SOCIAAL PLAN. PHILIP MORRIS HOLLAND B.V. (hierna "PMH") Looptijd: 12 juni 2014 tot en met 11 juni FNV Bondgenoten: (handtekening)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIAAL PLAN. PHILIP MORRIS HOLLAND B.V. (hierna "PMH") Looptijd: 12 juni 2014 tot en met 11 juni 2019. FNV Bondgenoten: (handtekening)"

Transcriptie

1 SOCIAAL PLAN PHILIP MORRIS HOLLAND B.V. (hierna "PMH") Looptijd: 12 juni 2014 tot en met 11 juni FNV Bondgenoten: (handtekening) J. Grimbergen Datum: juni 2014 CNV Vakmensen: (handtekening).. A. van Wijngaarden, voorzitter Datum: juni 2014 CNV Vakmensen: (handtekening).. F. van de Veen Datum: juni 2014 De Unie: (handtekening) R. Castelein, voorzitter Datum: juni 2014 De Unie: (handtekening) M. Vallebella Datum: juni 2014 Paraaf PMH:. Paraaf FNV:. Paraaf CNV:. Paraaf De Unie:. 1

2 Philip Morris Holland B.V. : (handtekening).. P.P. Adriaansen Datum: juni 2014 Paraaf PMH:. Paraaf FNV:. Paraaf CNV:. Paraaf De Unie:. 2

3 INHOUD Inhoud I. LOOPTIJD & WERKINGSSFEER... 4 II. DEFINITIES... 5 III. PROCES... 8 IV. SELECTIE VAN WERKNEMERS... 9 V. VRIJSTELLING VAN ARBEID VI. HERPLAATSING VII. COMMUNICATIE VIII. ARBEIDSOVEREENKOMSTEN VOOR BEPAALDE TIJD IX. ARBEIDSOVEREENKOMSTEN VOOR ONBEPAALDE TIJD X. BEEINDIGINGSVERGOEDING XI. BIJDRAGE XII. NIET-AANVAARDING XIII. (CHRONISCH) ZIEKE WERKNEMERS XIV. EINDAFREKENING XV. HARDHEIDSCLAUSULE XVI. SOCIAAL PLAN COMMISSIE XVII. WERKGEVERSBIJDRAGE Annex 1 WERK-NAAR-WERK REGELING Paraaf PMH:. Paraaf FNV:. Paraaf CNV:. Paraaf De Unie:. 3

4 I. LOOPTIJD EN WERKINGSSFEER 1. De toepasselijkheid van dit Sociaal Plan is afhankelijk van de vervulling van de voorwaarde dat PMH en PMI in de juridische positie zullen verkeren om de definitieve besluiten, gelijkluidend aan de Voorgenomen Besluiten, te implementeren per 1 september De looptijd van dit Sociaal Plan is 5 jaar, gerekend vanaf 12 juni 2014 (de "Looptijd"). 3. Dit Sociaal Plan zal worden aangemeld als een collectieve arbeidsovereenkomst bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 4. Dit Sociaal Plan omvat de bepalingen en voorwaarden die zullen gelden voor alle PMH werknemers in functies binnen Operations of daaraan ondersteunende functies, doch met uitzondering van werknemers in functies binnen de (binnen de Belgische vennootschap Philip Morris Benelux BVBA gevoerde) Marketing- en Sales organisatie, die door PMH, wegens Economische, Technologische of Organisatorische (ETO) redenen, in een Boventalligheidsverklaring, boventallig verklaard zullen worden gedurende de Looptijd. De voorwaarden van dit Sociaal Plan zullen ook na afloop van de Looptijd van toepassing zijn op Werknemers die een Boventalligheidsverklaring hebben ontvangen gedurende de Looptijd. 5. Ter voorkoming van misverstanden, dit Sociaal Plan is dus niet van toepassing op bijvoorbeeld: - enige Werknemer die vrijwillig zijn Arbeidsovereenkomst met PMH beëindigt (ontslag neemt) zonder door PMH boventallig te zijn verklaard; - enige Werknemer die bij PMH uit dienst is getreden vóór de Uitreikingsdatum van de Boventalligheidsverklaring. - enige Werknemer wiens Arbeidsovereenkomst eindigt om andere redenen dan boventalligheid wegens een ETO-grond (bijvoorbeeld wegens disfunctioneren of een dringende reden). 6. Indien een Boventallige Werknemer, werkzaam op basis van een Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, bij PMH uit dienst treedt in het tijdvak tussen de Uitreikingsdatum van de Boventalligheidsverklaring en Boventalligheidsdatum, (vervalt een eventueel reeds tot stand gekomen Beëindigingsovereenkomst en zal door PMH een nieuw Beëindigingvoorstel worden gedaan aan die Boventallige Werknemer. In dat geval zal recht bestaan op de oorspronkelijk aangeboden Beëindigingsvergoeding, maar zal geen recht bestaan op de overige componenten uit dit Sociaal Plan, met uitzondering van de Bijdrage (zie artikel XI) en het individuele werk naar werk budget van (zie Annex 1). 7. Voor zover bepalingen of voorwaarden opgenomen in dit Sociaal Plan in positieve zin afwijken van de, op de datum van ondertekening van dit Sociaal Plan binnen PMH geldende collectieve arbeidsovereenkomst (CAO), dan zullen de voorwaarden uit het Sociaal Plan prevaleren. 8. Dit Sociaal Plan wordt geacht na afloop van de Looptijd niet stilzwijgend te zijn verlengd. Paraaf PMH:. Paraaf FNV:. Paraaf CNV:. Paraaf De Unie:. 4

5 9. Indien sprake zal zijn van toekomstige wijzigingen in wet- of regelgeving, welke wijzigingen gevolgen kunnen hebben op de uitvoering van dit Sociaal Plan, dan zullen partijen tijdig in overleg treden over een eventuele wijziging van dit Sociaal Plan. Daarbij geldt dat niet beschouwd zal worden als dergelijke "toekomstige wijzigingen in wet- of regelgeving" al hetgeen in dit Sociaal Plan is afgesproken ten aanzien van: (de voorkoming van een dubbele aanspraak op Beëindigingsvergoeding èn) de "transitie-vergoeding" zoals bedoeld in de WWZ;. de effecten van een eventuele verkorting van de WW-duur ten gevolge van de invoering van de WWZ (financiële compensatie voor Boventallige Werknemers in de Transitiegroep, en géén compensatie voor Werknemers die niet Boventallig worden in het kader van het Magna Project). II. DEFINITIES Annex 1 Arbeidsovereenkomst Beëindigingsovereenkomst Beëindigingsvoorstel Bevestiging van Beëindiging B-factor de bijlage die integraal onderdeel uit maakt van dit Sociaal Plan. de Arbeidsovereenkomst tussen een Werknemer en de Vennootschap in de abstract-juridische betekenis. de overeenkomst die ontstaat door aanvaarding door de Boventallige Werknemer van het Beëindigingsvoorstel dat aan hem/haar is gedaan. een voorstel, in de vorm van een concept Beëindigingsovereenkomst, van PMH aan een Boventallige Werknemer gericht op beëindiging van de Arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden met inachtneming van de in dit Sociaal Plan gedefinieerde voorwaarden. een schriftelijke mededeling van PMH aan een Boventallige Werknemer waarin wordt bevestigd dat de Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van die Werknemer van rechtswege zal eindigen per de Vervaldatum en dat geen nieuwe Arbeidsovereenkomst zal worden aangeboden. (voor de toepassing van de Kantonrechtersformule:) maandinkomen inclusief pro rata gedeelte van de vakantietoeslag en pro rata gedeelte eindejaarsuitkering, de persoonlijke toeslag, de ploegentoeslag, en de variabele beloning vanuit de CAO of de bonus zoals van toepassing voor de Hay populatie (deze bonus betreft het maandsgemiddelde uitgekeerd in de jaren 2011, 2012, en 2013, Paraaf PMH:. Paraaf FNV:. Paraaf CNV:. Paraaf De Unie:. 5

6 althans de 3 aan de Einddatum voorafgaande volledige bonusjaren). Boventalligheidsdatum Boventalligheidsverklaring Boventallige Werknemer CAO Chronisch Zieke Werknemers Einddatum Fictieve Opzegtermijn Functie Functie Aanbod Groepsvennootschap Herplaatsingsverklaring de datum waartegen een Boventallige Werknemer boventallig is verklaard in de desbetreffende Boventalligheidsverklaring de geïndividualiseerde schriftelijke verklaring van PMH waarin een Werknemer boventallig wordt verklaard per de datum genoemd in die mededeling. een Werknemer die boventallig is verklaard krachtens een Boventalligheidsverklaring. de collectieve arbeidsovereenkomst van PMH geldend vanaf 1 januari 2014 tot 1 april iedere Werknemer die op de Uitreikingsdatum ongeschikt is voor zijn eigen arbeid wegens ziekte en die naar verwachting gedurende een periode van ten minste één kalendermaand volgend op de Uitreikingsdatum ongeschikt zal blijven, niet alleen voor zijn eigen arbeid, maar ook voor werk in een Passende Alternatieve Functie. de datum waarop de Arbeidsovereenkomst van een Boventallige Werknemer formeel eindigt. de fictieve opzegtermijn zoals die wordt toegepast onder de Nederlandse Werkloosheidswet (WW). de daadwerkelijk door een Werknemer vervulde positie/functie, ongeacht de exacte functietitel. het aanbod van PMH aan een Boventallige Werknemer tot wijziging van diens Functie in een Niet-Passende Alternatieve Functie (binnen een Groepsvennootschap met standplaats in het buitenland), welk aanbod onderhevig zal zijn aan de voorwaarde van een succesvolle selectie en recruitment procedure bij de desbetreffende Groepsvennootschap. de uiteindelijke moedermaatschappij van de Vennootschap en elke (klein) dochtervennootschap van die moedermaatschappij, met uitzondering van de Vennootschap. de geïndividualiseerde schriftelijke mededeling van PMH waarin de Boventallige Werknemer, indien van toepassing, wordt geïnformeerd over een herplaatsing in een Passende Alternatieve Functie. Paraaf PMH:. Paraaf FNV:. Paraaf CNV:. Paraaf De Unie:. 6

7 Kantonrechtersformule de zogenaamde "oude" kantonrechtersformule (A x B x C) zoals geldend op basis van de "Aanbevelingen van de Kring der Kantonrechters" zoals van kracht direct voorafgaand aan 1 januari Maandinkomen Magna-populatie Magna Project Maandinkomen zoals gedefinieerd in de CAO. de, in het kader van het Magna Project, Boventallig verklaarde Werknemers. de door PMH genomen maatregelen op basis van de definitieve besluiten, volgend op de Voorgenomen Besluiten. Niet-Passende Alternatieve Functie een Vacante Functie binnen een Groepsvennootschap, welke functie geacht wordt geen Passende Alternatieve Functie te vormen gezien de standplaats in het buitenland. Passende Alternatieve Functie PMH PMI Sociaal Plan Transitiegroep iedere Vacante Functie die aangemerkt dient te worden als een passende functie voor een Boventallige Werknemer, gebaseerd op een vergelijking tussen de functievereisten, functie-inhoud, het functieniveau en het beloningsniveau van en de persoonlijke vaardigheden vereist voor die Vacante Functie enerzijds en de opleiding, training, kennis, ervaring, capaciteiten, persoonlijke eigenschappen en huidige beloning van de Boventallige Werknemer anderzijds, waarbij geldt dat een Vacante Functie niet zal kwalificeren als een Passende Alternatieve Functie indien het functieniveau van de Vacante Functie meer dan 1 schaal afwijkt van de Functie van de Boventallige Werknemer. Philip Morris Holland B.V. (ook genoemd: de "Vennootschap"). Philip Morris International het onderhavige Sociaal Plan. Werknemer behorend tot de Magna-populatie, waarvoor de Boventalligheidsdatum later valt dan 1 september Uiterlijke Ondertekeningsdatum de uiterlijke datum voor aanvaarding van het Beëindigingsvoorstel, welke 10 werkdagen na de Uitreikingsdatum zal vallen, tenzij een latere datum is opgenomen in het Beëindigingsvoorstel of separaat aan de Boventallige Werknemer is gecommuniceerd. Paraaf PMH:. Paraaf FNV:. Paraaf CNV:. Paraaf De Unie:. 7

8 Uitreikingsdatum Uitwisselbare Functies Vacante Functie Vennootschap Vervaldatum Voorgenomen Besluiten Werknemer de datum waarop een Boventalligheidsverklaring is uitgereikt aan de desbetreffende Boventallige Werknemer. twee of meer functies die wederzijds (i.e. vice versa) uitwisselbaar moeten worden geacht, op basis van een vergelijking van de functievereisten, functie-inhoud, het functieniveau en het beloningsniveau en de persoonlijke vaardigheden vereist voor iedere functie, in de zin dat een gemiddeld functionerende Werknemer in een bepaalde functie in staat moet worden geacht de andere functie direct of met zeer beperkte training te kunnen uitoefenen, en vice versa. Onder "zeer beperkte training" wordt verstaan training van een paar dagen tot maximaal enkele weken ten aanzien van essentiële functie-vereisten waaraan moet worden voldaan om die functie naar behoren te kunnen uitoefenen en een training van 3 tot 6 maanden ten aanzien van minder essentiële functie-vereisten. een bestaande of nieuw gecreëerde Functie die niet door enige Werknemer wordt vervuld. Philip Morris Holland B.V. (ook genoemd: "PMH"). de datum waarop de overeengekomen bepaalde tijd van een Arbeidsovereenkomst verstrijkt. de voorgenomen besluiten van PMI en PMH zoals verwoord in de adviesaanvraag aan de PMH OR d.d. 4 april ieder natuurlijk persoon in dienst van de Vennootschap, werkzaam op basis van een Arbeidsovereenkomst die beheerst wordt door Nederlands recht en/of waarop het Nederlandse Bijzondere Besluit Arbeidsverhoudingen BBA 1945 van toepassing is, werkzaam in een functie binnen Operations of daaraan ondersteunende functies, doch met uitzondering van werknemers in functies binnen de (binnen Belgische vennootschap Philip Morris Benelux BVBA gevoerde) Marketing- en Sales organisatie. WWZ Wet Werk en Zekerheid, zoals op 10 juni 2014 aangenomen door de Eerste Kamer. III. PROCES Ten aanzien van het voorgenomen Magna Project gelden op hoofdlijnen de volgende processtappen: Stap 1: Afronding consultatie-traject met de PMH Ondernemingsraad. Paraaf PMH:. Paraaf FNV:. Paraaf CNV:. Paraaf De Unie:. 8

9 Stap 2: Stap 3: Stap 4: Stap 5: Stap 6: Besluitvorming binnen PMI en binnen (o.a. de Raad van Commissarissen van) PMH. Uitreiking aan alle relevante Werknemers (dus ook Werknemers in het Transitiegroep) van schriftelijke Boventalligheidsverklaringen. Voor het merendeel van de relevante werknemers zal de Boventalligheidsdatum 1 september 2014 zijn. Voor de Werknemers in de Transitiegroep zal een latere Boventalligheidsdatum gelden, die per functie kan verschillen. Tegelijk met de uitreiking van de Boventalligheidsverklaringen, ontvangen de Boventallige Werknemers (ook de Transitiegroep werknemers) een concept- Beëindigingsovereenkomst. Daarin staat onder andere: de formele Einddatum van de arbeidsovereenkomst. Bij de bepaling van die Einddatum zal rekening worden gehouden met de geldende opzegtermijn, zodat de Einddatum altijd later zal vallen dan de Boventalligheidsdatum (uitzondering: sommige werknemers met een arbeidsovereenkomst voor 'bepaalde tijd'). Vanaf de datum van uitreiking van de Boventalligheidsverklaring zal de eerste fase van het W2W-traject aanvangen (rekening houdend met de normale arbeid tot de Boventalligheidsdatum). Voor Transitiegroep werknemers zal een afwijkende tijdslijn gelden. Boventallige Werknemers hebben 10 werkdagen de tijd om (juridisch advies in te winnen en) de concept-beëindigingsovereenkomst te ondertekenen en aan PMH te retourneren (uitzondering: werknemers met Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd). Uitsluitend ten aanzien van de Boventallige Werknemers die de concept Beëindigingsovereenkomst niet tijdig ondertekend retourneren, zal PMH eenzijdig actie ondernemen om te komen tot beëindiging van de Arbeidsovereenkomst. Stap 7: Per de Boventalligheidsdatum (voor het merendeel: 1 september 2014) zullen de Boventallige Werknemers zijn vrijgesteld van de verplichting om hun normale arbeid te verrichten. Zij kunnen zich vanaf die datum volledig richten op het W2W-traject. IV. SELECTIE VAN WERKNEMERS 1. Gezien de omvang van het Magna Project, is de verwachting dat de meerderheid van het PMH personeel boventallig zal worden verklaard. 2. De selectie van Boventallige Werknemers zal - voor zover van toepassing - worden uitgevoerd op basis van het afspiegelingsbeginsel zoals omschreven in het Ontslagbesluit en de Beleidsregels Ontslagtaak UWV, of latere vervangende wet- /regelgeving en de relevante jurisprudentie. Ten aanzien van het Magna Project Paraaf PMH:. Paraaf FNV:. Paraaf CNV:. Paraaf De Unie:. 9

10 betekent zulks grofweg: last in, first out toegepast binnen leeftijdscategorieën binnen (clusters van Uitwisselbare) Functies waarin boventalligheid zal optreden. 3. Ten aanzien van de Magna-populatie zal de selectie plaatsvinden (op basis van de relevante gegevens, zoals functie, leeftijd en dienstjaren zoals geldend) per 1 juni Verwacht wordt dat slechts een zeer beperkt aantal Functies kan worden beschouwd als Uitwisselbare Functies. In het merendeel van de te behouden Functies zullen speciale taken moet worden vervuld die een bepaalde expertise vereisen. 5. Zodra zulks mogelijk zal zijn onder de WOR (Wet op de Ondernemingsraden) en zo spoedig mogelijk aansluitend op de datum van het besluit van de Raad van Commissarissen, zal een Boventalligheidsverklaring worden uitgereikt aan de Boventallige Werknemers. De boventalligheid van een Boventallige Werknemer zal gelden per de Boventalligheidsdatum, welke is opgenomen in de Boventalligheidsverklaring. 6. De te behouden Werknemers zullen een Herplaatsingsverklaring ontvangen, welke hun Functie in de te behouden organisatie zal bevestigen. V. VRIJSTELLING VAN ARBEID 1. Boventallige Werknemers zullen vanaf hun respectievelijke Boventalligheidsdatum, of eerder op aangeven door de Vennootschap (en onder andere afhankelijk van een goede overdracht van alle lopende aangelegenheden), zijn vrijgesteld van de verplichting om arbeid te verrichten en zullen niet langer worden verplicht zich te vervoegen op het kantoor van de Vennootschap voor het verrichten van werkzaamheden, behalve indien sprake zou zijn van herplaatsing in een Passende Alternatieve Functie of indien zij een Functie Aanbod (binnen een Groepsvennootschap met standplaats in het buitenland) zouden accepteren. Gedurende enige vrijstelling van werkzaamheden zal de Boventallige Werknemer zich beschikbaar houden voor de beantwoording van vragen die verband houden met de werkzaamheden die de Boventallige Werknemer voorafgaand aan de datum van vrijstelling uitoefende. Voor de meerderheid van de Magna-populatie zal de Boventalligheidsdatum vallen op 1 september 2014 (de datum waarop de productie zal worden beëindigd). Voor de Boventallige Werknemers die behoren tot de Transitiegroep zal een latere Boventalligheidsdatum gelden en zal artikel 11 CAO onverkort toepassing vinden. Tot de formele Einddatum van de Arbeidsovereenkomst zal de Boventallige Werknemer recht hebben op loon zoals omschreven in dit Sociaal Plan. Paraaf PMH:. Paraaf FNV:. Paraaf CNV:. Paraaf De Unie:. 10

11 2. Gedurende enige periode van vrijstelling, zal het navolgende van toepassing zijn op de Boventallige Werknemer: - aanspraak op Maandinkomen, plus een pro rata gedeelte van de vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering; - geen aanspraak op maandelijkse onkostenvergoedingen en/of reiskostenvergoedingen; - aanspraak op de maandelijkse (bruto) bijdrage van de Vennootschap aan de premies verschuldigd door de Boventallige Werknemer ten aanzien van een ziektekostenverzekering, zoals omschreven in artikel 22.1 van de CAO; - vakantiedagen en ADV dagen die na de Boventalligheidsdatum zullen worden opgebouwd, i.e. tijdens enige vrijstelling van werkzaamheden, zullen in overeenstemming met artikelen 8.7 en 18.2 van de CAO worden beschouwd als, in de periode van vrijstelling van werkzaamheden, opgenomen dagen; en - de Boventallig Werknemer zal (verplicht zijn) de HR services afdeling van PMH, binnen 1 week na ondertekening van een arbeidsovereenkomst met een ander bedrijf (te) informeren, indien hij in dienst van dat andere bedrijf zal treden voorafgaand aan de oorspronkelijk beoogde Einddatum (i.e. tijdens de periode van vrijstelling van werkzaamheden); in een dergelijk geval vervalt een eventueel reeds tot stand gekomen Beëindigingsovereenkomst, waarbij een nieuw Beëindigingsvoorstel zal worden gedaan aan de Boventallig Werknemer, op basis van de bepalingen en voorwaarden van dit Sociaal Plan, zij het dat: o de Einddatum - met wederzijds goedvinden - zal worden gewijzigd in de startdatum onder de arbeidsovereenkomst met het andere bedrijf; en o de Beëindigingsvergoeding (met name de A-factor en B-factor) zal worden berekend per de aangepaste Einddatum; en o de relevante Boventallige Werknemer binnen 1 maand na deze (aangepaste) Einddatum een (aanvullend) bedrag ineens zal ontvangen dat gelijk is aan (alles berekend over de periode vanaf de oorspronkelijke Einddatum tot de aangepaste Einddatum): a. het Maandinkomen; plus b. een pro rata gedeelte van de vakantietoeslag; plus c. een pro rata gedeelte van de eindejaarsuitkering; plus d. de maandelijkse (bruto) bijdrage van de Vennootschap in de bedrijfspensioenregeling ten behoeve van de desbetreffende Boventallige Werknemer (gebaseerd op de verschuldigde premies over 2014, gecorrigeerd voor leeftijd); plus e. de maandelijkse (bruto) bijdrage van de Vennootschap aan de premies verschuldigd door de Boventallige Werknemer ten aanzien van een ziektekostenverzekering, zoals omschreven in artikel 22.1 van de CAO. Paraaf PMH:. Paraaf FNV:. Paraaf CNV:. Paraaf De Unie:. 11

12 VI. HERPLAATSING 1. Tot de Uitreikingsdatum zal de Vennootschap de mogelijkheden onderzoeken tot herplaatsing van (voorzienbare) Boventallige Werknemers in een Passende Alternatieve Functie. 2. In het Magna Project is het zeer onwaarschijnlijk dat zich mogelijkheden tot herplaatsing zullen voordoen. Desalniettemin geldt het navolgende ten aanzien van dergelijke mogelijkheden tot herplaatsing. 3. Indien op het eerste oog meer dan één Boventallige Werknemer in aanmerking zou komen voor herplaatsing in een Passende Alternatieve Functie, zal de Vennootschap in haar absolute discretie, op basis van haar inschatting van de relatieve competenties van de kandidaten, besluiten welke Boventallige Werknemer het meest geschikt moet worden geacht voor de Passende Alternatieve Functie en aan welke Boventallige Werknemer zij dus een Herplaatsingsverklaring zal verstrekken. 4. Indien voorafgaand aan de Uitreikingsdatum een Passende Alternatieve Functie wordt geïdentificeerd voor een Boventallige Werknemer, zal de Vennootschap op de Uitreikingsdatum een Herplaatsingsverklaring aan die Boventallige Werknemer verstrekken. 5. De Vennootschap zal op ad hoc basis in overweging nemen elk verzoek van een niet- Boventallige Werknemer 'om te ruilen' met een Boventallige Werknemer ('plaatsmakersregeling'), onder de voorwaarde dat de niet-boventallige Werknemer een specifieke Boventallige Werknemer kan aanwijzen, die werkzaam is in een Functie binnen hetzelfde Cluster van uitwisselbare functies en die duidelijk heeft aangegeven bereid te zijn om van plaats te wisselen. In haar overwegingen zal de Vennootschap alle relevante omstandigheden in ogenschouw nemen en in haar discretie besluiten een ruilverzoek in te willigen of af te wijzen. Indien een ruil-verzoek wordt toegewezen, zal het navolgende van toepassing zijn: de Boventallige Werknemer zal een Herplaatsingsverklaring ontvangen (benoemd worden in de positie van de niet-boventallige Werknemer); en de niet-boventallige Werknemer zal een Boventalligheidsverklaring ontvangen (en dus gebruik kunnen maken van de voorwaarden van dit Sociaal Plan, als ware zijn Boventalligheidsverklaring uitgereikt op dezelfde datum als van de Boventallige Werknemer). 6. Indien een Boventallige Werknemer een Herplaatsingsverklaring heeft ontvangen, is hij/zij verplicht zich te conformeren aan deze Herplaatsingsverklaring en zal diens Functie geacht worden te zijn gewijzigd in de functie zoals neergelegd in de Herplaatsingsverklaring per de effectieve datum zoals opgenomen in die verklaring. 7. Indien voorafgaand aan de Uitreikingsdatum een mogelijkheid tot herplaatsing van een Boventallige Werknemer in een Niet-Passende Alternatieve Functie (binnen een Groepsvennootschap met standplaats in het buitenland) wordt geïdentificeerd, zal de Vennootschap, bij gebreke van een mogelijkheid om de Boventallige Werknemer te herplaatsen in een Passende Alternatieve Functie, in een Functie Aanbod de Boventallige Werknemer aanbieden zijn functie te wijzigen in een Niet-Passende Paraaf PMH:. Paraaf FNV:. Paraaf CNV:. Paraaf De Unie:. 12

13 Alternatieve Functie (binnen een Groepsvennootschap met standplaats in het buitenland), onder de voorwaarde van een succesvolle selectie en recruitment procedure bij de desbetreffende Groepsvennootschap. De Boventallige Werknemer is geenszins verplicht een dergelijk Functie Aanbod te accepteren. 8. Ieder Functie Aanbod (voor een Niet-Passende Vacante functie binnen een Groepsvennootschap met standplaats in het buitenland) wordt gedaan onder de voorwaarde dat geen Herplaatsingsverklaring aan de desbetreffende Boventallige Werknemer is verstrekt voorafgaand aan diens acceptatie van dat Functie Aanbod. 9. Indien een dergelijk Functie Aanbod (voor een Niet-Passende Vacante functie binnen een Groepsvennootschap met standplaats in het buitenland) resulteert in een arbeidsovereenkomst tussen de Boventallige Werknemer en een Groepsvennootschap, is het navolgende van toepassing: de Boventallige Werknemer zal aanspraak blijven houden op de aan hem aangeboden Beëindigingsvergoeding, maar zal vanaf de datum van ondertekening van de arbeidsovereenkomst tussen die Werknemer en de Groepsvennootschap niet langer aanspraak kunnen maken op enige andere bepaling of voorwaarde van dit Sociaal Plan; en als een nieuw aangeworven werknemer van de Groepsvennootschap, heeft de Boventallige Werknemer aanspraak op de bepalingen en voorwaarden van de PMI International Local to Local regeling. VII. COMMUNICATIE Alle Boventallige Werknemers zullen op de Uitreikingsdatum in ieder geval de hierna genoemde documenten uitgereikt krijgen: een Boventalligheidsverklaring; en een afschrift van het onderhavige Sociaal Plan; en, indien van toepassing, één van de navolgende documenten: een Bevestiging van Beëindiging (ten aanzien van bepaalde Boventallige Werknemers in dienst op basis van een Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd); of een Beëindigingsvoorstel; of een Herplaatsingsverklaring; of een Functie Aanbod (voor een Niet-Passende Vacante functie binnen een Groepsvennootschap met standplaats in het buitenland). Ieder Functie Aanbod en/ of Beëindigingsvoorstel gedaan aan een Boventallige Werknemer zal onderworpen zijn aan de voorwaarde dat geen Herplaatsingsverklaring aan de Paraaf PMH:. Paraaf FNV:. Paraaf CNV:. Paraaf De Unie:. 13

14 Boventallige Werknemer zal worden verstrekt op een latere datum, in die zin dat het Functie Aanbod (voor een Niet-Passende Vacante functie binnen een Groepsvennootschap met standplaats in het buitenland) respectievelijk Beëindigingsvoorstel moet worden geacht te zijn herroepen/ontbonden, zodra een Herplaatsingsverklaring wordt verstrekt in de periode tussen de Uitreikingsdatum en indien van toepassing, de datum van acceptatie door de Boventallige Werknemer van het Beëindigingsvoorstel. Bij afwezigheid van een Herplaatsingsverklaring of (aanvaarding van) een Functie Aanbod (voor een Niet-Passende Vacante functie binnen een Groepsvennootschap met standplaats in het buitenland), zal geen ander alternatief bestaan dan beëindiging van de Arbeidsovereenkomst van de desbetreffende Boventallige Werknemer. VIII. ARBEIDSOVEREENKOMSTEN VOOR BEPAALDE TIJD Bij gebreke van een Herplaatsingsverklaring, zal aan Boventallige Werknemers met een Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op de Uitreikingsdatum ofwel een Bevestiging van Beëindiging ofwel een Beëindigingsvoorstel worden verstrekt. Bevestiging van Beëindiging Aan alle Boventallige Werknemers met een Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een Vervaldatum op of voor de laatste dag van de kalendermaand waarin de Uitreikingsdatum valt, zal een Bevestiging van Beëindiging worden verstrekt. Een Boventallige Werknemer aan wie een Bevestiging van Beëindiging wordt verstrekt heeft aanspraak op: a. een Eindafrekening zoals gedefinieerd in dit Sociaal Plan; en b. een ontheffing per de Einddatum van de verplichtingen voortvloeiend uit een eventueel non-concurrentiebeding en een eventueel relatiebeding, welke ontheffing, ter vermijding van misverstanden, geen betrekking zal hebben op enige anti-weglokverplichting of geheimhoudingsverplichting waaraan de Boventallige Werknemer onvoorwaardelijk en voortdurend gebonden zal blijven. Beëindigingsvoorstel Alle Boventallige Werknemers met een Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een Vervaldatum vallend na de laatste dag van de kalendermaand waarin de Uitreikingsdatum valt, zullen een Beëindigingsvoorstel ontvangen. Het Beëindigingsvoorstel zal geldig zijn tot en met de Uiterlijke Ondertekeningsdatum. Een Beëindigingsvoorstel gedaan aan een Boventallige Werknemer met een Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zal omvatten dat de Arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden zal eindigen per de laatste dag van de kalendermaand van de Uitreikingsdatum en zal bepalingen bevatten die de Boventallige Werknemer aanspraak geven op de navolgende beëindigingsvoorwaarden, mits de Arbeidsovereenkomst van de Paraaf PMH:. Paraaf FNV:. Paraaf CNV:. Paraaf De Unie:. 14

15 Boventallige Werknemer niet op enigerlei andere wijze en/of per een andere datum zal eindigen: a. een beëindigingsvergoeding gelijk aan: i. het Maandinkomen; plus ii. de pro rata vakantietoeslag; plus iii. de pro rata eindejaarsuitkering; plus iv. de maandelijkse (bruto) bijdrage van de Vennootschap aan de premies verschuldigd door de Boventallige Werknemer ten aanzien van een ziektekostenverzekering, zoals omschreven in artikel 22.1 van de CAO, alle berekend over de periode vanaf de Einddatum tot aan de Vervaldatum; b. de Bijdrage zoals gedefinieerd in dit Sociaal Plan, te gebruiken conform de in dit Sociaal Plan uiteengezette voorwaarden; en zal tevens bevatten: c. bepalingen met betrekking tot de Eindafrekening zoals gedefinieerd in dit Sociaal Plan; d. geheimhoudingsbedingen; en e. een ontheffing per de Einddatum van de verplichtingen voortvloeiend uit een eventueel non-concurrentiebeding en een eventueel relatiebeding, welke ontheffing, ter vermijding van misverstanden, geen betrekking zal hebben op enige anti-weglokverplichting of geheimhoudingsverplichting waaraan de Boventallige Werknemer onvoorwaardelijk en voortdurend gebonden zal blijven. Zodra het Beëindigingvoorstel is geaccepteerd door een Boventallige Werknemer, zal een Beëindigingsovereenkomst geacht worden tot stand te zijn gekomen tussen de Vennootschap en die Werknemer, zij het dat het Beëindigingvoorstel en een eventuele, als gevolg van acceptatie daarvan door de desbetreffende Boventallige Werknemer, ontstane Beëindigingsovereenkomst onderworpen zal zijn aan de opschortende voorwaarde dat de Boventallige Werknemer aantoonbaar, voorafgaand aan de acceptatie van de Beëindigingsovereenkomst, zal zijn bijgestaan door een advocaat/juridisch gemachtigde. IX. ARBEIDSOVEREENKOMSTEN VOOR ONBEPAALDE TIJD Alle Boventallige Werknemers met een Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen Herplaatsingsverklaring hebben ontvangen, zullen een Beëindigingvoorstel ontvangen van de Vennootschap. Het Beëindigingvoorstel zal de vorm hebben van een concept Beëindigingsovereenkomst. Het Beëindigingsvoorstel zal geldig zijn tot en met de Uiterlijke Ondertekeningsdatum. Zodra het Beëindigingvoorstel is geaccepteerd door een Boventallige Werknemer, zal een Beëindigingsovereenkomst geacht worden tot stand te zijn gekomen tussen de Vennootschap en die Werknemer, zij het dat het Beëindigingvoorstel en een eventuele, als gevolg van acceptatie daarvan door de desbetreffende Boventallige Werknemer, ontstane Beëindigingsovereenkomst onderworpen zal zijn aan de opschortende voorwaarde dat de Boventallige Werknemer aantoonbaar, voorafgaand aan de acceptatie van de Beëindigingsovereenkomst, zal zijn bijgestaan door een advocaat/juridisch gemachtigde. Paraaf PMH:. Paraaf FNV:. Paraaf CNV:. Paraaf De Unie:. 15

16 Ieder Beëindigingsvoorstel aan een Boventallige Werknemer met een Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zal voorzien in een beëindiging van de Arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden per de Einddatum. Voor de bepaling van de Einddatum zal de geldende opzegtermijn worden opgeteld bij de Boventalligheidsdatum, waarbij de opzegtermijn initieel in weken wordt bepaald en vervolgens naar boven wordt afgerond op een hele kalendermaand (voorbeeld: bij een Boventalligheidsdatum van 1 september 2014 en een opzegtermijn van 14 weken, zal de Einddatum 31 december 2014 zijn) of indien zulks voor de Transitiegroep Werknemers zou leiden tot verkorting van de WW-duur op grond van de WWZ zal slechts een deel van die opzegtermijn worden opgeteld ter bepaling van de Einddatum en zal het restant van die opzegtermijn worden afgekocht. PMH zal er zorg voor dragen dat de Einddatum van de Magna-populatie niet later valt dan 30 november 2015, althans, een financiële compensatie bieden gelijk aan het verlies van WWuitkering ten gevolge van de verkorting van de WW-duur op basis van de WWZ. Voorts zal het Beëindigingsvoorstel bepalingen bevatten die de Boventallige Werknemer recht geven op de navolgende beëindigingsvoorwaarden, mits de Arbeidsovereenkomst van de Boventallige Werknemer niet op enigerlei andere wijze en/of per een andere datum zal eindigen: a. de Beëindigingsvergoeding zoals gedefinieerd in dit Sociaal Plan; b. de Bijdrage zoals gedefinieerd in dit Sociaal Plan, te gebruiken conform de in dit Sociaal Plan uiteengezette voorwaarden; en zal tevens bevatten: c. bepalingen met betrekking tot de Eindafrekening zoals gedefinieerd in dit Sociaal Plan; d. geheimhoudingsbedingen; en e. een ontheffing per de Einddatum van de verplichtingen voortvloeiend uit een eventueel non-concurrentiebeding en een eventueel relatiebeding, welke ontheffing, ter vermijding van misverstanden, geen betrekking zal hebben op enige anti-weglokverplichting of geheimhoudingsverplichting waaraan de Boventallige Werknemer onvoorwaardelijk en voortdurend gebonden zal blijven. X. BEEINDIGINGSVERGOEDING De bruto vergoeding die zal worden aangeboden in verband met de beëindiging van een Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (de "Beëindigingsvergoeding") zal worden berekend conform de Kantonrechtersformule (= A x B x C) met inachtneming van de navolgende voorwaarden: factor A zal worden vastgesteld op basis van het aantal dienstjaren per de Einddatum binnen de Vennootschap en enige rechtsvoorganger. Een direct aansluitende voorafgaande periode waarin de Boventallige Werknemer werkzaamheden heeft verricht voor de Vennootschap als uitzendkracht of BBL-basis of op detacheringbasis, waarbij de toezicht en leiding bij PMH berustte (d.w.z. een Paraaf PMH:. Paraaf FNV:. Paraaf CNV:. Paraaf De Unie:. 16

17 detachering die feitelijk de ter beschikking stelling van een arbeidskracht betrof), zal in aanmerking worden genomen bij de berekening van de factor A. een voorafgaande periode waarin de Boventallige Werknemer op basis van overeenkomst van opdracht diensten voor de Vennootschap (of een rechtsvoorganger) heeft verricht zal niet in aanmerking worden genomen bij de berekening van de factor A. factor A zal worden berekend per de Einddatum. conform de Kantonrechtersformule, zal de A-factor als volgt worden berekend: o Dienstjaren tot de leeftijd 40 tellen voor 1; o Dienstjaren vanaf de leeftijd 40 tot 50 tellen voor 1,5; o Dienstjaren vanaf de leeftijd 50 en ouder tellen voor 2. het totaal aantal dienstjaren zal worden afgerond op gehele dienstjaren, waarbij geldt dat een gedeelte van een dienstjaar kleiner of gelijk aan 6 maanden naar beneden zal worden afgerond en een gedeelte van een dienstjaar groter dan 6 maanden naar boven zal worden afgerond. factor B zal bepaald worden aan de hand van de definitie zoals opgenomen in dit Sociaal Plan waarbij uitsluitend ten aanzien van de Magna-populatie een eventueel op 1 september 2014 voor een Boventallige Werknemer toepasselijke volledige ploegentoeslag die per die datum vervalt wegens een functiewijziging, toch zal worden meegenomen in de berekening van de B-factor indien de Einddatum van die Boventallige Werknemer 24 maanden of korter na 1 september 2014 valt. factor C (de wegingsfactor) zal worden gesteld op 1.6. Voor Boventallige Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zal een minimale vergoeding van 3 x B-factor gelden (de "Gegarandeerde Minimum Vergoeding"). Dit Sociaal Plan wordt (na aanmelding als Collectieve Arbeidsovereenkomst bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) beschouwd als een Collectieve Arbeidsovereenkomst inhoudende een ten minste gelijkwaardige voorziening, zoals bedoeld in artikel 7:673b BW, zoals dat naar verwachting komt te luiden na invoering van de WWZ per 1 juli De Beëindigingvergoeding wordt geacht in de plaats te komen van respectievelijk mede te omvatten de wettelijke transitievergoeding uit hoofde van artikel 7:673 BW, zoals dat naar verwachting na invoering van de WWZ zal komen te luiden per 1 juli Op de Beëindigingsvergoeding zal door PMH geen verrekening worden toegepast voortvloeiend uit de WWZ (bijvoorbeeld: geen verrekening van eventuele scholingskosten). De Vennootschap zal ten aanzien van de Beëindigingsvergoeding de gebruikelijke loonbelastinginhoudingen verrichten. Alle huidige en toekomstige inkomstenbelasting consequenties komen onverkort voor rekening van de Boventallige Werknemer. De Vennootschap zal het netto-equivalent van de Vergoeding binnen 2 maanden na de Einddatum betalen aan de Boventallige Werknemer door overmaking naar de gebruikelijke salarisrekening van de Boventallige Werknemer. AOW Aftopping Uitgaande van toepassing van factor C=1,6 onder de oude kantonrechtersformule zal een zogenaamde AOW aftopping worden toegepast. Dit betekent dat een oudere Boventallige Werknemer een mogelijk afgetopte Beëindigingsvergoeding ontvangt die voorziet in een Paraaf PMH:. Paraaf FNV:. Paraaf CNV:. Paraaf De Unie:. 17

18 volledig salaris-behoud tot aan de voor hem geldende AOW-leeftijd en onder verrekening (aftrek) van een volledige WW-uitkering en onder toevoeging van de werkgeverspremie van het pensioen op basis van het salaris op de Einddatum. De Beëindigingsvergoeding zal daartoe gemaximeerd worden op een bedrag (het "Gemaximeerde Bedrag") gelijk aan de som van: de B-factor vermenigvuldigd met het aantal maanden gelegen tussen de Einddatum en de datum waarop de Werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, ongeacht of de Werknemer daadwerkelijk een AOW-uitkering zal ontvangen op die leeftijd; plus een bruto bedrag gelijk aan de maandelijkse (bruto) bijdrage van de Vennootschap in de bedrijfspensioenregeling ten behoeve van de desbetreffende Boventallige Werknemer uitgaande van het geldend salaris op de Einddatum, vermenigvuldigd met het aantal maanden gelegen tussen de Einddatum en de datum waarop de Werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, ongeacht of de Werknemer daadwerkelijk een AOW-uitkering zal ontvangen op die leeftijd; minus een bruto bedrag gelijk aan het totaalbedrag aan WW-uitkering dat de betreffende Boventallige Werknemer mag verwachten te ontvangen over de periode vanaf de eerste dag waarop hij aanspraak kan maken op WW-uitkering tot aan de dag waarop de Boventallige Werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt (of voor Boventallige Werknemers die onder de oude PMH pensioen-regeling reeds op 65 e jaar pensioenuitkeringen mogen verwachten: tot aan de dag waarop de Boventallige Werknemer de leeftijd van 65 bereikt ), ongeacht of de Werknemer daadwerkelijk een AOW-uitkering zal ontvangen op die leeftijd. Indien de Beëindigingsvergoeding wordt gemaximeerd op grond van de vorige alinea, zal De Boventallige Werknemer geen aanspraak hebben op de voorzieningen zoals opgenomen in Annex 1 van dit Sociaal Plan, met dien verstande dat die Boventallige Werknemer wel aanspraak zal hebben op de Bijdrage en het individuele budget van voor het Werk naar Werk programma zoals bedoeld in Annex 1 van dit Sociaal Plan. De zogenaamde grensarbeiders in deze categorie kunnen hun situatie voorleggen aan de Sociaal Plan Commissie, indien zij benadeeld worden door een lagere buitenlandse werkloosheidsuitkering ten opzichte van Nederland. XI. BIJDRAGE Boventallige Werknemers, die lid zijn van een werknemersvereniging die partij is bij dit Sociaal Plan, kunnen gebruik maken van juridische ondersteuning in het kader van de beëindiging van de Arbeidsovereenkomst door de eigen werknemersvereniging. Boventallige Werknemers, die niet lid zijn van een van de hiervoor bedoelde werknemersverenigingen, kunnen gebruik maken van juridische advisering in het kader van de beëindiging van de Arbeidsovereenkomst door één van twee door PMH geselecteerde advocatenkantoren. Indien deze Boventallige Werknemers gebruik (wensen te) maken van juridische ondersteuning door een andere advocaat/juridisch gemachtigde dan een van de twee Paraaf PMH:. Paraaf FNV:. Paraaf CNV:. Paraaf De Unie:. 18

19 door PMH geselecteerde advocatenkantoren, dan zal de Vennootschap de door de Boventallige Werknemer in het kader van de beëindiging van de Arbeidsovereenkomst te maken kosten van juridische bijstand, tot een maximum bedrag ad EUR 250 exclusief BTW, rechtstreeks aan de juridisch adviseur van Werknemer vergoeden. De juridisch adviseur van Werknemer zal in dit verband een factuur (waaruit blijkt dat de diensten ten behoeve van de Boventallige Werknemer zijn verricht) dienen te adresseren en zenden aan Bird & Bird LLP, t.a.v. mr Ph.A. Hartman, Postbus 30311, 2500 GH Den Haag. De Vennootschap zal de door de Boventallige Werknemer in het kader van de beëindiging van de Arbeidsovereenkomst te maken kosten van financieel advies, tot een maximum bedrag ad EUR 500 exclusief BTW, rechtstreeks aan de financieel adviseur van Werknemer vergoeden. De financieel adviseur van Werknemer zal in dit verband een factuur (waaruit blijkt dat de diensten ten behoeve van de Boventallige Werknemer zijn verricht) aan de Vennootschap dienen te sturen t.a.v. Mr. P. Snijders. De in dit hoofdstuk opgenomen voorzieningen, zullen in dit Sociaal Plan gezamenlijk worden aangeduid als (de Bijdrage ). XII. NIET-AANVAARDING Indien het Beëindigingsvoorstel niet uiterlijk op de Uiterlijke Ondertekeningsdatum is geaccepteerd door een Boventallige Werknemer, zal de Vennootschap in beginsel de bevoegde rechter verzoeken de Arbeidsovereenkomst van de Boventallige Werknemer te ontbinden per de eerst mogelijke datum. De Vennootschap zal in haar verzoekschrift een vergoeding aanbieden gelijk aan de voor die Boventallige Werknemer per de oorspronkelijke beoogde Einddatum berekende Beëindigingsvergoeding verminderd met: (a) een bedrag, dat zal worden bepaald door vermenigvuldiging van het aantal maanden (of gedeelten daarvan) gelegen tussen de oorspronkelijk door PMH beoogde Einddatum en de latere datum waartegen de Arbeidsovereenkomst ontbonden zal worden, met een bedrag ter hoogte van de B-factor; en verminderd met (b) een bedrag gelijk aan 1 x B-factor; en zonder de overige elementen die onderdeel vormen van het Beëindigingsvoorstel. Rekenvoorbeeld (voor een hypothetische Boventallige Werknemer): B-factor: EUR bruto; Initieel aangeboden Beëindigingsvergoeding: EUR bruto Oorspronkelijk beoogde Einddatum: 1 november 2014 Datum waartegen wordt ontbonden: 1 januari 2015 (2 maanden later) Vergoeding aan te bieden in de ontbindings-procedure: EUR (2 maanden x EUR 5.000) (EUR 5.000) = EUR Paraaf PMH:. Paraaf FNV:. Paraaf CNV:. Paraaf De Unie:. 19

20 In plaats van indiening van een ontbindingsverzoek bij de bevoegde kantonrechter, kan de Vennootschap een verzoek indienen bij het UWV gericht op de verkrijging van toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen en, zodra die toestemming is verkregen, de Arbeidsovereenkomst met de Boventallige Werknemer opzeggen. In geval zulks resulteert in opzegging van de Arbeidsovereenkomst, zal PMH aan de betrokken Boventallige Werknemer een vergoeding aanbieden, gelijk aan de voor die Boventallige Werknemer per de oorspronkelijke beoogde Einddatum berekende Beëindigingsvergoeding verminderd met: (a) een bedrag, dat zal worden bepaald door vermenigvuldiging van het aantal maanden (of gedeelten daarvan) gelegen tussen de oorspronkelijk door PMH beoogde Einddatum en de latere datum waartegen de Arbeidsovereenkomst (regelmatig) door PMH zal worden opgezegd, met een bedrag ter hoogte van de B-factor; en verminderd met (b) een bedrag gelijk aan 1 x B-factor; en zonder de overige elementen die onderdeel vormen van het Beëindigingsvoorstel. XIII. (Chronisch) ZIEKE WERKNEMERS Zieke Werknemers, Langdurige Zieke Werknemers en Arbeidsgehandicapten (allen mits Boventallig verklaard): In dit Sociaal Plan is onderstaand beschreven hoe met betrekking tot deze categorie tot beëindiging van de Arbeidsovereenkomst zal worden gekomen om hun rechten op enigerlei sociale zekerheid uitkering maximaal veilig te stellen. Enig opzegverbod "tijdens ziekte" zal in de meeste gevallen niet van toepassing zijn wegens de grondslag voor de beëindiging. De Vennootschap zal, ten aanzien van iedere Boventallige Werknemer die ziek is op de Uiterlijke Ondertekeningsdatum (de "Zieke Werknemer"), de (standaard) Uiterlijke Ondertekeningsdatum met vijf (5) werkdagen uitstellen, op voorwaarde dat een dergelijke Zieke Werknemer volledig zal meewerken aan eventuele medische onderzoeken door de bedrijfsarts conform instructie van de Vennootschap. Indien een Zieke Werknemer vanwege diens voortdurende ziekte het Beëindigingsvoorstel op de (uitgestelde) Uiterlijke Ondertekeningsdatum niet heeft geaccepteerd, zal de Vennootschap de bevoegde rechter om ontbinding van de Arbeidsovereenkomst verzoeken per de datum, die zal worden bepaald door optelling van de geldende opzegtermijn bij de (voor die Werknemer geldende) Boventalligheidsdatum. Onder de voorwaarde dat de Arbeidsovereenkomst ontbonden zal worden uiterlijk per de datum, die zal worden bepaald door optelling van de geldende opzegtermijn bij de (voor die werknemer geldende) Boventalligheidsdatum, zal de Vennootschap de Zieke Werknemer compensatie en beëindigingsvoorwaarden aanbieden alsof de Zieke Werknemer het Beëindigingsvoorstel wel had geaccepteerd. De Vennootschap zal met betrekking tot een Boventallige Werknemer die op de Uitreikingsdatum een Chronisch Zieke Werknemer is en daardoor verhinderd wordt het Beëindigingsvoorstel te accepteren, de bevoegde rechter verzoeken de Arbeidsovereenkomst te ontbinden per de eerst mogelijke datum, doch niet eerder dan de datum die zal worden Paraaf PMH:. Paraaf FNV:. Paraaf CNV:. Paraaf De Unie:. 20

SOCIAAL PLAN. PHILIP MORRIS HOLLAND B.V. (hierna "PMH") Looptijd: 12 juni 2014 tot en met 11 juni 2019. FNV Bondgenoten: (handtekening)

SOCIAAL PLAN. PHILIP MORRIS HOLLAND B.V. (hierna PMH) Looptijd: 12 juni 2014 tot en met 11 juni 2019. FNV Bondgenoten: (handtekening) SOCIAAL PLAN PHILIP MORRIS HOLLAND B.V. (hierna "PMH") Looptijd: 12 juni 2014 tot en met 11 juni 2019. FNV Bondgenoten: (handtekening) J. Grimbergen Datum: juni 2014 CNV Vakmensen: (handtekening).. A.

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat Sociaal Plan Philip Morris Holland B.V.

Onderhandelingsresultaat Sociaal Plan Philip Morris Holland B.V. datum: 7 juni 2014 Onderhandelingsresultaat Sociaal Plan Philip Morris Holland B.V. Philip Morris Holland B.V. en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie (verder te noemen partijen) hebben

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, hebben in het licht

Nadere informatie

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid Spaans Advocaten Mr. Bart W.G. Orth orth@spaansadvocaten.nl 1 Inhoud Doelstellingen van de WWZ Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Wat gaat er veranderen per 1

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Werkgever en werknemer kunnen afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Dat heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U bent

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in!

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Wilt u weg bij uw werkgever? Wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is? Wilt u uw vaststellingsovereenkomst zelf opstellen of laten checken?

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN. Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv. Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens

SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN. Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv. Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens INHOUDSOPGAVE SOCIAAL PLAN Inleiding DEEL I Definities en werkingssfeer

Nadere informatie

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst Beëindiging van de arbeidsovereenkomst Het huidige arbeidsrecht Het arbeidsrecht kent een gesloten stelsel van ontslagrecht. Dit betekent dat een arbeidsovereenkomst alleen op de in de wet geregelde manieren

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N PRINCIPE-AKKOORD S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N Overeengekomen op 15 maart 2017 door: De Persgroep Nederland B.V. NVJ jv/15 maart

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Ingangsdatum 1 januari 2015 Concurrentiebeding Concurrentiebeding (zonder nadere motivering) is mogelijk in arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd. In bepaalde tijd contracten

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Bijeenkomst MOVe Door: Marlies Ferwerda Ellen Metselaar 25 maart 2015 Introductie 2 Wet Werk en Zekerheid Onderwerpen die aan bod komen: Wijzigingen per 1 januari 2015: Proeftijd

Nadere informatie

KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding

KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding Per 1 juli 2015 krijgt iedere werknemer die ten minste 24 maanden in dienst is geweest op grond van de wet een transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten?

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal plannen 1

Nadere informatie

FACTSHEET Arbeid & Recht

FACTSHEET Arbeid & Recht Laatst update: 17 maart 2016 Factsheet: Waarmee moet u als WENb/WWb-werkgever rekening houden bij het in dienst houden of nemen van een AOW-gerechtigde? (Door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd Vanaf

Nadere informatie

Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹

Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹ Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹ De ondergetekenden: 1. De vereniging/bond...gevestigd te...overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door ²) naam:..., voorzitter naam:..., secretaris naam:...,

Nadere informatie

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer";

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36823 22 december 2014 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2014, 2014-0000184977,

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI 2011 31 DECEMBER 2013 1 De ondergetekenden: Werkgever: Dierenpark Emmen Hoofdstraat 18 7811 EP Emmen als partij ter ene zijde en Werknemerspartijen:

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding

KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding Per 1 juli 2015 krijgt iedere werknemer die ten minste 24 maanden in dienst is geweest op grond van de wet een transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators Wat is een sociaal plan? Niet wettelijk geregeld Spelregels en/of compensatie bij ondernemingsbeslissing

Nadere informatie

Emmer Compascuum, 1 oktober 2015

Emmer Compascuum, 1 oktober 2015 Emmer Compascuum, 1 oktober 2015 Op 1 oktober 2015 is een principe akkoord bereikt tussen Fresenius Hemocare Netherlands B.V. en de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie met betrekking tot het

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015.

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Inleiding. Air Products ziet zich genoodzaakt op wereldwijd, Europees en op landen niveau de bedrijfsorganisaties anders in te richten teneinde te

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

Inleiding. 1. 1 juli 2014 2. 1 juli 2015 3. 1 januari 2016. De sneltrein vanuit Den Haag. Pag 2

Inleiding. 1. 1 juli 2014 2. 1 juli 2015 3. 1 januari 2016. De sneltrein vanuit Den Haag. Pag 2 Inleiding Sociaal Akkoord in November 2013 Behandeling in de Tweede Kamer Januari/Februari 2014 Wetsvoorstel aangevuld met amendementen en moties Behandeling in de Eerste Kamer Maart 2014 Invoering in

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist 4 december 2014 0495-454444 s.verdonk@smitsvandenbroek.nl Achtergrond WWZ - algemene rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bevorderen - rechtspositie flexwerkers

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB,

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, 1 Principeakkoord Sociaal Plan ANWB 2016-2017 De ondergetekenden: ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, en FNV,

Nadere informatie

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE van versienummer Versie 2.0 atum 11 juni 2007 Samenvatting SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE 1 Inleiding In de periode van medio maart tot medio juni zijn vakbonden en werkgever met

Nadere informatie

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: Arbeidsovereenkomst Na het arbeidsvoorwaardengesprek stelt een werkgever meestal een arbeidsovereenkomst op. Klakkeloos ondertekenen is niet verstandig. Wat houdt een arbeidsovereenkomst in en wat hoort

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Arbeidsrecht Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid Flexibele arbeid 1 juli 2014 Ontslagrecht 1 juli 2015 WW 1 januari 2016 3 Flexibele arbeid I Ketenbepaling

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra DE WET WERK EN ZEKERHEID Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra Ontbijtbijeenkomst september 2014 2 De belangrijkste wijzigingen binnen het arbeidsrecht betreffen: 1. flexibele arbeid; 2. het

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel

Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel Eén nieuwsbrief voor jezelf en een extra om aan je collega uit te delen. Beste FNV leden werkzaam bij Dusseldorp, beste Dusseldorp werknemers, Hierbij ontvangen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie

SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie pagina 1 van 15 De ondergetekenden, 1. Krafverkehr Nagel GmbH&Co.KG te Versmold (DLD), mede gevestigd in Nederland/Raalte aldaar h.o.d.n. Nagel Nederland. en

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door Wet Werk en Zekerheid De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door WAT VERANDERT ER? WAAR KUN/MOET JE OP LETTEN? Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 1 januari 2015: Geen proeftijd voor

Nadere informatie

CHECKLIST ONTSLAG DOOR MIDDEL VAN EEN VASTSTELLINGSOVEREENKOMST (VSO)

CHECKLIST ONTSLAG DOOR MIDDEL VAN EEN VASTSTELLINGSOVEREENKOMST (VSO) CHECKLIST ONTSLAG DOOR MIDDEL VAN EEN VASTSTELLINGSOVEREENKOMST (VSO) AVV biedt werknemers werkzaam onder de cao Kunsteducatie, die te maken krijgen met ontslag via wederzijds goedvinden door middel van

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Verzamelwet SZW Januari Naam. Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verzamelwet SZW Januari Naam. Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Verzamelwet SZW 2016 Naam Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Citeertitel Verzamelwet SZW 2016 Kamerstuk 34273 Datum indiening 04-09-2015 Datum inwerkingtreding

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst Albron CP Nederland B.V.

Collectieve arbeidsovereenkomst Albron CP Nederland B.V. Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 De ondergetekenden: als partij ter ener zijde en FNV Horecabond En CNV Vakmensen Elk als partij ter andere zijde, zijn de navolgende

Nadere informatie

Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn

Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn Januari 2013 Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn Indien een werknemer wordt ontslagen (via een ontbinding bij de kantonrechter of met wederzijds goedvinden) en vervolgens aanspraak

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

Actualiteiten arbeidsrecht

Actualiteiten arbeidsrecht Actualiteiten arbeidsrecht Rob Brouwer Andries Houtakkers Roermond, 19 juni 2013 1 Ontslagrecht in sociaal akkoord BBA vervalt. Ontslagrecht in BW. Bij bedrijfseconomisch ontslag en ontslag wegens langdurige

Nadere informatie

UWV WERKGEVERSCONGRESSEN

UWV WERKGEVERSCONGRESSEN UWV WERKGEVERSCONGRESSEN 2015 Veranderd ontslagrecht en flexibiliteit na 1 juli 2015 UWV Werkgeverscongressen najaar 2015 mr. drs. A.A.J. (Alfons )Kouwenhoven Het is tijd voor interactie! 1. Pak uw mobiele

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 257 Wijziging van het urgerlijk Wetboek, het uitengewoon esluit Arbeidsverhoudingen 1945 en van enige andere wetten Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING

Nadere informatie

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017 Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017 De ondergetekenden, 1. Solidus Solutions Board B.V., gevestigd te Bad Nieuweschans, Solidus Solutions Oude Pekela B.V., gevestigd te Oude Pekela, Solidus

Nadere informatie

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Controleer vóórdat u uw handtekening zet of uw beëindigingsovereenkomst voldoet aan de volgende punten: Initiatief werkgever De beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Companian

Algemene Voorwaarden Companian Algemene Voorwaarden Companian Algemene Voorwaarden Pagina 1 van 6 1. Definities 2. De Werkzaamheden 3. Fee 4. Betaling 5. Aansprakelijkheid 6. Geheimhouding 7. Duur van de overeenkomst 8. Benaderen van

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Metaal en Techniek Goud- en Zilvernijverheid 2006/2007 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen Sociaal Plan Koninklijk Instituut voor de Tropen 0 Inhoud Artikel 1 WERKINGSSFEER EN WERKINGSDUUR... 3 Werkingssfeer... 3 Werkingsduur... 3 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid... 3 Wijziging...

Nadere informatie

Ja, een werkgever is aan de werknemer (ook een uitzendkracht) een transitievergoeding verschuldigd indien:

Ja, een werkgever is aan de werknemer (ook een uitzendkracht) een transitievergoeding verschuldigd indien: Juni 2015 Veel gestelde vragen transitievergoeding: Transitievergoeding Vanaf 1 juli 2015 verdwijnt de ontslagvergoeding en krijgt iedere werknemer (ook uitzendkracht), onder bepaalde voorwaarden, een

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW

Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW auteur: mr. Jacqueline Caro Op 17 juni 2014 is het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid (WWZ) door de Eerste Kamer aanvaard.

Nadere informatie

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017 Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017 De ondergetekenden, 1. Solidus Solutions Bergen op Zoom B.V., gevestigd te Bergen op Zoom. En 2. CNV Vakmensen.nl gevestigd te Utrecht, FNV Media

Nadere informatie

Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014

Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014 Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014 Aanleiding Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, zijn op 25

Nadere informatie

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 ifale versie 22 april 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Algemeen 2.1 Werkingsduur/looptijd 2.2 Werkingssfeer 2.3 Wijziging

Nadere informatie

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord Voorstellen cao Houthandel Uitwerking Sociaal Akkoord In 2013 hebben werkgevers en werknemers op centraal niveau afspraken gemaakt in het Sociaal Akkoord. De koepelorganisatie waarvan de VVNH lid is (NVG/VNO),

Nadere informatie

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD Hoofdlijnen en wetenswaardigheden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Vanaf 1 januari 2015 Aanzegplicht vanaf 1 januari 2015 De werkgever is verplicht vanaf 1

Nadere informatie

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 15 april 2014 Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1. Begripsbepalingen 1.2. Werkingssfeer 1.3. Looptijd 1.4. Overleg 2. Procedure 2.1. Vaststelling en mededeling van boventalligheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7 Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7. Hoofdstuk

Nadere informatie

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard)

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard) Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Met opmaak: Nederlands (standaard) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen arbeidsrecht 1 juli 2015 Inleiding Kort overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Ketenregeling Ontslagrecht Payrolling 2 1 Overzicht

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht: Ontslag met wederzijds goedvinden

Het nieuwe ontslagrecht: Ontslag met wederzijds goedvinden Het nieuwe ontslagrecht: Ontslag met wederzijds goedvinden dinsdag 31 maart 2015 Mr. Maarten van Gelderen Webinar agenda 2015 Ontslag met wederzijds goedvinden De disfunctionerende werknemer De transitievergoeding

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 5 Minimumloon

Nadere informatie

Infokaart. Flexwet. voor en door professionals. Een product van De Unie

Infokaart. Flexwet. voor en door professionals. Een product van De Unie Infokaart voor en door professionals Flexwet Een product van De Unie De Wet Flexibiliteit en Zekerheid (Flexwet) is indertijd ingesteld met als doel: de werkgever de mogelijkheid te bieden meer flexibiliteit

Nadere informatie

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden.

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werkgevers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext PARTIJEN: a) Euronext Amsterdam N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Cees Vermaas, bestuursvoorzitter,

Nadere informatie

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WET WERK EN ZEKERHEID KOMT ER AAN Per 1 januari 2015 is sprake van wijzigingen; Per 1 juli 2015 is sprake van de meest ingrijpende wijzigingen;

Nadere informatie