Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 20 februari a.s. om uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 20 februari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis."

Transcriptie

1 Waasmunster, 12 februari Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 20 februari a.s. om uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Voor de aanvang van de gemeenteraadszitting wordt aan de inwoners de mogelijkheid gegeven om vragen te stellen van uur tot uur. De dagorde wordt als volgt vastgesteld: OPENBARE ZITTING De raadsleden dienen hun goedkeuring te verlenen aan de notulen van de raadszitting van 22 januari Indien geen bezwaren worden ingebracht voor het einde van de vergadering, zijn deze goedgekeurd. 1. Algemene gemeentereglementen: Politieverordening houdende vaststelling van de minimumnormen inzake brandpreventie met betrekking tot publiek toegankelijke inrichtingen - Prezone Waasland 2. OCMW : jaarverslag Cultuur : a. Verderzetten deelname GC Hoogendonck aan projectvereniging WACCO b. Vaststellen tarieven voor programmatie Gemeenschapscentrum Hoogendonck seizoen Patrimonium : a. Goedkeuring aankoop grondstroken Weverstraat voor realisatie van een gracht in het kader van het rioleringsproject Heimolen b. Aankoop perceeltje grond voor aanleg fietspad langs N446 c. Aankoop gronden voor uitbouw buitensportinfrastructuur Sint-Anna 5. Kerkfabrieken : Meerjarenplan kerkfabriek O.L.Vrouw & SS Petrus en Paulus, St. Jan Baptist en St Rochus 6. Aangevraagde punten 7. Mondelinge vragen GEHEIME ZITTING 8. Ruimtelijke Ordening : Samenstelling Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening GECORO 9. Cultuur/bibliotheek: Vaststellen leden beheersorgaan voor bibliotheek en gemeenschapscentrum Hoogendonck Aan elke fractie wordt gevraagd om de namen van de vertegenwoordigers voor het beheersorgaan door te geven aan de gemeentesecretaris, en dit ten laatste op 19 februari vóór 12.00u

2 In opdracht : De Gemeentesecretaris, De Voorzitter van de Raad, Bram Collier. Eleni Fakiola.

3 Ontwerpbesluiten gemeenteraad dd. 20/02/2014 OPENBARE ZITTING 1. Algemene gemeentereglementen : Politieverordening houdende vaststelling van de minimumnormen inzake brandpreventie met betrekking tot publiek toegankelijke inrichtingen - Prezone Waasland Gelet op de wet van 30 juli 1979, artikel 1; Gelet op het gemeentedecreet artikel 43 2, 2 ; Gelet op het KB van 5 augustus 1991 tot uitvoering van de artikelen 8, 8bis en 9 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid; Gelet op het KB van 7 juli 1994 en latere wijzigingen, inzake vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen; Gelet op het voorstel van reglement opgemaakt door de technische commissie van prezone Waasland; Overwegende dat inbreuken op deze politieverordening enkel kunnen bestraft worden met de politiestraffen voorzien in de wet van 30 juli 1979; Art. 1 : De politieverordening houdende vaststelling van de minimumnormen inzake brandpreventie met betrekking tot publiek toegankelijke inrichtingen, die als bijlage aan dit besluit is gehecht, vast te stellen. Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2014; Art. 2 : Een eensluitend afschrift van dit besluit zal worden toegezonden aan:de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, de Procureur des Konings te Dendermonde, de griffie van de rechtbank van eerste aanleg, de griffie van de politierechtbank, de Zonechef van de politiezone Hamme- Waasmunster, de bevelhebber van de territoriaal bevoegde brandweerpost, de coördinator van de hulpverleningszone Waasland Art. 3 : De vaststelling van de politieverordening houdende vaststelling van de minimumnormen inzake brandpreventie met betrekking tot publiek toegankelijke inrichtingen prezone Waasland wordt bekend gemaakt overeenkomstig de bepalingen in het gemeentedecreet Art. 4 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. gouverneur 2. OCMW : jaarverslag 2012 De raad neemt akte van het algemeen en financieel verslag dienstjaar a Cultuur : Verderzetten deelname GC Hoogendonck aan projectvereniging WACCO Gelet op het gemeentedecreet, art. 43 2, 5 Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid; Gelet op de gemeenteraadsbeslssing van 2 april 1999 waardoor de gemeente Waasmunster toetrad tot het samenwerkingsverband WACCO; Gelet op de gemeenteraadsbeslssing van 22 mei 2008 waardoor de gemeente Waasmunster toetrad tot de projectvereniging WACCO; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 februari 2013 die een vernieuwde afvaardiging aanstelde voor de projectvereniging WACCO; Overwegende dat er een cultuurnota opgemaakt werd voor de periode , waarbij ervan wordt uitgegaan dat Waasmunster lid blijft van de projectvereniging; Overwegende dat de minister van cultuur de projectvereniging WACCO opnieuw erkende en zal subsidiëren voor de periode ; Overwegende dat de raad van bestuur van WACCO, waar de gemeente Waasmunster op dat ogenblik deel van uitmaakte, op 11 december 2013 te Sint-Niklaas de begroting 2014 goedkeurde;

4 Art. 1 : De samenwerkingsovereenkomst met de projectvereniging WACCO, zoals omschreven in het raadsbesluit van 22 mei 2008 te bestendigen. Art. 2 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. gouverneur 3.b Cultuur : Vaststellen tarieven voor programmatie Gemeenschapscentrum Hoogendonck seizoen Gelet op het Gemeentedecreet, artikel 43 2, 15 ; Overwegende dat het gemeenschapscentrum vanaf 1 januari 2014 gemeentelijk wordt beheerd; Overwegende dat de tarieven (ticketprijzen) voor de voorstellingen van Gemeenschapscentrum Hoogendonck voor seizoen worden geïnd via het gemeentelijke budget; Art. 1 : De tarieven (ticketprijzen) voor de voorstellingen van Gemeenschapscentrum Hoogendonck voor seizoen vast te leggen volgens de tabel in bijlage. Art. 2 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. Gouverneur. 4.a Patrimonium : Goedkeuring aankoop grondstroken Weverstraat voor realisatie van een gracht in het kader van het rioleringsproject Heimolen Overwegende dat de stad Sint-Niklaas in het kader van haar rioleringsproject Heimolen een gracht dient aan te leggen op een strook grond langs de Weverstraat op Waasmunsters grondgebied, kadastraal gekend Waasmunster, 1 e afdeling sectie B delen van nrs 131c en 132c; Overwegende dat deze strook dient opgenomen te worden in het gemeentelijk openbaar domein; Overwegende dat de stad Sint-Niklaas geen gemeentelijk openbaar domein kan bezitten op het grondgebied van een andere gemeente; Gelet op de vraag van stad Sint-Niklaas aan de gemeente Waasmunster om de 2 perceeltjes grond aan te kopen en haar toelating te verlenen om er een gracht op aan te leggen; Gelet op het schrijven dd. 18 november 2013 waarmee de stad Sint-Niklaas bevestigt dat zij het aankoopbedrag van de gronden in de Weverstraat nodig voor de aanleg van een gracht in het kader van haar rioleringsproject Heimolen, evenals alle andere kosten verbonden aan de grondverwerving ten laste neemt; Gelet op het onteigeningsplan dd. 10 april 2012 opgemaakt door Landmeterexpert Johan Koppen te Sint-Niklaas; Gelet op het schattingsverslag voor voornoemde grondstroken opgemaakt door landmeter-expert Willy Durinck op 16 december 2013; Gelet op het schrijven van Aquafin dd. 31 januari 2014 met voorstel van dienstverleningsovereenkomst waarmee de gemeente de mogelijkheid wordt geboden om de onderhandelingen voor de aankoop van de grondstroken voor de realisatie van de gracht in het kader van het rioleringsproject Heimolen te Sint-Niklaas (O208245)door Aquafin te laten voeren; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet en het Gemeentedecreet; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; Art.1 : Het grondverwervingsdossier voor de realisatie van een gracht langs de Weverstraat in het kader van het rioleringsproject Heimolen van de stad Sint-Niklaas, opgemaakt door landmeter-expert Johan Koppen te Sint-Niklaas op 10 april 2012, goed te keuren. Art.2 : In te gaan op het voorstel van dienstverleningsovereenkomst inzake de uitbouw van gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinfrastructuur

5 RioManagement Gronden Projectnummer WMS02RM. De N.V. Aquafin wordt gemachtigd om in naam van de gemeente Waasmunster onderhandelingen te voeren met de eigenaars van de te verwerven gronden op basis van het schattingsverslag opgemaakt door landmeter-expert Willy Durinck te Waasmunster op 16 december 2013 en de bepalingen van voornoemde dienstverleningsovereenkomst. Art.3 : Het aankoopbedrag van deze gronden evenals alle andere kosten verbonden aan de grondverwerving zijn ten laste van de Stad Sint-Niklaas. Art.4 : Stad Sint-Niklaas toelating te verlenen om, na het verkrijgen van alle nodige vergunningen en na betaling van alle in uitvoering van artikel 3 verschuldigde bedragen, een gracht aan te leggen op de verworven gronden kadastraal gekend Waasmunster, 1 e afdeling sectie B delen van nrs 131c en 132c. Art.5 : Deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, meer bepaald voor de aanleg van een gracht in het kader van rioleringswerken Art.6 : Voor het ondertekenen van dienstverleningsovereenkomst WMS02RM en bij het verlijden van de aankoopaktes van de gronden zal het gemeentebestuur vertegenwoordigd worden door de burgemeester hiertoe bijgestaan door de gemeentesecretaris. Art.7 : Een afschrift van dit besluit over te maken aan N.V. Aquafin en de stad Sint-Niklaas Art.8 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de heer Gouverneur. 4.b. Patrimonium : Aankoop perceeltje grond voor aanleg fietspad langs N446 Gelet op de onteigeningsplannen opgemaakt door Grontmij NV, Meerstraat 138A te 9000 Gent; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 oktober 2006 houdende goedkeuring onteigeningsplannen aanleg fietspad langs N446 voor wat het Waasmunsters grondgebied betreft; Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 14 mei 2007 houdende Openbare Werken : fietspaden N446 : aanstelling Tweede Aankoopcomité Gent voor het opmaken van de schattingsverslagen en het realiseren van de aankopen van de in te nemen percelen; Gelet op het schrijven van het Aankoopcomité Gent 2 van 01 februari 2008 met referte 42003G74/LDC waarbij werd medegedeeld dat voor de verwerving van de gronden voor de aanleg van het fietspad langs de N446 op het grondgebied van Waasmunster een krediet van ,00 euro dient voorzien te worden; Overwegende dat de aankoop van deze gronden via module % gesubsidieerd wordt; Gelet op het Ministerieel Besluit van 23 februari 2010, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 12/03/2010 met nummer 2010/201180, waarbij werd besloten dat het algemeen nut de onmiddellijke inbezitneming vordert ten behoeve van het algemeen belang voor de aanleg van een fietspad langs de N446 op het grondgebied van de gemeente Waasmunster; Overwegende dat in het budget 2014 onder actieplan 148- actie 116 Beleidsdoelstelling 12 jaarbudgetrekening / een budget van ,00 euro is voorzien voor de aankoop van deze gronden; Gelet op het schattingsverslag voor het perceel kadastraal gekend Sectie C nr 1735/F-deel, met een oppervlakte van 1143,01m² zijnde inneming 6 van voornoemd onteigeningsplan, opgemaakt door commissaris L. De Cremer van het 2 de aankoopcomité te Gent op 20 december 2013; Gelet op de akte van minnelijke onteigening van voornoemd perceel verleden voor De Cremer Lydia, Eerstaanwezend inspecteur, Commissaris bij het Tweede aankoopcomité Gent op twintig december 2013; Gelet op het Gemeentedecreet; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

6 Art.1 : Het perceel aangeduid inneming 6 op het plan met referentie 16 DD G , getekend op 23/06/2006 door landmeter-expert Jan Bosschem, van Grontmij, Meersstraat 138A te Gent, kadastraal gekend Sectie C nr 1735/F deel, met een oppervlakte van 1143m² 01dm² aan te kopen jegens VZW Mariazusters van Franciscus-Roosenberg-Waasmunster, Kerkstraat 14 te 9250 Waasmunster voor de prijs van 7 120,00 euro en onder de voorwaarden bepaald in de akte van minnelijke onteigening van voornoemd perceel verleden voor De Cremer Lydia, Eerstaanwezend inspecteur, Commissaris bij het Tweede aankoopcomité Gent op twintig december Art.2 : Deze aankoop gebeurt om reden van openbaar nut, meer bepaald voor de aanleg van een fietspad langs de N446. Art.3 : Bij het verlijden van de aankoopakte zal het gemeentebestuur vertegenwoordigd worden door de burgemeester hiertoe bijgestaan door de gemeentesecretaris. Art.4 : In het kader van het administratief toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. Gouverneur. 4.c. Patrimonium : Aankoop gronden voor uitbouw buitensportinfrastructuur Sint-Anna De Raad Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2005 houdende princiepsbeslissing aankoop gronden voor buitensportterreinen; Gelet op de calloptie dd. 27 maart 2013 voor de gronden kadastraal gekend Waasmunster, 2 de afdeling, sectie C, 2120/02/A, 2119C en deel van nrs 2164B en 2164C verleend door NV Gebroeders De Bonte, Sint-Annastraat 55 te 9250 Waasmunster ten gunste van het gemeentebestuur; Overwegende dat NV Gebroeders De Bonte, Sint-Annastraat 55 te 9250 Waasmunster zich bereid verklaarde het perceeltje kadastraal gekend Waasmunster, 2 de afdeling, sectie C,deel van nr 2121 E met een oppervlakte van 94 m² te verkopen aan de schattingswaarde van 6511,38 euro Gelet op het RUP Betonfabriek De Bonte & Van Hecke / Sv Hardy St.Anna definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 12 september 2013; Overwegende dat voornoemd RUP op 28 november 2013 werd goedgekeurd door de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen; Overwegende dat voormeld RUP werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 02 januari 2014; Gelet op het onteigeningsplan bij voormeld RUP opgemaakt door E+W Eggermont te 9051 Gent op 02 september 2013; Gelet op het schattingsverslag opgemaakt door landmeter-expert Willy Durinck te Waasmunster op 16 juli 2013; Overwegende dat in het budget 2014 investeringsenveloppe 3 jaarbudgetrekening / een krediet van euro is voorzien voor de aankoop van buitensportterreinen; Gelet op de overeenkomst dd.22 juni 1989 tussen NV De Bonte en Van Hecke en VZW Sportvrienden Hardy houdende het verlenen van een toelating tot bouwen en de verzaking aan het recht van natrekking; Overwegende dat ingevolge voornoemde overeenkomst NV Gebroeders De Bonte geen eigendomsaanspraak kan maken op de opstallen en bouwwerken op de percelen destijds ten kadaster gekend Sectie C nummers 2119/A en 2119/B. Deze gebouwen en opstallen zijn eigendom van VZW Sportvrienden Hardy; Gelet op het Gemeentedecreet; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; Art.1 : Op voorwaarde dat binnen de beroepstermijn geen beroep wordt aangetekend tegen het RUP Betonfabriek De Bonte & Van Hecke / Sv Hardy St.Anna, de gronden langs de Sint-Annastraat, kadastraal gekend Waasmunster, 2 de afdeling, sectie C, 2120/02/A, 2119C en deel van nrs 2164B, 2164C en 2121 E met een gezamenlijke oppervlakte, volgens het onteigeningsplan bij het RUP dd. 02/09/2013, van m² aan te kopen jegens NV Gebroeders De Bonte,ondernemingsnummer , met zetel

7 Sint-Annastraat 55 te 9250 Waasmunster voor de totale prijs van ,38 euro inclusief wederbeleggingsvergoeding, prijzij, uittredingsvergoeding en andere kosten. Art.2 : Deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, meer bijzonder met het oog op de uitbouw van de buitensportinfrastructuur in de wijk Sint- Anna. Art.3 : Het College van Burgemeester en Schepenen te machtigen de calloptie dd. 27/03/2013 voor de gronden kadastraal gekend Waasmunster, 2 de afdeling, sectie C, 2120/02/A, 2119C en deel van nrs 2164B en 2164C verleend door NV Gebroeders De Bonte, te lichten nadat de opschortende voorwaarde vermeld in art.1 van dit besluit is vervuld. Art.4 : Bij het verlijden van de aankoopakte zal het gemeentebestuur vertegenwoordigd worden door de burgemeester hiertoe bijgestaan door de gemeentesecretaris. Art.5 : In het kader van het toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de heer Gouverneur. 5. Kerkfabrieken : Meerjarenplan en budget 2014 van de kerkfabrieken O.L.Vrouw & SS Petrus en Paulus, St. Jan Baptist en St. Rochus Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43 2, 1 ; Gelet op het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten en het decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van het eredienstendecreet; Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 en van 27 juni 2008 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; Gelet op het Besluit tot wijziging van het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst van 14 december 2012; Gelet op het ontwerp van meerjarenplannen van de kerkfabrieken O.L.Vrouw & SS Petrus en Paulus; St Jan Baptist en St. Rochus; Kerkfabriek O.L.Vrouw SS Petrus en Paulus.. exploitatie , , , , , ,60 investeringen , Kerkfabriek St. Jan Baptist.. exploitatie investeringen Kerkfabriek St. Rochus.. exploitatie investeringen Gelet op het schrijven van het representatief orgaan van 02/08/2013 en 3/1/2014 waarbij aan alle gemeentelijke kerkfabrieken gunstig advies werd verleend; Gelet op de onderhandelingen met de verantwoordelijken dan de diverse kerkfabrieken; Overwegende dat in het gemeentelijke budget slecht een krediet voorzien is respectievelijk van euro in exploitatie en geen investeringen voor de kerkfabriek O.L.Vrouw SS Petrus en Paulus, St. Jan Baptist en St. Rochus; Overwegende dat het gemeentelijke budget door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2013 is goedgekeurd;

8 Overwegende dat het bedrag van euro in exploitatie per kerkfabriek dat voorzien is in het gemeentelijke budget bekomen werd door uit te gaan van de gemiddelde cijfers van de gemeenterekening van de afgelopen vijf jaar wat betreft de uitgaven ten voordele van de kerkfabrieken; Overwegende dat het niet verantwoord is dat de kerkfabrieken in budgettair moeilijke omstandigheden net meer middelen vragen van het gemeentebestuur dan de afgelopen vijf jaar; Overwegende dat de cijfers uit het budget van de kerkfabrieken niet passen binnen het gemeentelijke budget en het gemeentelijk meerjarenplan; Overwegende dat de budgetten en meerjarenplan niet werden opgemaakt conform de afspraken die werden overgemaakt in het overleg met de kerkfabrieken; Overwegende dat er diverse onduidelijkheden werden vastgesteld in de cijfers van de budgetten en meerjarenplannen van de diverse kerkfabrieken; Overwegende dat om bovengenoemde redenen niet kan overgaan worden tot de goedkeuring van het respectievelijke meerjarenplan en het budget; Art. 1 :De raad keurt de budgetten 2014 en meerjarenplannen van volgende besturen van de eredienst, zoals gevoegd bij dit besluit en aangevende als gemeentelijke bijdragen niet goed: Kerkfabriek O.L.Vrouw SS Petrus en Paulus.. exploitatie , , , , , ,60 investeringen , kerkfabriek St. Jan Baptist.. exploitatie investeringen Kerkfabriek St. Rochus.. exploitatie investeringen Art. 2 : Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur, aan het Erkend Representatief Orgaan en aan de Kerkfabriek O.L.Vrouw & SS Petrus en Paulus, de kerkfabriek St Jan Baptist en de Kerkfabriek St. Rochus. Art. 3 : In het kader van het administratief toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de heer Gouverneur. 6. Aangevraagde punten 7. Mondelinge vragen Toelichtende nota gemeenteraad dd. 20/02/2014 OPENBARE ZITTING 1. Algemene gemeentereglementen : Politieverordening houdende vaststelling van de minimumnormen inzake brandpreventie met betrekking tot publiek toegankelijke inrichtingen - Prezone Waasland Ter voorbereiding van de brandweerhervorming in 2015 wordt door de prezoneraad al veel voorbereidend werk verricht om de overgang naar de brandweerzone Waasland zo soepel mogelijk te laten verlopen. De voorgelegde politieverordening is een resultaat van deze voorbereiding. Aan alle gemeenten die deel zullen uitmaken van de zone Waasland wordt gevraagd deze verordening vast te stellen. De politieverordening houdende vaststelling

9 van de minimumnormen inzake brandpreventie met betrekking tot publiek toegankelijke inrichtingen wordt in dit kader voorgelegd aan de gemeenteraad. 2. OCMW : jaarverslag 2012 Overeenkomstig de OCMW-wetgeving dient het OCMW een jaarverslag op te maken en dewelke door de raad voor maatschappelijk welzijn dient vastgesteld te worden. De gemeenteraad dient akte te nemen van het jaarverslag 3.a. Cultuur : Verderzetten deelname GC Hoogendonck aan projectvereniging WACCO Projectvereniging WACCO (Beveren, Hamme, Lokeren, Sint-Niklaas, Waasmunster en Zwijndrecht) bestaat sinds In de loop van het voorbije jaar werd de raad van bestuur van de vereniging opnieuw samengesteld, werd een meerjarenplanning geschreven en werd een dossier voor een verlenging van de Vlaamse subsidies ingediend (indiendatum: 1 september 2013). Binnen het nieuwe decreet Lokaal Cultuurbeleid heeft minister Schauvliege eind november 2013 dan negen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden erkend, waaronder WACCO. Dit betekent dat WACCO de volgende zes jaar jaarlijks structureel op bijna ,53 euro kan rekenen. De 6 deelnemende gemeenten dragen voor hetzelfde bedrag bij à rato van 0,22 euro/inwoner, samen inwoners. De provincie Oost-Vlaanderen bevestigde ook voor dit jaar de jaarlijkse nominatieve subsidie van euro aan het samenwerkingsverband uit te betalen. De aanstelling door de gemeente Waasmunster van nieuwe bestuurders was reeds een impliciete goedkeuring van de verderzetting van het WACCO-project. Aan de raad wordt gevraagd de samenwerking nu ook officieel te verlengen. 3.b. Cultuur : Vaststellen tarieven voor programmatie Gemeenschapscentrum Hoogendonck seizoen Eerder heeft het gemeentebestuur geopteerd voor de opheffing van de VZW programmatie GC Hoogendonck en voor een volledig gemeentelijk beheer van het Gemeenschapscentrum. De inkomsten van de voorstellingen voor het nieuwe cultuurseizoen worden vanaf juni 2014 (= start abonnementenverkoop) ingeboekt op het gemeentelijk budget en dus dient de gemeenteraad de tarieven voor deze inkomsten vast te stellen. 4.a. Patrimonium : Goedkeuring aankoop grondstroken Weverstraat voor realisatie van een gracht in het kader van het rioleringsproject Heimolen De stad Sint-Niklaas wil in het kader van haar rioleringsproject Heimolen een gracht aanleggen op een strook grond langs de Weverstraat op Waasmunsters grondgebied, kadastraal gekend Waasmunster, 1 e afdeling sectie B delen van nrs 131c en 132c. Deze strook moet opgenomen worden in het gemeentelijk openbaar domein. De stad Sint-Niklaas kan echter geen gemeentelijk openbaar domein bezitten op het grondgebied van een andere gemeente. Daarom vraagt de stad Sint-Niklaas aan de gemeente Waasmunster om de 2 perceeltjes grond aan te kopen en haar toelating te verlenen om er een gracht op aan te leggen. Bij schrijven dd. 18/11/2013 bevestigde de stad Sint-Niklaas dat zij het aankoopbedrag van de gronden in de Weverstraat nodig voor de aanleg van een gracht in het kader van haar rioleringsproject Heimolen, evenals alle andere kosten verbonden aan de grondverwerving ten laste neemt; De gemeenteraad keurt het grondverwervingsdossier voor de realisatie van een gracht langs de Weverstraat in het kader van het rioleringsproject Heimolen van de stad Sint-Niklaas, opgemaakt door landmeter-expert Johan Koppen te Sint-Niklaas op 10 april 2012, goed. De onderhandelingen in het kader van dit grondverwervingsdossier zullen worden gevoerd door Aquafin. De gemeenteraad gaat daarom in op het voorstel van dienstverleningsovereenkomst inzake de uitbouw van gemeentelijke

10 afvalwaterzuiveringsinfrastructuur RioManagement Gronden Projectnummer WMS02RM. De N.V. Aquafin wordt gemachtigd om in naam van de gemeente Waasmunster onderhandelingen te voeren met de eigenaars van de te verwerven gronden op basis van het schattingsverslag opgemaakt door landmeter-expert Willy Durinck te Waasmunster op 16 december 2013 en de bepalingen van voornoemde dienstverleningsovereenkomst. Het aankoopbedrag van deze gronden evenals alle andere kosten verbonden aan de grondverwerving zijn ten laste van de Stad Sint-Niklaas. De stad Sint-Niklaas wordt toelating verleend om, na het verkrijgen van alle nodige vergunningen en na betaling van alle in uitvoering van artikel 3 verschuldigde bedragen, een gracht aan te leggen op de verworven gronden kadastraal gekend Waasmunster, 1 e afdeling sectie B delen van nrs 131c en 132c. 4.b. Patrimonium : Aankoop perceeltje grond voor aanleg fietspad langs N446 De gemeenteraad keurde op 26/10/2006 de onteigeningsplannen voor de aanleg van het fietspad langs de N446 voor wat het Waasmunsters grondgebied betreft goed. In uitvoering van deze plannen wordt het perceel aangeduid als inneming 6 op het plan met referentie 16 DD G , getekend op 23/06/2006 door landmeter-expert Jan Bosschem, van Grontmij, Meersstraat 138A te Gent, kadastraal gekend Sectie C nr 1735/F-deel met een oppervlakte van 1143m² 01dm² aangekocht van VZW Mariazusters van Franciscus-Roosenberg- Waasmunster, Kerkstraat 14 te 9250 Waasmunster voor de prijs van 7 120,00 euro en onder de voorwaarden bepaald in de akte van minnelijke onteigening van voornoemd perceel verleden voor De Cremer Lydia, Eerstaanwezend inspecteur, Commissaris bij het Tweede aankoopcomité Gent op twintig december De aankoop van dit perceel wordt via module % gesubsidieerd 4.c. Patrimonium : Aankoop gronden voor uitbouw buitensportinfrastructuur Sint-Anna De gemeenteraad nam op 25/02/2005 de princiepsbeslissing voor de aankoop van gronden voor buitensportterreinen; NV Gebroeders De Bonte, Sint-Annastraat 55 te 9250 Waasmunster verleende het gemeentebestuur op 27/03/2013 een calloptie voor de gronden kadastraal gekend Waasmunster, 2 de afdeling, sectie C, 2120/02/A, 2119C en deel van nrs 2164B en 2164C. NV Gebroeders De Bonte verklaarde zich ook bereid het perceeltje kadastraal gekend Waasmunster, 2 de afdeling, sectie C,deel van nr 2121 E met een oppervlakte van 94 m² te verkopen aan de schattingswaarde van 6511,38 euro De Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen keurde op 28/11/2013 het RUP Betonfabriek De Bonte & Van Hecke / Sv Hardy St.Anna goed. Bij voormeld RUP werd een onteigeningsplan opgemaakt door E+W Eggermont te 9051 Gent op 02/09/2013; Er werd een schattingsverslag van de te onteigenen gronden opgemaakt door landmeter-expert Willy Durinck te Waasmunster op 16/07/2013; In het budget 2014 investeringsenveloppe 3 jaarbudgetrekening / is een krediet van euro voorzien voor de aankoop van buitensportterreinen; Bij overeenkomst dd.22/06/1989 tussen NV De Bonte en Van Hecke en VZW Sportvrienden Hardy verleende de NV een toelating tot bouwen en de verzaking aan het recht van natrekking aan de VZW. Ingevolge voornoemde overeenkomst kan NV Gebroeders De Bonte geen eigendomsaanspraak maken op de opstallen en bouwwerken op de percelen destijds ten kadaster gekend Sectie C nummers 2119/A en 2119/B. Deze gebouwen en opstallen zijn eigendom van VZW Sportvrienden Hardy; De raad beslist om, op voorwaarde dat binnen de beroepstermijn geen beroep wordt aangetekend tegen het RUP Betonfabriek De Bonte & Van Hecke / Sv Hardy St.Anna, de gronden langs de Sint-Annastraat, kadastraal gekend Waasmunster, 2 de afdeling, sectie C, 2120/02/A, 2119C en deel van nrs

11 2164B, 2164C en 2121 E met een gezamenlijke oppervlakte, volgens het onteigeningsplan bij het RUP dd. 02/09/2013, van m² aan te kopen jegens NV Gebroeders De Bonte,ondernemingsnummer , met zetel Sint-Annastraat 55 te 9250 Waasmunster voor de totale prijs van ,38 euro inclusief wederbeleggingsvergoeding, prijzij, uittredingsvergoeding en andere kosten. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd de calloptie dd. 27/03/2013 voor de gronden kadastraal gekend Waasmunster, 2 de afdeling, sectie C, 2120/02/A, 2119C en deel van nrs 2164B en 2164C verleend door NV Gebroeders De Bonte, te lichten nadat de opschortende voorwaarde is vervuld. Bij het verlijden van de aankoopakte zal het gemeentebestuur vertegenwoordigd worden door de burgemeester hiertoe bijgestaan door de gemeentesecretaris. 5. Kerkfabrieken : Meerjarenplan van de kerkfabrieken O.L.Vrouw & SS Petrus en Paulus, St. Jan Baptist en St. Rochus Ingevolge de omzendbrief BB2013/01 betreffende de boekhouding van besturen van de erediensten dienen de kerkfabrieken een meerjarenplan en een budget op te maken bestaande uit een strategische nota en een financiële nota. Het meerjarenplan wordt opgemaakt voor de periode van 2014 tot en Dit meerjarenplan en het budget dient voorgelegd te worden aan de gemeenteraad ter goedkeuring. Het representatief orgaan heeft de meerjarenplannen van de 3 kerkfabrieken gunstig geadviseerd. 6. Aangevraagde punten 7. Mondelinge vragen

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Zitting van 19 december 2012.

Zitting van 19 december 2012. 1 Zitting van 19 december 2012. Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhrn. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr.

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 30.08.2007. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeenteboekhouding budgetwijziging

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 SEPTEMBER 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 SEPTEMBER 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 SEPTEMBER 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van de begrotingsrekening voor het dienstjaar 2011, de resultatenrekening

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 24 september a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 24 september a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 16 september 2015 Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 24 september a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 NOVEMBER 2013 (overeenkomstig artikel 252 1 van het gemeentedecreet)

MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 NOVEMBER 2013 (overeenkomstig artikel 252 1 van het gemeentedecreet) GEMEENTE MAARKEDAL Provincie Oost-Vlaanderen MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 NOVEMBER 2013 (overeenkomstig artikel 252 1 van het gemeentedecreet) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuring van de geloofsbrieven

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

Namens de Gemeenteraad,

Namens de Gemeenteraad, GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 384 53 11 - F 09 384 89 63 www.gavere.be afdeling intern dienst secretariaat AGENDA GEMEENTERAAD Gavere, 18 mei 2012 De voorzitter van de gemeenteraad, Hugo

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/23 Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van dinsdag 31 maart a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van dinsdag 31 maart a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 23 maart 2015 Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van dinsdag 31 maart a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

Groverzichtslijst18102012

Groverzichtslijst18102012 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 18 oktober 2012 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1 ) Voorgestelde punten college van burgemeester en schepenen Punt 1 1.712 Cel Beleidsondersteuning Contractenbeheer

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/8 Vastgoed. Geel en Mol. Fietsostrade Herentals-Balen.

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 21 februari 2011 ons kenmerk: LDS/DVR/02 datum: 08/02/2011 contactpersoon: Lena De Smaele 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 15-03-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van dinsdag 16 september a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van dinsdag 16 september a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 8 september 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van dinsdag 16 september a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 MAART 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Heraanleg Zeelaan, gedeelte tussen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00013 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de verlichting van het gebouw Kunstencentrum

Nadere informatie

LEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 21 november OPENBARE ZITTING

LEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 21 november OPENBARE ZITTING Arrondissement ANTWERPEN LEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 21 november 2016. OPENBARE ZITTING 01. Goedkeuring verslag vorige zitting. Gevraagd wordt het verslag van de vorige zitting, 26 oktober 2016, goed

Nadere informatie

LIJST TER ATTENTIE VAN HET PUBLIEK

LIJST TER ATTENTIE VAN HET PUBLIEK Overzicht besluiten van de gemeenteraad Zitting van 30 april 2014 LIJST TER ATTENTIE VAN HET PUBLIEK 1. de dagorden met bijlagen werden via elektronische weg overgemaakt aan de raadsleden en bekend gemaakt

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING.

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur (B.S. 15 september 2006);

Gelet op het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur (B.S. 15 september 2006); GR20170126 Punt 20. Onderwijs nieuwbouwproject Stedelijke Basisschool Appelterre-Dorp 48 DBFM-programma wijziging digitale borden finaal voorstel en wijzigingscontract - goedkeuring (publicatiedatum 27/02/2017)

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016 Zitting van 29 februari 2016 Aanwezig : De heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K.en Lepla M., Schepenen; Mevr. en de heren Vandewaetere

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATI E F TOEZICHT L IJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATI E F TOEZICHT L IJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATI E F TOEZICHT L IJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 25 MAART 2008 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Mededeling van benoeming en van

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING 5 SEPTEMBER Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke,

GEMEENTERAADSZITTING 5 SEPTEMBER Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, 124 GEMEENTERAADSZITTING 5 SEPTEMBER 2011 Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, Willy Van Hove Schepenen Marc Van Wittenberge, Willy

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 22 DECEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentelijke vrijwillige

Nadere informatie

Zitting Gemeenteraad van 21 oktober 2014

Zitting Gemeenteraad van 21 oktober 2014 Zitting Gemeenteraad van 21 oktober 2014 AANWEZIG: Dirk Debaere, Voorzitter - Kurt Windels, Burgemeester - Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Robrecht Kindt, Katrien

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

REGLEMENT TOT GEMEENTELIJKE ERKENNING VAN SPORTVERENIGINGEN IN DE GEMEENTE HAMME (9220, OOST-VLAANDEREN)

REGLEMENT TOT GEMEENTELIJKE ERKENNING VAN SPORTVERENIGINGEN IN DE GEMEENTE HAMME (9220, OOST-VLAANDEREN) REGLEMENT TOT GEMEENTELIJKE ERKENNING VAN SPORTVERENIGINGEN IN DE GEMEENTE HAMME (9220, OOST-VLAANDEREN) De gemeenteraad, met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd op 10 september

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 F E BRUARI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Audomarus.

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 september 2016.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 september 2016. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op dinsdag 25 oktober 2016 om 20u00 in de raadzaal van

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 januari 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00035 Onderwerp: Sluiten van een aankoopovereenkomst met betrekking tot de onroerende goederen gelegen te Zwijnaarde,

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015. 20.00 uur

VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015. 20.00 uur VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015 20.00 uur AGENDA OPENBAAR FINANCIËN 1. Stad Aarschot: budgetwijziging 1-2015 en aanpassing meerjarenplan 2014-2019 2. Politiezone Aarschot: begrotingswijziging 1-2015

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER

Nadere informatie

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 SEPTEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 september 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/21 Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein

Nadere informatie

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR VOOR SCHOLEN OP GRONDGEBIED STEENOKKERZEEL HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1. DOELSTELLING 1 Binnen de grenzen van de jaarlijks

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013. Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele

DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013. Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013 Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele Openbare zitting 1 Tijdelijke politieverordeningen getroffen bij besluit burgemeester bekrachtiging door de gemeenteraad

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 april 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00345 Onderwerp: Sluiten van een aankoopovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed (tuinstrook) gelegen

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 1. Aktename en bekrachtiging van de politiereglementen getroffen door het schepencollege

OPENBARE ZITTING. 1. Aktename en bekrachtiging van de politiereglementen getroffen door het schepencollege Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN 27 mei 2014 (overeenkomstig artikel 252 1 van het gemeentedecreet) OPENBARE ZITTING 1. Aktename en bekrachtiging

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

3 Principe tot verkoop 9 loten bouwgrond in "Schippersbos"

3 Principe tot verkoop 9 loten bouwgrond in Schippersbos ZITTING VAN DE RAAD VAN 25 FEBRUARI 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 5 20 mei 2013 19de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 20 Nr. 21 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier 18 Onderwerp Westelijke ontsluiting recreatiedomein Grasduinen.

Nadere informatie

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik,13-09-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Gemeenteraad van 17 december 2014

Gemeenteraad van 17 december 2014 Gemeenteraad van 17 december 2014 Arrondissement : Gent Provincie : Oost-Vlaanderen Meldingslijst conform artikel 252 van het gemeentedecreet: goedgekeurde besluiten De voorzitter van de gemeenteraad bevestigt

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014

Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014 Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014 Openbare zitting Dagorde deel I 01 Gemeentebudget 2014 - Budgetwijziging 2 Voorstel besluit: De raad keurt de budgetwijziging 2 2014 goed. 02 Wijziging

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, M. Declerck, J.M. Dedecker, D. Demarcke, L. Feys-Peelman, K. Devos, commissieleden

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 De Gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet

Nadere informatie

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993)

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) Gemeente Zedelgem secretariaat LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) De lijst van de gemeenteraadsbesluiten van de vergadering

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011

Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011 Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011 ons kenmerk: datum 23 8 2011 Sec&Onthaal/2345 De voorzitter van de gemeenteraad, In toepassing van artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van 15 juli

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 9 november 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00992 Onderwerp: verkoop via bemiddeling door vastgoedkantoor de Fooz van de stadseigendommen, aan de Zandvoordestraat

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 26 september 2011 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 19 december 2016 Besluit nummer: 2016_GR_01159 Onderwerp: Globaal parochiekerkenplan - Goedkeuring Beknopte samenvatting: Aan de gemeenteraad wordt

Nadere informatie

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017 AANVANG: Te 20:00 uur in de raadzaal Sociaal Huis, OCMW Wuustwezel AANWEZIG: De heer: G. Verelst, voorzitter mevrouwen: H. Hoeymans, M. Steyaert, J. Meirsman, M. Deruytter, A. Lostrie, L. Debaecke, leden

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 30 mei 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 30 mei 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op dinsdag 27 juni 2017 om 20u00 in de raadzaal van het

Nadere informatie

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 04-12-2015 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

1 Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting

1 Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting Lijst met de ontwerpbesluiten van de OCMW-raad van maandag 21 maart 2016 OPENBARE ZITTING Bestuur en Beleid Notulen 1 Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting Enig

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen

Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E M E E N T E R A A D ONTWERP ZITTING XXX Agenda: LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR DE TOEWIJZING

Nadere informatie

3. a) Intrekking van de raadsbeslissing van 26 februari 2014 inhoudende goedkeuring van het Meerjarenplan 2014-2019

3. a) Intrekking van de raadsbeslissing van 26 februari 2014 inhoudende goedkeuring van het Meerjarenplan 2014-2019 RAAD VAN 1 JULI 2014 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. R. Artois, dhr. P. Van Cauwenberghe, Mevr. N. Miseur, Mevr. M. Heirman en

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 26.06.2014 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING 3. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING VAN DE ARTIKELEN VAN HET DECREET

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING 3. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING VAN DE ARTIKELEN VAN HET DECREET HOOFDSTUK III. INLEIDING WETTELIJKE VERPLICHITNGEN-HUIDIGE SITUATIE WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING 3. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING VAN DE ARTIKELEN 41-56 VAN HET DECREET

Nadere informatie

Gemeentereglement betreffende de exploitatie van en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Gemeentereglement betreffende de exploitatie van en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Gemeentereglement betreffende de exploitatie van en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Artikel 1: Begripsomschrijving Voor de toepassing van dit reglement

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie