gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 25 juni 2012 Openbare zitting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 25 juni 2012 Openbare zitting"

Transcriptie

1 gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 25 juni 2012 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 25 juni De raad hecht zijn goedkeuring aan de notulen van de vorige zitting. 2 Melding: zetelen als onafhankelijk raadslid. Agendapunt van raadslid Esther Engels. De raad neemt kennis van het schrijven van 23 augustus 2012 waarbij raadslid Esther Engels meldt dat zij vanaf 3 september 2012 zetelt als onafhankelijk raadslid 3 Zwembad. Stand van zaken. Plannen (toelichting door voorkeursbieder), budget, contracten en voortgang procedure (toelichting door Sportfacilitator). De raad neemt kennis van de stand van zaken van het zwembad, waarbij een toelichting gegeven wordt over de plannen, het budget, de contracten en de voortgang van de procedure. 4 Financiën. Retributiereglement op het gebruik van de door de gemeente opgericht voor- en naschoolse kinderopvang voor het aanslagjaar Goedkeuring aanpassing raadsbesluit van 14 december Het besluit van 14 december 2009 houdende retributie op het gebruik van de door de gemeente opgerichte voor- en naschoolse kinderopvang voor de aanslagjaren 2010 tot en met 2012 wordt ingetrokken vanaf 03 september De raad heft vanaf 03 september 2012 en voor een termijn eindigend op 31 december 2012 een retributie op het gebruik van de door de gemeente opgerichte voor- en naschoolse kinderopvang. 5 Kerkfabrieken. Jaarrekeningen. Advies rekeningen dienstjaar 2011 van de kerkfabrieken O.L. Vrouw ten Hemel Opgenomen Voortkapel, O.L. Vrouw Bezoeking Oosterwijk, Sint-Anna Tongerlo, Sint-Carolus Borromeus Heultje, Sint-Lambertus Westerlo-Centrum en Sint-Michiel Oevel. De gemeenteraad verleent gunstig advies over de jaarrekeningen dienstjaar 2011 van volgende kerkfabrieken: O.L. Vrouw ten Hemel Opgenomen Voortkapel, O.L. Vrouw Bezoeking Oosterwijk, Sint-Anna Tongerlo, Sint-Carolus Borromeus Heultje, Sint-Lambertus Westerlo-Centrum en Sint-Michiel Oevel. 6 Kerkfabrieken. Jaarrekeningen. Advies rekening 2011 van de kerkfabriek Sint-Niklaas van Zoerle-Parwijs. De gemeenteraad verleent ongunstig advies over de jaarrekening 2011 van de kerkfabriek Sint-Niklaas van Zoerle-Parwijs die sluit met een exploitatieresultaat van ,74 euro en een investeringsresultaat van 0,00 euro. 7 Overheidsopdrachten. Bouw en financiering van een basisschool en buitenschoolse kinderopvang te Oevel in de vorm van een promotieovereenkomst BF. Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunning. De raad keurt het bijzonder bestek goed voor de contractuele publiek-private 1

2 samenwerking in de vorm van de promotieovereenkomst (BF) m.b.t. bouw en financiering van een basisschool en buitenschoolse kinderopvang in de Gemeentestraat te Oevel-Westerlo. De kostenraming van het bouwwerk bedraagt in totaal ,79 EUR excl. 21 % btw, waarvan: Algemene aanneming (excl. technieken): ,79 EUR excl. btw Technieken (elektriciteit/lift/sanitair/hvac): ,00 EUR excl. btw Dit is een algemeen totaal van ,72 EUR incl. 21 % btw (excl. herzieningen en erelonen). In deze kostenraming zit ook de 'buitenschoolse kinderopvang' vervat. Dit bouwwerk wordt geraamd op ,00 EUR excl. 21 % btw en komt niet in aanmerking voor subsidies. De extra kost voor verhuis en afbraak (in 2 fases) van de containerunits wordt geraamd op EUR excl btw. Het bouwwerk van de school zelf wordt geraamd om ,38 EUR excl. 21 % btw en wordt voor 70 % gesubsidieerd door AGIOn (subsidies ± ,76 EUR excl. btw). Wat betreft het deel financiering wordt de jaarlijks herzienbare rentevoet, volgens de huidige markt, geraamd tussen 3 en 5 %. Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de algemene offerteaanvraag. 8 Overheidsopdrachten. Aankoop nieuw containergebouw voor de kleuterschool Heultje, Gravin de Merodestraat 19. Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunning. De raad keurt het bestek goed voor de aankoop van een nieuw containergebouw voor de kleuterschool Heultje, Gravin de Merodestraat 19. De totale kosten worden geraamd op euro incl. 21 % btw. Het bestek voorziet de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking als gunningwijze. 9 Overheidsopdrachten. Plaatsen van een buis voor glasvezel in de Merodedreef en omgeving. Goedkeuring offerte Iveka. De raad bekrachtigt het collegebesluit van 6 augustus 2012 en keurt de offerte van Iveka goed voor het plaatsen van een buis voor glasvezel van gemeentehuis naar OCMW en naar andere omliggende gemeentelijke gebouwen en schoolgebouwen van het vrij onderwijs. De kosten worden verdeeld tussen gemeente - OCMW - school. Het gemeentelijk aandeel in de kosten, samen ,55 euro excl. btw of ,30 euro incl. 21 % btw, moet verrekend worden op de functioneeleconomische code 104/ van de buitengewone begroting Overheidsopdrachten. Aanstellen ontwerper voor de restauratie van de oude dekenij van de Sint-Lambertusparochie Westerlo-centrum. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze. De raad keurt het bestek goed voor het "Aanstellen van een ontwerper voor de restauratie van de oude dekenij van de Sint-Lambertusparochie Westerlocentrum". De veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking zitten eveneens in de opdracht vervat. De kostenraming voor de restauratiewerkzaamheden bedraagt ± euro exclusief btw. Het ereloon voor de architectenopdracht en de veiligheidscoördinatie wordt geraamd op euro incl. btw. 2

3 Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de algemene offerteaanvraag. 11 Milieu. Handhaving, aanstelling interlokale toezichthouder Nicky Peeters. Bekrachtiging. De raad besluit de aanstelling van Nicky Peeters als toezichthouder van de Interlokale Vereniging Milieuhandhaving Kempen te bekrachtigen, zodat zij bevoegd is om de decretaal en statutair voorziene taken uit te voeren op grondgebied van de gemeente Westerlo. 12 Milieu. Samenwerkingsovereenkomst vzw Bosgroep Zuiderkempen. Aanpassing. De raad hecht goedkeuring aan de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Westerlo en de Bosgroep Zuiderkempen vzw met ingang van 1 januari Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag windmolens. Aanpassing openbaar domein Moestoemaat en Plassendonk. Goedkeuring uitrustingsvoorwaarden. De aanpassingen aan de openbare wegen Plassendonk en Moestoemaat ten behoeve van het bouwen van een windmolenpark worden goedgekeurd. Het tracé van de bestaande wegen wordt niet gewijzigd. De werken hebben hoofdzakelijk betrekking op het verbreden van de verhardingen met steenslag en het inbuizen van de grachten. De gemeente gaat geen enkele verbintenis aan wat het uitvoeren betreft van werken van gelijk welke aard aan bestaande wegen, inbegrepen de aanleg van waterleiding, elektrische leidingen, openbare verlichting, gas, kabeltelevisie en dergelijke. De aanvrager dient al de kosten te dragen voor riolerings- en verhardingswerken alsook voor de aanleg van alle nutsleidingen welke door de gemeenteraad worden opgelegd. 14 Buitenschoolse kinderopvang. Verlenging samenwerkingsovereenkomst met KIKO. Goedkeuring. De raad geeft goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst van de vzw KIKO en het gemeentebestuur van Westerlo. 15 Wereld. Algemeen convenant ontwikkelingssamenwerking Goedkeuring operationeel actieplan De raad hecht goedkeuring aan de inhoud van het operationeel actieplan 2013 van het convenant gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. 16 OCMW. Secretariaat. Het Pareltje vzw. Kennisname verslag statutaire vergadering 12 juni De raad neemt kennis van het verslag van de statutaire algemene vergadering van de vzw Het Pareltje die werd gehouden op 12 juni Basisonderwijs. Beleidsondersteuning gemeentelijke basisschool Oevel. Schooljaar De raad keurt de inrichting van de drie uren onderwijzer beleidsondersteuning in de Gemeentelijke basisschool Oevel goed. 18 Kunstonderwijs. Schoolreglement gemeentelijke tekenschool. Goedkeuring. De raad heeft het bestaande schoolreglement gemeentelijke tekenschool van Westerlo goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 juni 2006 op. 3

4 De raad keurt het schoolreglement Gemeentelijke Tekenschool Westerlo goed. 19 Invoering van een gemeentelijke mantelzorgpremie in Westerlo vanaf 1 januari Bespreking en beslissing. Agendapunt van raadslid Frans De Cock. Het voorstel wordt niet goedgekeurd. 20 Verkeersonveiligheid in de Jaak Lemmenslaan, omgeving dorpscentrum en aan de Lagere School van Zoerle-Parwijs. Agendapunt van raadslid Frans De Cock. Herneming van mijn agendapunten 5 en 17 op de gemeenteraden van respectievelijk 26 maart 2012 en 25 juni 2012 omwille van volgende elementen : De lopende petitie van buurtbewoners mbt"veilig Verkeer Zoerle-Parwijs" De recente berichtgeving van het BIVV mbt de snelheid en de veiligheid in een schoolomgeving met zone 30 en de reactie van Vlaams minister Crevits hierop. Het begin van het nieuwe schooljaar op 3 september Inrichten van een mogelijkheid tot stemmen in onze rusthuizen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober Agendapunt van raadslid Jef Van den Eynde. 22 Maatregelen inzake bodemsanering. Agendapunt van raadslid Marc Van den Bruel. Samen met dit punt werd punt 29 besproken. 23 Mobiliteit - Verkeersveilige schoolomgevingen - Atheneum De Beeltjens. Agendapunt van raadslid Marc Van den Bruel. 24 Herstelling en nivellering van de betegeling van de speelplaats van de kleuterschool van Heultje. Dringende uitvoering van deze werken in eigen beheer, gelet op de start van het nieuwe schooljaar. Bespreking en beslissing. Agendapunt van raadslid Frans De Cock. 25 Bouw van een voldoende grote koelcel voor dranken in de evenementenzaal "De Zoerla". Bespreking en beslissing. Agendapunt van raadslid Frans De Cock. 26 Molendomein van de Beddermolen te Tongerlo. Goedkeuring call-optie tot aankoop en verkoopovereenkomst. Agendapunt van raadsleden Harri Verbraecken en Tinne Wuyts. De raad hecht zijn goedkeuring aan de call-optie tot aankoop van het molendomein (exclusief landbouwgronden) van de Beddermolen te Tongerlo, gekadastreerd sectie E, tweede afdeling, nummers 233A, 234D, 235B en deel van nummers 232B, 237C. De raad is akkoord met het gemeentelijk aandeel van 2/3de van de optieprijs, zijnde euro per jaar of euro voor de 2 jaar. 27 Artikel 22. Frans De Cock. Het vernieuwde kruispunt Nijverheidsstraat 4

5 - Moleneinde te Oevel is onveilig voor zwakke weggebruikers (onvoldoende markeringen). Dringende aanpassingen zijn nodig, mede gelet op de start van het nieuwe schooljaar. Bespreking en beslissing. Agendapunt van raadslid Frans De Cock. 28 Welk is de impact van het in opmaak zijnde Sigmaplan (vallei van de Grote Nete) voor de grondeigenaars, voor de bewoners van woningen en voor de landbouwers in het betrokken gebied in Westerlo. Agendapunt van raadslid Frans De Cock. 29 Vraag aan de heren G. Van Hirtum, F. Verrezen en R. Verachtert naar de stand van zaken van de uitvoering door hen, van het arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen van 5 mei 2010, dat bevestigd werd door het arrest van het Hof van Cassatie dd. 11 januari 2011, waardoor het eerstgenoemde arrest op correctioneel vlak in kracht van gewijsde is getreden. Agendapunt van raadslid Frans De Cock. Door het eerstgenoemde arrest worden de drie beleidsverantwoordelijken correctioneel (strafrechtelijk)en solidair veroordeeld tot het "inzamelen, vervoeren en verwerken van alle resterende afvalstoffen op de kwestieuze percelen binnen een termijn van drie jaar vanaf het in kracht van gewijsde gaan van dit arrest". Maatregelen ter voorkoming van een voortschrijdende verontreiniging en ter voorkoming van de kans op contaminatie van de bevolking. Bespreking. Dit punt werd samen met punt 22 behandeld. 5

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08. POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.2003 AANWEZIG: Peetermans L.: Burgemeester-voorzitter; Van Hirtum G.,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 001 Secretariaat. Notulen cbs 15 en 17 april 2013. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 4 personen 1 003 Lokale economie. Aanvraag

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 23 maart 2015

College van burgemeester en schepenen van 23 maart 2015 College van burgemeester en schepenen van 23 maart 2015 001 Secretariaat. Notulen cbs 16 maart 2015. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 1 en 2. 003 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege.

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 001 Secretariaat. Notulen cbs 3 maart 2014. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 6 personen 1 003 Financiën. Bestellingen. Aktename

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 OPENBARE ZITTING VAN 01 MAART 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26

DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26 DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26 OPENBARE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 14-08-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 14-08-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

ZITTING VAN 19 DECEMBER 2005

ZITTING VAN 19 DECEMBER 2005 ZITTING VAN 19 DECEMBER 2005 AANWEZIG: Henri Vannoppen, burgemeester-voorzitter; Johan Vleeracker, Michel De Groote, Erwin Willems, Marcel Mesmans, Elke Schillebeeckx, schepenen; Paul Goeminne, Chris Taes,

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 18 april 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 18 april 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 18 april 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 28 maart 2011 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Aanwezig: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: - mevrouw Christel Geerts (sp.a), burgemeester; - de heer Wouter Van Bellingen (SOS 2012), mevrouw Sofie Heyrman (Groen!),

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 27 MAART 2007 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, S. Imbrechts,

Nadere informatie

PUNT 3: Verkavelingsaanvraag Bakelstraat - Zuidlaan, sectie C nr. 351 H², 351 P², 351 M² - 6 kavels

PUNT 3: Verkavelingsaanvraag Bakelstraat - Zuidlaan, sectie C nr. 351 H², 351 P², 351 M² - 6 kavels Zitting van 28 juni 2012 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Koen De Vadder: voorzitter, Marie-Louise Maes en Monique Goris, schepenen; André Wouters, Rosa Van Espen,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T OPENBARE ZITTING Punt 1 Secretariaat NV Eigen Huis der Durmestreek - wijziging afvaardiging de gemeente is lid van NV Eigen

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD donderdag 27 december 2012

TOELICHTING GEMEENTERAAD donderdag 27 december 2012 TOELICHTING GEMEENTERAAD donderdag 27 december 2012 1. FINANCIËN 1.1 Beleidsnota 2013 Meerjarig financieel beleidsplan 2013-2015 Gemeentebudget 2013. Het goedkeuren van de Beleidsnota, het financieel beleidsplan

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25/06/2007 Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 14/05/2007 Aanwezig Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ; Willy

Nadere informatie

AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 22 AUGUSTUS 2011 OM 20.00 UUR

AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 22 AUGUSTUS 2011 OM 20.00 UUR AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 22 AUGUSTUS 2011 OM 20.00 UUR Openbare vergadering 001-008 Aan de raad wordt gevraagd de wijzigingen van de meerjarenplanning 2008-2013 goed

Nadere informatie

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed.

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed. GEMEENTERAAD 27 APRIL 2011 OPENBARE ZITTING 1. Wijziging gemeentelijk reglement betreffende aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar Het provincieraadsbesluit van 18 januari 2006 biedt de

Nadere informatie

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren.

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren. 1 TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 29 JUNI 2015 SECRETARIAAT 001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De goedkeuring van de ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19.12.2013 Aanwezig: Werner Baudewijn, voorzitter van de gemeenteraad Karen De Colfmacker, burgemeester Jozef Van den Bulcke, Johan De Bleecker, Eric De Vriendt,

Nadere informatie

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 25 SEPTEMBER 2008 OPENBARE ZITTING 001 Verslag gemeenteraad 28.08.2008. Het verslag wordt ter goedkeuring

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie