WVK ruim baan. c o n t a c t b l a d v a n W V K - g r o e p v o o r d e K e m p e n g e m e e n t e n. jaargang 5 nummer 8 maart 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WVK ruim baan. c o n t a c t b l a d v a n W V K - g r o e p v o o r d e K e m p e n g e m e e n t e n. jaargang 5 nummer 8 maart 2012"

Transcriptie

1 jaargang 5 nummer 8 maart 2012 WVK ruim baan c o n t a c t b l a d v a n W V K - g r o e p v o o r d e K e m p e n g e m e e n t e n Themanummer Herstructurering WVK-groep w w w. w v k - g r o e p. n l INHOUD Inleiding: herstructureren noodzaak 2 Maatregelen op het personele vlak 3 Beperktere huisvesting, minder verzuim 4 Aanvraag herstructureringsgelden 5 Ruim Baan-weetjes 6 Colofon 6

2 HERSTRUCTUREREN, GEEN ONTKOMEN AAN Aanzienlijk minder medewerkers voor wie rijkssubsidie ontvangen wordt én een forse daling van het budget per medewerker. Ziehier de dubbele neergaande lijn waar WVK-groep de komende jaren mee te maken krijgt. Om niet diep in het rood te belanden, zijn stevige ingrepen noodzakelijk. In een herstructureringsplan zijn ze vastgelegd. Een lichtpuntje daarbij: Kempengemeenten kunnen het plan inzetten om geld te verwerven uit een speciaal herstructureringsfonds. Deze Ruim Baan-special belicht de herstructurering: oorzaken, te nemen maatregelen en fondsenwerving. Over zes jaar moet WVK-groep zich draaiende zien te houden met een budget van 10,95 miljoen euro, bijna een derde (32%) minder dan het huidige subsidiebudget van 16,01 miljoen. Deze drastische daling (afbeelding 1) heeft twee belangrijke oorzaken. 18,0 14,8 11,6 8,4 5,2 2,0 Budget totaal (miljoenen euro s) Afb. 1 Afname van het Wswbudget van WVK-groep tussen 2012 en Afb. 2 Afname van het budget per volledige Wsw-arbeidersplaat (SE) tussen 2012 en Bergeijk Bladel Eersel Reusel-De Mierden Totaal Budget per SE (wsw) (duizenden euro s) In de eerste plaats is er de bezuiniging die door de regering Balkenende IV voor 2011 is ingezet en die door het huidige kabinet is overgenomen. Ze komt erop neer dat het bedrag dat Den Haag beschikbaar stelt voor elke volledige WSW-arbeidsplaats (SE) tussen 2012 en 2015 gefaseerd terugloopt van bijna euro naar net iets meer dan euro (afbeelding 2). De tweede lijn in de neergang komt voort uit de nieuwe Wet werken naar vermogen (Wwnv) die op 1 januari 2013 van kracht wordt. Die wil mensen met een beperking die een beroep doen op een uitkering zoveel mogelijk onderbrengen in het vrije bedrijf met als gevolg dat het aantal Wsw ers in Nederland op langere termijn terugloopt van naar Voor WVK-groep betekent de vermindering dat tegenover de jaarlijkse personeelsuitstroom van 6% een instroom staat van slechts 2%; jaarlijks 4% minder dus. De effecten op het WVK-personeelsbestand, zowel voor de afzonderlijke Kempengemeenten als voor het totale werkgebied, zijn te zien in afbeelding 3. Maatregelen Bij zo n enorme budgetvermindering is niet ingrijpen geen optie, de tekorten zouden de pan uit rijzen tot bijna 3,2 miljoen in Daarom heeft WVK-groep een ingrijpend herstructureringsplan opgesteld. De hoofdpunten hieruit worden verderop uiteengezet. Met dit plan kunnen gemeenten een beroep doen op een landelijk herstructureringsfonds, dat gevormd is om (deels) de kosten te dekken die sw-bedrijven moeten maken vanwege aanpassingen in de Wswuitvoering. Gemeenten moeten daarvoor wel in actie komen, zoals op pagina 5 wordt uitgelegd Afb. 3 Personeelsverloop Wsw tussen 2012 en 2018, per gemeente en in totaal 2

3 MINDER PERSONEEL, HOGERE ARBEIDSPRODUCTIE De budgetverlaging van 32% (pagina 2) laat bij gelijkblijvend beleid het financiële resultaat van WVK-groep stevig kelderen: van bijna een miljoen in de plus in 2011 naar bijna 3,2 miljoen in het rood in Om dit rampscenario te voorkomen zijn drastische beleidsaanpassingen nodig. Onderstaand de belangrijkste maatregelen op het personele vlak. Wat het onderdeel personeel betreft richt het herstructureringsplan van WVK-groep zijn pijlen op twee doelen: het optimaliseren van de opbrengsten per arbeidsplaats en een reductie van het (niet-gesubsidieerde) kaderpersoneel. Opbrengsten optimaliseren Vanuit maatschappelijk-emancipatorisch oogpunt kent WVK-groep al een poos het van-binnen-naarbuitenbeleid: medewerkers verlaten hun beschutte werkplek en gaan in een regulier bedrijf werken om zo een grotere zelfstandigheid en meer eigenwaarde te verwerven. Uit financiële overwegingen (betere opbrengsten, minder kosten) krijgt dit beleid nu nog meer accent. Het uitplaatsen van medewerkers wordt core business om de opbrengsten te optimaliseren. Deze omslag vraagt om een gerichte doelgroepenbenadering. Gemeenten zal gevraagd worden meer werk (groenvoorziening, schoonmaak, catering) aan WVK-groep te gunnen. Dit zal, gekoppeld aan een social returnbeleid, de WVK-opbrengsten verhogen en de eigen gemeentelijke Wsw-kosten verlagen. Kempische bedrijven zullen benaderd worden om (liefst groepsgewijs) WVK-medewerkers aan te trekken voor werkzaamheden in productie, schoonmaak, catering en groenonderhoud. Om dit van de grond te krijgen wil WVK-groep samen met ISD en UWV investeren in het opzetten van een speciaal werkgeversloket binnen Werkplein De Kempen. Door deze intensivering van de arbeidsbemiddeling krijgt het industriële werk van WVK-groep aan de Raambrug aanzienlijk minder accent. Een aantal industriële activiteiten zal worden getransformeerd, afgebouwd en mogelijk verkocht; temeer omdat er geld op toegelegd wordt. Een goed sociaal plan is van levensbelang. Het uitplaatsen van medewerkers wordt core business Kaderpersoneel De daling van het Wsw-personeelsbestand met zo n 130 volledige arbeidsplaatsen (afbeelding 3) heeft gevolgen voor het (niet-gesubsidieerde) staf- en kaderpersoneel van WVK-groep. Er is minder begeleiding, aansturing en overhead nodig. Dit wordt nog versterkt doordat verhoudingsgewijs minder Wsw-personeel zal zijn ondergebracht in de vestiging Raambrug vanwege de afbouw van industriële activiteiten. Geschat wordt dat het aantal fte s niet-gesubsidieerd personeel kan worden teruggebracht van 54 naar 44. Vanwege kostenposten als omscholing, outplacement en wachtgeldregelingen levert dit vooralsnog geen zuivere besparing van tien formatieplaatsen op. Industriële activiteiten krijgen minder accent 3

4 MINDER GEBOUWEN, MINDER VERZUIM Naast beleidsmaatregelen rond arbeidsbemiddeling en kaderpersoneel (pagina 3), kent het herstructureringsplan van WVK-groep op twee andere terreinen wezenlijke aanpassingen. Dat betreft de huisvesting en het ziekteverzuim. Huisvesting Het van binnen-naar-buitenbeleid heeft een vermindering/afbouw van de industriële activiteiten tot gevolg. Daardoor zullen vooral in de hoofdvestiging Raambrug 8 productieruimtes vrijkomen. Daarnaast Vestiging Raambrug: vrijkomende productieruimtes heeft de teruggang in de personeelsformatie niet-gesubsidieerd personeel tot gevolg dat ook de behoefte aan kantoorruimtes afneemt. Door beide ontwikkelingen kunnen in de nabije toekomst de (overblijvende) productieactiviteiten en ook de benodigde kantoorruimtes voor stafen kaderpersoneel op één locatie worden samengebracht. Vervolgens zullen, uit kostenoverwegingen, sommige productie- en kantoorfaciliteiten in de verkoop worden gezet. Bij de opzet van het nieuwe pand aan de Hallenstraat 10 is reeds flexibiliteit ingebouwd. Het is zodanig compartimenteel gebouwd dat het in afzonderlijke units te verkopen of te verhuren is. Overigens moet daarbij rekening gehouden worden met een aanzienlijk boekwaardeverlies. Verder zal hier en daar productieruimte moeten worden omgebouwd naar kantoorruimte. Ziekteverzuim Tussen 2005 en 2011 heeft WVKgroep het ziekteverzuim zien oplopen van zes naar tien procent. In 2011 was het gemiddeld negen procent. De WVK-directie heeft de overtuiging dat met een gericht ziekteverzuimbeleid dit percentage met zeker één procent verlaagd kan worden. Daardoor zou op jaarbasis het aantal te factureren arbeidsuren met toenemen. Om een en ander te bereiken moeten procedures worden doorgelicht en moet ook het middenkader worden begeleid in het hanteren van betere (communicatie)methodieken rond ziekteverzuim. Het nieuwe pand Hallenstraat 10: ingebouwde flexibiliteit 4

5 GEMEENTEN: HERSTRUCTURERINGSGELD AANVRAGEN In een herstructureringsplan heeft WVK-groep uiteengezet hoe het bedrijf zijn organisatie zal aanpassen om de Wsw in zijn nieuwe vorm te (kunnen) gaan uitvoeren. Zo n aanpassing brengt kosten met zich mee. Gelukkig heeft met ministerie van SZW een fonds in het leven geroepen waaruit dit soort omzettingen (deels) betaald kunnen worden. Gemeenten moeten daartoe een verzoek indienen, onder overlegging van het herstructureringsplan. Voor de periode heeft het ministerie van SZW in totaal 400 miljoen euro beschikbaar gesteld als herstructureringsfaciliteit. Dit bedrag zal via de zogenaamde decentralisatieuitkering, een onderdeel van het gemeentefonds, beschikbaar komen. Met het geld kunnen sw-bedrijven een transformatie realiseren in de richting van een efficiëntere bedrijfsvoering. Deze is nodig doordat ook na de invoering van de Wet werken naar vermogen (Wwnv) een (beperktere) groep mensen in de Wsw zal blijven werken. Voor de vier Kempengemeenten komt iets meer dan 2,7 miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag is gebaseerd op de taakstelling Aan de toekenning van het geld is de voorwaarde verbonden dat ook de lokale overheid meebetaalt in de vorm van een cofinanciering van 25 procent. Voor Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden samen is dat een bedrag van euro. Het dagelijks bestuur van WVK-groep heeft de gemeenten al laten weten dit bedrag te zullen bekostigen uit de algemene reserves van het bedrijf. Tijdig plan indienen Behalve de gemeentelijke cofinanciering zijn aan de aanvraag van de Haagse herstructureringsgelden nog andere voorwaarde verbonden: er moet een herstructureringsplan liggen dat is afgestemd met de deelnemende Kempengemeenten en dit plan moet (als bijlage bij de aanvrage) uiterlijk 30 april 2012 bij het ministerie zijn ingediend. Daarom heeft WVK-groep de vier colleges verzocht om de gemeenteraden op de hoogte te brengen via een raadsinformatiebrief die op de agenda komt van de afzonderlijke gemeenteraden. Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur de colleges gevraagd WVK-groep te machtigen de aanvraag in te dienen. Tevens heeft het aangegeven dat het nadrukkelijk de bedoeling is dat de gelden uit het herstructureringsfonds, die niet geoormerkt zijn, één op één worden doorgesluisd naar WVK-groep. WVK-groep vraagt namens de vier Kempengemeenten middelen aan uit het herstrustureringsfonds van het ministerie van OZW. 5

6 RUIM BAAN-WEETJES START FOUNDATION WVK-groep wil gaan samenwerken met Start Foundation, een sociale investeerder die bedrijven een aantrekkelijke financiering biedt als deze mensen met een beperking duurzaam opnemen in hun personeelsbestand. Bedrijven kunnen dankzij zo n financiering bijvoorbeeld een productielijn opzetten die anders vanwege een terughoudende opstelling van reguliere banken niet mogelijk was geweest. In zo n constructie snijdt het mes aan twee kanten: uitbreidingsmogelijkheden voor de ondernemer en werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking. Vooral dit laatste is voor WVK-groep een argument om samen met Start Foundation op zoek te gaan naar Kempische bedrijven die gebaat zijn bij een Start Foundationfinanciering. Suggesties zijn welkom. Bel met François Baudoin, manager Dienstverlening en Industrie, tel OPLEIDINGSCENTRUM LASSEN/METAAL Samen met het Pius X-college in Bladel en het ROC in Eindhoven wil WVK-groep in de vestiging Hallenstraat 10 een opleidingscentrum lassen/metaalbewerking tot stand brengen. De drie partijen hebben daartoe een intentieverklaring ondertekend. Het nieuwe centrum moet het huidige ROC-Lascentrum in Hapert gaan vervangen en tevens capaciteit gaan bieden aan leerlingen uit de vmbo-afdeling van het Pius X-college die zich verder willen bekwamen in lassen, metaalbewerking en megatronica. vertegenwoordigers van het openbaar bestuur (B en W, raadsleden, ambtenaren) in de Kempen dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wsw/Wwnv én regionale ondernemers die WVK-medewerkers (willen) inzetten in hun bedrijf. Het programma dat zich voltrekt in de middag en de vroege avond bestaat uit een aantal lezingen (met mogelijkheid tot discussie) en enkele bedrijfsbezoeken. Ook zal voor de Uitreiking Bronzen Venster als onderdeel WVK-themadag tweede keer het Bronzen Venster worden uitgereikt, een prijs voor een regionaal bedrijf dat zich op bijzondere wijze inzet voor medewerkers met een beperking. Noteer 7 november 2012 al vast in uw agenda. Lasactiviteiten bij WVK-groep THEMADAG SOCIALE WERKVOORZIENING Voor de tweede keer houdt WVK-groep een themadag over actuele ontwikkelingen in de sociale werkvoorziening. Dat gebeurt op woensdag 7 november in de nieuwe vestiging Hallenstraat 10, die bij deze gelegenheid tevens officieel geopend zal worden. De themadag is bedoeld voor twee doelgroepen: COLOFON WVK Ruim Baan is een bulletin voor colleges van B en W, raadsleden in ambtenaren in de Kempen. Het blad informeert over de ondersteuning die WVK-groep biedt aan inwoners van Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Deze ondersteuning betreft het aanbieden van banen vanuit de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) of het plaatsen van werkzoekenden in een re-integratietraject. Eindredactie en coördinatie Gerard van Beek, WVK-groep Teksten Wim Lavrijsen, Reusel Vormgeving Virtu, Westerhoven Fotografie Jean-Pierre Reijnen, Eindhoven Drukwerk Drukkerij Vaes, Overpelt (B) Contact Opmerkingen en/of adreswijzigingen kunt u doorgeven aan: WVK-groep t.a.v. Jet Raes Postbus 10, 5530 AA Bladel Tel

R U I M B A A N V O O R D E O N D E R K A N T V A N D E A R B E I D S M A R K T. jaargang 8 nummer 13 maart 2014 INHOUD. Regionaal Werkbedrijf 2

R U I M B A A N V O O R D E O N D E R K A N T V A N D E A R B E I D S M A R K T. jaargang 8 nummer 13 maart 2014 INHOUD. Regionaal Werkbedrijf 2 R U I M B A A N V O O R D E O N D E R K A N T V A N D E A R B E I D S M A R K T jaargang 8 nummer 13 maart 2014 w w w. w v k - g r o e p. n l INHOUD Regionaal Werkbedrijf 2 Participatiewet en Voortgezet

Nadere informatie

Toekomst Presikhaaf Bedrijven en regionale samenwerking Participatiewet Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Bresdo

Toekomst Presikhaaf Bedrijven en regionale samenwerking Participatiewet Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Bresdo Toekomst Presikhaaf Bedrijven en regionale samenwerking Participatiewet Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Bresdo Martin Heekelaar Luddo Oh Maarten Adelmeijer Sander Wiersema 27 maart 2015 51764

Nadere informatie

Participatiewet Op weg naar resultaat

Participatiewet Op weg naar resultaat Februari 2014 op basis van de 7e nota van wijziging Participatiewet Wetsvoorstel invoering Participatiewet INTERIM- EN PROJECT MANAGEMENT I DIRECTIE I CONSULTANCY I TRAINING I COACHING I HRM Participatiewet

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

Herstructureringsfaciliteit 2012 2018. Gemeenschappelijke Regeling Delta. Kenmerk: INT12.0490

Herstructureringsfaciliteit 2012 2018. Gemeenschappelijke Regeling Delta. Kenmerk: INT12.0490 Herstructureringsfaciliteit 2012 2018 Gemeenschappelijke Regeling Delta Kenmerk: INT12.0490 Inhoudsopgave 1. Inleiding / 3 2. Doelstellingen 2.1 Algemene doelstelling herstructureringsaanvraag / 4 2.2

Nadere informatie

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet In dit document van het Programma Optimale weg naar Participatie worden de verschillende beleidskeuzes en de hierbij te maken afwegingen beschreven. 01 april

Nadere informatie

Sociale werkvoorziening in Zaanstad

Sociale werkvoorziening in Zaanstad Sociale werkvoorziening in Zaanstad september 2006 Rekenkamer Zaanstad Rekenkamer Zaanstad Sociale werkvoorziening in Zaanstad september 2006 Rekenkamer Zaanstad Voorwoord Werken in een reguliere baan

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2013-2016

Meerjarenbegroting 2013-2016 Meerjarenbegroting 2013-2016 INHOUD 4. Investeringsplanning... 8 Pagina 2 van 27 1. Inleiding Bijgaand treft u de eerste begroting 2013 en meerjarenbegroting 2013-2016 aan voor de nieuwe organisatie Baanbrekers.

Nadere informatie

Goed Werknemerschap: een buiten -kans!

Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Meerjarenplan 2009-2011 31 maart 2009 Externe versie Reg.nr. 956471 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Strategie en beleid 3 2.1. Missie en visie 3 2.2. Speerpunten Combiwerk

Nadere informatie

CONCEPT. Het beleid van LANDER in 2014. en het perspectief voor 2018

CONCEPT. Het beleid van LANDER in 2014. en het perspectief voor 2018 CONCEPT Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor 2018 Geldermalsen, oktober 2013 LANDER werk & participatie LANDER vult als instrument van gemeenten de maatschappelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde Businesscase Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen Iedereen is van waarde en heeft waarde Versie 1: 8 oktober 2013 Stuurgroep Nieuwe Uitvoeringsorganisatie Werk & Re-integratie & Inkomen Notitie

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Werken is het doel, participeren is de norm!

Werken is het doel, participeren is de norm! Werken is het doel, participeren is de norm! Jaarplan 2014-2015 CONCEPTVERSIE 1.3 INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Hoe is Baanbrekers gepositioneerd?... 5 3. Voor wie werkt Baanbrekers?... 7 4. De ontwikkelingen

Nadere informatie

V\ D D. Het College van Burgemeester en Wethouders van Oude IJsselstreek Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN. Doetinchem, 28 april 2014.

V\ D D. Het College van Burgemeester en Wethouders van Oude IJsselstreek Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN. Doetinchem, 28 april 2014. Gemeente Oude IJsselstreek SS V\ D D Ontvangen: 30/04/2014 -j4jnk07253 Postbus 236, 7000 AE -Terborgseweg 106, 7005 BC Doetinchem -Telefoon (i Bank BNG 28.50.12.495 - IBAN NL 62 BNGH 028b m - KvK-nummer

Nadere informatie

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard Kadernota Werk en Inkomensondersteuning De Participatiewet in de Hoeksche Waard 1 Woord vooraf Het bieden van een kader voor de invoering en uitvoering van de Participatiewet lijkt een hachelijke zaak.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN. Postbus 2040 7801 CA Emmen. Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663

Jaarverslag 2013. EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN. Postbus 2040 7801 CA Emmen. Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663 Jaarverslag 2013 EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN Postbus 2040 7801 CA Emmen Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663 Email Internet algemeen@emco-groep.nl www.emco-groep.nl 1 INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet augustus 2014 Oplegger Tynaarlo bij Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werk het doel Met het opstellen van onze visienota Iedereen

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan Datum Onderwerp Van Ons kenmerk De gemeenteraad 27 augustus 2013 Stand van zakennotitie Participatiewet Het college 133684 CC Geachte dames en heren, Kennisnemen van Stand

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen in regie

Gemeente Dalfsen in regie Gemeente Dalfsen in regie Een onderzoek naar een alternatieve voorziening uitvoering WSW 23 april 2012 Ir. G.C.A. Olijerhoek Dr. A.R. van Buuren Versie 2.0 Pagina 1 Inhoudsopgave 1.1 Vraagstelling... 3

Nadere informatie

gemeente Bergen op Zoom

gemeente Bergen op Zoom gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage 17 juli 2009 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Onderzoekskader...7 2.1. Onderzoeksvragen...7 2.2.

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 Versie 2.1, december 2013 Auteur Anja van Bourgondiën Inhoud Inleiding 3 1. Naamswijziging WWB naar Participatiewet 5 2. Afsluiten WSW en beperking

Nadere informatie

Pleidooi voor Maatschappelijk Verantwoord Bezuinigen. Extra investering helpt 125.000 mensen aan het werk

Pleidooi voor Maatschappelijk Verantwoord Bezuinigen. Extra investering helpt 125.000 mensen aan het werk Pleidooi voor Maatschappelijk Verantwoord Bezuinigen Extra investering helpt 125.000 mensen aan het werk Voorwoord Meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag bij gewone werkgevers. Dat

Nadere informatie