Wetenschappelijke Integriteit Een praktische benadering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wetenschappelijke Integriteit Een praktische benadering"

Transcriptie

1 Wetenschappelijke Integriteit Een praktische benadering Adviesraad Integriteit t van Wetenschap Pim Haselager Donders Institute for Brain, Cognition, and Behaviour

2 Beginsituatie it ti 2004 Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (VSNU) - Herziening in Een document waarvan niet iedere wetenschapper kennis had genomen Hernieuwde aandacht voor WI nav schandalen - Affaire Stapel (2011) - Brief aan Decanen Nov 2011

3 Commissies i en vertrouwenspersonen RU - Ethische commissies participanten onderzoek - Vertrouwenspersoon WI - Ethische commissie WI - Werkgroep WI (2012) - Adviesraad Integriteit van Wetenschap (2013)

4 Rapport Universitaire it i Werkgroep WI Oktober De regels zijn duidelijk - Het gaat om de naleving - Fatsoen moet je doen - Aandacht voor WI in alle fasen van de wetenschappelijke carrière, van student tot hoogleraar - Goed voorbeeld geven Lijsten met te ondernemen acties inzake borging van WI

5 Actiepunten werkgroep

6 Adviesraad Integriteit van Wetenschap Aanloop maart 2013 Eerste werkzaamheden mei 2013 Formele installatie september keer per jaar bijeenkomsten Leden uit alle faculteiten Webpage egriteit/adviesraad/adviesraa d/

7 Taakopvatting AIW

8 Groslijst taken AIW Algemeen - Bronnen: Taakomschrijving AIW door CvB, voorjaar 2013; Eindrapport Universitaire werkgroep wetenschappelijke integriteit, najaar 2012; Te ondernemen acties, bijlage bij eindrapport. - De inrichting van een webpagina Integriteit van Wetenschap (IvW) - Het initiëren van algemeen toegankelijke activiteiten, bijv. gericht op training en bewustwording, op het terrein van IvW (lezingen, symposia, werkconferenties) - Adviseren over mogelijke invulling van een eed zodat dit gebeurt op een zinvolle en zichtbare manier tijdens een bijeenkomst met cachet. - Organiseren interfacultaire uitwisseling best practices op het gebied van IvW. - In het facultair jaarverslag rapporteren over activiteiten die zijn ondernomen op het gebied van IvW

9 Groslijst taken AIW Onderzoek Stimuleren van het opstellen van een standaardregeling primaire onderzoeksdata, die per faculteit of onderzoeksinstituut nader kan worden inen aangevuld. Het initiëren van bijeenkomsten waarin onderzoeksinstituten best practices uitwisselen: bijv. over het scheppen van een goed onderzoeksklimaat Adviseren bij de instructie van jonge onderzoekers. Bevorderen dat in het SEP en in het universitair protocol voor zelfevaluatie en externe beoordeling van onderzoek aandacht is voor aspecten van wetenschappelijk integer handelen

10 Groslijst taken AIW Onderwijs Het initiëren van bijeenkomsten waarin opleidingen best practices uitwisselen: hoe zorg je dat wetenschappelijke integriteit in alle fasen van een opleiding aan bod komt? Het initiëren van activiteiten gericht op training en bewustwording van aspecten van wetenschappelijke integriteit. Adviseren over een jaarprogramma van algemeen toegankelijke (onderwijs)activiteiten op het terrein van Wetenschappelijke Integriteit, zoals Ethos of Science Adviseren over de ontwikkeling van een module Wetenschappelijke integriteit BKO

11 Inventarisatie ti benodigdheden dh d en best practices onderwijs Gesprekken over uitwerkingen van aanbevelingen van het rapport uit 2012, en de mogelijke ondersteuning vanuit AIW Thema s - Wat is opgenomen - Wat wilt u nog opnemen - Hoe kan de AIW ondersteunen Zomer 2013 (15 onderwijsinstituten) Herfst 2013 (18 onderzoeksinstituten) Inventariseren, initiëren, en zoeken naar balans - tussen behoefte aan eenvormigheid (vermijding van onnodige variatie), en behoefte aan individualiteit (vermijding van knellend keurslijf) - Unificatie waar het kan, individualiteit waar nodig - De adviesraad adviseert, maar schrijft niet voor

12 Leidraad vragen aan onderwijsinstituten Algemene vragen - welke cursusonderdelen in bachelor, master en welke docenten (vakinhoudelijk, methode, filosofie)? Toepassing van de principes van goed wetenschappelijk onderzoek - Toetsing in bachelor en master scripties (verantwoording werkwijze in scriptie/publicatie) De sociale dimensie van wetenschappelijk onderzoek - samenwerking en concurrentie, prestatiedruk, omgang met begeleiders en medestudenten Gedragscodes, protocollen, vertrouwenspersonen - Hoe raken studenten bekend met deze zaken

13 Leidraad vragen aan onderzoeksinstituten 1. Op welke wijze worden WI dilemma s en vragen (ook m.b.t. grensgevallen) in het instituut bespreekbaar gemaakt? 2. Is er een stappenplan die aan alle promovendi en andere onderzoekers bekend is, en die hen helpt als zij met een vraag of probleem worden geconfronteerd? 3. Heeft het instituut een protocol t.a.v datamanagement, waarin is vastgelegd waar data worden opgeslagen, hoe ze worden opgeslagen, hoe de toegankelijkheid is geregeld, hoe analyses plaatsvinden en waar de protocollen van analyses geregistreerd worden? 4. Welke voorschriften/afspraken hanteert het instituut voor de verantwoording van de gevolgde werkwijze ten behoeve van de controleerbaarheid van onderzoek bij een artikel/proefschrift? 5. Hoe komen aspecten van IvW in de promotieopleiding aan de orde?

14 Overzichten resultaten

15 Enige observaties onderzoek Het bespreekbaar maken van integriteitsvraagstukken, ook met betrekking tot de grijze gebieden, is vooral incidenteel gebeurd. Als gevolg van de affaires werd de Gedragscode verspreid maar volgens enkele directeuren niet gelezen. Eén instituut vraagt de belangrijkste regelingen in samenvatting op de website te plaatsen. Een ander instituut heeft eigen korte Principles of good scientific practice opgesteld Het onderwerp co auteurschap wordt meer besproken. De afspraken hierover verschillen sterk: wel/niet coauteur als men begeleider, promotor, subsidieaanvrager, betrokken analist of betrokken statisticus is. Op het gebied van datamanagement is veel gebeurd, maar van integrale, centrale data opslag is nog geen sprake. Met één uitzondering zijn de instituten ervan overtuigd dat dit moet gaan gebeuren. Er is geen wegwijzer hoe te handelen bij integriteitsvraagstukken. De meeste instituten willen de werkwijze rond vertrouwens/contactpersonen en afstemming met de universitair vertrouwenspersoon nader bespreken.

16 Enige observaties onderwijs In alle opleidingen wordt in modules Academische vaardigheden aandacht gegeven aan meer praktische aspecten van integriteit Er zijn verschillen in mate van systematische aandacht voor deze onderwerpen, variërend van her en der tot systematische inbouw in het curriculum Een aantal directeuren pleit ervoor meer aandacht te geven aan de docenten en aan de vraag hoe vooral beginnende docenten al dan niet binnen de BKO beter geëquipeerd kunnen worden om integriteit van wetenschap in het onderwijs een plaats te geven. De inhoud van onderwijs in integriteit wordt mede bepaald door de onderzoekspraktijk in het aanpalend onderzoeksinstituut. Vooral met betrekking tot de valkuilen in het grijze gebied is dit belangrijk.

17 Suggestie voor best practice onderzoek Vertrouwenspersonen p - bijeenkomst 12 juni 2014 (21 deelnemers, 8 vertrouwenspersonen)

18 Vertrouwenspersonen Suggestie: Huisartsenmodel - Aanhoren, ordenen & inventariseren, informeren, adviseren, doorsturen - Betreft het echt WI (in onderscheid van bv. arbeidsconflict)? - Is er echt sprake van het willen indienen van een klacht, zo ja welke? Anonimiteit kan gegarandeerd worden tot indienen van een klacht Rol ivm voorlichtingsactiviteiten, workshops, signaleren aandachtspunten ed. Onderlinge communicatie & afstemming (jaarlijkse bijeenkomst vertrouwenspersonen)

19 Datamanagement Uitgangspunten g - een antwoord op de wens tot transparantie vanuit overheid, subsidiegevers en publiek, - het vergroten van de mogelijkheden tot kennisdeling en kennisaccumulatie en - het vergroten van de controleerbaarheid en replicatie. Kernpunten universitair beleid - onderzoeksdata, behorend bij publicaties, moeten minimaal 10 jaar worden opgeslagen; - onderzoeksdata bij scripties moeten worden opgeslagen; - toegankelijkheid van de data moet worden geregeld; - mobiele informatiedragers of de eigen laptop p zijn geen optie meer voor opslag van data; - de universiteit zorgt voor de nodige opslagfaciliteiten en voor ondersteuning van onderzoekers, de onderzoekers (onderzoekleiders) zijn zelf verantwoordelijk.

20 Datamanagement Stuurgroep Research Data Management - Twee projectgroepen: Pilot Donders Instituut (Cognitive Neuroscience) - Een pilot in het Donders Instituut voor de opslag en het management van zeer grote databestanden. Project kleine databestanden - Relatief kleine databestanden kunnen worden opgeslagen g in bijvoorbeeld DANS of in een RU-repository, in ontwikkeling obv METIS

21 Suggestie voor best practice onderwijs Leerlijn wetenschappelijke integriteit in opleidingen - 1e Jaars psychologie, cursus academisch ethos kan als voorbeeld dienen ivm propedeuse - De academisch ethos zou verder aandacht dienen te krijgen in methoden en vaardigheden colleges, werkgroepen en lab-cursussen, zodanig dat theorie en praktijk niet van elkaar gescheiden blijven. - De leerlijn dient een duidelijke ontwikkeling te bevatten: - van eerstejaars bachelorstudenten worden andere capaciteiten en te verrichten werkzaamheden verwacht dan van masterstudenten en promovendi.

22 Leerlijnen Bijeenkomst WAI 15 juni Goede verwevenheid tussen onderwijs en onderzoek. De onderzoeksinstituten moeten worden betrokken bij het ontwerp van deze leerlijn - Niet gericht op aparte cursussen, maar verweven met bestaand onderwijs - Bv Statistiek, Presentatievaardigheden, Oriëntatie op de arbeidsmarkt, Onderzoeksvaardigheden, Filosofie, maar ook discipline specifieke vakken Mogelijke opbouw - P: kennismaking met wetenschappelijk instituut, principes, omgaan met kennis - B2: Praktijkvoorbeelden, ervaringen, kennis opdoen - B3: Zelf toepassen (m.n. in bachelorscriptie). - M1: Initiatie opnieuw (vanwege nieuwe instroom) en zelf toepassen - M2: Principes en vaardigheden volledig eigen gemaakt. Je ook kunnen uitspreken over werk en werkwijze van anderen.

23 Leerlijn matrix Kunstmatige Intelligentie In ontwikkeling Mogelijke template - theme T in course C in year X (and possibly in course D in year Y) - On level of skill Z (e.g. supervised, autonomous), - in work form P (e.g. lecture, lab), - checked through exam/test Q - with credits/sanctions A or B

24 Overige aktiviteiten Ethos of science Jonge academici - Toneelvoorstelling WI Cursussen Centrum voor Ethiek - Toegesneden op Instituut of onderwerp Eed - Subcommissie

Onderwijskwaliteitsplan. TU Delft. Technische Universiteit Delft

Onderwijskwaliteitsplan. TU Delft. Technische Universiteit Delft Onderwijskwaliteitsplan TU Delft Technische Universiteit Delft Onderwijskwaliteitsplan TU Delft 1 2 Voorwoord Een universiteit die onderwijs hoog in haar vaandel heeft staan, heeft een duidelijke visie

Nadere informatie

QANU/Onderwijsvisitatie Geneeskunde

QANU/Onderwijsvisitatie Geneeskunde Geneeskunde Uitgave: Stichting Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Leidseveer 35 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: +31 (0) 30 236 3800 Fax: +31 (0) 30 236 3805 E-mail: info@qanu.nl Internet:

Nadere informatie

WEGWIJZER MASTERPROJECT Masteropleiding Education and Child Studies

WEGWIJZER MASTERPROJECT Masteropleiding Education and Child Studies WEGWIJZER MASTERPROJECT Masteropleiding Education and Child Studies INSTITUUT PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN UNIVERSITEIT LEIDEN Leiden, september 2014 2 VOORAF Deze Wegwijzer

Nadere informatie

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten Jong Talent Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten CAPHRI School for Public Health and Primary Care Faculty of Health, Medicine & Primary Care Universiteit Maastricht mei 2010 Name

Nadere informatie

GEAR Auditrapportage 2013

GEAR Auditrapportage 2013 GEAR Auditrapportage 2013 VUmc Amsterdam Gecombineerde Evaluatie en Audit Ronde Landelijk Kwaliteitssysteem Huisartsopleiding Nederland Domein 2 Domein 4 Domein 5 Academisch niveau Leeromgeving Toetsing,

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding 6 3.1 Algemeen

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Researchcode Universitair Medisch Centrum Groningen

Researchcode Universitair Medisch Centrum Groningen Researchcode Universitair Medisch Centrum Groningen Uitgangspunten voor medisch-wetenschappelijk onderzoek September 2013 13.278.834 Researchcode Universitair Medisch Centrum Groningen Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 Nr. 148 BRIEF

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Vrije Universiteit Amsterdam Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel

Nadere informatie

Evaluatierapport 'Handhaven is een vak'

Evaluatierapport 'Handhaven is een vak' A gemeente Eindhoven Evaluatierapport 'Handhaven is een vak' Professionaliseringstraject Handhavers Gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken December 2004 Colofon Uitgave gemeente Eindhoven

Nadere informatie

HANDBOEK ONDERWIJSKWALITEIT PERSONEELSBELEID IN HET KADER VAN ONDERWIJS. Versie januari 2014

HANDBOEK ONDERWIJSKWALITEIT PERSONEELSBELEID IN HET KADER VAN ONDERWIJS. Versie januari 2014 HANDBOEK ONDERWIJSKWALITEIT PERSONEELSBELEID IN HET KADER VAN ONDERWIJS Versie januari 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1 Docentprofessionalisering... 4 1.1 De Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO)... 4

Nadere informatie

Toetsbeleid faculteit MB

Toetsbeleid faculteit MB faculteit Management & Bestuur Datum: versie oktober 2011 Toetsbeleid faculteit MB Versie oktober 2011 Uitgangspunten en maatregelen t.b.v. de kwaliteit van toetsen en beoordelen geïnitieerd door OLDs

Nadere informatie

ADEF Activiteitenplan 2013-2014

ADEF Activiteitenplan 2013-2014 ADEF Activiteitenplan 2013-2014 1 ADEF Activiteitenplan 2013-2014 2 Voorwoord 3 De negen thema s van het activiteitenplan 2013-2014 van ADEF 5 Thema 1 Passend onderwijs 7 Thema 2 Studierendement 10 Thema

Nadere informatie

Tenure track. ingangsdatum 1 september 2008. herziene versie september 2014

Tenure track. ingangsdatum 1 september 2008. herziene versie september 2014 Tenure track ingangsdatum 1 september 2008 herziene versie september 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Carrièrelijn Tenure track 4 2.1 Universitair Docent (UD) 4 2.2 Universitair Hoofddocent /Adjunct hoogleraar

Nadere informatie

KWALITEITSZORG IN BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE (ALTERNATIEVE) GEZONDHEIDSZORG, EEN HANDLEIDING

KWALITEITSZORG IN BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE (ALTERNATIEVE) GEZONDHEIDSZORG, EEN HANDLEIDING KWALITEITSZORG IN BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE (ALTERNATIEVE) GEZONDHEIDSZORG, EEN HANDLEIDING Implementatie Kwaliteitsbeleid Alternatieve Behandelwijzen (IKAB) Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg

Nadere informatie

3TU. Sectorplan Technologie 2011-2015

3TU. Sectorplan Technologie 2011-2015 3TU Sectorplan Technologie 2011-2015 Rapportage juli 2014 Inleiding Het ministerie van OCW heeft op 15 augustus 2011 M 10,99 per jaar toegekend aan de 3TU.Federatie voor de uitvoering van het 3TU Sectorplan

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012 Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk juni 2012 FCB, 29 juni 2012 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding van het project... 5 1.2 Aanpak project/uitgangspunten... 6 1.3 Opbrengsten en bereik...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 specialist zingeving Protestantse Zorggroep Crabbehoff

Jaarverslag 2012 specialist zingeving Protestantse Zorggroep Crabbehoff Jaarverslag 2012 specialist zingeving Protestantse Zorggroep Crabbehoff Verdieping & Inspiratie In dit tweede jaarverslag van de specialist zingeving wordt zichtbaar hoe deze nieuwe functie zich heeft

Nadere informatie

B Informatie en Communicatie Technologie Hogeschool NOVI. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 7 en 21 november 2013

B Informatie en Communicatie Technologie Hogeschool NOVI. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 7 en 21 november 2013 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Informatie en Communicatie Technologie Hogeschool NOVI Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 7 en 21 november 2013

Nadere informatie

De kwaliteit van het onderwijs in de Technische Bedrijfs- en Bestuurskunde aan de technische universiteiten in Nederland anno 2010

De kwaliteit van het onderwijs in de Technische Bedrijfs- en Bestuurskunde aan de technische universiteiten in Nederland anno 2010 QANU November 2010 De kwaliteit van het onderwijs in de Technische Bedrijfs- en Bestuurskunde aan de technische universiteiten in Nederland anno 2010 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities

Nadere informatie

Versterking van het loopbaanbeleid

Versterking van het loopbaanbeleid Versterking van het loopbaanbeleid februari 2010 1. Inleiding In november 2008 is de nota Helder Perspectief, loopbaanbeleid bij de Radboud Universiteit door het college van bestuur ter bespreking aan

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd Business School NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. Master of Business Administration Duaal/deeltijd. NCOI Business School

Adviesrapport accreditatie. Master of Business Administration Duaal/deeltijd. NCOI Business School Adviesrapport accreditatie Master of Business Administration Duaal/deeltijd NCOI Business School Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Rapport Evaluatie weblectures Universiteit Utrecht

Rapport Evaluatie weblectures Universiteit Utrecht Rapport Evaluatie weblectures Universiteit Utrecht Expertisecentrum ICT in het Onderwijs, IVLOS Renée Filius Ineke Lam December 2009 Eindrapport evaluatie weblectures - - 1 - December 09 Colofon Auteurs:

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie