BYOD Beleid is geen ICT feestje!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BYOD Beleid is geen ICT feestje!"

Transcriptie

1 BYOD Beleid is geen ICT feestje! Tips en te vermijden valkuilen Checklists voor BYOD Elementen van een mobile device beleid Plan van aanpak om beleid op te stellen drs. Kees van den Tempel, MBA; ir. M. van Dijk Native Consulting Specialisten in strategie, bedrijfsvoering en IT Strategische bedrijfsvoering, Strategisch I&A- beleid, Digitaal werken, Het Nieuwe Werken, Procesgericht werken, Veranderen, Organisatieonderzoeken advies

2 Inhoudsopgave Inleiding...3 Samenvatting...4 De snelle ontwikkelingen...5 Landelijke Ontwikkelingen...5 ICT Ontwikkelingen...6 Hoe te komen tot beleid? Het 8-B Model Samenstelling projectteam Opzetten van het project Onderdelen van het project Pilot en/of proeftuin Uitwerken beleidsonderdelen Voorbereiding Randvoorwaarden en uitgangspunten Uitwerken gebruikersrollen Bepalen device mix per rol Financiele uitwerking Beheer en ondersteuning Technische oplossingen Beveiliging Verantwoordelijkheden, gebruiksregels Formele goedkeuring Inkoop en aanbesteding Uitrol en implementatie Nazorg Bijlage 1: Gedetailleerd stappenplan Bijlage 2: Native Consulting Versie: 6.0, Datum: 8 augustus 2013, Copyright 2013, Native Consulting BV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder bronvermelding worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke andere manier dan ook. Mobile device beleid 2

3 Inleiding In de afgelopen jaren heeft Native bij een groot aantal gemeenten projecten uitgevoerd op het gebied van mobile device beleid (BYOD, CYOD en andere vormen) en op het gebied van digitalisering van vergaderen (voor zowel gemeenteraden als colleges en MT s). De uitvoering en begeleiding van deze projecten hebben er toe geleid dat we onze aanpak steeds verder hebben kunnen uitwerken, uitbreiden en verfijnen. Hierbij gaat het zowel om de te onderkennen onderdelen van het project om te komen tot een goed uitgewerkt beleid als ook wat is het uitgangspunt voor een dergelijk project. De vele vragen die we hebben moeten beantwoorden tijdens de projecten en zeker ook de antwoorden die we hebben gevonden zijn in dit document verwerkt. Doelgroep voor dit document is met name het algemeen management, ICT managers en P&O managers omdat juist zij verantwoordelijk zijn voor het beantwoorden van een aantal, soms lastige vragen. Bovendien is dit niet alleen een ICT vraagstuk, maar het is veel breder, het gaat namelijk ook over houding en gedrag, en de wens van de medewerker om zijn eigen werk(plek) meer in te richten zoals hij/zij dat wil. Werkplekbeleid in de brede zin van het woord dus! Voorbeelden van vragen die de afgelopen jaren de revue passeerden zijn: - Welke soorten mobile device beleid zijn er en hoe kiezen we welke ons past? Is het Choose your Own Device (CYOD), Bring Your Own Device (BYOD), Here is Your Device (HIYD), of een andere vorm? - Mogen gebruikers al hun eigen devices meenemen. Wat zijn de randvoorwaarden? - Mogen gebruikers data opslaan op public cloud oplossingen, of faciliteert de organisatie een private cloud oplossing? Of is een hybride model mogelijk? - Geef je alle mogelijkheden t.a.v. clouddiensten vrij of ga je technische beperkingen c.q. randvoorwaarden opleggen? - Hoe zit het met de (informatie)beveiliging? En met virussen op tablets? Hoe ga je om met gegevensbeheer van vertrouwelijke gegevens, back-up- en restore, verlies en diefstal? - Hoe is het fiscaal geregeld? (de werkkostenregeling)? Waar ligt dan precies de financiële verantwoordelijkheid bij schade, verlies of diefstal? - Hoe regel je het beheer van de verschillende devices, eigen apps en bedrijfs-apps (mobile device management)? - Hoe ga je om met devices met verschillende besturingssystemen binnen één organisatie? - Hoever gaat de servicedesk ondersteuning voor mensen met een eigen tablet/laptop? - Welke juridische aspecten zitten er aan vast? (bijv. licenties) - Hoe zit het met de arbo aspecten? Zowel m.b.t. het gebruik van de device (grootte scherm, intypen e.d.) als de thuiswerkplek - Wat zijn de toekomstige ontwikkelingen? Apple versus Android versus Microsoft Windows 8. Dit document is nog verre van volledig als het gaat om alle antwoorden, maar biedt een handvat om met elkaar in discussie te gaan. En natuurlijk houden we ons aanbevolen om deze antwoorden, oplossingen, etc. terug te horen. Veel leesplezier! Kees van den Tempel, Martin van Dijk Beesd Mobile device beleid 3

4 Samenvatting De introductie van de tablets, smartphones, mini s, laptops en andere persoonlijke, mobiele, met internet verbonden computer- en communicatie-apparatuur geeft een boost aan het digitaal werken en vergaderen, informatie-uitwisseling via clouddiensten, aan plaats- en tijdonafhankelijk werken (Het Nieuwe Werken) en beïnvloedt tevens de dienstverlening van organisaties. Veel medewerkers nemen ook op eigen initiatief devices mee naar het werk. Dit wordt aangeduid met de term BYOD (Bring Your Own Device). Omdat deze ontwikkelingen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, is er een integraal beleid nodig. Dit document bevat checklists in de bijlagen aan de hand waarvan een degelijk BYOD, Tablet en Cloud beleid opgesteld kan worden. De missie, visie, strategie van uw organisatie vormen de basis voor het BYOD, Tablet en Cloud beleid. Deze moet zo geformuleerd zijn dat u uw organisatie ruimte geeft voor nieuwe ontwikkelingen en ruimte om te exploreren en om fouten te maken. Dit betekent dat ontwikkelingen niet tegengehouden, maar positief omarmd worden. Vanuit deze visie kan het BYOD beleid verder vormgegeven worden: Dit document baseert het BYOD/CYOD, Tablet en Cloud beleid op het 8B model: Belief, Behaviour, Business, Bricks, Bytes, Budget, Balance en Benefits. Voorbeelden van belangrijke punten uit het BYOD, Tablet en Cloud beleid zijn: De organisatie ondersteunt BYOD, mobile devices en het gebruik van clouddiensten omdat deze passen in de kernwaarden van de organisatie; De invoering van tablets en het gebruik van clouddiensten moet aantoonbaar iets opleveren. Applicaties voor tablets worden bij voorkeur ontwikkeld in HTML5; De visie op dienstverlening zal door de introductie van smartphones en tablets aangepast worden. Devices worden beschouwd als een nieuw dienstverleningskanaal; Het gebruik van tablets en clouddiensten wordt niet gelimiteerd. Iedere gebruiker dient de Nederlandse wetten en regels in acht te nemen. Verder gelden erbij het gebruik van mobiele apparatuur een aantal kernbegrippen: respect, betrouwbaar, zorgvuldig en positief; Er wordt vanuit de organisatie gestandaardiseerd op (bijvoorbeeld) de ipad als standaard tablet. Het gebruik van andere devices wordt toegestaan als de Apps op het betreffende device overweg kunnen met de vastgestelde informatiestandaarden zoals (bijvoorbeeld) PDF, Doc, Xls, PPT, ODS; Elke afdeling bepaalt zelf welke medewerkers de beschikking krijgt over een tablet; Gebruikers die zelf een device meenemen naar het werk zijn wel zelf (financieel) verantwoordelijk voor het beheer. Onder beheer wordt verstaan: backup, restore en vervanging bij verlies of diefstal. De organisatie heeft wel een adviesrol, en zorgt voor de mogelijkheid om vragen te stellen; Een applicatie voor mobile device management wordt ingericht t.b.v. onderhoud en beheer; Al het netwerkverkeer verloopt via een Gateway om de veiligheid van informatiestromen te borgen. Mobile device beleid 4

5 Het BYOD, Tablet en Cloud beleid leidt tot een aantal projecten die in de organisatie uitgevoerd moeten worden. Een verantwoorde business case bij de invoering van BYOD, Tablets en Clouddiensten is belangrijk om een integrale afweging te maken, maar ook om het beleid verder vorm te geven. De snelle ontwikkelingen De directe aanleiding voor deze notitie is de introductie van de tablets (o.a. ipad, Samsung), smartphones (iphone, Galaxy S), mini s, laptops en andere persoonlijke, mobiele, met internet verbonden computer- en communicatieapparatuur. Deze apparaten worden aangeduid met de term devices. Devices maken een stormachtige technologische ontwikkeling door, waardoor het gebruik snel toeneemt. En dat is terug te zien in algemene / landelijke en ICT ontwikkelingen. In de komende pagina s wordt een beeld geschetst van deze ontwikkelingen. Landelijke Ontwikkelingen De volgende landelijke ontwikkelingen dienen zich aan binnen gemeenten en hun ketenpartners: 1. Organisatorische ontwikkelingen: schaalvergroting, regiegemeente, ketensamenwerking, uitbesteding van taken, meer inhuur; 2. Toenemende druk om te komen tot meer efficiency en resultaatgerichtheid; 3. Toenemende druk om te komen tot meer transparantie; 4. Juridisering van de maatschappij; 5. Individualisering Ad 1. Organisatorische ontwikkelingen De gemeenten werken in toenemende mate steeds meer samen met andere organisaties. Deels is de reden om te zoeken naar schaalvergroting en daarmee ook kostenbesparing. Deels zijn de samenwerkingen gegroeid vanwege wettelijke bepalingen, zoals in het ruimtelijke (RUD s) en het sociaal domein. Deze samenwerkingsverbanden hebben directe impact op de informatisering, en dus ook op het mobile device beleid. De grotere mobiliteit van medewerkers en het daarmee samenhangende werken op andere locaties maakt bijvoorbeeld, dat er behoefte is aan andere devices dan een vaste werkplek en dat bijvoorbeeld een laptop of een tablet gewenst is. Ad 2. Efficiency en meer resultaatgericht Door de afnemende budgetten bij gemeenten, zal ook hier gekeken moeten worden op welke plekken er efficiency winst te boeken is. Een van de mogelijkheden is om winst te boeken via verdere digitalisering, waarbij vooral het papierloos werken efficiency winst kan opleveren. Het gebruik van mobile devices, en meer specifiek tablets, speelt daarbij een belangrijke rol. Documenten zijn beter leesbaar vanaf tablets, en deze kunnen ook makkelijker worden meegenomen in een vergadering. Ook de invoering van flexibel en resultaat gericht werken (waaronder concepten van Het Nieuwe Werken of Anders Werken) zal op termijn efficiency winst opleveren. Voor deze werkvormen is de inzet van mobile devices ook een belangrijk onderdeel. Mobile device beleid 5

6 Ad 3. Meer transparantie De gemeenten zullen ook meer doen aan het transparanter maken van hun taken en besluitvorming. Dit vindt plaats via verschillende manieren. O.a. door nog duidelijker naar de burger te communiceren via de gemeentelijke website. Daarnaast zullen processen beter beschreven worden, en zal er meer projectmatig worden gewerkt. Dit betekent dat plannen en planningen explicieter dan voorheen beschreven worden, en dat deze beter gemonitord zullen worden. Dit sluit aan bij de wens om meer resultaatgericht te gaan werken. Ad 4. Juridisering van de maatschappij Ondanks de roep om minder regels, blijkt dat als het erop aankomt er behoefte bestaat om zaken toch te willen regelen en vast te leggen op papier via wetregels, protocollen en contracten. Mobile devices spelen in zoverre een rol dat zij kunnen helpen om de beschikbaarheid van deze informatie te vergroten. Ad 5. Individualisering Mensen gaan steeds meer van zichzelf uit. De overheid versterkt dit, omdat juist de overheid meer nadruk legt op eigen verantwoordelijkheid van de burger. Dit heeft ook tot gevolg dat snelle interactie met de burger, al dan niet op locatie nodig is. Dit stelt andere eisen aan de ondersteunende devices voor de werkzaamheden voor de medewerkers van de gemeente. ICT Ontwikkelingen Hieronder worden een aantal actuele trends benoemd die van invloed zijn op de bedrijfsvoering, dienstverlening en ICT infrastructuur van de gemeente en allen hebben een nauwe relatie met mobile devices. Hieronder worden de volgende trends besproken: 1. Tablets en smartphones; 2. Bring / Choose Your Own Device (B/CYOD); 3. Cloud werken, hosten en webservice; 4. Apps; 5. Digitaal en papierloos werken; 6. Beveiliging; 7. Sociale Media; 8. Het Nieuwe Werken; 9. Geo informatie. Ad 1. Tablets en smartphones Het gebruik van tablets en smartphones neemt de afgelopen jaren enorm toe. Onderzoekers verwachten een vertienvoudiging t.o.v van het aantal tablets, waarbij ios, Android en Windows8 de belangrijkste platformen zullen zijn. Tablets en smartphones groeien qua functionaliteit steeds meer naar elkaar toe. Het primaire kenmerk van een smartphone is, dat je er mee kunt bellen en dat ze klein en handzaam zijn, maar verder hebben ze dezelfde functionaliteit als tablets. Daarbij krijgen we steeds meer te maken met hybride varianten: een smartphone die je ook als tablet goed kan gebruiken, of een tablet die ook als laptop en zelfs als desktop (d.m.v. een dockingstation) functioneert. Ad 2. Bring Your Own Device (BYOD) Mobile device beleid 6

7 Door de relatief lage prijzen van devices, en de wil om de (technische) ontwikkelingen te volgen, kopen mensen op eigen initiatief tablets, smartphones en laptops. Vervolgens wordt de organisatie geconfronteerd met de vraag van de werknemers om de eigen devices tijdens het werk te mogen gebruiken. Dit fenomeen heet BYOD (Bring Your Own Device). Daarnaast maken steeds meer organisaties gebruik van inhuur, en ook die nemen veelal hun eigen mobile device mee. Ook dit kan worden gezien als BYOD. De voordelen van BYOD zijn: - de werknemer heeft geen twee aparte apparaten meer nodig één voor werk, één privé - werknemers zullen de apparatuur uitkiezen naar de eigen specifieke wensen en dus snel(ler) tevreden zijn over het gebruik - de kosten zijn voor een groot deel voor de werknemer De nadelen van BYOD zijn: - er wordt ondersteuning gevraagd van ICT-medewerkers op apparaten waar mogelijk geen / weinig ervaring mee is - de beveiligingsmaatregelen van de privéapparaten laat vaak te wensen over - de verantwoordelijkheid van de apparatuur wordt diffuus - de beheerskosten zullen omhoog gaan doordat er meer apparaten met softwarepakketten moeten kunnen communiceren - er zijn afspraken nodig over remote wiping of stoppen van toegang onder omstandigheden Ad 3. Cloud werken, hosten en webservice We spreken over 'the cloud', wanneer data en/of software wordt aangeboden / gebruikt via het internet. De klant/gebruiker neemt daarop een abonnement (al dan niet gratis) en kan bijvoorbeeld schijfruimte huren voor het opslaan van data tot en met het gebruik van software voor een specifiek aantal users. Alle updates worden door de leverancier verricht, en de klant hoeft geen eigen server aan te schaffen. Bekende cloud oplossingen zijn de icloud van Apple, Google Drive, Skydrive van Microsoft en Dropbox. Kenmerk van Cloud toepassingen zijn: 1. het gebruik is laagdrempelig en op aanvraag te vergroten; 2. ze zijn vaak al geïntegreerd aanwezig op het mobile device; 3. is volgens strakke specificaties opgezet en gemanaged door de leverancier; 4. de kosten worden bepaald al gelang er gebruik van wordt gemaakt. De cloud is erg belangrijk voor het gebruik van mobile devices, omdat deze devices vaak een beperkt geheugen hebben en er meer gecommuniceerd en opgeslagen wordt op het internet. In de praktijk ontstaan er steeds meer hybride cloud oplossingen, waarbij een deel van de software (zie Apps) of data ook lokaal staat. Hierdoor wordt ondervangen dat bij uitval van het internet de gebruiker door kan gaan met zijn werkzaamheden. Dit werkt met behulp van downloaden (als het gaat om Apps) of synchronisatie (in geval van data). Voorbeelden van datasynchronisatie oplossingen zijn Dropbox, Google Drive en Microsoft Skydrive. Ad 4. Apps Mobile device beleid 7

8 Een andere ontwikkeling is het gebruik van Apps, een afkorting van Applications en geïntroduceerd door Apple. Deze ontwikkeling hangt nauw samen met de opkomst van smartphones en tablets, en kan gezien worden als een alternatief voor de cloud oplossingen. De redenen zijn hiervoor 2-ledig: 1. Veel online oplossingen zijn nog gebaseerd op gebruik met PC en laptop, waarbij én er een groot scherm gebruik wordt, en er gebruik gemaakt wordt van de muis. Smartphones en tablets worden echter met de vingers bediend, en dat vraagt een ander ergonomisch ontwerp van de applicaties. De Apps zijn hierop afgestemd. 2. Cloud oplossingen zorgen voor veel dataverkeer en dit betekent hoge kosten in combinatie met de 3G verbindingen van smartphones en tablets. Door gebruik te maken van Apps die lokaal staan geïnstalleerd op de devices, wordt het dataverkeer naar het internet beperkt tot het meest noodzakelijke 1. Op dit moment zijn de belangrijkste platformen (Operating Systems, OS) die Apps aanbieden op de tablet: de ios van Apple (ipad en iphone), Android van Google, en Windows 8 van Microsoft. Minder gebruikte omgevingen zijn Symbian van Nokia en Blackberry OS van Blackberry (voorheen RIM). Ad 5. Digitaal en Papierloos werken Steeds meer papier zal worden vervangen door digitale varianten, en dat op diverse terreinen: - gebruik van digitale correspondentie - digitale aanvraagformulieren - vakinhoudelijke informatie - papierloos vergaderen - agenda en digitale aantekeningen - gebruik van smartboards en touchscreens i.p.v. flapovers en whiteboards - buitendienst voert de gegevens op straat direct digitaal in - etc. Het voordeel van digitaal c.q. papierloos werken is: - Duurzaam, want er is geen papierverspilling meer - Kostenbesparing op termijn - Betere informatievoorziening en zijn alle gegevens paraat Ad 6. Beveiliging Mede door de toename van het gebruik van de cloud, maar ook door recente gebeurtenissen op het gebied van het lekken van uiterst vertrouwelijke gegevens (Wikileaks) en beveiligingsproblemen (Diginotar, Lektober en het XDocCrypt/Dorifel virus) is er druk om meer aan de beveiliging van gegevens te werken. Beveiliging van informatie is van belang voor: Bescherming van privacy gevoelige gegevens van burgers tegen hackers en onbevoegden Voldoen aan wettelijke verplichtingen m.b.t. persoonsgegevens (wet BPR) Afscherming van onbevoegd gebruik van gegevens binnen de gemeente Vertrouwelijke informatie van de gemeente, waaronder bijvoorbeeld grondexploitaties. 1 Een voorbeeld hiervan is de App iannotate, een PDF reader beschikbaar op de ipad en Android device, waarbij de functionaliteit om commentaren bij documenten te zetten lokaal staat, terwijl de documenten zelf wel via internet gedownload kunnen worden. Staan deze documenten eenmaal op de device, dan is er zelfs geen internetverbinding meer nodig. De betreffende App wordt eenmalig gedownload via een Wifi verbinding, om zo 3G kosten uit te sparen. Mobile device beleid 8

9 Beschikbaarheid van een back-up bij brand en schade Beveiliging is vaak aan de buitenkant niet zichtbaar, maar zodra deze beveiliging in het geding komt kan de schade erg groot zijn. Dit geldt zowel voor de publiciteit als voor de continuering van de bedrijfsvoering bij structurele schade aan het ICT netwerk. Een ander belangrijk aspect met betrekking tot het beveiligen van gegevens in de cloud is hoe vaak alle data veiliggesteld wordt door middel van een geautomatiseerd back-upproces. Worden daar logs van bewaard en worden van gewijzigde bestanden ook meerdere versies opgeslagen? De vraag is of er in geval van corrupte of verdwenen data kan worden teruggegrepen naar deze back-up bestanden. Ad 7. Social Media Sociale media spelen ook een steeds belangrijkere rol in de samenleving. Sociale media zoals Twitter en Facebook worden veel gebruikt om te communiceren, en vervangen deels het gebruik van . Daar heeft de gemeente steeds meer mee te maken en zal het een antwoord moeten bepalen of zij hier iets mee moet doen. Vooral de nieuwe generatie is veel bezig met sociale media. Zij zien dit als een belangrijk communicatie instrument, en verwachten ook van organisaties dat deze instrumenten in een of andere vorm ook toegepast kan worden op het werk. Daarbij kan naast de genoemde sociale media ook gedacht worden aan alternatieve communicatie instrumenten zoals Whatsapp en Google Chat. Er is ook een sterke link met cloud computing, aangezien de meeste sociale media vooral online staan. Dit brengt ook weer aspecten van vertrouwelijkheid en veiligheid met zich mee. Ad 8. Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken (HNW) gaat op de allereerste plaats over tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Maar HNW gaat ook over het slimmer gebruik maken van kantoorruimte (flexwerken) en over nieuwe vormen van leidinggeven en verantwoordelijkheid nemen als medewerker (resultaatgericht werken). Technologie speelt dus een belangrijke rol in HNW, waarbij naast mobiele apparaten zoals laptop, tablets en smartphones ook het werken in de cloud en papierloos werken van belang is. Veel gemeenten en andere overheidsinstanties hebben HNW aangegrepen om op een positieve manier in te spelen op vraagstukken, waaronder bezuinigingen en vergrijzingen. En soms ook omdat het gebouw gewoon toe was aan een opknapbeurt, of dat niet meer werd voldaan aan de huidige arbo-eisen. Ad 9. Ontsluiting van gegevens via Geo informatie Geo informatie staat tegenwoordig nog meer in de belangstelling door komst van Google Maps, Google Earth en navigatiesystemen. Omdat steeds meer burgers gewend zijn deze applicaties te gebruiken én door het gebruik van smartphones, worden er steeds meer applicaties gebruikt met geo componenten specifiek bedoeld voor gemeente gerelateerde activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan apps als Buiten beter, waarbij op basis van locatie en een foto gegevens doorgestuurd kunnen worden naar de gemeente. Mobile device beleid 9

10 Hoe te komen tot beleid? Om het beleid op te stellen zijn er een flink aantal overwegingen die een rol spelen. In de inleiding zijn al een aantal vragen gesteld. Maar de belangrijkste vraag is: hoe komen we tot een mobile device beleid? En dan ook nog één die alles dekt en die breed gedragen wordt door de organisatie. Belangrijk uitgangspunt dat Native voorstaat is het denken vanuit de functionele behoeften en gebruikerswensen: wat heeft een gebruiker nodig voor zijn of haar werkzaamheden binnen de context van het bedrijf/de gemeente? Met welke middelen kan de medewerker het beste uitgerust worden om zij/haar werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren? En wat zijn daar de ideeën over van de medewerkers zelf? Of we het nu hebben over een raadslid, een MT-lid of een beleidsmedewerker voor allen geldt dat ze behoeften hebben die bepalend zijn voor de mobile devices die hen kunnen helpen bij het optimaal uitvoeren van hun werkzaamheden. Dat maakt dat we breed kijken naar de soorten medewerkers, de mogelijke devices die hen kunnen ondersteunen (van telefonie, via tablets en thin clients tot zware desktops). Maar ook breed kijken naar de gevolgen voor de organisatie. Of het nu gaat om financiële, belastingtechnische, functionele, technische of arbo-technische gevolgen. Deze aspecten sluiten aan op het Native 8-B model, die bestaat uit 8 onderdelen die nodig zijn voor het goed functioneren van een organisatie op informatiegebied. Onze ervaring leert dat voor het succes van een mobile device beleidsproject een breed team een randvoorwaarde is. Voor het project zelf zijn een aantal stappen/onderdelen van groot belang om tot een goed doordacht beleid te komen. Deze beide elementen worden in dit hoofdstuk verder uitgewerkt. Het 8-B Model Op basis van praktijkervaringen van Native is er een 8B model ontwikkeld, waarin systematisch de belangrijkste factoren van zijn opgenomen voor succesvol informatiemanagement, en waarbij de samenhang van deze factoren wordt beschreven. Het gaat om de volgende factoren: 1. Belief (Visie en kernwaarden) 2. Behaviour (Gedrag en cultuur) 3. Business (Bedrijfsvoering en dienstverlening) 4. Bytes (Informatievoorziening) 5. Bricks (Werkplekken en huisvesting) 6. Budget (Financiën) 7. Balance (Evenwicht in elementen) 8. Benefit (Opbrengsten van het mobile device beleid) De factoren zijn gevisualiseerd in de onderstaande figuur. Mobile device beleid 10

11 Alle 8 elementen zijn nauw met elkaar verweven. Vanuit het 8B model worden de volgende invalshoeken gebruikt om het plan van aanpak voor het mobile device beleid op te stellen: 1. De invalshoek vanuit Belief: Het mobile device beleid moet aansluiten bij de missie, visie, kernwaarden en strategie en deze moet integraal en gefocust zijn resulterend in een sterk geloof in de haalbaarheid. 2. De invalshoek vanuit Behaviour: het management draagt het mobile device beleid uit, geeft het voorbeeld m.b.t. gedragsregels van het gebruik van de mobile devices. 3. De invalshoek vanuit de Business: de processen moeten passen in het gewenste mobile device beleid. Denk bijvoorbeeld aan het aansluiten op besluitvormingsprocessen, raadsvergaderingen, processen van ambulante medewerkers 4. De invalshoek vanuit Bytes: hierbij gaat het o.a. om informatiebeveiliging, technische ondersteuning, beheer en aansluiting op het informatiebeleid en de informatie-, applicatie en technische architectuur. 5. De invalshoek vanuit Bricks: het mobile device beleid moet aansluiten bij de facilitaire mogelijkheden zoals werkplekken op het gemeentehuis, maar ook op de thuiswerkplekken of andere omgevingen (wel of geen 3G nodig). Ook moet er rekening gehouden worden met arbo-technische zaken, milieu en duurzaamheid. 6. De invalshoek vanuit de beschikbare middelen (Budget): het mobile device beleid moeten worden beoordeeld op basis van financiële mogelijkheden Mobile device beleid 11

12 7. De invalshoek vanuit evenwicht aandacht geven aan de mobile device beleid aspecten (Balance): het mobile device beleid is pas succesvol als de 8 B s met elkaar voldoende in balans zijn. 8. De invalshoek vanuit de resultaten (Benefit) op de primaire activiteiten: De klanttevredenheid over de dienstverlening van de organisatie is een belangrijke indicator en stuurinstrument. De organisatie wordt uiteindelijk afgerekend op doelmatigheid, doelgerichtheid, rechtmatigheid, grip op kosten en risico s zowel intern als extern. Maar ook resultaten van medewerkers bepalen deels succes van mobile device beleid. Productie, ziekteverzuim, doorlooptijden en medewerkerstevredenheid zijn voorbeelden van indicatoren. Samenhang van de 8B s De elementen van het 8B-model niet nieuw voor de organisatie, wel dat ze in samenhang worden opgepakt. Zo zorgt het feit dat de medewerker de mogelijkheid heeft om tijds- en plaatsonafhankelijk te werken (Bricks) met behulp van mobile devices, ervoor dat het aansturen van medewerkers op een andere manier zal plaatsvinden, op basis van resultaten (Behaviour) en niet op basis van aanwezigheid. Daarnaast is tijds- en plaatsonafhankelijk werken (Bricks) alleen mogelijk als de informatie vrij toegankelijk beschikbaar is, en wel via de digitale weg (Bytes). Dit aspect bevat tegelijk de uitdaging dat de informatie niet zomaar op straat mag komen te liggen. Ook zijn er uitdagingen t.a.v. de flexibele arbeidsrelaties, bijvoorbeeld in de vorm van wettelijke arbo bepalingen. Kortom de disciplines P&O, I&A, Facilitair en Financiën zullen nauw moeten samenwerken om het mobile device beleid tot een succes te maken (zie volgende paragraaf). Veel nadruk wordt er binnen het 8B model gelegd op de mens als verbindende factor. Wanneer het geloof (Belief) in de kernwaarden, de missie en de bedrijfsdoelstellingen en in elkaar (alle stakeholders) aanwezig is, dan ontstaat er energie om de doelstellingen ook daadwerkelijk te realiseren. Dit vertaalt zich in houding en gedrag (Behaviour) inclusief ontplooiing, vrijheid in handelen voor medewerkers, maar tegelijkertijd ook in zakelijk- en resultaatgericht (Business) werken. Uiteindelijk worden veel strategieën bepaald door de mogelijkheid om de uitvoering van de strategie te financieren (Budget). De financiële draagkracht van een organisatie bepaalt de mate waarin investeringen gepleegd kunnen worden. Een verantwoorde en realistische business case ligt hieraan ten grondslag. Maar bovenal is het belangrijk dat er een gezonde balans blijft bestaan tussen de verschillende factoren uit het 8B model (Balance). Balance legt de nadruk op het evenwicht tussen de verschillende factoren (met name business, bricks, bytes, behaviour en budget). Het gebrek aan balans is een verschijnsel wat regelmatig optreedt het bepalen van het Mobile Device Beleid. Het MT verwacht dat mobile devices efficiency oplevert (budget), terwijl de afdeling P&O zich meer richt op arbeidsvoorwaardelijke consequenties, arbo-regels en gedrag t.a.v. het gebruik van tablets (behaviour) probeert te beïnvloeden, en de ICT afdeling zich vooral richt op het invoeren van tablets (bytes) en de afdeling Publiekszaken dit ziet als een kans om de interactie met de burger (business) te verbeteren. De balans in MDB betekent dat de organisatie die verschillende doelstellingen probeert te verenigen. Een andere manier om aan te geven dat de samenhang van de 8 elementen van belang zijn, wordt uitgedrukt in het onderstaande schema. Indien er geen of te weinig aandacht besteed wordt aan 1 van de elementen heeft het een negatief gevolg op het succes van Mobile Device Beleid: Mobile device beleid 12

13 Samenstelling projectteam Het invoeren van een mobile device beleid moet absoluut niet gezien worden als een puur ICT/I&A project. Uiteraard spelen techniek en de mogelijkheden daarvan een grote rol, maar er is veel meer van belang. Denk daarbij onder andere aan: - Visie op dienstverlening: deze bepaalt de kaders voor de wijze van werken en het benaderen van de klanten (burgers en bedrijven). Kunnen de klanten alleen terecht op het gemeentehuis of gaan de ambtenaren ook op pad naar de klanten, zijn er spreekuren op verschillende locaties binnen de gemeente, zijn de wijkteams aanspreekbaar op straat; - Visie op bedrijfsvoering / organisatie: welke doelen worden er aan de organisatie gesteld, hoe wordt er gewerkt, hoe vindt de aansturing plaats, is flexibiliteit mogelijk/gewenst. Hanteert de gemeente het doel dat een moderne uitstraling belangrijk is voor werving en binding van het personeel; wil de gemeente over naar een moderne managementvorm waarbij een andere aansturing van het personeel nodig is. Wordt er gestuurd op resultaat in plaats van aanwezigheid? - Personeelszaken: hoe om te gaan met flexibiliteit door bijvoorbeeld tijd- en plaatsonafhankelijk werken, het vastleggen van gebruikersovereenkomsten voor de in gebruik te nemen mobile devices, belastingtechnische gevolgen van het gebruik van de devices, het opstellen van algemene gedragsregels ten aanzien van het gebruik van software en het vertrouwelijkheid van gegevens en documenten; - Personeel / ondernemingsraad: wat zijn de gevolgen voor de medewerkers, hoe gaan we om met richtlijnen en regels, hoe krijgen we een eerlijk beleid met een weloverwogen verdeling over het personeel, welke verplichtingen gelden voor de medewerkers, hoe bewaken we de scheiding van privé en zakelijk? - Inkoop: wat zijn de gevolgen voor de aanschaf van de devices, welke inkoopaanpak wordt er gehanteerd, hoe zit het met de regelgeving voor de aanschaf; Mobile device beleid 13

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Native Consulting Advieseurs op het snijvlak van informatiemanagement, bedrijfsvoering en politiek

Native Consulting Advieseurs op het snijvlak van informatiemanagement, bedrijfsvoering en politiek Hoe organiseert u Het Nieuwe Werken op een manier dat er balans ontstaat tussen de menselijke maat en zakelijke belangen Het Nieuwe Werken is een vorm van sociale innovatie die niet meer weg te denken

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV ICT invulling nieuwe raad (v.a. 19 maart 2014) Uitgangspunt: ICT voor de nieuwe raad staat op 1 februari 2014, zodat de oplossingen

Nadere informatie

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat!

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! In 2012 heeft Allévo met behulp van Involvit haar twee websites én het intranet vervangen. Daarnaast heeft Allévo ook de eerste verkennende

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Richtlijn mobiele apparatuur. BYOD en CYOD. Februari 2015 auteur: J.W. H. Brock, H.M. Damen en A.F. Erdman versie: 0.9. Universiteit Leiden

Richtlijn mobiele apparatuur. BYOD en CYOD. Februari 2015 auteur: J.W. H. Brock, H.M. Damen en A.F. Erdman versie: 0.9. Universiteit Leiden Universiteit Leiden Richtlijn mobiele apparatuur BYOD en CYOD Februari 2015 auteur: J.W. H. Brock, H.M. Damen en A.F. Erdman versie: 0.9 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Visie... 3 Impact... 3 BYOD... 4

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Bring Your Own Device

Bring Your Own Device Bring Your Own Device Jef Vleugels, Gerard van Dijk 2 februari 2012 Agenda 13:30 13:45 uur Ontvangst/welkomstwoord 13:45 14:30 uur Deel 1 Beleidscategorieen Procedures en mogelijkheden rondom aanschaf

Nadere informatie

ipad integratie in het onderhoud

ipad integratie in het onderhoud Maximo Comes To You ipad integratie in het onderhoud Door: Marcel Staring 2013 IBM Corporation Agenda 1. Waarom Mobiel Werken? 2. Wat houdt Mobiel Werken in? Praktisch Technisch 3. MAXIMO Mobiel vs. MAXIMO

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit Remcoh Mobile Device beheer Remcoh legt uit White Paper Middels deze white paper informeert en adviseert Remcoh u over slim beheer van mobiele apparaten en toegang daarmee tot uw bedrijfsgegevens. Waarom

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Projectgroep Locatie Onafhankelijk Werken Versie 0.3 13 mei 2013 INHOUD 1 Inleiding... 3 Afronding locatie- en tijdonafhankelijk werken...

Nadere informatie

WELKOM! WORKSHOP 6 HNW in VUmc, dynamiek tussen kaders en maatwerk. Waar gaat het nu om? Sprekers: Christine Hoebe, Sander Peet en Angela van t Slot

WELKOM! WORKSHOP 6 HNW in VUmc, dynamiek tussen kaders en maatwerk. Waar gaat het nu om? Sprekers: Christine Hoebe, Sander Peet en Angela van t Slot WELKOM! WORKSHOP 6 HNW in VUmc, dynamiek tussen kaders en maatwerk. Waar gaat het nu om? Sprekers: Christine Hoebe, Sander Peet en Angela van t Slot HNW in VUmc dynamiek tussen kaders en maatwerk. Waar

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

Veilig mobiel werken. Workshop VIAG 7 oktober 2013

Veilig mobiel werken. Workshop VIAG 7 oktober 2013 1 Veilig mobiel werken Workshop VIAG 7 oktober 2013 Stelling 1: 2 Heeft u inzicht in de opbrengsten van mobiel werken Ja, dit biedt veel toegevoegde waarde voor de organisatie Ja, dit biedt geen toegevoegde

Nadere informatie

Mobile idevicej ļbeleidl

Mobile idevicej ļbeleidl m I BYOD CYOD HIYD Telewerken Cloud WiFi Mobile idevicej ļbeleidl O icioud SkyDrive gemeente Steenbergen ^pţzündert v. 3.0 Steenbergen, 08-04-2013 (specifiek Steenbergen) DEFINITIEF v.2.1 Steenbergen,

Nadere informatie

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Samenwerken Het moderne kantoor met Office 365 Maarten Groeneveld ICT Adviseur - ICT Architectuur - Sourcing - Business & IT Alignment 1. Introductie Visie

Nadere informatie

Bring Your Own Device. Jef Vleugels, Gerard van Dijk 5 juni 2012

Bring Your Own Device. Jef Vleugels, Gerard van Dijk 5 juni 2012 Bring Your Own Device Jef Vleugels, Gerard van Dijk 5 juni 2012 Agenda 13:30 13:45 uur Ontvangst/welkomstwoord 13:45 14:30 uur Deel 1 Beleidscategorieen Procedures en mogelijkheden rondom aanschaf devices

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

TRENDS IN IT BESCHIKBAARHEID

TRENDS IN IT BESCHIKBAARHEID TRENDS IN IT BESCHIKBAARHEID TRENDS IN IT BESCHIKBAARHEID Het succes en de acceptatie van ICT-oplossingen staat of valt met de beschikbaarheid ervan en deze dient dan ook altijd zo hoog mogelijk te zijn.

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014 Onderwerp: Project papierloos werken in de gemeenteraad Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Wij vragen uw Raad om in te stemmen met de voorstellen voor de verdeling

Nadere informatie

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 De drie organisaties Adapcare: Levert ECD voor ouderen- en gehandicaptenzorg, RIBW s en jeugdzorg. g-company: Google Cloud Premier

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari Nummer: 2013R0006 Sector: Interne Dienstverlening. Veendam, 22 januari 2013

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari Nummer: 2013R0006 Sector: Interne Dienstverlening. Veendam, 22 januari 2013 Nummer: 2013R0006 Sector: Interne Dienstverlening RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari 2013 Veendam, 22 januari 2013 Onderwerp: Invoering Digitaal Vergaderen Voorstel 1. het digitaal vergaderen

Nadere informatie

I AM. Totaalcommunicatie. Dienstbeschrijving

I AM. Totaalcommunicatie. Dienstbeschrijving Totaalcommunicatie Dienstbeschrijving Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 09-03-2015 1.1 Aanpassing met vast toestel RoutIT B.V. 09-11-2016 2 1. Inhoud 1.

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen INHOUDSOPGAVE 1. PROJECTIDENTIFICATIE... 3 1.1 PROJECTOPDRACHT... 3 1.2 ONDERTEKENING... 3 2. PROJECTOMSCHRIJVING... 4 2.1 ACHTERGROND / PROBLEEMSTELLING... 4 2.2

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v.

Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v. Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v. De naam achter 30 jaar ICT specialisme EQUA gelooft in kennis, focus en specialisme. Wij groeien door beter te worden. Sinds onze oprichting in 1984 doen wij daarom

Nadere informatie

Mobile device management:

Mobile device management: Jacco Bezemer Mobile device management: Grip op smartphones en tablets Even voorstellen Jacco Bezemer, Adviseur sinds 2008 Begonnen als Technisch Consultant bij Ictivity in 2000 jacco.bezemer@ictivity.nl

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik;

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik; RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-07-2014 14-068 Onderwerp krediet t.b.v. realisatie bezuinigingen door Het Nieuwe Werken Aan de raad, Onderwerp Krediet voor de realisatie bezuinigingen door Het

Nadere informatie

Werken waar en wanneer u maar wilt!

Werken waar en wanneer u maar wilt! Werken waar en wanneer u maar wilt! Als ondernemer wilt u: Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven Bij alle gegevens kunnen als u bij de klant

Nadere informatie

Quinfox s visie op Bring Your Own Device

Quinfox s visie op Bring Your Own Device Quinfox s visie op Bring Your Own Device Steeds meer bedrijven staan het toe dat werknemers hun eigen smartphone, tablet of notebook gebruiken op het werk. Deze trend wordt aangeduid met de afkorting BYOD

Nadere informatie

Bijzondere ICT voor bijzondere zorg

Bijzondere ICT voor bijzondere zorg Bijzondere ICT voor bijzondere zorg Agenda Over Profila Zorg Gezondheidszorg in beweging ICT requirements Profila Zorg Biedt cloud computing de oplossing? Migratie Effecten en besparingen Leerpunten Toekomst

Nadere informatie

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar Zorgeloze ICT, Over ICT Concept ICT Concept is de ICT-partner met ruime ervaring in de juridische sector. Uw (online) werkplek optimaal inrichten en laten functioneren is ons specialisme. De combinatie

Nadere informatie

Application Hosting : Intelligent Hosting

Application Hosting : Intelligent Hosting Application Hosting : Intelligent Hosting Januari 2012 [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

SYSTEEMEISEN VOOR FACET FEBR. 2013

SYSTEEMEISEN VOOR FACET FEBR. 2013 SYSTEEMEISEN VOOR FACET FEBR. 2013 Het nieuwe computerexamensysteem Facet kan zowel offline als online gebruikt worden. Bij een online-afname worden de opgaven rechtstreeks ingelezen via het internet van

Nadere informatie

Ja Nee Toelichting Handreiking

Ja Nee Toelichting Handreiking Wilt u overtuigd worden over nut en noodzaak van printerloos werken of ziet u belemmeringen? Doe eerst de test en lees de business case voordat u dieper duikt in de materie! Ja Nee Toelichting Handreiking

Nadere informatie

Zarafa Email en Agenda

Zarafa Email en Agenda Pagina 1 van 6 Zarafa Email en Agenda Altijd en overal kunnen beschikken over je email, een up-to-date agenda en al je contactpersonen? Direct een mailtje terug kunnen sturen? Een nieuwe afspraak kunnen

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Effectief en verantwoord inzetten van tablets, BYOD-beleid en clouddiensten bij gemeenten en overheid!

Effectief en verantwoord inzetten van tablets, BYOD-beleid en clouddiensten bij gemeenten en overheid! Effectief en verantwoord inzetten van tablets, BYOD-beleid en clouddiensten bij gemeenten en overheid! Tips en valkuilen Checklisten voor BYOD, Clouddiensten en invoering tablets Met concept BYOD, Tablet

Nadere informatie

MOBILE HEALTHCARE REFERENTIE JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS. Duwboot 20, 3991 CD Houten

MOBILE HEALTHCARE REFERENTIE JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS. Duwboot 20, 3991 CD Houten MOBILE HEALTHCARE REFERENTIE JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS Duwboot 20, 3991 CD Houten 088 001 8345 hello@blaud.com www.blaud.com ZO VEEL MOGELIJK VRIJHEID VOOR GEBRUIKERS VAN MOBIELE DEVICES Een veeleisende

Nadere informatie

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM Nummer: Sector: Interne Dienstverlening Veendam, 22 januari 2013 Onderwerp: Invoering Digitaal Vergaderen Voorstel 1. Instemmen met de invoering van ipad Tablet computers

Nadere informatie

Open source en open standaarden, hfdst. 1 & 2 p. 3-34. Puntenverdeling: Juiste omschrijving Open Source Juiste omschrijving Open Standaarden

Open source en open standaarden, hfdst. 1 & 2 p. 3-34. Puntenverdeling: Juiste omschrijving Open Source Juiste omschrijving Open Standaarden Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Hameeteman, R., Kuiken, B. en Vink, G. (2009). Klein receptenboek

Nadere informatie

De Ictivity Groep 22 & 24 mei 2012

De Ictivity Groep 22 & 24 mei 2012 De Ictivity Groep 22 & 24 mei 2012 Agenda Introductieronde: 10.00-10.30 Visie op MDM: 10.30-11.00 MDM grip op smartphones & tablets: 11.00-11.30 Demo MDM: 11.30-12.00 Lunch & sparringsronde: 12.00-13.00

Nadere informatie

Meest mobiele organisatie van Nederland

Meest mobiele organisatie van Nederland Resultaten onderzoek Meest mobiele organisatie van Nederland Juni 2013 Uitkomsten onderzoek onder top organisaties in Nederland Uitgevoerd door Keala Research & Consultancy in de periode mei tot en met

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Technische data. Versie dec

Technische data. Versie dec Technische data Versie dec.2016 www.mobilea.nl Mobiléa Infrastructuur: Pagina 1 Pagina 2 Specificaties: Het platform van Mobiléa valt op te splitsen in een aantal technische componenten, te weten: De webapplicatie

Nadere informatie

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente!

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente! MELDDESK Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren van meldingen in de gemeente! MELDDESK WANT UW BURGER IS TOCH GEEN BIJZAAK! MeldDesk is een toonaangevend informatiesysteem voor gemeenten

Nadere informatie

Management special. TableTs op het netwerk: De voor- en nadelen

Management special. TableTs op het netwerk: De voor- en nadelen Management special TableTs op het netwerk: De voor- en nadelen TableTs op het netwerk: De voor- en nadelen Steeds vaker besluiten organisaties tablets en ipads te gebruiken in plaats van laptops. Welke

Nadere informatie

Afdeling Advies Anouchka de Haan Henk Bangma Loes van Swol-Noomen

Afdeling Advies Anouchka de Haan Henk Bangma Loes van Swol-Noomen Afdeling Advies Anouchka de Haan Henk Bangma Loes van Swol-Noomen Wat is het nieuwe werken (of wel de nieuwe werkelijkheid)? Introductiefilm het nieuwe werken http://www.youtube.com/watch?v=lm844ess9fs

Nadere informatie

Werkatelier Informatiebeleid 2016-2020 Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening

Werkatelier Informatiebeleid 2016-2020 Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening Native Consulting heeft een 4-daagse praktische en interactieve workshop ontwikkeld over ICT-beleid in relatie tot de gemeentelijke strategie. U komt niet alleen om te luisteren naar nieuwe kennis en inzichten,

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Onderwerp Budgetverschuiving voor gemeentelijke voorziening DIVA Programma / Programmanummer Concernsturing / 8110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Grotere efficiëntie, meer flexibiliteit

Grotere efficiëntie, meer flexibiliteit Winvision s hybride werkplekconcept voor zorginstellingen Grotere efficiëntie, meer flexibiliteit Er wordt in Nederland steeds meer zorg verleend. Door de toename van het aantal ouderen neemt vooral de

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Europese aanbesteding Netwerkinfrastructuur Hardware, service en ondersteuning BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Niet openbare procedure Selectiecriteria met een gewogen

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING. Wat is het? Wie zijn de aanbieders? Is het veilig? Wat kun je er mee? Robert K Bol PVGE Best

CLOUD COMPUTING. Wat is het? Wie zijn de aanbieders? Is het veilig? Wat kun je er mee? Robert K Bol PVGE Best CLOUD COMPUTING Wat is het? Wie zijn de aanbieders? Is het veilig? Wat kun je er mee? Robert K Bol PVGE Best Wat is Cloud computing? Computer proces op basis van gegevens opslag ergens in de wolken. Online

Nadere informatie

Desktop Delivery: een zakelijke afweging

Desktop Delivery: een zakelijke afweging Desktop Delivery: een zakelijke afweging Client - Server, SBC, virtuele desktops, virtuele applicaties of een virtueel besturingssysteem? Er zijn genoeg mogelijkheden om desktop functionaliteit aan de

Nadere informatie

Zarafa en Agenda

Zarafa  en Agenda Pagina 1 van 6 Zarafa E-mail en Agenda Altijd en overal kunnen beschikken over je e-mail, een up-to-date agenda en al je contactpersonen? Een nieuwe afspraak kunnen plannen en de uitnodiging direct versturen

Nadere informatie

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Een e-mail van uw bank met het verzoek uw account te controleren..

Een e-mail van uw bank met het verzoek uw account te controleren.. Bij de keuze van een wachtwoord is het aan te raden om: Voor elke toepassing een uniek wachtwoord in te stellen. Één (1) hoofdlettergevoelig alfanumeriek wachtwoord te gebruiken bij elke toepassing Varianten

Nadere informatie

HNW Voor iedereen? Aanleidingen Bezuinigingen De veranderende rol van de overheid en het strategisch personeelsbeleid. De vergrijzing en vergroening in combinatie met aantrekkelijk werkgeverschap. De aanloop

Nadere informatie

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Enabling Enterprise Mobility Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Nieuwe werkplek & digitaal toetsen Hanzehogeschool Groningen Agenda 1. Introductie Chantal Smelik Microsoft Maaike van Mourik project

Nadere informatie

DE BEGROTINGSAPP 2 BEHOEFTEN BIJ DE GEMEENTE BEVERWIJK ADVIES REKENKAMERCOMMISSIE

DE BEGROTINGSAPP 2 BEHOEFTEN BIJ DE GEMEENTE BEVERWIJK ADVIES REKENKAMERCOMMISSIE DE BEGROTINGSAPP 2 BEHOEFTEN BIJ DE GEMEENTE BEVERWIJK In de gemeenteraad van Beverwijk is een motie aangenomen waaruit blijkt dat er meer transparantie zou moeten zijn in de (toegankelijkheid van de)

Nadere informatie

White paper User Based Computing. 14:45 u

White paper User Based Computing. 14:45 u 14:45 u White paper User Based Computing De wereld van ICT verandert snel. Komt uw bedrijf nog mee in de 21e eeuw? User Based Computing is de oplossing voor een organisatie van nu. Verlagen van complexiteit

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de praktijk

Het Nieuwe Werken in de praktijk Het Nieuwe Werken in de praktijk Business cases en ervaringen Jan van der Meij Geert Wirken 4 april 2012 Inhoud Wat is Het Nieuwe Werken? Bring Your Own Device Cloud Computing Business cases Afronding

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 29 november 2011 Registratienummer: 2011/71 Agendapunt nummer: 8

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 29 november 2011 Registratienummer: 2011/71 Agendapunt nummer: 8 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 29 november 2011 Registratienummer: 2011/71 Agendapunt nummer: 8 Onderwerp Aanleg WiFi in het gemeentehuis van Oirschot Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology

Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Uitkomst enquête... 4 Conclusie.... 9 2 Inleiding Inleiding Een smartphone is een mobiele telefoon

Nadere informatie

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Welkom Waarom deze bijeenkomst? Programma Waarom deze bijeenkomst? Recente technische ontwikkelingen bij Drie-O Ontwikkelingen bij andere organisaties Welke vraagstukken

Nadere informatie

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek U wilt maximale vrijheid in het inrichten van uw werkplek, zonder kopzorgen, maar wel betrouwbaar en veilig. Met

Nadere informatie

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud Koenen en Co en Valid Koenen en Co is de vooruitstrevende totaaladviseur voor zakelijk Zuid- Nederland. Met vestigingen in Maastricht

Nadere informatie

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg REGIE Informatie over Regie, dé app voor de zorg INHOUDS OPGAVE 03 04 05 06 09 10 11 12 Waarom de zorgapp Regie? Wat is Regie? De meerwaarde van Regie Wie gebruiken Regie? Voordelen van Regie Technische

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Alfresco Document Management

Alfresco Document Management Pagina 1 van 6 Alfresco Document Management Efficiënter kunnen (samen)werken, altijd en overal kunnen beschikken over de benodigde informatie en geen zorgen hoeven maken over IT en back-up? Lagere kosten

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01221 RV2011.141

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01221 RV2011.141 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01221 RV2011.141 Gemeente Bussum Instemmen met het voorstel voor de invulling van de digitale raad Brinklaan 35 Postbus

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

YOUR DESKTOP IS CHANGING

YOUR DESKTOP IS CHANGING www.ressoftware.com YOUR DESKTOP IS CHANGING Inhoud 03 Voorwoord 04 Consumerization of IT 06 Waarom dit boek? 08 Your Desktop Is Changing 10 Wat betekent User Environment Management voor IT managers? 12

Nadere informatie