SOCIAAL PLAN. PHILIP MORRIS HOLLAND B.V. (hierna "PMH") Looptijd: 12 juni 2014 tot en met 11 juni FNV Bondgenoten: (handtekening)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIAAL PLAN. PHILIP MORRIS HOLLAND B.V. (hierna "PMH") Looptijd: 12 juni 2014 tot en met 11 juni 2019. FNV Bondgenoten: (handtekening)"

Transcriptie

1 SOCIAAL PLAN PHILIP MORRIS HOLLAND B.V. (hierna "PMH") Looptijd: 12 juni 2014 tot en met 11 juni FNV Bondgenoten: (handtekening) J. Grimbergen Datum: juni 2014 CNV Vakmensen: (handtekening).. A. van Wijngaarden, voorzitter Datum: juni 2014 CNV Vakmensen: (handtekening).. F. van de Veen Datum: juni 2014 De Unie: (handtekening) R. Castelein, voorzitter Datum: juni 2014 De Unie: (handtekening) M. Vallebella Datum: juni 2014 Paraaf PMH:. Paraaf FNV:. Paraaf CNV:. Paraaf De Unie:. 1

2 Philip Morris Holland B.V. : (handtekening).. P.P. Adriaansen Datum: juni 2014 Paraaf PMH:. Paraaf FNV:. Paraaf CNV:. Paraaf De Unie:. 2

3 INHOUD Inhoud I. LOOPTIJD & WERKINGSSFEER... 4 II. DEFINITIES... 5 III. PROCES... 8 IV. SELECTIE VAN WERKNEMERS... 9 V. VRIJSTELLING VAN ARBEID VI. HERPLAATSING VII. COMMUNICATIE VIII. ARBEIDSOVEREENKOMSTEN VOOR BEPAALDE TIJD IX. ARBEIDSOVEREENKOMSTEN VOOR ONBEPAALDE TIJD X. BEEINDIGINGSVERGOEDING XI. BIJDRAGE XII. NIET-AANVAARDING XIII. (CHRONISCH) ZIEKE WERKNEMERS XIV. EINDAFREKENING XV. HARDHEIDSCLAUSULE XVI. SOCIAAL PLAN COMMISSIE XVII. WERKGEVERSBIJDRAGE Annex 1 WERK-NAAR-WERK REGELING Paraaf PMH:. Paraaf FNV:. Paraaf CNV:. Paraaf De Unie:. 3

4 I. LOOPTIJD EN WERKINGSSFEER 1. De toepasselijkheid van dit Sociaal Plan is afhankelijk van de vervulling van de voorwaarde dat PMH en PMI in de juridische positie zullen verkeren om de definitieve besluiten, gelijkluidend aan de Voorgenomen Besluiten, te implementeren per 1 september De looptijd van dit Sociaal Plan is 5 jaar, gerekend vanaf 12 juni 2014 (de "Looptijd"). 3. Dit Sociaal Plan zal worden aangemeld als een collectieve arbeidsovereenkomst bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 4. Dit Sociaal Plan omvat de bepalingen en voorwaarden die zullen gelden voor alle PMH werknemers in functies binnen Operations of daaraan ondersteunende functies, doch met uitzondering van werknemers in functies binnen de (binnen de Belgische vennootschap Philip Morris Benelux BVBA gevoerde) Marketing- en Sales organisatie, die door PMH, wegens Economische, Technologische of Organisatorische (ETO) redenen, in een Boventalligheidsverklaring, boventallig verklaard zullen worden gedurende de Looptijd. De voorwaarden van dit Sociaal Plan zullen ook na afloop van de Looptijd van toepassing zijn op Werknemers die een Boventalligheidsverklaring hebben ontvangen gedurende de Looptijd. 5. Ter voorkoming van misverstanden, dit Sociaal Plan is dus niet van toepassing op bijvoorbeeld: - enige Werknemer die vrijwillig zijn Arbeidsovereenkomst met PMH beëindigt (ontslag neemt) zonder door PMH boventallig te zijn verklaard; - enige Werknemer die bij PMH uit dienst is getreden vóór de Uitreikingsdatum van de Boventalligheidsverklaring. - enige Werknemer wiens Arbeidsovereenkomst eindigt om andere redenen dan boventalligheid wegens een ETO-grond (bijvoorbeeld wegens disfunctioneren of een dringende reden). 6. Indien een Boventallige Werknemer, werkzaam op basis van een Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, bij PMH uit dienst treedt in het tijdvak tussen de Uitreikingsdatum van de Boventalligheidsverklaring en Boventalligheidsdatum, (vervalt een eventueel reeds tot stand gekomen Beëindigingsovereenkomst en zal door PMH een nieuw Beëindigingvoorstel worden gedaan aan die Boventallige Werknemer. In dat geval zal recht bestaan op de oorspronkelijk aangeboden Beëindigingsvergoeding, maar zal geen recht bestaan op de overige componenten uit dit Sociaal Plan, met uitzondering van de Bijdrage (zie artikel XI) en het individuele werk naar werk budget van (zie Annex 1). 7. Voor zover bepalingen of voorwaarden opgenomen in dit Sociaal Plan in positieve zin afwijken van de, op de datum van ondertekening van dit Sociaal Plan binnen PMH geldende collectieve arbeidsovereenkomst (CAO), dan zullen de voorwaarden uit het Sociaal Plan prevaleren. 8. Dit Sociaal Plan wordt geacht na afloop van de Looptijd niet stilzwijgend te zijn verlengd. Paraaf PMH:. Paraaf FNV:. Paraaf CNV:. Paraaf De Unie:. 4

5 9. Indien sprake zal zijn van toekomstige wijzigingen in wet- of regelgeving, welke wijzigingen gevolgen kunnen hebben op de uitvoering van dit Sociaal Plan, dan zullen partijen tijdig in overleg treden over een eventuele wijziging van dit Sociaal Plan. Daarbij geldt dat niet beschouwd zal worden als dergelijke "toekomstige wijzigingen in wet- of regelgeving" al hetgeen in dit Sociaal Plan is afgesproken ten aanzien van: (de voorkoming van een dubbele aanspraak op Beëindigingsvergoeding èn) de "transitie-vergoeding" zoals bedoeld in de WWZ;. de effecten van een eventuele verkorting van de WW-duur ten gevolge van de invoering van de WWZ (financiële compensatie voor Boventallige Werknemers in de Transitiegroep, en géén compensatie voor Werknemers die niet Boventallig worden in het kader van het Magna Project). II. DEFINITIES Annex 1 Arbeidsovereenkomst Beëindigingsovereenkomst Beëindigingsvoorstel Bevestiging van Beëindiging B-factor de bijlage die integraal onderdeel uit maakt van dit Sociaal Plan. de Arbeidsovereenkomst tussen een Werknemer en de Vennootschap in de abstract-juridische betekenis. de overeenkomst die ontstaat door aanvaarding door de Boventallige Werknemer van het Beëindigingsvoorstel dat aan hem/haar is gedaan. een voorstel, in de vorm van een concept Beëindigingsovereenkomst, van PMH aan een Boventallige Werknemer gericht op beëindiging van de Arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden met inachtneming van de in dit Sociaal Plan gedefinieerde voorwaarden. een schriftelijke mededeling van PMH aan een Boventallige Werknemer waarin wordt bevestigd dat de Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van die Werknemer van rechtswege zal eindigen per de Vervaldatum en dat geen nieuwe Arbeidsovereenkomst zal worden aangeboden. (voor de toepassing van de Kantonrechtersformule:) maandinkomen inclusief pro rata gedeelte van de vakantietoeslag en pro rata gedeelte eindejaarsuitkering, de persoonlijke toeslag, de ploegentoeslag, en de variabele beloning vanuit de CAO of de bonus zoals van toepassing voor de Hay populatie (deze bonus betreft het maandsgemiddelde uitgekeerd in de jaren 2011, 2012, en 2013, Paraaf PMH:. Paraaf FNV:. Paraaf CNV:. Paraaf De Unie:. 5

6 althans de 3 aan de Einddatum voorafgaande volledige bonusjaren). Boventalligheidsdatum Boventalligheidsverklaring Boventallige Werknemer CAO Chronisch Zieke Werknemers Einddatum Fictieve Opzegtermijn Functie Functie Aanbod Groepsvennootschap Herplaatsingsverklaring de datum waartegen een Boventallige Werknemer boventallig is verklaard in de desbetreffende Boventalligheidsverklaring de geïndividualiseerde schriftelijke verklaring van PMH waarin een Werknemer boventallig wordt verklaard per de datum genoemd in die mededeling. een Werknemer die boventallig is verklaard krachtens een Boventalligheidsverklaring. de collectieve arbeidsovereenkomst van PMH geldend vanaf 1 januari 2014 tot 1 april iedere Werknemer die op de Uitreikingsdatum ongeschikt is voor zijn eigen arbeid wegens ziekte en die naar verwachting gedurende een periode van ten minste één kalendermaand volgend op de Uitreikingsdatum ongeschikt zal blijven, niet alleen voor zijn eigen arbeid, maar ook voor werk in een Passende Alternatieve Functie. de datum waarop de Arbeidsovereenkomst van een Boventallige Werknemer formeel eindigt. de fictieve opzegtermijn zoals die wordt toegepast onder de Nederlandse Werkloosheidswet (WW). de daadwerkelijk door een Werknemer vervulde positie/functie, ongeacht de exacte functietitel. het aanbod van PMH aan een Boventallige Werknemer tot wijziging van diens Functie in een Niet-Passende Alternatieve Functie (binnen een Groepsvennootschap met standplaats in het buitenland), welk aanbod onderhevig zal zijn aan de voorwaarde van een succesvolle selectie en recruitment procedure bij de desbetreffende Groepsvennootschap. de uiteindelijke moedermaatschappij van de Vennootschap en elke (klein) dochtervennootschap van die moedermaatschappij, met uitzondering van de Vennootschap. de geïndividualiseerde schriftelijke mededeling van PMH waarin de Boventallige Werknemer, indien van toepassing, wordt geïnformeerd over een herplaatsing in een Passende Alternatieve Functie. Paraaf PMH:. Paraaf FNV:. Paraaf CNV:. Paraaf De Unie:. 6

7 Kantonrechtersformule de zogenaamde "oude" kantonrechtersformule (A x B x C) zoals geldend op basis van de "Aanbevelingen van de Kring der Kantonrechters" zoals van kracht direct voorafgaand aan 1 januari Maandinkomen Magna-populatie Magna Project Maandinkomen zoals gedefinieerd in de CAO. de, in het kader van het Magna Project, Boventallig verklaarde Werknemers. de door PMH genomen maatregelen op basis van de definitieve besluiten, volgend op de Voorgenomen Besluiten. Niet-Passende Alternatieve Functie een Vacante Functie binnen een Groepsvennootschap, welke functie geacht wordt geen Passende Alternatieve Functie te vormen gezien de standplaats in het buitenland. Passende Alternatieve Functie PMH PMI Sociaal Plan Transitiegroep iedere Vacante Functie die aangemerkt dient te worden als een passende functie voor een Boventallige Werknemer, gebaseerd op een vergelijking tussen de functievereisten, functie-inhoud, het functieniveau en het beloningsniveau van en de persoonlijke vaardigheden vereist voor die Vacante Functie enerzijds en de opleiding, training, kennis, ervaring, capaciteiten, persoonlijke eigenschappen en huidige beloning van de Boventallige Werknemer anderzijds, waarbij geldt dat een Vacante Functie niet zal kwalificeren als een Passende Alternatieve Functie indien het functieniveau van de Vacante Functie meer dan 1 schaal afwijkt van de Functie van de Boventallige Werknemer. Philip Morris Holland B.V. (ook genoemd: de "Vennootschap"). Philip Morris International het onderhavige Sociaal Plan. Werknemer behorend tot de Magna-populatie, waarvoor de Boventalligheidsdatum later valt dan 1 september Uiterlijke Ondertekeningsdatum de uiterlijke datum voor aanvaarding van het Beëindigingsvoorstel, welke 10 werkdagen na de Uitreikingsdatum zal vallen, tenzij een latere datum is opgenomen in het Beëindigingsvoorstel of separaat aan de Boventallige Werknemer is gecommuniceerd. Paraaf PMH:. Paraaf FNV:. Paraaf CNV:. Paraaf De Unie:. 7

8 Uitreikingsdatum Uitwisselbare Functies Vacante Functie Vennootschap Vervaldatum Voorgenomen Besluiten Werknemer de datum waarop een Boventalligheidsverklaring is uitgereikt aan de desbetreffende Boventallige Werknemer. twee of meer functies die wederzijds (i.e. vice versa) uitwisselbaar moeten worden geacht, op basis van een vergelijking van de functievereisten, functie-inhoud, het functieniveau en het beloningsniveau en de persoonlijke vaardigheden vereist voor iedere functie, in de zin dat een gemiddeld functionerende Werknemer in een bepaalde functie in staat moet worden geacht de andere functie direct of met zeer beperkte training te kunnen uitoefenen, en vice versa. Onder "zeer beperkte training" wordt verstaan training van een paar dagen tot maximaal enkele weken ten aanzien van essentiële functie-vereisten waaraan moet worden voldaan om die functie naar behoren te kunnen uitoefenen en een training van 3 tot 6 maanden ten aanzien van minder essentiële functie-vereisten. een bestaande of nieuw gecreëerde Functie die niet door enige Werknemer wordt vervuld. Philip Morris Holland B.V. (ook genoemd: "PMH"). de datum waarop de overeengekomen bepaalde tijd van een Arbeidsovereenkomst verstrijkt. de voorgenomen besluiten van PMI en PMH zoals verwoord in de adviesaanvraag aan de PMH OR d.d. 4 april ieder natuurlijk persoon in dienst van de Vennootschap, werkzaam op basis van een Arbeidsovereenkomst die beheerst wordt door Nederlands recht en/of waarop het Nederlandse Bijzondere Besluit Arbeidsverhoudingen BBA 1945 van toepassing is, werkzaam in een functie binnen Operations of daaraan ondersteunende functies, doch met uitzondering van werknemers in functies binnen de (binnen Belgische vennootschap Philip Morris Benelux BVBA gevoerde) Marketing- en Sales organisatie. WWZ Wet Werk en Zekerheid, zoals op 10 juni 2014 aangenomen door de Eerste Kamer. III. PROCES Ten aanzien van het voorgenomen Magna Project gelden op hoofdlijnen de volgende processtappen: Stap 1: Afronding consultatie-traject met de PMH Ondernemingsraad. Paraaf PMH:. Paraaf FNV:. Paraaf CNV:. Paraaf De Unie:. 8

9 Stap 2: Stap 3: Stap 4: Stap 5: Stap 6: Besluitvorming binnen PMI en binnen (o.a. de Raad van Commissarissen van) PMH. Uitreiking aan alle relevante Werknemers (dus ook Werknemers in het Transitiegroep) van schriftelijke Boventalligheidsverklaringen. Voor het merendeel van de relevante werknemers zal de Boventalligheidsdatum 1 september 2014 zijn. Voor de Werknemers in de Transitiegroep zal een latere Boventalligheidsdatum gelden, die per functie kan verschillen. Tegelijk met de uitreiking van de Boventalligheidsverklaringen, ontvangen de Boventallige Werknemers (ook de Transitiegroep werknemers) een concept- Beëindigingsovereenkomst. Daarin staat onder andere: de formele Einddatum van de arbeidsovereenkomst. Bij de bepaling van die Einddatum zal rekening worden gehouden met de geldende opzegtermijn, zodat de Einddatum altijd later zal vallen dan de Boventalligheidsdatum (uitzondering: sommige werknemers met een arbeidsovereenkomst voor 'bepaalde tijd'). Vanaf de datum van uitreiking van de Boventalligheidsverklaring zal de eerste fase van het W2W-traject aanvangen (rekening houdend met de normale arbeid tot de Boventalligheidsdatum). Voor Transitiegroep werknemers zal een afwijkende tijdslijn gelden. Boventallige Werknemers hebben 10 werkdagen de tijd om (juridisch advies in te winnen en) de concept-beëindigingsovereenkomst te ondertekenen en aan PMH te retourneren (uitzondering: werknemers met Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd). Uitsluitend ten aanzien van de Boventallige Werknemers die de concept Beëindigingsovereenkomst niet tijdig ondertekend retourneren, zal PMH eenzijdig actie ondernemen om te komen tot beëindiging van de Arbeidsovereenkomst. Stap 7: Per de Boventalligheidsdatum (voor het merendeel: 1 september 2014) zullen de Boventallige Werknemers zijn vrijgesteld van de verplichting om hun normale arbeid te verrichten. Zij kunnen zich vanaf die datum volledig richten op het W2W-traject. IV. SELECTIE VAN WERKNEMERS 1. Gezien de omvang van het Magna Project, is de verwachting dat de meerderheid van het PMH personeel boventallig zal worden verklaard. 2. De selectie van Boventallige Werknemers zal - voor zover van toepassing - worden uitgevoerd op basis van het afspiegelingsbeginsel zoals omschreven in het Ontslagbesluit en de Beleidsregels Ontslagtaak UWV, of latere vervangende wet- /regelgeving en de relevante jurisprudentie. Ten aanzien van het Magna Project Paraaf PMH:. Paraaf FNV:. Paraaf CNV:. Paraaf De Unie:. 9

10 betekent zulks grofweg: last in, first out toegepast binnen leeftijdscategorieën binnen (clusters van Uitwisselbare) Functies waarin boventalligheid zal optreden. 3. Ten aanzien van de Magna-populatie zal de selectie plaatsvinden (op basis van de relevante gegevens, zoals functie, leeftijd en dienstjaren zoals geldend) per 1 juni Verwacht wordt dat slechts een zeer beperkt aantal Functies kan worden beschouwd als Uitwisselbare Functies. In het merendeel van de te behouden Functies zullen speciale taken moet worden vervuld die een bepaalde expertise vereisen. 5. Zodra zulks mogelijk zal zijn onder de WOR (Wet op de Ondernemingsraden) en zo spoedig mogelijk aansluitend op de datum van het besluit van de Raad van Commissarissen, zal een Boventalligheidsverklaring worden uitgereikt aan de Boventallige Werknemers. De boventalligheid van een Boventallige Werknemer zal gelden per de Boventalligheidsdatum, welke is opgenomen in de Boventalligheidsverklaring. 6. De te behouden Werknemers zullen een Herplaatsingsverklaring ontvangen, welke hun Functie in de te behouden organisatie zal bevestigen. V. VRIJSTELLING VAN ARBEID 1. Boventallige Werknemers zullen vanaf hun respectievelijke Boventalligheidsdatum, of eerder op aangeven door de Vennootschap (en onder andere afhankelijk van een goede overdracht van alle lopende aangelegenheden), zijn vrijgesteld van de verplichting om arbeid te verrichten en zullen niet langer worden verplicht zich te vervoegen op het kantoor van de Vennootschap voor het verrichten van werkzaamheden, behalve indien sprake zou zijn van herplaatsing in een Passende Alternatieve Functie of indien zij een Functie Aanbod (binnen een Groepsvennootschap met standplaats in het buitenland) zouden accepteren. Gedurende enige vrijstelling van werkzaamheden zal de Boventallige Werknemer zich beschikbaar houden voor de beantwoording van vragen die verband houden met de werkzaamheden die de Boventallige Werknemer voorafgaand aan de datum van vrijstelling uitoefende. Voor de meerderheid van de Magna-populatie zal de Boventalligheidsdatum vallen op 1 september 2014 (de datum waarop de productie zal worden beëindigd). Voor de Boventallige Werknemers die behoren tot de Transitiegroep zal een latere Boventalligheidsdatum gelden en zal artikel 11 CAO onverkort toepassing vinden. Tot de formele Einddatum van de Arbeidsovereenkomst zal de Boventallige Werknemer recht hebben op loon zoals omschreven in dit Sociaal Plan. Paraaf PMH:. Paraaf FNV:. Paraaf CNV:. Paraaf De Unie:. 10

11 2. Gedurende enige periode van vrijstelling, zal het navolgende van toepassing zijn op de Boventallige Werknemer: - aanspraak op Maandinkomen, plus een pro rata gedeelte van de vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering; - geen aanspraak op maandelijkse onkostenvergoedingen en/of reiskostenvergoedingen; - aanspraak op de maandelijkse (bruto) bijdrage van de Vennootschap aan de premies verschuldigd door de Boventallige Werknemer ten aanzien van een ziektekostenverzekering, zoals omschreven in artikel 22.1 van de CAO; - vakantiedagen en ADV dagen die na de Boventalligheidsdatum zullen worden opgebouwd, i.e. tijdens enige vrijstelling van werkzaamheden, zullen in overeenstemming met artikelen 8.7 en 18.2 van de CAO worden beschouwd als, in de periode van vrijstelling van werkzaamheden, opgenomen dagen; en - de Boventallig Werknemer zal (verplicht zijn) de HR services afdeling van PMH, binnen 1 week na ondertekening van een arbeidsovereenkomst met een ander bedrijf (te) informeren, indien hij in dienst van dat andere bedrijf zal treden voorafgaand aan de oorspronkelijk beoogde Einddatum (i.e. tijdens de periode van vrijstelling van werkzaamheden); in een dergelijk geval vervalt een eventueel reeds tot stand gekomen Beëindigingsovereenkomst, waarbij een nieuw Beëindigingsvoorstel zal worden gedaan aan de Boventallig Werknemer, op basis van de bepalingen en voorwaarden van dit Sociaal Plan, zij het dat: o de Einddatum - met wederzijds goedvinden - zal worden gewijzigd in de startdatum onder de arbeidsovereenkomst met het andere bedrijf; en o de Beëindigingsvergoeding (met name de A-factor en B-factor) zal worden berekend per de aangepaste Einddatum; en o de relevante Boventallige Werknemer binnen 1 maand na deze (aangepaste) Einddatum een (aanvullend) bedrag ineens zal ontvangen dat gelijk is aan (alles berekend over de periode vanaf de oorspronkelijke Einddatum tot de aangepaste Einddatum): a. het Maandinkomen; plus b. een pro rata gedeelte van de vakantietoeslag; plus c. een pro rata gedeelte van de eindejaarsuitkering; plus d. de maandelijkse (bruto) bijdrage van de Vennootschap in de bedrijfspensioenregeling ten behoeve van de desbetreffende Boventallige Werknemer (gebaseerd op de verschuldigde premies over 2014, gecorrigeerd voor leeftijd); plus e. de maandelijkse (bruto) bijdrage van de Vennootschap aan de premies verschuldigd door de Boventallige Werknemer ten aanzien van een ziektekostenverzekering, zoals omschreven in artikel 22.1 van de CAO. Paraaf PMH:. Paraaf FNV:. Paraaf CNV:. Paraaf De Unie:. 11

12 VI. HERPLAATSING 1. Tot de Uitreikingsdatum zal de Vennootschap de mogelijkheden onderzoeken tot herplaatsing van (voorzienbare) Boventallige Werknemers in een Passende Alternatieve Functie. 2. In het Magna Project is het zeer onwaarschijnlijk dat zich mogelijkheden tot herplaatsing zullen voordoen. Desalniettemin geldt het navolgende ten aanzien van dergelijke mogelijkheden tot herplaatsing. 3. Indien op het eerste oog meer dan één Boventallige Werknemer in aanmerking zou komen voor herplaatsing in een Passende Alternatieve Functie, zal de Vennootschap in haar absolute discretie, op basis van haar inschatting van de relatieve competenties van de kandidaten, besluiten welke Boventallige Werknemer het meest geschikt moet worden geacht voor de Passende Alternatieve Functie en aan welke Boventallige Werknemer zij dus een Herplaatsingsverklaring zal verstrekken. 4. Indien voorafgaand aan de Uitreikingsdatum een Passende Alternatieve Functie wordt geïdentificeerd voor een Boventallige Werknemer, zal de Vennootschap op de Uitreikingsdatum een Herplaatsingsverklaring aan die Boventallige Werknemer verstrekken. 5. De Vennootschap zal op ad hoc basis in overweging nemen elk verzoek van een niet- Boventallige Werknemer 'om te ruilen' met een Boventallige Werknemer ('plaatsmakersregeling'), onder de voorwaarde dat de niet-boventallige Werknemer een specifieke Boventallige Werknemer kan aanwijzen, die werkzaam is in een Functie binnen hetzelfde Cluster van uitwisselbare functies en die duidelijk heeft aangegeven bereid te zijn om van plaats te wisselen. In haar overwegingen zal de Vennootschap alle relevante omstandigheden in ogenschouw nemen en in haar discretie besluiten een ruilverzoek in te willigen of af te wijzen. Indien een ruil-verzoek wordt toegewezen, zal het navolgende van toepassing zijn: de Boventallige Werknemer zal een Herplaatsingsverklaring ontvangen (benoemd worden in de positie van de niet-boventallige Werknemer); en de niet-boventallige Werknemer zal een Boventalligheidsverklaring ontvangen (en dus gebruik kunnen maken van de voorwaarden van dit Sociaal Plan, als ware zijn Boventalligheidsverklaring uitgereikt op dezelfde datum als van de Boventallige Werknemer). 6. Indien een Boventallige Werknemer een Herplaatsingsverklaring heeft ontvangen, is hij/zij verplicht zich te conformeren aan deze Herplaatsingsverklaring en zal diens Functie geacht worden te zijn gewijzigd in de functie zoals neergelegd in de Herplaatsingsverklaring per de effectieve datum zoals opgenomen in die verklaring. 7. Indien voorafgaand aan de Uitreikingsdatum een mogelijkheid tot herplaatsing van een Boventallige Werknemer in een Niet-Passende Alternatieve Functie (binnen een Groepsvennootschap met standplaats in het buitenland) wordt geïdentificeerd, zal de Vennootschap, bij gebreke van een mogelijkheid om de Boventallige Werknemer te herplaatsen in een Passende Alternatieve Functie, in een Functie Aanbod de Boventallige Werknemer aanbieden zijn functie te wijzigen in een Niet-Passende Paraaf PMH:. Paraaf FNV:. Paraaf CNV:. Paraaf De Unie:. 12

13 Alternatieve Functie (binnen een Groepsvennootschap met standplaats in het buitenland), onder de voorwaarde van een succesvolle selectie en recruitment procedure bij de desbetreffende Groepsvennootschap. De Boventallige Werknemer is geenszins verplicht een dergelijk Functie Aanbod te accepteren. 8. Ieder Functie Aanbod (voor een Niet-Passende Vacante functie binnen een Groepsvennootschap met standplaats in het buitenland) wordt gedaan onder de voorwaarde dat geen Herplaatsingsverklaring aan de desbetreffende Boventallige Werknemer is verstrekt voorafgaand aan diens acceptatie van dat Functie Aanbod. 9. Indien een dergelijk Functie Aanbod (voor een Niet-Passende Vacante functie binnen een Groepsvennootschap met standplaats in het buitenland) resulteert in een arbeidsovereenkomst tussen de Boventallige Werknemer en een Groepsvennootschap, is het navolgende van toepassing: de Boventallige Werknemer zal aanspraak blijven houden op de aan hem aangeboden Beëindigingsvergoeding, maar zal vanaf de datum van ondertekening van de arbeidsovereenkomst tussen die Werknemer en de Groepsvennootschap niet langer aanspraak kunnen maken op enige andere bepaling of voorwaarde van dit Sociaal Plan; en als een nieuw aangeworven werknemer van de Groepsvennootschap, heeft de Boventallige Werknemer aanspraak op de bepalingen en voorwaarden van de PMI International Local to Local regeling. VII. COMMUNICATIE Alle Boventallige Werknemers zullen op de Uitreikingsdatum in ieder geval de hierna genoemde documenten uitgereikt krijgen: een Boventalligheidsverklaring; en een afschrift van het onderhavige Sociaal Plan; en, indien van toepassing, één van de navolgende documenten: een Bevestiging van Beëindiging (ten aanzien van bepaalde Boventallige Werknemers in dienst op basis van een Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd); of een Beëindigingsvoorstel; of een Herplaatsingsverklaring; of een Functie Aanbod (voor een Niet-Passende Vacante functie binnen een Groepsvennootschap met standplaats in het buitenland). Ieder Functie Aanbod en/ of Beëindigingsvoorstel gedaan aan een Boventallige Werknemer zal onderworpen zijn aan de voorwaarde dat geen Herplaatsingsverklaring aan de Paraaf PMH:. Paraaf FNV:. Paraaf CNV:. Paraaf De Unie:. 13

14 Boventallige Werknemer zal worden verstrekt op een latere datum, in die zin dat het Functie Aanbod (voor een Niet-Passende Vacante functie binnen een Groepsvennootschap met standplaats in het buitenland) respectievelijk Beëindigingsvoorstel moet worden geacht te zijn herroepen/ontbonden, zodra een Herplaatsingsverklaring wordt verstrekt in de periode tussen de Uitreikingsdatum en indien van toepassing, de datum van acceptatie door de Boventallige Werknemer van het Beëindigingsvoorstel. Bij afwezigheid van een Herplaatsingsverklaring of (aanvaarding van) een Functie Aanbod (voor een Niet-Passende Vacante functie binnen een Groepsvennootschap met standplaats in het buitenland), zal geen ander alternatief bestaan dan beëindiging van de Arbeidsovereenkomst van de desbetreffende Boventallige Werknemer. VIII. ARBEIDSOVEREENKOMSTEN VOOR BEPAALDE TIJD Bij gebreke van een Herplaatsingsverklaring, zal aan Boventallige Werknemers met een Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op de Uitreikingsdatum ofwel een Bevestiging van Beëindiging ofwel een Beëindigingsvoorstel worden verstrekt. Bevestiging van Beëindiging Aan alle Boventallige Werknemers met een Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een Vervaldatum op of voor de laatste dag van de kalendermaand waarin de Uitreikingsdatum valt, zal een Bevestiging van Beëindiging worden verstrekt. Een Boventallige Werknemer aan wie een Bevestiging van Beëindiging wordt verstrekt heeft aanspraak op: a. een Eindafrekening zoals gedefinieerd in dit Sociaal Plan; en b. een ontheffing per de Einddatum van de verplichtingen voortvloeiend uit een eventueel non-concurrentiebeding en een eventueel relatiebeding, welke ontheffing, ter vermijding van misverstanden, geen betrekking zal hebben op enige anti-weglokverplichting of geheimhoudingsverplichting waaraan de Boventallige Werknemer onvoorwaardelijk en voortdurend gebonden zal blijven. Beëindigingsvoorstel Alle Boventallige Werknemers met een Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een Vervaldatum vallend na de laatste dag van de kalendermaand waarin de Uitreikingsdatum valt, zullen een Beëindigingsvoorstel ontvangen. Het Beëindigingsvoorstel zal geldig zijn tot en met de Uiterlijke Ondertekeningsdatum. Een Beëindigingsvoorstel gedaan aan een Boventallige Werknemer met een Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zal omvatten dat de Arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden zal eindigen per de laatste dag van de kalendermaand van de Uitreikingsdatum en zal bepalingen bevatten die de Boventallige Werknemer aanspraak geven op de navolgende beëindigingsvoorwaarden, mits de Arbeidsovereenkomst van de Paraaf PMH:. Paraaf FNV:. Paraaf CNV:. Paraaf De Unie:. 14

15 Boventallige Werknemer niet op enigerlei andere wijze en/of per een andere datum zal eindigen: a. een beëindigingsvergoeding gelijk aan: i. het Maandinkomen; plus ii. de pro rata vakantietoeslag; plus iii. de pro rata eindejaarsuitkering; plus iv. de maandelijkse (bruto) bijdrage van de Vennootschap aan de premies verschuldigd door de Boventallige Werknemer ten aanzien van een ziektekostenverzekering, zoals omschreven in artikel 22.1 van de CAO, alle berekend over de periode vanaf de Einddatum tot aan de Vervaldatum; b. de Bijdrage zoals gedefinieerd in dit Sociaal Plan, te gebruiken conform de in dit Sociaal Plan uiteengezette voorwaarden; en zal tevens bevatten: c. bepalingen met betrekking tot de Eindafrekening zoals gedefinieerd in dit Sociaal Plan; d. geheimhoudingsbedingen; en e. een ontheffing per de Einddatum van de verplichtingen voortvloeiend uit een eventueel non-concurrentiebeding en een eventueel relatiebeding, welke ontheffing, ter vermijding van misverstanden, geen betrekking zal hebben op enige anti-weglokverplichting of geheimhoudingsverplichting waaraan de Boventallige Werknemer onvoorwaardelijk en voortdurend gebonden zal blijven. Zodra het Beëindigingvoorstel is geaccepteerd door een Boventallige Werknemer, zal een Beëindigingsovereenkomst geacht worden tot stand te zijn gekomen tussen de Vennootschap en die Werknemer, zij het dat het Beëindigingvoorstel en een eventuele, als gevolg van acceptatie daarvan door de desbetreffende Boventallige Werknemer, ontstane Beëindigingsovereenkomst onderworpen zal zijn aan de opschortende voorwaarde dat de Boventallige Werknemer aantoonbaar, voorafgaand aan de acceptatie van de Beëindigingsovereenkomst, zal zijn bijgestaan door een advocaat/juridisch gemachtigde. IX. ARBEIDSOVEREENKOMSTEN VOOR ONBEPAALDE TIJD Alle Boventallige Werknemers met een Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen Herplaatsingsverklaring hebben ontvangen, zullen een Beëindigingvoorstel ontvangen van de Vennootschap. Het Beëindigingvoorstel zal de vorm hebben van een concept Beëindigingsovereenkomst. Het Beëindigingsvoorstel zal geldig zijn tot en met de Uiterlijke Ondertekeningsdatum. Zodra het Beëindigingvoorstel is geaccepteerd door een Boventallige Werknemer, zal een Beëindigingsovereenkomst geacht worden tot stand te zijn gekomen tussen de Vennootschap en die Werknemer, zij het dat het Beëindigingvoorstel en een eventuele, als gevolg van acceptatie daarvan door de desbetreffende Boventallige Werknemer, ontstane Beëindigingsovereenkomst onderworpen zal zijn aan de opschortende voorwaarde dat de Boventallige Werknemer aantoonbaar, voorafgaand aan de acceptatie van de Beëindigingsovereenkomst, zal zijn bijgestaan door een advocaat/juridisch gemachtigde. Paraaf PMH:. Paraaf FNV:. Paraaf CNV:. Paraaf De Unie:. 15

16 Ieder Beëindigingsvoorstel aan een Boventallige Werknemer met een Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zal voorzien in een beëindiging van de Arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden per de Einddatum. Voor de bepaling van de Einddatum zal de geldende opzegtermijn worden opgeteld bij de Boventalligheidsdatum, waarbij de opzegtermijn initieel in weken wordt bepaald en vervolgens naar boven wordt afgerond op een hele kalendermaand (voorbeeld: bij een Boventalligheidsdatum van 1 september 2014 en een opzegtermijn van 14 weken, zal de Einddatum 31 december 2014 zijn) of indien zulks voor de Transitiegroep Werknemers zou leiden tot verkorting van de WW-duur op grond van de WWZ zal slechts een deel van die opzegtermijn worden opgeteld ter bepaling van de Einddatum en zal het restant van die opzegtermijn worden afgekocht. PMH zal er zorg voor dragen dat de Einddatum van de Magna-populatie niet later valt dan 30 november 2015, althans, een financiële compensatie bieden gelijk aan het verlies van WWuitkering ten gevolge van de verkorting van de WW-duur op basis van de WWZ. Voorts zal het Beëindigingsvoorstel bepalingen bevatten die de Boventallige Werknemer recht geven op de navolgende beëindigingsvoorwaarden, mits de Arbeidsovereenkomst van de Boventallige Werknemer niet op enigerlei andere wijze en/of per een andere datum zal eindigen: a. de Beëindigingsvergoeding zoals gedefinieerd in dit Sociaal Plan; b. de Bijdrage zoals gedefinieerd in dit Sociaal Plan, te gebruiken conform de in dit Sociaal Plan uiteengezette voorwaarden; en zal tevens bevatten: c. bepalingen met betrekking tot de Eindafrekening zoals gedefinieerd in dit Sociaal Plan; d. geheimhoudingsbedingen; en e. een ontheffing per de Einddatum van de verplichtingen voortvloeiend uit een eventueel non-concurrentiebeding en een eventueel relatiebeding, welke ontheffing, ter vermijding van misverstanden, geen betrekking zal hebben op enige anti-weglokverplichting of geheimhoudingsverplichting waaraan de Boventallige Werknemer onvoorwaardelijk en voortdurend gebonden zal blijven. X. BEEINDIGINGSVERGOEDING De bruto vergoeding die zal worden aangeboden in verband met de beëindiging van een Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (de "Beëindigingsvergoeding") zal worden berekend conform de Kantonrechtersformule (= A x B x C) met inachtneming van de navolgende voorwaarden: factor A zal worden vastgesteld op basis van het aantal dienstjaren per de Einddatum binnen de Vennootschap en enige rechtsvoorganger. Een direct aansluitende voorafgaande periode waarin de Boventallige Werknemer werkzaamheden heeft verricht voor de Vennootschap als uitzendkracht of BBL-basis of op detacheringbasis, waarbij de toezicht en leiding bij PMH berustte (d.w.z. een Paraaf PMH:. Paraaf FNV:. Paraaf CNV:. Paraaf De Unie:. 16

17 detachering die feitelijk de ter beschikking stelling van een arbeidskracht betrof), zal in aanmerking worden genomen bij de berekening van de factor A. een voorafgaande periode waarin de Boventallige Werknemer op basis van overeenkomst van opdracht diensten voor de Vennootschap (of een rechtsvoorganger) heeft verricht zal niet in aanmerking worden genomen bij de berekening van de factor A. factor A zal worden berekend per de Einddatum. conform de Kantonrechtersformule, zal de A-factor als volgt worden berekend: o Dienstjaren tot de leeftijd 40 tellen voor 1; o Dienstjaren vanaf de leeftijd 40 tot 50 tellen voor 1,5; o Dienstjaren vanaf de leeftijd 50 en ouder tellen voor 2. het totaal aantal dienstjaren zal worden afgerond op gehele dienstjaren, waarbij geldt dat een gedeelte van een dienstjaar kleiner of gelijk aan 6 maanden naar beneden zal worden afgerond en een gedeelte van een dienstjaar groter dan 6 maanden naar boven zal worden afgerond. factor B zal bepaald worden aan de hand van de definitie zoals opgenomen in dit Sociaal Plan waarbij uitsluitend ten aanzien van de Magna-populatie een eventueel op 1 september 2014 voor een Boventallige Werknemer toepasselijke volledige ploegentoeslag die per die datum vervalt wegens een functiewijziging, toch zal worden meegenomen in de berekening van de B-factor indien de Einddatum van die Boventallige Werknemer 24 maanden of korter na 1 september 2014 valt. factor C (de wegingsfactor) zal worden gesteld op 1.6. Voor Boventallige Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zal een minimale vergoeding van 3 x B-factor gelden (de "Gegarandeerde Minimum Vergoeding"). Dit Sociaal Plan wordt (na aanmelding als Collectieve Arbeidsovereenkomst bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) beschouwd als een Collectieve Arbeidsovereenkomst inhoudende een ten minste gelijkwaardige voorziening, zoals bedoeld in artikel 7:673b BW, zoals dat naar verwachting komt te luiden na invoering van de WWZ per 1 juli De Beëindigingvergoeding wordt geacht in de plaats te komen van respectievelijk mede te omvatten de wettelijke transitievergoeding uit hoofde van artikel 7:673 BW, zoals dat naar verwachting na invoering van de WWZ zal komen te luiden per 1 juli Op de Beëindigingsvergoeding zal door PMH geen verrekening worden toegepast voortvloeiend uit de WWZ (bijvoorbeeld: geen verrekening van eventuele scholingskosten). De Vennootschap zal ten aanzien van de Beëindigingsvergoeding de gebruikelijke loonbelastinginhoudingen verrichten. Alle huidige en toekomstige inkomstenbelasting consequenties komen onverkort voor rekening van de Boventallige Werknemer. De Vennootschap zal het netto-equivalent van de Vergoeding binnen 2 maanden na de Einddatum betalen aan de Boventallige Werknemer door overmaking naar de gebruikelijke salarisrekening van de Boventallige Werknemer. AOW Aftopping Uitgaande van toepassing van factor C=1,6 onder de oude kantonrechtersformule zal een zogenaamde AOW aftopping worden toegepast. Dit betekent dat een oudere Boventallige Werknemer een mogelijk afgetopte Beëindigingsvergoeding ontvangt die voorziet in een Paraaf PMH:. Paraaf FNV:. Paraaf CNV:. Paraaf De Unie:. 17

18 volledig salaris-behoud tot aan de voor hem geldende AOW-leeftijd en onder verrekening (aftrek) van een volledige WW-uitkering en onder toevoeging van de werkgeverspremie van het pensioen op basis van het salaris op de Einddatum. De Beëindigingsvergoeding zal daartoe gemaximeerd worden op een bedrag (het "Gemaximeerde Bedrag") gelijk aan de som van: de B-factor vermenigvuldigd met het aantal maanden gelegen tussen de Einddatum en de datum waarop de Werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, ongeacht of de Werknemer daadwerkelijk een AOW-uitkering zal ontvangen op die leeftijd; plus een bruto bedrag gelijk aan de maandelijkse (bruto) bijdrage van de Vennootschap in de bedrijfspensioenregeling ten behoeve van de desbetreffende Boventallige Werknemer uitgaande van het geldend salaris op de Einddatum, vermenigvuldigd met het aantal maanden gelegen tussen de Einddatum en de datum waarop de Werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, ongeacht of de Werknemer daadwerkelijk een AOW-uitkering zal ontvangen op die leeftijd; minus een bruto bedrag gelijk aan het totaalbedrag aan WW-uitkering dat de betreffende Boventallige Werknemer mag verwachten te ontvangen over de periode vanaf de eerste dag waarop hij aanspraak kan maken op WW-uitkering tot aan de dag waarop de Boventallige Werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt (of voor Boventallige Werknemers die onder de oude PMH pensioen-regeling reeds op 65 e jaar pensioenuitkeringen mogen verwachten: tot aan de dag waarop de Boventallige Werknemer de leeftijd van 65 bereikt ), ongeacht of de Werknemer daadwerkelijk een AOW-uitkering zal ontvangen op die leeftijd. Indien de Beëindigingsvergoeding wordt gemaximeerd op grond van de vorige alinea, zal De Boventallige Werknemer geen aanspraak hebben op de voorzieningen zoals opgenomen in Annex 1 van dit Sociaal Plan, met dien verstande dat die Boventallige Werknemer wel aanspraak zal hebben op de Bijdrage en het individuele budget van voor het Werk naar Werk programma zoals bedoeld in Annex 1 van dit Sociaal Plan. De zogenaamde grensarbeiders in deze categorie kunnen hun situatie voorleggen aan de Sociaal Plan Commissie, indien zij benadeeld worden door een lagere buitenlandse werkloosheidsuitkering ten opzichte van Nederland. XI. BIJDRAGE Boventallige Werknemers, die lid zijn van een werknemersvereniging die partij is bij dit Sociaal Plan, kunnen gebruik maken van juridische ondersteuning in het kader van de beëindiging van de Arbeidsovereenkomst door de eigen werknemersvereniging. Boventallige Werknemers, die niet lid zijn van een van de hiervoor bedoelde werknemersverenigingen, kunnen gebruik maken van juridische advisering in het kader van de beëindiging van de Arbeidsovereenkomst door één van twee door PMH geselecteerde advocatenkantoren. Indien deze Boventallige Werknemers gebruik (wensen te) maken van juridische ondersteuning door een andere advocaat/juridisch gemachtigde dan een van de twee Paraaf PMH:. Paraaf FNV:. Paraaf CNV:. Paraaf De Unie:. 18

19 door PMH geselecteerde advocatenkantoren, dan zal de Vennootschap de door de Boventallige Werknemer in het kader van de beëindiging van de Arbeidsovereenkomst te maken kosten van juridische bijstand, tot een maximum bedrag ad EUR 250 exclusief BTW, rechtstreeks aan de juridisch adviseur van Werknemer vergoeden. De juridisch adviseur van Werknemer zal in dit verband een factuur (waaruit blijkt dat de diensten ten behoeve van de Boventallige Werknemer zijn verricht) dienen te adresseren en zenden aan Bird & Bird LLP, t.a.v. mr Ph.A. Hartman, Postbus 30311, 2500 GH Den Haag. De Vennootschap zal de door de Boventallige Werknemer in het kader van de beëindiging van de Arbeidsovereenkomst te maken kosten van financieel advies, tot een maximum bedrag ad EUR 500 exclusief BTW, rechtstreeks aan de financieel adviseur van Werknemer vergoeden. De financieel adviseur van Werknemer zal in dit verband een factuur (waaruit blijkt dat de diensten ten behoeve van de Boventallige Werknemer zijn verricht) aan de Vennootschap dienen te sturen t.a.v. Mr. P. Snijders. De in dit hoofdstuk opgenomen voorzieningen, zullen in dit Sociaal Plan gezamenlijk worden aangeduid als (de Bijdrage ). XII. NIET-AANVAARDING Indien het Beëindigingsvoorstel niet uiterlijk op de Uiterlijke Ondertekeningsdatum is geaccepteerd door een Boventallige Werknemer, zal de Vennootschap in beginsel de bevoegde rechter verzoeken de Arbeidsovereenkomst van de Boventallige Werknemer te ontbinden per de eerst mogelijke datum. De Vennootschap zal in haar verzoekschrift een vergoeding aanbieden gelijk aan de voor die Boventallige Werknemer per de oorspronkelijke beoogde Einddatum berekende Beëindigingsvergoeding verminderd met: (a) een bedrag, dat zal worden bepaald door vermenigvuldiging van het aantal maanden (of gedeelten daarvan) gelegen tussen de oorspronkelijk door PMH beoogde Einddatum en de latere datum waartegen de Arbeidsovereenkomst ontbonden zal worden, met een bedrag ter hoogte van de B-factor; en verminderd met (b) een bedrag gelijk aan 1 x B-factor; en zonder de overige elementen die onderdeel vormen van het Beëindigingsvoorstel. Rekenvoorbeeld (voor een hypothetische Boventallige Werknemer): B-factor: EUR bruto; Initieel aangeboden Beëindigingsvergoeding: EUR bruto Oorspronkelijk beoogde Einddatum: 1 november 2014 Datum waartegen wordt ontbonden: 1 januari 2015 (2 maanden later) Vergoeding aan te bieden in de ontbindings-procedure: EUR (2 maanden x EUR 5.000) (EUR 5.000) = EUR Paraaf PMH:. Paraaf FNV:. Paraaf CNV:. Paraaf De Unie:. 19

20 In plaats van indiening van een ontbindingsverzoek bij de bevoegde kantonrechter, kan de Vennootschap een verzoek indienen bij het UWV gericht op de verkrijging van toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen en, zodra die toestemming is verkregen, de Arbeidsovereenkomst met de Boventallige Werknemer opzeggen. In geval zulks resulteert in opzegging van de Arbeidsovereenkomst, zal PMH aan de betrokken Boventallige Werknemer een vergoeding aanbieden, gelijk aan de voor die Boventallige Werknemer per de oorspronkelijke beoogde Einddatum berekende Beëindigingsvergoeding verminderd met: (a) een bedrag, dat zal worden bepaald door vermenigvuldiging van het aantal maanden (of gedeelten daarvan) gelegen tussen de oorspronkelijk door PMH beoogde Einddatum en de latere datum waartegen de Arbeidsovereenkomst (regelmatig) door PMH zal worden opgezegd, met een bedrag ter hoogte van de B-factor; en verminderd met (b) een bedrag gelijk aan 1 x B-factor; en zonder de overige elementen die onderdeel vormen van het Beëindigingsvoorstel. XIII. (Chronisch) ZIEKE WERKNEMERS Zieke Werknemers, Langdurige Zieke Werknemers en Arbeidsgehandicapten (allen mits Boventallig verklaard): In dit Sociaal Plan is onderstaand beschreven hoe met betrekking tot deze categorie tot beëindiging van de Arbeidsovereenkomst zal worden gekomen om hun rechten op enigerlei sociale zekerheid uitkering maximaal veilig te stellen. Enig opzegverbod "tijdens ziekte" zal in de meeste gevallen niet van toepassing zijn wegens de grondslag voor de beëindiging. De Vennootschap zal, ten aanzien van iedere Boventallige Werknemer die ziek is op de Uiterlijke Ondertekeningsdatum (de "Zieke Werknemer"), de (standaard) Uiterlijke Ondertekeningsdatum met vijf (5) werkdagen uitstellen, op voorwaarde dat een dergelijke Zieke Werknemer volledig zal meewerken aan eventuele medische onderzoeken door de bedrijfsarts conform instructie van de Vennootschap. Indien een Zieke Werknemer vanwege diens voortdurende ziekte het Beëindigingsvoorstel op de (uitgestelde) Uiterlijke Ondertekeningsdatum niet heeft geaccepteerd, zal de Vennootschap de bevoegde rechter om ontbinding van de Arbeidsovereenkomst verzoeken per de datum, die zal worden bepaald door optelling van de geldende opzegtermijn bij de (voor die Werknemer geldende) Boventalligheidsdatum. Onder de voorwaarde dat de Arbeidsovereenkomst ontbonden zal worden uiterlijk per de datum, die zal worden bepaald door optelling van de geldende opzegtermijn bij de (voor die werknemer geldende) Boventalligheidsdatum, zal de Vennootschap de Zieke Werknemer compensatie en beëindigingsvoorwaarden aanbieden alsof de Zieke Werknemer het Beëindigingsvoorstel wel had geaccepteerd. De Vennootschap zal met betrekking tot een Boventallige Werknemer die op de Uitreikingsdatum een Chronisch Zieke Werknemer is en daardoor verhinderd wordt het Beëindigingsvoorstel te accepteren, de bevoegde rechter verzoeken de Arbeidsovereenkomst te ontbinden per de eerst mogelijke datum, doch niet eerder dan de datum die zal worden Paraaf PMH:. Paraaf FNV:. Paraaf CNV:. Paraaf De Unie:. 20

voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V.

voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V. Sociaal Plan 2014 voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V. Looptijd: 8 mei 2014 tot en met 30 juni 2015 Datum: 8 mei 2014 Page 1 of 14 Inhoudsopgave 1 Definities 2 Inleiding

Nadere informatie

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard)

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard) Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Met opmaak: Nederlands (standaard) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 ifale versie 22 april 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Algemeen 2.1 Werkingsduur/looptijd 2.2 Werkingssfeer 2.3 Wijziging

Nadere informatie

C O N C E P T. Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws

C O N C E P T. Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws C O N C E P T Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws 15 september 2014 tot en met 31 december 2014 C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws 2014 1 Inhoud I. Inleiding II. Werkingssfeer III. Werkingsduur IV. Definities

Nadere informatie

Sociaal Plan WKNL. Van Werk naar Werk

Sociaal Plan WKNL. Van Werk naar Werk Sociaal Plan WKNL Van Werk naar Werk Wolters Kluwer Nederland B.V, gevestigd te Deventer, hierna te noemen de Werkgever als partij ter ene zijde en FNV KIEM, gevestigd te Amsterdam CNV Dienstenbond/CNV

Nadere informatie

Bijlage 6 bij de cao APG Groep. Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties

Bijlage 6 bij de cao APG Groep. Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties Bijlage 6 bij de cao APG Groep Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties Inhoud BIJLAGE 6 BIJ DE CAO APG GROEP... 1 HOOFDSTUK 1 DEFINITIES... 4 ARTIKEL 1. WERKGEVER...

Nadere informatie

SOCIALE BEGELEIDINGS- REGELING

SOCIALE BEGELEIDINGS- REGELING SOCIALE BEGELEIDINGS- REGELING De ondergetekenden: HEINEKEN Nederlands Beheer B.V. gevestigd te Amsterdam, en HEINEKEN Group B.V. gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen de werkgever enerzijds en FNV

Nadere informatie

Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012

Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012 Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012 SON, MAART 2011 pagina 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1 Toepassing... 4 1.2 Looptijd Sociaal Plan... 4 1.3 Aanmelden als CAO... 4 2. DEFINITIES... 5 2.1 Werkgever...

Nadere informatie

Sociaal Plan. 20 maart 2015 tot 1 januari 2016

Sociaal Plan. 20 maart 2015 tot 1 januari 2016 Sociaal Plan 20 maart 2015 tot 1 januari 2016 Sociaal Plan Amstelring De ondergetekenden: Werkgever Stichting Amstelring Groep, gevestigd te Amsterdam, hierna Amstelring, enerzijds, en De vakorganisaties

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014

SOCIAAL PLAN. Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014 SOCIAAL PLAN Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014 Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 6 a) Werkgever... 6 b) Werknemer...

Nadere informatie

Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN

Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN Inhoudsopgave Pagina VOORWOORD 3 A. INLEIDING EN UITGANGSPUNTEN 2 VOORWOORD Koninklijke Wegener heeft intensief overleg gevoerd over een

Nadere informatie

Versie 26-04-2012 CONCEPT. Sociaal Plan MCO

Versie 26-04-2012 CONCEPT. Sociaal Plan MCO Versie 26-04-2012 CONCEPT Sociaal Plan MCO 1 mei 2012 tot en met 31 december 2013 1 Overweging Sociale partners, MCO directie en de vakbonden FNV KIEM en NTB hebben gewerkt aan een, volgens partijen verantwoord

Nadere informatie

Principe Akkoord. Sociaal Plan MCO

Principe Akkoord. Sociaal Plan MCO Principe Akkoord Sociaal Plan MCO 1 juni 2012 tot en met 31 december 2013 1 Overweging Sociale partners, MCO directie en de vakbonden FNV KIEM en NTB hebben gewerkt aan een, volgens partijen verantwoord

Nadere informatie

Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken

Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Hoofdstuk 2 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Sociaal raamplan 2006-2008. Nieuwe versie Juli 2006

Sociaal raamplan 2006-2008. Nieuwe versie Juli 2006 Nieuwe versie Juli 2006 Sociaal raamplan 2006-2008 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 2.1 Werkgever 2.2 Vakorganisaties 2.3 Medewerker 2.4 Vertrek c.q. beëindiging van het dienstverband 2.5 Overplaatsing 2.6 Reorganisatie

Nadere informatie

SOCIALE REGELS 2013/2015

SOCIALE REGELS 2013/2015 SOCIALE REGELS 2013/2015 Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Welzorg Nederland BV, statutair gevestigd te Almere, met adres Camerastraat 17, 1322 BB Almere, ingeschreven

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. GroenWest. concept

SOCIAAL PLAN. GroenWest. concept SOCIAAL PLAN GroenWest concept Datum: 30-04-2014 Op basis van onderhandelingsresultaat d.d. 22-04-2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten... 5 3. Definities... 6 4. Plaatsingsprocedure...

Nadere informatie

Akkoord Sociaal Plan Jeugdzorg

Akkoord Sociaal Plan Jeugdzorg Akkoord Sociaal Plan Jeugdzorg INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doel... 5 1.3 Uitgangspunten... 5 1.4 Looptijd... 6 1.5 Werkingssfeer... 6 1.6 Cumulatie van aanspraken...

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Sociaal Plan Soort document Kies uit: - Beleidsnotitie Doel Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Kies uit: - Organisatie breed Het waarborgen van de rechtszekerheid voor medewerkers

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VILLEROY & BOCH WELLNESS

SOCIAAL PLAN VILLEROY & BOCH WELLNESS SOCIAAL PLAN VILLEROY & BOCH WELLNESS LOOPTIJD VAN 18 DECEMBER 2014 TOT EN MET 30 JUNI 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Definities 4 Werkingssfeer 4 Werkingsduur 5 Verplichtingen van partijen 5 Hardheidsclausule

Nadere informatie

De regels rondom het beëindigen van een arbeidsovereenkomst

De regels rondom het beëindigen van een arbeidsovereenkomst De regels rondom het beëindigen van een arbeidsovereenkomst HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! Maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst 4 1.1 Afloop door bepaalde

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst

Collectieve arbeidsovereenkomst INHOUDSOPGAVE Collectieve arbeidsovereenkomst Artikel 1; Definities... 2 Artikel 2; Algemene verplichtingen van Teva Pharmachemie... 4 Artikel 3; Algemene verplichtingen van de werknemersvereniging...

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST. Smurfit Kappa MNL Golfkarton B.V. te Eerbeek. Smurfit Kappa ELCORR B.V. te Etten Leur

COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST. Smurfit Kappa MNL Golfkarton B.V. te Eerbeek. Smurfit Kappa ELCORR B.V. te Etten Leur Cao Smurfit Kappa Corrugated Benelux 2012-2014 COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST Smurfit Kappa MNL Golfkarton B.V. te Eerbeek Smurfit Kappa ELCORR B.V. te Etten Leur Smurfit Kappa Vandra B.V. te Oosterhout

Nadere informatie

Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018. Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V.

Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018. Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V. Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018 Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V. Sociale Regeling DSM Biologics Inleiding De Sociale Regeling van DSM Biologics Company B.V. (hierna: Werkgever)

Nadere informatie

Sociaal Plan. Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie. Van Werk Naar Werk. Afslanking van het bouwbedrijf. en het mobiliteitsplan

Sociaal Plan. Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie. Van Werk Naar Werk. Afslanking van het bouwbedrijf. en het mobiliteitsplan Sociaal Plan Afslanking van het bouwbedrijf Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie en het mobiliteitsplan Van Werk Naar Werk INHOUDSOPGAVE 2 1. Inleiding pag. 3 1.1 Definities 2. Uitgangspunten pag.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl De ondergetekenden: De Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) gevestigd aan

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT Havenbedrijf Rotterdam N.V. 1. Havenbedrijf Rotterdam N.V.

SOCIAAL STATUUT Havenbedrijf Rotterdam N.V. 1. Havenbedrijf Rotterdam N.V. S O C I A A L S T A T U U T Havenbedrijf Rotterdam N.V. Overeenkomst tussen: - Havenbedrijf Rotterdam N.V. en - AbvaKabo FNV, CNV Publieke Zaak en OV-HbR Looptijd vanaf 1 maart 2012 SOCIAAL STATUUT Havenbedrijf

Nadere informatie

Inhoud. Versie 120322 1.6a 2

Inhoud. Versie 120322 1.6a 2 Sociaal Plan 1.6a Inhoud Inleiding... 3 1. Doel en geldigheidsduur... 5 2. Afspraken... 5 2.1 Doelgroep... 5 3. Begripsomschrijving... 7 4. Uitgangspunten... 12 5. Regels bij vastgestelde organisatieontwikkelingen...

Nadere informatie

Sociaal Plan. voor Koninklijke KPN N.V. 1 november 2013 tot en met 31 december 2015. Koninklijke KPN N.V. HR Compensation & Benefits Nederland

Sociaal Plan. voor Koninklijke KPN N.V. 1 november 2013 tot en met 31 december 2015. Koninklijke KPN N.V. HR Compensation & Benefits Nederland Sociaal Plan voor Koninklijke KPN N.V. 1 november 2013 tot en met 31 december 2015 Koninklijke KPN N.V. HR Compensation & Benefits Nederland 1 november 2013 1 Inleiding en uitgangspunten HOOFDSTUK 1 Algemene

Nadere informatie