0 B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "0 B. 1 1111111111 1111111111111111111"

Transcriptie

1 0 B Beklagcommissie uit de Commissie van Toezicht bij De Forensisch Psychiatrische Kliniek Oldenkotte Postadres: postbus 9008, 7200 GJ Zutphen Aan: Ministerie van veiligheid en Justitie dienst Justitiele inrichtingen afdeling juridische zaken Postbus GC Den Haag Zutphen, 14 juli 2014 Geachte heer, mevrouw, Hierbij zend ik u het jaarverslag 2013 van de Comm issie van Toezicht. Met vriendelijke groet, Namens het sqtrotarfaat, D. Burghout-vk panburg Commissie van Toezicht, Postbus 9008, 7200 GJ Zutphen telefoon: fax:

2 n Jaarverslag 2013 Commissie van Toezicht Oldenkotte

3 Inhoud Samenstelling commissie en secretariaat blz. 3 Vergaderingen van de commissie blz. 4 Maandcommissariaat blz. 5 Beklagcommissie blz. 6 Andere ontmoetingen en contacten/algemene opmerkingen blz.10 Bijlage: managementoverzicht 2

4 Samenstelling commissie en secretariaat De samenstelling van de commissie van toezicht is in 2013 ten opzicht van 201'2 Jf, ongewijzigd gebleven. Op 31 december 2013 was de commissie als volgt samengesteld: mr drs R. Prakke-Nieuwenhuizen (voorzitter) raadsheer gerechtshof 1.4 n mr A.C.L van Holland (vice-voorzitter) dr J.J. van Egmond mr J.M. Snellink mr A. Zuil advocaat-generaal gerechtshof psychiater advocaat officier van justitie F. van Opdorp unitmanager Reclassering mr P.A.C. Brandwacht M.J.H. Walterbos beleidsadviseur veiligheid gemeente Ede systeemtherapeut W. Stornebrink MBA MBI teamleider bedrijfsvoering rechtbank H. Dekker (gepensioneerd) Hoofd Inspecteur van politie Secretariaat In 2013 zijn drs P.F. Lammers en mr M.J. Derksen als secretaris aan de commissie van toezicht verbonden geweest. 3

5 Vergaderingen van de commissie In 2013 is de commissie elf keer bijeen geweest. Vergaderingen vinden in principe iedere eerste vrijdag van de maand in de kliniek plaats. Een vergadering is gehouden bij Forence in Deventer. In de maand augustus komt de commissie niet bijeen, vanwege te veel verhinderingen. Alle vergaderingen worden door de secretaris genotuleerd. De notulen worden de eerstvolgende vergadering vastgesteld. De vergaderingen van de commissie werden steeds bijgewoond (uitzonderingen daargelaten) door de bestuurder, de eerste geneeskundige c.q. het hoofd behandeling en de jurist van de kliniek. Daarnaast heeft een teamleider of sociotherapeut van steeds een andere afdeling de vergadering bijgewoond. De vergaderingen vonden plaats aan de hand van doorgaans vaste agendapunten, zoals ook door de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) is voorgeschreven. Deze opzet is ook steeds in de voorgaande jaren gehanteerd. Vaste agendapunten zijn in ieder geval: het verslag van de voorgaande vergadering, het verslag van de maandcommissaris naar aanleiding van de spreekuren in de betreffende periode, het verslag van de directie, het door de ldiniek ten behoeve van de vergadering verstrekte overzicht van maatregelen en incidenten, waarbij zo nodig vragen worden gesteld om de gang van zaken en de achtergronden van de beslissingen van de kliniek zo helder mogelijk voor het voetlicht te lcrijgen, de bezettingslijst, overige verslagen van de directie, de beslissingen van de beklagcommissie en de beslissingen van de RSJ. Verder ontvangt de commissie een afschrift van de voor haar van belang zijnde uitgegeven communiqués, waarmee de directie bepaalde informatie kliniekbreed verspreidt. Ook de uitgebreide patientgerelateerde managementinformatie wordt door de kliniek aan de commissie verstrekt en ter vergadering besproken. Deze informatie ziet onder meer op het lange termijn-verloop van omvang van beperkende maatregelen en de stand van zaken met betrekking tot behandelplannen. Daarbij is in 2013 meerdere malen ter sprake gekomen dat nog niet alle behandelplannen in MITS stonden, terwill dat wel de bedoeling was. Onderwerpen die voor het overige in 2013 in de vergaderingen zijn belicht, zijn onder meer: Het jaarplan van de kliniek voor 2013 en andere jaaroverzichten, onder andere van de PRO en de PCP; Het streven van de kliniek om binnen een jaar na binnenkomst begeleid verlof aan te vragen voor patienten; De verschillende PRO-bijeenkomsten die door enkele leden zijn bijgewoond; De invloed van de combinatie van tbs-gestelden en patienten met een Bopz-maatregel in de kliniek, en hieraan gerelateerde onderwerpen. Zo vallen de twee groepen onder verschillende wettelijke regimes, waardoor verschillende regelingen bestaan ten aanzien van beperkende maatregelen en beklagmogelijkheden. De kliniek heeft dit onderscheid helder in kaart gebracht voor de patienten en de medewerkers en de beklagmogelijkheden geborgd. De samenwerking met Dimence, waaruit Forence is ontstaan en waardoor een verschuiving per 1 april 2013 van transmurale capaciteit vanuit Rekken naar Forence op het terrein van Dimence in Deventer kon worden gerealiseerd; Een melding bijzonder voorval met betrekking tot de zelfdoding van een patient; 4

6 - De stappen die gezet zijn naar aanleiding van het incident van 8 september 2012 tijdens begeleid - verlof van een van de patienten (waaronder de uitvoering van een intern en een extern onderzoe0. - De per 1 juli 2013 geldende nieuwe procedure die gevolgd moet worden bij toediening van dwangmedicatie en de rol van de voorzitter van de commissie van toezicht en de maandcommissaris daarin; - Enkele adviezen van de RSJ; - Individuele gevallen van toepassing van dwangmedicatie; - De in december opgevoerde musical. Vanaf medio 2013 is het belangrijkste onderwerp op de vergaderingen het volgende geweest: - Het Masterplan DJI en meer in het bijzonder (eerste instantie het voornemen o -tn te besluiten tot)* daarin aangekondigde sluiting van de kliniek, waarbij de volgende zaken zijn besproken: - De impact van het plan op en de reacties van patienten, directie, medewerkers, belangslvertegenwoordigersgroeperingen en de manieren waarop die reacties zijn geuit; - De gevolgen voor de sfeer in de kliniek, voor de werkgelegenheid van de werknemers en de regio in het algemeen, waaronder toeleveranciers; - De gesprekken die gevoerd zijn met onder meer politici; - De behandeling van de plannen in de Tweede Kamer; - De pogingen om inzicht te krijgen in gegevens met betrekking tot resocialisatie, die zijn gebruikt bij de opstelling van het Masterplan en die uiteindelijk niet door de staatssecretaris zijn verstrekt; - De opstelling van een altematiefplan in samenwerking met Veldzicht; - De planning van de uitstroom van patienten, onder meer via overplaatsingen naar andere klinieken; - De voorziene vertraging van behandelings- en resocialisatietrajecten van patienten als gevolg van die overplaatsingen; - De versnelde uitstroom van enkele `risico-patienten'; - De documenten die per patient aanwezig moeten zijn bij overplaatsing; - De sluiting van afdelingen vanwege de uitstroom van patienten; - De borging van behandelingen en therapieen tot de sluiting; - De inspanningen voor behoud van een deel van de forensische capaciteit in de regio en daarmee ook behoud van een deel van de werkgelegenheid door De Tender en De Wiem op te nemen in een nieuw te vormen stichting voor forensische zorg (FPK, FPA en RIBW), te plaatsen onder de Dimence-groep; - Het behoud van Forence; - De (zelfstandige) uitstroom van een deel van het personeel als gevolg van het vooruitzicht van sluiting van de kliniek; - De outplacement van personeelsleden; - De inspanningen om te komen tot een sociaal akkoord/ sociaal plan; - De inzet van extemen vanwege het vertrek van personeelsleden; - Het RSJ-advies over het Masterplan DJI dat ongunstig was voor de kliniek; - Een eventuele nieuwe bestemming voor de panden van de kliniek. De vele suggesties, voorstellen en mogelijkheden die door de commissie op allerhande onderwerpen naar voren zijn gebracht worden door de kliniek ter harte genomen, in overweging genomen en indien opportuun gerealiseerd, waarvan een terugkoppeling wordt gegeven. Maandcommissariaat De opzet en de manier van werken van de maandcommissaris is in 2013 ongewijzigd gebleven ten opzichte van de voorgaande jaren. Evenals voorheen traden de leden bij toerbeurt op als maandcommissaris. 5

7 De maandcommissaris houdt spreekuur op de eerste en derde vrijdag van de maand. Deze bezoekt alle afdelingen waar klachten zijn geuit en waar verzoeken tot een gesprek met de maandcommissaris zijn gedaan. Het is niet ongebruikelijk dat een maandcommissaris ook zelfstandig andere afdelingen bezoekt. Het gesprek met betrokkene(n) wordt op de afdeling zelf gevoerd. Incidenteel vindt er een gesprek in de separeer- of isoleercel plaats. De jurist van de Idiniek treedt op als contactpersoon voor de maandcommissaris en informeert de maandcommissaris tijdig welke patienten een verzoek tot een gesprek hebben ingediend. Het komt ook voor dat een klacht door het secretariaat aan de maandcommissaris wordt gegeven om nadere informatie te verkrijgen. In 2013 zijn er de intrekking van elders ingediende klachten waarop is verzocht een rogatoir verhoor te houden niet meegerekend 25 klachten ingetrokken, waarvan 3 na bemiddeling door de maandcommissaris (tegen 16 respectievelijk 3 in 2012). De maandcommissaris maakt voor de commissievergaderingen een schriftelijk verslag van de gesprekken en voegt daar de verstuurde brieven bij. Tij dens de vergaderingen worden de verslagen van de maandcommissaris besproken. Op verzoek van de commissie houdt de kliniek ten behoeve van het vergroten van een efficient functionerend maandcommissariaat een map bij met onder meer een overzicht van lopende grieven en klachten en oude macoverslagen. Patienten kunnen door tussenkomst van de Idiniek telefonisch bij het secretariaat van de commissie van toezicht een spoedaanvraag indienen voor een gesprek met de maandcommissaris. De secretaris legt deze aanvraag vervolgens zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 24 uur, aan de dienstdoende maandcommissaris voor, die zelf contact opneemt met de verzoekende patient teneinde de spoedeisendheid van een situatie te kunnen beoordelen. De maandcommissaris bepaalt de vervolgstappen - het bezoeken van betreffende patient, het initieren van contacten met betrokken medewerkers, een verwijzing naar het eerstvolgende formele spreekuur - al naar gelang de situatie. In 2013 is een aantal spoedverzoeken ingediend. Beklagcommissie Klachten worden ontvangen door het secretariaat. De secretaris voert vervolgens overleg met de voorzitter over de vervolgstappen of neemt terzake zelfstandig een vervolgstap. Er zijn klachten die in dit stadium enkelvoudig schriftelijk worden afgewikkeld. Andere klachten worden voor bemiddeling doorgestuurd naar de maandcommissaris. Weer andere klachten vereisen schriftelijke inlichtingen van de kliniek. Na ontvangst van de inlichtingen wordt beoordeeld of de klachten al dan niet mondeling worden behandeld, dan wel of deze zonder mondelinge behandeling (al dan niet enkelvoudig) kunnen worden beslist. De mondelinge behandelingen vinden, algemeen gezegd, meervoudig plaats. Het beleid is om geen mondelinge uitspraak te doen, mede om geen onduidelijkheid te laten ontstaan over de beroepstermijn. In de verslagperiode zijn mr Pralcke-Nieuwenhuizen en mr Van Holland als voorzitter van de beklagcommissie opgetreden. 6

8 fl Instroom I th 0000ONNNI 'le le ev le tie le -;71 n n In 2013 zijn in totaal 73 klaagschriften als ingekomen geregistreerd. In het grafiekje hierboven is de instroom van Idachten over verschillende jaren te zien. Na een daling van de instroom die in 2007 is ingezet en tot 2011 heeft voortgeduurd, is de instroom in 2012 en 2013 weer licht gestegen. De onderwerpen waarop de klachten betrekking hadden, zijn opgenomen in onderstaand overzicht: Klachten CvT Oldenkotte 2013 op categorie Behandeling 2 Bejegening 10 Bewegingsvrijheid binnen de inrichting 10 Controle 1 Disciplinaire straf 1 Info rmatie /procedure 6 Ordemaatregel 4 Persoonlijke voorwerp en 6 Rekening courant/ zak- en kleedgeld 5 Rogatoir verzoek 4 Verlaten inrichting 11 Contact buitenwereld (post) 4 Contact buitenwereld (bellen) 2 Selectie/overplaatsing 3 Verzorging (diversen) 1 Verzorging (medische) 2 Regime 1 Opvallend is evenals vorig jaar het aantal klachten met als onderwerp `verlaten inrichting'. Anders dan vorig jaar kan dit jaar niet een deel van de verklaring worden gevonden in een groepsgewijze intrekking van verlof naar aanleiding van 7

9 een incident; de intrekkingen van verloven waartegen in 2013 is geklaagd, staan op zichzelf. Daarnaast is net als de afgelopen jaren het aantal klachten over de bejegening redelijk groot. Hierbij geldt dat de score wellicht deels valt te verklaren uit het feit dat bejegening soms slechts een aspect van de zaak is. Achter deze kwalificatie ligt dan een meer concrete, zakelijke aanleiding voor de klacht verscholen, bijvoorbeeld een beperking van de bewegingsvrijheid (afzondering) of een vermeende schending van de zorgplicht. Het is in ieder geval niet de indruk van de commissie dat de kliniek op het aspect van de bejegening tekort zou schieten en dit blijkt ook geenszins uit de gesprekken met de PRO. Verder valt op dat in 2013 een relatief groot aantal klachten is ingediend over bewegingsvrijheid binnen de kliniek. Een eenvoudige verklaring daarvoor lijkt niet voorhanden te zijn. Ifitstroom 2013 Van de 86 in 2013 als afgedaan geregistreerde klachten is/zijn: 24 klachten niet-ontvankelijk verklaard; 21 klachten ongegrond verklaard; 9 klachten gegrond verklaard; 3 klachten deels gegrond verklaard; 25 klachten ingetrokken, waarvan in 3 gevallen na bemiddeling door de maandcommissaris; 4 klachten elders ingediend en naar de commissie van toezicht bij Oldenkotte verzonden met het verzoek een rogatoir verhoor af te namen. Op een van deze klachten is daadwerkelijk een rogatoir verhoor afgenomen. De overige 3 klachten zijn ingetrokken voordat een rogatoir verhoor kon plaatsvinden. Van de 12 (deels) gegronde klachten wordt hieronder een samenvatting gegeven Klager is overgeplaatst van Oldenkotte naar een andere kliniek. Hij heeft onweersproken gesteld dat hij zijn 'home cinema set' en zijn houten kast daar beschadigd heeft ontvangen. De voorzitter gaat daar derhalve vanuit. Nu de door de kliniek (Oldenkotte) overgelegde vrachtbrief slechts is ondertekend door de chauffeur en de kliniek heeft laten weten dat een door de andere kliniek ondertekend exemplaar niet beschikbaar is, is de kliniek in het onderhavige geval aansprakelijk voor de schade aan klagers eigendommen. Gelet op de inhoud van de ministeriele circulaire van 24 mei 2000, kenmerk /00/DJI, is daarbij niet van belang of de schade in de kliniek of tij dens het transport is ontstaan De voorzitter verklaart de klacht formeel gegrond, omdat niet onverwijld een schriftelijke mededeling van de beslissing aan klager is uitgereikt. De voorzitter kent een compensatie toe van E 10,-. Voorts stelt de voorzitter vast dat de kliniek vanwege het incident op 8 september 2012 behoudens de in de inlichtingen genoemde uitzonderingen alle verloven heeft ingetrokken. Vaststaat dat de kliniek klagers verlof heeft ingetrokken zonder dat individuele omstandigheden van klager zelf daaraan ten grondslag liggen. Hoewel de voorzitter er begrip voor heeft dat, gezien de aard van het incident, verloven zijn ingetrokken teneinde de omvang en impact te inventariseren en de situatie te stabiliseren, is de voorzitter van oordeel dat de kliniek hiermee heeft gehandeld in strijd met artikel 50, derde lid, van de Bvt. Ook materieel verklaart de voorzitter de klacht gegrond. De voorzitter kent, uitgaande van een bedrag van E 10,- per dag en E 20,- per weekenddag, in dit verband een tegemoetkoming toe van E 90, Klagers verlof is eveneens ingetrokken vanwege voornoemd incident van 8 september Niet in geschil is dat klager ten onrechte tussen 8 september 2012 en 14 september 2012 geen 8

10 1, 11 verlof heeft kunnen genieten. De klacht dient derhalve gegrond te worden verklaard. Evenrriin in geschil is dat klager een compensatie dient te lu -ijgen. De voorzitter kent een tegemoetko-, ming toe van E 90, Materieel wordt de klacht gegrond verklaard om dezelfde reden als de klachten met nummers 32 en 33. De voorzitter bepaalt dat klager een compensatie toekomt van E 10,- per dag en E 20,- per weekenddag dat de verloven van klager zijn ingetrokken. I. ri Zowel formeel als materieel wordt de klacht gegrond verklaard om dezelfde redenen als de klacht met nummer 32. Er wordt een compensatie toegekend van E 10,- in verband met de formete gegrondverklaring en een compensatie van 10,- per dag en E 20,- per weekenddag dat de verloven van klager zijn ingetrokken Zowel formeel als materieel wordt de klacht gegrond verklaard om dezelfde redenen als de -) klacht met nummer 32. Er wordt een compensatie toegekend van E 10,- in verband met de Urmele gegrondverklaring en een compensatie van E 10,- per dag en E 20,- per weekenddag dat de verloven van klager zijn ingetrokken Klager stelt dat hij door het slecht functioneren van de verwarming niet alleen ongemak ervaart, maar ook ziek is geworden. Hij is niet in staat om te werken, zodat ook sprake is van inkomstenderving. Niet in geschil is dat de verwarming in klagers persoonlijke verblijfsruimte vanaf de dag waarop hij op de afdeling kwam tot het moment waarop een radiator werd geplaatst niet aan de eisen voldeed. De voorzitter ziet hierin aanleiding de klacht gegrond te verklaren en klager over de betreffende periode een tegemoetkoming toe te kennen van E 2,50 per dag voor het door hem ondervonden ongemak. Evenmin is in geschil dat klager ziek is geweest. De voorzitter stelt vast dat de kliniek niet heeft weersproken dat dit (mede) het gevolg is geweest dan wet kan zijn geweest van de omstandigheid dat de temperatuur op klagers kamer onvoldoende kon worden geregeld. Ook om deze reden wordt de klacht gegrond verklaard. De voorzitter kent klager over een (beperkte) periode de tegemoetkoming toe waar hij bij activiteitenongeschiktheid recht op heeft Dit betreft een extra klachtnummer dat is bijgeboekt bij de klacht met nummer De klacht is gericht tegen de opschorting van klagers verlof. Alhoewel het verlof van klager niet een aaneengesloten week heeft geduurd, is de voorzitter van oordeel dat de door de kliniek gestelde personeelstechnische problemen tot ontvankelijkheid dienen te leiden. De voorzitter verklaart de klacht gegrond en kent een compensatie toe voor het verlof dat niet is doorgegaan Klager is in eerste instantie afgezonderd en vervolgens gesepareerd. De totale duur van de maatregelen maakt dat in het onderhavige geval sprake is van een beklagwaardig onderwerp. De beklagcommissie verklaart de klacht formeel gegrond en kent een compensatie toe vanwege de verstrekking van onjuiste informatie door de kliniek. Nu de maatregelen van afzondering en separatie op klagers eigen verzoek zijn opgelegd en de beklagcommissie niet bevoegd is zich uit te laten over de beslissing van de PRO waarmee klager het niet eens is, wordt de klacht materieel ongegrond verklaard Klager klaagt tegen de intrekking van zijn verlof. Dat verlof is ingetrokken vanwege de positieve uitslag van een urinecontrole. Klager heeft naar zijn zeggen niet, of althans niet bewust, amfetamine gebruikt. Hij heeft slechts een (legaal) sportmiddel gebruikt. Vanwege klagers stellige ontkenning heeft de kliniek het sportmiddel getest. De eerste voorzichtige conclusie is, dat er amfetamine en XTC in dat middel zit. Het middel is daarna opgestuurd naar een erkend laboratorium, daar het controlemiddel van de kliniek niet rechtsgeldig is. Wanneer de uitslag van het erkende laboratorium bekend is, blijkt dat in dit middel geen amfetamine zit. Het is echter wet een gegeven dat na gebruik van dit sportmiddel positief gescoord wordt op het gebruik van amfetamine en XTC. Naar aanleiding van deze uitslag heeft klager at zijn verloven teruggekregen. Naar het oordeel van de beklagcommissie is de beslissing om vanwege een positieve uitslag van een urinecontrole klagers verlof in te trelcken en klager voor een time-out over te plaatsen naar de kliniek niet onredelijk of onbillijk, mede gelet op de omstandigheid dat drugs als een belangrijke risicofactor van klager worden beschouwd. Dat klager naar aanleiding van het eigen onderzoek van de kliniek niet zijn volledige verlof heeft teruggelcregen, acht de beklagcommissie evenmin onredelijk of onbillijk, nu het controlemiddel van de kliniek blijkens 9

11 de inlichtingen niet rechtsgeldig is. De beklagcommissie is echter van oordeel dat het niet redelijk is dat klager zijn volledige verlof niet meteen op de dag van binnenkomst van de uitslag van het onderzoek door het erkende laboratorium heeft teruggelcregen en verklaart de klacht gegrond voor zover gericht tegen voortduring gedurende enkele dagen van de intrelcking van een deel van klagers verlof. Voor het overige verklaart de beklagcommissie de klacht ongegrond Naar het oordeel van de beklagcommissie heeft de kliniek klager in redelijkheid kunnen afzonderen. Uit de door de kliniek aangedragen informatie blijkt naar het oordeel van de beklagcommissie echter niet dat de situatie zodanig dreigend was dat plaatsing op de veilige kamer op de afdeling voor intensieve zorg noodzakelijk was om de orde en de veiligheid in de inrichting te handhaven. De beklagcommissie is van oordeel dat onvoldoende duidelijk is waarom niet kon worden volstaan met de lichtere maatregel van afzondering op klagers eigen kamer. Het beroep wordt gegrond verklaard en aan klager wordt een tegemoetkoming toegekend van E 5,- per dag Niet in geschil is dat klagers usb-stick is verdwenen terwijlhij in beheer was van de sociotherapie en dat de kliniek derhalve verantwoordelijk is voor de verdwijning. De beklagcommissie verklaart de klacht gegrond en kent aan klager een compensatie toe van E 100,-. Van de in 2013 door de beklagcommissie behandelde zaken is dertien maal beroep ingesteld. Alle beroepen zijn door de klagers ingesteld. Van deze dertien beroepszaken zijn er op dit moment nog vier in behandeling. Van de overige beroepen is er een gegrond verklaard en zijn er zeven ongegrond verldaard; een beroep is ingetrokken. D oorlo op tij den klachten De doorlooptijden zijn in de loop van 2013 gedaald en blijven de aandacht van de commissie houden. De Tender Er zijn in 2013 vanuit de Tender (waarvoor deze beklagcommissie als klachtencommissie ook de klachten op grond van de WKCZ behandelt) geen klachten ingediend. De Tender is een aan Oldenkotte gerelateerde poli- en dagopvanginstelling te Deventer (en heeft als zodanig niets met TBS van doen). Andere ontmoetingen en contacten / algemene opmerkingen Samenwerking met de directie De samenwerking met de directie onder leiding van de heer J. Nijhuis heeft de commissie in 2013 wederom als positief ervaren. Er is sprake van een constructief overleg-klimaat. Voor de commissie is met name het punt van transparantie in de informatieverstrelddng van de kliniek jegens haar van groot belang; zij is immers, om haar taken goed te kunnen uitoefen, in belangrijke mate van de input van de directie afhankelijk. Met dit belang gaat de directie op zorgvuldige wijze om voor zover dat beoordeeld kan worden. Dit uit zich onder meer in het verstreklcen van informatie, ongevraagd dan wel op verzoek, op uiteenlopende terreinen. De wijze waarop door de kliniek, evenals in het vorige verslagjaar, ook in 2013 tijdens de maandelijkse vergaderingen verslag is gedaan -met open houding waarbij er ruimte is voor reflectie- van (ook in de toekomst liggende) ontwildcelingen of visies die direct of indirect patientenbelangen kunnen raken, wordt ge- 10

12 .:1 I;. waardeerd. In het bijzonder vermeldenswaardig is dat de directie de commissi le. in 2013 zowel via aan de medewerkers gerichte communiqués als mondeling tij dens de vergadering goed op de hoogte heeft gehouden van de ontwikkelingen-in het kader van de aanstaande sluiting. De commissieleden ontvangen het personeelstijdschrift van de kliniek. Contacten met de Patienten Raad Oldenkotte (PRO) Op 7 juni 2013 en op 6 september 2013 hebben leden van de commissie gesprekken gevoerd met de PRO. Het doel van deze overleggen is om ook vanuit de patir entenraad algemene signalen, knelpunten en dergelijke te vernemen over de gang van zaken binnen de kliniek. Tij dens de gesprekken zijn onder meer de volgende punten aan de orde gekomen: - het vorige jaarverslag van de commissie van toezicht; - de status van patienten van Forence; - de gevolgen van de aanstaande sluiting; - de gevolgen van de aanwezigheid van BOPZ-patienten; - de procedure voor urinecontroles; - de ontwilckeling van het toko-beleid; - het feit dat begeleiding van verlof in bepaalde gevallen vooralsnog alleen door mannelijke medewerkers wordt gedaan vanwege het incident van september vorig jaar; - de voorwaarde van gebruik van medicatie die in bepaalde gevallen wordt gesteld aan verlening van verlof door de verloftoetsingscommissie. De punten die de PRO naar voren brengt, worden in de commissievergaderingen besproken. De PRO ontvangt vervolgens het betreffende deel van de (vastgestelde) notulen van de vergadering. Overige contacten Op 12 maart 2013 vond de landelijke dag voor secretarissen van de commissies van toezicht plaats. De secretaris heeft deze bijeenkomst bezocht. De vergadering van 4 oktober 2013 heeft plaatsgevonden bij Forence, op het terrein van Dimence in Deventer. Daar worden patienten van Oldenkotte en Dimence door een behandelteam behandeld. Voorafgaand aan de vergadering hebben medewekers en patienten de leden van de commissie van toezicht verteld over hun ervaringen bij van Forence. g is vastgosteld op 4 juli mr dis R. Prakke-Nieuwenhuizen, voorzitter, drs P.F. Lammers, secretaris. 11

13 IMO INN OM ONII 11 1 Managementoverzicht MO IMO II CvT Bureau Zutphen - FPC Oldenkotte Uitstroom 2013 prognose begin- voo Instroom uitstroom doorloop gegrond ongegrond deels overgedragen niet ingetrokken ingetrokken na afdoening na eind rraad tijd gegrond ontvankelijk bemiddeling rogatoir verzoek voorraad januari februari maart e kwartaal april mei juni e kwartaal juli augustus september e kwartaal oktober november december e kwartaal Tota al (3. 0 3i 08/07/ :40 1 / 4

14 Commissie van Toezicht LI, i,,...c, 4%1.. I -`1.11/ Ilk-gi* Ili,1 - : ,4,-1. J. 4/,#.. ro '., t. 1 -,.. VIIIP ,..., %.411,.., Ii.,, lk,... r P :1).-/ ;)%4' 4 t.,, ;1 a '.-- 1, t.a.zw.. )- c Ittk oi.r. ip.,--r..,.,-.,._ I.. --, IIN, k 1... t) $ 1.," 4 IN '. ' V jk 'S '..- NIZ", 1,,,il ' il. 1 itll, a IV lit 1,,,_.. r''' Ilk - -t -''-. 'sr,%:). '1-14tO,*,.....-" 6,-. Iri 1:...,*s._,,,,..- Iv CIV!A l iiit:7".' th, f,.r'r., i v_ Mit 1,, 'r:'\ :!-':...1k klik A 'A., -, f:), Gezien scankarner VEiJ 15 J , (1) r Lft t "I r - L.C) ).

Beklagcommissie uit de Commissie van Toezicht bij De Forensisch Psychiatrische Kliniek Oldenkotte

Beklagcommissie uit de Commissie van Toezicht bij De Forensisch Psychiatrische Kliniek Oldenkotte Beklagcommissie uit de Commissie van Toezicht bij De Forensisch Psychiatrische Kliniek Oldenkotte Postadres: postbus 9008, 7200 GJ Zutphen Aan: Ministerie van veiligheid en Justitie dienst Justitiële inrichtingen

Nadere informatie

Commissie van Toezicht bij de Pl Achterhoek, locatie De Kruisberg te Doetinchem JAARVERSLAG 2013

Commissie van Toezicht bij de Pl Achterhoek, locatie De Kruisberg te Doetinchem JAARVERSLAG 2013 Commissie van Toezicht bij de Pl Achterhoek, locatie De Kruisberg te Doetinchem JAARVERSLAG 2013 INHOUD Samenstelling commissie en secretariaat Deskundigheidsbevordering Vergaderingen van de commissie

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van Toezicht bij het Forensisch Psychiatrisch. Centrum Veidzicht te Balkbrug

Jaarverslag Commissie van Toezicht bij het Forensisch Psychiatrisch. Centrum Veidzicht te Balkbrug Jaarverslag 2015 Commissie van Toezicht bij het Forensisch Psychiatrisch Centrum Veidzicht te Balkbrug 1. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Commissie van Toezicht (CvT) bij forensisch Psychiatrisch

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van Toezicht FPC dr. S. van Mesdag 2016

Jaarverslag Commissie van Toezicht FPC dr. S. van Mesdag 2016 1 Jaarverslag Commissie van Toezicht FPC dr. S. van Mesdag 2016 Jaarverslag Commissie van Toezicht bij Het Forensisch Psychiatrisch Centrum FPC Dr. S. van Mesdag 2016 Inhoud: 1. Inrichting 2. Commissie

Nadere informatie

1. Inrichting / Commissie van toezicht... pag Cijfers.. pag Activiteiten in het kader van de advies en toezichthoudende taak...pag.

1. Inrichting / Commissie van toezicht... pag Cijfers.. pag Activiteiten in het kader van de advies en toezichthoudende taak...pag. Inhoudsopgave 1. Inrichting / Commissie van toezicht.... pag. 3 2. Cijfers.. pag. 4 3. Activiteiten in het kader van de advies en toezichthoudende taak...pag. 4 4. De bemiddelingstaak.... pag. 5 5. De

Nadere informatie

Jaarverslag. Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Lelystad. Jaarverslag CvT PI Lelystad

Jaarverslag. Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Lelystad. Jaarverslag CvT PI Lelystad Jaarverslag 2016 Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Lelystad Jaarverslag CvT PI Lelystad 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inrichting / Commissie van toezicht.... pag. 4 2. Cijfers.. pag. 4 3.

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Commissie van Toezicht bij RJJI, locatie Den Hey-Acker

Jaarverslag 2016 Commissie van Toezicht bij RJJI, locatie Den Hey-Acker Jaarverslag 216 Commissie van Toezicht bij RJJI, locatie Den Hey-Acker 1) Inrichting: RJJI, locatie Den Hey-Acker Afdelingen: - Normaal beveiligd kort en lang verblijf / jongens - Beperkt beveiligd kort

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 8 september 2014

betreft: [klager] datum: 8 september 2014 nummer: 14/794/GA betreft: [klager] datum: 8 september 2014 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Commissie van toezicht bij Detentiecentrum Zeist

Jaarverslag 2013. Commissie van toezicht bij Detentiecentrum Zeist Jaarverslag 2013 Commissie van toezicht bij Detentiecentrum Zeist Utrecht, april 2014 1. Inrichting Detentiecentrum Zeist Bestemming: Huis van Bewaring beperkte gemeenschap, tevens gevangenis De commissie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Commissie van Toezicht bij Penitentiaire Inrichting Utrecht locatie Nieuwersluis

Jaarverslag 2014. Commissie van Toezicht bij Penitentiaire Inrichting Utrecht locatie Nieuwersluis Jaarverslag 2014 Commissie van Toezicht bij Penitentiaire Inrichting Utrecht locatie Nieuwersluis Utrecht, februari 2015 1. De inrichting en de commissie van toezicht 1.1 de inrichting Penitentiaire Inrichtingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Commissie van Toezicht bij de Van der Hoeven Kliniek, Klachtencommissie bij de Kliniek voor Klinisch Intensieve Behandeling

Jaarverslag 2014. Commissie van Toezicht bij de Van der Hoeven Kliniek, Klachtencommissie bij de Kliniek voor Klinisch Intensieve Behandeling Jaarverslag 204 Commissie van Toezicht bij de Van der Hoeven Kliniek, Klachtencommissie bij de Kliniek voor Klinisch Intensieve Behandeling en Klachtencommissie bij De Waag Voorwoord voorzitter Nu 204

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van Toezicht. bij liet Forensisch Psychiatrisch Centrum. Veidziclit te Balkbrug

Jaarverslag Commissie van Toezicht. bij liet Forensisch Psychiatrisch Centrum. Veidziclit te Balkbrug Veidziclit te Balkbrug bij liet Forensisch Psychiatrisch Centrum Commissie van Toezicht Jaarverslag 2014 1. Voorwoord In het voorgaande jaarverslag, van de Commissie van Toezicht bij Forensisch Psychiatrisch

Nadere informatie

Jaarverslag. 2014 tim maart 2015. FPC 2tanden. Commissie van Toezicht bij. Attrecht de Kijvelanden

Jaarverslag. 2014 tim maart 2015. FPC 2tanden. Commissie van Toezicht bij. Attrecht de Kijvelanden Commissie van Toezicht bij Attrecht de Kijvelanden FPC 2tanden 2014 tim maart 2015 Jaarverslag INHOUDSOPGAVE pagina Hoofdstuk 1 Inrichting 3 1.1 De Commissie van Toezicht 3 1.2 Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Jaarverslag. Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Lelystad. Jaarverslag CvT PI Lelystad

Jaarverslag. Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Lelystad. Jaarverslag CvT PI Lelystad Jaarverslag 2015 Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Lelystad Jaarverslag CvT PI Lelystad 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inrichting / Commissie van toezicht.... pag. 4 2. Cijfers.. pag. 4 3.

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Amsterdam, Locatie Tafelbergweg

Jaarverslag 2015. Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Amsterdam, Locatie Tafelbergweg Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Amsterdam, Locatie Tafelbergweg Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inrichting 2. Algemeen 3. De toezichthoudende taak 4. De adviestaak 5. De bemiddelingstaak

Nadere informatie

COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ P.I. ALPHEN AAN DEN RIJN JAARVERSLAG 2015

COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ P.I. ALPHEN AAN DEN RIJN JAARVERSLAG 2015 COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ P.I. ALPHEN AAN DEN RIJN JAARVERSLAG 2015 De inrichting De Penitentiaire Inrichting Alphen aan den Rijn bestaat sinds 1 juli 2014 uit twee locaties: de locatie Maatschapslaan

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Commissie van toezicht bij het Pieter Baan Centrum te Utrecht

Jaarverslag 2014. Commissie van toezicht bij het Pieter Baan Centrum te Utrecht Jaarverslag 2014 Commissie van toezicht bij het Pieter Baan Centrum te Utrecht 1 1. De inrichting en de commissie van toezicht 1.1. De inrichting Het Pieter Baan Centrum (PBC) te Utrecht is de psychiatrische

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT VAN KRAAMZORG PUCK & CO. Klachtenreglement. Kraamzorg Puck & Co. (KPC) De zorgleverende organisatie

KLACHTENREGLEMENT VAN KRAAMZORG PUCK & CO. Klachtenreglement. Kraamzorg Puck & Co. (KPC) De zorgleverende organisatie KLACHTENREGLEMENT VAN KRAAMZORG PUCK & CO. Klachtenreglement Hoofdstuk 1 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Definities Kraamzorg Puck & Co. (KPC) De zorgleverende organisatie Directie

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 2 februari 2015

betreft: [klager] datum: 2 februari 2015 nummer: 14/3322/GA en 14/3394/GA betreft: [klager] datum: 2 februari 2015 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van bij

Nadere informatie

Jaarverslag. Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Lelystad. Jaarverslag CvT PI Lelystad 2014 1

Jaarverslag. Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Lelystad. Jaarverslag CvT PI Lelystad 2014 1 Jaarverslag 2014 Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Lelystad Jaarverslag CvT PI Lelystad 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1) Inrichting... 4 2) Cijfers... 4 3) De toezichthoudende

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Bijlage: Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. bevoegd gezag: het orgaan dat in

Nadere informatie

COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ DE PENITENTIAIRE INRICHTING HAAGLANDEN, VESTIGING SCHEVENINGEN JAARVERSLAG 2016

COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ DE PENITENTIAIRE INRICHTING HAAGLANDEN, VESTIGING SCHEVENINGEN JAARVERSLAG 2016 COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ DE PENITENTIAIRE INRICHTING HAAGLANDEN, VESTIGING SCHEVENINGEN JAARVERSLAG 2016 1. De inrichting. De penitentiaire inrichting Haaglanden, vestiging Scheveningen, omvat het Penitentiair

Nadere informatie

Commissie van toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Arnhem, Locatie De Berg te Arnhem

Commissie van toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Arnhem, Locatie De Berg te Arnhem Commissie van toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Arnhem, Locatie De Berg te Arnhem Commissie van toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Arnhem, Locatie De Berg te Arnhem Inhoudsopgave 1. Inrichting...

Nadere informatie

Commissie van Toezicht behorende bij Detentiecentrum Schiphol. Jaarverslag 2014

Commissie van Toezicht behorende bij Detentiecentrum Schiphol. Jaarverslag 2014 Commissie van Toezicht behorende bij Detentiecentrum Schiphol. Jaarverslag 2014 werkzaam is bij het Bureau Commissies van Toezicht te Utrecht. bestaande uit met elkaar verbonden eenheden, waarin zijn ondergebracht

Nadere informatie

een bij een Aangesloten Instelling geregistreerde mediator; de door een Aangesloten Instelling vastgestelde gedragsregels;

een bij een Aangesloten Instelling geregistreerde mediator; de door een Aangesloten Instelling vastgestelde gedragsregels; 10 november 2009 REGLEMENT STICHTING TUCHTRECHTSPRAAK MEDIATORS Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Aangesloten Instelling: Mediator: Gedragsregels: Klachtenregeling:

Nadere informatie

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE AMSTERDAM

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE AMSTERDAM REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE AMSTERDAM Het college heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 13 maart 2007 binnengekomen klacht van: A, verblijvende te B, k l a g e r,

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTBEHANDELING 2015 RECHTBANK MIDDEN NEDERLAND

JAARVERSLAG KLACHTBEHANDELING 2015 RECHTBANK MIDDEN NEDERLAND JAARVERSLAG KLACHTBEHANDELING 2015 RECHTBANK MIDDEN NEDERLAND 2/6 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Cijfermateriaal... 3 3. Klachtonderwerpen... 5 4. Informele afdoening... 5 5. Klachtadviescommissie... 5 6.

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-359 d.d. 28 december 2011 (mevrouw mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mevrouw mr. P.M. Arnoldus-Smit en mr. J.W.H. Offerhaus, leden, en mr.

Nadere informatie

OFZ Klachtenreglement

OFZ Klachtenreglement OFZ Klachtenreglement Inhoud 1. DEFINITIES... 3 Artikel 1... 3 2. KLACHTENCOMMISSIE... 4 Artikel 2... 4 Artikel 3... 4 3. HET INDIENEN VAN EEN KLACHT... 4 Artikel 4... 4 4. BEMIDDELING... 6 Artikel 5...

Nadere informatie

Commissie van Toezicht. Bij de Penitentiaire Inrichting Zwaag-Hoorn Locatie Zwaag

Commissie van Toezicht. Bij de Penitentiaire Inrichting Zwaag-Hoorn Locatie Zwaag Commissie van Toezicht Bij de Penitentiaire Inrichting Zwaag-Hoorn Locatie Zwaag Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Inrichting 3 2. Algemeen 4 3. Activiteiten in het kader van advies en toezichthoudende

Nadere informatie

Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045

Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045 Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045 Uitspraak van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde.

Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. In verband met een mogelijke verkoopopdracht heeft beklaagde aan de eigenaar van een woning een vraagprijs geadviseerd van EUR 349.500 k.k. Een maand later werd beklaagde

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van Toezicht bij

Jaarverslag Commissie van Toezicht bij JAARVERSLAG COMMISSIE VAN TOEZICHT 2013 Jaarverslag Commissie van Toezicht bij Justitiële Jeugdinrichting Juvaid (Het Poortje Jeugdinrichtingen) te Veenhuizen 2013 Inhoud: 1 Samenstelling commissie van

Nadere informatie

Jaarverslag klachtbehandeling 2016 Rechtbank Midden Nederland. Vastgesteld: 25 januari 2017

Jaarverslag klachtbehandeling 2016 Rechtbank Midden Nederland. Vastgesteld: 25 januari 2017 Jaarverslag klachtbehandeling 2016 Rechtbank Midden Nederland Vastgesteld: 25 januari 2017 Inhoud Jaarverslag klachtbehandeling 2016 Rechtbank Midden Nederland... 1 1. Inleiding... 3 2. Klachtonderwerpen...

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van toezicht bij Detentiecentrum Zeist

Jaarverslag Commissie van toezicht bij Detentiecentrum Zeist Jaarverslag 2016 Commissie van toezicht bij Detentiecentrum Zeist Utrecht, juli 2017 1 INHOUDSOPGAVE pagina Hoofdstuk 1 Inrichting 3 1.1 De commissie van toezicht 3 1.2 Deskundigheidsbevordering 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van Toezicht. bij de Penitentiaire Inrichting Almelo. Jaarverslag Cvi Pl Almelo

Jaarverslag Commissie van Toezicht. bij de Penitentiaire Inrichting Almelo. Jaarverslag Cvi Pl Almelo bij de Penitentiaire Inrichting Almelo Jaarverslag Cvi Pl Almelo 015 1 Commissie van Toezicht Jaarverslag 015 Inhoudsopgave Voorwoord 1. De in richting pag. 4. Cijfers pag. 6 3. De toezichthoudende taak

Nadere informatie

Postbus 30132 2500 GC Den Haag. Kenmerk: jaarverslag Zwaag 2012. Alkmaar, 30 december 2013. correspondentie: Postbus 251 1800 BG Alkmaar

Postbus 30132 2500 GC Den Haag. Kenmerk: jaarverslag Zwaag 2012. Alkmaar, 30 december 2013. correspondentie: Postbus 251 1800 BG Alkmaar COMMISSIE VAN TOEZICHT P.I. Zwaag Haarn Aan: D.J.1. Postbus 30132 2500 GC Den Haag correspondentie: Postbus 251 1800 BG Alkmaar telefoon 072-5274835 fax 072-5274667 Kenmerk: jaarverslag Zwaag 2012 Alkmaar,

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgmed

Klachtenreglement Zorgmed 1 Klachtenreglement Zorgmed Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Definities 3 Art. 1.1. Art. 1.2. Art. 1.3. Art. 1.4. Klacht Klager Medewerker Klachtencommissie Hoofdstuk 2 Procedure voor behandeling

Nadere informatie

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBSGR:2012:BW4490, Meerdere afhandelingswijzen

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBSGR:2012:BW4490, Meerdere afhandelingswijzen ECLI:NL:RVS:2013:432 Instantie Raad van State Datum uitspraak 24-07-2013 Datum publicatie 24-07-2013 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201206123/1/A2 Eerste

Nadere informatie

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam De besturen van de rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. een klacht:

Nadere informatie

PROTOCOL KLACHTBEHANDELING

PROTOCOL KLACHTBEHANDELING 2016 COLLEGE VAN TOEZICHT PROTOCOL KLACHTBEHANDELING INLEIDING In dit protocol zijn de regels vastgelegd die betrekking hebben op het indienen van een schriftelijke klacht tegen een lid van de Nederlandse

Nadere informatie

Bij verweerschrift van 4 mei 2016 heeft verweerster, mede onder verwijzing naar correspondentie met klager, gereageerd op de klacht.

Bij verweerschrift van 4 mei 2016 heeft verweerster, mede onder verwijzing naar correspondentie met klager, gereageerd op de klacht. Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 Uitspraak van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde

Nadere informatie

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Klachtenregeling IGZ Artikel 1 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de inspectie zich in een bepaalde aangelegenheid jegens

Nadere informatie

COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ PI HAAGLANDEN LOCATIE ZOETERMEER JAARVERSLAG 2014

COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ PI HAAGLANDEN LOCATIE ZOETERMEER JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ PI HAAGLANDEN LOCATIE ZOETERMEER JAARVERSLAG 2014 De samenstelling van de commissie was op 31 december 2014 als volgt: De heer E.J. Koster (voorzitter) Mevrouw mr. drs. F.J.R.

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTBEHANDELING Rechtbank Overijssel. datum 19 januari 2016 auteur I.A. de Vries

JAARVERSLAG KLACHTBEHANDELING Rechtbank Overijssel. datum 19 januari 2016 auteur I.A. de Vries JAARVERSLAG KLACHTBEHANDELING 2015 Rechtbank Overijssel datum 19 januari 2016 auteur I.A. de Vries Rechtbank Overijssel pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Achtergrond 3 1.1 Inleiding 3 1.2 De klachtenregeling

Nadere informatie

Klachtenreglement van Bureau Kraamzorg Extra

Klachtenreglement van Bureau Kraamzorg Extra Klachtenreglement van Bureau Kraamzorg Extra Hoofdstuk 1 Definities Artikel 1 Bureau Kraamzorg Extra( BKE) De zorgleverende organisatie. Artikel 2 Directie De twee eigenaren van de kraamzorgorganisatie

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR280174_1 4 juli 2016 Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst; gelet

Nadere informatie

Inleiding Het jaarverslag Commissie bezwaarschriften en het jaarverslag klachten, beide over 2012, treft u hierbij aan.

Inleiding Het jaarverslag Commissie bezwaarschriften en het jaarverslag klachten, beide over 2012, treft u hierbij aan. Zaaknummer: 00340479 Onderwerp: Jaarverslag bezwaar en klachten 2012 Collegevoorstel Inleiding Het jaarverslag Commissie bezwaarschriften en het jaarverslag klachten, beide over 2012, treft u hierbij aan.

Nadere informatie

ACCOUNTANTSKAMER. BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/352 Wtra AK van 20 juli 2015 van

ACCOUNTANTSKAMER. BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/352 Wtra AK van 20 juli 2015 van ACCOUNTANTSKAMER BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/352 Wtra AK van 20 juli 2015 van mr. X, wonende en kantoorhoudende te [plaats1], K L A G E R,

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Sagènn Diensten B.V. - 2015 1 Klachtenreglement Sagènn Leeswijzer Het klachtenreglement Sagènn Diensten is onderverdeeld in 5 hoofdstukken. In hoofdstuk

Nadere informatie

Klachtenregeling ouders/verzorgers

Klachtenregeling ouders/verzorgers Klachtenregeling ouders/verzorgers Deze klachtenregeling is toepasselijk op alle geschillen tussen cliënten en OBD Noordwest voor wat betreft ONL. De klachtenregeling is opgesteld volgens de richtlijnen

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 13 februari 2017

betreft: [klager] datum: 13 februari 2017 nummer: 16/3931/TA en 16/3975/TA betreft: [klager] datum: 13 februari 2017 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen

Nadere informatie

Klachtenregeling Werkvloertaal 26 juli 2015

Klachtenregeling Werkvloertaal 26 juli 2015 Klachtenregeling 26 juli 2015 Algemene Klachtenreglement Pagina 1 van 5 Algemene Klachtenreglement De directie van, Overwegende, dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van toezicht bij Justitiële Jeugdinrichting. Locatie Lelystad

Jaarverslag Commissie van toezicht bij Justitiële Jeugdinrichting. Locatie Lelystad Jaarverslag 2016 Commissie van toezicht bij Justitiële Jeugdinrichting Locatie Lelystad Utrecht, mei 2017 INHOUDSOPGAVE Voorwoord p. 3 Hoofdstuk 1 Inrichtingsgegevens en commissiegegevens p. 4 1.1 De inrichting

Nadere informatie

Klachtenregeling Slim! Educatief

Klachtenregeling Slim! Educatief Klachtenregeling Slim! Educatief Klachtenregeling Slim! Educatief 01-09-2013 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 1... 3 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten... 3 Paragraaf 1 De contactpersoon...

Nadere informatie

KLACHTEN REGLEMENT. Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders

KLACHTEN REGLEMENT. Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders KLACHTEN REGLEMENT Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders Versie 13 mei 2012 1 Klachtenreglement Artikel 1 Algemeen 1. Elk lid van de branchevereniging behoort een interne

Nadere informatie

Klachtenreglement. B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d e r s e n I n k o m e n s b e h e e r d e r s

Klachtenreglement. B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d e r s e n I n k o m e n s b e h e e r d e r s Klachtenreglement Datum 10 december 2015 Onderwerp Klachtenreglement Auteur Klachtencommissie E-mail klachten@bpbi.nl B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d

Nadere informatie

Klachtenbehandeling Het onderzoeken en doen van een uitspraak inzake de (on)gegrondheid van een in behandeling gegeven klacht.

Klachtenbehandeling Het onderzoeken en doen van een uitspraak inzake de (on)gegrondheid van een in behandeling gegeven klacht. REGLEMENT VOOR DE KLACHTENBEHANDELING, HU Klinieken Faculteit Gezondheidszorg, Hogeschool Utrecht HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen Aangeklaagde Degene tegen wie een klacht is ingediend.

Nadere informatie

BOPZ Klachtenregeling patiënten OLVG definitieve versie 15 juni 2017

BOPZ Klachtenregeling patiënten OLVG definitieve versie 15 juni 2017 BOPZ Klachtenregeling patiënten OLVG definitieve versie 15 juni 2017 Voorwoord Als u niet tevreden bent over onze zorgverlening op de psychiatrische afdeling van OLVG op locatie West, heeft u het recht

Nadere informatie

Uitspraak Commissie van Beroep 2010-08

Uitspraak Commissie van Beroep 2010-08 Uitspraak Commissie van Beroep 2010-08 Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 33 d.d. 22 februari 2010 (mevrouw mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. J.Th. de

Nadere informatie

SAMENVATTING. 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO

SAMENVATTING. 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO SAMENVATTING 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO Een ouder klaagt erover dat de school haar onvoldoende heeft geïnformeerd over

Nadere informatie

- het op 4 juni 2014 ingekomen klaagschrift van [klager] ( klager ), inclusief 5 producties;

- het op 4 juni 2014 ingekomen klaagschrift van [klager] ( klager ), inclusief 5 producties; RAAD VAN TUCHT VERENIGING VAN REGISTERCONTROLLERS Datum uitspraak: 4 november 2014 Zaaknummer: RvT VRC 2014-02 de heer [klager], wonende te [woonplaats 1] gemachtigde: de heer mr. R.M. Braat K L A G E

Nadere informatie

Interne Klachtenregeling Verus. Preambule

Interne Klachtenregeling Verus. Preambule Preambule Verus staat midden in de samenleving. Als vereniging voor het christelijk onderwijs geeft zij invulling aan haar missie en kernactiviteiten. Op basis van de in de gedrags- en integriteitscode

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 februari 1999 Rapportnummer: 1999/059

Rapport. Datum: 22 februari 1999 Rapportnummer: 1999/059 Rapport Datum: 22 februari 1999 Rapportnummer: 1999/059 2 Klacht Op 1 juli 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer E. te Zutphen, ingediend door het Buro voor Rechtshulp te Zutphen,

Nadere informatie

Klachtenreglement. Datum vaststelling: 3 april 2013 Datum inwerkingtreding: 1 mei 2013

Klachtenreglement. Datum vaststelling: 3 april 2013 Datum inwerkingtreding: 1 mei 2013 Klachtenreglement Datum vaststelling: 3 april 2013 Datum inwerkingtreding: 1 mei 2013 Audité klachtencommissie zorg p/a De Kazerne Annerweg 30 9471 KV ZUIDLAREN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Ontvankelijkheid. Risicodragende projectontwikkeling. Eigen belang.

Ontvankelijkheid. Risicodragende projectontwikkeling. Eigen belang. Ontvankelijkheid. Risicodragende projectontwikkeling. Eigen belang. Beklaagde trad op als verkopend makelaar van een bouwproject. Klager heeft een koopaannemingsovereenkomst gesloten m.b.t. een 50% aandeel

Nadere informatie

Betreft: [klager] datum: 25 augustus 2015

Betreft: [klager] datum: 25 augustus 2015 Nummer: 15/1573/GB Betreft: [klager] datum: 25 augustus 2015 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand

Raad voor Rechtsbijstand Internet Www.rvr.org Postbus 24080 3502 MB Utrecht Crocsckan 35 3521 BJ Utrocht Centraal kantoor Utrecht Raad voor Rechtsbijstand TeL 068-7871000. Fax088-787 10 8 Doorkiesnr. : 088-7871020 Datum : 30 juli

Nadere informatie

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Inzake de klacht van [Klaagster BV], gevestigd te [gemeente] aan de [adres], hierna te noemen klaagster,

Nadere informatie

16.046T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd van 29 december 2016

16.046T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd van 29 december 2016 16.046T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd van 29 december 2016 Het College van Toezicht, hierna te noemen: het College, heeft in de onderhavige zaak beraadslaagd

Nadere informatie

Waardebepaling tegen de zin van een van de twee opdrachtgevers gemeld.

Waardebepaling tegen de zin van een van de twee opdrachtgevers gemeld. Waardebepaling tegen de zin van een van de twee opdrachtgevers gemeld. Klaagster en haar partner gaan uit elkaar. In dat kader moet de gezamenlijke woning worden verkocht. Als na geruime tijd geen verkoop

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Klachtenreglement

!#$%&#%'(#)* Klachtenreglement Klachtenreglement Algemeen Het doel van behandeling van klachten is in de allereerste plaats herstel van de verhoudingen tussen de klager en de organisatie. Het vastleggen en volgen van een procedure om

Nadere informatie

de Rechtspraak Rechtbank Limburg Jaarverslag 2013 Commissie van Toezicht P.l. Roermond

de Rechtspraak Rechtbank Limburg Jaarverslag 2013 Commissie van Toezicht P.l. Roermond Jaarverslag 2013 Commissie van Toezicht P.l. Roermond Jaarverslag 2013 Cvi Pl. Roermond pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1.1 Inrichting 3 1.2 De Commissie van Toezicht 4 2 Algemeen 5 3 Activiteiten in het

Nadere informatie

Commissie van toezicht bij de Rijks Justitiële Jeugdinrichting, locatie De Hunnerberg te Nijmegen

Commissie van toezicht bij de Rijks Justitiële Jeugdinrichting, locatie De Hunnerberg te Nijmegen Commissie van toezicht bij de Rijks Justitiële Jeugdinrichting, locatie De Hunnerberg te Nijmegen Commissie van Toezicht bij de Rijks Justitiële Jeugdinrichting, locatie De Hunnerberg te Nijmegen Voorwoord

Nadere informatie

Datum L [ NOV 213. Nummer. Commissie van Toezicht bij de. Justitiële Jeugdinrichting. De Hartelborgt te Spijkenisse LLF

Datum L [ NOV 213. Nummer. Commissie van Toezicht bij de. Justitiële Jeugdinrichting. De Hartelborgt te Spijkenisse LLF Commissie van Toezicht bij de Nummer L [ NOV 213 LLF De Hartelborgt te Spijkenisse Justitiële Jeugdinrichting Datum t 1 1. Inrichting Justitiële Jeugdinrichting De Hartelborgt De Commissie van toezicht

Nadere informatie

Klachtenregeling Staring College

Klachtenregeling Staring College Klachtenregeling Staring College Het bevoegd gezag van het Staring College, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

Commissie van toezicht bij de Justitiële jeugdinrichting De Hunnerberg te Nijmegen

Commissie van toezicht bij de Justitiële jeugdinrichting De Hunnerberg te Nijmegen Commissie van toezicht bij de Justitiële jeugdinrichting De Hunnerberg te Nijmegen Commissie van toezicht bij de Justitiële jeugdinrichting De Hunnerberg te Nijmegen Inhoudsopgave 1. Inrichting 3 1.1.

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 en Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs

Jaarverslag 2011 en Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs Jaarverslag 2011 en 2012 Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs Landelijke Klachtencommissie Algemeen Bijzonder Onderwijs Postbus 95572 2509 CN Den Haag T 070 331 52 44 F 070

Nadere informatie

ADVIES. de heer A en mevrouw B te K, ouders van C, leerling op school D te K, klagers

ADVIES. de heer A en mevrouw B te K, ouders van C, leerling op school D te K, klagers 105679 - Klacht over handelen in strijd met belangen leerling, onzorgvuldige klachtbehandeling, niet nakomen afspraken en onzorgvuldig voeren gesprek; PO SAMENVATTING Ouders klagen erover dat de directeur

Nadere informatie

Raad van Toezicht Haarlem van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM

Raad van Toezicht Haarlem van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM Informatie aan niet-opdrachtgever. Ontbindende voorwaarde. Contractsbepalingen. Zelfstandig oordeel van de Raad van Toezicht t.o.v. arrest van het Gerechtshof. Klaagster heeft een woning gekocht die beklaagde

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 december 2010 Rapportnummer: 2010/344

Rapport. Datum: 3 december 2010 Rapportnummer: 2010/344 Rapport Datum: 3 december 2010 Rapportnummer: 2010/344 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het regionale politiekorps Limburg-Zuid zijn meldingen van geluidsoverlast vanaf 22 oktober 2009 tot heden, welke

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.2662 (068.05) ingediend door: hierna te noemen 'klagers', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Commissie van Toezicht

Jaarverslag 2013 Commissie van Toezicht Jaarverslag 2013 Commissie van Toezicht Venray Inhoudsopgave VOORWOORD... 2 1. Samenstelling Commissie van Toezicht... 3 Deskundigheidsbevordering:... 4 2. Cijfers... 4 3. De toezichthoudende taak... 4

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting MONTON

KLACHTENREGELING Stichting MONTON KLACHTENREGELING Stichting MONTON Het bevoegd gezag van de Stichting MONTON gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende

Nadere informatie

Klachtenreglement Qwyl coaching

Klachtenreglement Qwyl coaching Klachtenreglement Qwyl coaching Qwyl coaching Geusseltweg 41 d 6225 XS Maastricht Inhoudsopgave 1 Begripsbepalingen 3 1.1 Klacht 3 1.2 Klager 3 1.3 Betrokkene 3 1.4 Klachtencommissie 3 2 Het instellen

Nadere informatie

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet BOPZ en Wkkgz

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet BOPZ en Wkkgz Onafhankelijke klachtencommissie Wet BOPZ en Wkkgz Inhoud 1. Inleiding 4 2. Klachtenregeling 4 3. De Klachtencommissie 4 4. Twee soorten klachten 4 5. Wie kan een klacht indienen? 5 6. Advies en ondersteuning

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-287 d.d. 28 juli 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, drs. W. Dullemond en mr. B.F. Keulen, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Klachtenregeling Veiligheidsregio Hollands Midden

Klachtenregeling Veiligheidsregio Hollands Midden A.7 Bijlage 1 Klachtenregeling 1 Versiebeheer: DATUM VERSIE DOCUMENT STATUS 20110308 0.1 Klachtenregeling concept 20110322 0.2 Klachtenregeling concept 20110426 0.2 Klachtenregeling concept 20110509 0.2

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 12 september 2013, nummer AWB 13/915, in het geding tussen belanghebbende

tegen de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 12 september 2013, nummer AWB 13/915, in het geding tussen belanghebbende Uitspraak GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN Afdeling belastingrecht Locatie Arnhem nummer 13/01077 uitspraakdatum: 20 mei 2014 Uitspraak van de vierde meervoudige belastingkamer op het hoger beroep van drs.

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1. Vrijwilliger: Iemand die buiten een gezagsverhouding, onbetaald, werkzaamheden

Nadere informatie

SAMENVATTING. 104771 - Klacht over medewerking aan AMK-onderzoek; PO

SAMENVATTING. 104771 - Klacht over medewerking aan AMK-onderzoek; PO SAMENVATTING 104771 - Klacht over medewerking aan AMK-onderzoek; PO Een vader klaagt dat de IB'er zonder indicatie en overleg onjuiste informatie heeft verschaft aan het AMK en aan de logopedist en de

Nadere informatie

SAMENVATTING. 105920 - Klacht over niet adequate lessenvervanging, optreden op ouderavond en handelen jegens leerling; VO

SAMENVATTING. 105920 - Klacht over niet adequate lessenvervanging, optreden op ouderavond en handelen jegens leerling; VO SAMENVATTING 105920 - Klacht over niet adequate lessenvervanging, optreden op ouderavond en handelen jegens leerling; VO Een ouder klaagt erover dat de directie de vervanging van de natuurkundelessen niet

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT RECLASSERING

KLACHTENREGLEMENT RECLASSERING KLACHTENREGLEMENT RECLASSERING Reglement van orde van de landelijke Klachtencommissie Reclassering (Definitief vastgesteld op 20 december 2012) De Klachtencommissie Reclassering, gelet op hoofdstuk 5 van

Nadere informatie

SAMENVATTING ADVIES Klacht over informatieverstrekking en klachtbehandeling; PO

SAMENVATTING ADVIES Klacht over informatieverstrekking en klachtbehandeling; PO SAMENVATTING 105698 - Klacht over informatieverstrekking en klachtbehandeling; PO Een gescheiden vader klaagt erover dat de school hem onvoldoende informeert over zijn kinderen en informatie aan de Raad

Nadere informatie

Commissie van Toezicht

Commissie van Toezicht Jaarverslag 03 Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Almere Jaarverslag CvT PI Almere 03 Inhoudsopgave Voorwoord. Inrichting pag.. Cijfers pag. 3. De toezichthoudende taak pag. 7. De adviestaak

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 t/m 2015. Commissie van Toezicht bij de Pl Zwolle

Jaarverslag 2013 t/m 2015. Commissie van Toezicht bij de Pl Zwolle Jaarverslag 2013 t/m 2015 Commissie van Toezicht bij de Pl Zwolle Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Samenstelling CvT 3. De inrichting 4. De taken van de CvT c.q. de uitvoering van die taken 5. De maandcommissaris

Nadere informatie

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam Beschikking van 9 juli 2002 zoals bedoeld in artikel 43 van de Gerechtsdeurwaarderswet inzake de gevoegde klachten met zaaknummers: 93.2002 [ ], wonende te

Nadere informatie

Optie en bod. Afwijken van het biedsysteem. Biedsysteem A.

Optie en bod. Afwijken van het biedsysteem. Biedsysteem A. Optie en bod. Afwijken van het biedsysteem. Biedsysteem A. Klagers waren geïnteresseerd in een woning die beklaagde in verkoop had. Nadat al met klagers overeenstemming over de koopprijs was bereikt, meldde

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) verplicht zorgaanbieders zoals klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bergman Clinics ziet een klacht als een mogelijkheid

Nadere informatie