Metadata monitor NGR. Handleiding voor kwaliteitsverbetering metadata. Geonovum. datum versie 2.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Metadata monitor NGR. Handleiding voor kwaliteitsverbetering metadata. Geonovum. datum 12-9-2013. versie 2.1"

Transcriptie

1 Metadata monitor NGR Handleiding voor kwaliteitsverbetering metadata Geonovum datum versie 2.1

2 Inhoudsopgave Inleiding Algemeen Proces beoordelingscriteria 3 Beoordelingscriteria en weging 4 Beoordeling metadata van datasets Restricties Overige beperkingen Beschrijving Overige beperkingen Juridische toegangsrestricties Juridische gebruiksrestricties Protocol en bijhorende link via een geldige URL Protocol URL Verantwoordelijke organisatie metadata: Titel van de dataset Trefwoorden Omgrenzende rechthoek Samenvatting Unieke identifier van de bron Metadata unieke identifier 17 Beoordeling metadata van services Constraints OtherConstraints Beschrijving otherconstraints AccessConstraints UseConstraints Service Type Resource locator Metadata point of contact Resource title Keyword value Resource abstract Connect Point Linkage Coupled Resource Metadata identifier 26 Bijlage I: codelijsten Codelijst SV_ServiceType datasets Codelijst SV_ServiceType services Toetst geldige url s 28 2 Metadata monitor NGR - Handleiding voor kwaliteitsverbetering metadata

3 Hoofdstuk 1 Inleiding Bij het gebruik van het Nationaal georegister (NGR) en andere toepassingen, speelt de kwaliteit van de aangeboden metadata een grote rol. Is deze metadata niet op orde dan krijgen de gebruikers van het NGR niet de gewenste resultaten of hebben geen toegang tot de gekoppelde data of services. De metadata validator van Geonovum kan alleen de technische kwaliteit van de metadata toetsen1. In deze handleiding voor kwaliteitsverbetering wordt ingegaan op de inhoudelijke kwaliteit. 1.1 Algemeen Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Geonovum opdracht gegeven om de kwaliteit van de metadata in het nationaal Georegister op een aanvaardbaar niveau te krijgen en te behouden. Eind 2012 is een opdracht uitgevoerd om de kwaliteit van de metadata (met de nadruk op de belangrijkste opendata sets en services) te verbeteren opdat een gebruiker antwoord krijgt op de meest basale vragen als mag ik data gebruiken (licentie) en via welke weg kan ik contact opnemen met de beheerder van de (meta)data. Bovendien moeten links naar downloads, websites en services goed functioneren. Om de kwaliteit te kunnen beoordelen is in 2012 een methode ontwikkeld om de kwaliteitsverbetering te monitoren en te rapporteren richting dataproviders en GI-beraad. Een aantal stappen van de methode was nog deels handmatig uitgevoerd. I&M vraagt nu 2 jaarlijks een vergelijkbare rapportage. Daarom is de methode verder doorontwikkeld en zijn een aantal handmatige checks verder geautomatiseerd zodat de de toetst herhaalbaar is. Het eindresultaat bestaat uit: Een tabel die per metadatabestand de beoordeling van de getoetste metadata elementen bevat en een rapportage met de beoordeling van de kwaliteit van metadata in het NGR per organisatie. In dit document zijn de diverse criteria beschreven van de toets op de kwaliteit van de metadata. Met de resultaten van de toetsing van de metadata van uw eigen organisatie kunt u op basis van de informatie in dit document de kwaliteit van deze metadata verder verbeteren. De monitor zal met enige regelmaat worden uitgevoerd (ten minste 2 x per jaar). Note: in 2012 zijn een aantal elementen zoals samenvatting handmatig op kwaliteit gecontroleerd. Dat was erg arbeidsintensief. Er wordt nu alleen maar getoetst op de lengte van de samenvatting. De criteria voor het verbeteren van de kwaliteit geldt echter nog steeds en worden in dit document uitgeschreven. 1.2 Proces beoordelingscriteria De keuze voor de beoordelingscriteria is vastgesteld op basis van de volgende factoren: Welke criteria kunnen niet middels validatie 1 worden ondervangen (kwalitatieve check) Wat vinden gebruikers belangrijk bij het zoeken zoals vinden en gebruiken van datasets en services Welke elementen zijn belangrijk bij de koppeling tussen het opendata portaal en het NGR Welke elementen zijn geautomatiseerd te beoordelen 1 3 Metadata monitor NGR - Handleiding voor kwaliteitsverbetering metadata

4 Hoofdstuk 2 Beoordelingscriteria en weging In de tabellen 1 en 2 is zowel voor metadata van datasets als services een korte samenvatting van de elementen en bijbehorende criteria opgenomen die als basis zijn gebruikt voor de kwaliteitstoets van de metadata. In hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 zijn deze respectievelijk voor datasets en services per criterium uitgewerkt en genormeerd. Niet alle criteria waarop de kwaliteit van het gehele metadata record wordt beoordeeld zijn even belangrijk. Vandaar dat er gebruik is gemaakt van een gewogen score. Deze weging is in tabel 1 en 2 opgenomen in de laatste drie kolommen. Ieder record is geautomatiseerd getoetst voor de monitoringsrapportage metadatakwaliteit NGR. De maximale score per metadatarecord is voor zowel datasets als services 100 punten. Als we als voorbeeld check 1 van de metadata van datasets bekijken (uit tabel 1) dan zien we dat daar een hoge wegingsfactor bij een goede beoordeling van de licentievoorwaarden is opgenomen (x20). De wegingsfactor van een goede titel (check 9) is 2. Voor de beoordeling van metadata van datasets zi jn de licentiebepalingen dus meer dan 12x zo belangrijk als die van een goede titel. 4 Metadata monitor NGR - Handleiding voor kwaliteitsverbetering metadata

5 Weging kwaliteitsmonitor metadata voor datasets Metadata elementen Controle Omschrijving Score goed Score matig Score slecht Overige beperkingen Moet voldoen aan een opendata of Geo Gedeeld licentie. Zie bruiksvoorwaarden Overige beperkingen (Juridische) Toegangsrestricties (Juridische) gebruiksrestricties Protocol Het is van belang dat hier een geldige licentie wordt ingevuld. U heeft de keuze tussen de Publiek Domein, de Creative Commons Zero (CC0) of een Geo Gedeeld licentie (inclusief geldige URL naar uw Geo Gedeeld licentiebepalingen). Moet een korte beschrijving bevatten over de url zoals geogedeeld of geen beperkingen Het is verplicht om het veld juridische toegangsrestricties te vullen met de waarde otherrestrictions. Een andere domeinwaarde is ongeldig. Het wordt aanbevolen om het veld met de Juridische gebruiksrestrictie leeg te laten of te voorzien van otherrestrictions. Als meer keer other constrains of andere waarden voorkomen is de beoordeling slecht Is een geldig protocol opgegeven voor de URL waarmee de dataset wordt gedistribueerd? (bijv. download, website, OGC:WMS of OGC:WFS Zie ook bijlage 5.1) Als er een Online Resource URL (check 2) is gekoppeld is de opname van een protocol verplicht (en vice versa). Als er geen url aanwezig is en er is geen protocol ingevuld, dan wordt protocol goed gekeurd en krijgt dus ook 10 punten 5 Metadata monitor NGR - Handleiding voor kwaliteitsverbetering metadata

6 Metadata elementen Controle Omschrijving Score goed Score matig Score slecht URL Verwijzen alle bronnen naar geldige URL s (WMS/WFS/download/etc)?. Bij services dient de basis-url van de service te worden ingevoerd (dus exclusief specifieke requests zoals?request=getcapabilities en protocolaanduidingen zoals &service=wms). uitzonderingen 1) Een score slecht als er wel een URL is opgegeven, maar geen metadata element protocol 2) Als check 5_protocol de waarde dataset bevat dan mag de url een intern link zijn met meer dan 10 karakters en wordt deze check als goed beoordeeld 3) Als er geen url aanwezig is en geen metadata element protocol is ingevuld wordt deze check als goed beoordeeld Verantwoordelijke Zijn de contactgegevens per organisatie organisatie consistent ingevoerd? De contactgegevens metadata: moeten voorzien zijn van een geldig adres waarbij bij voorkeur een functioneel e- mail adres wordt gebruikt. (bijv. Titel van de dataset Een titel heeft tussen de 3 en 75 karakters Trefwoorden De trefwoorden dienen per stuk in een afzonderlijk veld te zijn opgeslagen (dus niet komma gescheiden in hetzelfde veld). Omgrenzende rechthoek (Extent dataset) Samenvatting Unieke identifier van de bron Valt de extent van de dataset (rechthoek) binnen de Nederlandse grenzen inclusief (NCP) en is de schrijfwijze van coördinaten correct Is de samenvatting aanwezig en is de samenvatting niet te lang. Bevat tekst tussen de 25 en 2000 karakters. Is de UUID voor de dataset aanwezig en uniek? Gebruik bij voorkeur geen accolades en hoofdletters. Metadata unieke Is de UUID voor de metadata aanwezig en identifier uniek? Gebruik bij voorkeur geen accolades en hoofdletters. Tabel 1: Weging van de beoordelingscriteria voor metadata van datasets 6 Metadata monitor NGR - Handleiding voor kwaliteitsverbetering metadata

7 Weging kwaliteitsmonitor metadata voor services Metadata elementen Controle Omschrijving Score goed Score matig Score slecht OtherConstraints Moet voldoen aan een opendata of Geo Gedeeld licentie. Zie ebruiksvoorwaarden Het is van belang dat hier een geldige licentie wordt ingevuld. U heeft de keuze tussen de Publiek Domein Mark, de Creative Commons Zero (CC0) of een Geo Gedeeld licentie (inclusief geldige URL naar uw Geo Gedeeld licentiebepalingen). OtherConstraints Moet een korte beschrijving bevatten over de url zoals geogedeeld of geen beperkingen AccessConstraints Het is verplicht om het veld juridische toegangsrestricties te vullen met de waarde otherrestrictions. Een andere domeinwaarde is ongeldig. UseConstraints Het wordt aanbevolen om het veld met de Juridische gebruiksrestrictie leeg te laten of te voorzien van otherrestrictions. Als meer keer other constrains of andere waarden voorkomen is de beoordeling slecht Service Type Is een correct Service Type gebruikt uit de domeinlijst uit het NL Profiel 1.2 voor services? Als voorbeeld moet hier de tekst 'view' staan als het een WMS service betreft. Resource locator Is er een geldige URL opgenomen in Resource locator? Is deze benaderbaar vanaf het internet? Metadata point of Zijn de contactgegevens per organisatie contact consistent ingevoerd? De contactgegevens moeten voorzien zijn van een geldig adres waarbij bij voorkeur een functioneel adres wordt gebruikt. (bijv. Resource title Een titel heeft tussen de 3 en 75 karakters Keyword value De trefwoorden dienen per stuk in een afzonderlijk veld te zijn opgeslagen (dus niet kommagescheiden in hetzelfde veld). Resource abstract Is de samenvatting aanwezig en is de samenvatting niet te lang. Bevat tekst tussen de 25 en 2000 karakters. 7 Metadata monitor NGR - Handleiding voor kwaliteitsverbetering metadata

8 Metadata elementen Controle Omschrijving Score goed Score matig Score slecht ConnectPoint Linkage Er wordt in de monitor gecontroleerd of de URL van de Connect Point Linkage vanaf het internet benaderbaar is. Daarnaast moet deze identiek zijn aan de inhoud van het veld Resource locator (Zie: check 6) Coupled resource Het veld Coupled resource is verplicht als er links naar de datasets waarop de service opereert beschikbaar zijn. Voor dataservices is het dus verplicht. Dit element geeft informatie (metadata) over de data die in de service beschikbaar wordt gesteld. Het veld coupled resource bestaat uit 2 attributen. Het attribuut xlink:href bevat een URL naar de metadata XML van de dataset die in de service is ontsloten. Deze link moet werken en geeft de metadata van de dataset terug waarop de service gebaseerd is. In het attribuut UUID is de identifier van de bron opgenomen (de dataset UUID). Deze komt dus overeen met de unieke identifier van de bron in de metadata van die dataset. Metadata identifier Is de UUID voor de metadata aanwezig en uniek? Gebruik bij voorkeur geen accolades en hoofdletters. Tabel 2: Weging van de beoordelingscriteria voor metadata van services 8 Metadata monitor NGR - Handleiding voor kwaliteitsverbetering metadata

9 Hoofdstuk 3 Beoordeling metadata van datasets In dit hoofdstuk wordt per element de te toetsen criteria uitgewerkt betreffende metadata van datasets. De inhoud van dit hoofdstuk moet niet gezien worden als een nieuwe versie van een Nederlands profiel voor metadata. Het is een addendum op de bestaande leidraad voor het invoeren van metadata in het NGR. U kunt per criterium achterhalen wat u moet doen om de kwaliteit van de metadata te verbeteren. Waar mogelijk zijn voorbeelden opgenomen van foutieve en correcte invoer. 3.1 Restricties Op de webpagina is informatie opgenomen over het toepassen van de gebruiksvoorwaarden voor geo-informatie. De Nederlandse overheid wil overheidsinformatie zoveel mogelijk gratis en zonder gebruiksvoorwaarden beschikbaar stellen. In dat geval heeft u de keuze tussen twee soorten licenties namelijk: De Publiek Domein Mark of De Creative Commons Zero (CC0) Verklaring. Met de CC0 verklaring wordt afstand gedaan van deze rechten. U dient u het element Overige Beperkingen nauwkeurig te specificeren van welke opendata licentie u gebruik maakt. Alleen dan wordt uw opendata ook opgenomen in het opendata portaal van de Nederlandse overheid (https://data.overheid.nl/). Betreft het geen opendata dan kan de 'Publiek Domein Mark' of de 'Creative Commons Zero Verklaring' niet worden toegepast. Hiervoor is in het GI-beraad afgesproken dat u dan gebruik maakt van de Geo Gedeeld Licentie. De voorwaarden daarin kunt u samenstellen op de website van Geonovum (http://geogedeeld.geonovum.nl/). Het resulterende licentiebestand dient u te publiceren op het internet. Voor het correct invullen van de licentiebepalingen dient u het element Overige beperkingen twee keer op te nemen. In de eerste instantie vult u dus de tekst Geen beperkingen of Geo Gedeeld licentie in. De URL naar de licentie dient u vervolgens in de tweede instantie van het element Overige Beperkingen op te nemen (zie ook de tabel hieronder). Overige beperkingen Regel 1 Overige beperkingen Regel 2 Opendata(publiek)* Geen beperkingen 0/deed.nl Opendata(CCO)* Geen beperkingen /deed.nl Geogedeeld Geo Gedeeld licentie Verwijzing naar een geldige URL van de licentie (http://) Het moet voor de gebruiker duidelijk zijn dat er 1 verwijzing is naar de omschrijving van de beperking. Dus bv combinaties van het invullen van een licentie url bij overige beperkingen en copyright bij juridische toegangsristrictie is niet toegestaan. Meer info zie ook Het element overige beperkingen staat meerdere regels toe om in te vullen. Voor de beoordeling is overige beperking opgesplitst in twee delen. 9 Metadata monitor NGR - Handleiding voor kwaliteitsverbetering metadata

10 Bij de beoordeling is ook rekening gehouden tussen de afhankelijkheid van de ingevulde waarden. Om het gebruik van uniforme gebruiksvoorwaarden op kwaliteit te beoordelen zijn alle mogelijke combinaties in de tabellen hieronder opgenomen Overige beperkingen Hier wordt de url bij het element overige beperkingen getoetst op geldigheid. In onderstaande tabel staat de beoordeling per mogelijke waarden. 1 url publiek Goed domein eed.nl 2 url CC0 Goed ed.nl 3 url Geo Gedeeld Verwijzing naar een geldige URL van de licentie als in Goed de omschrijving geo gedeeld is opgenomen. Voorbeeld: 4 Geen beschrijving beperking uit beschrijving beperking in combinatie opgegeven url 5 Anders dan 1,2,3 en 4 d_rijksmonumenten_ pdf Als er een geldige url aanwezig is zonder en geldige beschrijving beperking uit beschrijving beperking Beschrijving Overige beperkingen Omdat het Nederlands profiel verplicht om buiten een geldige url ook een geldige omschrijving te geven is de beschrijving binnen het element overige beperkingen ook getoetst. slecht: geen correcte toepassing van overige beperkingen en de informatie uit het Nederlands profiel versie 1.3 voor ISO en Metadata standaard voor geografie versie 1.2 goed: wel gebruik gemaakt van overige beperkingen en invoer van geldige waarden bij zowel licentievorm als URL naar de voorwaarden zelf. 1 De volgende teksten zijn aanwezig Geen beperkingen of Geen Goed beperking 2 De volgende teksten zijn aanwezig Geo Gedeeld of Geo Gedeeld Goed licentie 3 De onderstaande teksten ontbreken: Geen beperkingen of Geen beperking 4 De onderstaande teksten ontbreken: Geo Gedeeld of Geo Gedeeld licentie 10 Metadata monitor NGR - Handleiding voor kwaliteitsverbetering metadata

11 3.1.3 Juridische toegangsrestricties In paragraaf 3.1 is beschreven dat er maar drie opties zijn om het element Overige beperkingen in te vullen. Om die reden is het dan ook enkel toegestaan om het element toegangsrestricties in te vullen met de waarde otherrestrictions. Optie Juridische toegangsrestricties Beoordeling 1 otherrestrictions Goed 2 Meer dan 2 x otherrestrictions opgenomen 3 Waarden anders dan optie Juridische gebruiksrestricties Het is aanbevolen om Juridische gebruiksrestrictie leeg te laten of ook te voorzien van de waarde otherrestrictions. Optie Juridische gebruiksrestrictie Beoordeling 1 otherrestrictions of leeg Goed 2 Combinatie van meerdere restricties bv others en copyright 3 Alle andere waarden anders dan optie Protocol en bijhorende link via een geldige URL Indien er een of meerdere services zijn aangeboden via de metadata zal elke url van de services geldig moeten zijn inclusief de bijbehorend protocol Protocol Er is getest of het veld protocol is ingevuld met de juiste domeinwaarden. De meest gebruikte daarvan zijn: website, download, OGC:WMS en OGC:WFS zie bijlage a Protocol voldoet aan de hiervoor geldende domeintabel bijlage 5.1 1b Als er geen url aanwezig is en geen protocol is ingevuld wordt de protocol goed gekeurd OGC:WMS, OGC:WFS Download Website Dataset (bij lokale dataset)* Goed Goed 2 Protocol voldoet niet aan de hiervoor geldende domeintabel of is leeg terwijl er wel een URL bij Online Resource is ingevuld. 3 Wel een URL bij 6_URL-link_resource opgenomen maar geen bijbehorend protocol WWW:LINK-1.0-http--link slecht slecht 2 Codelijst SV_ServiceType overgenomen uit het NL profiel voor metadata van Geografie versie Metadata monitor NGR - Handleiding voor kwaliteitsverbetering metadata

12 * Indien er bij het veld Online Resource een link is opgenomen die enkel via het interne netwerk van een organisatie toegankelijk is dient bij protocol de tekenreeks dataset te worden ingevoerd. Een veelgemaakte fout is dat er gebruik wordt gemaakt van een openbaar protocol (bijv. download of OGC:WMS) terwijl de bijbehorende link of databasekoppeling enkel bereikbaar is vanaf het netwerk van de eigen organisatie URL Het is van groot belang dat de online diensten die zijn gekoppeld aan de metadata van een dataset goed functioneren. Er is gecontroleerd of de URL s van buitenaf benaderbaar zijn. In de monitor is onder andere aanvullend getest of WMS koppelingen een GetCapabilities document opleveren. De toets wordt geautomatiseerd uitgevoerd: Geldige HTTP codes zijn: HTTP 2xx-serie, HTTP 3xx-serie, HTTP 400 (de server werkt, maar de vraag is niet correct) HTTP 403 (de server werkt, maar vraagt om authenticatie) en HTTP 5xx-series (de server werkt, maar er is een fout opgetreden). Dit kan correct zijn omdat de fout door de client vraag kan zijn veroorzaakt. Resultaat HTTP 0 betekent dat de waarde van het element (de URL) niet te benaderen is of leeg als een URL niet bereikbaar is, vinden 3 pogingen plaats om toevallige connectiefouten op internet uit te sluiten Als het protocol "dataset" is, mag de URL een interne locatie zijn, dit is dan aangegeven met "HTTP intern als het protocol begint met "OGC:" wordt er een GetCapabilities request verstuurd, zodat zo goed mogelijk bekeken kan worden of een geldige HTTP code terugkomt. Merk op dat er geen validatie van een (eventueel) response / Capabilities document plaatsvindt. Als er bv download of website protocol opgenomen vind deze controle niet plaats. De toets levert de onderstaande beoordelingen op 1 De URL moet benaderbaar zijn vanaf het internet en geldig zijn volgens de toetst die hierboven is beschreven en bijlage waterstaat.nl/kusthoog te_vlieglijnen? 3 Goed 2 Uitzondering1 : Als check protocol de naam dataset is dan mag de url een intern link zijn (meer dan 10 karakters) en wordt de url goed gekeurd en krijgt dus ook 20 punten 3 URL is niet benaderbaar vanaf het internet volgens bovenstaande toetst terwijl dit wel zou (in combinatie met correct protocol. In dit geval OGC:WMS) Protocol:Dataset url: \\sw41r191\drive_n$\c dbdir\bufferzones\data \2007\Rijksbufferz2007.shp (HTTP intern) \\d022\l6$\lg.gdb O:\archief\hoogte Goed 3 Voorbeeld voor het opvragen van de Capabilities in een internetbrowser: ersion= Metadata monitor NGR - Handleiding voor kwaliteitsverbetering metadata

13 moeten volgens het hiervoor aangegeven protocol. http//intranet.org.nl/et c Ook indien WMS koppelingen geen geldig GetCapabilities document opleveren wordt een slechte beoordeling gegeven. Soms komt het voor dat er wel een URL bij Online Resource is opgenomen terwijl er geen bijbehorend protocol is ingevoerd. Ook dan wordt de URL in principe afgekeurd. HTTP 0 betekent dat de waarde van het element (de URL) niet te benaderen is. 3.3 Verantwoordelijke organisatie metadata: Het element contactgegevens bevat verplichte (bijvoorbeeld organisatienaam en ) en niet verplichte velden. Bij de kwaliteitscontrole is besloten enkel te gaan controleren op een geldig en actief adres. Daarnaast kan de beoordeling goed worden verkregen indien dit niet een adres van een persoon is. Zo krijgt het adres een matige beoordeling en is het functionele e- mailadres wel goed. 1 Contactgegevens als naam organisatie, en Goed mail zijn goed ingevuld 2 Contactgegevens van personen in plaats Matig afdeling of organisatie. 3 adres is niet meer geldig 4 adres is van persoon die niet meer verantwoordelijk is 5 Binnen een redelijke termijn (1 week) geen respons op een gestuurde Titel van de dataset Een gebruiker moet op basis van de naam van de dataset (titel) deze snel kunnen identificeren. Een meer uitgebreide omschrijving van de dataset dient u op te nemen in het veld met de 'samenvatting'. Wanneer er verschillende versies van een bestand in de meta-informatie opgenomen worden, is het aan te raden om de verschillende versienummers overal op dezelfde manier in de titel van de dataset te verwerken. Aanbevolen schrijfwijze voor dit element is: (projectkenmerk) onderwerp (locatiekenmerk) (jaar) (versie). Hierbij zijn de onderdelen tussen haakjes niet verplicht, de andere wel. Afkortingen zijn in de titel enkel toegestaan indienen deze tevens zijn uitgeschreven bijvoorbeeld: Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN). Er is alleen getoetst op lengte van de titels en er wordt geen inhoudelijke check meer gedaan op de inhoud van de titel. Dit kan u zelf nog doen. Als leidraad kan onderstaande toets worden uitgevoerd. U kunt uw metadata zelf controleren op: het aantal titels per organisatie; bv het voorkomen van dubbele titels. Dekt de titel de lading? zie bovenstaande voorwaarde titel Bevat de titel afkortingen, vaktaal of terminologie als test en template. 13 Metadata monitor NGR - Handleiding voor kwaliteitsverbetering metadata

14 1 Titel is tussen de 3 en 75 karakters De nieuwe kaart van Nederland Goed en bevat een niet technische naam en geen afkortingen. Bovendien zijn titels niet dubbel aanwezig per organisatie 2 Titel is korter dan 75 karakters maar bevat afkortingen die geen duiding krijgen. PKB-Waddenzee Matig 3 Titel is langer dan 75 karakters en bevat een niet technische naam en geen afkortingen 4 Titel is langer dan 75 karakters en bevat een technische naam en/of technische info van de dataset 5 Titel is onduidelijk (technisch of bevat test) Geomorfologische- en Matig vegetatiekartering IJsselmeergebied Delta Schuitenbeek 2002 Nieuwe Waterweg Projectnaam: Nw Maas, Nw Waterweg 4- wekelijkse overzichtskaart Test samenwerkingsgebied Uitgevoerde toetst: voor de monitoring is alleen automatisch getoetst op de lengte van de titel. Zie hieronder de beoordeling 1 Titel is tussen de 3 en 75 karakters De nieuwe kaart van Nederland Goed en bevat een niet technische naam en geen afkortingen. Bovendien zijn titels niet dubbel aanwezig per organisatie 2 Titel is korter dan 3 karakters of groter dan Trefwoorden Middels trefwoorden kan een dataset of service sneller worden gevonden. Trefwoorden spelen in versie 2 van het NGR grote rol aangezien deze als filter kunnen worden gebruikt bij een zoekactie. Vandaar dat de trefwoorden als criteria zijn opgenomen in de monitor. Vanwege technische redenen kunnen alleen die trefwoorden als filter worden gebruikt die in afzonderlijke velden zijn opgeslagen. Hoewel het volgens de standaard valide is om meerdere kommagescheiden trefwoorden op te nemen in één veld is de boordeling dan toch matig. Zie ook het voorbeeld in de tabel hieronder. Het komt soms ook voor dat het aantal trefwoorden erg groot is. Om het overzicht voor de gebruiker te bewaren, adviseren we een maximum van 15 trefwoorden, in afzonderlijke elementen op te nemen. Het is ten slotte aan te bevelen om trefwoorden uit een thesaurus te gebruiken. Dit laatste punt is echter niet beoordeeld. 1 Ieder trefwoord in afzonderlijk veld Landschap Goed opgenomen en dus geen lijst met Lucht trefwoorden gescheiden door komma s in één veld. Schrijfwijze in xml <gmd:keyword> Beoordelingscriteria: er moet minimaal 1 14 Metadata monitor NGR - Handleiding voor kwaliteitsverbetering metadata

15 keyword aanwezig zijn. <gco:characterstring> Landschap </gco:characterstring> </gmd:keyword> <gmd:keyword> <gco:characterstring> Lucht </gco:characterstring> </gmd:keyword> 2 Als er komma's voorkomen binnen een Bv landschap, lucht etc Matig trefwoord 3 Geen trefwoord aanwezig 3.6 Omgrenzende rechthoek De omgrenzende rechthoek (een verplicht veld) is van belang voor het geografisch zoeken. Als deze ontbreekt of verkeerde waarden heeft dan heeft dat gevolgen voor het vinden van de juiste gegevens via de website van het NGR. 1 De omgrenzende Als de boundingbox (deels) binnen het gebied (bij Goed rechthoek valt benadering) Nederland met NCP ligt. Dit gebied is met binnen het NCP latitude/longitude aangegeven als: (3.047,50.670,7.276,53.612) 2 De omgrenzende Als de boundingbox (deels) buiten het gebied (bij Voldoende rechthoek valt benadering) Nederland met NCP ligt. Dit gebied is met buiten het latitude/longitude aangegeven als: Nederlands (3.047,50.670,7.276,53.612) grondgebied NCP 3 Rechthoek is 0,0,0,0 of leeg leeg of bevat alleen nullen * is een fictief voorbeeld 3.7 Samenvatting De samenvatting is een belangrijk onderdeel van de metadata maar is moeilijk kwalitatief te beoordelen. Er is niet meer inhoudelijk getoetst maar alleen op lengte. Aanbeveling: Probeer de samenvatting in omvang te beperken tot 1 alinea. Extra informatie, zoals een technische beschrijving van het bestand, kunt u het beste in een ander element van de metadata opnemen. Bijvoorbeeld in de algemene beschrijving herkomst of link naar een geldige URL. 1 Samenvatting is kort De Project Ontwikkeling Militaire Terreinen Goed en bondig en bevat (PrOMT ) terreinen zijn voormalige militaire 15 Metadata monitor NGR - Handleiding voor kwaliteitsverbetering metadata

16 geen vaktaal. Hanteer als uitgangspunt dat een leek moet kunnen begrijpen wat de dataset inhoudt. objecten waarvoor Dienst landelijk gebied (DLG) een nieuwe bestemming zoekt. Veel terreinen zullen een natuurbestemming krijgen, andere niet. Onder de voorwaarde dat de kwaliteit van het landelijk gebied erop vooruit gaat zijn hier verschillende soorten ontwikkeling mogelijk. DLG zoekt hiervoor nieuwe bestemmingen in samenwerking met Provincies, Gemeenten en andere betrokkenen. 2 Samenvatting is te lang en bevat veel technisch jargon Activiteitcode: amr0909ml3491; Amer vaargeul vastleggen van de feitelijke ligging van de bodem. Tekst is langer dan bv 300 woorden De onderstaande toets is automatisch voor de monitoring uitgevoerd 1 Bevat tekst tussen Goed de 25 en 2000 karakters 2 Tekst kleiner dan 25 of groter dan 2000 karakters of leeg 3.8 Unieke identifier van de bron Ieder metadatarecord van datasets dient zowel de Unieke Identifier (UUID) van het metadatarecord zelf als die van de bron van de dataset te bevatten. Het gebruik van accolades en hoofdletters is in een UUID formeel toegestaan maar bij rechtstreekse aanroep van de metadata in het NGR kan dat toch problemen veroorzaken. Daarom krijgen deze de beoordeling matig. Voor de metadatarecords dienen de UUID's binnen het NGR uniek te zijn. Daarnaast mag een UUID van de bron maar 1 maal voorkomen bij metadata voor datasets. Controleer of er zowel voor het metadatarecord als voor de bron van de dataset een Unieke identifier in de metadata opgenomen is. Zo ja, zijn deze identifiers echt uniek? Het kan voorkomen dat de UUID van de bron meermalen voorkomt maar dan mag de UUID van de metadata niet hetzelfde zijn. Er wordt afzonderlijk getoetst en gescoord op zowel de unieke identifier van de metadata als van de bron. 1 Identifier (UUID) is uniek en heeft a8-4ce2-a094- Goed juiste schrijfwijze zonder 54ea80092da0 hoofdletters en zonder {} en tenminste 10 karakters. 2 Identifier (UUID) met gebruik van { A8-4cE2-A094- Matig hoofdletters en/of {} 54ea80092da0} 3 Identifier ontbreekt of is kleiner dan 10 karakters nill 16 Metadata monitor NGR - Handleiding voor kwaliteitsverbetering metadata

17 3.9 Metadata unieke identifier 1 Identifier (UUID) is uniek en a8-4ce2-a094- Goed heeft juiste schrijfwijze zonder hoofdletters en zonder {} en tenminste 10 karakters. 54ea80092da0 2 Identifier (UUID) met gebruik van { A8-4cE2-A094- Matig hoofdletters en/of {} 54ea80092da0} 3 Dezelfde Identifier komt nill meermalen voor, is niet conform Datasets_organisatie_X_datum voorgestelde schrijfwijze of leeg 17 Metadata monitor NGR - Handleiding voor kwaliteitsverbetering metadata

18 Hoofdstuk 4 Beoordeling metadata van services Om het overzicht te bewaren zijn in dit hoofdstuk afzonderlijk de beoordelingscriteria opgenomen voor services. Deels komen deze overeen met de criteria van metadata van datasets. 4.1 Constraints Op de webpagina is informatie opgenomen over het toepassen van de gebruiksvoorwaarden voor geo-informatie. De Nederlandse overheid wil overheidsinformatie zoveel mogelijk gratis en zonder gebruiksvoorwaarden beschikbaar stellen. In dat geval heeft u de keuze tussen twee soorten licenties namelijk: 1. De Publiek Domein Mark of 2. De Creative Commons Zero (CC0) Verklaring. Met de CC0 verklaring wordt afstand gedaan van deze rechten. U dient u het element Overige Beperkingen nauwkeurig te specificeren van welke opendata licentie u gebruik maakt. Alleen dan wordt uw opendata ook opgenomen in het opendata portaal van de Nederlandse overheid (https://data.overheid.nl/). Betreft het geen opendata dan kan de 'Publiek Domein Mark' of de 'Creative Commons Zero Verklaring' niet worden toegepast. Hiervoor is in het GI-beraad afgesproken dat u dan gebruik maakt van de Geo Gedeeld Licentie. De voorwaarden daarin kunt u samenstellen op de website van Geonovum (http://geogedeeld.geonovum.nl/). Het resulterende licentiebestand dient u te publiceren op het internet. Voor het correct invullen van de licentiebepalingen dient u het element Overige beperkingen twee keer op te nemen. In de eerste instantie vult u dus de tekst Geen beperkingen of Geo Gedeeld licentie in. De URL naar de licentie dient u vervolgens in de tweede instantie van het element Overige Beperkingen op te nemen (zie ook de tabel hieronder). OtherConstraints Regel 1 OtherConstraints Regel 2 Opendata(publiek)* Geen beperkingen 0/deed.nl Opendata(CCO)* Geen beperkingen / Geogedeeld Geo Gedeeld licentie Verwijzing naar een geldige URL van de licentie (http://) Het moet voor de gebruiker duidelijk zijn dat er 1 verwijzing is naar de omschrijving van de beperking. Dus bv combinaties van het invullen van een licentie url bij overige beperkingen en copyright bij juridische toegangsristrictie is niet toegestaan. Meer info zie ook Het element overige beperkingen staat meerdere regels toe om in te vullen. Voor de beoordeling is overige beperking opgesplitst in twee delen nl. Bij de beoordeling is ook rekening gehouden tussen de afhankelijkheid van de ingevulde waarden. 18 Metadata monitor NGR - Handleiding voor kwaliteitsverbetering metadata

19 Om het gebruik van uniforme gebruiksvoorwaarden op kwaliteit te beoordelen zijn alle mogelijke combinaties in de tabellen hieronder opgenomen OtherConstraints Hier wordt de url bij het element overige beperkingen getoetst op geldigheid. In onderstaande tabel staat de beoordeling per mogelijke waarden. 1 url publiek Goed domein ed.nl 2 url CC0 Goed ed.nl 3 url Geo Gedeeld Verwijzing naar een geldige URL van de licentie als in Goed de omschrijving geo gedeeld is opgenomen. Voorbeeld: 4 Geen beschrijving beperking in combinatie url 5 Anders dan 1,2,3 en 4 _Rijksmonumenten_ pdf Als er een geldige url aanwezig zonder en geldige beschrijving beperking uit 2_beschrijving beperking Beschrijving otherconstraints Omdat het Nederlands profiel verplicht om buiten een geldige url ook een geldige omschrijving te geven is de beschrijving binnen het element overige beperkingen ook getoetst. slecht: geen correcte toepassing van overige beperkingen en de informatie uit het Nederlands profiel versie 1.3 voor ISO en Metadata standaard voor geografie versie 1.2 goed: wel gebruik gemaakt van overige beperkingen en invoer van geldige waarden bij zowel licentievorm als URL naar de voorwaarden zelf. 1 De volgende teksten zijn aanwezig Geen beperkingen of Geen Goed beperking 2 De volgende teksten zijn aanwezig Geo Gedeeld of Geo Gedeeld Goed licentie 3 De onderstaande teksten ontbreken: Geen beperkingen of Geen beperking 4 De onderstaande teksten ontbreken: Geo Gedeeld of Geo Gedeeld licentie AccessConstraints In paragraaf 4.1 is beschreven dat er maar drie opties zijn om het element Overige beperkingen in te vullen. Om die reden is het dan ook enkel toegestaan om het element toegangsrestricties in te vullen met de waarde otherrestrictions. Optie AccessConstraints Beoordeling 1 OtherRestrictions Goed 19 Metadata monitor NGR - Handleiding voor kwaliteitsverbetering metadata

20 2 Meer dan 2 x otherrestrictions opgenomen 3 Waarden anders dan optie UseConstraints Het is aanbevolen om UseConstraints leeg te laten of ook te voorzien van de waarde otherrestrictions. Optie UseConstraints Beoordeling 1 OtherRestrictions of leeg Goed 2 Combinatie van meerdere restricties bv others en copyright 3 Alle andere waarden anders dan optie Service Type Dit element bevat het type van de service. In de codelijst die is opgenomen in het NL profiel staan alle mogelijke services types(zie ook bijlage 5.2). De language neutral name waarden uit deze codelijst dienen gehanteerd te worden. 1 Is een correct service type gebruikt View, download, invoke Goed uit de domeinlijst uit het NL Profiel? Iedere opgenomen url is moet een geldig protocol bevatten. Een WMTS, TMS, WMTS hoort bij servicetype View 2 Ongeldig service type opgenomen OGC:WMS 3 Als url aanwezig is maar protocol ontbreekt 4.3 Resource locator In de monitor is gecontroleerd of de URL in het veld Resource locator van buitenaf benaderbaar is. Via een automatisch proces zijn de toetsen uitgevoerd. Alle opgegeven URLs moeten voor een goede beoordeling oplosbaar zijn, zie voor de stappen paragraaf URL van de Resource locator is Goed benaderbaar oregister.nl/wijkenbuurten2 009/ows?SERVICE=WMS& 2 URL van de Resource locator is niet benaderbaar of leeg 4.4 Metadata point of contact Het element contactgegevens bevat verplichte (bijvoorbeeld organisatienaam en ) en niet verplichte velden. Bij de kwaliteitscontrole is besloten enkel te gaan controleren op een geldig en actief adres. Daarnaast kan de beoordeling goed worden verkregen indien dit niet een adres van een persoon 20 Metadata monitor NGR - Handleiding voor kwaliteitsverbetering metadata

Kwaliteitsbeleid metadata ontsloten in het NGR

Kwaliteitsbeleid metadata ontsloten in het NGR Kwaliteitsbeleid metadata ontsloten in het NGR In het overleg van het GI-beraad van juni 2014 is het verbeterplan metadata besproken. De voorzitter concludeert dat het belang van metadata door iedereen

Nadere informatie

INSPIRE en wat te doen bij wijzigingen

INSPIRE en wat te doen bij wijzigingen INSPIRE en wat te doen bij wijzigingen Geonovum datum 22 mei 2012 versie v1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 1.1 Doel...4 1.2 Relevante achtergrondinformatie...4 1.3 Leeswijzer...4 1 Kader INSPIRE en wijzigingen...5

Nadere informatie

Aansluiten op Geopunt: beter te vinden, te bekijken en te downloaden

Aansluiten op Geopunt: beter te vinden, te bekijken en te downloaden Aansluiten op Geopunt: beter te vinden, te bekijken en te downloaden TREFWOORDEN: GDI-Vlaanderen thesaurus vervolledigen GDI-Vlaanderen thesaurus Voor de GDI-Vlaanderen voorzien we eveneens een lijst trefwoorden,

Nadere informatie

Kennissessie INSPIRE. Algemene vereisten & architectuur Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum.

Kennissessie INSPIRE. Algemene vereisten & architectuur Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum. Kennissessie Algemene vereisten & architectuur Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum Thijs Brentjens Inhoud Download Services Pre-defined datasets via Atom feeds Pre-defined

Nadere informatie

Handleiding PDOK gebruik ten behoeve van Afnemers

Handleiding PDOK gebruik ten behoeve van Afnemers ten behoeve van Afnemers Dit document is bedoeld voor online gebruik. Datum: 10 december 2012 Versie: 1.1 Status: definitief Versiehistorie Versie Datum Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 1.0

Nadere informatie

Metadata monitor NGR. December Geonovum. datum versie 1.0

Metadata monitor NGR. December Geonovum. datum versie 1.0 Metadata monitor NGR December 2015 Geonovum datum 8-12-2015 versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Opdracht en Scope... 3 1.3 Proces beoordelingscriteria... 3 1.4 Metadata kwaliteitsbeleid...

Nadere informatie

Nederlands WMS - SLD Profiel. Versie 1.0

Nederlands WMS - SLD Profiel. Versie 1.0 Nederlands WMS - SLD Profiel Versie 1.0 Ravi: een profiel Ravi, netwerk voor geo-informatie Stichting Ravi is een netwerkorganisatie in het publieke domein en richt zich op de ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Nederlandse profiel op ISO 19119 voor services

Nederlandse profiel op ISO 19119 voor services Nederlandse profiel op ISO 19119 voor services Geonovum datum 26 mei 2008 versie 1.1 Definitief Versiebeschrijving Versienummer Jaar Versienummer Versiebeschrijving 2006 1.0 Nederlandse metadata standaard,

Nadere informatie

Nederlands profiel op ISO 19119 voor services

Nederlands profiel op ISO 19119 voor services Nederlands profiel op ISO 19119 voor services Geonovum datum september 2013 versie 1.2.1 rechtenbeleid Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Nederland (CC BY-ND 3.0) Versiebeschrijving Versienummer Jaar

Nadere informatie

Metadata monitor NGR. September Geonovum. datum versie 1.0

Metadata monitor NGR. September Geonovum. datum versie 1.0 Metadata monitor NGR September 2016 Geonovum datum 18-10-2016 versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Opdracht en Scope... 3 1.3 Proces beoordelingscriteria... 3 1.4 Metadata kwaliteitsbeleid...

Nadere informatie

Kennissessie INSPIRE

Kennissessie INSPIRE Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum 15 Mei 2013, Amersfoort Agenda Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum Michel Grothe, Geonovum 15 Mei

Nadere informatie

Productspecificatie DKK in PDOK

Productspecificatie DKK in PDOK Geo- en Vastgoedinformatie en Advies Materiebeleid PPB Digitale kadastrale kaart in PDOK Auteur(s) Kadaster Datum Geo- en Vastgoedinformatie en Advies Materiebeleid PPB Inhoudsopgave 1 van 5 1 Inleiding...

Nadere informatie

en in praktijk Intergraph Shuttle Geo in Business Intelligence Shuttle

en in praktijk Intergraph Shuttle Geo in Business Intelligence Shuttle Bijpraatsessies geostandaarden Geo-standaarden in bedrijf en in praktijk Geo-standaarden in bedrijf en in praktijk Bijpraatsessies geo-standaarden in de e- overheid 10:00-10:20 NEN 3610 Oracle en Open

Nadere informatie

Metadata monitor NGR Maart 2015

Metadata monitor NGR Maart 2015 Metadata monitor NGR Maart 2015 Geonovum datum 23042015 versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Opdracht en Scope... 3 1.3 Proces beoordelingscriteria... 3 1.4 Metadata kwaliteitsbeleid...

Nadere informatie

Metadata monitor NGR September 2014

Metadata monitor NGR September 2014 Metadata monitor NGR September 2014 Geonovum datum 24-09-2014 versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Opdracht en Scope... 3 1.3 Proces beoordelingscriteria... 3 Resultaten... 4

Nadere informatie

Geo-Informatie. AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel

Geo-Informatie. AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel Geo-Informatie AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel Sjaak Dieleman WUR, GIS Opleiding Nieuwland Geo-Informatie Detachering waterschap Ministerie van Buitenlandse Zaken (Azië) FAO - Wereld Voedsel Organisatie

Nadere informatie

Handleiding Geogedeeld licentiegenerator v1.0

Handleiding Geogedeeld licentiegenerator v1.0 Handleiding Geogedeeld licentiegenerator v1.0 Datum: 22 september 2015 Versie: 0.3 Wijzigingsbeheer Revisiehistorie document: Versie Datum Status Auteur Omschrijving V0.1 7-4-2011 Concept Michel Grothe

Nadere informatie

Conformiteittoetsing en validatie voor INSPIRE data providers. 31 mei 2016

Conformiteittoetsing en validatie voor INSPIRE data providers. 31 mei 2016 Conformiteittoetsing en validatie voor INSPIRE data providers 31 mei 2016 Agenda Evaluatie na afloop van de kennissessie Omgaan met conformiteit en validatie bij de INSPIRE implementatie Introductie Conformiteit

Nadere informatie

Metadata monitor NGR. Juli Geonovum. datum versie 1.0

Metadata monitor NGR. Juli Geonovum. datum versie 1.0 Metadata monitor NGR Juli 2017 Geonovum datum 12-07-2017 versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Opdracht en Scope... 3 1.3 Proces beoordelingscriteria... 3 1.4 Metadata kwaliteitsbeleid...

Nadere informatie

Nederlands WFS Profiel. Version 1.0

Nederlands WFS Profiel. Version 1.0 Nederlands WFS Profiel Version 1.0 Ravi: een profiel Ravi, netwerk voor geo-informatie Stichting Ravi is een netwerkorganisatie in het publieke domein en richt zich op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland.

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus PDOK ten behoeve van Data-aanbieders

Producten- en Dienstencatalogus PDOK ten behoeve van Data-aanbieders Producten- en Dienstencatalogus PDOK ten behoeve van Data-aanbieders Datum: 3 december 2012 Versie: 1.0 Status: definitief Versiehistorie Versie Datum Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie Inhoudsopgave

Nadere informatie

1 Aanmelden nieuwe parkeer dataset

1 Aanmelden nieuwe parkeer dataset Dit document beschrijft het proces voor het aanmelden en beheren van parkeer datasets ten behoeve van de Parkeer Data Catalogus van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. 1 Aanmelden nieuwe parkeer

Nadere informatie

Oppervlaktewateren (lijn) in Overijssel

Oppervlaktewateren (lijn) in Overijssel Identificatie Contacten Metametadata Dekking Kwaliteit Inhoud Distributie Identificatie Oppervlaktewateren (lijn) in Overijssel Alternatieve titel: water_arc (b3\b35) Versie: lijnen Unieke Identifier:

Nadere informatie

1. Aanlevering databestanden CQI Farmacie 2016

1. Aanlevering databestanden CQI Farmacie 2016 Memo Aan Meetbureaus die willen gaan meten met de CQI Farmacie voor de landelijke benchmark 2016 Afzender dr. ir. M.H. (Maarten) Batterink Datum Barneveld, 11 november 2015 Significant Thorbeckelaan 91

Nadere informatie

Handleiding voor ondernemers

Handleiding voor ondernemers Handleiding voor ondernemers De directe invoer van content in de database van visitbrabant.nl Pagina 1 van 13 Inhoud Aanmaken of bewerken van een locatie...3 Details...3 Adresgegevens...4 Contactgegevens...4

Nadere informatie

GeoKey en Catalog Services

GeoKey en Catalog Services GeoKey en Catalog Services de sleutel tot geo-informatie Studiedag NCG 18 mei 2004 ronald.bottelier@geodan.nl Programma > Begrippen > Actualiteiten in meta-informatie > Visie op doorontwikkeling > GeoKey

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

voor aanbieders van niet-inspire geharmoniseerde datasets

voor aanbieders van niet-inspire geharmoniseerde datasets Intakeformulier voor aanbieders van niet-inspire geharmoniseerde datasets Inleiding PDOK ontsluit landsdekkende geo-data van overheidsorganisaties. Daarnaast biedt PDOK onder andere webservices op deze

Nadere informatie

Handleiding Mailing Wizard 18.0

Handleiding Mailing Wizard 18.0 Handleiding Mailing Wizard 18.0 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Aansluit handleiding Omgevingsloket online. Webservices INREGELOMGEVING (INR) Directie Concern Informatievoorziening

Aansluit handleiding Omgevingsloket online. Webservices INREGELOMGEVING (INR) Directie Concern Informatievoorziening Aansluit handleiding Omgevingsloket online Webservices INREGELOMGEVING (INR) Koningskade 4 Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon Postbus.functioneelbeheerolo @minienm.nl Betreft Aansluithandleiding

Nadere informatie

Opname geo-standaarden op de lijst voor pas toe of leg uit en status uitstekend beheer. Forum Standaardisatie Stuurgroep Standaardisatie

Opname geo-standaarden op de lijst voor pas toe of leg uit en status uitstekend beheer. Forum Standaardisatie Stuurgroep Standaardisatie 11. FS 141028.04B Opname geo-standaarden op de lijst voor pas toe of leg uit en status uitstekend beheer FORUM STANDAARDISATIE 28 oktober 2014 Agendapunt 04. Open standaarden, lijsten Stuk 04B. Forumadvies

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus PDOK ten behoeve van Data-aanbieders

Producten- en Dienstencatalogus PDOK ten behoeve van Data-aanbieders Producten- en Dienstencatalogus PDOK ten behoeve van Data-aanbieders Datum: 7 oktober 2015 Versie: 2.0 Status: definitief Versiehistorie Versie Datum Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 2.0 15

Nadere informatie

GegevensLeveringsProtocol Voortgangsrapportage Natuur

GegevensLeveringsProtocol Voortgangsrapportage Natuur GegevensLeveringsProtocol Voortgangsrapportage Natuur Levering natuurbeheerders aan provincies 31 oktober 2014 Versie 1.0 Colofon Document informatie Titel Auteur Versie 1.0 Status GegevensLeveringsProtocol

Nadere informatie

Geo-services standaarden

Geo-services standaarden Oracle Spatial bijeenkomst Beyond Spatial Boundaries Thijs Brentjens - Geonovum Datum Vrijdag Deze Waarom standaardisatie? Standaardisatie organisaties INSPIRE architectuur OGC geo-services Geonovum en

Nadere informatie

Handleiding voor implementatie WEBSERVICE GEOCODEREN

Handleiding voor implementatie WEBSERVICE GEOCODEREN Handleiding voor implementatie WEBSERVICE GEOCODEREN Opgesteld door Bridgis BV Datum 13 september 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Geocoderen 3 2 Bridgis Adreslocaties 3 3 URL 3 4 Functie 3 5 Input en Output 4 5.1

Nadere informatie

datasets Revisietabel (in te vullen door PDOK) PDOK kenmerk <> 1

datasets Revisietabel (in te vullen door PDOK) PDOK kenmerk <> 1 Intakeformulier voor aanbieders van niet-inspire geharmoniseerde datasets Inleiding PDOK ontsluit landsdekkende geo-data van overheidsorganisaties. Daarnaast biedt PDOK onder andere webservices op deze

Nadere informatie

- Kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten plaatsen in de Kwaliteitsbibliotheek en aanbieden voor het Register.

- Kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten plaatsen in de Kwaliteitsbibliotheek en aanbieden voor het Register. Zorginstituut Nederland Handleiding Zorginzicht - Kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten plaatsen in de Kwaliteitsbibliotheek en aanbieden voor het Register. Versie 1.0 23-01-15 Handleiding Zorginzicht.nl

Nadere informatie

De URI-strategie voor de Linked Data van de RCE. (Versie 0.2)

De URI-strategie voor de Linked Data van de RCE. (Versie 0.2) De URI-strategie voor de Linked Data van de RCE (Versie 0.2) De uitwerking Termen (thesauri) http://{term.cultureelerfgoed.nl/}/{id}/{et, AT, ABR,...}/{UUID} Bv. http://term.cultureelerfgoed.nl/id/et/0198a25a-3469-469e-8103-a613e32fcdc6

Nadere informatie

Spatial Metadata & Opensource Geo Software. Paul van Genuchten OSGeo.nl dag 2012 - Velp

Spatial Metadata & Opensource Geo Software. Paul van Genuchten OSGeo.nl dag 2012 - Velp Spatial Metadata & Opensource Geo Software Paul van Genuchten OSGeo.nl dag 2012 - Velp This is 2012 Uw data staat online... Metadata is de manier om gebruikers op de hoogte te stellen van gebruiksbeperkingen,

Nadere informatie

Firewall URL Content Filter

Firewall URL Content Filter Firewall URL Content Filter URL Content Filter Met URL Content Filter heeft u de mogelijkheid om een white- en blacklist op te stellen met URLs (Uniform Resource Locator) die wel of niet bezocht mogen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding 0.1 BGT Controleservice Gebruikershandleiding Datum 6 maart 2014 Versie 1.3 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Eisen aan de levering...4 3 Uit te voeren controles...5 4 Uitvoering Controle...6 4.1 Controleren

Nadere informatie

Uploaden en inlezen CSV bestand

Uploaden en inlezen CSV bestand Uploaden en inlezen CSV bestand Versie 0.1 20-01-2010 1. Introductie... 2 1.1 DataStoreLinker... 2 1.2 Contact... 2 2. Formaat CSV bestand... 3 3. Uploaden CSV bestand... 4 4. Inlezen CSV bestand... 5

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Strooiroutes preventief Provincie Overijssel

Strooiroutes preventief Provincie Overijssel Identificatie Contacten Metametadata Dekking Kwaliteit Inhoud Distributie Identificatie Strooiroutes preventief Provincie Overijssel Alternatieve titel: B2.strooiroutes_provincie; (b2\b22) Versie:strooiseizoen

Nadere informatie

ecustoms Snel en eenvoudig online douane uitvoerdocumenten maken (EX-a, EU-a en CO-a)

ecustoms Snel en eenvoudig online douane uitvoerdocumenten maken (EX-a, EU-a en CO-a) ecustoms Snel en eenvoudig online douane uitvoerdocumenten maken (EX-a, EU-a en CO-a) ecustoms ecustoms is een douane formaliteiten portaal. Ontwikkeld en beheerd door EasyProgram B.V. Middels ecustoms

Nadere informatie

AFO 139 Automatische export

AFO 139 Automatische export AFO 139 Automatische export 139.1 Inleiding Vubis Smart beschikt over de mogelijkheid om volledig automatisch beschrijvingen te exporteren naar bestanden op de server. Andere bibliotheken (ongeacht of

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014

HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014 HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1 VERBINDING MET DE API 4 1.1 QUICK START 4 2 SMS PARAMETERS 5 2.1 VERPLICHTE PARAMETERS 6

Nadere informatie

Impactanalyse Samenwerkende Catalogi 4.0. Wat zijn de wijzigingen met de komst van SC 4.0 ten opzichte van SC 2.1

Impactanalyse Samenwerkende Catalogi 4.0. Wat zijn de wijzigingen met de komst van SC 4.0 ten opzichte van SC 2.1 Impactanalyse Samenwerkende Catalogi 4.0 Wat zijn de wijzigingen met de komst van SC 4.0 ten opzichte van SC 2.1 Versie 1.0 Datum 19 april 2012 Colofon Projectnaam Samenwerkende Catalogi 4.0 Versienummer

Nadere informatie

Workshop 6: aan de slag met leuke dingen in Atlas

Workshop 6: aan de slag met leuke dingen in Atlas Workshop 6: aan de slag met leuke dingen in Atlas Prepublicatie Omgeving (maken & verwerken van kaarten) 1. Ga naar de acceptatieomgeving van de Atlas Leefomgeving: http://atlas-leefomgeving-acc.geodan.nl/

Nadere informatie

Nederlands profiel op ISO 19115 voor geografie

Nederlands profiel op ISO 19115 voor geografie Nederlands profiel op ISO 19115 voor geografie Geonovum Datum september 2013 versie 1.3.1 rechtenbeleid Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Nederland (CC BY-ND 3.0) ersiebeschrijving ersienummer Jaar

Nadere informatie

Handleiding Installatie App4Sales

Handleiding Installatie App4Sales Handleiding Installatie App4Sales Downloaden en Installeren Als u op de downloadlink klikt in het ontvangen e-mailbericht wordt uw internetbrowser geopend en start het downloaden automatisch. Zodra het

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

Handleiding PDOK wandel- en fietsroutes

Handleiding PDOK wandel- en fietsroutes Handleiding PDOK wandel- en fietsroutes Versie 1.1 (4 december 2012) Algemene informatie Stichting Landelijk Fietsplatform en Stichting Wandelnet beheren de landelijke (recreatieve) routedatabank. Vanaf

Nadere informatie

IBAN API. Simpel & krachtig. Documentatie : IBAN REST API Versie : 1.0 DE BETAALFABRIEK

IBAN API. Simpel & krachtig. Documentatie : IBAN REST API Versie : 1.0 DE BETAALFABRIEK IBAN API Simpel & krachtig Documentatie : IBAN REST API Versie : 1.0 DE BETAALFABRIEK Introductie De Betaalfabriek IBAN API is een REST API om IBAN-conversie en validatie te integreren in uw administratiesysteem,

Nadere informatie

Excellerend Kwartaaltip 2014-2

Excellerend Kwartaaltip 2014-2 Excellerend Heemraadweg 21 2741 NC Waddinxveen 06 5115 97 46 richard@excellerend.nl BTW: NL0021459225 Bank: NL72 ABNA 0536825491 KVK: 24389967 Onjuiste invoer! Wanneer je werkt met een Excelbestand waarbij

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

1 School aanmaken. 1.1 Directeur aanmelden

1 School aanmaken. 1.1 Directeur aanmelden Inhoudsopgave 1 School aanmaken... 2 1.1 Directeur aanmelden... 2 1.2 School aanmelden... 3 2 Invoeren van gegevens... 5 2.1 Via EDEX... 5 2.1.1 Leraren importeren... 6 2.1.2 Leerlingen importeren... 7

Nadere informatie

De praktijk van Open Data. Praktijkvoorbeelden

De praktijk van Open Data. Praktijkvoorbeelden De praktijk van Open Data Praktijkvoorbeelden Aan de slag Data publiceren en beheren - tot aan de voordeur of verder? metadata datasets en standaarden registers Metadata Druiftype: Regent Herkomst: Maastricht

Nadere informatie

XML Datafeeds. Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.3 1-5-2014

XML Datafeeds. Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.3 1-5-2014 XML Datafeeds Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.3 1-5-2014 Dit document beschrijft de XML datafeed specificatie voor Pro Accounts van AdvertentiePlanet. 1 AdvertentiePlanet is een onderdeel

Nadere informatie

GOOGLE APPS-AUTHENTICATIE VIA DE SURFFEDERATIE

GOOGLE APPS-AUTHENTICATIE VIA DE SURFFEDERATIE GOOGLE APPS-AUTHENTICATIE VIA DE SURFFEDERATIE versie 2.0, 14 april 2010 SURFNET BV, R ADBOUDKWARTIER 273, POSTBUS 19035, 3501 DA U TRECHT T +31 302 305 305, F +31 302 305 329, WWW.SURFNET. NL INHOUD 1.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Release 1.3 Gebruikershandleiding Datum: oktober 2012 All rights reserved Alle rechten zijn voorbehouden. Deze documentatie blijft eigendom van Ternair Software Solutions b.v. en is uitsluitend bedoeld

Nadere informatie

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0 Handleiding Simon 5 juni 2015 Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal Versienummer 1.0 2 Schouw Informatisering BV. behoudt zich het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren.

Nadere informatie

NOTITIE. Vragen gebruikersgroep

NOTITIE. Vragen gebruikersgroep NOTITIE [van] Edward Diemel [voor] Swing gebruikersgroep [kenmerk] n2013-0081ed [plaats] Delft [project] 13057-SWG [datum] 19 maart 2013 [onderwerp] Swing gebruikersdag 19-03-2013 Op 19 maart 2013 heeft

Nadere informatie

XML Datafeeds. Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.2 5-4-2013

XML Datafeeds. Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.2 5-4-2013 XML Datafeeds Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.2 5-4-2013 Dit document beschrijft de XML datafeed specificatie voor Pro Accounts van AdvertentiePlanet. AdvertentiePlanet is een onderdeel

Nadere informatie

Keuzeknoppen. Tip: Onder de knop Legenda zijn alle mogelijke statussen terug te vinden.

Keuzeknoppen. Tip: Onder de knop Legenda zijn alle mogelijke statussen terug te vinden. Uren In Timewax kunnen gemaakte uren worden geregistreerd. Dit kan worden gedaan per uur of een gedeelte van een uur. Een favorietenlijst maakt het mogelijk snel en gericht uren te kunnen schrijven. Ook

Nadere informatie

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Handleiding Inhoud 03 Basisinformatie e-mail 04 E-mailprogramma's 07 SMTP controleren als u geen e-mails kunt versturen 10 Veranderen van SMTP-poort

Nadere informatie

Handleiding. citynavigator database Friesland.nl

Handleiding. citynavigator database Friesland.nl 1 Handleiding citynavigator database Friesland.nl 3 Inhoud Aanmaken of bewerken van een locatie 3 Details 3 Adresgegevens 4 Contactgegevens 5 Kalendergegevens 6 Media 7 Prijzen 7 Kenmerken 8 SEO 8 Aanmaken

Nadere informatie

Protocol: Bij het tabblad Protocol kunt u bepaalde protocollen blokkeren.

Protocol: Bij het tabblad Protocol kunt u bepaalde protocollen blokkeren. Firewall CSM CSM Profile Met de functie CSM Profile kunt u bepaalde soorten verkeer standaard blokkeren, bijvoorbeeld IM-programma's, P2P-programma's, Skype. Desgewenst kunt u hier een bepaald tijdschema

Nadere informatie

Handleiding voor het importeren van gegevens vanuit KBO in het contactenbeheer van de stad Ieper

Handleiding voor het importeren van gegevens vanuit KBO in het contactenbeheer van de stad Ieper Handleiding voor het importeren van gegevens vanuit KBO in het contactenbeheer van de stad Ieper Versie: 1.0 : werk Datum 2011-12-06 1/8 0.4 Inhoudsopgave 0 INLEIDING... 3 1 IMPORTEREN... 3 1.1 Navigatiestructuur...

Nadere informatie

SMSStunter gateway API

SMSStunter gateway API SMSStunter gateway API Inhoud 1. Verbinden met de gateway 2. Parameters 3. Antwoord codes / Error meldingen 4. Opvragen Credits 5. Voorbeelden 6. DLR 7. Email 2 SMS 1 1. Verbinden met de gateway Er kan

Nadere informatie

GeoMetaMatica NCG GIM 18 mei Michel Grothe & Paul van Asperen

GeoMetaMatica NCG GIM 18 mei Michel Grothe & Paul van Asperen GeoMetaMatica NCG GIM 18 mei 2004 Michel Grothe & Paul van Asperen Agenda Missie en organisatie Rijkswaterstaat Waarom meta-informatie? Meta-informatie infrastructuur Meta-informatiebeleid RWS Standaarden

Nadere informatie

Handleiding iria. Start RIA Er zijn twee manieren om RIA te openen: ipower. iprofit MKB. iprofit (Financieel + Facturering + Relaties + Projecten)

Handleiding iria. Start RIA Er zijn twee manieren om RIA te openen: ipower. iprofit MKB. iprofit (Financieel + Facturering + Relaties + Projecten) Handleiding iria ipower iprofit MKB iprofit (Financieel + Facturering + Relaties + Projecten) iprofit (Financieel + Facturering + Relaties) iprofit (Financieel) iprofit ASP Inleiding Inventive wil haar

Nadere informatie

Inhoud van dit document

Inhoud van dit document Handleiding OVM Menu versie 1.0.0 (definitief) november 2012 Inhoud van dit document 1 INLEIDING... 2 2 MENU... 3 3 GEBRUIKERSBEHEER... 4 3.1 SORTEREN EN FILTEREN... 5 3.2 'UITGESTELD' BEHEER... 5 3.3

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus PDOK ten behoeve van Afnemers

Producten- en Dienstencatalogus PDOK ten behoeve van Afnemers Producten- en Dienstencatalogus PDOK ten behoeve van Afnemers Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1 Status: definitief Versiehistorie Versie Datum Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 1.1 10 jan

Nadere informatie

Rapport Vindbaarheid Rich Media Content

Rapport Vindbaarheid Rich Media Content Rapport Vindbaarheid Rich Media Content Versie 1.0 Datum 10 december 2009 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

Handleiding Mijn bibliotheek

Handleiding Mijn bibliotheek Handleiding Mijn bibliotheek Doelgroep: bibliotheekmedewerkers Versie 19 juni 2015 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Links... 1 Hoe kom ik in Mijn bibliotheek?... 2 Via de website van de bibliotheek/gemeente/partner/...

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders Inhoud 1 Inleiding... 2 2 In- en uitloggen... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident aanmelden... 5 3.2 Bijlage

Nadere informatie

Handleiding. CRAB Read. Bevragingen op Lite CRAB. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

Handleiding. CRAB Read. Bevragingen op Lite CRAB. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Handleiding CRAB Read Bevragingen op Lite CRAB Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Inhoud Inhoud 2 1 Inleiding 3 2 Operaties en datatypes 4 2.1 Overzicht 4 2.2 Lite CRAB entiteiten 5 2.2.1

Nadere informatie

AGIV - KLIP Web API 0.6

AGIV - KLIP Web API 0.6 AGIV - KLIP Digitale Fase AGIV - KLIP Web API Copyright 2014 AGIV KLIP Web API Page 1 of 11 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 2 1. INLEIDING... 3 A. SCOPE... 3 a. Scope van het project KLIP Digitale Fase...

Nadere informatie

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer Auteur: Niels Bons Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie 2014, Provincie Fryslân Uitgegeven in eigen beheer (mail@infofryslan.nl) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Handleiding Installatie XML

Handleiding Installatie XML Handleiding Installatie XML Downloaden en Installeren Als u op de downloadlink klikt in het ontvangen e-mailbericht wordt uw internetbrowser geopend en start het downloaden automatisch. Zodra het bestand

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Aansluithandleiding Omgevingsloket online. Webservices PRODUCTIEOMGEVING. Directie Concern Informatievoorziening Beheer

Aansluithandleiding Omgevingsloket online. Webservices PRODUCTIEOMGEVING. Directie Concern Informatievoorziening Beheer Aansluithandleiding Omgevingsloket online Webservices PRODUCTIEOMGEVING Koningskade 4 Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon Postbus.functioneelbeheerolo @minienm.nl Betreft Aansluithandleiding

Nadere informatie

Aanleveren van te verzenden sms berichten aan SMS Via

Aanleveren van te verzenden sms berichten aan SMS Via Aanleveren van te verzenden sms berichten aan SMS Via 1. Inleiding Er zijn drie methoden van aanlevering van sms berichten mogelijk: via een HTTP request; dit kunt u gebruiken voor één sms bericht tegelijk

Nadere informatie

Datum: 23 februari 2015 Auteur: Piet Dekker. Handleiding Metadatamaker

Datum: 23 februari 2015 Auteur: Piet Dekker. Handleiding Metadatamaker Datum: 23 februari 2015 Auteur: Piet Dekker Handleiding Metadatamaker Inhoudsopgave Inleiding... 3 Start... 4 Stap 1. Beschrijving aanmaken... 5 Stap 2. Classificering... 7 Stap 3. Totstandkoming... 10

Nadere informatie

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Plaats: Utrecht Datum: 15-03-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.0 1. Inleiding Minister Edith Schippers heeft opdracht gegeven vanaf 1 april

Nadere informatie

Formulierbeheer Importeren bestaand (model)formulier... 2 Wat is exporteren/importeren eigenlijk?... 3 Formulier aanpassen/opbouwen...

Formulierbeheer Importeren bestaand (model)formulier... 2 Wat is exporteren/importeren eigenlijk?... 3 Formulier aanpassen/opbouwen... Formulierbeheer Importeren bestaand (model)formulier... 2 Wat is exporteren/importeren eigenlijk?... 3 Formulier aanpassen/opbouwen... 4 Bewerken formulier in formulierbeheer... 4 Bewerken formulier -

Nadere informatie

Richtlijnen DSI Data Transformatie Tool

Richtlijnen DSI Data Transformatie Tool Vlaamse overheid Departement Ruimte Vlaanderen Richtlijnen DSI Data Transformatie Tool Doc ref.: DSI-DTT-GIM-01 INHOUDSTAFEL 1 Inleiding... 2 2 Beleidsniveau en scenario... 3 3 Inhoud van de geodata...

Nadere informatie

Vergunningen op Internet IPM 4.0: Aanbevelingen voor de zaakpagina Versie 1.0 april 2009

Vergunningen op Internet IPM 4.0: Aanbevelingen voor de zaakpagina Versie 1.0 april 2009 Vergunningen op Internet IPM 4.0: Aanbevelingen voor de zaakpagina Versie 1.0 april 2009 Zaakpagina en metadata In het Informatie Publicatie Model (IPM) 4.0 staat beschreven hoe u als deelnemer aan Vergunningen

Nadere informatie

Using Google Maps Engine Connector for QGIS

Using Google Maps Engine Connector for QGIS Using Google Maps Engine Connector for QGIS QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Dick Groskamp This work is licensed under a Creative Commons Attribution

Nadere informatie

Soweco uren registratie. Titel. Document : Handleiding Weburen Release : 27-3-2013. : Soweco uren registratie

Soweco uren registratie. Titel. Document : Handleiding Weburen Release : 27-3-2013. : Soweco uren registratie Soweco uren registratie 1 Wijzigingsblad Wijzigingsblad handleiding Datum Gewijzigd onderdeel Omschrijving 27-3-13 Aanmaken en goedkeuren, pag 6 Met een druk op de knop kunt u nu alle sheets voor een bepaalde

Nadere informatie

dro - DSI Info voor software leveranciers

dro - DSI Info voor software leveranciers dro - DSI Info voor software leveranciers Wim De Smet Overleg SW-leveranciers 15-01-2015 1 Architectuur Service Oriented Architecture Services onderdeel van het platform Clients in gebruikerstoepassing

Nadere informatie

Handleiding bij de Booktest Generator

Handleiding bij de Booktest Generator Handleiding bij de Booktest Generator Het programma voor het maken van toetsen bij boeken. (c) 2005/2009 Visiria Uitgeversmaatschappij Twisk Inleiding Onze dank voor het aanvragen van de Booktest Generator.

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus PDOK ten behoeve van Afnemers

Producten- en Dienstencatalogus PDOK ten behoeve van Afnemers Producten- en Dienstencatalogus PDOK ten behoeve van Afnemers Datum: 7 oktober 2015 Versie: 2.0 Status: definitief Versiehistorie Versie Datum Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 1.1 10 jan 2013

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Vergelijking functionaliteit B3P GIS Suite 2.0 en 3.4

Inhoudsopgave. Vergelijking functionaliteit B3P GIS Suite 2.0 en 3.4 Vergelijking functionaliteit B3P GIS Suite 2.0 en 3.4 Inhoudsopgave 1. Algemeen...2 2. B3P Datastorelinker (ETL tool)...3 3. Quantum GIS Mapserver Export Plugin...4 4. B3P Kaartenbalie...5 5. B3P Gisviewer...6

Nadere informatie