Metadata monitor NGR. Handleiding voor kwaliteitsverbetering metadata. Geonovum. datum versie 2.1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Metadata monitor NGR. Handleiding voor kwaliteitsverbetering metadata. Geonovum. datum 12-9-2013. versie 2.1"

Transcriptie

1 Metadata monitor NGR Handleiding voor kwaliteitsverbetering metadata Geonovum datum versie 2.1

2 Inhoudsopgave Inleiding Algemeen Proces beoordelingscriteria 3 Beoordelingscriteria en weging 4 Beoordeling metadata van datasets Restricties Overige beperkingen Beschrijving Overige beperkingen Juridische toegangsrestricties Juridische gebruiksrestricties Protocol en bijhorende link via een geldige URL Protocol URL Verantwoordelijke organisatie metadata: Titel van de dataset Trefwoorden Omgrenzende rechthoek Samenvatting Unieke identifier van de bron Metadata unieke identifier 17 Beoordeling metadata van services Constraints OtherConstraints Beschrijving otherconstraints AccessConstraints UseConstraints Service Type Resource locator Metadata point of contact Resource title Keyword value Resource abstract Connect Point Linkage Coupled Resource Metadata identifier 26 Bijlage I: codelijsten Codelijst SV_ServiceType datasets Codelijst SV_ServiceType services Toetst geldige url s 28 2 Metadata monitor NGR - Handleiding voor kwaliteitsverbetering metadata

3 Hoofdstuk 1 Inleiding Bij het gebruik van het Nationaal georegister (NGR) en andere toepassingen, speelt de kwaliteit van de aangeboden metadata een grote rol. Is deze metadata niet op orde dan krijgen de gebruikers van het NGR niet de gewenste resultaten of hebben geen toegang tot de gekoppelde data of services. De metadata validator van Geonovum kan alleen de technische kwaliteit van de metadata toetsen1. In deze handleiding voor kwaliteitsverbetering wordt ingegaan op de inhoudelijke kwaliteit. 1.1 Algemeen Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Geonovum opdracht gegeven om de kwaliteit van de metadata in het nationaal Georegister op een aanvaardbaar niveau te krijgen en te behouden. Eind 2012 is een opdracht uitgevoerd om de kwaliteit van de metadata (met de nadruk op de belangrijkste opendata sets en services) te verbeteren opdat een gebruiker antwoord krijgt op de meest basale vragen als mag ik data gebruiken (licentie) en via welke weg kan ik contact opnemen met de beheerder van de (meta)data. Bovendien moeten links naar downloads, websites en services goed functioneren. Om de kwaliteit te kunnen beoordelen is in 2012 een methode ontwikkeld om de kwaliteitsverbetering te monitoren en te rapporteren richting dataproviders en GI-beraad. Een aantal stappen van de methode was nog deels handmatig uitgevoerd. I&M vraagt nu 2 jaarlijks een vergelijkbare rapportage. Daarom is de methode verder doorontwikkeld en zijn een aantal handmatige checks verder geautomatiseerd zodat de de toetst herhaalbaar is. Het eindresultaat bestaat uit: Een tabel die per metadatabestand de beoordeling van de getoetste metadata elementen bevat en een rapportage met de beoordeling van de kwaliteit van metadata in het NGR per organisatie. In dit document zijn de diverse criteria beschreven van de toets op de kwaliteit van de metadata. Met de resultaten van de toetsing van de metadata van uw eigen organisatie kunt u op basis van de informatie in dit document de kwaliteit van deze metadata verder verbeteren. De monitor zal met enige regelmaat worden uitgevoerd (ten minste 2 x per jaar). Note: in 2012 zijn een aantal elementen zoals samenvatting handmatig op kwaliteit gecontroleerd. Dat was erg arbeidsintensief. Er wordt nu alleen maar getoetst op de lengte van de samenvatting. De criteria voor het verbeteren van de kwaliteit geldt echter nog steeds en worden in dit document uitgeschreven. 1.2 Proces beoordelingscriteria De keuze voor de beoordelingscriteria is vastgesteld op basis van de volgende factoren: Welke criteria kunnen niet middels validatie 1 worden ondervangen (kwalitatieve check) Wat vinden gebruikers belangrijk bij het zoeken zoals vinden en gebruiken van datasets en services Welke elementen zijn belangrijk bij de koppeling tussen het opendata portaal en het NGR Welke elementen zijn geautomatiseerd te beoordelen 1 3 Metadata monitor NGR - Handleiding voor kwaliteitsverbetering metadata

4 Hoofdstuk 2 Beoordelingscriteria en weging In de tabellen 1 en 2 is zowel voor metadata van datasets als services een korte samenvatting van de elementen en bijbehorende criteria opgenomen die als basis zijn gebruikt voor de kwaliteitstoets van de metadata. In hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 zijn deze respectievelijk voor datasets en services per criterium uitgewerkt en genormeerd. Niet alle criteria waarop de kwaliteit van het gehele metadata record wordt beoordeeld zijn even belangrijk. Vandaar dat er gebruik is gemaakt van een gewogen score. Deze weging is in tabel 1 en 2 opgenomen in de laatste drie kolommen. Ieder record is geautomatiseerd getoetst voor de monitoringsrapportage metadatakwaliteit NGR. De maximale score per metadatarecord is voor zowel datasets als services 100 punten. Als we als voorbeeld check 1 van de metadata van datasets bekijken (uit tabel 1) dan zien we dat daar een hoge wegingsfactor bij een goede beoordeling van de licentievoorwaarden is opgenomen (x20). De wegingsfactor van een goede titel (check 9) is 2. Voor de beoordeling van metadata van datasets zi jn de licentiebepalingen dus meer dan 12x zo belangrijk als die van een goede titel. 4 Metadata monitor NGR - Handleiding voor kwaliteitsverbetering metadata

5 Weging kwaliteitsmonitor metadata voor datasets Metadata elementen Controle Omschrijving Score goed Score matig Score slecht Overige beperkingen Moet voldoen aan een opendata of Geo Gedeeld licentie. Zie bruiksvoorwaarden Overige beperkingen (Juridische) Toegangsrestricties (Juridische) gebruiksrestricties Protocol Het is van belang dat hier een geldige licentie wordt ingevuld. U heeft de keuze tussen de Publiek Domein, de Creative Commons Zero (CC0) of een Geo Gedeeld licentie (inclusief geldige URL naar uw Geo Gedeeld licentiebepalingen). Moet een korte beschrijving bevatten over de url zoals geogedeeld of geen beperkingen Het is verplicht om het veld juridische toegangsrestricties te vullen met de waarde otherrestrictions. Een andere domeinwaarde is ongeldig. Het wordt aanbevolen om het veld met de Juridische gebruiksrestrictie leeg te laten of te voorzien van otherrestrictions. Als meer keer other constrains of andere waarden voorkomen is de beoordeling slecht Is een geldig protocol opgegeven voor de URL waarmee de dataset wordt gedistribueerd? (bijv. download, website, OGC:WMS of OGC:WFS Zie ook bijlage 5.1) Als er een Online Resource URL (check 2) is gekoppeld is de opname van een protocol verplicht (en vice versa). Als er geen url aanwezig is en er is geen protocol ingevuld, dan wordt protocol goed gekeurd en krijgt dus ook 10 punten 5 Metadata monitor NGR - Handleiding voor kwaliteitsverbetering metadata

6 Metadata elementen Controle Omschrijving Score goed Score matig Score slecht URL Verwijzen alle bronnen naar geldige URL s (WMS/WFS/download/etc)?. Bij services dient de basis-url van de service te worden ingevoerd (dus exclusief specifieke requests zoals?request=getcapabilities en protocolaanduidingen zoals &service=wms). uitzonderingen 1) Een score slecht als er wel een URL is opgegeven, maar geen metadata element protocol 2) Als check 5_protocol de waarde dataset bevat dan mag de url een intern link zijn met meer dan 10 karakters en wordt deze check als goed beoordeeld 3) Als er geen url aanwezig is en geen metadata element protocol is ingevuld wordt deze check als goed beoordeeld Verantwoordelijke Zijn de contactgegevens per organisatie organisatie consistent ingevoerd? De contactgegevens metadata: moeten voorzien zijn van een geldig adres waarbij bij voorkeur een functioneel e- mail adres wordt gebruikt. (bijv. Titel van de dataset Een titel heeft tussen de 3 en 75 karakters Trefwoorden De trefwoorden dienen per stuk in een afzonderlijk veld te zijn opgeslagen (dus niet komma gescheiden in hetzelfde veld). Omgrenzende rechthoek (Extent dataset) Samenvatting Unieke identifier van de bron Valt de extent van de dataset (rechthoek) binnen de Nederlandse grenzen inclusief (NCP) en is de schrijfwijze van coördinaten correct Is de samenvatting aanwezig en is de samenvatting niet te lang. Bevat tekst tussen de 25 en 2000 karakters. Is de UUID voor de dataset aanwezig en uniek? Gebruik bij voorkeur geen accolades en hoofdletters. Metadata unieke Is de UUID voor de metadata aanwezig en identifier uniek? Gebruik bij voorkeur geen accolades en hoofdletters. Tabel 1: Weging van de beoordelingscriteria voor metadata van datasets 6 Metadata monitor NGR - Handleiding voor kwaliteitsverbetering metadata

7 Weging kwaliteitsmonitor metadata voor services Metadata elementen Controle Omschrijving Score goed Score matig Score slecht OtherConstraints Moet voldoen aan een opendata of Geo Gedeeld licentie. Zie ebruiksvoorwaarden Het is van belang dat hier een geldige licentie wordt ingevuld. U heeft de keuze tussen de Publiek Domein Mark, de Creative Commons Zero (CC0) of een Geo Gedeeld licentie (inclusief geldige URL naar uw Geo Gedeeld licentiebepalingen). OtherConstraints Moet een korte beschrijving bevatten over de url zoals geogedeeld of geen beperkingen AccessConstraints Het is verplicht om het veld juridische toegangsrestricties te vullen met de waarde otherrestrictions. Een andere domeinwaarde is ongeldig. UseConstraints Het wordt aanbevolen om het veld met de Juridische gebruiksrestrictie leeg te laten of te voorzien van otherrestrictions. Als meer keer other constrains of andere waarden voorkomen is de beoordeling slecht Service Type Is een correct Service Type gebruikt uit de domeinlijst uit het NL Profiel 1.2 voor services? Als voorbeeld moet hier de tekst 'view' staan als het een WMS service betreft. Resource locator Is er een geldige URL opgenomen in Resource locator? Is deze benaderbaar vanaf het internet? Metadata point of Zijn de contactgegevens per organisatie contact consistent ingevoerd? De contactgegevens moeten voorzien zijn van een geldig adres waarbij bij voorkeur een functioneel adres wordt gebruikt. (bijv. Resource title Een titel heeft tussen de 3 en 75 karakters Keyword value De trefwoorden dienen per stuk in een afzonderlijk veld te zijn opgeslagen (dus niet kommagescheiden in hetzelfde veld). Resource abstract Is de samenvatting aanwezig en is de samenvatting niet te lang. Bevat tekst tussen de 25 en 2000 karakters. 7 Metadata monitor NGR - Handleiding voor kwaliteitsverbetering metadata

8 Metadata elementen Controle Omschrijving Score goed Score matig Score slecht ConnectPoint Linkage Er wordt in de monitor gecontroleerd of de URL van de Connect Point Linkage vanaf het internet benaderbaar is. Daarnaast moet deze identiek zijn aan de inhoud van het veld Resource locator (Zie: check 6) Coupled resource Het veld Coupled resource is verplicht als er links naar de datasets waarop de service opereert beschikbaar zijn. Voor dataservices is het dus verplicht. Dit element geeft informatie (metadata) over de data die in de service beschikbaar wordt gesteld. Het veld coupled resource bestaat uit 2 attributen. Het attribuut xlink:href bevat een URL naar de metadata XML van de dataset die in de service is ontsloten. Deze link moet werken en geeft de metadata van de dataset terug waarop de service gebaseerd is. In het attribuut UUID is de identifier van de bron opgenomen (de dataset UUID). Deze komt dus overeen met de unieke identifier van de bron in de metadata van die dataset. Metadata identifier Is de UUID voor de metadata aanwezig en uniek? Gebruik bij voorkeur geen accolades en hoofdletters. Tabel 2: Weging van de beoordelingscriteria voor metadata van services 8 Metadata monitor NGR - Handleiding voor kwaliteitsverbetering metadata

9 Hoofdstuk 3 Beoordeling metadata van datasets In dit hoofdstuk wordt per element de te toetsen criteria uitgewerkt betreffende metadata van datasets. De inhoud van dit hoofdstuk moet niet gezien worden als een nieuwe versie van een Nederlands profiel voor metadata. Het is een addendum op de bestaande leidraad voor het invoeren van metadata in het NGR. U kunt per criterium achterhalen wat u moet doen om de kwaliteit van de metadata te verbeteren. Waar mogelijk zijn voorbeelden opgenomen van foutieve en correcte invoer. 3.1 Restricties Op de webpagina is informatie opgenomen over het toepassen van de gebruiksvoorwaarden voor geo-informatie. De Nederlandse overheid wil overheidsinformatie zoveel mogelijk gratis en zonder gebruiksvoorwaarden beschikbaar stellen. In dat geval heeft u de keuze tussen twee soorten licenties namelijk: De Publiek Domein Mark of De Creative Commons Zero (CC0) Verklaring. Met de CC0 verklaring wordt afstand gedaan van deze rechten. U dient u het element Overige Beperkingen nauwkeurig te specificeren van welke opendata licentie u gebruik maakt. Alleen dan wordt uw opendata ook opgenomen in het opendata portaal van de Nederlandse overheid (https://data.overheid.nl/). Betreft het geen opendata dan kan de 'Publiek Domein Mark' of de 'Creative Commons Zero Verklaring' niet worden toegepast. Hiervoor is in het GI-beraad afgesproken dat u dan gebruik maakt van de Geo Gedeeld Licentie. De voorwaarden daarin kunt u samenstellen op de website van Geonovum (http://geogedeeld.geonovum.nl/). Het resulterende licentiebestand dient u te publiceren op het internet. Voor het correct invullen van de licentiebepalingen dient u het element Overige beperkingen twee keer op te nemen. In de eerste instantie vult u dus de tekst Geen beperkingen of Geo Gedeeld licentie in. De URL naar de licentie dient u vervolgens in de tweede instantie van het element Overige Beperkingen op te nemen (zie ook de tabel hieronder). Overige beperkingen Regel 1 Overige beperkingen Regel 2 Opendata(publiek)* Geen beperkingen 0/deed.nl Opendata(CCO)* Geen beperkingen /deed.nl Geogedeeld Geo Gedeeld licentie Verwijzing naar een geldige URL van de licentie (http://) Het moet voor de gebruiker duidelijk zijn dat er 1 verwijzing is naar de omschrijving van de beperking. Dus bv combinaties van het invullen van een licentie url bij overige beperkingen en copyright bij juridische toegangsristrictie is niet toegestaan. Meer info zie ook Het element overige beperkingen staat meerdere regels toe om in te vullen. Voor de beoordeling is overige beperking opgesplitst in twee delen. 9 Metadata monitor NGR - Handleiding voor kwaliteitsverbetering metadata

10 Bij de beoordeling is ook rekening gehouden tussen de afhankelijkheid van de ingevulde waarden. Om het gebruik van uniforme gebruiksvoorwaarden op kwaliteit te beoordelen zijn alle mogelijke combinaties in de tabellen hieronder opgenomen Overige beperkingen Hier wordt de url bij het element overige beperkingen getoetst op geldigheid. In onderstaande tabel staat de beoordeling per mogelijke waarden. 1 url publiek Goed domein eed.nl 2 url CC0 Goed ed.nl 3 url Geo Gedeeld Verwijzing naar een geldige URL van de licentie als in Goed de omschrijving geo gedeeld is opgenomen. Voorbeeld: 4 Geen beschrijving beperking uit beschrijving beperking in combinatie opgegeven url 5 Anders dan 1,2,3 en 4 d_rijksmonumenten_ pdf Als er een geldige url aanwezig is zonder en geldige beschrijving beperking uit beschrijving beperking Beschrijving Overige beperkingen Omdat het Nederlands profiel verplicht om buiten een geldige url ook een geldige omschrijving te geven is de beschrijving binnen het element overige beperkingen ook getoetst. slecht: geen correcte toepassing van overige beperkingen en de informatie uit het Nederlands profiel versie 1.3 voor ISO en Metadata standaard voor geografie versie 1.2 goed: wel gebruik gemaakt van overige beperkingen en invoer van geldige waarden bij zowel licentievorm als URL naar de voorwaarden zelf. 1 De volgende teksten zijn aanwezig Geen beperkingen of Geen Goed beperking 2 De volgende teksten zijn aanwezig Geo Gedeeld of Geo Gedeeld Goed licentie 3 De onderstaande teksten ontbreken: Geen beperkingen of Geen beperking 4 De onderstaande teksten ontbreken: Geo Gedeeld of Geo Gedeeld licentie 10 Metadata monitor NGR - Handleiding voor kwaliteitsverbetering metadata

11 3.1.3 Juridische toegangsrestricties In paragraaf 3.1 is beschreven dat er maar drie opties zijn om het element Overige beperkingen in te vullen. Om die reden is het dan ook enkel toegestaan om het element toegangsrestricties in te vullen met de waarde otherrestrictions. Optie Juridische toegangsrestricties Beoordeling 1 otherrestrictions Goed 2 Meer dan 2 x otherrestrictions opgenomen 3 Waarden anders dan optie Juridische gebruiksrestricties Het is aanbevolen om Juridische gebruiksrestrictie leeg te laten of ook te voorzien van de waarde otherrestrictions. Optie Juridische gebruiksrestrictie Beoordeling 1 otherrestrictions of leeg Goed 2 Combinatie van meerdere restricties bv others en copyright 3 Alle andere waarden anders dan optie Protocol en bijhorende link via een geldige URL Indien er een of meerdere services zijn aangeboden via de metadata zal elke url van de services geldig moeten zijn inclusief de bijbehorend protocol Protocol Er is getest of het veld protocol is ingevuld met de juiste domeinwaarden. De meest gebruikte daarvan zijn: website, download, OGC:WMS en OGC:WFS zie bijlage a Protocol voldoet aan de hiervoor geldende domeintabel bijlage 5.1 1b Als er geen url aanwezig is en geen protocol is ingevuld wordt de protocol goed gekeurd OGC:WMS, OGC:WFS Download Website Dataset (bij lokale dataset)* Goed Goed 2 Protocol voldoet niet aan de hiervoor geldende domeintabel of is leeg terwijl er wel een URL bij Online Resource is ingevuld. 3 Wel een URL bij 6_URL-link_resource opgenomen maar geen bijbehorend protocol WWW:LINK-1.0-http--link slecht slecht 2 Codelijst SV_ServiceType overgenomen uit het NL profiel voor metadata van Geografie versie Metadata monitor NGR - Handleiding voor kwaliteitsverbetering metadata

12 * Indien er bij het veld Online Resource een link is opgenomen die enkel via het interne netwerk van een organisatie toegankelijk is dient bij protocol de tekenreeks dataset te worden ingevoerd. Een veelgemaakte fout is dat er gebruik wordt gemaakt van een openbaar protocol (bijv. download of OGC:WMS) terwijl de bijbehorende link of databasekoppeling enkel bereikbaar is vanaf het netwerk van de eigen organisatie URL Het is van groot belang dat de online diensten die zijn gekoppeld aan de metadata van een dataset goed functioneren. Er is gecontroleerd of de URL s van buitenaf benaderbaar zijn. In de monitor is onder andere aanvullend getest of WMS koppelingen een GetCapabilities document opleveren. De toets wordt geautomatiseerd uitgevoerd: Geldige HTTP codes zijn: HTTP 2xx-serie, HTTP 3xx-serie, HTTP 400 (de server werkt, maar de vraag is niet correct) HTTP 403 (de server werkt, maar vraagt om authenticatie) en HTTP 5xx-series (de server werkt, maar er is een fout opgetreden). Dit kan correct zijn omdat de fout door de client vraag kan zijn veroorzaakt. Resultaat HTTP 0 betekent dat de waarde van het element (de URL) niet te benaderen is of leeg als een URL niet bereikbaar is, vinden 3 pogingen plaats om toevallige connectiefouten op internet uit te sluiten Als het protocol "dataset" is, mag de URL een interne locatie zijn, dit is dan aangegeven met "HTTP intern als het protocol begint met "OGC:" wordt er een GetCapabilities request verstuurd, zodat zo goed mogelijk bekeken kan worden of een geldige HTTP code terugkomt. Merk op dat er geen validatie van een (eventueel) response / Capabilities document plaatsvindt. Als er bv download of website protocol opgenomen vind deze controle niet plaats. De toets levert de onderstaande beoordelingen op 1 De URL moet benaderbaar zijn vanaf het internet en geldig zijn volgens de toetst die hierboven is beschreven en bijlage waterstaat.nl/kusthoog te_vlieglijnen? 3 Goed 2 Uitzondering1 : Als check protocol de naam dataset is dan mag de url een intern link zijn (meer dan 10 karakters) en wordt de url goed gekeurd en krijgt dus ook 20 punten 3 URL is niet benaderbaar vanaf het internet volgens bovenstaande toetst terwijl dit wel zou (in combinatie met correct protocol. In dit geval OGC:WMS) Protocol:Dataset url: \\sw41r191\drive_n$\c dbdir\bufferzones\data \2007\Rijksbufferz2007.shp (HTTP intern) \\d022\l6$\lg.gdb O:\archief\hoogte Goed 3 Voorbeeld voor het opvragen van de Capabilities in een internetbrowser: ersion= Metadata monitor NGR - Handleiding voor kwaliteitsverbetering metadata

13 moeten volgens het hiervoor aangegeven protocol. http//intranet.org.nl/et c Ook indien WMS koppelingen geen geldig GetCapabilities document opleveren wordt een slechte beoordeling gegeven. Soms komt het voor dat er wel een URL bij Online Resource is opgenomen terwijl er geen bijbehorend protocol is ingevoerd. Ook dan wordt de URL in principe afgekeurd. HTTP 0 betekent dat de waarde van het element (de URL) niet te benaderen is. 3.3 Verantwoordelijke organisatie metadata: Het element contactgegevens bevat verplichte (bijvoorbeeld organisatienaam en ) en niet verplichte velden. Bij de kwaliteitscontrole is besloten enkel te gaan controleren op een geldig en actief adres. Daarnaast kan de beoordeling goed worden verkregen indien dit niet een adres van een persoon is. Zo krijgt het adres een matige beoordeling en is het functionele e- mailadres wel goed. 1 Contactgegevens als naam organisatie, en Goed mail zijn goed ingevuld 2 Contactgegevens van personen in plaats Matig afdeling of organisatie. 3 adres is niet meer geldig 4 adres is van persoon die niet meer verantwoordelijk is 5 Binnen een redelijke termijn (1 week) geen respons op een gestuurde Titel van de dataset Een gebruiker moet op basis van de naam van de dataset (titel) deze snel kunnen identificeren. Een meer uitgebreide omschrijving van de dataset dient u op te nemen in het veld met de 'samenvatting'. Wanneer er verschillende versies van een bestand in de meta-informatie opgenomen worden, is het aan te raden om de verschillende versienummers overal op dezelfde manier in de titel van de dataset te verwerken. Aanbevolen schrijfwijze voor dit element is: (projectkenmerk) onderwerp (locatiekenmerk) (jaar) (versie). Hierbij zijn de onderdelen tussen haakjes niet verplicht, de andere wel. Afkortingen zijn in de titel enkel toegestaan indienen deze tevens zijn uitgeschreven bijvoorbeeld: Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN). Er is alleen getoetst op lengte van de titels en er wordt geen inhoudelijke check meer gedaan op de inhoud van de titel. Dit kan u zelf nog doen. Als leidraad kan onderstaande toets worden uitgevoerd. U kunt uw metadata zelf controleren op: het aantal titels per organisatie; bv het voorkomen van dubbele titels. Dekt de titel de lading? zie bovenstaande voorwaarde titel Bevat de titel afkortingen, vaktaal of terminologie als test en template. 13 Metadata monitor NGR - Handleiding voor kwaliteitsverbetering metadata

14 1 Titel is tussen de 3 en 75 karakters De nieuwe kaart van Nederland Goed en bevat een niet technische naam en geen afkortingen. Bovendien zijn titels niet dubbel aanwezig per organisatie 2 Titel is korter dan 75 karakters maar bevat afkortingen die geen duiding krijgen. PKB-Waddenzee Matig 3 Titel is langer dan 75 karakters en bevat een niet technische naam en geen afkortingen 4 Titel is langer dan 75 karakters en bevat een technische naam en/of technische info van de dataset 5 Titel is onduidelijk (technisch of bevat test) Geomorfologische- en Matig vegetatiekartering IJsselmeergebied Delta Schuitenbeek 2002 Nieuwe Waterweg Projectnaam: Nw Maas, Nw Waterweg 4- wekelijkse overzichtskaart Test samenwerkingsgebied Uitgevoerde toetst: voor de monitoring is alleen automatisch getoetst op de lengte van de titel. Zie hieronder de beoordeling 1 Titel is tussen de 3 en 75 karakters De nieuwe kaart van Nederland Goed en bevat een niet technische naam en geen afkortingen. Bovendien zijn titels niet dubbel aanwezig per organisatie 2 Titel is korter dan 3 karakters of groter dan Trefwoorden Middels trefwoorden kan een dataset of service sneller worden gevonden. Trefwoorden spelen in versie 2 van het NGR grote rol aangezien deze als filter kunnen worden gebruikt bij een zoekactie. Vandaar dat de trefwoorden als criteria zijn opgenomen in de monitor. Vanwege technische redenen kunnen alleen die trefwoorden als filter worden gebruikt die in afzonderlijke velden zijn opgeslagen. Hoewel het volgens de standaard valide is om meerdere kommagescheiden trefwoorden op te nemen in één veld is de boordeling dan toch matig. Zie ook het voorbeeld in de tabel hieronder. Het komt soms ook voor dat het aantal trefwoorden erg groot is. Om het overzicht voor de gebruiker te bewaren, adviseren we een maximum van 15 trefwoorden, in afzonderlijke elementen op te nemen. Het is ten slotte aan te bevelen om trefwoorden uit een thesaurus te gebruiken. Dit laatste punt is echter niet beoordeeld. 1 Ieder trefwoord in afzonderlijk veld Landschap Goed opgenomen en dus geen lijst met Lucht trefwoorden gescheiden door komma s in één veld. Schrijfwijze in xml <gmd:keyword> Beoordelingscriteria: er moet minimaal 1 14 Metadata monitor NGR - Handleiding voor kwaliteitsverbetering metadata

15 keyword aanwezig zijn. <gco:characterstring> Landschap </gco:characterstring> </gmd:keyword> <gmd:keyword> <gco:characterstring> Lucht </gco:characterstring> </gmd:keyword> 2 Als er komma's voorkomen binnen een Bv landschap, lucht etc Matig trefwoord 3 Geen trefwoord aanwezig 3.6 Omgrenzende rechthoek De omgrenzende rechthoek (een verplicht veld) is van belang voor het geografisch zoeken. Als deze ontbreekt of verkeerde waarden heeft dan heeft dat gevolgen voor het vinden van de juiste gegevens via de website van het NGR. 1 De omgrenzende Als de boundingbox (deels) binnen het gebied (bij Goed rechthoek valt benadering) Nederland met NCP ligt. Dit gebied is met binnen het NCP latitude/longitude aangegeven als: (3.047,50.670,7.276,53.612) 2 De omgrenzende Als de boundingbox (deels) buiten het gebied (bij Voldoende rechthoek valt benadering) Nederland met NCP ligt. Dit gebied is met buiten het latitude/longitude aangegeven als: Nederlands (3.047,50.670,7.276,53.612) grondgebied NCP 3 Rechthoek is 0,0,0,0 of leeg leeg of bevat alleen nullen * is een fictief voorbeeld 3.7 Samenvatting De samenvatting is een belangrijk onderdeel van de metadata maar is moeilijk kwalitatief te beoordelen. Er is niet meer inhoudelijk getoetst maar alleen op lengte. Aanbeveling: Probeer de samenvatting in omvang te beperken tot 1 alinea. Extra informatie, zoals een technische beschrijving van het bestand, kunt u het beste in een ander element van de metadata opnemen. Bijvoorbeeld in de algemene beschrijving herkomst of link naar een geldige URL. 1 Samenvatting is kort De Project Ontwikkeling Militaire Terreinen Goed en bondig en bevat (PrOMT ) terreinen zijn voormalige militaire 15 Metadata monitor NGR - Handleiding voor kwaliteitsverbetering metadata

16 geen vaktaal. Hanteer als uitgangspunt dat een leek moet kunnen begrijpen wat de dataset inhoudt. objecten waarvoor Dienst landelijk gebied (DLG) een nieuwe bestemming zoekt. Veel terreinen zullen een natuurbestemming krijgen, andere niet. Onder de voorwaarde dat de kwaliteit van het landelijk gebied erop vooruit gaat zijn hier verschillende soorten ontwikkeling mogelijk. DLG zoekt hiervoor nieuwe bestemmingen in samenwerking met Provincies, Gemeenten en andere betrokkenen. 2 Samenvatting is te lang en bevat veel technisch jargon Activiteitcode: amr0909ml3491; Amer vaargeul vastleggen van de feitelijke ligging van de bodem. Tekst is langer dan bv 300 woorden De onderstaande toets is automatisch voor de monitoring uitgevoerd 1 Bevat tekst tussen Goed de 25 en 2000 karakters 2 Tekst kleiner dan 25 of groter dan 2000 karakters of leeg 3.8 Unieke identifier van de bron Ieder metadatarecord van datasets dient zowel de Unieke Identifier (UUID) van het metadatarecord zelf als die van de bron van de dataset te bevatten. Het gebruik van accolades en hoofdletters is in een UUID formeel toegestaan maar bij rechtstreekse aanroep van de metadata in het NGR kan dat toch problemen veroorzaken. Daarom krijgen deze de beoordeling matig. Voor de metadatarecords dienen de UUID's binnen het NGR uniek te zijn. Daarnaast mag een UUID van de bron maar 1 maal voorkomen bij metadata voor datasets. Controleer of er zowel voor het metadatarecord als voor de bron van de dataset een Unieke identifier in de metadata opgenomen is. Zo ja, zijn deze identifiers echt uniek? Het kan voorkomen dat de UUID van de bron meermalen voorkomt maar dan mag de UUID van de metadata niet hetzelfde zijn. Er wordt afzonderlijk getoetst en gescoord op zowel de unieke identifier van de metadata als van de bron. 1 Identifier (UUID) is uniek en heeft a8-4ce2-a094- Goed juiste schrijfwijze zonder 54ea80092da0 hoofdletters en zonder {} en tenminste 10 karakters. 2 Identifier (UUID) met gebruik van { A8-4cE2-A094- Matig hoofdletters en/of {} 54ea80092da0} 3 Identifier ontbreekt of is kleiner dan 10 karakters nill 16 Metadata monitor NGR - Handleiding voor kwaliteitsverbetering metadata

Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding

Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 4 1.1 Cliënt specificaties... 4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE... 5 2.1 Inloggen... 6 3 GEBRUIKERS...

Nadere informatie

Programma van Eisen Geografische zoek- en toondienst

Programma van Eisen Geografische zoek- en toondienst Programma van Eisen Geografische zoek- en toondienst Versie: Definitief 1.0 Datum: 19-05-2010 20100519_PvE_GEOZET_v1.0.doc 1/92 Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 1.1 Aanleiding...4 1.2 e-overheid voor Burgers...4

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus PDOK ten behoeve van Afnemers

Producten- en Dienstencatalogus PDOK ten behoeve van Afnemers Producten- en Dienstencatalogus PDOK ten behoeve van Afnemers Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1 Status: definitief Versiehistorie Versie Datum Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 1.1 10 jan

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

UWLR: Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten

UWLR: Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten UWLR: Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten Technische beschrijving van de afspraak Versienummer: 2.0 (Mei 2015) 2015 Edustandaard.nl 2 / 34 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 1.2 Afhankelijkheid van

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

RAPPORT: Verankering project RGI-111 (de nationale atlas als toegangspoort tot de geodata infrastructuur)

RAPPORT: Verankering project RGI-111 (de nationale atlas als toegangspoort tot de geodata infrastructuur) RAPPORT: Verankering project RGI-111 (de nationale atlas als toegangspoort tot de geodata infrastructuur) Barend Köbben Draft Versie 0.8 3 april 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 De atlas als ingang voor

Nadere informatie

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard B03: Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Dashboard Juli 2014 Versie 2.10 Definitief Pagina 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Scope en uitgangspunten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Trendrapport GIS. prof.dr.ir. P.J.M. van Oosterom ir. F. Penninga drs. M.E. de Vries. Onder redactie van E.M. Fendel

Trendrapport GIS. prof.dr.ir. P.J.M. van Oosterom ir. F. Penninga drs. M.E. de Vries. Onder redactie van E.M. Fendel Trendrapport GIS prof.dr.ir. P.J.M. van Oosterom ir. F. Penninga drs. M.E. de Vries Onder redactie van E.M. Fendel GISt Rapport No. 40 November 2005 RWS Report AGI-2005-GAB-01 Trendrapport GIS prof. dr.

Nadere informatie

Het verbinden van sociale media en het weer

Het verbinden van sociale media en het weer Het verbinden van sociale media en het weer I. van der Giessen KNMI Intern Rapport IR-2014-05 Het verbinden van sociale media en het weer Een onderzoek naar de mogelijkheden binnen ArcGIS om real-time

Nadere informatie

Stappenplan bronhouders

Stappenplan bronhouders 1 van 27 Auteur(s) Kadaster Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2 van 27 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Hoofdstap 1: Voorbereiden... 5 1.1 Afspraken maken... 5 1.2 Plannen valideren... 6 1.3 Webserver

Nadere informatie

Handleiding ep-online.nl voor adviseurs

Handleiding ep-online.nl voor adviseurs Handleiding ep-online.nl voor adviseurs 2 Datum 2 februari 2012 Status Definitief Pagina 1 van 1 Definitief Handleiding ep-online.nl voor adviseurs 2 februari 2012 Colofon Projectnaam EPBD energielabeldatabase

Nadere informatie

Quick Reference MS Word Merge Addon SE

Quick Reference MS Word Merge Addon SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference MS Word Merge Addon SE Block: MS Word

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

REGELGEVING CVDR. Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR

REGELGEVING CVDR. Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR REGELGEVING CVDR 2011 Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR Samenvatting Op grond van de Wet elektronische bekendmaking (Web) zijn

Nadere informatie

Content Management Systeem

Content Management Systeem Handleiding RedSpot Content Management Systeem Cowpunks Online Marketing & Services Pascalweg 6 6662 NX Elst t. 0481 350 618 info@cowpunks.nl www.cowpunks.nl INHOUD Inleiding... 3 Inloggen... 4 Aan de

Nadere informatie

Dijk Data Service Centrum. Beheerdershandleiding. Stichting IJkdijk. Definitief

Dijk Data Service Centrum. Beheerdershandleiding. Stichting IJkdijk. Definitief Dijk Data Service Centrum Beheerdershandleiding Stichting IJkdijk Definitief 16 mei 2013 Dijk Data Service Centrum Beheerdershandleiding Definitief Opdrachtgever Stichting IJkdijk Postbus 424 9700 AK Groningen

Nadere informatie

Van patiënt naar verzekerde...

Van patiënt naar verzekerde... Van patiënt naar verzekerde... Versie 5.0 2 Inhoudsopgave I Welkom bij COV4U 3 II Installatie COV4U 4 1 Systeemeisen... 4 2 Noodzakelijke... componenten 5 3 Installatie... procedure 6 4 Eerste... keer

Nadere informatie

Bijlage bij Deel 2 van het Request for Proposal: Eisen, wensen, vragen en/of prioriteit product

Bijlage bij Deel 2 van het Request for Proposal: Eisen, wensen, vragen en/of prioriteit product Bijlage bij Deel 2 van het Request for Proposal: Eisen, wensen, vragen en/of prioriteit product Definitieve versie 1.1 d.d. 6 mei 2008 In deze Bijlage zijn deze eisen, wensen en vragen ten aanzien van

Nadere informatie

excat OpenGIS CSW server en client

excat OpenGIS CSW server en client ONGERUBRICEERD Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium National Aerospace Laboratory NLR Managementsamenvatting excat OpenGIS CSW server en client Handleiding Binnen de Ruimte voor Geoinformatie (RGI)

Nadere informatie

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers Competentiemonitor Handleiding voor Medewerkers Competentie Monitor versie: 2.3.7 Document versie: 1.7.0 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Document conventies... 4 Introductie... 5 Beschikbare

Nadere informatie

IT Control framework voor dataconversies

IT Control framework voor dataconversies IT Control framework voor dataconversies Studenten: Estelle Korff, estelle.korff@achmea.nl Sophie Verberne, sverberne@deloitte.nl Begeleiders: Bart van staveren, bart.vanstaveren@uwv.nl (VU) Luc van Peer,

Nadere informatie

Ontwerpdocument. Gegevensarchitectuur. Koninklijke Bibliotheek

Ontwerpdocument. Gegevensarchitectuur. Koninklijke Bibliotheek Ontwerpdocument Gegevensarchitectuur Koninklijke Bibliotheek - c o n c e p t VGA 05023 Paul Doorenbosch Theo van Veen Versie 0.7 (2005-10-06) Inhoud Managementsamenvatting 1. Inleiding 2. Opdracht doel

Nadere informatie

EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT.

EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT. EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT. Datum: februari 2015 Versie: Release 2015_349_02 2015 Parantion Groep B.V. Deventer Handleiding Easion

Nadere informatie

Framework van standaarden

Framework van standaarden Framework van standaarden Geonovum datum 10 december 2007 versie 2.0 Definitief Versiebeschrijving Versienummer Jaar Versienummer Versiebeschrijving 2006-02 1.0 Eerste versie voor discussie gemaakt door

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie