over nadeelcompensatie als gevolg van het verplaatsen op verzoek van de gemeente of het anderszins nemen van maatregelen

Nadere informatie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL Inzake: (WERKNEMER) Verzoeker tegen: (OMROEPWERKGEVER) Verweerster 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie 1.1. Krachtens artikel 49 lid

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AV/IR/2003/20105. Datum 10 maart 2003

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AV/IR/2003/20105. Datum 10 maart 2003 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a DEN HAAG Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

Het is noodzakelijk om dit proces zorgvuldig te doorlopen en de rapportages en het voorstel voor het alternatief zorgvuldig te beoordelen.

Het is noodzakelijk om dit proces zorgvuldig te doorlopen en de rapportages en het voorstel voor het alternatief zorgvuldig te beoordelen. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie