Stichting Primair Onderwijs T.a.v. het bestuur Straat AB Onderwijsstad. Benchmarkrapport 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Primair Onderwijs T.a.v. het bestuur Straat AB Onderwijsstad. Benchmarkrapport 2011"

Transcriptie

1 Stichting Primair Onderwijs T.a.v. het bestuur Straat AB Onderwijsstad rapport 2011

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Overzicht benchmark 6 2. Financiële resultaten 8 3. Balanspositie Kengetallen Planning & control Meerjarenoverzicht leerlingaantal in het onderwijs 23 Tot slot 25 primair onderwijs - Van Ree Onderwijsadviseurs 2

3 Inleiding Geachte heer Schot, Dit benchmarkonderzoek van Van Ree Onderwijsadviseurs is verricht bij instellingen in het primair en voortgezet Onderwijs. Dit rapport heeft betrekking op de benchmark binnen het primair onderwijs. In dit benchmarkrapport zijn betrokken de onderwijsinstellingen die klant zijn bij Van Ree Accountants BV en hebben aangeboden om mee te doen met dit onderzoek Inhoud rapport Een benchmark is gericht op het vergelijken van cijfers binnen een sector. In dit rapport vergelijken wij uw instelling met andere onderwijsinstellingen. Om zoveel mogelijk aansluiting te vinden bij uw instelling, zijn de onderwijsinstellingen ingedeeld in groepen naar grootte op basis van het leerlingaantal, die in dit rapport 'staffels' worden genoemd. Hiermee wordt beoogd om onderwijsinstellingen met een zelfde leerlingaantal te vergelijken. Dit rapport gaat in hoofdstuk 1 in op de omvang van uw onderwijsinstelling en die van onderwijsinstellingen die zijn opgenomen in dit rapport. Vervolgens komen de financiële resultaten aan bod in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de balanspositie van de onderwijsinstellingen. In deze hoofdstukken worden de baten, lasten, middelen en verplichtingen inzichtelijk gemaakt voor uw instelling, voor de staffel waartoe uw instelling behoort (zie 1.1) en voor de benchmark. De baten en lasten worden gesplitst naar onderliggende waarden en posten en weergegeven per leerling, waardoor een zo duidelijk mogelijk beeld wordt gegeven. Hoofdstuk 5 gaat in op de kengetallen die van belang zijn binnen het onderwijs, bijvoorbeeld de solvabiliteitskengetallen 1 en 2, het weerstandsvermogen en de kapitalisatiefactor. Vervolgens wordt nog ingegaan op de liquiditeit van de instellingen. Jaarlijks worden door de instellingen begrotingen opgesteld; aan het einde van het betreffende begrotingsjaar worden de gerealiseerde cijfers bekend en de afwijking ten opzichte van de begroting. De afwijkingen worden vergeleken met die van de instellingen binnen de staffel, hetgeen iets zegt over de planning & control van uw organisatie. Tot slot gaat hoofdstuk 6 in op de groei van het leerlingaantal en het verloop van de resultaten in de achterliggende 5 jaren. Daarnaast worden het leerlingaantal, de totale baten en lasten en het resultaat vergeleken met onderwijsinstellingen in geheel Nederland. In dit rapport wordt uitgegaan van bepaalde aannames en worden diverse definities gebruikt. Op de volgende 2 bladzijden wordt hierop nader ingegaan. primair onderwijs - Van Ree Onderwijsadviseurs 3

4 Toelichting gehanteerde werkwijze Het rapport is gebaseerd op meerdere aannames die voor de lezer van belang zijn om te weten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de totstandkoming van het aantal leerlingen, de kosten die worden benoemd en waarop wij de kosten baseren. Dit benchmarkrapport is gebaseerd op het jaar In hoofdstuk 6 wordt een terugblik gegeven op de afgelopen 3 jaren. De documenten die centraal staan in dit rapport zijn het jaarverslag, de jaarrekening en de kolommenbalans, waarover wij de beschikking hebben (gekegen). Uit deze documenten hebben wij relevante informatie verkregen die in dit rapport is opgenomen, verwerkt en aan elkaar gerelateerd. Hieruit blijkt dat er verschillend wordt omgegaan met bepaalde grootheden, zoals de directie: is de directie het bestuur, of ook de sectordirecteuren en de teamleiders? Wij hebben het aantal overgenomen zoals dit vermeld is in de verkregen documenten. primair onderwijs - Van Ree Onderwijsadviseurs 4

5 Definitielijst In dit benchmarkrapport wordt gebruik gemaakt van tabellen en vergelijkingen. Onderstaand wordt aangegeven hoe deze zijn opgebouwd en wat met de benamingen/begrippen wordt bedoeld. Alle gegevens die in dit rapport worden vermeld zijn ontleend aan de jaarrekening en de kolommenbalans van de deelnemende onderwijsinstellingen. In de vergelijking worden alle deelnemende onderwijsinstellingen meegenomen. Instelling Met instelling wordt bedoeld uw schoolorganisatie. Veelal wordt ook de benaming 'onderwijsinstellingen' gebruikt. Alle onderwijsinstellingen zijn ingedeeld in klassen op basis van het aantal leerlingen (zie 1.1). Bij de vergelijkingen wordt gebruik gemaakt van de 'staffel'; dus een vergelijking tussen de instellingen in dezelfde grootteklasse. Uw instelling wordt ook in de staffel meegenomen. Gemiddelde In de vergelijking wordt het gemiddelde van de staffel en de benchmark vermeld. Minimaal en maximaal In de vergelijking wordt gebruik gemaakt van de minimale en maximale uitkomsten. Hiermee wordt de bandbreedte in de staffel en de benchmark aangegeven. Let op: per regel is bepaald welke waarde het minimum of maximum is. Er is dus geen directe vergelijking met de exploitatierekening van een onderwijsinstelling mogelijk. Aantal leerlingen Als maatstaf voor het aantal leerlingen gelden de peildatums 1 oktober 2010 en 1 oktober 2011; omdat deze aantallen bepalend zijn voor de bekostiging van het kalenderjaar Kleurgebruik grafieken In dit rapport zijn enkele grafieken opgenomen die een weergave geven van alle instellingen binnen de benchmark. De grafieken dienen als volgt te worden geïnterpreteerd: de rood gearceerde kolom is uw instelling. De instellingen die binnen de staffel vallen waarin uw instelling valt, zijn groen gearceerd; de overige instellingen zijn blauw gearceerd. primair onderwijs - Van Ree Onderwijsadviseurs 5

6 Aantal leerlingen 1. Overzicht benchmark Aan het Van Ree benchmarkonderzoek PO hebben in totaal 70 instellingen binnen het primair onderwijs deelgenomen. Voor een juist beeld geven wij u het gemiddelde leerlingaantal in de benchmark en de omvang van uw school. Uw school is groter dan het gemiddelde van de benchmark. 1.1 Aantal leerlingen Het gemiddelde aantal leerlingen in de benchmark is: Het aantal leerlingen van uw school is: van het aantal leerlingen per school Aantal instellingen Minimum aantal leerlingen Gemiddeld aantal leerlingen Maximum aantal leerlingen 1: aantal leerlingen tussen 1 en : aantal leerlingen tussen 251 en : aantal leerlingen tussen 751 en : aantal leerlingen tussen en : aantal leerlingen meer dan Uw organisatie valt binnen de staffel van aantal leerlingen tussen en Bij de uitvoering van dit benchmarkonderzoek wordt uw instelling vergeleken met de onderwijsinstellingen die ook binnen deze staffel vallen; dit geeft een beeld van de prestaties van uw instelling ten opzichte van de Aantal leerlingen per bestuursnummer Onderwijsinstellingen o.b.v. omvang De weergave van het leerlingaantal is gemaximeerd op leerlingen. In de bovenstaand diagram worden de leerlingaantallen gepresenteerd van de deelnemende onderwijsinstellingen. Aan het onderzoek nemen circa 35 instellingen deel met een leerlingaantal onder de 360 leerlingen. In hoofdstuk 6 zijn de baten, lasten en resultaten per leerling gepresenteerd van de onderwijsinstellingen in geheel Nederland. Hieruit blijkt dat de benchmark in dit rapport representatief is voor de instellingen buiten de benchmark. primair onderwijs - Van Ree Onderwijsadviseurs 6

7 1.2 Aantal scholen Binnen het primair onderwijs wordt gewerkt aan schaalvergroting. In deze paragraaf wordt kort ingegaan op het aantal scholen per bestuursnummer; de weergave geschiedt per staffel. Aantal instellingen 1 school 2 scholen 3 scholen 4 of meer scholen Max. aantal scholen - 1: : : : : Totaal: De onderwijsinstellingen in staffel 1 hebben over het algemeen 1 school/vestiging. Hoe groter de omvang van de instelling hoe meer scholen per bestuursnummer. Het totaal aantal scholen binnen dit benchmarkonderzoek bedraagt 353. primair onderwijs - Van Ree Onderwijsadviseurs 7

8 2. Financiële resultaten Jaar op jaar wijzigen de rijksbijdragen en de overige baten. Deze zijn voor een groot deel afhankelijk van het aantal leerlingen op de peildatum. Hoewel de baten jaarlijks kunnen fluctueren bestaan de lasten van uw instelling toch voor een groot deel uit de vaste lasten die niet of weinig beïnvloed worden door het leerlingaantal. Een voorbeeld van de vaste lasten zijn de afschrijvingslasten. Overheadlasten, zijn op lange termijn beïnvloedbaar, zoals directie en ondersteunend onderwijspersoneel. In dit hoofdstuk gaan wij in op diverse financiële aspecten; waarbij diverse kosten per leerling zullen worden gepresenteerd. 2.1 Rendementen De rendementen van onderwijsinstellingen staan onder druk. Van de deelnemende onderwijsinstellingen in deze benchmark hebben 36 instellingen een negatief resultaat over 2011 behaald. Om een indruk te geven van de resultaten in de voorgaande jaren, zijn de resultaten van 2010 en 2009 opgenomen. In onderstaand diagram zijn de resultaten weergeven in procenten van de totale baten. Zichtbaar is dat de resultaten zowel positief als negatief zijn. Het gemiddeld resultaat in procenten van de totale baten bedroeg 0,6% negatief. Dit is zichtbaar middels de horizontale streep. Uw instelling scoort in de range van 1 tot 70 op de 33e plaats, met een negatief resultaat van 0,8%. 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% Resultaten over 2011 ten opzichte van de baten primair onderwijs - Van Ree Onderwijsadviseurs 8

9 De onderstaande grafieken van 2010 en 2009 zijn gebaseerd op de rendementen in Hierdoor is het mogelijk om de resultaten van de benchmark over meerdere jaren te volgen. Het gemiddelde resultaat over 2010 bedroeg 1,9% negatief. In 2009 was dit nog 0,3% negatief. Uit deze cijfers kan geconcludeerd worden dat de resultaten overwegend negatief zijn. 10% Resultaten van 2010 ten opzichte van de baten 5% 0% -5% -10% Resultaten van 2009 ten opzichte van de baten 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% Onderverdeling van de baten De onderverdeling van de baten laat weinig verrassingen zien. Gemiddeld ontvangen de onderwijsinstellingen 90% van hun baten uit rijksmiddelen. De waarden variëren van 63% tot 99% ten opzichte van de totale baten. De gemeentelijke bijdragen variëren van 0% tot 18%, terwijl de overige baten variëren van 1% tot 37% van de totale baten. primair onderwijs - Van Ree Onderwijsadviseurs 9

10 Onderverdeling van de lasten Elke onderwijsinstelling heeft te maken met lasten die niet te voorkomen zijn. Maar hoe verhouden deze lasten zich ten opzichte van de totale baten en hoe hoog zijn deze lasten bij andere onderwijsinstellingen? Dit wordt in de onderstaande tabel gepresenteerd; waarbij de lasten zijn gepresenteerd als percentage van de totale baten. Kostensoort Personeel 83% 81% 84% 86% 63% 83% 104% Afschrijving 3% 1% 2% 3% 0% 2% 4% Huisvesting 6% 5% 6% 8% 1% 6% 11% Algemeen 9% 6% 9% 12% 6% 10% 17% Binnen de staffel hebben de onderwijsinstellingen een gemiddelde kostenpercentage van 101% ten opzichte van de totale baten. Uw instelling heeft een kostenpercentage van 101%. De personele kosten binnen de benchmark vallen binnen een bandbreedte van 63% tot 104%. Gemiddeld blijken deze kosten 83% te bedragen. De forse verschillen worden veroorzaakt doordat enkele onderwijsinstellingen diensten door eigen personeel laten uitvoeren. Bijvoorbeeld schoonmaaken onderhoudsdiensten. De grootste kostenpost na de personele kosten blijkt de algemene kosten te zijn, met een gemiddeld kostenpercentage van 10%. Onder de algemene kosten vallen ook de leermiddelen en de IT-kosten; deze kosten worden verderop in dit rapport behandeld. Exploitatieoverzicht per leerling Een belangrijke meeteenheid binnen het onderwijs zijn de lasten per leerling. De bekostiging wordt namelijk per leerling bepaald. Van belang is dat de totale lasten per leerling bekostigd kunnen worden uit de rijksbekostiging en de (mogelijke) extra baten, zoals de gemeentelijke en overige baten. Rijksbijdragen Gemeentelijke Overige baten Totale baten Personeel Afschrijving Huisvesting Algemeen Totale lasten Rentebaten Resultaat De totale baten, de totale lasten en het resultaat zijn afzonderlijk bepaald. Wanneer de resultaten worden bezien, valt op dat uw instelling gemiddeld een beter resultaat scoort dan de onderwijsinstellingen binnen de staffel. Dit geldt niet voor de vergelijking ten opzichte van de benchmark. primair onderwijs - Van Ree Onderwijsadviseurs 10

11 In vergelijking met de instellingen die binnen de staffel vallen, blijkt dat de rijksbijdragen van uw instelling 4% hoger zijn. Bij de lasten valt op dat de personele lasten 1% lager zijn. De lagere personelelasten kunnen worden verklaard doordat uw instelling een lagere leeftijd van het personeelsbestand heeft en doordat uw instelling een hoger aantal leerlingen per FTE heeft. In dit rapport zal verder worden ingegaan op het personeelsbestand van uw instelling ten opzichte van de staffel en de benchmark. Het resultaat van 41 negatief per leerling bevind zich op de 54e plaats in de rangorde van de 70 deelnemende instellingen. Sortering heeft plaatsgevonden op basis van het aantal leerlingen per instelling. Zodat de gemiddelde resultaten per leerling per staffel kon worden weergegeven Resultaat per leerling in euro De bedragen in de grafiek zijn geminimaliseerd en gemaximaliseerd op per leerling. De resultaten liggen in een range van 920 negatief en 1613 positief. De resultaten fluctueren per staffel en binnen een staffel. De gemiddelden per staffel zijn weergegeven middels de lichtgekleurde roze vlakken. 2.2 Lasten per leerling Elke onderwijsinstelling heeft te maken met lasten die onvermijdbaar zijn, onder andere ter waarborging van de kwaliteit van het onderwijs. Bijvoorbeeld schoonmaakkosten en onderhoud van inventaris en gebouwen. Een veelgestelde vraag is hoe de lasten van de instelling zich verhouden tot die van andere instellingen binnen het primair onderwijs. Onderstaand vermelden wij per kostensoort de bedragen per leerling. Kosten van leermiddelen Per leerling Lasten De lasten van leermiddelen betreffen het bedrag aan afschrijvingen over investeringen in leermiddelen en de jaarlijkse inkopen van leermiddelen. primair onderwijs - Van Ree Onderwijsadviseurs 11

12 Schoonmaakkosten Per leerling Lasten Diverse onderwijsinstellingen hebben een schoonmaakcontract afgesloten met derden. Er zijn ook onderwijsinstellingen die interieurverzorgers in dienst hebben, waardoor de schoonmaakkosten door derden drastisch worden beperkt. Dit blijkt ook uit de bandbreedte van de benchmark: het minimum van de kosten bedraagt 0; het maximum 327. De schoonmaakkosten van uw instelling liggen hoger dan het gemiddelde van de staffel. Onderhoudskosten Per leerling Totale lasten Dotatie voorziening Jaarlijkse onderhoudslast Onttrekking voorziening De totale onderhoudskosten worden berekend door de dotatie en de jaarlijkse onderhoudskosten te sommeren. De jaarlijkse onderhoudskosten zijn bijvoorbeeld het reguliere onderhoud aan gebouwen, installaties, apparatuur of andere zaken Totaal onderhoudskosten per leerling Aantal vestigingen De totale lasten kent een grote diversiteit aan bedragen. Dit blijkt ook uit de bandbreedte van de benchmark. Aanvullend is onderzocht hoe de lasten zich verhouden tot het aantal vestigingen. Het aantal vestigingen is bepaald op basis van het aantal adressen waar de leerlingen onderwijs volgen. Uit het diagram blijkt dat enkele instellingen met één vestiging gemiddeld een hogere onderhoudslast hebben dan instellingen met meerdere vestigingen. Dit kan worden verklaard doordat instellingen met meerdere vestigingen onderhoudspersoneel in dienst hebben. Uit het diagram blijkt dat meer vestigingen niet per definitie leidt tot (fors) hogere lasten. primair onderwijs - Van Ree Onderwijsadviseurs 12

13 2.3 Personeel De personele lasten zijn verreweg de grootste kostenpost voor een onderwijsinstelling. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het aantal FTE van uw instelling, het aantal leerlingen per FTE en de personele lasten per FTE. Onder de personele lasten zijn begrepen de directie, het (ondersteunend) onderwijspersoneel en de overige personele lasten. De uitkomsten van uw instelling worden vergeleken met de instellingen binnen de staffel en de benchmark. Aantal FTE per instelling Totaal FTE 99,2 96,3 152,0 185,9 2,7 85,2 710,0 Directie 9,3 9,3 12,5 16,6 0,2 6,9 51,7 OP 86,1 83,2 124,5 146,5 1,3 68,0 559,9 OOP 3,8 3,8 15,0 22,8 0,0 10,3 98,4 Leeftijd ,0 41,3 49,0 Het aantal FTE voor uw instelling is 35% lager ten opzichte van de staffel. Het onderwijspersoneel heeft het grootste aandeel in het personeelsbestand; ten opzichte van de staffel heeft uw instelling 31% minder onderwijspersoneel; dit is in overeenstemming met het verschil in het totale aantal FTE. Onderstaand wordt een overzicht gegeven van het aantal leerlingen per FTE. Aantal leerlingen per FTE Aantal leerlingen per FTE 16,2 11,0 14,8 16,9 5,1 13,9 18,9 Directie 171,6 116,2 183,9 261,2 26,0 193,0 471,0 OP 18,6 13,7 18,0 20,8 7,2 17,4 24,3 OOP 423,0 91,2 182,2 423,0 17,4 134,6 555,0 Het personeel wordt bekostigd op basis van het aantal leerlingen. Hoewel de bekostiging afhankelijk is van meerdere factoren, is het van belang om een juiste verdeling te hebben over de verschillende functiegroepen binnen uw instelling. Op basis van dit benchmarkonderzoek constateren wij dat uw instelling gemiddeld 16,2 leerlingen per FTE heeft. De instellingen binnen de staffel hebben gemiddeld 14,8 leerlingen per FTE. Het aantal leerlingen per FTE kan, afhankelijk van een bepaald opleidingstype, hoger of lager zijn ten opzichte van andere onderwijsinstellingen. Een lager aantal leerlingen per FTE kan leiden tot betere kwaliteit van het onderwijs. De inzet aan FTE kan ook afhankelijk zijn van de mate van investeringen in kwaliteitsbeleid. Binnen het primair onderwijs is een trend aanwezig dat de inzet van het aantal FTE toeneemt naarmate het leerlingaantal per onderwijsinstelling groter is. Anderzijds werd geconstateerd dat het aantal leerlingen per directielid afneemt naarmate de schoolomvang toeneemt. Deze laatste ontwikkeling kan leiden tot een zwaardere personeelslast per leerling. primair onderwijs - Van Ree Onderwijsadviseurs 13

14 Personeelslasten per FTE Lasten per FTE Leeftijd De personeelslasten zijn de lasten zoals deze zijn vermeld in de jaarrekening. Hierin zijn opgenomen de brutosalarissen, sociale lasten en pensioenpremies. Verder zijn hierin opgenomen de inleen van derden, detachering van personeel, cursussen en trainingen alsmede personeelsuitkeringen. In de grafiek zijn de personeelslasten per staffel gepresenteerd. Hieruit blijkt dat de personeelslasten per leerling niet per definitie stijgen bij een toename van het aantal leerlingen. Ook blijkt dat de leeftijd van het personeel niet de personeelslasten verhoogt. De grafiek dient als volgt te worden geïnterpreteerd: De onderwijsinstellingen in staffel 1 laten een salarislast van per FTE zien; waarbij de last per leerling circa bedraagt. De gemiddelde leeftijd is 42 jaar. 100,0 10,0 Personeelslast per Fte en leeftijd per staffel 59,8 61,6 59,3 64,4 63, ,6 4,8 4,2 4,2 4,5 1, Per Fte * Per leerling * Leeftijd primair onderwijs - Van Ree Onderwijsadviseurs 14

15 3. Balanspositie De in de jaarrekening gepresenteerde balans geeft een overzicht van de middelen en verplichtingen die uw instelling heeft. Onder andere de materiële vaste activa is een onderwerp dat veel belangstelling heeft. Maar ook de voorzieningen, bijvoorbeeld de onderhoudsvoorziening en de jubileumvoorziening. In onderstaande tabellen zijn de verschillende balansposten weergegeven, met de vergelijkingen met de staffel en de benchmark. 3.1 Onderverdeling balans De posten worden weergegeven als percentage van het balanstotaal per 31 december Onderverdeling materiële en financiële vaste activa Gebouwen 5,9% 0,0% 8,1% 55,0% 0,0% 8,9% 58,0% Inventaris 14,0% 12,5% 21,3% 32,1% 2,0% 17,3% 47,0% Leermiddelen 3,5% 0,0% 0,1% 0,7% 0,0% 1,0% 14,0% Overig 0,0% 0,0% 6,4% 12,4% 0,0% 17,0% 0,3% Totaal 23,4% 18,4% 29,5% 68,4% 4,0% 27,2% 71,6% Financieel 0,0% 0,0% 4,0% 19,8% 3,6% 3,6% 36,0% Wanneer de onderverdeling van uw balanspositie nader wordt bezien, blijkt dat de materiële vaste activa 23,4% bedragen van het balanstotaal. Het gemiddelde binnen de staffel is 29,5% en voor de benchmark is dit 27,2%. Enkele instellingen hebben de leermiddelen niet gespecificeerd in de jaarrekening, maar deze opgenomen als onderdeel van de overige activa. Deze posten zijn in de data gecorrigeerd; zodat een eenduidig beeld gegeven kan worden. Niet alle instellingen hebben financiële vaste activa op hun balans opgenomen. Bij de financiële activa gaat het om beleggingen (aandelen, obligaties), deposito's en verstrekte leningen. Gemiddeld vormen de financiële vaste activa circa 3,6% van het balanstotaal. Onderverdeling vlottende activa Vlottend 16,9% 10,2% 18,0% 26,9% 4,0% 17,5% 45,0% Liquide middelen 59,7% 10,4% 42,0% 71,4% 1,0% 46,8% 89,0% Onder de post 'vlottend' worden verstaan de voorraden, vorderingen en overlopende activa. Ook effecten behoren tot deze post. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de kengetallen current ratio en werkkapitaal. Alle instellingen beschikken over liquide middelen, maar het werkkapitaal kan wel negatief zijn. primair onderwijs - Van Ree Onderwijsadviseurs 15

16 Het eigen vermogen Eigen vermogen 45,5% 27,2% 53,0% 71,1% -52,0% 48,6% 86,0% Onderverdeling voorzieningen en totaal schulden Het eigen vermogen is 45,5% van het balanstotaal. Het gemiddelde in de benchmark is 48,6%. Onderhoud 12,0% 0,0% 12,0% 27,0% 0,0% 9,9% 51,0% Jubileum 1,3% 0,6% 3,0% 7,5% 0,0% 2,6% 7,0% Spaarverlof 0,4% 0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 0,3% 7,0% Overig 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 1,4% 45,0% Totaal 13,7% 2,1% 15,0% 32,4% 1,1% 14,2% 62,1% Schulden 40,8% 19,0% 32,0% 42,1% 8,0% 37,2% 117,0% De voorzieningen in de jaarrekening van uw instelling bedragen 13,7% van het balanstotaal; gemiddeld binnen de staffel is dit 15% en voor de benchmark is dit 14,2%. De lagere voorzieningen ten opzichte van de benchmark worden gecompenseerd door de hogere schulden. De schulden hebben een percentage van 40,8% ten opzichte van 37,2% binnen de benchmark. 3.2 Materiële vaste activa per leerling Uit de balansposten en de verhoudingen ten opzichte van het balanstotaal blijken de inzet van middelen en de omvang van de verplichtingen. Zichtbaar is dat de inzet van de materiële vaste activa verschilt. In deze paragraaf wordt de boekwaarde van de materiële vaste activa per leerling weergegeven. Onderverdeling materiële vaste activa per leerling in euro Gebouwen Inventaris Leermiddelen Overig Totaal De omvang van de materiële vaste activa per leerling varieert tussen 136 en In dit bedrag zijn ook de gebouwen opgenomen. Wanneer de totale materiële vaste activa exclusief de gebouwen worden bezien, varieert de waarde van de activa tussen 117 en primair onderwijs - Van Ree Onderwijsadviseurs 16

17 3.3 Afschrijving materiële vaste activa gerelateerd aan de boekwaarde In paragraaf 3.1 is per leerling de boekwaarde van de materiële vaste activa weergegeven. Wanneer de afschrijving aan de boekwaarde wordt gerelateerd, geeft dit inzicht in de ouderdom van de materiële vaste activa. Hierbij wordt uitgegaan van lineaire afschrijving van de aanschafwaarde, waaraan alle deelnemende instellingen voldoen. De ouderdom van de materiële vaste activa zegt ook iets over de omvang van de investeringen in het onderwijs. Afschrijving materiële vaste activa gerelateerd aan de boekwaarde Gebouwen 14% 0% 6% 14% 0% 8% 43% Inventaris 25% 13% 21% 30% 2% 20% 56% Leermiddelen 19% 0% 18% 27% 0% 19% 48% Overig 0% 0% 8% 50% -21% 12% 196% Onderstaand geven we de gehanteerde uitgangspunten weer met betrekking tot de jaarlijkse afschrijvingspercentages, de afschrijvingsjaren en het ideaalcomplex voor bovenstaande percentages bij een leeftijd gelijk aan de gemiddelde levensduur. Omschrijving post Afschrijving Afschrijvingstermijn Percentage bij ideaalcomplex - Gebouwen 0% - 5% 20 jaar 10% van de boekwaarde - Inventaris 10% - 20% 10 jaar 20% van de boekwaarde - Overig 10% - 20% 5 jaar 40% van de boekwaarde - Leermiddelen 20% - 25% 4 jaar 50% van de boekwaarde Wanneer bijvoorbeeld in december 2010 is geïnvesteerd in inventaris met een afschrijvingspercentage van 10%, zal in 2011 de afschrijvingslast (gerelateerd aan de boekwaarde) circa 10% bedragen. Wanneer er was geïnvesteerd eind 2002 dan zou dit percentage ongeveer 90% bedragen. Deze percentages geven dan een beeld van de ouderdom van de materiële vaste activa. Een hoog percentage geeft waarschijnlijk een indicatie voor de nog uit te voeren investeringen in de komende jaren. De ouderdom van de gebouwen van uw instelling is gemiddeld fors hoger dan van de instellingen binnen de staffel. Ten opzichte van alle instelingen in de benchmark is de ouderdom ook fors hoger. Opgemerkt wordt dat de investeringen in gebouwen in het primair onderwijs relatief beperkt zijn. Een lagere ouderdom kan worden verklaard door verbouwingen en andere investeringen. Dit kan blijken uit het minimumpercentage van de staffel. Er zijn ook instellingen die geen gebouwen op haar balans hebben staan; deze hebben een minimumpercentage van 0%. Inventaris heeft over het algemeen een kortere levensduur. Wanneer de afschrijvingslast wordt vergeleken met de boekwaarde, valt op dat in de gehele benchmark het gemiddelde percentage 20% is. Het laagste percentage is 2% en het maximum is 56%. Uw instelling heeft een percentage van 25% en is daarmee hoger dan de benchmark. Onder de post overig valt bijvoorbeeld apparatuur en ICT. Vooral ICT eist voortdurende vervanging; dit is ook af te leiden uit de percentages in deze rapportage. Het gemiddelde percentage in de benchmark is 12%. Wanneer de leeftijd (bij een afschrijvingspercentage van 20%) wordt berrekend op basis van de afschrijving, dan zijn de overige materiële vaste activa circa 0,5 jaar oud. primair onderwijs - Van Ree Onderwijsadviseurs 17

18 Hoogte percentage Leermiddelen betreft onder andere boekenpakketten die door de scholen worden aangeschaft. De wijze van activering en afschrijving van leermiddelen is divers. In de benchmark hebben 64 instellingen hun leermiddelen geactiveerd. Gemiddeld is het afschrijvingspercentage 19% van de boekwaarde; uw instelling laat een percentage zien van 19%. Ten opzichte van de instellingen binnen de staffel heeft uw instelling een hoger percentage. Het gemiddelde van de staffel is 18%. In het diagram is per soort activa de gemiddelde afschrijvingslast weergegeven. Alle soorten activa zijn binnen de staffels aanwezig, waarbij de afschrijvingslast, gerelateerd aan de boekwaarde, voor de gebouwen het hoogst is. 25% 20% 15% Afschrijvingslast gerelateerd aan de boekwaarde Voor alle staffels heeft de post inventaris een vrijwel gelijke afschrijvingslast. Deze gemiddelde last ligt tussen 17% en 21% van de boekwaarde. Dit percentage stemt overeen met het door ons gestelde ideaalcomplex. 10% 5% 0% 1 2 Gebouwen 3 4 Inventaris 5 Overig Leermiddelen De algemene conclusie is dat de materiële vaste activa van de onderwijsinstellingen verouderd zijn. Dit geldt vooral voor de gebouwen en de overige activa. Dit hoeft voor uw instelling geen probleem te zijn als de activa niet worden vervangen, of er wordt gewerkt aan een investeringsplan. primair onderwijs - Van Ree Onderwijsadviseurs 18

19 4. Kengetallen De kengetallen geven onder andere een beeld van de vermogenspositie van uw instelling. De kengetallen van uw instelling worden vergeleken met die van de staffel en van de benchmark. Per kengetal wordt kort ingegaan op betekenis hiervan. 4.1 Solvabiliteit Solvabiliteit 1 45% 27% 53% 71% -52% 49% 86% Solvabiliteit 2 59% 58% 68% 81% -17% 63% 92% Solvabiliteit 1 geeft het eigen vermogen weer als percentage van het balanstotaal. Het balanstotaal is de som van het eigen vermogen, de voorzieningen en de schulden. De solvabiliteit 1 is gemiddeld 49%, met een minimum van -52% en een maximum van 86%. Solvabiliteit 2 is het eigen vermogen plus voorzieningen als percentage van het totaal vermogen. Dit kengetal zal altijd gelijk of hoger zijn dan het kengetal solvabiliteit 1. Uit het diagram blijkt dat uw instelling een lagere solvabiliteit 1 heeft dan het gemiddelde van de staffel. Ten opzichte van de totale benchmark is uw solvabiliteit ook lager. De commissie Don heeft aangegeven dat de ondergrens van de solvabiliteit minimaal 20% dient te zijn. Zij heeft de solvabiliteit gedefinieerd als het eigen vermogen plus de voorzieningen als percentage van het totale vermogen. Uw instelling voldoet aan dit criterium met een solvabiliteit van 45%. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Solvabiliteit Solvabiliteit 1 Solvabiliteit 2 Instelling De solvabiliteit bij grotere instellingen is normaliter lager dan bij kleinere instellingen. Dit is zichtbaar in onderstaande diagram waarbij de instellingen zijn gesorteerd op leerlingaantal. In onderstaande diagram zijn de solvabiliteitskengetallen 2 weergegeven. Het grote transparant rose vak geeft het gemiddelde van de staffel weer. Opgemerkt wordt dat de solvabiliteit toeneemt naar mate er meer leerlingen aanwezig zijn. De lagere solvabiliteit is voornamelijk aanwezig bij onderwijsinstellingen met een leerlingentaal onder de leerlingen. 100,0% Solvabiliteit 2 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% ,0% Gemiddelde staffel Solvabiliteit primair onderwijs - Van Ree Onderwijsadviseurs 19

20 4.2 Weerstandsvermogen en kapitalisatiefactor Weerstandsvermogen 25% 7% 22% 37% -10% 29% 95% Kapitalisatiefactor 52% 11% 38% 58% 11% 49% 140% Het weerstandsvermogen wordt bepaald door het eigen vermogen te delen door de totale baten. Dit kengetal geeft weer hoe lang uw instelling vooruit kan wanneer de baten geheel wegvallen. Geadviseerd wordt een minimum van 10%. De commissie Don heeft binnen het voortgezet onderwijs ook het kengetal kapitalisatiefactor geïntroduceerd. Wij adviseren u om dit kengetal ook voor uw instelling te handhaven. Dit kengetal wordt bepaald door het balanstotaal te verminderen met de gebouwen en terreinen; en de uitkomst hiervan te delen door de totale baten. Door de commissie is een bovengrens vastgesteld. Deze grens is voor kleine instellingen (baten tot 6 miljoen) 60% en voor grote instellingen (baten vanaf 12 miljoen) 35%. Voor middelgrote instellingen kan een geïnterpoleerde waarde worden gebruikt. Deze grenzen moeten gaan functioneren als signaleringsgrenzen en vormen een indicatie voor een mogelijk te grote kapitaalsvorming. Het weerstandsvermogen van uw instelling is 25% en is daarmee hoger dan het gemiddelde van de staffel (22%). Echter, ten opzichte van de benchmark is dit lager; dit is namelijk 29%. De kapitalisatiefactor van uw instelling is 52% en is daarmee hoger dan het gemiddelde van de staffel (38%). Dit geldt ook ten opzichte van de benchmark; hier is het gemiddelde 49%. Uw instelling is ingedeeld als een middelgrote instelling; hierbij behoort een maximale kapitalisatiefactor van 43%. Uw werkelijke kapitalisatorfactor is 52% en is hoger dan de gemaximeerde factor. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Weerstandsvermogen en kapitalisatiefactor Weerstands-vermogen Kapitalisatie-factor Instelling primair onderwijs - Van Ree Onderwijsadviseurs 20

21 4.3 Liquiditeit De mate van liquiditeit van uw instelling geeft aan in hoeverre uw instelling aan haar kortlopende verplichtingen kan voldoen. Onderstaand wordt de liquiditeit van uw instelling vergeleken met de staffel Current ratio 1,88-2,11 8,97 0,64 2,65 8,97 Werkkapitaal De current ratio wordt bepaald door de vlottende activa te delen door de kortlopende schulden. Wanneer de uitkomst groter is dan 1, is uw instelling in staat om aan haar kortlopende verplichtingen te voldoen. Wanneer de uitkomst lager is dan 1, dan is er sprake van meer kortlopende verplichtingen dan vlottende activa. Het werkkapitaal is weergegeven in duizenden euro's en is berekend door de vlottende activa te verminderen met de kortlopende verplichtingen. Bij uw instelling laten zowel de current ratio als het werkkapitaal een positief beeld zien. In onderstaande diagram is het werkkapitaal weergegeven in oplopende volgorde op basis van het aantal leerlingen Werkkapitaal in duizenden euro primair onderwijs - Van Ree Onderwijsadviseurs 21

22 5. Planning & control Jaarlijks wordt door de onderwijsinstellingen de exploitatiebegroting opgesteld. De begroting is afhankelijk van meerdere factoren. Te denken valt aan het aantal leerlingen met de verdeling over de verschillende leerjaren en opleidingen, de formatie van het personeel, het jaarlijkse inflatiecijfer en het voorzien van incidentele kosten en/of uitgaven (investeringen) die mogelijkerwijs invloed hebben op de exploitatie (bijvoorbeeld afschrijvingen). Onderstaand worden de afwijkingen van de begroting ten opzichte van de gerealiseerde baten en lasten weergegeven. Exploitatie-afwijkingen Rijksbijdrage 10% 1% 6% 11% -4% 9% 50% Gemeente 104% 0% 80% 400% -100% 46% 889% Overige 68% -55% 46% 216% -58% 85% 2286% Personeel 1% -1% 2% 4% -9% 4% 51% Afschrijving -3% -37% -3% 37% -43% 2% 100% Huisvesting 7% -15% 2% 18% -75% 8% 166% Overige last 16% -2% 34% 160% -26% 18% 170% Operationeel resultaat 1% -3% 0% 5% -10% 0% 15% Rente 27% -110% -18% 56% -1621% -33% 425% Resultaat 2% -3% 4% 14% -4% 6% 28% De afwijkingen van het (operationeel) resultaat zijn gerelateerd aan de werkelijke totale baten. Hierdoor worden sterke fluctaties in relatief kleine bedragen sterk verminderd. Bijvoorbeeld, een begroot resultaat van kan een afwijking vertonen van 200% als het werkelijk resultaat hoger ligt; ten opzichte van de totale baten zal dit verschil echter minimaal zijn. Bovenstaande tabel dient als volgt te worden gelezen: - Wanneer de baten een positief percentage laten zien, dan zijn de gerealiseerde baten hoger dan begroot. Dit is positief voor uw instelling. - Als de percentages bij de lasten negatief zijn, dan betekent dit dat de werkelijke lasten hoger zijn dan was begroot. De verschillen tussen begrote en gerealiseerde baten en lasten kunnen fors verschillen. Dit blijkt onder andere uit de forse verschillen in de afwijking van het resultaat. De gemiddelde afwijking is 6,06% positief. De kleinste afwijking tussen de gerealiseerde en begrote baten betreft de rijksbijdragen. De personele lasten, die gemiddeld 83% zijn van de totale lasten, laten een hogere afwijking zien, namelijk een range tussen een negatieve afwijking van 9% en een positieve afwijking van 51%. De grote afwijking kan worden verklaard doordat enkele scholen de BAPO-last nog niet begroot hebben. De operationele resultaten wijken weinig af van het totale resultaat. Dit is verklaarbaar omdat de rentebaten en -lasten over het algemeen een fractie zijn van de totale baten en/of lasten. Daarnaast, deze post is over het algemeen wel begroot maar vertoond ook forse verschillen. primair onderwijs - Van Ree Onderwijsadviseurs 22

23 Aantal leerlingen Bedragen in euro x Aantal leerlingen Bedragen in euro x Meerjarenoverzicht leerlingaantal in het onderwijs Het leerlingaantal binnen het primair onderwijs fluctueert van jaar tot jaar. Dit geldt ook voor de onderwijsinstellingen. In bepaalde regio's is de groei hoger of lager dan in andere regio's. De rijksbekostiging is gebaseerd op het leerlingaantal op peildatum 1 oktober van het voorgaande jaar. Bij een stijgend aantal leerlingen betekent dit dat de resultaten deels achterlopen. Bij een afnemend leerlingaantal zullen de resultaten juist een positief beeld geven. Enkelen noemen dit ook 'het groeien tegen de verdrukking in'. In dit hoofdstuk worden de leerlingaantallen en baten en lasten van de laatste 3 jaar met elkaar vergeleken. De baten en lasten en het resultaat zijn gebaseerd per leerling op basis van 1 peildatum (voor 2011: 1 oktober 2010). Hierdoor kan het voorkomen dat de cijfers afwijken met hoofdstuk 2. Leerlingaantal vanaf 2009 Peildatum Nederland Uw instelling Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld De data zijn ontleend aan de website van DUO; de informatie is beschikbaar tot jaar Om een vergelijking te geven met de overige onderwijsinstellingen in Nederland, is bovenstaande informatie opgenomen. Omdat de onderwijsinstellingen in Nederland een diversiteit aan leerlingaantallen hebben (grootste circa en kleinste circa 20 leerlingen) zijn de instellingen selecteerd met\ een maximum aantal leerlingen van Dit resulteert in een vergelijking met circa onderwijsinstellingen in geheel Nederland. Dit geldt ook voor de overige tabellen in dit hoofdstuk. Het leerlingaantal in de benchmark laat in 2010 een stijging zien; de vergelijkbare onderwijsinstellingen in Nederland laten eenzelfde beeld zien: een toename in het jaar 2010 en in 2011 een daling. Het aantal leerlingen in geheel Nederland laten in 2010 en 2011 een daling zien; dit stemt overeen met dit benchmarkonderzoek. Onderstaand worden de diagrammen weergegeven met het verloop van baten, lasten en aantal leerlingen. Dit zowel van uw instelling als van de staffel waartoe uw instelling behoort. Overzicht van uw instelling Jaren Aantal leerlingen Totaal baten Totaal lasten Overzicht van de staffel Jaren Aantal leerlingen Totaal baten Totaal lasten Op de volgende bladzijden worden de verloopoverzichten gepresenteerd van de baten, de lasten en het resultaat per leerling. primair onderwijs - Van Ree Onderwijsadviseurs 23

24 Aantal leerlingen Bedragen in euro x Aantal leerlingen Bedragen in euro x Totaal baten per leerling vanaf 2009 Nederland Boekjaar Uw instelling Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld n.b. Totaal lasten per leerling vanaf 2009 Nederland Boekjaar Uw instelling Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld n.b. Resultaten per leerling vanaf 2009 Nederland Boekjaar Uw instelling Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld n.b. De hiernaaststaande tabellen bevatten de totale baten en lasten, over de achter-liggende jaren. De baten en lasten zijn gerelateerd aan het aantal leerlingen. De data voor instellingen in geheel Nederland zijn beschikbaar van 2009 t/m De gemiddelde lasten laten in 2009 en 2010 een daling zien; een mogelijke verklaring is de daling van het aantal De rijksbijdragen zijn in 2011 verlaagd; dit heeft effect op de totale baten per leerling. De totale lasten per leerling laten echter ook een daling zien, waardoor de verliezen beperkt blijven. De resultaten per leerling geven een gemengd beeld. In hoofdstuk 2 is al aangegeven dat de resultaten in 2009, 2010 en 2011 een negatief beeld geven. De resultaten van de onderwijsinstellingen in Nederland laten een positiever beeld zien. Opgemerkt wordt dat de totale baten minus de totale lasten niet gelijk is aan het hierboven gepresenteerde resultaat. Dit wordt veroorzaakt door de niet opgenomen rentebaten en -lasten. Overzicht van de benchmark Overzicht van Nederland Jaren Jaren Aantal leerlingen Totaal baten Totale lasten Aantal leerlingen Totaal baten Totale lasten primair onderwijs - Van Ree Onderwijsadviseurs 24

25 Tot slot Dit benchmarkrapport is uitsluitend opgesteld voor gebruik door uw instelling. Het is niet toegestaan dit rapport zonder onze toestemming vooraf aan derden te verstrekken. Als gevolg hiervan accepteren wij geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid tegenover enige andere persoon of organisatie die dit verslag in handen of ter inzage krijgt. Wij hopen dat onze constateringen en adviezen u helpen om uw organisatie te sturen en te beheersen en uw resultaten te optimaliseren. Wij zijn graag bereid tot een nadere toelichting op en doordenking en uitwerking van mogelijke oplossingsrichtingen. Hoogachtend, Van Ree Onderwijsadviseurs M.A. Rozendaal RA Partner - vestigingsdirecteur Disclaimer: De samenstellers zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar mogelijk model op te stellen en in te voeren. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele in dit model voorkomende onvolledigheden en/of onjuistheden. primair onderwijs - Van Ree Onderwijsadviseurs 25

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus Financiën (VO) 2012 Dit rapport over de financiën van het bestuur toont detailinformatie over de kengetallen en verdeling van de lasten. Er wordt een trend van vijf jaar getoond en een vergelijking gemaakt

Nadere informatie

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen.

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Jaar kengetal Gemiddelde sector Indicator risicoanalyse inspectie 2016 73,6% 1 Don: ondergrens 3 2015 75% Don: ondergrens 3

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 51410141 Datum: Opgesteld door: 9 april 2014 P.A. Vorstenbosch Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Financiële benchmark over de cijfers van 2014

Financiële benchmark over de cijfers van 2014 Financiële benchmark over de cijfers van 01 Jaarlijkse financiële benchmark van de kengetallen, opgesteld naar aanleiding van de cijfers voortkomend uit de jaarrekeningen over het jaar 01 Ridderkerk, 1

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Benchmark Onderwijs 2011 Regio Noord, Oost en Midden. Benchmark 2011 Onderwijsinstellingen Sector-rapportage Noord, Oost en Midden Nederland

Benchmark Onderwijs 2011 Regio Noord, Oost en Midden. Benchmark 2011 Onderwijsinstellingen Sector-rapportage Noord, Oost en Midden Nederland Benchmark Onderwijs 2011 Regio Noord, Oost en Midden Benchmark 2011 Onderwijsinstellingen Sector-rapportage Noord, Oost en Midden Nederland Voorwoord Toezicht en verantwoording worden voor instellingen

Nadere informatie

Financiële benchmark over de cijfers van 2012

Financiële benchmark over de cijfers van 2012 Financiële benchmark over de cijfers van 2012 Jaarlijkse financiële benchmark van de kengetallen, opgesteld naar aanleiding van de cijfers voorkomend uit de jaarrekeningen van het jaar 2012. Ridderkerk,

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur Jaarrekening 2015 Rapportageperiode 31 december 2015 Benchmarkperiode 31 december 2014 Printdatum 24-06-2016 om 15:39 uur Voorblad 0 0 Inhoud Algemeen 2 Resultaatvergelijking 4 Financiële positie 6 Jaarrekening

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20619 17 juli 2015 Regeling van de Minister van innenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 juli 2015, nr. 2015-0000387198,

Nadere informatie

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Ons nummer: O17.001486 *O17.001486* Informatie raad/mededeling college Onderwerp jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Commissie Boarger en Mienskip Collegebesluit d.d.

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327

Nadere informatie

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Stichting 070Watt Pletterijkade 15 2515 SG Den Haag KvK-nummer: 60690461 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Inhoud ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Financiële positie JAARSTUKKEN

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom

drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom Reorganisatie Voor reorganisatie is inzicht noodzakelijk Inzicht over de actuele stand van zaken Inzicht in de toekomst Zonder voldoende inzicht

Nadere informatie

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis RAPPORT 21 Stichting Spin for Life Aletta Jacobskade 66 3137 TB Vlaardingen Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee 4 3144 DB Maassluis INHOUD JAARVERSLAG Verklaring Resultaat-analyse Financiële

Nadere informatie

Stichting United Bikers Against Abuse Europe Grindweg EG Wolvega

Stichting United Bikers Against Abuse Europe Grindweg EG Wolvega Stichting United Bikers Against Abuse Europe Grindweg 7 8471 EG Wolvega 2015 Inhoud Opdracht 3 Balans per 31 december 2015 5 Winst- en verliesrekening over 2015 7 Toelichting op de balans 8 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Jaarrekening dec december 2016 Benchmarkperiode 31 dec december om 15:55 uur

Jaarrekening dec december 2016 Benchmarkperiode 31 dec december om 15:55 uur Jaarrekening 2016 Rapportageperiode 31 dec 2016 31 december 2016 Benchmarkperiode 31 dec 2015 31 december 2015 Printdatum 07-06-2017 om 15:55 uur Voorblad 0 0 Inhoud Algemeen 2 Resultaatvergelijking 3

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Regionaal Orgaan Openbaar Basisonderwijs Lauwersland te Buitenpost H3261740/41492

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Regionaal Orgaan Openbaar Basisonderwijs Lauwersland te Buitenpost H3261740/41492 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Regionaal Orgaan Openbaar Basisonderwijs Lauwersland te Buitenpost H3261740/41492 Utrecht, juni 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR

JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Utrecht, december 2011 Inleiding... 4 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs... 5 1.1 Financieel beeld...

Nadere informatie

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg Burgemeester Kengenstraat 46 6336 BK Hulsberg Jaarrekening 214/215 INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Grafieken 5 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2

Nadere informatie

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan 45 3701 EB Zeist JAARREKENING 2009

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan 45 3701 EB Zeist JAARREKENING 2009 371 EB Zeist JAARREKENING 29 Inhoudsopgave Pag. VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2 Staat van Baten en Lasten 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg Burgemeester Kengenstraat 46 6336 BK Hulsberg Jaarrekening 215/216 INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Grafieken 5 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam H3277049/41775

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam H3277049/41775 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam H3277049/41775 Utrecht, juni 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de financiële positie per

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena H /41878

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena H /41878 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena H3257385/41878 Utrecht, maart 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de financiële positie per

Nadere informatie

Interim-management en advies Financiële specialisten voor de overheid en not for profit

Interim-management en advies Financiële specialisten voor de overheid en not for profit BENCHMARK OP MAAT Inhoud pagina 1 Inleiding 2 2 Observaties en indeling naar omzet 3 3 De parameters 4 4 Resultaten 5 5 Conclusie 12 Bijlage 1 1 Inleiding Ons product Benchmark Op Maat is speciaal ontwikkeld

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2014

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Nummer KvK: 41035845 Datum: 13 augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring 4 Financiële positie 5 Bespreking van de resultaten 6 Jaarstukken

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Bijzonder Basisonderwijs Velsen H /40257

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Bijzonder Basisonderwijs Velsen H /40257 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Bijzonder Basisonderwijs Velsen H3257302/40257 Utrecht, maart 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de financiële positie per 31

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting ROC TOP Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42625 Onderzoeksnummer : 289366 Periode onderzoek : Jan -Oktober 2016 Datum vaststelling : November 2016

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa JAARREKENING Balans per 31 december 2015 Winst-en-verliesrekening over 2015 Kasstroomoverzicht 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015 Toelichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2016

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2016 Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Kengetallen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss Accountantsrapport 2012 van Samenwerkingsverband VO Brabant NO Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice Dignitas

Stichting Vrienden van Hospice Dignitas Rapportage t.b.v. Stichting Vrienden van Hospice Dignitas Wilhelminalaan 4 1623 MA HOORN over het boekjaar 2013 INHOUDSOPGAVE Rapport Bladzijde Algemeen 3 Samenstellingsverklaring 4 Resultaten 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking.

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking. GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Op het gebouw wordt niet afgeschreven. De inventaris

Nadere informatie

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan EB Zeist JAARREKENING 2010

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan EB Zeist JAARREKENING 2010 371 EB Zeist JAARREKENING 21 Inhoudsopgave Pag. VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2 Staat van Baten en Lasten 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2012-2013

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2013 Versie: openbaar Vastgesteld: 23 april 2014 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 3 ANALYSE FINANCIËLE RATIO S OMGEVINGSDIENSTEN

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 3 ANALYSE FINANCIËLE RATIO S OMGEVINGSDIENSTEN Berenschot Evaluatie wet VTH Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 3 ANALYSE FINANCIËLE RATIO S OMGEVINGSDIENSTEN 22 mei 2017 Bijlage 3. Analyse financiële ratio s omgevingsdiensten Inleiding In deze

Nadere informatie

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Tussentijds rapport 1 januari t/m 30 juni Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Voorbeeldrapport VOF T.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2013 t/m 2017

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2013 t/m 2017 Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2013 t/m 2017 Opgesteld door: Dyade Dienstverlening Onderwijs Datum: 3-7-2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Opdracht en uitgangspunten...

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017 Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2015

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2015 Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Kengetallen 5 JAARREKENING

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle te Zwolle

Vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle te Zwolle te Zwolle INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 6 Ondertekening van de accountantsrapportage 8 Jaarstukken 2015 Jaarrekening 9 Balans per 31 december

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Opgesteld door: Dyade Dienstverlening Onderwijs Datum: 05-12-2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Opdracht en uitgangspunten...

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 datum: juni 2014 Stichting Wij Allemaal 1 30-6-2014 Financieel verslag 2013 van Stichting WIJ Allemaal, gevestigd te Purmerend. INHOUD pagina Financieel verslag Staat van bezittingen

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016 , te Rapport inzake jaarstukken 2015 1 maart 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Plantenziektenkundige Dienst, waaraan de verkorte jaarrekening 2002 is ontleend, Verkorte maakt onderdeel

Nadere informatie

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2014 Vlaggemanstraat 11 3038 LA Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Financiële positie 8 Ondertekening van de accountantsrapportage 10

Nadere informatie

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis RAPPORT 2014 Stichting Spin for Life Aletta Jacobskade 66 3137 TB Vlaardingen Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee 4 3144 DB Maassluis INHOUD JAARVERSLAG Verklaring Resultaat-analyse Financiële

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 van Stichting Turkse Islamitische Hulpverlening en Solidariteit Ookmeerweg 206 1068 AX AMSTERDAM

JAARREKENING 2012 van Stichting Turkse Islamitische Hulpverlening en Solidariteit Ookmeerweg 206 1068 AX AMSTERDAM JAARREKENING 2012 van Stichting Turkse Islamitische Hulpverlening en Solidariteit Ookmeerweg 206 1068 AX AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE 1.Rapport Blz. 1.1 Opdracht 3 1.2 Samenstellingsverklaring 3 1.3 Algemeen

Nadere informatie

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Jaarstukken 2008 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2008 8

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 , te Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting CGN Usselo. Enschede, juni 2017

JAARREKENING Stichting CGN Usselo. Enschede, juni 2017 JAARREKENING 2016 Stichting CGN Usselo Enschede, juni 2017 Postadres: IBAN: NL20 RABO 0129 6936 42 Postbus 369 BIC: RABONL2U 7500 AJ Enschede KvK Enschede: 41027732 Bezoekadres: Fiscaal nummer: 8066.29.708

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Primair Onderwijs Peelraam H3263055/71749

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Primair Onderwijs Peelraam H3263055/71749 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Primair Onderwijs Peelraam H3263055/71749 Utrecht, mei 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de financiële positie per 31 december

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal te Horssen H /41340

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal te Horssen H /41340 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal te Horssen H3261621/41340 Utrecht, juni 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar

Nadere informatie

Financiële rapportage 2012

Financiële rapportage 2012 Financiële rapportage 212 Stichting De Brug Datum: 4-12-213 Valutaeenheid: EUR Inhoudsopgave Pag. Voorblad Stichting en samenstelling bestuur Balans Winst- en verliesrekening Toelichting op de balans Ondertekening

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 1 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 2 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A - Balans per 31 december

Nadere informatie

Financiële rapportage 2014

Financiële rapportage 2014 Financiële rapportage 214 Stichting De Brug Datum: 14-4-215 Valutaeenheid: EUR Inhoudsopgave Pag. Voorblad Stichting en samenstelling bestuur Balans Winst- en verliesrekening Toelichting op de balans Ondertekening

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Katholiek en Protestants- Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o. H3261355/40378

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Katholiek en Protestants- Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o. H3261355/40378 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Katholiek en Protestants- Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o. H3261355/40378 Utrecht, mei 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar

Nadere informatie

Financiële managementrapportage Eerste kwartaal 2017

Financiële managementrapportage Eerste kwartaal 2017 Financiële managementrapportage Eerste kwartaal Stichting tot behartiging van de belangen van Scholen met de Bijbel op Reformatorische Grondslag, Achterberg Aangepast: 11-5- Pagina 1 van 11 Dashboard Financiële

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2013

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2013 Vlaggemanstraat 11 3038 LA Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Financiële positie 8 Ondertekening van de accountantsrapportage 10

Nadere informatie

Vaste activa Gebouwen 421.381 421.381 Verbouwing 2005 14.007 14.007 Verbouwing 2009 887.880 887.880 Inventaris 0 0

Vaste activa Gebouwen 421.381 421.381 Verbouwing 2005 14.007 14.007 Verbouwing 2009 887.880 887.880 Inventaris 0 0 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Op het gebouw wordt niet afgeschreven. De inventaris

Nadere informatie

GIBO Accountants en Adviseurs

GIBO Accountants en Adviseurs Tennisvereniging Griffensteijn Postbus 52 3700 AB ZEIST Accountantsrapport over 2009 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Algemeen 3 Financieel verslag Jaarrekening Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking.

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking. GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Op het gebouw wordt niet afgeschreven. De inventaris

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Jaarverslag Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE T.a.v. Mevr. H. Weisfelt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Voorburg, 30 september 2015 Geachte mevrouw Weisfelt Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2016 Versie: Openbaar Vastgesteld: juli 2017 Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2016 31-12-2015 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Boekjaar 1-9-2012 t/m 31-8-2013 Inhoudsopgave 1 BALANS PER 31 AUGUSTUS 2013 3 2 REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2012-2013 4 3 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2012 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012 Vlaggemanstraat 11 3038 LA Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten \ Financiële positie 8 Ondertekening van de accountantsrapportage 10

Nadere informatie

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014 Emmeloord Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 1 BALANS PER 31

Nadere informatie

Stichting "De Binnenvaart" Hooikade 10 3311 CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken 2012. INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG

Stichting De Binnenvaart Hooikade 10 3311 CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken 2012. INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Resultaat 3 JAARREKENING Stichting "De Binnenvaart" Hooikade 10 3311 CD Dordrecht Rapport inzake jaarstukken 1 Balans

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking.

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking. GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Op het gebouw wordt niet afgeschreven. De inventaris

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie