W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu"

Transcriptie

1 SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G / ONDERWERP W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu Financiering en kredietaanvraag plankosten 1 e fase Hart van Zuid AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 10 - Middelen REDEN VAN AANBIEDING Actie vanuit eerder besluit. SAMENVATTING VAN HET RAADSVOORSTEL EN HET VERVOLGTRAJECT De gemeente Hengelo werkt samen met Van Wijnen om tot ontwikkeling van het plan Hart van Zuid te komen. Hiertoe is door de partijen Projectbureau Hart van Zuid ingesteld. Van Wijnen heeft van januari 2002 t/m december 2010 circa 7,0 mln. van de door Projectbureau Hart van Zuid gemaakte (plan)kosten voor de 1 e fase Hart van Zuid, gefinancierd. Het door Van Wijnen gefinancierde deel van de (plan)kosten voor de 1 e fase en de verspreide gronden binnen Hart van Zuid is op basis van dit voorstel ongeveer gelijk aan het aandeel dat Van Wijnen draagt in het tekort van de grondexploitaties voor de 1 e fase en de verspreide gronden met in acht name van risico s. Op basis hiervan zal in 2011 de financiering van 2,5 mln. (plan)kosten door de gemeente van Van Wijnen worden overgenomen. Hiernaast zal jaarlijks naar aanleiding van de herziening van de grondexploitaties voor de 1 e fase en de verspreide gronden binnen Hart van Zuid, met in acht name van risico s, worden vastgesteld hoe hoog het aandeel van Van Wijnen in de financiering dient te zijn. Hier staat tegenover dat: 1. de gemeente gerechtigd is, wanneer partijen afscheid nemen, het door Van Wijnen te betalen aandeel in het tekort van de grondexploitaties (inclusief eventueel resterende risico s) te verrekenen met het door Van Wijnen gefinancierd kapitaal voor de 1 e fase en de verspreide gronden van het project Hart van Zuid; 2. nadere afspraken gemaakt zijn over de verrekening van (externe) kosten van gezamenlijk ontwikkelde plannen en de beschikkingsmacht over deze plannen in het geval van beeïndiging van de samenwerking; 3. de bestaande afspraken over het gronduitgifteproces in Hart van Zuid zijn geactualiseerd; 4. Van Wijnen diverse toezeggingen en inspanningen doet en zal doen om tot versnelde grondafname en planontwikkeling in Hart van Zuid te komen. PLAATSGEVONDEN COMMUNICATIE, DE RESULTATEN DAARVAN EN HET COMMUNICATIEPLAN VOOR HET VERVOLGTRAJECT n.v.t.

2 VOORSTEL AAN DE RAAD Aan de raad wordt voorgesteld: 1. Een krediet ter beschikking te stellen voor de betaling van 2,5 mln. voor (reeds gemaakte) plankosten; 2. In te stemmen met de bijgevoegde overeenkomst herfinanciering 1 e fase Hart van Zuid ; 3. In te stemmen met de memo proces gronduitgifte Hart van Zuid ; 4. Kennis te nemen van de voorgenomen jaarlijkse evaluatie door partijen op basis van de herziene grondexploitaties en risico s voor de 1 e fase (inclusief verspreide gronden) Hart van Zuid om vast te stellen, óf en in welke mate, ruimte is ontstaan om een nabetaling te doen of een bijbetaling te verlangen; 5. In te stemmen met het doen van een betaling tot maximaal het door Van Wijnen voor de 1 e fase Hart van Zuid gefinancierd bedrag als het resultaat van de grondexploitaties van de 1 e fase en 'de verspreide gronden' binnen Hart van Zuid inclusief risico s hiertoe aanleiding geven; De raad wordt geinformeerd over de betalingen die aan Van Wijnen worden gedaan; 6. Het uit te betalen bedrag te verantwoorden binnen de grondexploitaties voor de 1 e fase (complexen 701 t/m 704). OPSOMMING VAN BIJLAGEN 1. Overeenkomst inzake de herfinanciering van de 1 e fase Hart van Zuid 2. Memo proces gronduitgifte Hart van Zuid 3. Begrotingswijziging

3 RAADSVOORSTEL REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu ONDERWERP Financiering en kredietaanvraag plankosten 1 e fase Hart van Zuid AANLEIDING EN DOEL Binnen het project Hart van Zuid werken de gemeente Hengelo en Van Wijnen samen om tot ontwikkeling van de plannen te komen. Hiertoe is door de partijen Projectbureau Hart van Zuid ingesteld. Van Wijnen heeft van januari 2002 t/m december 2010 circa 7,0 mln van de door het Projectbureau Hart van Zuid gemaakte (plan)kosten voor de 1 e fase en de verspreide gronden binnen Hart van Zuid gefinancierd. (Hiernaast heeft Van Wijnen circa 2,0 mln. van de kosten van de 2 e fase gefinancierd.) Van Wijnen heeft recht op terugbetaling van gefinancierd kapitaal. Het moment van terugbetaling is op basis van afspraken tussen partijen afhankelijk gesteld van de afname van de boekwaarde van de grondexploitaties. Tijdens een overleg op 17 februari 2010 en met een brief d.d. 19 maart 2010 heeft Van Wijnen het college gevraagd de financiering geheel dan wel gedeeltelijk, eerder, over te nemen en onder te brengen in de gemeentelijke administratie van de grondexploitatie Hart van Zuid. In deze notitie wordt inzicht gegeven in de achtergronden van het verzoek van Wijnen en wordt aangegeven onder welke voorwaarden en op welke wijze aan het verzoek tegemoet gekomen kan worden. OVERWEGINGEN Voorgeschiedenis Vanaf de eerste intentieovereenkomsten tot aan de Samenwerkingsovereenkomst is door verschillende partijen samengewerkt in de planvorming Hart van Zuid. Tot deze partijen behoorden Heijmans, Van Wijnen en EMGA. Vóór het aangaan van de SOK in 2003 heeft EMGA het samenwerkingsverband opgezegd. In 2004, toen besloten moest worden over de eerste investeringen in het kader van de diverse grondverwervingen in o.a. Deelgebied 1, Langeler Erve, Lansinkveld en het Industrieplein, stapte ook Heijmans uit het samenwerkingsverband. Daarop is de positie van Van Wijnen in het samenwerkingsverband uitgebreid van 30 naar 50%. Probleemstelling Bij de vormgeving van de samenwerking is om redenen, vooral aangedragen door de gemeente, niet gekozen voor een CV-BV constructie. De grondexploitatie van Hart van Zuid kon niet sluitend gemaakt worden zonder aanzienlijke bijdragen van diverse overheden. Het verkrijgen en afwikkelen van deze aanzienlijke bijdragen in een CV/BV constructie werd niet haalbaar geacht. Door deze situatie, in combinatie met de nadere afspraken tussen de Gemeente en Van Wijnen over de financiering van het Projectbureau (50/50), werd voor Van Wijnen de mogelijkheid afgesloten voor een externe financiering van de plankosten. In een CV/BV constructie zouden alle kosten, ook de plankosten, extern gefinancierd zijn. De plankosten worden nu voor 50% gefinancierd met een lening van Van Wijnen en voor 50% gefinancierd door middel van een gemeentelijke bijdrage en verantwoord binnen de (externe) entiteit Projectbureau Hengelo BV. De lening moet, verhoogd met rente, worden terugbetaald aan Van Wijnen. De crisis van de afgelopen jaren heeft ertoe geleid dat naar verwachting het terugontvangen van de gefinancierde bedragen (voornamelijk door te realiseren grondopbrengsten) later zal plaatsvinden dan oorspronkelijk geraamd. Het kapitaalbeslag is hierdoor groter geworden dan oorspronkelijk voorzien. Deze middelen liggen vast en kunnen niet worden ingezet voor de overige bedrijfsactiviteiten. Huidige situatie Van Wijnen en de gemeente financieren ieder 50 % van de (plan)kosten die door projectbureau gemaakt worden. Per zijn door projectbureau circa 12,5 mln. kosten gemaakt voor de 1 e fase Hart van Zuid en de verspreide gronden. Partijen hebben ieder circa 5,5 mln. ter beschikking gesteld aan projectbureau om de plankosten te kunnen maken. Over het deel van de kosten dat door Van Wijnen

4 gefinancierd is, is circa 1,5 mln. rente opgebouwd. De gemeente financiert haar 50% van de plankosten met de toegezegde gemeentelijke bijdrage waarover geen rente berekend wordt. De kosten die gemaakt zijn door het projectbureau, zijn verwerkt in de boekwaarden van de gezamenlijke grondexploitaties. Deze grondexploitaties worden jaarlijks vastgesteld. De kosten zoals opgenomen in deze grondexploitaties worden gedekt door middel van grondopbrengsten, bijdragen en subsidies. Het aandeel van de kosten dat door Van Wijnen gefinancierd is, dient op grond hiervan terugbetaald te worden uit de grondopbrengsten, bijdragen en subsidies. De grondopbrengsten, bijdragen en subsidies komen vrijwel allemaal binnen bij de gemeente. De resultaten van de grondexploitaties worden op basis van de Samenwerkingsovereenkomst gedeeld. In geval van tekortexploitaties zou de terugbetaling aan Van Wijnen verrekend kunnen worden met de bijdrage van Van Wijnen in het tekort. Over deze verrekening zijn echter nog geen afspraken vastgelegd. Vanuit de grondopbrengsten, bijdragen en subsidies voor de 1 e fase Hart van Zuid en de verspreide gronden binnen Hart van Zuid dient per 1 januari 2011 een schuld van circa 7,0 mln. ( 5,5 mln plankosten en 1,5 mln rente) aan Van Wijnen betaald te worden. Financiële haalbaarheid en risico s in verband met de ontwikkeling van Hart van Zuid Haalbaarheid grondexploitaties eerste fase en verspreide gronden binnen Hart van Zuid Per 1 januari 2011 zijn de grondexploitaties van Hart van Zuid herzien. Op basis van de herziening moet rekening gehouden worden met een (contante waarde) tekort voor de 1 e fase van 1,5 mln. Voor de verspreide gronden binnen Hart van Zuid is een gemeentelijke berekening gemaakt op basis waarvan een (nominaal) tekort van 1,4 mln. wordt geraamd. Door de gemeente zijn risico s gedefinieerd in het kader van het vaststellen van het weerstandsvermogen. Het gezamenlijke risico voor de 1 e fase en de verspreide gronden binnen Hart van Zuid wordt geschat op 5,4 mln. Per saldo ( 1,5 mln.+ 1,4 mln.+ 5,4 mln.) is aan de hand van het bovenstaande een potentieel tekort geraamd van circa 8,3 mln. De gemeente en Van Wijnen dienen ieder op basis van de SOK 50% van het uiteindelijke tekort af te dekken. Het bovenstaande afgezet tegen het door Van Wijnen gefinancierde deel van de (plan)kosten geeft hetvolgende beeld: Door Van Wijnen gefinancierde kosten voor de 1e fase en de verspreide gronden a 7,00 mln. Contante waarde tekort 1e fase Hart van ZUid per ,50- mln. Nominale tekort verspreide gronden Hart van Zuid 1,40- mln. Gemeentelijk gedefinieerde risico's 1e fase hart van Zuid en verspreide gronden 5,40- mln. Resultaat grondexploitaties 1e fase en verspreide gronden, inclusief risico's 8,30- mln. Voor rekening van gemeente (50%) 4,15 mln. Voor rekening van Van Wijnen (50%) b 4,15 mln. Resteert als vordering voor Van Wijnen op de grondexploitaties na verrekening schuld (a-b) 2,85 mln. Te voldoen op basis van dit advies 2,50 mln. Restant vordering van Van Wijnen op basis van huidige aannames en na verrekening 0,35 mln. Op basis van de aannames per verandert het financieel risico dat de gemeente door het project Hart van Zuid loopt niet wezenlijk door de betaling van 2,5 mln. aan Van Wijnen. Immers Van Wijnen en de gemeente moeten ieder 50 % van het resultaat van de grondexploitaties betalen. De (plan)kosten van het projectbureau maken onderdeel uit van de kosten binnen de grondexploitatie. 50 % van de (plan)kosten zijn gefinancierd door Van Wijnen. Van Wijnen heeft recht op de terugbetaling van deze lening. De mate waarin terugbetaald wordt, wordt bepaald aan de hand van de hoogte van de vordering die de gemeente heeft op Van Wijnen in verband met het negatieve resultaat van de grondexploitatie. De boekwaarde van de gemeentelijk geadministreerde grondexploitatie voor de 1 e fase HvZ neemt toe, maar de buiten de gemeente geadministreerde boekwaarde voor de 1 e fase Hart van Zuid neemt met hetzelfde bedrag af.

5 Hoogte van de voorziening grex eerste fase HVZ Om het gemeentelijke aandeel van het geraamde tekort in de grondexploitatie op basis van de berekende contante waarde af te dekken, heeft de gemeente bij de herziening van de grondexploitatie 2011 een voorziening getroffen van 1,7 mln. waarin 0,3 mln. is meegenomen voor vertraging van gronduitgifte. De overige, voorzienbare, gemeentelijke risico s die verbonden zijn aan de 1 e fase Hart van Zuid en de verpreide gronden kunnen afgedekt worden met het weerstandsvermogen. Risico s De gemeente loopt hiernaast momenteel het risico dat de door haar gefinancierde kosten (verwerving, bouw- en woonrijp maken, etcetera) niet volledig worden afgedekt in geval van een voortijdige beëindiging van de samenwerking. De gemeente Hengelo is juridisch eigenaar van de gronden, maar de gronden hebben op dit moment een negatieve boekwaarde. In de Samenwerkingsovereenkomst is een afscheidsregeling (artikel 13) opgenomen waarin is vastgelegd dat bij voortijdige beëindiging van de samenwerking: 1. interne kosten van partijen voor eigen rekening zijn: 2. externe kosten tussen partijen worden verdeeld naar rato van de financiering van het projectbureau; 3. de plannen, na afspraken over een in relatie tot de gebruikswaarde door de gemeente te betalen vergoeding, toekomen aan de gemeente. Door in aanvulling op bovengenoemde afscheidsregeling de volgende afspraken vast te leggen in bijgaande overeenkomst herfinanciering 1 e fase Hart van Zuid, wordt bovengenoemd risico voor de gemeente verkleind: 1. de externe kosten betreffen de kosten die verantwoord zijn als boekwaarden in de gezamenlijk vastgestelde grondexploitaties en de gezamenlijk aangegane verplichtingen; 2. de gebruikswaarde van de plannen, als bedoeld in artikel 13 van de Samenwerkingsovereenkomst, wordt financieel bepaald door het resultaat van de grondexploitaties met in acht name van de risico s: in geval van gedwongen beeïndiging of, zoals voorzien in de samenwerkingsovereenkomst, beeïndiging met instemming van beide partijen komen de gezamenlijk ontwikkelde plannen daarmee zonder aanvullende vergoeding toe aan de gemeente en staat het de gemeente vrij te doen met de plannen wat haar goeddunkt; 3. de schuld aan Van Wijnen (financiering Projectbureau) wordt verrekend met de vordering op Van Wijnen (50% resultaat grondexploitaties met in acht name van risico s); 4. De gewijzigde financieringsverhouding is niet van invloed op de verdeling van de externe kosten of de verantwoordelijkheid voor het resultaat van de grondexploitaties. Staatssteun Beoordeeld is of de onderhavige constructie in strijd zou kunnen zijn met de regelgeving over staatssteun. Gebleken is hiervan geen sprake is. Aanvullende toelichting Aan de Commissie Bestuur is onderstaande, aanvullende toelichting verstrekt. Voorgeschiedenis In de Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en Van Wijnen (2003) is de bepaling opgenomen, dat de gemeente een bijdrage (lees subsidie) in het project verstrekt van 22,7 miljoen euro. Een bijdrage, omdat bekend is, dat een dergelijke binnenstedelijke herstructurering altijd met omvangrijke tekorten gemoeid gaat, welke tekorten doorgaans door de overheden worden gedragen. Een deel van die 22,7 miljoen euro wordt ingezet als een bijdrage (is subsidie) in de kosten van het projectbureau. Het projectbureau bereidt niet alleen de plannen voor, maar ook de sanering, sloop en het bouw en woonrijp maken, de verkopen, subsidieaanvragen etc.. Met Van Wijnen is overeengekomen, dat de kosten van het projectbureau voor 50 % worden gefinancierd door Van Wijnen middels een rentedragende lening en voor 50 % door de gemeente middels een bijdrage a fonds perdus (is subsidie) De kosten van het projectbureau worden toegevoegd aan de gezamenlijke grondexploitatie, welke door de gemeente wordt geadministreerd. Deze kosten maken dus onderdeel uit van het resultaat van de gezamenlijke grondexploitaties. Verder is bepaald, dat het resultaat van de gezamenlijke grondexploitaties door elk van beide partijen voor de helft wordt gedragen.

6 De lening van Van Wijnen wordt terugbetaald uit het resultaat van de grondexploitaties. Volledige terugbetaling is alleen mogelijk bij een sluitende of winstgevende grondexploitaties. Daarmee heeft Van Wijnen dus ook een direct belang om bij te dragen aan een gezonde ontwikkeling van die grondexploitaties. In 2007 zijn binnen de stuurgroep Hart van Zuid globale afspraken over de terugbetaling van de lening van Van Wijnen gemaakt. Uitgangspunt van terugbetaling daarbij was de geleidelijke terugbetaling van de lening uit de (verkoop)opbrengsten. Deze afspraken zijn echter niet nader geformaliseerd. Zoals bekend wordt de realisatie van verkoopopbrengsten door de kredietcrisis en economische recessie ernstig vertraagd. Hiernaast is het door de crisis lastiger voor bedrijven om geld te lenen. Met deze herfinanciering verandert er voor de grondexploitatie in feite weinig. De boekwaarde (lees gezamenlijke schuld) in de gezamenlijke binnen de gemeente geadministreerde grex neemt met 2,5 miljoen toe. Daar staat een verlaging van de gezamenlijke schuld via het projectbureau tegenover van eveneens 2,5 miljoen euro. De rente blijft in beginsel gelijk. Wat wel wijzigt is het omzetten van financiering door Van Wijnen in financiering door de gemeente. Waarom doen we dit? Vanuit de grondexploitaties zullen de leningen die verstrekt zijn door Van Wijnen en de gemeente terugbetaald moeten worden. Deze terugbetaling vindt, normaal gesproken, uiterlijk bij het afsluiten van de grondexploitatie plaats. Met dit voorstel wordt de terugbetaling van de lening van Van Wijnen gedeeltelijk naar voren gehaald. Hier staat tegenover dat de gemeente: a. het recht krijgt de vordering van Van Wijnen in verband met de lening te verrekenen met de vordering op Van Wijnen in verband met het resultaat van de grondexploitatie. De lening van Van Wijnen behoeft dus alleen volledig terugbetaald te worden indien het resultaat van de grondexploitatie tenminste neutraal is; b. de plannen in geval voortijdige beeïndiging van de samenwerking aan de gemeente toekomen zonder aanvullende vergoeding tenzij de gemeente eenzijdig de samenwerking beeïndigt; c. nadere afspraken heeft kunnen maken over de toepassing van het proces van gronduitgifte. Onduidelijk wat bedoeld wordt met punt 5 van het raadsbesluit. In punt 5 staat: In te stemmen met het doen van een betaling van maximaal het door Van Wijnen voor de 1 e fase Hart van Zuid gefinancierd bedrag als het resultaat van de grondexploitaties van de 1 e fase en de verspreide gronden binnen Hart van Zuid inclusief risico s hiertoe aanleiding geven. Hiermee wordt beoogd, dat de raad het principe besluit neemt dat jaarlijks wordt bezien of er aanleiding is om een terugbetaling te doen op de lening van Van Wijnen. Dit op basis van de methode zoals thans voor 2011 wordt voorgesteld. De openstaande lening wordt dan terugbetaald voor zover die lening hoger is dan 50 % van het dan geldende tekort nadat dit tekort verhoogd is met een inschatting van de dan geldende risico s. De raad hoeft dan niet ieder jaar de berekening vast te stellen. Het is wel onze bedoeling om de berekening en het (eventuele) voornemen tot het doen van een terugbetaling van de lening jaarlijks voor te leggen aan het college van B&W. Voorstel De gemeente kan verantwoord tegemoet komen aan de vraag van Van Wijnen door in ,5 mln. van de lening over te nemen en door jaarlijks het te verrekenen deel van de lening te bepalen en dit te betalen danwel te vorderen. In verband hiermee worden de afspraken over de verrekening van de financiering met de (eventuele) vordering van 50% van het resultaat van de grondexploitaties voor de 1 e fase in een overeenkomst herfinanciering 1 e fase Hart van Zuid vastgelegd. In de overeenkomst herfinanciering 1 e fase Hart van Zuid worden in aanvulling op artikel 13 van de Samenwerkingsovereenkomst over de afscheidsregeling, zaken vastgelegd. Hiernaast is in de memo proces gronduitgifte Hart van Zuid, opgenomen als bijlage 2, een nadere uitwerking van de procedure van gronduitgifte vastgelegd.

7 In het verlengde van dit voorstel zal de put & call optie overeenkomst worden aangepast zodat de mogelijkheden voor overdraagbaarheid worden ingeperkt ingeval van deconfiture. Inmiddels zijn met Van Wijnen afspraken gemaakt over versnelde afname van gronden in het plangebied Hart van Zuid binnen Langeler Erve, Ook is door Van Wijnen extra mankracht ingezet voor de ontwikkeling van het Hijschgebouw en het aansluitende woon-werkblok, en is de MAB als mede ontwikkelaar aangetrokken voor het tot ontwikkeling brengen van het WTC-businessdistrict. FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN Met uitvoering van dit voorstel verkrijgt de gemeente meer zekerheid dat er externe dekking is voor een tekort op de grondexploitatie voor de 1 e fase en de verspreide gronden. COMMUNICATIE EN INSPRAAK N.v.t. VERVOLGTRAJECT EN -PRODUCTEN Aanpassen van de put & call-optie overeenkomst. VOORSTEL AAN DE RAAD Aan de raad wordt voorgesteld: 1. Een krediet ter beschikking te stellen voor de betaling van 2,5 mln. voor (reeds gemaakte) plankosten; 2. In te stemmen met de bijgevoegde overeenkomst herfinanciering 1 e fase Hart van Zuid ; 3. In te stemmen met de memo proces gronduitgifte Hart van Zuid ; 4. Kennis te nemen van de voorgenomen jaarlijkse evaluatie door partijen op basis van de herziene grondexploitaties en risico s voor de 1 e fase (inclusief verspreide gronden) Hart van Zuid om vast te stellen, óf en in welke mate, ruimte is ontstaan om een nabetaling te doen of een bijbetaling te verlangen; 5. In te stemmen met het doen van een betaling van maximaal het door Van Wijnen voor de 1 e fase Hart van Zuid gefinancierd bedrag als het resultaat van de grondexploitaties van de 1 e fase en 'de verspreide gronden' binnen Hart van Zuid inclusief risico s hiertoe aanleiding geven; De raad wordt geinformeerd over de betalingen die aan Van Wijnen worden gedaan; 6. Het uit te betalen bedrag te verantwoorden binnen de grondexploitaties voor de 1 e fase (complexen 701 t/m 704). BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO, De secretaris De burgemeester

8 RAADSBESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu ONDERWERP Financiering en kredietaanvraag plankosten 1 e fase Hart van Zuid DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO, GELEZEN HET VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, BESLUIT: 1. Een krediet ter beschikking te stellen voor de betaling van 2,5 mln. voor (reeds gemaakte) plankosten; 2. In te stemmen met de bijgevoegde overeenkomst herfinanciering 1 e fase Hart van Zuid ; 3. In te stemmen met de memo proces gronduitgifte Hart van Zuid ; 4. Kennis te nemen van de voorgenomen jaarlijkse evaluatie door partijen op basis van de herziene grondexploitaties en risico s voor de 1 e fase (inclusief verspreide gronden) Hart van Zuid om vast te stellen, óf en in welke mate, ruimte is ontstaan om een nabetaling te doen of een bijbetaling te verlangen; 5. In te stemmen met het doen van een betaling van maximaal het door Van Wijnen voor de 1 e fase Hart van Zuid gefinancierd bedrag als het resultaat van de grondexploitaties van de 1 e fase en 'de verspreide gronden' binnen Hart van Zuid inclusief risico s hiertoe aanleiding geven; De raad wordt geinformeerd over de betalingen die aan Van Wijnen worden gedaan; 6. Het uit te betalen bedrag te verantwoorden binnen de grondexploitaties voor de 1 e fase (complexen 701 t/m 704). DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO, DATUM De griffier De voorzitter

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Aan de Raad Made, 01-02-2012 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 22 maart 2012 Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: J.A. van Meggelen

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

Paragraaf 2 Weerstandsvermogen

Paragraaf 2 Weerstandsvermogen Paragraaf 2 Weerstandsvermogen Inleiding In deze paragraaf dienen gemeenten aan te geven of zij over voldoende vermogen beschikken om hun risico s op te vangen. Het weerstandsvermogen kent een directe

Nadere informatie

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Crisisaanpak Nieuwveense Landen

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Crisisaanpak Nieuwveense Landen Agendapunt: Meppel, Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. Onderwerp: Crisisaanpak Nieuwveense Landen Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met de gewijzigde programmering voor Nieuwveense Landen fase 1

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015 Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 1460003 Raad 9 juni 2015 Documentkenmerk: 1460007 B. en W. 21 april 2015 Behandeld door: dhr. H.G.R. van Ruth E-mail: Hubert.vanRuth@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Jaarstukken

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/816

Statenvoorstel nr. PS/2014/816 Statenvoorstel nr. PS/2014/816 Oprichting Breedbandfonds Overijssel BV / n.a.v. de commissie RE 24 september gewijzigde versie Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 2 september 2014 2014/0273425 dhr. C.J.

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, C(2013) 87 final

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, C(2013) 87 final EUROPESE COMMISSIE Brussel, C(2013) 87 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. BESLUIT VAN DE COMMISSIE van betreffende steunmaatregel

Nadere informatie

2. De aandelen in de naamloze vennootschap Holding IOPW N.V. voor het symbolische bedrag

2. De aandelen in de naamloze vennootschap Holding IOPW N.V. voor het symbolische bedrag agendapunt H.12 1191235 Aan Verenigde Vergadering BEËINDIGING DEELNAME DELFLAND IN HET INTEGRAAL ONTWIKKELINGSPLAN WESTLAND Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 02-07-2015 1. De afspraken, zoals verwoord

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn Jaarstukken 2014 Gemeente Apeldoorn 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Jaarrekening2014....7 1.1 Waarderingsgrondslagen... 9 1.1.1 Algemeen...11 1.1.2 Waarderingsgrondslagen...11 1.1.3 Grondslagen voor resultaatbepaling...14

Nadere informatie

Notitie riolering November 2014

Notitie riolering November 2014 Notitie riolering November 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Samenvatting en overzicht richtlijnen commissie BBV... 4 1.3 Begrippen... 8 2 Wettelijk kader... 8 2.1. De relatie met

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 14 december 2011 Aanbiedingsbrief Aan de raad. nr. 11it00886 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 11Rb061 inzake Nota Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 8 december 2009 2009/0191348 dhr. M.A.C. Potze, telefoon 038 499 75 66 e-mail mac.potze@overijssel.nl

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P6JZO^/ubÖ 2 8 MEI 2013. Dat. ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P6JZO^/ubÖ 2 8 MEI 2013. Dat. ontv.: Routing Provinciale Staten van Overijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P6JZO^/ubÖ Dat. 2 8 MEI 2013 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99

Nadere informatie

stadhouders advocaten

stadhouders advocaten stadhouders advocaten PER AANGETEKENDE PST Gemeenteraad Waterland Postbus 1000 1140 BA Monnickendam mr..j. Brommer mr. P.S. Fluit mr. D.M. van Cenderen mr. CP. Mesker mr. M.E. Stefels mr. E.A.T.M. Steverink*

Nadere informatie

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren 9 mei 2006 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Slochteren t.a.v. de heer P. Norder Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN PricewaterhouseCoopers

Nadere informatie

RJ-Uiting 2008-3 Aanpassingen RJ 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen

RJ-Uiting 2008-3 Aanpassingen RJ 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen RJ-Uiting 2008-3 Aanpassingen RJ 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen Inleiding In deze RJ-Uiting zijn tekstvoorstellen opgenomen voor wijzigingen van hoofdstuk 271.3 Personeelsbeloningen - pensioenen.

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam

Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam RAADSINFORMATIEDOCUMENT GEMEENTE WATERLAND Nummer : 109-27 Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam Portefeuillehouder : Tj. Hoekstra & P. Kools Contactpersoon : F. Schreutelkamp

Nadere informatie

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN uw kenmerk ons kenmerk Behandelaar nummer betreň 15.0001673 Gemma Vink 1101.000.099 Aanbiedingsbrief liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN bijlage(n) 1 Aan de Colleges van

Nadere informatie

2014-609. Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV

2014-609. Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV 2014-609 Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 2 april 2014 - Provinciale Staten op 16 april 2014 - fatale beslisdatum:

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen rekenkamercommissie Van Blue Print naar Re Print Een review van de rekenkamercommissie Heerhugowaard over het project Blue Print Datum: 12 december 2012 Inleiding Naar aanleiding

Nadere informatie

Kadernota 2010 Pagina 2

Kadernota 2010 Pagina 2 Kadernota 2010 Kadernota 2010 Pagina 2 0. Inhoudsopgave 1.Aanbiedingsbrief... 5 2. Inleiding... 6 3. Ontwikkelingen 2009 (voorjaarsnota)... 7 4. Ontwikkelingen 2010-2013 (kadernota)... 12 5. Effecten op

Nadere informatie

1. Inleiding. Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726

1. Inleiding. Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726 Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen in verband met de implementatie van de toekomststrategie van Essent N.V. SAMENVATTING:

Nadere informatie

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Gemeente Uden

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Gemeente Uden Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Gemeente Uden Opgesteld door: Functie: Afdeling: Cluster: Marieke Wagemakers Adviseur Planning & Control Middelen Bedrijfsbureau - 1 - Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011 Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Resultaat tot nu toe... 3 3. Algemene schets van de financiële

Nadere informatie

Raadsvoorstel. gemeente DenHelder. Registratienummer: BI09.00854. Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres:

Raadsvoorstel. gemeente DenHelder. Registratienummer: BI09.00854. Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: gemeente DenHelder Registratienummer: BI09.00854 Portefeuillehouder: B. Fritzsche Raadsvoorstel Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: Onderwerp: CS H Posthuma 67 81 55 hposthuma@denhelder.n

Nadere informatie