Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 20 februari a.s. om uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 20 februari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis."

Transcriptie

1 Waasmunster, 12 februari Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 20 februari a.s. om uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Voor de aanvang van de gemeenteraadszitting wordt aan de inwoners de mogelijkheid gegeven om vragen te stellen van uur tot uur. De dagorde wordt als volgt vastgesteld: OPENBARE ZITTING De raadsleden dienen hun goedkeuring te verlenen aan de notulen van de raadszitting van 22 januari Indien geen bezwaren worden ingebracht voor het einde van de vergadering, zijn deze goedgekeurd. 1. Algemene gemeentereglementen: Politieverordening houdende vaststelling van de minimumnormen inzake brandpreventie met betrekking tot publiek toegankelijke inrichtingen - Prezone Waasland 2. OCMW : jaarverslag Cultuur : a. Verderzetten deelname GC Hoogendonck aan projectvereniging WACCO b. Vaststellen tarieven voor programmatie Gemeenschapscentrum Hoogendonck seizoen Patrimonium : a. Goedkeuring aankoop grondstroken Weverstraat voor realisatie van een gracht in het kader van het rioleringsproject Heimolen b. Aankoop perceeltje grond voor aanleg fietspad langs N446 c. Aankoop gronden voor uitbouw buitensportinfrastructuur Sint-Anna 5. Kerkfabrieken : Meerjarenplan kerkfabriek O.L.Vrouw & SS Petrus en Paulus, St. Jan Baptist en St Rochus 6. Aangevraagde punten 7. Mondelinge vragen GEHEIME ZITTING 8. Ruimtelijke Ordening : Samenstelling Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening GECORO 9. Cultuur/bibliotheek: Vaststellen leden beheersorgaan voor bibliotheek en gemeenschapscentrum Hoogendonck Aan elke fractie wordt gevraagd om de namen van de vertegenwoordigers voor het beheersorgaan door te geven aan de gemeentesecretaris, en dit ten laatste op 19 februari vóór 12.00u

2 In opdracht : De Gemeentesecretaris, De Voorzitter van de Raad, Bram Collier. Eleni Fakiola.

3 Ontwerpbesluiten gemeenteraad dd. 20/02/2014 OPENBARE ZITTING 1. Algemene gemeentereglementen : Politieverordening houdende vaststelling van de minimumnormen inzake brandpreventie met betrekking tot publiek toegankelijke inrichtingen - Prezone Waasland Gelet op de wet van 30 juli 1979, artikel 1; Gelet op het gemeentedecreet artikel 43 2, 2 ; Gelet op het KB van 5 augustus 1991 tot uitvoering van de artikelen 8, 8bis en 9 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid; Gelet op het KB van 7 juli 1994 en latere wijzigingen, inzake vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen; Gelet op het voorstel van reglement opgemaakt door de technische commissie van prezone Waasland; Overwegende dat inbreuken op deze politieverordening enkel kunnen bestraft worden met de politiestraffen voorzien in de wet van 30 juli 1979; Art. 1 : De politieverordening houdende vaststelling van de minimumnormen inzake brandpreventie met betrekking tot publiek toegankelijke inrichtingen, die als bijlage aan dit besluit is gehecht, vast te stellen. Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2014; Art. 2 : Een eensluitend afschrift van dit besluit zal worden toegezonden aan:de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, de Procureur des Konings te Dendermonde, de griffie van de rechtbank van eerste aanleg, de griffie van de politierechtbank, de Zonechef van de politiezone Hamme- Waasmunster, de bevelhebber van de territoriaal bevoegde brandweerpost, de coördinator van de hulpverleningszone Waasland Art. 3 : De vaststelling van de politieverordening houdende vaststelling van de minimumnormen inzake brandpreventie met betrekking tot publiek toegankelijke inrichtingen prezone Waasland wordt bekend gemaakt overeenkomstig de bepalingen in het gemeentedecreet Art. 4 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. gouverneur 2. OCMW : jaarverslag 2012 De raad neemt akte van het algemeen en financieel verslag dienstjaar a Cultuur : Verderzetten deelname GC Hoogendonck aan projectvereniging WACCO Gelet op het gemeentedecreet, art. 43 2, 5 Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid; Gelet op de gemeenteraadsbeslssing van 2 april 1999 waardoor de gemeente Waasmunster toetrad tot het samenwerkingsverband WACCO; Gelet op de gemeenteraadsbeslssing van 22 mei 2008 waardoor de gemeente Waasmunster toetrad tot de projectvereniging WACCO; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 februari 2013 die een vernieuwde afvaardiging aanstelde voor de projectvereniging WACCO; Overwegende dat er een cultuurnota opgemaakt werd voor de periode , waarbij ervan wordt uitgegaan dat Waasmunster lid blijft van de projectvereniging; Overwegende dat de minister van cultuur de projectvereniging WACCO opnieuw erkende en zal subsidiëren voor de periode ; Overwegende dat de raad van bestuur van WACCO, waar de gemeente Waasmunster op dat ogenblik deel van uitmaakte, op 11 december 2013 te Sint-Niklaas de begroting 2014 goedkeurde;

4 Art. 1 : De samenwerkingsovereenkomst met de projectvereniging WACCO, zoals omschreven in het raadsbesluit van 22 mei 2008 te bestendigen. Art. 2 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. gouverneur 3.b Cultuur : Vaststellen tarieven voor programmatie Gemeenschapscentrum Hoogendonck seizoen Gelet op het Gemeentedecreet, artikel 43 2, 15 ; Overwegende dat het gemeenschapscentrum vanaf 1 januari 2014 gemeentelijk wordt beheerd; Overwegende dat de tarieven (ticketprijzen) voor de voorstellingen van Gemeenschapscentrum Hoogendonck voor seizoen worden geïnd via het gemeentelijke budget; Art. 1 : De tarieven (ticketprijzen) voor de voorstellingen van Gemeenschapscentrum Hoogendonck voor seizoen vast te leggen volgens de tabel in bijlage. Art. 2 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. Gouverneur. 4.a Patrimonium : Goedkeuring aankoop grondstroken Weverstraat voor realisatie van een gracht in het kader van het rioleringsproject Heimolen Overwegende dat de stad Sint-Niklaas in het kader van haar rioleringsproject Heimolen een gracht dient aan te leggen op een strook grond langs de Weverstraat op Waasmunsters grondgebied, kadastraal gekend Waasmunster, 1 e afdeling sectie B delen van nrs 131c en 132c; Overwegende dat deze strook dient opgenomen te worden in het gemeentelijk openbaar domein; Overwegende dat de stad Sint-Niklaas geen gemeentelijk openbaar domein kan bezitten op het grondgebied van een andere gemeente; Gelet op de vraag van stad Sint-Niklaas aan de gemeente Waasmunster om de 2 perceeltjes grond aan te kopen en haar toelating te verlenen om er een gracht op aan te leggen; Gelet op het schrijven dd. 18 november 2013 waarmee de stad Sint-Niklaas bevestigt dat zij het aankoopbedrag van de gronden in de Weverstraat nodig voor de aanleg van een gracht in het kader van haar rioleringsproject Heimolen, evenals alle andere kosten verbonden aan de grondverwerving ten laste neemt; Gelet op het onteigeningsplan dd. 10 april 2012 opgemaakt door Landmeterexpert Johan Koppen te Sint-Niklaas; Gelet op het schattingsverslag voor voornoemde grondstroken opgemaakt door landmeter-expert Willy Durinck op 16 december 2013; Gelet op het schrijven van Aquafin dd. 31 januari 2014 met voorstel van dienstverleningsovereenkomst waarmee de gemeente de mogelijkheid wordt geboden om de onderhandelingen voor de aankoop van de grondstroken voor de realisatie van de gracht in het kader van het rioleringsproject Heimolen te Sint-Niklaas (O208245)door Aquafin te laten voeren; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet en het Gemeentedecreet; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; Art.1 : Het grondverwervingsdossier voor de realisatie van een gracht langs de Weverstraat in het kader van het rioleringsproject Heimolen van de stad Sint-Niklaas, opgemaakt door landmeter-expert Johan Koppen te Sint-Niklaas op 10 april 2012, goed te keuren. Art.2 : In te gaan op het voorstel van dienstverleningsovereenkomst inzake de uitbouw van gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinfrastructuur

5 RioManagement Gronden Projectnummer WMS02RM. De N.V. Aquafin wordt gemachtigd om in naam van de gemeente Waasmunster onderhandelingen te voeren met de eigenaars van de te verwerven gronden op basis van het schattingsverslag opgemaakt door landmeter-expert Willy Durinck te Waasmunster op 16 december 2013 en de bepalingen van voornoemde dienstverleningsovereenkomst. Art.3 : Het aankoopbedrag van deze gronden evenals alle andere kosten verbonden aan de grondverwerving zijn ten laste van de Stad Sint-Niklaas. Art.4 : Stad Sint-Niklaas toelating te verlenen om, na het verkrijgen van alle nodige vergunningen en na betaling van alle in uitvoering van artikel 3 verschuldigde bedragen, een gracht aan te leggen op de verworven gronden kadastraal gekend Waasmunster, 1 e afdeling sectie B delen van nrs 131c en 132c. Art.5 : Deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, meer bepaald voor de aanleg van een gracht in het kader van rioleringswerken Art.6 : Voor het ondertekenen van dienstverleningsovereenkomst WMS02RM en bij het verlijden van de aankoopaktes van de gronden zal het gemeentebestuur vertegenwoordigd worden door de burgemeester hiertoe bijgestaan door de gemeentesecretaris. Art.7 : Een afschrift van dit besluit over te maken aan N.V. Aquafin en de stad Sint-Niklaas Art.8 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de heer Gouverneur. 4.b. Patrimonium : Aankoop perceeltje grond voor aanleg fietspad langs N446 Gelet op de onteigeningsplannen opgemaakt door Grontmij NV, Meerstraat 138A te 9000 Gent; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 oktober 2006 houdende goedkeuring onteigeningsplannen aanleg fietspad langs N446 voor wat het Waasmunsters grondgebied betreft; Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 14 mei 2007 houdende Openbare Werken : fietspaden N446 : aanstelling Tweede Aankoopcomité Gent voor het opmaken van de schattingsverslagen en het realiseren van de aankopen van de in te nemen percelen; Gelet op het schrijven van het Aankoopcomité Gent 2 van 01 februari 2008 met referte 42003G74/LDC waarbij werd medegedeeld dat voor de verwerving van de gronden voor de aanleg van het fietspad langs de N446 op het grondgebied van Waasmunster een krediet van ,00 euro dient voorzien te worden; Overwegende dat de aankoop van deze gronden via module % gesubsidieerd wordt; Gelet op het Ministerieel Besluit van 23 februari 2010, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 12/03/2010 met nummer 2010/201180, waarbij werd besloten dat het algemeen nut de onmiddellijke inbezitneming vordert ten behoeve van het algemeen belang voor de aanleg van een fietspad langs de N446 op het grondgebied van de gemeente Waasmunster; Overwegende dat in het budget 2014 onder actieplan 148- actie 116 Beleidsdoelstelling 12 jaarbudgetrekening / een budget van ,00 euro is voorzien voor de aankoop van deze gronden; Gelet op het schattingsverslag voor het perceel kadastraal gekend Sectie C nr 1735/F-deel, met een oppervlakte van 1143,01m² zijnde inneming 6 van voornoemd onteigeningsplan, opgemaakt door commissaris L. De Cremer van het 2 de aankoopcomité te Gent op 20 december 2013; Gelet op de akte van minnelijke onteigening van voornoemd perceel verleden voor De Cremer Lydia, Eerstaanwezend inspecteur, Commissaris bij het Tweede aankoopcomité Gent op twintig december 2013; Gelet op het Gemeentedecreet; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

6 Art.1 : Het perceel aangeduid inneming 6 op het plan met referentie 16 DD G , getekend op 23/06/2006 door landmeter-expert Jan Bosschem, van Grontmij, Meersstraat 138A te Gent, kadastraal gekend Sectie C nr 1735/F deel, met een oppervlakte van 1143m² 01dm² aan te kopen jegens VZW Mariazusters van Franciscus-Roosenberg-Waasmunster, Kerkstraat 14 te 9250 Waasmunster voor de prijs van 7 120,00 euro en onder de voorwaarden bepaald in de akte van minnelijke onteigening van voornoemd perceel verleden voor De Cremer Lydia, Eerstaanwezend inspecteur, Commissaris bij het Tweede aankoopcomité Gent op twintig december Art.2 : Deze aankoop gebeurt om reden van openbaar nut, meer bepaald voor de aanleg van een fietspad langs de N446. Art.3 : Bij het verlijden van de aankoopakte zal het gemeentebestuur vertegenwoordigd worden door de burgemeester hiertoe bijgestaan door de gemeentesecretaris. Art.4 : In het kader van het administratief toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. Gouverneur. 4.c. Patrimonium : Aankoop gronden voor uitbouw buitensportinfrastructuur Sint-Anna De Raad Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2005 houdende princiepsbeslissing aankoop gronden voor buitensportterreinen; Gelet op de calloptie dd. 27 maart 2013 voor de gronden kadastraal gekend Waasmunster, 2 de afdeling, sectie C, 2120/02/A, 2119C en deel van nrs 2164B en 2164C verleend door NV Gebroeders De Bonte, Sint-Annastraat 55 te 9250 Waasmunster ten gunste van het gemeentebestuur; Overwegende dat NV Gebroeders De Bonte, Sint-Annastraat 55 te 9250 Waasmunster zich bereid verklaarde het perceeltje kadastraal gekend Waasmunster, 2 de afdeling, sectie C,deel van nr 2121 E met een oppervlakte van 94 m² te verkopen aan de schattingswaarde van 6511,38 euro Gelet op het RUP Betonfabriek De Bonte & Van Hecke / Sv Hardy St.Anna definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 12 september 2013; Overwegende dat voornoemd RUP op 28 november 2013 werd goedgekeurd door de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen; Overwegende dat voormeld RUP werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 02 januari 2014; Gelet op het onteigeningsplan bij voormeld RUP opgemaakt door E+W Eggermont te 9051 Gent op 02 september 2013; Gelet op het schattingsverslag opgemaakt door landmeter-expert Willy Durinck te Waasmunster op 16 juli 2013; Overwegende dat in het budget 2014 investeringsenveloppe 3 jaarbudgetrekening / een krediet van euro is voorzien voor de aankoop van buitensportterreinen; Gelet op de overeenkomst dd.22 juni 1989 tussen NV De Bonte en Van Hecke en VZW Sportvrienden Hardy houdende het verlenen van een toelating tot bouwen en de verzaking aan het recht van natrekking; Overwegende dat ingevolge voornoemde overeenkomst NV Gebroeders De Bonte geen eigendomsaanspraak kan maken op de opstallen en bouwwerken op de percelen destijds ten kadaster gekend Sectie C nummers 2119/A en 2119/B. Deze gebouwen en opstallen zijn eigendom van VZW Sportvrienden Hardy; Gelet op het Gemeentedecreet; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; Art.1 : Op voorwaarde dat binnen de beroepstermijn geen beroep wordt aangetekend tegen het RUP Betonfabriek De Bonte & Van Hecke / Sv Hardy St.Anna, de gronden langs de Sint-Annastraat, kadastraal gekend Waasmunster, 2 de afdeling, sectie C, 2120/02/A, 2119C en deel van nrs 2164B, 2164C en 2121 E met een gezamenlijke oppervlakte, volgens het onteigeningsplan bij het RUP dd. 02/09/2013, van m² aan te kopen jegens NV Gebroeders De Bonte,ondernemingsnummer , met zetel

7 Sint-Annastraat 55 te 9250 Waasmunster voor de totale prijs van ,38 euro inclusief wederbeleggingsvergoeding, prijzij, uittredingsvergoeding en andere kosten. Art.2 : Deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, meer bijzonder met het oog op de uitbouw van de buitensportinfrastructuur in de wijk Sint- Anna. Art.3 : Het College van Burgemeester en Schepenen te machtigen de calloptie dd. 27/03/2013 voor de gronden kadastraal gekend Waasmunster, 2 de afdeling, sectie C, 2120/02/A, 2119C en deel van nrs 2164B en 2164C verleend door NV Gebroeders De Bonte, te lichten nadat de opschortende voorwaarde vermeld in art.1 van dit besluit is vervuld. Art.4 : Bij het verlijden van de aankoopakte zal het gemeentebestuur vertegenwoordigd worden door de burgemeester hiertoe bijgestaan door de gemeentesecretaris. Art.5 : In het kader van het toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de heer Gouverneur. 5. Kerkfabrieken : Meerjarenplan en budget 2014 van de kerkfabrieken O.L.Vrouw & SS Petrus en Paulus, St. Jan Baptist en St. Rochus Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43 2, 1 ; Gelet op het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten en het decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van het eredienstendecreet; Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 en van 27 juni 2008 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; Gelet op het Besluit tot wijziging van het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst van 14 december 2012; Gelet op het ontwerp van meerjarenplannen van de kerkfabrieken O.L.Vrouw & SS Petrus en Paulus; St Jan Baptist en St. Rochus; Kerkfabriek O.L.Vrouw SS Petrus en Paulus.. exploitatie , , , , , ,60 investeringen , Kerkfabriek St. Jan Baptist.. exploitatie investeringen Kerkfabriek St. Rochus.. exploitatie investeringen Gelet op het schrijven van het representatief orgaan van 02/08/2013 en 3/1/2014 waarbij aan alle gemeentelijke kerkfabrieken gunstig advies werd verleend; Gelet op de onderhandelingen met de verantwoordelijken dan de diverse kerkfabrieken; Overwegende dat in het gemeentelijke budget slecht een krediet voorzien is respectievelijk van euro in exploitatie en geen investeringen voor de kerkfabriek O.L.Vrouw SS Petrus en Paulus, St. Jan Baptist en St. Rochus; Overwegende dat het gemeentelijke budget door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2013 is goedgekeurd;

8 Overwegende dat het bedrag van euro in exploitatie per kerkfabriek dat voorzien is in het gemeentelijke budget bekomen werd door uit te gaan van de gemiddelde cijfers van de gemeenterekening van de afgelopen vijf jaar wat betreft de uitgaven ten voordele van de kerkfabrieken; Overwegende dat het niet verantwoord is dat de kerkfabrieken in budgettair moeilijke omstandigheden net meer middelen vragen van het gemeentebestuur dan de afgelopen vijf jaar; Overwegende dat de cijfers uit het budget van de kerkfabrieken niet passen binnen het gemeentelijke budget en het gemeentelijk meerjarenplan; Overwegende dat de budgetten en meerjarenplan niet werden opgemaakt conform de afspraken die werden overgemaakt in het overleg met de kerkfabrieken; Overwegende dat er diverse onduidelijkheden werden vastgesteld in de cijfers van de budgetten en meerjarenplannen van de diverse kerkfabrieken; Overwegende dat om bovengenoemde redenen niet kan overgaan worden tot de goedkeuring van het respectievelijke meerjarenplan en het budget; Art. 1 :De raad keurt de budgetten 2014 en meerjarenplannen van volgende besturen van de eredienst, zoals gevoegd bij dit besluit en aangevende als gemeentelijke bijdragen niet goed: Kerkfabriek O.L.Vrouw SS Petrus en Paulus.. exploitatie , , , , , ,60 investeringen , kerkfabriek St. Jan Baptist.. exploitatie investeringen Kerkfabriek St. Rochus.. exploitatie investeringen Art. 2 : Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur, aan het Erkend Representatief Orgaan en aan de Kerkfabriek O.L.Vrouw & SS Petrus en Paulus, de kerkfabriek St Jan Baptist en de Kerkfabriek St. Rochus. Art. 3 : In het kader van het administratief toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de heer Gouverneur. 6. Aangevraagde punten 7. Mondelinge vragen Toelichtende nota gemeenteraad dd. 20/02/2014 OPENBARE ZITTING 1. Algemene gemeentereglementen : Politieverordening houdende vaststelling van de minimumnormen inzake brandpreventie met betrekking tot publiek toegankelijke inrichtingen - Prezone Waasland Ter voorbereiding van de brandweerhervorming in 2015 wordt door de prezoneraad al veel voorbereidend werk verricht om de overgang naar de brandweerzone Waasland zo soepel mogelijk te laten verlopen. De voorgelegde politieverordening is een resultaat van deze voorbereiding. Aan alle gemeenten die deel zullen uitmaken van de zone Waasland wordt gevraagd deze verordening vast te stellen. De politieverordening houdende vaststelling

9 van de minimumnormen inzake brandpreventie met betrekking tot publiek toegankelijke inrichtingen wordt in dit kader voorgelegd aan de gemeenteraad. 2. OCMW : jaarverslag 2012 Overeenkomstig de OCMW-wetgeving dient het OCMW een jaarverslag op te maken en dewelke door de raad voor maatschappelijk welzijn dient vastgesteld te worden. De gemeenteraad dient akte te nemen van het jaarverslag 3.a. Cultuur : Verderzetten deelname GC Hoogendonck aan projectvereniging WACCO Projectvereniging WACCO (Beveren, Hamme, Lokeren, Sint-Niklaas, Waasmunster en Zwijndrecht) bestaat sinds In de loop van het voorbije jaar werd de raad van bestuur van de vereniging opnieuw samengesteld, werd een meerjarenplanning geschreven en werd een dossier voor een verlenging van de Vlaamse subsidies ingediend (indiendatum: 1 september 2013). Binnen het nieuwe decreet Lokaal Cultuurbeleid heeft minister Schauvliege eind november 2013 dan negen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden erkend, waaronder WACCO. Dit betekent dat WACCO de volgende zes jaar jaarlijks structureel op bijna ,53 euro kan rekenen. De 6 deelnemende gemeenten dragen voor hetzelfde bedrag bij à rato van 0,22 euro/inwoner, samen inwoners. De provincie Oost-Vlaanderen bevestigde ook voor dit jaar de jaarlijkse nominatieve subsidie van euro aan het samenwerkingsverband uit te betalen. De aanstelling door de gemeente Waasmunster van nieuwe bestuurders was reeds een impliciete goedkeuring van de verderzetting van het WACCO-project. Aan de raad wordt gevraagd de samenwerking nu ook officieel te verlengen. 3.b. Cultuur : Vaststellen tarieven voor programmatie Gemeenschapscentrum Hoogendonck seizoen Eerder heeft het gemeentebestuur geopteerd voor de opheffing van de VZW programmatie GC Hoogendonck en voor een volledig gemeentelijk beheer van het Gemeenschapscentrum. De inkomsten van de voorstellingen voor het nieuwe cultuurseizoen worden vanaf juni 2014 (= start abonnementenverkoop) ingeboekt op het gemeentelijk budget en dus dient de gemeenteraad de tarieven voor deze inkomsten vast te stellen. 4.a. Patrimonium : Goedkeuring aankoop grondstroken Weverstraat voor realisatie van een gracht in het kader van het rioleringsproject Heimolen De stad Sint-Niklaas wil in het kader van haar rioleringsproject Heimolen een gracht aanleggen op een strook grond langs de Weverstraat op Waasmunsters grondgebied, kadastraal gekend Waasmunster, 1 e afdeling sectie B delen van nrs 131c en 132c. Deze strook moet opgenomen worden in het gemeentelijk openbaar domein. De stad Sint-Niklaas kan echter geen gemeentelijk openbaar domein bezitten op het grondgebied van een andere gemeente. Daarom vraagt de stad Sint-Niklaas aan de gemeente Waasmunster om de 2 perceeltjes grond aan te kopen en haar toelating te verlenen om er een gracht op aan te leggen. Bij schrijven dd. 18/11/2013 bevestigde de stad Sint-Niklaas dat zij het aankoopbedrag van de gronden in de Weverstraat nodig voor de aanleg van een gracht in het kader van haar rioleringsproject Heimolen, evenals alle andere kosten verbonden aan de grondverwerving ten laste neemt; De gemeenteraad keurt het grondverwervingsdossier voor de realisatie van een gracht langs de Weverstraat in het kader van het rioleringsproject Heimolen van de stad Sint-Niklaas, opgemaakt door landmeter-expert Johan Koppen te Sint-Niklaas op 10 april 2012, goed. De onderhandelingen in het kader van dit grondverwervingsdossier zullen worden gevoerd door Aquafin. De gemeenteraad gaat daarom in op het voorstel van dienstverleningsovereenkomst inzake de uitbouw van gemeentelijke

10 afvalwaterzuiveringsinfrastructuur RioManagement Gronden Projectnummer WMS02RM. De N.V. Aquafin wordt gemachtigd om in naam van de gemeente Waasmunster onderhandelingen te voeren met de eigenaars van de te verwerven gronden op basis van het schattingsverslag opgemaakt door landmeter-expert Willy Durinck te Waasmunster op 16 december 2013 en de bepalingen van voornoemde dienstverleningsovereenkomst. Het aankoopbedrag van deze gronden evenals alle andere kosten verbonden aan de grondverwerving zijn ten laste van de Stad Sint-Niklaas. De stad Sint-Niklaas wordt toelating verleend om, na het verkrijgen van alle nodige vergunningen en na betaling van alle in uitvoering van artikel 3 verschuldigde bedragen, een gracht aan te leggen op de verworven gronden kadastraal gekend Waasmunster, 1 e afdeling sectie B delen van nrs 131c en 132c. 4.b. Patrimonium : Aankoop perceeltje grond voor aanleg fietspad langs N446 De gemeenteraad keurde op 26/10/2006 de onteigeningsplannen voor de aanleg van het fietspad langs de N446 voor wat het Waasmunsters grondgebied betreft goed. In uitvoering van deze plannen wordt het perceel aangeduid als inneming 6 op het plan met referentie 16 DD G , getekend op 23/06/2006 door landmeter-expert Jan Bosschem, van Grontmij, Meersstraat 138A te Gent, kadastraal gekend Sectie C nr 1735/F-deel met een oppervlakte van 1143m² 01dm² aangekocht van VZW Mariazusters van Franciscus-Roosenberg- Waasmunster, Kerkstraat 14 te 9250 Waasmunster voor de prijs van 7 120,00 euro en onder de voorwaarden bepaald in de akte van minnelijke onteigening van voornoemd perceel verleden voor De Cremer Lydia, Eerstaanwezend inspecteur, Commissaris bij het Tweede aankoopcomité Gent op twintig december De aankoop van dit perceel wordt via module % gesubsidieerd 4.c. Patrimonium : Aankoop gronden voor uitbouw buitensportinfrastructuur Sint-Anna De gemeenteraad nam op 25/02/2005 de princiepsbeslissing voor de aankoop van gronden voor buitensportterreinen; NV Gebroeders De Bonte, Sint-Annastraat 55 te 9250 Waasmunster verleende het gemeentebestuur op 27/03/2013 een calloptie voor de gronden kadastraal gekend Waasmunster, 2 de afdeling, sectie C, 2120/02/A, 2119C en deel van nrs 2164B en 2164C. NV Gebroeders De Bonte verklaarde zich ook bereid het perceeltje kadastraal gekend Waasmunster, 2 de afdeling, sectie C,deel van nr 2121 E met een oppervlakte van 94 m² te verkopen aan de schattingswaarde van 6511,38 euro De Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen keurde op 28/11/2013 het RUP Betonfabriek De Bonte & Van Hecke / Sv Hardy St.Anna goed. Bij voormeld RUP werd een onteigeningsplan opgemaakt door E+W Eggermont te 9051 Gent op 02/09/2013; Er werd een schattingsverslag van de te onteigenen gronden opgemaakt door landmeter-expert Willy Durinck te Waasmunster op 16/07/2013; In het budget 2014 investeringsenveloppe 3 jaarbudgetrekening / is een krediet van euro voorzien voor de aankoop van buitensportterreinen; Bij overeenkomst dd.22/06/1989 tussen NV De Bonte en Van Hecke en VZW Sportvrienden Hardy verleende de NV een toelating tot bouwen en de verzaking aan het recht van natrekking aan de VZW. Ingevolge voornoemde overeenkomst kan NV Gebroeders De Bonte geen eigendomsaanspraak maken op de opstallen en bouwwerken op de percelen destijds ten kadaster gekend Sectie C nummers 2119/A en 2119/B. Deze gebouwen en opstallen zijn eigendom van VZW Sportvrienden Hardy; De raad beslist om, op voorwaarde dat binnen de beroepstermijn geen beroep wordt aangetekend tegen het RUP Betonfabriek De Bonte & Van Hecke / Sv Hardy St.Anna, de gronden langs de Sint-Annastraat, kadastraal gekend Waasmunster, 2 de afdeling, sectie C, 2120/02/A, 2119C en deel van nrs

11 2164B, 2164C en 2121 E met een gezamenlijke oppervlakte, volgens het onteigeningsplan bij het RUP dd. 02/09/2013, van m² aan te kopen jegens NV Gebroeders De Bonte,ondernemingsnummer , met zetel Sint-Annastraat 55 te 9250 Waasmunster voor de totale prijs van ,38 euro inclusief wederbeleggingsvergoeding, prijzij, uittredingsvergoeding en andere kosten. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd de calloptie dd. 27/03/2013 voor de gronden kadastraal gekend Waasmunster, 2 de afdeling, sectie C, 2120/02/A, 2119C en deel van nrs 2164B en 2164C verleend door NV Gebroeders De Bonte, te lichten nadat de opschortende voorwaarde is vervuld. Bij het verlijden van de aankoopakte zal het gemeentebestuur vertegenwoordigd worden door de burgemeester hiertoe bijgestaan door de gemeentesecretaris. 5. Kerkfabrieken : Meerjarenplan van de kerkfabrieken O.L.Vrouw & SS Petrus en Paulus, St. Jan Baptist en St. Rochus Ingevolge de omzendbrief BB2013/01 betreffende de boekhouding van besturen van de erediensten dienen de kerkfabrieken een meerjarenplan en een budget op te maken bestaande uit een strategische nota en een financiële nota. Het meerjarenplan wordt opgemaakt voor de periode van 2014 tot en Dit meerjarenplan en het budget dient voorgelegd te worden aan de gemeenteraad ter goedkeuring. Het representatief orgaan heeft de meerjarenplannen van de 3 kerkfabrieken gunstig geadviseerd. 6. Aangevraagde punten 7. Mondelinge vragen

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26

DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26 DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26 OPENBARE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012. Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke,

GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012. Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, 30 GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012 Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, Willy Van Hove Schepenen Marc Van Wittenberge, Willy Demoor,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

PUNT 3: Verkavelingsaanvraag Bakelstraat - Zuidlaan, sectie C nr. 351 H², 351 P², 351 M² - 6 kavels

PUNT 3: Verkavelingsaanvraag Bakelstraat - Zuidlaan, sectie C nr. 351 H², 351 P², 351 M² - 6 kavels Zitting van 28 juni 2012 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Koen De Vadder: voorzitter, Marie-Louise Maes en Monique Goris, schepenen; André Wouters, Rosa Van Espen,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29 OPENBARE ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van

Nadere informatie

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed.

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed. GEMEENTERAAD 27 APRIL 2011 OPENBARE ZITTING 1. Wijziging gemeentelijk reglement betreffende aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar Het provincieraadsbesluit van 18 januari 2006 biedt de

Nadere informatie

Zitting van 28 april 2010.

Zitting van 28 april 2010. Zitting van 28 april 2010. Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhrn. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Aanwezig: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: - mevrouw Christel Geerts (sp.a), burgemeester; - de heer Wouter Van Bellingen (SOS 2012), mevrouw Sofie Heyrman (Groen!),

Nadere informatie

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja,

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Aanwezig: Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, Wauters Jef.: schepenen; Van Bael Jef: voorzitter

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Kopie Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 13 oktober 2011-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Geert Versnick, voorzitter De heer Erwin Lampaert, raadslid;

Nadere informatie

Zitting van 17 april 2014

Zitting van 17 april 2014 Zitting van 17 april 2014 Aanwezig: Erik Vandormael, voorzitter Roland Uyttendaele, burgemeester Robert De Mulder, Dirk Rasschaert, Elke Meganck, Stijn Wille, Geertrui Van De Velde, schepenen Norbert De

Nadere informatie

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren.

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren. 1 TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 29 JUNI 2015 SECRETARIAAT 001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De goedkeuring van de ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015.

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 1. Gemeentelijke Administratieve Sancties - Verzoek voordracht bijkomende sanctionerende ambtenaar

OPENBARE ZITTING. 1. Gemeentelijke Administratieve Sancties - Verzoek voordracht bijkomende sanctionerende ambtenaar 311 Zitting van woensdag 04 maart 2015 DE GEMEENTERAAD VAN WICHELEN Aanwezig: Afwezig: Verontschuldigd: Kenneth Taylor: burgemeester; Luc Galle: voorzitter; Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers,

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Gemeenteraad: zitting van 13 maart 2014 VERSLAG

Gemeenteraad: zitting van 13 maart 2014 VERSLAG Gemeenteraad: zitting van 13 maart 2014 VERSLAG Aanwezig: Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad; Manu Claes: Burgemeester; Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans, Marleen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015 VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester-voorzitter; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, Katrien Defoirdt,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19.12.2013 Aanwezig: Werner Baudewijn, voorzitter van de gemeenteraad Karen De Colfmacker, burgemeester Jozef Van den Bulcke, Johan De Bleecker, Eric De Vriendt,

Nadere informatie

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013-1- Tegenwoordig Marleen Ral, voorzitter; Kurt Ryon, burgemeester; Wim Mombaerts, Alex Trostmann, Geert Laureys, Jan Van hoof, Clémence Maes, schepenen; Jos Dewinter, Edy Van

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie