Monitor Palliatieve Zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor Palliatieve Zorg"

Transcriptie

1 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in De gegevens mogen met bronvermelding (P. Mistiaen, A.L. Francke, Monitor palliatieve zorg, rapport 2004, NIVEL 2004) worden gebruikt. Het rapport is te bestellen via Monitor Palliatieve Zorg Rapport 2004 P. Mistiaen A.L. Francke

2 In opdracht voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ISBN Telefoon Fax NIVEL, Postbus 1568, 3500 BN UTRECHT Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NIVEL te Utrecht. Het gebruik van cijfers en/of tekst als toelichting of ondersteuning in artikelen, boeken en scripties is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

3 Inhoud Voorwoord 5 Samenvatting 7 Lijst met afkortingen 11 1 Achtergrond 13 2 Vraagstellingen 15 3 Palliatieve terminale zorgvoorzieningen Vragen & Methode Respons Aanbod Aantal en type PTZ-voorzieningen en PTZ-bedden Activiteiten en producten Gebruik Aantal en soort patiënten; in- en exclusiecriteria voor opname Ligduur en bezettingspercentage Organisatie & financiering PTZ-voorzieningen Organisatie Bemensing Samenwerking Kwaliteitskenmerken Financiering Conclusies en discussie 28 4 Consultatievoorzieningen palliatieve zorg Vragen & Methode Respons Aanbod Aantal en type consultatievoorzieningen Activiteiten en producten Gebruik Aantal consultaties Inhoudsaspecten consultaties Behoefte aan consultatie Organisatie & financiering consultatievoorzieningen Organisatie Bemensing 37 Monitor Palliatieve Zorg, NIVEL

4 4.5.3 Samenwerking Werkwijze Kwaliteitskenmerken Consultatievoorziening belicht vanuit de PTZ-voorzieningen Consultatievoorziening belicht vanuit de IKC-afdelingen palliatieve zorg Financiering Belemmerende en bevorderende factoren Conclusies en discussie 47 5 Afdelingen palliatieve zorg bij de Integrale Kankercentra Vragen & Methode Respons Aantal afdelingen palliatieve zorg Activiteiten en producten Regionale dienstverlening Deskundigheidsbevordering Continue kwaliteitsverbetering Organisatie & financiering afdelingen palliatieve zorg Organisatie Bemensing Kwaliteitskenmerken Financiering Bevorderende en belemmerende factoren Conclusies en discussie 63 6 Slot 65 Literatuur 67 4 Monitor Palliatieve Zorg, NIVEL 2004

5 Voorwoord Voor u ligt de eerste rapportage van de monitor palliatieve zorg Het monitoronderzoek gebeurt in opdracht van het Ministerie van VWS en heeft als doel belangrijke ontwikkelingen op het terrein van de palliatieve terminale zorg in Nederland te volgen. In de monitor worden over een periode van tweeënhalf jaar drie onderzoekseenheden gevolgd: - de palliatieve terminale zorgvoorzieningen; - de consultatievoorzieningen palliatieve zorg; - de afdelingen palliatieve zorg van de Integrale Kankercentra. Elk voorjaar wordt een vragenlijstonderzoek bij deze drie entiteiten uitgevoerd. De eerste twee rapporten brengen met name feiten van dat jaar. Het derde rapport zal daarnaast ook ontwikkelingen in de tijd laten zien. Dit eerste rapport begint met een schets van de achtergrond van palliatieve zorg in Nederland, gevolgd door een kort hoofdstuk over de vraagstellingen van het onderzoek. De hoofdmoot zijn de resultaten, verdeeld naar de drie onderzoeksentiteiten. Om ieder onderdeel zelfstandig leesbaar te houden, wordt telkens begonnen met de vraagstellingen en de voor dat onderdeel specifiek gevolgde methode. Ook wordt ieder onderdeel besloten met conclusies en discussiepunten betreffende die specifieke onderzoekseenheid. Het rapport wordt besloten met beschouwingen en aanbevelingen voor nadere verdieping op sommige aspecten in de volgende monitorronde. Dit rapport beschrijft een momentopname van het palliatieve landschap in het voorjaar In verband met de dynamiek op dit gezondheidszorgterrein, zullen bij het verschijnen van het rapport sommige zaken mogelijk al weer enigszins achterhaald zijn. Naast dit eerste algemene monitorrapport verschijnt ook een apart specifiek rapport, waarin op verzoek van het Ministerie van VWS dieper ingegaan wordt op de markt van de palliatieve terminale zorgvoorzieningen (Mistiaen en Francke, 2004). Patriek Mistiaen en Anneke Francke Monitor Palliatieve Zorg, NIVEL

6 6 Monitor Palliatieve Zorg, NIVEL 2004

7 Samenvatting In opdracht van het Ministerie van VWS wordt de monitor palliatieve zorg uitgevoerd. Het doel van de monitor is de ontwikkelingen longitudinaal te volgen ten aanzien van (1) de palliatieve terminale zorgvoorzieningen, (2) de consultatievoorzieningen en (3) de afdelingen palliatieve zorg van de Integrale Kankercentra en na te gaan in hoeverre de beleidsdoelstellingen van het Ministerie van afgelopen jaren met betrekking tot de palliatieve zorg worden gerealiseerd. Onder een palliatieve terminale zorgvoorziening wordt in dit rapport verstaan: Een zelfstandige instelling of een afzonderlijke unit binnen een instelling met als hoofddoel palliatieve terminale zorg te bieden aan mensen, die een levensverwachting hebben van minder dan drie maanden. Onder een consultatievoorziening palliatieve zorg verstaan we : Een voorziening waar zorgverleners een beroep op kunnen doen als ze advies willen omtrent de palliatieve terminale zorg aan specifieke patiënten. De afdelingen palliatieve zorg van de Integrale Kankercentra zijn centra die per 1 januari 2004 door de Minister van VWS zijn geïnitieerd om de zorgverleners en organisaties die actief zijn op het terrein van de palliatieve zorg in hun regio te ondersteunen. Voor het monitoren van de palliatieve terminale zorgvoorzieningen zijn vragen geformuleerd met betrekking tot het aantal en type van deze voorzieningen, hun activiteiten en producten, het gebruik ervan en de organisatie en financiering. Voor het monitoren van de consultatievoorzieningen palliatieve zorg zijn vragen geformuleerd met betrekking tot het aantal en type van deze voorzieningen, hun activiteiten en producten, het aantal geleverde consultaties en over de organisatie en financiering van deze voorzieningen. Ook was de vraag hoe de afdelingen palliatieve zorg van de Integrale Kankercentra vorm geven aan de regionale consultatiefunctie. Voor het monitoren van de afdelingen palliatieve zorg zijn vragen geformuleerd over hoeveel en welke van de negen Integrale Kankercentra een afdeling palliatieve zorg hebben gerealiseerd, wat hun activiteiten en producten zijn en hoe de organisatie en financiering er uit zien. Tot slot is er een overall-vraag die betrekking heeft op alle voornoemde aspecten, namelijk: worden de door VWS beoogde doelstellingen van de beleidsmaatregelen op het gebied van de palliatieve zorg gerealiseerd? Middels schriftelijke vragenlijsten bij de drie onderzoekseenheden worden op drie momenten (telkens voorjaar 2004, 2005 en 2006) data verzameld. Dit rapport bevat de bevindingen van de eerste monitorronde in het voorjaar De respons op de vragenlijsten bedroeg 70% bij de palliatieve terminale zorgvoorzieningen, 83% bij de consultatievoorzieningen en 100% bij de afdelingen palliatieve zorg van de Integrale Kankercentra. Monitor Palliatieve Zorg, NIVEL

8 De conclusies met betrekking tot de palliatieve terminale zorgvoorzieningen (PTZvoorzieningen) zijn: Voorjaar 2004 zijn er waarschijnlijk 191 PTZ-voorzieningen en het aantal PTZbedden is ruim 700. Tevens zijn er nog tientallen palliatieve zorgvoorzieningen in oprichting. Er is diversiteit in types PTZ-voorzieningen, maar de bestaande naamgevingen en typeringen zijn niet duidelijk onderscheidend. De geboden zorg is overal multidisciplinair van aard. De gemiddelde ligduur is circa 30 dagen en het bedbezettingspercentage ligt waarschijnlijk tussen de 61 en 73%. Negentig procent van de PTZ-voorzieningen is onderdeel van een netwerk palliatieve zorg. PTZ-voorzieningen maken van meerdere financieringsbronnen gebruik, waaronder de door VWS ingestelde financieringsbronnen als de subsidieregeling Coördinatiekosten Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorgondersteuning en de 90 opslag voor palliatieve zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen. Driekwart van de PTZ-voorzieningen ervaart problemen op het financiële vlak. De conclusies met betrekking tot de consultatievoorzieningen palliatieve zorg zijn: Voorjaar 2004 zijn er 36 operationele consultatievoorzieningen palliatieve zorg en zeven nog in oprichting. In bijna alle consultatievoorzieningen zijn er consulenten vanuit de medische en de verpleegkundige disciplines, soms aangevuld met professionals van andere disciplines. Er zijn grote verschillen per consultatievoorziening in schaalgrootte, werkgebied en aantal consulten. Alle negen afdelingen palliatieve zorg van de Integrale Kankercentra werken aan de opbouw van een regionale consultatiefunctie. Er is veel in ontwikkeling op het gebied van consultatie, met name ten aanzien van het creëren van samenhang in de diverse voorzieningen. In 2003 zijn minimaal 3200 consultaties verleend en het aantal consultaties lijkt groeiende. De consultaties betroffen meestal lichamelijke problemen van patiënten. De consultaties gebeuren overwegend telefonisch, maar bedside consulten komen ook voor. Het kwaliteitskader van de Vereniging van Integrale Kankercentra omtrent consultatie is een vrij breed aanvaard document. Veel consultatievoorzieningen geven zichzelf een goede score op de kwaliteitscriteria uit dat kwaliteitskader. Veel consultatievoorzieningen hebben de weg naar de Integrale Kankercentra en de daar beschikbare consultatiebudgetten reeds gevonden, maar er wordt ook beroep gedaan op diverse andere financieringsbronnen. Veel consultatievoorzieningen zeggen financieringsmoeilijkheden te hebben. 8 Monitor Palliatieve Zorg, NIVEL 2004

9 De conclusies met betrekking tot de afdelingen palliatieve zorg bij de Integrale Kankercentra zijn: Alle negen Integrale Kankercentra hebben per 1 januari 2004 een operationele afdeling palliatieve zorg. De bemensing van de afdelingen palliatieve zorg bestaat voor een groot deel uit de medewerkers afkomstig van de voormalige COPZ-en. De afdelingen palliatieve zorg zijn in het voorjaar 2004 inmiddels zeer actief met de hen opgelegde taken. De afdelingen palliatieve zorg werken samen met alle relevante partners in de regio, waarbij een klemtoon ligt op samenwerking met de bestaande netwerken en consultatieteams palliatieve zorg. Sommigen hebben ook samenwerking met provinciale overheden. Op het terrein van deskundigheidsbevordering zijn voorjaar 2004 reeds veel professionals bereikt. De regionale consultatiefunctie is in alle IKC-regio s nog volop in ontwikkeling. De registratiefunctie van de consultaties palliatieve zorg is eveneens nog in ontwikkeling. De afdelingen palliatieve zorg ervaren de financiering als voldoende. Bij het oprichten van de afdelingen palliatieve zorg werd het enthousiasme en gemotiveerdheid bij de betrokken personen en partijen als zeer bevorderlijk ervaren. De laattijdige besluitvorming over de financiering van de afdelingen palliatieve zorg werd als een erg belemmerende factor ervaren. De afdelingen palliatieve zorg ervaren de erfenis van de opgeheven COPZ-en als erg welkom. Conclusies met betrekking tot de mate waarin beleidsdoelstellingen van het Ministerie van VWS voorjaar 2004 worden gerealiseerd, zijn: Er is een ruim aanbod aan palliatieve terminale zorgvoorzieningen, waarvan, conform het beleid van VWS, de meeste onderdeel zijn van een netwerk palliatieve zorg. Ondanks de beleidsmaatregelen op financieel terrein, melden driekwart van de palliatieve terminale zorgvoorzieningen nog financiële problemen. Alle zorgverleners in Nederland hebben, conform het beleid van VWS, de mogelijkheid een beroep te doen op consultatie voor problemen op het gebied van palliatieve zorg. Er is nog een grote variatie in de werkwijze en organisatie van de consultatievoorzieningen; ook worden nog problemen met de financiering genoemd. De afdelingen palliatieve zorg bij de Integrale Kankercentra zijn, conform het beleid van VWS, operationeel en hebben hun taak van algemene coördinatie en regionale ondersteuning voor alle aanbieders en betrokken bij de palliatieve zorg vorm gegeven. Monitor Palliatieve Zorg, NIVEL

10 10 Monitor Palliatieve Zorg, NIVEL 2004

11 Lijst met afkortingen Omwille van de leesbaarheid wordt in het verdere rapport gebruik gemaakt van een aantal afkortingen: PTZ-voorziening: PTZ-bed: BTH: HCH: KIN: VPL: VZH: ZKH: AND: COPZ: IKC: VIKC: CVTM: palliatieve terminale zorgvoorziening bed in een palliatieve terminale zorgvoorziening bijna thuis huis high care hospice kinderhospice palliatieve unit bij een verpleeghuis palliatieve unit bij een verzorgingshuis/woonzorgcentrum palliatieve unit bij een ziekenhuis palliatieve terminale zorgvoorzieningen die niet ondergebracht wilden worden als BTH, HCH, KIN, VPL, VZH of ZKH Centra voor Ontwikkeling van de Palliatieve Zorg Integraal Kankercentrum Vereniging van Integrale Kankercentra subsidieregeling Coördinatiekosten Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorgondersteuning Monitor Palliatieve Zorg, NIVEL

12 12 Monitor Palliatieve Zorg, NIVEL 2004

13 1 Achtergrond In de jaren 90 nam in Nederland de maatschappelijke en politieke belangstelling voor palliatieve zorg van terminale patiënten sterk toe. De discussies in binnen- en buitenland over het euthanasievraagstuk in relatie tot de kwaliteit van zorg voor stervenden, evenals de vergrijzing van de Nederlandse bevolking waren mede debet aan de groeiende aandacht voor palliatieve zorg. Onder palliatieve zorg wordt in dit rapport verstaan: een intensieve vorm van zorg, die niet gericht is op genezing, maar op het verminderen van lijden en het verbeteren van kwaliteit van leven in de laatste levensfase. Palliatieve zorg is meer dan pijn- en symptoombestrijding en richt zich op de zorg voor de mens zelf in zijn of haar ziekte. Deze vorm van zorg is daarom sterk verbonden met respect voor individuele behoeften en wensen. De kunst van goede palliatieve zorg is dat alle zorgverleners samen proberen lasten en pijn zodanig te verminderen dat de patiënt ruimte krijgt voor wat hij of zij in de laatste levensfase nog wil doen (Ministerie van VWS, 20 december 2001). Om de palliatieve zorgverlening te ondersteunen en richting te geven, heeft het Ministerie van VWS eind jaren 90 een stimuleringsprogramma geïnitieerd (Ministerie van VWS, 18 april 1996; Ministerie van VWS, 3 mei 1999). Het programma kende de volgende drie afzonderlijke trajecten: - stimuleren van onderzoek, innovatieve projecten en experimenten vanuit ZorgOnderzoek Nederland; - stimuleren en ontwikkelen van palliatieve zorg vanuit zes academische centra: de Centra voor Ontwikkeling van Palliatieve Zorg; - stimuleren van de integratie van palliatieve terminale zorgvoorzieningen in de reguliere gezondheidszorg door de Projectgroep Integratie Hospicezorg. Naar aanleiding van de adviesrapporten van de Toetsingscommissie COPZ en van de Projectgroep Integratie Hospicezorg, zijn vanuit het Ministerie van VWS standpunten geformuleerd die een kader boden aan het overheidsbeleid op het terrein van palliatieve zorg (Ministerie van VWS, 20 december 2001, 11 maart 2002, 21 november 2002, 10 februari 2003, 20 oktober 2003). Een belangrijk uitgangspunt van het Ministerie van VWS is dat palliatieve zorg rekening dient te houden met de wensen, behoeften en voorkeuren van de mensen in de terminale fase en hun naasten. Een ander uitgangspunt van VWS is dat palliatieve zorg GEEN apart en onderscheiden onderdeel van de gezondheidszorg is en dat palliatieve zorg zoveel mogelijk onderdeel moet uitmaken van de reguliere zorg; generalistische hulpverleners en instellingen moeten in staat zijn om goede palliatieve zorg te leveren. Om dit mogelijk te maken vindt VWS dat generalistische hulpverleners mogelijkheden moeten hebben voor ondersteuning en advisering en voor het bevorderen van hun kennis en vaardigheden. Om de kwaliteit van de zorg te verbeteren moet de kennis, inzicht en Monitor Palliatieve Zorg, NIVEL

14 ervaring van palliatieve zorg gebundeld en toegankelijk gemaakt worden. Met betrekking tot de organisatie stelt VWS zich op het standpunt dat voorzieningen die een rol spelen op het gebied van de palliatieve terminale zorg (meer) moeten samenwerken. Hiertoe dienen ze onderdeel te zijn van (eventueel nog op te richten) netwerken palliatieve zorg. Deze netwerken palliatieve zorg moeten een verbinding maken tussen de verschillende zorgaanbieders en moeten inzicht verschaffen in de wensen en behoeften van de terminale patienten. VWS hecht ook belang aan de ondersteuning van de palliatieve zorg op regionaal niveau. Hiertoe dienen bij de negen Integrale Kankercentra afdelingen palliatieve zorg opgericht te worden. Deze afdelingen dienen de regionale ondersteuningsfunctie over te nemen van de zes Centra voor Ontwikkeling van de Palliatieve Zorg, die per 1 januari 2004 ophouden te bestaan. De voornaamste rol van de afdelingen palliatieve zorg bij de Integrale Kankercentra is ondersteunend en faciliterend te zijn voor alle instellingen en aanbieders van palliatieve zorg in hun regio. Ook dienen ze de beschikbare kennis te bundelen en beschikbaar te stellen en te werken aan continue kwaliteitsverbetering, als ook de netwerken palliatieve zorg te ondersteunen. De Integrale Kankercentra hebben verder als taak een goed toegankelijk aanbod van consultatiemogelijkheden voor zorgverleners te realiseren. Het Ministerie heeft geen blauwdruk neergelegd voor de invulling van deze consultatiefunctie en deze kan per IKC-regio verschillen. VWS vindt het belangrijk dat de bestaande consultatieteams palliatieve zorg, voor zover dat nu nog niet het geval is, aansluiting zoeken bij de Integrale Kankercentra. De planning van zorg(voorzieningen) is volgens VWS geen taak van de netwerken. Ook de afdelingen palliatieve zorg van de Integrale Kankercentra hebben geen regierol voor de planning van het aanbod, patiëntenstromen en netwerken. Het Ministerie meent dat er hiervoor voldoende instrumentarium op regionaal niveau aanwezig is. Qua financiering, besliste het Ministerie van VWS dat verpleeg- en verzorgingshuizen vanaf 1 juli 2002 gebruik kunnen maken van een toeslag van maximaal 90 per dag en per verzorgingsplaats (de 90 maatregel). Om in aanmerking te komen voor die toeslag is deelname aan een netwerk palliatieve zorg verplicht, evenals het hebben van een speciale palliatieve unit. Hiernaast werd het budget verhoogd van de subsidieregeling Coördinatiekosten Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorgondersteuning (CVTM) om de kosten die palliatieve terminale zorgvoorzieningen en andere lokale vrijwilligersorganisaties maken voor de coördinatie van hun vrijwilligers beter te dekken. Aan beide maatregelen werd de eis verbonden dat de PTZ-voorzieningen onderdeel zijn van een netwerk palliatieve zorg om zo de integratie in de reguliere zorg te versterken. Tevens verwacht het Ministerie van VWS dat door de modernisering van de AWBZ, met ingang van 1 april 2003, het makkelijker zal worden voor hospices en bijna thuis huizen om toegelaten te worden voor het verstrekken van bepaalde functies. Voor het opzetten van de afdelingen palliatieve zorg bij de Integrale Kankercentra en voor het ontwikkelen van een regionale consultatiefunctie door die afdelingen heeft VWS via het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) een budget toegekend aan de negen Integrale Kankercentra. 14 Monitor Palliatieve Zorg, NIVEL 2004

15 2 Vraagstellingen Door middel van een monitoronderzoek wil het Ministerie van VWS bij een groot deel van de genomen beleidsmaatregelen op het terrein van palliatieve zorg nagaan hoe deze in de praktijk gestalte krijgen. Het Ministerie van VWS heeft aangegeven dat in de monitor met name aandacht moet zijn voor de uitwerking van beleidsmaatregelen die betrekking hebben op: palliatieve terminale zorgvoorzieningen, onder meer in relatie tot de door VWS beoogde integratie van die palliatieve terminale zorgvoorzieningen in netwerken van palliatieve-zorgaanbieders; regionale en lokale consultatieteams op het terrein van palliatieve zorg; afdelingen palliatieve zorg die de binnen Integrale Kankercentra moeten worden opgezet. De monitor betreft een beschrijvend onderzoek met een longitudinaal design. Er zijn drie meetmomenten, telkens in het voorjaar van 2004, 2005 en In de monitor ligt vooral de nadruk op aspecten van organisatie en financiering.gegevens die inzicht geven in de feitelijke kwaliteit van zorg of kwaliteit van consultatie zijn (in overleg met VWS) niet meegenomen in de monitor. Ook heeft VWS aangegeven dat beleidsmaatregelen die betrekking hebben op een landelijk ondersteuningspunt (inmiddels operationeel onder de naam AGORA) buiten de scope van de monitor moeten vallen. De uitwerking van beleidsmaatregelen gericht op vrijwilligers in de terminale zorg of op netwerken van palliatieve zorgaanbieders worden eveneens op verzoek van VWS grotendeels buiten de monitor gehouden. De reden daarvoor is dat het College voor Zorgverzekeringen een monitor op dit terrein heeft uitgezet en overlap met deze monitor voorkomen moet worden. Voor het monitoren van de palliatieve terminale zorgvoorzieningen zijn de volgende vragen geformuleerd: - Hoeveel en welke palliatieve terminale zorgvoorzieningen zijn er? - Welke activiteiten en producten hebben die palliatieve terminale zorgvoorzieningen? - In welke mate wordt gebruik gemaakt van de palliatieve terminale zorgvoorzieningen? - Hoe zien de organisatie en financiering van de palliatieve terminale zorgvoorzieningen eruit? Voor het monitoren van de consultatievoorzieningen palliatieve zorg zijn de volgende vragen geformuleerd: - Hoeveel en welke consultatievoorzieningen zijn er? Monitor Palliatieve Zorg, NIVEL

16 - Welke activiteiten en producten hebben de consultatievoorzieningen? - Wat is de kwantiteit en aard van de consultaties? - Hoe zien de organisatie en financiering van de consultatievoorzieningen eruit? - Welke factoren bevorderen of belemmeren het functioneren van de consultatievoorzieningen? - Hoe geven de afdelingen palliatieve zorg van de Integrale Kankercentra vorm aan de regionale consultatiefunctie? Voor het monitoren van de afdelingen palliatieve zorg van de Integrale Kankercentra zijn de volgende vragen geformuleerd: - Hoeveel en welke van de negen Integrale Kankercentra hebben een afdeling palliatieve zorg gerealiseerd? - Welke activiteiten en producten hebben de afdelingen palliatieve zorg? - Hoe zien de organisatie en financiering van die afdelingen palliatieve zorg eruit? - Welke factoren bevorderen of belemmeren het functioneren van de afdelingen palliatieve zorg? Tot slot is er een overall-vraag die betrekking heeft op alle voornoemde aspecten, namelijk: - Worden de door het Ministerie van VWS beoogde doelstellingen van de beleidsmaatregelen op het gebied van de palliatieve zorg gerealiseerd? Deze overall vraag wordt telkens besproken in het discussiegedeelte van ieder resultaatonderdeel en in het slothoofdstuk. 16 Monitor Palliatieve Zorg, NIVEL 2004

17 3 Palliatieve terminale zorgvoorzieningen 3.1 Vragen & Methode Voor dit onderzoek is uitgegaan van de volgende definitie: Een palliatieve terminale zorgvoorziening is een zelfstandige instelling of een afzonderlijke unit binnen een instelling met als hoofddoel palliatieve terminale zorg te bieden aan mensen, die een levensverwachting hebben van minder dan drie maanden. De palliatieve terminale zorg die gegeven wordt aan mensen in hun eigen huis door huisartsen, wijkverpleegkundigen, vrijwilligers etc valt dus buiten de scope van de monitor. Voor het monitoren van de palliatieve terminale zorgvoorzieningen zijn de volgende vragen geformuleerd: - Hoeveel en welke palliatieve terminale zorgvoorzieningen zijn er? - Welk aanbod en welke activiteiten en producten hebben die palliatieve terminale zorgvoorzieningen? - In welke mate wordt gebruik gemaakt van de palliatieve terminale zorgvoorzieningen? - Hoe zien de organisatie en financiering van de palliatieve terminale zorgvoorzieningen eruit? Voor de ondervraging van contactpersonen van PTZ-voorzieningen, is een vragenlijst ontwikkeld. Deze lijst is tot stand gekomen in overleg met VWS, de begeleidingscommissie en contactpersonen van (koepelorganisaties van) PTZ-voorzieningen. Ook is bij de ontwikkeling geleund op vragenlijsten die door andere instanties (onder meer AGORA, Provincie Gelderland en Netwerk Palliatieve Zorg Den Haag) eerder bij PTZvoorzieningen waren afgenomen. In april 2004 zijn contactpersonen van 269 voorzieningen benaderd waarvan bekend was of vermoed werd dat zij als palliatieve terminale zorgvoorziening functioneerden en aan onze definitie voldeden. De adressenlijst was samengesteld na consultatie van de websites en de links hiervan, aanschrijven van alle zorgkantoren, het College voor Tarieven in de Gezondheidszorg, AGORA, Arcares, Vrijwilligers Terminale Zorg, Vrijwilligers Hospicezorg Nederland, Associatie van High Care Hospices, via tips op congressen en persoonlijk netwerk en op basis van beperkte internet-searches via Google. Monitor Palliatieve Zorg, NIVEL

18 Aan de contactpersonen werd gevraagd de schriftelijke vragenlijst in te vullen. De contactpersonen die half mei 2004 nog niet hadden gereageerd, werden via 'telefonische reminders' herinnerd aan het vragenlijstonderzoek. 3.2 Respons Er zijn 269 organisaties aangeschreven waarvan vermoed werd dat ze palliatieve terminale zorg verleenden en aan onze definitie voldeden. Achteraf bleek er een aantal dubbelingen in het adresbestand te zitten, omdat sommige organisaties onder verschillende namen en/of op andere adressen bij onze opsporingsbronnen vermeld stonden, waardoor het aantal effectief aangeschrevenen 258 bedraagt. Ook zijn er organisaties met verschillende locaties; met name speelt dit bij verpleeghuizen, verzorgingshuizen en woonzorgcentra. Sommige van die zorggroepen bieden palliatieve terminale zorg, c.q. hebben palliatieve units op meerdere locaties. Voor zover ons bekend, werd aan elke locatie waar vermoedelijk een palliatieve unit was, een vragenlijst gestuurd. Van drie van die organisaties (met respectievelijk twee, twee en vier locaties) kwam als reactie dat ze als één eenheid wilden beschouwd worden, ook als ze over meerdere palliatieve units beschikten. De wens van deze organisaties is gerespecteerd en zijn dus als één onderzoekseenheid beschouwd. Er kwamen nog vier reacties van stichtingen, c.q. (koepel)organisaties die zelf geen palliatieve zorg verlenen, maar palliatieve terminale zorgvoorzieningen ondersteunen of helpen bij het oprichten. Ook kwamen er nog twee reacties van organisaties die pertinent geen palliatieve terminale zorg leveren, maar wel eens hebben deelgenomen aan een studiedag over palliatieve zorg en wellicht zo in het adresbestand terecht zijn gekomen. De doelpopulatie van mogelijke PTZ-voorzieningen komt hierdoor op 247. Er kwam respons van 174 van de 247 voorzieningen (70.4%). Wie zijn de non-respondenten? Er zijn geen aanwijzingen dat de non-respondenten abusievelijk aangeschreven zouden zijn. De 73 non-respondenten zijn hoogstwaarschijnlijk allemaal (actuele of toekomstige) palliatieve terminale zorgvoorzieningen: 27 zijn in ieder geval bekend bij een zorgkantoor, omdat ze een aanvraag voor de 90 maatregel hebben ingediend of hebben gekregen en 41 stonden in januari 2004 op de website van AGORA vermeld bij de PTZvoorzieningen en alle overige stonden vermeld op een van de ledenlijsten van Vrijwilligers Hospicezorg Nederland, Vrijwilligers Terminale Zorg Nederland, Focaris of op de Arcares lijst van leden met een PTZ-voorziening. Van de 73 non-respondenten is een aantal kenmerken verzameld, gebaseerd op de gegevens die op onze zoekbronnen vermeld stonden of op basis van gegevens die via web searches zijn gevonden. Voor zover bekend bij de bronbestanden zou de non-responsgroep, qua type, bestaan uit: 18 Monitor Palliatieve Zorg, NIVEL 2004

19 Tabel 3.1 Non-respondenten naar type PTZ-voorziening Type Aantal Bijna thuis huis 11 High care hospice 8 Kinderhospice 2 Palliatieve unit in verpleeghuis 27 Palliatieve unit in verzorgingshuis 24 Palliatieve unit in ziekenhuis 1 Totaal 73 Ook is ingeschat hoeveel bedden palliatieve zorg niet in het onderzoek betrokken zijn: van zeventien instellingen zijn geen nadere gegevens omtrent het aantal palliatieve plaatsen gevonden; bij acht aangeschrevenen blijkt het om initiatieven in oprichting te gaan. Van de overige 48 waren wel gegevens beschikbaar: ze zouden in totaal beschikken over 192 palliatieve plaatsen met gemiddeld vier plaatsen per instelling. Voor het inschatten van het totaal aantal palliatieve bedden in Nederland, kan dus voorzichtig uitgegaan worden van circa 200 additionele plaatsen uit deze non-respons groep. Tot slot zij opgemerkt dat er zomer 2004 inmiddels weer nieuwe PTZ-voorzieningen (soms nog in oprichting) zijn verschenen op bijvoorbeeld de ledenlijst van de Vrijwilligers Hospicezorg Nederland, die nog niet op de in het onderzoek gebruikte adreslijst stonden. Wie zijn de respondenten? Bij de 174 respondenten geven er 43 aan nog in de oprichtingsfase te verkeren. Velen verwachten in de loop van 2004 of 2005 operationeel te worden. Het gaat zowel om bijna thuis huizen en high care hospices, als om units bij verpleeg- en verzorgingshuizen in oprichting. Dan zijn er tien respondenten die aangeven geen palliatieve terminale zorg te verlenen of plannen hiertoe te hebben. Dit is opmerkelijk, omdat een aantal wel op de lijst van palliatieve zorgvoorzieningen van AGORA staat (4x), en/of een drietal volgens opgave van de zorgkantoren wel geld ontvangen/gevraagd hebben van de zogenaamde 90 maatregel voor palliatieve units in verpleeg- of verzorgingshuizen (3x) en/of enkele vermeld staan als palliatieve terminale zorgaanbieders op websites en lijsten van Arcares, palliatieve netwerken of Integrale Kankercentra. Twee van deze tien zijn Mappo Mondo huizen (kindertehuizen van het Rode Kruis): zij beschouwen zichzelf niet als een PTZvoorziening, maar uitdrukkelijk als een huis voor ernstig zieke kinderen (waaronder ook kinderen met een terminale aandoening). Van de resterende 121 respondenten die aangeven wel palliatieve terminale zorg te bieden, geven negentien aan niet aan de definitie te voldoen. Dit zijn bijna allemaal verpleeg- of verzorgingshuizen, die wellicht geen afzonderlijke PTZ-unit hebben. Toch blijkt uit de informatie verstrekt door de zorgkantoren, dat minimaal acht van die verpleeg- en of verzorgingshuizen een aanvraag voor de 90 maatregel hebben ingediend Monitor Palliatieve Zorg, NIVEL

20 en/of gekregen. Dit is opmerkelijk omdat het beleid van de zorgkantoren (Zorgverzekeraars Nederland, 2004) uitgaat van strengere criteria voor een palliatieve unit dan in de definitie van de monitorvragenlijst is gebruikt. De criteria van Zorgverzekeraars Nederland zijn onder andere: patiënt is van buiten de instelling afkomstig, indicatie van een Regionaal Indicatie Orgaan voor verblijf-met-zorg, minimale omvang PTZvoorziening van vier tot zes plaatsen en de betreffende instelling is lid van een netwerk palliatieve zorg. Ook komen verschillende van deze instellingen voor op de lijst van AGORA van PTZ-voorzieningen. Al met al betekent dit dat er 102 instellingen over zijn die aangeven palliatieve zorg te leveren en die aan onze definitie voldoen. De meeste verdere analyses zullen gebaseerd worden op die 102 instellingen die zeggen palliatieve terminale zorg te leveren, aan de definitie te voldoen en operationeel te zijn in april Tabel 3.2 Operationele status van de respondent voorzieningen Respondenten N=174 In oprichting 43 Zeggen geen palliatieve zorg te leveren 10 Leveren wel palliatieve zorg, maar zeggen niet aan de definitie te voldoen 19 Leveren palliatieve zorg, voldoen aan definitie en zijn operationeel in april Aanbod Aantal en type PTZ-voorzieningen en PTZ-bedden Het is niet mogelijk om een precies antwoord te geven op de vraag hoeveel PTZ-voorzieningen er zijn. Gelet op wat hiervoor is beschreven bij de respons, is het aantal alleen te schatten. In de eerste plaats is er van uitgegaan dat de non-respondenten ook werkelijk PTZvoorzieningen zijn of plannen hiertoe hebben (misschien leidt dit tot een kleine overschatting). Als tweede gaan we er van uit dat de respondenten die zeggen geen palliatieve zorg te leveren dan ook geen PTZ-voorziening betreffen, hoewel daar bijvoorbeeld bij de Mappa Mondo Huizen argumenten tegen te geven zijn (misschien leidt dit tot een onderschatting). Het aantal bedden bij de respondenten is gebaseerd op de opgave van henzelf in de monitorvragenlijst. Het aantal bedden bij de non-respondenten is zo goed mogelijk ingeschat op basis van de gegevens van de AGORA website, of van de website van de zorginstellingen zelf, of op basis van de opgave van het zorgkantoor. Voor de voorzieningen in oprichting zijn geen bedden gerekend. 20 Monitor Palliatieve Zorg, NIVEL 2004

Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen

Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen Mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Palliactief, april 2011 Voorwoord Sinds de start van

Nadere informatie

Monitoring kraamzorg. Inventarisatie van de opleidingsmogelijkheden en -afspraken bij kraamzorgaanbieders in Nederland

Monitoring kraamzorg. Inventarisatie van de opleidingsmogelijkheden en -afspraken bij kraamzorgaanbieders in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding ( Lamkaddem, M, Wiegers, T. Monitoring kraamzorg, NIVEL 2004) worden gebruikt. Het rapport is te bestellen via receptie@nivel.nl.

Nadere informatie

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers

Nadere informatie

Ketenzorg en casemanagement bij dementie

Ketenzorg en casemanagement bij dementie Ketenzorg en casemanagement bij dementie Ketenregisseurs over inkoop, uitvoering en borging in 2015 Anneke L. Francke (NIVEL) José M. Peeters (NIVEL) Met medewerking van: Wendy Werkman (Alzheimer Nederland)

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Mogelijkheden voor verbeteren palliatieve zorg

Mogelijkheden voor verbeteren palliatieve zorg Mogelijkheden voor verbeteren palliatieve zorg Leren van bestaande multidisciplinaire samenwerking Marc Soeters Gerrold Verhoeks Inhoudsopgave Samenvatting 4 1 Inleiding en onderzoeksopzet 8 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Monitor multidisciplinaire samenwerkingsverbanden in de eerste lijn

Monitor multidisciplinaire samenwerkingsverbanden in de eerste lijn Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Monitor multidisciplinaire samenwerkingsverbanden in de eerste lijn J. Hansen T. Nuijen L. Hingstman U vindt

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Allochtonen en de thuiszorg: Bereik, verrichtingen en opbrengsten

Allochtonen en de thuiszorg: Bereik, verrichtingen en opbrengsten Allochtonen en de thuiszorg: Bereik, verrichtingen en opbrengsten A.J.E. de Veer A.L. Francke J.B. Hutten Met medewerking van: R. van den Berg E.M. Weijzen Utrecht, 2001 Het onderzoek is uitgevoerd door

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg

Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) T.A.Wiegers oktober 2006 Bezoekadres: Lange Voorhout 13 2514

Nadere informatie

>±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±<

>±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ kennissynthese }±< >±{ De wijkverpleegkundige }±< >±{ van }±< vandaag en morgen >±{ }±< Rollen, samenwerking en deskundigheid van wijkverpleegkundigen >±{ }±< >±{ }±

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht.

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Mantelzorgondersteuning in Utrecht Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Addi van Bergen en Petra Welboren Afdeling Gezondheid en Zorg GG&GD Utrecht Maart 2007 Voorwoord Mantelzorg

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

Opgroeien met zorg Quick scan naar de aard en omvang van zorg, belasting en ondersteuningsmogelijkheden voor jonge mantelzorgers

Opgroeien met zorg Quick scan naar de aard en omvang van zorg, belasting en ondersteuningsmogelijkheden voor jonge mantelzorgers Opgroeien met zorg Quick scan naar de aard en omvang van zorg, belasting en ondersteuningsmogelijkheden voor jonge mantelzorgers A.J.E. de Veer A.L. Francke ISBN 978.90.6905.889.4 http://www.nivel.nl nivel@nivel.nl

Nadere informatie

Eindverslag pilotfase. cursus Weten, wensen, werken

Eindverslag pilotfase. cursus Weten, wensen, werken Eindverslag pilotfase cursus Weten, wensen, werken Daphne Jansen Mieke Rijken NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg http://www.nivel.nl nivel@nivel.nl Telefoon 030 2 729 700

Nadere informatie

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Palliantie. Meer dan zorg ZonMw, Inhoud Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Opdracht... 5 1.2 Totstandkoming van de tekst...

Nadere informatie

Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend- en verdiepingsstudie

Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend- en verdiepingsstudie Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend-

Nadere informatie

Vasculair risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard?

Vasculair risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard? Vasculair risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard? Meting in de tweede lijn S. Snoeijs (NIVEL) A. Strijbis (Platform Vitale Vaten/Hartstichting) M. Bos (Hartstichting) L. van Dijk

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

palliatieve zorg in beeld

palliatieve zorg in beeld palliatieve zorg in beeld Colofon Als kennis- en kwaliteitsinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg heeft IKNL deze rapportage samengesteld om een beeld te geven van de palliatieve zorg in Nederland

Nadere informatie

WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020

WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020 WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020 De Kerngroep die dit Witboek aanbiedt wordt gevormd door: - Palliactief, dr. S. Teunissen - Prof.dr.K.Vissers, co-voorzitters - AHCH, mw. C. van Tol - VPTZ, mw. J. Fiouw

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Meldcodes kindermishandeling

Meldcodes kindermishandeling Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Meldcodes kindermishandeling Beschikking, waardering,

Nadere informatie

Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg. in en vanuit het verpleeghuis

Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg. in en vanuit het verpleeghuis Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg in en vanuit het verpleeghuis f Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg in en vanuit het verpleeghuis Deze publicatie is geschreven door Prismant

Nadere informatie