DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood -

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood -"

Transcriptie

1 DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood - derde vastenzondag 8 maart 2015 Bij het binnenkomen komen misdienaars Michiel en Sarah met voorganger Gert en lectoren Hildegart en Ilse mee uit de sacristie. Ze stappen naar voor en buigen voor het grote kruis vooraan vooraleer ze gaan zitten. Een van de misdienaars plaatst de Bijbel op het altaar. TIJD (Oosterhuis Huub / Genève) Tijd van vloek en tijd van zegen, tijd van droogte tijd van regen dag van oogst en tijd van nood tijd van stenen tijd van brood. Tijd van liefde nacht van waken uur der waarheid dag der dagen toekomst die gekomen is woord dat vol van stilte is. Tijd van troosten tijd van tranen tijd van mooi zijn tijd van schamen tijd van jagen nu of nooit tijd van hopen dat nog ooit. Tijd van zwijgen zin vergeten nergens blijven nergens weten tijd van kruipen tijd van angst zee van tijd en eenzaamheid. Wie aan dit bestaan verloren nieuw begin heeft afgezworen wie het houdt bij wat hij heeft sterven zal hij ongeleefd. Tijd van leven om met velen brood en ademtocht te delen wie niet geeft om zelfbehoud, leven vindt hij honderdvoud. WELKOM, KRUISTEKEN, NEVENDIENST Van harte welkom aan ieder van jullie in deze gebedsviering. Zeker ook aan het groepje vormelingen dat met hun catechiste Ilse deze viering mee zal verzorgen. Mag ik jullie alvast uitnodigen om samen met mij een kruisteken te maken als teken van het vertrouwen en geloof in + De Vader + De Zoon + en de Heilige Geest. Amen. Ook vandaag wordt er gezorgd voor een leuke nevendienst. Alle kinderen mogen daar nu naartoe. INLEIDING Le. 1 Opnieuw zijn er hier vooraan wat meer regenschermen samengevouwen dan vorige week. Een zichtbaar teken dat Pasen langzaam dichterbij komt. Le. 2 Een mooi beeld eigenlijk, die samengevouwen paraplu s: zoals ze daar hangen, vormen ze trechters, waardoor de inhoud zich meer kan concentreren, waardoor we met de inhoud ook meer kunnen doen. Le. 1 Deze week zit er tijd in onze regenschermen: we kunnen minuten verzamelen, uren misschien en dan onze innerlijke paraplu samenvouwen.

2 Het resultaat is zo een heleboel tijd die vrijkomt voor God misschien?? Le. 2 Er zou voor velen onder ons ook letterlijk een beetje dichtvouwen in kunnen zitten: je agenda of je krant eens dicht laten bijvoorbeeld, of je gsm uitzetten, of je TV of computer. Niet zo makkelijk, maar wél een zeer doeltreffende methode om tijd te verzamelen. Le. 1 In de eerste lezing uit het Oude Testament horen we Jahweh eigenlijk diezelfde suggestie maken: Hij geeft zijn volk als richtlijn mee één dag op zeven niet te werken. Het hele gezin niet, zelfs de dieren niet. Die zevende dag moest volledig aan Hem worden gewijd. Le. 2 Wat zijn wij daar vaak ver van. Zelfs op de zevende dag zijn we meestal volop bezig met plannen, organiseren, voorbereiden. Heel veel aandacht gaat naar het werk, het bedrijf, het geregel van het leven. Hoeveel van onze tijd gaat naar God? Le. 1 Misschien was het ook dat wat Jezus zo frustreerde toen Hij de handelaars uit de voorhof van de tempel joeg: dat men zelfs dààr meer aandacht had voor winstbejag en het geregel van allerhande zaakjes dan voor God. Le. 2 Meer dan tijd dus dat wij er in deze Vasten eens bij stilstaan of God wel voldoende plaats in ons leven heeft. Zetten we Hem voldoende centraal? Zien we Hem graag genoeg om 1/7 de van onze tijd voor Hem vrij te maken? VRAGEN OM GODS BARMHARTIGHEID (de vormelingen lezen de schuldbeden) Bij het begin van elke viering, is het altijd goed om even in het eigen hart te kijken. om tot rust te komen en Gods bescherming en kracht te vragen Le. 1 God, Jij gaf ons wegwijzers naar geluk en een mooie wereld. Maar wij zijn altijd zo druk bezig, met ons imago en met het grote nooit genoeg. We maken zo weinig tijd vrij voor elkaar en nog minder voor Jou. Dat is fout. Sorry daarvoor. Heer ontferm U over ons. Le. 2 Heer God, tien wegwijzers heb Je ons gegeven naar een rechtvaardiger en menselijker samenleving voor iedereen. Maar als we ze zo eens overlopen, zitten er toch wel enkele tussen die we blijkbaar niet zo makkelijk kunnen volgen. We doen er ook niet altijd voldoende moeite voor. Dat spijt ons nu.

3 Heer ontferm U over ons. Le. 2 Heer, verlos ons van het kwade. Leer ons kiezen voor het goede: voor delen in plaats van hebben, voor helpen in plaats van toekijken, voor luisteren in plaats van altijd aan het woord te willen zijn. En als we toch eens verkeerd kiezen, neem ons dan op in Jouw hart en wijs ons nieuwe wegen. Heer ontferm U over ons. God, op Jouw mildheid en Jouw liefde zijn wij aangewezen. Jij spreekt ons vrij en aanvaardt ons onvoorwaardelijk zoals we zijn. Alles is mogelijk bij Jou. Geef ons de geestkracht om Jou na te volgen. Dan zal de wereld ondervinden wie Jij bent: één en al liefde, onze Vader OPENINGSGEBED Ongeziene, onnoembare God, opdat wij niet eigenzinnig onze wegen gaan die leiden naar chaos en dood, heb Jij ons Jouw tien woorden ten leven gegeven. Mogen zij als lichtgevende bakens zijn op onze levensweg, richtingwijzers naar Jouw schepping waar volop levenskansen zijn voor alle mensen en alle volkeren. Mogen wij door het erkennen van grenzen medescheppers zijn van alles wat heilig is in Jouw ogen. We vragen het Jou, samen met Jezus, in deze vastentijd. Amen. LEZING Exodus 20 Le. 1 God gaf de Israëlieten de volgende belangrijke regels. Hij zei: Ik ben de Heer, jullie God. Ik heb jullie uit Egypte weggehaald, en bevrijd uit de slavernij. Le. 2 Vereer geen andere goden. Vereer alleen mij. Maak geen beeld van een mens, of van een dier dat in de lucht, op het land of in het water leeft. Je mag geen beelden vereren of ervoor knielen. Want ik, de Heer, ben jullie God. Ik wil niet dat jullie andere goden dienen. Le. 1 Als iemand mij ontrouw is en andere goden gaat dienen, zal ik hem straffen. Dan straf ik hem en ook zijn nakomelingen, tot en met de vierde generatie. Maar als iemand mij liefheeft en zich aan mijn regels houdt, zal ik goed voor hem zijn. Ik zal ook goed zijn voor zijn nakomelingen, zelfs voor de duizendste generatie. Le. 2 Spreek mijn naam niet zomaar uit, zonder nadenken. Als iemand dat toch doet, zal ik hem straffen. Le. 1 Vier de sabbat, want dat is een bijzondere dag. Zes dagen mogen jullie werken en bezig zijn met alles wat je moet doen. Maar de zevende dag is een dag die voor mij bestemd is. Dan mag je niet werken. Ook je zoon, je

4 dochter, je slaaf en je slavin mogen niet werken. Je dieren mogen niet voor je werken. En ook de vreemdelingen die in jullie steden wonen, mogen niet werken. Ik heb in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat daar leeft. Maar Ik rustte op de zevende dag. Daarom heb Ik de zevende dag gezegend. Ik heb er een heilige dag van gemaakt. Le. 2 Heb respect voor je vader en je moeder. Dan zul je lang leven in het land dat Ik je zal geven. Le. 1 Vermoord niemand. Ga niet vreemd. Steel niet. Vertel bij de rechter geen leugens over iemand. Verlang niet naar iets dat van een ander is. Blijf af van zijn huis, zijn vrouw, zijn slaaf of slavin, zijn koe of zijn ezel, en van al zijn bezit. Le. 2 Heel het volk was getuige van de donderslagen en lichtflitsen, het schallen van de ramshoorn en de rook die uit de berg kwam. Bij die aanblik deinsden ze achteruit, en ze bleven op grote afstand staan. Ze zeiden tegen Mozes: Spreek jij met ons, wij zullen naar je luisteren. Maar laat God niet met ons spreken, want dan sterven we. Maar Mozes antwoordde: Wees niet bang, God is gekomen om jullie op de proef te stellen en jullie met ontzag voor hem te vervullen, zodat jullie niet meer zondigen. En terwijl het volk op een afstand bleef staan, ging Mozes naar de donkere wolk waarin God aanwezig was. UREN, DAGEN, MAANDEN, JAREN (van Doesburgh Coot / Heer herinner u de namen ) Uren, dagen, maanden, jaren gaan als water door je hand. Om te leven en ervaren ziet men nauwelijks nog t verband tussen werken, zorgen, leven. Hoe verdelen wij de tijd die zo spaarzaam wordt gegeven en zo moeiteloos verglijdt. Sta dus stil bij de fragmenten die er werkelijk toe doen. Klein-en grootgeluksmomenten van elk jaar en elk seizoen. Neem de tijd om te genieten geef ook aandacht aan de pijn Tranen zijn om te vergieten en daarna weer sterk te zijn. EVANGELIE Johannes 2,13-22 De Heer zij met U En met uw Geest We lezen uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes Lof zij U Christus +++ Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem. Daar trof hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan, en de geldwisselaars die daar altijd zaten. Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun schapen en runderen. Hij wierp het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver en riep tegen de duivenverkopers: Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader! Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: De hartstocht voor uw huis zal mij verteren. Maar de Joden vroegen: Met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen? Jezus antwoordde hun: Breek deze tempel maar af, en ik zal hem in drie

5 dagen weer opbouwen. Zesenveertig jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd, zeiden de Joden, en u wilt hem in drie dagen weer opbouwen? Maar Hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat Hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en alles wat Jezus gezegd had. TOELICHTING GELOOFSBELEVENIS Ik geloof in God, de God van de beloften, die in het leven roept wat nog niet bestaat, die verdrukten opricht en ballingen thuisbrengt. Hij is de levende God. Ik geloof in Jezus, die gekomen is om op te zoeken wat verloren was, die zich heeft gegeven voor alle mensen, om de verspreide kinderen van God samen te brengen in één huis. Hij is de hoop van de wereld. Ik geloof in de Geest van vrede en eenheid die ons eenzelfde taal doet spreken, die waar zal maken al wat ons beloofd werd. Zij is de Geest der beloften. Amen. VOORBEDEN (de vormelingen lezen de voorbeden) Ongeziene, onnoembare God, het is Jouw verlangen dat wij geen verkeerde wegen gaan. Jij hebt ons Jouw woorden gegeven die ten leven leiden. Jij hebt ons daartoe ook Jouw Zoon gezonden. Daarom bidden wij vol vertrouwen: Le. 1 Heer, laat ons, die hier samen Eucharistie vieren, levende tempels zijn van Gods aanwezigheid en leer ons eerlijk zijn, respectvol en goed. Laat onze woorden stijgen voor uw aangezicht als wierook. Zie in ons het verlangen een mens te zijn van U. Kom, adem ons open, Kom, adem ons open, adem ons open Le. 2 Heer God, help ons meer te worden zoals Jouw Zoon, Jezus, die opkwam voor datgene waarin Hij geloofde, met alle consequenties. Sterk ons opdat ook wij meer zouden durven getuigen van ons geloof in Jou. Laat onze woorden stijgen voor uw aangezicht als wierook. Le. 2 Heer, vandaag willen we ook bidden voor alle jongeren die binnenkort zullen gevormd worden tot jongvolwassen christenen.

6 Mogen ze Gods woorden ter harte nemen en God een centrale plaats geven in hun leven. Laat onze woorden stijgen voor uw aangezicht als wierook. God van Mozes, God van Jezus, verhoor onze gebeden, zodat wij Jouw vuur aan elkaar kunnen doorgeven, elkaar moed kunnen inspreken, en elkaars tochtgenoten durven te zijn op weg naar Jouw droom voor deze wereld. Amen. [mededelingen] STREEPJE MUZIEK (JITSE?) GEBED We willen nu het brood in het midden plaatsen, in het midden van de tafel en in het midden van onze aandacht omdat geen teken sterker is geweest dan het breken en delen dat Jezus ons heeft voorgedaan. Daarom willen we zingen en biddend, dichter bij deze tafel komen: de wereldwijde tafel die alle christenen met elkaar verbindt. GEZONGEN GEBED ROND HET BROOD OP DE TAFEL Genade, vrede iedereen! De Geest des Heren om u heen. Neem plaats en zet u in de kring, doe mee tot zijn herinnering. Wij vieren hier wat nog niet is: verzoening en verrijzenis; dat wij tot rust gekomen zijn, verlost van doodsangst en van pijn. Wij roepen in herinnering de mens die onze wegen ging, maar niet de weg van man en macht, alleen de liefde was zijn kracht. De mens die weerloos als een kind de machtelozen heeft bemind; die door de armsten werd vertrouwd - op hen had Hij zijn hoop gebouwd. Hij zei: wie leeft uit zelfbelang sterft voor zijn tijd, die leeft niet lang. Maar wie steeds van het zijne geeft, zal zien dat hij het leven heeft. Zo heeft Hij zelf ons voorgedaan, is tot de dood ons voorgegaan; is niet gevlucht uit eigenbaat en koos de dood als hoogste daad. Gestorven gaat die mens ons voor en leeft in onze wereld door. Hij moet het winnen mettertijd, zijn Geest leeft tot in eeuwigheid. In al wat klein en nietig leeft, in al wat nauw lijks adem heeft, kijkt Hij ons aan en zegt: Ik ben de broer der armen, één van hen. Laat ons nu bidden tot zijn Heer, de Vader, Hem zij lof en eer: laat komen hier die stad, uw rijk, wij allen even arm en rijk. Dat wij verdelen alle brood en leren scheppen uit de nood, tot alle kwaad verdwenen is, herschapen tot verrijzenis. ONZE VADER (GELEZEN) (kinderen naar altaar) (uitnodiging naar de kinderen) Vg Levensecht christen zijn is zijn en doen zoals Jezus. En dus ook bidden zoals Hij: Onze Vader die in de hemel zijt

7 VREDEWENS Vg Rusten op de sabbat, is tijd nemen op de zevende dag, die dag van staken om te waken bij het leven. Zo kunnen we vrede vinden, met onszelf en met anderen, kunnen we die hemelse vrede waar maken in ons leven Sjaloom voor al wat leeft. De vrede van de Heer zij altijd met ieder van jullie. Delen we zijn vriendschap en vrede met elkaar. Hevenu Sjaloom. UITNODIGING TOT DE COMMUNIE Rond deze tafel worden wij uitgenodigd om Jezus te volgen en Zijn weg te gaan. Gelukkig wij allen, die zich geroepen voelen om aan deze maaltijd deel te nemen en dit engagement ook willen aangaan. Heer, ik ben het niet waard dat Jij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. COMMUNIELIED (van Opbergen Jan / Blijf mij nabij ) Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit naar tijd en land, door U ooit aangeduid. Leef op in ons, de mens die leven moet, één die de toekomst heeft, die leeft voorgoed. Ga mee met ons, wie zijn wij zonder U? een mens gaat dood aan enkel hier en nu. Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop. Houd steeds in ons de toekomstmens ten doop. ZENDING EN ZEGEN God gaf ons vandaag zijn huisreglement in tien woorden. Door deze woorden te beleven krijgt God gestalte onder ons, en Zijn Woord brengt bevrijding, heiliging. Door Gods Woord na te volgen, groeien wij als geloofsgemeenschap, als een huis van God. Als een tempel voor God. Zo gaan wij samen, één van hart en één van ziel, de lange weg naar Pasen. Daartoe vragen we God ons te zegenen: de Vader, de Zoon en H.Geest.

Een koning als geen ander!

Een koning als geen ander! Een koning als geen ander! - viering rond woord en brood - Ten Bos, 23 november 2014] Bij het binnenkomen komen misdienaars (namen) en lectoren (namen) met [de voorganger] mee uit de sacristie. Ze stappen

Nadere informatie

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18 ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem kijk voor ondersteunende materialen op: www.josdouma.nl/3vers18 Wij allen die

Nadere informatie

Jaarthema 2015: Deel je vreugde!

Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Maria was de eerste om haar vreugde te delen! Na de ontmoeting met de engel Gabriël, toen Maria haar Ja-woord gaf, is ze met spoed zegt Lucas, naar haar nicht Elisabeth

Nadere informatie

Wie ik ben in Christus

Wie ik ben in Christus Wie ik ben in Christus Mijn identiteit Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen 2 Korintiërs 5:17

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

1. Jezus is heel ver van ons

1. Jezus is heel ver van ons Waar is Jezus nu? 1 Gemeente van de Here Jezus, Waar is Jezus nu? Op dit moment? Een vraag die kinderen zomaar kunnen stellen. Ze zien Bob de Bouwer op tv. Ze zien en horen K3. Zo groeien we op. Alles

Nadere informatie

1. God heeft de wereld geschapen.

1. God heeft de wereld geschapen. 1. God heeft de wereld geschapen. God heeft alles geschapen. Het licht en de zon; de planten en de bloemen; de vissen, de vogels en de dieren. Kleur deze tekeningen mooi in. God heeft ook de mensen geschapen,

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

We zijn inmiddels twee jaar verder en het volk zit nog steeds in de woestijn. Weer beginnen ze te mopperen, Gods geduld werd op de proef gesteld:

We zijn inmiddels twee jaar verder en het volk zit nog steeds in de woestijn. Weer beginnen ze te mopperen, Gods geduld werd op de proef gesteld: Preek 17-02-1008 Mopperen en klagen Jurgen Hofmann Introductie: Vertel over eigen gemopper tijdens klussen Op zich is dit soort gemopper vrij onschuldig maar gaat dat altijd op voor mopperen? Het volk

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk1 Artikel 15 t/m 18 Werkboek 4 Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 15 t/m 18 In werkboek 4 leren we weer iets meer over de Dordtse Leerregels. In dit werkboek gaat het

Nadere informatie

Zoals ik zelf gekend ben (God is liefde 9)

Zoals ik zelf gekend ben (God is liefde 9) Zoals ik zelf gekend ben (God is liefde 9) Preek over 1 Korintiërs 13:12 (ds. Jos Douma) Nu kijken we nog in een wazige spiegel maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks

Nadere informatie

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl Leven met Jezus Het evangelie volgens Jakobus Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Jakobus 1:2 Blij in

Nadere informatie

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus

Nadere informatie

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23 Jos Douma Psalm 23 De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, hij geeft mij

Nadere informatie

Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music

Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music Hé, hallo welkom op dit feest Ben je al wel vaker of nooit eerder hier geweest? Dat maakt niet uit we gaan er tegenaan Doe je met ons mee? Ga dan

Nadere informatie

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn 1 2 Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Uitgeverij Middernachtsroep

Nadere informatie

IN DE DIEPTE TOCH OP EEN HOOGTE!

IN DE DIEPTE TOCH OP EEN HOOGTE! Preek over psalm 63. (eventueel erbij lezen: ps 119:161-168) Ton de Ruiter. ================================================================== David bezingt hier een ervaring, die hij graag doorgeeft tot

Nadere informatie

Ben ik eigenlijk wel uitverkoren?

Ben ik eigenlijk wel uitverkoren? Ben ik eigenlijk wel uitverkoren? Jaren geleden zei eens iemand tegen me: De uitverkiezing, daar kom je nooit uit. Met uitverkiezing bedoelde hij, dat volgens hem God vooraf bepaalde mensen uitkiest om

Nadere informatie

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT HUGO BOUTER VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT Voorvallen uit het leven van Mozes, de man Gods Boeken om de Bijbel Gouda Copyright H. Bouter Omslagontwerp: Cees van der Steldt

Nadere informatie

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1 Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 2 Verkrijgbaar bij dezelfde uitgever: dr. J.M. van t Kruis (red.), Protestantse

Nadere informatie

Al mijn bronnen zijn in U

Al mijn bronnen zijn in U Al mijn bronnen zijn in U door: M. Tapernoux Psalm 87:7 In deze psalm spreken de kinderen van Korach profetisch over de vreugde die er in Jeruzalem zal heersen in het duizendjarig Vrederijk. De zegeningen

Nadere informatie

Thema voor het huisbezoekseizoen 2003-2004. Gods Liefde & Trouw. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp. September 2003 Blz.

Thema voor het huisbezoekseizoen 2003-2004. Gods Liefde & Trouw. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp. September 2003 Blz. Gods Liefde & Trouw Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp September 2003 Blz. 1/7 September 2003 Blz. 2/7 Gods liefde en trouw Inleiding We gaan dit jaar in de gemeente doorspreken over

Nadere informatie

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9)

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Preek over Johannes 21:15-17 (ds. Jos Douma) Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen

Nadere informatie

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig Over verbrokenheid Preek over Psalm 51:19 en 2 Korintiërs 12:9-10 Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult

Nadere informatie

God heeft de wereld geschapen

God heeft de wereld geschapen L e s 1 God heeft de wereld geschapen Thema: God roept ons door Zijn werken VOORDAT U BEGINT Het is tegenwoordig een uitdaging om les te geven over het onderwerp dat God de hemel en de aarde schiep. De

Nadere informatie

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher 2 Vrees niet! Overwinning over vrees en angst Henri Hüpscher 2005 Henri Hüpscher Deze studie mag op alle manieren worden vermenigvuldigd en verspreid mits volledig en onveranderd en niet voor commerciële

Nadere informatie

Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als eerste van de gestorvenen.

Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als eerste van de gestorvenen. Preek van Kees de Graaf Eerst lezen: I Kor 15:1-34 Tekst 1 Kor 15:20: Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als eerste van de gestorvenen. U heeft vast wel eens gehoord van die bekende joodse

Nadere informatie

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus,

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus, p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Liturgie Votum en groet Gezang 140 : 1,2,3 GK Gebed Schriftlezing door Eric Roose 2 Korintiërs 5,11-21 Psalm 116 : 1,2,10 Preek

Nadere informatie

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Gemeente, de preek van vanmorgen gaat over zoeken, over God zoeken. De preek gaat over Psalm 63. Een psalm door David gedicht, toen hij was in de woestijn

Nadere informatie

REDDEN WAT VERLOREN WAS

REDDEN WAT VERLOREN WAS NELLY ASTELLI HIDALGO ALEXIS SMETS, S.J. REDDEN WAT VERLOREN WAS Een weg naar innerlijke genezing UITGEVERIJ TABOR - BRUGGE 1 INLEIDING Jezus zou zo graag komen "bij ons wonen", zoals Hij bij Zacheüs gewoond

Nadere informatie