Wiely meldt dat aansluitend aan de RvT vergadering van 17 september het afscheid van Wim Smink is gepland.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wiely meldt dat aansluitend aan de RvT vergadering van 17 september het afscheid van Wim Smink is gepland."

Transcriptie

1 Verslag van de 20 e vergadering van de Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs, op 17 juli 2014 Aanwezig zijn: - van de Raad van toezicht: de dames E.D.C.M. Lambrechts en C.J. Kloosterman-Taal en de heren N.Ph. Geelkerken (vz), M. Schoon en A.F. Westerhof - van het bestuurskantoor: de heren W. Hendricks, J. Willenborg, P. Mouthaan en P. Gunneweg 1. Opening en mededelingen Charline en Ursie geven aan dat zij ook aanwezig zullen zijn bij de themabijeenkomst van de auditcommissie op 18 november a.s. De retraite zal dit jaar (6 november) worden gehouden bij Om de hoek, Schuytstraat 52. Voor de retraite worden vooralsnog de volgende onderwerpen genoemd: - het nieuwe toezichtkader van de rijksinspectie - de zelfevaluatie RvT - gevolgen bestuursakkoord juli 2014 Verder zal het nieuwe ambitiestatement mogelijk tot (andere) bespreekonderwerpen leiden. Wiely meldt dat aansluitend aan de RvT vergadering van 17 september het afscheid van Wim Smink is gepland. Verder meldt Wiely dat de Landelijke Geschillencommissie (LGC) de kwestie Annie MG Schmidt heeft behandeld. Er is tijdens de zitting door de voorzitter van de commissie een compromis voorgesteld, dat door beide partijen (DHS en de MR AMGS) is geaccepteerd. Dit compromis houdt in dat de school in het schooljaar kan uitbreiden met 1 groep (een voorstel dat DHS overigens al in maart 2014 aan de MR heeft gedaan), DHS kan verder met de voorbereiding van de nieuwbouw, maar een beslissing over uitbreiding wordt nog aangehouden. Verder is vanuit de LGC mediation aangeboden in het afwegingsproces vervangende nieuwbouw. Op de vraag van Arne of we dit soort discussies ook bij andere scholen kunnen verwachten, antwoordt Wiely dat recente uitbreidingsplannen bij Het Volle Leven en de Galvanischool zonder ophef zijn verlopen. Waarover wel moet worden nagedacht bij dit soort trajecten is wat je aan informatie en kengetallen nodig hebt om een gefundeerd besluit over eventuele uitbreiding van scholen te kunnen nemen. Wiely meldt tot slot dat momenteel met een aantal bovenformatieve onderwijsassistenten gesprekken worden gevoerd over het in wederzijds overleg beëindigen van het werkverband bij DHS. De scholen hebben geen financiële middelen om deze mensen in dienst te houden en pogingen om voor hen een andere functie binnen DHS te vinden zijn helaas niet gelukt. Betrokkenen zal outplacement en zo nodig juridische ondersteuning worden aangeboden. 2. Vaststelling verslag van 3 juni 2014 Naar aanleiding van het verslag worden geen opmerkingen gemaakt en het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 1

2 3. Ingekomen post GMR Op verzoek van de GMR is een korte enquête gehouden hoe het gesteld is met de medezeggenschap binnen DHS. Het overzicht met de uitkomsten is aan de RvT verstrekt. Alle scholen hebben een MR, maar de mate waarin deze ook functioneert verschilt. Soms is er wel een MR op papier, maar is deze in de praktijk slapend. Scholen doen er echter alles aan om de medezeggenschap vorm te geven en ook ouders in de MR te krijgen. Niet alle scholen hebben gereageerd, maar na overleg met de GMR is geconcludeerd dat de uitkomsten, gebaseerd op 48 van de 54 scholen, een voldoende representatief beeld geven. De RvT is van mening dat alles moet worden gedaan om de medezeggenschap op schoolniveau verder vorm te geven. Indien nodig zal scholing moeten worden gefaciliteerd. Het wordt vanuit de RvT in elk geval opgevoerd als agendapunt voor een volgend overleg met de GMR. 4. a. Meerjarenbegroting Het advies van de auditcommissie is als bijlage bij het verslag gevoegd. Ter aanvulling daarop wordt het volgende opgemerkt. Helaas kon in deze begroting nog niet het nieuwe ambitiestatement worden verwerkt. Dit geldt ook min of meer voor het nieuwe bestuursakkoord en de CAO/PO Daarover komt pas vanaf september 2014 meer duidelijkheid en dan zal ook deze begroting opnieuw moeten worden doorgerekend. Er worden zorgen geuit over de vermindering van de formatie en wat dit voor gevolgen heeft voor de kwaliteit van het onderwijs. Waar ligt de kritische grens? Wiely erkent en onderschrijft deze zorg en geeft aan dat dit nauwlettend in de gaten gehouden wordt, o.a. door scherp te letten op het ziekteverzuim als gevolg van werkdruk. Wiely heeft daarnaast o.a. ook in de PO-raad aangegeven dat gewaakt moet worden voor verkeerde beeldvorming: er gaan veel middelen naar het onderwijs, dus het zou beter moeten gaan. Wat echter minder of niet belicht wordt zijn de extra c.q. oplopende kosten waar besturen zich al geruime tijd voor geplaatst zien (bijv. geen compensatie loonkosten stijging) en het feit dat aan de nieuwe middelen ook extra doelen worden gekoppeld. Het is zaak dit goed te blijven communiceren, ook naar de politiek. De RvT neemt het advies van de AC over, met de vermelde kanttekeningen / opmerkingen. De begroting gaat nu het GMR-traject in en zal ter overleg aan de gemeenteraad worden aangeboden. b. Uitgangspuntennota P&C De auditcommissie heeft met instemming kennis genomen van de Uitgangspuntennota, die naar de mening van de commissie de verdeelsystematiek heel transparant maakt en heeft dan ook een positief advies erover aan de RvT uitgebracht. Dit advies wordt door de RvT overgenomen. 5. Voortgang VierTaal Jo schetst nogmaals de procesgang die uiteindelijk per zal leiden tot de overdracht van de Cor Emousschool aan VierTaal. De thans voorliggende business-case is bespreken met vertegenwoordigers van de betrokken RvT-leden, voor DHS is dat Charline. Op basis van deze business-case heeft het CvB een voorgenomen besluit tot bestuursoverdracht 2

3 genomen. Ingevolge onze statuten behoeft een dergelijk besluit de goedkeuring van de RvT. Daarna wordt de gemeente Den Haag per brief geïnformeerd. Charline doet kort verslag van de bespreking van het document in de voorlopige RvT van VierTaal, waaruit blijkt dat thans voldoende zekerheid is ingebouwd dat de Cor Emous per voldoende bekostigd zal worden en al het personeel zonder financieel risico mee kan naar VierTaal. Na de zomervakantie gaan Jo en Peter Mouthaan nog op bezoek bij Surplus (1 van de deelnemende besturen) om de financiële situatie te bespreken, zie ook het bijgevoegde advies van de AC van 2 juli Extra aandachtspunt vormt nog het thans lopende nieuwbouwproces van zowel de SOafdeling als de VSO-afdeling van de Cor Emous (bijv. het bouwheerschap en de financiën). Charline geeft aan dat na de zomervakantie 2014 een nieuwe projectgroep aan de slag gaat om verder zaken op het gebied van bestuur, toezicht, e.d. te regelen. Het voorgenomen besluit tot bestuursoverdracht van de Cor Emousschool wordt ondertekend en zal schriftelijk aan de gemeente Den Haag kenbaar worden gemaakt (Actie Wiely / Peter G., z.s.m.). 6. Informatie stichting Peuterspeelzalen DHS en overdracht Duinroosje In aanvulling op eerder verstrekte informatie is nu een 1 e opzet van een bedrijfsplan toegezonden en een definitieve versie van het overdrachtsdocument Duinroosje. Arne doe kort verslag van de bespreking van dit onderwerp in de AC, waar overigens het bedrijfsplan nog niet aan de orde is geweest. Het advies is om in volgende gevallen, waarbij gesubsidieerde peuterspeelzalen door de nieuwe stichting worden overgenomen, het proces wat strakker uit te lijnen, inclusief een draaiboek met de beslismomenten. Het thans voorliggende overdrachtsdocument is ook wel zwaar aangezet en het idee is dat dit in de toekomst wel iets eenvoudiger moet kunnen. Afgesproken wordt om een volgende keer wat uitgebreider stil te staan bij het concept bedrijfsplan, liefst in aanwezigheid van een vertegenwoordiger vanuit de cliëntenraad (Actie Wiely / Peter G., najaar 2014). Ook wordt afgesproken vanaf september 2014, waar dat nodig is, een aparte RvT agenda voor de stichting peuterspeelzalen DHS (SPDHS) op te stellen en ook apart verslag te doen (Actie Peter G., vanaf september 2014). Tot slot geeft Arne aan dat beide externe AC-leden hebben aangegeven bereid te zijn zitting te nemen in de AC van SPDHS. Er zal voor hen een benoemingsbrief worden opgesteld (Actie Peter G., aug./sept. 2014). 7. Voortgang Passend Onderwijs Jo licht de toegezonden informatie kort toe: het nieuwe samenwerkingsverband staat in de startblokken. Het school ondersteuningsprofiel van De Startbaan is als voorbeeld met de agenda meegezonden. Opvallende zaken uit de zelfevaluatie zijn inmiddels in gang gezet en waar nodig is extra scholing v.w.b. het opstellen van een ontwikkelingsperspectief (OPP) aangeboden. 3

4 De tijdens de stadsdeelbijeenkomsten verstrekte informatie is beschikbaar voor scholen om daarmee teams en ouders verder te kunnen informeren. Jo geeft verder aan dat door amendering instemmingsrecht voor ouders v.w.b. het handelingsdeel van het OPP in de wet is opgenomen. Hiervoor zal ook een aparte (landelijke) bezwarencommissie worden ingericht. Bovenstaande betekent een nog verdere juridisering in het onderwijs, en dus weer meer werk voor scholen en besturen, waar geen extra middelen voor beschikbaar komen. De RvT deelt de zorgen hierover. 8. Voorlichting / toelichting nieuw inspectietoezicht DHS doet mee aan een pilot betreffende het nieuwe inspectietoezicht. In dit kader zal na de zomervakantie De Vijver worden bezocht en zal ook de PLG, die zich bezighoudt met kwaliteitsontwikkeling (de Q-groep), worden bezocht. Intern zijn Jo en Theo Kosterink al bevraagd. Op zich is het nieuwe toezichtkader positief ontvangen, bijv. de mogelijkheid dat scholen nu ook als goed of excellent kunnen worden beoordeeld en dat meer indicatoren dan alleen de CITO-scores gaan gelden. Minder gelukkig is de dubbelrol die de inspectie krijgt toebedeeld, namelijk die van beoordelaar en adviseur. Naar verluid is de RI hier zelf ook niet gelukkig mee. De RvT-leden onderschrijven bovenstaande. 9. Goedkeuring voorgenomen CvB-besluit overdracht grond Erasmusschool Het bestuursbesluit wordt door de RvT goedgekeurd en ondertekend. 10. Rondvraag en w.v.t.t.k. Wiely geeft een toelichting op het zeer recent gesloten bestuursakkoord van de PO-raad. Het akkoord is feitelijk een uitwerking van het Nationaal Onderwijs Akkoord uit Het akkoord bevat heel veel verschillende prioriteiten en afspraken, mede veroorzaakt doordat zowel politiek als schoolbesturen zich erin moeten kunnen vinden. Een aantal zaken zal op nationaal niveau lastig te realiseren zijn omdat e.e.a. niet juridisch afdwingbaar is. Het is een soort intentieverklaring. De met het akkoord gemoeide middelen zijn (zie ook eerder dit verslag bij punt 4) zijn nog niet integraal verwerkt in de DHS begroting, maar een behoorlijk aantal zaken sluit aan bij het huidige en toekomstige (nieuwe ambitiestatement) DHS beleid. De politiek heeft onderwerpen als Toptalenten, Masteropleiding, etc.) ingebracht en in de nieuwe concept CAO staan punten als modernisering werktijden en vermindering werkdruk. T.a.v. de nieuwe CAO is overigens af te wachten hoe deze de achterbanraadpleging doorstaat: met name de geringe salarisverhoging zal het wellicht niet halen in de raadpleging van de bonden en in het algemeen dreigt het beroep van leerkracht verder aan aantrekkelijkheid te verliezen. De sector PO heeft de intentie om de komende periode ook een aantal principiële zaken op te pakken (een soort Schevenings Beraad bestuurlijke vernieuwing in het onderwijs uit de jaren 90 van de vorige eeuw), want de sector loopt tegen bepaalde grenzen aan, zoals bijv. de scheiding tussen peuterspeelzaalwerk en onderwijs. De RvT reageren positief op het akkoord. Het bevat ook geen punten waar je tegen zou kunnen zijn. Wel rijst de vraag of de PO-raad hiermee niet te veel uitvoerende taken naar zich toetrekt en of men dit allemaal wel aan kan. Ook zou de RvT liever hebben dat er enige 4

5 beperking in de hoeveelheid actiepunten en doelstellingen zou zijn aangebracht. Men ziet spanning tussen wat er beloofd wordt en wat er waargemaakt kan worden. Daarin schuilt een afbreukrisico. Verder is het erg jammer dat het onderwerp van achterblijvende bekostiging niet in het akkoord is opgenomen. 5

6 Doorlopende actielijst Raad van Toezicht De Haagse Scholen vanaf augustus 2011 Actie Wat Door wie Wanneer Aandacht voor communicatie school ouders en verbetering Wiely / bovenschoolse Continu aandachtspunt informatiegehalte website directeuren Evaluatie toezichtkader RvT Peter 1 x per jaar; retraite najaar Toezichtkader verwerken in jaarplanning RvT Wiely / Peter Is gebeurd, dus afgedaan Schoolbezoeken RvT allen Kansen voor DHS door aanspreekbare onderwijsconcepten overdrachtsdocument overname Duinroosje Diverse documenten a.g.v. oprichting stg. psz, waaronder een beleidsplan en een taakstellende begroting Business case voorgenomen bestuursoverdracht Cor Emous Voorlichting nieuw inspectie toezicht en DHS Werkkostenregeling via AC naar RvT Governance opmerkingen uit sectoranalyse betrekken bij zelfevaluatie Agendering concept ambitiestatement in RvT Aanpassen agendavoering en vergaderplanning a.g.v. SPDHS Brief aan gemeente DH inzake voorgenomen bestuursoverdracht Cor Emous Nadere bespreking concept bedrijfsplan SPDHS (gaat naar aparte actielijst, zie vlg. punt) Waar nodig gescheiden agenda s en vergaderingen RvT DHS en RVT SPDHS Benoemingsbrieven externe leden AC SPDHS Peter G. Medio 2014 op agenda (nieuw ambitiestatement?) Wiely Vóór ; is besproken, dus afgedaan Wiely Vóór zomervakantie 2014; is gebeurd, dus afgedaan (zie ook actiepunten en 4) Jo / Charline Op agenda , dus afgedaan Jo Op agenda , dus afgedaan Peter G. z.s.m. allen Najaar 2014 Wiely / Peter G. Sept. okt Peter G. Vanaf sept Wiely / Peter G. Brief is verzonden; nog geen reactie Peter G. Najaar 2014 Peter G. Vanaf sept.2014 Peter G. Sept

7 Actie Wat Door wie Wanneer Retraite R4 Retraite R4 Mogelijk instellen van een raad van advies Periodiek melden van aansluiting nieuwe SWV en allen Jo / Peter PM Als DHS nieuwe aansluiting is aangegaan Retraite R2 Vensters PO Peter G. Najaar 2014, nadat Vensters gevuld is 7-11-R4 Rol medezeggenschap bij oprichting nieuwe stichting DHS- Psz Peter G. / Marianne z.s.m. na oprichting stichting en installatie cliëntenraad 7

8 Bijlage, zijnde het advies van de auditcommissie, bij het verslag van de Raad van toezicht DHS van 17 juli 2014, v.w.b. de agendapunten 4a (meerjarenbegroting ), 4b (uitgangspuntennota) en 5 (voortgang nieuwe stichting SPDHS) Concept-Meerjarenbegroting DHS De Auditcommissie neemt met waardering kennis van de voorliggende meerjarenbegroting en bespreekt het door het College van bestuur vastgestelde concept, dat de goedkeuring behoeft van de Raad van toezicht. De Auditcommissie adviseert de Raad van toezicht, gehoord de toelichting van het college van bestuur alsmede de stand van zaken inzake de draagvlakpeiling onder schooldirecties en het overleg met de GMR, met inachtneming van de gemaakte tekstuele opmerkingen en correcties, de voorliggende concept (meerjaren)begroting goed te keuren, rekening houdend met de volgende opmerkingen, vragen en adviezen (die in de bespreekversie van de RvT zijn ingepast): De Auditcommissie neemt kennis van de mededeling van het College van Bestuur dat een aantal onzekerheden nog stevige invloed kunnen hebben op de opstelling van de meerjarenbegroting; dat betreft bijvoorbeeld de uitkomst van de Caoonderhandelingen, en de uitkomst van het sectoraal bestuursakkoord na vaststelling van de CAO PO. De Auditcommissie adviseert het college van bestuur, in september, als er meer duidelijk is over de uitkomsten te bezien hoeveel invloed dat heeft op de meerjarenbegroting en op basis daarvan te besluiten of een actualisatie van de meerjarenbegroting noodzakelijk is. Het is wenselijk daartoe in het document een passage op te nemen. De Auditcommissie geeft aan dat het document lastig lezen is, om verschillende redenen. Ten eerste zijn de uittrede van de Cor Emous in 2015, alsmede de vergelijking tussen 2013 en 2015 onhandig, vanwege de invloed van de uittrede op de cijfers en omdat 2013 een bijzonder (financieel) jaar was. Ten tweede zijn verschillende passages een aantal malen opgenomen. Dat is, zo geeft Wiely Hendricks aan, bedoeld om zo helder mogelijk weer te geven wat er aan de hand is (transparantie), maar voor meer geoefende lezers van begrotingen niet echt noodzakelijk. De Auditcommissie is van mening dat de structuur van toekomstige meerjarenbegrotingen aandacht verdient en dat bekeken kan worden of op onderdelen meer van tabellen dan van tekst gebruik kan worden gemaakt. De opsomming van de extra investeringen zoals opgenomen op p. 5 met daarbij de wens om die te continueren zal aan helderheid winnen als het in een tabel wordt gezet. Op p. 4 is sprake van vaststellingsovereenkomsten. De tekst daarbij is onhelder, de Auditcommissie verzoekt het College van bestuur dit aan te passen. De Auditcommissie neemt kennis van het feit dat een nieuw strategisch plan voor de aankomende vijf jaar het Ambitiestatement nog in de maak is en na vaststelling invloed kan hebben op onderdelen van de begroting, met name daar waar investeringen noodzakelijk zijn. Het lijkt er vooralsnog op, zo geeft Wiely Hendricks aan, dat de hoofdthema s leerlingaantallen, professionalisering en ict zijn. Op p. 13 (doelen) is sprake van een tegengestelde betekenis, waar gesproken wordt over de versteviging van de externe positie van DHS, maar ook van consolidatie van de positie. Het punt krijgt aandacht. 8

9 De Auditcommissie neemt met instemming kennis van het voorstel van Peter Mouthaan om aan het halfjaarverslag ook een soort van continuiteitsparagraaf te voegen, waardoor er al meer vergelijkingsmogelijkheden zijn tussen de begroting 2015 en de (geschatte) uitkomsten Uitgangspuntennota Planning en Control De Auditcommissie neemt kennis van de Uitgangspuntennota die naar de mening van de commissie de verdeelsystematiek heel transparant maakt. Het advies aan de Raad van toezicht is dan ook, rekening houdend met de uitkomst van overleg met de GMR en draagvlakpeiling onder schooldirecties, positief. Business Case VierTaal Desgevraagd geeft Wiely Hendricks aan dat de basis voor deze documenten in de kern de vraag is of het verantwoord is de overdracht van de Cor Emous aan de nieuwe stichting te doen. De stukken bieden inzicht in de vraag of de levensvatbaarheid van de nieuwe organisatie is geborgd en wat de gevolgen voor DHS zijn. De Auditcommissie neemt kennis van de stukken en gegeven toelichting en bespreekt een aantal aspecten van deze overdracht. Het advies aan de Raad van Toezicht is, gegeven de instemming van het personeel van de Cor Emous met de overgang, gegeven het feit dat het onderwijsproces onverkort kan doorgaan en gegeven het feit dat er gefundeerd vertrouwen is in de toekomst van VierTaal positief. Tijdens de bespreking passeren voorts de revue: Er is overeenstemming bereikt over de verdeling van middelen over de scholen. Door de fixatie van de bekostiging op de situatie in 2011 ontstond er een nadeel voor de school die sindsdien was gegroeid (de Cor Emous) en een voordeel voor de aan VierTaal deelnemende scholen die in leerlingaantal waren gedaald. In het overleg tussen de partners is overeenstemming bereikt over een herverdeling van de middelen. De bestuurlijke situatie is als volgt: Jo Willenborg zal de DHS-bestuurspositie in het Algemeen Bestuur gaan innemen. Het extern toezicht is belegd bij de gemeenten, die gezamenlijk overleggen over het bij een van hen te leggen mandaat. Een Dagelijks Bestuurder, met beslisrecht, moet nog worden geworven. Er is geen sprake van de noodzaak vanuit DHS tot sanering in de top van de organisatie. Het bestuurskantoor voert nog voor de administratie. Over de structurele uitvoering zal in 2015 een besluit worden genomen. De Auditcommissie bespreekt nog kort de situatie met betrekking tot de geplande nieuwbouw voor de Cor Emousschool. Voor het po-deel van de school is sprake van nieuwbouw in de Brede Buurtschool Moerwijk, daar is de gemeente bouwheer en zijn mogelijke financiële risico s voor rekening van de gemeente. De verantwoordelijkheid voor de nieuwbouw voor het vso-deel ligt wel bij DHS. De aanvang daarvan ligt voor de start van de nieuwe organisatie VierTaal. 9

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen,

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen, Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor De Haagse Scholen was 2014 in de eerste plaats een jaar van herbezinning. De jaren ervoor was succesvol gebouwd aan een stevig fundament en werden op diverse terreinen zeer

Nadere informatie

Meerjaren Begroting 2015-2018

Meerjaren Begroting 2015-2018 Meerjaren Begroting 2015-2018 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 Beleidsontwikkelingen 6 Doelen en activiteiten 9 Personeel 15 Begroting 2015-2018 21 - Inleiding 22 - Balans incl. toelichting 29 - Staat van baten

Nadere informatie

Reactie van WOR-bestuurder op de voorwaarden en adviezen van de COR over de fijnstructuur van de Gemeente Amsterdam. Amsterdam, 3 september 2014

Reactie van WOR-bestuurder op de voorwaarden en adviezen van de COR over de fijnstructuur van de Gemeente Amsterdam. Amsterdam, 3 september 2014 Reactie van WOR-bestuurder op de voorwaarden en adviezen van de COR over de fijnstructuur van de Gemeente Amsterdam Amsterdam, 3 september 2014 2 ALGEMENE VOORWAARDEN EN ADVIEZEN Naast de brief waarin

Nadere informatie

Geachte leden van de Raad van Toezicht en leden van de medezeggenschapsraad,

Geachte leden van de Raad van Toezicht en leden van de medezeggenschapsraad, Begroting 2014 Vastgesteld door de Raad van Toezicht en het bestuur d.d. 12-12-2013, met een positief advies van de Versie 2.0 medezeggenschapsraad d.d. 03-12-2013. 18-11-2013 2 Hoogezand, 18 november

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 Vastgesteld door het bestuur op 31 oktober 2013. Woord vooraf Bij BOOR werken wij voortdurend aan het bevorderen van excellentie bij onze leraren, schoolleiders

Nadere informatie

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen . Bestuur Aan het college van B&W van de gemeente Slochteren Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN r'~""~~~'" '-"'"1 CI;;~:;;I,:'"-- ')., / 1 1Appingedam i I ------'----.-.j I ingekomen (s-::'e-m-j. S:i::ch~;;~'f:,n

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Inhoudsopgave VERTROUWEN, VERBINDEN, MEESTERSCHAP. 1. Voorwoord... 3

Inhoudsopgave VERTROUWEN, VERBINDEN, MEESTERSCHAP. 1. Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave TIP: klik op de lichtblauwe hoofdstukken om direct verder te lezen 1. Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014 2. Samen sterker voor het beste onderwijs voor elk kind...4 3. De bestuurlijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014.

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014. Jaarverslag 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN Groningen, 23 mei 2014 Pagina 1 van 85 Voorwoord door het College van Bestuur bij het Bestuursverslag Openbaar

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Defensie

Georganiseerd overleg Defensie Georganiseerd overleg Defensie Werkgroep Reorganisaties G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen t.vanherpen@caop.nl 070-3765779 bijlage(n) REO/15.00024 briefnummer G.1.33 zaaknummer 15 januari 2015 verzenddatum

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BLZ. 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram BLZ. 4 2 STRATEGISCH BELEID BLZ. 7 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda De voorzitter van de Drechtraad nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op woensdag 18 maart 2009 in de Raadzaal van het Stadhuis van Dordrecht wordt gehouden,

Nadere informatie

Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. Jaarverslag

Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. Jaarverslag Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord 3 Verslag raad van toezicht 5 Onderwijs 12 Personeel 18 Organisatie 23 Facilitaire Diensten 31 Financiën

Nadere informatie

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken Ministerie van Buitenlandse Zaken Directie Mensenrechten, Emancipatie, Goed Bestuur en Humanitaire Hulp Onderzoek naar financiële en beheersorganisatie bij het Netherlands Instutute for Multiparty Democracy

Nadere informatie

Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs

Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs Handreiking voor het maken van een (G)MR-activiteitenplan (incl. voorbeeld) 10.0982 MKO INHOUD 1. Waarom een activiteitenplan? 2. Soorten faciliteiten

Nadere informatie

Bestuursverslag 2010

Bestuursverslag 2010 Bestuursverslag 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Voorwoord...5 1. Algemeen...6 1.1 Bestuur...6 1.2 Goed onderwijsbestuur...6 1.3 Vacatiegeldregeling...6 1.4 Missie en visie...7 1.5 Bezwaarschriften

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen

Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen SAMENVATTING In 2013 hebben er veel veranderingen plaatsgevonden binnen de Omnisscholen. Zo zijn de Omnisscholen verzelfstandigd, is er een sociaal plan uitgevoerd,

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO

Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO Vastgestelde versie 3, d.d. 5 januari 2015 1 Inhoudsopgave Meerjarenbegroting 2015-2018 OPSO Inleiding 4 De Nederlandse burger in de wereld van 2030?! Het

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht...

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht... JaarDocument 2014 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Organisatie en beleid... 6 1.1 Wie zijn wij?... 6 1.2 Onze visie & missie... 10 1.3 Verslag Raad van Toezicht... 12 1.3.1 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht...

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie