Internationale portefeuilles: Markowitz of naïeve diversificatie?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Internationale portefeuilles: Markowitz of naïeve diversificatie?"

Transcriptie

1 ACADEMIEJAAR UNIVERSITEIT ANTWERPEN FACULTEIT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Internationale portefeuilles: Markowitz of naïeve diversificatie? Student: Rick van Esch Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van: Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen Bedrijfskunde Promotor: Prof. dr. J. Annaert

2

3 ACADEMIEJAAR UNIVERSITEIT ANTWERPEN FACULTEIT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Internationale portefeuilles: Markowitz of naïeve diversificatie? Student: Rick van Esch Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van: Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen Bedrijfskunde Promotor: Prof. dr. J. Annaert

4 Abstract In dit werk gaan we na of in een internationale portefeuille context het beter is de optimale portefeuille-strategie van de Moderne Portefeuille Theorie (MPT) toe te passen of te kiezen voor naïeve diversificatie. Een vaak geciteerd probleem van mean-variance optimalisaties is de slechte out-of-sample prestatie van de optimale portefeuille die in de realiteit optreedt door schattingsfouten in de te schatten parameters µ en Σ. We geven eerst een overzicht van de bestaande literatuur en haar bevindingen, om daarna zelf een datareeks bestaande uit de MSCI All Country World indices te testen. Voor dit onderzoek hebben we gediversifieerd zowel per land (Europese en wereldwijde portefeuilles) als per sector volgens de GICS R -classificatie. In dit onderzoek vinden we dat out-of-sample de naïeve portefeuille vrijwel iedere keer domineert t.o.v. de optimale portefeuille met uitzondering van één goede prestatie van de minimumvariantieportefeuille en eveneens één goede prestatie van het combinatiemodel van Tu & Zhou. In-sample presteert de optimale portefeuille van de MPT telkens het beste. We sluiten af met een model uit de praktijk dat probeert de prestatie van de MPT over de hele lijn te verbeteren. Dankwoord Allereerst zou ik Universiteit Antwerpen en haar personeel willen bedanken voor vier jaar geduld, inzet en kennisoverdracht. Een speciaal dankwoord gaat dan ook naar de promotor van deze thesis: Prof. Dr. J. Annaert die telkens weer een oplossing vond voor een probleem waarmee ik geconfronteerd werd en vooral voor zijn cursus Investment Analysis. Zonder deze cursus zou het heel onwaarschijnlijk zijn geweest dat ik dit onderwerp had gekozen. Naast de UA, moet ik ook zeker mijn ouders bedanken. Zonder hun onvoorwaardelijke morele en financiële steun zou ik nooit zo ver geraakt zijn in mijn studies. Verder zou ik Capitant willen bedanken voor hun Londenreis die me de mogelijkheid gaf om een lezing van Paul Kaplan bij te wonen op 22/03/2012 over zijn Markowitz 2.0 in het gebouw van Morningstar R Londen. Deze presentatie heeft mijn ideeën over dit onderwerp extra zuurstof gegeven. Een laatste dankwoord gaat naar mijn mede-studenten op de UA, die telkens weer op elk hun eigen manier hun visie verkondigden over de financiële wereld en het moeilijk parket waarin ze zich nu bevindt. Dit alles heeft er absoluut toe bijgedragen dat ik gepassioneerd bleef door mijn onderwerp en telkens weer de nieuwe input kreeg die ik nodig had. Rick van Esch, 22 mei 2012 i

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Literatuurstudie & concepten Nutsfuncties De Moderne Portefeuille Theorie Assumpties Univariaat model Multivariaat model Intuïtieve uitleg Sharpe s CAPM MPT en internationale diversificatie Effecten op de efficient frontier Het belang van correlaties Optimalisatie met beperkingen Kritiek op de Moderne Portefeuille Theorie In-sample en out-of-sample Wat is in-sample en out-of-sample? In-sample en out-of-sample in de literatuur Het belang van N, schattingsfouten en consistentie Testen van de naïeve portefeuilles Werkwijze Data De Europese portefeuille De Europese portefeuille zonder allocatiebeperkingen Normaliteit Instabiliteit Overconcentratie Samenvatting Europese portefeuille De All Country World portefeuille ACW-portefeuille per land ACW-portefeuille per sector & industrie ii

6 3.6 Samenvatting Europese en ACW-portefeuilles Portefeuilles met halfjaarlijkse herbalancering Het combinatiemodel van Tu & Zhou Werkwijze Out-of-sample prestatie Implicaties voor naïeve beleggingsstrategieën De particuliere belegger De institutionele belegger MPT in de praktijk Kaplan & Savage s Markowitz Scenario-benadering Lange termijn rendementen Neerwaarts risico & (C)VaR Scenario s vs. correlaties De nieuwe efficient frontier Conclusie 57 A Eigenschappen van nutsfuncties 64 B Bernoulli s St. Petersburg Paradox 64 C Nadelen van de normale verdeling 65 D Assumpties CAPM 65 E Efficiënte Markten Hypothese 66 F Afleiding van de optimale portefeuille 67 G GICS 68 H Afleiding minimumvariantie-portefeuille 71 I Afleiding nutsfunctie van w m 71 iii

7 Lijst van figuren 1 Nut en risico-aversie Efficient frontier met random gegenereerde portefeuilles Marktrisico & idiosyncratisch risico Security Market Line Capital Allocation Line Grubel s internationale portefeuilles Levy en Sarnat s internationale portefeuilles Gemiddelde correlaties tussen In-sample & out-of-sample Rendement vs. risico Europese portefeuille De ex-ante en out-of-sample Europese portefeuille Ex-ante en out-of-sample Europese portefeuille met dubbele allocatiebeperking Onbeperkte Europese portefeuille vs. ACW- portefeuille Ex-ante en out-of-sample ACW-portefeuille met dubbele allocatiebeperking Verloop index information technology Lognormale vs. scenario-gegenereerde verdeling Efficient frontier Markowitz Lijst van tabellen 1 Risico-aversie Rendementen en risico s voor de VSA en niet-vsa landen Grubel s internationale portefeuilles Levy en Sarnat s internationale portefeuilles In-sample, out-of-sample en ex-ante Jorion s out-of-sample prestaties Duchin en Levy s portefeuilles Gegevensopdeling Statistieken Europese landen Statistieken niet-europese landen en Jarque-Bera Correlaties Europese landen Voorspellingsefficiëntie gemiddelde rendementen uit het verleden iv

8 13 Gewichten Europese portefeuille met en zonder beperkingen Sharperatio s Europese portefeuilles Sharperatio s ACW en Europese portefeuilles Correlaties sectoren ACW-portefeuille Prestaties van de portefeuilles gebaseerd op het voortschrijdend gemiddelde Resultaten combinatiemodel van Tu & Zhou Standaardafwijking van Bull & Bear v

9 1 Inleiding I visualized my grief if the stock market went way up and I wasn t in it - or if it went way down and I was completely in it. My intention was to minimize my future regret, so I split my retirement plan contributions 50/50 between bonds and equities - Harry Markowitz (1988) 1 - De voordelen van internationale financiële diversificatie zijn in de academische wereld meermaals onderzocht geweest en vaak bevestigd. Zo heeft Grubel (1968) duidelijk aangetoond dat correlaties tussen internationale markten over het algemeen laag zijn en dit kan bijdragen tot een verschuiving van de efficient frontier (cfr. infra) in noordwestelijke richting. Ook Levy & Sarnat (1970) komen tot deze conclusie voor de periode van Veel recenter is er uitgebreid onderzoek gedaan of deze rationale nog steeds opgaat. Zo heeft de paper van Fletcher & Marhsall (2005) aangetoond dat in de periode van wel degelijk een betere Sharpe-ratio (cfr. infra) en certainty equivalent returns (cfr. infra) worden behaald met internationale portefeuilles t.o.v. portefeuilles die enkel toegespitst zijn op de Amerikaanse markt. Goetzmann, Lingfeng & Rouwenhorst (2005) hebben gevonden dat de correlaties tussen de Amerikaanse, Duitse en Franse markten sterk verschilden de afgelopen 150 jaar en dat er een duidelijke toename is in de correlaties in de periode Recent hebben Chiou, Lee & Chang (2009) onderzocht of de Amerikaanse belegger nog potentiële voordelen kan opdoen door een internationale portefeuille aan te houden. Hoewel ze waarschuwen dat deze voordelen stevig verminderd worden door nevenvoorwaarden aan de optimalisatie van de portefeuille op te leggen (cfr. infra), lijkt het toch nog, ondanks de toegenomen integratie van de financiële markten, te lonen om aan internationale diversificatie te doen. Tevens komen ze tot de conclusie dat de Markowitz out-of-sample prestatie (cfr. infra) niet de mean-variance optimalisatie verbetert in hun portefeuille, maar wel de risico s kan verminderen voor de belegger. De optimale portefeuille wordt gecontrasteerd met de naïeve portefeuille die kiest voor een gelijkgewogen verdeling tussen de verschillende beleggingsopportuniteiten. Niet alleen vanuit een statistisch uitgangspunt zou dit in bepaalde gevallen betere resultaten moeten opleveren (Duchin & Levy, 2009; Tu & Zhou, 2011), ook met de recent opgekomen Behavioral Finance is het debat van risk aversion volledig verplaatst naar loss aversion en is er een toenemende 1 Zie: (Pompian, 2006, p.227) 1

10 focus op het minimaliseren van spijt (loss regret) t.o.v. een belegging (Kahneman, Slovic & Tversky, 1982; Pompian, 2006). Dit leidt rechtstreeks tot keuzes die niet gestoeld zijn op rationaliteit, het maximeren van het verwacht rendement en het minimaliseren van risico s, maar de behoefte aan heuristieken om de belegger toch een aangenaam rendement te bieden zonder teveel spijt achteraf te hebben. De naïeve strategie past volledig in deze context. Demiguel, Garlappi & Uppal (2009) hebben een breed scala aan optimalisatiemethodes vergeleken met de naïeve portefeuille via de out-of-sample methode. Zij vinden geen statistisch significante out-ofsample prestatie die herhaaldelijk de naïeve portefeuille domineert, zowel de Sharpe-ratio s als de certainty equivalent returns zijn niet consistent beter dan de naïeve portefeuille. Wat men wel vindt (net zoals in deze paper het geval is), is dat bij elke beperking die opgelegd wordt aan de optimalisatie er een betere prestatie merkbaar is (Demiguel, Garlappi & Uppal, 2009, p.1936). Toch gaan we proberen om wel degelijk de out-of-sample mean-variance optimalisatie te verbeteren voor een internationale portefeuille door het implementeren van de werkwijze voorgesteld door Tu & Zhou (2011). We bouwen onze werkwijze vanaf de basis uit tot een complexere aanpak om mogelijke verbeteringen te bekomen in de out-of-sample prestatie van een internationale portefeuille over de periode van Dit zowel voor een Europese als een wereldwijde portefeuille, hierbij bekijken we diversificatie per land en per sector. Concreet willen we de volgende twee vragen onderzoeken: Presteert in een internationale portefeuillecontext een naïeve diversificatie beter dan een mean-variance optimalisatie? Wat zijn hierbij de implicaties voor passieve beleggingsstrategieën en asset allocatie in de 21 ste eeuw? 2

11 2 Literatuurstudie & concepten I drew a trade-off curve, like economists always do and so that afternoon in the business school library at the University of Chicago, I came up with the first efficient frontier -Harry Markowitz (2010) Nutsfuncties Allereerst zouden we een kort deel van dit werk willen wijden aan de theorie van nutsfuncties. Nut is intuïtief een makkelijk te begrijpen concept, maar minder makkelijk te implementeren. Aangezien elke rationele economische agent een bepaalde waarde hecht aan een goed, zal hij/zij in de meeste gevallen een bepaald goed verkiezen boven een ander goed. We noteren dit in symbolen als volgende: Stel dat we kunnen kiezen uit de volgende korf, genaamd H met x H en z H. We kunnen zeggen dat: x z (x wordt verkozen boven z) en x z (x wordt verkozen boven z of gelijkwaardig gevonden als z) 3. Zie o.a. Ingersoll (1987); Elton & Gruber (1984). We kunnen dus uit een korf bepaalde objecten rangschikken naar onze preferenties. Het ene element uit deze korf heeft een hoger nut dan het andere. We zouden dan ook verwachten dat we als rationele wezens altijd ons nut willen verhogen en indien we meer uit de korf bezitten, dit ons een hoger nut geeft. Toch blijkt deze relatie niet evenredig te zijn. Bernoulli (Caywood, 1954) toonde aan in zijn St. Petersburg paradox (zie tevens appendix B) dat ons nut marginaal is van aard en dat het ervaren nut voor elk individu anders is. Zo opperde hij dat 1000 euro voor een arm gezin meer nut zal creëren dan diezelfde 1000 euro voor een rijke edelman. De oorzaak van dit verschijnsel zit in onze neiging om risico s te vermijden, we zijn immers risico-avers. Om dit kort uit te leggen nemen we er figuur 1 samen met tabel 1 bij. Tabel 1: Verschillende vormen van risico-aversie (Elton & Gruber, 1984, p.200) (a) Risico-avers U (0) < 0 slaat een eerlijk spel af γ > 0 (b) Risico-zoekend U (0) > 0 kiest een eerlijk spel γ < 0 (c) Risico-neutraal U (0) = 0 is onverschillig t.o.v. het spel γ = 0 2 Zie interview (Kaplan, 2012, P ). 3 Zie de andere vijf noodzakelijk eigenschappen in appendix A. 3

12 Figuur 1: Nut en risico-aversie (Elton & Gruber, 1984, p.201) In dit werk zullen we enkel gebruik maken van kwadratische nutsfuncties van de vorm: U(W ) = W bw 2 (1) U (W ) = 1 2bW (2) U (W ) = 2b (3) Hierbij stelt W de rijkdom voor en U(W ) het nut wat men uit deze rijkdom haalt. De meest bekende kwadratische functie wordt hieronder weergegeven en wordt ook wel aangeduid als certainty equivalent return (CER). Zie bijv. Bodie, Kane & Marcus (2009, P ) U = E(r) γ 2 σ2 (4) γ=de intensiteit van de risico-aversie. E(r)=het verwachte rendement van de belegging. σ 2 =de volatiliteit, gemeten door de variantie van de belegging. 2.2 De Moderne Portefeuille Theorie De Moderne Portefeuille Theorie (MPT) is het fundament van de moderne aanpak in het maken van beleggingskeuzes. Qian, Hua & Sorensen (2007, p.1) leggen de implicatie van de MPT uit in één gemakkelijk te begrijpen zin: Zodra risico s in betrekking moeten worden genomen bij keuzes, zouden we kunnen zeggen dat sommige spelen het wel waard zijn om te winnen, maar niet noodzakelijk het waard zijn om te spelen. 4

13 Aan de basis van deze rationale ligt het werk van Harry Markowitz (1952, 1959), die daarvoor in 1990 de Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel kreeg. 4 H. Markowitz (1952, 1959) onderscheidt in het proces van het selecteren van een portfolio twee stadia: 1. Het observeren van en de ervaring met de beleggingen die men overweegt, waaruit men toekomstige prestaties concludeert. 2. De keuze zelf van hoe de beste portefeuille kan geconstrueerd worden. Markowitz bespreekt enkel het tweede probleem 5 in zijn artikel: Portfolio selection. Wij zullen de problemen van de afwezigheid van een oplossing voor punt één toelichten in deze thesis en bekijken wat de mogelijke oplossingen zijn. Het tweede punt hebben we nog uitvoerig nodig om Markowitz eerste probleem te nuanceren en mogelijke oplossingen te bespreken Assumpties Zoals vrijwel elk model vanuit de economische traditie, is de MPT onderhevig aan voorwaarden. Indien men het mean-variance (MV) raamwerk goed wil gebruiken, dient men de volgende punten in acht te nemen: 1. Een belegger is rationeel (of zou dit toch moeten zijn) (Markowitz, 1952). 2. De beleggingshorizon betreft slechts één periode (Markowitz, 1959). 4 Toen Harry Markowitz in 1952 zijn artikel Portfolio Selection uitbracht, kreeg hij meteen de wind van voor van zijn collega s aan University of Chicago. Zelf vertelt hij daarover het volgende in een interview met de uitgevers van the Journal of Finance: So about five minutes into my defense, Friedman says, well Harry I ve read this. I don t find any mistakes in the math, but this is not a dissertation in economics, and we cannot give you a PhD in economics for a dissertation that is not in economics. He kept repeating that for the next hour and a half. My palms began to sweat. At one point he says, you have a problem. It s not economics, it s not mathematics, it s not business administration, and Professor Marschak said, it s not literature. So after about an hour and a half of that, they send me out to the hall, and about five minutes later Marschak came out and said congratulations Dr. Markowitz (American Finance Association, 2004a). 5 In zijn latere werk: Portfolio selection: efficient diversification of investments (Markowitz, 1959, p.3) stelt Markowitz wel voor het eerste probleem op te lossen door de rendementen uit het verleden te nemen om daarop de gewichten te berekenen, later kwam hij hier gedeeltelijk op terug en ook wij zullen laten zien in dit werk dat dit vaak niet de beste uitkomsten geeft. Daarnaast oppert Markowitz ook voor de mogelijkheid om via verwachtingen van toekomstige rendementen de gewichten te berekenen, we komen hierop terug bij Kaplan s Markowitz 2.0 (Kaplan, 2012) op het einde van dit werk. 5

14 3. In het begin van de periode alloceert de belegger zijn vermogen tussen de verschillende activatypes ( asset classes )(Markowitz, 1959). 4. Tijdens de periode zal elk activatype een willekeurig rendement verschaffen, waardoor het vermogen zal toenemen door het gewogen gemiddelde rendement dat bekomen werd over de periode. De belegger consumeert dus pas op het einde van de periode (Kaplan, 2012). 5. Verwacht rendement wordt door de belegger als iets positief ervaren, variantie als iets negatief (Markowitz, 1952). 6. Diversificatie wordt nagestreefd (Markowitz, 1952). 7. Er zijn geen transactiekosten, de belegger kan elk gewilde hoeveelheid verkrijgen (Markowitz, 1959). 8. De belegger alloceert telkens een niet-negatieve hoeveelheid, short sales zijn dus niet toegestaan (Markowitz, 1952). 9. De belegger wordt beperkt door lineaire beperkingen waarvan één van de beperkingen luidt dat de som van de gewichten telkens gelijk is aan één (Markowitz, 1952; Kaplan, 2012). 10. Gebaseerd op de speltheorieën van Von Neumann en Morgenstern 6 neemt Markowitz aan dat als individuele beleggers geconfronteerd worden met onzekerheid dat ze hun verwachte waarde van een concaaf stijgende nutsfunctie zullen maximaliseren (Kaplan, 2012). 11. Markowitz vond tevens dat als de nutsfunctie benaderd kan worden als een Taylor reeks van de tweede orde over een brede waaier van rendementen, dat het verwachte nut benaderend gelijk zal zijn aan de functie van het verwacht rendement en de variantie van dat rendement (Levy & Markowitz, 1979). Indirect betekent dit dat de rendementen niet normaal verdeeld moeten zijn, maar wel dat als de kansdichtheidsfuctie niet te verspreid is en als ook de rendementen dit niet zijn, je een goede benadering kunt geven van de onderliggende nutsfunctie (Kaplan & Markowitz, 2010). Toch gaan we in dit werk wel proberen deze normaliteitsfunctie na te streven omdat ze aan beide bovenstaande eigenschappen voldoet en onze analyse gemakkelijker maakt. 6 Zie Morgenstern & von Neumann (1953). 6

15 2.2.2 Univariaat model In zijn werk portfolio selection haalt Markowitz (1952) aan dat beleggers niet enkel hun gemiddeld verwachte rendement willen maximaliseren, maar tevens hun risico willen minimaliseren. Dit geeft uiteindelijk aanzet tot enkel de beste beleggingen te kiezen m.a.w. de beleggingen met het hoogste gemiddeld rendement ten opzichte van hun risico uitgedrukt in de standaard afwijking van de belegging (Markowitz spreekt over de efficient frontier). In een gemodeleerd model uit Matlab R krijgen we dan het resultaat zoals in figuur 2. Het gemiddeld rendement en de standaard afwijking van de portefeuille staan hieronder wiskundig beschreven. De eerste voorwaarde is dat de som van de gewichten gelijk moet zijn aan één en een gewicht nooit negatief mag zijn (short-sales zijn verboden). De rendementen volgen de normaalverdeling 7 r N(µ, σ 2 ) (5) met: µ = E(r p ): het verwacht rendement van de portefeuille σ: de standaard afwijking en σ 2 de variantie van het verwacht rendement van de portefeuille E(r p ) = N w i E(r i ) (6) i=1 σ 2 p = N N N wi 2 σi 2 + w i w j Cov(i, j) met : Cov(i, j) = σ ij = ρ ij σ i σ j (7) i=1 i=1 j i met als voorwaarden: N w i = 1 (8) i=1 w i 0 (9) met: w i, w j de gewichten die men belegt in belegging i of j met i = (1,..., N) en i j. ρ ij de correlatie tussen belegging i en j en Cov(i, j) de covariantie tussen i en j. σ i en E(r i ) respectievelijk de standaardafwijking en het verwacht rendement van i. N het aantal verschillende beleggingen in de portefeuille. 7 Voor een overzicht van voor-en nadelen van de normaalverdeling zie appendix C. 7

16 In Markowitz model staat de correlatie (ρ ij ) van de individuele beleggingen centraal. w 1 σ 1 + w 2 σ 2 als ρ 12 = 1 σ p = w 2 1 σ1 2 + w2 2 σ2 2 als ρ 12 = 0 (10) w 1 σ 1 w 2 σ 2 als ρ 12 = 1 Figuur 2: Efficient frontier met random gegenereerde portefeuilles, Matlab R Multivariaat model We kunnen het model uitbreiden naar N beleggingen, zo krijgen we het multivariaat model. Volgens Qian, Hua & Sorensen (2007, p.23-37) wordt dat multivariaat model gekenmerkt door de volgende notaties en eigenschappen. r N(µ, Σ) (11) Hierbij stelt r = (r 1,..., r N ) de rendementsvector voor. De verwachte rendementsvector wordt weergegeven door: µ = (µ 1,..., µ N ) en Σ is de covariantie matrix. De covariantie matrix Σ = (σ ij ) N i,j=1 = σ1 2 σ 1,N..... σ N,1 σn 2 (12) 8

17 De correlatie matrix 1 1 σ σ C = σ Σ σ σ N σ N (13) Als we w = (w 1,..., w N ) hebben, krijgen we voor de portefeuille de volgende normaalverdeling: r p N(w µ, w Σw) N(µ p, σ 2 p) (14) Intuïtieve uitleg Het concept is vrij eenvoudig: Markowitz (1952) ontdekte een asymmetrie tussen het verwacht rendement en de variantie van een gediversifïeerde portefeuille. Hij merkte op dat meerdere beleggingen in de portefeuille hebben geen direct invloed heeft op het verminderen van het gemiddelde rendement, maar wel een aanzienlijke invloed kan hebben op het risico. Alles heeft te maken met de covariantie en dus de correlatie zoals in vergelijkingen 7 en 10 weergegeven. Laat ik een zelf verzonnen voorbeeld nemen om dit effect uit te leggen. We hebben twee aandelen: Roomijs N.V. en Regenpak N.V. Als het mooi weer is, dan doet Roomijs N.V. het goed, maar is de vraag naar regenpakken laag. Als het regent doet Regenpak N.V. het goed, maar is er weinig behoefte aan roomijs. Hun beweging zou wel eens invers kunnen zijn en daardoor hun correlatie negatief. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat in vergelijking 7 het tweede lid negatief wordt en dus zo de variantie vermindert. Dit is exact het beoogde doel van diversificatie volgens de MPT. Markowitz opperde al in zijn werk dat diversificatie nooit alle variantie zou kunnen teniet doen (Markowitz, 1952, p.79). Sharpe (1964) zal dit een decennium later als het onderscheid tussen marktrisico en bedrijfsspecifiek ofwel idiosyncratisch risico aanduiden Sharpe s CAPM Zoals reeds vermeld, is deze vondst uiteindelijk door William Sharpe (1963, 1964) bekend gemaakt in zijn Capital Asset Pricing Model (CAPM). 8 Sharpe redeneerde verder op de door 8 CAPM werd in zijn paper The Diagonal Model genoemd p.281. voor de assumpties zie appendix D. 9

18 Figuur 3: Grafische weergave van marktrisico & idiosyncratisch risico (Bodie et al., 2009) Markowitz aangenomen theorie. Sharpe opperde dat er een onderliggende factor moest zijn die voor alle aandelen hetzelfde is en een andere factor die elk aandeel uniek maakt. 9 Hij introduceerde hiermee het idiosyncratisch risico en systematisch risico. Een belegger wordt volgens het CAPM enkel gecompenseerd voor het nemen van systematische risico s en niet voor de idiosyncratische, want deze laatste kan weggediversifieerd worden. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de basis van factormodellen (Ross, 1976; Fama & French, 1992; Pástor & Stambaugh, 2003). We overlopen kort de belangrijkste formules en bevindingen van Sharpe (1963, 1964) zoals uitgelegd in de literatuur (Bodie, Kane & Marcus, 2009; Elton & Gruber, 1984; Wilmott, 2007), maar gaan hier niet al te diep op in. Het rendement van een belegging kan weergegeven worden door de volgende vergelijking: r i = r f + β i (r M r f ) + ɛ i (15) r i = rendement van een bepaald aandeel met i = (1,..., N) r f = het risicovrij rendement, hierop loopt men geen risico en dus σ rf = 0 β i = zie vergelijking 18 r M = het rendement van de markt in haar geheel (de index) ɛ i = foutenterm met E(ɛ i ) = 0 en σ 2 (ɛ i ), bovendien is ze ongecorreleerd met R M, of andere ɛ j 9 In eerste instantie was Sharpe enkel op zoek naar een versimpeld algoritme, omdat Markowitz methode teveel rekenkracht vroeg van computers. 10

19 Als we de verwachte waarde nemen van (15), krijgen we de Security Market Line: (SML) E(r i ) = r f + β i (E(r M ) r f ) (16) met σm 2 = de volatiliteit van de markt (index) of E(r i ) = r f + (E(r M) r f ) σ M cov(r i, r M ) σ M (17) of (verwacht rendement) = (tijdswaarde) + (prijs van het risico) x (hoeveelheid risico) Figuur 4: Security Market Line (Sharpe, 1963, 1964; Bodie et al., 2009) Centraal staat de bèta coëfficiënt β i = cov(r i, r M ) cov(r M, r M ) = cov(r i, r M ) σm 2 = ρ i,mσ i σ M σm 2 = ρ i,mσ i σ M (18) Deze bèta geeft de gevoeligheid van een belegging t.o.v. de marktbeweging weer. Voor deze marktbeweging kan bijvoorbeeld een index (Bel20, AEX, DAX, CAC40, SP500, Dow Jones) gebruikt worden om r M te berekenen en dan haar covariantie met r i. Bij de SML weergave gaat men ervan uit dat de belegger -dankzij volledige diversificatie- enkel wordt vergoed voor zijn marktrisico en dus dat er geen mogelijkheid is om verwachte rendementen onafhankelijk van het marktrisico te verkrijgen. 11

20 Sharpe ratio 10 (reward-to-variability ratio) voor een portefeuille. SR p = E(r p) r f σ p (19) Sharpe ratio (reward-to-variability ratio) voor de markt. SR M = E(r M) r f σ M (20) De Sharpe-ratio (ook wel de reward-to-variability ratio genoemd) geeft de toename van het verwachte rendement van de portefeuille per eenheid additionele standaard afwijking van deze portefeuille weer. De Sharpe-ratio van de portefeuille is tevens de richtingscoëfficiënt van de Capital Allocation Line (CAL). De Sharpe-ratio van de markt is de richtingscoëfficiënt van de Capital market Line (CML). Hiermee kunnen we de optimale risicovolle portefeuille berekenen door voor elke combinatie van w i de S p te maximaliseren. met als voorwaarde: Max(w i ) SR p = E(r p) r f σ p (21) N w i = 1 (22) i=1 Als we dit doen krijgen we een rechte die de r f (risicovrij rendement) en de optimale risicovolle portefeuille verbindt zoals te zien is in figuur 5. Nu rest ons enkel nog een onderscheid te maken tussen de optimale risicovolle portefeuille, de optimale portefeuille en de marktportefeuille. De optimale risicovolle portefeuille zoals tevens afgebeeld in figuur 5 is de beste portefeuille die men aan zou kunnen houden als men al zijn/haar vermogen zou willen steken in risicovolle beleggingen. De optimale portefeuille verdeelt de portefeuille tussen r f en de optimale risicovolle portefeuille. De marktportefeuille is tot slot de risicovolle portefeuille die de markt aanhoudt en zou gezien kunnen worden als de geagregeerde optimale risicovolle portefeuilles. Iedereen zou in een perfecte markt met homogene verwachtingen (zie appendix E) de marktportefeuille aanhouden, maar de hoeveelheid zou bij iedere belegger verschillen naar gelang zijn risico aversie en persoonlijke situatie. In ons werk zullen we vooral werken met de optimale risicovolle portefeuille om deze dan te vergelijken met de naïeve portefeuille (cfr. infra). 10 Statistici zien hier een variant van de inverse variantiecoëfficiënt: V C = σ µ

21 Figuur 5: Capital Allocation Line met portalloc.m in Matlab R 2.3 MPT en internationale diversificatie In dit werk gaan we niet alleen diversificatie bekijken als concept, maar ook in een internationale context. Tijdens de inleiding hebben we al enkele bevindingen gegeven. We overlopen kort wat Grubel (1968); Levy & Sarnat (1970); Goetzmann, Lingfeng & Rouwenhorst (2005) al reeds hebben aangetoond op het vlak van internationale diversificatie Effecten op de efficient frontier We hebben reeds vermeld dat internationale portefeuilles de efficient frontier naar boven kunnen verschuiven en dus zorgen voor een hoger rendement (µ) met een lagere risico (σ). Concreet onderzocht Grubel (1968) de welvaartseffecten van internationale diversificatie en kwam op basis van een dataset van tot de volgende ex-post rendementen en risico s. 13

Masterproef Het volgen van insider trading als beleggingsstrategie

Masterproef Het volgen van insider trading als beleggingsstrategie 2013 2014 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen Masterproef Het volgen van insider trading als beleggingsstrategie Promotor : Prof. dr. Sigrid VANDEMAELE

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE RENDEMENTSPERSISTENTIE BIJ ICB S

ONDERZOEK NAAR DE RENDEMENTSPERSISTENTIE BIJ ICB S UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2002-2003 ONDERZOEK NAAR DE RENDEMENTSPERSISTENTIE BIJ ICB S Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van : Licentiaat in de

Nadere informatie

Het bepalen van de risicopremie voor aandelen: theorie en praktijk

Het bepalen van de risicopremie voor aandelen: theorie en praktijk UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 Het bepalen van de risicopremie voor aandelen: theorie en praktijk Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van

Nadere informatie

Onderzoek naar de verbanden tussen beleggersvertrouwen, handelsvolume en prijsvolatiliteit op de Europese aandelenmarkten

Onderzoek naar de verbanden tussen beleggersvertrouwen, handelsvolume en prijsvolatiliteit op de Europese aandelenmarkten FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2003 2004 Onderzoek naar de verbanden tussen beleggersvertrouwen, handelsvolume en prijsvolatiliteit op de Europese aandelenmarkten SCRIPTIE VOORGEDRAGEN

Nadere informatie

aççêòáåüíáöé=çéíáã~äé=äéäéööáåöëãéíüççéå

aççêòáåüíáöé=çéíáã~äé=äéäéööáåöëãéíüççéå aççêòáåüíáöé=çéíáã~äé=äéäéööáåöëãéíüççéå e~åë=db_lbop éêçãçíçê=w mêçñkçêkáê=cê~åë=ibjbfob = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= e~åçéäëáåöéåáéìê=ã~àçê=~ååçìåí~ååó=éå=ñáå~ååáéêáåö

Nadere informatie

De invloed van olieprijsschokken op Europese aandelenrendementen

De invloed van olieprijsschokken op Europese aandelenrendementen UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 De invloed van olieprijsschokken op Europese aandelenrendementen Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van licentiaat

Nadere informatie

Moderne Portefeuille Theorie & Indirect Beursgenoteerd Onroerend Goed

Moderne Portefeuille Theorie & Indirect Beursgenoteerd Onroerend Goed Moderne Portefeuille Theorie & Indirect Beursgenoteerd Onroerend Goed Jan Willem Vis Amsterdam School of Real Estate Masteropleiding MSRE Investment Begeleider: dhr. P. De Haas Voorwoord Ondanks een schaarste

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering 2011 2012 Masterproef Het "januari-effect" : onderzoek op basis van Belgische en Nederlandse

Nadere informatie

Beleggen in vastgoed binnen de Europese Monetaire Unie

Beleggen in vastgoed binnen de Europese Monetaire Unie Academiejaar 2010-2011 UNIVERSITEIT ANTWERPEN FACULTEIT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Beleggen in vastgoed binnen de Europese Monetaire Unie Matt Meeusen & Isabelle Moens Meesterproef voorgedragen

Nadere informatie

BELEGGINGSFONDSEN EN BEHAVIOURAL FINANCE

BELEGGINGSFONDSEN EN BEHAVIOURAL FINANCE UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2004-2005 BELEGGINGSFONDSEN EN BEHAVIOURAL FINANCE Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van licentiaat in de economische

Nadere informatie

Opties en Anomalieën. R. Berenschot RBA

Opties en Anomalieën. R. Berenschot RBA Opties en Anomalieën R. Berenschot RBA Opties en Anomalieën Afstudeerscriptie Doctoraal Bedrijfskunde Major Financieel Management R. Berenschot RBA Begeleider: Dr. J.J. Huij Meelezer: Ir. M.W.S. Dirks

Nadere informatie

De verdelingsfunctie van aandelenreturns

De verdelingsfunctie van aandelenreturns Faculteit Economie & Management Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding Master of Science in de handelswetenschappen Intern aangestuurde masterproef De verdelingsfunctie van aandelenreturns

Nadere informatie

WINSTGEVENDHEID VAN TECHNISCHE ANALYSE IN OPKOMENDE AANDELENMARKTEN

WINSTGEVENDHEID VAN TECHNISCHE ANALYSE IN OPKOMENDE AANDELENMARKTEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 WINSTGEVENDHEID VAN TECHNISCHE ANALYSE IN OPKOMENDE AANDELENMARKTEN Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van

Nadere informatie

Masterproof. De toegevoegde waarde van alternatief vastgoed in de beleggingsportefeuille. Bas Tiemstra. september 2006

Masterproof. De toegevoegde waarde van alternatief vastgoed in de beleggingsportefeuille. Bas Tiemstra. september 2006 Masterproof De toegevoegde waarde van alternatief vastgoed in de beleggingsportefeuille Bas Tiemstra september 2006 1 e corrector: D. Brounen, RSM Erasmus University 2 e corrector en interne begeleider:

Nadere informatie

Hedge Funds Performance: een Kater na de Crisis?

Hedge Funds Performance: een Kater na de Crisis? UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 Hedge Funds Performance: een Kater na de Crisis? Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science

Nadere informatie

vba journaal 23e jaargang najaar 2007 Institutionele beleggers laten geld liggen 7 Normal backwardation, is dat normaal? 16

vba journaal 23e jaargang najaar 2007 Institutionele beleggers laten geld liggen 7 Normal backwardation, is dat normaal? 16 vba journaal 3nummer 23e jaargang najaar 2007 Institutionele beleggers laten geld liggen 7 Normal backwardation, is dat normaal? 16 7 Beleggen in grondstoffen nog steeds de moeite waard 24 Infrastructuur

Nadere informatie

Rendementskarakteristieken en diversicatievoordelen van technische handelsregels

Rendementskarakteristieken en diversicatievoordelen van technische handelsregels Rendementskarakteristieken en diversicatievoordelen van technische handelsregels Koen Huisman, 195397 maart 2005 Masterscriptie Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Economische Wetenschappen Capaciteitsgroep

Nadere informatie

Van de voorzitter. vba journaal 3

Van de voorzitter. vba journaal 3 Van de voorzitter E indelijk is het dan zover, het vernieuwde VBA-Journaal ligt voor u. Niet alleen de redactie is, zoals al in het vorige nummer bekend is gemaakt, deels vernieuwd, maar nu ook het uiterlijk

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave 1

Voorwoord. Inhoudsopgave 1 Voorwoord Inhoudsopgave 1 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 1.1. Projectkader 5 1.2. Probleemstelling 5 1.3. Doelstelling 5 1.4. Conceptueel model 6 1.5. Centrale vragen 6 1.6. Onderzoeksopzet 7 Hoofdstuk 2: Gevestigde

Nadere informatie

Performantie van Beleggingsfondsen

Performantie van Beleggingsfondsen UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2012 2013 Performantie van Beleggingsfondsen Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science in de Economische

Nadere informatie

Masterproef. Het voorspellen van de Bel20 door gebruik te maken van een Artificial Neural Network. Maarten Geerts

Masterproef. Het voorspellen van de Bel20 door gebruik te maken van een Artificial Neural Network. Maarten Geerts Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde Masterproef Het voorspellen van de Bel20 door gebruik te maken van een Artificial Neural Network Maarten Geerts Master Handelswetenschappen Afstudeerrichting

Nadere informatie

De wetenschap over de resultaten van actief en passief beleggen

De wetenschap over de resultaten van actief en passief beleggen De wetenschap over de resultaten van actief en passief beleggen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

De waarde van grondbeleggingen voor een institutionele belegger

De waarde van grondbeleggingen voor een institutionele belegger De waarde van grondbeleggingen voor een institutionele belegger Daan Schrama Master of Real Estate Jaargang 2006-2008 Amsterdam School of Real Estate Universiteit van Amsterdam 1e corrector: drs. N. Kok,

Nadere informatie

Scriptie Behavioural Finance

Scriptie Behavioural Finance Scriptie Behavioural Finance De motivatiepsychologie van de belegger Stagebegeleider: Carine Allaer Student: Dorien Robberechts Stage-instelling: DVV Peter Lamberts VOF Opleiding: Bedrijfsmanagement Stagementor:

Nadere informatie

Actief beleggen en indexbeleggen

Actief beleggen en indexbeleggen Actief beleggen en indexbeleggen DUFAS, mei 2010 1 Copyright DUFAS 2010 In geval van distributie of reproductie van informatie afkomstig uit deze publicatie dient de informatie accuraat te zijn en dient

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Optimaal beleggen vanuit locatievoorkeur

Optimaal beleggen vanuit locatievoorkeur Optimaal beleggen vanuit locatievoorkeur Over fondsbeleggen met divers~fìcatiestrategieën in een bereikbaarheidscontext V.P. de Heer februari 2009 Amsterdam School of Real Estate Master of Science in Real

Nadere informatie

Zijn dure beleggingsfondsen hun geld waard?

Zijn dure beleggingsfondsen hun geld waard? Faculteit der Economische wetenschappen Finance Begeleider Simon Lansdorp Jörquin Wirokarto 298083 Bachelorscriptie 2010 De Expense Ratio en het rendement: Zijn dure beleggingsfondsen hun geld waard? Samenvatting

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van grondstoffen in (institutionele) portefeuilles Alleen voor professionele beleggers

De toegevoegde waarde van grondstoffen in (institutionele) portefeuilles Alleen voor professionele beleggers De toegevoegde waarde van grondstoffen in (institutionele) portefeuilles Alleen voor professionele beleggers Roderick Molenaar Investment Solutions and Research Inleiding Sinds het begin van deze eeuw

Nadere informatie

Hogeschool-Universiteit Brussel

Hogeschool-Universiteit Brussel Hogeschool-Universiteit Brussel Campus Stormstraat Stormstraat 2 1000 Brussel Faculteit Economie & Management Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding Handelsingenieur De reactie van

Nadere informatie