MONITOR SOCIAAL KWETSBARE GROEPEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MONITOR SOCIAAL KWETSBARE GROEPEN"

Transcriptie

1 MONITOR SOCIAAL KWETSBARE GROEPEN STAND VAN ZAKEN OGGZ REGIO KENNEMERLAND 2011 NOODZAAK TOT PREVE NOODZAAK TOT PREVENTIE GENOTMIDDELEN GENOTMIDDELEN PROBLEMATISCHE PROBLEMATISCHE SCHULDEN SCHU WONINGVERVUILINGEN WONINGVERVUILINGEN ZORGMIJDERS ZORGMIJDERS DAKLOZEN DAKLOZEN

2 FACTSHEET MONITOR SOCIAAL KWETSBARE GROEPEN STAND VAN ZAKEN OGGZ REGIO KENNEMERLAND 2011 In de Monitor Sociaal Kwetsbare Groepen presenteert de GGD de gegevens over 2011 van de Openbare Geestelijke szorg (OGGZ) in de regio Kennemerland. De Monitor bestaat uit deze factsheet en een onderzoeksrapport. De voor u liggende factsheet is een samenvatting van het rapport. Deze factsheet en het rapport zijn te downloaden van de website van GGD Kennemerland. OGGZ en sociaal kwetsbare groepen De OGGZ richt zich op het signaleren en bestrijden van risicofactoren van sociale kwetsbaarheid en het bereiken en begeleiden van sociaal kwetsbare personen [1]. Het OGGZ-team van GGD Kennemerland biedt met het Loket Brede Centrale Toegang en het Meldpunt Zorg & Overlast directe hulp en begeleiding naar zorg- en dienstverlening. De GGD creëert daarnaast zorgnetwerken en brengt moeilijk bereikbare groepen in beeld. Doel Monitor De OGGZ is één van de prestatievelden in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en valt daarmee direct onder verantwoordelijkheid van gemeenten [1]. Gemeenten kunnen de cijfers van de Monitor gebruiken om hun beleid voor sociaal kwetsbare groepen te concretiseren. GGD en worden in 2013 wettelijk verplicht om gegevens aan te leveren over risicogroepen OGGZ aan de Inspectie voor de szorg (IGZ) [2]. Deze factsheet presenteert voor het eerst gegevens van deze landelijke indicatoren. De OGGZ-trechter De Monitor is opgebouwd volgens de zogenaamde OGGZ-trechter (figuur 1). Per laag van de trechter volgt hieronder een uitleg. Figuur 1. De OGGZ-trechter [3,4] Risicofactoren in de gemeenschap: preventie Dit betreft mensen uit de tweede laag van de trechter bij wie gelijksoortige problemen zich opstapelen en die een gebrek aan steun hebben [5]. Bijvoorbeeld mensen met problematische schulden of slachtoffers van huiselijk geweld. Voor deze kwetsbare groepen zijn doelgroepvoorzieningen nodig. Met geschikte voorzieningen kan voorkomen worden dat deze groepen afglijden naar de onderste laag van de trechter. die uitvallen De OGGZ richt zich vooral op de onderste laag van de trechter. Deze groepen kunnen vaak niet in hun eigen bestaansvoorwaarden voorzien. Ze hebben meerdere problemen tegelijk (schulden, psychische problemen, verslaving, vervuiling en sociaal isolement). Kenmerkend is dat ze zelf geen hulpvraag stellen, terwijl ze wel zorg nodig hebben. Familie, buren of omstanders vragen om hulp. Het is vaak ongevraagde bemoeienis [1,6]. Voorbeelden zijn daklozen en drugsverslaafden. Voor deze kwetsbare groepen zijn vangnetvoorzieningen nodig. Legenda resultaten : doelgroepvoorzieningen die uitvallen: vangnetvoorzieningen Risicofactoren in de gemeenschap Alle mensen in de bevolking lopen risico om sociaal kwetsbaar te worden. Dit risico is groter als mensen meer risicofactoren hebben. Bijvoorbeeld mensen die psychische problemen krijgen en afhankelijk worden van een uitkering. Door preventie kan worden voorkomen dat mensen afglijden naar de laag eronder in de trechter. Werk en Inkomen Gezin en relatie Genotmiddelen Veiligheid Woonsituatie (Basis) vaardigheden Combinatie ernstige problemen Pagina 1 van 9

3 RISICOFACTOREN IN DE GEMEENSCHAP Risicofactoren in de gemeenschap: dit zijn mensen met een risicofactor, die in combinatie met andere risicofactoren problematisch kan zijn. Een preventieve aanpak is nodig. Risicofactoren in de gemeenschap: preventie : doelgroepvoorzieningen die uitvallen: vangnetvoorzieningen Schooluitval voortgezet onderwijs en mbo Volgt nu een lage opleiding Laag opgeleid zijn Lage SES Werk en Inkomen Jeugd Jeugd Volwassenen Ouderen Alle leeftijden Uitkering Volwassenen Moeite met Volwassenen rondkomen Ouderen Alleen AOW Ouderen t/m 18 jaar, 2 65 t/m 74-jarigen, 3 75 plus Hieronder staan de risicofactoren op het gebied van werk en inkomen, gezin en relatie, gezondheid, genotmiddelen en (basis)vaardigheden. Risicofactoren Werk en inkomen ezondheid Problematiek Schooluitval: wie zonder diploma de school verlaat, heeft veel minder kans op bevredigend werk en een goed salaris. Lage opleiding: wie alleen basisschool, vmbo of mavo als opleiding heeft, leeft minder lang en met meer beperkingen. Lage sociaaleconomische status (SES): een lage SES betekent meestal ongezonder leven, zwaarder werk doen voor minder geld en in een slechte buurt wonen. Uitkering: het verlies van een baan leidt tot achteruitgang in inkomen én in gezondheid. Psychische problemen en problemen met het bewegingsapparaat zorgen voor de meeste arbeidsongeschiktheid. Risicofactoren Gezin en relatie Problematiek Gebroken gezin: minder presteren op school, riskant gedrag, zich schuldig en waardeloos voelen zijn voorbeelden van problemen die een scheiding voor de kinderen kan veroorzaken. Gebroken relatie of alleenstaand: geen partner hebben is niet alleen financieel zwaarder, mensen zonder partner hebben ook vaker obesitas en psychische problemen en zijn vaker zware rokers of drinkers. Gezin en relatie Woont niet bij beide Jeugd eigen ouders Alleenstaand Volwassenen Ouderen t/m 18 jaar, 2 65 t/m 74-jarigen, 3 75 plus Moeite met rondkomen of alleen AOW: niets extra kunnen betalen zoals op vakantie gaan, een sportclub voor je kind, een cadeautje kopen of vrienden te eten vragen. Geen geld om luiers te kopen of je huis te verwarmen. Pagina 2 van 9

4 Risicofactoren Problematiek Risicofactoren Genotmiddelen Psychische problemen: psychisch ziek zijn betekent vaak verzuimen van school of werk, niet kunnen zorgen voor je gezin, moeilijk sociale contacten kunnen onderhouden en op den duur ook meer kans op een lichamelijke ziekte. Eenzaamheid: eenzaam zijn betekent gemis en teleurstelling, maar ook vaak een minder gezonde leefstijl door minder beweging en vaker roken. Gepest worden: pesten maakt kinderen eenzaam, depressief en bang om naar school te gaan. Leraren hebben weinig grip op cyberpesten, terwijl de gevolgen groot zijn voor de slachtoffers. Slechte gezondheid: een slechte gezondheid werkt in alles van het leven door. Beginnende dementie: door geheugenstoornissen grip verliezen op praktische, intellectuele en sociale vaardigheden. Overmatig drinken: zwaar drinken is niet alleen nadelig voor de gebruiker zelf, maar benadeelt ook anderen door bijvoorbeeld relatieproblemen en verkeersdoden. Drugs gebruiken: eenmaal begonnen in het weekend en op feestjes kan drugsgebruik structureel en problematisch worden. Schoolresultaten blijven achter, ontslag op het werk volgt en relaties stranden. Genotmiddelen Bingedrinker Jeugd 29 1, Zware drinker Volwassenen Gebruikt Jeugd hasj/wiet Volwassenen t/m 18 jaar, 2 vijf of meer drankjes bij één gelegenheid Risicofactoren (Basis)vaardigheden Psychisch Jeugd ongezond Ouderen Depressieve gevoelens Onder behandeling depressie (Zeer) ernstig Gepest worden matig/slecht Jeugd Volwassenen Volwassenen Volwassenen eenzaam Ouderen Jeugd Volwassenen Ouderen Dementie Ouderen t/m 18 jaar, 2 65 t/m 74-jarigen, 3 75 plus, 4 door afronding kunnen percentages gelijk zijn, terwijl de absolute aantallen verschillen, 5 55 jaar en ouder Geringe schriftelijke vaardigheden: grote moeite hebben met lezen en schrijven en daardoor niet kunnen meekomen in deze geautomatiseerde maatschappij. Geringe probleemoplossende vaardigheden: de manier waarop mensen met tegenslagen omgaan, bepaalt hoeveel risico mensen in het leven lopen. Geringe schriftelijke vaardigheden Geringe probleemoplossende vaardigheden (Basis)vaardigheden Volwassenen Volwassenen Pagina 3 van 9

5 KWETSBARE GROEPEN : dit zijn groepen sociaal kwetsbare mensen met meerdere, elkaar beïnvloedende risicofactoren. Signalering en toeleiding naar reguliere zorg is nodig via doelgroepvoorzieningen. Risicofactoren in de gemeenschap: preventie : doelgroepvoorzieningen die uitvallen: vangnetvoorzieningen Gezin en relatie Slachtoffers van huiselijk geweld: huiselijk geweld is vaak onzichtbaar, maar komt op grote schaal voor. De gevolgen voor het slachtoffer en getuigen (kinderen) zijn groot. Ouderen die mishandeld worden: gebeurt in huiselijke kring of in de zorg. Varieert van slaan, knijpen, bedreigen, afsnauwen tot het niet geven van eten of diefstal. Multiprobleemgezinnen: gezinnen die kampen met chronische problemen op essentiële leefgebieden (werk/dagbesteding en inkomen, wonen en zorg/opvoeding). Tienermoeders: jonge moeders (19 jaar en jonger) die het zonder steun niet redden. De kwetsbare groepen op het gebied van werk en inkomen, gezin en relatie, woonsituatie, gezondheid en veiligheid worden hier beschreven. Werk en Inkomen Problematiek Mensen in een schuldhulpverleningstraject: schuldhulpverlening helpt om te voorkomen dat problematische schulden zich opstapelen en mensen hun woning verliezen. Werk en inkomen Aantal Absoluut Per Van twee gemeenten alleen aantal doorverwijzingen meegeteld (aantal aanvragen ligt hoger) Ooit slachtoffer huiselijk geweld Meldingen Steunpunt Huiselijk Geweld Ooit slachtoffer mishandeling Aanvragen schuldhulpverlening Wettelijk traject Multiprobleemgezinnen Tienermoeders Gezin en relatie Vrouwen Cliënten Ouderen Kinderen met 2 of meer meldingen Verwijsindex In zorg Bemoeizorg Jeugd Moeders van 19 jaar en jonger In zorg OGGZ-team t/m 65 jaar, 2 65 plus, 3 Noord- en Midden- Kennemerland, 4 Midden- en Zuid- Kennemerland Pagina 4 van 9

6 Woonsituatie Mensen die hun huis dreigen te worden uitgezet: ontstaat vaak door een stapeling van problemen zoals huurschuld, het niet hebben van dagbesteding of betaald werk, een psychiatrische stoornis, verstandelijke handicap of verslaving. Mensen die overlast bezorgen: anderen hinderen bij de dagelijkse gang van zaken. Vormen van overlast zijn: geluid, stank en/of gedrag dat angst inboezemt of agressie opwekt. Vaak ontstaat overlast vanuit een bepaalde stoornis. Mensen die hun woning vervuilen: hinder door grote hoeveelheden grof vuil, afval van etenswaren, menselijke en dierlijke uitwerpselen, een groot aantal huisdieren, of door verzamelwoede. Brand- of instortingsgevaar is aan de orde. Het komt in alle lagen van de bevolking voor. Aantal Absoluut Per Jeugdigen met verstandelijke beperking en AWBZ-zorg Volwassenen en ouderen met verstandelijke beperking en AWBZ-zorg Cliënten met een (licht) verstandelijke beperking aangemeld bij MEE 1 Noordwest-Holland (exclusief de gemeente Haarlemmermeer) Kwetsbare groep Veiligheid Woonsituatie Aantal Absoluut Per Dreigende huisuitzetting Daadwerkelijk ontruiming Overlastbezorgers Woningvervuiling Schoonmaak door team gemeente Heemstede onbekend Veelplegers: veelplegers zijn meer dan 5 keer opgepakt voor vaak kleine misdrijven. Door hun permanente aanwezigheid in het criminele circuit veroorzaken zij veel overlast. Veiligheid Aantal Absoluut Per Jeugdige veelplegers Volwassen veelplegers Zeer actieve veelplegers landelijke registraties 2 regionale registraties politie Kennemerland Mensen met een verstandelijke beperking: mensen met beperkingen op meerdere levensgebieden. Vaak gaat het om zwakbegaafdheid (IQ 70-84). Bijkomende problemen zijn vaak schulden, psychiatrische stoornissen en/of agressie. Ook criminele activiteiten komen voor. Pagina 5 van 9

7 KWETSBARE GROEPEN DIE UITVALLEN die uitvallen: dit zijn groepen sociaal kwetsbare mensen met meerdere complexe en veelomvattende problemen. Er is stagnatie in de toeleiding naar de reguliere zorg of in de bestaande zorg. Vangnetvoorzieningen zijn nodig. Risicofactoren in de gemeenschap: preventie : doelgroepvoorzieningen Zwerfjongeren/dakloze jongeren: jongeren die vanuit de hulpverlening komen en alle soorten van hulp al gehad hebben of niet meer onder Jeugdzorg vallen (>18 jaar). Betreft ook jongeren die vanuit huis zijn weggelopen, vaak met psychiatrische problemen (nog geen diagnose), verslaving (ook bij ouders) en/of verstandelijk beperkt. Daklozen (feitelijk en residentieel): Daklozen behoren tot de meest kwetsbare groepen. Zij leven in maatschappelijk en sociaal isolement. Problemen zijn er op het gebied van psychiatrische stoornissen, verslaving, praktische en sociale vaardigheden en probleemoplossend vermogen. Daarnaast zorgen ze vaak voor criminaliteit, overlast en gevoelens van onveiligheid. die uitvallen: vangnetvoorzieningen Combinatie ernstige problemen De kwetsbare groepen die uitvallen en hier worden besproken zijn harddrugsverslaafden, bemoeizorgklanten, zwerfjongeren en daklozen. die uitvallen Combinatie ernstige problemen Harddrugsverslaafden: dit gaat vaak samen met dakloosheid, lichamelijke en psychiatrische stoornissen. Het leidt tot overlastgevend en crimineel gedrag. GHB, speed of ecstasy worden door jongeren gebruikt. Oudere gebruikers nemen vaker heroïne, cocaïne of crack. Bemoeizorgklanten in zorg: zorgmijders die niets willen, of nergens terecht kunnen, of de verbetering die zorgverleners nastreven niet zelf als een verbetering zien. Zij zitten al jaren in dezelfde situatie, het is erg moeilijk voor hulpverleners om ze daaruit te halen. Dit betreft ook de jongeren die niet meer bij Jeugdzorg terecht kunnen (>18 jaar). Harddrugsverslaafden Verslaafden in zorg OGGZ-team Bemoeizorgcliënten ACT-team Bemoeizorgcliënten OGGZ-team Zwerfjongeren Residentieel daklozen Feitelijk daklozen Aantal Absoluut Per jaar en ouder, 2 Assertive Community Treatment, jarigen, 4 Daklozen die in een instelling voor maatschappelijke opvang verblijven Pagina 6 van 9

8 CONCLUSIES MONITOR SOCIAAL KWETSBARE GROEPEN: STAND VAN ZAKEN OGGZ 2011 De volgende risicofactoren komen relatief vaak voor in de regio Kennemerland. 1) lage sociaaleconomische status (SES) of lage opleiding: 21% van de inwoners heeft een lage SES en 23% van de jeugd (12 t/m 18 jaar) volgt een lage opleiding. Ruim een vijfde van de inwoners in de regio hebben dus een verhoogde kans op ongezond leven en ongunstige arbeids- en woonomstandigheden. 2) uitkering en moeite met rondkomen: 13% van de volwassenen is afhankelijk van een uitkering en 20% heeft moeite met rondkomen. Financiële problemen zijn sterk gerelateerd aan gezondheidsproblemen en door de kredietcrisis is te verwachten dat het aantal inwoners met financiële problemen nog verder stijgt. 3) gebroken gezin en alleenstaanden: 25% van de jeugd (12 t/m 18 jaar) woont niet bij beide eigen ouders en 25% van de volwassenen is alleenstaand. Zij lopen onder andere meer risico op een ongezonde leefstijl en psychische problemen. 4) psychisch ongezond: circa 18% van de inwoners voelt zich psychisch ongezond. Zij hebben meer kans om uit te vallen op school of werk, of niet voor hun gezin te kunnen zorgen. 5) zwaar drinken: 29% van de jeugd (12 t/m 18 jaar) en 13% van de volwassenen drinkt teveel alcohol en komt in de problemen als dit alcoholgebruik structureel wordt. De volgende kwetsbare groepen zijn momenteel (redelijk) goed in kaart te brengen in de regio Kennemerland. 1) mensen in een schuldhulpverleningstraject: er hebben zich ruim inwoners bij gemeenten aangemeld voor hulp bij aflossing van hun schulden en 514 inwoners zijn in een wettelijk traject terechtgekomen waar alle partijen gedwongen aan moeten meewerken. Deze cijfers zijn waarschijnlijk een onderschatting van de problematiek omdat schuldhulpverlening vaak het eindstation is. Via particuliere instellingen worden de schulden in eerste instantie geregeld of wordt een bewindvoerder aangesteld. 2) slachtoffers van huiselijk geweld: vrouwen zijn ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld en er zijn hoofdcliënten bij het steunpunt huiselijk geweld in 2011 geregistreerd (mannen en vrouwen). In een groot aantal gevallen is er sprake van langdurige en meervoudige problemen, zoals verslaving en financiële problemen. 3) tienermoeders: in de regio zijn er 59 tienermoeders. Het Bemoeizorgteam van GGD Kennemerland heeft deze tienermoeders goed in beeld (zie het onderzoeksrapport). 4) mensen die hun woning dreigen uitgezet te worden: bij 748 huishoudens was er sprake van een dreigende huisuitzetting en bij 185 huishoudens werd de woning daadwerkelijk ontruimd. Huisuitzetting lijkt dus bij driekwart van de huishoudens met dreigende huisuitzetting voorkomen te zijn in Er zijn geen cijfers beschikbaar van inwoners die de hypotheek niet kunnen opbrengen en van wie de woning ter executie wordt aangeboden. 5) overlastbezorgers: er zijn 191 meldingen van overlast geweest. Om buren of andere bekenden te melden moet men vaak een drempel over, dus geconcludeerd kan worden dat het hier om de ernstige gevallen van overlast gaat. 6) mensen die hun woning vervuilen: er zijn 199 meldingen van woningvervuiling geweest en bij 25 huishoudens is een schoonmaakbedrijf ingezet, al dan niet vrijwillig. 7) mensen met een verstandelijke beperking: er zijn inwoners met een verstandelijke beperking die AWBZ-zorg ontvangen. MEE heeft 991 cliënten met een (licht) verstandelijke beperking geregistreerd in Gemeenten worden de komende jaren verantwoordelijk voor de ambulante zorg aan deze groep. 8) veelplegers: er zijn 449 volwassen veelplegers volgens landelijke bronnen en 81 zeer actieve veelplegers volgens regionale bronnen. Pagina 7 van 9

9 De OGGZ richt zich vooral op kwetsbare groepen die uitvallen. Momenteel zijn de volgende gegevens bekend. 1) harddrugsverslaafden: Volgens het landelijk registratiesysteem zijn er 531 gebruikers van heroïne, methadon, crack of cocaïne in de regio. Inwoners die alleen cocaïne snuiven, zijn hierbij niet meegeteld. De GGD heeft 243 verslaafden geregistreerd. 2) bemoeizorgcliënten in zorg: 314 cliënten ontvangen langdurige begeleiding van het OGGZ-team. Langdurige begeleiding betekent dat het niet haalbaar is gebleken om deze cliënten binnen 4 maanden af te sluiten en/of over te dragen aan reguliere zorg. 3) zwerfjongeren: er zijn 97 zwerfjongeren geregistreerd door de GGD. Zwerfjongeren tussen de 18 en 23 jaar vallen vaak tussen wal en schip omdat Jeugdzorg ophoudt en er wisselende beleidscriteria voor zorg en opvang zijn. 4) feitelijk en residentieel daklozen: er zijn 478 feitelijk daklozen, terwijl er omstreeks 50 plekken zijn in de maatschappelijke opvang voor langdurige begeleiding. Door de kredietcrisis zal naar verwachting het aantal daklozen in 2012 toenemen. AANBEVELINGEN Deze monitor sociaal kwetsbare groepen is een groeimodel en bevat de landelijke indicatoren van de Inspectie voor de szorg. De resultaten en conclusies leiden tot de volgende aanbevelingen. 1. De samenwerking in de regio kan beter georganiseerd worden door te investeren in preventie. Er wordt vooral samengewerkt in de onderste laag van de trechter, terwijl preventie nodig is om te voorkomen dat inwoners sociaal kwetsbaar worden en verder afglijden in de trechter. 2. Gemeenten en ketenpartners kunnen maatregelen nemen om risico s op financiële problemen te beïnvloeden. Zowel de bovenste laag van de trechter (lage sociaaleconomische status, afhankelijk van uitkering) als de tweede laag (schuldhulpverlening, dreigende huisuitzetting) bieden mogelijkheden voor interventies om verder afglijden te voorkomen. Te denken valt aan het faciliteren van onderwijs en werkervaringplekken. Daarnaast is het essentieel om te blijven investeren in trajecten voor dagbesteding, schuldhulp en integrale zorg om uitsluiting en dakloosheid te voorkomen. 3. Door de dreiging van bezuinigingsoperaties in de Geestelijke szorg is er juist nu aandacht nodig voor het psychisch welbevinden van inwoners. Dit geldt vooral voor kinderen met psychische problemen die in een gebroken gezin opgroeien of voor alleenstaanden. Als psychische hulp niet meer laagdrempelig is, is het nog lastiger om kwetsbare groepen te motiveren voor behandeling. Voor eventuele eigen bijdragen zullen voorzieningen getroffen moeten worden. Verder zou het gebruik van goedkope interventies meer gestimuleerd moeten worden, zoals ehealth programma s voor computerbezitters. 4. De omvang en impact van huiselijk geweld zijn groot. Daarom is het belangrijk om agressieregulatie aan te bieden aan daders van huiselijk geweld. Vanwege de beperkte financiële mogelijkheden in de GGZ, is dit lastig te realiseren. Het is daarom belangrijk om te monitoren of de omvang van huiselijk geweld de komende jaren toeneemt. 5. Zwaar drinken is een ernstig en omvangrijk probleem in de regio, zowel onder jongeren als onder volwassenen. Dit rechtvaardigt de inzet van de GGD en Brijder Verslavingszorg om samen effectieve preventieprogramma s te blijven uitvoeren. 6. De groep zwerfjongeren, die van de opvang gebruik maakt, is behoorlijk groot. Deze groep heeft extra beleidsmatige aandacht nodig omdat deze groep vaak niet de hulp krijgt die ze nodig heeft. 7. Meerdere bronnen zijn gewenst om het beeld compleet te maken van de omvang van sociaal kwetsbare groepen in de regio. Te denken valt aan gegevens van de Brijder Verslavingszorg en de forensische polikliniek van Palier. 8. De volgende Monitor Sociaal Kwetsbare Groepen die de GGD uitvoert, kan aandacht besteden aan groepen die nu nog ontbreken, zoals de groep medisch onverzekerden. Ook kan de volgende Monitor de effectiviteit van de ondersteuning aan sociaal kwetsbare groepen onderzoeken en de gevolgen van deze ondersteuning voor de druk op de eerste en tweedelijnszorg. Pagina 8 van 9

10 BRONNEN Voor deze Monitor zijn registraties gebruikt van de Brede Centrale Toegang (BCT). Hier kunnen sociaal kwetsbaren zich melden of door anderen gemeld worden. GGD Kennemerland registreert alle meldingen en aanpak van cliënten in Schakelnet. Daarnaast zijn resultaten van vragenlijstonderzoeken gebruikt die epidemiologen van de GGD regelmatig uitvoeren onder inwoners van de regio Kennemerland. Deze onderzoeken worden uitgevoerd onder: scholieren (12 t/m 18 jaar), volwassenen (19 t/m 64 jaar) en ouderen (65 plus) [7-9]. De regio Kennemerland omvat de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. Verder zijn registraties van gemeentelijke afdelingen en ketenpartners gebruikt, en landelijke bronnen zoals het CBS en werkgroep RGI van GGD Nederland. [5] Tielen H. Monitor OGGZ , Zuid- Holland Noord. [6] Lauriks S, Wit MAS de, Buster MCA, Asbroek AHA ten, Arah OA, Klazinga NS. Prestatie-indicatoren voor de Openbaar Geestelijke szorg: een conceptueel kader. TSG 2008; 6: [7] 0verberg RI, Cluitmans TLM, Ten Brinke JM, Mérelle SYM. Scholieren onderzoek E- movo Regio Kennemerland. GGD Kennemerland, december [8] Ten Brinke JM, Overberg RI, Mérelle SYM. Volwassenenonderzoek 2008 Kennemerland. GGD Kennemerland, december [9] Poort E, Venemans A, Cluitmans TLM, Oosterlee A, Ten Brinke JM. Ouderenonderzoek 2007 Kennemerland. GGD Kennemerland, mei WEBSITE GGD Het onderzoeksrapport met achtergrondinformatie en cijfers van alle gemeenten is te downloaden van de website van GGD Kennemerland. Op de website is ook deze factsheet te vinden en de productiecijfers van het OGGZ-team van GGD Kennemerland per gemeente. Het adres is: DANKWOORD Deze Monitor is mede mogelijk gemaakt door de samenwerking met afdelingen van gemeenten en ketenpartners (SHG, MEE). De icoontjes zijn ontworpen door Jan Kuiper, REFERENTIES [1] Eysink PED, Poos MJJC. Openbare geestelijke gezondheidszorg. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Toolkit regionale VTV. RIVM, [2] Inspectie voor de szorg. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Indicatoren Basisset Publieke gezondheidszorg [3] Hemert AM van, Wolf JRLM. Wat is OGGZ? Epidemiologisch Bulletin: tijdschrift voor volksgezondheid en onderzoek in Den Haag 2011; 46: [4] Hemert AM van. In beeld brengen van OGGZ-problematiek met een monitor en indicatoren; bottom-up en top-down. Presentatie gehouden op de vakgroep epidemiologie, 9 december Pagina 9 van 9

11 COLOFON Uitgave GGD Kennemerland, mei 2012, Tekst en figuren Saskia Mérelle en Regina Overberg (epidemiologen) en Hans Lodder (beleidsmedewerker) Contact GGD Kennemerland, Epidemiologie en OGGZ Postbus 5514, 2000 GM Haarlem E: T:

Monitor OGGZ 2008-2009 Zuid-Holland Noord

Monitor OGGZ 2008-2009 Zuid-Holland Noord ... Monitor OGGZ 2008-2009 Zuid-Holland Noord Omvang risicogroepen en cliëntgroepen ten aanzien van preventie, signalering, opvang, zorg en rehabilitatie in de Openbare Geestelijke GezondheidsZorg Colofon

Nadere informatie

MONITOR MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, OGGZ EN VERSLAVINGSZORG ZUID-HOLLAND NOORD 2006

MONITOR MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, OGGZ EN VERSLAVINGSZORG ZUID-HOLLAND NOORD 2006 MONITOR MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, OGGZ EN VERSLAVINGSZORG ZUID-HOLLAND NOORD 2006 Monitor Maatschappelijke Opvang, OGGZ en Verslavingszorg Zuid-Holland Noord 2006 3 Colofon Opdrachtgever: gemeente Leiden

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

Natuurlijk Gezond! Nota en actieprogramma 2010-2013

Natuurlijk Gezond! Nota en actieprogramma 2010-2013 Natuurlijk Gezond! Nota en actieprogramma gezondheidsbeleid Bloemendaal 2010-2013 Datum: 11 september 2009 Naam ambtenaar: Pauline Veldkamp Corsanummer: 2009025075 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Zorgmonitor. Kwetsbare groepen in Barendrecht. Rapport. Doelgroepen van WMO prestatievelden 7, 8 en 9

Zorgmonitor. Kwetsbare groepen in Barendrecht. Rapport. Doelgroepen van WMO prestatievelden 7, 8 en 9 Zorgmonitor Kwetsbare groepen in Barendrecht Doelgroepen van WMO prestatievelden 7, 8 en 9 Rapport Kwetsbare groepen in Barendrecht Doelgroepen Wmo presatievelden 7-8- 9 GGD Rotterdam-Rijnmond, Cluster

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Gemeentelijk gezondheidsbeleid Haarlem 2007-2010

Nota van B&W. Onderwerp Gemeentelijk gezondheidsbeleid Haarlem 2007-2010 Nota van B&W Onderwerp Gemeentelijk gezondheidsbeleid Haarlem 2007-2010 Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. F.J. Vonk Telefoon 5115641 E-mail: fvonk@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. 2006/1327 Te kopiëren:

Nadere informatie

GEZONDHEID IN DRIMMELEN

GEZONDHEID IN DRIMMELEN Lokaal gezondheidsbeleid Gemeente Drimmelen 2008 2011 concept GEZONDHEID IN DRIMMELEN Made, 13 oktober 2008 Concept -nota vgz 2008 2011 Gezondheid in Drimmelen 1 Inhoudsopgave Gezondheid in Drimmelen lokaal

Nadere informatie

- Scanpagina 1 van 82

- Scanpagina 1 van 82 OGGZ-monitor Nieuwe Waterweg Noord Aantal verkommerden en verloederden in de regio Nieuwe INaterweg Noord: cijfers van de Openbare Geestelijke GezondheidsZorg - Scanpagina 1 van 82 In opdracht van: Gemeenten

Nadere informatie

18-minners (z)onder dak. omvang en hulpvraag

18-minners (z)onder dak. omvang en hulpvraag omvang en hulpvraag Directie Wijk en Stad, afdeling Onderzoek en Statistiek April 2007 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Uitkomsten 3 1.2.1 Omvang en samenstelling 3 1.2.2 Hulpbehoefte

Nadere informatie

Gezondheid in kaart. Rotterdam

Gezondheid in kaart. Rotterdam Gezondheid in kaart Rotterdam Inhoud 1 Inleiding 4 2 De inwoners van de gemeente Rotterdam 7 3 Kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid 12 4 Tot slot 31 Literatuur, gegevensbronnen en websites 32

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016 *D13.0064* D13.0064 Nota lokaalgezondheidsbeleid Koggenland 2013 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Leeswijzer 4 1 Terugblik 5 1.1 Alcohol en drugs 5 1.2 Roken 6 1.3 Overgewicht

Nadere informatie

Nota lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016

Nota lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016 Gemeenteblad 513 De raad van de gemeente Voorst; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 december 2013, nummer Z-12-02423_2013-47760; Besluit vast te stellen de: Nota lokaal gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Op weg naar een gezonder Son en Breugel. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011

Op weg naar een gezonder Son en Breugel. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Op weg naar een gezonder Son en Breugel Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 1 Op weg naar een gezonder Son en Breugel Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 P.F.J. van Bree,

Nadere informatie

GEZONDHEIDSMONITOR REGIO KENNEMERLAND 2012 ACHTERGRONDDOCUMENT

GEZONDHEIDSMONITOR REGIO KENNEMERLAND 2012 ACHTERGRONDDOCUMENT GEZONDHEIDSMONITOR REGIO KENNEMERLAND 2012 ACHTERGRONDDOCUMENT SEPTEMBER 2013 GGD KENNEMERLAND CLUSTER ADVIES & ONDERZOEK, EPIDEMIOLOGIE Saskia Mérelle Resi Cluitmans Regina Overberg INHOUD Contact...

Nadere informatie

CONCEPT NOTA LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID 2009-2012 GEMEENTE TYNAARLO. Vastgesteld door de Raad van de gemeente Tynaarlo d.d.

CONCEPT NOTA LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID 2009-2012 GEMEENTE TYNAARLO. Vastgesteld door de Raad van de gemeente Tynaarlo d.d. CONCEPT NOTA LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID 2009-2012 GEMEENTE TYNAARLO Vastgesteld door de Raad van de gemeente Tynaarlo d.d. 1 Inleiding De raad moet 1 x per 4 jaar een nota gemeentelijk gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Inhoudsopgave Advies... 1 Aanleiding voor dit advies... 1 Belangrijkste bevindingen... 1 Advies aan gemeente Westervoort... 2 Inleiding...

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016 Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Gezondheid 2. Gemeentelijke verantwoordelijkheden 2.1. De Wet publieke gezondheid 2.2. De Wet maatschappelijke ondersteuning 2.3.

Nadere informatie

De sociale gevolgen van verslaving

De sociale gevolgen van verslaving De sociale gevolgen van verslaving Een state of the art studie naar verstoring van sociale relaties, schooluitval, dakloosheid, schulden en huiselijk geweld als gevolg van alcohol- of drugsverslaving Alice

Nadere informatie

Zwerfjongeren. Aanpak en achtergrond voor beleid

Zwerfjongeren. Aanpak en achtergrond voor beleid Zwerfjongeren Aanpak en achtergrond voor beleid Zwerfjongeren Aanpak en achtergrond voor beleid Een verdieping en concretisering van gemeentelijke aanpak zwerfjongerenproblematiek Inhoudsopgave Ten geleide

Nadere informatie

Typologie voor een strategische aanpak van multiprobleemgezinnen in Rotterdam

Typologie voor een strategische aanpak van multiprobleemgezinnen in Rotterdam Typologie voor een strategische aanpak van multiprobleemgezinnen in Rotterdam Een studie in het kader van Klein maar Fijn - CEPHIR Auteurs: Dr. Majone Steketee Dr. Myriam Vandenbroucke Juni 2010 Typologie

Nadere informatie

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..?

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Onderzoek naar de overdracht van 18 plussers van de residentiële jeugdzorg en pleegzorg naar het lokale jeugdbeleid Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke

Nadere informatie

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Auteur: Gemeente Leiden, Afd. Sociaal en Economisch Beleid Versie : definitief

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Deurne Kernpunten Jeugdmonitor 12- t/m 18- jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Deurne GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Kim Ensinck, Reineke

Nadere informatie

Gezondheid in kaart. Ridderkerk

Gezondheid in kaart. Ridderkerk Gezondheid in kaart Ridderkerk Inhoud Inleiding 4 2 De inwoners van Ridderkerk 7 3 Kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid 2 4 Tot slot 28 Literatuur, gegevensbronnen en websites 29 Definities 3

Nadere informatie

Te veel problemen onder één dak

Te veel problemen onder één dak Te veel problemen onder één dak Een quickscan naar multi-probleemgezinnen in Groningen Jeanine Vosselman Louis Polstra Marcel Daalman Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, februari 2005 Bureau Onderzoek

Nadere informatie

Hoe gezond is Noord-Holland Noord? Het gezondheidsprofiel van Noord-Holland Noord

Hoe gezond is Noord-Holland Noord? Het gezondheidsprofiel van Noord-Holland Noord Hoe gezond is NoordHolland Noord? Het gezondheidsprofiel van NoordHolland Noord Gezondheidsprofiel 2011 NoordHolland Noord In een oogopslag NoordHolland Noord is qua leeftijdsopbouw vergelijkbaar met landelijk.

Nadere informatie

Naar een integrale aanpak van genotmiddelengebruik door cluster 4 leerlingen van het Voorgezet Speciaal Onderwijs

Naar een integrale aanpak van genotmiddelengebruik door cluster 4 leerlingen van het Voorgezet Speciaal Onderwijs Naar een integrale aanpak van genotmiddelengebruik door cluster 4 leerlingen van het Voorgezet Speciaal Onderwijs Een kortdurend onderzoek in het kader van Klein maar Fijn oktober 2012 Lydian Veldhuis

Nadere informatie

Gezondheid in kaart. Delfshaven

Gezondheid in kaart. Delfshaven Gezondheid in kaart Delfshaven Inhoud 1 Inleiding 4 2 De inwoners van de deelgemeente Delfshaven 7 3 Kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid 12 4 Tot slot 28 Literatuur, gegevensbronnen en websites

Nadere informatie

Gezondheid in kaart. Vlaardingen

Gezondheid in kaart. Vlaardingen Gezondheid in kaart Vlaardingen Inhoud Inleiding 4 2 De inwoners van de gemeente Vlaardingen 6 3 Kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid 4 Tot slot 27 Literatuur, gegevensbronnen en websites 28

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid. regio Midden-Brabant

Nota gezondheidsbeleid. regio Midden-Brabant Nota gezondheidsbeleid regio Midden-Brabant 2014-2015 Gemeente Dongen Gemeente Gilze en Rijen Gemeente Goirle Gemeente Heusden Gemeente Hilvarenbeek Gemeente Loon op Zand Gemeente Oisterwijk Gemeente Tilburg

Nadere informatie