JAARVERSLAG van de Stichting Emeritaatsvoorziening S.E.V. van Nederlands Gereformeerde Kerken. pagina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2004. van de Stichting Emeritaatsvoorziening S.E.V. van Nederlands Gereformeerde Kerken. pagina"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2004 van de Stichting Emeritaatsvoorziening S.E.V. van Nederlands Gereformeerde Kerken Kerncijfers/vijfjarenoverzicht. 3 pagina Bestuursverslag 4 Jaarrekening 9 Overige gegevens 15 Actuarieel verslag Actuariële verklaring Accountantsverklaring Overzicht beleggingen Utrecht, 21 maart

2 kerncijfers KERNCIJFERS / VIJFJAREN-OVERZICHT Tenzij anders aangegeven zijn de bedragen afgerond in duizenden euro s Bijdragen kerken * bijdrage per lid (in euro s) 26,-- 22,75 19,00 17,70 17,70 Uitkeringen Opbrengst beleggingen (direct) Koersresultaat effecten (indirect) obligaties aandelen vastgoed Totaal beleggingen Pensioenvermogen Voorziening Pensioenverplichtingen Over-/(onder)dekking Dekkingsgraad 108,9% 100,5% 99,9% 104,9% 108,3% 3

3 bestuursverslag BESTUURSVERSLAG 1. VERGADERING MET DE AANGESLOTEN KERKEN 1.1. Algemeen De voorjaarsvergadering van het bestuur met de aangesloten kerken vond plaats op zaterdag 12 mei 2004 en de najaarsvergadering op zaterdag 20 november 2004, beide in de Jeruzalemkerk te Utrecht. Van de 92 bij de stichting aangesloten kerken waren in de voorjaarsvergadering 32 kerken vertegenwoordigd en zonden 22 kerken bericht van verhindering. Voor de najaarsvergadering waren die aantallen 36 resp. 21. Beide vergaderingen stonden voor een belangrijk deel in het teken van het treffen van regelingen voor het geval een predikant in verband met (al dan niet gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid die langer dan een jaar duurt, niet in staat is zijn ambt te vervullen. Het bestuur kijkt terug op vruchtbare discussies tijdens vergaderingen die in een goede, opbouwend kritische sfeer verliepen. Uit alles bleek dat de kerken hart hebben voor de predikanten, de emeriti en hun nabestaanden. Het bestuur is daar dankbaar voor. Het weet zich in de uitoefening van zijn taak gedragen door de steun en het gebed van de kerken. Het bestuur beveelt de emeritaatsvoorziening blijvend in het gebed van de kerken aan Jaarstukken In de voorjaarsvergadering werden de jaarstukken over 2003 ongewijzigd vastgesteld Reglementswijzigingen In het jaarverslag 2003 werd al gerefereerd aan het regeringsvoornemen om de Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Zelfstandigen (W.A.Z.) naar verwachting per 1 juli 2004 te doen vervallen. Die stap had ook voor de S.E.V. consequenties. Immers, de S.E.V.-regeling voorzag in geval van arbeidsongeschiktheid van een predikant in een aanvullende uitkering bovenop de W.A.Z.-uitkering. Zoals hierboven in 1.1. al aangegeven, heeft dit onderwerp veel aandacht gekregen tijdens de bestuursvergaderingen en de vergaderingen met de kerken. Uiteindelijk heeft het bestuur besloten om het arbeidsongeschiktheidsrisico van de predikanten per 1 juli 2004 te herverzekeren. Onder 2.2 wordt ingegaan op de inhoudelijke kant van dat besluit. De uit dit besluit voortvloeiende reglementswijziging werd, gehoord de tijdens de najaarsvergadering vertegenwoordigde kerken, op 21 december 2004 door het bestuur vastgesteld Begroting en bijdrage 2005 De najaarsvergadering keurde de begroting voor het jaar 2005 goed, waarbij de bijdrage per lid voor 2005 met inachtneming van de eerder overeengekomen uitgangspunten werd gesteld op Bestuurssamenstelling In de voorjaarsvergadering kon door benoeming van ds J. van t Hof uit Voorthuizen worden voorzien in de vervulling van de vacature voor een bestuurslid uit de kring der deelnemers. In de najaarsvergadering waren zr H.G. Bronsveld-Taute, br F.W. Meijer, ds C. Smit en br Wattèl aftredend als bestuurslid. Zr Bronsveld-Taute, die sinds 2001 zitting had in het bestuur, was beschikbaar voor herbenoeming voor een nieuwe zittingsperiode. Inmiddels was zij in 2004 br J.K.L. Koning opgevolgd als secretaris van het bestuur. Br Wattèl was formeel niet herbenoembaar voor een nieuwe zittingsperiode, in verband met eerder gemaakte afspraken over de maximale zittingstermijn. Gezien het feit dat het niet mogelijk bleek tijdig in zijn opvolging te voorzien, noch intern noch extern, stelde br Wattèl zich na ampel beraad beschikbaar voor herbenoeming voor een termijn van maximaal één jaar. Ten behoeve van de continuïteit stelde ook br Meijer zich beschikbaar voor herbenoeming voor een periode van twee jaar, derhalve tot de najaarsvergadering van Zr. Bronsveld en de brs Meijer en Wattèl werden bij acclamatie herbenoemd. 4

4 bestuursverslag Ds Smit gaf aan niet beschikbaar te zijn voor herbenoeming. Ds Smit maakte sinds 1996 deel uit van het bestuur, als eerste bestuurslid uit de kring der deelnemers. Hij stelde zich echter geenszins op als specifieke pleitbezorger van de predikanten, maar had oog voor het geheel. Zijn optreden werd gekenmerkt door betrokkenheid en nuchterheid. In het najaar van 2005 zullen de brs Van Dalen en Strating regulier aftredend zijn. Al eerder kondigde br Strating aan na zijn reguliere aftreden in het najaar van 2005 niet beschikbaar te zijn voor herbenoeming. Het bestuur is er in 2004 niet in geslaagd alvast een opvolger voor hem aan te trekken. Dat geldt ook voor de vacature die br Wattèl bij zijn uitgestelde aftreden in het najaar van 2005 achterlaat. Tot ultimo 2004 droegen de kerken niemand voor die zich herkende in het voor die functie vastgestelde profiel: deskundig op het gebied van pensioenen en al wat daarmee samenhangt, in staat om de essentie uit een discussie te halen, ingevoerd in de kerken. 2. BESTUURSVERGADERINGEN 2.1. Bestuursvergaderingen Het bestuur vergaderde in het verslagjaar negen keer Maatschappelijke ontwikkelingen Het vervallen van de W.A.Z. (aanvankelijk voorzien per 1 juli 2004) is uiteindelijk geëffectueerd per 1 augustus van dat jaar. Deze wet garandeerde predikanten bij arbeidsongeschiktheid een uitkering op minimumbestaansniveau. De premieplicht verviel al per 1 januari 2004, zodat de predikanten met ingang van die datum geen W.A.Z.-premie meer verschuldigd waren. Tot 1 augustus 2005 bestaat in beginsel nog de mogelijkheid om een beroep te doen op een uitkering op grond van deze wet, voor diegenen die voor 1 augustus 2004 arbeidsongeschikt raakten. Zoals destijds al door de regering aangekondigd, kwam er geen vervangende arbeidsongeschiktheidsregeling voor zelfstandigen. Het intrekken van de W.A.Z. zonder dat daar een voorziening van overheidswege voor in de plaats kwam, had ook voor de S.E.V. de nodige consequenties. Immers, de S.E.V.- regeling voorzag in geval van arbeidsongeschiktheid van een predikant in een aanvullende uitkering bovenop de W.A.Z.- uitkering. Het bestuur was dan ook de mening toegedaan dat de S.E.V. vanaf de datum van intrekking verantwoordelijk zou zijn voor het gehele arbeidsongeschiktheidsrisico, dus inclusief het deel dat tot 1 augustus 2004 door de WAZ werd gedekt. Na rijp beraad heeft het bestuur besloten het gehele arbeidsongeschiktheidsrisico van de predikanten te herverzekeren door met Fortis/AMEV een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering te sluiten ten behoeve van de deelnemende predikanten. In die verzekering is begrepen een traject van preventie (in de zin van zo mogelijk voorkómen van arbeidsongeschiktheid) en begeleiding bij reïntegratie tijdens/na arbeidsongeschiktheid. Voor de S.E.V. resteert in beginsel slechts het risico met betrekking tot die predikanten die op het moment van aangaan van de verzekering reeds arbeidsongeschikt waren. In verband hiermee is een deel van de voorziening voor arbeidsongeschiktheid (per 31 december 2003 beliep deze een bedrag van ) vrijgevallen Uitkeringen en uitkeringsgrondslagen Per 1 januari 2004 werden de S.E.V.-uitkeringen (inclusief de uitkeringen op grond van een individuele verzekering) verhoogd met 1,5 %. De minimum-uitkeringsgrondslag werd per 1 januari 2004 vastgesteld op (afgerond) (was in ). De maximum-uitkeringsgrondslag werd per 1 januari 2004 verhoogd tot (afgerond) (was in ). 5

5 bestuursverslag 3. FINANCIËN 3.1. Toelichting op de financiële positie Na enkele jaren te hebben gestabiliseerd op een niveau van rond de 100% heeft de dekkingsgraad van het fonds zich in 2004 aanzienlijk hersteld tot 108,9%. De dekkingsgraad is met 8,4 procentpunt gestegen van 100,5% tot 108,9%. Het verloop van de financiële positie kan als volgt worden samengevat. Financiële positie Pensioenvermogen Pensioenverplichtingen Dekkingsgraad Ultimo ,9% Ultimo ,5% Ultimo ,9% Toename ,4% Toename ,6% De dekkingsgraad geeft aan de mate waarin het fonds in staat is aan de pensioenverplichtingen te voldoen en wordt berekend als het quotiënt van pensioenvermogen en de voorziening pensioenverplichtingen. De dekkingsgraad is gebaseerd op een waardering van beleggingen tegen marktwaarde en een waardering van de voorziening pensioenverplichtingen tegen een vaste rekenrente van 4%. In de begroting 2004 werd de dekkingsgraad ultimo 2004 nog geraamd op 99,9%. Een analyse van de verschillen met de begroting vindt u onder punt Beleggingen en performance De beleggingen bestaan ultimo 2004 uit obligaties, preferente aandelen, (gewone) aandelen, hedge funds en vastgoed. De preferente aandelen worden, gelet op het vergelijkbare risicoprofiel, tot de obligaties gerekend, de beleggingen in hedge funds tot de aandelen. De beleggingen in vastgoed betreffen uitsluitend participaties in vastgoedfondsen. De onderstaande tabel geeft de werkelijke verdeling over de beleggingscategorieën weer in relatie tot de strategische portefeuille en de normportefeuille. Strategische portefeuille Normportefeuille 2004 Werkelijk 2004 Obligaties 70% 70-80% 65% Aandelen 20% 10-20% 17% Vastgoed 10% 8-12% 14% Liquiditeiten 0% 0% 4% Totaal 100% 100% 100% De strategische beleggingsportefeuille betreft de beleggingsmix die de SEV op de lange termijn wil vasthouden. De vastgestelde portefeuille voor enig jaar kan van deze strategische portefeuille afwijken, afhankelijk van de verwachtingen op de korte termijn. Dit noemen we de normportefeuille. Uit het overzicht blijkt dat de SEV in 2004 ten opzichte van de normportefeuille een groter belang heeft gehad in vastgoed en liquiditeiten, ten koste van de categorie obligaties. De samenstelling van de beleggingsportefeuille in relatie tot ultimo vorig jaar is als volgt: (bedragen in duizenden euro s) 2004 in % 2003 in % Obligaties Aandelen Vastgoed Liquiditeiten Totaal De beleggingsperformance van het fonds bedraagt 11,4% over 2004, tegen 6,5% over

6 bestuursverslag Obligaties De samenstelling van de obligatieleningen is als volgt: (bedragen in duizenden euro s) 2004 in % 2003 in % Staatsleningen Euroland Financiële instellingen Euroland Overige ondernemingen Euroland High-yield obligatiefondsen Overige leningen Totaal Ook in 2004 werden wij geconfronteerd met een verlaging van de rente op de kapitaalmarkt. Door deze daling is het rendement op de obligatieportefeuille over 2004 gestegen tot 8,2% (2003: 4,4%). De effectieve rente van de obligatieportefeuille bedraagt ultimo ,8% (2003 4,4%). De portefeuille heeft een gemiddelde resterende looptijd van circa 7 jaar (2003: eveneens 7 jaar). De gemiddelde couponrente is over 2004 gedaald tot 5,2% (2003: 5,5%) Aandelen De aandelenmarkten hebben zich redelijk hersteld van de forse klappen in 2001 en Over 2004 bedroeg het rendement 12%, gelijk aan het rendement over Vastgoed Het rendement op de vastgoedportefeuille bedraagt over %, ruim een verdubbeling ten opzichte van het jaar 2003 toen het rendement 14% bedroeg Vergelijking met de begroting De uitkomsten over het jaar 2004 laten zich als volgt vergelijken met de begroting (bedragen in duizenden euro s) werkelijk 2004 begroting 2004 verschil Toevoegingen aan het pensioenvermogen. bijdragen kerken inkomende waardeoverdrachten -- PM --. opbrengst beleggingen overige baten Onttrekkingen aan het pensioenvermogen. uitkeringen uitgaande waardeoverdrachten 90 PM 90. premie herverzekering algemene kosten Mutaties in het pensioenvermogen Mutaties in de voorziening pensioenverplichtingen Mutaties in onder-/overdekking Onder-/overdekking per 1 januari Over-/onderdekking per 31 december De mutatie in het pensioenvermogen is hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een aanzienlijk hoger rendement dan verwacht op de beleggingsportefeuille. 7

7 bestuursverslag Daarnaast is ook de voorziening pensioenverplichtingen met minder gestegen dan verwacht. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de volgende factoren: 1 een vrijval van in de voorziening vroegtijdige emeriteringen als gevolg van de herverzekering van het arbeidsongeschiktheidsrisico per 1 juli 2004 welke niet was begroot; 2 een sterftewinst van als gevolg van meer overlijdensgevallen dan op grond van de overlevingstafels mocht worden verwacht; 3 bovenstaande positieve effecten werden deels gecompenseerd door een hoger dan verwachte toevoeging aan de voorziening pensioenverplichtingen door de overgang naar veiliger overlevingstafels, te weten CRC2003; de impact hiervan bedroeg waarvan ten laste is gekomen van 2004 waar een toevoeging van de voorziening van was begroot. Voorts was de onderdekking per 1 januari 2004 in werkelijkheid geringer dan in het najaar van 2003 werd geraamd. Dit was een gevolg van gunstiger uitkomsten in het vierde kwartaal Als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen komt de dekkingsgraad ultimo 2004 (108,9%) ruim hoger uit dan oorspronkelijk was begroot (99,9%) Beschouwingen bij de dekkingsgraad In het voorjaar 2003 heeft het bestuur een aantal besluiten genomen ter verbetering van de financiële positie van het fonds. De financiële doelstelling is het bereiken van een dekkingsgraad van 110 à 115% binnen een periode van 10 jaar. De belangrijkste maatregelen zijn als volgt: Invoering van een middelloonregeling per 1 januari 2004; Jaarlijkse verhoging van de bijdrage gebaseerd op de traktementsontwikkeling; Een tijdelijke beperking van de indexatie van ingegane uitkeringen tot 80% van de prijsinflatie zolang de financiële doelstelling niet is gerealiseerd. Deze maatregelen hebben in 2004 mede bijgedragen aan de verbetering van de financiële positie van het fonds. In 2004 is de dekkingsgraad van het fonds met 8,4 procentpunt gestegen tot 108,9%, voor een belangrijk deel veroorzaakt door waardestijgingen van de beleggingen. Hierbij moet bedacht worden dat de beleggingen tegen marktwaarde gewaardeerd worden maar dat de voorziening pensioenverplichtingen tegen een vaste rekenrente van 4% is gewaardeerd. Omdat de rente op de kapitaalmarkt voor langlopende staatsleningen ultimo 2004 met ongeveer 0,7% is gedaald tot rond 4%, betekent dit dat de voorziening pensioenverplichtingen ultimo 2004 juist voldoende is om de nominale pensioenaanspraken te dekken. Daar waar ultimo 2003 in de voorziening pensioenverplichtingen nog enige ruimte was om toekomstige indexaties te financieren is deze ruimte ultimo 2004 geheel verdwenen. Door het hanteren van een vaste rekenrente van 4% zoals nog gebruikelijk in pensioenland is deze negatieve ontwikkeling niet zichtbaar in de financiële positie van het fonds. Utrecht, 21 maart 2005, mr A. Wattèl, voorzitter, mr H.G. Bronsveld-Taute, secretaris 8

8 jaarrekening JAARREKENING OVERZICHT VAN DE GROOTTE EN DE SAMENSTELLING VAN HET PENSIOENVERMOGEN Per 31 december Beleggingen. obligaties aandelen vastgoed Vlottende activa. lopende rente vorderingen liquide middelen Tezamen Af:. kredietinstellingen overige kortlopende schulden Tezamen PENSIOENVERMOGEN ======== ======== OVERZICHT VAN MUTATIES IN HET PENSIOENVERMOGEN Toevoegingen. bijdragen kerken premies individuele verzekeringen inkomende waardeoverdrachten opbrengst beleggingen. rente en dividend koersresultaat effecten Totaal toevoegingen Onttrekkingen. uitkeringen uitgaande waardeoverdrachten premie herverzekering algemene kosten Totaal onttrekkingen Saldo Pensioenvermogen per 1 januari Pensioenvermogen per 31 december ========= ========= 9

9 jaarrekening OVERZICHT VAN MUTATIES IN DE VOORZIENING PENSIOENVERPLICHTINGEN Stand per 1 januari Verhoging i.v.m. wijziging traktementen/aow en 1 jaar inkoop Kosten indexaties Inkomende waardeoverdrachten Uitgaande waardeoverdrachten Sterfteresultaat Benodigde intrest Toevoeging voorziening vroegtijdige emeriteringen Voorziening omrekening overlevingstafels Uitkeringen Overige mutaties ========= ========= DEKKINGSGRAAD Pensioenvermogen Voorziening pensioenverplichtingen Overdekking ========= ========= Dekkingsgraad 108,9 % 100,5 % 10

10 jaarrekening TOELICHTING Waarderingsgrondslagen Beleggingen: beurswaarde; niet beursgenoteerde beleggingen worden gewaardeerd tegen de geschatte opbrengst bij verkoop. Voorziening Pensioenverplichtingen: Overige activa en passiva: de verplichtingen uit hoofde van pensioenrechten zijn ultimo 2004 opgenomen voor de contante waarde op basis van 4% rekenrente per jaar en voorts uitgaande van de overlevingstafels "CRC2003", die geconstrueerd zijn ten behoeve van pensioenverzekeraars met het oog op de toekomstige ontwikkeling van de sterftekansen. De leeftijdscorrecties op deze tafels zijn: - ouderdomspensioen: min 1 jaar, - weduwepensioen : man plus 2 jaar tot pensioendatum, nul jaar na pensioendatum; vrouw min 1 jaar. Bij de omrekening naar deze grondslag per 1 januari 2004 is aan de voorziening toegevoegd. Er was per 1 januari 2004 een voorziening voor omrekening naar veiliger overlevingstafels van , zodat per saldo aan de voorziening is toegevoegd. De arbeidsongeschiktheidspensioenen zijn met ingang van 1 juli 2004 herverzekerd. Er is op individuele basis een voorziening berekend voor de op die datum reeds arbeidsongeschikte predikanten, onder aftrek van de rechten uit de WAZ, ten laste van de voorziening voor toekomstige arbeidsongeschiktheid. De resterende voorziening voor toekomstige arbeidsongeschiktheid ten bedrage van is vrijgevallen. De voorziening pensioenverplichtingen omvat een voorziening voor een toeslag op de AOW-uitkeringen voor deelnemers geboren in of na 1950 en gehuwd met een jongere echtgenote. nominale waarde Beleggingen obligaties aandelen vastgoed totaal Stand begin boekjaar Aankopen Uitlotingen/verkopen Koersresultaten Stand einde boekjaar ======== ======= ======= ======== De nominale waarde van de obligatieportefeuille bedraagt ultimo (was ultimo 2003: ). 11

11 jaarrekening Bijdragen kerken Het aantal aangesloten kerken bedroeg 92 (één meer dan in 2003 door toetreding van de kerk van Westbroek). De bijdrage is in 2004 gesteld op 26,-- per jaar per lid (2003: 22,75). Het aantal leden per 1 januari 2004 bedroeg volgens opgave van de kerken (per 1 januari 2003: ). Specificatie directe en indirecte beleggingsopbrengsten direct indirect totaal direct indirect totaal Obligaties Aandelen Vastgoed Liquide middelen Af: bankkosten De directe beleggingsopbrengsten hebben betrekking op aan het verslagjaar toegerekende interest en dividenden onder aftrek van aan de beleggingen toegerekende kosten. De indirecte beleggingsopbrengsten hebben betrekking op gerealiseerde en ongerealiseerde waardestijgingen of waardedalingen (koersresultaten). Uitkeringen aantal per bij af aantal per jaarbedrag uitkeringen einde boekjaar (niveau 2004) in uitkeringen 2004 in uitkeringen 2003 in Emeriti en arbeidsong Weduwen Totalen Algemene kosten Salariskosten Sociale lasten Bestuurskosten Accountantskosten Actuariskosten Kantoorkosten ===== ===== 12

12 jaarrekening VOORZIENING PENSIOENVERPLICHTINGEN (V.P.V.) 1 2 GROEP V.P.V. ULTIMO 2004 V.P.V. ULTIMO 2003 bedragen in euro s aantallen per ultimo 2003 tussen haakjes Opgebouwde aanspraken door 76 (74) op reglementaire basis deelnemende predikanten, inclusief aanspraken op arbeidsongeschiktheidsrenten van geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikte predikanten Voorziening voor toekomstige arbeidsongeschiktheid, toen het risico nog niet was herverzekerd Voorziening voor AOW-aanvulling vanaf Aanspraken van deelnemers tegen een op individuele basis vastgestelde premie: 1 (1) tegen premiebetaling en 3 (3) premievrij Aanspraken van 18 (19) gewezen deelnemers (reglementaire deelneming tussentijds beëindigd) Ingegane emeritaatsuitkeringen 32 (36) met bijbehorende niet-ingegane weduwe-uitkeringen Ingegane weduwe-uitkeringen 37 (34) Voorziening omrekening overlevingstafels Totale voorziening

13 jaarrekening Kasstroomoverzicht (bedragen in duizenden euro s) Saldo liquide middelen per 1 januari Ontvangsten. bijdragen kerken premies individuele verzekeringen 9 9. inkomende waarde-overdrachten rente/dividend uitlotingen/verkopen obligaties verkopen aandelen verkopen vastgoed toename bankkrediet Totaal ontvangsten Uitgaven. aankopen obligaties aankopen aandelen aankopen vastgoed uitkeringen uitgaande waardeoverdrachten premie herverzekering bankkosten algemene kosten afname bankkrediet Totaal uitgaven Saldo liquide middelen per 31 december ===== ===== Utrecht, 21 maart 2005, het bestuur: mr A. Wattèl, voorzitter, mr H.G. Bronsveld-Taute, secretaris H. Strating RA, penningmeester H. van Rees, actuaris A.G. drs J.G. van Dalen ds J. van t Hof drs F.W. Meijer W. van Veen 14

14 m Ernst & Young Actuarissen BV Actuarieel verslag 2004 (Bedragen in duizenden euro's) 1 Samenstelling en controle voorziening De Voorziening Pensioenverplichtingen (VPV) bestaat uit de volgende onderdelen: Voorziening voor opgebouwde aanspraken voor actieve predikanten inclusief de voorziening voor predikanten die met vervroegd emeritaat zijn gegaan 1 Voorziening voor aanspraken voor deelnemers met een individuele bijdrage Voorziening voor gewezen deelnemers Voorziening voor ingegane emeritaatsuitkeringen en weduwenpensioenen Voorziening voor AOW-hiaat verzekeringen De totale VPV ultimo 2004 bedraagt ,6 (2003: ,7), een stijging van 129,9 ten opzichte van Een splitsing van de VPV naar bovenvermelde onderdelen is in de toelichting op de jaarrekening opgenomen. De Voorziening Pensioenverplichtingen is berekend op basis van het per ultimo 2004 van kracht zijnde pensioenreglement en is voor het grootste gedeelte berekend als de contante waarde van de opgebouwde pensioen aanspraken, welke overeenstemmen met de tijdsevenredige aanspraken. In 2004 zijn de voorzieningen omgerekend naar de overlevingstafel CRC2003. Deze tafel houdt rekening met toekomstige verwachtingen inzake sterfte. Wij hebben de voorzieningen voor de (opgebouwde) pensioenen voor de actieve en gewezen deelnemers, de pensioentrekkenden en weduwen gecontroleerd en hebben daarbij geen bijzonderheden geconstateerd. In onze controle zijn wij uitgegaan van de aan ons aangeleverde deelnemersgegevens. T 2 Herverzekering Zwitserleven Het overlijdensrisico is herverzekerd bij Zwitserleven op basis van éénjarige risicoverzekeringen. Het overlijdensrisico is gelijk aan de contante waarde van het uit te keren nabestaandenpensioen bij overlijden van de deelnemer verminderd met de contante waarde van de reeds opgebouwde aanspraken, in het betreffende verzekenngsjaar. In verband met de additionele herverzekering bij AMEV is vanaf 1 juli 2004 nog 70% van het totale risico herverzekerd.

15 B Ernst & Young Actuarissen BV 3 Herverzekering AMEV Met ingang van 1 juli 2004 is het overlijdensrisico gedeeltelijk en het arbeidsongeschiktheidsrisico volledig herverzekerd bij AMEV Levensverzekering N.V. 4 Sterfte grondslagen De voorziening is berekend op basis van de overlevingstafel CRC2003, met voor het ouderdomspensioen een leeftijdscorrectie van -1 jaar. Voor het nabestaandenpensioen zijn de leeftijdscorrecties voor vrouwen -1 jaar +2 jaar voor mannen voor pensioendatum en O jaar na 6 pensioendatum, Voor vrouwen geldt een leeftijdscorrectie van -1 jaar. Er is geen voorziening gevormd voor toekomstige administratie- enlof uitkeringskosten. Deze omrekening heeft plaatsgevonden om aan te sluiten bij recente ontwikkelingen terzake van de levensverwachting en de omrekeningslast, berekend per , bedroeg 453,7. 5 Financiële positie van het fonds De balanswaarde van de tegenover de verplichtingen staande beleggingen bedraagt ,4 (2003 : ,O). De dekkingsgraad van de stichting is per ultimo 2004 gelijk aan 109%; een verbetering met 9% ten opzichte van de deklungsgraad per ultimo De verbetering van de dekkingsgraad is vooral het gevolg van het positieve beleggingsrendement. De in het najaar van 2003 getroffen maatregelen om tot verbetering van de financiële positie van het fonds te komen, hebben in mindere mate bijgedragen tot de verbetering van de -. dekkingsgraad. 6 Toereikendheid voorzieningen In de Actuariële Principes Pensioenfondsen (APP) stelt de Pensioen- & Verzekeringskamer (vanaf 2005: DNB) dat met behulp van een toereikendheidstoets wordt vastgesteld of de aanwezige middelen van het fonds voldoende zijn voor een continue dekking van de minimumvoorziening. Wij hebben voor SEV de toets uitgevoerd op basis van de APP, conform de richtlijnen vermeld in de brief van de Pensioen- en Verzekeringskamer van De minimumvoorziening dient tenminste te worden gedekt door de in het fonds aanwezige middelen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de gevolgen van een eventuele overdracht van (een deel van) de verplichtingen aan een verzekeraar of een ander pensioenfonds, dan wel met de uitvoeringskosten in geval van afwikkeling door het fonds zelf. Vaststelling dient

16 E!/ ERNST& YOUNG r Ernst & Young Actuarissen BV te geschieden op prudente grondslagen, rekeninghoudend met de aard van de pensioenaanspraken. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de in de toekomst te ontvangen premies. Ten aanzien van de vaststelling van de rekenrente wordt de rekenrente gehanteerd zoals van toepassing voor het standaardgeval. In het standaardgeval, waarbij voorwaardelijke indexatie van toepassing is, bedraagt de rekenrente maximaal 4%. Naast de vastgestelde voorziening pensioenverplichtingen zal een extra reserve algemene risico's benodigd zijn ter dekking van Actuarieel risico (met name langlevenrisico); Kostenrisico (verhoging van kosten bij beëindiging van het herverzekeringscontract). - De benodigde reserve voor algemene risico's is vastgesteld op de algemene norm van de Pensioen- & Verzekeringskamer van 5% van de voorzieningen pensioenverplichtingen en bedraagt 782 per 3 1 december Ter beoordeling van de financiële positie hebben wij de zogenaamde "rninimumvoorzi'ening" gedefinieerd als de som van de voorziening voor pensioenverplichtingen en de benodigde reserve algemene risico's. Deze minimumvoorziening bedraagt ,O. 6.1 Conclusie De aanwezige middelen van het fonds zijn gedefinieerd als de totale (actuele) balanswaarde minus de waarde van schulden, samen ,4. Bovenstaande leidt tot de volgende opstelling: Aanwezige middelen: ,4-1- Minimumvoorziening (inclusief 5% algemene reserve): l ,O Saldo 613,4 De bovenstaande toetsing van de aanwezige middelen toont naar onze mening aan dat deze middelen per 31 december 2004 voldoende zijn voor dekking van de minimumvoorziening. 7 Continue dekking van de minimumpositie In de vorige paragraaf is getoetst hoeveel vermogen aanwezig dient te zijn om de verzekerde aanspraken per 3 1 december 2004 onder te kunnen brengen bij een verzekeringsmaatschappij. Aanvullend hierop hebben wij ook getoetst of ultimo 2005 voldoende vermogen aanwezig is om

17 r Ernst & Young Actuarissen BV de éénjaarsrisico's op te vangen zodat aan het einde van 2005 nog steeds voldoende vermogen aanwezig is ter dekking van de minimumpositie. Uitgangspunt bij de toetsing is dat de werkgever in 2005 de bijdragen voor de pensioenopbouw stort en vervolgens gedurende het boekjaar liquideert zodat hij aan het einde van boekjaar 2005 niet meer in staat is om de reserves op het vereiste minimumniveau te brengen. Naast de risico's die het fonds loopt indien het per 31 december 2004 liquideert, loopt het fonds op de volgende onderdelen gedurende het jaar 2005 risico's: Actuarieel risico; Kostennsico; Beleggingsrisico. -. Actuarieel en kostenrisico Ten behoeve van de continue dekking van de minimumpositie is voor SEV geen aanvulling benodigd op de in de vorige paragraaf vastgestelde reserve voor algemene risico's. De reserve voor algemene risico's bedraagt derhalve 782 per 31 december Beleggingsrisico De reserve beleggingsrisico's is benodigd als buffer om in geval van waardedalingen van de tegenover de pensioenverplichtingen staande beleggingen de minimumpositie op niveau te kunnen houden. Hierdoor wordt de kans beperkt dat ten gevolge van exceptioneel ongunstige ontwikkeling op de financiële markten de benodigde minimumvoorziening niet gedekt kan worden uit de in het fonds aanwezige middelen. De benodigde reserve beleggingsrisico's wordt vastgesteld aan de hand van de door de Pensioen- & Verzekeringskamer in haar schrijven van 30 september 2002 voorgeschreven methode. Benodigde reserve beleggingsrisico 's op basis van door PVK gedefinieerde risicotolerantie In haar brief van 30 september 2002 heeft de PVK richtlijnen aangegeven voor de toetsing van de - financiële opzet en positie van pensioenfondsen. Volgens deze richtlijnen dient SEV een zodanige reserve beleggingsrisico's aan te houden opdat het pensioenfonds: - in staat is voor beleggingen in zakelijke waarden een waardedaling op te vangen tot een waarde die ten minste 40% lager ligt dan de hoogste stand van de benchmark in de voorafgaande 48 maanden. Daarbij geldt tevens dat het fonds minimaal in staat moet blijven op ieder moment een waardedaling op te vangen tot 10% onder het laagste niveau van de benchmark in de voorafgaande 12 maanden. - voor beleggingen in vastrentende waarden bij een marktrente van 4% beschikt over een buffer van ten minste 10% van de waarde van die beleggingen en bij een marktrente van 5% van ten minste 5% van de waarde van die beleggingen, terwijl bij een marktrente van 6% of hoger geen buffer aanwezig hoef te zijn (bij tussenliggende marktrentes naar rato). Als benchmark voor zakelijke waarden voor SEV, hebben wij vooralsnog de AEX index gehanteerd. Wij hebben voor het vastgoed gedeelte van de beleggingen geen aparte index gehanteerd en dit gedeelte bij de aandelenbeleggingen geteld. Voor de ontwikkeling van de AEX index geldt:

18 Z!/ ERNST&YOUNC r Ernst & Young Actuarissen BV - Hoogste stand index in de laatste 48 maanden 637'60 - Laagste stand index in laatste 12 maanden 312,86 - Stand index op 3 1 december '32 Opgevangen moet kunnen worden een daling van de actuele koers - tot 40% onder 637'60, dat is een daling tot 382'56 Dan wel minimaal een daling - tot 10% onder 312'86, dat is een daling tot 281,57. Opgevangen moet kunnen worden een daling van 347,32 tot 281,57 hetgeen neerkomt op een daling van 18'9% van het vermogen in zakelijke waarden. De stand van de kapitaalmarktrente per 31 december 2004 is 3,74%, wat leidt tot een buffer van 10,0% van het vermogen in obligaties. - Conform de strategische beleggingsrnix van het pensioenfonds wordt nagestreefd dat 30% in zakelijke waarden (inclusief vastgoed) en 70% in obligaties wordt belegd. Dit leidt tot een benodigde reserve beleggingsrisico's van 14,5% van de pensioenverplichtingen waarover het. pensioenfonds beleggingsrisico's loopt. Deze pensioenverplichtingen waarover het pensioenfonds beleggingsrisico's loopt bestaan uit de voorziening voor tijdsevenredige pensioenverplichtingen en de benodigde reserve algemene risico's. De reserve beleggingsrisico's bedraagt dan Ter beoordeling van de financiële positie hebben wij de zogenaamde "rninimumvoorziening~' gedefinieerd als de som van de voorziening voor pensioenverplichtingen, de benodigde reserve algemene risico's en de reserve beleggingsrisico. Deze minimumvoorziening bedraagt Conclusie De aanwezige middelen van het fonds zijn gedefinieerd als de totale (actuele) balanswaarde minus de waarde van schulden, samen Bovenstaande leidt tot de volgende opstelling: Aanwezige middelen Minimumvoorziening (inclusief 5% algemene reserve): l Saldo Benodigde reserve beleggingsrisico's l Saldo De bovenstaande toetsing van de aanwezige middelen toont naar onze mening aan dat de beschikbare middelen per 31 december 2004 onvoldoende zijn voor continue dekking van de rninimumvoorziening. Deze toets is gemaakt naar de stand van ultimo 2004 en het streven van het fonds is om de dekkingsgraad (aanwezige middelen gedeeld door pensioenverplichting) voor 2014 op het niveau van 110% - 115% te brengen. Indien de dekkingsgraad ultimo % zou bedragen, met aanwezige middelen van , dan zou op basis van de APP toets nog steeds een tekort aanwezig zijn van 820.

19 W Ernst & Young Actuarissen BV 8 Sterfte Voor sterfte is al geanticipeerd op toekomstige sterfteverwachtingen door omrekening naar de overlevingstafel CRC2003. Wij achten dit, gezien de samenstelling van het deelnemersbestand, een adequate grondslag. 9 Technisch resultaat A. Het resultaat op technische grondslagen is dit jaar beïnvloed door het overlijden van vijf emeritus-predikanten en twee nabestaanden. Aangezien de totaal vrijgevallen voorziening door overlijden groter is dan de voor de nabestaandenpensioenen benodigde voorziening, is het sterfteresultaat positief en bedraagt 199,8. Door de relatief kleine omvang van het verzekerdenbestand is het technisch resultaat zeer gevoelig voor de gevolgen van overlijden of invalideren van de predikanten. In vergelijking met 2003 is het aantal overledenen groter, met als gevolg dat het sterfteresultaat positief is beïnvloed.

20 r Ernst & Young Actuarissen BV Actuariële verklaring (bedragen in duizenden euro's) Opdracht Ingevolge de opdracht van het bestuur van Stichting Emeritaatsvoorziening "SET hebben wij de onderstaande post ultimo 2004 gecontroleerd. Voorziening pensioenverplichtingen ,6 De voornoemde post is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid daarbij een verklaring van de externe actuaris te verstrekken. Werkzaamheden De controle is zodanig gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de genoemde actuariële post geen onjuistheden van materieel belang bevat. Onze controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bovengenoemde post en een beoordeling van de grondslagen, methoden en modellen die bij het berekenen en toetsing van de genoemde post zijn toegepast. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel. -4 Oordeel Wij zijn van oordeel dat bovengenoemde post juist is vastgesteld. Wij hebben geconstateerd dat voor de bepaling van de voorziening de juiste factoren zijn gebruikt. Verder leiden de toegepaste methoden en grondslagen naar ons oordeel, in samenhang met de overige waardeingsgrondslagen, tot een prudente voorziening. Tevens hebben wij vastgesteld dat de in het fonds aanwezige middelen net voldoende zijn voor dekking van de minimum voorziening en dat de aanwezige middelen onvoldoende zijn voor continue dekking van de minimumvoorziening als bedoeld in de door de Pensioen- & Verzekeringskamer vastgestelde actuariële principes pensioenfondsen. Voor de beoordeling van de financiële positie en de toereikendheid van de verplichtingen, zijn wij uitgegaan van de uitgangspunten vermeld in het Actuarieel verslag Risico wordt gelopen over langleven en beleggingen. Terzake van langleven is thans geanticipeerd door omrekening naar overlevingstafel CRC2003. Voor algemene risico's en beleggingen hebben wij de volgende nornatieve buffers berekend: Algemene risico's Beleggingsbuffer Totaal

JAARVERSLAG 2003. van de Stichting Emeritaatsvoorziening "S.E.V." van Nederlands Gereformeerde Kerken. Kerncijfers/vijfjarenoverzicht

JAARVERSLAG 2003. van de Stichting Emeritaatsvoorziening S.E.V. van Nederlands Gereformeerde Kerken. Kerncijfers/vijfjarenoverzicht JAARVERSLAG 2003 van de Stichting Emeritaatsvoorziening "S.E.V." van Nederlands Gereformeerde Kerken Kerncijfers/vijfjarenoverzicht 00000000.0.00 0.00. 0 00"000'0000"0' o 0"'0 pagina 3 Bestuursverslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V.

JAARVERSLAG 2005 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V. JAARVERSLAG 2005 VAN DE STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V. VAN NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERKEN De Stichting S.E.V. is statutair gevestigd te Rotterdam en feitelijk gevestigd Professor Leonard Fuchslaan

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006. van de Stichting Emeritaatsvoorziening S.E.V. van Nederlands Gereformeerde Kerken

JAARVERSLAG 2006. van de Stichting Emeritaatsvoorziening S.E.V. van Nederlands Gereformeerde Kerken JAARVERSLAG 2006 van de Stichting Emeritaatsvoorziening S.E.V. van Nederlands Gereformeerde Kerken Kerncijfers/vijfjarenoverzicht. 3 pagina Bestuursverslag 5 Jaarrekening 12 Overige gegevens 19 Actuarieel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2007. van de Stichting Emeritaatsvoorziening S.E.V. van Nederlands Gereformeerde Kerken. Kerncijfers/vijfjarenoverzicht.

JAARVERSLAG 2007. van de Stichting Emeritaatsvoorziening S.E.V. van Nederlands Gereformeerde Kerken. Kerncijfers/vijfjarenoverzicht. JAARVERSLAG 2007 van de Stichting Emeritaatsvoorziening S.E.V. van Nederlands Gereformeerde Kerken Kerncijfers/vijfjarenoverzicht. 3 pagina Bestuursverslag 5 Jaarrekening 14 Overige gegevens 21 Actuarieel

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (S.E.V.)

JAARVERSLAG 2009 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (S.E.V.) JAARVERSLAG 2009 VAN DE STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (S.E.V.) VAN NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERKEN De Stichting S.E.V. is statutair gevestigd te Rotterdam. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN INHOUD Blz. 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen.. 3 1.2 Financiële administratie 4 1.3 Kostenvergoeding. 4 1.4 Bestuur van de Stichting... 4 2. Jaarrekening 2.1 Balans

Nadere informatie

Bestuurssamenstelling, administrateur, actuaris, accountant 2. Deelnemersoverzicht 12

Bestuurssamenstelling, administrateur, actuaris, accountant 2. Deelnemersoverzicht 12 Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 1 Bestuurssamenstelling, administrateur, actuaris, accountant 2 Voorwoord 3 Financieel verslag 4 Deelnemersoverzicht 12 Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro Alkmaar

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Toekomstige positie SEV en bijdrageverdeling

Toekomstige positie SEV en bijdrageverdeling Toekomstige positie SEV en bijdrageverdeling Najaarsvergadering met de kerken 24 november 1 Chronologisch perspectief 21 mei Informatiebijeenkomst: de Pensioenwet en de consequenties daarvan voor de SEV

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Windmolenproject Egmond, 2006 1 Deelnemersvergadering 28 september 2006 Agendapunt 4 Kernpunten 2005 Goed jaar, dekkingsgraad van 112,1% naar 117,1% gestegen, ondanks

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie

Verslagstaten ondernemingspensioenfondsen

Verslagstaten ondernemingspensioenfondsen Verslagstaten ondernemingspensioenfondsen I.4 Verslagstaten A. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Geef hier een samenvatting van de belangrijkste grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

STICHTING VUT FONDS ECI VERKORT JAARRAPPORT 2001

STICHTING VUT FONDS ECI VERKORT JAARRAPPORT 2001 STICHTING VUT FONDS ECI VERKORT JAARRAPPORT 2001 INHOUD A. Kerncijfers 2 B. Bestuur en functionarissen 4 C. Jaarverslag 6 ALGEMEEN 7 D. Jaarrekening 8 BALANS PER 31 DECEMBER 2001 9 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (SEV)

JAARVERSLAG 2012 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (SEV) JAARVERSLAG 2012 VAN DE STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (SEV) VAN NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERKEN De Stichting SEV is statutair gevestigd te Rotterdam. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam,

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie

Actuariële richtlijnen

Actuariële richtlijnen Actuariële richtlijnen II.3 Actuariële richtlijnen Op grond van artikel 10, vijfde lid van de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen (Lop) (A.B. 1998 no. GT 17 en zoals gewijzigd A.B. 2001 no. 91)

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief JAARREKENING 2012

Stichting Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief JAARREKENING 2012 Stichting Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief JAARREKENING 2012 Amsterdam, 2 april 2013 INHOUDSOPGAVE Jaarrekening 2012 Algemene toelichting 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Grondslagen

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen.

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Premiebeleid 1. Definities Kostendekkende Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Gedempte Premie gebaseerd op gemiddelde rente curves, waardoor de invloed van

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2015 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

publicatie jaarverslag

publicatie jaarverslag publicatie jaarverslag 2014 1 JAARVERSLAG 2014 DR. F.P. FISCHER-STICHTING INHOUD Pagina 1. BESTUURSVERSLAG Doelstelling van de stichting 3 Bestuur in 2014 3 Bestuursvergaderingen 3 Vaststellingen statutaire

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen

Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER (na resultaatbestemming) (in duizenden euro s) 31 december 2016 31 december 2015 Activa Financiële vaste activa Converteerbare preferente en extra te verkrijgen

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Stichting Sociaal Fonds Taxi

Jaarrekening 2011. Stichting Sociaal Fonds Taxi Jaarrekening 2011 Stichting Sociaal Fonds Taxi 1 BALANS (NA RESULTAATBESTEMMING) PER 31 DECEMBER 2011 (in eenheden van duizend euro) ACTIVA 31-12-2011 31-12-2010 Materiële vaste activa 1.026 959 Beleggingen

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

FAUNAFONDS, DORDRECHT FINANCIEEL VERSLAG 2002 FAUNAFONDS DORDRECHT

FAUNAFONDS, DORDRECHT FINANCIEEL VERSLAG 2002 FAUNAFONDS DORDRECHT FINANCIEEL VERSLAG 2002 FAUNAFONDS DORDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 2002 A - Balans per 31 december 2002 4 B - Staat van baten en lasten over het jaar 2002 5 C - Grondslagen voor de financiële

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting van Tuikwerd Fonds

Stichting van Tuikwerd Fonds Stichting van Tuikwerd Fonds JAARREKENING 2015 Stichting van Tuikwerd Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02087587 1 Inhoudsopgave pagina

Nadere informatie

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Kwartaalbericht 1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Samenvatting cijfers per 31 maart 2016 Dekkingsgraad (UFR): 97,7% Beleidsdekkingsgraad: 102,0% Belegd vermogen: 21,9 miljard Rendement 1 e kwartaal

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Jaarrekening 2014 Van: Stichting VUTilVI te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag Algemeen 1 Premiebijdrage en -inning 1

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis

Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE 1. BESTUUR 3 1.1 Samenstelling, oprichting en doelstelling 4 2. JAARREKENING 2014 5 2.1 Balans per 31 december 2014 6 2.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht.

JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht. JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht. Inhoudsopgave Inleiding Bestuur Werkwijze, beleid bestuur Subsidie Nawoord. INLEIDING Op het moment

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Over onze overige bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening brengen wij u separaat verslag uit.

Over onze overige bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening brengen wij u separaat verslag uit. Deloitte Accountants B.V. Flight Forum 1 5657 DA Eindhoven Postbus 376 5600 AJ Eindhoven Tel: (040) 2345000 Fax: (040) 2345014 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Heusden t.a.v. de heer

Nadere informatie

STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE

STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE LIQUIDATIERAPPORT 2014 INHOUD A. Kerncijfers 2 B. Vereffenaar en functionarissen 4 C. Liquidatieverslag 6 D. Liquidatierekening 9 E. Overige gegevens 17 STICHTING

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Boxmeer 23 juni 2016 Oss 23 juni 2016 Haarlem 30 juni 2016

Deelnemersvergadering. Boxmeer 23 juni 2016 Oss 23 juni 2016 Haarlem 30 juni 2016 Deelnemersvergadering Boxmeer 23 juni 2016 Oss 23 juni 2016 Haarlem 30 juni 2016 Agenda Opening, mededelingen en vaststelling verslag 2015 Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag

Nadere informatie

INGEKOMEN 0 8APR.2013

INGEKOMEN 0 8APR.2013 INGEKOMEN 0 8APR.2013 fa Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot Alphen aan den Rijn Jaarstukken 2009 Alphen aan den Rijn, 12 maart 2010 Inhoudsopgave Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Jaarstukken 2000 INGEKOMEN 2 3APR. 2013. Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn

Jaarstukken 2000 INGEKOMEN 2 3APR. 2013. Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn INGEKOMEN 2 3APR. 2013 Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn Jaarstukken 2000 Alphen aan den Rijn, 12 april 2001 Dit rapport heeft 9 pagina's Inhoudsopgave Jaarstukken Balans per

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS t.b.v. het KATHOLIEK HOGER ONDERWIJS FINANCIELE GEGEVENS

STICHTING STEUNFONDS t.b.v. het KATHOLIEK HOGER ONDERWIJS FINANCIELE GEGEVENS STICHTING STEUNFONDS t.b.v. het KATHOLIEK HOGER ONDERWIJS FINANCIELE GEGEVENS 2014-2015 Inhoudsopgave Error! Reference source not found.. Algemeen 3 2. Jaarrekening 4 1. Algemeen De Stichting Stichting

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2003

Verkort Jaarverslag 2003 INFORMATIE VOOR DEELNEMERS EN PENSIOENGERECHTIGDEN Redactie : Postbus 318 7400 AH Deventer Telefoon : 0570 682117 Internet : www.pensioenfonds-tdv.nl E-mail : info@pensioenfonds-tdv.nl Jaargang 6 Verkort

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno Jaarverslag 2013

Stichting Stad Rotterdam anno Jaarverslag 2013 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2013 Barendrecht, 04 juli 2014 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2013 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per die

Nadere informatie

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Samenvatting cijfers per 30 juni 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,0% Beleidsdekkingsgraad: 99,6% Belegd vermogen: 23,3 miljard Rendement 1 e halfjaar 2016:

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015 KWARTAALVERSLAG DERDE KWARTAAL 2015 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2015 bedroeg 112,6% Het rendement van 1 juli tot en met 30 september 2015 bedroeg -1,6% Het pensioenvermogen

Nadere informatie

STICHTING LUCIE BURGERS TE ARNHEM FINANCIEEL VERSLAG 2014

STICHTING LUCIE BURGERS TE ARNHEM FINANCIEEL VERSLAG 2014 TE FINANCIEEL VERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring 2 BESTUURSVERSLAG Bestuursverslag 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 7 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief JAARREKENING 2013

Stichting Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief JAARREKENING 2013 Stichting Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief JAARREKENING 2013 Amsterdam, 8 april 2014 INHOUDSOPGAVE Jaarrekening 2013 Algemene toelichting 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Grondslagen

Nadere informatie

N.V. Argenta Nederland Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2007. 15 februari 2008 3100052312-BC9996-R07/IB/1

N.V. Argenta Nederland Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2007. 15 februari 2008 3100052312-BC9996-R07/IB/1 Rapport inzake jaarstukken 2007 15 februari 2008 3100052312-BC9996-R07/IB/1 Blad Jaarstukken 2007 3 Jaarverslag van de directie 4 Jaarrekening 6 Balans per 31 december 2007 7 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153%

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153% Kwartaalbericht 2e kwartaal 2008 Dekkingsgraad op 143% Rendement 0,2% in tweede kwartaal Belegd vermogen 86,3 miljard Klein positief resultaat in moeilijke markt In het tweede kwartaal is een totaalrendement

Nadere informatie

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 2 3 Ontbreken van de verklaring 4 JAARREKENING

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers

Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG 2016 Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers Jaarverslag Stichting Travers Fonds Inhoudsopgave Verslag van Bestuur en directie Bestuursverslag pagina

Nadere informatie

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Samenvatting cijfers per 30 juni 2017 Dekkingsgraad (UFR): 104,9% Beleidsdekkingsgraad: 101,8% Belegd vermogen: 23,5 miljard Rendement 2017 t/m juni:

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2011 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat 1 1094 RS AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 RAPPORT Inzake jaarverslag 2016 30-05-2017-1 De Nederlandse Vegetariërsbond AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 INHOUD Paginanummer

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 26 maart 2013. Dhr. W. Verhage Voorzitter. Dhr. H.A.C. Holty Secretaris. Pagina 1

Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 26 maart 2013. Dhr. W. Verhage Voorzitter. Dhr. H.A.C. Holty Secretaris. Pagina 1 Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 26 maart 2013. Dhr. W. Verhage Voorzitter Dhr. H.A.C. Holty Secretaris Pagina 1 BALANS 31-12-2012 31-12-2011 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen op korte termijn

Nadere informatie

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 51410141 Datum: Opgesteld door: 9 april 2014 P.A. Vorstenbosch Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003. Dit rapport heeft 10 pagina s S234

Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003. Dit rapport heeft 10 pagina s S234 Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003 Dit rapport heeft 10 pagina s S234 Inhoudsopgave Jaarverslag 3 Algemene informatie 3 Gang van zaken gedurende het boekjaar 3 De verwachte

Nadere informatie

Bestuursverslag 2. Jaarrekening 4

Bestuursverslag 2. Jaarrekening 4 Jaarverslag 2015 Stichting Josephine Nefkens Prijs Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Bestuursverslag 2 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2015 5 Staat van baten en lasten over 2015 6 Resultaatbestemming

Nadere informatie

3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017

3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017 Kwartaalbericht 3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017 Samenvatting cijfers per 30 september 2017 Dekkingsgraad (UFR): 106,4% Beleidsdekkingsgraad: 103,5% Belegd vermogen: 23,9 miljard Rendement 2017

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014 Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2013 1 30-6-2014 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarverslag 4 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie