0 B

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "0 B. 1 1111111111 1111111111111111111"

Transcriptie

1 0 B Beklagcommissie uit de Commissie van Toezicht bij De Forensisch Psychiatrische Kliniek Oldenkotte Postadres: postbus 9008, 7200 GJ Zutphen Aan: Ministerie van veiligheid en Justitie dienst Justitiele inrichtingen afdeling juridische zaken Postbus GC Den Haag Zutphen, 14 juli 2014 Geachte heer, mevrouw, Hierbij zend ik u het jaarverslag 2013 van de Comm issie van Toezicht. Met vriendelijke groet, Namens het sqtrotarfaat, D. Burghout-vk panburg Commissie van Toezicht, Postbus 9008, 7200 GJ Zutphen telefoon: fax:

2 n Jaarverslag 2013 Commissie van Toezicht Oldenkotte

3 Inhoud Samenstelling commissie en secretariaat blz. 3 Vergaderingen van de commissie blz. 4 Maandcommissariaat blz. 5 Beklagcommissie blz. 6 Andere ontmoetingen en contacten/algemene opmerkingen blz.10 Bijlage: managementoverzicht 2

4 Samenstelling commissie en secretariaat De samenstelling van de commissie van toezicht is in 2013 ten opzicht van 201'2 Jf, ongewijzigd gebleven. Op 31 december 2013 was de commissie als volgt samengesteld: mr drs R. Prakke-Nieuwenhuizen (voorzitter) raadsheer gerechtshof 1.4 n mr A.C.L van Holland (vice-voorzitter) dr J.J. van Egmond mr J.M. Snellink mr A. Zuil advocaat-generaal gerechtshof psychiater advocaat officier van justitie F. van Opdorp unitmanager Reclassering mr P.A.C. Brandwacht M.J.H. Walterbos beleidsadviseur veiligheid gemeente Ede systeemtherapeut W. Stornebrink MBA MBI teamleider bedrijfsvoering rechtbank H. Dekker (gepensioneerd) Hoofd Inspecteur van politie Secretariaat In 2013 zijn drs P.F. Lammers en mr M.J. Derksen als secretaris aan de commissie van toezicht verbonden geweest. 3

5 Vergaderingen van de commissie In 2013 is de commissie elf keer bijeen geweest. Vergaderingen vinden in principe iedere eerste vrijdag van de maand in de kliniek plaats. Een vergadering is gehouden bij Forence in Deventer. In de maand augustus komt de commissie niet bijeen, vanwege te veel verhinderingen. Alle vergaderingen worden door de secretaris genotuleerd. De notulen worden de eerstvolgende vergadering vastgesteld. De vergaderingen van de commissie werden steeds bijgewoond (uitzonderingen daargelaten) door de bestuurder, de eerste geneeskundige c.q. het hoofd behandeling en de jurist van de kliniek. Daarnaast heeft een teamleider of sociotherapeut van steeds een andere afdeling de vergadering bijgewoond. De vergaderingen vonden plaats aan de hand van doorgaans vaste agendapunten, zoals ook door de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) is voorgeschreven. Deze opzet is ook steeds in de voorgaande jaren gehanteerd. Vaste agendapunten zijn in ieder geval: het verslag van de voorgaande vergadering, het verslag van de maandcommissaris naar aanleiding van de spreekuren in de betreffende periode, het verslag van de directie, het door de ldiniek ten behoeve van de vergadering verstrekte overzicht van maatregelen en incidenten, waarbij zo nodig vragen worden gesteld om de gang van zaken en de achtergronden van de beslissingen van de kliniek zo helder mogelijk voor het voetlicht te lcrijgen, de bezettingslijst, overige verslagen van de directie, de beslissingen van de beklagcommissie en de beslissingen van de RSJ. Verder ontvangt de commissie een afschrift van de voor haar van belang zijnde uitgegeven communiqués, waarmee de directie bepaalde informatie kliniekbreed verspreidt. Ook de uitgebreide patientgerelateerde managementinformatie wordt door de kliniek aan de commissie verstrekt en ter vergadering besproken. Deze informatie ziet onder meer op het lange termijn-verloop van omvang van beperkende maatregelen en de stand van zaken met betrekking tot behandelplannen. Daarbij is in 2013 meerdere malen ter sprake gekomen dat nog niet alle behandelplannen in MITS stonden, terwill dat wel de bedoeling was. Onderwerpen die voor het overige in 2013 in de vergaderingen zijn belicht, zijn onder meer: Het jaarplan van de kliniek voor 2013 en andere jaaroverzichten, onder andere van de PRO en de PCP; Het streven van de kliniek om binnen een jaar na binnenkomst begeleid verlof aan te vragen voor patienten; De verschillende PRO-bijeenkomsten die door enkele leden zijn bijgewoond; De invloed van de combinatie van tbs-gestelden en patienten met een Bopz-maatregel in de kliniek, en hieraan gerelateerde onderwerpen. Zo vallen de twee groepen onder verschillende wettelijke regimes, waardoor verschillende regelingen bestaan ten aanzien van beperkende maatregelen en beklagmogelijkheden. De kliniek heeft dit onderscheid helder in kaart gebracht voor de patienten en de medewerkers en de beklagmogelijkheden geborgd. De samenwerking met Dimence, waaruit Forence is ontstaan en waardoor een verschuiving per 1 april 2013 van transmurale capaciteit vanuit Rekken naar Forence op het terrein van Dimence in Deventer kon worden gerealiseerd; Een melding bijzonder voorval met betrekking tot de zelfdoding van een patient; 4

6 - De stappen die gezet zijn naar aanleiding van het incident van 8 september 2012 tijdens begeleid - verlof van een van de patienten (waaronder de uitvoering van een intern en een extern onderzoe0. - De per 1 juli 2013 geldende nieuwe procedure die gevolgd moet worden bij toediening van dwangmedicatie en de rol van de voorzitter van de commissie van toezicht en de maandcommissaris daarin; - Enkele adviezen van de RSJ; - Individuele gevallen van toepassing van dwangmedicatie; - De in december opgevoerde musical. Vanaf medio 2013 is het belangrijkste onderwerp op de vergaderingen het volgende geweest: - Het Masterplan DJI en meer in het bijzonder (eerste instantie het voornemen o -tn te besluiten tot)* daarin aangekondigde sluiting van de kliniek, waarbij de volgende zaken zijn besproken: - De impact van het plan op en de reacties van patienten, directie, medewerkers, belangslvertegenwoordigersgroeperingen en de manieren waarop die reacties zijn geuit; - De gevolgen voor de sfeer in de kliniek, voor de werkgelegenheid van de werknemers en de regio in het algemeen, waaronder toeleveranciers; - De gesprekken die gevoerd zijn met onder meer politici; - De behandeling van de plannen in de Tweede Kamer; - De pogingen om inzicht te krijgen in gegevens met betrekking tot resocialisatie, die zijn gebruikt bij de opstelling van het Masterplan en die uiteindelijk niet door de staatssecretaris zijn verstrekt; - De opstelling van een altematiefplan in samenwerking met Veldzicht; - De planning van de uitstroom van patienten, onder meer via overplaatsingen naar andere klinieken; - De voorziene vertraging van behandelings- en resocialisatietrajecten van patienten als gevolg van die overplaatsingen; - De versnelde uitstroom van enkele `risico-patienten'; - De documenten die per patient aanwezig moeten zijn bij overplaatsing; - De sluiting van afdelingen vanwege de uitstroom van patienten; - De borging van behandelingen en therapieen tot de sluiting; - De inspanningen voor behoud van een deel van de forensische capaciteit in de regio en daarmee ook behoud van een deel van de werkgelegenheid door De Tender en De Wiem op te nemen in een nieuw te vormen stichting voor forensische zorg (FPK, FPA en RIBW), te plaatsen onder de Dimence-groep; - Het behoud van Forence; - De (zelfstandige) uitstroom van een deel van het personeel als gevolg van het vooruitzicht van sluiting van de kliniek; - De outplacement van personeelsleden; - De inspanningen om te komen tot een sociaal akkoord/ sociaal plan; - De inzet van extemen vanwege het vertrek van personeelsleden; - Het RSJ-advies over het Masterplan DJI dat ongunstig was voor de kliniek; - Een eventuele nieuwe bestemming voor de panden van de kliniek. De vele suggesties, voorstellen en mogelijkheden die door de commissie op allerhande onderwerpen naar voren zijn gebracht worden door de kliniek ter harte genomen, in overweging genomen en indien opportuun gerealiseerd, waarvan een terugkoppeling wordt gegeven. Maandcommissariaat De opzet en de manier van werken van de maandcommissaris is in 2013 ongewijzigd gebleven ten opzichte van de voorgaande jaren. Evenals voorheen traden de leden bij toerbeurt op als maandcommissaris. 5

7 De maandcommissaris houdt spreekuur op de eerste en derde vrijdag van de maand. Deze bezoekt alle afdelingen waar klachten zijn geuit en waar verzoeken tot een gesprek met de maandcommissaris zijn gedaan. Het is niet ongebruikelijk dat een maandcommissaris ook zelfstandig andere afdelingen bezoekt. Het gesprek met betrokkene(n) wordt op de afdeling zelf gevoerd. Incidenteel vindt er een gesprek in de separeer- of isoleercel plaats. De jurist van de Idiniek treedt op als contactpersoon voor de maandcommissaris en informeert de maandcommissaris tijdig welke patienten een verzoek tot een gesprek hebben ingediend. Het komt ook voor dat een klacht door het secretariaat aan de maandcommissaris wordt gegeven om nadere informatie te verkrijgen. In 2013 zijn er de intrekking van elders ingediende klachten waarop is verzocht een rogatoir verhoor te houden niet meegerekend 25 klachten ingetrokken, waarvan 3 na bemiddeling door de maandcommissaris (tegen 16 respectievelijk 3 in 2012). De maandcommissaris maakt voor de commissievergaderingen een schriftelijk verslag van de gesprekken en voegt daar de verstuurde brieven bij. Tij dens de vergaderingen worden de verslagen van de maandcommissaris besproken. Op verzoek van de commissie houdt de kliniek ten behoeve van het vergroten van een efficient functionerend maandcommissariaat een map bij met onder meer een overzicht van lopende grieven en klachten en oude macoverslagen. Patienten kunnen door tussenkomst van de Idiniek telefonisch bij het secretariaat van de commissie van toezicht een spoedaanvraag indienen voor een gesprek met de maandcommissaris. De secretaris legt deze aanvraag vervolgens zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 24 uur, aan de dienstdoende maandcommissaris voor, die zelf contact opneemt met de verzoekende patient teneinde de spoedeisendheid van een situatie te kunnen beoordelen. De maandcommissaris bepaalt de vervolgstappen - het bezoeken van betreffende patient, het initieren van contacten met betrokken medewerkers, een verwijzing naar het eerstvolgende formele spreekuur - al naar gelang de situatie. In 2013 is een aantal spoedverzoeken ingediend. Beklagcommissie Klachten worden ontvangen door het secretariaat. De secretaris voert vervolgens overleg met de voorzitter over de vervolgstappen of neemt terzake zelfstandig een vervolgstap. Er zijn klachten die in dit stadium enkelvoudig schriftelijk worden afgewikkeld. Andere klachten worden voor bemiddeling doorgestuurd naar de maandcommissaris. Weer andere klachten vereisen schriftelijke inlichtingen van de kliniek. Na ontvangst van de inlichtingen wordt beoordeeld of de klachten al dan niet mondeling worden behandeld, dan wel of deze zonder mondelinge behandeling (al dan niet enkelvoudig) kunnen worden beslist. De mondelinge behandelingen vinden, algemeen gezegd, meervoudig plaats. Het beleid is om geen mondelinge uitspraak te doen, mede om geen onduidelijkheid te laten ontstaan over de beroepstermijn. In de verslagperiode zijn mr Pralcke-Nieuwenhuizen en mr Van Holland als voorzitter van de beklagcommissie opgetreden. 6

8 fl Instroom I th 0000ONNNI 'le le ev le tie le -;71 n n In 2013 zijn in totaal 73 klaagschriften als ingekomen geregistreerd. In het grafiekje hierboven is de instroom van Idachten over verschillende jaren te zien. Na een daling van de instroom die in 2007 is ingezet en tot 2011 heeft voortgeduurd, is de instroom in 2012 en 2013 weer licht gestegen. De onderwerpen waarop de klachten betrekking hadden, zijn opgenomen in onderstaand overzicht: Klachten CvT Oldenkotte 2013 op categorie Behandeling 2 Bejegening 10 Bewegingsvrijheid binnen de inrichting 10 Controle 1 Disciplinaire straf 1 Info rmatie /procedure 6 Ordemaatregel 4 Persoonlijke voorwerp en 6 Rekening courant/ zak- en kleedgeld 5 Rogatoir verzoek 4 Verlaten inrichting 11 Contact buitenwereld (post) 4 Contact buitenwereld (bellen) 2 Selectie/overplaatsing 3 Verzorging (diversen) 1 Verzorging (medische) 2 Regime 1 Opvallend is evenals vorig jaar het aantal klachten met als onderwerp `verlaten inrichting'. Anders dan vorig jaar kan dit jaar niet een deel van de verklaring worden gevonden in een groepsgewijze intrekking van verlof naar aanleiding van 7

9 een incident; de intrekkingen van verloven waartegen in 2013 is geklaagd, staan op zichzelf. Daarnaast is net als de afgelopen jaren het aantal klachten over de bejegening redelijk groot. Hierbij geldt dat de score wellicht deels valt te verklaren uit het feit dat bejegening soms slechts een aspect van de zaak is. Achter deze kwalificatie ligt dan een meer concrete, zakelijke aanleiding voor de klacht verscholen, bijvoorbeeld een beperking van de bewegingsvrijheid (afzondering) of een vermeende schending van de zorgplicht. Het is in ieder geval niet de indruk van de commissie dat de kliniek op het aspect van de bejegening tekort zou schieten en dit blijkt ook geenszins uit de gesprekken met de PRO. Verder valt op dat in 2013 een relatief groot aantal klachten is ingediend over bewegingsvrijheid binnen de kliniek. Een eenvoudige verklaring daarvoor lijkt niet voorhanden te zijn. Ifitstroom 2013 Van de 86 in 2013 als afgedaan geregistreerde klachten is/zijn: 24 klachten niet-ontvankelijk verklaard; 21 klachten ongegrond verklaard; 9 klachten gegrond verklaard; 3 klachten deels gegrond verklaard; 25 klachten ingetrokken, waarvan in 3 gevallen na bemiddeling door de maandcommissaris; 4 klachten elders ingediend en naar de commissie van toezicht bij Oldenkotte verzonden met het verzoek een rogatoir verhoor af te namen. Op een van deze klachten is daadwerkelijk een rogatoir verhoor afgenomen. De overige 3 klachten zijn ingetrokken voordat een rogatoir verhoor kon plaatsvinden. Van de 12 (deels) gegronde klachten wordt hieronder een samenvatting gegeven Klager is overgeplaatst van Oldenkotte naar een andere kliniek. Hij heeft onweersproken gesteld dat hij zijn 'home cinema set' en zijn houten kast daar beschadigd heeft ontvangen. De voorzitter gaat daar derhalve vanuit. Nu de door de kliniek (Oldenkotte) overgelegde vrachtbrief slechts is ondertekend door de chauffeur en de kliniek heeft laten weten dat een door de andere kliniek ondertekend exemplaar niet beschikbaar is, is de kliniek in het onderhavige geval aansprakelijk voor de schade aan klagers eigendommen. Gelet op de inhoud van de ministeriele circulaire van 24 mei 2000, kenmerk /00/DJI, is daarbij niet van belang of de schade in de kliniek of tij dens het transport is ontstaan De voorzitter verklaart de klacht formeel gegrond, omdat niet onverwijld een schriftelijke mededeling van de beslissing aan klager is uitgereikt. De voorzitter kent een compensatie toe van E 10,-. Voorts stelt de voorzitter vast dat de kliniek vanwege het incident op 8 september 2012 behoudens de in de inlichtingen genoemde uitzonderingen alle verloven heeft ingetrokken. Vaststaat dat de kliniek klagers verlof heeft ingetrokken zonder dat individuele omstandigheden van klager zelf daaraan ten grondslag liggen. Hoewel de voorzitter er begrip voor heeft dat, gezien de aard van het incident, verloven zijn ingetrokken teneinde de omvang en impact te inventariseren en de situatie te stabiliseren, is de voorzitter van oordeel dat de kliniek hiermee heeft gehandeld in strijd met artikel 50, derde lid, van de Bvt. Ook materieel verklaart de voorzitter de klacht gegrond. De voorzitter kent, uitgaande van een bedrag van E 10,- per dag en E 20,- per weekenddag, in dit verband een tegemoetkoming toe van E 90, Klagers verlof is eveneens ingetrokken vanwege voornoemd incident van 8 september Niet in geschil is dat klager ten onrechte tussen 8 september 2012 en 14 september 2012 geen 8

10 1, 11 verlof heeft kunnen genieten. De klacht dient derhalve gegrond te worden verklaard. Evenrriin in geschil is dat klager een compensatie dient te lu -ijgen. De voorzitter kent een tegemoetko-, ming toe van E 90, Materieel wordt de klacht gegrond verklaard om dezelfde reden als de klachten met nummers 32 en 33. De voorzitter bepaalt dat klager een compensatie toekomt van E 10,- per dag en E 20,- per weekenddag dat de verloven van klager zijn ingetrokken. I. ri Zowel formeel als materieel wordt de klacht gegrond verklaard om dezelfde redenen als de klacht met nummer 32. Er wordt een compensatie toegekend van E 10,- in verband met de formete gegrondverklaring en een compensatie van 10,- per dag en E 20,- per weekenddag dat de verloven van klager zijn ingetrokken Zowel formeel als materieel wordt de klacht gegrond verklaard om dezelfde redenen als de -) klacht met nummer 32. Er wordt een compensatie toegekend van E 10,- in verband met de Urmele gegrondverklaring en een compensatie van E 10,- per dag en E 20,- per weekenddag dat de verloven van klager zijn ingetrokken Klager stelt dat hij door het slecht functioneren van de verwarming niet alleen ongemak ervaart, maar ook ziek is geworden. Hij is niet in staat om te werken, zodat ook sprake is van inkomstenderving. Niet in geschil is dat de verwarming in klagers persoonlijke verblijfsruimte vanaf de dag waarop hij op de afdeling kwam tot het moment waarop een radiator werd geplaatst niet aan de eisen voldeed. De voorzitter ziet hierin aanleiding de klacht gegrond te verklaren en klager over de betreffende periode een tegemoetkoming toe te kennen van E 2,50 per dag voor het door hem ondervonden ongemak. Evenmin is in geschil dat klager ziek is geweest. De voorzitter stelt vast dat de kliniek niet heeft weersproken dat dit (mede) het gevolg is geweest dan wet kan zijn geweest van de omstandigheid dat de temperatuur op klagers kamer onvoldoende kon worden geregeld. Ook om deze reden wordt de klacht gegrond verklaard. De voorzitter kent klager over een (beperkte) periode de tegemoetkoming toe waar hij bij activiteitenongeschiktheid recht op heeft Dit betreft een extra klachtnummer dat is bijgeboekt bij de klacht met nummer De klacht is gericht tegen de opschorting van klagers verlof. Alhoewel het verlof van klager niet een aaneengesloten week heeft geduurd, is de voorzitter van oordeel dat de door de kliniek gestelde personeelstechnische problemen tot ontvankelijkheid dienen te leiden. De voorzitter verklaart de klacht gegrond en kent een compensatie toe voor het verlof dat niet is doorgegaan Klager is in eerste instantie afgezonderd en vervolgens gesepareerd. De totale duur van de maatregelen maakt dat in het onderhavige geval sprake is van een beklagwaardig onderwerp. De beklagcommissie verklaart de klacht formeel gegrond en kent een compensatie toe vanwege de verstrekking van onjuiste informatie door de kliniek. Nu de maatregelen van afzondering en separatie op klagers eigen verzoek zijn opgelegd en de beklagcommissie niet bevoegd is zich uit te laten over de beslissing van de PRO waarmee klager het niet eens is, wordt de klacht materieel ongegrond verklaard Klager klaagt tegen de intrekking van zijn verlof. Dat verlof is ingetrokken vanwege de positieve uitslag van een urinecontrole. Klager heeft naar zijn zeggen niet, of althans niet bewust, amfetamine gebruikt. Hij heeft slechts een (legaal) sportmiddel gebruikt. Vanwege klagers stellige ontkenning heeft de kliniek het sportmiddel getest. De eerste voorzichtige conclusie is, dat er amfetamine en XTC in dat middel zit. Het middel is daarna opgestuurd naar een erkend laboratorium, daar het controlemiddel van de kliniek niet rechtsgeldig is. Wanneer de uitslag van het erkende laboratorium bekend is, blijkt dat in dit middel geen amfetamine zit. Het is echter wet een gegeven dat na gebruik van dit sportmiddel positief gescoord wordt op het gebruik van amfetamine en XTC. Naar aanleiding van deze uitslag heeft klager at zijn verloven teruggekregen. Naar het oordeel van de beklagcommissie is de beslissing om vanwege een positieve uitslag van een urinecontrole klagers verlof in te trelcken en klager voor een time-out over te plaatsen naar de kliniek niet onredelijk of onbillijk, mede gelet op de omstandigheid dat drugs als een belangrijke risicofactor van klager worden beschouwd. Dat klager naar aanleiding van het eigen onderzoek van de kliniek niet zijn volledige verlof heeft teruggelcregen, acht de beklagcommissie evenmin onredelijk of onbillijk, nu het controlemiddel van de kliniek blijkens 9

11 de inlichtingen niet rechtsgeldig is. De beklagcommissie is echter van oordeel dat het niet redelijk is dat klager zijn volledige verlof niet meteen op de dag van binnenkomst van de uitslag van het onderzoek door het erkende laboratorium heeft teruggelcregen en verklaart de klacht gegrond voor zover gericht tegen voortduring gedurende enkele dagen van de intrelcking van een deel van klagers verlof. Voor het overige verklaart de beklagcommissie de klacht ongegrond Naar het oordeel van de beklagcommissie heeft de kliniek klager in redelijkheid kunnen afzonderen. Uit de door de kliniek aangedragen informatie blijkt naar het oordeel van de beklagcommissie echter niet dat de situatie zodanig dreigend was dat plaatsing op de veilige kamer op de afdeling voor intensieve zorg noodzakelijk was om de orde en de veiligheid in de inrichting te handhaven. De beklagcommissie is van oordeel dat onvoldoende duidelijk is waarom niet kon worden volstaan met de lichtere maatregel van afzondering op klagers eigen kamer. Het beroep wordt gegrond verklaard en aan klager wordt een tegemoetkoming toegekend van E 5,- per dag Niet in geschil is dat klagers usb-stick is verdwenen terwijlhij in beheer was van de sociotherapie en dat de kliniek derhalve verantwoordelijk is voor de verdwijning. De beklagcommissie verklaart de klacht gegrond en kent aan klager een compensatie toe van E 100,-. Van de in 2013 door de beklagcommissie behandelde zaken is dertien maal beroep ingesteld. Alle beroepen zijn door de klagers ingesteld. Van deze dertien beroepszaken zijn er op dit moment nog vier in behandeling. Van de overige beroepen is er een gegrond verklaard en zijn er zeven ongegrond verldaard; een beroep is ingetrokken. D oorlo op tij den klachten De doorlooptijden zijn in de loop van 2013 gedaald en blijven de aandacht van de commissie houden. De Tender Er zijn in 2013 vanuit de Tender (waarvoor deze beklagcommissie als klachtencommissie ook de klachten op grond van de WKCZ behandelt) geen klachten ingediend. De Tender is een aan Oldenkotte gerelateerde poli- en dagopvanginstelling te Deventer (en heeft als zodanig niets met TBS van doen). Andere ontmoetingen en contacten / algemene opmerkingen Samenwerking met de directie De samenwerking met de directie onder leiding van de heer J. Nijhuis heeft de commissie in 2013 wederom als positief ervaren. Er is sprake van een constructief overleg-klimaat. Voor de commissie is met name het punt van transparantie in de informatieverstrelddng van de kliniek jegens haar van groot belang; zij is immers, om haar taken goed te kunnen uitoefen, in belangrijke mate van de input van de directie afhankelijk. Met dit belang gaat de directie op zorgvuldige wijze om voor zover dat beoordeeld kan worden. Dit uit zich onder meer in het verstreklcen van informatie, ongevraagd dan wel op verzoek, op uiteenlopende terreinen. De wijze waarop door de kliniek, evenals in het vorige verslagjaar, ook in 2013 tijdens de maandelijkse vergaderingen verslag is gedaan -met open houding waarbij er ruimte is voor reflectie- van (ook in de toekomst liggende) ontwildcelingen of visies die direct of indirect patientenbelangen kunnen raken, wordt ge- 10

12 .:1 I;. waardeerd. In het bijzonder vermeldenswaardig is dat de directie de commissi le. in 2013 zowel via aan de medewerkers gerichte communiqués als mondeling tij dens de vergadering goed op de hoogte heeft gehouden van de ontwikkelingen-in het kader van de aanstaande sluiting. De commissieleden ontvangen het personeelstijdschrift van de kliniek. Contacten met de Patienten Raad Oldenkotte (PRO) Op 7 juni 2013 en op 6 september 2013 hebben leden van de commissie gesprekken gevoerd met de PRO. Het doel van deze overleggen is om ook vanuit de patir entenraad algemene signalen, knelpunten en dergelijke te vernemen over de gang van zaken binnen de kliniek. Tij dens de gesprekken zijn onder meer de volgende punten aan de orde gekomen: - het vorige jaarverslag van de commissie van toezicht; - de status van patienten van Forence; - de gevolgen van de aanstaande sluiting; - de gevolgen van de aanwezigheid van BOPZ-patienten; - de procedure voor urinecontroles; - de ontwilckeling van het toko-beleid; - het feit dat begeleiding van verlof in bepaalde gevallen vooralsnog alleen door mannelijke medewerkers wordt gedaan vanwege het incident van september vorig jaar; - de voorwaarde van gebruik van medicatie die in bepaalde gevallen wordt gesteld aan verlening van verlof door de verloftoetsingscommissie. De punten die de PRO naar voren brengt, worden in de commissievergaderingen besproken. De PRO ontvangt vervolgens het betreffende deel van de (vastgestelde) notulen van de vergadering. Overige contacten Op 12 maart 2013 vond de landelijke dag voor secretarissen van de commissies van toezicht plaats. De secretaris heeft deze bijeenkomst bezocht. De vergadering van 4 oktober 2013 heeft plaatsgevonden bij Forence, op het terrein van Dimence in Deventer. Daar worden patienten van Oldenkotte en Dimence door een behandelteam behandeld. Voorafgaand aan de vergadering hebben medewekers en patienten de leden van de commissie van toezicht verteld over hun ervaringen bij van Forence. g is vastgosteld op 4 juli mr dis R. Prakke-Nieuwenhuizen, voorzitter, drs P.F. Lammers, secretaris. 11

13 IMO INN OM ONII 11 1 Managementoverzicht MO IMO II CvT Bureau Zutphen - FPC Oldenkotte Uitstroom 2013 prognose begin- voo Instroom uitstroom doorloop gegrond ongegrond deels overgedragen niet ingetrokken ingetrokken na afdoening na eind rraad tijd gegrond ontvankelijk bemiddeling rogatoir verzoek voorraad januari februari maart e kwartaal april mei juni e kwartaal juli augustus september e kwartaal oktober november december e kwartaal Tota al (3. 0 3i 08/07/ :40 1 / 4

14 Commissie van Toezicht LI, i,,...c, 4%1.. I -`1.11/ Ilk-gi* Ili,1 - : ,4,-1. J. 4/,#.. ro '., t. 1 -,.. VIIIP ,..., %.411,.., Ii.,, lk,... r P :1).-/ ;)%4' 4 t.,, ;1 a '.-- 1, t.a.zw.. )- c Ittk oi.r. ip.,--r..,.,-.,._ I.. --, IIN, k 1... t) $ 1.," 4 IN '. ' V jk 'S '..- NIZ", 1,,,il ' il. 1 itll, a IV lit 1,,,_.. r''' Ilk - -t -''-. 'sr,%:). '1-14tO,*,.....-" 6,-. Iri 1:...,*s._,,,,..- Iv CIV!A l iiit:7".' th, f,.r'r., i v_ Mit 1,, 'r:'\ :!-':...1k klik A 'A., -, f:), Gezien scankarner VEiJ 15 J , (1) r Lft t "I r - L.C) ).

Jurisprudentie-bulletin RSJ 2008/8. zie ook WWW.RSJ.NL

Jurisprudentie-bulletin RSJ 2008/8. zie ook WWW.RSJ.NL Jurisprudentie-bulletin RSJ 2008/8 zie ook WWW.RSJ.NL Inhoudsopgave jurisprudentiebulletin 2008-8 08/1643/GA 18 november 2008 schade; tegemoetkoming financieel Indien hoogte van schade op eenvoudige wijze

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 2 2. Organisatie en werkwijze... 4 2.1 Werkwijze Geschillencommissie Arbodiensten... 4 2.2 Samenstelling Geschillencommissie

Nadere informatie

en VO NIEUWSBRIEF tbs INLEIDING WERKGROEP KWALITEITS- VERBETERINGEN TBS

en VO NIEUWSBRIEF tbs INLEIDING WERKGROEP KWALITEITS- VERBETERINGEN TBS OO en VO in dit nummer werkgroep kwaliteitsverbeteringen tbs / column / uitbrieding / gefinancierde rechtsbijstand / adviescollege verlof toetsing tbs / interessante uitspraken / Wist u dat... NIEUWSBRIEF

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 30 september 2013 gericht tegen een uitspraak van 24 juni 2013 van de beklagcommissie bij de locatie [...

betreft: [klager] datum: 30 september 2013 gericht tegen een uitspraak van 24 juni 2013 van de beklagcommissie bij de locatie [... nummer: 13/2217/GA en 13/2264/GA betreft: [klager] datum: 30 september 2013 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van de

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

n i e u w s b r i e f t bs

n i e u w s b r i e f t bs OO en VO in dit nummer congres tbs op slot / verlaten van de kliniek ivm zittingen / column / herzienning / hoger beroep in stellen in de kliniek? / roadshow / interessante uitspraken / wist u dat... n

Nadere informatie

Reactie op het rapport Toenemend appel,

Reactie op het rapport Toenemend appel, Reactie op het rapport Toenemend appel, een verkennend onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam naar de toename van het aantal beroepszaken ex artikel 69 van de Penitentiaire beginselenwet Reactie

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 102450 SAMENVATTING Berisping wegens afwezigheid bij cursus en wegens ongeldig BAPO-gebruik BVE Docent heeft zijn leidinggevende vooraf medegedeeld niet aanwezig te zullen zijn bij de cursus vanwege detacheringswerkzaamkeheden.

Nadere informatie

Ombudsman, doel en werkwijze

Ombudsman, doel en werkwijze Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit betekent dat de overheid een

Nadere informatie

R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie

R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie Ja arver sl ag 2013 Secretariaten Regionale toetsingscommissies euthanasie Algemeen secretaris: mw. mr N.E.C. Visée Postbus 9013 6800 DR Arnhem Telefoon: 026-352

Nadere informatie

Code of Conduct Klacht- & Meldingsregeling. PricewaterhouseCoopers Nederland

Code of Conduct Klacht- & Meldingsregeling. PricewaterhouseCoopers Nederland Code of Conduct Klacht- & Meldingsregeling PricewaterhouseCoopers Nederland Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 2 1.1 Toepassing... 2 1.2 Definities...... 2 1.3 Algemeen..... 5 1.4 Code of Conduct Vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310 Rapport Rapport over een klacht over Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland, locatie Leiden, de Raad voor de Kinderbescherming, regio Rotterdam-Rijnmond en de Centrale autoriteit. Datum: 19 oktober 2011 Rapportnummer:

Nadere informatie

C E N T R A A L T U C H T C O L L E G E voor de Gezondheidszorg

C E N T R A A L T U C H T C O L L E G E voor de Gezondheidszorg C2014.097 t/m C2014.101 en C2014.102 C E N T R A A L T U C H T C O L L E G E voor de Gezondheidszorg Beslissing in de zaak onder nummers C2014.097 t/m C2014.101 van: tegen Johanna PRINS-MEIJER, wonende

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers

Jaarverslag 2013. Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers Jaarverslag 2013 Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers Woord vooraf Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers (hierna: de commissie). In

Nadere informatie

CENTRAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

CENTRAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG C2011.240 en C2011.241 CENTRAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Beslissing in de zaak onder nummer van: C2011.240 en C2011.241 C E N T R A A L T U C H T C O L L E G E voor de Gezondheidszorg Beslissing

Nadere informatie

- Het gaat hier om een professionele code die andere accenten legt dan de verschillende huisregels van opdrachtgevers, dat zijn organisatiecodes.

- Het gaat hier om een professionele code die andere accenten legt dan de verschillende huisregels van opdrachtgevers, dat zijn organisatiecodes. GEDRAGSCODE SRA ALGEMEEN 1. Doel en ontwikkeling In deze code is geformuleerd welk gedrag de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) van een bij haar geregistreerde arbeidsdeskundige verwacht. De code

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) te Rotterdam sinds de overname van de inning van de kinderalimentatie per 15 november 1996 onvoldoende

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 19 mei 2015

betreft: [klager] datum: 19 mei 2015 nummer: 14/3242/GV (eindbeslissing) betreft: [klager] datum: 19 mei 2015 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een

Nadere informatie

DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op 28-08- 2009

DIT REGLEMENT (reglement) is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de vennootschap) op 28-08- 2009 REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op

Nadere informatie

Ombudsman, doel en werkwijze

Ombudsman, doel en werkwijze Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit betekent dat de overheid een

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Jaarverslag 2008 Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008 Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Afkortingenlijst AFM CVZ DBC KiFid NPCF NZa SKGZ VWS Wft ZN Zvw Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur Interim rapporteur toezicht advocatuur mr. R.J. Hoekstra 15 december 2014 1 Contact E-mail Website Interim rapporteur toezicht advocatuur p/a Postbus 30851 2500 GW DEN HAAG rapporteur@toezichtadvocatuur.nl

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst. Datum: 28 april 2015 Rapportnummer: 2015/079

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst. Datum: 28 april 2015 Rapportnummer: 2015/079 Rapport Rapport over een klacht over de Belastingdienst. Datum: 28 april 2015 Rapportnummer: 2015/079 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst zijn diverse verzoeken om teruggaaf van energiebelasting

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 Rapport Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 2 Openbaar Rapport Rapportnummer: 99/228 25 mei 1999 Verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch met een klacht over een gedraging van de Regionaal Directeur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 Nr. 142 VERSLAG

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Arbitraal vonnis van 25 augustus 2010 Kenmerk: 10/12 Het Scheidsgerecht, samengesteld als volgt: mr. H.F.M. Hofhuis, wonende te s-gravenhage, voorzitter, mr. E.J. Rutters,

Nadere informatie

Rapport. Klacht over het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Arbeidsinspectie) te Den Haag. Datum: 13 april 2011. Rapportnummer: 2011/111

Rapport. Klacht over het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Arbeidsinspectie) te Den Haag. Datum: 13 april 2011. Rapportnummer: 2011/111 Rapport Klacht over het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Arbeidsinspectie) te Den Haag. Datum: 13 april 2011 Rapportnummer: 2011/111 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Arbeidsinspectie

Nadere informatie

Jurisprudentiebulletin

Jurisprudentiebulletin 2010, aflevering 12 Nummers: 167 186 Vordering benadeelde partij: JBS 2010, nr. 167 Hof Arnhem 9 december 2010 Gijzeling: immateriële schadevergoeding, i.c. 1.250 per gegijzelde. Brandstichting: dat de

Nadere informatie

jaar verslag Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en het College van Medisch

jaar verslag Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en het College van Medisch 2 duizend jaar verslag Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en het College van Medisch 12 Toezicht jaar verslag 2 duizend 12 1 Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en het College van Medisch Toezicht

Nadere informatie

Rapport. Datum: 20 augustus 2002 Rapportnummer: 2002/241

Rapport. Datum: 20 augustus 2002 Rapportnummer: 2002/241 Rapport Datum: 20 augustus 2002 Rapportnummer: 2002/241 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Huurcommissie Rotterdam in het ressort Schiedam zijn individueel ingebrachte bezwaren van 25 juli 1999 ten

Nadere informatie