JAARVERSLAG van de Stichting Emeritaatsvoorziening S.E.V. van Nederlands Gereformeerde Kerken. pagina

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2004. van de Stichting Emeritaatsvoorziening S.E.V. van Nederlands Gereformeerde Kerken. pagina"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2004 van de Stichting Emeritaatsvoorziening S.E.V. van Nederlands Gereformeerde Kerken Kerncijfers/vijfjarenoverzicht. 3 pagina Bestuursverslag 4 Jaarrekening 9 Overige gegevens 15 Actuarieel verslag Actuariële verklaring Accountantsverklaring Overzicht beleggingen Utrecht, 21 maart

2 kerncijfers KERNCIJFERS / VIJFJAREN-OVERZICHT Tenzij anders aangegeven zijn de bedragen afgerond in duizenden euro s Bijdragen kerken * bijdrage per lid (in euro s) 26,-- 22,75 19,00 17,70 17,70 Uitkeringen Opbrengst beleggingen (direct) Koersresultaat effecten (indirect) obligaties aandelen vastgoed Totaal beleggingen Pensioenvermogen Voorziening Pensioenverplichtingen Over-/(onder)dekking Dekkingsgraad 108,9% 100,5% 99,9% 104,9% 108,3% 3

3 bestuursverslag BESTUURSVERSLAG 1. VERGADERING MET DE AANGESLOTEN KERKEN 1.1. Algemeen De voorjaarsvergadering van het bestuur met de aangesloten kerken vond plaats op zaterdag 12 mei 2004 en de najaarsvergadering op zaterdag 20 november 2004, beide in de Jeruzalemkerk te Utrecht. Van de 92 bij de stichting aangesloten kerken waren in de voorjaarsvergadering 32 kerken vertegenwoordigd en zonden 22 kerken bericht van verhindering. Voor de najaarsvergadering waren die aantallen 36 resp. 21. Beide vergaderingen stonden voor een belangrijk deel in het teken van het treffen van regelingen voor het geval een predikant in verband met (al dan niet gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid die langer dan een jaar duurt, niet in staat is zijn ambt te vervullen. Het bestuur kijkt terug op vruchtbare discussies tijdens vergaderingen die in een goede, opbouwend kritische sfeer verliepen. Uit alles bleek dat de kerken hart hebben voor de predikanten, de emeriti en hun nabestaanden. Het bestuur is daar dankbaar voor. Het weet zich in de uitoefening van zijn taak gedragen door de steun en het gebed van de kerken. Het bestuur beveelt de emeritaatsvoorziening blijvend in het gebed van de kerken aan Jaarstukken In de voorjaarsvergadering werden de jaarstukken over 2003 ongewijzigd vastgesteld Reglementswijzigingen In het jaarverslag 2003 werd al gerefereerd aan het regeringsvoornemen om de Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Zelfstandigen (W.A.Z.) naar verwachting per 1 juli 2004 te doen vervallen. Die stap had ook voor de S.E.V. consequenties. Immers, de S.E.V.-regeling voorzag in geval van arbeidsongeschiktheid van een predikant in een aanvullende uitkering bovenop de W.A.Z.-uitkering. Zoals hierboven in 1.1. al aangegeven, heeft dit onderwerp veel aandacht gekregen tijdens de bestuursvergaderingen en de vergaderingen met de kerken. Uiteindelijk heeft het bestuur besloten om het arbeidsongeschiktheidsrisico van de predikanten per 1 juli 2004 te herverzekeren. Onder 2.2 wordt ingegaan op de inhoudelijke kant van dat besluit. De uit dit besluit voortvloeiende reglementswijziging werd, gehoord de tijdens de najaarsvergadering vertegenwoordigde kerken, op 21 december 2004 door het bestuur vastgesteld Begroting en bijdrage 2005 De najaarsvergadering keurde de begroting voor het jaar 2005 goed, waarbij de bijdrage per lid voor 2005 met inachtneming van de eerder overeengekomen uitgangspunten werd gesteld op Bestuurssamenstelling In de voorjaarsvergadering kon door benoeming van ds J. van t Hof uit Voorthuizen worden voorzien in de vervulling van de vacature voor een bestuurslid uit de kring der deelnemers. In de najaarsvergadering waren zr H.G. Bronsveld-Taute, br F.W. Meijer, ds C. Smit en br Wattèl aftredend als bestuurslid. Zr Bronsveld-Taute, die sinds 2001 zitting had in het bestuur, was beschikbaar voor herbenoeming voor een nieuwe zittingsperiode. Inmiddels was zij in 2004 br J.K.L. Koning opgevolgd als secretaris van het bestuur. Br Wattèl was formeel niet herbenoembaar voor een nieuwe zittingsperiode, in verband met eerder gemaakte afspraken over de maximale zittingstermijn. Gezien het feit dat het niet mogelijk bleek tijdig in zijn opvolging te voorzien, noch intern noch extern, stelde br Wattèl zich na ampel beraad beschikbaar voor herbenoeming voor een termijn van maximaal één jaar. Ten behoeve van de continuïteit stelde ook br Meijer zich beschikbaar voor herbenoeming voor een periode van twee jaar, derhalve tot de najaarsvergadering van Zr. Bronsveld en de brs Meijer en Wattèl werden bij acclamatie herbenoemd. 4

4 bestuursverslag Ds Smit gaf aan niet beschikbaar te zijn voor herbenoeming. Ds Smit maakte sinds 1996 deel uit van het bestuur, als eerste bestuurslid uit de kring der deelnemers. Hij stelde zich echter geenszins op als specifieke pleitbezorger van de predikanten, maar had oog voor het geheel. Zijn optreden werd gekenmerkt door betrokkenheid en nuchterheid. In het najaar van 2005 zullen de brs Van Dalen en Strating regulier aftredend zijn. Al eerder kondigde br Strating aan na zijn reguliere aftreden in het najaar van 2005 niet beschikbaar te zijn voor herbenoeming. Het bestuur is er in 2004 niet in geslaagd alvast een opvolger voor hem aan te trekken. Dat geldt ook voor de vacature die br Wattèl bij zijn uitgestelde aftreden in het najaar van 2005 achterlaat. Tot ultimo 2004 droegen de kerken niemand voor die zich herkende in het voor die functie vastgestelde profiel: deskundig op het gebied van pensioenen en al wat daarmee samenhangt, in staat om de essentie uit een discussie te halen, ingevoerd in de kerken. 2. BESTUURSVERGADERINGEN 2.1. Bestuursvergaderingen Het bestuur vergaderde in het verslagjaar negen keer Maatschappelijke ontwikkelingen Het vervallen van de W.A.Z. (aanvankelijk voorzien per 1 juli 2004) is uiteindelijk geëffectueerd per 1 augustus van dat jaar. Deze wet garandeerde predikanten bij arbeidsongeschiktheid een uitkering op minimumbestaansniveau. De premieplicht verviel al per 1 januari 2004, zodat de predikanten met ingang van die datum geen W.A.Z.-premie meer verschuldigd waren. Tot 1 augustus 2005 bestaat in beginsel nog de mogelijkheid om een beroep te doen op een uitkering op grond van deze wet, voor diegenen die voor 1 augustus 2004 arbeidsongeschikt raakten. Zoals destijds al door de regering aangekondigd, kwam er geen vervangende arbeidsongeschiktheidsregeling voor zelfstandigen. Het intrekken van de W.A.Z. zonder dat daar een voorziening van overheidswege voor in de plaats kwam, had ook voor de S.E.V. de nodige consequenties. Immers, de S.E.V.- regeling voorzag in geval van arbeidsongeschiktheid van een predikant in een aanvullende uitkering bovenop de W.A.Z.- uitkering. Het bestuur was dan ook de mening toegedaan dat de S.E.V. vanaf de datum van intrekking verantwoordelijk zou zijn voor het gehele arbeidsongeschiktheidsrisico, dus inclusief het deel dat tot 1 augustus 2004 door de WAZ werd gedekt. Na rijp beraad heeft het bestuur besloten het gehele arbeidsongeschiktheidsrisico van de predikanten te herverzekeren door met Fortis/AMEV een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering te sluiten ten behoeve van de deelnemende predikanten. In die verzekering is begrepen een traject van preventie (in de zin van zo mogelijk voorkómen van arbeidsongeschiktheid) en begeleiding bij reïntegratie tijdens/na arbeidsongeschiktheid. Voor de S.E.V. resteert in beginsel slechts het risico met betrekking tot die predikanten die op het moment van aangaan van de verzekering reeds arbeidsongeschikt waren. In verband hiermee is een deel van de voorziening voor arbeidsongeschiktheid (per 31 december 2003 beliep deze een bedrag van ) vrijgevallen Uitkeringen en uitkeringsgrondslagen Per 1 januari 2004 werden de S.E.V.-uitkeringen (inclusief de uitkeringen op grond van een individuele verzekering) verhoogd met 1,5 %. De minimum-uitkeringsgrondslag werd per 1 januari 2004 vastgesteld op (afgerond) (was in ). De maximum-uitkeringsgrondslag werd per 1 januari 2004 verhoogd tot (afgerond) (was in ). 5

5 bestuursverslag 3. FINANCIËN 3.1. Toelichting op de financiële positie Na enkele jaren te hebben gestabiliseerd op een niveau van rond de 100% heeft de dekkingsgraad van het fonds zich in 2004 aanzienlijk hersteld tot 108,9%. De dekkingsgraad is met 8,4 procentpunt gestegen van 100,5% tot 108,9%. Het verloop van de financiële positie kan als volgt worden samengevat. Financiële positie Pensioenvermogen Pensioenverplichtingen Dekkingsgraad Ultimo ,9% Ultimo ,5% Ultimo ,9% Toename ,4% Toename ,6% De dekkingsgraad geeft aan de mate waarin het fonds in staat is aan de pensioenverplichtingen te voldoen en wordt berekend als het quotiënt van pensioenvermogen en de voorziening pensioenverplichtingen. De dekkingsgraad is gebaseerd op een waardering van beleggingen tegen marktwaarde en een waardering van de voorziening pensioenverplichtingen tegen een vaste rekenrente van 4%. In de begroting 2004 werd de dekkingsgraad ultimo 2004 nog geraamd op 99,9%. Een analyse van de verschillen met de begroting vindt u onder punt Beleggingen en performance De beleggingen bestaan ultimo 2004 uit obligaties, preferente aandelen, (gewone) aandelen, hedge funds en vastgoed. De preferente aandelen worden, gelet op het vergelijkbare risicoprofiel, tot de obligaties gerekend, de beleggingen in hedge funds tot de aandelen. De beleggingen in vastgoed betreffen uitsluitend participaties in vastgoedfondsen. De onderstaande tabel geeft de werkelijke verdeling over de beleggingscategorieën weer in relatie tot de strategische portefeuille en de normportefeuille. Strategische portefeuille Normportefeuille 2004 Werkelijk 2004 Obligaties 70% 70-80% 65% Aandelen 20% 10-20% 17% Vastgoed 10% 8-12% 14% Liquiditeiten 0% 0% 4% Totaal 100% 100% 100% De strategische beleggingsportefeuille betreft de beleggingsmix die de SEV op de lange termijn wil vasthouden. De vastgestelde portefeuille voor enig jaar kan van deze strategische portefeuille afwijken, afhankelijk van de verwachtingen op de korte termijn. Dit noemen we de normportefeuille. Uit het overzicht blijkt dat de SEV in 2004 ten opzichte van de normportefeuille een groter belang heeft gehad in vastgoed en liquiditeiten, ten koste van de categorie obligaties. De samenstelling van de beleggingsportefeuille in relatie tot ultimo vorig jaar is als volgt: (bedragen in duizenden euro s) 2004 in % 2003 in % Obligaties Aandelen Vastgoed Liquiditeiten Totaal De beleggingsperformance van het fonds bedraagt 11,4% over 2004, tegen 6,5% over

6 bestuursverslag Obligaties De samenstelling van de obligatieleningen is als volgt: (bedragen in duizenden euro s) 2004 in % 2003 in % Staatsleningen Euroland Financiële instellingen Euroland Overige ondernemingen Euroland High-yield obligatiefondsen Overige leningen Totaal Ook in 2004 werden wij geconfronteerd met een verlaging van de rente op de kapitaalmarkt. Door deze daling is het rendement op de obligatieportefeuille over 2004 gestegen tot 8,2% (2003: 4,4%). De effectieve rente van de obligatieportefeuille bedraagt ultimo ,8% (2003 4,4%). De portefeuille heeft een gemiddelde resterende looptijd van circa 7 jaar (2003: eveneens 7 jaar). De gemiddelde couponrente is over 2004 gedaald tot 5,2% (2003: 5,5%) Aandelen De aandelenmarkten hebben zich redelijk hersteld van de forse klappen in 2001 en Over 2004 bedroeg het rendement 12%, gelijk aan het rendement over Vastgoed Het rendement op de vastgoedportefeuille bedraagt over %, ruim een verdubbeling ten opzichte van het jaar 2003 toen het rendement 14% bedroeg Vergelijking met de begroting De uitkomsten over het jaar 2004 laten zich als volgt vergelijken met de begroting (bedragen in duizenden euro s) werkelijk 2004 begroting 2004 verschil Toevoegingen aan het pensioenvermogen. bijdragen kerken inkomende waardeoverdrachten -- PM --. opbrengst beleggingen overige baten Onttrekkingen aan het pensioenvermogen. uitkeringen uitgaande waardeoverdrachten 90 PM 90. premie herverzekering algemene kosten Mutaties in het pensioenvermogen Mutaties in de voorziening pensioenverplichtingen Mutaties in onder-/overdekking Onder-/overdekking per 1 januari Over-/onderdekking per 31 december De mutatie in het pensioenvermogen is hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een aanzienlijk hoger rendement dan verwacht op de beleggingsportefeuille. 7

7 bestuursverslag Daarnaast is ook de voorziening pensioenverplichtingen met minder gestegen dan verwacht. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de volgende factoren: 1 een vrijval van in de voorziening vroegtijdige emeriteringen als gevolg van de herverzekering van het arbeidsongeschiktheidsrisico per 1 juli 2004 welke niet was begroot; 2 een sterftewinst van als gevolg van meer overlijdensgevallen dan op grond van de overlevingstafels mocht worden verwacht; 3 bovenstaande positieve effecten werden deels gecompenseerd door een hoger dan verwachte toevoeging aan de voorziening pensioenverplichtingen door de overgang naar veiliger overlevingstafels, te weten CRC2003; de impact hiervan bedroeg waarvan ten laste is gekomen van 2004 waar een toevoeging van de voorziening van was begroot. Voorts was de onderdekking per 1 januari 2004 in werkelijkheid geringer dan in het najaar van 2003 werd geraamd. Dit was een gevolg van gunstiger uitkomsten in het vierde kwartaal Als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen komt de dekkingsgraad ultimo 2004 (108,9%) ruim hoger uit dan oorspronkelijk was begroot (99,9%) Beschouwingen bij de dekkingsgraad In het voorjaar 2003 heeft het bestuur een aantal besluiten genomen ter verbetering van de financiële positie van het fonds. De financiële doelstelling is het bereiken van een dekkingsgraad van 110 à 115% binnen een periode van 10 jaar. De belangrijkste maatregelen zijn als volgt: Invoering van een middelloonregeling per 1 januari 2004; Jaarlijkse verhoging van de bijdrage gebaseerd op de traktementsontwikkeling; Een tijdelijke beperking van de indexatie van ingegane uitkeringen tot 80% van de prijsinflatie zolang de financiële doelstelling niet is gerealiseerd. Deze maatregelen hebben in 2004 mede bijgedragen aan de verbetering van de financiële positie van het fonds. In 2004 is de dekkingsgraad van het fonds met 8,4 procentpunt gestegen tot 108,9%, voor een belangrijk deel veroorzaakt door waardestijgingen van de beleggingen. Hierbij moet bedacht worden dat de beleggingen tegen marktwaarde gewaardeerd worden maar dat de voorziening pensioenverplichtingen tegen een vaste rekenrente van 4% is gewaardeerd. Omdat de rente op de kapitaalmarkt voor langlopende staatsleningen ultimo 2004 met ongeveer 0,7% is gedaald tot rond 4%, betekent dit dat de voorziening pensioenverplichtingen ultimo 2004 juist voldoende is om de nominale pensioenaanspraken te dekken. Daar waar ultimo 2003 in de voorziening pensioenverplichtingen nog enige ruimte was om toekomstige indexaties te financieren is deze ruimte ultimo 2004 geheel verdwenen. Door het hanteren van een vaste rekenrente van 4% zoals nog gebruikelijk in pensioenland is deze negatieve ontwikkeling niet zichtbaar in de financiële positie van het fonds. Utrecht, 21 maart 2005, mr A. Wattèl, voorzitter, mr H.G. Bronsveld-Taute, secretaris 8

8 jaarrekening JAARREKENING OVERZICHT VAN DE GROOTTE EN DE SAMENSTELLING VAN HET PENSIOENVERMOGEN Per 31 december Beleggingen. obligaties aandelen vastgoed Vlottende activa. lopende rente vorderingen liquide middelen Tezamen Af:. kredietinstellingen overige kortlopende schulden Tezamen PENSIOENVERMOGEN ======== ======== OVERZICHT VAN MUTATIES IN HET PENSIOENVERMOGEN Toevoegingen. bijdragen kerken premies individuele verzekeringen inkomende waardeoverdrachten opbrengst beleggingen. rente en dividend koersresultaat effecten Totaal toevoegingen Onttrekkingen. uitkeringen uitgaande waardeoverdrachten premie herverzekering algemene kosten Totaal onttrekkingen Saldo Pensioenvermogen per 1 januari Pensioenvermogen per 31 december ========= ========= 9

9 jaarrekening OVERZICHT VAN MUTATIES IN DE VOORZIENING PENSIOENVERPLICHTINGEN Stand per 1 januari Verhoging i.v.m. wijziging traktementen/aow en 1 jaar inkoop Kosten indexaties Inkomende waardeoverdrachten Uitgaande waardeoverdrachten Sterfteresultaat Benodigde intrest Toevoeging voorziening vroegtijdige emeriteringen Voorziening omrekening overlevingstafels Uitkeringen Overige mutaties ========= ========= DEKKINGSGRAAD Pensioenvermogen Voorziening pensioenverplichtingen Overdekking ========= ========= Dekkingsgraad 108,9 % 100,5 % 10

10 jaarrekening TOELICHTING Waarderingsgrondslagen Beleggingen: beurswaarde; niet beursgenoteerde beleggingen worden gewaardeerd tegen de geschatte opbrengst bij verkoop. Voorziening Pensioenverplichtingen: Overige activa en passiva: de verplichtingen uit hoofde van pensioenrechten zijn ultimo 2004 opgenomen voor de contante waarde op basis van 4% rekenrente per jaar en voorts uitgaande van de overlevingstafels "CRC2003", die geconstrueerd zijn ten behoeve van pensioenverzekeraars met het oog op de toekomstige ontwikkeling van de sterftekansen. De leeftijdscorrecties op deze tafels zijn: - ouderdomspensioen: min 1 jaar, - weduwepensioen : man plus 2 jaar tot pensioendatum, nul jaar na pensioendatum; vrouw min 1 jaar. Bij de omrekening naar deze grondslag per 1 januari 2004 is aan de voorziening toegevoegd. Er was per 1 januari 2004 een voorziening voor omrekening naar veiliger overlevingstafels van , zodat per saldo aan de voorziening is toegevoegd. De arbeidsongeschiktheidspensioenen zijn met ingang van 1 juli 2004 herverzekerd. Er is op individuele basis een voorziening berekend voor de op die datum reeds arbeidsongeschikte predikanten, onder aftrek van de rechten uit de WAZ, ten laste van de voorziening voor toekomstige arbeidsongeschiktheid. De resterende voorziening voor toekomstige arbeidsongeschiktheid ten bedrage van is vrijgevallen. De voorziening pensioenverplichtingen omvat een voorziening voor een toeslag op de AOW-uitkeringen voor deelnemers geboren in of na 1950 en gehuwd met een jongere echtgenote. nominale waarde Beleggingen obligaties aandelen vastgoed totaal Stand begin boekjaar Aankopen Uitlotingen/verkopen Koersresultaten Stand einde boekjaar ======== ======= ======= ======== De nominale waarde van de obligatieportefeuille bedraagt ultimo (was ultimo 2003: ). 11

11 jaarrekening Bijdragen kerken Het aantal aangesloten kerken bedroeg 92 (één meer dan in 2003 door toetreding van de kerk van Westbroek). De bijdrage is in 2004 gesteld op 26,-- per jaar per lid (2003: 22,75). Het aantal leden per 1 januari 2004 bedroeg volgens opgave van de kerken (per 1 januari 2003: ). Specificatie directe en indirecte beleggingsopbrengsten direct indirect totaal direct indirect totaal Obligaties Aandelen Vastgoed Liquide middelen Af: bankkosten De directe beleggingsopbrengsten hebben betrekking op aan het verslagjaar toegerekende interest en dividenden onder aftrek van aan de beleggingen toegerekende kosten. De indirecte beleggingsopbrengsten hebben betrekking op gerealiseerde en ongerealiseerde waardestijgingen of waardedalingen (koersresultaten). Uitkeringen aantal per bij af aantal per jaarbedrag uitkeringen einde boekjaar (niveau 2004) in uitkeringen 2004 in uitkeringen 2003 in Emeriti en arbeidsong Weduwen Totalen Algemene kosten Salariskosten Sociale lasten Bestuurskosten Accountantskosten Actuariskosten Kantoorkosten ===== ===== 12

12 jaarrekening VOORZIENING PENSIOENVERPLICHTINGEN (V.P.V.) 1 2 GROEP V.P.V. ULTIMO 2004 V.P.V. ULTIMO 2003 bedragen in euro s aantallen per ultimo 2003 tussen haakjes Opgebouwde aanspraken door 76 (74) op reglementaire basis deelnemende predikanten, inclusief aanspraken op arbeidsongeschiktheidsrenten van geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikte predikanten Voorziening voor toekomstige arbeidsongeschiktheid, toen het risico nog niet was herverzekerd Voorziening voor AOW-aanvulling vanaf Aanspraken van deelnemers tegen een op individuele basis vastgestelde premie: 1 (1) tegen premiebetaling en 3 (3) premievrij Aanspraken van 18 (19) gewezen deelnemers (reglementaire deelneming tussentijds beëindigd) Ingegane emeritaatsuitkeringen 32 (36) met bijbehorende niet-ingegane weduwe-uitkeringen Ingegane weduwe-uitkeringen 37 (34) Voorziening omrekening overlevingstafels Totale voorziening

13 jaarrekening Kasstroomoverzicht (bedragen in duizenden euro s) Saldo liquide middelen per 1 januari Ontvangsten. bijdragen kerken premies individuele verzekeringen 9 9. inkomende waarde-overdrachten rente/dividend uitlotingen/verkopen obligaties verkopen aandelen verkopen vastgoed toename bankkrediet Totaal ontvangsten Uitgaven. aankopen obligaties aankopen aandelen aankopen vastgoed uitkeringen uitgaande waardeoverdrachten premie herverzekering bankkosten algemene kosten afname bankkrediet Totaal uitgaven Saldo liquide middelen per 31 december ===== ===== Utrecht, 21 maart 2005, het bestuur: mr A. Wattèl, voorzitter, mr H.G. Bronsveld-Taute, secretaris H. Strating RA, penningmeester H. van Rees, actuaris A.G. drs J.G. van Dalen ds J. van t Hof drs F.W. Meijer W. van Veen 14

14 m Ernst & Young Actuarissen BV Actuarieel verslag 2004 (Bedragen in duizenden euro's) 1 Samenstelling en controle voorziening De Voorziening Pensioenverplichtingen (VPV) bestaat uit de volgende onderdelen: Voorziening voor opgebouwde aanspraken voor actieve predikanten inclusief de voorziening voor predikanten die met vervroegd emeritaat zijn gegaan 1 Voorziening voor aanspraken voor deelnemers met een individuele bijdrage Voorziening voor gewezen deelnemers Voorziening voor ingegane emeritaatsuitkeringen en weduwenpensioenen Voorziening voor AOW-hiaat verzekeringen De totale VPV ultimo 2004 bedraagt ,6 (2003: ,7), een stijging van 129,9 ten opzichte van Een splitsing van de VPV naar bovenvermelde onderdelen is in de toelichting op de jaarrekening opgenomen. De Voorziening Pensioenverplichtingen is berekend op basis van het per ultimo 2004 van kracht zijnde pensioenreglement en is voor het grootste gedeelte berekend als de contante waarde van de opgebouwde pensioen aanspraken, welke overeenstemmen met de tijdsevenredige aanspraken. In 2004 zijn de voorzieningen omgerekend naar de overlevingstafel CRC2003. Deze tafel houdt rekening met toekomstige verwachtingen inzake sterfte. Wij hebben de voorzieningen voor de (opgebouwde) pensioenen voor de actieve en gewezen deelnemers, de pensioentrekkenden en weduwen gecontroleerd en hebben daarbij geen bijzonderheden geconstateerd. In onze controle zijn wij uitgegaan van de aan ons aangeleverde deelnemersgegevens. T 2 Herverzekering Zwitserleven Het overlijdensrisico is herverzekerd bij Zwitserleven op basis van éénjarige risicoverzekeringen. Het overlijdensrisico is gelijk aan de contante waarde van het uit te keren nabestaandenpensioen bij overlijden van de deelnemer verminderd met de contante waarde van de reeds opgebouwde aanspraken, in het betreffende verzekenngsjaar. In verband met de additionele herverzekering bij AMEV is vanaf 1 juli 2004 nog 70% van het totale risico herverzekerd.

15 B Ernst & Young Actuarissen BV 3 Herverzekering AMEV Met ingang van 1 juli 2004 is het overlijdensrisico gedeeltelijk en het arbeidsongeschiktheidsrisico volledig herverzekerd bij AMEV Levensverzekering N.V. 4 Sterfte grondslagen De voorziening is berekend op basis van de overlevingstafel CRC2003, met voor het ouderdomspensioen een leeftijdscorrectie van -1 jaar. Voor het nabestaandenpensioen zijn de leeftijdscorrecties voor vrouwen -1 jaar +2 jaar voor mannen voor pensioendatum en O jaar na 6 pensioendatum, Voor vrouwen geldt een leeftijdscorrectie van -1 jaar. Er is geen voorziening gevormd voor toekomstige administratie- enlof uitkeringskosten. Deze omrekening heeft plaatsgevonden om aan te sluiten bij recente ontwikkelingen terzake van de levensverwachting en de omrekeningslast, berekend per , bedroeg 453,7. 5 Financiële positie van het fonds De balanswaarde van de tegenover de verplichtingen staande beleggingen bedraagt ,4 (2003 : ,O). De dekkingsgraad van de stichting is per ultimo 2004 gelijk aan 109%; een verbetering met 9% ten opzichte van de deklungsgraad per ultimo De verbetering van de dekkingsgraad is vooral het gevolg van het positieve beleggingsrendement. De in het najaar van 2003 getroffen maatregelen om tot verbetering van de financiële positie van het fonds te komen, hebben in mindere mate bijgedragen tot de verbetering van de -. dekkingsgraad. 6 Toereikendheid voorzieningen In de Actuariële Principes Pensioenfondsen (APP) stelt de Pensioen- & Verzekeringskamer (vanaf 2005: DNB) dat met behulp van een toereikendheidstoets wordt vastgesteld of de aanwezige middelen van het fonds voldoende zijn voor een continue dekking van de minimumvoorziening. Wij hebben voor SEV de toets uitgevoerd op basis van de APP, conform de richtlijnen vermeld in de brief van de Pensioen- en Verzekeringskamer van De minimumvoorziening dient tenminste te worden gedekt door de in het fonds aanwezige middelen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de gevolgen van een eventuele overdracht van (een deel van) de verplichtingen aan een verzekeraar of een ander pensioenfonds, dan wel met de uitvoeringskosten in geval van afwikkeling door het fonds zelf. Vaststelling dient

16 E!/ ERNST& YOUNG r Ernst & Young Actuarissen BV te geschieden op prudente grondslagen, rekeninghoudend met de aard van de pensioenaanspraken. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de in de toekomst te ontvangen premies. Ten aanzien van de vaststelling van de rekenrente wordt de rekenrente gehanteerd zoals van toepassing voor het standaardgeval. In het standaardgeval, waarbij voorwaardelijke indexatie van toepassing is, bedraagt de rekenrente maximaal 4%. Naast de vastgestelde voorziening pensioenverplichtingen zal een extra reserve algemene risico's benodigd zijn ter dekking van Actuarieel risico (met name langlevenrisico); Kostenrisico (verhoging van kosten bij beëindiging van het herverzekeringscontract). - De benodigde reserve voor algemene risico's is vastgesteld op de algemene norm van de Pensioen- & Verzekeringskamer van 5% van de voorzieningen pensioenverplichtingen en bedraagt 782 per 3 1 december Ter beoordeling van de financiële positie hebben wij de zogenaamde "rninimumvoorzi'ening" gedefinieerd als de som van de voorziening voor pensioenverplichtingen en de benodigde reserve algemene risico's. Deze minimumvoorziening bedraagt ,O. 6.1 Conclusie De aanwezige middelen van het fonds zijn gedefinieerd als de totale (actuele) balanswaarde minus de waarde van schulden, samen ,4. Bovenstaande leidt tot de volgende opstelling: Aanwezige middelen: ,4-1- Minimumvoorziening (inclusief 5% algemene reserve): l ,O Saldo 613,4 De bovenstaande toetsing van de aanwezige middelen toont naar onze mening aan dat deze middelen per 31 december 2004 voldoende zijn voor dekking van de minimumvoorziening. 7 Continue dekking van de minimumpositie In de vorige paragraaf is getoetst hoeveel vermogen aanwezig dient te zijn om de verzekerde aanspraken per 3 1 december 2004 onder te kunnen brengen bij een verzekeringsmaatschappij. Aanvullend hierop hebben wij ook getoetst of ultimo 2005 voldoende vermogen aanwezig is om

JAARVERSLAG 2005 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V.

JAARVERSLAG 2005 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V. JAARVERSLAG 2005 VAN DE STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V. VAN NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERKEN De Stichting S.E.V. is statutair gevestigd te Rotterdam en feitelijk gevestigd Professor Leonard Fuchslaan

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2003. van de Stichting Emeritaatsvoorziening "S.E.V." van Nederlands Gereformeerde Kerken. Kerncijfers/vijfjarenoverzicht

JAARVERSLAG 2003. van de Stichting Emeritaatsvoorziening S.E.V. van Nederlands Gereformeerde Kerken. Kerncijfers/vijfjarenoverzicht JAARVERSLAG 2003 van de Stichting Emeritaatsvoorziening "S.E.V." van Nederlands Gereformeerde Kerken Kerncijfers/vijfjarenoverzicht 00000000.0.00 0.00. 0 00"000'0000"0' o 0"'0 pagina 3 Bestuursverslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS

JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS 2000 STICHTING GE-PENSIOENFONDS VERSLAG OVER HET 30E BOEKJAAR 1-1-2000 T/M 31-12-2000 INHOUD Pagina Bestuur en organisatie 5 Meerjarenoverzicht 7 Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 Stichting Pensioenfonds SNT

Jaarverslag 2004 Stichting Pensioenfonds SNT Jaarverslag 2004 Stichting Pensioenfonds SNT Datum rapport 14 juni 2005 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon Inhoudsopgave 1. KERNCIJFERS 2 2. PERSONALIA 3 3. BESTUURSVERSLAG 4 3.1. 2004 IN

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS

JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS 2001 STICHTING GE-PENSIOENFONDS VERSLAG OVER HET 31E BOEKJAAR 1-1-2001 T/M 31-12-2001 INHOUD Pagina Bestuur en organisatie 5 Meerjarenoverzicht 7 Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. 9e boekjaar. Stichting Pensioenfonds Buhrmann Statutair gevestigd te Maastricht (Stichtingenregister Amsterdam nr.

Jaarverslag 2005. 9e boekjaar. Stichting Pensioenfonds Buhrmann Statutair gevestigd te Maastricht (Stichtingenregister Amsterdam nr. Jaarverslag 2005 Jaarverslag 2005 9e boekjaar Stichting Pensioenfonds Buhrmann Statutair gevestigd te Maastricht (Stichtingenregister Amsterdam nr. 41079169) Kantooradres: Hoogoorddreef 62 1101 BE AMSTERDAM

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds Imtech Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Imtech heeft het genoegen u het verslag over het boekjaar 2009 aan te bieden, welke is opgesteld overeenkomstig het

Nadere informatie

Boekjaar 2012. Inleiding. De financiële positie van SPHD. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Verkort Jaarverslag 2012 1

Boekjaar 2012. Inleiding. De financiële positie van SPHD. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Verkort Jaarverslag 2012 1 Boekjaar 2012 Inleiding Voor u ligt het verkort jaarverslag van Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas (SPHD) over het boekjaar 2012. Het volledige jaarverslag vindt u op onze website: www.pensioenfonds-hunterdouglas.nl.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2009

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2009 2009 Dit rapport heeft 54 pagina s Inhoudsopgave Profiel van het Pensioenfonds 2 Organisatie 3 Kengetallen 6 Bestuursverslag 8 Jaar van herstel 8 Goed Pensioenfondsbestuur 8 Pensioenbeleid 10 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Stichting BASF Pensioenfonds

Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem Postbus 1019, 6801 MC Arnhem Telefoon: 026-3717 159 Telefax: 026-3717 246 Internetsite: www.basfpensioenfonds.nl

Nadere informatie

ALGEMEEN MIJNWERKERSFONDS

ALGEMEEN MIJNWERKERSFONDS JAARVERSLAG ALGEMEEN MIJNWERKERSFONDS VAN DE STEENKOLENMIJNEN IN LIMBURG 2002 ALGEMEEN MIJNWERKERSFONDS VAN DE STEENKOLENMIJNEN IN LIMBURG VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 1-1-2002 T/M 31-12-2002 INHOUD Pagina

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds Jaarverslag 2003 Stichting Philips Pensioenfonds Inhoud 75 e verslagjaar Kerncijfers, Structuur en Personalia 3 Verslag College van Beheer 9 Beleggingen 15 Pensioenen 18 Actuarieel verslag 21 Verzekerden

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

STICHTING EDS PENSIOENFONDS

STICHTING EDS PENSIOENFONDS STICHTING EDS PENSIOENFONDS Jaarverslag 2007 30 juni 2008 PENSIOENBEHEERDER Stichting EDS Pensioenfonds ExcellerateHRO Graadt Van Roggenweg 420 Rivium Quadrant 2 3531 AH Utrecht 2909 LC Capelle aan den

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2008

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2008 2008 Dit rapport heeft 52 pagina s Inhoudsopgave Profiel van het Pensioenfonds 2 Organisatie 3 Kengetallen 5 Bestuursverslag 7 Goed Pensioenfondsbestuur 7 Pensioenbeleid 9 Beleggingsbeleid 13 Financieel

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2009 Jaarverslag I N H O U D S O P G A V E KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 2 Profiel 2 Organisatie 2 Kengetallen 5 VERSLAG VAN DE VISITATIECOMMISSIE 6 VERSLAG

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie Woerden Inhoud Kengetallen en kerncijfers 3 Meerjarenoverzichten van kengetallen en kerncijfers 4 Bestuursverslag 7 Gang van zaken gedurende het verslagjaar 8

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS ECI JAARRAPPORT 2004

STICHTING PENSIOENFONDS ECI JAARRAPPORT 2004 STICHTING PENSIOENFONDS ECI JAARRAPPORT 2004 INHOUD A. Kerncijfers 2 B. Bestuur en functionarissen 5 C. Jaarverslag 7 ALGEMEEN 8 WIJZIGINGEN IN STATUTEN EN REGLEMENT 10 BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN 10 PENSIOENONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (SEV)

JAARVERSLAG 2012 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (SEV) JAARVERSLAG 2012 VAN DE STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (SEV) VAN NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERKEN De Stichting SEV is statutair gevestigd te Rotterdam. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam,

Nadere informatie

STICHTING VVV-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG IN LIQUIDATIE. Statutair gevestigd te s-gravenhage

STICHTING VVV-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG IN LIQUIDATIE. Statutair gevestigd te s-gravenhage STICHTING VVV-PENSIOENFONDS IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG 2013 Statutair gevestigd te s-gravenhage Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Karakteristieken van het pensioenfonds... 4 1.1 Profiel... 4 1.2 Organisatie...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 7 2 Bestuursverslag 8 2.1 Bestuurlijke beschouwing 8 2.2 Pensioenbeleid 10 2.3 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Stichting Pensioenfonds ING 1 Bereikbaarheidsgegevens Bestuur van Stichting Pensioenfonds ING: Locatiecode HP.B.04.025

Nadere informatie

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31 -1- JAARVERSLAG 2010 STICHTING CRH PENSIOENFONDS INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 2 Kerncijfers 3 Verslag van het bestuur 4 Verslag van het verantwoordingsorgaan 17 Reactie van het bestuur 19 Verslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Astellas

Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Elisabethhof 19, 2353 EW Leiderdorp Telefoon : 071-5455 745 Telefax : 071-5455 800 Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 6. Jaarrekening 45. Overige gegevens 79. Beschrijving van de pensioenregeling 84

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 6. Jaarrekening 45. Overige gegevens 79. Beschrijving van de pensioenregeling 84 Jaarverslag 212 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 I Belangrijkste ontwikkelingen - kernactiviteiten 6 II Financiële informatie 1 1. Financiële positie 1 2. Resultaten 13 3. Toekomstverwachting

Nadere informatie

ABP Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave JAARREKENING. 3 Enkelvoudige jaarrekening 2014 Geconsolideerde jaarrekening 2014

ABP Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave JAARREKENING. 3 Enkelvoudige jaarrekening 2014 Geconsolideerde jaarrekening 2014 ABP Jaarverslag Inhoudsopgave JAARREKENING 3 Enkelvoudige jaarrekening 4 Geconsolideerde jaarrekening 71 JAARREKENING Woord vooraf Anders dan te doen gebruikelijk is eerst de enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Astellas

Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden Telefoon : 071-5455 745 Telefax : 071-5455 800 Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven in

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2011 0 I N H O U D S O P G A V E KERNCIJFERS 2 JAARVERSLAG 3 JAARREKENING 30 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 31 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2011 32 KASSTROOMOVERZICHT 33 TOELICHTING

Nadere informatie

Stichting FUT-fonds Astellas. (in liquidatie) Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden Telefoon : 071-5455 745 Internetsite : www.pensioenfondsastellas.

Stichting FUT-fonds Astellas. (in liquidatie) Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden Telefoon : 071-5455 745 Internetsite : www.pensioenfondsastellas. Stichting FUT-fonds Astellas (in liquidatie) Stichting FUT-fonds Astellas Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden Telefoon : 071-5455 745 Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie