J A A R V E R S L A G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "J A A R V E R S L A G"

Transcriptie

1 Lucas Onderwijs JA A R V E R S L AG

2 Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 4 Verbeterprogramma financiën en control 4 Omvang 4 Organisatiestructuur 4 Bestuur en toezicht 4 Missie 5 Visie 5 Strategisch beleid 5 Beleidsontwikkeling 6 Klachtenregeling 6 Risicomanagement 6 Toekomst 7 4 Onderwijskwaliteit en schoolontwikkeling 16 Cosmicus 16 Basiskwaliteit en inspectietoezicht 16 Opbrengstgericht werken 17 Samenhang strategisch beleid: 17 planning & verantwoording Managementinformatie 17 Maatwerk vanuit een solide basis Montaigne Lyceum 2 De maatschappelijke opdracht 8 Primair onderwijs 8 Voortgezet onderwijs 8 Verbinding primair en voortgezet onderwijs 9 18 Heel veel school De Regenboog 10 5 Kwaliteit van medewerkers 20 Professionalisering 20 Leiderschapsontwikkeling 20 Aandacht voor mobiliteit en vitaliteit 20 De lerarenopleiding 21 Functiemix 21 gesprekstraining Voor teamleiders ISW Gasthuislaan 3 Maatwerk voor de leerling 12 Passend onderwijs 12 Speciaal onderwijs 12 Resultaten zorg aan leerlingen 12 Talentontwikkeling 13 Van de praktijk voor de praktijk SBO Merlijn 22 6 Huisvesting Afgeronde projecten 24 Planvorming en aanbesteding 24 Doordecentralisatie onderhoud PO 24 Aanbestede bouwprojecten 25 Doordecentralisatie huisvesting 25 Duurzaamheid 25 2

3 Voorwoord 7 Automatisering en ICT 26 Professionalisering op gebied van ICT 26 Ondersteuning infrastructuur 26 8 Bedrijfsvoering 27 Efficiency 27 Financiën en administratie 27 Personeel en organisatie 28 Facilitaire zaken 28 Automatisering 28 9 Verslag Raad van Toezicht GMR-PO, GMR-VO en Bureauraad Kerncijfers Treasury management Financiële paragraaf Verkorte jaarrekening Balans over Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht over Begroting Bijlagen: 44 Prestatiebox PO 44 Prestatiebox VO 45 Tabellen P&O 46 Overzicht scholen 50 Het publieksjaarverslag van Lucas Onderwijs is de afgelopen jaren in krantvorm verschenen. Het formele jaarverslag werd sober uitgevoerd en alleen bestemd voor wie zeer de diepte in wilde. Dit jaar is besloten die twee varianten te combineren. Een goed leesbaar verslag met een heldere verantwoording over inzet en middelen en een uitgebreide jaarrekening. Een verkorte vorm hebben we ook gerealiseerd. U kunt die binnenkort downloaden als app en onderweg lezen op tablet of telefoon kenmerkte zich met een zeer sterke nadruk op bezuinigingen. Aan alle kanten is gezocht naar manieren om efficiënter te werken. Als het met minder moet, moet het slimmer, was het devies en dat is met verve in de hele organisatie toegepast. Tegelijk hebben we op de ons gestelde taak vanuit onze visie ook veel kunnen realiseren. Het best denkbare onderwijs voor onze leerlingen kreeg op alle scholen vorm en ontwikkeling. We zijn er nog niet helemaal, maar de meeste scholen leveren goede resultaten in de ogen van de inspectie. Deze stijgende lijn willen we vasthouden. Wij zijn trots op onze medewerkers die dit voor elkaar hebben gekregen. De collega's die in de klassen met de leerlingen werken, degenen die op scholen ondersteuning leveren en de medewerkers die op het stichtingsbureau grote verbeteringen wisten door te voeren zonder de kwaliteit van het primaire proces uit het oog te verliezen. Bijzonder trots zijn we op de fusie met de Nuts - scholen. We zijn door onze omvang in staat gebleken deze zeven scholen open te houden. Belangrijk voor de betrokken leerlingen en hun ouders en voor de medewerkers. De Lucas zelf is er eveneens door verrijkt. Zeven scholen met nieuwe inbreng hebben ons zeker ook veel te bieden. In dit verslag kunt u meer over deze zaken lezen. Veel leesplezier, Het College van Bestuur Huub van Blijswijk, voorzitter Hein van Asseldonk, vice-voorzitter Diana van der Stelt-Scheele, lid 3

4 1 Organisatie Omgaan met ingrijpende bezuinigingen en het versterken van planning en control waren de grote thema's op centraal niveau in Schoolontwikkeling en kwaliteitsverhoging van het onderwijs hebben hier echter niet onder geleden. Het gemiddeld aantal fte s is met 2,2 procent afgenomen (PO: -/-1,6%, VO: -/- 2,7%) en het leerlingenaantal is met 1,1 procent gestegen (PO: 0,7%, VO: 1,3%). De gevolgen hiervan zijn wel zichtbaar in de onderwijspraktijk: de werkdruk is fors toegenomen. Daarnaast was het incorporeren van de zeven Haagse Nutsscholen een groot project in het afgelopen jaar. Verbeterprogramma financiën en control Bezuinigingen in combinatie met stijgende werkgevers - lasten en een daarbij achterblijvende bekostiging maken het cruciaal voor instellingen in het onderwijs om extra scherp op de financiën te letten en waar mogelijk kosten te besparen. Ook Lucas Onderwijs kreeg in 2012 te maken met een aantal financiële tegenvallers. De begrotingen moesten daarop - passend bij de nieuwe omstandigheden - neerwaarts worden aangepast. Oorzaak van deze tegenvallers was met name kosten die niet kunnen worden beïnvloed en evenmin werden gecompenseerd, zoals een stijging van de sociale lasten en de pensioenpremies. Ook bleek gedurende 2011 dat bij twee instellingen in het voortgezet onderwijs tekorten waren ontstaan. Het College van Bestuur heeft begin 2012 een financieel adviesbureau onderzoek laten doen. Vanuit de gecombineerde interne en externe analyses is besloten een aantal verbeteringen in te voeren op het gebied van administratie, bedrijfsvoering in de scholen en control. Daartoe is tot december 2013 Diana van der Stelt-Scheele aan het College van Bestuur toegevoegd. Zij leidt het opgestelde verbeterprogramma en is in die periode binnen het College van Bestuur verantwoordelijk voor financiën, control en het stichtingsbureau. Het verbeterprogramma richt zich in de eerste plaats op het genereren van betrouwbare managementinformatie voor de leidinggevenden binnen Lucas Onderwijs. Zij kunnen dan zo nodig tijdig bijsturen. De eerste verbeteringen zijn in 2012 al ingezet, zoals het administreren per maand en het beter verstrekken van managementinformatie. Verdere verbeteringen in de bedrijfsvoering staan voor 2013 op het programma. Omvang Lucas Onderwijs is een schoolbestuur voor bijzonder onderwijs in de regio Haaglanden. De stichting omvat 39 basis scholen, zes scholen voor speciaal basisonderwijs, drie scholen voor speciaal onderwijs en 26 locaties voor voortgezet onderwijs. Op de scholen van Lucas Onderwijs zaten in 2012 bijna leerlingen. Er werken zo'n personeelsleden. In 2012 traden de zeven Haagse Nutsscholen toe tot Lucas Onderwijs. Deze fusie is op 1 januari 2013 afgerond. Dit verslag betreft uitsluitend de Lucasscholen. Voor de Nutsscholen is over 2012 een apart jaarverslag opgesteld. Formeel was in 2012 immers nog sprake van twee aparte stichtingen. In de dagelijkse praktijk zijn de Nutsscholen het afgelopen jaar al opgenomen binnen de Lucas. Op gebieden als beleidsontwikkeling, aansturing, toezicht en bedrijfsvoering zijn de scholen gezien als reguliere Lucasscholen. Organisatiestructuur Scholen hebben binnen de kaders van het strategisch beleidsplan (SBP) ruimte voor eigen beleid. In die zin zijn de scholen relatief autonoom. Schoolleiders zijn integraal verantwoordelijk voor het onderwijs, het personeelsbeleid en de bedrijfsvoering. De basisscholen zijn verdeeld over drie clusters die worden aangestuurd door een clusterdirecteur. Het voortgezet onderwijs bestaat uit vier instellingen met elk zes of zeven scholen. Elke instelling heeft een instellingsdirecteur. De cluster- en instellingsdirecteuren overleggen met het College van Bestuur in zogenoemde Bestuurs Management Teams (BMT s). Bestuur en toezicht Het College van Bestuur bestaat uit een voorzitter en een vicevoorzitter met respectievelijk de portefeuilles primair en voortgezet onderwijs. De voorzitter, Huub van Blijswijk, is wegens gezondheidsomstandigheden een periode afwezig geweest. Hein van Asseldonk, vicevoorzitter heeft hem vervangen en mevrouw Sluiter heeft een aantal taken waargenomen vanaf 31 januari 2012 tot medio mei Eind 2012 werd het College van Bestuur tijdelijk uitgebreid met een derde lid, Diana van der Stelt, met de portefeuille financiën, control en stichtingsbureau. Deze uitbreiding is noodzakelijk om het verbeterprogramma rond financiën en control uit te voeren en eindigt vooralsnog op 1 december

5 Organogram Lucas Onderwijs Raad van Toezicht Functionele lijn College van Bestuur Secretaris / Directeur Controller Bestuurs - adviseurs Secretariaat F&A P&O ICT FZ O&K Cluster Directeur PO 1 Cluster Directeur PO 2 Cluster Directeur PO 3 Inst. Directeur VO 1 Inst. Directeur VO 2 Inst. Directeur VO 3 Inst. Directeur VO 4 Scholen PO Scholen PO Scholen PO Scholen VO Scholen VO Scholen VO Scholen VO Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de scholen en de financiën en fungeert als werkgever. Het bestuur stelt samen met de BMT s de strategie vast en faciliteert en stimuleert scholen. Het bestuur, het bovenschools management en de schooldirecteuren worden ondersteund door het stichtingsbureau. De Raad van Toezicht is bedoeld voor het intern toezicht van de stichting. De raad neemt daarbij de kaders van de Wet goed onderwijs, goed bestuur in acht. Lucas Onderwijs is lid van de PO-Raad en de VO-Raad. Lucas onderschrijft de code Goed Bestuur Primair Onderwijs van de PO-Raad en de code Goed Onderwijsbestuur van de VO- Raad. Lucas voldoet aan de bepalingen van deze codes. Missie Iedereen verbonden aan Lucas Onderwijs werkt vanuit de missie, de visie en de waarden zoals verwoord in De Grondslag Verdiept. De vijf kernwaarden in dat document zijn respect, naastenliefde, genade, ontwikkeling en bezieling. Samen met de statuten van de stichting vormt dit het fundament waarop wij gezamenlijk ons onderwijs en (de onderdelen van) onze organisatie grondvesten. Lucas Onderwijs stelt zijn scholen in staat en stimuleert hen het best denkbare onderwijs te bieden, opdat iedere leerling zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger. Lucas Onderwijs geeft dat vorm door samen te werken: - vanuit waarden, in oorsprong ontleend aan de traditie van de christelijke geloofsgemeenschap; - aan aantrekkelijk onderwijs dat zich onderscheidt door ontwikkeling, aandacht voor kwaliteit, goede zorg voor de medewerkers en solidariteit met kansarmen; - in actief partnerschap met de maatschappelijke omgeving; - met ruimte voor diversiteit van de scholen. Visie Bij het bieden van het best denkbare onderwijs kijkt Lucas Onderwijs naar de jeugd van twee tot en met twintig jaar en de wereld waarin deze groep zich ontwikkelt. We laten ons bij ons werk mede leiden door het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. De verbinding tussen school, thuis en de (leef)omgeving van leerlingen is van essentieel belang om leerlingen zich te kunnen laten ontwikkelen tot zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burgers. Strategisch beleid In 2009 is gestart met de uitvoering van het strategisch beleidsplan De scholen leggen in de eigen schoolplannen een relatie met het strategisch beleidsplan van Lucas Onderwijs. Voor het primair onderwijs betekent dit dat schoolontwikkeling wordt besproken tussen schooldirecteur en clusterdirecteur. Instrumenten hierbij zijn de managementleidraad, de jaarplan-jaarverslagcyclus en de managementinformatie. Voor de vier instellingen voor voortgezet onderwijs geldt dat de strategische doelen worden vertaald in een instellingsplan. Dit plan kent eveneens een cyclus van vier jaar. Het bestuur toetst het instellingsplan. De uitvoering en verantwoording liggen bij de instellingsdirecteur. Instellingsdirecteuren voeren hierover gesprekken met het bestuur. Vanuit het strategisch beleidsplan zijn Lucasbrede projecten opgezet, zoals het netwerk brede school en de leergangen voor leiderschapsontwikkeling. Hier werken 5

6 scholen en stafmedewerkers samen aan een uitwerking van de strategische thema s. Op deze manier wordt de meerwaarde van Lucas Onderwijs in de praktijk gebracht. Het College van Bestuur bewaakt de voortgang van de projecten via een cyclus van monitoring en evaluatie. In 2012 is het strategisch beleidsplan geëvalueerd en zijn de eerste gedachten verkend voor het nieuwe strategisch beleidsplan In september 2012 is een eindevaluatie gestart door middel van gesprekken met schooldirecteuren, teams, medewerkers en afdelingshoofden van het stichtingsbureau. Ook binnen het College van Bestuur en in de BMT's is geëvalueerd. Aansluitend op de evaluatie is voor de komende periode een aantal bouwstenen geformuleerd. Daarbij gaat het om zaken als: onderwijs dat planmatig is afgestemd op ontwikkelings- en onderwijsvragen van onze leerlingen, met een goede balans tussen onderwijs en opvoeding, het formuleren van de zorg die iedere school biedt in samenhang met het samenwerkingsverband, het investeren in goede of uitmuntende leerkrachten en schoolleiders, het realiseren van HRM-beleid dat zich richt op ontwikkeling, kennis delen, samenwerking en kwaliteit, het versterken van leernetwerken en horizontale dialoog op alle lagen van de organisatie, het doorzetten van de beweging richting Integraal Kind Centrum (IKC) en het vertalen van de toekomst naar de vaardigheden die onze leerlingen nodig hebben. In de eerste helft van 2013 worden deze bouwstenen geconcretiseerd in ambities en doelstellingen voor het nieuwe strategisch beleidsplan. Beleidsontwikkeling De scholen zijn divers qua populatie, omgeving en onderwijskundig concept. De (meerjaren) plannen op stichtings-, instellings- en schoolniveau geven de kaders aan zodat scholen binnen deze kaders het onderwijs kunnen ontwikkelen dat het beste aansluit bij hun leerlingen. Binnen de wettelijke verplichtingen en binnen de koers van het strategisch beleidsplan streeft Lucas Onderwijs bij het ontwikkelen van beleid naar een bottom-up aanpak. In het basisonderwijs kan op iedere plek in de organisatie, van leraar tot en met Raad van Toezicht, een idee ontstaan en worden ingebracht bij één van de drie kenniskringen (Onderwijs & Kwaliteit, Financiën & Facilitair en Personeel & Organisatie). De kenniskringen bestaan uit directeuren, clusterdirecteuren en stafmedewerkers. De uitwerking van een idee komt vervolgens ter advisering in het overleg tussen clusterdirecteuren en van daaruit naar het BMT PO en het College van Bestuur. Deze werkwijze draagt bij aan een hoge mate van betrokkenheid bij de beleidsontwikkeling in de hele organisatie. Deze manier van werken kost wel veel tijd, zo werd in 2012 geconstateerd. Om die reden heeft het BMT PO eind 2012 een werkgroep ingesteld die advies moet geven over de clusterindeling én het clusteroverleg. Dit advies wordt in de loop van 2013 verwacht. Het voortgezet onderwijs is in september 2012 na een evaluatie gestart met een andere opzet van de expertgroepen Onderwijs & Kwaliteit, HRM en Bedrijfsvoering. De expertgroepen HRM en Bedrijfsvoering hanteren een jaarplanning met vooraf vastgestelde thema s waarop zij adviseren aan het BMT VO. De expertgroep Onderwijs & Kwaliteit komt in verschillende samenstellingen bijeen. Afhankelijk van de vragen vanuit het BMT VO worden deskundige collega s betrokken. Klachtenregeling Lucas Onderwijs heeft een voor de organisatie opgestelde klachtenregeling voor de afhandeling van klachten. Na ontvangst van een klacht wordt deze in het primair onderwijs in behandeling genomen door de clusterdirecteur en in het voortgezet onderwijs door de instellingsdirecteur. De cluster- of instellingsdirecteur vraagt informatie op bij de school. Daarna wordt op basis van de stukken een beslissing genomen. Wanneer de cluster- of instellingsdirecteur dit nodig acht, kan hij de klager uitnodigen om de klacht nader toe te lichten. Indien de cluster- of instellingsdirecteur van mening is dat de klacht niet naar behoren door hem kan worden behandeld, verwijst hij de klager naar de externe klachtencommissie. Naast de interne klachtenprocedure bij Lucas Onderwijs staat het klagers vrij een klacht rechtstreeks in te dienen bij de externe klachtencommissie. Ook kan de externe klachtencommissie worden benaderd na beslissing door Lucas Onderwijs op de klacht. De klachtenadministratie wordt bijgehouden per kalenderjaar. In het jaar 2012 zijn in totaal 38 klachten ingediend bij Lucas Onderwijs. Dat getal is gelijk gebleven ten opzichte van Daarvan zijn er twaalf in het primair onderwijs rechtstreeks afgehandeld door de school. De klachten zijn in samenspraak met de clusterdirecteur en in overleg tussen ouders en school, opgelost. Verder zijn er in 2012 zeven klachten rechtstreeks bij de clusterdirecteuren ingediend en door hen afgehandeld. In het voortgezet onderwijs zijn vijftien klachten direct door de instellingsdirecteuren afgehandeld. De klachten betroffen voornamelijk de organisatie op school en de kwaliteit van het onderwijs. Tot slot zijn vier klachten rechtstreeks bij de externe klachtencommissie ingediend. Een van deze klachten is deels gegrond en deels ongegrond verklaard en de andere drie klachten zijn volledig ongegrond verklaard. Risicomanagement Elke leidinggevende binnen Lucas Onderwijs heeft risicomanagement als taak. Lucas Onderwijs legt verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie. Dat 6

7 betekent dat elke leidinggevende zich bij zijn dagelijkse werkzaamheden bewust moet zijn van de risico s. Bij het opstellen van schoolplannen en jaarplannen worden risico's die het behalen van de doelen in de weg kunnen staan, afgewogen. Bij deze risico s kiest en neemt de school zelf beheersmaatregelen. In de gesprekkencyclus met de leidinggevende wordt getoetst of de belangrijkste risico s zijn onderkend en of de juiste maatregelen zijn genomen om de risico s te beheersen. De onderkende risico s zijn zeker ook afhankelijk van de lokale situatie van de school. Daarbij valt te denken aan huisvesting, omgeving en leerlingstromen. Het bestuur beoordeelt regelmatig of en welke risico s er zijn ten aanzien van de strategische doelen. Het bestuur realiseert zich dat onvoorziene omstandigheden altijd een rol zullen spelen. Niet alle risico's kunnen worden afgedekt. De activiteiten binnen Lucas Onderwijs zijn erop gericht om de risico s waar mogelijk te vermijden en te verminderen. Er blijven echter altijd (rest)risico s. toe naar passende voorzieningen voor onze leerlingen die hen toerusten, uitdagen en vormen als jongvolwassenen. Herinrichting of herschikking van onvoldoende functionerende opleidingen gaan we hierbij niet uit de weg, zoals de ontwikkelingen in Rijswijk duidelijk maken. Er is een aantal jaar met veel inzet getracht een verbetering van de onderwijskwaliteit en financiële situatie van deze locatie van het Stanislascollege te realiseren. Dit proces leverde onvoldoende resultaten op, waarop besloten is de school te sluiten. Tot slot wil Lucas leerlingen toekomstgericht onderwijs bieden. De zogenoemde 21st century skills zijn belangrijke vaardigheden voor leerlingen in de toekomst. We bereiden hen op die toekomst voor. Deze vaardigheden zijn dan onmisbaar, voor leerlingen en medewerkers. Toekomst Zo'n leerlingen gaan dagelijks naar een school van de Lucas. We dragen dan ook een grote verantwoordelijkheid om deze kinderen te helpen hun dromen te realiseren, hun passie te ontdekken en zich voor te bereiden op hun rol in de samenleving. Daarom moeten Lucasscholen de beste scholen in de regio zijn. De beste als het gaat om taal en rekenen, culturele vorming, brede vorming en burgerschap. Maar we kijken ook naar de kwaliteit van de relatie tussen leerkracht en leerling. Onderwijskwaliteit vindt dáár de basis. Scholen moeten hun onderwijs afstemmen op de ontwikkelvragen van de leerlingen. Ouders zijn hierbij belangrijke gesprekspartners. Elke school moet ook helder kunnen formuleren welke zorg zij levert. Wij streven naar het best denkbare onderwijs voor iedere leerling. Een uitmuntende school heeft uitmuntende leerkrachten en een uitmuntende directie en bestuur nodig. Daarom zetten we in op gedegen HRM-beleid met een nadruk op ontwikkeling, kennisdelen, samenwerken en kwaliteit. Ook op mobiliteit wordt in de komende jaren meer ingezet. Voor de ontwikkeling van leerkrachten en docenten werken we toe naar professionele leergemeenschappen. Collegiale visitatie, klassenbezoeken, consultatie, netwerken en kenniskringen: met elkaar komen we verder. Ook in schoolontwikkeling lopen we voorop. Steeds meer basisscholen worden een brede school en zoeken de samenwerking en interactie met kinderopvang, welzijn, sport en de wijk. Wij werken daarnaast aan de inrichting van een integraal kindcentrum. Alle zaken rondom een kind gebundeld in één gebouw, met één pedagogische visie en één bestuur. Het voortgezet onderwijs zit vast in een strakke structuur, die bij veel leerlingen en medewerkers knelt. We willen 7

8 2 De maatschappelijke opdracht Scholen zijn zich steeds meer bewust van hun positie in de maatschappij, in hun eigen regio en hun eigen buurt. Dat bewustzijn is zichtbaar in meer contacten en meer intensieve contacten met partners rondom de leerlingen. Ook is dat te merken aan een versterkte inhoudelijke samenwerking. Veel scholen richten zich op contacten die rechtstreeks iets betekenen voor hun eigen leerlingen, zoals dag- en buitenschoolse opvang, welzijnswerk, zorg of bedrijven die stageplaatsen bieden. Andere scholen hebben ook een functie voor de buurt en stellen het gebouw open voor ouders, bewoners en organisaties. In toenemende mate willen scholen ouders betrekken bij het onderwijs aan hun kinderen. Ouders vragen hier ook zelf om. Zij willen niet alleen hand- en spandiensten verrichten in de school of drie keer per jaar langskomen voor een kort gesprekje. Ouders willen juist ook meedenken over de ontwikkeling van hun kinderen en daarbij hun talenten voor de school inzetten. Primair onderwijs Op basisscholen is men zeer actief met het uitvoeren van activiteiten in het kader van de maatschappelijke opdracht. Kern van die activiteiten is het versterken van de driehoek school-omgeving-ouders. Zo kan het kind talenten ontplooien en zich ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger. De activiteiten variëren sterk in vorm en omvang. Soms gaat het om de opzet van een zomerschool, en soms ook om het versterken van de ouderbetrokkenheid en de samenwerking met ketenpartners. Een dertigtal scholen doet aan verlengde schooldagactiviteiten. Elf scholen hebben onderwijstijdverlenging gedurende de week. Zes scholen bieden hun leerlingen een zomerschool aan en vijf scholen een zaterdagschool. Alle scholen van Lucas Onderwijs - brede school of niet - hebben de taak invulling te geven aan hun maatschappelijke opdracht. Elke zes weken komen de scholen, het bestuur en de stafmedewerkers bij elkaar om de ontwikkelingen binnen dit thema te bespreken. Deze netwerkbijeenkomsten kenmerken zich door een open houding, waarbij men elkaar verder wil helpen. Scholen voeden het bestuur met hun kennis en ervaringen. Het bestuur neemt scholen mee in de landelijke ontwikkelingen. Het idee om een Integraal Kindcentrum op te richten rondom basisschool de Krullevaar heeft in 2012 vorm gekregen. Lucas Onderwijs is met een aantal landelijke schoolbesturen een pilot gestart waarin kinderopvang, de voorschool, jeugdzorg, welzijn, sport en onderwijs zijn geïntegreerd in één organisatie met één aansturing, één begroting en één toezicht. Deze pilot wordt in 2013 verder uitgewerkt. De besturen werken tevens mee aan wetenschappelijk onderzoek naar de meerwaarde van deze aanpak. Acht (binnenstads)-scholen zijn betrokken bij de ontwikkeling van een monitor waarmee zij hun stakeholders kunnen laten zien in welke mate zij als brede school maatschappelijke meerwaarde creëren. Dit traject wordt begeleid door het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit. Voortgezet onderwijs Het Diamant College, College St. Paul, Heldring VMBO en Esloo College profileren zich als brede school. Er is een uitgebreid naschools aanbod voor de leerlingen. De brede scholen werken met organisaties in de buurt samen op het gebied van welzijn, cultuur en sport. Esloo College, een school voor praktijkonderwijs, is gestart met de vakantieschool en de zaterdagschool. Daarnaast bieden alle scholen in het voortgezet onderwijs naschoolse activiteiten aan de leerlingen aan en wordt de ouderparticipatie vergroot. Mentoren en oudercoördinatoren onderhouden de meeste contacten met ouders. Ouders zetten zich bijvoorbeeld ook in voor vieringen en open dagen en als klankbord voor de directie. Met thema-avonden voor ouders over omgaan met pubers en voorlichting over drugs en alcohol of sociale media, worden ouders ondersteund in de opvoeding. Leerpunten Procesbegeleiding en ondersteuning vanuit het bureau om planmatig stappen te zetten in de brede schoolontwikkeling leidt tot goede resultaten in het primair onderwijs. Om deze ondersteuning te kunnen financieren moet wel worden gezocht naar extra middelen. Er zijn meer subsidiebudgetten beschikbaar voor het primair onderwijs. De grootste groei van de brede schoolontwikkeling is dan ook in deze sector te zien. Het voortgezet onderwijs kan echter alleen in de gemeente Den 8

9 Haag financiële ondersteuning aanvragen. In 2013 wordt overleg gestart met de gemeente. Doel is te onderzoeken hoe brede schoolontwikkeling in het voortgezet onderwijs op meer scholen kan worden gestimuleerd. Verbinding primair en voortgezet onderwijs De verbinding tussen primair en voortgezet onderwijs is in 2012 wederom tegen het licht gehouden. Een werkgroep heeft alle lopende initiatieven op een rij gezet en aangevuld met nieuwe activiteiten. Dit varieert van ontmoetingen tussen scholen die in dezelfde wijk staan tot een discussiemiddag tussen leerkrachten van groep 8 en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De werkgroep bespreekt periodiek de voortgang en informeert zowel de scholen als het College van Bestuur. Het accent ligt op ontmoeting en kennismaking en op het stimuleren van inhoudelijke samenwerking. Meerdere scholen geven aan deze bijeenkomsten en pilots goede initiatieven te vinden. Er zijn twee projecten ontstaan tussen het primair en het voortgezet onderwijs rondom het concept tienerschool of juniorcollege. Basisschool de Regenboog en het Stanislascollege werken samen in de tienerschool. De docenten en leerkrachten bezoeken elkaar en bespreken de ontwikkeling van de leerlingen, van groep 7 tot en met leerjaar 2 in het voortgezet onderwijs. Enkele basisscholen zijn in gesprek met het Edith Stein College over een juniorcollege. Beide projecten zijn bedoeld om een betere, meer geleidelijke overgang te realiseren voor leerlingen in de Haagse binnenstad. Daarnaast is in de afgelopen jaren onderzocht of gezamenlijke huisvesting (nieuwbouw) kan worden gerealiseerd. Dit heeft nog niet tot concrete, fysieke verbinding geleid. Bij twee nieuwbouwprojecten wordt dit momenteel opnieuw onderzocht. 9

10 DE REGENBOOG Onze docenten komen hier ook op zaterdag, in de zomer en gaan naar het voortgezet onderwijs toe De maatschappelijke opdracht 10

11 Heel veel school het goed is voor de leerlingen en we kunnen het organiseren, dan doen we het." Aan het woord is Manuel Veira, directeur van basisschool de Regenboog. De maatschappelijke opdracht krijgt op de Regenboog vorm Als in vooral heel veel school. Voor leerlingen en voor ouders. "De zaterdagschool is ons leukste project. Op ons integraal leerkansenprofiel ben ik het meest trots. En de tienerschool heeft een einde gemaakt aan een dertig jaar slepende frustratie." Naast de school op zaterdag, de verlengde schooldag en de verbinding tussen de basisschool en een school voor voortgezet onderwijs, biedt de Regenboog ook school in de zomervakantie en Nederlandse les voor ouders. Heel veel school dus. "Onze docenten komen hier ook op zaterdag, in de zomer en gaan naar het voortgezet onderwijs toe. Als je op de Regenboog werkt, zal je die dingen moeten doen die kinderen helpen." Vanuit die visie heeft Veira de laatste jaren veel nieuwe ontwikkelingen in gezet. Met succes. En met een enthousiast team. Want voor de zaterdag meldden zich meer leerkrachten aan dan nodig. Vakdocenten "De grootste klus van de afgelopen jaren was de invoering van het integraal leerkansenprofiel", vertelt de directeur. De kinderen hebben les van half negen tot vier en krijgen binnen dat rooster per week zes uur les van een vakdocent. Er is theater en dans, culturele en kunstzinnige vorming, muziek en techniek. "Zo geïntegreerd is een uitdaging voor de school om te organiseren. De leerkracht moet bijvoorbeeld midden op de dag voor anderhalf uur zijn klas uit. Bovendien wilden we het goed aanpakken en hebben daarom voor alle vier de vakken doorlopende leerlijnen ontwikkeld. We hebben veertien vakdocenten aangenomen. Het was zeker de grootste operatie van de afgelopen jaren, maar het loopt heel goed en levert veel op. We kijken naar het effect op het leerrendement. Lastig vast te stellen, maar wel belangrijk. De gemeente stopt hier veel geld in, dat moet ook iets opleveren." De school zocht samen met andere brede buurtscholen van Lucas Onderwijs de samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. Doel is een monitor te ontwikkelen om dat effect te meten. Veira: "Bij de zaterdagschool is dat makkelijker. Je kunt de kinderen die eraan deelnemen immers vergelijken met de kinderen die niet gaan. We zien bijvoorbeeld dat deze leerlingen in de klas meer zelfverzekerd zijn." Taalgroep De brug is gelegd naar de favoriete vernieuwing van Veira. "De zaterdagschool is zo gaaf! Ik ben er ieder weekend bij. Het geeft zoveel positieve energie in de school. We doen het nu voor het tweede jaar en het succes is even groot. Er komen negentig buitengewoon enthousiaste kinderen en leerkrachten die dit heel graag willen doen. Er hebben zich zelfs meer leerkrachten dan nodig aangemeld. De ouders willen ook graag, dat levert een bundeling van positieve energie op." Leerlingen van de Regenboog kunnen zich vanaf groep vijf aanmelden voor de zaterdagschool. Er is ook een aparte taalgroep, daar geldt groep vier als ondergrens. Het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Kinderen verbinden zich steeds voor een half jaar. "Het heeft grote impact op het dagelijkse programma en je ziet kinderen groeien", vertelt Manuel Veira. En vervolgt: "De bijvangst is dat leerkrachten op zaterdag met andere werkvormen experimenteren. Die gebruiken ze daarna weer in de klas." Zomerschool De Regenboog heeft ook een zomerschool voor leerlingen en taalles voor ouders. Bij de taalles laten 22 moeders zich onder schooltijd bijspijkeren in de Nederlandse taal. Die lessen sluiten zoveel mogelijk aan bij de thema's waar de kinderen aan werken. Het nieuwste project op de Regenboog is de tienerschool, een intensieve samenwerking met het voortgezet onderwijs om met name taalzwakke kinderen met potentie beter te begeleiden. "De overstap van het basis- naar het voortgezet onderwijs is me al zo lang ik in dit vak zit, een doorn in het oog. Er is op dat vlak in dertig jaar werkelijk niets gerealiseerd", vertelt Veira. "Ik ben op zoek gegaan naar een school die wilde samenwerken en dat werd het Stanislascollege. We gaan gezamenlijk aan de slag voor de groep taalzwakke kinderen die naar het vmbo gaan en daarin groeipotentie hebben. We zijn bij elkaar op bezoek geweest en hebben met name gekeken of onze beelden van de ander wel klopten. De bedoeling is dat docenten van het Stanislascollege hier les komen geven en gedifferentieerd gaan werken zoals wij al doen. Onze leerkrachten zijn straks betrokken bij de leerlingbesprekingen op het Stanislas tot de leerlingen naar het derde jaar gaan. Gezamenlijk willen we werken aan een leerlijn vanaf groep zeven tot en met de tweede klas in het vmbo. Kern van die lijn is de ontwikkelingsverwachting van een kind. Prettig vond ik vooral dat we niet heel lang over een visie hoefden gaan praten. We gaan gewoon beginnen." 11

12 3 Maatwerk voor de leerling Goed onderwijs houdt rekening met verschillen. Scholen streven maatwerk na, door te differentiëren in niveaus en met keuzes in het aanbod. De brede ontwikkeling van leerlingen staat op Lucasscholen centraal. We willen leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de maatschappij. Daar zijn de ontwikkeling van waarden en van goed burgerschap onderdeel van. Alle talenten van kinderen tellen daarbij mee. Alle leerlingen zijn welkom in onze visie. Bovendien is er speciale aandacht voor kansarme leerlingen. Passend onderwijs is dan ook speerpunt van beleid. Passend onderwijs Het landelijk beleid rondom passend onderwijs heeft lang op zich laten wachten. Het wetsvoorstel Passend Onderwijs is uiteindelijk op 9 oktober 2012 door de Eerste Kamer aangenomen. Er is al vergaande samenwerking en afstemming tussen de huidige samenwerkingsverbanden. Zo wordt inmiddels gewerkt met één permanente commissie leerlingzorg (PCL). Het nieuwe samenwerkingsverband Haaglanden is opgericht en gaat in 2013 formeel van start. Lucas Onderwijs is voorzitter van het bestuur van dit nieuwe samenwerkingsverband tussen alle basisscholen uit, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Twee Lucasscholen uit Pijnacker-Nootdorp vallen onder het Samenwerkingsverband Delft en omstreken. Lucas Onderwijs is tevens voorzitter van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West, één van de samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs. Lucas Onderwijs wil op deze manier de ontwikkelingen rond passend onderwijs zo goed mogelijk verbinden met het eigen beleid. Passend onderwijs is door de vertraging in het landelijk beleid op veel gebieden nog in de voorbereidende fase. In het primair onderwijs hebben de schoolleiders in 2012 mede vorm gegeven aan de nieuwe uitgangspunten en beleidsontwikkelingen. Bij Lucas Onderwijs staat thuisnabij onderwijs centraal. Ook heerst de uitdrukkelijke wens om het geld de leerling te laten volgen. In het nieuwe samenwerkingsverband is wijkgericht werken het uitgangspunt. Zo streven we naar een dekkend netwerk op wijkniveau. Alle zeven huidige samenwerkingsverbanden gaan op in het nieuwe samenwerkingsverband. Er komt dan ook geen aparte tussenlaag. In het voortgezet onderwijs worden de nieuwe taken via de bestaande samenwerkingsverbanden uitgewerkt. Ook denkt men na over de basis-, breedte- en diepteondersteuning van leerlingen. Speciaal onderwijs Specialistische lesplaatsen, kennis en begeleiding blijven beschikbaar in de scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Deze voorzieningen houdt Lucas Onderwijs met het nodige flankerend beleid en extra investeringen in stand. Twee ZMLK-scholen, de Bernardusschool en het Kraaienest, bouwen hun afdeling voor voortgezet speciaal onderwijs uit en daarmee ook de contacten met het reguliere voortgezet onderwijs binnen het samenwerkingsverband. Dit betekent een forse toename van overleg en beleidsvoering voor met name de schoolleiders. De financiële positie van ZMOK-school de Opperd is ronduit zorgelijk. De reguliere bekostiging vanuit de overheid schiet structureel te kort. Juist deze leerlingen hebben veel aandacht en begeleiding op individuele basis of in kleine groepjes nodig. Oudercontacten en leerlingbesprekingen met diverse disciplines vragen veel tijd van de medewerkers. Tegelijkertijd ziet de school een verdere verdichting van de problematieken van de leerlingen. De maatregel vanuit het ministerie om de klassengrootte te verhogen van twaalf naar veertien leerlingen is dan ook met ongeloof ontvangen. Lucas Onderwijs ziet geen mogelijkheden om de klassendeler te verhogen zonder kwaliteitsverlies met de huidige leerlingpopulatie en de financiële beperkingen. Via het nieuwe samenwerkingsverband hoopt Lucas de Opperd uit deze nadelige positie te krijgen en een stabielere financiële basis te geven. Een positieve ontwikkeling is de aanstaande verhuizing naar nieuwbouw, waar het team in een moderne omgeving kan werken met de leerlingen. Resultaten zorg aan leerlingen De ondersteuning van leerlingen met een zorgvraag levert het volgende beeld op. In de Haagse regio zijn de deelnamepercentages aan het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs en het aantal leerlingen met een rugzak, lager dan de landelijke percentages. Ook voor het voortgezet onderwijs geldt dat het aantal verwijzingen naar het speciaal onderwijs lager is dan het landelijk gemiddelde. Doorgaans wordt dit als positief geïnterpreteerd. De reguliere scholen zijn immers in staat om leerlingen extra ondersteuning aan te bieden. Vanuit het nieuwe samenwerkingsverband in het primair 12

13 onderwijs is het instrument Q3 gekozen. Hiermee kunnen scholen hun ondersteuningsprofielen helder formuleren. Scholen werken aan hun eigen verbeterpunten. Een analyse van inspectierapporten laat zien dat in een groot aantal gevallen de leerkrachten voldoende rekening houden met verschillen tussen leerlingen. De inspectie beoordeelt basisscholen overwegend positief op het vroegtijdig signaleren van leerlingen die zorg nodig hebben. Ook voert het merendeel van de scholen de zorg planmatig uit en evalueert men het effect van de zorg. Er ligt nog een aantal verbeterpunten. Zo kunnen scholen de instructie en de onderwijstijd verder afstemmen op verschillen tussen leerlingen. Tot slot kan de uitvoering van handelingsplannen in het speciaal onderwijs vaker worden geëvalueerd. In het voortgezet onderwijs komt een vergelijkbaar beeld naar voren. Er is voldoende beleid en er wordt planmatig gewerkt. Differentiëren en rekening houden met verschillen in taalbeheersing zijn verbeterpunten. Talentontwikkeling In de voorliggende jaren is veel aandacht gegaan naar meer- en hoogbegaafde leerlingen. Dat heeft geleid tot een goed aanbod bij scholen in het primair en voortgezet onderwijs voor deze doelgroep. Er is op dit onderwerp veel kennis en aanbod ontwikkeld. Het netwerk meer- en hoogbegaafdheid van twaalf basisscholen, georganiseerd door de Lucas Academie, is een belangrijk middel voor voortdurende professionalisering op dit thema. Andere talenten van leerlingen worden gestimuleerd via een divers aanbod: sport, creatieve en culturele activiteiten, technische vaardigheden als ICT en moderne vreemde talen. Dit aanbod kan onder of na schooltijd zijn en biedt leerlingen een verdieping of verbreding.

14 SBO Merlijn Wij hebben andere scholen iets te bieden: waardevolle kennis maatwerk voor de leerling 14

15 van de praktijk voor de praktijk Het beste onderwijs voor iedere leerling, zo thuisnabij mogelijk. Juist die laatste toevoeging is de motivatie voor de opzet van EcO Merlijn, het Expertisecentrum Onderwijs van SBO Merlijn. Deze school voor speciaal onderwijs biedt expertise aan scholen in de omgeving, zodat kinderen op reguliere scholen de nodige ondersteuning kunnen krijgen. Wat precies het gevolg gaat zijn van de invoering van Passend Onderwijs, is nog niet duidelijk. Speciale basisscholen vrezen leegloop. Reguliere scholen zijn bang dat zij met problemen te maken krijgen waar ze niet op zijn toegerust. Mariëtte van den Bosch, directeur van SBO Merlijn concludeerde dat daar een leemte zit en startte een pilot met vijf scholen. "Ik wilde niet afwachten wat Passend Onderwijs voor ons zou betekenen", vertelt Van den Bosch. "Wij als SBO hebben andere scholen iets te bieden, we beschikken over zeer waardevolle kennis. En we willen met de basisscholen waarmee we samenwerken een lerend netwerk zijn." Makelaarsfunctie Tijdens de pilot 'makelde' SBO Merlijn kennis voor vijf scholen in de buurt vanuit het eigen expertisecentrum, genaamd EcO Merlijn. Het centrum vervult vooral een makelaarsrol tussen scholen. "We begonnen vanuit het idee dat we op een speciale basisschool veel ervaring hebben met kinderen voor wie het moeilijker is in een groep mee te doen. Die kennis wilden we delen. Al snel beseften we dat op andere scholen ook expertise te halen is. Een makelaarsfunctie zou dus ook passen. We koppelen dan basisscholen aan elkaar. Je hoeft als leerkracht of school immers niet alles zelf te kunnen en te weten. Het is trouwens een mooie kans voor leerkrachten om zichzelf verder te ontwikkelen, ook door opgebouwde kennis te kunnen delen." De pilot duurde een jaar. SBO Merlijn makelde expertise voor vijf scholen in de buurt. Inmiddels is de samenwerking uitgebreid naar álle scholen binnen het samenwerkingsverband. Vanaf de zomer van 2014 wordt de situatie weer anders, dan gaan de samenwerkingsverbanden in de regio op in één groot verband. curatief benaderen. Je gaat dan om met een specifiek probleem op het moment dat zich dat voordoet. Je kunt ook preventief te werk gaan. Dan richt je je school zo in dat je met een aantal zaken die je kunt verwachten, kunt omgaan. Ons gedragshuis helpt scholen te kijken naar zichzelf en naar kenmerken van kinderen. Van daaruit kies je vervolgens als school op welke onderdelen je gaat insteken. Aansluitend bepaal je wat je dan moet aanpakken om dat te kunnen doen. Dat kan heel concreet zijn, bijvoorbeeld 'Heb ik de schoolregels wel helder?' Of: 'Wat kan er binnen de klas en wat moet daarbuiten?' Voor scholen betekent het dat ze nadenken over hun visie. Wat voor school wil je zijn? Wat reken je tot je verantwoordelijkheid? We willen als expertisecentrum heel nauw aansluiten bij de vraag van de school." Samenwerkingsverband Van den Bosch ging met haar team de pilot 'vol' in. "De grootste verrassing was wel dat er op alle niveaus vragen zijn én dat met goeie wil van beide kanten die op te lossen zijn. Dit is echt: van de praktijk voor de praktijk. Mensen die allebei met de voeten in de klei staan, gaan met elkaar in gesprek." De directeur is enthousiast en ziet een stevige rol in de toekomst voor het expertisecentrum. In 2014 gaan de samenwerkingsverbanden in de regio op in één groot samenwerkingsverband. "We willen EcO Merlijn nu zo neerzetten dat er straks echt iets stáát. Ik stel me zo voor dat er vanuit het grote samenwerkingsverband kleine eenheden komen, bijvoorbeeld een verdeling in tien wijken. In elke wijk staat dan één school voor speciaal onderwijs die als expertisecentrum fungeert voor de andere scholen. Kinderen gaan in hun eigen wijk naar school en thuisnabij onderwijs is voor iedereen mogelijk." Kijk ook op Gedragshuis Naast het verbinden van scholen die elkaar kunnen helpen, biedt Merlijn ook veel eigen kennis aan, bedoeld om scholen te helpen met hun ontwikkeling. "Een van de dingen die we aanbieden, is een gedragshuis. Je kunt kinderen met gedragsproblemen in het regulier onderwijs 15

16 4 Onderwijskwaliteit en schoolontwikkeling In 2012 waren er wederom geen zeer zwakke scholen bij Lucas Onderwijs. Het bestuur stimuleert scholen zich continu te verbeteren, passend bij de leerlingpopulatie en de visie van de school. In toenemende mate trekken scholen gezamenlijk op bij innovaties en delen zij kennis op bepaalde thema's. Basisscholen die risico's lopen als het gaat om kwaliteit, krijgen een intensievere begeleiding van de clusterdirecteuren. Medewerkers van het stichtingsbureau adviseren scholen bij resultaatgericht werken. Het voortgezet onderwijs wordt gestimuleerd zich te onderscheiden en te profileren op de thema s van het strategisch beleidsplan. De vmbo-scholen werken aan modernisering van de beroepsgerichte programma s. Ook zijn er vakcolleges in ontwikkeling. Bij het ISW leidt dit tot een flinke leerlingengroei. Andere profielen in het voortgezet onderwijs zijn het technasium en het tweetalig onderwijs. Cosmicus Op 1 augustus 2012 opende basisschool Cosmicus haar deuren. Na een uitgebreid en zorgvuldig proces heeft het College van Bestuur besloten een samenwerking aan te gaan met de stichting Cosmicus. De Savelbergschool kon niet langer overleven en kreeg met het concept van Cosmicus een doorstart. In het onderwijsconcept staat het wereldburgerschap in een interculturele samenleving centraal. De school wil kinderen naast kennis ook sociale vaardigheden bijbrengen om hen voor te bereiden op hun verdere schoolloopbaan en op een actieve deelname aan de maatschappij. Basisschool Cosmicus kenmerkt zich onder meer door extra nadruk op taal- en bètavakken, talentontwikkeling en excellentie, coöperatief leren, vroeg onderwijs in vreemde talen en verlengde schooldagactiviteiten. Basisschool Cosmicus vindt het van groot belang om ouders intensief te betrekken bij het onderwijs aan hun kind, bijvoorbeeld door leerlingen opdrachten mee te geven om samen met hun ouders maken. Er is gestart met de groepen een tot en met vier. De inschrijving van leerlingen verloopt goed. Met groot enthousiasme is een jong team aan de slag gegaan om kinderen te helpen in hun ontwikkeling. Kijk ook op Basiskwaliteit en inspectietoezicht Van de 48 scholen in het primair onderwijs kregen twee scholen in 2012 het predikaat 'zwak'. Dat aantal is gelijk gebleven ten opzichte van het vorig jaar. Het gaat echter om twee andere scholen. Scholen die door de inspectie als zwak worden aangemerkt, zijn doorgaans snel in staat zich te verbeteren, al dan niet met externe begeleiding. Daarentegen blijkt het lastig om in het primair onderwijs te voorkomen dat een school het stempel zwak krijgt. Tegenvallende resultaten in tussentoetsen en eindtoetsen zijn voor directeur en bestuur zichtbaar in het leerlingvolgsysteem en in de jaarlijkse taal- en rekenmonitor. Om de kans op verrassingen te verkleinen, volgt het bestuur de scholen meer. Er zijn scholen die de kwaliteitscycli op orde hebben, maar toch met tegenvallende resultaten kampen. Het toetsingskader van de inspectie differentieert onvoldoende naar leerlingen die van huis uit weinig opvoedondersteuning krijgen, een zwakkere sociaal-emotionele ontwikkeling hebben of met specifieke onderwijs- en ontwikkelingsvragen naar school komen. Proceskwaliteit is dan ook van een groter belang dan alleen de opbrengsten van scholen. Daarom is in het primair onderwijs een tweejaarlijks schoolbezoek ingericht. De clusterdirecteuren bezoeken de scholen samen met een medewerker van de afdeling Onderwijs & Kwaliteit. Bij dit bezoek ligt de focus op opbrengstgericht werken, op het niveau van de leerkracht, de groep en de school. In het voortgezet onderwijs krijgt iedere afdeling (mavo, havo, vwo) of vmbo-leerweg een eigen beoordeling. Ook het praktijkonderwijs wordt beoordeeld. Dat levert voor alle instellingen bij Lucas Onderwijs gezamenlijk 46 beoordelingen op. Het aantal zwakke afdelingen daalt gestaag. Van zeven in 2011 naar drie in De inspectie onderzoekt de vwo-afdeling van het Internationaal College Edith Stein opnieuw in het najaar van Wanneer de verbeteringen aanhouden, krijgt de school weer een basisarrangement. De twee zwakke afdelingen van het Stanislas College in Rijswijk en daarbij de achterblijvende leerlinginstroom, hebben mede geleid tot een reorganisatie van het onderwijsaanbod in Rijswijk. Het Stanislas College biedt vanaf 1 augustus 2013 in Rijswijk alleen vmbo-onderwijs en praktijkonderwijs op één locatie. Dat betekent dat twee van de drie schoolgebouwen op termijn worden afgestoten. Het onderwijs wordt na een renovatie geconcentreerd in het gebouw aan de Henriëtte Roland Holstlaan. 16

17 Opbrengstgericht werken In 2012 hebben alle basisscholen het kwaliteitsbeleid beschreven en het leerlingvolgsysteem op orde gebracht. Scholen vertalen analyses van gegevens naar het handelen in de groep en de klas. In de komende periode staat verdere professionalisering van leerkrachten en directeuren centraal. Een voorbeeld daarvan is het netwerk Opbrengst - gericht werken waarbij twaalf scholen good practices delen en van elkaar leren. In 2012 kwam het netwerk vier keer bij elkaar. In 2013 wordt het netwerk voortgezet. Begin 2012 is tussen de PO-Raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen het Bestuursakkoord Primair Onderwijs overeengekomen. Hierin is een aantal landelijke doelstellingen afgesproken gericht op het vergroten van opbrengstgericht werken en van professionalisering. De prestatieboxmiddelen die bij dit akkoord horen, worden deels op de scholen zelf ingezet (60%), deels in de vorm van schooloverstijgende projecten aangewend (30%), en deels voor strategische projecten benut (10%). De kenniskring Onderwijs en Kwaliteit monitort en evalueert de doelstellingen uit het bestuursakkoord en de inzet van de prestatieboxmiddelen. Dit overleg bestaat uit zes schoolleiders, een clusterdirecteur en vier stafmedewerkers. Een groep van 22 scholen heeft zich aangemeld voor de pilot School aan Zet. In 2013 gaat de pilot daadwerkelijk van start. De instellingen voor voortgezet onderwijs hebben meegewerkt aan de nulmeting in het kader van de Prestatiebox VO. Er zijn plannen uitgewerkt op locatie- en instellingsniveau. Enkele scholen nemen deel aan School aan Zet. Ook doen er scholen mee aan de landelijke pilot Van goed naar excellent van McKinsey. Zie ook de aparte bijlagen bij dit jaarverslag over de Prestatiebox PO en de Prestatiebox VO. Samenhang strategisch beleid: planning & verantwoording Het strategisch beleidsplan zorgt voor samenhang tussen het strategisch beleidsplan, het schoolplan, het jaarplan, het jaarverslag en de managementafspraken met iedere school. In 2012 is bij de eindevaluatie van het strategisch beleidsplan naar deze samenhang gekeken. In het primair onderwijs is een goede samenhang gerealiseerd tussen het schoolplan en het jaarplan-jaarverslag en het strategisch beleidsplan. Dat komt doordat het schoolplan dezelfde opbouw heeft als het strategisch beleidsplan. Het opstellen van schoolplannen in de instellingen voor voortgezet onderwijs is een proces dat zich binnen de instelling voltrekt. De locaties werken met jaarplannen en afdelings- of teamplannen. Het managementgesprek in het primair onderwijs tussen directeur en clusterdirecteur bevat alle onderdelen van het strategisch beleidsplan en andere managementinformatie zoals het percentage ziekteverzuim en de leerling - aantallen. In de managementgesprekken wordt duidelijk hoe het staat met de voortgang van de doelen vanuit het strategisch beleid en het eigen schoolplan. Een soortgelijk traject bestaat in het voortgezet onderwijs, waarbij er gesprekken zijn tussen schoolleiders en instellingsdirecteuren en tussen instellingsdirecteuren en het College van Bestuur. Leerpunten De clusterdirecteuren in het primair onderwijs willen enerzijds de ontwikkeling in scholen beoordelen naar de specifieke situatie waarin een school zich bevindt, zoals kwaliteit, leerlingpopulatie en het team. Anderzijds zoeken ze naar objectieve criteria die in alle drie de clusters op dezelfde manier afgewogen kunnen worden. Het vaststellen van (meer concrete) ambities in het volgende strategisch beleidsplan, zal dit proces ten goede komen. In het primair onderwijs gaan de schoolplannen grotendeels gelijk op, maar dit is niet dezelfde vierjaarstermijn als het stichtingsplan. De beleidscyclus in het voortgezet onderwijs loopt niet gelijk met die van het collectief. Ook de instellingen onderling verschillen. Synchroniseren van alle cycli binnen Lucas Onderwijs kan leiden tot efficiënter beleid, meer betrokkenheid, meer samenhang en een betere implementatie van de doelstellingen. Managementinformatie Managementinformatie is zowel op bestuurs- als op schoolniveau beschikbaar voor alle beleidsterreinen, te weten leerlingaantallen en prognoses, verwijdering, schorsing en klachten, oordeel inspectie en onderwijsresultaten, vacatures, verzuim personeel en financiën. Tien basisscholen hebben zich aangemeld voor de pilot Vensters PO. Deze pilot - naar het voorbeeld van het voortgezet onderwijs - loopt in 2013 door. Alle Lucas-instellingen in het voortgezet onderwijs nemen deel aan Vensters voor Verantwoording. Dit landelijke initiatief van de sector vergroot transparantie en horizontale verantwoording. Op de website is van elke school een basisset gegevens in te zien, aangevuld met schooleigen informatie. Het systeem biedt de scholen ook ruimte voor managementinformatie en benchmarks. Deze informatie leent zich goed voor bespreking in het team, met ouders, binnen de medezeggenschapsraden en met andere relaties. 17

18 MONTAIGNE Lyceum Het zou mooi zijn als succes in het vervolgonderwijs een criterium was Onderwijskwaliteit en schoolontwikkeling 18

19 Maatwerk vanuit een solide basis De basis op orde, nu verder ontwikkelen. Zo omschrijft rector Renate de Vries kort en krachtig de fase waar de school op dit moment in zit. Het Montaigne Lyceum kreeg van de onderwijsinspectie in 2012 weer een 'groen' rapport. Het Montaigne Lyceum - vmbo, mavo, havo, vwo - biedt domeinonderwijs. In een huiskamerachtige omgeving werken leerlingen zelfstandig aan taken en projecten. Daarmee zet de school stevig in op de ontwikkeling van competenties als bijvoorbeeld plannen en samenwerken. Resultaat heeft dat zeker. In het hbo doen leerlingen van het Montaigne het beter dan gemiddeld: ze haken minder snel af en scoren bovengemiddeld. "Het zou mooi zijn als succes in het vervolgonderwijs een criterium van de onderwijsinspectie was", stelt Renate de Vries. "Dat is helaas niet het geval." Onderwijsfilosofie De school had in voorgaande jaren een te groot verschil tussen het cijfer voor de schoolexamens en dat voor de centraal examens. Het leverde het Montaigne voor drie van de vier afdelingen de beoordeling 'zwak' op. In 2012 voldeden alle afdelingen echter weer aan de door de inspectie gestelde eisen. "We hebben een eigen onderwijsfilosofie, waar het werken aan competenties een belangrijk onderdeel in is. Maar iedere school in Nederland moet nu eenmaal aan de inspectie-eisen voldoen. We hebben daarom aanpassingen gedaan om te zorgen dat we weer in het groen kwamen en daarbij gezocht naar een manier om onze idealen overeind te houden." Groene bolletjes De tijd voor instructie werd uitgebreid van 25 naar vijftig procent. Minder tijd dus voor zelfstandig werken in de domeinen. En daarmee minder eigen projecten. De leerlingen vinden dat jammer, heeft De Vries van de leerlingenraad gehoord. "Bijzondere projecten leveren een band op met een leraar en met elkaar. Dat zijn voor leerlingen blijvende herinneringen aan hun middelbare schooltijd. Zoiets is óók belangrijk." Toch is de rector positief over de aanpassingen. "We hebben nu weer allemaal groene bolletjes. Dat geeft rust op school. Van daaruit kunnen we verder met de ontwikkeling van ons domeinonderwijs." Solide basis Docenten binnen het Montaigne Lyceum gaan voortaan samen lessen voorbereiden en bij elkaar op lesbezoek. Daarnaast wordt er meer gemeten. "Uit het McKinseyonderzoek naar onderwijsinnovatie in 2010 blijkt dat die drie factoren doorslaggevend zijn bij succesvol innoveren. Die punten pakken we dus zeker op", aldus de rector. "Daarbij meten we zelf ook de competenties van leerlingen. We blijven hele mooie dingen doen op een solide basis." Maatwerk De school benut de domeinen ook om maatwerk te leveren, bijvoorbeeld door het aanbieden van specifieke workshops waar leerlingen zélf op kunnen intekenen. "We zijn begonnen met workshops voor vijf vakken. Mogelijk breiden we dat in de toekomst uit. Leerlingen die baat hebben bij extra oefening in begrijpend lezen of beter willen leren omgaan met bronnen bij geschiedenis, kunnen zich inschrijven voor zo'n workshop. Het is in principe een keuze die ze zelf maken. We hebben wel een ondergrens. Als we denken dat de leerling de extra lessen echt nodig heeft, dan geven we eerst een advies en eventueel stellen we deelname verplicht." Aansluiten "Eigenlijk sluiten we aan op ontwikkelingen die in het basis onderwijs al langer gaande zijn en al verder zijn ontwikkeld. Daar wordt al heel gedifferentieerd gewerkt, ook op hele reguliere scholen. Daar mogen ze trouwens best heel trots op zijn. Tachtig procent van de leerlingen die op de open dag komen kijken, kunnen onze vorm van onderwijs dan ook makkelijk aan. Daar hoef je niet speciaal Montessori- of Daltononderwijs voor te hebben gehad." 19

20 5 Kwaliteit van medewerkers Lucas Onderwijs heeft goede mensen nodig om het beste onderwijs voor de leerling mogelijk te maken. In onze visie werkt dit het beste als medewerkers hiervoor zelf verantwoordelijkheid krijgen. Hiernaast zijn sterke schoolleiders van belang. De omvang van Lucas maakt het mogelijk om kennis te delen en op grotere thema s zoals de kwaliteit van de lerarenopleiding, invloed uit te oefenen. In 2012 is hier ook volop op ingezet. Professionalisering De Lucas Academie ondersteunt de professionele ontwikkeling van leerkrachten door middel van kennisdeling met ervaren collega s. We streven naar deelname van de helft van het aantal medewerkers in In is een participatiegraad van veertig procent gerealiseerd. Dit is mede te danken aan de goed bezochte professionaliseringsbijeenkomsten, zoals de haardvuursessies, filmavonden en de workshops tijdens de themamaanden, zoals de Maand van het Jonge Kind. De LeerCirkel is voor een tweede keer georganiseerd en veel scholen nemen diensten af van de gecertificeerde coaches. De grotere diversiteit aan leervormen en trajecten creëert ook meer mogelijkheden voor leerkrachten en schoolleiders om hun kennis met collega s te delen. Het aantal 'kennisbrengers' blijft dan ook groeien. Steeds meer scholen weten de Lucas Academie te vinden voor het verzorgen van studiemiddagen of trainingen op maat. Het jaarprogramma bestaat uit programmalijnen. Deze thema s zijn van belang voor de lespraktijk, de onderwerpen vloeien voort uit het strategisch beleidsplan. Zo krijgen in het nieuwe schooljaar didactiek, pedagogiek, opbrengstgericht werken, ouders, 21st century skills, passend onderwijs en onderzoek, speciale aandacht. Teamtrainingen en individuele coaching zijn ook mogelijk. Wederom wordt het merendeel van de activiteiten door onze eigen medewerkers verzorgd. Leiderschapsontwikkeling De Lucas Academie biedt trainingen op elk niveau van leiderschapsontwikkeling. In de training Oriëntatie op Management kregen in 2012 zestien deelnemers de kans om te ontdekken of een leidinggevende functie iets voor hen is. Om echt een team door een veranderingsproces te kunnen leiden, is het belangrijk dat een professional werkt aan zijn eigen persoonlijke vaardigheden. Die gelegenheid krijgt men in de LeerCirkel Schoolleiderschap PO. Dit traject telde veertien deelnemers in Het is nog te vroeg om de effecten precies in kaart te brengen. Er heeft vanuit de deelnemers nog geen doorstroom naar managementfuncties plaatsgevonden, mede omdat er niet veel functies zijn vrijgekomen. Ook biedt de Lucas Academie intervisie voor directieleden, een adjunctennetwerk voor zo'n dertig adjunctdirecteuren en masterclasses op het gebied van financiën en HRM. Het succes van de programma s ligt in de praktijkgerichte aanpak en de nauwe aansluiting bij de eigen organisatie. Daarnaast is de netwerkfunctie voor de deelnemers groot en bieden we medewerkers van verschillende scholen tal van mogelijkheden om elkaar te leren kennen. Volgend schooljaar wordt dit aanbod uitgebouwd en versterkt. Een Management Development Traject voor het voortgezet onderwijs is in 2012 voorbereid en zal in 2013 van start gaan. Aandacht voor mobiliteit en vitaliteit Ziekteverzuim Het basisonderwijs had in 2012 een ziekteverzuimpercentage van 5,76 procent en het speciaal (basis)onderwijs van 7,34 procent. Voor het basisonderwijs betekent dit een daling tot het niveau van 2011, voor het speciaal basis)onderwijs een stabilisatie. Dit resultaat verdient waardering, maar nodigt ook nog uit tot het zetten van verdere stappen. Scoren rond het gemiddelde is op geen enkel gebied de ambitie van Lucas Onderwijs. Terugdringing van verzuim tot stevig onder het landelijk gemiddelde is dan ook de inzet. Een aandachtig personeelsbeleid helpt daarbij. De schoolleiders hebben daarin een vooraanstaande rol. Daartoe zullen ze vanaf de tweede helft van 2013 nader worden toegerust door de Lucas Academie en gecoacht door de clusterdirecteuren. Het ziekteverzuimpercentage in het voortgezet onderwijs is in 2012 gedaald tot 4,77 procent. Afgezet tegen de realisatiecijfers bij Lucas Onderwijs in voorgaande jaren en tegen het landelijk verzuim in 2011 zien we daarmee een dalende beweging. Of die beweging doorzet, is nog niet te voorspellen. Zorgelijk is dat op een aantal scholen in het geheel geen daling van het ziekteverzuim en de meldingsfrequentie is opgetreden. Verdere terugdringing van verzuim zal dus voor het voortgezet onderwijs als geheel een aandachtspunt blijven. Voor een aantal scholen zijn nadere afspraken gemaakt over de inzet op dit onderwerp. 20

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 15KR 05 HAVO Onderzoeksnummer : 196579 Datum onderzoek : 4 juni 2013 Datum vaststelling : 27 september 2013 Pagina

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014 De Startbaan - 2 oktober 214 1B. Onderwijskundig concept van de school Onderwijskundig concept van de school Onze school zet de laatste jaren in op kwaliteitsgericht coachen. Daarbij gaan we uit van de

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 270 Klassendeler: 25 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een groeiende, moderne, Christelijke basisschool.

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Onderwerp voortgangsrapportage brede school ontwikkeling

Onderwerp voortgangsrapportage brede school ontwikkeling Wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken en Sport S. Dekker Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Commissie Jeugd en Burgerschap Uw brief van Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Strategisch BeleidsPlan en nu verder

Strategisch BeleidsPlan en nu verder Strategisch BeleidsPlan en nu verder Algemeen In 2015 zijn de discussies gevoerd over het nieuwe Strategisch BeleidsPlan (SBP) en dit heeft geleid tot het SBP met de titel Bundelen van kracht&ruimte voor

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2014-2018

Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Stichting ELAN Stichting ELAN in onderwijs is op 1 augustus 2014 ontstaan door een fusie van de Stichting CSO Gooi e.o. en de Vereniging Annie M.G. Schmidt. ELAN bestaat

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2016-2017 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 251 Klassendeler: 27 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een Christelijke basisschool. We lezen en werken

Nadere informatie

De scholen zijn aan zet Tussenrapportage programma School aan Zet

De scholen zijn aan zet Tussenrapportage programma School aan Zet De scholen zijn aan zet Tussenrapportage programma School aan Zet september 2012 Tussenrapportage Programma School aan Zet september 2012 Inleiding Elk schoolteam staat voor de uitdaging om het onderwijs

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL 06 HAVO Onderzoeksnummer : 253981 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 10 december 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 14RC C4 BRIN nummer : 14RC 04 VMBOGT Onderzoeksnummer : 275137 Datum

Nadere informatie

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten Speerpunt 3 Doorgaande leerlijn 2016 2017 1. Waarom Het didactisch handelen van leerkrachten is erop gericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Voor die ontwikkeling is een rijke

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. Strategische agenda

Onderwijs met een hart. Strategische agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 Inhoud Onze missie 4 Onze kernwaarden 5 Onze identiteit 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 6 Professionalisering 6 Passend

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 Leeuwarder Lyceum HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL C1 BRIN nummer : 20DL 00 HAVO Onderzoeksnummer : 290775 Datum onderzoek

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS "DE ELSTAR"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS DE ELSTAR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS "DE ELSTAR" School : rkbs "De Elstar" Plaats : Elst BRIN-nummer : 28BG Onderzoeksnummer : 82399 Datum schoolbezoek : 31 augustus 2006 Datum vaststelling : 23 november 2006

Nadere informatie

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken Kwaliteit in Beweging Stichting Op Kop Agenda 1. Introductie 2. Kwaliteit in Beweging 3. Invoering van de methodiek en ervaringen binnen Stichting Op Kop 4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Excellente Scholen

Aanmeldingsformulier Excellente Scholen Aanmeldingsformulier Excellente Scholen 2017-2019 Uitleg procedure U bent geïnteresseerd in het traject Excellente Scholen 2017. Iedere school die wil deelnemen aan het traject Excellente Scholen 2017

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Frans Naerebout Plaats : Vlissingen BRIN nummer : 15VN C2 Onderzoeksnummer : 287548 Datum onderzoek : 14 januari 2016 Datum vaststelling : 22 februari

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN versie januari 2015 juli 2016

ACTIVITEITENPLAN versie januari 2015 juli 2016 ACTIVITEITENPLAN versie 24-09- januari juli 2016 Versie 24-09- 1 A) Visie(ontwikkeling) Nadere visieontwikkeling - Visie op de positie en rol van SBO en SO in het Betrokken september SWV (zie samenwerkingsproject

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting De titel van het Strategisch Meerjarenbeleidsplan is een citaat afkomstig van een leerling van de stagegroep 1a van het Praktijkcollege Tilburg. Het citaat geeft het droombeeld van de leerling weer op

Nadere informatie

ONZE AMBITIES IN HET KORT. Voor verwachtingsvol onderwijs Al meer dan 100 jaar! Ons profiel. Waarom doen we wat we doen?

ONZE AMBITIES IN HET KORT. Voor verwachtingsvol onderwijs Al meer dan 100 jaar! Ons profiel. Waarom doen we wat we doen? ONZE AMBITIES IN HET KORT Wie je bent, blijkt uit wat je doet 2015-2019 Voor verwachtingsvol onderwijs Al meer dan 100 jaar! Dit is een publicatie van. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN NADERONDERZOEK. IJburgcollege

RAPPORT VAN BEVINDINGEN NADERONDERZOEK. IJburgcollege RAPPORT VAN BEVINDINGEN NADERONDERZOEK IJburgcollege Plaats: Amsterdam BRIN-nummer:28DH-00 edocsnummer: 4258514 Onderzoek uitgevoerd op: 29 mei 2013 Conceptrapport verzonden op: 20 juni 2013 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Aquarel Plaats : Zwolle BRIN nummer : 13YV C1 Onderzoeksnummer : 291638 Datum onderzoek : 6 februari 2017 Datum vaststelling : 17 mei 2017 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ORGANISATIEONTWIKKELING EN HRM SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ONDERNEMERSCHAP (BEDRIJFSLEVEN) OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. CSG De Lage Waard HAVO VWO

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. CSG De Lage Waard HAVO VWO KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 CSG De Lage Waard HAVO VWO Plaats : Papendrecht BRIN nummer : 16QA C1 BRIN nummer : 16QA 00 HAVO BRIN nummer : 16QA 00 VWO Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Leerdam, 17 februari Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam.

Leerdam, 17 februari Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam. Leerdam, 17 februari 2016. Aan het bestuur van O2A5 Dam 1 4241 BL Arkel. Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam. Geachte toetsingscommissie,

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'ARMHOEFSE AKKER'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'ARMHOEFSE AKKER' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'ARMHOEFSE AKKER' School : basisschool 'Armhoefse Akker' Plaats : Tilburg BRIN-nummer : 07ND Onderzoeksnummer : 91834 Datum schoolbezoek : 10 april 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan Strategisch beleidsplan 2015-2019 Groeien en Leren Verbinden en Versterken Voor u ligt het derde strategisch beleidsplan van de Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard (CPOB). Met

Nadere informatie

Profiel voor de nieuwe bestuurder Voorzitter college van bestuur van

Profiel voor de nieuwe bestuurder Voorzitter college van bestuur van Profiel voor de nieuwe bestuurder Voorzitter college van bestuur van Karen Kragt & Nicole Boevé Van der Laan & Company BV Baarn, 21 juli 2016 1 Over Tabijn Tabijn is een stichting voor katholiek, protestants-christelijk,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. RSG Stad en Esch HAVO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. RSG Stad en Esch HAVO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RSG Stad en Esch HAVO Locatie Zuideinde Plaats: Meppel BRIN-nummer: 25 CL-0 Onderzoek uitgevoerd op: 6 december 2011 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 strategie agenda 2014-2018 1 17-07-2014 13:31:06 Onderwijs met een hart In deze brochure presenteren wij als Onderwijsgroep

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2017

Bovenschools Jaarplan 2017 Bovenschools Jaarplan 2017 niet apart maar samen Slochteren AD 20161115 v2 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Verantwoording beleidsvoornemens 3 3. Samenvatting beleidsonderdelen 3 4. Beleidsvoornemens - uitgewerkt

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Convenant Kindcentra

Convenant Kindcentra Convenant Kindcentra 2015 2018 1 Partijen: 1. Dak Kindercentra, vertegenwoordigd door mevrouw Briedé, voorzitter Raad van Bestuur; 2. Lucas Onderwijs, vertegenwoordigd door de heer van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Sterk bestuur voor sterke scholen! De onderwijsresultaten

Sterk bestuur voor sterke scholen! De onderwijsresultaten Sterk bestuur voor sterke scholen! De onderwijsresultaten Een onderzoek naar bestuurskenmerken van sterkere en zwakkere scholen 2011-2013 Marieke Versloot Marjan Vermeulen Suzanne Beek In samenwerking

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 20EO-0 Arrangementsnummer: 84652 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Schoter scholengemeenschap Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Schoter scholengemeenschap Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Schoter scholengemeenschap Afdeling vwo Plaats: Haarlem BRIN-nummer:20RC Arrangementsnummer: 3075141 Onderzoek uitgevoerd op: 8 maart 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

Bestuurscontract BOOR 2014 Algemeen bestuur - College van bestuur

Bestuurscontract BOOR 2014 Algemeen bestuur - College van bestuur Bestuurscontract BOOR 2014 Algemeen bestuur - College van bestuur Vastgesteld door het algemeen bestuur van stichting BOOR op 21 maart 2014. Bestuurscontract Het algemeen bestuur van stichting BOOR, vertegenwoordigd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK obs De Zeester Plaats : Beverwijk BRIN nummer : 27ML C1 Onderzoeksnummer : 287224 Datum onderzoek : 16 februari 2016 Datum vaststelling : 6 april 2016 Pagina

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing

Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing Ronald Kox, hoofd Cultuureducatie Nieuwegein, 17 maart 2017 ronaldkox@lkca.nl Waarom kunst en cultuur? Artistiek-creatief proces Iteratief proces Universeel

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.S.G. Stad en Esch. Locatie Diever Afdelingen vmbo-(g)t en havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.S.G. Stad en Esch. Locatie Diever Afdelingen vmbo-(g)t en havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK R.S.G. Stad en Esch Locatie Diever Afdelingen vmbo-(g)t en havo Plaats: BRIN-nummer: Diever 25CL-3 Onderzoek uitgevoerd op: 13 november 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wet van 9 december 2005, houdende opneming in de Wet op het

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD Locatie : Het Mozaïek - Brinnummer : 12DF Plaats : Veenendaal

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Het Veldboeket Plaats : Zwolle BRIN nummer : 15EG C1 Onderzoeksnummer : 276294 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 26 augustus 2014 Pagina 2

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan

Strategisch Beleidsplan Strategisch Beleidsplan 2016-2020 1 2 Strategisch Beleidsplan WereldKidz 2016-2020 Inhoud Inleiding 5 Drie ambities 7 Wat is er nodig om de ambities te realiseren? 9 Uitwerking ambitie 1: 21 st century

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Atrium PRO Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 21KM C1 BRIN nummer : 21KM 00 PRO Onderzoeksnummer : 277364 Datum onderzoek : 1 oktober 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Wolfert Lyceum

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Wolfert Lyceum KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 Wolfert Lyceum Plaats : Bergschenhoek BRIN nummer : 15KR 06 Onderzoeksnummer : 291988 Datum onderzoek : 25 januari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK De Passie Rotterdam Afdeling vwo Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 27RW-0 HB: 3485035 Arrangementsnummer: 226237 Onderzoek uitgevoerd op: 22 november

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Willem de Zwijger College, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Willem de Zwijger College, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Willem de Zwijger College, afdeling vwo Plaats: Papendrecht BRIN-nummer: 20AE-0 Arrangementsnummer: 187799 Onderzoek uitgevoerd op: 9 en 11

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009 RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009 THERESIALYCEUM School/instelling/vestiging:Theresialyceum Afdeling: havo Plaats: Tilburg BRIN-nummer: 21EX Onderzoeksnummer: 110742 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

De toekomst begint vandaag!

De toekomst begint vandaag! verder bouwen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch De toekomst begint vandaag! Als professionals, schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente werken we samen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch;

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN School : de Burgemeester Marnixschool te Schoten Plaats : SCHOTEN - BELGIË BRIN-nummer : 00KN Onderzoeksnummer : 93009 Datum

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig jaarverslag 2014-2015 CBS MEESTER S WIJBRANDISCHOOL DE TJONGERWERVEN, CPO 1 Onderwijskundig jaarverslag 2013-2014 cbs De Adelaar, Wolvega Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3.

Nadere informatie

Stichting Lucas Onderwijs. lid college van bestuur

Stichting Lucas Onderwijs. lid college van bestuur Stichting Lucas Onderwijs lid college van bestuur Profiel met betrekking tot de positie 'lid college van bestuur' Stichting Lucas Onderwijs te Den Haag Stichting Lucas Onderwijs (hierna Lucas Onderwijs)

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan

Jaarverslag Jaarplan Jaarverslag 2012-2013 Jaarplan 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige en andere ontwikkelingen 4 3.1 Algemeen. 4 3.2 Professionalisering 5 3.3 Instroom en uitstroom 5

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014 Contactgegevens school Naam 't Kruisrak Straat + huisnummer Vogelpad 3 Plaats Bunschoten Postcode 3752 KV Land Nederland Brinnummer 08EN Telefoon (033)298-4260 E-mailadres admin@kruisrak.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom... 4 Uitstroom... 4 Personeel...

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie